P. 1
I'd Still Say Yes

I'd Still Say Yes

|Views: 87|Likes:
Published by Jeza Adanza Buctot
Tagalog Online Pocketbook
Akda ni Heidz
Tagalog Online Pocketbook
Akda ni Heidz

More info:

Published by: Jeza Adanza Buctot on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2014

pdf

text

original

“Binubuwag ko na ang kasunduan natin.

Pinuputol ko na ang pagkakaibigan natin.
I can’t be friend with you because I have started loving you, Liz.
I’d Still Say Yes
!kda ni"
Heidz
http"##www.facebook.co$#pages#%eidz#&'()''&*+),-+'-
Unang Pag-Imprenta, 2013
Karapatang Pag-aari © 2008-2013, Tagalog Online Pocketbook
Lahat ng karapatan a re!erba"o# $alang bahagi ng p%blika!ong ito ang maaaring kopahin, !a
an%mang ano o paraan ng &alang pahint%lot !a pamamagitan ng pagpapa"ala ng liham !a amin#
'ng ebook na ito a obra ng mga man%n%lat na nag!%lat nito# 'ng Tagalog Online Pocketbook
a hin"i ginarantia ang ka&a!t%han ng mga ba&at naka!%lat "ito at hin"i t%matanggap ng
an%mang panag%tan para !a an%mang re!%lta ng paggamit nito#
K%ng ma pagkakahalint%la" man !a pangalan, l%gar, baga, pangaari o an%man !a t%na na
b%ha a pahin"i ito !ina!a"a "ahil ang mga ito a pa&ang kathang i!ip lamang#
Para !a karag"agang imporma!on, alamin ang mga !%m%!%no" na "etale !a ibaba#
• $eb!ite http())&&&#tagalogonlinepocketbook#com
• *mail !%pport+tagalogonlinepocketbook#com
• ,acebook http())-acebook#com)tagalogonlinepocketbook
• .oin U! http())-acebook#com)gro%p!)tagalogonlinepocketbook
• Like U! http())-acebook#com)toprea"er
• ,ollo& U! http())t&itter#com)topocketbook
TEASER
,ir!t lo/e al&a! occ%pie! !pecial place in e/er &oman0! heart# 1%t it co%l" be
heartren"ing at the !ame time# Kat%la" na lamang ng nangari ka .elissa# 2ang !apilitang
i!ama !ia ng matalik na kaibigan !a i!ang ma!3%era"e ball, ma nakilala !iang i!ang
mi!tero!ong lalaki# Pagkaraan ng gabing ion, lagi na itong laman ng kanang i!ip# 4he &a!
ca%ght %p in that &hirl o- -ir!t lo/e# Kaa lang, it0! impo!!ible -or them to en" %p together, "ahil
na!a /ilangan ito at na!a 0anluran naman !ia#
'-ter -e& ear!, !he met .ake5ang lalaki namang t%m%long !a kana %pang !%m%bok
m%ling %mibig# 2g%nit k%ng kapalara0 magbiro at magkr%! ang lan"a! nilang tatlo, !ino ang
mananaig !a kanang p%!o5ang nakaraang pag-ibig o ang bagong pag-ibig6
AUTHOR’S NOTE:
1inally, $apa2publish na rin ulit ito sa 34P5 It took $e so long para i2release ito ulit.
!la$ kong hindi na ito bago sa iba dahil $insan ko na itong nai2post sa 1ate, but I still
reco$$end the$ to read this. 6i2revise ko ang story. .as pinakilig. .as nakakaiyak. .as
pinara$ing twist5
Bakit nga ba ni2revise ko pa7 .ara$i kasi ang naghihintay ng story na ito na $ai2post
sa 34P ulit. 0inakalabit na nila ako pero I have found out so$e loopholes kaya kinakailangan
kong i2edit iyon, hanggang sa $aisipan ko na talagang i2revise. !nd due to $y hectic schedule,
hindi ko kaagad nagawang asikasuhin kaya ngayon ko lang ito $uling napagtuunan ng pansin.
I dedicate this story, still, to Melissa Callejo. %opefully, she’ll love the revision. !t
iniaalay ko rin ito kay Charlotte Jean Ortiz. /a $ga nag2abang ng story na ito, sana
$atu$basan ko iyon. /ana $aging worthy ang paghihintay ninyo.
I love you, readers5 I so $uch love 34P, of course, kasa$a na rin kayo doon $ga
34Ppers. 8ou have given $e so $uch inspiration to continue $y passion. /ana $agustuhan
ninyo ang istorya ni .hel at 0yle5 "9 4h by the way, si 0yle ang kuya ni :hris 3halia ;3ekla9 na
nasubaybayan natin sa I /econd 3hat <$otion.
%appy reading5
PROLOGUE
“I’M o/er o%#7
Unti-%nting ibinaba ni 8eli!!a ang ma!kara !a kahon pero tila al%mpihit !iang ga&in
ion# 9ahil !a ora! na ipa!ok nia ion !a kahon, ka!aba nion ang pagt%pa" nia nang
ipinangako !a !arili5na ititigil na nia ang pagpapatan!ia !a mi!tero!ong lalaking
naka"a%pang pala" nia !a ma!3%era"e ball#
That night &a! probabl the magical moment o- her li-e# 4he &a! ca%ght in the &hirl o-
-ir!t lo/e# In an in!tant moment, !he ha! e:perience" ho& it -elt to be in lo/e# ;er !tomach <olte"
an" t&i!te", her heart &a! beating !o har", !%""en r%!h o- emotion! o/er&helming her being#
'n" &hen their ee! met, it !eeme" like eternit# K%ng noon a hin"i !ia nanini&ala na
maaaring main-lo/e ang i!ang tao !a ilang !eg%n"o lamang, ngaon a kinakain na nia ang mga
!inabi nia#
Pero hin"i !ia nakak%ha ng laka! ng loob para alamin ang pangalan nito# 't pagkatapo!
ng gabing ion, hin"i na m%li na%lit ang pagkakataong magkita !ila# */er !econ", e/er min%te,
!he &a! thinking o- him# ;e al!o in/a"e" her "ream!# 'lam naman niang hanggang panaginip
na lamang ang lahat# The co%l" not en" %p together# $ala naman !ilang contact !a i!a0t i!a# 't
hin"i naman "in nia alam k%ng naram"aman "in nito ang naram"aman nia para rito# I!a pa,
halatang !a 8anila ito naka-ba!e !amantalang taga-Lag%na naman !ia# 'ng matalik na
kaibigan lang naman nia ang namilit !a kanang "%malo !a ma!3%era"e ball# 2agkataon ka!ing
l%m%&a! !ila ng 8anila noon na na!aba naman !a e/ent na ion# Kno&ing her -rien", alam
niang hin"i nito palalampa!in ang pagkakataong ion#4o !he <oine", at talagang hiniklat "in
!ia nito# $ell, !he &on0t regret coming &ith her# 't lea!t, binigan !ia nion ng panibagong
karana!an# ;in"i pang-karani&an na karana!an# That0! one o- the be!t e:perience! that &o%l"
!%rel la!t a li-etime#
,ir!t lo/e i! po&er-%l# Pero kailangan nia iong kalabanin# Impo!ibleng mahalin nito
ang i!ang t%la" nia kaa habang maaga pa "apat na niang p%t%lin ang kabali&an nia#
Kailangan niang magi!ing !a katotohanan# ;in"i ibig !abihing first lo/e a !ia na rin ang
iong last lo/e o ang makakat%l%an mo !a h%li# 8ahirap nang %ma!a# 8a!akit#
4he breathe" hea/il# I!inili" na nia ang ma!kara !a loob ng kahon# I!inara nia ion#
2apab%ntong-hininga !ia# =4ome"a, i- time come! that &e0ll meet again> I hope that o%r heart!
&ill meet in hal-&a, too###7
CHAPTER 1
“KANINA pa tapo! ang kla!e mo, ha6 8a t%torial cla!! ka pa ba67
2ag-angat ng tingin !i 8eli!!a nang marinig ang tinig na ion ng kanang matalik na
kaibigang !i Kate> na !ia ring co-teacher nia !a paaralang pinagt%t%r%an# Inao! na m%na nia
ang mga librong na!a me!a at i!inalan!an !a kanang bag# Pagk%&a0 nag!alita, =$ala akong
t%torial ngaon# 8a hinihinta lang ako#7
='no naman ang hinihinta mo6 Pa!ko67
=Ika& talaga, p%ro ka biro# 4i .ake ang hinihinta ko#7 t%ko nia !a kanang nobo# =;e
/ol%nteere" to "rop me home# 'ng !&eet, ?"i ba67
2apalatak ito# =;%&ag mo nang !%b%kan ibi"a !a akin ang bo-rien" mo "ahil hin"i pa
rin magbabago ang tingin ko !a kana# ;e cheate" on o%, baka nalim%tan mo67
2apab%ntong-hininga !ia# =That i!!%e &a! o/er, be!t# $h "on0t o% gi/e him a chance6
8%kha namang nagbabago na ?ong tao#7
=Pang-ilang be!e! ka na ba niang ginago, ha67
=Kate naman@7 pigil nia rito# ;in"i ka!i nia g%!to ang nakakarinig ng k%ng an%mang
foul words, lalo na k%ng !a kaibigan pa nia galing# Pero, naiintin"ihan naman nia k%ng bakit
nakapagbiti& ng ganoong !alita !i Kate, eh# 8ab%ti na lamang at !ilang "ala&a na lamang ang
na!a 1aculty roo$#
=Kailan ka ba ma%%ntog, sis6 A%!to mo pa bang i-en%merate ko ang mga panloloko nia
!a ?o6 Pinag!in%ngalingan ka nia ng pa%lit-%lit# 'ng "ahilan, "ahil !a babaeB 4a ibang babaeB
'n" the la!t time he "i" that> o%0/e !een it b o%r t&o ee!# 'no ba ang maroon !i .ake para
hin"i mo !ia mabiti&an, ha67
=;in"i pa ba !apat na mahal ko !i .ake6 't alam mo na malaki ang pagkaka%tang ko !a
kana# Iniligta! nia ang b%ha ko#7
='n" that0! m point# 8inahal mo lang ba !i .ake nang "ahil !a pagliligta! nia ng b%ha
mo6 Ion ba ang "ahilan k%ng bakit hin"i mo !ia ma!%ko-!%ko67
=;in"i ba a"mitte" naman ako na noong %na a !inagot ko !ia nang "ahil !a pag!agip
nia !a akin, pero !a paglipa! naman ng panahon, I ha/e learne" to lo/e him# I "on0t &ant to
<%"ge him beca%!e o- all hi! mi!take!# I cho!e to contin%e o%r relation!hip beca%!e o- all the right
thing! he0" "one -or me# */erone "e!er/e! a !econ" chance#7
=Oka, I accepte" that# Pero ka!i, hin"i ito !econ" chance lang# Co% ha/e gi/en him !o
man chance!# 't ka!aba no0n, o%0/e gi/en him chance! to h%rt o%# Co%0re !mart, 8eli!!a#
U!e o%r hea"# ;in"i lagi ang p%!o ang kailangang pinapairal#7
=Paano naman k%ng nagbabago na talaga ?ong tao, ?"i ba67
=Umamin ka nga !a akin# 8a nangari na ba !a ino67
4he co%l" -eel her cheek! t%rning re"# =Kate, hin"i naman ?ata tama na pag-%!apan natin
ang mga ganang baga#7
=8 goo"ne!!B ;%&ag mong !abihing i!in%ko mo na ang !arili mo !a kana6 8eli!!a
namanB7
=Co% ha/e mi!interprete" me, Kate# $ala pang nangaari !a amin# It0! been ho& man
time! na rin nia akong niaa na ga&in =yon pero lagi ko !iang tinatanggihan# I am not et
rea"# Kilala mo naman ako, ?"i ba67
2a-relie/e naman ang kaharap# =>us$iyo, kinabahan ako ro0n ah# Oh &ell, na!aan na
ngaon ang hinihinta mo6 Tingnan mo nga, nag!i!im%la na naman !ia# Lagi ka na lang
pinaghihinta !a &ala#7
=2a-late lang !ig%ro ng ka%nti#7
2apailing na lamang ito# Pag"aka0 binalingan na nito ang gamit nito !a inook%pa nitong
"e!k# 4amantalang !ia naman a napatingin !a relong-pambi!ig# ;alo! i!ang ora! na ring late !i
.ake !a pinag-%!apan nilang ora!# ;in"i na nia ion babanggitin pa !a kaibigan "ahil lalo pang
ma!i!ira ang imahe nito rito#
8ag-tatatlong taon na !ilang mag-nobo ni .ake# 2akilala nia ito i!ang gabi, nang
gabing iniligta! nito ang b%ha nia m%la !a i!ang hol"aper# Ka&i-&ith"ra& pa lamang nia !a
bangko noon at natiktikan !ia# 2g%nit imbe! na ibiga ang pera !a hol"aper a nagmatiga! !ia#
Kailangang-kailangan nia ion para !a pagpapagamot !a kapati"# 't nag%lat na lamang !ia
nang ma b%n%tin itong baril !a b%l!a at it%tok !a kana# Pero bago nito makalabit ang baril a
ma !%maklolo !a kana# 4i .ake#
't !im%la nang ara& na ion a !in%o na !ia ni .ake, i!ang taon "in ang nilaka" ng
panliliga& nito !a kana hanggang !a !ag%tin na rin nia ito# 4ino ba naman !ia para hin"i ito
pagbigan, gaong !obra ang e--ort na ipinapakita nito6 .ake i! a /er !&eet an" caring man#
2aging magan"a naman ang re!%lta nang pag-oo nia rito# 2g%nit nang l%maon, hin"i na nia
maintin"ihan k%ng bakit ganoon na lamang ang panlalamig nito !a kana# 1ihira rin ka!i !ilang
l%maba! "ala ng mahigpit ng !che"%le nia !a pagt%t%ro# Ion "in !ig%ro ang ra!on k%ng bakit
naga&a nitong mambabae# 4he &a! h%rt terribl# 't noon nia na-realiDe k%ng gaano ka-
importante !a b%ha nia !i .ake# 4he co%l"n0t "%mp him <%!t like that# Kaa nang !%%in !ia
nito, hin"i na !ia nagmatiga! pa# ;ahaaan pa ba niang mangibaba& ang !akit ka!a !a
pagmamahal nia para rito6 8a! importante pa ba ang !akit ka!a !a taong maaaring ma&ala !a
kana6
Pero m%khang ?eto na naman# 2angaari na naman ang hin"i "apat# 2agkamali nga ba
!ia nang bigan nia ito ng pagkakataon6
=4ee6 2a!aan na ngaon ang .ake na ?an67 p%ka& ni Kate !a kana#
=Kate@7
=;alika na, %m%&i na tao# 8a"ilim na# ;inihita ka na ni Can-Can,7 t%ko nito !a
&along taon niang nakababatang kapati"# 4a mga ganoong ara& na ma kla!e !ia a
ipinagkakati&ala nia m%na ito !a ina ni Kate# 8agha-hire na !ana !ia ng iba ng%nit nag-
bol%ntaro ang ina nito at hin"i na !ia nakatanggi pa#
=,i/e min%te!,7 pakli pa nia !a kaibigan#
=Oka# '-ter -i/e min%te! at hin"i !ia "%mating# $e0ll go home, !a aa& mo o !a g%!to
mo#7
$ala na !iang naga&a k%n"i magpatiano" !a !inabi nito#
BINALOT ng kah%ngkagan ang p%!o ni 8eli!!a# ;in"i nagpakita !i .ake# Pinigilan nia ang
!ariling maiak# Kinon!inte nia ang !ariling baka abala lamang ito !a trabaho kaa hin"i nito
naga&ang !%n"%in !ia#
?aano na$an kahalaga at pati pag2te@t $an lang sa iyo ay hindi niya nagawa7 kalabit
ng kanang kon!en!ia#
4he relea!e" a /er "eep !igh# Ka!aba nion ang pagta&ag !a kana ng i!ang pamilar
na bo!e!#
='te, ?an"an na !i K%a .ake,7 ani kanang kapati"# Tinakbo pa nito ang lalaki# 8alapit
ka!i ito at ang nobo nia, na !iang ikinat%t%&a nia#
=Can, p%ma!ok ka na m%na !a loob# 8ag-%%!ap lang kami ni k%a,7 ania#
=4ige po7 anito at pagk%&a0 binalingan !i .ake# =1a!ta ka a-ter n0ong mag-%!ap ni
ate, magpe-pla tao, ha67
Ain%!ot ng lalaki ang b%hok nito# =Oo naman# $e0ll <%!t talk ni ate mo at pagkatapo!,
mag-pla na tao kahit hanggang anong ora! mo pa g%!to#7
2ang makapa!ok ang kapati" a aga" nia itong kinompronta# =$hat i! it thi! time,
.ake67 paana! niang !abi#
=9arling,7 anito, !aba ha&ak !a kanang bra!o# 2a !ia namang i&ina!i&a! nia#
8araha! itong napab%ntong-hininga# =8hel, I0m !o !orr, hin"i ko ka!i namalaan ?ong ora!,
eh# 'ng "ami ka!ing pinaga&a !a akin ni 1o!!# I promi!e, baba&i ako tomorro&#7
=;in"i na# ;%&ag na lang# ;in"i mo ba napapan!in, .ake6 1%mabalik na naman tao !a
"ati# Umiiral na naman ang pagiging ningas cogon mo# .ake, hin"i tao naglalaro# 't k%ng laro
man ito, &ell, there &ill come a time na magge-game o/er na#7
=$hat are o% tring to !a67
=.ake, mar%nong akong mapago", ma! lalo namang mar%nong akong ma!aktan# 'lam ko
naman na ma pagk%k%lang "in ako !a io pero !obra naman ata ?%ng ginaganti mo !a ?kin#
Pang-%na&a lang, .ake#7
=I0/e al&a! tring to %n"er!tan" o%r rea!on!, 8hel# 2a kailangan ka ng mga
e!t%"ante mo, na ginaga&a mo ito para ka ?Can, na "ahil ika& na lang ang pamila nia# Pero,
ka!ama ba ko !a mga naging priorit mo, 8hel6 K%ng man, I kno& that I0m on the lea!t#7
='lam mong hin"i totoo ?an# Co% kno& ho& m%ch o% mean to me# 4inabi ko naman !a
?o na e/er holi"a!, e/er !embreak, ibibiga ko ang ora! ko !a io, hin"i ba6 .ake, o% "on0t
kno& ho& har" it i! -or me# K%ng mahahati ko lang ?%ng kata&an ko, I0ll "o# Pero, hin"i eh#7
='t ion ang mali !a io, 8hel# Co% "on0t kno& ho& to balance o%r time#7
2apaa&ang ang labi nia !a !inabi nito# 4he ne/er e:pecte" that he &o%l" !a that#
=8hel, hin"i lang ika& ?%ng mar%nong ma!aktan# $hene/er o% t%rn "o&n m -a/or,
hin"i mo lang alam k%ng gaano ?on ka!akit !a akin# K%ng ikinagagalit mo ?ong hin"i ko
pag!%n"o !a io, !inabi ko naman na baba&i ako, ?"i ba6 't k%ng inii!ip mo naman na ma
gina&a na naman akong kalokohan, o%0re !o &rong &ith it#7
=I0m not !aing an" not e/en thinking na ma kinalolokohan kang iba, .ake# 8 point
here i! ?ong nangari ngaon na po!ible na namang magt%l-t%lo# 't !aka alam mo naman na
g%!to kong maibalik ?ong ti&ala ni Kate !a ?o#7
=4o, !i Kate pala ang "i!c%!!ion "ito6 1akit ba lagi na lang ka!ama !i Kate kapag
ganitong nagtatalo tao6 1akit lagi ?ong !i"e nia ?ong nakikita mo6 1akit hin"i ka mag-
"eci"e nang para !a !arili mo na hin"i inii!ip ang opinon ng iba67
=.ake, hin"i naman p%&e"e ?ong g%!to mo# Kaibigan ko !i Kate kaa importante57
=I kno& that !he0! more important than to me#7
2apailing-iling !ia# =;in"i tao nagkakaintin"ihan .ake, eh# 4he0! not <%!t a -rien", para
ko na rin !iang t%na na kapati"# 'ng g%!to ko lang naman !abihin, eh, !ana magkaao! kao#
9ati naman kaong oka at g%!to ko na maibalik ?on# I! that too m%ch to a!k67
=8a mga baga !a m%n"o na !a"ang mahirap ibalik# 't lahat ng baga, ma tamang
panahon# $ho kno&!, !ooner or later, e/erthing &o%l" be back to normal# 't !aka, ano ba ang
g%!to mong paratingan ng %!apang ?to67
=;in"i ko alam, .ake# 2alilito ako# 2ag%g%l%han#7
=9on0t tell me that o%0re tring57
=I <%!t nee" !pace# I nee" time to think# 8%khang naging mabili! ?ata ?ong naging
"e!i!on ko noon na pata&arin ka kaaga"# I !ho%l" ha/e te!te" o% k%ng hanggang !aan ang
kaa mo para !a akin# ,or the three ear! na on-o-- ang relation!hip natin, tama lang naman
!ig%ro k%ng !i!ig%r%hin ko na thi! time ang rela!on natin, ?"i ba6 8ahirap naman na !a ban"ang
h%li a ma!aktan mo na naman ako#7
=I can0t belie/e thi!# '-ter o% ha/e gi/en me chance, ngaon binaba&i mo na67
=;in"i lang ito para !a !arili ko k%n"i para rin !a ?o# 'oko naman na !a ban"ang h%li,
pag!i!ihan natin ito pareho# One &eek lang ang hinihiling ko !a ?o#7
=One &eek6 Tapo! ano, pagkaraan noon a hihi&alaan mo na ko6 1akit kailangan mo
pang patagalin6 A%!to mo ba talagang paa!ahin ako !a &ala67
;in"i nia maga&ang tingnan ito ng "eret!o "ahil !a !akit na nakarehi!tro !a mga mata
nito# ;in"i rin nia alam k%ng tama ba ang "e!i!on niang ion pero kailangan, eh# Kailangan
na pamin!an-min!an a hin"i nia pairalin ang p%!o nia#
=.ake, plea!e@7
=;in"i ko talaga maintin"ihan k%ng bakit mo nai!ipan ?an, 8hel# Pero !ige,
pagbibigan kita !a g%!to mo# 2o more call!, no more te:t! not %ntil "%mating ?ong one &eek
na hinihiling mo# 8akakaa!a ka na hin"i ko gagambalain ang pag-ii!ip mo# 't %maa!a ako na
matatagp%an mo pa rin ako !a p%!o mo# 8aghihinta ako, 8hel#7
=Thank o%, .ake#7
L%mapit ito !a kana at hinagkan ang kanang noo# =I lo/e o%# 4o I better go# 4ee o%
ne:t &eek#7
/ana ganyan ka na lang lagi, >ake. %indi na sana tayo u$abot pa sa ganito.
“ATE, na!aan na !i K%a .ake67
2apaki!lot !i 8eli!!a nang marinig ang tinig ng kanang kapati"# P%ma!ok na !ia !a
loob at i!inara ang gate#
='h, ma t%ma&ag !a k%a mo, eh# 8a lalakarin !iang importante#7
=Pero ate, nag-promi!e !ia na magpe-pla kami, eh# ;in"i !ia mar%nong t%m%pa" !a
promi!e nia,7 ng%m%!o ito# 8ahihimigan ang pagtatampo !a bo!e! nito#
2i%ko" nia ang kapati"# =1ab, o% co%l" pla !ome other time# .%!t not no&#7
=9ahil ba ma problema kao ni K%a .ake, ate67
2ag!al%bong ang kila nia !a !iinabi nito# 4ometime!, 8arianne act! like a big girl
alrea"# 4he talk! a! i- !he0! her be!t-rien" that !he can lean on antime# Palihim niang kinagat
ang !ariling labi para pigilan ang pagbalong ng l%ha !a mga mata nia#
Pini!il nia nang marahan ang pi!ngi nito at pag"aka0 ang ilong naman nito# =$ala
kaming problema,0Can,7 matip" niang !abi#
=1%t &h are o% elling at each other67
Pagak !iang napata&a# =Ika& talaga# ?9i ba, I tol" o% na hin"i ka "apat nakikinig !a
%!apan ng matatan"a67
K%m%not ang noo nito at napalabi# =*h, ang laka! n0o kaang mag-%!ap#7
2apata&a !iang m%li# =;a nak%B7 Then a-ter, !he embrace" her !o tight# 4he
!%ppre!!e" a !ob to come o%t her mo%th# 4he &a! !o ble!!e" to ha/e a little !i!ter like her# 4he
o/ercome! her -ear!# 4he0! the one &ho can make her !mile behin" the pain !he &a! -eeling# ;er
mother0! "eath &a! /er &orth# 8a !akit ang kanilang ina !a p%!o na naging "ahilan ng
komplika!on !a pagpapaanak nito ka 8arianne at naging "aan %pang mag&aka! ang b%ha
nion# 4a kabila man ng paghihirap ng ina !a pag"a"alang-tao a gina&a pa rin nito ang lahat
para mail%&al ng maao! !i Can kahit ang maging kapalit pa nito a ang !ariling b%ha#
='te, "on0t cr,7 !abi nito na g%mi!ing ng "i&a nia#
9oon nia namalaang nag-%%nahan na !a pagpatak ang l%ha !a kanang mga pi!ngi#
Pa!impleng bin%ra nia ion# =I0m not cring# ;alika na, pa!ok na tao !a loob#7
CHAPTER
“CLASS "i!mi!!B Aoo"be an" !ee o% tomorro&,7 paalam ni 8hel !a kanang mga
e!t%"ante#
=Aoo"be an" thank o% 8a0am 8hel@4ee o% again tomorro& an" Ao" ble!! o%,7
koro ng b%ong kla!e#
Pagkaranig nion a !inim%lan na niang !am!amin ang mga libro !a me!a# 2ang palaba!
na !ia ng room a nagka!al%bong !ila ni Kate# 2ananantiang tiningnan !ia nito# 4he <%!t
!mile" in ret%rn# 4he "oe!n0t &ant to talk abo%t .ake# 2ot no&# 4he0! !till in a limbo# Aaa ng
!inabi nito, hin"i nga ito t%ma&ag ni nag-te:t !a kana# 9e!i!on nia ion pero bakit tila
!%mi!ik"o ang "ib"ib nia !a !akit6
=,ake !mile,7 tira"a ng kaibigan#
=It i!n0t,7 "epen!a nia# 2ag!im%la !iang maglaka"# =;mm, !aba na taong %m%&i#7
pag-iiba nia ng %!apan#
4in%n"an !ia nito# =Kilala mo ko, 8eli!!a# Co% can0t <%!t a/oi" the topic once I initiate"
it# $hat happene" e!ter"a6 'no na naman ang alibi nia67 mahinang tanong nito#
;in"i nia ito !inagot hanggang !a makarating na !ila ng ,ac%lt Eoom#
=4ig%ro naman ngaon, p%&e"e mo nang !ag%tin ang tanong ko# 9ala&a na lang taong
nan"ito# 2o&, tell me#7 ani Kate#
4he e:pelle" a !a" breath# 4he -elt like cring b%t !till !he -o%ght the %rge to cr in -ront
o- her# 1ahagang itiningala nia ang %lo %pang maha"langan ang nagbaba"ang pabag!ak ng
l%ha !a mga mata# 4he compo!e" her!el- -ir!t be-ore -acing Kate# =$e ha" an arg%ment la!t
night# I "eci"e" to###7
=Co% broke %p &ith him67 g%lat na g%lat na !apantaha nito#
='lmo!t@beca%!e I !till can0t bear breaking %p &ith him# I ha/e <%!t a!ke" him to gi/e
me time an" !pace to think o/er bet&een %!# Pero ka!i@7 There# Tear! began to po%r her ee!#
=2ga-2gaon pa lang ?ata talo na ko !a ka!%n"%an namin, bhezzie.7
=8hel@7 9inal%han !ia nito at !aka hinago"-hago" ang liko" nia# 1%miga na !ia#
C%mapo! !ia rito at !aka ibin%lala! ang !akit na nararam"aman# 't nang ma maram"aman
!ilang mga abag, mabili! nilang inao! ang mga !arili# Pagkapa!ok ng ibang ka!amahan na
g%ro, t%malili! naman !ila ng ali!#
9%miret!o !ila !a baha nito# 9oon nila ipinagpat%lo ang pag-%%!ap# 9oon "in nia
itin%lo ang pag-iak nia# Inalo naman !ia nito#
=Li!ten to me me, bhestie# I kno& o% con!i"er &hat I ha/e !ai" to o% kaa mo
napag"e!i!%nan na ma&ala m%na ang contact nino ni .ake# 8hel, it0! !till o%r choice# It0!
o%r li-e# I <%!t !ai" that to &arn o% -rom getting h%rt again# Co% kno& that I can0t bear !eeing
o% in that ca!e#7
8arahan !iang %miling# =It0! not <%!t beca%!e o- o%, Kate# I "i" thi! beca%!e it0! the
right thing to "o# I !ho%l" ha/e "one thi! -rom the /er -ir!t time he0" "one &rong# I !ho%l" not
ha/e tolerate" him# Tama ka naman, ma!a"o akong mabili! magpata&a"# 8a"ali akong !%%in#
That0! m &eakne!!#7
Pini!il nito ang kama nia# =1%t !eeing o% no&, I0" rather p%!h o% to&ar"! him# 8a!
g%g%!t%hin kong ipa%baa ka na !a kana ka!a nakikita kang nagkakaganan#7
=K%ng@K%ng paiiralin ko na naman ang kar%p%kan ko, &alang mangaari !a amin,
Kate# Paninin"igan ko k%ng an%man ang !inabi ko# Ito ang tama, ?"i ba67
L%mamlam ang mga mata nito# =1%t e/en tho%gh o%0ll "o thi!, I kno& o%0ll en" %p in
one "eci!ion5to -orgi/e an" -orget e/erthing that he ha" "one to o%# Tama ako, ?"i ba6 4o
&hat0! the !en!e o- h%rting o%r!el- no&67
=Thi! i! to te!ti- ho& m%ch he lo/e! me# K%ng talagang mahal nia ko, he &o%l" r%n
a-ter me# I mean, hin"i nia hahaaan na l%mipa! lang ang i!ang linggo# .%!t plea!e tr%!t me,
Kate# I kno& &hat I am "oing#7
=Co% m%!t kno& the con!e3%ence! o- that# 'lam kong %maa!a ka at ?on ang mag"a"ala
!a io !a !akit, eh# $hat i- &ala !iang ga&in67
=Then let go#7
2apa!ab%not ito !a !ariling b%hok# =That0! a !t%pi" "eci!ionB Co% lo/e him# 't paano
k%ng !in%no" nia lang talaga ang naging ka!%n"%an nino67
8aang na napatingin !ia rito at !aka t%maa! ang !%lok ng kanang labi# =U, ibig bang
!abihin nian, oka ka na ka .ake67
='lam mo namang be!t-rien" kita# K%ng !aan ka ma!aa, !%!%portahan kita# Teka lang,
na!e!eg-&a ang %!apan, eh# 4ig%ra"o ka bang alam mo ang ginaga&a mo67
2apab%ga !ia ng hangin# =To be hone!t, hin"i# 2alilito na ko# 'oko lang naman ka!ing
ma!aktan %lit# 'oko nang magkamali %lit# 'oko nang magpa"al%!-"alo! ng "e!i!on#7
=4a ginaga&a mo pa lang ngaon, !ina!aktan mo na ang !arili mo# A%maga&a ka %lit ng
mali# 't nag"e"e!i!on ka na naman ng pa"al%!-"alo!# Itin%t%lak mo ang !arili mo !a bangin,
alam mo ba ion67
=Kate, hin"i na kita maintin"ihan# 2gaon na ginaga&a ko k%ng ano ang "apat, hin"i ka
!%ma!ang-aon# 4aan pa ba ako l%l%gar67
=Kno&ing o%, alam kong mahihirapan ka k%ng !akaling it%lo mo ian, eh# Eam"am ko
rin na nabibigla ka lang !a "e!i!on mo#7 4he hel" her han"!# =Oka# I &anna be hone!t &ith
o%, kahit paano nakaram"am ako ng !aa !a naging "e!i!on mo# Para nga !a akin, ma! oka na
?ong ma-heartbroken ka ka!i p%&e"e pang maghilom ang !%gat# Pero "ahil kilala kita, I kno&
o% can0t bear the pain, not -or the second time#7
2ang marinig ang mga h%ling katagang !inabi nito, tila ba ma k%m%rot !a i!ang bahagi
ng kanang p%!o# 4he ignore" it, a! i- !he ne/er -elt !omething# 'a& na niang balikan pa ion#
4he &a! o/er it#
=I am alrea" "eci"e", bhezzie# Ika& na rin rin ang ma !abi, naghihilom ang !%gat#
2agagamot# I- I -ail thi!, then I0ll accept the -act that &e &eren0t -or each other#7
=I0m not et con/ince pero !ige k%ng ian !a tingin mo ang "apat, I0ll !%pport o%#7
=Thank! KateB7 ania0t %makap !a kaibigan#
PINILIT ni 8eli!!a na maging normal ang mga !%m%no" na ara& nia# Itin%on nia ang
aten!ion !a trabaho para kahit paano a hin"i magkaroon ng pagkakataon !i .ake na !%mingit !a
i!ip nia# Pero hin"i nia naii&a!ang hin"i ito alalahanin# 't !a t%&i-t%&inang mapaparaan ito !a
i!ip nia, lagi niang kinakapa ang nararam"aman para rito# 4he lo/e! him# ;in"i lang naman
ka!i ba!ta-ba!ta !i .ake# Kaibigan nia rin ito# 2aging kat%&ang na rin nia ito !a pag-aalaga ka
8arianne#
Ikatlong ara& na ion magm%la nang magka!%n"o !ila nitong h%&ag m%nang mag-%!ap
at magkita# ;in"i nia alam k%ng mat%t%&a !ia o maiiak "ahil hin"i talaga ito nagparam"am
!a kana# A%!to niang mat%&a "ahil binibigan !ia nito ng ora! para makapag-i!ip talaga ng
maao!# 'n" at the !ame time, nal%l%ngkot !ia "ahil ion ang ka%na-%nahang be!e! na hin"i ito
!%m%no"-!%no" !a kana# 9ati-rati ka!ing nagkakaa&a !ila, lagi kaaga" itong h%mihingi ng
ta&a"# ;alo! magmanikl%ho" ito !a kana mapata&a" nia lang pero ngaon ni anino nito a
&ala# 2apag-i!ip-i!ip na rin kaa nitong tap%!in na ang rela!on nila6 8araha! na iniling-iling
nia ang %lo# 2o#
4h, akala ko ba ready ka na sa conseAuence7
1ago pa man nia ma!agot ang tanong na ion a t%m%nog na ang bell, h%"at na limang
min%to na lamang at mag-%%&ian na naman# 2apatingin !ia !a mga Ara"e !i: !t%"ent! na hina-
han"le nia# 2agpaga&a lamang !ia ng essay !a mga ito "ahil &ala !ia !a moo" na magt%ro
nang ara& na ion# Pati ang pagt%t%ro nia a apekta"o !a nangaari !a kanila ni .ake# 1%t that
&a! -or temporar, hin"i "apat na "ina"ala !a trabaho ang problema# 4he !ho%l" be pro-e!!ional#
2ang makapagpa!a na ang lahat ng mga e!t%"ante nia a nagpa-"i!mi!! na !ia#
2a!al%bong nia !i Kate nang l%maba! !ia ng room na pina!%kan#
=8hel, ma%na ka nang %m%&i !a akin, ha6 Ite-train ko pa m%na itong !i 4an" !a 8ath,7
t%ko nito !a batang katabi# 8a kompeti!on ka!i !a !%!%no" na b%&an kaa naghahan"a ang
paaralan# =*h, ika& ba &ala kaong re/ie& ngaon ni Lalaine67 t%ko nito !a tine-train nia
para !a 4pelling bee#
=Pahinga m%na kami#7
T%mingin ito !a kana nang makah%l%gan# =Oka# 4o, &e0ll go ahea"# 8ag-iingat ka,
ah67
8abining tango lamang ang itin%gon nia at pagk%&a0 t%m%lo na !a ,ac%lt 'rea#
2ang matiak na &ala na !iang gamit na nai&an, l%maba! na !ia ng k%&arto# Kalalaba! pa
lamang nia ng pint%an nang ma batang t%ma&ag !a kana#
=8a0am 8hel, ma nagpapabiga po !a ino,7 ani mag-aaral, !aba abot !a kana ng
p%mpom ng pink t%lip!#
=Kanino galing67 nagtataka niang tanong#
=9oon po,7 t%ro ng bata# L%mipa" ang tingin nia !a "irek!on na !inabi nito# 2apat"a
!ia !a nakita# 2aroon at prenteng naka!an"al !a kot!e nito !i .ake# Kina&aan pa !ia nito na
para bang &alang nangari !a kanila#
=4alamat ah,7 ania !a bata at kapagk%&an a nilapitan na ang nobyo#
=I0m !orr,7 b%nga" aga" nito pagkalapit nia#
K%m%not ang noo nia# Pero hin"i !ia hinaaan nitong makapag!alita#
=Tara, ihahati" na kita# Pagbigan mo na ko# Let0! talk a-ter&ar"!#7 !abi nito# ;e opene"
the car "oor -or her#
't that /er moment, g%!to nia itong k%t%!an# 2i hin"i man lang talaga nito hininta
ang !agot nia# K%n!abaga k%ng tan%ngin man !ia nito, &ala na rin !iang pagpipilian pa
k%n"i ang !%mama na rito "ahil aa& naman niang makalikha ng ek!ena !a e!k%&elahan#
8a !ariling kot!e !i .ake# 8a!a!abing ma kaa ito !a b%ha ng%nit hin"i ito ganoong
kaaman# 2apatingin !ia !a binata# 4am%0t !aring emo!on ang mababanaag !a mga mata nito#
2gaong nagparam"am ito bago !%mapit ang pinag-%!apan nila, h%"at na ba ion na tapat at
totoo na ang pag-ibig nito !a kana6
=8i!! 8eli!!a 9iaD, baka naman mat%na& ako !a titig mo nian,7 ani .ake na nagpabalik
!a kana !a h%&i!o# 2akangi!i ito#
8abili! ang naging reak!on nia# Inirapan nia ito at &alang kaabog-abog na p%ma!ok
na !a loob ng !a!akan# 8alaka! ang pagkabog ng kanang "ib"ib# 2akakabingi# 2akakataranta#
Lalong !%ma!al ang pagpintig ng kanang p%!o nang makapa!ok na rin ang lalaki# 2agtama ang
kanilang mga mata# 4aglit# 'ga" "in niang inii&a! ang tingin "ahil hin"i nia nakaanan ang
inten!i"a" ng titig nito !a kana#
't nang t%makbo na ang !a!akan, mahabang katahimikan ang namagitan !a pagitan
nilang "ala&a# 4aka lamang nia nak%hang mag!alita nang mapan!in niang hin"i ion ang
"irek!iong pap%nta !a baha nina Kate#
=4aan mo ako "a"alhin67
='re o% a-rai"67 anito, !aglit !iang binalingan ng tingin at pagkatapo! a m%ling
itin%on ang mga mata !a "aan# =9on0t &orr# 4an"ali lang ito# 8a g%!to lang akong ipaalala !a
io#7
2ahi&agahan !ia !a !inabi nito# 2apai!ip !ia# 'no ba ang pinaplano nito6
8aamaa pa a inihimpil nito ang !a!akan !a i!ang tabi# 2apatingin !ia !a bintana ng
kot!e# 1ahagang napaa&ang ang labi nia pagkakita !a l%gar na kinatitirikan nila# That place@
9oon %nang nagkr%! ang mga lan"a! nila ni .ake# 'ng bangkong ion, ang pagkaka!akit ng
kapati" niang !i 8arianne ang naging t%la para magkakilala !ila ng lalaki#
=I ne/er belie/e in lo/e at -ir!t !ight, b%t &hen I -ir!t !a& o%, I -o%n" lo/e#7 panim%la ni
.ake# =Inamin ko naman !a io na I0m a &omaniDer be-ore# Pero nagbago ang takbo ng b%ha ko
nang makilala kita# 4in%b%kan kong bag%hin ang !arili ko para !a ?o# 9ahil mahal kita, 8hel@7
;i! ee! hel" !incerit# Pinipiga ang p%!o nia !a mga naririnig rito#
=I kno& I ha/e "one !o man mi!take!# 8a mga pagkakataong nagiging mahina %lit ako
at natatanga ng tukso# I0m !orr, 8hel# I ne/er inten" to h%rt o%# 2agaga&a ko man ion pero
ika& at ika& pa rin ang laman ng p%!o ko#7
=.ake@7
Inilapat nito ang "aliri !a kanang mga labi# =4!h@ Co% "on0t ha/e to !a anthing# 't
!aka hin"i pa ako tapo!# 8a ipapakita pa ako !a ?o#7
2atigilan !ia# 't bago na naman !ia makapag-react, in-!tart na nito ang engine#
2apa!an"al !ia !a kina%%p%an at napatingin na lamang !a tana&in !a laba!# K%ng t%t%%!in lang,
hinahaplo! ang p%!o nia !a mga !inabi nito# 2apapikit !ia at m%ling "inama ang mga katagang
biniti&an nito#
Ina$in ko na$an sa iyo na I’$ a wo$anizer before. Pero nagbago ang takbo ng buhay
ko nang $akilala kita. /inubukan kong baguhin ang sarili ko para sa =yo. Bahil $ahal kita,
.helC
'ng !arap pakinggan@ It &a! a! i- !he &a! -loating in the air the moment he !ai" tho!e
&or"!# Lihim !iang kinilig# 9ama nia amg pam%m%la ng m%kha nia#
=$e0re here,7 maamaa0 "eklara ng binata#
I"inako nia na ang mga mata !a paligi"# Paano nga ba niang makakalim%tan ang l%gar
na ion k%ng !aan nia ito !inagot ng matami! niang ?oo06 2ang %mibi! ng kot!e !i .ake,
nag!im%lang ma&ala !a tiempo ang ritmo ng p%!o nia# Pinagb%k!an !ia nito ng pinto# Tila
nat%t%o" naman !iang b%maba ng !a!akan# Pilit niang bina!a ang binabalak nito ng%nit &ala
!iang maba!ang ek!pre!on !a mga mata nito#
Iginia !ia nito pa%po !a !tone bench# ='ko na ata ang pinakama!aang lalaki !a balat
ng l%pa no0ng !ag%tin mo ko, 8hel#7 ;e looke" intentl in her ee!# =Ce!, o%0/e t%rne" me
"o&n -or !o man time! pero hin"i ion naging "ahilan para itigil ko ang pan%n%o ko !a ?o#
Ion pa lalo ang naging ra!on para it%lo ko ang panliliga& ko !a io#7
=9ahil ba na!aling ko ang ego mo67
=O- co%r!e notB7 maagap nitong !agot# =Oo, na!a!aktan ako !a t%&ing tinatabo mo ako
pero hin"i lang ang ego ko ang na!a!aktan, pati ito, 8hel@7 !aba t%ro nito !a tapat ng p%!o#
=Totoong mahal kita, 8hel# 8%la noon@hanggang ngaon# Co% are a /er !pecial &oman#
Kaiba ka !a lahat ng babaeng nakilala ko# Ion ang nagt%lak !a akin para hin"i !%m%ko !a ?o#
'lam mo bang ika& ang kai!a-i!ang babaeng !inero!o ko !a b%ong b%ha ko67
4he &a! "eepl to%che"# Eam"am nia ang pag-init ng !%lok ng mga mata#
=I lo/e o% !o m%ch, 8hel# 4ana bigan mo pa ko ng pagkakataong makaba&i pa !a mga
pagk%k%lang ko !a ?o# ;aaan mong pat%naan ko pa !a io k%ng gaano kita kamahal# Fan o%
plea!e gi/e me thi! last chance6 I promi!e, ito na ang h%li# K%ng !akaling ma!aktan kita %lit, ako
na ang mi!mong lalao !a ?o@7
“LET’S !tart ane&, hunnie#7
T%l%an nang h%m%lagpo! ang l%ha !a mga mata ni 8eli!!a# K%ng panaginip ion a
aa& na niang magi!ing pa# 4he &o%l" gla"l !a ?e!0 to him o/er an" o/er again# Ib%b%ka na
lamang !ana nia ang bibig para !abihin "ito ang na!a i!ip nia nang bigla itong l%m%ho" !a
harapan nia#
=8abe thi! &o%l" con/ince o% ho& m%ch I lo/e o%#7 Pagk%&a0 ma kin%ha itong
p%lang kahita !a b%l!a ng !%ot nitong polo#
;er heart &a! beating &il"# 4o -a!t# Ka!ing bili! ng mga nangaari nang mga ora! na
ion# 2ang b%k!an nito ang kahita, b%m%gla& !a mga mata nia ang i!ang brilanteng !ing!ing#
Oh m goo"ne!!B 2apat%lala !ia !a !ing!ing# ;in"i !ia makapani&ala !a nakikita nia# Totoo
ba ion o nagha-hall%cinate lamang !ia6
=A%!t%ng-g%!to ko na ?tong ga&in noon pa kaa lang alam ko namang hin"i pa ion ang
tamang panahon# $e0/e gone thro%gh to%gh time!# Pero, ganoon naman "apat, ?"i ba6 ;in"i
naman laging !mooth !ailing ang i!ang rela!on, pero hin"i ko !ina!abing tama ang gina&a ko
"ahil maling-mali ang !aktan ang i!ang t%la" mo# 'n" I am !o !orr -or all the pain that I0/e
ca%!e" o%# 8ahal na mahal na mahal kita, 8hel# 'n" I0" &ant to !pen" the re!t o- m li-e &ith
o%@7
;%minga ito nang malalim# =$ill o% plea!e marr me67
Tear! kept on -alling# It &a!n0t a "ream# Totoong b%ha ion#
=Plea!e !a e!,7 !abi pa nito#
2apatang%-tango !ia# =Ce!# Ce! .akeB I &ill marr o%B7
1aka! na baka! ang ka!iahan !a hit!%ra nito# 'ga" na i!in%ot nito ang !ing!ing !a
kanang "aliri, ka!aba ng pagakap !a kana# 4%n%"-!%no" ang pagpatak ng l%ha nia# =I lo/e
o%, .ake# 4o m%ch#7
K%mala! ito ng akap !a kana# ;e gentl &ipe" her tear!# 2ang%ng%!ap ang mga mata
nila# Kapagk%&an a %nti-%nting b%maba ang m%kha nito !a kana# 'n" in an in!tant, their lip!
met# ;e ki!!e" her pa!!ionatel# Pilit na pin%p%nan ang mga panahong hin"i !ila nagka%na&aan,
mga panahong m%ntikan na nilang i!%ko ang i!a0t i!a# The &ere both ga!ping -or ar &hen their
lip! parte"#
=$e0ll make it %p thi! time, hunnie# $e0ll !tart again an" b%il" ne& memorie! together# I
lo/e o%#7 ani .ake na haplo! ang kanang mga pi!ngi# =I lo/e o%, 8hel#7 %lit nito#
='n" I lo/e o% !o#7
8%li a ipina"ama nila ang pagmamahal !a i!a0t i!a#
CHAPTER !
NANG !%mapit ang 4aba"o a pina!al !ila ni .ake# 4ini!im%lan na rin nila ang pagpaplano ng
ka!al nilang "ala&a# 2aipaalam na rin nia ang balitang ion !a kaibigang !i Kate# 8a!aang-
ma!aa ito !a inihati" niang good news# 't ma!aa naman !ia "ahil nagkaao! na rin !a &aka!
ang kaibigan at ang nobo# $ala na !iang mahihiling pa# $ala nang mapag!i"lan ang !aang
nararam"aman nia#
=$hat are o% thinking67 p%ka& ni *arl !a naglalaag niang i!ip#
2apatingin !ia rito0t napangiti#
=;in"i naman !ig%ro ibang lalaki ang inii!ip mo, ?"i ba67
L%mapa" ang ngiti nia "ahil !a hit!%ra nito# Para itong i!ang batang inaga&an ng can"#
4he tea!ingl pinche" the tip o- hi! no!e# ;in"i nia !inagot ang tanong nito# Imbe! a itin%lo
nia ang paghahan"a ng pagkain#
=Dho are o% thinking, hunnie67 pang%ng%lit nito#
=2othing,7 matipi" at nangingiti pa rin niang !agot# =Ta&agin mo na !i 8arianne# 1aka
ba!ang-ba!a na ng pa&i! ?on#7
=K%ng ako ang inii!ip mo, ibig !abihin nothing lang ako67 anito !a naghihinampong
tinig#
;inarap nia ito# =9inaig mo pa !i Can-Can kapag nagta-tantr%m!# ;%&ag ka ngang
ganan# Ikaka!al na tao#7
=*h, !abihin mo na lang ka!i k%ng !ino#7
=Oka -ine# 2ang matahimik ka na "ian# Oo na, ika& ang na!a i!ip ko# 1%t o% are not
<%!t nothing# 8agiging a!a&a na kita kaa tanggalin mo na ?ang in!ec%ritie! mo# Ika& ang
pinili ko# Ika& ang pakaka!alan ko# ;in"i ko na kailangan ng iba pang lalaki !a b%ha, "ahil !a
?o pa lang !obra-!obra na# I lo/e o%@7
=9ina"aan mo naman ako !a paglalambing, eh#7
=*h, ?"i h%&ag kang mani&ala,7 napalabing !abi nia# 't akmang babalik na !ia !a
inaao! nang pigilan nito ang bra!o nia at !aka !ia kal%ngin nito#
=I lo/e o% more#7
Lihim !iang kinilig# ,ire ro!e in her cheek!#
=I lo/e o% more an" more &hen o% bl%!he",7 nan%n%k!ong !abi ito#
=T!eB7 ania at t%min"ig na# =Pagpahingahin mo na !i Can-Can !a paglalaro# 'lam mo
namang ba&al !a kana ang napapago",7 makah%l%gang !abi nia#
2akaka%na&ang t%mango ito# =Opo, m highne!!#7
2apapailing na inilaba! nia m%la !a ba!ket ang mga "alang pagkain# Ilang !an"ali pa a
"%marating na !i .ake# 1%hat-b%hat nito ang kapati" nia# 'ga" niang t!inek ang lik%ran ni
8arianne#
=?'an na nga ba ang !ina!abi ko, eh# Tingnan mo ?tong bimpo, mapipiga na, oh6 'nia
!a kapati"# 2apatingin !ia !a mga "alahin nila ng%nit &ala roon ang bag na hinahanap nia#
=2ai&an ko pala !a kot!e ?ong bag# Teka, k%k%nin ko lang#7
=%unnie, ako na#7
=;in"i na, ako na lang# Paki-ao! na lang ?ong pagkain#7
2ang t%mango ito a %mali! na !ia# 2ang mak%ha na nia ang bag a aga" na niang
binalikan ang mga ito# 2g%nit nakakailang hakbang pa lamang !ia nang ma kot!eng h%mimpil
!a harapan nia# 2apatingin !ia roon# 't nang b%maba ang bintana ng kot!e, b%m%gla& ang
m%kha ng i!ang g%&apong lalaki# 2o, pakiram"am nia k%lang pa ang !alitang guwapo para
ilara&an nia ito# ;in"i nia maintin"ihan ang biglaang pag-atikabo ng kanang p%!o# 't
namagneto na ang mga mata nia !a mga mata nito#
=*:c%!e me, 8i!!67 %ntag nito#
Parang bin%h%!an !ia ng malamig na t%big# Pinam%m%lahan !ia# ='h, eh, &hat "o o%
nee"67 1akit ba !ia nagkakaganoon6
=I <%!t &anna a!k k%ng alam mo k%ng !aan ?ong ;one0! Para"i!e Ee!ort6 Kanina pa
ka!i ako paikot-ikot "ito kaa lang hin"i ko makita ?ong hinahanap ko# I reall nee" help# 1aka
mat%l%ngan mo ko#7
2apai!ip !ia# %oney’s Paradise Eesort7 4a pagkakaalam nia, bagong tao lamang ang
re!ort na ion !a l%gar nila# 2apatingin !ia !a lalaki# =8i!ter, paki-"iret!o na lang ang "aan na
ian#7 !abi nia na itin%ro ang "aan# =Pagkatapo!, l%miko ka !a kanan# 8aroon %lit lik%an "oon
pero "iret!o ka lang, !a ma pangala&a, "oon ka k%mali&a at makikita mo na ang hinahanap
mo#7
Tila i!inai!ip pa nito ang mga !inabi nia# ;in"i nia maintin"ihan k%ng bakit hin"i nia
maga&ang iali! ang tingin "ito# Para !iang namamatan"a# Pakiram"am nia pamilar ito !a
kana pero noon lamang naman nia ion nakita# It0! reall a &eir" -eeling# 2apapitlag !ia nang
bigla a ha&akan ng lalaki ang kama nia# 1ina&i "in nia aga" ang kama "ahil tila ma
g%mapang na k%rente !a parte nang hina&akan nito#
=I0m !orr# I am <%!t !o happ# Thank o% !o m%ch#7
=C-Co%0re &elcome,7 na%%tal niang !abi#
=I0ll go ahea"# 4alamat %litB7
2akaali! na ito ng%nit nakat%lo! pa rin ang mga paa nito !a kinatata%an# K%ng hin"i pa
!ia tina&ag ni .ake a hin"i pa !ia matitinag#
“MAY &e""ing "ate na ba67
2arinig ni 8eli!!a na ma !inabi !i Kate ng%nit tila l%maba! lamang ion !a tainga nia#
Ilang gabi na !iang binabagabag ng lalaking naka!alam%ha nia kamakailan lang# Laman ito ng
panaginip nia# 2ag%g%l%han na !ia# ;in"i "apat nia ion maram"aman# ;in"i "apat !ia nag-
ii!ip ng ibang lalaki#
=;oB 'o! ka lang ba6 1akit parang nam%m%tla ka67 kalampag ni Kate !a kana#
=;-;a6 $ala ka!i akong t%log "ahil !a pagtatapo! ng pag-check !a mga te!tpaper! at
pagko-comp%te ng gra"e! ng mga bata,7 pag"a"ahilan nia#
=Ion lang ba talaga ang "ahilan67
2apakagat-labi !ia# Inii!ip nia k%ng !a!abihin ba nia ang baga na ion !a kaibigan#
Pero ka!i baka k%ng ano pa ang i!ipin nito !a kana# Pero nahihirapan na rin !iang !arilinin
ion#
=P%&e"eng mag-!hare,7 !abi nito na nakakat%nog na !a mga ikinikilo! nia# =;%&ag
mong !abihing nagkakaproblema na naman kao ni .ake6 ;a nak%, k%ng ganan lang "in,
tigilan n0o na ang pagpaplano ng ka!al#7
=It0! not abo%t her, Kate# It0! abo%t me#7
=Oh, nagbago ang i!ip mo6 ' ang laking g%lo nianB7
=Kate naman, eh# ;in"i ko na nga alam ang gaga&in ko# ;in"i ko alam k%ng bakit ko ?to
nararam"aman# 'oko ng ganito# 'oko itong nararam"aman ko# 8ali#7
2apak%not ang noo nito# =$hat are o% !aing6 4pill it o%t,7 anito ng%nit mababaka! ang
pag-aalala !a mga mata#
=There0! thi! g% I met -e& "a! ago# 2agtanong lang !ia !a akin ng "irection# 'n" a-ter
that enco%nter, lagi ko na !iang naii!ip# There0! !omething in him that I -eel -amiliar &ith, pero
hin"i ko naman mai!ip k%ng ano ion# ;in"i ko rin maalala k%ng !aan ko !ia nakita#7
2an%n%"ong tiningnan !ia nito# =A%&apo ?no6 Kaa !ig%ro -amiliar !a io# O kaa
naman nakita mo na !a magaDine, !a billboar"!# 8amaa big fish na pala iang nakita moB 2ak!,
o%0re !o l%ck,7 biro pa nito#
=KateB I0m not <oking here# I &anna get ri" o-- him# ;in"i ko "apat !ia inii!ip# 2agi-
g%ilt ako, eh# Ikaka!al na ko#7
=' !%!meB 'no bang ma!ama "oon6 2ormal lang naman na magkaganan ka k%ng
arti!tahin talaga ang nakita mo# ;in"i naman ma!amang t%mingin !a iba, pero hanggang !%lap
lang# 1a&al ang titigan#7
=2ormal pa rin ba ?ong lagi ko !iang napapanaginipan67
=' nak%, &e""ing <itter! lang ?anB7 po!itibo pa ring !aa" nito# =Ikalma mo ka!i ang
!arili mo# 2ai-!tre!! ka lang "ahil !aba-!aba ang inaalala mo, eh# Aanito, tanggalin mo ang
k%ng !in%mang lalaking ion !a !i!tema mo# Ikaka!al ka na, kaa ibalato mo na lang !ia !a
akinB7 anito at mat%nog na t%ma&a#
2apailing-iling !ia# =Kahit kailan ka talaga, KateB7
='n&a, mabalik tao !a tanong ko kanina# $hen i! the &e""ing o- the "eca"e67
=Thi! coming /epte$ber &*,7 !abi nia# 2akaram"am na !ia ng !aa# 9ala&ang linggo
na lamang ang bibilangin at magiging 8r!# LopeD na !iaB
=4eptember 2167 gaga" nito#
=C%p,7 t%gon nia na ma halong pagtataka# Iba ka!i ang ek!pre!on ng m%kha ng
kaibigan# =Oh &ait, "on0t tell me na ma date ka ng "a na ?on# Oh plea!e cancel it, bhest#
;in"i ka p%&e"eng ma&ala !a &e""ing ko#7
=2ag"a"rama ka na naman "ian# P%&e"e ba namang ma&ala ako !a "a na
pinakahihinta mo6 'ba, once in a li-etime lang ?on kaa "apat lang na nan"oon ako#7
=9apat lang talaga "ahil ika& ang mai" o- honor# *h, bakit ka!i gano0n ang hit!%ra mo
no0ng !inabi ko ?ong "ate67
=;a/e o% -orgotten it alrea"67
=;-;a67 k%not-noong tanong nia#
=4ame "ate a! the ma!3%era"e ball, m "ear# 2akalim%tan mo na talaga67
2atigilan !ia# ;alo! apat na taon na rin ang nakakaraan magb%hat nang gabing ion#
I!ang gabi na hin"i na nia g%!tong alalahanin at balikan pa# 4a totoo lang, nitong mga
nakaraang ara&, ito ang naaalala nia# Ito ang naii!ip nia !a t%&ing naaalala nia ang lalaking
nakaengk%&entro nia ilang ara& na ang nakakaraan# Ion ang "ahilan k%ng bakit ganoon !ia
nababahala# <wan ba nia# 1aka !ig%ro magkaha&ig lang ng ge!t%re ang mga ito# 4he0! o/er
him# Kailangan niang mag--oc%! !a nalalapit na pag-ii!ang "ib"ib nila ni .ake#
=8hel, are o% oka67
='h, I-I0m o-oka#7
=2abanggit ko lang ?on, napipilan ka na "ian# 4ino0ng inii!ip mo6 Ion bang lalaking
nakita kong ka%!ap mo no0ng ma!3%era"e ball67
=2oB7 mabili! niang !agot#
9ahil !a reak!ion nia a lalo itong naghinala# =;in"i pala, h%h6 Umamin ka nga, na-
!tar!tr%ck ka !a kana, ?no6 8a nararam"aman ka ba !a kana67
4he &a! taken aback# ;in"i nia ina!ahan na itatanong nito ion# Ob/io%!l b her
3%e!tion, lingi" !a kaalaman nito ang "am"aming ini%kol nia !a mi!tero!ong lalaki# ;in"i nia
ipinaalam "ito ang t%ngkol "oon "ahil baka hin"i ito mani&ala na !a i!ang !aglit lamang a
minahal na nia ang lalaki# 't naging mahirap ion !a kana "ahil &ala !iang ma!abihan ng
!akit na naram"aman nia# 8ag-i!a niang kinaa ang !akit# 9oon nia %nang nalaman na
nakakatakot pala ang magmahal# $hen o% lo/e, o%0re e:po!ing o%r!el- to be hurt#
2apaki!lot !ia nang p%mitik !i Kate !a harapan nia#
=Co% ha" a cr%!h on him, are o%6 4o, tama pala ang k%tob ko# 'no ba talaga ang
nangari that night6 Paano ba kao nag-meet6 Co% ha/en0t !hare" me anthing# 2o& that o%0re
getting marrie", con-e!!ion time na#7
='no pa ang !en!e nang pagko-con-e!! ko k%ng matagal ng nangari ion6 It0! all o/er#
;in"i na "apat pang balikan ang nakaraan na# Pa!t i! pa!t,7 ania na g%m%hit ang pait !a "ib"ib#
='ng bitter ni ate, ahB 4a inaa!ta mo pa lang, m%khang hin"i ko na kinakailangan na
%!i!ain ka pa# 'ction !peak! lo%"er than &or"!#7
8aagap !iang "%mepen!a# =K%ng an%man ang inii!ip mo, mali ?on# 'pat na taon na rin
magb%hat ng gabing ion at bl%r na !a alaala ko ang mga nangari# Ion lang ang "ahilan kaa
aoko nang pag-%!apan pa natin ?on#7
=1l%r67 %lit ito# =Pero alam mong -o%r ear! ago na6 2ak!B7
Itinirik nia ang mga mata# =KateB7
=;a nak%, napaghahalata na ka!i, aa& pang %mamin# *h, &ala namang ma&a&ala !a
kana# Unle!!, ma gina&a kaong57
=$alaB 'ng "%mi ng i!ip mo# 1ahala ka na nga "ian,7 ania at t%min"ig#
;inabol !ia nito# =Kahit kailan talaga pikon ka# Oka -ine# K%ng aa& mong pag-
%!apan, eh ?"i h%&ag# Pag-%!apan na lang natin ang "etale ng ka!al mo#7 anito#
=9ian ako agreeB7 !abi nia#
“KUYA, plea!e !ta %ntil &eeken"# 8in!an lang ako h%mingi ng -a/or ?tapo! hin"i mo pa
pagbibigan#7
2apatingin !i Kle !a b%n!ong kapati", !aba napakamot !a batok# Kilala nia !i Thalia#
Ipagpipilitan talaga nito ang g%!to# 2aroon !ila !a ;one0! Para"i!e Ee!ort# Pagmama-ari ion
ng pin!an ng a!a&a ng kapati"# ,ir!t anni/er!ar nito at ni Eobert at "oon napagpa!ahang i-
celebrate ng mga ito ang oka!on#
=K%a, it0! o%r time to re!t# Tama na m%na ang trabaho#7
1inalingan nia ito# =I- I kno& naman, o% &anna pla cupid#7 2akikinita nia na ang
g%!to ng kapati"# A%!to !ia nitong mag-!ta !ia roon pagkatapo! a ipapakilala !ia nito !a
k%ng !inong babae# Aanoon ito t%&ing magp%p%nta !ila !a k%ng anong oka!on#
=K%ng ma girl-rien" ka ba naman, eh ?"i hin"i ko na !ana ginaga&a ito# Co%0re alrea"
thirt k%aB Look at me, ma! na%na pa akong mag-!ettle "o&n !a ino ni ate# $hat0! &rong to
the both o%6 'ng !aa kaang ma partner in li-e,7 kat&iran nito#
=Kapag !ingle hin"i na ma!aa ang li-e, gano0n67 arangka"a nia#
=It0! not &hat I mean# 'ng pin%p%nto ko lang naman, eh, it0! time to -in" o%r happine!!#
'ba, mahirap "in ang mag-i!a !a b%ha# 't !aka, aoko naman na %mikot lang ang b%ha mo !a
trabaho# K%a, h%&ag mong ik%long ang !arili mo !a kahon# Ao an" en<o li-e#7
=I0m en<oing m li-e,7 ka!&al niang !agot#
=*n<o bang matata&ag ?ong naka!%b!ob !a !angkat%tak na paper! an" "oc%ment!6
8anong !%b%kan mo man lang makipag-"ate, k%a#7
=I am "oing that, little !i!#7
=Talaga lang, ah6 4ige, !abihin na nating nakikipag-"ate ka# Pero a-ter that, hin"i mo na
aaain %li ?ong girl#7
='t bakit ko naman ?on gaga&in k%ng hin"i ko naman g%!to ang %gali nia67
=K%a, "aig mo pa ang babaeB 2apakapihikan mo# 4a "inami-rami ng mga naka-"ate mo,
&ala kang nag%!t%han ni i!a !a kanila6 Oh, that0! %nbelie/ableB7
=Unbelie/able et that0! the tr%th# .%!t accept the -act that I "on0t &ant to commit in a
relation!hip# 8a!aa na ako !a ganito na &alang inaalalang babaeng p%&e"eng magalit !a akin#
't hin"i ko na kaang i!ingit !a !che"%le ko ang babae#7
='ccor"ing to m recor"!, o% ne/er ha" a !erio%! relation!hip# Ion a "ahil &ala ka pa
ni i!ang babaeng niliga&an# Torpe ka ba, k%a67
=O- co%r!e not,7 !alag nia !a !inabi nito#
=4o, takot ka magmahal67
2apatitig !ia !a kapati"#
=;%&ag mong !%!%b%kang %mi&a!, k%a# Let0! be !erio%!# I <%!t &ant to kno& the tr%th
?ca%!e I care -or o%, k%a# Co%0re al&a! there -or me, !o I think it0! time -or me to help o%#
$hat0! bothering o% to get into a relation!hip6 're o% a-rai" to get h%rt67
=I <%!t "on0t !ee m!el- &ith a &oman57
=1akla ka, k%a67 anito na hin"i pinatapo! ang !inabi nia# 2amimilog ang mga mata#
=O- co%r!e notB7 mariing !aa" nia# =;in"i ko lang talaga ma-imagine ang !arili ko na
magmahal# 't k%ng ang girl-rien" ko pa a ?ong kat%la" mo, nak% langB 'ng !akit no0n !a %lo#7
4%kat !a !inabi nia a kin%t%!an !ia nito !a %lo# ='ng ba" mo k%aB Ika& na nga itong
tin%t%l%ngan, eh# ;%man"a ka !a akin# Pagbalik na pagbalik natin !a 8anila, ipag!e-!et kita ng
blin" "ate# 8atan"a ka na, mag-a!a&a ka naB7
='ba, "aig mo pa !ina 8omm0t 9a"", ah6 Fhri! Thalia l%baan mo ako# $ala akong
-ree time para !a blin" "ate na ?an# 4o plea!e@7
=8atanong ko lang, ha/e o% e/er been in lo/e, k%a6 Oh plea!e "on0t lie# 4a thirt ear!
o- e:i!tence mo !a m%n"o, impo!ible naman ?atang hin"i man lang k%mabog ?ang "ib"ib mo#7
=I- I am, !a akin na lang ion#7 matipi" niang !agot#
=Oh m, ma hinihinta ka ba k%a kaa hanggang ngaon a &ala ka pang nagiging
girl-rien"67
8a hinihinta nga ba !ia6 Pero ano naman ang !ilbi ng paghihinta k%ng impo!ible
naman na itong "%mating m%li6 8a t!an!a pa bang magtagpo ang lan"a! nila ng babaeng
min!an niang nakilala6 4aan nga ba nia ito maaaring makikita6 4aang l%palop ng m%n"o ito
nagtatago6
=U, natahimik !ia, ohB 4o, o%0re &aiting -or !omeone# $h keep &aiting i- o% can
-in" her b o%r o&n mean!67
Paano nga ba nia ito hahanapin k%ng hin"i naman nia alam k%ng !aan mag!i!im%la6 2i
hin"i man lang nia nak%ha ang pangalan nito# Kahit contact n%mber a &ala !ia# K%ng bakit ba
naman !a "inami-rami ng babae a "ito pa t%mibok ng ganoon ang p%!o nia6 Ka komplika"o#
;a, totoo pa lang ang love at first sight# # #
CHAPTER "
=Bhest, o%0re !o bea%ti-%l on o%r &e""ing "re!!,7 mal%ha-l%hang !abi ni Kate#
=1e!t -rien" naman, eh# h%&ag ka ngang %miak "ian# 8a!i!ira ang make-%p ko, !ige
ka,7 ani 8eli!!a !a kaibigan# 4a totoo lang, kahit !ia maiiak na talaga# ;in"i !ia
makapani&ala na ikaka!al na !ia# 4he co%l"n0t contain her happine!!#
=Pa!en!ia ka na !a akin bhezzie# ;in"i ko lang mapigilang maging emo!onal#
8a!aang-ma!aa ako para !a io# 'lam mo namang &ala akong gin%!to k%n"i ang matagp%an
mo ang !arili mong kaligaahan# 1e!t &i!he!, 8hel#7 ma"am"aming !abi nito#
=4ana ika& rin# Kaa "apat ika& ang maka!alo ng bo%3%et, ha67
=;aha&iin ko !ilang lahat para ako ang maka!aloB7 anito at !aka t%ma&a# =Airl, &ala
nang atra!an ito# Ka!al na ito# 't once na paiakin ka ni .ake, nak% baba&iin kita !a kana# $ala
akong pakialam k%ng magm%kha pa akong kontrabi"a#7
=Ika& talaga, h%mahabol ka pa# 2akita mo naman nang nagbago na !ia, ?"i ba67
2g%miti ito# =Oo# kaa lang naninig%ro pa rin ako# $ala akong kapati" at ika& na ang
itin%t%ring kong kapati" ko, kaa ma!akit "in !a akin kapag na!a!aktan ka# 'n&a, h%&ag
m%na natin pag-%!apan ?an# It0! o%r "aB Co% !ho%l" be happ#7
' !mile c%r/e" her lip!# Thi! i! probabl the happie!t "a o- her li-e#
=4o, !hall &e go67
8abining itinango nia ang %lo# 2ang maka!aka !ila !a bri"al car a ma k%ng anong
kaba ang g%m%hit !a "ib"ib nia# Kinakabahan !ia# 2ormal lamang !ig%ro ion "ahil ikaka!al
na !ia !a lalaking mahal nia# 2ang %man"ar ang !a!akan a taimtim !iang nanalangin# 't
nang makarating ng !imbahan a napatingin !ia !a mga magiging !ak!i ng ka!alang ion#
8ababaka! ang ka!iahan !a mga m%kha ng mga naroon nang makita !ia# 2ag!i-ao! na ang
lahat# 1%maba na rin !ia ng kot!e para !a pa!im%la ng !eremona#
2ang marinig nia ang &e""ing march a tila ba g%!to niang maiak# Thi! i! itB 'n"
&hen it &a! abo%t her t%rn, lahat ng mga taong p%m%p%no ng !imbahan a nakat%on ang mga
mata !a kana# 4he &a! &i!hing that her parent! &ere !till there to march &ith her, pero alam
naman niang nan"oroon at na!a!ak!ihan pa rin ng mga ito ang ka!al nia# 'lam niang ma!aa
ang mga ito para !a kana#
2apatingin !ia !a "%lo at nakita ang kanang groom# Oh m go!h, hin"i ion i!ang
panaginip# Ikaka!al na talaga !iaB ;in"i na nia napigilan ang pag!%nga& ng l%ha !a mga mata
nia# The -eeling &a! o/er&helming> !he can0t help b%t cr an" be happ at the !ame time#
2akangiti rin !i .ake !a kana at kapan!in-pan!in ang panginginang ng mga mata nito#
*/erthing &ent !o magical# 2g%nit nap%tol ang pag!a!aa ng p%!o nia nang ma babaeng
p%magitna !a ai!le# ! pregnant wo$an#
=;in"i n0o p%&e"eng it%lo ang ka!al,7 &alang kagat%l-gatol na !abi nito#
2apak%not ang kanang noo# =$ho are o%6 Oh plea!e "on0t r%in m &e""ing#7
=I0m reall !orr b%t I can0t <%!t !it here an" &atch the father o- m chil" marring
another &oman# Karapatan mo rin itong malaman# ;in"i kao p%&e"eng magpaka!alB7 anito !a
matiga! na tinig#
Itinaa! nia ang belo# 't pagk%&a0 nagtatanong ang mga matang napatingin ka .ake#
2akita nia ang pagkataranta nito# 2am%m%tla na rin ito# 2apal%nok !ia# 2o, it can0t be tr%e#
Thi! co%l"n0t be happening# 2ot on her &e""ingB
=I "on0t belie/e o%B7 !he hi!!e"# =Co% <%!t &ant to r%in m &e""ing# Co%0re a liar#7
2ag!im%la ang pagb%b%l%ngan !a paligi"#
=$h "on0t o% a!k .ake abo%t it67
8araha! na napatingin !ia !a $apapangasawa# =I! it tr%e67 halo! hin"i l%maba! ion !a
bibig nia#
=8hel@I "on0t lo/e her# Co%0re the one I lo/e# Plea!e belie/e me#7
=;in"i ian ang tanong ko# Ika& ba ang ama ng bata67 2aga&a niang !abihin !a kabila
ng panghihina ng t%ho" nia# ;in"i ion p%&e"eng mangari# Please say no, >ake. Please.
2g%nit nag%ko ng %lo ang lalaki# 4apat ng !agot ion# Tina&i" nia ang nakapagitan na
"i!tan!a !a pagitan nila at !aka ito gina&aran ng malaka! na !ampal#
2apahikbi !ia# =;o& "are o% "o thi! to me, .ake6B 'kala ko ba oka na tao, ha6 Kaa
mo ba ko niaang magpaka!al "ahil hin"i mo kaang harapin ang re!pon!ibili"a" mo67
L%m%ho" ito !a harapan nia# =Pata&arin mo ako, 8hel# I &a! "r%nk no0ng ma
mangari !a amin ni .anette# ;in"i ko naman tataka!an ang re!pon!ibili"a" ko, eh# I <%!t can0t be
&ith her# ;in"i !ia ang mahal ko# 8ani&ala ka naman !a akin# I propo!e" to o% "ahil ion
talaga ang g%!to kong mangari# 8ahal na mahal kita, 8hel@7
='nong kla!e ang pagmamahal mo !a akin, .ake6 K%ng talagang mahal mo ko, !ana
!inabi mo !a akin ang t%ngkol "ito# 'no ba ang naging ka!alanan ko !a ?o para ganit%hin mo
ako, .ake6 8aka!arili ka@7 2apa!igok !ia# 9inal%han na !ia ni Kate#
=I am reall !orr#7
=I can0t marr o%, .akeB $ala nang ka!alang magaganapB7 P%mik!i !ia !a
pagkakaha&ak !a kana ni Kate# Itinapon nia ang bo%3%et !a pagm%m%kha ni .ake#
;ina&akan nia ang lalaan ng trahe "e bo"a at !aka mabili! na t%makbo# 2arinig nia
ang pagta&ag ni Kate ng%nit hin"i nia ion pinan!in# Pat%lo !ia !a pagtakbo habang
namamali!bi! ang mga l%ha !a pi!ngi# 4he co%l"n0t belie/e thi! i! happeningB 2apaka!akit# 9aig
pa ng "in"ik"ik na ba&ang ang p%!o nia# 2apakakirot# ;in"i na !ia makahinga#
1akit kailangang mangari ang lahat ng ion6 ;in"i ba talaga !ia p%&e"eng maging
maligaa6
8aamaa0 ma kot!eng papalapit !a "irek!ion nia# 2apahinto !ia at napapikit#
2g%nit bago pa !ia nito mab%n"ol a maagap na nakapagmenor ang "ri/er# 9oon na !ia
na&alan ng laka!# 2apa!alampak na !ia ng !emento# 2apahag%lhol !ia# 2araram"aman nia
ang pagkakapira-pira!o ng p%!o nia#
' !econ" later, narinig naman nia ang pagbaba ng k%ng !ino !a kot!e#
=8i!!, are o% oka6 9o o% &ant to bring o% to the ho!pital67 ani baritonong tinig#
=9-9on0t &orr#I-I0m57 2ag-angat !ia ng tingin para mapat"a lamang nang mapag!ino
ang na!a harapan nia#
=Co%@7 !abi nito nang mam%khaan !ia# Pag"aka0 l%mipat ang tingin nito !a !%ot
niang go&n# =;alika, ihahati" na kita !a !imbahan#7
='oko "o0n# 'oko "ito# Plea!e ilao mo ko rito@7 1ago pa man nia mapigilan a
b%mag!ak na ang l%ha !a mga mata nia#
;alatang nag%lat ito !a !inabi nia ng%nit nang makaba&i a bin%ra nito ang l%hang
naglan"a! !a kanang pi!ngi# =4top cring#7
Imbe! na t%migil a lalo pa !iang napaiak# 4aglit !iang natigilan nang "alhin !ia nito
!a "ib"ib nito# It -elt goo"# Kaa naman lalo !iang nag!%mik!ik "ito# 4he !obbe"#
PATINGIN#TINGIN !i Kle !a rear/ie& mirror para !ipatin ang "alaga# 2akatal%ngko ito at
%m%%gog ang mga balikat# 4he0! !till cring# ;in"i nia maipali&anag ang "am"aming
%maalipin !a kana ng mga ora! na ion# It0! tearing him apart# 2aaa&a !ia rito#
;in"i ion ang ka%na-%nahang be!e! na nakakita !ia ng l%m%l%hang babae# 8in!an na
rin niang inalo ang kapati" na !i Thalia pero ka!i iba ang !it&a!on nia ngaon# 2i hin"i nia
kaan%-ano ang babae# 1%t "e!pite that, he co%l" not help b%t com-ort her# 8a k%ng anong k%rot
!iang naram"aman !a i!ang bahagi ng kanang p%!o# 't hin"i nia inaa!ahan na magkikita
!ilang m%li ng babaeng t%m%long !a kana# 't lalong hin"i nia inaa!ahan na !a ganoong ao!
nia ion ma"a"atnan#
;o& co%l" !omeone h%rt a &oman like her6
1a!e !a ao! nito, !he0! a bri"e# Pero nang al%kin nia itong ihati" !a !imbahan a
t%manggi ito# 4o, i! !he a runaway bride6 4a totoo lang, kahit na!a kal%no!-l%no! na !it&a!on
ito kanina, he !till -o%n" her the mo!t bea%ti-%l bri"e that he ha" e/er !een# 4he0! !o bea%ti-%l
that co%l" capti/ate an man0! ee!#
Pero !aan nga ba nia ito p%&e"eng "alhin6 Limita"o lamang ang kaalaman nia !a
l%gar# ;in"i naman nia maaaring "alhin ito !a re!ort "ahil maraming tao roon, i!ama pa ang
usyosera niang kapati"# 1aka k%ng ano pa ang i!ipin nito# 4a h%li a napag"e!i!%nan niang
ihimpil ang !a!akan !a park k%ng !aan !ila %nang nagkita ng "alaga#
2apatingin nia !a lik%ran# ;in"i na nia napigil ang !arili# 1%maba !ia ng !a!akan at
tinabihan ito !a pa!!enger0! !eat# 2ang %na a al%mpihit !iang hag%rin ang lik%ran nito ng%nit
nanaig !a kana ang mapagaan ang loob nito#
;%minga !ia ng malalim# =;in"i ko alam k%ng paano mapapagaan ang nararam"aman
mo, pero k%ng an%man ang nangari, alam kong ma "ahilan ion# .%!t cr %ntil mapago" ka#7
2ag-angat ito ng tingin# 2ag!al%bong ang mga mata nila# It &a! !o !trange# Pakiram"am
nia matagal na nia itong kakilala# Pakiram"am nia pamilar ang mga matang ion !a kana#
=1akit ganoon6 'ng g%!to ko lang naman a ang maging ma!aa# 8a!a"o bang mahirap
ibiga ang hinihiling ko6 1akit k%ng !ino pa ang taong magpapaligaa !a akin, !ia pa rin ang
taong magpapa!akit !a akin ng !obra67
8a!aganang %mago! ang l%ha !a mga mata nito# ;e &a! h%rt# ;in"i nia nai&a!ang
pahirin ang l%ha nito# ;e gentl care!!e" her cheek!# =Once na i!in%gal mo ang p%!o mo !a i!ang
tao, itinaa mo na rin ang !arili mo para ma!aktan# Lo/e h%rt!# There are !%ch time! na k%ng !ino
ang nagpapa!aa !a atin, !ia rin ang mananakit !a "am"amin natin# $h6 9ahil !a
pagmamahal@7
='kala ko kami na hanggang !a h%li@7
=;in"i !a lahat ng ora! a nangaari ang they lived happily ever after#7
=4ig%ro nga tama ka# 8abe, &e0re not reall meant -or each other# 'ng !akit lang ka!i
"ahil kailangang %mabot pa !a ganito# 4ana hin"i na lang nia ko pinag!in%ngalingan para hin"i
na ko %ma!a pa, eh#7
A%!t%ng-g%!to na niang tan%ngin "ito ang b%ong "etale ng nangari pero pinigilan nia
ang !arili# $ala !ia !a po!i!on para %!i!ain ito# K%ng ma magaga&a lamang !ana !ia para
ba&a!an ang !akit na nararam"aman nito a gaga&in nia#
1akit ba !ia nagkakaganoon6 1akit ba ganoon na lamang ang concern nia !a babae6
“PASENSIYA ka na# K%ng an%-ano na na!abi ko !a io,7 !abi ni 8eli!!a#
2oon pa lamang !ia tin%b%an ng hia# 2akakahia ang mga akt%&a!on na ipinakita
nia rito# 2akita pa !ia nitong %miak# 2akakahia talaga !iaB
6gayon ka pa nahiya kung kailang nasabi $o na ang lahat2lahat sa kanya. 3sk5 Buong
tala$buhay na =ata ang naikuwento $o, ka!tigo ng kanang kon!en!ia#
=It0! oka# I am gla" to help# ;mm, &here "o o% &anna go ne:t67
=;a6 'h, eh, "ito na lang ako# 8agta-ta:i na lang ako pa%&i# Pa!en!ia na talaga k%ng
nai!torbo pa kita# 't !alamat "in !a pakikinig mo !a akin#7 8our co$pany $akes $e feel better#
A%!to nia !anang i"%gtong ion ka!o nga lamang a baka k%ng ano pa ang i!ipin nito at mamali
pa ng interpretation# Pero totoo ion, kahit paano naba&a!an ang bigat na nararam"aman nia#
=2an"ito ka na rin lang, ihahati" na kita# I &on0t take no a! an an!&er# 't !aka, I0/e
almo!t hit o% kanina# 8ab%ti na lang talaga at nakapagpreno ako#7
=Pa!en!ia na "ahil "o0n# It &a! m -a%lt# ;mm, ka!i nakakahia k%ng ihahati" mo pa
ako# Kaa h%&ag na lang# Oka na ako, kaa ko na ang !arili ko#7
=I !till in!i!t# 4abi ko naman !a ?o, hin"i ako t%matanggap ng =hin"i7# .%!t let me# 9on0t
&orr, &ala akong ma!amang balak !a ?o#7
;er cheek! t%rne" re"# =$ala naman akong inii!ip na gano0n# 1akit pa kita pag-ii!ipan ng
ganoon, eh, ika& na itong t%m%t%long !a akin, ?"i ba67
=Ion naman pala, eh# 4o I0ll "rop o% home#7
;in"i na !ia nakapag!alita pa nang %mibi! na ito ng !a!akan at tin%ngo ang "ri/er0!
!eat# ;inaaan na lamang nia ito# ;in"i nia maintin"ihan k%ng bakit bigla na !iang
nakaram"am ng %nea!ine!!# Pareho !ilang natahimik# 't nang mag!alita !ia a "oon "in ito
nag!alita# 2agka!aba !ila at maamaa0 nagkata&anan#
=2ata&a ka rin !a &aka!B 4ige, ika& na ang ma%na,7 pagpapa%baa nito#
=;mm, I <%!t &ant to a!k k%ng nahanap mo ba ?ong place na hinahanap mo#7
=Oh e!# Thank! to o%# Co%0re !o goo" in gi/ing "irection#7
=*h, ano iong !a!abihin mo !a akin67
=4aan nga ba ang baha mo67
2angiti !ia# Oo nga naman, mala nga ba nito k%ng !aan ang baha nia6 Itin%ro nia
rito ang "irek!ion#
='hm, hin"i lang ion ang !a!abihin ko# Kanina pa tao nag-%%!ap pero hin"i ko pa alam
ang pangalan mo# 8a I ha/e o%r name67
8%li !iang napamaang# ='h, I0m 8eli!!a# 8eli!!a 9iaD# 'n" o%67
=Kle# Kle 4an"o/al# 4o ma I call o% Liz77
2apak%not ang kanang noo# Ion ang ka%na-%nahang pagkakataong ma tata&ag !a
kana ng Liz# 2a!ana ka!i !ia na tinata&ag !iang .hel#
=2ai!ip ko lang ka!i na .hel ang ta&ag !a ?o ng karamihan !o para maiba naman, I &ill
call o% LiD# Oka lang ba67
=Oh !%re# $hate/er o% pre-er,7 na!abi na lamang nia#
Ilang min%to pa a t%migil na ang !a!akan !a tapat ng baha nia# 'ga" niang napan!in
!i kate# Tarantang-taranta ito habang ma ka%!ap !a phone# 4amantalang ang kapati" naman nia
a ha&ak ng ina nito# 2a"%"%rog ang p%!o nia#
1%maba !i Kle %pang pagb%k!an !ia ng pinto# 't nang makita !ia nina Kate a aga"
itong l%mapit !a kana#
=Ao", ipinag-alala mo kami 8helB 'no ka ba6B 4aan ka ba p%m%nta67 mangiak-ngiak
na !abi ng kaibigan#
=I-I0m !orr#7
=2o, ao! lang ?on# 2aiintin"ihan ko naman ang naram"aman mo, eh#7 anito#
='te@ ;%&ag ka nang mag-cr# I alrea" p%nch K%a .ake -or h%rting o%# I hate K%a
.ake -or making o% cr@7
1igla na naman ang pagraga!a ng l%ha !a mga mata nia# 2i%ko" nia ang kapati" !aka
ito niakap nang mahigpit# =Pa!en!ia na k%ng kailangan mo ?on makita, ha67
='te, "on0t cr@7
K%mala! !ia rito at mabili! na pinahi" ng l%ha# =;in"i na# ;in"i na ko magka-cr#7
T%mikhim naman !i Kate# =8%khang ma ipapakilala ka !a amin#7
2apah%min"ig !ia# 4he almo!t -orgot Kle0! pre!ence# =I0m !orr#7 L%mapit !ia ka
Kle# =I0" like o% to meet, Kle# 4ia ?ong t%m%long !a akin kanina#7 1%maling !ia !a lalaki#
=Kle, thi! i! 8arianne, m !i!ter# Co% can <%!t call her Can-Can, -or !hort# 'n" thi! i! Kate, m
belo/e" be!t -rien" an" her mother, 2ana Lin"a#7
2agkamaan ang mga ito#
=;mm, LiD, I0" rather go# 8%khang ma kailangan pa kaong pag-%!apan, eh#7
4%mingit !i Kate# =2o# P%ma!ok ka m%na# 9ito ka na mag-"inner# Tin%l%ngan mo ang
kaibigan ko, thi! i! the lea!t that &e can "o#7
=Oo nga naman, hi<o,7 !eg%n"a naman ni 2ana Lin"a#
2apatingin !a kana ang binata# 2ginitian nia ito# =Tama !ila# 8ag-!ta ka m%na kahit
!an"ali#7
=I- o% in!i!t, !ige# ;in"i na ako tatanggi#7 !%ko na nito#
CHAPTER $
NAGISING !i 8eli!!a !a pambabato ng k%ng !inong %erodes !a bintana ng kanang k%&arto#
2aniga! naman !ia nang mapag!ino ang bo!e! nang nag-iinga !a laba!# 2apabalik&a! !ia ng
bangon#
=8hel, l%maba! ka "ianB 8ag-%!ap tao, plea!e,7 anang tinig#
T%l%an !iang napatao at p%m%nta !a bintana# 2akita nia !i .ake# ;in"i na nia
kailangan pang l%mapit "ito para malaman nia k%ng nakainom ito# 2akagat nia ang labi nang
mapan!in na !%ot pa rin nito ang !%it nito#
=8hel, I0m !orr# Let0! talk# Let0! !ettle thi!#7
1in%k!an nia nag bintana# =$ala na taong "apat pang pag-%!apan# 1e a man, .akeB
,ace o%r re!pon!ibilitie!B7
=9on0t "o thi! to me, 8hel# ;in"i ko !ia mahal# Ika& ang mahal koB7
=Oh plea!e .ake, !top it# I &on0t belie/e o%, kaa h%&ag ka nang mag-ak!aa ng ora!#
Tama na# 9on0t make it har"er -or me# 4et me -ree# 8a!akit na ma!akit na, .akeB7
=8ani&ala ka !a akin# ;in"i ko ?on gin%!tong mangari# La!ing ako no0n#7
=9on0t make e:c%!e!# Pago" na ko !a mga "ahilan mo# Ika& na in ang ma !abi !a akin
na ora! na ma!aktan mo ako %li, ika& na ang k%!ang lalao# 9o o%r promi!e, .akeB7
=1%t I lo/e o%, 8hel@I can0t#7
=I-I0m !orr# $e0re "oneB Umali! ka naB 2akakab%laha& ka ng kapitbaha#7 Ion lamang
at b%malik na !ia !a pagkakahiga#
=8helB7 ta&ag pa rin nito na kinalampag pa ang gate#
2agtal%kbong !ia ng k%mot# 8%ling nagbagta! ang l%ha !a mga mata nia# Kailan ba
ma%%bo! ion6 Pago" na pago" na !ia# 4ana b%ka! paggi!ing nia a ma&ala na ang !akit na
nararam"aman nia#
2akahinga !ia nang mal%&ag nang t%migil na ang lalaki# 2ahagip ng mga mata nia ang
!ing!ing na na!a "aliri pa pala nia# 8araha! na hin%ba" nia ang !ing!ing# 4ana ka!aba nang
pagh%ba" nia non a maglaho na rin ang pagmamahal ka .ake# K%ng p%&e"e lang !ana a
ganoong ka"ali ang lahat# 4he !ho%l" !top lo/ing him# ;e0! not "e!er/ing# ;e0! not &orth -or
her tear!, anmore#
Ipinatong nia ang !ing!ing !a "ra&er nia# I!a!a%li nia ion ka .ake, k%ng kailan a
hin"i nia ma!abi# Pakakalmahin na m%na nia ang !it&a!on# Pero ang hin"i nia talaga alam
a k%ng kailan aampat ang pag"%r%go ng p%!o nia# # #
PAU%I na !ila !a 8anila nang ara& na ion# Pero bago !ila %m%&i a nai!ipan m%na ni Kle
na "%maan !a baha ni 8eli!!a# ;e <%!t &ante" to check on her# K%ng bakit kinakailangan
niang ga&in ion a hin"i nia rin alam ang !agot#
Ilang gabi na !iang hin"i makat%log !a kakai!ip !a "alaga# Aanoong-ganoon "in ang
naram"aman nia nang %nang t%mibok ang p%!o nia para !a i!ang babae## 1%t it co%l" be# 2ot
to 8eli!!a# ;in"i nia p%&e"eng haaan ang !ariling mah%log ang loob "ito "ahil hin"i !ia nio
magaga&ang mahalin# 8a mahal na itong iba# 't hin"i !ia ion#
Pero, niloko at sinaktan nga siya, =di ba7
Kahit ganoon ang !it&a!on, !till, nagpapahilom pa rin ito ng !%gat# 8a!a!aktan lamang
!ia# Aoo"ne!!, inaamin na ba niang ma nararam"aman !ia para rito6 4%n%"-!%no" !iang
napailing bilang !agot !a !ariling tanong# 2o#
2a!a tapat na !ia ng baha nito ng%nit napag"e!i!%nan "in niang %mali! aga"# 8a!
mahihirapan lamang !ia k%ng makikita pa nia itong m%li# 'kmang ib%b%&elta na nia ang
!a!akan nang l%maba! naman !i 8eli!!a ng baha# 2apaha&ak !ia ng mahigpit !a manibela#
;%li na para %mali! pa !ia "ahil nakita na !ia nito#
Kinatok nito ang bintana# 1%maba naman !ia ng kot!e#
=Kle, &hat are o% "oing here67
4imple lamang ang tanong nito pero ginimbal nion ang m%n"o nia# 'no nga ba ang
i!a!agot nia rito# =I &ant to !ee o%,7 bigla a nan%la! !a labi nia# =I mean, I <%!t &anna !a
goo"be# 1abalik na ka!i ako !a 8anila, eh#7
;in"i nia malaman k%ng g%ni-g%ni lang nia ang paglambong ng mga mata nito o
talagang totoo ion#
='h, gano0n ba67
=Oo, eh#7 Tila pati !ia a nakaram"am ng l%ngkot# =4o, &here are o% !%ppo!e" to go67
='h, !%!%n"%in ko !i Can-Can !a !chool#7
=Tara, ihahati" na kita#7
=Thank o%#7
2ang na!a loob na ng !a!akan a nagtanong ito# =;mm, anong ora! ka aali!67
=8amaang hapon pa naman#7 3hat is why I want to spend the rest of $y day with you,
ania !a i!ip#
='ahh@4o, thi! &o%l" be the la!t time that &e0ll !ee each other# ;i-;in"i ka na ba
bibi!ita %li rito67
2atigilan !ia !a itinanong nito# ;in"i nia ion napaghan"aan at hin"i rin nia
inaa!ahang itatanong nito ion#
=Co% "on0t ha/e to an!&er it# .%!t ne/er min" &hat I0/e !ai",7 anito nang hin"i makarinig
ng t%gon m%la !a kana#
=2o# It0! oka# K%ng g%!to mo bang b%malik ako, then &h not67 pagbbiro nia# ;in"i
nakaligta! !a kana nag pam%m%la ng pi!ngi nito# =.%!t ki""ing# Pero p%&e"e mo rin namang
totohanin#7
=;-;a6 *h kaa ko lang naman naitanong ?on ka!i nag%!t%han ka ni Can-Can# 4he &a!
a!king me k%ng kailan ka ba bibi!ita %lit# I think !he0ll be lonel kapag nalaman niang babalik
ka na !a 8anila#7
=Ion lang ba talaga67 he tea!e"# =Ika& ba, hin"i ka ba mal%l%ngkot67
=Kle@7
=Pa!en!ia na at na!a moo" akong man%k!o ngaon# ;mm, "o o% &ant to kno& &hat
e:actl I -eel at thi! moment67
=;%h67
=Umaa!a akong hin"i ito ang h%ling pagkakataong makikita kita# I "on0t kno& &hat0! the
!en!e o- !aing thi!, pero nal%l%ngkot talaga ako na hin"i na kita makikita@7
NILINGON ni 8eli!!a ang katabi# 2agtama ang mga mata nila# Tho!e ee!@ 2gaon nia
lamang napan!in na it &a! not bro&n, b%t more o- a haDel# 4he &a! me!meriDe" b hi! look!# It
&a! a! i- !he &a! p%t %n"er a !pell#;in"i nia maga&ang iali! ang mga rito# Pero maamaa0
naalala niang nag"a-"ri/e ito# 2apatingin !ia !a "aan#
=Kle ?ong bataB7
8abili! na nagmenor ito# ;ab%l-habol nia ang kanang paghinga# 2ang makaba&i a
aga" !iang b%maba ng kot!e para ma-check ang bata#
=Oka ka lang ba67 ania !a bata#
=Opo#7 !agot naman nito#
4he &a! relie/e"# 2ang ma!ig%ro na maao! na a b%malik na !ia !a kot!e#
=I0m !orr, 8hel@7
='o! lang ion# ;in"i naman napa0no ?ong bata#
=Thank Ao"B7 !ambit nito at pagk%&a0 bin%ha m%li ang makina#
2ang makarating !a e!k%&elaha0 aga" !iang !inal%bong ng kapati"# ='te, bakit ang
tagal mong "%mating6 'kala ko &ala nang !%!%n"o !a akin, eh# 'kala ko aa& mo na !a akin,
ate@7 %miiak na !abi nito#
Pinahi" nia ang l%ha nito# =4!!hh# ;in"i naman kita papabaaan# I am !orr bab k%ng
pinaghinta ka ni ate, ah6 ;%&ag ka nang matakot# 2an"ito na !i ate#7 Pagpapakalma nia !a
kapati"# =Oh look &ho0! here67
=FharaanB7 pangg%g%lat ni Kle# =?8i!! me67
=K%a KleB7 t%&ang-t%&ang b%lala! ng kapati"# I!ang be!e! pa lamang nagkaka!ama
ang "ala&a ng%nit napalapit kaaga" ang loob ng kapati" "ito# =1akit ngaon ka lang %lit
"%mala& !a amin6 Lagi kong tinatanong !i ate k%ng kailan ka %lit bibi!ta, eh#7
=Eeall6 9on0t &orr, I0m here naB ;alika, l%nch na tao# 2ag%g%tom na !i K%a, eh#
4aan mo g%!to67
=;mm, p%&e"e ba kahit !aan, k%a67
=Kahit !aan mo pa g%!to@7
=P%&e"e bang !a 8c9o, k%a67
=CanB7 !%&a nia !a kapati"#
=LiD, it0! oka#7 Tina&ag na naman !ia nito !a ganoong paraan# ;in"i nia maintin"ihan
k%ng bakit parang ma par%-parong !%mi!irko !a tian nia !a t%&ing tata&agin !ia nitong Liz#
Pakiram"am nia ka!i en"earment ion# 2apailing-iling !ia# $hat &a! !he thinking6
=P%maag ka na LiD# 8in!an lang naman ito at !aka baka ito na ?ong la!t, ?"i ba60
2apal%nok !ia# Tila ba ma k%m%rot ng pino !a p%!o nia# ,or the la!t time@ 2apab%ga
!ia ng hangin# =O-oka#7 2a!abi na lamang nia#
=CeheB7 napapapalakpak namang !abi ni 8arianne#
“AALIS ka na, K%a6 ;in"i ba p%&e"eng "ito ka na lang mag-!ta67
2apatingin !i 8eli!!a ka Kle nang !abihin ion ng kapati" nia# 2a!a baha na !ila ng
mga ora! na ion# 4he ha! !een the pain that cro!! hi! ee!# $ari ba0 t%mago! "in !a kana ang
!akit# ;in"i nia "apat maram"aman ion pero hin"i naman nia maikakat&a ang !arili na
nal%l%ngkot !ia ngaong babalik na ito !a 8anila# 4a maikling panahon a napalapit na ito !a
kanila, partik%lar na ka 8arianne#
=:utie Princess, k%ng p%&e"e lang !ana na mag-!ta na lang ako rito, gaga&in ko# 1%t I
ha/e b%!ine!! to "eal &ith# 2an"oon ka!i ang b%ha ko, Can-Can#7
6andoon kasi ang buhay ko# Umalinga&nga& !a kana ang !inabi nitong ion# 8%ntik
na nia iong makalim%tan# 8aaaring ma noba itong naghihinta !a 8anila# 4a i!iping ion
a tila ba ma g%m%hit na kirot !a kanang "ib"ib# Para !aan naman ion6
=K%a, ba!ta bi!ita ka %lit "ito, ha67
T%mang%-tango ang binata# =O- co%r!e# 9a"ala&in ko kao %lit ng ate mo rito#7
=Promi!e67
=Promi!e# Fro!! m heart,7 !abi pa ni Kle#
2angingiti !ia habang pinagmama!"an ang "ala&a# K%ng "ati-rati a !i .ake ang kalaro
ng kapati" nia, ngaon a ibang lalaki na# Deird# 4ig%ro nga tama na kapag ma na&a&ala,
ma "%marating# Pero hin"i naman nia ma!a!abing !i Kle ang naging kapalit "ahil
panan"alian lang naman ang pananatili nito roon# 't hin"i ba0t ngaon na ang balik nito !a
8anila6
='re o% thinking o- me67 bo!e! na nagpagi!ing ng kanang "i&a#
='no6 ;in"i, ah# 1akit naman kita ii!ipin67 "epen!a nia#
=9ahil mami-mi!! mo ko67
=;mm, ano naman ang "apat kong mami!!6 4an"ali lang naman taong nagka!ama, ?"i
ba67
2agkibit-balikat ito# =4abaga, ako rin hin"i kita mami-mi!!#7
/hoot5 2a!aling nito ang "am"amin nia# 2a!aktan !ia ro0n# ;in"i nia akalaing
magiging ganoon pala ang epekto ng !inabi nia# Pero, hin"i naman totoo ang !inabi nia, eh#
'ng ka Kle@totoo# 't hin"i na nia itatanggi na na!aktan !ia#
=U, natahimik !ia oh# O- co%r!e, I0m telling a lie# Ika& lang naman ang hin"i makaka-
mi!! !a akin# */en tho%gh, !an"ali lang ?ong pinag!amahan natin, I !till trea!%re tho!e
memorie!#7
Para bang ma h%maplo! !a p%!o nia nang marinig nia ion m%la rito#
=;mm, baka gabihin ka na !a "aan#7
=Tinatabo mo na ko67
=2o# Inaalala lang kita#7
=2ak!B Thank o% -or the concern#7
=Can, paali! na !i k%a# 4a ba-be na#7 ta&ag nia !a kapati"#
2ang makapagpaalamanan ang "ala&a a inihati" na nia !a laba! ang lalaki# Kalalaba!
pa lamang nila ng gate nang ma biglang !%m%nggab ng !%ntok ka Kle# 2apatili !ia nang
b%mag!ak !i Kle !a !emento# 2anlaki ang mata nia nang makita !i .ake#
P%magitna !ia# =4top it, .akeB7
=$alanghiaB 4ino ka ba, h%h6 1akit inaaha! mo ang girl-rien" ko6B7
=.ake, I !ai" !top itB7 malaka! niang !iga& na nagpatigil "ito# =$hat are o% "oing
here6 Talaga bang g%!to mo lagi ng e!kan"alo, h%h6 't !ino ma !abing girl-rien" mo ko6
2agkalina&an na tao# Tapo! na tao, .akeB Tigilan mo na ko# Patahimikin mo naman ako#7
=Katatapo! pa lang natin, maroon ka na aga" na iba# Co%0re %n-airB7
=4ino !a ating "ala&a ang ma! %n-air, ha6 K%ng ma iba man ako ngaon, "%maan ako !a
tamang pro!e!o, hin"i kat%la" mo na habang ma ka-rela!on a ma kalantareng ibaB Umali! ka
na, .akeB7
=8hel, I0m !orr@7
=Ilang be!e! ko nang narinig ?an# 4a&ang-!a&a na ko# Plea!e lea/eB Aet o%t o- m
!ightB7 2g%nit hin"i ito natinag# =Kapag hin"i ka pa %mali!, tata&ag ako ng p%li!#7
;e gritte" hi! teeth# 2aik%om nito ang pala"# Tiningnan nito ng ma!ama !i Kle# =;in"i
pa tao tapo!B7
=Lea/eB7 !iga& nia#
't nang makaali! ito a aga" niag "inal%han !i Kle# =I0m !orr# ;in"i ko alam na
"arating !ia# I0m !orr#7
=I0m o-oka# 9on0t be !orr#7
=Co%0re not oka# ;alika !a loob, gam%tin natin ?ang !%gat mo#7 Tin%l%ngan nia itong
t%mao#
='te, &hat happene" to k%a67 !al%bong !a kanila ng kapati"#
2atiglan !ia# 'no nga ba ang ipapali&anag nia !a kapati"6
=Lampa ka!i !i K%a, Can-Can# 2atali!o" ako# 1%t no &orrie!, malao naman ito !a
bit%ka, eh,7 !aklolo !a kana ni Kle#
;iang-hia !ia !a nangari# Kin%ha nia ang me"icine kit !a cabinet at "agli niang
ginamot ang !%gat nito# 2apapa"aing ito !a ba&at pag"ampi nia ng b%lak !a !%lok ng bibig nito#
=I0m reall !orr#7
=4inabi ko naman !a ?o na &ala kang "apat ihingi ng ta&a", LiD#7
=2akakahia ka!i !a ?o, eh#7
='lam mo, oka nga ?ong gina&a nia, at lea!t na%n!ami pa ng ka%nti ang pag-ali! ko,
?"i ba67
2apailing !ia ng%nit nakangiti# =2ak%ha mo pa talagang magbiro, ah67
=$ala namang mangaari k%ng "a"am"amin ko pa ?ong nangari# 8ab%ti na lang at
napigil ko ang !arili ko na gantihan !ia# K%ng t%t%%!in nga, "apat pinag!%!%!%ntok ko na ?on
"ahil !a gina&a nia !a ?o# Pero alam kong ma!a!aktan ka once na ga&in ko ?on !o I
controlle" m!el-#7
4he &a! to%che"# =Thank o%, Kle#7
=9on0t mention it# Thank o% "in !a paggamot !a akin#7
Pagkatapo! ng ilang !an"ali a !aka ito %mali!#
=Ito na talaga# Aoo"-be LiD# 8a!aa akong nakilala kita#7 !abi nito#
4he -elt like cring# 4in%pil nia ang !arili# Para lang !iang ewan. ;in"i "apat nito ion
makita# =8ag-iingat ka,7 tanging na!abi nia#
=I0ll !ee o% !ome other time,7 anito# 't ang !%m%no" na gina&i nito a hin"i nia
inaa!ahan# ;e ki!!e" her on her le-t cheek# Pagkatapo! nion a p%ma!ok na ito aga" ng
!a!akan#
2apat%lala lamang !ia rito nang k%ma&a ito !a kana# 't nang makaali! na ito a para
!iang kan"ilang nakat%lo! !a kinatata%an nia# 2apaha&ak !ia !a parte na hinalikan nito# Oh
m go!h, &h "oe! it -elt !o goo"6
9ahil !a nangari, nakikinita niang hin"i !ia nion pat%t%l%gin#
CHAPTER &
HALOS tatlong linggo na rin naka-lea/e !a trabaho !i 8eli!!a, bago !ia m%ling !%mabak !a
pagt%t%ro# 2aglalaka" pa lamang !ia !a hall&a a pan!in na nia nag pag!impata !a kana ng
ilang ka!amahang g%ro# I!ang matami! na ngiti naman ang ibinabalik nia !a mga ito# 'a&
niang ipahalata !a mga ito na apekta"o pa rin !ia# 4he0! mo/ing on# 4he &ant! her li-e back to
normal# ;in"i nama tamang "alhin pa nia hanggang "oon ang pamimighati ng p%!o nia# 't
hin"i rin tama k%ng iiak na lang !ia nang iial !a i!ang !%lok#
4a "ala&ang linggong ion a pana pa rin ang pamb%b%labog !a kana ni .ake# 8ab%ti
na lamang at nakakaga&a !ia ng paraan para makai&a! ito# 4he nee"e" to keep "i!tance -rom
him# 4he !till lo/e! him# 't "ahil !a pagmamahal na ion, hin"i !ia nakaka!ig%ro !a !arili#
8ahirap na at baka matanga na naman !ia at l%mambot ang p%!o !a "ating nobo#
2ang p%ma!ok !ia !a !ili" ng a"/i!or cla!! nia a katahimikan pa "in ang !%mal%bong
!a kana# 4he &ith"re& ang "eep breath# 'no ba ang nangaari6 8%khang ma! apekta"o pa
ata ang mga tao !a paligi" nia ka!a !a kana, eh# Aoo"ne!!, paano ba naman !ia
makakapag-mo/e on k%ng ganoong ipinapaalala pa ng mga taong nakapalibot !a kana ang
!it&a!on nia6 ;in"i ba0t kaa !ia p%ma!ok a para g%maan ang pakiram"am nia6
Inilapag nia ang mga bitbit na gamit !a table# Lihim !iang h%m%got ng hangin bago
m%ling hinarap ang mga e!t%"ante nia#
=Aoo" morning, cla!!B7 bati nia#
,e& !econ"! pa!!e"# T%mao ang mga ito at b%mati !a kana# I!ang matamla na bati#
Pakiram"am nia g%!to na niang l%m%bog !a kinatata%an nia# Kin%ha nia ang *ngli!h book
at !aka t%maliko" para mag-lect%re# 2a!aan na ba ang mga e!t%"ante niang malambing at lagi
!iang pinapangiti# 2anginginig ang kama nia habang nag!%!%lat# 2ag!i!im%lang mam%o ang
l%ha !a mga mata nia# Itiningala nia nang bahaga ang %lo %pang hin"i ion b%mag!ak#
=$elcome back, 8a0am 8helB7 maamaa a koro ng kla!e# Kin%og !ia ng mga ito !a
p%&e!to nia#
T%l%an nang %malpa! ang l%ha nia#
=K%m%!ta na kao, 8a0am6 'kala po naming hin"i n0o na kami babalikan, eh# 2a-mi!!
po naman kao# 'ng !aa-!aa po naming na nan"ito na kao %lit,7 !%n%"-!%no" na !abi ng mga
e!t%"ante nia#
4a anim na taong pagt%t%ro nia, ma!a!abi niang ang mga e!t%"ante nia ngaon ang
pinaka naging malapit !a kana# 2apaka-open ng mga ito !a kana at lagging !a kana ito
l%malapit !a paghingi ng a"/ice !a i!ang !it&a!on# 2apamahal talaga ang mga ito !a kana#
8apa-lalaki man o mapa-babae, &alang "i!crimination#
2ang katanghalian at matapo! na ang a.$. cla!!e! nia, pakiram"am nia nab%n%tan ng
tinik ang p%!o nia# Unti-%nti# 9ahan-"ahan naman ang pagm%-mo/e on, eh# 8akaka-reco/er
"in !ia# 9arating ang ara& na gigi!ing !ia nang &ala ng an%mang !akit !a "ib"ib# 1abalik "in
!a normal ang lahat# Kailangan lamang niang mab%ha m%li nang panahong &ala !i .ake !a
b%ha nia#
Bago ba =ka $o du$ating si >ake7 <h =di ba iyon na$an nag panahon na
nagdadala$hati ka sa unang pagkabigo $o sa pag2ibig7
$ari ba0 naparali!a ang kata&an nia nang maaalala ion# Ka!aba nion ang tila
pagbalik !a kana ng mga alaala ng nakaraan#
“/aang lupalop ba ng daigdig $o ko dinala 0ate7 bulong ni .elissa sa kaibigan
habang patuloy sila sa paglalakad at paghahanap ng lugar na $auupuan.
“/a $undo ng $ga taoC 3ao lang din ang $ga iyan, hindi dapat katakutan, bheDDie#
“.as nakakatakot pa nga ang $ga tao kaysa $ulto, eh, daing pa niya. 6apatingin siya
sa paligid. !ng da$ing tao at halatang $ga alta2sociedad ang halos nandoon sa ball. %indi pa
rin niya $aiwasang $anliit kahit pa naka2$agara na$an silang da$it. %indi na$an pansinin
na hindi sila “belong.
“%uwag ka ng u$angal diyan, .hel. 6andito na tayo, eh. :onfidence5 !la$ $o,
sosyalera lang sila pero talbog na$an natin sila kung kagandahan ang pag2uusapan, puno ng
ko$piyansang saad ni 0ate na tila nabasa ang naiisip niya.
“/ana biniyayaan ako ng ganyang kataas na tiwala sa sarili, ko$ento niya.
Fupo pa la$ang sila ay $ay isang lalaki na agad ang lu$apit sa kanila. 0ay 0ate ito
nakatingin na kuntodo ngiti. Palihi$ niyang tinirikan ito ng $ata. 0abisado na niya ang $ga
ganoong tipo ng lalaki. .erk#
“%ello .iss, I’$ >ustin, pagkuwa’y pagpapakilala nito. .ay I know your na$e7 titig
na titig na sabi nito sa kaibigan. 6ag$istula siya invisible sa $ga $ata nito. Dell, that’s Gust
fine. /he doesn’t like hi$ even an inch.
“4h, I’$ 0ate. 6aglahad ito ng ka$ay na $aagap na$ang tinanggap ng lalaki at
dina$pian pa ng halik. !t kinilig na$an ang kaibigan niya5
6apapailing na u$upo na siya sa bakanteng upuan sa tabi niya.
“.ay I have this dance with you7 narinig pa niyang sabi ng kausap ni 0ate.
.abilis pa sa kidlat ang naging pagtugon ng kanyang kaibigan. ?usto pa sana niyang
awatin iyon ngunit $ukhang wala na iyon sa ulirat at nali$utan nang kasa$a pala siya nito.
/he heaved a sigh. .aya$aya ay $ay nag2serve sa kanya ng $aiino$. Dala sa sarili na
pinaikot2ikot niya ang straw sa baso ng Guice na pinag2iinu$an niya. 6agsisi$ula na siyang
$aburyo dahil hindi na$an siya sanay sa ganoong lugar. Isa$a pa na nakasuot siya ng red
cocktail dress. 6aaasiwa siya sa hitsura dahil pakira$da$ niya $asyadong se@y ang da$it na
pinasuot sa kanya ni 0ate. %apit na hapit iyon sa katwan niya. =3apos naka2high heels pa siya5
6akakaloka5
6agpalinga2linga siya sa paligid. Lahat ay pawang nagsasaya sa okasyon na iyon. 3ila
nag2iisa lang siya na gustong $agsolo hanggang sa $ahagip ng $ga $ata niya ang isang
lalakiHdoing the sa$e that she’s doing right now. Pinaglalaruan na$an nito ang hawak na
goblet. 6aikiling niya ang ulo. /he finds hi$ cute. %indi nya direktang $a2describe ito dahil sa
tu$atakip na $ask sa $ukha nito. %indi niya ala$ kung para saan at bakit nakara$da$ siya ng
inis na para bang gusto niyang lapitan ito at tanggalin ang $askara nito. 1or heaven’s sake,
ano ba iyong iniisip niya7 %indi. 6apapikit siya ng $ariin. /unud2sunod na iniling niya ang ulo.
6ang i$ulat niya ang $ga $ata ay para bang bulang naglaho ang lalaki. %indi niya
$aipaliwang ang da$da$ing lu$ulukob sa kanya. 3ila ba gustong $aglakad ng $ga paa niya.
It’s kinda weird. %indi niya $aintindihan ang sariling reaksyon. .aya$aya ay natagpuan na
la$ang niya ang sarili na naglalakad2lakad hanggang sa $apunta siya sa garden kung saan
walang tao.
“<@tra careful5 babala ng isang boses ng lalaki.
6aiwasan nga niya ang boteng nakaharang sa hahakbangan niya ngunit na2overlook
na$an niya ang kasunod na baitang ng hagdan. 6apatili na la$ang siya at hinintay ang
pagbagsak niya ngunit hindi nangyari ang inaasahan niya. .aagap siyang nasalo ng kung sino.
!t nang subukan niyang buksan ang $ga $ata ay para bang natuklaw siya ng ahas. 6a$agneto
ang tingin niya sa $ga $ata nang pu$angko sa kanya. 1ea%ti-%l ee!, she thought. !nd oh $y
gosh, siya rin iyong lalaking pinag$a$asdan niya5
%er pulse rate accelerated. Pakira$da$ niya hu$into ang pag2inog ng $undo. It was as
if she fell in a cliff as she was staring on his brown eyes. 6o, no, no, it’s hazel5 !t sa dulo ng
bangin ay katubigan. %ala, she was already drowned by his looks. Pero sa kabila niyon ay hindi
pa rin $apuknat ang $ga $ata nila sa isa’t isa. 0ung hindi pa niya $arahil narinig ang tinig ni
0ate ay hindi pa siya $atatauhan. !t wala talagang $ay balak gu$alaw sa kanila5
!gad siyang bu$aba rito. “323hanks. Iyon la$ang at tu$alikod na siya. 0ipkip niya sa
dibdib ang sa$pung kabayong tila nagkakarera roon.
“P’RE ang lalim naman ata ng inii!ip mo# 1abae na ba ?an67
2apaki!lot !i Kle nang marinig ang bo!e! ng kaibigang !i La&rence !a kana# ='hm,
ano na nga %lit ?ong pinag-%%!apan natin67
Imbe! na !ag%tin ang tanong nia a tiningnan !ia nito nang mapang-%!ig# =8agtapat ka
nga !a akin, pare# 're o% -inall in lo/e6 4ino0ng babaeng nagpalambot "ian !a bato mong
p%!o, ha67
4aglit !iang napamaang at pagkaraa0 mahinang t%ma&a# =EenD, ano bang
pinag!a!a!abi mo "ian6 'ko, in lo/e6 Ei"ic%lo%!B7
T%maa! ang labi nito at !aka %miling-iling# =*/i"ence pro/en, p0re# Lahat ng !ign! ng in
lo/e a nakikita ko na !a ?o#7
=Kat%la" naman ng ano67
=La!t -e& "a!, lagi kong napapan!in na bigla ka na lang nat%t%lala# 4a i!ang %!apan a
bigla ka na lang matitigil at mah%h%log !a pag-ii!ip# ?Tapo! papalit-palit ka ng moo"#7
=Ion lang ba6 Por 3%e biglang mat%t%lala a in lo/e na ang meaning6 ;in"i ba
p%&e"eng marami lang akong inii!ip t%ngkol !a trabaho6 'lam mo namang pinoproblema ko
ang pag-ali! ni Ginia !a trabaho# ;anggang ngaon bakante pa rin ang po!i!on nia#7
=Ion lang ba talaga ang "ahilan67
4%mim!im !ia ng mainit na kape# Umaamin na !ia# ;in"i lamag talaga ion ang
"ahilan pero hin"i nia ion ipapaalam !a kaibigan# 4im%la nang magbalik !ia !a 8anila a
tila ba ma k%lang !a pagkatao nia# ;in"i nia maintin"ihan# ;in"i ma&aglit-&aglit !a i!ip nia
!i 8eli!!a5ang maamo nitong m%kha, ang mga mata nitong p%n%ng-p%no ng "am"amin, ang
matango! nitong ilong at ang###manipi! nitong mga labi# 4he &a! like a ?oddessB
=There o% are again# 8agb%hat nang magbalik ka rito a nag!im%la ka nang
magkaganan# 'minin mo na lang ka!ing ma nakabihag ng p%!o mo "o0n !a Lag%na#7
=$hat6 $ala akong "apat na aminin !a io, EenD# 'ng mab%ti pa, let0! <%!t talk abo%t
b%!ine!!# $ala kang mapapala k%ng %%ngkatin mo ang lo/eli-e ko# $ala ako no0n#7 Itinago nia
ang pait na naram"aman# Pakiram"am nia ma t%m%!ok na a!pile !a p%!o nia#
Tinapik !ia !a balikat ng kaibigan# =K%ng nagmamahal ka na nga, h%&ag mo na !iang
paka&alan pare# ;in"i na tao b%mabata# 4ina!abi ko ?to "ahil aokong "%mating ?ong
panahon na pag!i!ihan mo !a h%li na hinaaan mo lang !iang "%maan !a b%ha mo at hin"i !ia
hina&akan#7 makah%l%gang !abi nito#
T%mago! ion !a kaib%t%ran ng p%!o nia# =Thank! -or the a"/ice#7
BUMALIK !a ka!al%k%an ang "i&a ni 8eli!!a nang mag-inga ang cell phone nia# 2ang
makita ang pangalan ng teacher ni Can-Can !a !creen ng phone nia a hin"i nia maipali&anag
ang kabang b%m%n"ol !a "ib"ib nia# 'ga" niang !inagot ang ta&ag# ;alo! mabiti&an nia ang
ga"et nang malaman ang !a"a ng g%ro nito# ;in"i ra& makahinga ang kapati" nia kaa
i!in%go" !a ho!pital#
$alang pag"a"ala&ang-i!ip na hinablot nia ang bag at k%maripa! !a ho!pital# na !inabi
ng g%ro nito# 8amaa na lamang !ia tata&ag !a principal %pang ipaalam ang biglaan niang
pag-ali!# 2ag-%%anahan !a pagbag!ak ang mga l%ha nia# 8a !akit !a p%!o ang kapati" nia#
2alaman nia ion ilang b%&an matapo! ito mapanganak# ;alo! g%m%ho ang m%n"o nia !a
kaalamang ion# Ion ang ra!on k%ng bakit hin"i nia ito gaanong pinaglalaro !a laba!# ;in"i
alam ng kapati" ang t%ngkol "oon# 'ng alam nito a !impleng asth$a lamang ang !akit nito#
1ata pa ito at aa& niang ma-i!olate ito !a ibang bata# 'ng hanga" nia a mam%ha ito ng
normal kat%la" ng iba# Pinaki%!apan na nia ang g%ro ng kapati" na bantaan ito at h%&ag
hahaaang mapago"# Ipinagtapat nia !a a"/i!er nito ang t%ngkol !a !akit nito %pang maipa-
%na&a pa lalo ang !it&a!on#
=8anong, pakibili!an naman po,7 ania !a triccle "ri/er#
=4ige ho#7
2ang makarating ng ho!pital a !inal%bon<g !ia ng g%ro ng kapati"# =8a0am Fin", ano
po ba ang nangari67
=Pata&arin mo ako, 8!# 8eli!!a# 2agpata&ag ka!i ng meeting ang principal no0ng rece!!
time kaa na&aglit !a paningin ko !i 8arianne# *h, naglaro ?ata ang mga bata at nagtakb%han#
?Tapo! pagbalik ko naninikip na ang "ib"ib nia# I0m reall !orr#7
Inabot nia ang kama ng g%ro# =$ala po kaong ka!alanan# Un"er!tan"able naman po
ang !it&a!on#7
8aamaa a l%maba! na ang "octor# Ion "in ang "octor na nagche-check %p reg%larl
!a kapati"# 2ilapitan nia ito#
=9oc, k%m%!ta na nag kapato" ko67
=2ot goo", 8eli!!a# 8ab%ti na lang at nai!%go" !ia rito kaaga" bago pa ma&alan ng
o:gen !a kata&an# I think o% !ho%l" take m a"/ice, 8eli!!a# ;abang t%matagal ma! lalo pang
h%mihina ang p%!o ng bata#7
Pagkatapo! maka%!ap ang "octor a nanl%l%mong p%ma!ok !ia !a !ili" ng kapati"#
2aaa&ang pinagma!"an nia ito# Unti-%nti !iang l%mapit "ito# ;ina&i nia ang ilang hiblang
nag!amb%lat !a m%kha nito# Tear! &elle" in her ee!# ;in"i nia kaang ma&ala ang kapati"
nia# Tama na ang na&alan !ila ng mag%lang# ;%&ag naman na !anang k%hanin pa ang taong
nagbibiga ng laka! !a kana# ;in"i nia kakaanin# Ikamamata rin nia ion#
Boctor /antillan handed her a piece of paper. “Pag2isipan $ng $abuti ito, .elissa.
0ung dadalhin $o siya sa hospital na iyan, $as $atututukan siya. .as lalaki ang tsansa na
gu$aling ang kapatid $o.
6apatingin siya sa kapirasong papel. /a .aynila pa ang hospital na inirereko$enda ng
doctor. 6oon pa $an ay in2advice na nito na dalhin ang kapatid doon kaya la$ang ay wala
na$an siyang sapat nap era para $aipaga$ot sa isang $ataas na hospital ang kapatid.
“.ay kakilala akong doctor d’yan. F$2oo ka lang at aabisuhan ko siya agad tungkol sa
inyo para $aasikaso kayo kaagad doon. Buhay ng kapatid $o ang nakasalalay dito, .elissa. !t
kung ang iniisip $o ay pa$bayad, $atutulungan ka ng kakilala kong doctor. .ay $ga nag2i2
sponsor doon at $ailalapit nila ang kalagayan ng bata doon. /a gayon ay wala ka nang
iintindihan sa panggastos sa pagpapaga$ot. 0aya, pag2isipan $o itong $abuti.
4%mang-aon na !ia ka 9octor 4antillan# ;in"i na nia kailangang patagalin pa ang
pag-ii!ip gaong nakataa ang b%ha ng kapati" nia# K%ng kinakailangan nilang i&anan ang
b%ha nila ngaon !a Lag%na a gaga&in nia para lamang !a kapati"# 8ahal na mahal nia ito
at kahit b%ha nia a magaga&a niang ibiga rito# Kat%la" na lamang ng !akripi!ong gina&a
ng ina para rito#
1%ka! a maghahanap na !ia ng marerentahang baha !a 8anila# 't kapag nakahanap
na !ia a ii&an na nila ang Lag%na@
HIN'I na kaa pang tiki!in ni Kle ang !arili# Ibin%&elta nia ang !a!akan# Imbe! na
"%miret!o ng kompana a tinahak nia ang "aan pap%nta !a Lag%na# Kailangan niang makita
!i 8eli!!a# 8ababali& na !ia !a kakai!ip "ito# 1ahala na k%ng ano ang paratingan ng
nararam"aman nia# Tma !i La&rence, hin"i nia "apat ak!aahin ang pagkakataong ion#
Oo, hin"i na nia i"e-"en pa ang e!pe!al na nararam"aman nia para ka 8eli!!a#
$ala na !iang pakialam k%ng ma!aktan !ia# That0! part o- being in lo/e# Lahat naman nang
!%m%ong !a rela!on a nakarana! ng sakit# ;in"i na rin !ia natatakot !a reGection# K%ng &ala
mang nararam"aman !a kana !i 8eli!!a a ao! lamang !a kana# 8a! mab%ti na ion ka!a
pagkaitan nia ang !arili# 't &ala na rin naman !iang mapapala pa k%ng pat%lo niang
hihintain ang i!ang babaeng malaon nang makita pa nia# 'pat na taon na ang l%mipa! at
panig%ra"ong ma !arili na itong b%ha@8a !ariling pamila#
2akakapagtaka na &ala na !iang naram"amang kirot ngaon !a "ib"ib# Aanoon nga
!ig%ro makapangarihan ang pag-ibig kapag p%ma!ok !a p%!o ng nin%man# 8agaga&ang
hil%min kahit pa ang pinakamalalim na !%gat# 2agaga&ang b%%in ang &a!ak-&a!ak nang p%!o#
2gaon lamang nia ion naram"aman5ang maging ma!aa nang ganoon# ;in"i na nia
pakaka&alan pa ion#
Pagkatapo! ng ilang ora! na biahe a nat%nton "in nia ang baha ng "alaga# 2apali!
ang ngiti !a mag labi nia pagkakita !a kart%lang naka!abit !a gate ng tinitirhan ng mga ito# =,or
Eent#7 2oB ;in"i p%&e"e ion mangari# 4aan !ila nagt%ngo6
=8i!ter, balak n0o po bang %m%pa67 anang i!ang tinig !a kana#
1inalingan nia ito ng tingin# =;o6 ;in"i po# 'hm, p%&e"e ko po bang malaman k%ng
na!aan na ?ong "ating nakatira rito67
='h, !ila 8eli!!a ba ang !a"a mo6 2ak% hi<o, kaaali! lang nila kahapon# 2abigla nga rin
ako, eh# 1alita ko, !a 8anila ang p%nta nila, eh#7
=2a!abi ho ba nila k%ng !aan !a 8anila67
=Pa!en!ia na# ;in"i ko alam k%ng !aan partic%lar !a 8anila#7
1%mag!ak ang mga balikat nia# =4alamat na lang ho#7 1igla a naglaho ang mga plano
nia# Paano pa nia ma!a!abi ka 8eli!!a ang nararam"aman nia6 't k%ng hahanapin nia ito,
!aan !ia mag!i!im%lang maghanap6 'ng la&ak ng 8anila#
8%khang !a ikala&ang pagkakataon a mararam"aman na naman nia ang l%pit ng pag-
ibig# 8a! ma!aklap ka!a %na@
CHAPTER (
“ATE, hin"i pa ba tao %%&i67
2apab%ntong-hininga !ia# =;in"i ba0t naipali&anag ko na !a io ang lahat, bab6 ;in"i
na m%na tao %%&i "oon hangga0t hin"i ka pa g%magaling ng l%b%!an67
=*h ate, ang laka! ko na oh#7 anito at !%maa&-!aa& !a harapan nia# Ainaa pa nito !i
EDDa at pinakitaan !ia ng /er!ion nito ng cha-cha#
2apangiti !ia# 1ibbo naman ka!i talaga ang kapati" nia# 4he0! a /er talente" chil"#
Ion nga lamang a limita"o naman ang ba&at paggala& nito "ahil !a !akit nito# 2ang
makarating !ila !a 8anila a aga" na nagt%ngo !ila !a ho!pital na !inabi ni 9octor 4antillan# 't
gaa nga ng ipinangako nito, ina!ika!o kaaga" !ila ng mga per!onnel ng ho!pital# 2ailaka" "in
aga" ang !pon!or!hip !a pagpapagamot ni Can-Can# 8abili! naman ang pro!e!o "ahil kaaga" na
natanggap ang i!inangg%ni nila# $ala na !ilang an%mang babaaran !a ho!pital#
2aaa&a nga lamang !ia !a kapati" "ahil k%ng an%-ano ang ini-in<ect "ito# 'ng "ami ring
gamot na ipinapainom "ito# K%ng p%&e"e lamang niang ak%in ang !akit ng kapati" a noon pa
nia gina&a# 2ahihirapan !ia !a t%&ing nakikita niang %miin"a ito ng !akit#
8aamaa pa napa%bo ito# 'ga" nia itong "inal%han#
=Oh !ee, hin"i ka pa totall galing, bab#7
=I0m !orr, ate,7 bigla a !abi nito#
;inaplo! nia ang kali&ang pi!ngi nito# =Oh, para !aan naman ang !orr6 Co% "on0t nee"
to be !orr#7
=Ka!i ate nahihirapan ka nang "ahil !a akin# 'ko naman talaga ?ong rea!on k%ng bakit
tao nan"ito, eh# 'te, b%malik na tao !a atin# 'oko "ito#7
Pinigilan niang maiak# =Kahit kailan hin"i p%ma!ok !a i!ip ko na pabigat ka !a akin#
Can-Can, hin"i tao p%&e"eng b%malik !a Lag%na# 2agka!%n"o na tao na "ito na tao titira, ?"i
ba6 9ito tao magbabagong-b%ha# 't !aka, nangako naman !i 'te Kate mo na "a"ala&in nila
tao "ito# 't min!an "in naman a "a"ala& tao !a kanila# Kaa h%&ag nang mak%lit, ha67
T%mango naman ito at %makap !a kana# 4he bit her lo&er lip# I!ang lingo na !ila !a
8anila ng%nit hanggang ngaon a &ala pa !iang nahahanap na trabaho# 8ab%ti na lamang a
ma !a/ing! !ila para !a pang-ara&-ara& na pagkain nila# Pero !a lalong ma"aling panahon a
kailangan na niang makahanp ng trabaho# ;in"i naman p%&e"eng %ma!a lang !ila !a !a/ing!
nia#
2apaki!lot !ia nang k%mala! ng akap ang kapati"#
='te, ?"i ba tagarito !a 8anila !i K%a Kle6 P%&e"e ba natin !iang "ala&in67
2gaon lamang nia %lit naalala !i Kle# =;mm, bab, hin"i natin alam k%ng kng !aan
e:actl "ito !a 8anila nakatira ang K%a Kle mo, eh#7
=' ate, binigan nia nga po pala nia ako ng calling car"B7 Pagka!abi nion a
nagt%ngo ito !a k%&arto nito# Pagbalik nito a "ala-"ala na nito ang i!ang car"# Inabot nito ion
!a kana#
=Kailan nia ?to biniga67 ;in"i nia ka!i maalalang ma ibiniga !i Kle !a kapati"#
=2o0ng "a po na aali! na po !ia# 4a ma .cBo po# Inabot nia po !a akin no0ng
magp%nta kao ng re!troom#7
'h, ion naman pala ang "ahilan k%ng bakit hin"i nia ion alam#
=4abi po ni K%a, t%ma&ag "a& po tao !a kana kapag kailangan po natin ng t%long#
'te, I &ant to !ee K%a Kle# 8i!! ko na po !ia# 4aka, baka mat%l%ngan ka po niang
maghanap ng trabaho@7
A%!t%hin man niang h%mingi ng t%long "ito a &ala naman !iang !apat na laka! ng
loob# I!a pa, hin"i pa nia it l%b%!ang kilala# 'lam niang mapagkakati&alaan ito kaa nga
lamang a i!ina!aalang-alang nia ang ag&at nila# 2a!i!ig%ro naman niang galing ito !a i!ang
maimpl%&en!iang pamila# ;in"i rin malabong ma noba na ito, o baka nga a!a&a pa#
0ung $ay girlfriend na siya, bakit hinalikan ka niya7 !t kung $ay asawa na siya, lalong
hindi dapat siya gagawi ng ganoon.
1%t !till, aa& niang bigan ng mali!a ang halik nito# ,or goo"ne!!, it &a! Gust a ki!!
on the cheekB 1aka para rito a &ala lamang ion# I!ang pang-kaibigang halik na &alang
an%mang $eaning# 't k%ng ma ibig man iong ipahi&atig !a kana, hin"i nia kaang
pahint%l%tan ion# ;in"i pa !ia han"ang m%ling %mibig@lalo na ang ma!aktan#
='te67 nakiki%!ap ang mga mata ng kapati"#
=;mm, !ige# 4%!%b%kan kong kontakin !ia,7 na!abi na lamang nia nang t%migil na ito
!a pang%ng%lit#
NAPATITIG !i 8eli!!a !a ha&ak na calling car"# 'ng !abi nia noon a hin"i !ia hihingi ng
t%long "ito ng%nit l%mipa! na naman ang ilang ara& at hin"i pa rin !ia makahanp ng trabaho#
;in"i naman p%&e"eng nakatanga lamang !ia roon !a baha# I!a pa, naga&a na nia m%ling
ipa!ok !a e!k%&ela !i Can-Can# 8ab%ti at ma malapit lang na e!k%&elahan !a kanila at tinaggap
naman ito roon#
Pinaikot-ikot nia !a "aliri ang calling car" ni Kle# ;%minga !ia nang malalim# 1ahala
na# Kailangan na talaga nia ng t%long# Inabot nia ang cell phone !a i!ang tabi at !aka i"inaal
ang n%mero ng binata# 2g%nit nakakailang ring na a hin"i pa nito !ina!agot ang ta&ag nia# '
nang "angang ie-en" call nia na a !aka naman !%magot ang na!a kabilang lina#
=;ello,7 ani tinig !a kabilang lina#
2aniga! !ia# ;in"i bo!e! ni Kle ang b%m%nga" !a kana k%n"i i!ang bo!e! ng babae#
=;ello, &ho0! thi!67 !abi pa ng babae#
4a !obrang pagkabigla a pinin"ot nia ang en" call b%tton# Para ba !iang nakipagkarera
!a kabao !a !obrang paghingal nia# 'ng bili! ng tahip ng "ib"ib nia# 't ba&at pagpintig ng
p%!o nia a para bang ma hap"i !iang nararam"aman# 4o con-irm nang ma girl-rien" ang
lalaki#
Paano $o na$an nasabi na girlfriend nga niya iyon7
=4h%t %pB7 ini! na !agot nia# 'a& na niang makinig pa# 't !aka "apat na ika!ia nia
ion# 9ahil k%ng !akali mang ma nararam"aman ang binata !a kana a hin"i nia ion
mat%t%g%nan# Pira-pira!o na ang p%!o nia# ;in"i na nia magaga&a pang magmahal m%li@
Pero bakit ngaon a ma bahagi ng p%!o nia ang t%m%t%tol !a g%!to niang mangari6
KINUHA ni Kle m%la !a kapati" ang cell phone# Tiningnan nia ito ng ma!ama# =4ino ang ma
!abing pakialaman mo ang gamit ko, Fhri! Thalia67
=K%a rela: ka lang, oka6 8a t%mata&ag ka!i !a io# *h na!a bano ka naman#
Foncerne" citiDen lang ako at nai!ip ko na baka emergenc kaa ako na ang !%magot# 'ko na
nga ang nagmamagan"ang loob, eh# T!kB7 2apalatak pang !abi ng kapati"#
=;a nak%, "on0t make an alibi, Thalia# P%&e"e namang kinatok mo ako !a bano, ?"i
ba6 Co% !ho%l" ha/e calle" me# 'ng !abihin mo lang ka!i hinahal%ngkat mo ang cell phone ko#
Thalia, &ala kang mababa!ang kahit ano rito#7
=1ahala ka k%ng ano ang g%!to mong i!ipin, k%a# 1a!ta, malini! ang kon!en!ia ko# 't
naab%tan ko nang nagri-ring ian# K%ng t%t%%!in nga ka!alanan mo "ahil hin"i mo narinig#7
2apapailing na lamang !ia# =4ino ba ?ong t%ma&ag6 'no0ng !abi67
=Unkno&n n%mber, k%a# *h hin"i nga ako !inagot# Parang timang lang# T%ma&ag pero
hin"i naman ako !inagot#7
=1aka natakot !a bo!e! mo,7 natata&ang !abi nia# In-!can nia ang received calls !a cell
phone nia# Unkno&n n%mber nga ion# 4ino naman kaa ion6
=;o k%a, ang gan"a-gan"a ng bo!e! ko, nohB I think, o% !ho%l" ret%rn a call# K%a,
baka naman babae mo ?on, ah6 ;ala, lagot kaB7
9in%t"ot nia ang noo nito# =K%ng an%-ano na naman ang p%mapa!ok "ian !a i!ip mo#
;in"i na talaga ako magtataka k%ng bakit hin"i ka nag-at%biling !ag%tin ?ong ta&ag, eh# 't ano
na naman ang ginaga&a mo rito67
='ng !&eet naman ng b%nga" !a akin ng k%a ko6 2a-to%ch ako, grabeB 'ba, por 3%e ba
ma a!a&a na ako ba&al na akong b%mi!ita rito67
=That0! not &hat I mean# 2akaka-!en!e lang ka!i ako na ma k%ng ano ka na namang
ipapaga&a !a akin, eh# Oh plea!e lang, tigilan mo na ako !a mga blin" "ate na ?an, ah6 Kaa
kong p%mili ng para !a !arili ko, Thalia#7
2agningning ang mga mata nito# =K%a, meron na ba67
=Oo, meron na# Kaa plea!e lang tigilan mo na ko ha67 ania !a kapati"# ;in"i totoo ang
!inabi nia# 4inabi nia lamang ion nang tigilan na nito ang pagreto ng k%ng !in%-!inong babae
!a kana#
=Oh reall6 $o&, t&o goo" ne&! at one "aB7 b%lala! nito#
2apak%not ang noo nia# =$hat "o o% mean67
=K%a, I0m <%!t here to in-orm o% that I0m !e/en &eek! pregnantB7
=2ak!B Fongrat%lation!, little !i!B7 ;e0! !o happ -or her !i!ter# 'lam nia ka!ing g%!to
na talaga nitong magkaroon ng anak#
=K%a, I &anna meet o%r girl-rien" !oone!t a! po!!ible# K%k%nin ko !iang 2inag, ah67
2apal%nok !ia# Tila pinag!i!i!ihan na nia na !inabi niang ma girl-rien" na !ia#
$rong mo/e# Paano na ngaon ang gaga&in nia6
=K%a, k%ng ako !a ?o h%&ag ka nang magpat%mpik-t%mpik pa# 'l%kin mo na aga" ng
ka!alB7 !abi pa nito#
2anlaki ang mga mata nia# =;o 8r!# Fhri! Thalia 4an"o/al-Tan, ano ang akala mo !a
ka!al, ba!ta-ba!ta lang6 $e0re !till in the !tage o- getting to kno& each other@7 4%ma!akit na
ang %lo nia# Paano nia matataka!an ang !ariling g%!ot na gina&a6
=Oka -ine# 1a!ta, I &ant to meet her# Oh pa0no k%a, I ha/e to go# 8a p%p%ntahan pa
kami ni 1erting, eh# .%!t call me i- nakapag-!et ka na ng "ate, ah67
2apatango na lamang !ia# %ahay, ano ba iong naga&a nia6
NAGHAHANAP !i 8eli!!a !a Fla!!i-ie" '"! nang maaaring mapa!%kang trabaho nang biglang
t%m%nog ang cell phone nia# 2aalala niang tata&agan !ia ni Kate nang hapong ion kaa
&alang pagt%t%mpik na !inagot nia ang ta&ag#
=;ello Kate, I0" been &aiting -or o%r call# ,inall, o% ma"e itB7 aga" na b%nga" nia#
=4orr# 8a I kno& &ho0! thi!67
2apak%not ang noo nia# Inali! nia !a tainga ang aparato at tiningnan ang !creen ng
kanang cell phone# 2apah%min"ig !ia nang makita k%ng !ino ang %ma&ag !a kana# Ka Kle
ang n%mber na ion# ;in"i !ia maaaring magkamali# Ibinalik nia !a tainga ang ga"et# 1igla
a %matikabo !a pagkabog ang p%!o nia#
=;ello67 ani ng kabilang lina# =Co% ha/e calle" me e!ter"a, kaa lang iba ka!i ang
naka!agot ng ta&ag# I <%!t &ant to kno& k%ng ano ang kailangan mo !a akin#7
$ala !iang maap%hap na i!a!agot#
='re o% !till there67
=C-Ce!#7 ;%minga !ia nang malalim# =Kle, !i 8eli!!a ito#7 !a h%li a na!abi nia#
=I0m right, ika& nga ba talaga ian 8eli!!a6 'kala ko nagkamali lang ako ng narinig
kanina#7
=Ce! Kle, !i 8eli!!a nga ito# Pa!en!ia ka na k%ng tina&agan kita#7
=2o, it0! -ine# 1akit ka nga pala napata&ag6 Oh b the &a, galing ako !a ino, I think
more than a &eek ago# 'ng !abi na!a 8anila ra& kao6 'no ang nangari67
2ag%lat !ia !a !inabi nito# 4o, tinangka pa pala nitong bi!itahin !ila# ;in"i nia nia
napagba&alang nang ma bahagi !a p%!o nia ang nagalak !a kaaalamang ion# =Oo, nan"ito
nga kami !a 8anila# It0! a long !tor k%ng bakit kami ngaon biglaang napa!%go" "ito#7
=Uhm# I &ant to !ee o%# I mean, g%!to ko kaong makita ni Can-Can# P%&e"e ba67
%oy bruha, huwag $o nang hayaang $apalapit ka pa sa kanya. !lalahanin $ong $ay
girlfriend na siya5 paalala ng kanang i!ip#
3eka lang, hindi pa na$an ko$pir$ado, ah7 3ingnan $o nga, pinuntahan pa pala kayo
sa inyo, !al%ngat naman ng kanang p%!o#
2anaig ang p%!o nia# =1akit naman hin"i6 4ige, let0! meet#7
2ang magka!%n"o k%ng !aan !ila magmi-meet a nagkapaalaman na !ila# 2ang maibaba
nia ang phone a napahinga !ia nang maraha!# Parang g%!to niang i%ntog ang !ariling %lo#
2apatal%ngko !ia !a me!a# 'no ba ang nangaari !a kana6 1akit nia pinahint%l%tan na
bigan ng pagkakataon ang lalaki na magkita pa !ila %li6
='te67
2ag-angat !ia ng %lo nang marinig ang bo!e! ng kapati"#
='re o% oka, ate67
Pinalapit nia ito at !aka ini%po !a kan"%ngan nia# =Oo naman# Co% kno& &hat6 I ha/e
a !%rpri!e -or o%#7
='no po ion ate67
=Co%0ll !ee it later# ;alika na0t magbihi! ka na#7
2ang makapagbihi! a "%miret!o !ila !a katatagp%an nila ni Kle# 4ia ang nag-!%gge!t
na !a Baywalk na lamang !ila magkita# A%!to nia rin ka!ing mapagma!"ana ng pagl%bog ng
ara&#
='te, na!aan na iong !orpre!a mo67 naaatat na tanong ng kapati" !a kana#
=Parating na@7
=Can-CanB7 !iga& ng pamilar na bo!e!#
4aba !ilang napalingon ng kapati" !a pinanggalingan ng bo!e!# Kitang-kita nia ang
!aa !a m%kha ng kapati"# Tinakbo nito ang lalaki# 1in%hat naman ni Kle ang bata# 2apangiti
!ia# 2ai!ip nia, ma! lalong mahihirapan !iang pagla%in ang "ala&a "ahil naging malapit na
ito !a i!a0t i!a#
=2a-mi!! kita, c%tie prince!!# K%m%!ta ka na67 2arinig niang !abi ni Kle#
=I mi!!e" o% too, K%a# 2a-ho!pital po ako pero ao! na po ako,7 !agot ng kapati"#
=1akit ka naman na-ho!pital67 ma pag-aalala !a tinig nito#
=8a hika po ka!i ako, eh# 4in%&a ko po ang !abi ni ate na h%&ag tatakbo kaa po
na"ala ako !a ho!pital#7
=Oh !a !%!%no", o% !ho%l" obe o%r ate, oka67
T%mang%-tango naman !i 8arianne# Pagkaraan a l%mapit ito !a kana# Ibinaba nit ang
bata !a bench# 't m%li a gin%lat !ia nito !a !%m%no" nitong gina&a# 2iakap !ia nito#
8ahigpit#
=2a-mi!! "in kita, 8eli!!a@ 9i" o% mi!! me67
It ma"e her bo" -roDen# Parang hinahabol ng !amp%ng kabao ang p%!o nia !a bili! ng
pintig nion# Pero !a totoo lang, !he lo/e! being &rappe" aro%n" hi! arm!# It -elt like hea/en# 4o
goo"#
'a& niang !ag%tin ang tanong nito# Ainantihan na lamang nia ito ng akap# 4ig%ro
naman a !apat nang !agot ion# Ce!, !he mi!!e" him# A%!t%hin man niang kontrolin ang
nararam"aman a natatalo naman !ia ng kanang p%!o# Pero ba!ta, hanggang "oon na lamang
!ig%ro ang !a kanila#
CHAPTER )
“KUYA KYLE*+
2apakala! ng akap !i Kle !a kana nang marinig nito ang pagta&ag ng k%ng !ino#
L%mipa" ang tingin ni 8eli!!a !a babae# 4e: ito# 8ala-8i!! Uni/er!e ang h%bog ng kata&an
nito# In !hort, magan"a ito# 4o, ito ba ang girl-rien" ni Kle6
Bruha5 %indi $o ba narinig =yong sinabi no’ng babae7 3inawag nga siyang k%a,=di ba7
*h, k%ng ganoon kaan%-ano nito ang babae6 Kapati"6
=;e k%a, "ito pala ang meeting place n0o ng girl-rien" mo, ha6 8a"aa ka k%a, hin"i
ba0t nangako ka na ipapakilala mo !ia !a akin,7 ani babae#
2amantal ang kanang noo# 4ino0ng girl-rien" ang tin%t%ko nito6
L%mapit !a kana ang babae# =;iB I0m Fhri! Thalia# Co% can call me either Fhri! or
Thalia# $hat e/er o% pre-er, it0! -ine &ith me# I0m K%a Kle0! little !i!ter, b the &a# 4alamat
at nakilala ko rin !a &aka! ang girl-rien" nia# 'lam mo bang ika& ang ka%na-%nahang girl-rien"
ni k%a67
=;-;a67 2apatingin !ia ka Kle# Oh m go!h, ano ba ang nangaari6
=Thalia, pren%han mo nga iang bibig mo# 't !aka, &hat are o% "oing here67
=K%a, &alang ma!ama k%ng makikilala ko ang %nang babaeng t%m%na& ng pagiging
pihikan mo#7 L%mipat ang tingin nitong m%li !a kana# ='te, ma I kno& o%r name67
'l%mpihit !ia k%ng !a!agot !ia# 1ago !ia !%magot a napatingin pa !ia ka Kle#
2akiki%!ap ang mga mata nito# 1%m%ka "in ang bibig nito na para bang nag!a!abing,
=8agpapali&anag ako mamaa#7
Inilaha" nia ang kama# 1ahala na# =I0m 8eli!!a# It0! nice meeting o%, Fhri!#7
4he reache" her han"# ='n" &hat0! the name o- thi! little c%te chil"67 t%ko nito ka
Can-Can# ;alo! makalim%tan na niang nan"oroon ito# 2akatingin lamang ito !a kanila#
=;ello po# 'ko po !i Can-Can#7 ani kapati" nia#
2i%ko" ito ni Fhri! at !aka pini!il ang pi!ngi nito# =4ana maging ka!ing-c%te mo ang
bab ko#7
=8a bab po kao67
T%mango ang babae# =Oo# 2an"ito pa !ia#7 anito na itin%ro ang !inap%p%nan#
;ina&akan naman nion ng kapati" nia# =;ello !a ?o bab#7
2apangiti !i Fhri!# =Oh &o&# Pinapa!aa mo ko# Co%0re !o c%te# 2ak%, parang g%!to ko
ata na lagi kang makikita, ah67
=Thalia, paglilihian mo lang ian !i Can-Can, eh# 1aka ga&in mo pang lar%an ?an# 'n"
&ait, hin"i mo pa !ina!agot ang tanong ko# $hat are o% "oing here6 $ala ka bang ka!ama67
T%mao ito# =2ag-meet kami ni Cna "ito# 9o o% !till remember her6 .e--0! !i!ter# 't
h%&ag kang mag-alala k%a# ;in"i ko naman !i!irain moment n0o# 8a!o!olo mo !i 'te
8eli!!a# Parating na !i 1ert#7
Pinam%lahan !i 8eli!!a !a !inabi ni Fhri!#
=Thalia, lalagan ko na talaga ng !cotch tape ?ang bibig mo#7
=;a nak%, totoo ka!i@ 'te, kapag ika& pinaiak nito, !abihin mo lang !a akin, ha6 'ko
mi!mo ang babangas !a pagm%m%kha nianB $alang kapa-kapati" !a akin#7
2angiti !ia !a !inabi ng babae# 2apaka-!trong ng per!onalit nito# 't halata naman na
clo!e "in ang magkapati" kahit pa ganoong nag-aa&a ang mga ito# 8aamaa pa a "%mating
na ang ka!ama nito# Ipinakilala !ia nito !a a!a&a nito# The &ere per-ect co%ple ma"e b
hea/en#
“MELISSA, I0m !orr abo%t kanina#7
Tiningnan nia !i Kle# =Oka lang# 'hm, paano mo maipapali&anag !a kapati" mo na
mali ang akala niang ako ang girl-rien" mo6 2akakahia "in na inaga&an ko ng po!i!on ang
girl-rien" mo#7
;i! -orehea" -orme" a crea!e# =Inaga&an6 2o, 8eli!!a# $ala pa talaga akong girl-rien"# I
<%!t ha/e to !a to Thalia na ma girl-rien" na ako para tantanan nia nang i-!et ako !a blin"
"ate# 'n" I0m !o !orr talaga at na"ama ka pa#7
6o, .elissa. Dala pa talaga akong girlfriend. 2ag-echo ion !a pan"inig nia#
Kompirma"oB ;e0! !till !ingle# Pero !ino ?ong !%magot !a ta&ag nia nang nakaraang ara&6 Oh
m go", !i Fhri! ba ?on6
=Kle, no0ng t%ma&ag ako the la!t time@Uhm, !ino ?ong naka!agot67 ;in"i nia natii!
na itanong "ito ang t%ngkol "oon# A%!to niang maka!ig%ro#
=Oh &ait, inii!ip mo bang girl-rien" ko ?ong !%magot !a ta&ag mo6 Kaa ba hin"i ka
!%magot67 2ata&a ito nang mahina na ikinap%la ng pi!ngi nia# =4i Fhri! lang ?on, LiD#7
=8ala ko ba@7
=Aaa nang narinig mo !a ma"al"al kong kapati", pihikan ako# ;in"i pa ko nagkaka-
girl-rien"#7
1akit ba parang ang !arap pakinggan no0n6 2aipilig nia ang %lo# K%ng an%-ano na
naman ang inii!ip nia# Tiningnan nia ito# ='hm, ano na ang plano mo ngaon67
2aram"aman nia ang pagh%got nito ng hangin# ='hm, LiD, ma@8a I ha/e a -a/or67
='no naman ?on67
=P%&e"e bang mag-preten" pa rin taong ma rela!on6 .%!t in -ront o- Thalia# Oka, in
-ront o- m -amil# I kno& na mababanggit ito aga" ni Thalia !a parent! ko, eh# I "on0t &ant to
"i!appoint m parent!# 8atagal na rin ka!i !ilang %maa!a na mag!e-!ettle "o&n na ko# Pa!en!ia
ka na at &ala kong mapapaki%!apan na iba na magpanggap na maging girl-rien" ko# Temporar
lang ito, promi!e#7
3e$porary7 1akit parang ma k%ng anong kirot !iang naram"aman !a p%!o6
=Pero k%ng g%!to mo a ga&in na nating permanent#7 anito na ikinabigla nia# =.%!t
<okingB7 1igla a ba&i nito#
4he breathe" hea/il# =;in"i ko alam k%ng tama ito pero !ige, t%t%l%ngan kita# Pero no
ki!!e! in/ol/e, oka67
='hm &ait, &hat abo%t i- it i! nee"e"6 Co% kno&@7
4he !&allo&e"# =Oka, a ki!! in the cheek i! -ine &ith me# ;anggang "oon lang#7 mariing
!abi nia# 2ang akmang tila t%t%tol ito !a !inabi nia a pinang%nahan na nia ito# =I- o% can0t
compl, o%0" rather -in" another one to repre!ent a! o%r girl-rien"#7
=Teka, ang !a!abihin ko lang naman, eh, =oka7# 'no naman ang ma!ama "o0n67
=;mm, I tho%ght o%0re abo%t to complain, eh#7 1igla a nakaram"am !ia ng hia#
Pakiram"am nia !ini!ilihan ng apo ang b%ong kata&an nia#
T%ma&a ito ng malaka!# 2apatingin lamang !ia rito# 9apat a maini! !ia rito b%t !he
-o%n" him c%te# There# 4he &a! me!meriDe" b hi! la%gh!# 'ng !arap pakinggan ng pagta&a
nito# 2akakahalina# 2akakaha&a# 2ang t%migil ito a "agli !iang nag-i&a! ng tingin at !aka ito
hinampa! nang mahina !a balikat#
=4ige, mang-ini! ka paB7
=;in"i na po# A%!to ko lang namang !%b%kan k%ng paano ka maini!, eh# 't grabe,
p%lang-p%la ka# 1%t !till, o%0re !o c%te#7
;ala, ma! lalo pa ata !iang nam%la !a !inabi nito# 2apalabi !ia# =;%&ag ka na ngang
mang-%to "ian#7
=4ina!abi ko lang naman k%ng ano ang nakikita ko# Oka# Let0! <%!t talk abo%t !a
biglaang pag-!ettle n0o rito !a 8anila# ,or goo" na ba ?an6 't bakit bigla-bigla naman ata6
;mm, ma a!thma pala !i Can-Can67
2apatingin !i 8eli!!a !a kapati" na ma!aang nakikipaglaro !a ibang bata# 8%li na
namang nan%ot ang !akit !a "ib"ib nia nang maalala ang kalagaan nito# =;in"i ko rin ma!a!abi
k%ng hanggang kailan kami "ito, eh# 8abe, -or goo" na rin !ig%ro# I can0t <%!t tell#7
=8a problema ba67 nag-aalalang baling nito !a kana#
8%la !a kapati" a l%mipat ang tingin nia rito# 8ababanaagan ang paghahanga" nitong
malaman ang nangaari# 1%m%ntong-hininga na !ia# =It0! not tr%e, Kle# $alang a!thma !i
Can-Can@7 Pakiram"am nia an%mang ora! a lalaglag na ang l%ha nia# =8a! malala pa "o0n
ang !akit nia# 8a@8a !akit !ia !a p%!o, Kle# 2amana nia ion !a mother namin na !ia
ring ikinamata nito#7 There# Tear! &ere -reel -alling "o&n her cheek!# =;er "octor a"/i!e" me
to bring her here -or a better opport%nit na g%maling !ia# ;i-;in"i ko kaang ma&ala !a akin
!i Can-Can# 4apat na ang na&alan kami ng mag%lang# 'oko nang ma%lit pa ?on@7
Kle !3%eeDe" her han"# 9agli niang pin%na!an ang mga l%ha nia# 8a!a"o na ata
!iang maraming !inabi rito# Kapag ka!i ion na ang %!apan a hin"i nia talaga mapigil ang
pagb%ho! ng emo!on# =I0m !o !orr -or being "ramatic# I <%!t can0t57
=4!!hh###7 pigil nito !a !ana0 !a!abihin nia# =It0! oka# I %n"er!tan"# 4o ho&0! her
con"ition !o -ar67
=The!e pa!t -e& "a!, ma"ala! !iang atakihin# 'ng "aming gamot na itin%t%rok !a
kana# */ertime I !ee her in pain, g%!t%ng-g%!to kong pagpalitin ang !it&a!on naming "ala&a#
4he0! too o%ng to !%--er like thi!, Kle# 4ana ako na lang ang na!a!aktan at naghihirap# I &ante"
her to ha/e a normal li-e5to li/e like an other ki"! there na &alang inaalala na kailangan
limita"o lamang ang gala& nia# I &ante" to !poil her &ith e/erthing !he &ant!# A%!to ko pa
!iang maka!ama nang matagal# ;in"i ba0t ako ang "apat ma%na mamata67 Tiningnan nia !i
Kle#
1in%ra nito ang mga l%hang m%ling t%maka! !a mga mata nia# ;e took her -ace# =Co%
!ho%l" be !trong, 8eli!!a# ;a/e -aith# There i! nothing impo!!ible &ith ;im# I kno& ;e0ll g%i"e
Can-Can# 'lam kong hin"i rin !ia pababaaan ng mga mag%lang mo# ;in"i ko alam k%ng
manini&ala ka !a !a!abihin ko, b%t I &ant o% to kno& that o%0re not alone, oka6 I0m <%!t
here, LiD@ I &ill always be here -or o%@7
HIN'I akalain ni 8eli!!a na !a mi!mong kompana ni Kle !ia magtatrabaho# $hen !he a!ke"
him i- he co%l" help her -in" a <ob a hin"i ito nag-at%bili at binigan !ia aga" ng trabaho# 't
hin"i nga nia inaa!ahan na roon !a kompana nito !ia nito ipapa!ok#
Tiningala nia ang halo! tatl%mp%ng palapag ng 4an"o/al T%torial Aro%p o- Fompanie!#
The compan o--er! an online-teaching program# 't ion ang ka%na-%nahang be!e! na
mararana!an niang magt%ro /ia comp%ter# 4a totoo lang, &ala !iang i"ea k%ng paano nia
%%mpi!ahan ang pagt%t%ro# Pero inabi!%han naman !ia ni Kle na io-orient pa lamang !ia
ngaong ara& !a trabaho# 1ilib !ia !a kompana "ahil hin"i ma"ali ang ganoong trabaho lalo
pa0t hin"i ganoon ang a!!%rance na nat%t%to ang bata# 4he ha/e rea" the policie! an" !trategie!
implemente" b the compan an" !he -o%n" it /er e--icient#
2aoahinga m%na !ia nang malalim bago nagt%lo !a pagpa!ok !a mataog na g%!ali#
Pakiram"am nia nakamata ang mga tao !a paligi" nia# ;in"i na lamang nia ion pinan!in#
2at%ral lang naman ion !a mga tao kapag nakakakita ng bago# 4%maka na !ia ng ele/ator# 4a
2Hth -loor !ia naka-a!!igne"# 8ag-i!a lamang !ia !a loob# 't nang na!a 1I
th
-loor na a biglang
b%m%ka! ang ele/ator at napaao! !ia ng tao nang mab%gla&an ang m%kha ni Kle# Oh,
!ho%l" !he !tart calling him ?4ir06 2ai! niang kalt%kan ang !ariling %lo !a nai!ip na tanong# O-
co%r!e, "apat na nia itong ta&aging 4ir#
=A-Aoo" morning, 4ir#7
4alit na nang%not ang noo nito# =9o o% reall nee" to call me 4ir6 ?Kle0 &o%l" be -ine
&ith me, LiD#7
=*/en i- &e kno& each other, I !ho%l" beha/e in a proper &a# Co%0re m bo!! an" I0m
<%!t one o- o%r emploee!,7 mabili! niang !agot# ;in"i nia maintin"ihan pero parang
pinagpapa&i!an !ia# 1agama0t malaki pa ang e!pa!o !a ele/ator a tila napaka!ikip nion para
!a kanilang "ala&a# /hucks, &hat0! happening to her6
;i! &or"! kept ha%nting her# ;in"i nia maga&ang maka%!a" magm%la nang marinig
nia rito ion# %indi ko ala$ kung $aniniwala ka sa sasabihin ko, but I want you to know that
you’re not alone, okay7 I’$ Gust here, LizC I will always be here for youC Tinangka niang
tan%ngin ito !a k%ng ano ang ibig nitong !abihin pero baka magm%kha naman !iang assu$ing
!a paningin nito kaa !inarili na lamang nia ion# Pero paano k%ng tama ang pakiram"am nia
na ma intere! ito !a kana6 2aipailing-iling !ia# 6ah, impo!ibleng magkag%!to !a kana ang
i!ang Kle 4an"o/al#
=LiD, are o% oka67
2apamaang !ia rito# 'n" there again, %makat ang "%go nia pat%ngo !a kanang
pi!ngi# 1akit ba lagi !iang napapraning kapag ka!ama nia ito6 =I0m o-oka#7 8%khang ang
!arili ata nia ang "apat niang tan%ngin at pakiram"aman#
=$ala kang "apat ipag-alala !a trabaho mo, 8eli!!a# Jer approachable an" -rien"l
naman ang mga emploee! "ito, !o &ala kang "apat ikatakot# 4ig%ro nga maninibago ka !a ne&
en/ironment mo pero ma!a!ana ka rin#7
4he -orce" a !mile# =Thank o% -or being !o kin" to me, Kle# ;in"i ko alam k%ng paano
ako makakaba&i !a mga kab%tihang pinapakita mo !a amin ng kapati" ko#7 %ulog ka ng langit,
nai%!al na lamang nia !a !arili#
=Co% "e!er/e thi! opport%nit, LiD# 't napamahal na rin talaga !a akin !i Can-Can, eh#
'n" remember, ma ka!alanan ako !a ?o# 9inama pa kita !a g%!ot na gina&a ko57
2ap%tol ang !a!abihin nito nang h%minto na ang ele/ator !a -loor k%ng !aan !ia naka-
a!!igne"# 2apatingin !ia rito at na%na&aan naman nito ang ibig niang ipahi&atig ng tingin
nia# L%maba! na !ia at nag%lat !ia nang pati ito a l%maba!#
=I0ll -ormall intro"%ce o% to them#7
2apatango lamang !ia# 2aglaka" na !ia#
=*:tra care-%lB7
Tatama na !ana !ia !a pab%ka! na pinto kaa lamang a maagap !iang na!agip ni Kle#
;e 3%ickl grabbe" her arm# 2apa!%b!ob !ia !a "ib"ib nito at bahaga pa !iang napa!inghap
nang maamo ang pabango nito# 2ang mag-angat !ia ng tingin a nag!al%bong ang mga mata
nila# 2apat%lala !ia rito# Pakiram"am nia nagbalik !ia !a nakalipa!5apat na taon na ang
nakakaraan@The &a he looke" at her remin"! her o- the m!terio%! g% &ho -ir!t to%che" her
heart# 't ?ong paraan nang pagbabala nito !a kana kanina a parehong-pareho !a &arning na
ibiniga !a kana ng lalaking naka!ag%pa nia noon#
=Oh, I0m reall !orr 8i!!@7 K%ng hin"i pa marahil nag!alita ang babaeng ion a hin"i
pa !ila matitinag !a pagtitig !a i!a0t i!a#
Tinanggal nia ang mga kama na nakapatong pala !a balikat nito# 2ahihiang hinarap
nia ang babae# =8a -a%lt "in ako !a nangari# Pa!en!ia na#7
=Ika& na !ig%ro ?ong bagong teacher, ?noh6 $elcome to 4TFB7 mainit na pagbati nito#
9oon pa lamang l%mapit !i Kle !a kanila# =4o &e better go in!i"e nang makilala ka na
rin ng iba#7
Tama !i Kle# 2apaka--rien"l ng mga ka!amahan nia## Pakiram"am nga nia hin"i !ia
bago !a in"%!triang ion# 2agk%k%&ent%han !ila na para bang "ati na !ilang magkakakilala# In-
orient "in !ia ng mga ito !a trabaho at nag-!hare ang mga ito ng karana!an !a kana# 't "ahil !a
nangari kanina, hin"i nai&a!ang ma%ngkat k%ng ma ka%gnaan !ia ka Kle# Unang-%na,
hin"i naman "a& !ia napan!in ng mga ito na nag-appl !a kompana# 't ikala&a, !a nakita ra&
ni Lorna5iong babaeng nagb%ka! ng pinto5iong tingin nila !a i!a0t i!a a ma ?!omething0
"a&#
=Oka, I &on0t "en it# 8agkakilala na talaga kami pero kailan ko lang !ia nakilala#
2o0ng malaman niang I0m a teacher at !ig%ro no choice na rin !ia kaa ?a%n, nan"ito ako
ngaon#75Ito ang !iang !agot nia !a mga ito# Pero, hin"i pa rin naging kontento ang mga ito
!a !agot nia at lalong naghinala ang mga ito nang p%m%nta !i Kle !a "epartment nila kina-
tanghalian#
=Fan I in/ite o% -or l%nch67 b%nga" nito !a kana nang makalaba! na !ia !a loob ng
!ili"#
A%!to niang k%t%!an !i Kle anng mga ora! na ioin# ;in"i man lang nito hininta na
makaali! ang mga ka!amahan nia bago !ia nito niaang mag-l%nch# Lalo t%lo !iang %%lanin
ng intriga ng mg aka-"epartment mamaa#
=4ige na 8hel, h%&ag ka nang magpakipot,7 b%long !a kana ni Lorna# Aanoon "ina ng
kanta& ng ibang ka!amahan#
2ahihiang hinarap nia !i Kle# =$ho am I to re-%!e o%r in/itation, /ir67 2a!abi na
lamang nia# 2agpatiano" !ia nang ha&akan nito ang !iko nia na nag"%lot naman ng lak!a-
lak!ang kilabot !a ba&at himama ng kata&an nia#
CHAPTER -
“KYLE, hmm, hin"i ka ba naaa!i&a na ka!ama ako67 ani 8eli!!a nang makarating !a re!ta%rant
na pagkakainan nila# =I mean, hin"i mo ba naii!ip ang !a!abihin ng iba kapag nakita taong
magka!ama6 I am <%!t o%r57
=LiD,7 pigil ni Kle !a !%!%no" niang !a!abihin# =$ala akong pakialam !a ii!ipin ng iba#
't &ala taong ginaga&ang ma!ama, ?"i ba6 $e0re -rien"!, right67
=Pero ka!i@ 'oko lang na magkaroon ka ng i!!%e# 'okong ma!ira ang pangalan mo
nang "ahil !a akin#7
;in"i ito aga" na nakapag-react !a !inabi nia "ahil !a pag"ating ng &aiter# 4inabi nito
ang or"er nia at pagk%&a0 tinanong !ia nito !a napili nia# 2ang makaali! ang &aiter a !aka
!ia nito hinarap#
=8eli!!a, the "on0t ha/e right to inter-ere &ith m o&n li-e# Aaga&in ko k%ng ano ang
g%!to kong ga&in# 't bakit naman ii!ipin mo na ma!i!ira mo ang pangalan ko6 9ahil emplea"o
kita at ako ang bo!! mo6 Ao", lahat tao panta-panta, LiD# ;in"i ako t%mitingin !a e!ta"o ng
i!ang tao# Aanoon ba ang tingin mo !a akin67
2abigla !ia !a !inabi nito# =O- co%r!e notB Foncern lang naman talaga ako !a ?o#7
=Co% better a!k m emploee! on ho& I han"le the compan, LiD# Plea!e "on0t think
negati/e tho%ght!# 't k%ng inaalala mo itong pag-imbita ko !a ?o ng l%nch, it ha! a p%rpo!e# I
nee"e" to "i!c%!! !ome matter! &ith o%#7
8al%mana ang pananalita nito ng%nit mababaka! ang pagiging iritable nito !a topic#
2ai%ko nia ang %lo# 8ali ba ang !inabi nia6 Talagang inaalala lang naman nia ang magiging
rep%ta!on nito, eh# 'a& niang ma-in/ol/e ito !a k%ng anong i!!%e nang "ahil lamang !a
kana# 8ali ba ion6 Parang k%mirot ang p%!o nia# 2iaa !ia nitong mag-l%nch hin"i "ahil !a
g%!to nito k%n"i "ahil !a k%ng anong "ahilan#
=I-I0m !orr Kle@7 na!abi nia, k3a!aba naman ng pag"ating ng or"er nila#
=Pa!en!ia na rin i- I !o%n"e" like annoing# Ito n a!ana ang h%ling be!e! na
mapagtatal%nan natin ang t%ngkol !a baga na ?on# Plea!e bear in min" that I0m not the kin" o-
man &ho look at the !tan"ing o- a per!on#7 anito na napab%ntong-hininga# =Let0! eat -ir!t !aka ko
!a!abihin ang "ahilan ng lahat ng ito#7
I!ang tango ang itin%gon nia#
BANTULOT !i 8eli!!a na %mibi! ng !a!akan# 2a!a tapat !ia ng man!ion ng mga 4an"o/al#
2apal%nok !ia nang tana&in nia ang tirahan ng mga ito m%la bintana ng kot!e# ;in"i talaga
maipagkakaila na maimpl%&en!a ang pamila nina Kle#
='te, hin"i pa ba tao bababa67 kalabit !a kana ng kapati"#
Ion pala ang ra!on k%ng bakit !ia niaang mag-l%nch kanina ni Kle# 8a gathering
ang pamila ng mga ito# 'on "ito a !il/er anni/er!ar ng mga mag%lang nito at naimbitahan
!iang p%m%nta roon# Aaa nga ng inaa!ahan, naibalita ng kapati" nito !a parent! nito ang
t%ngkol !a engk%&entro nila#
2akapangako na !ia ka Kle na t%t%l%ngan nia ito !a problema nito# 4he o&e" him a
lot# 't ion na lamang ang makakaa nia para !%klian ang kab%tihan nito !a kanilang
magkapati"#
Tiningnan nia !i Can-Can# =1ab, ao! lang ba ang hit!%ra ko67
4he !mile" !&eetl# =Co%0re /er bea%ti-%l, ate#7
Pini!il nia ang pi!ngi nito# =In%%to mo lang ata ang ate, eh#7
=I "on0t, ate# 9i ba nga po ba" ang mag-lie6 'ng gan"a-gan"a n0o po kaa# Kam%kha
mo po !i Belle, ate,7 t%ko nito !a 9i!ne Prince!!# =;alika na ate# 1aka hinhinta na tao ni
K%a Kle#7
2apahinga pa m%na !ia nang malalim bago b%maba ng !a!akan# 4he0! &earing the
!ame re" cocktail "re!! that !he &ore -o%r ear! ago# Ion lang ka!i ang pinakamatinong "re!! na
maroon !ia at nagpapa!alamat nga !ia0t ka!a pa ion !a kana# ;er hair &a! in a hal-
chignon !tle# 2aglaga lamang !ia ng bahagang make-%p !a m%kha#
Parang aa& h%makbang ang mga paa nia# Pakiram"am nia a hin"i nia
mapapangata&anan ang maging girlfriend ng i!ang Kle 4an"o/al# 'bot-abota ng nerbio! na
nararam"aman nia# 8a! malala pa ata ang nararam"aman nia ngaon ka!a noong ipakilala
!ia ni .ake !a mga mag%lang nito#
='te, k%a0! thereB7 t%ro ni Can-Can at pagk%&a0 tinakbo na nito ion#
=Can-Can, "ahan-"ahan lang#7
2at%top nia ang bibig nang ma ma!agi nito ang i!ang ginang na ma ha&ak na goblet
!a kama# 2agmama"aling "inal%han nia ang kapati" na napa!alampak !a !emento#
=Oh m Ao"B7 ani Ainang#
2ang maitao ni 8eli!!a !i Can-Can a napatingin !ia !a ginang# =I-I0m !orr po# 'ko
na po ang h%mihingi ng pa!en!ia !a kana# *:cite" lang po ka!i !ia ma!a"o# 4orr po talaga#7
=I!a ka ba !a mga emploee! ni Kle6 Co% !ho%l" ha/e not bring a chil" here#7 1aka! !a
bo!e! nito ang pagka-irita# 4ino ba naman ang hin"i magagalit gaong natap%nan ito ng &ine !a
magara nitong "amit6
2ai%ko nia ang %lo# =I-I0m reall !orr po@7
=8a, &hat0! going on here67 anang i!ang pamilar na tinig#
2apalingon !ia# Pareho !ilang natigilan nang makita ang i!a0i!a# ;inago" pa m%na nito
ng tingin nag kab%%an nia# 2apan!in nia ang pagk%not ng noo nito# 'ng bili! ng tibok ng
kanang p%!o# ;in"i ba nito nag%!t%han ang ao! nia6 'n" &ait, 8omm ba nito ang hin"i
!ina!a"ang ma!agi ng kapati" nia6 Oh mB
L%mapit !i Can-Can ka Kle at nang%napit "oon# =;i-;in"i ko naman !ina!a"a,
K%a# *:cie" lang ako na lapitan ka, eh#7 Umiiak na ito#
2i%ko" ito ni Kle at pin%na!an ang l%ha nito# =It0! oka bab# 9on0t cr#7
=Kle, "o o% kno& them67
2apaki!lot !ia nang lapitan !ia ni Kle at hapitin nito ang ba&ang nia# =8om, I0"
like o% to meet 8eli!!a, m girl-rien"@7
Kitang-kita ang panggigilala! ng ginang !a !inabi nito# =Oh, reall !on6 4ia na ba ion67
=Ce!, 8om# 'ko na rin ang h%mihingi ng !orr !a nangari# It &a! an acci"ent#7
A%ma&i ang kapati" nia !a kanan ni Kle# =I0m !orr po#7 hinging-pa%manhin nito#
8%la !a pagiging iritable a !%mila na ang ngiti !a m%kha ng ginang# 2i%ko" nito ang
kapati" nia# ='polog accepte" m "arling#7 Pagkaraan naman a ma!%ong hina&akan nito
ang kama nia# =Pa!en!ia ka na k%ng na!iga&an kita, ha6 2aha-ha!!le lang ako !a pag-aao!
ng e/ent# Co% kno& &hat, &e0re reall &aiting -or o%# It0! reall nice meeting o%#7
2g%miti !ia# =I am plea!e" to meet o%, 8a0am# Pa!en!ia na po %lit at na"%mihan ang
!%ot n0o#7
=2o, it0! -ine# P%&e"e namang magpalit, eh# 'n" plea!e !tart calling me =8ama7#7
2apal%nok !ia# ='hm@Po67
=Oka# K%ng naiilang ka pa, o% can call me =Tita7, h%&ag lang 8a0am#7
2apatingin pa m%na !ia ka Kle bago m%li !a ginang# Pilit !iang ng%miti# Oka, tita#7
=Kle, ika& na ang mag-a!!i!t !a kanila, ah6 ' teka lang, &hat0! the name o- thi! c%te
girl67 anito na pini!il pa ang baba ng kapati"#
=8arianne po,7 maagap na !agot ng kapati"# =Can-Can po -or !hort#7
=2ice name# *n<o here, "arling#7
Pagkatapo! nion a ipinakilala naman !ia ni Kle ka 8r# 4an"o/al# 2akilala rin nia
ang i!a pa nitong kapati" na !i Flari!!a# 4he a"mire" their -amil# 2apaka-clo!e ng mga ito !a
i!a0t i!a# K%ng nab%b%ha pa !ig%ro ang mga mag%lang nia a ganoon "in ka-intact ang
pamila nila# 4he mi!!e" them alrea"# 8aamaa pa a nag!alita !a mikropono !i 8r#
4an"o/al# Ipinahaag nito k%ng paano !ila nagkakilala ng a!a&a nito# 't pagkatapo! a ni-recite
m%li ng mga ito ang /o& nila !a i!a0t i!a# 4he &a! !&ept a&a b the moment# It0! /er in!pring#
4ia kaa, makakatagpo pa kaa !ia ng t%la" ni 8r# Larr6 O k%ng makatagpo nga !ia,
magaga&a na nga ba niang i!%gal m%li ang p%!o6
Ilang !an"ali pa a p%mailanglang ang i!ang malamo! na m%!ika !a paligi"# 2ag!aa&
ang mag-a!a&a# The0re /er !&eet &ith each other# Kitang-kita !a mga mata ng mga ito ang
pagmamahal !a i!a0t i!a# 2ang matapo! ang i!ang kanta a nagpahinga nag mga ito at ibang
pana%hin naman ang nag!aa&#
=8a I ha/e thi! "ance &ith o%67
Tiningala nia ang ma-ari ng bo!e!# Ob/io%!l, it0! Kle#
='iie ateB 4ige na "ance na kao ni k%a,7 t%"o naman ng kapati"#
4he reache" -or hi! han"# 2ag!im%lang manikip ang "ib"ib nia nang na!a "ance -loor na
!ila# Inilaga nito ang mga kama !a ba&ang at ipin%&e!to naman nia ang mga kama !a
balikat nito# 8a! malaka! pa ata !a backgro%n" m%!ic ang ritmo ng p%!o nia# 2akakabingi#
;i! ee! &ere -i:e" on her!# 2al%l%no" !ia !a titig nito# '! i- !he0! back -rom being t&ent-
three# 1akit ba !a t%&ing titingin !ia !a mga mata nito a i!ang tao ang naaalala nia6
=Co% kno& &hat LiD, o% can !tart calling me no& weirdo# Pakiram"am ko ka!i hin"i !a
Lag%na tao %nang nagkita@7
2anlambot ang t%ho" nia# ;%migpit ang ha&ak nia !a balikat nito na para bang "oon
h%m%h%got ng laka!# =$h-$hat "o o% mean67
=I "on0t kno&@ Una pa lang na nakita kita a parang pamilar ka na !a akin#7
2apal%nok !ia# *:actl the !ame -eeling that !he ha/e -elt# Po!ible nga bang "ati nang
nagkr%! ang lan"a! nila6 Pero !aan6 Kailan6 8alaking coinci"ence naman k%ng ito rin ang
lalaking nakaengk%&entro nia noon# =;mm, !a pagkakaalala ko, talagang ion ang %na nating
pagkikita, eh#7 2a!abi na lamang nia# A%!to nia !anang tan%ngin ito kng ma naatte"-an itong
ma!3%era"e ball pero nahihia !iang itanong#
=Co%0re !o bea%ti-%l tonight, 8eli!!a# ' no# K%lang pa ang !alitang ?bea%ti-%l0 to
"e!cribe o%# 'ng tanga lang ni .ake# ;in"i ko akalain na magaga&a kang !aktan ng k%ng
!in%mang lalaki# Co% are a /er !pecial &oman, LiD# Co% "e!er/e" to be treate" like a prince!!#
Oh correction, like a Aueen pala "apat# 4i Can-Can nga pala ang prin!e!a#7
=1akit mo !ina!abi !a akin ?an, Kle67
=;in"i pa ba ob/io%!6 2aging manhi" ka na ba talaga !im%la nang nangari !a ino ni
.ake6 're o% !till in lo/e &ith that Gerk67 halo! hin"i h%mihingang !abi nito#
2apatigil !ia !a pag-!&a# =;i-;in"i kita maintin"ihan, Kle#7
=Keep on "ancing, !&eetie# The0re &atching %!#7
2atorete !ia# Aahibla na lamang ang "i!tan!ia ng mga m%kha nila# 8alaking tort%re
ion !a kana# 2agk%k%ma&ala na !a ribcage ang p%!o nia# =P-P%&e"e bang !ag%tin mo na
lang ako# 'kala ko ba no !tring! attache"67
=LiD, hin"i ko na kaa# 1in%b%&ag ko na ang ka!%n"%an natin# Pin%p%tol ko na ang
pagkakaibigan natin# I can0t be -rien" &ith o% beca%!e I ha/e !tarte" lo/ing o%, LiD#7
Parang batinga& na k%malembang ion !a %tak nia# =$h-$hat67
=I kno& na ngaon ka pa lang nagm%-mo/e on !a nangari !a ino ni .ake pero hin"i ko
na talaga kaang !arilinin ang nararam"aman ko# 8ababali& na ko, LiD# 4in%b%kan ko namang
kontrolin ang nararam"aman ko, eh# Pero kahit anong ga&in ko, ika& at ika& pa rin ang laman
ng p%!o0t i!ip ko@ Co%0re the onl one &ho took m heart a&a#7 pag-amin nito#
=Pero Kle@7
=Co% "on0t ha/e to !a o% lo/e me too b%t plea!e let me pro/e m!el- to o%@ 8a I
co%rt o%67
2ag!%!%mamo ang mga nito# ;in"i nia kaang tingnan ito ng "iret!o kaa inilihi! nia
ang tingin !a mga paa# =Kle I0ll be hone!t &ith o%, I like o%#7 pagtatapat nia# =Ce!, I like
o%@b%t I "on0t think na lalagpa! pa ion "oon, eh# I "on0t think that I co%l" lo/e again# $a!ak-
&a!ak na ang p%!o ko, Kle# Co% "on0t "e!er/e a &oman Gust like me# 't bakit ako pa67
=;in"i ko rin alam ang !agot "oon ka!i ion "in ang tanong ko !a !arili ko# 8eli!!a, I
"on0t a!k anthing in ret%rn# .%!t let me co%rt o%# A%!to ko lang na mapat%naan k%ng gaano
kita kamahal# Let me era!e all the pain! he0" ca%!e" o%# ;aaan mo !ana akong t%l%ngan kang
b%%in ang !arili mo at maibalika ang panini&ala mo !a pag-ibig# Plea!e@7
=8ahihirapan ka lang, Kle# 'lam mo bang halo! aa&an ako ng pamila noon ni .ake
"ahil kargo ko !i Can-Can6 Kle, maaman ka at mahirap lang ako# ;in"i nababaga ang i!ang
t%la" ko !a i!ang king#7
=Pagtatal%nan na naman ba natin ?an6 U%lit-%litin ko bang !abihin !a io na &ala akong
pakialam !a e!ta"o mo# 'no naman k%ng mahirap ka6 2a!a bata! na ba ngaon na k%ng
maaman ka a "apat lang "in na maaman ang mahalin mo6 8eli!!a, "on0t <%"ge m lo/e an"
"on0t e/er "are to compare it &ith hi$# Iba ako !a kana# ;in"ing-hin"i kita !a!aktan@7
=Kailan lang tao nagkakilala, Kle# 'oko lang na paa!ahin ka at !aktan ka#7
=Let0! gi/e it a tr, LiD#7
4inal%bong nia ang tingin nito# ?ustung2gusto kong subukan ang pag$a$ahal $o, 0yle
pero takot na ko $ag$ahal $uli. 3akot na akong $agka$ali ulit.
=;alika na, ma%po na tao,7 maamaa0 !abi ni Kle#
2ang maigia !ia nito !a table na kinap%p%&e!t%han kanina a aga" itong %mali!# ;in"i
ba0t tama naman ang gina&a niang "e!i!on6 Pero bakit parang pinipilipit ang p%!o nia6 ;in"i
man nag!alita ang binata a naram"aman nia na na!aktan ito# K%ng bakit ba naman !ia pa ang
minahal nito6
=1akit ganoon ang hit!%ra ni K%a67 p%ka& !a kana ni Flaire#
=;%h67
=Parang papata lang ng tao, eh# 2ag-a&a kao67
=;in"i ah,7 !agot nia na %mi&a! ng tingin "ito#
=U, ma LI !ila,7 t%"o pa nito# ='te 8hel, alam mo ba na alam ko ang i!ang mal%pit
na !ikreto ni K%a# 9o o% &ant to kno&67
=;%h67
='te, rela:# 8%khang ma!a"o atang !ero!o ang pinagtal%nan n0o, ah6 'lam mo bang
ngaon ko lang nakitang nagkaganoon ang k%a ko6 $hile he0! &aiting -or o% kanina, para
!iang e&an na hin"i mapakali# Lagi niang tinatanong i- ao! lang ba ang hit!%ra nia or &hat#
;e m%!t reall be that in lo/e &ith o%# Ika& ang ka%na-%anhang babaeng ipinakilala ni K%a
kina 8ama at Papa, !a amin@7
Lalo pang pinipiga ang p%!o nia !a naririnig m%la rito# =;in"i pa ba talaga !ia
nagkaka-girl-rien"67
=Co%0re the -ir!t# Pero !a pagkakaalam ko nagmahal na rin !i K%a, eh# 'k!i"ente ko lang
nalaman ?on# Um%&i ka!i !iang la!ing na la!ing at ako ang nag-a!ika!o !a kana# 4a !obrang
kala!ingan, nabanggit nia ang t%ngkol !a babaeng hinahanap nia# Pero hin"i ko na alam k%ng
ano ang nangari, eh##7
=Aanoon ba67
=I hope an" I &ant to belie/e na ikaw na ?ong babaeng magpapa!aa !a k%a ko@7
A%ilt !tarte" to eat her# 2akokon!en!ia !ia "ahil imbe! na pa!aahin ito a kabaligtaran
ang nangaari# K%ng magaga&a lamang !ana niang b%k!an ang p%!o nia# 'ng ka!o nga a
pira-pira!o ion kaa paano pa nia ito mapapa!ok !a p%!o nia6
SI KYLE ang naghati" !a kanila ni Can-Can pa%&i# 2aging maao! naman ang b%ong "%ra!on
ng biahe ng "ahil !a kapati" nia# K%ng marahil &ala ion "oon a baka ma nagliliparan ng
anghel !a paligi" !a !obrang tahimik#
Pero !i Can-Can lang talaga ang kinikibo ni Kle# Pag"ating !a kana a mailap ito#
8atipi" ang ba&at !alita nito# 2ang makarating !a "e!tina!on a pinagb%k!an !ila nito ng
pint%an# Iniabot nia ka Can-Can ang !%!i ng baha# 2agpaalam m%na ito ka Kle at
pag"aka0 napati%na nang p%ma!ok !a loob#
=Aoo" night "in, 8eli!!a#7 Ion lamang at t%maliko" na ito#
8abili! na hina&akan nia ang bra!o nito# =Kle, I0m !orr@ 4ana maintin"ihan mo ang
"e!i!on ko#7
Kle -ace" her# =Kahit pa ano ang naging "e!ion mo a hin"i pa rin ?on
makakaha"lang !a plano kong panliliga& !a ?o# I0m alrea" "eci"e", LiD# 8ahal kita at han"a
akong pat%naan ?on !a io# It0! late, mat%log ka na# 4&eet "ream!,7 anito at pagk%&a0
ma!%ong kinintalan nito ng halik ang kanang noo#
CHAPTER 1.
PAPASOK na !i 8eli!!a !a loob ng kabahaan nang ma t%ma&ag !a kana# 't nang ling%nin
nia ang tinig a napat"a !ia# Paano nalaman ni .ake ang a""re!! ng baha nila6
=.ake, &hat are o% "oing here6 ;o& "i" o% get m a""re!!67
;in"i nito pinan!in ang tanong nia# =Kao na ba talaga ng lalaking ?on6 8ahal mo na
ba !ia67
=It0! none o- o%r b%!ine!!#7 matiga! ang tinig na !agot nia# ='no ba ang ginaga&a mo
pa rito6 .ake, l%mao na ko# 'oko na ng g%lo# 8aao! na ang b%ha naming magkapati" "ito#
.%!t help me to mo/e on# To get o/er all the pain! o% ha" gi/en me#7
;e hel" her han"!# =$ala na taong problema, 8hel# P%&e"e na natin %lit it%lo ang
ka!al# Let0! !ettle thi!, 8hel# I lo/e o% !o m%ch#7
Inali! nia ang mga kama nito !a kana# ='re o% o%t o- o%r min", .ake6 Paano pa
natin aa%!in ang !a atin gaong magkakaroon ka na ng anak6 4ila na lang ang pagb%h%!an mo
ng aten!on at pagmamahal, .ake# Pin%tol ko na ang an%mang namamagitan !a atin#7
=$ala akong ibang g%g%!t%hin na mag"ala ng anak ko k%n"i ika&, 8hel# 'n" "on0t
&orr abo%t .anette# $e0re "one# 't !aka hin"i na kami magkakaroon ng bab#7
=$hat "o o% mean67
=2ak%nan !ia@7 ;in"i nakalagpa! !a pan"inig nia ang l%ngkot !a bo!e! nito# =8hel,
"o o% !till lo/e me, ?"i ba67
=;in"i na kita mahal, .ake# ;in"i ko na kaa pang mahalin ka# ;in"i ko na kaa pang
ma!aktan %li# Tama na ang ilang be!e! na pangloloko mo !a akin# Tama na ang ilang be!e! na
nagpakatanga ako !a io# Tigilan mo na koB7 Tinalik%ran na nia ito# ;an"an a !iang p%ma!ok
!a loob nang mag!alita pa ito#
='no ba ang nakita mo !a lalaking ?on, ha6 9ahil ba !ia rin ang lalaking
kinah%malingan mo noon !a k%ng an%mang ma!3%eara"e ball na ?on67 T%maa! ang timbre ng
bo!e! nito#
2apaharap !ia rito# =$hat "i" o% !a67
=2arinig kong nag-%%!ap kanina !ina Kate at iong Kle na ?on# Piang-%%!apan nga nila
iong t%ngkol !a ma!3%era"e ball k%ng !aan ka ma nakilalang i!ang lalaki# $h "i"n0t o% tell
me abo%t that, 8hel67
;in"i na nia naintin"ihan pa ang mga !inabi ng "ating nobo# 'ng tanging r%mehi!tro
!a %tak nia a ang kaalamang !i Kle at ang lalaking %nang h%ma&ak !a p%!o nia a ii!a@
Totoo ba ion6 4a i!iping ion a ma k%ng anong p%mitik !a %tak nia#
8ou know what Liz, you can start calling $e now weirdo. Pakira$da$ ko kasi hindi sa
Laguna tayo unang nagkitaC
Kailan pa nito nalaman6
4%mingit "in !a i!ip nia ang !inabi ni Flaire# 8ou’re the first. Pero sa pagkakaala$ ko
nag$ahal na rin si 0uya, eh. !ksidente ko lang nala$an =yon. F$uwi kasi siyang lasing na
lasing at ako ang nag2asikaso sa kanya. /a sobrang kalasingan, nabanggit niya ang tungkol sa
babaeng hinahanap niya. Pero hindi ko na ala$ kung ano ang nangyari, eh.
HIN'I nakat%log !i 8eli!!a nang nag"aang gabi# A%!t%ng-g%!to na niang makompronta !i
Kle at "ahil "oon a maaga !iang p%ma!ok# 2ag%l%-t%lo !ia 30th -loor k%ng na!aan ang
opi!ina ng lalaki# ;ininta nia ang pag"ating nito#
;in"i naman !ia naghinta nang matagl "ahil ilang min%to lang a "%mating na ang
binata# 2a!orpre!a ito nang maab%tan !ia roon#
=8eli!!a, ma problema ba67
=2a!aan ka no0ng 4eptember 21, 200K67
2ag-i!ip ito# =I "on0t kno&@ 'ng tagal na no0n para maalala ko pa# $h "i" o% a!k67
2g%miti !ia nang mapakla# =Liar#7 Kin%ha nia m%la !a bag ang ticket !a ma!3%era"e
ball# Inabot nia ang kama nito at !aka inilaga "oon ang pira!o ng papel# =2o& tell me, %m-
atten" ka ba "ian67
8atamang pinagma!"an nito ang ticket# =4o, alam mo na@7
=Kailan mo pa nalaman67
=2o0ng nagkita tao !a Lag%na, !abihin na nating nakilala ka na aga" ng p%!o ko# 1%t I
ignore" that# 't !a t%&ing titingnan kita ng !a mata !a mata a ang babaeng careless ang naaalala
ko# Pero hin"i ko pa rin pinan!in at ini!ip ko na baka nagkataon lang# Kaa lang lalong
na"ag"agan ang pag"%"%"a ko kahapon no0ng m%ntikan ka nang tamaan ng pinto#7
=Kaa tina&agan mo !i Kate67
=Ceah, I "i"# 'ng !abi ko nga !a ?o mababali& na ako# Co%0re "ri/ing me craD, LiD# I
ha/e a!ke" Kate i- o% happene" &ent on a ma!3%era"e ball# $hen !he !ai" e!, !in%lit ko na
ang pagtatanong# ;anggang !a mag-con-e!! na ako ka Kate#7
=Flaire ha" tol" me na !in%b%kan mo ra& na hanapin ako67
=Ce!# 4in%b%kan kong hanapin ka# L%mapit ako !a e/ent coor"inator at tinanong ko !ia
k%ng maroon !iang li!t ng mga "%malo !a ball kahit alam kong impo!ible ?on# 't gaa nga ng
inaa!ahan ko, &ala !ilang li!t, eh# 't kaa rin ako nagpapatiano" ka Thalia kapag i!ine-!et nia
ako ng blin" "ate !a pagbabaka!akaling makilala kita# 1%t !till, I -aile"# 'n" et, !i Thalia pa rin
ang "ahilan k%ng bakit nagtagpoa ng mga lan"a! natin@7
=2o, Kle# 9ahil ion ang nakatak"ang mangari# 9ahil ion ang plano ni Ao" para !a
akin# 'lam mo bang !im%la nang pagkikita nating ?on inaga& mo na ang aten!ion ko# ;alo!
mag"ala&ang-i!ip ako !a pagpapaka!al ka .ake# ;alo! mabali& rin ako !a kakai!ip k%ng !aan
ba tao nagkita# 1%t then gaa ng gina&a mo, hin"i ko na pinahirapan ang !arili ko at hin"i na
lang pinan!in ion#7
;e !teppe" clo!er to her# 8a!%ong hina&akan nito ang mga kama nia at !aka
"inampian ng halik ang mga ion# Kapagk%&an a "inala nito ang mga ion !a mga pi!ngi nito#
=I lo/e o%, 8eli!!a# Kagabi pa ko nagpipigil na !abihin !a ?o ang t%ngkol "o0n !a ma!3%era"e
ball "ahil aokong bigan mo ko ng pagkakataon na liga&an ka nang "ahil "o0n#7
9in%t"ot nia ang t%ngki ng ilong nito# =I ha/e tol" o% that I like o%, ?"i ba67 !nd I
love you, 0yle. 3hen and nowC"%gtong nia !a i!ip# Kagabi nia napagtanto !a !arili na hin"i pa
rin pala nia nakakalim%tan ang mi!tero!ong lalaki ion# 2a m%la noon a inalagaan lamang
nia !a p%!o ang "am"aming itinatangi nia para rito# 1%t then again, nan"ooon pa rin ang takot
nia#
=1%t o% ha/e tol" me too na hin"i na ion lalagpa! pa@7 ;e !ighe"# =LiD, I kno&
o%0re !till men"ing o%r broken heart b%t plea!e let me help o% in the proce!!# Let me heal all
the &o%n"!# Let me lo/e o%@7
='re o% &illing to &ait67
='ng taong t%na na nagmamahal a han"ang maghinta# ;mm, ma ba!ba! na ba
ngaon ang panliliga& ko67
T%mang%-tango !ia# 2agitla !ia !a !%m%no" nitong ak!on# 1igla !iang niakap nito#
Ao!h@It -elt !o goo" to be &rappe" aro%n" hi! arm!#
KALAHATING taon na rin ang nilalaka" ng panliliga& ni Kle ka 8eli!!a# 't hin"i nia
maintin"ihan k%ng bakit hanggang ngaon a hin"i pa rin !ia !ina!agot ng "alaga# ;in"i naman
!ia nagk%k%lang !a pagpapakita ng totoong nararam"aman nia para rito# Pero hin"i !ia
!%!%ko# Kahit %mabot pa ng taon bago nia mak%ha ang ?oo0 nito a ao! lang !a kana#
Ipinaalam na rin nia !a pamila ang totoong e!ta"o nila ni 8eli!!a# Inamin nia !a mga
ito na hin"i pa talaga nia girl-rien" ang babae pero !inabi naman niang ka!al%k%an nia itong
!in%!%o# 1otong-boto naman ang mga ito !a "alaga# 'ng !abi pa nga ng mga ito a h%&ag nang
paka&alan pa !i 8eli!!a# 't talagang ion ang gaga&in nia# ;in"i nia !a!aangin ang
pagkakataong ibiniga !a kana ng itaa!#
Kipkip ang ngiti !a mga labi na tinahak nia ang "aan ng kinaroroonan ng "epartment ni
8eli!!a# Ilang metro na lamamg !ia nang b%m%ka! ang pinto nion at il%&a ang nagk%k%mahog
na babaeng !a"a nia roon#
=LiD, i! there anthing &rong67 Lalo !iang nag-alala nang makitang %miiak na ito#
=Kle, !in%go" !a ho!pital !i Can-Can#7
=$hat67
=8a!a!amahan mo ba ko67
T%mango !ia# 9ali-"ali !ilang !%maka ng ele/ator at &alang pat%mpik-t%mpik na
t%m%lo !a parking area# 2ang na!a loob ng kot!e a k%ma&ala ang hag%lhol ni 8eli!!a# Parang
ma"%"%rog ang p%!o nia# ;alo! liparin nila ang "aan pat%ngo !a ho!pital na pinag"alhan !a
bata# 2ang makarating !a ho!pital a naab%tan nilang nire-re/i/e !i Can-Can# ;inigpitan nia
ang kapit ka 8eli!!a na halo! hin"i na mapakali#
=CanB Oh hin"i@ ;in"i ka pa p%&e"e ma&ala# L%maban ka Can-Can@7
2iakap ni Kle nang mahigpit ang babae# Biyos ko, huwag 6’yo po $unang
pahintulutan na $awala si 8an28an. %indi pa po kaya ni .elissa. Bigyan 6’yo pa po sana sila
ng pagkakataon na $agkasa$a pa# Ilang !an"ali pa a b%malik ang heartbeat nito na
ipinagpa!alamat nia# 2oon "in a k%malma !i 8eli!!a#
=Kle, ao! na !ia, ?"i ba67
T%mang%-tango !ia, ka!aba nang pagp%na! nia !a mga l%ha nito# =Teka, na!aan !i
Kate67 Ito ang nag"ala !a bata !a ho!pital# 8aamaa a h%mahango! na ito#
=K%m%!ta na67
=;in"i pa namin nakaka%!ap ang "octor# 4aan ka ba nanggaling67
=4a kapila, Kle#7
=Bhezzie, ano ba talaga ng nangari67 %!i!a ni 8eli!!a#
=*h, hin"i ko rin ma!a"ong namalaan "ahil tahimik lang naman !iang nag!%!%lat
tapo! maamaa l%mapit !a akin at %m%%ngot na hin"i ra& !ia makahinga# 2ataranta ako no0n#
2i hin"i ko nga matan"aan k%ng paano kami nakarating "ito, eh#7
L%maba! ang "octor !a emergenc room# =4ino ang kamag-anak ng pa!ente67
='ko po ang kapati" nia,7 !i 8eli!!a# =K%m%!ta na poa ng kon"i!on nia6 4he0! o%t o-
"anger, ?"i ba po67
=$e !till nee" to ob!er/e her# ;in"i normal ang heartbeat ng bata# I pre!%me na ma !akit
!ia !a p%!o, tama ba6 8ilagro nga na nare/i/e namin !ia kanina, eh# 8atapang ang bata#
2ilalabanan nia ang !ariling !akit#7
=P%&e"e ko na po ba !iang makita67
I!ang tango ang i!inagot ng "octor# Inalalaan ni Kle ang babae papa!ok ng !ili"#
2ag!alita !ia# =I &ill al&a! be here, LiD# 1e !trong# 2gaon ka ma! kailangan ni Can-Can#7
“YAN, nan"ito na !i ate@ It0! time to &ake %p,7 l%m%l%hang !abi ni 8eli!!a# 4in%kla-!%kla
nia ang b%hok nito# K%ng magaga&a lang talaga niang pagpalitin ang !it&a!on nila a
gina&a na nia# ;in"i nia kaang nakikitang nahihirapan ang kapati" nia# 1akit ito pa6
Pagkalipa! ng ilang !eg%n"o0 nagm%lat ng mga mata ang kapati"# Pilit niang pina!ila
ang ngiti !a kanang mga labi na para bang &alang nangari#
='te mamata na ba ko67 b%nga" nito !a kana#
=9on0t !a thatB7 paa!ik na !abi nia#
=Ka!i nakita ko !ina 8ama0t Papa, eh@ Tinata&ag nila ko@7 t%ran nito#
2angilabot !ia# A%!to niang himatain !a mga biniti&an nitong !alita# =Can, !abihin
mo kina 8ama at Papa na h%&ag ka m%nang k%k%nin !a akin, ha6 ;%&ag ka m%nang !a!ama !a
kanila# ;in"i ko pa kaa, Can-Can# ?9i ba ang !abi mo hin"ing-hin"i mo ii&an ang ate67
;%m%lagpo! ang l%ha !a mga mata nia#
Inabot nito ang nia# 1inalangka! ng "aliri nito ang noo nia pap%nta !a "%lo ng kanang
ilong# =I lo/e o% !o m%ch ate@ Thank o% -or e/erthing5-or the lo/e, time an" care na
ibin%ho! mo !a0kin# T%t%parin ko pa rin naman ang pangako ko, ate# ;in"i naman po kita ii&an#
Ka!i@ Lagi akong nan"ian !a p%!o mo at@ ako na rin ang magiging anghel "ela g%&ar"ia
mo ate kaa lagi pa rin akong na!a tabi mo@7
=;%&ag kang mag!alita nang ganan Can# Para namang ma&a&ala ka na, eh# ;in"i ka pa
ma&a&ala, oka6 ;in"i mo p%&e"eng i&an !i ate# I lo/e o% !o m%ch# ;in"i ko alam ang
mangaari !a akin kapag na&ala ka# Plea!e h%&ag@7
1%maling ito ng tingin ka Kle na na!a tabi nia# =K%a, alagaan mong mab%ti !i ate,
ha6 Ika& na ang bahala !a kana# Kapag pinaiak mo !i ate m%m%lt%hin kitaB7 biro pa nito#
=Oh m c%tie prince!!@7 ;e care!!e" her le-t cheek# =8akakaa!a ka# I &ill take care o-
o%r, ate#7
Pagk%&a0 l%mingon ito !a "irek!on ni Kate na h%mahag%lhol na# ='te Kate, thank o%
rin po !a pag-aalaga !a akin# 'lam ko na lagi ka lang nan"ian -or m ate# Iba-be n0o na lang
ako ka K%a .ake, ha67 T%mingin ito !a kana# =4in%!%n"o na ko nina 8ama0t Papa, ate# I lo/e
o% ate# I lo/e o% K%a#7
=$e lo/e o% more@7 magkaka!aba nilang !abi#
8arahang pin%na!an pa ni Can ang l%hang !%m%nga& !a kanang mga mata at
pagkatapo! a ng%miti ito !a kanila#
=Plea!e !mile, ate@A%!to kong ba%nin ang matami! mong ngiti,7 paki%!ap nito#
Labag man !a loob nia0 &ala !iang naga&a k%ng hin"i t%malima !a nai! ng kapati"#
;ina&akan nia anng mahigpit ang kama nito at g%manti naman ito ng ha&ak !a kana# Ilang
!eg%n"o pa a naram"aman nia ang pag&ala ng higpit ng kama nito !a kana# 't nang ipikit
nito ang mata a napahag%lhol !ia#
=CanBBB 2oBBB7 Pinin"ot niang nang pinin"ot ang b%tton !a gili"# 8aamaa0
nag!i"atingan na ang mga n%r!e! at ang "octor#
4in%b%kan pang i-re/i/e ang kapati" ng%nit &ala na ring naga&a ang mga ion#
=CanBBB7 ;inapit !ia ni Kle# =Kle ple!e tell me it0! not real@ Panaginip lang ?to
?"iba67
2ang hin"i ito %mimik a napahag%lgol na !ia ng malaka!# K%mala! !ia !a akap ng
lalaki !aka "ahan-"ahang nilapitan ang kapati"#
=Can, bakit nat%log ka na aga"6 1akit hin"i mo hininta !i ate6 A%!to mo bang kantahan
kita6 ?9i ba ?on ang niri-re3%e!t mo !a0kin be-ore ka mat%log@7
/o$ewhere out there if love can see us through
3hen weJll be together so$ewhere out there
4ut where drea$s co$e true
Pagkatapo! nion a niakap nia nang mahigpit ang &ala ng b%ha na kata&an ng
kapati"#
CHAPTER 11
MASAKIT !a loob ni 8eli!!a na kailangan nang ihati" !a h%ling hant%ngan ang kapati"# Ion
na ang h%ling pagkakataong ma!i!ilaan nia ang mala-anghel na m%kha nito# ;anggang !a mga
p%ntong ion a hin"i pa rin !ia makapani&ala na hin"i na nia ito makaka!ama pa#
4a pag!abo nila ng mga p%ting ro!a! !a kabao nito a nab%ha m%li !a kanang alaala
ang mga panahong ka!ama at kak%litan nia ang kapati"#
=Can, o% &ill al&a! be m little angel, m bab an" o%r c%tie prince!!@ I &ill mi!!
o%r !mile, ang mga pila mong kalokohan, ang pang%ng%lit mo, ang paglalambing mo,
e/erthing@ I am !o l%ck that I ha/e gi/en eight ear! o- chance!5mga pagkakataong
maka!ama kita# 2gaon ko lang ito aaminin, nag!in%ngaling ako !a ?o# ;in"i lang ba!ta asth$a
ang !akit mo# 8a !akit ka !a p%!o# Pata&arin mo ang ate k%ng nag-lie !ia !a ?o# A%!to ko
lang naman na bigan ka ng normal na b%ha# 2a hin"i mo ii!ipin na hanggang "ito o "oon lang
ang p%&e"e mong ga&in "ahil nga ma !akit ka# ;in"i ko matanggap na &ala ka na, Can-Can#
8ahirap na gigi!ing ako !a %maga ?tapo! &ala nang mangingiliti !a akin at babati ng ?Aoo"
morning0# 8ami-mi!! ko ?ong time na t%&ing !%b!ob ako !a &ork a pinagtitimpla mo ako ng
gata! pagkatapo! !aka mo hihil%tin ang !enti"o ko#
It &ill take a li-etime to mo/e on@ ;in"ing-hin"i ka malilim%tan ni ate### Tell me, ho&
to !a goo"be6 I &ill mi!! o% -ore/er m bab@7 ma"am"aming litana nia#
Pagkaraan a tatlo na lamang !ilang natira !a p%nto"5!ia, !i Kate, !i Kle#
Kate patte" her on her !ho%l"er# =Bhestie, ma pinapabiga pala !a io !i Can-Can# Inabot
nia !a akin ?to the time na l%mapit !ia !a akin at hin"i makahinga# I think, ito ata ang
!in%!%lat nia no0n, eh#7
Inabot nia ang pira!o ng papel#
Para sa pinaka na, the best pang ate in the world,
“3here’s no per$anent in this worldC 3a$a po hindi ba7
!te nagtata$po ako sa ’yoC 3inago $o po kasi sa akin ang tungkol sa tunay kong sakit.
/abi nga po, walang sikretong hindi nabubunyag. .atagal ko na pong ala$ na $ay sakit ako sa
puso. /i@ years old pa lang po ako no’n no’ng $ala$an ko ang buong katotohanan.
2at%top nia ang bibig# =I0m !orr, Can-Can#7
.ahal na $ahal kita, ate. 0ahit na nahihirapan ka, hindi n’yo pa rin po pinapahalata
iyon sa akin. Lagi kang nagpapakatatag para sa akin. .ara$ing sala$at po kasi kayo ang
naging ate koC 8ou’re the greatest teacher and the best ate in the world for $e5 3hank you rin
po sa pagtiya2tiyaga niyo sa kakulitan ko. 3iis na lang po at $alapit na pong $awala ang sakit
sa ulo n’yo. %ahaha5
=2e/er in m &hole li-e na ini!ip ko na o%0re !%ch pain in the neck@ Co%0re not@7
.awala $an ako ate, I will still be there beside youC !t lagi lang po akong nasa puso
$o. !te, =wag po kayo $asyadong $agpapagod, ah7 %uwag din po kayo $asyadong
$alulungkot oras na u$alis na ako, ha7 3alaga na$an pong du$arating ang puntong iyon =di
ba7 .auuna nga lang akoC
=Can naman, eh# I can0t imagine that a !e/en-ear-ol" chil" like o% co%l" ea!il accept
"eath@7
I love you $ore and $ore and $ore, ate. Bawal po u$iyak5 /$ileC
=Fan o% plea!e teach me ho& to !mile6 ;o& can I mo/e on, Can67
“LI/, hin"i mo ba talaga ako kaka%!apin67
Itiniklop ni 8eli!!a ang bon" paper at !aka ion inilapag !a tapat ni Kle#
2akapag"e!i!on na !ia# 8ataman !iang tiningnan nito bago nito kin%ha ang papel# K%not-
noong bina!a nito ang nilalaman nion# Lalo lang l%malim ang gatla !a noo nito !a !alita marahil
na b%m%nga" !a mga mata nito# 't nang matapo! nitong maba!a ang !%lat a hin"i
makapani&alang tiningnan !ia nito#
=Co%0re re!igning6 1%t &h6 LiD, "ala&ang linggo mo akong hin"i kina%!ap, pagkatapo!
ganito pa ang ib%b%nga" mo !a akin6 8eli!!a, naiintin"ihan ko naman ang !it&a!on mo, eh# I
kno& o% can0t able to -oc%! on o%r &ork at thi! point time# Kaa nga pinaagan na kitang
mag-lea/e, ?"i ba67
=Kle, g%m%ho ang m%n"o ko nang ma&ala !a akin !i Can-Can# Para akong %nti-%nting
namamata# Para na nga lang akong robot na "e !%!i na g%migi!ing !a %maga, pilit na k%makain
kapag ora! ng pagkain, nat%t%log kapag ora! na para mat%log# Pago" na pago" na ko !a b%ha
ko, Kle@7
;e gentl hel" her han"! an" !lightl !3%eeDe" them# =I kno& o%0re h%rt# I kno& it i!
har" -or o% to get o/er# I kno& o% !till can0t accept that !he0! alrea" gone# Pero b%ha ka pa
8eli!!a# Eemember, Can-Can &ant! o% to be happ# Co% !ho%l" mo/e on -or her#7
=;in"i ko p%&e"eng kalim%tan ang mga nangari, Kle# 't hin"ing-hin"i ko malilim%tan
?on# Umaga pa lang pinapaalala na no0n !a akin ang kapati" ko#7
;in"i ko naman !inabing kalim%tan mo# Co% !ho%l" at lea!t mo/e -or&ar" -or Can-Can,
-or o%r!el- an" -or the people aro%n" o%# 2an"ito pa kami, LiD# ;in"i ka naman nag-ii!a#
4a!amahan ka namin# ;in"ing-hin"i kita ii&an, LiD# I lo/e o%, al&a!#7
=Kle, a-ter &hat happene", &ala na kong karapatang maging ma!aa pa# I0m !orr pero
hin"i ko ma!%!%klian ang pagmamahal mo para !a ?kin# 8agmahal ka na lang ng iba "ahil hin"i
ako ang babaeng nararapat para !a ?o@7
=Oh plea!e LiD@ 9on0t "o thi!# 'lam kong nalilito ka lang "ahil !a mga nangari57
=Ceah, I am# 2alilito ako at g%!to ko m%nang mapag-i!a# A%!to kong hanapin ang !aili
ko# A%!to kong matagp%an ang "ating ako#A%!to kong mab%ha para ka Can-Can pero
magaga&a ko lang ?on k%ng matatanggap ko ang mga nangari# Kailangan ko m%nang
l%mao@ 4ana haaan mo na lang ako, Kle# 4ana maintin"ihan mo k%ng bakit koi to
kailangang ga&in#7
=Kailangan ba talagang ga&in mo ?to67
=Oo, Kle# Kailangan#7
8araha! itong napab%ntong-hininga# =$ala naman akong karapatan para pigilan ka !a
k%ng ano ang g%!to mong ga&in, LiD# Pero ito lang ang !a!abihin ko !a io# Ika& lang ang
babaeng mamahalin ko# Ika& lang ang bababaeng para !a akin@7
=Kle@7
=Promi!e me, kapag naka-mo/e on ka na, babalikan mo ko# 8aghihinta ako !a ?o,
8eli!!a#7
=I &on0t like to promi!e anthing, Kle@ 'oko lang na paa!ahin ka at !aktan#7
=1a!ta, maghihinta ako !a io, 8eli!!a 9iaD#7 T%mao ito !a kina%%p%ang e:ec%ti/e
chair# 8a!%ong hinagkan nito ang noo nia# =I &ill al&a! lo/e o%@7
=Oh Kle@7 ;in"i na nia pinigil pa ang !ariling akapin ito#
3wo years afterC
INILAPAG ni 8eli!!a ang ha&ak na b%laklak !a tapat ng nit!o ng kapati"# Itinaa! nia ang
!ha"e! at tiningala ang b%gha& na kalangitan# 8ali&anag ng%nit hin"i naman ma!a"ong mainit
ang panahon# 4a kat%naan, malaka! ang ihip ng hangin "oon# 8arahil a nagpaparam"am !a
kana ang kapati"# 4ig%ro ma!aa ito !a pagbi!ita nia#
'ng bili! ng panahon# 9ala&ang taon na ang nakakalipa! magm%la nang mamata ang
kapati"# Ion na ang !econ" "eath anni/er!ar nito# C%m%ko" !ia !aka hinima! ang lapi"a at
pagk%&a0 k%m%ha ng kan"ila at !inin"ihan ion# 2g%nit "ahil !a malaka! na b%g!o ng hangin
a hin"i nia ion maga&ang !in"ihan#
=;ala, pa!en!ia na Can-Can at hin"i ko maa!in"ihan ang kan"ila# 'ng laka! ng hangin,
pahinain mo naman@7 T%mingin !ia !a paligi" at ng%miti# ,or the long t&o ear!, ngaon
lamang nia %lit nat%t%t%nang ng%miti# 2aa-appreciate na rin nia ang mga baga !a paligi"
nia5ang magan"ang kalangitan, ang h%ni ng ibon, ang paga!pa! ng hangin at k%ng an%-ano pa#
4a Gamboanga !ia naglagi !a "ala&ang taong hin"i !ia nagpakita !a kanin%man# 2i !i
Kate a hin"i nia !inabihan k%ng na!aan !ia# ;in"i naging ma"ali !a kana ang mam%ha
nang mag-i!a# 8a pagkakataon pa ngang !in%b%kan niang magpakamata# Uminom !ia ng
maraming !leeping pill! pero !a kabila nion a nagi!ing pa rin !ia# 1ago nga !ia magi!ing a
nagpakita pa !a kana ang kapati", maging ang 8ama0t Papa nia# 4inabihan !ia ng mga ito na
magpakatatag# 2ang magi!ing !ia a nangako !iang mab%b%ha !ia# Pinilit niang
b%mangon# Pinilit niang t%parin ang pangako !a mga ito na magpapakatatag !a b%ha#
Ibinalik nia ang tingin !a lapi"a# =Can-Can, na-mi!! mo ba ang ate6 Ka!i ako@ 8i!! na
mi!! na mi!! na kita@7
=*h ako, na-mi!! mo ba67
'&tomatikong napalingon !ia !a pamilar na bo!e!# Parang hinahabol ng !amp%ng
kabao ang p%!o nia !a bili! ng pintig nion# 4he -elt like cring# 2apatao !ia# 8atagal na
niang hinahanap-hanap ito pero alam niang hin"i pa !ia han"ang harapin ito# 4he0! longing
-or hi! lo/e, hi! care, hi! gentlene!!, hi! !&eetne!!@
A%!t%ng-g%!to na niang takb%hin ito at akapin pero nahihia !ia# 't !aka "ala&ang
taon na ang l%mipa!# Paano k%ng ma !arili na itong b%ha6
=Tititigan mo na lang ba ako6 ;in"i mo man lang ba ako k%k%m%!tahin6 O "ili kaa
aakapin67
;in"i na !ia nagpapigil pa# Tinakbo nia ito at niakap nang mahigpit# 2ag!%mik!ik
!ia !a "ib"ib nito# 1%mali!bi! na ang l%ha !a mga pi!ngi nia# Oh m, !he mi!!e" being
enclo!e" aro%n" hi! arm!# It0! !till Kle 4an"o/al !he ha" kno&n be-ore# ;in"i pa rin ito
nagbabago ng pabango# $alang nagbago "ito# 8aroon pala# Lalo itong g%ma&apo#
=Ao", thank o%B7 !abi nito# ='ng tagal kong pinagmama!"an ka m%la !a malao# 'ng
tagal kong tiniki! ang !arili ko na akapin ka# ,inall, I am no& hel"ing o% in m arm!# I0m
longing -or thi!#7
2ag-angat !ia ng tingin# =$ait, hin"i ko naintin"ihan ?ong mga !inabi mo@7
='kala mo ba hahaaan na lang kita nang gano0n lang6 Ipinahanap kita !a i!ang pri/ate
in/e!tigator# 't grabe it took a lot time bago ka nia naga&ang hanapin# Aano0n ka talaga
kap%r!igi"o na magtago, ha6 't nalaman ko ngang !a Gamboanga ka nag-i-!ta# 4akto namang
ma re!tho%!e ang pamila namin "oon# ;in"i na ko nag"ala&ang-i!ip na "oon m%na
pan!amantalang maglagi# Thro%gh online ko na lang ako nakikipag-comm%nicate &ith regar" !a
4TF#7
=4o, ika& ?ong nararam"aman ko na !m%!%n%"-!%no" !a akin67
=9e-initelB Tinakot ba kita67
;inampa! nia ito !a balikat# =Loko kaB ;alo! himatain ako kapag ma nararam"aman
akong k%ng anong kal%!ko! !a lik%ran ko tapo! ?pag lilingon naman ako eh &ala naman akong
nakikita# 2akakaini! kaB7
=Aanoon kita kamahal, LiD# ;in"i ko lang talaga kaang pabaaan ka#7
I!inampa nia ang mga bra!o !a balikat nito# =7;%&ag kang mag-alala, mahal na mahal
"in kita, Kle# I0m !orr -or h%rting o%# I0m !orr na kinailangan kong l%mao# I0m !orr na
pinag-alala ko kao# I0m !orr@7
;in"i ito makah%ma# =$h-$hat "i" o% !a6 Co%@Co%@7
=Ce!B I lo/e o%B I ha/e alrea" -o%n" lo/e no0ng %nang be!e! pa lang na magtama ang
mga mata natin# Co% are m -ir!t lo/e@ 'n" I &ant o% to be m la!t lo/e# I &ant to gi/e o% all
the lo/e an" happine!! o% "e!er/e, Kle#7
=Oh Ao"B 2at%pa" "in ang matagal ko nang hinihiling# Pero hin"i ika& ang "apat na
nag!abi no0ng h%li, eh# It0! m part# I &ill gi/e o% e/erthing, 8eli!!a# $ala akong hin"i
gaga&in para !a ?o@ 8ahal na mahal na mahal kita#7
=Kapag !inabi ko bang t%malon ka !a napakataa! na b%il"ing a gaga&in mo67
=Ipapaga&a mo talaga67
2apata&a !ia# =Kapag t%malon ka, h%&ag kang mag-alala !%!%no" ako@7
Pini!il nito ang t%ngki ng ilong nia# =I lo/e o% !o m%ch# ;%&ag mo na ko %lit ii&an,
ha6 Ka!i hin"i ko na kakaanin pa, LiD#7
Cinapo! nia ito# =;in"ing-hin"i na ma%%lit@ I promi!e not to lea/e o% anmore# I lo/e
o% again an" again an" again@7
8aingat na inilao nito ang kata&an !a kana# 8a!ong hina&akan nito ang baba nia at
%nti-%nti0 b%maba ang m%kha nito# Then he -inall claime" her lip!# 'ng halik na ion ang
nmg!e!elo !a mga pangako nila !a i!a0t i!a# P%n%ng-p%no ion ng pagmamahal, pilit pin%p%nan
ang "ala&ang taong paghihi&ala nila@ 4im%la !a ara& na ion a nangangako !iang hin"ing-
hin"i na m%li magiging mahina# 'ng ba&at %no! nga nama0 ma katap%!an@ 't alam niang
!im%la rin !a ara& na ion a ma! iigting pa ang pagmamahalan nila ni Kle !a i!a0t i!a#
“SAAN mo ba talaga ako "a"alhin, Kle67
2akakailang tanong na !i 8eli!!a !a nobo ng%nit hin"i naman !ia nito !ina!agot nang
matino# Ceah, bo-rien" na nia ito at i!ang taon na ang nilalaka" ng rela!on nila# 4a ba&at
ara& na "%maraan a am! lalo pa nilang minamahal ang i!a0t i!a#
=4&eetie67 %ntag niang m%li#
=.%!t !it an" rela:, m 3%een,7 anito# =Oh, &e0re alrea" here#7
2apatingin !ia !a paligi"# 2agtaka !ia nang !a !imbahan h%minto ang !a!akan# 'no na
naman ba ang binabalk ng nobo6 2apakahilig nitong !orpre!ahin !ia pero hanggang ngaon a
hin"i pa rin !ia na!a!ana rito# 2i hin"i pa rin nia nat%t%n%gan kapag ma pinaplano itong
k%ng ano#
2nag makababa a iginia !ia nito papa%nta !a ma altar# ;abang naglalaka" !ila !a
ai!le a pakiram"am nia a ikaka!al na !ila# Parang i"in%"%an !ia !a alapaap# 'ng !arap
!ig%rong i!ipin na =!ila7 na talaga ni Kle hanggang !a h%li# $ell, !he belie/e! na mangaari
ion# 'lam niang =!ila7 na talaga ang nakatak"a para !a i!a0t i!a#
2ang !apitin nila ang "%lo a nanlaki ang mga mata nia nang l%m%ho" ito bigla !a
harapan nia# 2aglaba! ito ng p%lang kahita m%la !a b%l!a# 2ang b%k!an nito ion a t%mamba"
!a mga mata nia ang i!ang "iamon" ring#
=Thank Ao" I -o%n" a !pecial being like o%, 8eli!!a 9iaD# Co%0re the &oman o- m
"ream!, o%0re the one I0/e &aite" -or ear! an" o%0re the one I "e!ire to be &ith -or the re!t o-
m li-e# Thank o% LiD -or teaching me ho& to lo/e an" -or letting me to -eel the magic o-
lo/e@ I0" like to !hare m li-e &ith o% an" be &ith o% -ore/er@ I &i!h that o% co%l" be the
one I "ie &ith# I &ill lo/e o% all m li-e@
?$ill o% be m bri"e6 $ill marr me, m 3%een67
$ari ba0 napipi !ia nang mga ora! na ion# I!ang !impleng yes na lamang a hin"i pa
nia mabigka!, para ba !iang naging i!ang t%o"# 'ng bili! ng mga pangaari, kanina lamang
a inii!ip nia ion pero heto0t nangaari na ion#
=2akakaini! ka, KleB Lagi mo na lang ako gin%g%lat !a mga !orpre!a mo#7
=Kaa nga !%rpri!e, ?"i ba6 9apat lang talaga na mag%lat ka#7
;%minga !ia nang malalim# =Kle@Ilang be!e! na kong nagmahal at ilang be!e! na ring
na!a&i !a pag-ibig pero heto pa rin ang p%!o ko, hin"i pa rin napapago" na magmahal# 'll I0/e
tho%ght hin"i ko na m%li pang papa!%kin ang pag-ibig !a p%!o ko pero hin"i ko pala kaang
"iktahan ang kapalaran# 'ng akala ko0 !i .ake na ang nakatak"a para !a akin hanggang ang
ta"hana na rin ang naglao !a aming "ala&a# Tama nga na !a"ang maroong "ahilan ang lahat
ng baga# 9ahil maroon pala talagang ma! karapat-"apar# That0! o% Kle@ I0m !o l%ck to
ha/e o% "ahil pilit mo pa rin akong in%na&a nang mga panahong nag"a"alamhati ako# Thank
o% an" I lo/e o%, Kle### $hat o%0/e "one -or me i! alrea" eno%gh -or me to !a yes to o%r
propo!al@ Ce!, I &ill marr o%, KleB7
4a !obrang kagalakan marahil ng lalaki !a naging !agot nia a aga" !iang bin%hat nito
pagkaraan nitong i!%ot ang !ing!ing !a kana# 'n" !he "i"n0t re-%!e &hen Kle claime" hi! lip!#
4he can0t contain her happine!!# ;in"i na !ia makapaghinta pa !a ka!al nila#
4he /o&e" to lo/e him %ntil the en" o- time@ Ito lamang ang lalaking mamahalin nia
ngaon, b%ka! at magpakailanman@
Author’s Note:
D%4!5 6atapos din ang la$ayang pag2eedit ko ng kuwento nila 0yle at .hel. /ana
nagawa ko kayang pasayahin at pakiligin sa isa na na$ang akda ko. !t sana $agsilbing
inspirasyon sa inyo ang nangyari kay .elissa. %indi dapat tayo $awalan ng pag2asa. !ng sabi
nga, There0! a rainbo& al&a! a-er the rain# Dha, kantahan na lang tayo. %ehe "9
6akuha n’yo ba kung bakit I’d /till /ay 8es ang title ng story7 .edyo $agulo ba7 0ung
iisipin $o, =yong $ga katagang iyon ay bagay sa tande$ ni .elissa at >ake, hindi ba7 6a handa
pa rin siyang u$2oo rito sa kabila nang $ga pinagdaanan nila kaya nga la$ang hindi iyon ang
itinulot ng tadhana, eh. .elissa and 0yle still end up together. Ibva nga na$an kapag first
loveC .e$orable, =di ba7 4kay, naligaw na tayo. I entitled it I0" 4till 4a Ce! dahil sa
sitwasyon ng ating bidang si .elissa. 6a sa kabila ng sakit na naranasan niya, na kahit halos
$adrog ang puso niya sa panlolokong ginawa ni Gake at sa pagka$atay ni 8an28an ay
nandoroon pa rin ang $alaking espasyo sa puso niya para $ag$ahal $uliC %uwag nating
gawing hadlang ang $ga pinagdaraanang pagsubok upang isarado ang puso para $ag$ahal at
$aging $aligaya. Isipin natin na $ay dahilan ang bawat nangyayari sa atin. .ay $agandang
plano si ?od, $ay dahilan /iya kung bakit 6Iya pinahintulutan ang kung anu$ang nangyari sa
buhay $o.
!yy, $ay epilogue pa sana ito kaya lang $asyado na akong u$o2over sa words, eh.
%!%!5 I2post ko na lang sa aking fanpage K9 /a $ga nagbasa po at $akakabasa pa,
.!E!.I6? .!E!.I6? /!L!.!35 Ikasisiya ko po kung $ag2iiwan kayo ng c$$ent sa 34P
site or kaya na$an sa aking fanpage. Dhether hindi $aganda o $aganda ang ko$ento ay akin
pong tatanggapin.
I love 34P5
?od bless us all5
2Heidz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->