You are on page 1of 10

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESIHATAN ) Bil. $ Program %en!egah &abak 'enggi Objektif %eningkatkan tahap kese(aran semua warga sekolah tentang baha)a wabak (enggi terha(ap kesihatan %eningkatkan tahap kese(aran baha)a jangkitan wabak 4$,$ kepa(a semua warga sekolah %eningkatkan tahap kese(aran kepentingan mengamalkan ga)a hi(up sihat (an mengekalkan ke!ergasan ba(an. Tanggungjawab Semua guru Tempoh *an + ,oKos / Sumber % $..... TOV /.0 OTI /10 ET //0 Petunjuk Pen!apaian "KPI# %eningkatn)a tahap kese(aran pelajar tentang baha)a wabak (enggi %eningkatn)a tahap kese(aran pelajar tentang baha)a jangkitan wabak 4$,$ Pelajar se(ar kepentingan menjaga (an mengamalkan kehi(upan )ang sihat

3eramah %en!egah &abak 4$,$

Semua guru

*an + ,o-

% $.....

5/0

/20

/60

Senamrobik (an %erentas 'esa

Semua guru

*an + ,o-

% 2.....

/.0

/20

//0

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESIHATAN ) ,ama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran 9uru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Kempen %en!egah &abak 'enggi %eningkatkan tahap kese(aran tentang baha)a wabak (enggi (i persekitaran sekolah *an 8 ,o- 2.$. Semua pelajar (an warga sekolah Semua guru $. %en)e(iakan kertas kerja 2. Perbin!angan (engan pihak penta(biran untuk men(apatkan kelulusan 7. Perbin!angan (engan :nit Kawalan Infeksi ; 4ospital Temenggung Seri %aharaja Tun Ibrahim Kulaija)a <. %es)uarat *awatankuasa =. Perlaksanaan program 1. Penilaian program 6. Pelaporan Kerjasama (aripa(a semua guru (an keterlibatan pelajar Penta(bir (an jawatankuasa $. Tahap kese(aran pelajar mengenai baha)a (enggi semakin meningkat 2. Keterlibatan pelajar semasa program (ijalankan Penambahbaikan akan (ilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pa(a masa ha(apan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESIHATAN ) ,ama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran 9uru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Kempen %en!egah &abak 4$,$ %eningkatkan tahap kese(aran tentang baha)a jangkitan wabak 4$,$ kepa(a pelajar (an semua warga sekolah *an 8 ,o- 2.$. Semua pelajar (an warga sekolah Semua guru $. %en)e(iakan kertas kerja 2. Perbin!angan (engan pihak penta(biran untuk men(apatkan kelulusan 7. Perbin!angan (engan :nit Kawalan Infeksi ; 4ospital Temenggung Seri %aharaja Tun Ibrahim ; Kulaija)a <. %es)uarat *awatankuasa =. Perlaksanaan program 1. Penilaian program 6. Pelaporan Kerjasama (aripa(a semua guru (an keterlibatan pelajar Penta(bir (an jawatankuasa $. Tahap kese(aran pelajar mengenai baha)a 4$,$ semakin meningkat 2. Keterlibatan pelajar semasa program (ijalankan Penambahbaikan akan (ilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pa(a masa ha(apan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESIHATAN ) ,ama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran 9uru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Senamrobik (an %erentas 'esa %eningkatkan tahap kese(aran kepentingan mengamalkan ga)a hi(up sihat (an mengekalkan ke!ergasan ba(an *an 8 ,o- 2.$. Semua pelajar ; guru (an staf sekolah Semua guru $. 2. 7. <. =. 1. 6. %en)e(iakan kertas kerja Perbin!angan (engan pihak penta(biran untuk men(apatkan kelulusan Perbin!angan (engan %ajlis Sukan S%K Kulai Besar %es)uarat *awatankuasa Perlaksanaan program Penilaian program Pelaporan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

Kerjasama (aripa(a semua guru staf (an pelajar Penta(bir (an jawatankuasa $. Tahap kese(aran kesihatan )ang meningkat 2. Keterlibatan semua warga sekolah semasa program (ijalankan Penambahbaikan akan (ilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pa(a masa ha(apan

<

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESELAMATAN ) Bil. $ Program >atihan Ke!emasan (an Kebakaran Objektif %emastikan semua warga sekolah bergerak pantas men)elamatka n (iri mengikut laluan )ang betul Tanggungjawab Semua guru Tempoh *an + ,oKos / Sumber % =.... TOV /.0 OTI /=0 ET //0 Petunjuk Pen!apaian "KPI# Taklimat laluan ke!emasan telah (ijalankan

Kempen Keselamatan 'i *alan ra)a

%eningkatkan tahap kese(aran tentang kepentingan keselamatan (i jalan ra)a bagi muri( )ang menunggang motosikal ke sekolah.

Semua guru

*an + ,o-

% 2.....

/70

/60

//0

%eningkatn)a tahap kese(aran pelajar tentang keselamatan (iri (i jalan ra)a

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESELAMATAN ) ,ama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran 9uru Terlibat Proses Kerja : : : : : : >atihan Ke!emasan (an Kebakaran %elatih semua warga sekolah bergerak (engan pantas melalui laluan ke!emasan )ang telah (ise(iakan. *an 8 ,o- 2.$. Semua guru ; staf (an pelajar Semua guru $. 2. 7. <. =. 1. 6. %en)e(iakan kertas kerja Perbin!angan (engan penta(bir untuk kelulusan Perbin!angan (engan pihak Bomba (aerah Kulaija)a %es)uarat *awatankuasa Perlaksanaan program Penilaian program Pelaporan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

Sikap pelajar (an warga sekolah )ang ti(ak memberi komitmen (an menganggap han)a latihan sahaja. Penta(bir (an *awatankuasa $. Ketepatan masa mengosongkan bangunan sekolah (an berkumpul (i (ataran perhimpunan 2. Keterlibatan pelajar mengikuti sesi !eramah pihak bomba Penambahbaikan akan (ilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pa(a masa ha(apan

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESELAMATAN ) ,ama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran 9uru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Kempen Keselamatan (i *alan ra)a %eningkatkan tahap kese(aran keselamatan (i jalan ra)a kepa(a pelajar )ang menunggang motosikal ke sekolah. *an 8 ,o- 2.$. Semua pelajar sekolah Semua guru $. %en)e(iakan kertas kerja 2. Perbin!angan (engan pihak penta(biran untuk men(apatkan kelulusan 7. Perbin!angan (engan :nit Trafik 'aerah Kulaija)a <. %es)uarat *awatankuasa =. Perlaksanaan program 1. Penilaian program 6. Pelaporan Kerjasama (aripa(a semua guru (an keterlibatan pelajar Penta(bir (an ?*K $. Tahap kese(aran pelajar tentang keselamatan semasa (i jalan ra)a 2. Keterlibatan pelajar semasa program (ijalankan Penambahbaikan akan (ilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pa(a masa ha(apan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KEBERSIHAN ) Bil. $. Program 9otong+ro)ong Peringkat Sekolah Objektif %emupuk semangat kerjasama menjaga kebersihan sekitar kawasan sekolah %eningkatkan tahap kese(aran tentang kepentingan amalan kitar semula barang buangan. $# %uri( menjaga kebersihan sekolah (an kelas (engan baik. 2# %uri( men!eriakan bilik (arjah agar suasana pembelajaran lebih kon(usif Tanggungjawab Semua guru Tempoh *an + ,oKos / Sumber % 2..... TOV /$ OTI /1 ET // Petunjuk Pen!apaian "KPI# Peratus kese(aran mengenai kebersihan (i kalangan muri(

2.

Kempen Kitar Semula

Semua guru

*an + ,o-

% $.....

5.

/.

//

%eningkatn)a peratus tahap kese(aran pelajar tentang kepentingan kitar semula terha(ap alam sekitar Peratus purata markah kebersihan setiap kelas

7.

Pertan(ingan Kelas Bersih

Penolong Kanan 4E% 9uru Ke!eriaan (an Kebersihan 9uru Bertugas

Setiap minggu persekolah +an

tia(a

75

1.

5.

PELAN OPERASI (TAHUN 2010)

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KEBERSIHAN ) ,ama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran 9uru Terlibat Proses Kerja : : : : : : 9otong 8 o)ong Peringkat Sekolah %emupuk semangat kerjasama menjaga kebersihan sekitar kawasan sekolah. *an 8 ,o- 2.$. Semua guru ; staf (an pelajar Semua guru $. 2. 7. <. =. 1. 6. %en)e(iakan kertas kerja Perbin!angan (engan penta(bir untuk kelulusan Perbin!angan (engan pihak %ajlis Perban(aran Kulaija)a %es)uarat *awatankuasa Perlaksanaan program Penilaian program Pelaporan.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

Kerjasama (aripa(a semua guru ; staf (an pelajar Penta(bir (an *awatankuasa $. Pemantauan kebersihan kawasan sekolah selepas program 2. Keterlibatan semua warga sekolah semasa program (ijalankan Penambahbaikan akan (ilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pa(a masa ha(apan

PELAN OPERASI (TAHUN 2010)

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KEBERSIHAN ) ,ama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran 9uru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Kempen Kitar Semula %eningkatkan tahap kese(aran kepentingan mengamalkan kitar semula barang buangan. *an 8 ,o- 2.$. Semua guru ; staf (an pelajar Semua guru $. 2. 7. <. =. 1. 6. %en)e(iakan kertas kerja Perbin!angan (engan penta(bir untuk kelulusan Perbin!angan (engan pihak %ajlis Perban(aran Kulaija)a %es)uarat *awatankuasa Perlaksanaan program Penilaian program Pelaporan.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

: : : :

Penta(bir (an *awatankuasa $. Kese(aran pelajar kepentingan amalan kitar semula 2. Keterlibatan semua warga sekolah semasa program (ijalankan Penambahbaikan akan (ilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pa(a masa ha(apan

$.