You are on page 1of 17

1

1.0 Pendahuluan Manusia telah diciptakan oleh Allah s.w.t terdiri dari dua unsur penting iaitu zahir dan batin Kedua dua unsur tersebut yang akan mewarnai kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Unsur yang zahir akan menjadikan manusia lebih bersifat haywaniyyah (kebinatangan . !edang unsur rohani pula akan menjadikan manusia bersifat dengan sifat kemalaikatan. "engan gabungan dua sifat ini manusia itu diciptakan dan seterusnya mengharungi kehidupan di atas muka bumi ini. Kejernihan hati#jiwa#roh seorang insan akan menyinarkan cahaya iman yang sememangnya sudah sedia wujud dala hati manusia itu. $atijah daripada kejernihan tersebut seorang insan berupaya untuk pergi lebih jauh dan menggarap hal%hal yang berhubung dengan soal keimanan terhadap Allah dan alam ghaib. "engan kejernihan itu manusia dapat merasakan yang Allah s.w.t hampir kepadanya. 2.0 Definisi Al%hal seperti yang difahami oleh ahli tasawuf ialah pengalaman rohaniyyah yang berlaku di dalam hati tanpa disengajakan&dibuat%buat&dicari%cari atau diusahakan.Keadaan ini kemungkinan akan berlaku semula atau terus lenyap daripada diri seseorang.!ebagai contoh rasa hebat dan gementar hati apabila teringatkan keagungan Allah.&seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah al%anfal'

'Maksudnya

Al%(uran& Al%Anfal )' *.

kepada ayat%ayat$ya&menjadikan mereka bertambah iman dan kepada tuhan mereka jualah mereka berserah. $amun begitu& perasaan ini akan hilang apabila sifat diri seperti angkuh dan sombong menguasai diri seseorang. !eterusnya&Al%+urjaniy menyatakan bahawa pada suatu ketika apabila sifat tersebut sudah sebati dalam diri dan menjadi sebahagian dirinya atau darah dagingnya&maka keadaan ini dinamakan al-maqam.!ebagai contoh&sifat zuhud pada awalnya merupakan al%hal bagi seseorang yang salik.,alaupun begitu&apabila sampai ke suatu peringkat&zuhud akan berubah menjadi tetap dan kekal di dalam hati sehingga dapat merasakan kemanisannya.!ituasi inilah yang dinamakan al-maqam dalam disiplin ilmu tasawuf. -bn Ajibah pula berpendapat&al%hal merupakan gerak hati atau dikenali juga sebagai harakat al%.alb yang bersifat ketuhanan dan bersabar dalam menghadapi kehendak dan ketentuan Allah. Al-maqam pula ialah diam hati atau sukut al-qalb.!ebagaimana zuhud yang pada permulaan bagi seorang salik adalah melakukan amalan dengan bermujahadah meninggalkan hal keduniaan dan segala sebab yang membawa kepada dunia.Kemudian&diperingkat kedua dia mestilah tetap bersabar dalam keadaan serba kekurangan sehingga zuhud itu menjadi hal bagi dirinya./ada peringkat terakhir&zuhud akan tetap sebati di dalam hatinya dan dari situasi ini akan terserlah kemanisan zuhudnya dengan sifat ketenangan."i peringkat inilah ia dinamakan al% ma.am. 0untasnya& kedua%dua tokoh ini sependapat mengatakan bahawa al%hal merupakan kurniaan Allah yang bersifat al%mawahib&manakala al%ma.am pula lebih bersifat al%makasib iaitu hasil daripada usaha seseorang yang salik dalam bermujahadah (1thman $apiah *223'3%4

3.0 Hubungan Al-Hal dan Al-Maqam

Menurut -bn 5Ata5illah& al%hal dan al%ma.am sentiasa berhubung kait dan sentiasa pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain seperti yang telah beliau jelaskan dalam kata%kata hikmahnya'

9MB=> L:E:GE JK FGHAI> 6E 9>C8=> 678D 9>C8=> 678 ?@:AB 9:;<=> 678
Maksudnya' N Oaiknya amal%amal perbuatan itu adalah hasil daripada baiknya al%ahwal dan baiknya al%ahwal adalah hasil daripada tepatnya al%ma.amat yang ditetapkan.N "engan erti kata lain& apabila seorang yang salik dapat tetap istiqamah pada ma.am% ma.amnya& maka tentulah akan menerima kurniaan Allah s.w.t dalam bentuk al%hal yang baik. Manakala al%hal yang baik itu sudah tentu akan membuahkan amal%amal yang baik dan ikhlas pula. "alam kitabnya al%Pikam& -bn 5Atai5llah menggunakan istilah al-mawahib dan al-waridat untuk maksud al%hal. Menurut beliau al%hal sangat mempengaruhi perlakuan zahir manusia. 1leh yang demikian& bolehlah dianggap di sini bahawa al%hal adalah aspek batin manakala pebuatan yang baik itu adalah aspek zahir hasil daripada al%hal yang bersifat batin. 1leh sebab al%hal atau kurniaan Allah s.w.t adalah berbagai%bagai dan berbeza antara satu sama lain& di samping bermacam jenis dan keadaannya& maka manifestasi yang tercetus daripadanya dalam bentuk amalan juga adalah berbeza dan bermacam%macam. !ama ada ia bersifat duniawiyah (keduniaan atau ukrawiyyah (keakhiratan (1thman $apiah *223'Q . Menurut beliau& kurniaan Allah s.w.t hanya dapat diterima dan berfaedah kepada diri seseorang apabila dia telah berjaya membersihkan hatinya. !ejauhmana persediaan dan kesugguhan mujahadah seseorang yang salik untuk mencapai hati yang bersih& maka sekadar itulah kurniaan daripada Allah s.w.t yang akan diperolehinya. Keimanan yang benar%benar mendalam bagi seseorang salik sehingga mencapai taraf mendapatkan limpahan kurniaan daripada Allah s.w.t akan menjadikan manusia benar%benar suci pada lahir dan batinnya. !emasa dalam perjalanan pada setiap ma.am si hamba akan mengalami hal%hal kejiwaan atau hal%hal kerohanian hati sebagai hembusan bayu segar dan nyaman.hal kerohanian ini tidak kekal tetapi berlaku dalam masa%masa yang di luar jangkaan dan tanpa disengaja atau diusahakan hasil dari kejernihan zikrullah sebagai kurniaan atau limpahan dari Allah yang menjadi

perangsang dalam perjalananya menuju Allah. Kedudukan ma.am dan hal diungkapkan ahli sufi seperti'

UCH\;I> 9YZ[ WXHR L:E:G;I>D UCVCI> 6T< 6E JRSR 9>C8=>D


NAhwal diterima semata%mata dari limpahan anugerah dan kurniaan Allah sementara ma.am dihasilkan dari curahan usaha dan jihadN

aI:8 JK bcAE 9:HI> ]8:^D aE:GE JK 6`;E _:G;I> ]8:^D


Ndang empunya ma.am akan menetap dalam ma.amnya sementara yang empunya hal akan meningkat dalam halnyaN(Mohd !ulaiman Pj dasin.3ee*' f*g "apatlah disimpulkan di sini bahawa al%hal merupakan kurniaan Allah s.w.t yang sangat penting dan bermanfaat kepada iman dan amal seorang yang salik bagi tujuan mencapai keredhaan Allah s.w.t. bagi -bn 5Atai5lla& seorang yang salik tidak boleh mengharapkan agar kekalnya al%hal yang telah dikurniakan kepadanya. $amun memadai jika sekiranya al%hal itu sudah meninggalkan kesan di dalam hatinya seperti terpancarnya cahaya iman dan lenyap berbagai%bagai sifat kegelapan sehingga wujudlah ketenangan& ma5rifah& zuhud& reda dan sebagainya(1thman $apiah *223'f . 4.0 Tingkatan al-Ahwal 1thman $apiah menjelaskan di dalam bukunya bahawa -bn hAta5illah berpendapat bahawa al% hal itu terbahagi kepada tiga bahagian menurut darjat atau tingkat para salik itu sendiri.Ketiga% tiga darjat itu ialah'% i. ii. iii. Al%Mubtadi5 Al%mutawassit Al%Muntaha

-bn hAta5illah menjelaskan melalui kata%kata hikmahnya yang bermaksud'

iOahawasanya Allah s.w.t mengurniakan ke atas anda sesuatu kurniaan bagi menyelamatkan anda dari terbelenggu dengan kekuasaan debu dunia&agar anda bebas daripada perhambaan kebendaan dan syahwat keduniaan.Allah mengurniakan kepada anda suatu kurniaan agar anda dapat melepaskan diri anda daripada tahanan wujud anda kepada lapangan melihat$ya.N Kata%kata hikmah ini merupakan rujukan kepada situasi yang dilalui oleh seseorang salik dalam menuju kepada Allah s.w.t.!itusi yang pertama ialah peringkat al-mubtadi./ada peringkat ini&Allah akan menyedarkan hati seseorang atau membendung seseorang itu daripada sifat alghaflah atau lalai sehingga hatinya terjaga dan berada dalam keadaan al-yaqazah(sedar . Kurniaan ini dapat mengeluarkan diri dan jiwa seseorang salik daripada kelalaian hati,(zulmat alghaflah) kepada nur al-yaqazah(terangnya cahaya kesedaran . Kemudian di peringkat kedua(al-mutawassit Allah menjadikan hati seseorang salik itu sentiasa hadir dalam mengingatinya sehingga dia lupa kepada lainnya .!eterusnya diperingkat terakhir iaitu al-muntaha Allah menjadikan hati seseorang salik itu sentiasa syuhud terhadap hakikat Allah&keagungan dan kesempurnaannya sehingga dengan jelas hakikat kehambaan diri yang bersifat lemah&miskin&fakir&jahil dan sebagainya yang termasuk dalam peringkat al%ahwal bagi seorang salik(1thman $apiah *223'3j%3e . .0 Al-Maqamat 0erdapat beberapa pendapat tentang al%ma.amat ini&sesetengah pendapat mengatakan ada sepuluh ma.am dan sesetengah lagi mengatakan tujuh ma.am.$amun&kami akan membicarakan tentang tujuh ma.am sahaja. Ma.am yang pertama dikenali sebagai ma.am al%0awbah&keduanya ma.am al% zuhud&kemudian ma.am al%sabar&seterusnya ma.am al%!yukr&diikuti pula oleh ma.am al% khauf dan raja5&kemudian ma.am al%redha dan tawakal dan yang terakhir sekali ialah ma.am mahabbah. f.3 Ma.am Al%0awbah

Al%tawbah pada bahasa ialah al%ruju5yang bererti kembali.$amun begitu&hakikat sebenar al% tawbah ialah kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala perkara yang buruk di samping melakukan perkara yang baik seperti yang diperintahkan oleh Allah s.w.t Al%0awbah mempunyai tiga ma.am atau darjat.Ma.am yang pertama dikenali sebagai al% tawbah manakalama.am yang kedua dikenali sebagai al%inabah dan ma.amketiga dikenali sebagai al%awwab.ma.amal%0awbah khusus untuk mereka yang beriman namun terlibat dengan dosa besar. Al%-nabah puladikhususkan untuk mereka yang bertaraf awliya5 atau para wali dan mu.arrabun manakala al%awwab pula adalah khusus bagi mereka yang bertaraf anbiya5dan mursalin. Al%0awbah pada istilah pula dapat ditakrifkan sebagai meninggalkan perbuatan dan perlakuan yang membawa kepada dosa besar dan melakukan ketaatan.Al%-nabah pula dapat diklasifikasikan kepada meninggalkan segalaperbuatan dosa kecil dan melaksanakan perbuatan yang disukai dan dicintai$ya.seterusnya al%Awwab pada istilah dapat diertikan sebagai meninggalkan campurtangan nafsu kepada hanya Allah semata%mata.Ma.am al%tawbah adalah ma.am yang pertama di antara beberapa ma.amat yang telah ditetapkan dalam disiplin ilmu tasawuf.Ma.amat seterusnya adalah bergantung rapat dengan ma.am al%tawbah ini.Kejayaan seorang salik dalam suluknya sangat bergantung dengan kedudukan ma.am al%tawbah ini(1thman $apiah *223'*3%** . f.3.3 Kaedah mencapai ma.am tawbah !ebahagian daripada kaedah untuk mencapai ma.am al%tawbah ini adalah dengan cara huzlah iaitu pengasingan diri dan bertafakkur."engan ber5uzlah di samping melakukan tafakkur&seorang salik akan memerhati diri dan jiwanya serta menilai kehidupan yang dilaluinya peda setiap waktu di hadapan Allah s.w.t.kangkah ini dikira dapat membantu seorang salik itu membetulkan keadaan diriniya kea rah yang lebih baik dan sempurna&disamping mendapat keredhaan Allah.kangkah inilah yang dinamakan al%tawbah.1leh itu&ma.am al%tawbah adalah asas utama bagi seorang salik untuk mencapai ma.amat seterusnya dalam menuju Allah.(1thman $apiah&*223'43 f.* Ma.am al%luhud

luhud pada bahasa ialah meninggalkan kecenderungan terhadap sesuatu.$amun begitu&menurut istilah yang diberikan oleh ahli tasawuf&zuhud ditakrifkan sebagai tidak menyukai dunia dan menolaknya.!ebahagian ahli tasawuf lain mendefinisikan zuhud sebagai meninggalkan kerehatan dan kesenangan di dunia dengan mengharapkan kerehatan dan kesenangan di akhirat kelak. Al%mhazaliy berpendapat&hakikat sebenar zuhud adalah dengan meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling darinya kepada sesuatu yang lain.hal ini kerana&dalam konteks tasawuf itu sendiri adalah meninggalkan perasaan kasih terhadap dunia kerana menginginkan sesuatu di akhirat kelak. 0ingkatan luhud -mam Ahmad bin Panbal menyatakan bahawa zuhud itu terbahagi kepada tiga

bahagian./ertamanya ialah zuhud orang awam.-ni kerana zuhud mereka hanyalah terbatas kepada meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ke atas diri mereka.Keduanya pula ialah zuhud orang khawas.Mereka sudah mencapai tahap meninggalkan berlebihan dalam yang halal dan yang terakhirnya ialah zuhud orang yang harifin./ada ketika ini&zuhud mereka adalah dengan meninggalkan segala sesuatu yang menggangu ketenteraman akal fikirannya daripada mengingati Allah. /embahagian zuhud -bn hAta5illah menjelaskan bahawa zuhud terbahagi kepada dua bahagian iaitu'% i. ii. luhud yang bersifat jaliy luhud yang bersifat batin

luhud yang bersifat jaliy Oagi seorang salik yang zahid&kehidupannya hanya tertumpu kepada Allah s.w.t.Mereka tidak memandang kepada perhiasan dan keseronokan yang ada di dunia ini.Pati mereka tidak sesekali terpengaruh mahupun terpaut pada keduniaan walaupun dunia ini mereka miliki.Mereka inilah

yang digelar zahid."engan ini dapatlah diketahui bahawa meninggalkan kecintaan terhadap dunia adalah sebahagian daripada tanda hub al%akhirat.0anda dimana seorang itu telah meninggalkan hal keduniaan serta kecintaannya adalah dengan dia tidak sedikit pun bersedih di atas kehilangan malah bergembira ke atas kurniaan Allah(1thman $apiah *223'44%4f . luhud bersifat batin luhud bersifat batin ini meliputi seluruh aspek maknawiy.!ebagai contohnya& kemuliaan& pujian& pangkat dan lain%lain yang ada kaitan dengan kebesaran di dunia.!esungguhnya& kemuliaan& pujian& kemegahan dan pangkat adalah sangat menarik dan mudah bagi diri seseorang.ini kerana dengan adanya pangkat yang tinggi dan kedudukan yang agung&maka segala yang dicitakan akan tercapai.$amun begitu&disebalik segala sifat ini terselindung hal yang bersifat batin. "unia pada hakikatnya bukan tempat untuk bersenang%senang&bersuka ria&mengumpul harat kekayaan mengejar pangkat dan sebagainya.!ebaliknya&dunia adalah tempat beramal dan mencari bekalan untuk menuju ke alam akhirat. 1leh itu&dapatlah dikatakan bahawa orang yang memahami tentang hakikat kehidupan di dunia ini adalah dari golongan orang%orang yang sabar dan beramal soleh.1rang yang sabar tidak suka mengadu nasib pada manusia tetapi hanya akan mengadu pada Allah sahaja.Mereka juga tidak ingin dipuji oleh manusia di atas sikap dan perbuatan mereka.Mereka sentiasa menahan diri dari segala yang menjauhkan mereka dari Allah(1thman $apiah *223'4)%Q4 .

f.4 Ma.am !abar !abar pada bahasa ialah menahan diri dari marah."ari sudut istilah pula sabar dapat diinterpretasikan sebagai tidak mengadu kepada sesama manusia di atas sesuatu yang menimpa dirinya kecuali Allah.!elain itu&sabar juga boleh didefinisikan sebagai menahan nafsu daripada marah terhadap sesuatu perkara yang tidak disukainya(1thman $apiah *223'Qj . f.4.3 0ingkatan Ma.am !abar Ahli tasawuf menyatakan bahawa ma.am sabar ini mempunyai empat tingkatan . /ertama adalah merangkumi sabar daripada perkara%perkara yang diharamkan oleh Allah& keduanya pula ialah

sabar ke atas sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan yang ketiga ialah sabar dari tadbirat(.ada5 dan .adar dan ikhtiyarat. 0ingkatan terakhir ialah sabar daripada cubaan atau ibtila5.

f.4.* 0ingkatan /ertama "alam ajaran tasawuf&peringkat pertamanya adalah sabar daripada perkara yang diharamkan oleh Allah.!elain itu&ia juga dikenali sebagai al%!abr han al%ma5siyyah./ada peringkat ini&seorang salik itu perlulah menjauhkan dirinya dari sifat rakus tatkala berhadapan dengan kehidupan dunia. !esungguhnya kehendak dan nafsu manusia adalah tidak terbatas.1leh itu&ia boleh menggagalkan perjalanan seorang salik dalam menuju jalan Allah."alam kehidupan&keinginan dan kemahuan yang bersifat zahir mahupun batin amat memberi pengaruh kepada fikiran dan tindakan seseorang. +usteru&situasi seperti ini haruslah dihadapi dengan sabar supaya matlamat wusul ila Allah berjaya(1thman $apiah *223'fQ%f) f.4.4 0ingkatan Kedua !abar tingkatan kedua ialah al%sabr han al%ta5ah yang bermaksud sabar dalam melaksanakan ketaatan atau dikenali juga sebagai al-sabr an al-wajibat iaitu sabar dalam menghadapi kewajipan.Kedudukan sabar dalam melaksanakan ketaatan itu terbahagi kepada tiga bahagian seperti mana yang di jelaskan oleh al%mhazali iaitu pertamanya kesabaran sebelum melakukan ketaatan&keduanya kesabaran ketika sedang melaksanakan kewajipan serta ketaatan dan yang terakhir&kesabaran setelah selesai melaksanakan ketaatan dan kewajipan tersebut. /eringkat Kesabaran 3 /eringkat pertama Kesabaran pada peringkat ini meliputi beberapa aspek penting yang harus dijaga oleh seorang salik.Antaranya adalah dengan membetulkan niat melakukan ibadat hanya semata%mata kerana Allah&ikhlas melakukannya di samping bersabar menghadapi unsure%unsur riya5 ketika hendak

10

melakukan ketaatan./eranan sabar ketika melaksanakan ketaatan beribadah sangatlah penting kerana dengan sifat tersebut seorang salik dapat mengikhlaskan diri kepada Allah.

* /eringkat Kedua Kesabaran pada peringkat ini ialah berusaha dengan penuh kesabaran untuk melaksanakan segala perintah Allah iaitu dengan beribadat dan taat tanpa wujud ghaflah di dalamnya.!eorang salik yang ghaflah akan lalai dan alpa semasa melaksanakan ibadah. Salik haruslah berhati%hati menghadapi lintasan%lintasan buruk yang menyebabkan lahirnya sifat ghaflah dalam ibadahnya. 4 /eringkat Ketiga /ada peringkat ini&seorang salik akan memasuki tahap terakhir dalam kesabaran.-a juga dikenali sebagai kesabaran setelah selesai melaksanakan amal kebajikan./ada situasi ini&seorang salik memerlukan kesabaran untuk menyembunyikan segala bentuk amal kebajikan yang telah dilaksanakannya daripada dikhabarkan kepada orang lain.Keadaan ini akan meyebabkan berlakunya riya5 dalam ibadah.+usteru&sifat sabar pada peringkat ini sangatlah penting untuk mempastikan bahawa tercapainya wusul ila Allah(1thman $apiah *223'fe%j* f.4.Q 0ingkatan Ketiga Menurut -bn hAta5illah&sabar pada tingkatan ini ialah sabr han al%tadbirat wa al%ikhtiyarat atau pun sabar dalam menghadapi tadbir Allah yakni .ada5 dan .adar./ada tahap ini&-bn hAta5illah memberikan penekanan kepada keimanan terhadap .ada5 dan .adar Allah."engan ini menjadikan seorang salik bersifat dengan sifat redha dan taslim(menyerah diri kepada segala ketetapan Allah.-ni kerana segala yang terjadi ke atas diri seseorang salik itu adalah bergantung kepada .ada5 dan .adar Allah(1thman $apiah *223'fj4%j) f.4.f 0ingkatan Keempat /ada peringkat ini pula&seorang salik perlulah bersabar dalam menghadapi segala cubaan atau ibtila5 yang dating dari Allah.!eorang salik mestilah menyedari dan meyakini bahawa seluruh kehidupan ini adalah medan unutuk Allah mengui manusia bagi membezakan status dan

11

kedudukan manusia di sisi 0uhannya.Ujian Allah ini bertujuan untuk merealisasikan ubudiyyah kepada 0uhannya. Ujian dari Allah adalah pelbagai bentuk dan sifat.ada yang bersifat zahir dan ada yang bersifat batin.!esetengahnya bersifat musibah dan kesukaran dan ada pula yang bersifat nikmat dan kesenangan.Kesemua ujian ini adalah untuk menguatkan keazaman untuk meneruskan perjalanan menuju Allah(1thman $apiah *223'je%)2 f.Q Oentuk%bentuk ujian 3 Ujian bersifat darra5(kesukaran * Ujian bersifat sarra5 (kesenangan f.Q Ma.am al%!yukr !yukur itu boleh dinyatakan sebagai suatu sifat yang terpuji dilahirkan melalui lisan(lidah & janan (hati & dan arkan( anggota zahir dengan satu tujuan untuk mengangungkan kebesaran Allah s.w.t dan ketinggian$ya disebabkan oleh penganugerahan sesuatu nikmat sama ada dengan lisan& tangan atau hati. (1thman $apiah *223'eQ f.Q.3 /embahagian syukur 3 !yukur al%lisan !yukur ini dilakukan dengan cara menyebut%nyebut nikmat yang telah diperolehi disamping mengucapkan pujian serta kesyukuran terhadap nikmat tersebut. * !yukur al%arkan !yukur yang dimaksudkan di sini ialah syukur dengan anggota yang zahir. -aitu apa sahaja bentuk amalan kebajikan yang melibatkan aanggota zahir hendaklah dilaksanakan sebagai tanda kita telah bersyukur kepada Allah s.w.t. 4 !yukur al%janan

12

!yukur diperingkat ini melibatkan hati dan keyakinan seorang yang salik terhadap Allah s.w.t. !yukur al%janan membawa maksud meyakini dan mengakui hanya Allah s.w.t yang berkuasa memberikan nikmat dan tidak yang lain selain$ya yang boleh berbuat demikian. "engan kombinasi tiga gabungan syukur ini akan membolehkan seseorang yang salik mencapai martabat keredhaan Allah s.w.t zahir dan batin(1thman $apiah *223'eQ%e) f.f Ma.am Khauf dan naja5 Menurut al%mhazali& al%khauf ialah suatu keadaan di mana hati berasa dukacita disebabkan oleh sangkaan akan berlakunya perkara yang tidak diingini pada masa yang akan datang. Manakala al%raja5 pula membawa maksud harapan. Al%+urjaniy menjelaskan al-raja dari sudut bahasa ialah harapan. "ari sudut istilah pula ialah' harapan hati untuk mendapatkan sesuatu yang disukai pada masa akan datang. "alam keadaan yang tertentu& khauf dan raja sangat mendominasi diri dan perasaan seorang yang salik. +usteru pada situasi tersebut& khauf dan raja5 merupakan ma.amnya. 0etapi jika hanya dirasakan pada saat%saat tertentu sahaja&maka situasi tersebut termasuk dalam pengertian al%hal pada diri seorang yang yang salik. Khauf dan raja mestilah seimbang dalam penghayatan seorang yang salik. "engan keseimbangan tersebut akan memudahkan perjalanan seorang yang salik dan akhirnya berjaya berjaya mencapai matlamat yang dicita%citakan(1thman $apiah *223'324%32e . f.g Ma.am nedha dan 0awakal nedha menurut al%+urjaniy ialah menerima dengan senang hati akan kepahitan .ada5.Ma.am redha adalah lebih tinggi daripada ma.am sabar. Ma.am sabar masih mengandungi pengakuan tentang adanya sesuatu yang menimbulkan penderitaan. !edang ma.am redha tidak membezakan antara musibah dengan nikmat kerana dengan satu keyakinan bahawa semuanya adalah perbuatan 0uhan(1thman $apiah *223'333%33g . 0awakal pula menurut 5Abdul (adir al%+ailani ialah menyerahkan segala perkara kepada Allah s.w.t dan menjauhkan diri dari kegelapan ikhtiar dan tadbir& di samping mempertingkatkan jiwa ke arah syuhud hukum dan takdir Allah s.w.t.

13

0ingkatan 0awakal 3 0awakal ' -aitu orang yang tenang hati dan perasaannya ketika berhadapan dengan janji% janji Allah s.w.t. * 4 0aslim' -aitu mereka yang memadai dengan ilmu mereka terhadap Allah s.w.t. 0afwid' iaitu mereka redha terhadap hukum dan ketetapan Allah s.w.t atas dirinya(1thman $apiah *223'33j%33) . f.j Ma.am Mahabbah Menurut al%ghazali& ma.am mahabbah adalah ma.am yang terakhir dalam ma.amat al%inzal dan darjat yang paling tinggi bagi seseorang yang salik. !egala ma.am yang selepasnya adalah buah atau hasil daripadanya& manakala ma.am yang sebelumnya pula dalah pendahuluan bagi mencapainya(1thman $apiah *223'3*4%3*g .

f.j.3 !yarat Mahabbah !ebagai syarat dan bukti kecintaan seorang yang salik kepada tuhannya adalah dengan menurut perintah nasul$ya. Mengikut segala jejak langkahnya dalam urusan kehidupan& kerana nasul s.a.w dipilih dan diutuskan adalah untuk dicontohi dan menjadi ikutan kepada umatnya. Allah menjelaskan dalam surah al%Ahzab'

2
'Maksudnya "emi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri nasulullah itu contoh ikutan yang baik& iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredhaan Allah dan balasan baik di hari akhirat& serta dia pula menyebut dan mengingati Allah s.w.t banyak%banyak dalam masa susah dan senang.

Al%(uran& Al%Ahzab 44'*3.

14

f.j.* 0anda Mahabbah Antara tanda benarnya cinta seorang yang salik kepada Allah adalah dengan mendahulukan Allah dalam segala urusan atas kehendak serta kemahuan diri dan nafsu. 1leh yang demikian& kita disarankan oleh%$ya agar menyerahkan segala%galanya kepada Allah seperti dalam firman$ya'
3

Maksudnya' Katakanlah' sesungguhnya sembahyangku& ibadatku&hidupku dan matiku& hanyalah untuk Allah s.w.t tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam.

!.0 "atihan #latihan ahli sufi Adalah menjadi kebiasaan bagi ahli%ahli kerohanian membahagikan kehidupan mereka kepada dua bahagian iaitu yang pertama dalam bentuk mujahadah (latihan jasmani dan yang kedua kehidupan dalam bentuk penyaksian. !eorang ahli sufi yang hidup dalam latihan beberapa ketika tidaklah semestinya dapat mencapai matlamat yang diharap%harapkan. "i dalam hal ini ahli%ahli sufi telah memestikan ke atas mereka yang menjalani latihan itu (murid supaya berdamping dengan guru%guru yang dipanggil sheikh mereka yang bertugas menunjukkan jalan yang mesti di lalui untuk mengatasi kesukaran%kesukaran yang ditemui dan untuk membolehkan mereka meningkat dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain.

Al%(uran& Al%An5am g'3g*

15

!etiap tarikat mempunyai cara%cara yang khusus di sekitar hubungan antara murid dan gurunya dan ia menentukan kewajipan setiap pihak. $amun kewajipan yang utama adalah murid mestilah taat yang tidak berbelah bahagi terhadap gurunya. /erdampingan ahli%ahli sufi dengan guru mereka bukan semata%mata berguru dan mengikut arahan malah ia adalah sebagai satu pengakuan untuk tunduk di bawah kehendak dan isyarat yang diberikan oleh guru itu dari masa% semasa. muru itu juga bertugas untuk membetulkan sikap dan pembawaan setiap muridnya. "i samping itu guru juga boleh mengambil tindakan terhadap murid sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini oleh guru. Murid juga wajib menjaga rahsia yang diberikan oleh guru dan rahsia kehidupannya hendaklah dimaklumkan kepada gurunya tanpa menyembunyikan perkara itu walau sedikit pun (dusof $oor. 3ej) ' j3%jf .

16

$.0 %esim&ulan -lmu tasawwuf telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mencapai darjat ketinggian di sisi 0uhan. Antaranya disiplin ilmu telah menerangkan tentang konsep al%hal dan al%ma.am seperti yang telah dibincangkan. "engan penerangan tersebut akan memudahkan bagi kita mengenal pasti di mana kekuatan dan kelemahan nafs. !eterusnya memulakan langkah untuk menuju kepada Allah s.w.t dengan penuh keyakinan dan sedar kepada keilmuan yang mencukupi bagi mencapai matlamat tersebut.

'.0 (adangan !ecara keseluruhannya pendekatan%pendekatan ilmu yang di bawa oleh ulama sufi ini semuanya adalah bermatlamatkan ke arah menghambakan diri kepada Allah di samping dapat merasakan diri hampir dengan%$ya. "i sini penulis mencadangkan ilmu sebegini hendaklah didedahkan dan diaplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat masa kini memandangkan keadaan masyarakat pada masa sekarang semakin jauh terpesong dengan berleluasanya gejala murtad. "isiplin ilmu seperti al hal dan al%ma.am dalam ilmu tasawuf mampu mendidik

masyarakat agar sentiasa ingat kepada tuhan dan menjauhkan diri mereka dari segala kemungkaran. Mereka perlu mendapat pengetahuan mengenai ilmu tasawuf dan memahaminya. ,alaubagaimanapun untuk mempelajarinya secara mendalam& perlulah berpandukan kepada guru yang lebih arif agar tidak terpesong. /ihak yang bertanggungjawab perlu memberi peranan yang sewajarnya supaya dapat melahirkan masyarakat yang lebih berakhlak dan berpandukan kepada syariat Allah. !ebagai contoh mewajibkan semua pelajar di peringakat sekolah mempelajari ilmu tasawuf. -lmu tasawuf ini penting kerana ianya salah satu wadah untuk membersihkan hati dari segala sifat mazmumah.

17

)u*ukan Al%(uran Mohd !ulaiman Pj dasin.3ee*.Akhlak dan tasawuf.!elangor.dayasan !alman Oangi. 1thman $apiah. *223. Ahwal dan maqamat dalam ilmu tasawuf. Unioersiti 0eknologi Malaysia petak ratu !dn Ohd. dusof $oor.3ej). khtisar ilmu tasawuf satu !andangan t"rhada! !"mikiran dan #ara hidu! sufi.Unioersiti Kebangsaan Malaysia."ewan Oahasa dan /ustaka Kuala kumpur.