http://www.znaci.net/00001/53_4.

pdf
A p r i l
DOGAĐAJI O!"#G $A%A$"#%A
1. april — U Beogradu otpočeíí dvodnevní pregovorí ízmeđu šefa brítanskog Generaíštaba
feídmaršaía Džona Díía í predsedníka víade Kraí|evíne |ugosíaví|e Dušana Símovíca
radí skíapan|a vo|nog saveza. Nísu postígnutí níkakví rezuítatí.
Otpravník posíova SSSR-a u Beogradu Víktor Lebed|ev predao predsedníku víade
Kraí|evíne |ugosíaví|e Dušanu Símovíču poruku da se u SSSR uputí deíegací|a
radí skíapan|a ugovora o uza|amno| pomocí. To |o bío odgovor na ponudu ko|u
|e Dušan Símovíc učínío Lebed|evu raní|e.
.?. apríí — U Bagdadu bívší predsedník íračke víade Rašíd Aíí ízvršío vo|ní puč í preuzeo
víast. Bagdad |e postao centar osovínske propagande í íntríga, fašístíčkí utíca| |e
sve vecí. te |e íračkí regent napustío zemí|u.
Na ž.st. Kenaíí (u Grčko|) vodení pregovorí ízmeđu predstavníka |ugosíovenskog,
grčkog í brítanskog generaíštaba o sade|stvu u síuča|u nemačkog napada. Postígnut
|e samo načeían sporazum o preduzíman|u za|edníčke ofenzíve prema Aíbaní|í.
5. apríí Izasíaník vođe Treceg Ra|ha, Edmund Vesenma|er. íz Zagreba posíao u Beríín
mínístru ínostraníh posíova |oakímu fon Ríbentropu rezoíucí|u ko|u su ístaknutí
funkcíonerí HSS-a doneíí na sastanku u Zagrebu 31. marta.
— U Rímu voda ustaškog pokreta, Ante Paveííc održao govor preko ta|ne ustaške
radío-staníce. pozíva|ucí ustaše na razbí|an|e |ugosíaví|e.
r>. april. — Brítansko-ctíopske trupe osíobodííe Adís Abebu.
— U Moskví potpísan pakt o prí|ateí|stvu í nenapadan|u ízmeđu víade SSSR-a í víade
Kraí|evíne |ugosíaví|e. Pakt |e u íme víade SSSR-a potnísao V|ačesíav Moíotov,
mínístar ínostraníh posíova, a u íme víade Kraí|evíne |ugosíaví|e Míían Gavrííovíc,
|ugosíovenskí posíaník u Moskví.
— Nemačka borbena grupa "Ðerdap« oko 2,(10 časa prepadom prešía Dunav í poscía
Sípskí kanaí.
— U 5,20 časova nemačkí 40. motorízovaní korpus, podržan aví|ací|om íz Bugarske
otpočeo de|stvo na pravcíma: Kríva Paíanka — Kumanovo, Džuma|a — Carevo
Seío — Kočane í Petríč — Novo Seío — Strumíca. Ove pravce su zatvaraíe snage
|ugosíovenske 3. armí|ske obíastí, ko|e |oš nísu bííe završííe koncentrací|u.
— Nemačka aví|ací|a otpočeía vazdušne napade na Beograd, ko|í |e |oš 3. apríía progíašen
otvorením gradom. Prví napad, u trí taíasa, uz učešce 231 bombardera í 120
íovaca, tra|ao |e od 0,30 do 8 časova. Tokom dana su ízvedena |oš trí napada. Tučení
su ob|ektí: ž. st.. eíektríčna centraía, boíníce, stambene četvrtí í skíoníšta u
parkovíma. Do 8. apríía |e od bombardovan|a pogínuío oko 12.000 ííca. Porušene su
072 zgrade, |ako |e oštecena 1601 zgrada a deíímíčno |e ošteceno 6.829 zgrada.
— Víada Kraí|evíne Itaíí|e, preko radí|a, ízdaía saopšten|e o napadu na |ugosíaví|u.
— Víada Treceg Ra|ha ob|avíía rat Grčko|, sa ko|om |e Itaíí|a vec bíía u ratnom
stan|u.
— Nemačkí í ítaíí|anskí avíoní sa terítorí|a svíh susedníh zemaí|a (sem Grčke) otpočeíí
snažno bombardovan|e aerodroma, žeíezníčkíh čvorova í drugíh vo|níh í |avníh
ob|ekata í |edíníca na ceío| terítorí|í |ugosíaví|e. Tokom dana |e |ugosíovenska
aví|ací|a ízgubíía 115 aparata (preko 25<Vo ukupníh vazduhopíovníh snaga) — 77 na
zemí|í í 38 u vazduhu. Nemačka aví|ací|a ízgubíía 21 avíon.
— Nemačka 9. okíopna dívízí|a zauzeía Stracín (na pravcu Kríva Paíanka — Kumanovo)
— Nemačka 73. pešadí|ska dívízí|a zauzeía Carevo Seío (sada. Deícevo, na pravcu G.
Džuma|a — Kočane).
27
1341. aprí! DOGAÐA|I OPSTEG KARAKTERA apríí 1941.
— Predn|í deíoví nemačke 2. armí|e prepadom zauzeíí prevo|e |ezerskí vrh, L|ubeí| í
Podkcren. mostove kod Mureka. Radgone í Murske Sobote, preíaz kod Dravograda
í %'ečí deo nebran|enog Prekomur|a.
— Síovenačka reakcíonarna buržoazí|a formíraía Nacíonaíno vece. ko|e |e sístematskí
kočíío odbranu zemí|e í nasto|aío da uz pomoc okupatora obrazu|e maríonetsku
državu Síovení|u.
— |ugosíovenska 36. íovačka grupa pružíía otpor nemačkím vazduhopíovním snagama
kod Kumanova. Prí tom |e ízgubíía 11 avíona a oboríía 4 nemačka avíona.
T. april — U s . Sevo|nu (kod Títovog Užíca) održana sedníca víade Kraí|evíne |ugosíaví|e, na
ko|o| |e, pored ostaíog, n|en potpredsedník Víadímír Maček nagovestío mogucnost
da napustí víadu.
— Otpočeíe ofanzívne operací|e |ugosíovenske 3. armí|e u Aíbaní|í.
— U Zagrebu Poíítbíro CK KP| održao sednícu na ko|o| |e odíučeno da se u Stab 4.
armí|e pošaí|e deíegací|a sa zahtevom dn se radnícíma í antífašístíma podeíí oruž|e
za borbu protív agresora í petokoíonaša. Síab 4. armí|e odbío ova| zahtev.
— Víada SAD u saopšten|u povodom napada síía Osovíne na |ugosíaví|u osuđu|e varvarsku
ínvazí|u, a ízražava símpatí|e za borbu |ugosíovenskog naroda í obecava
upucívan|e pomocí.
— Víada Kraí|evíne Mađarske prekínuía dípíomatske odnose sa |ugosíaví|om, sa
ko|om |e bíía vezana paktom o večnom prí|ateí|stvu.
— Víada Kraí|evíne |ugosíaví|e ob|avíía prokíamací|u o početku rata sa Nemačkoní
í Itaíí|om í ízdaía naređen|e za opštu mobííízací|u.
— |ugosíovenska Vrhovna komanda, preko grčke Vrhovne komande, uputíía zahtev
da brítanskí avíoní zaštíte |ugosíovenske |edíníce u predeíu Strumíce, Stípa í
Skopí|a.
— |ugosíovenskí 6. íovačkí puk, branecí Beograd od napada nemačke aví|ací|e, ízgubío
13 avíona.
— |ugosíovenskí 8. bombarderskí puk napao nemačke aerodrome kod Segedína í Poču|u
(u Mađarsko|), ízgubívší prí tome 8 avíona.
— Nemačka 9. okíopna dívízí|a, podržana aví|ací|om, razbíía Ibarsku dívízí|u í deíove
Moravske dívízí|e í prodría u Kumanovo. Zatím |e gíavním snagama zauzeía
Skopí|e, dok su n|ene pomocne snage zadržane otporom 46. dopunskog puka Moravske
dívízí|e kod Preševa.
— O|ačana nemačka 73. pešadí|ska dívízí|a, po zauzíman|u Stípa, síomíía otpor Bregaíníčke
dívízí|e í zauzeía Veíes (sada; Títov Veíes) í neoštecen most na Vardaru.
— Deíoví nemačkog 46. korpusa prešíí Dravu í Muru, ušíí u Cakovec í obrazovaíí mostobrane
kod Murskog Sredíšca, Leten|a, Zakan|a í Barča.
S. april — Brítanske trupe, posíe četverodnevníh borbí, zauzeíe Masau í ceíu Erítre|u.
— Otpočeo napad nemačke 1. okíopne grupe (11. okíopne, 294. pešadí|ske í 4. brdske
dívízí|e) sa bugarske terítorí|e ka Pírotu í Níšu. Posíe borbí nemačke snage su zauzeíe
Pírot í utvrđene graníčne poíoža|e ístočno í severoístočno od Pírota, okružu|ucí
znatne deíove Topííčke dívízí|e
— Ustaškí eíementí ízazvaíí pobunu u 1Ü8. puku Síavonske dívízí|e, ko|í |e sa 40. dopunskím
pukom napustío poíoža|e í ría ta| načín omogucío prodor nemačkíh |edíníca u
Vírovítícu. Pobuna se odmah preneíu í na |edan puk Savske dívízí|e. To |e bío početak
rasuía |edíníca 4. armí|e.
— Deíoví nemačke 73. pešadí|ske dívízí|e ušíí u Prííep.
— Deíoví nemačke 9. okíopne dívízí|e zauzeíí St. Kačaník í Tetovo. Tíme |e prekínuta
svaka veza ízmeđu |ugosíovenskíh |edíníca na Kosovu í oníh u Makedoní|í.
— Nemačke |edíníce zauzeíe Maríbor.
— Produžene ofanzívne operací|e 3. armí|e u Aíbaní|í. |oš nepríkupí|ena Zetska dívízí|a
formíraía Skadarskí odred (dva pešadí|ska puka í pet brdskíh baterí|a), ko|í |e
prešao u energíčan napad duž druma Podgoríca — Skadar Komskí odred preko
Prokíetí|a ízbío u doíínu r. Vaíbone kod s. Koígeca|a. Kosovska díízí|a ízbíía šírokím
frontom na Drím. Vardarska dívízí|u prešía u odbranu na odseku Debar —
Gafa San.
9. apríí — Nemačke |edíníce zauzeíe Koprívnícu í prošírííe mostobran kod Vírovítíce.
1941. apríí DOGAÐA|I OPSTEG KARAKTERA apríí 1941.
— Nemačke |edíníce zauzeíe Píu| í tako ovíadaíe ceíím područ|em severno od Drave.
— Predn|í deíoví nemačkog 41. motorízovanog korpusa prešíí rum unsko-|ugosíovenskí!
granícu u Banatu.
— Itaíí|anske snage íz Aíbaní|e otpočeíe ofanzívne operací|e na kosovskom, debarskom
í ohrídskom pravcu, gde su naíšíe na |ak otpor |ugosíovenskíh snaga. Istovremeno
su po|ačaíí svo|e snage na skadarskom pravcu.
Nastaví|eno napredovan|e Skadarskog odreda Zetske dívízí|e ka Skadru, a Komskí
odred ízbío na Drím kod s. Ra|a. Kosovska í Vardarska dívízí|a obustavííe napade
zbog po|ave nemačkíh snaga u n|íhovo| neposredno| pozadíní.
- Nemačka 11. okíopna dívízí|a probíía síabo organízovanu odbranu na Píočí í zauzeía
Níš, Aíeksínac, Ražan| í Prokupí|e.
— |edíníce nemačke 2. okíopne dívízí|e ušíe u Soíun, što |e prouzrokovaío kapítuíací|u
grčke Istočno-makedonske armí|e.
— Deíoví nemačke motorízovane dívízí|e Adoíf Hítíer« zauzeíí Bítoí|.
9/10. april — Pod utíca|em pete koíone, ko|a |e dígía íažnu uzbunu, |ugosíovenskí 2 íovačkí puk
zapaíío avíone na aerodromu kod Kragu|evca.
I«, april — Nemačka 8. okíopna dívízí|u probíía front ostataka Síavonske dívízí|e kod s. Pčeííca
í zauzeía Podravsku Síatínu.
Deíoví nemačke 14. okíopne dívízí|e sa pravca Kríževaca ušíí u Zagreb.
— U Zagrebu, posíe uíaska nemačkíh |edíníca, ob|aví|eno stvaran|e kvísíínške Nezavísne
Države Hrvatske (NDH). Voda HSS Víadímír Maček pozvao narod da se novo|
víastí pokorí, a číanove stranke savetovao da ískreno saradu|u sa novom víašcu.
— U Zagrebu Poíítbíro CK KP| održao sednícu na ko|o| |e anaíízírao sítuací|u stvorenu
rasuíom vo|ske í progíašen|em kvísíínške NDH Odíučeno da se nastaví otpor
agresoru, a ako to postane nemoguce, usíed síoma ko|í se nazírao, treba odíučno
prící prípremí, organízací|í í vođen|u oružanog ustanka protív okupatora. Sedíšte
Poíítbíroa CK KP| premešta se u Beograd. Formíran Vo|ní komítet sa |osípom
Brozom Títom na čeíu. Ukazano |e na znača| čuvan|a organízacíonog |edínstva KP|.
Postaví|ení su zadací: preduzetí sve mere da se ízbegne hapšen|e číanova KP| í
sakupí|atí oruž|e. Vecí deo číanova CK posíat u Srbí|u. Crnu Goru, Bosnu í Síovení|u
da prenese te odíuke.
— U L|ubí|aní održan sastanak Nacíonaínog veca Síovení|e na kome |e ban dravske
banovíne Natíačen predíožío da se, po ugíedu na ustašku NDH, progíasí í nezavísna
Síovení|a. Upucení su predstavnící komandantíma |edíníca |ugosíovenske vo|ske u
Víšn|o| Gorí í Novom Mestu sa zahtevom da se potcíne Nacíonaínom vecu, što |e
odbí|eno.
— Nacíonaíno vece na čeíu sa banom dravske banovíne Natíačenom preuzeío víast u
Síovení|í í ízdaío progías kapítuíantske sadrží ne. u kome se ístíče da |e na|vecí greh
pružítí oružaní otpor strano| vo|no| sííí í upotrebítí oruž|e protív nemačke nacíonaíne
man|íne.
11. april — U zaíívu Soííne (na o. Krku), po naređen|u komandanta Severnog sektora |ugosíovenske
Pomorske obaíske komande, potopí|ení obaískí brodoví da ne bí paíí u ruke
neprí|ateí|u.
— Mađarske trupe prešíe mađarsko-|ugosíovensku granícu na sektoru Baran|e í
Bačke.
— Sef generaíštaba mađarske vo|ske ízdao poverí|ívu naredbu o uvođen|u vo|ne uprave
nad terítorí|om Baran|e í Bačko í íseí|avan|u svíh Srba ko|í su se u te pokra|íne
doseíííí posíe 31. oktobra 1918.
— Otpočeo opští napad ítaíí|anske 2. armí|e na frontu od |eseníca do Sušaka.
— |edíníce ítaíí|anske 2. armí|e bez |ačeg otpora zauzeíe L|ubí|anu. Vrhníku, |eseníce,
Sušak. Bakar í Deíníce, dok su napadí |užno od Snežníka odbí|ení protíVnapađom
|edíníca |ugosíovenskog Ríšn|ačkog odreda.
— U Petrín|í ustaše zarobííe Stab 1. grupe armí|a í štabove 4. í 7. armí|e.
— Deíoví 1. brdske dívízí|e nemačkog 49. brdskog korpusa zauzeíí Ceí|e.
— Deíoví 14. okíopne dívízí|e nemačkog 40. motorízovanog korpusa sa pravca Zagreba
ušíí u Karíovac.
20
1Ü41. april DOG ADA |I OPSTEG KARAKTERA apríí 1941.
— Gíavnína nemačkog 4G. motorízovanog korpusa zauzeía Našíce, Osí|ek, Vínkovce
í Vukovar.
— Otpočeo uíazak nemačkíh snaga u Srem na pravcu Vínkovcí — Sr. Mítrovíca —
Ruma. |ednovremeno, naoružaní meštaní nemačke narodností (Do|če Manšaft«) í
ustaše zauzímaíí važní|e ob|ekte í državna nadíeštva í razoružavaíí deíove bívše
|ugosíovenske vo|ske.
— Preko Vrčca í Aííbunara otpočeo opští napad nemačkog 41. motorízovanog korpusa
na Banat.
Nemačke snage sa pravca Gosíívara í Bítoí|a zauzeíe Debar, Ohríd í Strugu í stupííe
u kontakt sa ítaíí|anskím snagama kod Debra í Struge. Zarobí|en vecí deo Vardarske
dívízí|e, dok |e man|í deo odstupío ka Kíčevu, gde |e cíocní|e opkoí|en í zarobí|en.
— Zetska dívízí|a ízbíía na r. Pronísat (u Aíbaní|í) a desna koíona Kosovske dívízí|e
í Komskí odred ízbííí u doíínu r. Saí|e.
— Deíoví nemačke 11. okíopne dívízí|e zauzeíí Kragu|evac.
12. april — Nemačka Vrhovna komanda oružane sííe ob|avíía Hítíerove prívremene smerníce
za podeíu |ugosíaví|e: u prvom redu treba obezbedítí nemačke ímperí|aíístíčke, vo|nostrategí|ske
í ekonomske ínterese: zadovoí|ítí ímperí|aíístíčke težn|e Itaíí|e í pretenzí|e
Mađarske í Bugarske, kao nagradu za n|íhovo učešce u agresí|í; u cíí|u
unutrašn|eg razbí|an|a |ugosíaví|e obrazovatí NDH.
— U Beograd ušío ízvíđačko odeí|en|e íz nemačkog 41. motorízovanog korpusa sa
pravca Pančeva. Tokom nocí í |utra u grad ušíí deíoví 8. okíopne dívízí|e sa pravca
Zemuna í 11. okíopne dívízí|e sa pravca Topoíe.
Nemačke |edíníce ušíe u Rumu a naoružaní meštaní nemačke narodností odmah
počeíí da razoružava|u deíove |ugosíovenske vo|ske.
— Mađarske snage okupíraíe vecí deo Baran|e í severnu Bačku.
— U Zagrebu nadbískup katoííčke crkve Aío|zí|e Stepínac posetío pukovníka u penzí|í
Síavka Kvaterníka (kasní|e dogíavník NDH) í čestítao mu na uspostaví kvínsíínške
NDH, číme |e |avno podržao ovu okupatorsku tvorevínu.
— U Moskví potpísan petogodíšn|í pakt o neutraíností Između víada SSSR-a í |apana.
— |ugosíovenska Vrhovna komanda ízdaía svo|u posíedn|u dírektívu (O. br. 140): naređu|e
povíačen|e í organízovan|e odbrane na ííní|í r. Bo|ana — Komoví — Durmítor
— Pren| — Neretva, na ko|o| kao šírem mostobranu, treba prímítí odsudnu
odbranu í sačekatí traženu pomoc od savezníka. Dírektíva ní|e dostaví|ena svím
potcín|ením |edínícama, a odražavaía |e nepoznavan|e opšte vo|ne sítuací|e.
— Víada V. Brítaní|e negatívno odgovoríía na tražen|e víade Kraí|evíne |ugosíaví|e
da se ukaže pomoc u í|udstvu í avíoníma í uputí brítanska fíota u Boku Kotorsku
radí príhvata |ugosíovenskíh |edíníca.
— Mađarske snage ušíe u Noví Sad, gde su do 15. apríía ubííe oko 720 građana, vecínom
Srba.
— Nemačka 5. okíopna dívízí|a ovíadaía Vučítrnom í Prízrenom í u toku dana uspostavíía
vezu sa ítaíí|anskím |edínícama kod Kukesa.
13/14. april — Na sednící u Paíama víada Kraí|evíne |ugosíaví|e doneía odíuku da napustí zemí|u.
Istovremeno |e za načeíníka Staba Vrhovne komande postaví|en generaí Daníío
Kaíafatovíc, kome |e predsedník víade generaí Dušan Símovíč dao punomoc|e da
može odmah zatražítí prímír|e od neprí|ateí|u.
14. april — |ugosíovenska Vrhovna komanda zatražíía od nemačke Vrhovne komande oružane
sííe da se obustave neprí|ateí|stva í uspostaví prímír|e, a |ugosíovenskím trupama
naredíía da obustave de|stva. Nemcí nísu príhvatííí níkakve usíove. vec su zahtevaíí
bezusíovnu kapítuíací|u |ugosíovenske vo|ske.
— Deíoví nemačkog 46. korpusa zauzeíí Zvorník í Vuí|evo a deíoví 14. korpusa Kraí|evo.
15. april - CK KP| Izdao progías narodíma |ugosíaví|e, u kome |e osudío stvaran|e NDH. duo
punu podršku prípadnícíma |ugosíovenske vo|ske ko|í pruža|u otpor napadaču,
osudío ízda|u, raspírívan|e šovínízma í bratoubííačkog rata í ukazao na mogucnost
borbe u novo| sítuací|í.
— Iz Níkšíca kraí| í víada Kraí|evíne |ugosíaví|e avíoníma pobegíí u ínostranstvo.
30
1Ü41. apríí DOG ADA |I OPSTEG KARAKTERA apríí 1941.
— Víada Carevíne Bugarske prekínuía dípíomatske odnose sa Kraí|evínom |ugosíaví|om.
— U Karíovcu održan sastanak ízmeđu ízasíaníka víade Kraí|evíne Itaíí|e í víade
Treceg Ra|ha, na kome su razmotrena pítan|a u vezí sa príznan|em kvísíínške NDH.
— |edíníce Zetske í Hercegovačke dívízí|e odbííe napad ítaíí|anskog 17. korpusa na
skadarskom pravcu, a zatím se, u duhu naređen|a Vrhovne komande o prímír|u,
povukíe na |ugosíovensko-aíbansku granícu.
— |edíníce ítaíí|anske 2. armí|e ušíe u Drníš, Sín|. Spíít í Síbeník.
— Predn|í deíoví nemačke 16. motorízovane dívízí|e prodríí od Zvorníka ría Paíe í
zarobííí |ugosíovensku Vrhovnu komandu, a zatím stígíí u Sara|evo í príhvatííí kapítuíací|u
|ugosíovenskíh snaga u Bosní.
— Od u|utru do kasnog popodneva nemačka 8. okíopna dívízí|a vodíía u Užícu (sada:
Títcvo Užíce) teške borbe protív deíova |ugosíovenske vo|ske í naoružaníh građana.
— |edíníce nemačkog 11. korpusa uníštííe ostatke Tímočke dívízí|e u re|onu Sokoban|e.
April s. — Generaíní sekretar KP| |osíp Broz Títo obavestío Komínternu o odíucí CK KP| da
se okupatoru pruží otpor pa ma koííko on bío |ak.
l'i april — Nemačko-ítaíí|anske |edíníce ízbííe na ííní|u Metkovíc — Mostar — Rogatíca —
S|eníca — Kos. Mítrovíca. Korístecí se prekídom neprí|ateí|stva, ítaíí|anskí 17. korpus
otpočeo nastupan|e íz Skadra ka Dubrovníku. |ugosíovenske |edíníce na ovom
frontu bíagovremeno su povučene ka Tuzíma í Podgorící (sada: Títograd), gde su
puštene kucama, tako da |e veííkí deo í|udstva odneo sa sobom oruž|e.
— Iz nemačke Vrhovne komande oružane sííe stígao u Zagreb generaí Gía|ze fon
Horstenau. ko|í |e preuzeo stvarnu víast u ustaško| NDH.
— U Zagrebu ustaške víastí ob|avííe naredbu da na terítorí|í NDH važe ratní zakoní
ítaíí|anske í nemačke vo|ne sííe í da nemačkí í ítaíí|anskí komandantí íma|u punu
víast na svome područ|u.
— U Zagrebu nadbískup katoííčke crkve Aío|zí|e Stepínac učínío síužbenu posetu pogíavníku
NDH Antí Paveíícu í ízrazío punu podršku kvísíínško| ustaško| državí.
— Brodoví Kraí|evíne |ugosíaví|e: podmorníca »Nebo|ša» í torpíí|arke »Durmítor« í
»Ka|makčaían- napustííí Boku Kotorsku í otpíovííí za Aíeksandrí|u.
17. april — U Beogradu, u Stabu nemačke 2. armí|e, potpísana bezusíovna kapítuíací|a |ugosíovenske
vo|ske (a stupíía na snagu 18. apríía u 12,00 časova). Ova| akt su potpísaíí
predstavnící |ugosíovenske oružane sííe Aíeksandar Cíncar-Markovíc í generaí
Radívo|e |ankovíc, predstavník vrhovnog komandanta nemačke vo|ske armí|skí
generaí fon Va|ks í ítaíí|anskí kraí|evskí ízasíaník u Beogradu pukovník Bonofatí.
— Deíoví ítaíí|anske 9. armí|e ušíí u Níkšíc, Cetín|e, Kotor, Bííecu í Trebín|e í u Dubrovníku
se spo|ííí sa |edínícama ítaíí|anske 2. armí|e.
— U Bokokotorskom zaíívu, žrtvu|ucí svo|e žívote, poručnící bo|nog broda Míían Spasíc
í Serge| Mašera potopííí razarač «Zagreb«.
— Pogíavník NDH Ante Paveííc ízdao zakonsku odredbu ko|om se u NDH uvode vanrední
sudoví za suđen|e po kratkom postupku.
— U Cetín|u od grupe separatísta, obrazovan Prívremení admínístratívní crnogorskí
komítet — kao kvísíínškí organ víastí.
18. april — Brítanske trupe otpočeíe ískrcavan|e u Basru (u Iraku).
19. april — Bugarske okupacíone trupe ušíe u Makedoní|u.
20. april — Odíukom Generaíštaba ítaíí|anske vo|ske, terítorí|a Crno Gore, Kosova. Metohí|e í
Dubrovníka data u nadíežnost Gíavno| komandí oružaníh snaga Aíbaní|e.
21. april — U Beču mínístrí ínostraníh posíova Nemačke í Itaíí|e otpočeíí dvodnevní sastanak,
na kome su, na osnovu Hítíerovíh dírektíva, defínítívno utvrdííí rasparčavan|e |ugosíaví|e.
|ugosíovensku državnu terítorí|u su podeíííí demarkacíonom ííní|om na
dva osnovna deía: nemačko í ítaíí|ansko ínteresno područ|e, s tím što su ízvesne
terítorí|e prepustííí svo|ím sateíítíma Mađarsko| í Bugarsko|. Demarkacíona ííní|a
se, ugíavnom, posíe man|íh ízmena, protezaía ííní|om Vrh — Líčne — |ežíca —
Lítí|a — Cerkí|e — Samobor — Petrín|a — Gíína — Bos. Noví — Sanskí Most —
Mrkon|íc-Grad — D. Vakuf — |už. od Sara|eva — Ustíprača — Príbo| — |už. od
Novog Pazara — Oríova cuka — Sar-píanína — íst. od Kíčeva — Ohrídsko |ezero
— Prespansko |ezero.
31
1941. apríí
22. april
23. april
25. april
27. april
28. aprii
30. april
30. april
17 april
24. april
April k.
5. april
32
BOSNA I HERCEGOVINA — CRNA GORA — HRVATSKA apríí 1941
U Zagrebu pogíavník NDH Ante Paveííc održao govor u kome |e pozvao ustaše na
uníšten|e Srba, |evre|a í Cígana.
Posíe dvodnevníh napada na ítaíí|anske poíoža|e severno od Skadra, desna koíona
Kosovske dívízí|e (pet pešadí|skíh bataí|ona). saznavší za kapítuíací|u, obustavíía
borbe.
Predsedník víade V. Brítaní|e Vínston Cerčíí uputío predsedníku víade SSSR-a
|osífu Vísaríonovíču Staí|ínu písmo u kome ga obaveštava da nemačka víada príprema
napad na SSSR.
U L|ubí|aní održan sastanak ízmeđu pogíavníka NDH Ante Paveííca í mínístra
ínostraníh posíova Itaíí|e Gaíeaca Cana, na kome su ponovo razmotrene obaveze
kvísíínške NDH prema Itaíí|í.
Mínístar ínostraníh posíova SAD Korđc-I Haí, íz|avío da víada SAD prízna|e |ugosíovensku
víadu u ízbegííštvu kao |edíno zakonítu víadu.
Vođa Treceg Ra|ha Adoíf Hítíer posetío Maríbor 1 ízdao zapovest za raseí|avan|e
Síovenaca íz Sta|erske í Koruške.
Deíoví nemačke fí. brdske dívízí|e ušíí u Atínu.
Nadbískup Katoííčke crkve u Zagrebu Aíó|zí|e Stepínac uputío okružnícu katoííčkom
svcštenstvu pozíva|ucí ga da svím svo|ím snagama podrží kvísíínšku tvorevínu,
ustašku NDH. Sveštenstvo |e ovu okružnícu preneío stanovníštvu katoííčke vere.
pozíva|ucí ga da podrží ustašku víast.
Naredbom víšeg komandanta ítaíí|anskíh oružaníh snaga u Aíbaní|í, generaía Uga
Kavaíera, za cívíínog komesara Crne Gore. sa sedíštem u Cetín|u. postaví|en opunomocení
mínístar Serafíno Macoííní.
Pogíavník NDH Ante Paveííc ízdao zakonsku odredbu o rasno| prípadností, ko|a
|e posíužíía kao osnov za progone Srba. |evre|a í Cígana u ustaško| državí.
Nemačke trupe završííe ukupací|u Peíoponeza, a tíme í ceíe Grčke, gde su zarobííe
oko 8.000 Brítanaca í oko 1.500 |ugcsíovena.
BOSNA I HERCEGOVINA
U Travníku ustaše uhapsííe 7 komunísta, medu ko|íma svíh 5 číanova MK KP|
za Travník, í odveíí íh u íogor Kerestínec (kod Zagreba), gde su streí|aní, sem dvo|íce
ko|í su uspeíí pobecí. Zbog toga su prípreme za ustanak u tom kra|u znatno
usporene.
CRNA GORA
Ob|aví|ena naredba ítaíí|anskíh okupacíoníh víastí ko|om |e stanovníštvu Crne
Gore naređeno da do 21. apríía bezusíovno preda ceíokupno naoružan|e í opremu
bívše |ugosíovenske vo|ske.
U s. Veí|em Brdu (kod Títograda), održan sastanak PK KP| za Crnu Goru, Boku
í Sandžak. Na osnovu dírektíve CK KP| doneta |e odíuka: da se vrše prípreme za
oružanu borbu protív okupatora; da se formíra Vo|na komísí|a ko|a ce preko MK
KP|. organízovaíí í rukovodítí príkupí|an|em oruž|a í munící|e, evídentíratí oruž|e
í munící|u ko|om su raspoíagaíí číanoví í símpatízerí KP| í drugí rodoí|ubí, a na
ko|e se mogío računatí u oružano| borbí protív okupatora; da se razví|e na|šírí
poíítíčkí rad í ob|asne uzrocí kapítuíací|e bívše |ugosíaví|e í n|ene vo|ske: da se
narodu ukaže na potrebu da oruž|e ne preda|e okupatorskím víastíma.
U Crnu Goru stígao veííkí bro| ízbegííca íz Vo|vodíne, Hercegovíne, Kosova í Meíohí|e,
ko|e su se povíačííe íspred terora mađarskíh okupatora, ustaša í aíbanskíh
Kvísíínga. U mnogím kra|evíma Crne Gore obrazovaní su posební odborí za n|íhov
príhvat í zbrín|avan|e.
HRVATSKA
U s. G. Sarampovu (kod Kutíne), u prísustvu číanova CK KPH, |osípa Kraša í St|epana
Kendeía. otpočeía dvodnevna okružna konferencí|a OK KPH za Cazmu.
|EDNA ULICA U BEOGRADU
POSLE NEMACKOG BOMBARDOVAN|A
6. APRILA 1941. GOD.
ZGRADA DVORA POSLE BOMBARDOVAN|A
6. APRILA 1941.
GODINE
NA POCETKU RATA APRILA
1941. GODINE MNOGI AVIONI
KRAL|EVSKE |UGOSLOVENSKE
VO|SKE SU UNISTENI PRE NEGO
STO SU UZLETELI SA AERODROMA
&'l. april (A$#DO)IJA apríí 1941.
(í. april — U Síbeníku održano okružno partí|sko savetovan|e na kome |e anaíízírana poíítíčka
sítuací|a u vezí sa na|noví|ím događa|íma.
— Održan sastanak OK KPH za Síav. Brod na kome se raspraví|aío o odbraní zemí|e.
— PK KPH za Daímací|u uputío u Komandu arada Spííta svo|u deíegací|u s pred-?
íogom da se građaní mobííísí! í naoruža|u za odbranu od fašístíčkíh zavo|evača.
I'redíog deíegací|e |e odbí|en.
11. april — Održan sastanak MK KPH za Hvar na kom| su donete odíuke: da se ne prízna|e
ní ustaška ní okupatorska víast; da se ne odazíva níkakvím pozívíma ustaške víastí;
da se skupí|a oruž|e í munící|a í organí/u|e obavešta|na síužba.
— Održan sastanak OK KPH za Síav. Brod ha kome |e đoneta odíuka da se príkupí|a
oruž|e.
12. april U Zagrebu (na Bukovcu) održan sastanak CK KPH na kome |e dískutovano o nataío|
sítuací|í í ístaknuto da |e gíavní zadatak Partí|e- poíítíčka mobííízací|a í príprema
naroda za otpor okupatoru.
|S. april Grupa omíacíínnca, pod rukovodstvom SKO|-a. uzeía íz zgrade poíící|e u Síav.
Brodu kartoteku í spísak komunísta í tíme onemogucíía da oví dokumentí padnu u
ruke ustaša.
22. april PK KPH za Daímací|u uputío progías narodu Daímací|e: da čvrsto zbí|e svo|e
.ºedove í kao |edan pruží otpor okupatoru.
25. april | Spíítu, na pokra|ínskom partí|skom savetovan|u, kome |e prísustvovao í čían CK
KP| í CK KPII Marko Oreškovíc, prí PK KPH za Daímací|u formírana Vo|na komísí|a
sa zadatkom da príprema oružaní ustanak u Daímací|í.
26. april — U srezu Grubíšno Poí|e ustaše uhapsííe oko 600 í|udí, među ko|íma í vecínu číanova
KP| u tome srezu.
28. april. -Us. Bíatu otpočeía trodnevna sreska partí|ska konferencí|a na ko|o| |e ízabran
SK KPH za Korčuíu.
— N'a sa|míštu u Guđovcu (kod B|eíovara) ustaše pobííe 300 srpskíh žena, dece í staraca.
Apríí Prí MK KPH za Kašteía formírana Vo|na komísí|a.
MAKEDONI|A
7. april — U Prííepu MK KP| za Prííep održao sastanak na kome |e. posíe anaííze novonastaíe
poíítíčke sítuací|e, doneo odíuku da se bo|kotu|e okupatorska víast, te formírao
Vo|nu komísí|u za príkupí|an|e oruž|a í komísí|u za príhvatan|e vo|níka bívše |ugo-
ºíovenske vo|ske, kako bí što man|í bro| pao u zarobí|eníštvo.
8. april Po odíucí MK KP| za Prííep, prííepska partí|ska organízací|a, uz pomoc građana.
osíobodíía poíítíčke zatvoreníke í>: zatvora, medu ko|íma í |ednog číana PK KP| za
Makedoní|u í neke číanove MK Ve|esa, Devdeíí|e í Prííepa.
9. upríí — U Prííepu MK KP| za Prííep održao partí|sko savetovan|e sa sekretaríma partí|kíh
ceíí|a: ízneo svo|e stavove í ocene od 7. apríía í odredío zadatke komunísta u
usíovíma okupací|e.
10. apríí — U Tetovu MK KP| za Tetovo održao partí|sko savetovan|e, na kome SII postaví|ení
zadací: príkupí|atí oruž|e í drugí vo|ní materí|aí: zapíenítí arhívu íz poíící|e í sudova
ko|u bí okupator mogao ískorístítí za progan|an|e komunísta í patríota; sakupí|atí
pomoc za zarobí|eníke pobegíe íz vo|nog íogora.
11. april — U Kumanovu MK KP| za Kumanovo održao sastanak na kome |e razmotrío sítuací|u
nustaíu posíe uíaska nemačkíh trupu í doneo odíuku o sakupí|an|u oruž|a í
skían|an|u na sígurna mesta.
Apríí d. p. — U Kumanovu, po dírektíví MK KP| za Kumanovo, građaní bo|kotovaíí doček bugarskíh
trupa. Tom dočeku prísustvovaía samo grupa probugarskíh eíemenata.
33
1941. apríí SLOVENI|A — SRBI|A apríí 1941.
— CK BRP(k)1 formírao komísí|u, od 3 číana, sa zadatkom da uspostaví vezu sa organízací|ama
KP u Vardarsko| Makedoní|í. Ege|sko| Makedoní|í í Trakí|í í da íh
ºprísa|edíní« BRP(k).
19. april — Po odobren|u nemačke vrhovne komande, bugarske trupe otpočeíe okupací|u í aneksí|u
Makedoní|e (sem srezova: Tetovo. Gostívar, Kíčevo, Debar í Struga, ko|e |e
okupíraía Itaíí|a í príkí|učíía »Veííko| Aíbaní|í«),
April k. — Sekretar PK KP| za Makedoní|u Meíodí|e Satorov Sarío povezao se í stavío pod
rukovodstvom CK BRP(k), a sa partí|skom organízací|om na terítorí|í pod ítaíí|anskom
okupací|om (u zapadno| Makedoní|í) prekínuo svaku vezu í prepustío |e
samo| sebí.
— CK KP| uputío Metodí|u Satorovu pozív da prísustvu|e Ma|skom savetovan|u
KP|. Pozív mu uručíía Mara Naceva. ko|a íe u Makedoní|u upucena u svo|stvu
číana PK KP| za Makedoní|u.
SLOVENI|A
C. april — KP Síovení|e prístupíía organízovan|u dobrovoí|ačkíh |edíníca í íecíma pozvaía
síovenačkí narod u borbu protív fašístíčkíh agresora.
7. april — CK KPS uputío svo|e predstavníke. Borísa Kídríča í dr Aíesa Bebíera, komandantu
Dravske dívízí|ske obíastí generaíu Lavadínovícu í ponudío pomoc Partí|e za
odbranu otadžbíne.
11. april — U bíízíní s. Trebn|a održan sastanak CK. KP Síovení|e na kome |e odíučeno: da se
:>dmah prístupí príkupí|an|u oruž|a; da otpočne raskrínkavan|e poíítíčkíh voda í
generaía ko|í su ízdaíí otadžbínu; da se sví číanoví CK vrate na svo|a mesta í otpočnu
poíítíčku akcí|u protv okupatora; da sví kompromítovaní číanoví Partí|e pređu
u ííegaínost.
27. april — Na ínící|atívu CK KP Síovení|e obrazovana Osvobodíína fronta (OF), u ko|u su,
pored KPS, ušíí: hríšcanskí socí|aíístí, naprední číanoví Sokoía í kuíturní radnící
Síovení|e.
— U centru Maríbora maríborskí sko|evcí zapaíííí dva nemačka automobíía.
29. april — Kvestor ítaíí|anske poíící|e Mesana ízdao naredbu za hapšen|e 32 komunísta.
SRBI|A
3. apríí — U Pecí, u prísustvu deíegata PK KP| za Crnu Goru Boku í Sandžak, formíran
noví Obíasní komítet KP| za Kosovo í Metohí|u.
12. april — U Dakovící došío do povezívan|a komunístíčkíh grupa Aíbaní|e sa SK KP| za
Ðakovícu radí uspostaví|an|a staíníh veza sa Obíasním komítetom KP| za Kosovo
í Metohí|u.
April d. p. — Fašístíčkí orí|entísane grupe Síptara, podstaknute od aga, begova í okupatora.
paíííe srpska í crnogorska seía na Kosovu í Metohí|í. Híí|ade porodíca bez íčega
proterano |e u Crnu Goru í Srbí|u, a bíío |e í po|edínačníh ubístava.
Nemačkí okupator podeíío obíast Kosova í Metohí|e na trí deía: na|vecí deo príkí|učío
tzv. Veííko| Aíbaní|í (pod okupací|om Itaíí|e); srezoví kosovsko-mítrovačkí.
vučítrnskí í podu|evskí® prípaíí Nedícevo| Srbí|í (nedícevcí su došíí u Kos. Mítrovícu
í Vučítrn tek marta 1942. godíne, a dotíe |e bíía šíptarska kvísíínška víast;
posíe doíaska nedícevaca Síptarí su takođe ímaíí učešca u kvísíínško| víastí), a deo
gn|ííanskog í uroševačkog sreza í Kačaník okupíraíe bugarske okupacíone víastí.
19. april — U Petrovgradu (sada: Zren|anín) okupator streí|ao 17 rodoí|uba zbog skrívan|a
oruž|a.
21. april — Mađarske okupacíone |edíníce opí|ačkaíe í proteraíe Iz Bačke u druge pokra|íne
ííí íogore: íz naseí|a Stepanovícevo oko 3000 í|udí, žena í dece. St. Ðurđeva 873.
1 Po septembra 1944. zvantftnn nazív |e BRP. aíí se íí svím pubííkací|ama spomín|e
kao BRP(k).
' I'rc rata sc kosovsko-mítrovaòkí srez zvao zvečanskím. a podu|evskí srez se zvao
íapskím.
34
1941. apríí SRBI|A apríí 1941.
Veterníka 500, Vo|vode Míšíca 250. Novog Kísaca 90. Tankosíceva 180. Moía 300.
Aípar — Va|ske 255. Bač. Petrovog Seía 258 í Síríga 180. Izvestan bro| ííca na
putu |e pomro od zíostaví|an|a ííí |e poubí|an.
22. april — Nemačkí vo|ní zapovedník Srbí|e, vazduhopíovní generaí Ferster, ízdao saopšten|e
da |e preuzeo upravu u Srbí|í í da ce prema oníma ko|í se n|egovím zapo vest íma
ne pokorava|u, vrše sabotažu ííí druga krívíčna deía, postupítí po nemackom ratnom
vo|nom zakonu.
— U Pančevu nemačke |edíníce streí|aíe 36 rodoí|uba.
— Mađarske okupacíone trupe nastavííe prísííno íseí|avan|e íz Bačke í to: íz sreza
títeískog — íz s. D. Kovíí|a 187 a íz s. G. Kovíí|a 167 meštana za Srem í íz s. Kaca
|ednu grupu za Srbí|u; íz sreza Sente — íz naseí|a Vo|vode Zímoníca potpuno završeno
íseí|avan|e 123 osobe, a íz Uzunovíca odvedení samo muškarcí: oko 150 stanovníka
naseí|a St. Kan|íža proterano za Hrvatsku a nekí odvedení u íogor Sarvar
'u Mađarsko|); íz sreza odžačkog íseí|eno 500 stanovníka naseí|a Tomícevo, a íz
naseí|a Bodanskí Rít odvedeno 27 koíonísta od ko|íh |e 16 pobí|eno prí sprovođen|u.
23. april — Mađarske okupacíone trupe, posíe razníh mučen|a í pí|ačke, prísííno íseíííe meštane
'z seía u bíízíní Títeía. í to: íz Lcíka 300. íz Gardínovaca oko 200 í íz Vííova takode
znatan bro| meštana. í prebacííe íh u Petrovaradín.
— U Kíkíndí nemačka poíící|a streí|aía 6 rodoí|uba.
25. april Iz s. Sa|kaškog Sv. Ivana (sada s. Sa|kaš, kod Títeía) mađarske |edíníce í žandarmerí|a
prísííno íseíííe 121 osobu í preko Novog Sada sproveíe íh za Srbí|u.
— U Bačko| í Baran|í ceíokupnu víast preuzeía mađarska »Vo|no-admínístratívna
uprava |užne vo|ske«.
27. april — Komandant nemačkog 11. armí|skog korpusa u Srbí|í naredío da se streí|a|u sví oní
kod ko|íh se nađe oruž|e í prí tom da|u otpor ííí beže. a da se ízruče ratním ííí prekím
sudovíma oní ko|í se preda|u.
30. april — Na pustarí Zarkovo (kod Rume) nemačke |edíníce bíokíraíe naseí|e í 103 porodíce,
preko Srem. Mítrovíce. proteraíe za Srbí|u.
Apríí k. — Posíe apríískog rata PK KP| za Srbí|u preduzeo mere za sređívan|e svo|íh organízací|a.
Dao dírektívu za príkupí|an|e oruž|a í ukazao na potrebu za pružan|em
otpora 'okupatoru.
Apríí — U Bač. Paíancí, Bece|u. Novom Sadu. Bač. Petrovom Seíu. Bač. Gradíštu í Kuíí
formíraní sreskí komítetí SKO|-a.
35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful