You are on page 1of 36

Lp cao hc CH10CNK1 Ging vin Phm Th Qu. Nhm thc hin: ng Tuyt Chinh. Nguyn L Phng. V Th Mai.

Phm Th Trang. ng c Dng Nguyn H Nguyt.

Ni dung trnh by

WiFi
WIFI Khi nim wifi Dng chun 802.11 Hot ng ca mng wifi

Tn s hot ng Gii hn v mnh tn hiu Tc d liu bng thng Knh

Cc tham s cu hnh im truy cp khng dy v nh tuyn Bo mt trong mng wifi Bo mt bng WEP (Wired Equivalent Privacy) Bo mt bng WPA (Wifi Protected Access ) Tng cng bo mt vi chun 802.11i Phng php ti u v mt s bin php gi mng Wifi an ton Kt lun

WiFi
TNG QUAN V MNG KHNG DY Mng khng dy l g

u im: Nhc im:

Phn loi mng khng dy


Cc m hnh mng khng dy M hnh mng AD-HOC

M hnh mng INFRASTRUCTURE

WiMAX
Tng quan v WiMax Cc chun WiMAX Chun 802.16

Cu trc mng (Network Topology) Chng giao thc (Protocol stack) Cng ngh iu ch Cng ngh song cng. Cng ngh ghp knh Cht lng dch vu

Cc chun b sung ca WiMAX Vn bo mt


Cc im yu trong bo mt ca WiMAX Bin php tng cng bo mt cho WiMAX Kt lun

u im v ng dng

-Giao tip thng qua sng v tuyn khng cn kt ni vt l .

-Da trn cng ngh 802.11


H thng Tc Bo mt Mng Khng dy Mng C dy

11/54/108Mbps Bo mt khng m bo bng c dy do pht sng thng tin ra mi pha Thi cng trin khai nhanh v d dng

10/100/1000Mbps Bo mt m bo ch b l thng tin nu can thip thng vo v tr dy dn Phc tp do phi thit k i dy cho ton b h thng i hi chi ph cao khi mun m rng h thng mng c bit l m rng bng cp quang

Thi cng v trin khai

Kh nng m rng

Kh nng m rng khong cch tt vi chi ph hp l

Tnh mm do

Cc v tr kt ni mng c th thay i m khng cn phi thit k li

Cc v tr thit k khng c ng phi thit k li nu thay i cc v tr kt ni mng

Phn loi mng khng dy


Da trn vng ph sng

Da trn cc cng ngh mng Kt ni s dng tia hng ngoi. S dng cng ngh Bluetooth. Kt ni bng chun Wi-fi.

WIFI
Khi nim Wifi Dng chun 802.11 Hot ng ca mng Wifi Bo mt trong mng Wifi Li ch v ng dng ca Wifi

Khi nim Wifi


Wi-Fi vit tt t Wireless Fidelity hay mng 802.11 S dng sng v tuyn, ging nh in thoi di ng,

truyn hnh v radio. Cho php truy cp internet ti nhng khu vc c sng ca h thng m khng cn cp ni: sn bay, qun caf, th vin, vn phng, nh ring 3 chun thng dng ca WiFi hin nay l 802.11a/b/g

M hnh TCP (wifi)


Slide ny cn b sung

(Kin trc. M hnh TCP nm tng.)

Dng chun 802.11


802.11 c pht trin t nm 1997 bi nhm IEEE (M)

IEEE 802.11 gm c 4 chun trong h 802.11 v 1 chun

ang th nghim:
802.11 - l chun IEEE gc ca mng khng dy (hot ng

tng s 2.4GHz, tc 1 Mbps 2Mbps). 802.11b - (pht trin vo nm 1999, hot ng tng s 2.42.48GHz, tc t 1Mpbs - 11Mbps). 802.11a - (pht trin vo nm 1999, hot ng tng s 5GHz 6GHz, tc 54Mbps)

Dng chun 802.11


802.11g - (mt chun tng t nh chun b nhng c tc

cao hn t 20Mbps - 54Mbps, hin ang ph bin nht). 802.11e - l phin bn th nghim cung cp c tnh QoS (Quality of Service) v h tr Multimedia Thc t cn mt vi chun khc thuc h 802.11 l: 802.11F, IEEE 802.11h, IEEE 802.11j, IEEE 802.11d, IEEE 802.11s

Hot ng ca mng wifi


Truyn thng qua mng khng dy l truyn thng v

tuyn hai chiu:


Thit b adapter khng dy (hay b chuyn tn hiu khng

dy) ca my tnh chuyn i d liu sang tn hiu v tuyn v pht nhng tn hiu ny i bng mt ngten.
Thit b router khng dy nhn nhng tn hiu ny v gii

m chng. N gi thng tin ti Internet thng qua kt ni hu tuyn Ethernet.

Tn s v knh
C hai tn hiu tn s hin ang c s dng: 2.4 GHz - Bao gm 14 knh, mi ln vi mt bng thng ca MHz hot ng khong 20-22 trong bng ISM. 5 GHz - Bao gm 13 knh, mi ln vi mt bng thng ca cc hot ng khong 20 MHz trong bng U-NII.

Cc c tnh ca mng wifi


802.11a 802.11b 802.11g 802.11n

Tc ti a

54Mbps

11Mbps

54Mbps

300Mbps hay cao hn

Di tn s trung 5GHz tn (RF) rng bng 20MHz thng

2,4GHZ

2,4GHZ

2,4GHz hay 5GHz

20MHz

20MHz

20 MHz hay 40 MHz

Bo mt trong mng wifi


Chun Wifi IEEE 802.11, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i,.. WEP, WEP2 WPA, WPA2 MAC Bo mt

Bo mt trong mng wifi (tip)


Bo mt bng WEP S dng stream cipher RC4 cng vi mt m 40 bit v mt s ngu nhin 24 bit (initialization vector - IV) m ha thng tin. Thng tin m ha c to ra bng cch thc hin operation XOR gia keystream v plain text. Thng tin m ha v IV s c gi n ngi nhn. Ngi nhn s gii m thng tin da vo IV v kha WEP bit trc.

Bo mt trong mng wifi (tip)


Bo mt bng WPA: ci tin hn WEP S dng mt kha ng m c thay i mt cch t ng nh vo giao thc TKIP Cho php kim tra xem thng tin c b thay i trn ng truyn hay khng nh vo MIC message. Cho php multual authentication bng cch s dng giao thc 802.1x. Tng cng bo mt vi chun 802.11i (WPA 2) S dng thut ton m ha AES (Advanced Encryption Standard)

Tng quan v cng ngh WiMAX


WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave

Access) . Mng khng dy bng thng rng. S dng k thut sng v tuyn kt ni cc my tnh.

Tng quan v cng ngh WiMAX


c im. Cu trc mm do. Cht lng dch v QoS. Trin khai nhanh. Dch v a mc. Tnh tng thch. Di ng. Li nhun. Ph sng rng hn. Dung lng cao

Cc chun WiMAX

Chun 802.16
H thng truy cp khng dy c nh (FBWA).
Hot ng trn di tn c cp php 10-66GHz. Ch s dng cho cc kt ni (tm nhn thng) line of sight

(LOS)

Cu trc mng (Network Topology)


Point to point.
Point to multipoint. Thnh phn: Trm c s WiMAX (base station - BS) Trm thu bao (subscriber - SS)

Chng giao thc (Protocol stack)


MAC (tng lin kt d liu) Service-specific convergence (hi t) sublayer. MAC common part sublayer (CPS). Security sublayer. PHY (tng vt l).

Cng ngh iu ch

Cng ngh song cng


Phn tn(FDD).
Phn thi (TDD).

Cng ngh ghp knh


TDM time division multiplexing.
TDMA (time division multiple access).

Cht lng dch vu


Unsolicited grant services (UGS).
Real-time polling services (rtPS). Nonreal-time polling services (nrtPS).

Best-effort (BE) services.

Vn bo mt

Cc im yu trong bo mt ca WiMAX
Lp vt l v lp con bo mt: D b tn cng bi cc phng thc tn cng Jamming v Scrambling. Lp con bo mt c mc ch chnh l bo v cc nh cung cp dch v ngn chn vic n cp dch v. Khng phi l bo v nhng ngi s dng (NSD) dch v. n cp ID.

Vn nhn thc ln nhau


Cc chng nhn cho cc nh sn xut.
Cc chng nhn SS. Khng c chng nhn cho BS.

Mt s vn khc
Cc nh ngha khng r rng.
D liu ring Qun l kha.

Cc im yu khc

Bin php tng cng bo mt cho WiMAX


Nhn thc ln nhau
Cc li bo v d liu DES-CBC cho m ha d liu. Ci thin bo mt tch hp trong 802.16e PKMv2 s c s dng thay th cho PKM. EAP (Extensible Authentication Protocol).

u im v ng dng

Backhaul. Last mile. Cu trc mm do. Cht lng dch v QoS. Trin khai nhanh. Dch v a mc. Tnh tng thch. Di ng. Li nhun. Ph sng rng hn. Dung lng cao. Tnh m rng. Bo mt.