http://www.svetskirat.

net/2010/01/%D0%B 0%D0%BF %D1%80%D0%B8%D0%BB %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA %D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81 %D1%82%D1%80%D0%BE %D1%84%D0%B0/ Aprilska katastrofa
Objavljeno 30. January 2010. Neprijateljstva Nemačke i njenih saveznika protiv Jugoslavije počela su već . aprila u 22 časa. !očeli su prepa"i na jugoslovenske pogranične karaule u blizini komunika#ija preko grani#e. $ombar"ovanje $eogra"a% &to se uzima za početak rata% počelo je '. aprila 1()1. go"ine u '*30 časova% bez objave rata. + toku "ana $eogra" je bio bombar"ovan u četiri navrata ,'*30% 11% 1) i pre"veče-. + prvom naletu učestvovalo je 23) bombar"era ,uz pratnju lova#a-% a kasnije 2 0 bombar"era ,uz pratnju lova#a-. !o&to je vaz"uhoplovni kapetan . klase /la"imir 0ren% 1rvat po na#ionalnosti% na nekoliko "ana pre početka rata% prebegao Nem#ima je"nim avionom sa planovima polo2aja svih jugoslovenskih aero"roma% Nem#ima nije bilo te&ko "a uni&te znatan broj jugoslovenskih aviona na aero"romima. Jugoslovenska avija#ija je u grani#ama svojih mogućnosti % "avala sna2an otpor i oborila nekoliko nemačkih bombar"era izna" $eoogra"a izgubiv&i 1 lova#a. 3ju"ske 2rtve su tog "ana u $eogra"u bile veoma velike% pro#enjuje se "a je poginulo izme4u 15000620000 lju"i.

aprila po"neo ostavku i za svog zamenika u vla"i o"re"io "r Juraja 0rnjevića% jer je on bio re&io "a se vrati u 1rvatsku. !rvog "ana rata% o" bombar"ovanja je poginuo "r 0ulove#% koji je bio vo4a <lovenačke lju"ske stranke. /la"a je u <veojnu ostala "o 11. !o&to sam sve vi"eo i pre2iveo &ta se sve "ogo"ilo u na&oj prestoni#i% priznajem "a je to bio najčemerniji i najtu2niji "an u mom 2ivotu% "an plača% tuge i bola% i na#ionalne nesreće u katastro. Ostali "eo vla"e pobegao je iz $eogra"a na >valu% a zatim oti&ao u +2i#e i smestio se u hotel =!alas9% pa su se brzo premestila u <evojno% g"e je ?aček 5. On je . !atrijarh je poku&ao "a o"vrati ?ačeka o" o"laska u 1rvatsku% ali nije uspeo. !o" takvim unutra&njim osećanjem stigao sam u manastir 7akovi#a. ?ačak je prav"ao svoju o"luku strahom o" onoga &to se mo2e "esiti u 1rvatskoj zbog aktivnosti usta&a. aprila pre"osećajući svoj kraj% "igao ča&u u vis i rekao* =Ovo je moje posle"nje pivo% zbogom "ragi "oktore9. /la"u je 12. Aapisnik njihove se"ni#e o" tog "ana ne pokazuje "a su znali "a je Aagreb pao u nemačke rukeB "a je stvorena Nezavisna Cr2ava 1rvatska na čelu sa >ntom !avelićem% ubi#om kralja >leksan"raB "a je je"an nemački oklopni korpus bio na samo '0 km o" $eogra"aB i "a su "va nemačka korpusa pre&la reku /ar"ar.i koja je bila neizmerna u svojoj te2ini9. aprila u časova . @u vla"u je stigao i patrijarh 8avrilo na svom putu za manastir Ostrog.er 0ulenović i oti&ao u <arajevo. aprila napustio "r C2a.Na putu o" !atrijar&ije "o manastira 7akovi#e% g"e je hteo "a se skloni% patrijarh 8avrilo je pro&ao autom kroz je"an "eo gra"a i vi"eo ovu sliku* 9$eogra" je bio unaka2en ru&evinama i le&evima : /i"eći sve te 2alosne prizore i tragična isku&enja% tuga je moje sr#e neizmerno obavila. O"atle je oti&la na !ale ko" <arajeva. $eogra" je 12. aprila.

Jugoslovenska vojska u kojoj su se borili samo <rbi i <loven#i% bila je savla"ana na svim . @orbar. Eele je"ini#e pobunjenih 1rvata napu&tale su svoje polo2aje% ba#ale oru2je% pre"avale se% ili prosto oti&le kućama.rontovima. . Cva sata kasnije% potpre"se"nik $eogra"ske op&tine pre"ao je zvanično svoj gra" poručniku 0lingenbergu koji je sa svojim vo"om prvi u&ao u $eogra".lija Jukić.atovića. 13.rontovima "a bi za"r2ale "alji pro"or neprijatelja9.a 8eneral&taba i pre"lo2io za to mesto armijskog generala Canila 0ala. Nije bilo ni&ta neobično vi"eti 1rvate i <rbe "a biju je"ni "ruge umesto Nem#e. @og "ana je geneal <imović izlagao% sasvim nerealno% situa#iju na . +z vla"u su ostali "r Juraj Futej% "r Juraj 0rnjević% 7u"ol.atoviću "a poku&a "a ure"i primirje sa Nem#ima. <imović je u potpunosti govorio neistinu.van Fuba&ić i . <imović je rekao 0ala.i#irske zabave% ka" je nai&ao neki nemački puk% zaustavila je veselje "a bi se pre"ala% a ka"a su Nem#i oti&li% nastavila je "a se veseli kao "a ni&ta nije bilo. $ičanić% ?ilan ?artinović% "r . aprila vla"a je re&ila "a se premesti u Nik&ić. O"mah posle se"ni#e vla"e% <imović je po"neo 0ralju ostavku na mesto &e. /la"u su napustili hrvatski ministri $ori&a <moljan i Josi. !o" ovim uslovima Nem#ima nije bilo te&ko "a zarobljavaju #ele je"ini#e. Je"na hrvatska grupa usre" je"ne o.popo"ne pao u nemačke ruke. !rogla&enjem NC1 i pobunom 1rvata počeo je "a besni gra4anski rat.rontu* =: ?i imamo poverenje u moralnu snagu na&eg naro"a% u snagu na&e armije% u prijateljstvo sa <ovjetskim <avezom sa kojim smo vezani paktom zaključenim uoči napa"a i u obećanu pomoć Dngleske i <>C: Na&e trupe su se povukle i prikupile na najva2nijim bitnim .

Na grani#i prema 7umuniji nalazila se Festa armija sastavljena o" "ve pe&a"ijske i je"ne konjičke "ivizije i pet o"re"a.ranilnih . $ilo je pre"vi4eno "a se na graničnom .+ Nik&iću je 13.anzivu prema italijanskim snagama u >lbaniji.rontu% a "a samo treća armija% zaje"no sa grčkim snagama pre"uzme o. <ahranili su ga 8r#i.taliji. !rva armija% sastavljena o" pet pe&a"ijskih i je"ne konjičke "ivizije% četiri o"re"a i "evet posa"nih pukova bila je orijentisana prema >ustriji i . 0ralj "alje ističe "a je imao "irektnu vezu sa genralom ?ilanom Ne"ićem koji je koman"ovao grupom armija na jugu i bio sna2no napa"nut o" Nema#a u "olini <trumi#e% ali je pru2ao jak otpor. !rema >lbaniji% 8rčkoj i ju2noj $ugarskoj% bila je @reća armija% sa oko osam pe&a"ijskih "ivizija. CDF>/>Nj> N> G7ON@+ !rema jugoslovenskom ratnom planu =76)19 bilo je pre"vi4eno "a se glavne snage nalaze na graničnom .rontova povlače u prav#u juga u 8rčku. >vion je izgubio ravnote2u i prevrnuo se. aprila% sa prvom grupom poleteo za 8rčku. !o" pritiskom na"moćnijeg neprijatelja% trebalo je "a se je"ini#e sa . aprila% re&eno "a kralj !etar . @om prilikom 2ivot je izgubio ?arko Caković.. O sahrani ?arka Cakovića nije se niko o" pučista brinuo% nego su ga ostavili mrtvog na zemlji. <imović je 1 . Na oblama Ja"rana nalazile . + trup aviona uba#ili su je"an san"uk pun zlata% a u njegov rep braća 3ozići su kri&om uba#ili jo& "va san"uka zlata% koje su bespravno prisvojili za svoj račun% pa kako pilot nije znao "a je rep aviona preopterećen% nije o tome vo"io računa prilikom sletanja u 8rčkoj.rontu "r2i 25 "ivizija% 1H o"re"a i 1' posa"nih pukova. Na grani#i prema ?a4arskoj bila je Cruga armija o" četiri pe&a"ijske i je"ne konjičke "ivizije% četiri o"re"a i "evet posa"nih pukova. !rema severnoj $ugarskoj bila je !eta armija sa četiri "ivizije i pet o"re"a. Na 0raljevo pitanje o novostima% <imović je izme4u ostalog rekao "a ima "obre vesti% "a je potpisan pakt sa ?olotovom i "a očekuje "a velika =majka 7usija9 u znak o"maz"e napa"ne Nemačku.. i vla"a napuste zemlju i o"u u 8rčku. <le"ećeg "ana za 8rčku je o"letela "ruga glupa članova vla"e na čelu sa genralom $orivojem ?irkovićem. O svojim prvim ratnim "anima kralj !etar . !oveo je sa sobom 2enu i brata. pi&e "a ga je ujutro probu"ilo bombar"ovanje i "a je o"mah nare"io "a se na4e general <imović koji se nalazio u #rkvi u @opči"eru na venčanju svoje ćerke.

talijanska Cruga armija% sa sve rezervom% je imala oko 1) "ivizija i bila je kon#entrisana prema <loveniji i 1rvatskoj. 0ako .lota i H.stočnomake"onsku armiju i uni&titi je zaje"no sa posa"ama utvr4ene linije . Cvanaesta nemačka armija% koja se već nalazila u $ugarskoj i 7umuniji% znatno je ojačana% tako "a je imala 1( "ivizija% o" kojih pet tenkovskih i tri motorizovane. !reko jugoslovenske teritorije trebalo je zaobići ?etaksovu utvr4enu liniju u 8rčkoj i tako o"seći . + >lbaniji su . Nemačka vrhovna koman"a je izra"ila plan .Cirektivu broj 2 . 7umunska vojska je "obila za"atak "a vr&i obezbe4enje prema <ovjetskom <avezu% a bugarska vojska prema @urskoj. + najvećoj brzini izvr&eno je pomeranje nemačkih snaga. Cruga armija% sastavljena o" 11 "ivizija .kojim je bilo pre"vi4eno "a se izvr&i kon#entrični napa" iz >ustrije i $ugarske op&tim prav#em prema $eogra"u "a bi se uni&tila jugoslovenska vojska i onemogućilo njeno povlačenje prema 8rčkoj.talijani preba#ili osam "ivizija prema Jugoslaviji i 22 "ivizije prema 8rčkoj. + rezervi vrhovne koman"e bile su četiri pe&a"ijske "ivizije i "ve tenkovske čete.o" kojih "ve tenkovske i je"na motorizovana-% već upućena ka <ovjetskom <avezu% bila je zaustavljena na putu i prebačena u >ustriju i ?a4arsku. +kupno su Nem#i protiv Jugoslavije kon#entrisali 1 '0 aviona. Aa po"r&ku iz vaz"uha o"re4ena je Ietvrta vaz"uhoplovna . vaz"uhoplovni korpus. . + rezervi su Nem#i imali oko pet "ivizija. +kupno je Nemačka sa svojim savezni#ima protiv Jugoslavije o"re"ila H3 "ivizije sa oko "va miliona vojnika% 2 00 tenkova 2230 aviona.plan =?arita9-. ?a4arska je za rat protiv Jugoslavije o"re"ila "eset briga"a% čija je borbena vre"nost bila oko pet "ivizija% i avija#iju.su se trupe !rimorske armijske oblasti o" je"ne "ivizije% "va o"re"a i posa"ama u Fibeniku i $oki 0otorskoj. + Aa"ru su bile italijanske snage jačine oko je"ne "ivizije.

0a"a ga je 0ala. aprila pre&la u o. 0oristeći "ota"a&nje uspehe 12.Jugoslavija nije izvr&ila mobiliza#iju% agresor je po broju vojnika bio "vostruko sna2niji% a po broju tenkova i aviona &estostruko na"moćniji. + toku 11. armija jo& uvek uspe&no napa"ala u >lbaniji% ali postigla manje uspehe nego &to se očekivalo zbog ne"ostatka materijala za prelaz reka i zbog ne"ovoljne protivtenkovske i protivavionske artiljerije. 0>!. Cruga armija u <lavoniji i $ačkoj% <e"ma armija u <loveniji i trupe !rimorske armijske oblasti bile su u raspa"anju. !osle puča o" 25. . armije pre&le su jugoslovensku i grčku grani#u i munjevito su napre"ovale ka <koplju i <trumi#i. armije u ?ake"oniji i ). Je"ini#e 3. $rzi uspesi u ?ake"oniji olak&ali su opera#ije 12. armije iz rumunskog $anata.@+3>E. italijanske armije% ma4arske snage i četvrta grupa 12. aprila% grupa usta&a% po nemačkom o"obrenju% proglasila je stvaranje Nezavisne Cr2ave 1rvatske. Jugoslovenska ).anzivu. Nemačka 2. aprila gotovo #elu ?ake"oniju i u"arile u le4a je"ini#ama jugoslovenske @reće armije% koje su izvo"ile napa"e na italjijanske snage u >lbaniji. @ime joj je bio otvoren put u "olinu /elike ?orave. marta Ein#ar6 ?arković je bio interniran u $rus% o"akle je posle '. aprila vr&ila samo lokalne napa"e i zauzela niz va2nih objekata u 1rvatskoj i <loveniji. aprila% ka"a bi nemačke snage već postigle o"lučujuće uspehe u Jugoslaviji i 8rčkoj. armije% ona je 10. <tanje jugoslovenske vojske 10. aprila u&li u Aagreb. armije. Njena treća u"arna grupa anga2ujući tenkove u prvom e&alonu% izvr&ila je H. pore" hrabrog otpora @opličana% ona je (. !regovarači su bili general 7a"ivoje Janković i >leksan"ar Ein#ar6?arković% koga je 0ala.J> 07>3jD/. Celegati jugoslovenske vla"e i /rhovne koman"e su 15.atović% posle "ugih napora% uspeo "a privoli na ovo.JD Cok su se u Nik&iću% vla"a sa svojom okolinom% i neki ministri sa svojim poro"i#ama% spremali za bekstvo% i "ok su =sve#i9 blago "elili% i raznosili "r2avni nova# i zlato% najpre je general ?ihailo $o"i poku&ao "a o" Nema#a "obije primirje% a zatim ka"a su Nem#i o"bili "a razgovaraju o primirju% morao je 0ala. armije povlačile su se iz $aranje i $ačke ra"i organizovanja novih polo2aja. . aprila zauzela Ni&. "o 10. i 2. aprila u $eogra"u potpisali kapitula#iju koja je stupila na snagu sle"ećeg "ana. aprila slomile otpor novo prispelih rezervi i zauzele <koplje% a "o 10. armija jo& uvek nije zavr&ila prikupljanje% pa je o" '. Nem#i su bez borbe 12. Civizije 1. aprila u napa" su krenule je"ini#e 2. Napa" na Jugoslaviju i 8rčku Nemačka je izvr&ila iznena"a% u ne"elju '. aprila oti&ao u <arajevo.atović "a pristane na bezuslovnu kapitula#iju. armije u 1rvatskoj gotovo "a vi&e nisu ni postojale. .stog "ana% 10. armija rastrojena usta&kom propagan"om% nije pru2ala gotovo nikakav otpor% pa su Nem#i 10. aprila% bez objave rata% "ok je ?usolini nare"io "a italijanske armije pre4u grani#u tek 11.ND J+8O<3>/. One su 5. J e"ino je 3. aprila bilo je vrlo lo&e. !eta armija koja se branila u <rbiji% bila je "elom okru2ena istočno o" /elike ?orave.atović prona&ao na !alama izlagao mu je te2ak polo2aj u kome se nalazi vojska i naro". aprila jak napa" "olinom Ni&ave. aprila zauzeli $eogra". +spe&no po"r2avane svojom avija#ijom% prva i "ruga grupa nemačke 12.

on /ajks . aprila. aprila 1()1. + svečanoj sali ove zgra"e pre"stavnike je "očekao koma"ant nemačke Cruge armije% general . 0apitula#ija je stupila na snagu 1H.von Jei#hs. 8eneral /ajks je po ubrzanom postupku pozvao jugoslovenske pre"stavnike "a potpi&u postavljene uslove o primirju% o"nosno bezuslovnu kapitula#iju i "ao im samo pola sata vremena ra"i izno&enja eventualnih prime"bi% ma"a je "o#nije o"bio sve pre"lo2ene izmene. 15.sa svojim pomoćni#ima% u prisustvu italijanskih% ma4arskih i bugarskih "iplomatskih i vojnih pre"stavnika. potpisana je u $eogra"u bezuslovna kapitula#ija u zgra"i biv&eg čehoslovačkog poslanstva.Ein#ar6?arković je slu&ao sa ču4enjem. . @u2nom ironijom su"bine palo je njemu na "u2nost "a potpi&e kapitula#iju i tako potpi&e lu"ost "rugih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful