You are on page 1of 27

Dino De Carolis Mala zgodba Antoniete Meo, Nene Prevedel Matej Leskovar Luku, Bojemu otroku, ki je e tako dolgo

v ljubei drubi krianega Jezusa, skupaj s svojo druino Egidijem, Seviljo, Friderikom, Florijano. argareti in ariji !ra"iji, ki sta tako zelo zdrueni s svojo #ntonieto. $trokom mojega razreda %ole &avla '(. v )astel !andol*u. Posebna zahvala druini Meo, ki je za knjigo ljubeznivo dala na razpolago fotografije Predstavitev !e kak"no leto se #ono uveljavljata lik in duhovna pot #ale Antoniete Meo $enjaki, ki se ukvarjajo s teologijo in #istiko, so poglobljeno obravnavali razline vidike duhovnosti te dekli%e, katere pot je danes e skoraj popolno#a znana, pote# ko so jo raziskali v postopku za %erkvenopravno priznanje njene svetosti & raznih ivljenjepisih je Antonieta pogosto i#enovana z ljubkovalni# i#eno# 'Nena( )esnino, to poi#enovanje, po#anj"evalni%a Nene, ki je tudi sa#a otro"ka razlii%a Antoniete, so uporabljali v druini sa#o prvi dve leti ali #ogoe tri Pote# so vedno uporabljali i#e Antonieta *o se je kot "tiriletna predstavila *atarini, svoji drugi varu"ki, je rekla+ ',#enuje# se Antonieta ( -estra Margareta jo vedno i#enuje Antonieta )azlii%a Nena daje podobo nekak"ne duhovne punke, ki je nena zaradi svoje starosti in prebuja obutja nagonske ganjenosti .oda ta dekli%a je v svoji podobnosti z velikononi# /ezuso# in v globini svoje #istine #isli duhovni velikan .udi sa# se# izdal biografijo #ale 0oje sluabni%e, ko se# sku"al poglobiti razu#evanje njenih duhovnih potez -ku"al se# tudi predstaviti nekaj pre#islekov o svetosti in otro%ih, pri e#er se# po eni strani #islil na vzgojitelje, na drugi pa na sa#e otroke kot 'glavne junake svetosti( Prav s tega vidika se #i je zdelo koristno napisati #alo zgodbo Antoniete, ki bi bila na#enjena tudi sa#i# otroko# !eli#o si, da bi #ogli #ali dobro in neposredno poznati svojo silno #lado tovari"i%o v svetosti .ako bodo tudi sa#i #ogli obutiti spodbudo, da stopijo na pot svetosti, ki jo je Antonieta prehodila tako preprosto in s tolik"ni# navdu"enje# .a #ala knjii%a se je rodila zelo preprosto in naravno -e# brat uitelj in letos i#a# sreo, da pouuje# v prve# razredu osnovne "ole, v razredu, ki je si%er pre%ej ivahen, a zelo radoveden in i#a ivo voljo po spoznavanju Da bi ji# predstavil evangelij in oznanjal 0oje kraljestvo, si pogosto po#aga# z lepi#i liki svetnikov, "e posebej z #ali#i in #ladi#i svetniki+ Marijo 1oretti, tre#i pastirki iz 2ati#e, Do#iniko# -avie#, #ali# /anezo# 0osko# in Antonieto Da bi pritegnil pozornost svojih uen%ev, se# vsak dan pripravil risbo na velike# listu, ki je ilustrirala razline stopnje Antonietinega ivljenja

3pazil se#, kako zelo pozorno so #ali poslu"ali pripoved o razlinih obdobjih njenega ivljenja 3tro%i so se poistili s prigoda#i dekli%e, nanjo so gledali kakor na svojo so"olko ali prijatelji%o pri igri, prepoznavali so jo v svojih dejavnostih, obutjih, v svoji govori%i, toda hkrati so videli njene izbire svetosti, njeno ljubezen do /ezusa, njeno notranje ivljenje, ki je od znotraj spre#injalo njeno ivljenje v vedrih trenutkih pa tudi v tekih )azu#eli so vse o Antonieti, tudi trenutke, ki so za nas, '#odre in pa#etne(, najbolj nerazu#ljivi Niso jih presenetile nenavadne stvari in dra#atini vidiki bolezni in kirur"kih opera%ij 0olj od vsega jih je zadela njena ljubezen do /ezusa, radost, da je hi 0oga 3eta, njeno veliko prijateljstvo s so"ol%i, globoka naklonjenost do svoje druine, njeno stalno veselje, prizadevanje v "oli, sonni znaaj, s kateri# se je lotevala vsega, sposobnost preobraziti v dar ljubezni tudi svoje trpljenje, velikodu"nost njene nepreraunljive, brez#ejne daritve, rtev, storjena z veselje#, ki je bila darilo in igra ljubezni Morda nas prav otro%i uijo, kako naj prepozna#o Antonietino sr%e Na nas naredi vtis njena izje#na z#onost trpljenja, sposobnost darovati najbolj bolee trpljenje s tolik"no velikodu"nostjo 4a otroke so te naravnanosti naravne, kakor so bile za Antonieto, kajti #ala 0oja sluabni%a ni velika zaradi trpljenja, ki ga je pretrpela, a#pak zaradi svojega sr%a, ki je v vseh okoli"inah, od najbolj navadnih do tistih najbolj izje#nih, prekipevalo od ljubezni 4a #ale ni nobene razlike, Antonieta je bila #ajhna velika /ezusova prijatelji%a, utila se je ljubljeno od 0oga 3eta 5'3e, 3e kako lepo i#e6(7 in iz tega je vznikala njena inti#nost z /ezuso# 5'Antonieta /ezusova( ter 'Antonieta in /ezus(7, preista ljubezen do vseh, posebej do tistih, ki so ji bili blizu, presojna in navdu"ena radost nad njeni# evharistini# ivljenje#, njeno zvito in hkrati isto veselje *o se# dokonal pripoved o Antonieti, se# zbral triintrideset risb in jih pokazal Margareti Meo, Antonietini sestri 4aupal se# ji nart za knjii%o, ki bi s pripovedjo o Antonieti dosegla "ir"i krog bral%ev -podbudila #e je k te#u in na naslednjih straneh je sad teh prizadevanj .iskano besedilo ni#a neposrednosti pripovedovanja iz oi v oi, toda posku"al se# uporabiti govori%o, ki je blizu otroko# 4aveda# se, da se #i ni vedno posreilo, tudi zato, ker je bila Antonieta "e zelo #lada, a odrasla po sr%u in v naravnanostih Nadvse globoka je v besedah in v duhovnih izbirah 5nekatere %erkvene osebnosti so jo predlagale za #orebitno %erkveno uitelji%o7 *o je bil zapis konan, se# rokopis predloil Margareti, ki ga je z veliki# zani#anje# pregledala in o nje# dejala, da spo"tuje resni%o in je poln privlanih in ivahnih prigod &anj je vnesla nekaj #anj"ih popravkov .o sta razlog za nastanek tega dela in skro#na zgodba o njegove# nastanku *njii%a bo gotovo #ogla zelo "tevilni# otroko# pribliati njihovo tovari"i%o v svetosti, toda tudi veji# bo po#agala bolje razu#eti ta lik svetosti, svetlo prievanje o radosti in ljubezni do ivljenja, daru 3eta in daritvi ljubezni v /ezusu, v teh asih, ko se zdi, da ivljenje za#raujejo tako "tevilna protislovja 0rat D,N3 D8 CA)3L,$&3D 4 veselje# se# sprejela to novo knjigo o Antonieti Lahko bo storila dobro otroko# v njihovi love"ki in duhovni rasti in obene# #ogla po#agati star"e# pri njihovi nalogi kr"anskih vzgojiteljev 0lizu Antoniete se# ivela v njene# kratke# ivljenju in spet jo vidi# pred seboj in se je spo#inja# kot dekli%e, dobre, ivahne nor#alne -po#in na nekatere dogodke prebuja v #eni globoka ustva ljubeznive naklonjenosti ob du"ni veliini #oje sestri%e -po#inja# se, kako je bila nepre#ina #ed obredo# prvega svetega obhajila 4anjo je bilo si%er 'stalno gibanje( zna#enje intenzivne #olitve z /ezuso#

-po#inja# se njenih nasvetov o te#, kako dobra je poslu"nost+ velika duhovna #odrost Na trpljenje, tudi na najbolj okrutno, se je vedno odzivala z vedrino, ki je razoroevala Neko je tri ure zapored ka"ljala -osedo v hi"i je pretresla tolik"na #uka, da je #orala oditi iz hi"e .oda Antonieta je bila vedra tudi v teh okoli"inah -pet i#a# pred o#i Antonieto kot dekli%o, polno radosti, ki je bila vedno pripravljena vse# odpustiti in posredovati za vsakogar, ki se je grdo vedel & vseh stvareh je videla dobro plat, v skladu z 0oji# sr%e# Nena je bolezen in trpljenje preobrazila v dogodek radosti *o ji je bilo slabo, ni prosila, da bi #olili za njeno ozdravljenje, a#pak je svojo boleino darovala 1ospodu za odre"enje "tevilnih du" 3bletni%a dne, ko so ji a#putirali noi%o, je bila za nas v druini dan boleega spo#ina, toda Nena nas je spo#nila, da je noi%o darovala /ezusu .o je bil dan radostne vedrine Margherita Meo 99podnapis k fotografiji:: Antonieta in Margareta 99kone% podnapisa:: ; Antonieta 99opo#ba pod rto:: Na vrhu strani je fotografija Antoniete kak"en teden dni preden so ji odrezali nogo 5aprila leta ;<=>, ko je torej #ali%a i#ela pet let in "tiri #ese%e7 & izvirni fotografiji je bilo delo#a videti noi%e 3ka je izre%no prosil za to fotografijo, da bi ohranil spo#in na noi%o, ki je bila pote# a#putirana Antonietino oblije je hkrati trpee in vedro 99kone% opo#be pod rto:: ;? de%e#ber ;<=@ & )i#u s#o & tistih letih so ljudje preivljali obdobje #iru #ed dve#a stra"ni#a vojna#a+ priblino deset let prej se je konala prva svetovna vojna, ki je povzroila #ilijone #rtvih Deset let pozneje je izbruhnila druga vojna, kjer so bili pobiti, ranjeni, okrutno odstranjeni vojaki, %ivilisti, enske in otro%i, vse to v velike# "tevilu .isto popoldne je bilo tudi nebo nad )i#o# polno grozeih oblakov & neke# trenutku je sonni arek pretrgal sive oblake in prodrl skozi okno & neki sobi je #a#a z i#eno# Marija rojevala isto drobno bitje%e, ki pa je postalo kot ble"ei sonni arek v dra#atini #rakobi tistih let vojn in sovra"tva Mala se je i#enovala Antonieta 3e Mihael Meo je bil zelo ponosen na svojo dojeni%o, ki je e kazala, da je zelo ivahna Prihod novega ivljenja je v do#ai hi"i sprejela pridna in #ila dekli%a Margareta, ki je bila takrat stara sede# let & tistih asih so otroke krstili pre%ej hitro AB de%e#bra so Antonieto nesli h krstne#u ka#nu v upnijsko %erkev .o je bila starodavna %erkev, v kateri hranijo najdrago%enej"o relikvijo /ezusovega trpljenja, drob%e svetega kria, nekaj ebljev in par trnov iz /ezusove krone Cerkev se je i#enovala sveti *ri v /eruzale#u in kot bo#o videli, se zdi, kakor da je bila pripravljena prav za Antonieto AB de%e#bra praznuje Cerkev praznik svetih nedolnih otrok, otrok, ki so jih Cerodovi vojaki pobili na#esto /ezusa .a praznik ni nakljuen, saj je tudi Antonieta darovala svoje ivljenje za /ezusa 4ani#iva podrobnost+ Antonieta je zelo %enila zrn%e soli, ki ji ga je #a"nik poloil na jezik Ma#a pripoveduje, da je #orala bolj paziti na sol kakor na sladkor, ker so bile #ali%i ljub"e slane jedi kakor sladke Ma#a priznava, da je bila v prve# trenutku nekoliko razoarana !elela si je fantka, da bi #ogel postati duhovnik in se popolno#a darovati /ezusu Pote# pa se je takoj ustveno navezala na #ali%o, ki je dosegla, da so jo zaradi ivahnega in iskrenega znaaja vsi

vzljubili .oda eprav Antonieta ne bi #ogla nikoli postati duhovnik, je i#ela duhovni"ko sr%e+ sa#o sebe je /ezusu na kriu darovala kot dar svoje ljubezni A Antonieta je i#ela rada ivljenje Antonieta se je strastno navdu"evala nad vsako stvarjo, "e posebej pa nad najlep"i#i stvar#i -ilno ji je bilo v"e #orje Poglej#o jo z vedr%e# in lopatko v osvajanju plae *o ji je oka podaril #ali bi%ikel s tre#i kolesi, je bila najsrenej"a dekli%a na svetu in je hodila gor in dol po dvori"u vzdol #orske obale &oda je bila zanjo kakor #agnet *o se je prvi usedla v vodo, #ed valove, se je popolno#a z#oila, vendar se je s#ejala od zadovoljstva )ada je hodila tudi v hribe 4 #a#o in sestro, ko je #ogla tudi z oko#, so hodile na dolge sprehode Ma#a ji je podala kratek "olski pouk ali pouk o veri in pote# se je Antonieta ivahno pognala naokrog+ nabirala je #urve in gozdne sadee, delala je "opke %veti%, da jih je darovala Mariji ali svoji #a#i .o je bil zelo veder prizor, #a#a je sede poivala, obe heri sta nabirali #urve in jih ji dajali z roka#i, ki so bile vse vijoline Pogosto je kak"en dan preivela na deeli, "e posebej poleti 0ila je srena, da nabira %vetje, ki je sa#o raslo naokrog, sezonske sadee, zelenjavo z vrta &se, kar je bilo lepo in dobro, jo je pritegovalo in delalo sreno ,n v teh veliastnih ali tudi vsakdanjih prizorih je prepoznavala roko 0oga -tvarnika, ki je vse naredil kot dobri 3e '3e, ti si ustvaril ves svet ( ,n prek odkritja ljubezni 0oga 3eta je Antonieta vedela, da i#a 0og rad tudi njo, da je njeno veno ivljenje v dobrih rokah+ 'Predragi 0og, 3e, ve#, da #e i#a" rad in tudi jaz te i#a# tako zelo rada6( 3na sa#a si je prizadevala, da bi postala lepa %veti%a, ki bi jo bilo #ogoe darovati+ 'Dragi /ezus, hotela bi biti tudi tvoja %veti%a, ki di"i blizu svetega tabernaklja ( Mali Antonietin svet bo z#eraj poln svetlobe 3eta, ki ljubi vsa svoja ustvarjena bitja+ '3e, 3e, kak"no lepo i#e nikoli se ne bi utrudila ponavljati tega i#ena6( = &edra druina & hi"i na uli%i -tatilia, dva koraka od lepe bazilike svetega /aneza v Lateranu, je kraljevala velika vedrina 3e Mihael, do#a iz Puglie 5-an &ito dei Nor#anni7, je delal kot arhivar v predsedni"tvu Ministrskega sveta 0il je zelo dober in velikodu"en lovek Po zaslugi svojega tako po#e#bnega poloaja je #nogi#, ki so bili brez slube, po#agal, da so na"li delo ali se re"ili tekih zadev in teav Mnogi so ga hoteli nagraditi za to, kar so prejeli, toda gospod Mihael ni hotel niesar, sprejel je sa#o roe ali okrasne rastline, ki jih je pote# daroval upni"u Ma#a Marija je bila do#a iz )o#agne 0ila je zelo verna in velikodu"na -odelovala je pri *atoli"ki ak%iji in vsak dan hodila k #a"i 0ila je obutljiva in odprta do ubogih *ot sestra 4druenja svetega &in%en%ija je nosila pakete s hrano in zdravili druina# v stiski v do#ai etrti Poasi je #oa pritegnila k bolj poglobljeni verski praksi, tako da sta skupaj #ogla zgraditi druino, v kateri je bila vera resnino na prve# #estu *o so nastopile preizku"nje, sta se z nji#i spopadla s kr"anski# pogu#o# Prvi sin /anez je u#rl po nekaj #ese%ih, tretjo dekli%o je kot posledi%a krev prizadela bolezen, ki ji je prizadela hrbtni #ozeg, da si nikdar ni opo#ogla &edno so jo #orali nositi na rokah 3ka in #a#a sta jo zdravila z ljubeznijo in neskonno potrpeljivostjo, etudi je bila njuna boleina velika Po dveh letih velikega trpljenja in strahu pred prihodnostjo in tudi neskonne ljubezni je #ala *ar#elina poletela proti nebu .o je bila torej druina Meo, ki je ivela enotna in vedra v svoji hi"i Antonieta je prispevala k te#u, da je vse "e bolj zdruila .ako zelo je i#ela rada svojo starej"o sestro Margareto, ki jo je ljubee i#enovala 'sestri%a( 4 njo je bila pozorna in obutljiva *o je #a#a ljubkovala svojo #ali%o, jo je Antonieta opozorila, da #ora enako storiti tudi z Margareto Druga drugo

sta 'branili( pred te#, da bi ju star"i grajali ali kaznovali &edno se je druga postavila pred 'kaznovano( in tako #a#i prepreila dosei %ilj Pogosti pa so bili tudi prizori vedre ljubezni Dtiri oblija so se postavila drugo ob drugo in na Antonietino zna#enje so si #orali iz#enjati poljube -ledila je vesela z#eda s#eha, poljubov in udar%ev z glavo, ki je vse# napolnila sr%e E Navihana Antonieta Antonieta je bila kot ivo srebro Nikoli se ni ustavila Po hi"i se je nenehno gibala, plesala, klepetala Planila je na loveka, da bi ga poljubila Codila je gor in dol po stopni%ah #ed vrto# in prvi# nadstropje# njihove hi"e Plezala je po drevesih in bila pri te# prav nepre#i"ljena Neko je splezala na drevo na vrtu pri hi"i *o so jo sosede videle, so jo pograjale 5sosede so bile kot druge #a#e7 F -pusti se dol, Antonieta Ge pade", se bo" po"kodovala, tudi u#re" lahko F Pa kaj, e u#re#, bo# "la v nebesa F *aj pa ve#6 /az pozna# dekli%o, ki je tako #uhasta, ko #ora jesti6 Antonieta si je na kratko pregledala vest, ta dekli%a je bila ona 4elo hitro se je spustila na tla in se sprijaznila z #anj nevarni#i igra#i Njen znaaj je bil vedno vesel in sonen 4elo rada se je "alila 4 oeto# Mihaelo# se je zabavala kot jezde% in se tako pre#ikala po hi"i Prepriala ga je, da iz #uhavosti ni popila #leka, pote# pa #u je z#agovito pokazala prazno skodeli%o 4elo je bila ustveno navezana na oeta 4veer je pogledovala skozi okno in akala, da se vrne do#ov *akor hitro ga je videla, da se je pojavil na uli%i, se je pognala na stopni%e, da bi ga sreala Priakovala ga je na stopni%ah in se #u vrgla v obje#, pa eprav z vi"ine treh ali "tirih stopnik Ma#a jo je vzgajala blago, a tudi odlono &endar jo je Antonieta tudi kdaj presenetila, ko se je potresla s pudro#, da se je zdelo, kakor da bi pri"la iz vree z #oko Drugi si je podrgnila nohte z rdei# blago#, da bi si jih nalakirala -pet drugi se je pred veliki# ogledalo# "opirila s klobuko#, ki si ga je postavila preno, 'kakor gospodine,( kot je sa#a rada rekla Ma#a ji je odlono izbila iz glave vse te #uhe in jo je vrnila nazaj k redu in preprostosti Antonieta je i#ela dve varu"ki Prva, 8zia, je bila pridno dekle, toda nekoliko preve popustljiva do #ale *o se je #a#a tega zavedla, ji je takoj izbila iz glave slabe navade, ki se jih je bila navzela, deni#o, da se je ustavljala pred vse#i okni ali da ji je zaspala v naroju Druga varu"ka se je i#enovala *atarina 0ila je "e zelo #lada in je pri"la v )i# iz lepe u#brijske gorske vasi%e Colfiorito, da bi si raz"irila obzorje in spoznala #esto 0ila je "egavega in ustvenega znaaja in je stkala zelo tesno prijateljstvo z Antonieto, pa tudi z Margareto & kuhinji so se zelo zabavale &asih, ko so jedle sala#e ali o#leto, je Antonieta vzkliknila+ H 3h, kako je pridna *atarina, ki #i da rezino sala#e F .oda "e bolj pridna je Margareta, ki #i da drugo F .oda "e bolj *atarina, ki #i da dve .ako je bilo za Antonieto dobro poskrbljeno6 ? Antonieta v vrt%u *o je bila Antonieta stara tri leta, so jo popeljali v vrte% sester kalvarijk 3bleen je i#ela lep bel predpasniek *o jo je #a#a ob kon%u progra#a pri"la iskat, je bil predpasniek rn *aj se je zgodiloI Antonieta je kot ponavadi hotela raziskovati razline sobe v vrt%u ,z#uznila se je vzgojiteljiine#u pogledu in odprla vrata vseh sob v vrt%u Pritegnile so jo risbe in igrae Pote# je nadaljevala obisk v uilni%ah osnovne "ole in na pisalni #izi uitelji%e je zagledala kozare% s rno tekoino Cotela ga je pogledati 5ali poskusiti7 in si ga polila po svoje# lepe# predpasniku, ki je bil odslej lepe rne barve

Coditi v vrte% ji je bilo zelo v"e $ili so se pes#i%e 5bila je zelo #uzikalina7, poezijo so se uili na pa#et, igrali so se z vrstniki, delali naloge De posebej je bila navdu"ena nad predstava#i Na odru je bila prava #ala igralka Ma#a pripoveduje o nekaterih predstavah, "e posebej o neki, ki je bila naslovljena 'Dedek Peter(, kjer je igrala vlogo #ale sestri%e Druga vloga je bila balet ',grake( 4elo ivahno je sodelovala .oda na ponovitvi je i#ela svoje #uhe Na#esto da bi pri"la na oder, je od"la v parter, da bi videla s%eno 'Pa kaj, ali naj se sa#o drugi zabavajoI .udi jaz se hoe# s#ejati6( je odgovorila #ateri, ki jo je karala Po letu dni je Antonieta za#enjala vrte% in zaela hoditi v ustanovo, kjer je pote# obiskovala tudi prvi razred osnovne "ole+ v "olo goreih 5danes apostolskih7 sester -r%a /ezusovega; .o je bila velika in lepa "ola -redi stavb je bilo lepo dvori"e s stebri"e#, kjer se je bilo #ogoe igrati, in vrtiek, kjer je bilo #ogoe tei & vseh kotikih so bila verska zna#enja+ kip -r%a /ezusovega, "pilja lur"ke Marije, angel varuh naslikan na stenah in velika kapela v "oli Antonieta je bila nad vse# te# navdu"ena 4 navdu"enje# se je igrala in #olila .akoj se je ustveno navezala na sestre, "e posebej na sestro Noe#i, svojo vzgojitelji%o 4elo jo je i#ela rada Pozorno jo je poslu"ala in udejanjala, kar ji je predlagala &asih se je zdela #alo raztresena, vendar, kar koli jo je vpra"ala, je natanno odgovorila Antonieta je bila ivahna, a tudi zelo pre#i"ljena in obutljiva > Druina, kjer skupaj #olijo &era je bila v druini Meo do#a -kupaj so #olili zjutraj in zveer .o je bila tako obiajna praksa, da se je Antonieta tudi pote#, ko je #orala biti v bolni"ni%i, utila dolna naglas z#oliti #olitvi%e, skupaj z druinski#i lani, ki so ji po#agali 4veer so vsi skupaj #olili roni vene%, lepo, toda nekoliko dolgo #olitev k Mariji+ ?@ zdrava#arij Navadno so ga #olili v jedilni%i po veerji & tiste# asu ni bilo televizije in je bilo veliko asa, da so bili skupaj .oda po veerji, ko se je e zaela prebava, v dolgih zi#skih veerih, je prijetna toplina priporoila spane% in #noge glave so kinkale od utrujenosti .akrat je oka Mihael zelo #odro prestavil #olitev ronega ven%a pred veerjo, tako da so bili vsi bolj budni in da so #ogli bolje #oliti Druina je lepo spre#ljala vsa bogosluna obdobja & adventu so pripravljali jasli%e in skupaj so #olili k Dtetu /ezusu Antonieta je re%itirala boine pes#i%e, vsak dan je postavljala figuri%e in Dete /ezusa je v boini noi postavila v zibelko v jasli%ah -tar"i so i#eli zelo intenzivno duhovno ivljenje+ hodili so v upnijo svetega *ria, pa tudi k frani"kano# in pasionisto#, ki so i#eli sa#ostan v tiste# ob#oju )i#a De posebej jih je privlailo /ezusovo trpljenje 3e Mihael je pogosto bral knjigo o /ezusove# trpljenju in s#rti .a ljubezen do krianega /ezusa je Antonieto globoko ganila in je postala sredi"e njenega ivljenja, "e posebej v zadnje# obdobju & tej druini niso sa#o #olili, a#pak so vse tol#aili v skladu z vero+ radosti in boleine, zdravje in bolezen, rojstvo in s#rt, vrednost vsakega loveka in predvse# ljubezen, ki jo je treba iveti v odnosu do vseh )ojstvo dveh hera so videli kot velik 0oji dar Dekli%i sta bili 'prin%eski( in 'rnoglavki( svojih star"ev Angeli so pri"li, da so ju prinesli na ze#ljo Drugi sinovi so bili v nebe"ki radosti - to druinsko vero je #ogoe razloiti srnost in radost, s kateri#a se je Antonieta spopadla s svojo boleznijo J Pravilo ljubezni
;

-uore 4elatri%i del -a%ro Cuore, danes -uore Apostoli%he del -a%ro Cuore 5apostolske sestre -r%a /ezusovega7

Poleg #olitve je druina Meo ivela /ezusovo zapoved+ 'Ljubite drug drugega, kakor se# jaz vas ljubil ( Antonieta je opazovala, kako sta oe in #a#a delovala v odnosu do drugih Ma#a si je prizadevala z ubogi#i v etrti, bila je dejavna v zdruenju, i#enovane# *onferen%a svetega &in%en%ija Pavelskega & tistih letih ni bilo veliko obilja in veliko je bilo revnih druin, "e posebej v #estih Ma#a Marija je s *atarino in drugi#i gospe#i odhajala na podstre"ja ali kleti velikih stanovanjskih stavb, da je prinesla hrano, oblaila, zdravila in bone za nakupe revni# druina# -pet ob drugih prilonostih so ubogi trkali na hi"na vrata Ma#a jih je spreje#ala z ljubeznijo in velikodu"nostjo & Antonieti je ostal vklesan ta spo#in Nekega dne je na vrata hi"e Meo potrkal neki lani otrok Ma#a ga je posadila v kuhinjo in #u ponudila kronik testenin Antonieta, kije takrat i#ela tri leta, je opazovala otroika in pre#i"ljevala .ri leta pozneje ji je #a#a neko govorila o poslednji sodbi in Antonieta ji je rekla+ H Ma#a, ti bo" gotovo "la v nebesa H *ako pa to ve"I H -e spo#ni", ko si dala jesti tiste#u otrokuI /ezus je rekel, da kar stori" naj#anj"i#, si storil nje#u, in zato te aka v nebesih .udi Antonieta je bila zelo dovzetna za potrebe ubogih Njeno sr%e je bilo velikodu"no do vseh, druinskih lanov, so"ol%ev, "e posebej pa se je ganilo pred ubogi#i berai ali trpei#i & %erkvi je, pote# ko je pozdravila /ezusa, za katerega je vedela, da je iv in prisoten, naredila krog okrog predalov z #ilo"ino in niti en sa# ji ni u"el6 H Ma#a, kovani6 H .oda saj si jih dala e toliko6 H Ma#a, sa#o enega, od tistih rnih 5iz bakra, ki so bili #anj vredni7 Na %esti je bilo enako Posreilo se ji je odkriti berae, ki so pri"li od dale, in #a#o je prosila za bel kovane% 5iz niklja7 ter ji# ga je izroila z #ilino in ljubeznijo, #edte# pa so se njene oi iskrile od veselja ,n tudi do#a je vedno ona hotela dati #ilo"ino ubogi#, ki so trkali na vrata Pozneje, v "oli, je darovala sla"i%e, ki jih je preje#ala, za uboge otroke, sestri Noe#i in sestri 0ortolini je prina"ala darove in igrake, da bi jih ti dve izroili ubogi# otroko# Antonieta se je v druinski "oli nauila odpreti sr%e trpei# B Antonieta v osnovni "oli Pote# ko je hodila v vrte%, je Antonieta vstopila v prvi razred osnovne "ole Dola je bila tako kot vrte% pri apostolskih sestrah -r%a /ezusovega v uli%i -o##eiller, na pol poti #ed uli%o -tatilio in %erkvijo svetega *ria .ukaj je dobila Antonieta drugo uitelji%o, sestro 0ortolino, ki je bila do#a iz &eneta, in je bila v tiste# asu zelo #lada & razredu je bila s toliko prijateljki, z uitelji%o, ki jo je i#ela zelo rada, v okolju, kjer je bilo vse znanje usklajeno z zna#enji kr"anske vere Antonieti je bilo ta# dobro & svojih pis#ih je pisala+ '& "oli bi hotela biti tudi ponoi in tudi #ed prazniki -vojo uitelji%o i#a# zelo rada, bolj kakor njo pa i#a# rada tebe, /ezus & "oli #i je v"e spoznavati ivljenje /ezusa in svetnikov Nauiti se hoe# pisati, tako ti bo# #ogla pisati o sebi, /ezus ( ,n res, v "olo je zelo rada hodila De danes je #ogoe videti njen #ali rni predal, v katere# so bile alu#inijaste posode za kosilo Njeni zvezki so urejeni, polni so risbi% in lepo izdelanih okvirkov $itelji%a se je pritoevala, da je Antonieta vedno znova naredila kak"en #ade ali pa je s rnilo# kaj rtala .akrat "e niso poznali dana"njega brisanja besedila z eno sa#o

tipko6 .oda bila je zelo korektna Pravopisne napake 5v prve# razredu67A so bile pre%ej redke+ #anjkal je kak"en h, vasih ni napisala dvojnega soglasnika ali pa je kak"en soglasnik preskoila Pri #ate#atiki je bila zelo dobra, znala je dobro "teti, #ed njeni#i pred#eti je tudi listek s tabela#i za #noenje6 4elo ji je bilo v"e prepevati in re%itirati $glasbene pes#i je pote# ponavljala do#a, bila je kakor ptiek, "e posebej, ko je sedla za klavir in pes#i spre#ljala z i#provizirani#i akordi Pisati se je nauila pre%ej hitro Nekega dne je pri"la v "olo in rekla uitelji%i, naj zapre oi &zela je njeno kredo in na tablo s tiskani#i rka#i napisala besedi /84$- in MA),/A 4aela je tudi podpisovati pise#%a, ki jih je narekovala za #a#o Pote# se ji je posreilo, da jih je napisala sa#a, vsaj v trenutkih, ko ji tega ni prepreevala bolezen 4anjo je bila "ola praznik *o jo je #a#a ob vrnitvi vpra"ala, kako je bilo, ji je Antonieta odgovorila z refreno#, ki si ga je sa#a iz#islila+ 'Dobro, odlino, nadvse dobro, nadvse odlino,( in je srena objela #a#o okrog vratu < -krbna uitelji%a in uljiva uenka *o jo je B oktobra leta ;<=> #a#a pripeljala v "olo, je Antonieta e pretrpela opera%ijo na nogi, o kateri bo#o govorili pozneje -prejela jo je sestra 0ortolina, #lada dvaindvajsetletna uitelji%a, ki je #ilino zdruevala s pravino odlonostjo .istega leta je kot uitelji%a prvi zaela "olsko leto, kar je pote# ponavljala dolgo obdobje uiteljevanja, ki je trajalo ve kakor petdeset let Med njo in Antonieto je takoj pri"lo do uigranosti ustev in duhovnega prijateljstva *akor hitro je prispela v uilni%o, je Antonieta pristopila k uitelji%i in jo vpra"ala+ '*aj dela#o danes, uitelji%aI( ,n sestra 0ortolina ji je pokazala pripravljeni progra#+ italijan"ina #ate#atika, risanje, petje $itelji%a ji je dala pripraviti posebno klop in do nje izkazovala posebno skrb, eprav ji je #ali%a odgovarjala+ 'Ne, nise# utrujena, vse hoe# poeti tako kot drugi ( Antonieta je bila v "oli zelo pridna in uljiva Prav zato je skoraj vsak dan pri"la nazaj do#ov s kak"no #edaljo, s kakr"ni#i je uitelji%a nagrajevala tiste, ki so se izkazali kot posebej pridni in pozorni .ako je #ali%a, ko se je vrnila do#ov in prestopila prag do#ae hi"e, ponavadi e vpila+ 'Ma#a, dobila se# #edaljo6( -osede so se zbirale pri oknu in se nekoliko zavidljivo obraale k #a#i Mariji+ '1lej, prihaja va" #ali Napoleon6( .oda vasih je bila uitelji%a prisiljena biti nekoliko bolj stroga, da je uen%e spo#nila na lepo vedenje Neko, ko so otro%i klepetali v uilni%i, je sestra 0ortolina vse# naroila, naj eno stran popi"ejo s stavko#+ '& razredu s#o tiho ( .oda Antonieta ni ubogala in ni napisala niesar *o se je uitelji%a tega zavedla, jo je pograjala zaradi te neubogljivosti Ma#a se je razjezila na #ali%o in jo je okregala .oda Antonieta je odgovorila+ 'Ma#a, toda jaz nise# govorila6 4akaj bi #orala odsluiti kazen za nekaj, esar nise# storilaI( .oda naslednji dan se je Antonieta opraviila uitelji%i in takoj je bilo vse po stare# Antonieta je bila vedno iskrena in ni niesar skrivala pred svojo uitelji%o, kakor je bila tudi si%er presojna pred vse#i Le #alokdaj se je pustila grajati Nasprotovala je lae# Nekega dne je dejala uitelji%i+ '0olje je rei suho resni%o kakor debelo la ( '&e", dragi /ezus, da i#a# zelo rada svojo uitelji%oI Da, ker je dobra, in tudi zato, ker nas naui toliko stvari in ti, dragi /ezus, varuj #ojo uitelji%o in jo blagoslavljaj ( Mala uenka je pustila odtis v sr%u svoje uitelji%e Pri ve kot devetdesetih letih se je je spo#injala, kakor da bi jo v tiste# trenutku videla pred seboj, tako poslu"no, pozorno in ljubeo
A

,n v italijan"ini, ki je pravopisno pre%ej zahtevnej"a od sloven"ine, "e posebej na zaetku, ko se nekdo "ele ui pisati in brati

;A -poznati in ljubiti /ezusa v "oli .renutek v "oli, ki je bil Antonieti najbolj v"e, je bil verouk 4nati je hotela vse, eprav je e veliko vedela ,zpostavljala se je z vpra"anji in ugovori, ki so osupljali uitelji%o *o se je oglasila in povedala za podrobnosti evangeljskih pripovedi, prilik, podatkov o apostolih, kakor e bi jih bila na poseben nain preuevala, jo je uitelji%a spra"evala+ H .oda kako to, da pozna" vse te stvariI H Ah, /ezus jih je povedal6 *akor da bi se bilo treba vse /ezusove besede nauiti na pa#et Med apostoli ji je bil "e posebno ljub sveti /anez Pogosto je ponavljala+ '-veti /anez je vedno govoril iste stvari, in to je+ 3troii #oji, ljubite drug drugega ( & "oli je bila na kon%u dvori"a postavljena lur"ka ja#a s kipo#a Marije 0rez#adene in #ale vidkinje 0ernardke Antonieta se je od asa do asa loila od dru"ine in je "la pozdravit Marijo Pogosto je s pre%ej"nji# naporo# preskoila tudi po tri ali "tiri stopni%e, ki so vodile k veliki kapeli+ odpravila se je na obisk k /ezusu & "oli so priporoali tudi *atoli"ko ak%ijo,= zdruenje kristjanov, ki so si prizadevali, da bi se pouili v veri in katekiz#u, da bi spoznali in ljubili /ezusa, da bi iveli v skladu z njegovi#i beseda#i, da bi i#eli radi papea in ga branili pred sovraniki Cerkve, da bi postali #isijonarji evangelija 3d treh do "estih let je bila Antonieta v skupini 'Naj#anj"ih #ali%( Ponosno je nosila grb, ki je upodabljal glavi%o angelka Pote# je pri "estih postala 'benja#inka( Na grbu je bila lilija na #odri podlagi Antonieta je resno je#ala to pripadnost Prizadevala si je brati #ala glasila zdruenja, prizadevna je bila v #olitvi in apostolske# delovanju -odelovala je pri sreanjih, izdelovala je del%a, z izkupiko# katerih so po#agali #isijono# 3d asa do asa si je nadela grb in ga ponosno nosila Ma#o ali Margareto je tako pogosto prosila, naj ji bereta tisk katoli"ke ak%ije, da se ga je nauila na pa#et Povzela je za #a#o, e je ta preskoila kak"en odstavek .udi ko je bila Antonieta v bolni"ni%i, si je dala pritrditi grb benja#ink na svojo belo sraj%o in ga je hotela i#eti na sebi tudi v opera%ijski dvorani *ajti ta#, kot je govorila, 'je opravljala apostolat trpljenja( ,n v boleini je prepevala hi#no benja#ink+ 'Me s#o dekli%e, o 1ospod, ki hoe#o iveti zate, tvoje #ale benja#inke, o sladki, sladki /ezus, na" *ralj ( ;; Antonieta, prijatelji%a vseh Antonieta je vse# elela dobro, "e posebej svoji# so"ol%e# .udi oni so bili do nje ljubee prisrni, vendar so se nekoliko bali dekleta, ki je bilo tako zrelo in #odro in je poleg tega i#elo hudo teavo z nogo 4atorej so ji si%er po eni strani sku"ali biti blizu in ji po#agati, hkrati pa so jo odrivali nekoliko na stran .oda Antonieta je bila ilava Ge ni #ogla tekati z nji#i ali skakati po dveh nogah, je #ogla delati druge stvari+ prepevati, se igrati #a#o z otroko#, vrteti vrv ,n takrat se ji# je pridruila in se je igrala skupaj z nji#i &sake toliko je hotela s seboj popeljati kak"no dekli%o, kot je bila Ana+ 'Pridi, pojdiva na kratek obisk k /ezusu ( .oda prijatelji%a je ni vedno razu#ela in pospre#ila Antonieti je bilo zaradi tega nekoliko hudo, toda z dekleto# se ni skregala De ve, pogosto je ona branila in opravievala so"ol%e, ki so kdaj naredili kak"no #alopridnost .ak"en je bil "e posebej Mi%helino, #ajhen in kodrast otroek z vzdevko# Negus,E ki je vedno kak"no u"piil + '4a vsak koder kak"na #uha ( 3bupana uitelji%a ga je kaznovala tako, da ga je po"iljala k ravnatelji%i .akrat je Antonieta vstala, ga opraviila in ga
= E

Poi#enovanje razlinih dekli"kih organiza%ij *atoli"ke ak%ije se nana"a na njeno italijansko vejo & a#har"ini naziv za etiopskega vladarja

pospre#ila k ravnatelji%i, da bi #u odpustila, toda #ale#u nepridipravu je priporoila, naj bo bolj priden .ako je ravnala z vse#i so"ol%i .oda njej niso vedno vraali z enako #ero -a# Mi%helino si jo je vasih privo"il in posne#al gibanje nekoga, ki #ed hojo "epa, in pri te# prepeval+ '*ruljavka6( Antonieta se je o#ejila na ko#entar+ '*ak"en bedaek6( .udi pri do#aih nalogah si Antonieta ni obotavljala po#agati, popravljati, predlagati, ne da bi jo pri te# odkrila uitelji%a Predlagala je+ '0alilla? se pi"e z dve#a KlK ( -o"ole% je bil zadovoljen in uitelji%a je za#iala na eno oko Antonieta se je s svoji#i so"ol%i prav dobro razu#ela -a#a je zatrdila+ '.oda jaz i#a# prav res sreo+ vsi #e i#ajo radi 3tro%i se igrajo z #ano in zelo se zabava# &se dela# kot drugi in se# zelo zadovoljna ( -krivnost njene sree je bila v njene# dobre# sr%u, ki je bilo za vse odprto ,n ni si obotavljala rtvovati se z#eraj za tistega, ki je i#el najve teav 3dpovedovala se je bonbono# in drugi# sladkarija# in jih nosila so"ol%e# ali pa jih je dajala najbolj revni# otroko# ;A Ljubezen do /ezusa Pri vhodu v "olo goreih sester -r%a /ezusovega je takoj videti veliko %erkev, posveeno -r%u /ezusove#u & njej poiva telo ustanovitelji%e te kongrega%ije Na desni in na levi je #ogoe obudovati dve sliki, ki upodabljata Marijo in svetega /oefa Povsod okrog se odpira zunanji hodnik, od koder #orejo stare in bolne sestre prisostvovati pri svete# evharistine# bogosluju Neko je bil oltar, do katerega si pri"el tako, da si se povzpel po nekaj stopni%ah Na sredi oltarne #ize je bil tabernakelj, hi"ka, kjer so shranjene posveene hostije, v katerih je resnino navzo /ezus v evharistiji & katoli"kih "olah je prav ta tabernakelj sr%e vse dejavnosti ,n prav to sr%e je pritegovalo Antonieto kot #agnet, ki se #u ni #ogoe upirati &sake toliko je #ed rekrea%ijo, "e posebej po kosilu, ki ga je jedla sa#a s *atarino v posebni sobi, poasi poasi s#uknila v veliko kapelo Napredovala je proti oltarju, poasi poasi se je povzpela za dve ali tri stopni%e oltarja Pogledala je naokrog, da bi videla, e je kje kdo, ki bi jo opazoval Pote# je vzela palko, ki ji je sluila, da se je naslanjala nanjo, in je dvignila zavesi%e, ki so pokrivale tabernakelj 4 levo roko je pozdravila /ezusa in #u poslala veliko poljubkov Pote# je zaela svoj osebni pogovor z 0oji# gosto# v tabernaklju 1ovorila #u je o svoje# veselju in o svoje# trpljenju, priporoila #u je ljube osebe, prosila ga je za #o, da bo z#ogla stati z nji# na *alvariji *o je odhajala, ga je preprosto povabila+ '/ezus, pridi se igrat z #ano ( ,n pote# "e zadnji poljub, kretnja pozdrava in vsa zadovoljna se je spustila po stopni%ah oltarja in se vrnila k igri s svoji#i tovari"i .o epizodo so na# pripovedovale sestre, ki so z galerije skrivaj opazovale te Antonietine obiske pri njene# drage# /ezusu Poleg tabernaklja je bila svetilka, ki je bila stalno prigana, in veliko ro Antonieti so bile zaradi svoje istosti "e posebej v"e lilije 0iti je elela kakor one, luka, ki je s svoji# ognje# z#eraj poleg /ezusa, lilija, da bi darovala istost svoje ljubezni /ezusu 'Dragi /ezus, biti hoe# tvoja %veti%a in tvoja svetilka -vetilka, ki gori no in dan z ognje# ljubezni in nikoli ne ugasne Cveti%a, ki je nad oltarje#, vedno lepa in odprta, ki se nikoli ne posu"i, in ta %veti%a bi bila lilija, ki po#eni istost du"e (
?

*aj je 0alillaI & knjigi je to edini na#ig na drubeno in politino stvarnost ,talije =@ let A@ stoletja, ko je LIII 1re za enega redkih na#igov v tej knjigi na drubeno ozraje, v katere# je odra"ala #ala Nena .ako kot na" ko#unize# in ne#"ki na%ize# je tudi italijanski fa"ize# poskrbel za to, da je otroke od #alega vzgajal v duhu svoje ideologije .ako so bili 0alilla in #ale ,talijanke, otro%i od B do ;E leta, ustrezni%a na"ih pionirjev Njihova unifor#a je po izbiri barv in kroja spo#injala na fa"istino unifor#o, a nekatere prvine, kot je rutka okrog vratu, nedvo#no spo#injajo na unifor#o na"e in sovjetske pionirske organiza%ije Njihov na#en je bil otroke iztrgati do#ai druinski vzgoji in vzgajati v fa"iz#u

;= Pis#a 0ogu 3etu Antonieta je i#ela zelo rada enokitine pes#i%e, poezijo, popevi%e & igri je zaela narekovati nekak"ne enokitine pes#i%e, ki jih je posveala ljude# svoje druine Pote# je zaela narekovati pise#%a kot #olitve & te# asu ji je pater 0onaventura 3rlandi, frani"kanski pater, ki je bil druinski prijatelj, podaril edinstven kipe%+ Dete /ezusa, ki ni bilo poloeno na jasli, a#pak na kri .edaj je Antonieta dobila idejo+ pisala bo pise#%a in jih bo postavila pod kipe%, tako da jih bo /ezus ponoi 'prebral(, #edte# ko bo ona spala Antonieta je vedela, da /ezus vse ve in #u ni treba 'brati( njenih pise#, toda zadovoljna je bila, da so njene besede leale ta#, poleg /ezusa, da so #u izrazile vso ljubezen, ki jo je gojila do njega .a pise#%a sta pisali #a#a ali sestra, narekovala pa jih je #ala Antonieta Antonieta ni bila prav zadovoljna s to re"itvijo, ker je bila zelo zadrana in ni elela razodevati drugi# najglobljih skrivnosti svojega sr%a, "e posebej ne v odnosu do /ezusa Citro se je hotela nauiti brati in pisati, tako da 'bo# #ogla sa#a pisati( Pogosto so zaele s pre#i"ljevanje#, poglobile so se v evangeljski odlo#ek in pote# je Antonieta narekovala, njena po#oni%a pa jih je zvesto zapisovala Med tako "tevilni#i pis#i so nekatera naslovljena na 0oga 3eta .o so pis#a, ki razodevajo preprostost in du"o 0ojega deteta Antoniete Gutila je, da ji 0og eli neskonno dobro, ki bi ga ona takrat hotela nekako povrniti 'Dragi 0og 3e6 3e6 &edno bo# ponavljala to i#e, ki je tako lepo ( 'Dragi 0og 3e, kak"no lepo i#e+ 3e6 3e vsega sveta, 3e dobrih in hudobnih6 *ak"no lepo i#e in jaz ga hoe# vedno i#enovati, dragi 0og 3e ( Neko je Antonieta sli"ala od #atere, da se je v )i#u zbral kongres 'ateistov( 99tukaj se kona strn =A H do strani == je priloga z Antonietini#i risbi%a#i H v nadaljevanju bodo navedeni podnapisi k slika# in prevodi napisov iz risbi%:: Antonieta Antonieta je ljubila ivljenje9 &edra druina Navihana Antonieta Antonieta v vrt%u Druina, kjer skupaj #olijo Pravilo ljubezni Antonieta v osnovni "oli Dobra uitelji%a in uljiva uenka -poznavati in ljubiti /ezusa v "oli Antonieta, prijatelji%a vseh Ljubezen do /ezusa Pise#%a 0ogu 3etu Dragi kriani /ezus Dragi evharistini /ezus Drago Dete /ezus Draga 0oja Ma#i%a .ek#a ljubezni 9napis na sliki+ $e, slava ti:

9napis na zvezku v sliki+ )i# jeseni Lastovke gredo v Afriko: 9napis na sliki+ 8vangelij /ezus Marija: 9 napis na sliki+ Dragi 0og 3e Antonieta: 9 napis na sliki+ Dragi kriani /ezus Antonieta /ezusova: 9 napis na sliki+ Dragi evharistini /ezus Antonieta /ezusova: 9 napis na sliki+ Drago Dete /ezus Antonieta in /ezus: 9napis na sliki+ Draga 0oja Ma#i%a .voja Antonieta:

*aj je najpo#e#bneje v ivljenjuI 0iti hoe# s teboj na kriu 9napis na sliki+ 0iti hoe# s teboj na kriu, /ezus: Nepre#agljivo veselje 0olni"ni%a *alvarija Prvo obhajilo+ 0oga ljubi" s po#ojo rtev 3d"tevanje 9napis na sliki+ Manjka "e A; dni, da prej#e# /ezusa : *atekize# za spoznavanje /ezusa 9 napis na sliki+ 3dlona Antonieta *atekize# zna# na pa#et6: Coe# se dobro pripraviti 9napis na sliki+ Coe# pripraviti lepo sobi%o za /ezusa: &eliko sreanje 9napis na sliki+ 0oi ;<=>: Antonieta na poti 9napis na sliki+ = #ilosti ; sveta, A du"e, = ozdraveti M N8: 'Draga Antonieta(, podpisan 'Pape( 9napis na sliki+ Dragi /ezus Draga Antonieta: Misijonari# Prebodena stran 9napis na sliki+ 0olni"ni%a CalvarN 0iti hoe# z /ezuso# na kriu: Ni veje ljubezni kakor dati ivljenje 9napis na sliki+ #a#a, oe, /ezus: -veta Antonieta MeoI 9napis na sliki+ Antonieta in /ezus:

99kone% priloge z risbi%a#i H tu se nadaljuje stran ==:: Ma#a ji je razloila, da ateisti po#eni 'brezbonei(, ljudje brez 0oga .ako se je odzvala+ 'Dragi 0og 3e, povedali so #i, da se bodo jutri zbrali ljudje, ki se hoejo i#enovati Kbrez 0ogaK *ako grdo i#e6 0og je tudi za tiste, ki ga ne #arajo .oda ti jih spreobrni in ji# po"lji svojo #ilost ( Antonietin svet je bil svet 0oga Ljubezni ;E Dragi kriani /ezus Antonietina upnija je bila -veti kri iz /eruzale#a & njej so se ohranili drago%eni drob%i kria, ki jih je na"la kr"anska %esari%a sveta Celena Dekli%a je prejela kipe% Deteta /ezusa, razpetega na kri *r"ena je bila AB de%e#bra, na praznik svetih nedolnih otroiev, ki so bili u#orjeni zaradi /ezusa .o je bila prva nedolna kri, prelita zaradi /ezusa &se to se je zdelo nakljuje, toda vsa ta zna#enja so vodila Antonieto na kri *ri bo postal sredi"e njenega ivljenja Njena tenja in njen kli% bo, da je poleg /ezusa na kriu 'Dragi /ezus, vse dni hoe# biti pod krie# in biti hoe# tako dobra, toda brez tvoje po#oi ne #ore# niesar storiti ( 'Dragi /ezus, ti, ki toliko trpel na kriu, narediti hoe# toliko %veti% in biti vedno na *alvariji, blizu blizu tebi ( Dragi /ezus, zelo se# zadovoljna, da se# na *alvariji, poleg tebe, in z veselje# trpi#, ker ve#, da se# na *alvariji ( 'Dragi /ezus, zahvaljuje# se ti, da si #i poslal to bolezen, ker je sredstvo za to, da pride# v nebesa ( 3d kod ta tako nenavadna elja, da bi bila poleg /ezusa na kriuI Ponavadi vsi beijo pred krie#, trpljenje# in i#ajo bolezni in nesree za nekak"no prekletstvo Antonieta pa ponavlja in vztraja, ker hoe stati poleg /ezusovega kria, trpeti z nji#, zahvaljuje se za bolezen, iznajde neverjeten izraz 'trpeti z veselje#( )azlog je za Antonieto preprost+ *ri je najveji trenutek /ezusove ljubezni do nas, je zna#enje in uresnienje neskonne 0oje dobrote, z#aga nad vsaki# zlo#, sprava vseh

tistih, ki so bili loeni, je 4edinjenje 0oga z ljud#i in ljudi #ed seboj, je se#e novega ivljenja, ivljenja Ljubezni, je rojstvo 0ojih sinov, porojenih iz 3etove ljubezni, pripeljanih v druinsko hi"o /ezusa, -ina, poslu"nega do s#rti, in to s#rti na kriu ,n torej je kri najveje zna#enje ljubezni, ivljenja, radosti, edinosti 4ato hoe Antonieta biti z /ezuso# na kriu in hoe biti tudi sa#a udeleena pri te# neskonne# daru ljubezni, skupaj z Marijo, pod krie#+ '&edno hoe# biti na *alvariji, blizu tebi in tvoji Ma#i%i ( '0iti hoe# tvoja rtev ljubezni, dragi /ezus ( Monsignor Dottarelli, ki jo je dobro poznal, je v svoje# spo#inu zapisal+ 'Mala #odra /ezusova rtev ( ,n res, v pise#%ih se je zdaj podpisovala 'Antonieta /ezusova( ;? Dragi evharistini /ezus Pater 0onaventura je druini predlagal, da bi za boi Antonieta #ogla prejeti prvo sveto obhajilo ,#ela bo e sede# let, je pre#i"ljena punka, pozna /ezusa in ga ljubi in poleg tega je sredi teke bolezni bolje je s te# pohiteti Antonieta je bila nad to odloitvijo navdu"ena !e pred leto# dni je na prav poseben nain izrazila svojo eljo Med neko #a"o je Antonieta v asu obhajila rekla #a#i+ '.udi jaz hoe# obhajilo ( *o jo je #a#a zavrnila in je ni niti resno vzela, je #ali%a zaela obupano jokati, da so jo #orali odnesti iz %erkve 3b kon%u #a"e jo je #a#a "e bolj odlono pograjala, toda solze so ji dale razu#eti, da herka ni bila #uhasta Dlo je za goreo in iskreno eljo, da bi prejela /ezusa 4daj pa je bilo prvo obhajilo skoraj pred vrati in se je #orala pripraviti z vso gorenostjo, ki jo je hotela Lotila se je pisanja nekaterih posebnih pise#% evharistine#u /ezusu .e besede se ji ni nikoli posreilo dobro izgovoriti, spre#enila jo je v 8vkrestijo 'Dragi /ezus 8vkrestija, upa#, da te bo# #ogla k#alu sprejeti v svete# obhajilu, in rada bi te prejela iz rok 0oje Ma#i%e, ker bi te bila tako bolj vredna prejeti ( 'Dragi /ezus 8vkrestija, tako zelo zelo te i#a# rada Dragi /ezus, ko se bo" vrnil v #oje sr%e v sveti 8vkrestiji, postavi svojo #ilost v o#ari%o, ki je v #oji du"i ( *o je Antonieta narekovala ta izraz, jo je #a#a prosila za razlago Cerka ji je takole razloila+ 'Poslu"aj #a#a, ali se zaveda", da je #oja du"a kakor jabolko & jabolku so se#ena, tista #ajhna, rna ,n zdaj i#ej pred o#i, da je lu"ina se#en o#ara, ki je v du"i, in ta bela stvar, ki je v se#enih, je #ilost ( Preprosta razlaga, toda dala je razu#eti, da je /ezusova #ilost, ki jo je Antonieta sprejela pri evharistiji,vstopila v najglobljo globino njenega sr%a in jo je preobraala v /ezusa .udi zaradi tega je "e enkrat prilagodila svoj podpis, ki ga je odslej #ogla zapisat e sa#a+ Antonieta in /ezus 3ba sta si bila edalje bolj podobna, ker je bila Antonieta v ljubezni edalje bolj podobna /ezusu ;> Drago Dete /ezus 0oi je bil praznik, ki ga je Antonieta "e posebej doivljala Predvse# je bilo to pripravljanje jasli% 3ka Mihael si je zadal za nalogo, da jih postavi 3krog #ize, ki je bila na#enjena te#u, da jih sprej#e, je bilo vse #ogoe 4aele so rasti gore, jezera, ja#e, #ale %este Antonieta ni izgubila spred oi niti enega sa#ega okovega giba in se je trudila tudi sa#a+ stalno je pre#ikala figuri%e, kakor e bi se zares gibale 8nkrat je pokrila Dete /ezusa z neko tkanino, da ga ne bi preve zeblo 4veer na boino vigilijo je potekal #ajhen obred $gasnile so lui v sobi in prigale so se lui v jasli%ah Naj#anj"a v druini, Antonieta, se je povzpela na enega od stolov in je

poloila kipe% Deteta /ezusa v sla#o, #ed Marijo, /oefa, vola in oslia Pote# je vsa druina na kolenih re%itirala #olitve slavljenja in e"enja *onno je pri"la na vrsto poezija, ki se je je nauila Antonieta .oda pri"lo je leto ;<=?, ko je i#el oka Mihael delovne obveznosti in se ni #ogel posvetiti postavitvi jasli% .oda herki sta vztrajali, naj se postavijo Pote# sta sklenili, da jih bosta postavili sa#i, s po#ojo #a#e in *atarine .oda ker niso i#ele asa graditi goratega profila, pa tudi znale niso, so sklenile, da bodo gore narisale 4 lepi# zeleni# rnilo# sta narisali %este, uli%e, hribe in ja#e Pote# sta vzeli vato in pokrili pokrajino z obili%o snega .ako je nastala #ojstrovina in Antonieta je vzklikala od veselja Pote# pa je nekdo opazil, da je ne#ogoe, da so gore zelene, dolina pa zasuta s snego# .udi Antonieta je to opazila in je vse# z veselje# pokazala nenavadne jasli%e, ki jih je naredila #a#a Na zadnji boi se je Antonieta ukvarjala s prvi# obhajilo#, katerega bi #orala prejeti prav v boini noi Da bi pripravila svoje sr%e in bi /ezusa dobro sprejela, je napisala Detetu /ezusu "tevilna pis#a &se je spra"evala, koliko dni "e #anjka do boia, in sku"ala biti edalje bolj dobra in storiti i# ve dobrih del 'Drago Dete /ezus, tako zelo te i#a# rada ali bo k#alu nastopil sveti boi, da te prej#e# v svete# obhajilu .istega dne bo zelo lepo ( Pote# je pri"el veliki dan prvega svetega obhajila, o katere# bo#o pripovedovali posebej '4elo bo# zadovoljna Pri"el bo" v #oje sr%e ( ,n da je bila tako zelo zadovoljna, vidi#o na sa# boini dan & kuhinjo je "la s skupino otrok, tudi vejih od nje Antonieta je i#ela listke to#bole, brala je "tevilke in jih na ves glas vpila Ge je kaj zadela, je kriala in poskakovala od veselja in vse#, veliki# in #ajhni# sporoala svojo nalezljivo sreo ;J Draga 0oja Ma#i%a Ljubezen do Marije je bila v druini Meo do#a 4akon%a sta svojo druino zaupala varstvu Matere 0oje iz Po#pejev &sak veer, e od prvega veera zakona, sta #olila del svetega ronega ven%a Neki duhovnik iz sveti"a v Po#pejih je #ladoporoen%e#a rekel+ '4 #olitvijo ronega ven%a od prvega dne svojega ivljenja sta vrata svoje hi"e odprla Mariji Marija je vstopila in vajina druina bo blagoslovljena ( ,#ela sta tudi prisren pogovor z ustanovitelje# sveti"a, blaeni# 0artolo# Longo# Druina je torej vse veere skupaj #olila sveti roni vene% Ma#a je nosila Marijino i#e 3e je tudi takrat, ko ni toliko hodil v %erkev, gojil toplo naklonjenost do brez#adene Marije Njej v ast se je pripravljal z #olitvijo in ni ni ve jedel vso vigilijo Antonieta je dihala to ljubezen do 0oje Ma#i%e e od rojstva & "oli apostolskih sester -r%a /ezusovega je prejela "e druge spodbude, da se je poveala ta njena otro"ka ljubezen Na kon%u dvori"a je bil postavljen posnetek #ale ja#e iz Lurda, kjer se je 0rez#adena Mati 0oja prikazovala #ali in preprosti 0ernardki Antonieta je pozorno gledala oba kipa in se je poistovetila z ubogo dekli%o, ki je i#ela veliko #ilost, da je videla /ezusovo Mater .udi Antonieta je v doloene# s#islu videla Marijo+ Marija je bila del njenega sveta 0ila je /ezusova #ati, ona, ki je /ezusa dala svetu .orej je na"a #ali%a prosila Marijo, naj sprej#e /ezusa iz njenih rok+ 'Dragi /ezus, hotela bi te sprejeti iz rok tvoje drage Ma#i%e ( Pote# se je obrnila k Mariji in ji izrazila vso svojo herinsko ljubezen 'Draga 0oja Ma#i%a, tako rada i#a# tudi tebe Draga 0oja Ma#i%a, povej /ezusu, naj podeli veliko #ilosti #eni in svetu (

Antonieta je #olila k Mariji v vseh vidikih svojega ivljenja *li%ala je dete Marijo, 0rez#adeno, /ezusovo #ater v rojstvu, pote# je #ed boleznijo #olila k Mariji, ki stoji pod krie# ,zbrala si jo je za vodni%o 'Dragi /ezus, povej 0oi Ma#i%i, da jo zelo ljubi# in da eli# biti skupaj z njo na *alvariji, ker hoe# biti tvoja rtev Ljubezni, dragi /ezus ( .udi ko se njeni #a#i ni posreilo, da bi ji sledila v njeni 'pretirani( ljubezni do /ezusa, je Antonieta na"la drugo #a#o, Marijo, /ezusovo #ater, pa tudi njeno #a#o, ki ji je bila blizu pod /ezusovi# krie# in se je zdruila s -inovi# daro# ljubezni do skrajnosti Celo sa#a je tolaila Marijo 'Draga Marija, ti, ki si videla tako trpeti tvojega sinka /ezusa, jaz te hoe# #alo potolaiti in storiti "tevilne #ale rtve ( ;B .ek#a ljubezni> 3b kon%u zadnjega leta vrt%a , ko je Antonieta i#ela priblino pet let in kak"en #ese%, je #ala zaela utiti neko boleino v levi nogi -tar"i so po#islili, da gre za posledi%e kak"nega pad%a Dajali so ji obkladke in so jo #asirali .oda na#esto da bi boleina popu"ala, se je okrepila 4dravniki so pote# zapovedali, naj ji dajo injek%ije kal%ija in joda, kar je pre%ej bolee 3b prvi injek%iji je Antonieta obutila #ono boleino, zvila se je in zaela jokati Pote# ji je #a#a dala naslednji pouk, ki ga je hi zelo dobro razu#ela in ga od tistega trenutka sprejela kot pot v vsej svoji bolezni 'Draga Antonieta, ve#, te injek%ije so bolee, vendar so za tvoje ozdravljenje Ali ve", kaj #ora" storiti, ko obuti" boleinoI Po#isli na /ezusa, ko je bil s trnje# kronan in ko je bil za nas krian 3n je to storil za nas in ti daruj svojo boleino, da povrne" njegovo ljubezen in #u po#aga" odre"iti vse ljudi s trpljenje#, kakor je storil on, "e posebej tiste najbolj hudobne, ki prina"ajo v svet tako veliko zla ( Antonieta je takoj razu#ela ta govor, ker je bila tako #ono zaljubljena v /ezusa, in od tistega trenutka je zaela obravnavati svojo bolezen na nain, da s te# po#aga /ezusu nositi kri na *alvarijo, pa tudi, da #u je blizu ,n res, dan pozneje je rekla #a#i+ 'Ma#i%a, daj #i jodovo injek%ijo ( ,n #edte# ko jo je #a#a dajala, se je Antonieta silila, da je prepevala Ma#a+ 'Narejeno6( ,n hi+ '&idi", #a#a, da nise# jokala ,njek%ijo bo# vedno sprejela iz ljubezni do /ezusa ( Ne gre za to, da Antonieta ne bi obutila boleine+ njene oi so bile vlane od zadrevanih solz, toda njeno sr%e je bilo zadovoljno 4aela se je zavedati svojega neverjetnega progra#a+ '.rpeti z veselje#, skupaj z /ezuso# ( 4ato se je ohranila nekoliko nenavadna Antonietina fotografija &idi#o dekli%o, kako stoji na #ajhne# podnoju in obje#a kri 2otografijo so obdelali, ker je dekli%o, ki je #edte# e bila operirana, podpirala *atarina .oda fotografija dobro predstavlja Antonietino sr%e+ ona obje#a kri, ker je kri zna#enje /ezusove ljubezni, in ko obje#a /ezusa, trpljenje in bolezen nista ve orodje boleine, a#pak postaneta orodje ljubezni ;< *aj je najve vredno v ivljenjuI 4a vsakega otroka je tako kakor za Antonieto, ki je bila polna ivahnosti in gibanja H 'bila je eno sa#o stalno gibanje( H, v ivljenju najve vredno iveti+ z druino, tovari"i, v igri, pes#i, pri odkritju sveta .oda kaj je bila najpo#e#bnej"a stvar v vse# te#I 4anjo je odgovor preprost+ Ljubezen Ge je ljubezen, je vse, e ljubezni ni, ne #ore ni i#eti veljave ,n katera je najveja in najbolj resnina ljubezen na svetuI /e ljubezen /ezusa na kriu ,n tako kri postane najlep"a Antonietina igra+ igrala bo, da ljubi kakor /ezus, z /ezuso# in blizu /ezusa na kriu ,n ker se je kot zelo #ajhna #orala spopasti z zelo grdo boleznijo, se ji je to bolezen posreilo pre#agovati tako, da jo je spre#enila v igro ljubezni 3d tistega trenutka je uljivo
>

.o fotografijo je hotela Antonieta, ki se je hotela povzpeti na kri z nizki# podstavko# v Montopoliju 5),7 Podpirala jo je *atarina, ki je bila zbrisana s fotografije

storila vse, kar so zdravniki od nje zahtevali, da stori, in nekatere stvari so bile zelo teke ,n vendar je bila Antonieta z#eraj vedra, kakor da bi bila v obje#u nekoga, ki jo i#a neskonno rad, ki se #u lahko prepusti brez vsakr"nega strahu .o so besede, ki jih je napisala ob kon%u vse svoje bolezni, po tolik"nih zdravilih in boleih posegih, toda s sr%e#, polni# veselja+ 'Dragi kriani /ezus, tako zelo te i#a# rada in tako zelo te ljubi# 3stati hoe# s tabo na *alvariji in z veselje# trpi#, ker ve#, da se# na *alvariji Dragi /ezus, zahvaljuje# se, da si #i poslal to bolezen, ker je sredstvo, da prispe# v raj ( & svoji sobi%i v bolni"ni%i je zaela prepevati .o je bilo nekaj nenavadnega v okolju ti"ine in alosti in e so ji #edi%inske sestre dejale, naj ne #oti, je odgovorila+ '/az se# zadovoljna in torej prepeva#6( *o so pri"li k njej na obisk in so jo vpra"ali, kako je, je odgovorila+ 'Dobro se#6( Neko jo je pri"el iskat neki #isijonar, ki ga je osupil ta Antonietin odgovor *o se je vrnil v 0razilijo, je svoji# gobavi# bolniko# pripovedoval o te# dogodku Po nekaj letih se je vrnil v isto bolni"ni%o, kjer je pripovedoval o Antonietine# odgovoru, ne da bi "e #islil na to Nekega gobav%a je vpra"al, kako je, in ta #u je odgovoril+ 'Dobro se#6( H v italijan"ini6 .edaj je po#islil na Antonietin odgovor in na to, kako je osupnil svoje gobav%e .i so se zdaj od Antoniete nauili skrivnosti sree

A@ - tabo hoe# biti na kriu Antonietina bolezen je bila veliko bolj resna od tega, kar so #islili na zaetku !al se je na njeni noi%i pojavil sarko#, grd tu#or na kosteh *o so zdravniki natanno razu#eli, za kaj gre, so sprejeli teko odloitev Da bi re"ili ivljenje #ali%e in ji o#ogoili, da bi i# dlje ivela, je bilo treba odstraniti ta tu#or, tako da se odstrani %elo noi%o Pote# bi #orala Antonieta preostanek ivljenja nositi leseno noi%o -tar"i so bili #ono ualo"eni, zdravnike so prosili, naj storijo drugae, toda ni bilo drugega naina, da bi re"ili Antonieto Pote# so veliko obje#ali svojo #alo, jo tolaili, ji dan in no stali ob strani in prosili 0oga in Marijo, naj ji# dasta veliko #o in naj zavarujeta njuno dekli%o 3pravili so opera%ijo Antonieta ni i#ela ve svoje leve noge .o se je vse# zdela prava tragedija, razen Antonieti Ma#a, ki ji je po#agala in ji je sku"ala olaj"ati boleino, jo je vpra"ala+ H Antonieta, e bi te /ezus prosil za igrako, bi #u jo dalaI H -eveda, #a#a H ,n e bi te za kaj prosil I H -eveda, #a#a Antonieta je v te# trenutku razu#ela in ji takoj rekla+ H Ma#a, noi%o se# darovala /ezusu *akor je on daroval vse svoje telo za nas na kriu Darovala se# jo "e posebej za #ir in za kone% vojn -po#ni#o se sonnega arka tisto oblano popoldne, spo#ni#o se na vojne, ki so s krvjo pojile tisto obdobje Morda so se vojne zaustavile prav po zaslugi teh 0ojih otrok .udi v tistih letih so bili italijanski vojaki v vojni v Afriki Dva dneva po Antonietini opera%iji se je ta# vojna konala Antonieta si je po prvih boleih trenutkih poasi opo#ogla in je spet pridobila svojega veselega in ivahnega duha 4a noi%o je ni ve skrbelo Neki gospe je dejala+ H 4daj #a#o tako zelo skrbi za noi%o, toda za#e ena noga ve ali #anj ne spre#eni niesar 1ospa je osupla odvrnila+ '.oda saj vendar nisi stonoga6( ,n babi%i, ki jo je opo#nila, da se zdaj vraa do#ov brez po#e#bne stvari, je odgovorila+

H 0abi%a, #eni ni ne #anjka Da, noi%a, toda to se# darovala /ezusu .o je bil dar ljubezni A; Nepre#agljivo veselje 4a odziv je zado"alo nekaj dni in Antonieta je spet bila vesela kot z#eraj & /ezusove# obje#u se je utila varno -pet je zaela prepevati, sprva potiho#a, pote# pa je njen glas postajal edalje bolj jasen in ga je bilo sli"ati po bolni"nine# oddelku *ak"enkrat so jo #edi%inske sestre posku"ale uti"ati, toda ona je odgovarjala+ '-rena se#, torej prepeva#6( Po drugi strani je bila njena sobi%a kotiek raja in vsi so radi prihajali k njej Preje#ala je veliko daril ali sladkarij, ki jih je delila z drugi#i bolniki Neko je dobila punko, ki jo je sprejela z lepi# nas#eho# *o je pri"la #edi%inska sestra, ki je osebno skrbela zanjo, jo je vpra"ala+ H *ako ti je i#eI H Matilde, .ilde H Prav, pote# bo# svojo punko i#enovala .ilde, po tebi -pet drugi so ji prinesli "aljivo "katlo *akor hitro se je odprla, je s sproil%e# izskoil paja%, ves okra"en z barvni#i trakovi in zvonki, ki je s preseneenje# prestra"il loveka, ki je odprl "katlo Mala bolni%a se je po"alila z vse#i, ki so jo pri"li iskat, in vsaki je bilo veliko vpitja in s#eha Prejela je tudi kipe% Deteta /ezusa, poloenega v zibelko, postavila si ga je nad posteljo in ga osebno gugala -poprijateljila se je tudi z dekli%o, ki je bila #alenkost veja od nje .olaila jo je, tudi nekoliko "aljivo, kot je navadno poela *o je dekli%a jokala, je rekla *atarini+ 'Prinesi ji bonbone, tako bodo njena usta polna in ne bo ve jokala6( Pogosto je od"la k njej, da sta se skupaj igrali *o se je Antonieta zaela gibati z voziko#, je zato, da je ne bi pustila sa#e, naredila nekaj prostora na blazini na sedeu in sta skupaj "li v dvigalo in na sprehod po #ale# parku bolni"ni%e Pri te# sta ju spre#ljali *atarina ali #a#a &eliki Antonietin prijatelj je postal kaplan, ki je duhovno po#agal bolniko# 0il je angle"ki duhovnik pater 0enedikt, ki je Antonieto i#el zelo rad Pogosto sta "la v vrt in si iz#enjala klobuka Antonieta je nosila "irokokrajni duhovni"ki klobuk, pater 0enedikt pa baretko iz belega blaga, ki je pripadala dekli%i Pogovarjala sta se o /ezusu in o evangeliju in se zelo ujela Neko ga je Antonieta spodbudila, da je 'krstil( vse njene punke Duhovnik se je spustil v igro, kar je bilo za oba zelo osreujoe AA 0olni"ni%a *alvarija 0olni"ni%a, kjer so operirali Antonieto in jo zdravili, je i#ela i#e, za katerega se je zdelo, kakor da ga je ona izbrala+ 'CalvarN Cospital(, 0olni"ni%a *alvarija ,#e je bilo v angle"ini, ker so bile zanjo odgovorne sestre angle"kega izvora+ sestre #ale Marijine drube Njihova ustanovitelji%a, sestra MarN Potter, je bolni"ni%o nartovala na poseben nain 4grajena je #orala biti s "tiri#i krili, ki so tvorila kri, na sredi, v toki sreanja "tirih delov, pa je #orala biti %erkev, posveena /ezusove#u trpljenju .ako so storili in tak"na je bolni"ni%a "e danes Poleg tega je bil zunaj v velike# parku postavljen poseben spo#enik Na #ajhni vzpetini v obliki hribka so bili postavljeni razlini kipi+ na vrhu kri s kriani# /ezuso#, pote# pa figure trpljenja+ Marija, pobone ene in sveti /anez apostol & tej bolni"ni%i se je vse navdihovalo pri /ezusu in njegove# trpljenju, zato se je Antonieta tukaj dobro poutila 4elo rada se je sprehajala po parku & lepih #ajskih dneh jo je okrog vozila #a#a &eselilo jo je, ko je opazovala zelenjavne gredi%e in vrt &saki je hotela prinesti kak"no %veti%o na *alvarijo in vedno se ji je posreilo odtrgati vsaj poljsko %veti%o, ki je rasla #ed stezi%a#i in kak"no negojeno povr"ino, in jo vsa srena odnesla /ezusu -poprijateljila se je z bolni"nini#

vrtnarje# Antonieta ga je obudovala, ko je skrbel za zelenjavo+ fiol, grah, artioke, solato -pra"evala ga je o vsaki zelenjavi posebej in o te#, kako jo je treba gojiti Potrpeljivi vrtnar ni le #irno odgovarjal na vsa vpra"anja #ali%e, a#pak ji je pogosto tudi podaril kak"en sad svojega vrta De ve, v prihodnje je akal na Antonietine sprehode, da ji je podaril kaj, kar bi ji #oglo biti v"e in ji spet povrniti zdravje+ takrat je naroje #ale okrevajoe napolnil s svei# fiolo#, z neni# in sladki# graho#, ki ga je je#al iz ko"ar ali epov in ga je dajal na stran prav zanjo .a #ali bolni"nini park je postal za Antonieto #ali ze#eljski raj ,n "e lep"i je bil, ko sta bili na voziku dve+ ona in njena #ala prijatelji%a iz bolni"ni%e .akrat sta bili obe #ali%i, s *atarino in #a#o, resnino sreni A= Prvo obhajilo+ 0oga ljubi#o z rtva#i 3krevanje po opera%iji noge je bilo pre%ej dolgo in se je sklenilo s poitni%a#i v Montopoliju, lepi vasi%i na griih -abine, isto blizu .ibere in stare opatije 2arfe .o so bili zelo vedri dnevi in Antonieta je spet pridobila #o, da se spopade z novi# leto#, v katere# naj bi obiskovala osnovno "olo *o se je v zaetku septe#bra vrnila v )i#, jo je "el iskat neki frani"kanski pater, pater 0onaventura 3rlandi Pristopil je k Antonieti in ji zael postavljati vpra"anja, da bi preveril njeno versko izobrazbo H 4akaj nas je 0og ustvarilI H Da bi ga spoznali, #u sluili in ga ljubili6 3b tone# odgovoru dekli%e je hotel pater nadaljevati s poglabljanje#+ H ,n kako se spozna 0ogaI Ali na# po"lje svoje fotografijeI Antonieta je #olala H ,n kako #u slui#oI -pet ti"ina H ,n kako ljubi#o 0ogaI 3b te# vpra"anju je Antonieta hitro odgovorila+ H 4 rtva#i .okrat je pater 0onaventura, ki ni priakoval tako ognjevitega in tonega odgovora, ostal tiho 0il je tako osupel, da ji je obljubil, da se bo vrnil "e enkrat, ker je hotel razu#eti, kako to, da i#a Antonieta to veliko #odrosti in kako bi ji bilo #ogoe po#agati, da napreduje pred 0ogo# .ako se je kak"en dan pozneje vrnil - seboj je prinesel tudi neko "katlo &pra"al jo je+ H Ali ve", kaj je tu notriI H Ne ve#, je odgovorila dekli%a Pater 0onaventura je iz "katle potegnil #ajhno Dete /ezusa, leeega na kriu, o katere# s#o e govorili in pod katerega je postavljala svoja 'pise#%a( 0ila je tako zaljubljena v ta kipe%, da ga je podnevi zleknila na blazino svoje postelje, na #esto dekli%e, ponoi pa ga postavila na nono o#ari%o in pod njega dala pise#%a .oda pater 0onaventura je pri"el tudi s predlogo# H *daj bo" "la k prve#u obhajilu, jo je vpra"al H Na veliko no, je odgovorila Antonieta, kakor so bili sklenili v druini H Lahko bi bilo tudi za boi, je predlagal pater 0onaventura &si so se strinjali in Antonieta je bila nad te# navdu"ena Predlog, da bi pribliali datu#, je dal frani"kanski pater, ko je odkril duhovno rast dekli%e 1reh bi bil oropati za tako velik dar in tako veliko tolabo, kot je evharistija, dekli%o, ki je bila tako velika /ezusova prijatelji%a in je hkrati preivljala tako teak trenutek bolezni

.o je bila odloitev, ki se je izkazala kot previdnostna .ako se je Antonieta #ogla #irno pripraviti, i#ela je #onost ve #ese%ev preje#ati /ezusa in je lahko v vsej vedrini prejela tudi zakra#ent bir#e AE Na glavo obrnjen raun 3d tega ;A septe#bra do A? de%e#bra leta ;<=> je bil za Antonieto as priprave na njeno prvo sveto obhajilo, na veliko sreanje z /ezuso# & te# obdobju je zaela tudi hoditi v osnovno "olo, kjer so bili prvi #ese%i polni "tevilnih odkritij pa tudi utrujenosti ,n vendar se je v te# obdobju zdelo, kakor da Antonieta leti ne glede na svojo leseno nogo Navdu"ena je bila nad "olo, nad uitelji%o, nad te#, da se ui brati in pisati, ker 'ti tako #ore# pisati sa#a, /ezus( 4aela je hoditi z ortopedski# pripo#oko# in svojo pali%o Najprej je bilo nekaj oklevanja, ko je nekoliko okrevala in se navadila, pa se je njena ivahnost spet okrepila *o ji ga je *atarina pritrdila, ni #ogla biti ve pri #iru .akrat ji je Antonieta razloila, da bi se opraviila H .i, *atarina, #i pritrdi" napravo iz ljubezni do /ezusa, jaz pa jo iz ljubezni do njega nosi# Dejansko je pogosto hodila na dolge sprehode brez vozika, tudi do %erkve svetega *ria, in ni se ji zdelo po#e#bno, e jo je kdo gledal s po#ilovanje# .oda Antonieta se je hotela dobro pripraviti na to, da bo sprejela /ezusa 3krepila je #olitev, po#noila daritve H %vetke, kakor jih je i#enovala H, prizadevala si je, da bi bila v vse# poslu"na in ubogljiva ,n zveer, skoraj vsak veer v te# obdobju, je bila pripravljena #a#i narekovati svoje pise#%e Najprej sta zaeli z #olitvijo, ki jo je Antonieta #olila na kolenu, pri te# pa se, kolikor je bilo #ogoe, naslanjala na svojo postelji%o, pote# ji je #a#a razloila odlo#ek iz evangelija in slednji je Antonieta zaela narekovati Pise#%a, napisana v te# obdobju, so zelo "tevilna & asu od ;? oktobra do AE de%e#bra jih na"teje#o J> in v vseh je videti rast njene elje kakor od"tevanje dni do njenega sreanja z /ezuso# Poglej#o nekaj odlo#kov+ 'Dragi /ezus, rada bi, da k#alu pride sveti boi, in to ti veno#er ponavlja#, ker si ga zelo eli# *do ve, kako bo# zadovoljna tistega dne, ko bo" ti pri"el v #oje sr%e, in veruje#, da bo" zadovoljen tudi ti( 5pise#%e "t ?=7 'Dragi /ezus, kdo ve, kdaj pride boi6 Priakuje# ga z vse# sr%e#, da bo# #ogla iti k obhajilu ( 'Dragi /ezus, toda kdaj bo pri"el boiI !eli# si ga e toliko dni ( 'Drago Dete /ezus, ve#, da je pred na#i "e == dni, toda #eni se zdi preve Cotela bi, da bi sveti boi pri"el hitro, "e ve, zelo hitro ( 'Dragi /ezus, ve#, da na# #anjka < dni *ako udovito6 *ako bo# vesela, ko te bo# prvi sprejela v svoje sr%e ( 'Drago Dete /ezus, kako se veseli#, ker #anjka le "e > dni, da te sprej#e# v svete# obhajilu6( Antonieta je ko#aj akala, da prej#e /ezusa v svoje# prve# obhajilu A? *atekize# za dobro spoznanje /ezusa Antonieta je dobro poznala /ezusovo zgodbo, evangeljske pripovedi, resni%e kr"anske vere, "tevilne zgodbe svetnikov ,n kakor vsi, ki se pripravljajo na veliki zakra#ent svetega obhajila, se je tudi ona lotila poglabljanja v katekize# *ot katehistinja je bila izbrana njena draga sestra, sestra Noe#i, ki je bila njena vzgojitelji%a v vrt%u in ki jo je Antonieta i#enovala '#oja sestra( -estra Noe#i je dobro poznala Antonieto, toda zdaj, pote# ko se je njena #ala uenka spopadla z opera%ijo noge, je obutila, da se nekaj velikega rojeva v njene# sr%u in v njene# prijateljstvu z /ezuso# 4ato je zelo rada sprejela to nalogo 3b kon%u "olskega asa je sestra Noe#i vsak dan kak"no uro razlagala katekize# Antonieti .oda ker jo je zelo dobro poznala, ji je, preden je zaela, dopustila, da se zdivja na dvori"u

ali v vrtu Antonieta je poskakovala in tekla, kolikor je le #ogla, prepustila se je svoji ivahnosti, ki se je po posegu na nogi sa#o "e poveala Pote# jo je sestra Noe#i pokli%ala in ji pustila, da se je, e je le vre#e to dopu"alo, udobno na#estila v bliini lur"ke "pilje na kon%u dvori"a 4aeli sta z #olitvijo, v skladu z velikodu"ni# Antonietini# slogo#+ zbrala se je, sklenila roi%e, oi je uprla v oi brez#adene Negibna osebi%a se je zdela kot #ala 0ernardka pred Marijo Pote# je katehistinja zaela s svoji# pouko# in Antonieta se je navdu"eno uila, kar si je tako zelo elela vedeti Poznala je e toliko vidikov kr"anskega nauka, toda vedeti je hotela vse, kar zadeva evharistijo, in to zelo natanno, navzli% beseda#, ki so bile pre%ej teke &edno je bila zelo pozorna, eprav se je obasno zdela nekoliko raztresena &zela je svojo pali%o, se poigrala z njo, pustila je, da pade, delala je znake po ze#lji -estra Noe#i je #islila, da je raztresena, in jo povpra"ala o te#, kar ji je razlagala Antonieta je na veliko preseneenje katehistinje vedno natanno odgovorila ,n vendar, #ala uitelji%a je vedela e veliko stvari+ do#a jo je #a#a stalno pouevala in v "oli ji je uitelji%a sestra 0ortolina razlagala druge vidike ,n ker je bila Antonieta zaljubljena v /ezusa in svetnike, je torej hotela vse poznati Njena govori%a je bila vedno zelo natanna in pravilna Dobro je poznala odgovore iz katekiz#a o 0ogu, -veti .roji%i, #ilosti in odre"enju, ki ga je prinesel /ezus, o zakra#entih in Cerkvi Pogosto je sa#a nastopila kot uitelji%a in s *atarino se je zabavala tako, da jo je 'pouevala( v veri ,n res, ob kon%u lek%ije je pri"la njena draga gospodinja in pote# ko sta se #alo po"alili, sta se vrnili do#ov *atarina je potiskala voziek in Antonieta ji je pripovedovala, kaj se je uila, pri te# pa prizadevno posku"ala zapolniti praznine v verske# pouku svoje velike prijatelji%e "pilje *atarina, *atarina, "e veliko se #ora" nauiti6 A> 'Coe# se dobro pripraviti( Antonieta je veliko pre#i"ljevala in zato vedela, da je prvo sveto obhajilo zelo po#e#ben dogodek 4elo je bila pozorna na to, da se dobro pripravi, saj je na boini dan /ezusa hotela sprejeti v lepi sobi%i,ne v hlevu Ponudila #u bo lepo in isto sr%e, pripravila #u bo #ehko i#ni%o, narejeno z veliko ljubezni in iz "tevilnih #alih rtev ( -estra Noe#i ji je ponavljala, da je za to, da bi vredno prejeli /ezusa, treba storiti veliko #alih rtev, ki bodo kot di"ee %veti%e okrasile njeno du"o v #ajhno %vetlino gredi%o 4ato je Antonieta #noila '%veti%e(, da bi jih #ogla darovati /ezusu na najlep"i dan njunega sreanja Nekega jutra je prosila svojo uitelji%o, sestro 0ortolino, naj ji naredi roni vene%, da bo #ogla "teti %vetke, ki jih #ora vsaj dan storiti ,n kak"ne so bile te %veti%eI .ako odgovarja njena uitelji%a, ki jih je videla, kako jih je Antonieta zbirala pred njeni#i o#i '0ili so bonboni, ki #i jih je dajala za dobre otroie, zadrane besede, ko si je tako zelo elela govoriti, hrana, ki jo je pojedla #alo hitreje, eprav ni i#ela velikega apetita, in predvse# toliko razlinih dejanj rtvovanja .udi v zadnjih dneh je bila dekli%a postavljena na preizku"njo Pre#agal jo je prehlad, nenadna vroina, vztrajen ka"elj, ki so pretresali njeno e tako slabotno zdravje Antonieta je ostala vedra in je vse darovala svoje#u 'drage#u /ezusu( .oda nenado#a je nastopila ovira, zaradi katere se je zdelo, da bo treba preskoiti ali vsaj prestaviti sa#o prvo sveto obhajilo AA de%e#bra zveer je #a#a, pote# ko jo je spravila v posteljo, obutila, da elo njene dekli%e gori ,z#erila ji je vroino, i#ela je =< stopinj -tar"e# so se takoj zru"ili vsi narti, ki so jih delali za slovesnost &eliko ji# je bilo do tega, da bi Antonieta /ezusa prejela prav v boini noi, ko se je rodilo Dete /ezus Ma#a se ni predala, vendar je bila zelo pobita -redi noi je "la pogledat, kako je Antonieta, in videla, kako so ji oi sijale od vroine H 4akaj ne spi", jo je vpra"ala

H Ma#a, prosi# Dete /ezusa, naj #e ozdravi, da ga bo# prejela v boini noi Po tej #olitvi se je Antonieti posreilo zaspati 4jutraj je vroina izginila Dekli%a se je dobro odpoila in bila nadvse ivahna Dan je preivela tako, da je govorila in se pripravljala na veliki praznik &se je bilo e pripravljeno za veliko sreanje z /ezuso# Malo preden so od"li v %erkev, se je Antonieti posreilo narekovati pise#%e Med drugi# je napisala+ '4elo se# zadovoljna, da te bo# ez nekaj ur prejela v sveti Evkrestiji, dragi /ezus Pridi, pridi, o #oj /ezus, tvoja #ntonieta in Jezus.( 3dslej se nista #ogla ve loiti AJ &eliko sreanje Na boino vigilijo je #a#a Antonieto pripravila k poitku okrog ;< h, toda dekli%i se ni posreilo, da bi zaspala Ma#a je posku"ala z dobri# ka#ilini# aje#, pustila si je narekovati pise#%e, toda Antoniete se ji nikakor ni posreilo uspavati Preve jo je pretresel veliasten dogodek, na katerega se je e #ese%e pripravljala s tak"no intenzivnostjo *onno ji je #a#a pustila, da vstane, in jo oblekla , da jo je dobro zavarovala pred #razo# Druina je skupaj s prijatelji je od"la proti %erkvi k sestra# 0ila je boina no Antonietina druina se je zdela kakor sprevod pastirjev, ki se je odpravil v betlehe#sko ja#o Antonieta je bila prav zadovoljna, da se lahko obhaja v boini noi 4apisala je+ 'Dragi /ezus, re%i 0ogu 3etu, da se# zadovoljna, da #i je navdihnil, da prej#e# prvo obhajilo na boini dan, ker je to prav dan, ko se je /ezus rodil na ze#lji, da bi nas odre"il in bi za nas u#rl na kriu ( *o so pri"li do sester, so Antonieto odpeljali v posebno sobo, da se je oblekla v obleko za prvo sveto obhajilo Ma#a je i#ela nekaj teav pri oblaenju, saj je bila dekli%a vsa ivahna Antonieti je bila na#re obleka le #alo po#e#bna, saj je ko#aj akala, da srea /ezusa Napisala je+ '*o bo pri"el ta sveti dan, ko te bo# #ogla prejeti v sveti evharistiji, ne bo# #islila na zunanjo obleko, a#pak na obleko du"e in hoe#, da je lepa, bela, bela ( &stopili so v %erkev, ki je sijala od lui in barv, z lepo rdeo preprogo, polna je bila sester, sorodnikov in prijateljev .oda za Antonieto je bilo, kakor da je vse izginilo+ zanjo je obstajal sa#o /ezus, ki je pri"el v njeno sr%e in jo priakoval s tolik"no ljubeznijo Nepre#ino je kleala na svoje# #ale# klealniku, roke je i#ela sklenjene in oi uprte v oltar -estra Noe#i je stala poleg nje in jo od asa do asa vpra"ala, e je utrujena Antonieta ni niesar ve sli"ala, tako zelo je bila zatopljena v #olitev *o se je #a"nik spustil po stopni%ah od oltarja in ji prinesel kruh ivljenja, presveto /ezusovo telo, ga je Antonieta sprejela v svoje #alo sr%e in se potopila v #olitev Povedala #u je in ga prosila vse, kar je pripravila, iz sr%a v sr%e+ dve osebi, ki sta se konno #ogli zdruiti in podeliti svoje najbolj inti#ne skrivnosti & pis#u A= de%e#bra je Antonieta nekako dokazala svojo #olitev v trenutku sreanja z /ezuso# v obhajilu+ 'Dragi /ezus, prosila te bo# za toliko #ilosti in zdaj ti jih vse pove#+ najprej te bo# sprejela in se ti bo# zahvalila, pote# te bo# prosila za potrebne stvari+ ; da jaz, #oji star"i in #oja sestri%a vsi pride#o k tebi v rajO A da re"i" "tevilne du"e in stori", da se spreobrnejo "tevilni gre"nikiO = da po#aga" vse# tisti#, ki se priporoajo #oji# #olitva# ( ,n pote# je Antonieta prepustila svoje#u sr%u prosto pot pred /ezuso#, ki ga je obutila kot ivega in prisotnega, na isto poseben nain & tistih asih so v boini noi obhajali tri #a"e zapored in Antonieta je bila nepre#ina #ed vse#i tre#i -a#o ob kon%u se je #alo pre#aknila, si slekla rokavi%o, pote# pa spet nepre#ino potonila v #olitev 4anjo, ki je bila si%er v stalne# gibanju, je bil to neizrekljiv napor .isto no se je zbranost nadaljevala tudi do#a Ni se ustavila, da bi popraznovala Ni hotela z raztresenostjo zapraviti veselja ob sreanju .udi #a#a se je strinjala, naj Antoniete ne

raztresajo zunanji vidiki praznika Ni na pri#er dovolila, da bi posneli fotografije ob prazniku, a#pak je "ele ez nekaj dni pri fotografu naroila fotografijo z Antonieto v oblailu prvega svetega obhajila Dan pozneje, na boini dan, je v eksplodirala v vse svoje obiajno hrupno veselje, igrala se je, prepevala, poskakovala, pri to#boli je spet postala kolovodja veselja in sa#a vlekla "tevilke za veliki karton AB Antonieta na poti 3d dneva njenega prvega svetega obhajila se je zorenje Antonietine svetosti pospe"ilo & "oli si je prizadevala z vso svojo dobro voljo Do#a je bila edalje bolj rahloutna in ljubea & zdruenjih, "e posebej pri *atoli"ki ak%iji, je zdaj postala benja#inka in goree upo"tevala obljube glede #olitve in apostolata 4 ve gorenosti se je posveala #olitvi tako v %erkvi pri bogosluju kakor tudi do#a in v "oli, #olitvi, ki je vsak trenutek napolnjevala njeno sr%e Pise#%e "t == predstavlja progra# za Antonietino ivljenje+ 'Dragi /ezus, prosi# te za te tri #ilosti Prva+ naredi #e za svetni%o, ta je najpo#e#bnej"a Druga+ daj #i du"e .retja+ daj #i, da bo# dobro hodila, resnino, ta ni tako po#e#bna Ne pravi# ti, da #i povrni nogo, to se# ti na#re darovala ( & te# pise#%u #ore#o razbrati vsakodnevno Antonietino notranjo pot Njena prva naloga je svetost 4elo preprosta svetost+ vzljubila je sveto .erezijo Deteta /ezusa, ki se je posvetila tako, da je dobro opravljala svoje dolnosti, "irokosrno spreje#ala #ale stvari, darovala rtve v vsakdanjih dejanjih, i#ela rada ljudi, ki so bili poleg nje in ob vse# te# darovala vse svoje sr%e /ezusu, ne da bi ga kadar koli zavrnila ,n Antonieta je na#enila svoje velikansko sr%e naj#anj"i# stvare# do#a, v "oli, bolni"ni%i, pri verouku, #ed rekrea%ijo, vsake#u loveku /ezusu je darovala vsak korak, vsako dejanje, vsako #alo rtev kakor lep %vet Druga naloga je bila njen apostolat /ezusu je hotela prinesti veliko sr%, "e posebej tistih najbolj oddaljenih od njega in njegove ljubezni H hudobne ljudi, gre"nike, tiste, ki niso hoteli vedeti za 0oga, tiste, ki so hoteli vojno, ljudi, polne sovra"tva in egoiz#a, narode v vojni, deele, kjer ljudje ne poznajo kr"anske vere ,n kak"no je bilo sredstvo, da bi te ljudi prinesla k /ezusuI 2izino ni #ogla oditi v #isijone, toda to je poela s svoji# trpljenje# 4 /ezusovi# trpljenje# in s#rtjo je zdruila vsako boleino, svojo bolezen, %vetke, in tako /ezusu prinesla "tevilne osebe, ki jih ni nikoli spoznala, a jih je skoraj potisnila pred njegov pogled ali v njegovo sr%e .retja naloga je zadevala njeno noi%o, ki jo je darovala /ezusu in to je bil velikanski dar+ kot zna#enje velike ljubezni ,n zdaj je bil vsak korak, ki ga je storila s pripravo, '"e ena beseda ljubezni do /ezusa( ,n zato je A? aprila leta ;<=J pripravila lep praznik, s %vetovi, lepi# prto#, penei# vino# in sla"i%a#i, ker je bila to obletni%a daru, ki ga je dala /ezusu ,n vsa druina se je pripravila z deveti#i dnevi #olitve k Mariji iz Po#pejev, da bi se zahvalila 1ospodu za ta dar, ki ga je znala darovati #ala Antonieta A< 'Draga Antonieta(, podpisan 'Pape( Antonieta je utila veliko ljubezen do papea Pape je "kof svojega #esta )i#a * poboni spo"tljivosti do papea so Antonieto vzgojili pri zdruenju *atoli"ke ak%ije De posebno spo"tovanje je gojila do papea Pija M , papea, ki je dal otroko# evharistijo tudi v zelo zgodnjih letih Neko je "la obiskat baziliko svetega Petra prav z na#eno#, da #oli pri vznoju are papea svetega Pija M )e"etkasta vrata, ki so zapirala dostop do podze#nih delov pape"kih grobni%, so bila nenado#a odprta, tako da se je #ogla Antonieta z #a#o takoj odpraviti #olit do relikvij svetega Pija M , papea, ki je prero"ko napovedal+ '&ideli bo#o tako veliko otrok, ki bodo postali svetniki (

.oda Antonieta je i#ela neposreden stik tudi s papee#, ki je bil njen sodobnik, s papee# Pije# M, 4godilo se je takole Nekega jutra je druinski zdravnik doktor &e%%hi pokli%al na zdravni"ki posvet papeevega zdravnika, profesorja Milanija Doktor &e%%hi je govoril s svoji# zdravniko# o pogu#u in srnosti, s kateri#a je drobna pa%ientka prena"ala svojo bolezen, pri te# pa #u je na#ignil tudi na pise#%a, ki jih je Antonieta narekovala #a#i Profesorja so ta pise#%a takoj zani#ala in je zaprosil za kak"no od njih Ma#a #u je takrat pokazala pise#%e z dne A junija, ki ga je Antonieta pisala ob dveh razlinih asih, saj jo je zagrabil #oan ka"elj, zaradi katerega je izbljuvala Antonieta se je pokazala vedra in je "e naprej pisala+ 'Dragi /ezus, daj #i #o, da bo# prena"ala boleine, ki ti jih daruje# za gre"nike )e%i Duhu, da naj #e razsvetli z ljubeznijo )e%i nebe"ki Ma#i%i, da hoe# biti skupaj z njo na *alvariji, ker hoe# biti tvoja rtev ljubezni, dragi /ezus ( Profesorja Milanija je to tako zadelo, da je zaprosil za to pis#o, da bi ga #ogel pokazati svete#u oetu Ma#a #u ga je z nekoliko oklevanja izroila Naslednjega dne se je pod bivalno stavbo na uli%i -tatilia ustavil velik avto, ki je pri"el iz Castel 1andolfa, kjer je v zaetku poletja prebival pape Nazaj so prinesli Antonietino pis#o, ki ga je spre#ljalo kratko papeevo sporoilo '> junija ;<=J -veti 3e z izlivo# sr%a blagoslavlja #alo Antonieto /ezusovo, njene svete #isli in njene drage star"e Podpisan P sveti oe #sgr &enini ( -kupaj s papeevi# blagoslovo# je profesor Milani tudi sa# napisal sporoilo+ 'Draga in sveta dekli%a Antonieta /ezusova, .voje duhovne #isli so #e zelo ganile Dovoljuje# si ti vrniti priloeni pokli%ni honorar, da #ore" razpolagati z nji# v skladu s svoji#i elja#i -po#ni se #e pri 1ospodu in prosi za#e tiste duhovne darove, ki si jih tako angelsko prikli%evala zase Naj te 0og blagoslavlja Prof dr A#inta Milani ( Antonieta je bila srena zaradi tega papeevega listka, ki si ga je dala zelo pogosto prebrati 4delo se ji je kot /ezusova odobritev in neposredna tolaba, ki ji je bila izroena prek /ezusovega na#estnika na 4e#lji ,n takrat je darovala svoje trpljenje tudi za papea, 'ki je tako dober z vse#i otroki( &rnjeni denar je Antonieta uporabila takole+ ?@ lir za po#pejsko sveti"e in ?@ lir za duhovnega oeta za uboge =@ -e# #isijonarka Antonieta je bila prava /ezusova uenka, toda hotela je biti tudi njegova apostolka /ezusa in njegov evangelij je hotela prinesti vse#, do najbolj oddaljenih kotikov ze#lje Antonietina #isel je pogosto "la k najbolj oddaljeni# brato# De posebej so jo skrbele vse okoli"ine vojne, oddaljenosti od 0oga, ubo"tvo 3pera%ijo noge je darovala za #ir v Afriki, natanneje v 8tiopiji Molila je za )usijo, brez#ejno dravo, ki je bila takrat pod protikr"ansko oblastjo sovjetske partije Molila je za Dpanijo, "e eno deelo, v kateri je izbruhnila strahovita brato#orna vojna, v kateri so neus#iljeno preganjali kristjane )azlini duhovniki in redovniki so prosili za neposredno #olitev za spreobrnjenje gre"nikov, ki so bili potopljeni v svojo pregreho in so dale od 0oga ali %elo zoper njega Antonieta je zelo dobro vedela, kaj storiti, da dosee to spre#e#bo sr%a+ potrebne so rtve ,n poleg vsakodnevnih %vetk je i#ela "e eno #ogono sredstvo, da uresnii ta apostolat z rtva#i+ svoje trpljenje v bolezni Poutila se je kot #isijonarka+ 'Apostolat opravlja# s trpljenje# *o #e hudo boli, trpi#, ne da bi se uprla kriani# /ezuso# to, kar obuti#, daruje# 0ogu za vse, ki jih je on odre"il (

*o je hodila na zdravljenje, je odlono trdila+ 'Danes bo# #isijonarka v Afriki ( *ak"en dan pred s#rtjo ji je neki frani"kanski pater zaupal+ 'Antonieta, ta velika riba prije#lje6( Dekli%a ga je pogledala in #u odgovorila+ 'Da, ve#, in "e #noge druge bodo ( Morda je Antonieta hotela na#igniti na svoj apostolat iz nebes+ od ta# bo dala, da bo deeval de lilij Da bi prosila za vejo #o od 0oga, da se zdrui z /ezuso# v svoje# delu odre"evanja gre"nikov, je prejela tudi zakra#ent bir#e Cotela je, da -veti Duh pride vanjo in ji prinese svoje svete darove lui, #oi, pobonosti, da bi #ogla biti kakor apostoli, ki jih je Duh preobrazil v vesele oznanjeval%e evangelija *ot ponavadi se je Antonieta prizadevno pripravila za ta veliki zakra#ent Nekaj #ese%ev se je vsak dan ustavila za dodatno uro v "oli, da se je udeleila katekiz#a s preostali#i preje#niki zakra#enta svete bir#e, ki so bili skoraj vsi veji od nje 4a vse otroke so pripravili konno spra"evanje o katekiz#u 0ila je tako pripravljena, da so sodili, da je dobro, e ji prizanesejo z izpito# .oda Antonieta je vztrajala pri te#, da jo izpra"ajo, kajti+ '0ir#a vendar ni "ala /e resna zadeva6( Na svoj nain je protestirala z neustavljivi# joko#, ki ga je #ogla potolaiti sa#o sestra 0ortolina tako, da ji je obljubila pravi izpit Antonieta je prejela veliki zakra#ent kr"anskega poslanstva 0ila je e pripravljena, da se bojuje za /ezusa, da ga brani in uporablja svoje oroje za "irjenje evangelija 'Danes se# postala /ezusov vojak ( .ako je napisala v svoj #ali dnevnik+ 'Dragi -veti Duh, jutri te bo# prejela in zelo se# zadovoljna in bo# KpostalaK 0oji vojak ( =; 3dprta stran 4a dar rahloutnosti je hotel /ezus pripraviti svojo #alo sodelavko s *alvarije na prav poseben nain Cotel je storiti, da bi #u bila edalje bolj in edalje popolneje podobna 3 vseh teh pogovorih #ed /ezuso# in Antonieto ve#o zelo #alo, eprav #ore#o iz vsega uganiti, da je #orala biti njuna ko#unika%ija zelo neposredna in se je zdela zelo iva Najveji /ezusov dar Antonieti je bil, da jo je naredil podobno sebi #ed svoji# trpljenje# na *alvariji 4ato je dekliino trpljenje spre#injalo predznak, postajalo je ne ve izvir boleine in obupa, a#pak sredstvo, kako ljubiti kakor /ezus, da bi #u po#agala v njegove# velike# delu odre"enja %elotnega sveta .akrat je Antonieta si%er res trpela, toda z veselje# in preprianje#, da dela nekaj lepega in velikega 4ato je govorila+ 'Dobro se# 0iti hoe# blizu /ezusu na *alvariji Noe# stopiti s kria ( ,n takrat je vse spodbujala, naj stopajo po tej poti, tudi #a#o, ki je videla, da hi trpi, in ji rekla, naj prosi /ezusa, da ji #alenkost olaj"a trpljenje .oda Antonieta je bila e odloena 'Ne, #a#a, ti stori kakor ti narekuje vloga Marije pod krie#, jaz pa bo# odigrala /ezusovo vlogo ( .o je bila pot njene nas#ejane *alvarije A= #aja se je Antonieta spet slabo poutila .okrat so zdravniki razu#eli, da se je bolezen spet pojavila in napada %elotno Antonietino teles%e -pet so jo odpeljali v kliniko, v 'njeno( CalvarN Cospital, kjer je bila e ob svoje#u prve#u posegu -tar"i se niso pretirano strinjali, da bi bila njihova dekli%a spet operirana, toda #ala Antonieta ji# je rekla+ 'Pustite zdravniko#, naj storijo, kar #orajo storiti ( ,n tako so sa#o z lokalno anestezijo posredovali na nain, da bi #ogla bolje dihati .udi tokrat so ji zadali rano, zaradi katere je "e bolj spo#injala na krianega /ezusa s prebodeni# sr%e# Antonieta ni gledala zdravni"kih kartotek, gledala je sa#o /ezusa na kriu, ki ji je bil zdaj tako blizu 4veer pred posego# je bila v svoji postelji%i in je hotela, da jo pustijo sa#o v veliki sobi s sed#i#i postelja#i .oda Antonieta ni bila sa#a, z njo je bil /ezus 4dravniki in #edi%inske sestre so bili polni zaudenja in ljubeznive naklonjenosti do te #ale bolni%e Profesor Margaru%%i, ki jo je operiral, se je spreobrnil ob veri te dekli%e, ki je s tolik"no ljubeznijo darovala svoje trpljenje

Medi%inske sestre pripovedujejo+ '3supil nas je velik, udeen duhovni napredek Cotela je ostati sa#a, sa#a na *alvariji z /ezuso# Med posego# ni niti trznila, niti #alo se ni pritoevala, sa#a se je postavila v vrsto za zdravila ( &sako boleino je preoblikovala v ljubezen =A Ni veje ljubezni kakor dati svoje ivljenje 4daj je bila Antonieta pripravljena na poslednji dar Njena velika sestra v nebesih, sveta .erezija Deteta /ezusa ji je razodela dan velikega sreanja z /ezuso# Po posegu, ki je bil AE junija, na praznik svetega /aneza, naj bi ostala v kliniki kak"nih deset dni Ma#a je pripovedovala o posebnih sanjah, ki jih je sanjala &idela je svojo #ali%o v nebesih, obleeno v belo, e sredi tru# svetnikov, v radosti rajskih nebes ,n ker se je #a#a udila tako pospe"eno hitri s#rti, ji je Antonieta odgovorila+ 'Ma#a, #ala sveta .erezija je rekla+ Dovolj6( Dogodek je po#enljiv in nas vodi v resnino okolje vere in ljubezni, v katere# poteka ta prigoda .o je resnino zgodba vere in ljubezni Prav ta ljubezen, ki jo je darovala Antonieta prek svojega trpljenja, ki ga je delila z /ezuso# na kriu, je dosegla polno #ero, "la je do skrajnosti 4ato je zdaj ta dekli%a dosegla popolno in %elovito ljubezen, sklenila je svojo pot na ze#lji, toda zaela je svojo pot v nebesih '-torila bo#, da bo iz nebes deeval de lilij ( 4daj je #ogel vstali /ezus dati na razpolago vse vire svoje ljubezni in razliti nad ljudi sposobnost ljubezni, ki jo je bila dosegla 4ato je pripoved o Antonietini s#rti polna zna#enj vedrine in upanja 3#eni#o nekatera od njih *ot vsak dan je Antonieta prejela evharistijo Po postelji so pogrnili prt in ji dali kroniek iz blaga Nekega dne so ji dali tak"nega z rdei#i %vetovi 'Ne,( je rekla #ali%a, 'svojega hoe#, tistega isto belega ( 0ela je barva vstajenja 4adnje Antonietine besede so bile na#enjene tre# najdraji# oseba# njenega ivljenja+ '0og, #a#a, oka6( .o so osebe, ki so njeno ivljenje napolnile z ljubeznijo in to ljubezen ji# je sku"ala povrniti )esnino, ljubezen je edina stvar, ki "teje Pogrebno #a"o so obhajali v 'njeni( %erkvi, pri svete# *riu 5-anta Cro%e7, z liturgini#i oblaili bele barve 3b kon%u je zael padati #oan de Ali so to e bili darovi, ki jih je Antonieta poslala iz nebesI Monsignor Dottarelli, ki je dobro poznal Antonieto, je #a#i, ki #u je pokazala dvo#e, da bi #ogla #ali%a "e biti pri#orana v oi"evanje v vi%ah, odgovoril+ '.oda vi se "alite, e ona ni v nebesih, s#o z#rznili6 Meni se ni posreilo niti, da bi ji vo"il Kveni poitekK, "e ve, danes zjutraj se# obhajal #a"o, da bi bila Antonieta k#alu poveliana ( Danes je Antonieta #ed 0oji#i prijatelji in na"i#i posredniki, ki popravljajo love"ko hudobijo in pribliujejo svet 0oje#u sr%u in ga postavljajo pod njegovo us#iljenje == -veta Antonieta MeoI Ali se je prero"ki uvid #onsignorja Do#eni%a Dottarellija, spovednika in duhovnega oeta na"e dekli%e, ustavil ali je "e ivI 3d Antonietinega vzpona v nebesa je #inilo ve kot sede#deset let+ as enega ivljenja, vendar Antonieta "e ni 'bila poveliana( -prva je bil pravi pla#en spo#inov, spisov, obudovanja za to #ali%o, ki se je hranila predvse# z +ensko mladejo *atoli"ke ak%ije Ar#ida 0arelli, ki je bila odgovorna na dravne# nivoju, je spodbudila pro%es za njeno beatifika%ijo in po#agala pri izdaji ivljenjepisa .oda pote# je nastopila vojna, ki je s seboj prinesla druge silno teke proble#e .akoj pote# je bil spo#in na Antonieto spet obujen z izdajo njenih pise#% .oda pote# je nastopila praznina, ki je trajala skoraj "tirideset let 4apolnili so jo "ele nekateri raziskoval%i, #ed kateri#i je bil prvi pater A#edeo )ossi, ki je z natanno in ljubeo skrbjo

pripravil doku#ente za pro%es beatifika%ije in ponudil popolno in natanno doku#enta%ijo, ob kateri se je pokazal juna"ki znaaj kreposti in po#e#bna razsenost svetosti te #ale dekli%e .ej rekonstruk%iji je sledil pravi raz%vet poglobitev in dogodkov, ki edalje bolj prina"ajo v ospredje odkritje edinstvene svetosti v bitje%u, ki je tako #lado, da se je zaradi tega zdelo, da je uradno priznanje kanoniza%ije ne#ogoe Napisali so razline biografije, ponatisnili pis#a, po#e#bni teologi so poglobili 'pri#er Antoniete, "estletne #istikinje( in analizirali njen #istini in izje#ni vidik Poleg tega je izje#ni dogodek vse#u svetu pokazal kr"ansko prievanje te dekli%e Leta ;<<<, na predveer velikega jubileja leta A@@@, so Antonietino truplo prepeljali iz pokopali"a &erano v )i#u v kapeli%o bazilike svetega *ria, poleg kapele relikvij svetega *ria .ako se je tudi snovno uresniila Antonietina prero"ka elja+ '0iti hoe# blizu tebe, /ezus, na kriu ( Po#enljiv kraj vse duhovnosti #ale 'rtve iz ljubezni do /ezusa( 3d tistih let ljubezen in pozornost do te #ale svetni%e rasteta kot neustavljivi hudournik, ki se bo, upaj#o, prelil v kanonino priznanje svetosti &pra"a#o se lahko, zakaj prav v teh letihI Posku"aj#o dati #ajhen osebni odgovor 'Praznina( zani#anja za Antonieto ustreza obdobju, v katere# so #islili, da bodo ljudje s svojo tehniko, politiko, znanostjo in kulturo razre"ili proble#e love"tva in ponesli naprej zgodovino, polno osvoboditve in napredka .oda ta hipoteza je k#alu propadla, "e ve, prinesla je protiudar%e kar najvejih egoiz#ov in nadaljnjih bridkosti 4daj svet spet pridobiva zavest o lastnih dra#ah in se bolj zaveda#o, da gre odre"enje sveta skozi notranji boj, #olitev, ovrednotenje vere Prava prenova love"tva se bo porodila iz preobrazbe sr%a, do katere pride v ljubezni, rtvi, darovanju sebe, na sledi krianega 0oga, ki v %eloviti ljubezni do sebe nosi pravo ivljenje, osvoboditev sr%a in zgodovine, upanje na pravi #ir .o je sporoilo, ki ga doje#a najbolj obutljiva zavest )azbira ga v papeevanju Pavla &, in /aneza Pavla ,, , iz Marijine #aterinske navzonosti, ovrednotenja svetnikov in silno velikega "tevila novih #uen%ev vsakovrstnih holokavstov Morda se Antonieta tukaj vpisuje kot #ajhen, srebrno zvenei glasek, ki je zagnal svoje sporoilo 0oje dekli%e, ki ji je bila razgla"ena skrivnost *raljestva+ '0iti hoe# pod krie#, blizu /ezusa na *alvariji ( .a dekli%a je svoje trpljenje preoblikovala v igro ljubezni 99str LJE, podnapis k sliki::: Poletje ;<=>+ *atarina in Antonieta se sprehajata v Colfioritu 5P17 &ideti je radostni Antonietin izraz, le nekaj #ese%ev po a#puta%iji noge 99kone% podnapisa:: Dodatek A; de%e#bra A@@J .o so papeeve besede+ Dragi deki in dekli%e *atoli"ke ak%ije za otroke, z veliki# veselje# va# izreka# dobrodo"li%o &a" obisk danes v papeeve# do#u kae, da s#o e blizu velike#u prazniku svetega boia, prazniku, ki ga vsi zelo priakuje#o, "e posebej otro%i &sako#ur od vas gre #oj ljube pozdrav, skupaj z ivo zahvalo za ustva in #olitve, ki ste #i jih zagotovili v i#enu va"ih prijateljev *atoli"ke ak%ije za otroke in vse velike druine ,talijanske katoli"ke ak%ije Poseben pozdrav na#enja# &seitalijanske#u predsedniku, prof Luigiju Ali%iju, in "kofu Do#eni%u -igaliniju, ki se# ga pred nedavni# i#enoval za generalnega asistenta

*atoli"ke ak%ije, odgovorne#u in po#oniku *atoli"ke ak%ije za otroke in njuni# sodelav%e# ter ga raz"irja# na vse, ki skrbijo za va"o love"ko, duhovno in apostolsko izobrazbo Zelo mi je bilo ve, da ste malo prej omenili deklico: Antonijo Meo, imenovano Nena. Prav pred tremi dnevi sem zapovedal priznanje njenih junakih kreposti in upam, da se bo mo el njen proces beati!ikacije kmalu sreno skleniti. "aken svetel z led je pustila ta vaa mala vrstnica# Nena, rimska deklica, je v svojem zelo kratkem $ivljenju samo estih let in pol dokazala posebno vero, upanje, ljubezen, in tako tudi dru e kranske vrline. %eprav je bila krhka deklica, se ji je posreilo dati mono in trdno prievanje za evan elij in je pustila loboko znamenje v ko!ijski skupnosti v &imu. Nena je pripadala "atoliki akciji in bi se otovo danes vpisala v "atoliko akcijo za otroke# Zato jo morete obravnavati kot svojo prijateljico, z led, pri katerem se lahko navdihujete. Njeno $ivljenje, tako preprosto in hkrati tako pomembno, dokazuje, da je svetost za vse starosti: za otroke in mlade, za odrasle in starce. 'sako obdobje nae a $ivljenja je lahko dobro, da se odloimo in resno ljubimo (ezusa in zvesto hodimo za njim. ' nekaj letih je Nena dose la vrh kranske popolnosti, h kateremu smo se vsi poklicani vzpenjati, hitro je prehodila )avtocesto*, ki vodi k (ezusu. +e ve, kot ste spomnili vi sami, je sam (ezus prava )pot*, ki pelje k ,etu in svojemu in naemu dokonnemu domu, ki so nebesa. 'i veste, da Antonija danes $ivi v -o u in vam je blizu iz nebes: njeno prisotnost utite med sabo, v svojih skupinah Nauite se jo prepoznavati in slediti njenim z ledom. Mislim, da bo tudi ona zadovoljna s tem: da je e vedno del "atolike akcije# -#o v boine# asu in rad bi va# izrazil gorea vo"ila veselja in vedrine, toda dovolite #i, da skupaj s te#i vo"ili izree# "e eno za vse leto, ki ga bo#o zelo k#alu zaeli ,zhaja# iz va"ega gesla za leto A@@B+ da bi #ogli radostno hoditi po poti ivljenja z /ezuso# 3n je nekega dne dejal+ '/az se# pot( 5Jn ;E, >7 /ezus je pot, ki vodi k prave#u ivljenju, ivljenju, ki se nikoli ne kona .o je pot, ki je pogosto ozka in se vzpenja, toda e se #u nekdo pusti pritegniti, je vedno udovita, kakor gorska potka Gi# bolj se vzpne#o, te# bolj je #ogoe z vi"ine obudovati nove pokrajine, lep"e in "ir"e /e napor na poti, toda nis#o sa#i+ drug druge#u si po#aga#o, aka#o se, tiste#u, ki ostane zadaj, poda#o roko Po#e#bno je, da ne zaide#o, ne izgubi#o poti, ne tvega#o, da kona#o v globeli, se izgubi#o v gozdu Dragi otro%i, 0og je postal lovek, da bi na# pokazal pot, "e ve, postal je otrok, on sa# je postal 'pot( tudi za vas, otro%i+ bil je z va#i, i#el je va"a leta Codite za nji# z ljubeznijo, vsak dan drite svojo roko v njegovi *ar govori# va#, dri tudi za nas, odrasle &sej italijanski katoli"ki ak%iji torej vo"i#, naj enotna urno hodi po *ristusovi poti, da bi v Cerkvi in v drubi prievala, da je ta pot lepa )es je, da zahteva napor, toda vodi k prave#u veselju 4aupaj#o to vo"ilo, ki je tudi #olitev, #aterinske#u posredovanju Marije, Matere upanja, zvezdi upanja 3na, ki je priakovala in v trepetu pripravljala rojstvo svojega -ina /ezusa, naj po#aga tudi na# praznovati bliajoi se boi v ozraju globoke pobonosti in inti#nega duhovnega veselja -voje najdraje pozdrave spre#lja# s posebni# apostolski# blagoslovo# za vas, tukaj navzoe, za va"e drage in za %elotno druino *atoli"ke ak%ije &esel boi6 Pape 0enedikt M&,