You are on page 1of 23

National Prayer for Teachers Translated Versions

1. English 2. Tagalog 3. Bisaya 4. Kapampangan 5. Waray 6. Bikol-Central 7. Chavacano 8. Hiligaynon (Ilonggo) 9. Ibaloi 10. Irigaonon 11. Kankaney 12. Sugboanong-Binisaya 13. Hingyon Ifugao 14. Imajukayong 15. Bikol-Miraya 16. Lapuyan Subanen 17. Lubuagan, Kalinga 18. Limos Kalinga 19. Kalanguya Version (Nueva Vizcaya) 20. Manguindanaon 21. Ibanag

FINAL ENGLISH VERSION 8/26/10

A PRAYER FOR TEACHERS Giver of All Wisdom and Greatest of all Teachers, Look upon our teachers with love Grant them the resolve To nurture our eager minds And to never give up on us who fall behind Bless their hearts For they rejoice when we succeed And encourage us when we fail Endow them with gentle patience For the path of learning is never easy Kindle a spirit of passion in them It is the flame that ignites the love of learning in us Help them see the potential in each student Their belief in us means much more than the grade we make Instill in them a commitment to keep on learning It shows us to not fear new knowledge and experiences Inspire them to touch the future They influence how big a dream we dream for ourselves Bless our teachers who have come before for their work endures to this day Let the light of Your example shine upon all teachers: To build up with their words To love with their mind To share with their heart Amen.

PANALANGIN PARA SA MGA GURO

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang Linangin ang aming murang isipan At huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong Nagdiriwang sa tuwing kami'y nagwawagi, At nag-aalo sa tuwing kami'y nadadaig Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali Pagningasin Ninyo sa kanila ang maapoy na diwang Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin Tanglawan po ng Iyong mabuting halimbawa ang kaguruan Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso Siya nawa

Pag-ampo alang sa mga mantutudlo (Gihubad para sa Eggie Apostol Foundation ni Cindy Velasquez)

Tig-hatag sa Tanang Kinaadman ug Kinamaayohang sa tanang Mantutudlo, Lantawa ang mga maestro ug maestra inubanan sa gugma Tugoti sila sa pagresolba Aron maamuma ang among mga mahidlawong paghunahuna Ug aron dili gyod sila moundang sa pag-agak sa amoa Bendisyoni ang ilang mga kasingkasing Aron sila malipay kon kami molampos Ug ipadasig kami kon kami mapakyas Tugyani sila uban sa maaghop nga pag-antos Alang sa subayanan sa pagtuon nga dili sayon Pasiga-a ang espiritu sa ilang pagbati Mao kini ang dilaab nga nag-siga sa pagtulon-ang gugma Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante Ang ilang pag-tuo sa amoa tuod mas labaw pa sa gradong mapupo Tugyani sila og pagsalig aron kanunay silang makat-on Gipakita kini nga dili sila mahadlok og bag-ong kinaadman ug mga kasinatian Ipadasig nila ang pag-hulma sa kaugmaon Sila ang mo-impluwensya kon unsa kadaku ang among mga pangandoy sa among mga kaugalingon

Bendisyoni ang among mga mantutudlo nga nag-una pa namo kay ang ilang mga kadasig nagsugakod gihapon hangtod karon Tugoti ang kahayg sa Imong sanglitanan nga mosidlak sa tanang mga mantutudlo: Aron mogama sa ilang mga pulong Aron mahigugma sa ilang mga paghunahuna Aron maambit sa ilang mga kasingkasing

Ing Panalngin ding Talatur (Translated to Kapampangan for the Eggie Apostol Foundation by Mike Pangilinan) Bp batan ning Kabiasnn at Talatur ding Sablng Talatur, Lingpan y p sna ring kkaming talatur. Din y p snang skanan, A ssn d rng mua ming kaispan, At r p sna pabustan ding man talk kkami. Isapll y p sna ring ps ra, l ning pgmassan da ing tagump mi, At pgsalbatan da ing kbigan mi. Pagkalman y p snang mmung kapibbatan, Pal ning maplas nang dlan king Kabiasnan. Salangan y png maplng lugud ing lb da, Bang mitwu at milablab ing lugud ming mabisa. Sapan y png talus da ing glingan ning blang mtung kkami, lng malagang plak ing tiul ra kkaming mabisa, ks karing markang babi ra. Itanam yu p karla ing maglambyang kapagnsng mabisa, Bng mi rin p panganlapan ing nnu mang byung kabiasnan at karanasan. Igim y png pakiyabtan d ing pintunglan, Bng iyamyut da kaming managimpn pang migit king sabl ming panagimpan. Ablasan y ngan p sna ring mngapana ming talatur, lng mangga man ngni pkinabangnan mi pa ing karlang ppagalan. Aslagn n p sna ning Myap yung Alimbu ring sablng talatur: Bng mkapanikd la king kapamlatan ning karlang Amnu, Bng mkalugud la king kapamlatan ning karlang Kaispan, Bng mkapandke la king kapamlatan ning karlang Ps. Yans

Pangadi han Magturutdo Translated for the Eggie Apostol Foundation by Voltaire Araza (Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. Oyzon) Labi nga Magturutdo, burabod han kinaadman lukupa hin paghigugma an amon mga magturutdo Ipaangbit ha ira an kaandam pagtimangno han am' luyat nga mga hunahuna ngan diri magturaw kun kami nababayaan ha mga inaadman Himayaa an ira mga kasingkasing kay nalilipay hira ha am' mga pagdarag-an ug nagpapadasig ha amon ha oras hin kapirdihan Tagi hira hin kamaduruto ug pagtagad kay batoon an dalan tikadto han may kinaadman Palaraba ha ira an kalayo han paghigugma kay ini an nagdadagkot han amon hingyap mabaro. Buligi hira nga kumita han amon kada tagsa potensya lMas mabug-at an ira pagtuo ha amon kay han mga grado nga nakukuha namon Ipahunob ha ira an saad nga permi magbiling hin aram nagtututdo ini ha am' nga diri kahadlokan an bag-o nga kinaadman ug mga kaagi Aghata hira nga permi hingyapon an kabubwason kay ini an pabilo han amon mga inop Himayaa an amon mga magturutdo nga nauna kay nagpapabilin an ira mga nabuhat Lamragi han imo mga tutdo an amon mga magturutdo: basi hira makagpanday pinaagi han ira mga pulong basi hira humigugma pinaagi han ira hunahuna basi hira makapaangbit pinaagi han ira kasingkasing.

Pamibi Para sa mga Paratukdo (Bikol-Central Version Translated for the Eggie Apostol Foundation by by Engr. Israel Aves) Paratao nin Gabos na Kadunungan asin Paratukdo na Nakakalabi sa Gabos Ingatan po Nindo an samuyang mga paratukdo asin padangaton sinda Tawan po sinda kan kaigutan Na patalubuon an samuyang isip Asin dai mapagal kun an iba samo nasasakitan makasabot Bendisyunan lugod an saindang puso Huling naggagayagaya sinda pag kami nag-uuswag Saka pigpapakusog an buot mi kun kami nasusudya Tawan po sinda nin mapasensiyang sabuot Dahil bakong pasil an pagkua nin kaaraman Palaadon Nindo an pagmawot sa puso ninda Nganing mapukaw man sa puso mi an pagkamuot sa kadunungan Tabangan po sindang mahiling an tali kan lambang estudyante Ta an saindang kompiyansa samo urog kisa markang itinatao ninda Ipamati Nindo sainda an pagkapaha sa dagdag pang kadunungan Nganing an bagong kaaraman o eksperyensiya nungka ming ikahandal Motibaron Nindo sindang pangaptan an ngapit Dahil sinda an nagbubusol samuya na abuton an mga pangarap mi Bendisyunan po Nindo an mga paratukdong nainot samo Ta an paghihinguwa ninda padagos na nagbubunga sagkod ngunyan An Saindo lugod na perpektong halimbawa magserbing liwanag sa gabos na paratukdo Nganing magparigon paagi kan saindang mga tataramon Magpadaba paagi kan saindang kaisipan Asin maghiras paagi kan saindang puso Awt pa.

A TEACHERS PRAYER (A Chabacano Translation for the Eggie Apostol Foundation by Arnel R. Madrazo) Western Mindanao State University and De La Salle University Proveedor de todo prudencia El mayor de todo maga maestro y maestra Guia conel diamon maga maestro y maestro con amor Dale canila el determinacion para educa con el diaton maga ansioso mente No mas gayod deja canamon que ta queda atrasao Bendici de ila maga corazon Cay bien alegre sila si ta triunfa kita Y ta anima canaton si ta falta kita Dale canila pasencia tranquilo Cay el camino de educacion es hende facil Sindi un espiritu de la pasion canila Amo se el fuego que ta sindi el amor del educacion adentro canaton Ayuda canila mira el potencial que tiene cada un estudiante El de ila creencia canaton, quierre decir mas pa na grado ta ase kita Instila adentro canila el compromiso para continua aprende Ta dale este mira canaton que nomas kita tiene miedo na nuevo conocimiento y maga experiencia Inspira canila para aguanta el futuro Ta influencia sila paquilaya de grande el sueo que ta soa kita para de aton Bendici con el de aton maga maestro y maestro que ya llega antes pa canaton Por el obra de ila ta existi pa asta este maga tiempo Ojala que el luz de tu ejemplo ay brilla para con el diaton maga maestro y maestra Crea con el de ila palabra Ama con el de ila mente Comparti con el de ila corazon

Pangamuyo sang Manunudlo (Translated to Hiligaynon for the Eggie Apostol Foundation by Briccio Merced and Monsuny Diogenes)

Manug hatag sang tanan nga kaalam manunudlo sang tanan hatagan mo sila sang husto nga pagpalangga kag paghangup suno sa tagsa ka hunahuna kag balatyagun. Bu-buan mo sila sang gasa hatagan mo sang paghangup ang ila batan-on nga mga panghunahuna kabay indi sila magkataka mawad-an sang paghangup sa paglagas sa mga ginatudluan kag tuludluan. hatagan kag bugayan mo sila sang tagipuso-on nga makahibalo magdawat sang kadaugan kag malolo nga tagipuso-on kon sila mapaslawan. bugayan mo sila sang mainantuson kag malawig nga pasensiya kag paghangup kay ang dalan pakadto sa kamatu-uran indi mahapus. kabay masulod sa ila alimpatakan ang naga ibwal kag mainiton nga sa kagustuhan namon magmanuto sila nga makahibalo paagi sa amon paghimakas tagsatagsa sa ila masapwan nga indi sa dalagko kag mayo nga pag-angkon sang grado kundi sa ila nga pagsalig sa ila kaugalingon kag pag implementar. ipadumdum kag ipaathag mo sa ila nga indi sila dapat magkahadluk kag mawad-an sang kusog ka yang nagligad nga kaagi sa kabuhi kag ang palaabuton indi kag wala dapat kahadlukan tudluan tani sila kon paano mag malipayon samtang naga panglakaton sila subong sang paglab-ot namon sang amon mga handum, hatagan kag bugayan ang mga manunudlo nga nauna sa amon kay ang tanan nga nahimo kag ang ginpaambit nila sa aton napuslan man namon, ipa dan-ag pa gid ang inyo mga maayong buhat kag kasanag nga naga putos kag naga likup sa tanan nga mga manunudlo. nga makatindog man sila suno sa ila hinambalan. nga matun-an man nila magpalangga kag maghigugma suno sa ila hunahuna dikta sa ila balatyagun. nga mapa sanyog nila kag mapaathag subong mapa-ambitsuno sa hutik sang ila tagipuso-on Kabay pa.

KALALAG DI MAN-ISULSULO (Translated to Ibaloi for the Eggie Apostol Foundation by Jane K. Lartec and Norbert C. Lartec) Apo Dios ay napuan di am-in ay laing ya kalaingan ay man-isulo, Bantayam ya seg-angam din man-isul-sulo en dakami Iyaam daida si laing ya pigsa Ay mang-itdo si usto en dakami Ya ta adida mauma ay mang-itdo sin adi makaawat Bendisyunam din puso da Ta nalagsak da mo man-gasing kami Ya papigsaen da dakami mo kumapsot kami Iyaam daida si ad-ado ay anos Mo wada di naligat ay makaawat en dakami Pabidangem din ganas ya layad da Ay mang-awis en dakami abe ay manglayad ay man-adal Tulungam daida ay mang-ila sin laing di it-itduan da Tan san panamati da ken dakami et say nangnangluna Iyaam daida si gaget ay adi mansaldeng ay man-adal Ta adi kami emegyat ay man-adal ya mangpadas si odom ay adal Palagsakem daida ay mang-ila sin masakbayan Ta mawada di pammati ya namnama ay mawada en dakami sin masakbayan Bendisyonam din nabayag ay man-it-itdo Tan din inam-amag da et wada ay mail-ila pay laeng ed wani Pagangatem din silaw Mo en daida: Ta maiyat da din ibagbaga da Ta manlayad da ay mapu sin nemnem da Ta man-ibingay da ay mapu sin puso da.

PANGADYI SA PARATUTURO (Translated to Irigaonon for the Eggie Apostol Foundation by Frank Peones, Jr.)

Parawaras sa ngamin na kadunungan ag sa mga Nagtututuro nangongorog Silngan mo mga Nagtuturo namo na agko pagkaboot Tawan sira sa orot Na bayubuan a isip namong lumbod Ag ulaton su mga sadto ikog. Biyayaan a kanirang mga puso Ta sira unang nagoogma kin kami nanggongorog Ag nagpapakusog kin nanluluya a boot. Tawi sira sa maboot na pagpapa-onod Ta bukong madali a agyan sa pagkakatood. Paludabon a init ka kanirang boot Ta kalayo di na nagpapakaraba ka pagkaboot namo sa pagkatood. Tabangi sirang mabayad a kakayan ka lambang usad Ta a pagtubod nira kanamo sa markang nakukuko orog pang magbat. Itanom kanda a halaga ka padagos na pag-adal Ta nagpapabayad adi na sa bagong kadunungan di kami nungka maandal. Paaruga sira na abuton a kinaudmaan Alangkaw man adi arog ka kanamong mga pangaturugan. Bendisyonan su mga Nagtututuro na nauna nang nagpatood Ta su gibo nira nagdadanay ag abot ngowan pigiirongog. Tugutan a liwanag ka Kanimong paarog bangrawan a ngamin na mga Nagtututuro: Na magpatindog sa paagi ka kanirang rira Na maboot sa paagi ka kanirang isip Na magiras sa paagi ka kanirang puso. Awot pa.

Parawaras nin gabos na Kadunungan asin Pinakaorog na Paratukdo sa gabos na mga Paratukdo Lilingyan nin Pagkamoot an samong mga Paratukdo: Tawi sinda nin kusog boot Na atamanon an samong mga isip na lumbod Asin an mga nawawalat dai pagpabayaan man lugod. Bendisyoni an saindang mga puso Huling minaogma sinda kun kami minatindog Asin minatulod samo kun kami minalukmo.

Tawi sinda nin malumanay na pagpapahunod Huling bakong madali an dalan sa pagkanood Pakuraba an init sa saindang boot An kalayo na nagpapalaad sa samuya kan pagkamoot sa pagkakanood. Tabangi sindang mahiling an kakayahan kan lambang saro An pagtubod ninda samo orog pa sa grado na samong naguguno. Itadom sa sainda an kapahaan sa padagos na pagaadal panalmingan na an bagong kaaraman dai dapat katakutan. Paaruga sinda na abuton an kinaagahan Halangkaw siring sa samong mga pangaturugan Bendisyonan mo an samong mga paratukdo na nagkaerenot Na an gibo nagdadanay asin sa ngonyan nakaabot. Ibangraw an ilaw kan Simong mga paarog sa gabos na mga paratukdo: Na makapagpatindog sa paagi kan saindang mga tataramon Na mamomoot sa paagi kan saindang mga hutok Na maghiras sa paagi kan saindang mga puso.

Awot pa.

KALALAG DI MAN-ISULSULO (Translated to Kankaney by Jane K. Lartec and Norbert C. Lartec) Apo Dios ay napuan di am-in ay laing ya kalaingan ay man-isulo, Bantayam ya seg-angam din man-isul-sulo en dakami Iyaam daida si laing ya pigsa Ay mang-itdo si usto en dakami Ya ta adida mauma ay mang-itdo sin adi makaawat Bendisyunam din puso da Ta nalagsak da mo man-gasing kami Ya papigsaen da dakami mo kumapsot kami Iyaam daida si ad-ado ay anos Mo wada di naligat ay makaawat en dakami Pabidangem din ganas ya layad da Ay mang-awis en dakami abe ay manglayad ay man-adal Tulungam daida ay mang-ila sin laing di it-itduan da Tan san panamati da ken dakami et say nangnangluna Iyaam daida si gaget ay adi mansaldeng ay man-adal Ta adi kami emegyat ay man-adal ya mangpadas si odom ay adal Palagsakem daida ay mang-ila sin masakbayan Ta mawada di pammati ya namnama ay mawada en dakami sin masakbayan Bendisyonam din nabayag ay man-it-itdo Tan din inam-amag da et wada ay mail-ila pay laeng ed wani Pagangatem din silaw Mo en daida: Ta maiyat da din ibagbaga da Ta manlayad da ay mapu sin nemnem da Ta man-ibingay da ay mapu sin puso da.

Pangaliya Sa Magtutudlo (Hinubad sa Sugboanong-Binisaya para sa Eggie Apostol Foundation ni Richel G. Dorotan) Tighatag sa Tanang Kaalam ug Magtutudlo sa Tanan Bantayi ang among mga magtutudlo uban ang gugma Hatagan mo sila og katakos Pag-amuma sa among lapyong kaisipan Ug sa dili pag-angka niadtong mga nabiyaan Panalangini ang ilang mga kasingkasing Kay sila managmaya kon kami molampos Ug magdasig kanamo kon kami mapakyas Hatagan mo silag pagka mapaubsanon Kay ang dalan sa pagkat-on dili sayon Dangilagi sila sa diwa sa kaikag Kay kini ang sulo nga nagduslit sa paghigugma sa pagkat-on kanamo Tabangi sila nga makakita sa katakos sa matag tinun-an Ang pagsalig nila kanamo labaw pa sa grado nga among gihimo Ikulit kanila ang dulot nga tinguha sa pagkat-on Nagpadayag kini kanamo sa dili pagkahadlok sa bag-ong kahibalo ug kasinatian Dasiga sila sa pagkab-ot sa umaabot Nga sama katanos sa kaugalingon namong mga pangandoy Panalangini ang mga magtutudlong nauna kanamo Kay ang ilang mga buhat nagatunhay hangtod karon Hayagan mo sa imong maayong sanglitanan ang mga magtutudlo: Nga sila makapabarog sa kaugalingong mga pulong Sa paghigugma uban sa ilang mga pangisip Sa pagpahat sa kaugalingong kasingkasing

Dasal Di Mittulu (Translated to Hingyon Ifugao for the Eggie Apostol Foundation by Ermelinda B. Caclini) Hea Apu Dios an nanginnilah an namin ya Mittulun di kamittumittulu Hanat ipatigom di pamhodmuh tudan mimittulu. Ta idatmuy laingdan muntuddu ta tudduwan damin ongal di naminhodnan matudduwan. Ya adida englayan nada attog an maligatan an munadal. Paamlongom e bahan dida te makiamamlongda i dami hion maphod di numbalinan nadan inatmi. Ya ta innilada boy atondan mamoddang hinadan nadismaya an gapu ta agge naat nan pohdondan aton. Idattam bahan didah anusdan muntuddu te agge nalakay munadal. Ta waday amlongdan muntuddu ta wan taon on dami ya amamlongonmi nan punadalanmi Boddangam dida ta bokon nan graduy tigonda mu hanaot ta nan punlaingan nadan munadal di nomnomnomonda ta inniladay atondan mamoddang I dida. Ya hanat taon on dida ya waday naminhodda damdaman matudduwan Ta wan maat nan pohdondan maat hinan nitaguwanda. Ta wan adida mumpatinggah nan inilada ya abu ta atonday kabalinanda ta maat nan pinhoddan maat hi nitaguwanda. Wagaham bo nadan namangulun mimittulu Te gapu I dida ya mabalin an waday pangiunnudanmin udum an muntuddu. Ya hanat nan maphod an pangat di mipatigoh nan nitaguwan nadan mimittulu. Ta bokon nan hapitda ya abuh mu taon on hi nomnomda ya hi pangatda ya mipatigo nan immannung an pamhodda. Hiyah tuwey dasalmi amen.

Luwarun da Imajukayong (Translation for the Eggie Apostol Foundation by Gloria D. Baguingan)

Sika Kavuniyan ay narpowan da laing ya gadtok ay pangat da kamistu-misturo, Assay amud'ay layadno isjungam jida; Atdem jida as pawot ay anudtuju asda maryad ay an-adar Ya ajim pay kattog taynan da pong-oy assay otok;

Wisiwisam da pusuda, ta amudda pumawot, Ya kiwijum dakani no misaballot kani ya aji kani pay marap-an; Atdem jida as anus, te gaggatung pun vus gay lawa say an-adar, Karakagom jida ta gumilab alinawada, Kama's apuy say tongnan ay anodornat assay layad ay man-adar; Pu-utum da say kaana-anak te madago da, Ta pangganda angid-ngor asda amud ay tudtudju anjida; Atdem jida as pawot ta pumangog da an-adar, Te ambaro in vus pigay say adjuwen agammota ya jinapunta; Ilam ta antayud anarananda, maktad assay da-an ay ag-agaw. Mikama atyan say in-inop da assay in-inop da nangkarayao ay papangat ay danakkor. Wisiwisam da kamistu-misturo ay nangkarayao, Te anna mit ay mimila say pongpongan da assay sana; Sisillawam jida, sika ay pangat ay misturo say kamkamangonda. Assay ambaruy ginga ampatu-udda, Assay ambaro ay gumma, allaylayadda, Assay puso, tumurungda.

Pangadyi Para sa Mga Maystro min Maystra (Bikol-Miraya version translated for the Eggie Apostol Foundation by Arion Nabesa) Parataw ning Ubos Kadunungan min Pinakaalangkaw na Maystro, Atamann mo tabi an mga maystro min maystra namn Tawan lugod sinda nin pagmawt Na pauswagn an kaisipan namn Saka indi mapagal sa mga di tulos nakasabot Bindisyuni an saindang puso Na naugmang maray kun kami nagigin mapanggana Na nagpaksg samn kun kami nanluluya Tawi man sinda nin pasensya Ta an dalan sa pakatd kn pasil sana An saindang pagdisidir pauswaga man lugod Ta yan an nagpaiwag samn na mas lalo pang makatd Tabangi man sindang makita an kakayahan nin kada istudyante Ta kn an grado kundi an pagtubod ninda samn an mas importante

Motibarn man lugod sinda na padagos pang makatd Nganing sa mga bagong ikspiryensya min kaaraman indi kami matakot

Paiwagn Mo tabi sindang abuton an saindang mga pagmawt Ta sa itinaw nindang mga argan kami nagatubod Bindisyuni man tabi an samn na mga nagin maystro min maystra Ta an mga pag-iingwa ninda nagadanay sagkd ngana Pasinranga man lugod an Simong alimbawa sa ubos na maystro min maystra: Nganing magpaksg paagi sa saindang pagtaram Nganing mamt paagi sa saindang kaisipan Nganing mag-iras paagi sa saindang puso

Amen.

Phenelangin Tu Nga Gmenintulu' (Translated to Lapuyan Subanen for the Eggie Apostol Foundation by Janie Hapalla) Ndyumen hu Yaa su Megbegay Phendayan dahus Su Gmeselag Gmenintulu Lingay nia su nga gmenintulu, pengenlengay mo ilan, unutan dlelaman Begayan ilan kelyag tumintulu nga gmelebud phihilan dahus gendi meddud atawa megbuhasu mba gmetumeng su hemihil Pengumpyanay nia su phusung nilan Shapap lelyagen ilan mba dun heretengan nami Ilan su dlelayun megbegay guliseg Pepenuan ilan phendayan Hagina su dalan di heganad gendi melemu Duluhay nia ilan Dari medlalab su helalam di shunan Gebangan ilan mahEta run, marun dun pheretengan di dyarya selataw meganad Gempulu su shalig begayen ndan mumEn su nga malap nami gmarka Tulunay mo ilan hemitwa din thintuluan Hagina su nga dlonan mibegwan ndi hambat hendehan Perandyagen dyanlan su nawan Dari molisegan ndan su nga gmelebud, peysegen ndan pa su dereman Ndi nia selingaway su nga myona gmenintulu Hagina su nga pimusaha ndan dlugatan suminghu na, ndi mebeleng Su phalitaan nia sumyag, mebal thilaw nu helonan Mepepayag su thalu mahaphetubu Lumalam genat di phihilan Megbegay genat di phusung

The Teachers Prayer (Translated to Lubuagan, Kalinga dialect for the Eggie Apostol Foundation by Ptr. Priscilla Gale-Osdeg Mangangot) Manga-atod si laing ya kala-ingan kancha losan un Mimistulu ya mimistala Ischungam cha Mimistulu ya mimistala mi ti potpotgom chicha Turungam chicha ti sia-ayat cha un tumurung kanchakami un maka-ache kan alusan chakami un susuruwan ulay pay lu maligatan kami un maka-awat. Bendisyulam chicha ti pasig cha mateterok lu makagamput kami Kan segagon cha chakami lu umasnga kami un man-iswila. Ichem chicha si amod un alus, ti chipun lalaka mansuruy Kan segagom chicha ta isked cha ayat cha un mansuruy Ta siya mampabara si ayat mi bo un man-ache. Turungam chicha un ha maila cha kan chakami ked ha kilapotog chi kilatatago mi, taplu masegeg kami kan malikla mi un chakampun un lapot-po-tog chi grado un maara mi lu ha kila-ta-tago mi Imuram si somsomok cha chi kilapotog kan lapotog chi man-ache ked lu maila mi un isked cha, chipun kami umogyat un man-arakup kancha barbaru un acharon. Segagom chicha ta mambelin cha un lagachawan mi, ked malagachawan kami kan chicha taplu makwa mi un koon cha alla un in-ilop mi un bumaruwan mi. Bendisyulam cha ummun-ulan mimistulu ya mimistala Ti chicha langilugi si kawachi un lantuyturuy inggala si sala. Sapay kuma ta masilawan chi Silaw lu cha losan un Mimistulu ya Mimistala. Taplu isked cha,cha ugud cha ya suysuyru cha Un siaayat kan lala-ay kan chipun cha iyimut chi amucha , ked Iwaras cha kan cha losan. Amen.

The Teachers Prayer (Translated into Limos, Kalinga by Fatima Syrine Agustin)

Nangitod si amina laing kan Kangatuwan di amina mimistulu kan mimistala. Sika nat mangila dadin mimistulu kan mimistala mi si amod un ayat. Itdom kan dida nat kapiyaan di domdom un man ay ayu dan panunut mi adida lumipsut nu adikami makasul-sulu. Bindisyunam dan pusu da ta malagsakan da nu awad da ud mayat un magangput mi. Kan ay-ayuwon dikami nu maotdag kami. Itdam dida si anus ta sanat man-adal ket bokona nalaka. Itdam dida si na Apudyusan un kaasi, ta siyad apuy un mangi-gilab kan dikami un man-adal. Tulungam dida un mangilat din laing di osa bokona sadan grade din mangwa nu adi sadin mampipiya da un man-adal. Imulam kan dida nat mangisomsomok un man iswela. ta sanat man iswela kit bokona gakkimut. Awisom dida un dakngon dan mampiyaan da, un kamat din kapiyan dan alapaap mi. Bendisyunam dadin ummuna un nansulu kan dikami ta kanayun un us-usalon mi dan insul-sulu da. Sapay koma ta sanat mayat un impailam nat ilan di amina mimistala kanda mimistulu, un mangitu-ud sin ugud da, mangayat usal din utok da kan man-walas un usalon dan puso da.. Kabuniyan satu ud luwalu mi!

Teachers Prayer - Kalanguya Version (Nueva Vizcaya) Translated for the

Eggie Apostol Foundation by: Margie Dupiano Pido Lumawan Hi-gam ni Kamangidawat ni Kinalaing, Maihtodon amin ni maihtodo Hemek komay patibbew mo idan ha Tomottodo. Nakahagannadda koma, hiyay pudnon ittodoan da, Allo-pat ni nemnem min kamanhegheged ni on-amta At aliwan da higgaan no way kamalliggat ni matodoan. Bindihyonim i poho da ta ida noman kamanggaya No timpon dettengen mi hota mi kanamnamaa At no waday mi pangkappoyan Nemnem mi hotta da kapapigsa noman. Andokkey ni anoh i mo idawat ni hi-gada Ta hay dalan ni pan-adal, aliwa met ni nakalhada An-atong koman nayon hota kapiyan dan mangipaamta Ta hiyaman ngoy kapatbel nonta kapiyan min man-ihkoyla. Hi-gam kayman i onda-da hiyay gandat ni ittibew da Pehed ni pantongpalan ni amin ni ittodoan da Ta hotta pamadti da nonta kabaalan min on-amta Kamangitoldon ni hi-gamin man-eelet ni man-ihkoyla. Patibew mo pay ni hi-gada, kapteg ngon pan-adal da dama Ta hiyaman i mi pangamtaan Ay ballon padah tan kinaamta, Aliwan bagay ton matakkotan. Itod-i m ida dama ngon mangadang ni kabonyan Ta no hipay namnama dan hi-gamin da tinodtodoan Hi-gato ngoy masakbayan ni piyan min addangen. Inenemnem yoda hotada tomotodo ni nangkapanglo la, Ta hota intodotodo da, kaonong pay ni inggaton haya. Hota impahding mon nantodtodo nonta kawadam diya daga Hi-gato koma ngoy pangionodan dan haya. Hiyay panggep ni ehel da, maihaad i masakbayan Hiyay panggep ni nemnem da, hemek i an maitanem Hiyay panggep ni poho da, pangitodon kinaamta, i da idaladalan. Hiya toto-wa!

Pangeningeni Nu Manga Pamamandu (Translated to Maguindanaon for the Eggie Apostol Foundation by Kautin S. Kulano) Su Pangenggay sa Langun nu Manga Ilemu a Mapulu nu manga Pamamandu, Panuganul Ka su manga pamamandu sa lekami. Lidseki ka silan sa natataanged a kapagadta, Sa kapapedtuntay sa kanu manga kawawatan pan a manga itungan, Sa dili silan masemu amayka malubay su kapegkatuntay su manga pamamandun nilan. Enggay Ka sa lidseki su manga pamusungan nilan, A pedsakawsakaw amayka pamakataban kami, Endu papegkabagel sa lekami amayka di kakuwa su manga kahanda. Enggay Ka silan sa tamantaman a katigkel, Kagina su lalan sa kapedtuntut sa ilemu na dikena malemu. Pakabagel Ka su manga pamusungan nilan sa mabagel a lilini, Entuba su sigay a linawag kanu kiyug name a makatuntay. Tabangi Ka sa mailay nilan su kategelan kanu uman isa a pangagi. Kanu manga salig nilan na mas baalaga pan kanu manga gradu a pagumbalen nilan. Ipamula Nengka kanu manga itungan nilan su lilini sa kapedtuntut. Ipailay kanilan sa dili magilek kanu manga pakabagu a ilemu endu manga kaukit-ukitan. Pamamandu Ka silan sa panun su kapaguma kanu namag a katamanan. Silan su sabapan kanu kasela nu manga nasisita nami. Pangampun Ka su manga namamandu a nauna pan sa lekami. Su manga nakapamandu nila a ilimu na nampa mun.

A Teachers Prayer in Ibanag (Translated for the Eggie Apostol Foundation by Shirley Dita) Gafanan na nga-min nga talento anna ka-pia-nan ta nga-min nga maestro, ivullak mu I minaggaya nga matam ta ngamin nga minattuddu. iddam mu ira ta napia nga pamalakak ta gippanonotam mi anna ariyam mu sikami nga mataga ta laray. Bendisionam mu i giffutuad da ta danoye i magayaya nu naddetam mi i kaya mi nga magawa anna ira i mappasikan nikami nu sikami ay natagata laray. Iyawa mu nira i dakal nga pasensiya nga mangilakak ta nakasta ira nga gannok ta i mangilakak ay ari nga nalogon. Isibbo mu i espiritu na panagaya nira, me annong ta ehemplom nga nipasingam mu nira ta yaw nga nawak ay dalan na panagaya. Uffumam mu ira nga maningan ta nawak na ngamin nga taga- pagginna. I sikan na panguruk da nikami ay mas paga ta grado nga meyawa nira. Pasikannam mu ira ta pagginna ta nakasta ira nga gannok. Ipakannammum nira nga ari nga maganazzing maski nu baddi i nepatalatto ra anna eksperiensiya da, iddam mu ira ta nakasta nga panono nga maningan ta mappapange ira nga aggaw nga ipakannam mu kunnasi i ka-importansiya i gannna-gannok nga kayattam nga matuppal. Bendisionam mu i nappasa ira nga maestro ta i netuttuddu ira ay nagatak adde ta sangaw nga aggaw...