1

Unang Pag-Imprenta, 2013
Karapatang Pag-aari © 2008-2013, Tagalog Online Pocketbook
Lahat ng karapatan a re!erba"o# $alang bahagi ng p%blika!ong ito ang maaaring
kopahin, !a an%mang ano o paraan ng &alang pahint%lot !a pamamagitan ng
pagpapa"ala ng liham !a amin#
'ng ebook na ito a obra ng mga man%n%lat na nag!%lat nito# 'ng Tagalog Online
Pocketbook a hin"i ginarantia ang ka&a!t%han ng mga ba&at naka!%lat "ito at hin"i
t%matanggap ng an%mang panag%tan para !a an%mang re!%lta ng paggamit nito#
K%ng ma pagkakahalint%la" man !a pangalan, l%gar, baga, pangaari o an%man !a
t%na na b%ha a pahin"i ito !ina!a"a "ahil ang mga ito a pa&ang kathang i!ip
lamang#
Para !a karag"agang imporma!on, alamin ang mga !%m%!%no" na "etale !a ibaba#
• $eb!ite http())&&&#tagalogonlinepocketbook#com
• *mail !%pport+tagalogonlinepocketbook#com
• ,acebook http())-acebook#com)tagalogonlinepocketbook
• .oin U! http())-acebook#com)gro%p!)tagalogonlinepocketbook
• Like U! http())-acebook#com)toprea"er
• ,ollo& U! http())t&itter#com)topocketbook
2
IRONIC LOVE
/arla
3
TEASER
Kahit tahimik !i *""ieln a -amo%! pa rin !ia "ahil !a kanang ka!%otang all-
black# /ahil kaa "ito o !a an%paman at nag%g%!t%han !ia ng certi-ie" plabo na
hal--,ilipino an" hal--.apane!e na !i 0ota1
2g%nit ma i!tora !a nakaraan ang "alaga k%ng kaa "e"ma lang !ia !a lahat
ng nakapaligi" !a kana3 kahit !a napaka-attracti4e at kilalang plabo !a b%ong
%ni4er!it3
4
Chapter 1
5Kelangan mo pa ba talagang mag-tran!-er, *""ie16
Ito ang tanong ng kanang b%tihing tiahing !i 'n"rea, habang k%makain !ila ng
alm%!al !a %magang ion#
5Opo, tita# I ha4e to#6
'ng !agot ng "alaga !a tiahin na !aglit itong tinignan na na!a tapat nia
naka%po !a ma hapag-kainan#
5$ell, i- that i! !o3 ika& ang bahala, *""ie# I 7%!t &ant o% to be happ# 8o%
kno& that#6 K%mibit na ani na lang ng tiahin#
Tinignan na lang nia ang kanang tiahin at !aka nagpaalam na !iang %mali!
pagkakain#
2agt%ngo !ia !a %niber!i"a" k%ng !aan !ia magta-tran!-er gaong na!a
gra"%ating ear na !ia# 9ia na mi!mo ang k%ma%!ap !a taga-a"mini!tration at "ahil
!a kilala naman ng mga ito ang pamila nia a &ala !iang naging problema# 'ga"
!iang nakapag-enrol !a ara& "ing ion#
Kahit !aan !ia pap%nta a "i mai&a!an ang mga tinging ipin%p%kol !a kana#
/ahil !a kanang ka!%otang all-black# Kahit maara& a naka-long !lee4e! !ia ng itim
at pantalon rin ng itim# :a k&enta! !iang gol" na ma pen"ant na o;, ang <hine!e
=o"iac ng kanang birth ear, na ga&a naman !a r%b#
5
Pat%ngo na !ia !a kanang itim na kot!e nang mabangga !ia !a i!ang lalakeng
m%la !a kanang kanan# >in"i nia ka!e napan!in ang lalake#
?%ti na lang at "i malaka! k%ng kaa "i !ia nat%mba at napatingin na lang !ia
!a lalake#
5Oop!, !orr@ :i!!, OK ka lang16 nakangiting hinging-"e!pen!a ng lalake !a
kana#
:a ka!a-ka!ama itong "ala&ang lalake na nakangi!i rin#
5OK lang#6
9abi nia at tinalik%ran na ang lalake at ang mga ka!amahan nito#
5O, tila "i ka napan!in, 0ota16 anang Oli-, pin!an ng binata at anak ito ng i!ang
!ena"or#
2akita&a !ia nang !aglit "ito at ka 'nton na kaibigan nilang magpin!an#
2apa!%no" naman !ia ng tingin !a papa!aka na babae !a itim na kot!e nito#
52gaon ko lang !ia nakita "ito, ah#6 P%na pa ni 'nton#
5Tama ka# /ahil bago !ia "ito, ob4io%!l#6 T%mangong ania#
5Tara na nga# Para matapo! na ang pagpa-enrol natin#6 9abi pa ni Oli-#
5>i, 0ota@6 !%n%"-!%no" namang bati ng mga kababaihang ma cr%!h !a
plabo#
6
Kahit alam ng mga ito ang nat%re nito a g%!to pa rin ng mga ito na !ila naman
ang pag-aak!aahan ng ora! ng lalake#
5>i, girl!#6 T%gon pa ng lalake na nakangi!i !a mga ito#
5Pooh@ Talaga naman#6 :ahinang ani 'nton ka Oli-#
2g%mi!i naman !i Oli- ka 'nton at tinapik ito !a balikat#
5Parang naninibago ka pa !a pin!an ko, ah# >%&ag mo na ngang pan!inin ang
mga babaeng an k%ng aa& mo# 't baka !abihin ng g- mong nahaha&a ka na ka
0ota#6
5$ag mo ngang !abihin an, Oli-# ?aka magkatotoo#6
2apata&ang !abi pa nito habang b%! !a pagpapa-charming !i 0ota !a mga
babaeng kap&a e!t%"ante#
5*""ie, balita ko nagpa-enrol ka na "a& !a %ni4er!it na pinapa!%kan ko#6
:a!iglang !abi ni 0ina !a kabilang lina ng cellphone ng "alagang na!a la&n,
naka%po !a !ilang bakal at nagbaba!a ng magaAine nang t%ma&ag ang kaibigan#
58e!, 0ina# 9orr at na%na na akong nagpa-enrol !a o#6
5ItB! OK# I tho%ght lang na baka ma mait%long ako#6
52o# Thank o%# *4erthingB! -ine# Kina%!ap ko ang taga-a"mini!tration !o I
"i"nBt ha4e m%ch problem abo%t the procee"ing!#6
7
5ThatB! goo" to hear# Pero mala mo, baka magka-cla!!mate! pa tao, "i ba1
'no bang !ke"%l mo at an na lang ang k%k%nin ko16
Kat%la" "in nia itong k%m%k%ha ng k%r!ong :anagement#
9inabi na lang ng "alaga at inilapag na nia ang cellphone !a me!ang bakal at
napatingin !ia !a 4eran"a k%ng !aan nakatao ang kanang tiahing nakama!i" !a
kana#
2g%miti lang !ia rito nang matipi" at ibinalik na !a magaAine ang kanang
aten!on#
5$h "onBt o% go o%t, *""ie16 tanong pa ng tiahin niang na!a lik%ran na pala
nia at "i nia namalaan#
Um%po ito !a i!ang !ila na nakangiti !a kana#
5I "onBt &ant to go o%t, tita#6
5$h "onBt o% talk to 9%Aanne1 ?aka pareho lang kaong "ala&a# 'n" in that
&a36
5I o%ght to -orget, tita# Pero hin"i an mangaari kapag kaka%!apin ko !i
9%Aanne#6
2apal%nok na ania at aga" na ma l%hang nangingili" !a kanang mga mata#
5IBm !orr# I tho%ght it &a! 7%!t a goo" i"ea, *""ie#6 2aiiling na anang 'n"rea#
5'n" I kno& ho& o% -eel# '! I can !ee, o%Bre !till mo%rning -or her brother# ?%t &h
"onBt o% let go, *""ie16
8
5IBm tring, tita# 8o% !ho%l" kno& that#6
Umingo! ang "alaga na t%mango !a tiahin na !iang naging mag%lang nia
o4er the ear! na pag!a!ama nila pagkatapo! mamata ng kanang mga mag%lang !a
i!ang car acci"ent#
5Pero "i mo an magaga&a k%ng magm%m%kmok ka lang "ito !a baha at "i mo
inaali& ang !arili mo#6 Ciit ni 'n"rea#
5Tita, ho& can I1 It !eem! that e4er place I go, nan"oBn "in !ia at nakikita ko#
'lam nBong halo! b%ong !%lok ng :anila a nalibot na namin ni 9te-ano at kahit o%t
o- to&n pa, tita# /i ko pa rin !ia makakalim%tan#6
5ItB! been almo!t t&o ear!, *""ie# 'lmo!t t&o ear!@ I "onBt &ant to !ee o%
&a!ting o%r li-e like thi!#6
5I kno&@ I kno&, tita# Kaa nga nag-tran!-er na lang ako ng %ni4er!it k%ng !aan
iba na ang mga pa!ilong lalakarin ko# 't ibang mga m%kha na ang makikita ko# Ito na
lang ang nai!ip kong paraan para makalimot ako !a kana, tita# ' ne& en4ironment#6
59o be it# Pero g%!to ko !anang %mali! na tao !a ibang ban!a para t%l%an mo
na !iang makalim%tan# There, it &o%l" be a &hole ne& en4ironment# It &o%l" be a
!tart, o% are right# Pero k%ng "ito ka pa rin !a Pilipina!36
5I ha4e to gra"%ate thi! !chool ear, tita#6
Umiiling na !abi niang pinapahiran ang mga l%ha !a kanang pala"#
9
5I kno&# ?%t it co%l" &ait k%ng g%g%!t%hin mo# C%!to ko lang na makita ka %lit
na ma!aa# /i na kita nakikitang ng%mingiti, *""ie#6
2aiiak na hinahaplo! ni 'n"rea ang pi!ngi ng pamangkin#
58o%B4e change" a lot a-ter 9te-anoB! "eath# C%!to kong b%malik ka na !a "ati#6
5I kno& o% mean &ell, tita# 9alamat !a ino# :araming !alamat# Pero g%!to
kong tap%!in ang pag-aaral ko thi! ear# 'n" i- thing! are the !ame &ith me3 !aka na
ako papaag na mangibang-ban!a tao# ?%t -or no&, I ha4e to -ace the realit3 an"
thi!3 pain#6
>in"i na nakapag!alita ang tiahing nan%n%o ang lalam%nang nakatingin !a
l%m%l%hang pamangkin#
5*""ie@ >inta@6
2akangiting k%maka&a !i 0ina nang makababa !a kanang kot!e !i *""ie at
pat%ngo na !a !ia !a kanang kla!e !a %magang ion#
2ilingon nia !i 0ina at hininta naman ito#
5>i# K%m%!ta ka na16 'nito nang maka!aba na !ia !a path&a# 5'n"3 o%Bre
!till &earing black@6
5OK lang ako# 'lam mo na k%ng baket ako naka!%ot nito#6
10
59orr# Pero3 akala ko ka!e o%Bre o4er him# 9orr talaga# 2arinig ko lang !a iba
nating kaibigan !a high !chool ang nangari# Kaa "i ko rin mai&a!an36
5I kno& b%t IB" appreciate it i- o% &onBt talk abo%t thi! again#6
5OK# 9orr, *""ie# 9ianga pala, ipakikilala kita !a b- ko pagka ma time !ia# OK
lang ba !a o16 ma!igla na naman ang tono ng bo!e! nito#
K%mibit naman !ia at "i pinapan!in ang mga tinging k%r%!o na na!a kana na
naman# 't ganito na rin ang ginaga&a ni 0ina#
5'lam mo, mabait ang pro-e!!or natin !a ma7or !%b7ect natin# 't !ia ang
pinakamagaling !a %ni4er!it na ito# Kaa alam kong marami taong mat%t%nan !a
kana#6
/i naman %miimik !i *""ie habang nakikinig !a !ina!abi ng kaibigan nia# 2akita
nia ang i!ang p%l%tong ng mga kalalakihan na nakatingin !a kana pero "i nia
pinapan!in ito pagkatapo!#
5?%ti na lang at nag-tran!-er ka "ito, *""ie# Ka!e, m%la nang maghi&ala tao
pagka-gra"%ate ng high !chool, &ala talaga akong ka-clo!e na kaibigan rito# 't
ngaong nan"ito ka na, it -eel! like the ol" time!, o% kno&#6
5O, 0ina@ Pakilala mo naman ako !a ka!ama mo#6
'ng narinig nilang !iga& m%la !a k%mpol ng mga kalalakihan#
52e;t time na lang@ :a kla!e pa kami# ?e@6
T%gon naman ni 0ina !aka !in%lapan ang "i-ma!aang m%kha ng kaibigan#
11
5Pakit%ro nga pala ng librar mamaa a-ter cla!!# P&e"e ba1 Dacant ka!e#6
59ige# Pero "i ba maaga pa para mag-re!earch16 taa!-kila na anang 0ina#
5/i bale# ?%ti na ang a"4ance#6 'ng !agot ni *""ie#
2apak%rap-k%rap ng kanang mga mata !i 0ina#
5>i, girl!#6
2akangi!ing bati pa ni 0ota !a kanilang "ala&a nang makatagpo nila ito !a
pa!ilo, ka!ama !ina Oli- at 'nton#
5>i#6 2aka!imangot na t%gon ni 0ina !a plabo#
52ot !o plea!e" to !ee me, 0ina16
5Paano mo nalaman ang pangalan ko16 2aka!imangot na tanong ni 0ina na
napatigil#
2g%nit nagpat%lo !a paglalaka" !i *""ie#
52arinig ko lang na tina&ag ka kanina "oon !a ma path&a#6
2apamaang !i 0ina ng i!ang !eg%n"o# 5'ng bili! nBo atang nakarating "ito,
ah#6 2apangi!i rin !ia !a tatlo# 5Paano ba nangari on1 2ilipa" nBo ba16
5In a &a#6 2atata&ang anang 0ota#
5't baket ko ba kao kinaka%!ap, ha16 tara pa ni 0ina# 9aka !%m%no" na ka
*""ie# 5*""ie@ >inta@6
12
2apataa! ng "ala&ang kila !i Oli-#
5*""ie1 8on ba ang pangalan ng naka-all-black na babaeng on16 anito !a
"ala&ang ka!ama#
5*""ie#6 In%!al pa ni 0ota ang pangalan ng "alaga#
5*""ie16 ani naman 'nton# 5/i ba pangalan ng lalake %n16
5'lam mo, %ni!e; na pati mga pangalan#6 2atata&ang ani Oli- na tinapik !a
balikat !i 'nton#
59heB! %niE%e#6 ?irit naman ni 0ota#
2agkatinginan na lamang !ina Oli- at 'nton#
5?aket "i mo Fko hininta16 tanong pa ni 0ina nang maab%tan !i *""ie#
5I tho%ght o% &ante" to talk to o%r -rien"!#6 'nang *""ie at p%ma!ok na !ila
!a kanilang room !aka na%po na#
5,rien"!1 TheBre not m -rien"!, ano1 Plabo kaa ang mga %n#6
2aka!imangot na anang 0ina#
5>o, i- o%Bre re-erring to 0ota an" hi! -rien"!, !i 'nton lang ang hin"i
plabo# 'n" -or o%r in-ormation, 0ina e;-b- ko !ia#6 'ng bo!e! na nag!a!alita !a
kanilang lik%ran#
9i ?ren"a#
13
5'h, ganon ba1 9orr ha16 tara naman ni 0ina at iniikot ang mga mata
pagkatapo!#
5Teka, !ia ba ang tran!-eree na !ina!abi ng lahat at tinata&ag na ?lack
$oman16 anitong ining%!o !i *""ie na "i naki!ali !a %!apan#
5'h, ma palaa& ka na pala, *""ie#6 'ni 0ina at !aka m%ling b%maling ka
?ren"a# 5'no ngaon k%ng !ia nga, ha16
5$ala lang# 'ng tara mo naman# :akipagkaibigan lang, eh#6
59orr# $ala !ia !a moo"#6
/%mating ang kanilang pro-e!!or at natahimik rin ang m%nting pagtatalong
ion#
5I canBt belie4e thi!@6 b%long pa ni 0ina ka *""ie nang na!a librar !ila
pagkatapo! ng kanilang kla!e#
5?aket16 ino!enteng tanong ni *""ie#
5'n"ito !a librar !i 0ota at ang mga kaibigan nia#6
5'no ngaon16 &ala pa rin !iang mali!ang nagtatanong "ito habang
naghahanap ng libro !a !hel4e!#
5>in"i p%mapa!ok ang mga an !a librar !a pagkakaalam ko#6
5?aka nagbago na#6
14
5Oo# Tama ka# /ahil ata !a o# ,eeling ko ika& ang !in%!%n"an ng mga an, eh#6
9ero!ong anang 0ina#
2apatingin !i *""ie !a tatlo#
59ino ang 0ota !a kanila16
59ino ba ang pinaka-c%te, attracti4e at ma charming !mile !a kanilang tatlo16
!agot-tanong naman ni 0ina#
5'h, "i ko mat%ko, eh#6
9abi ni *""ie na naiiling at naghahanap na %lit ng kailangan niang libro !a
:anagement#
2apatingin na lang !a itaa! !i 0ina#
/i nia maintin"ihan !i *""ie# 9ig%ro kapag ibang mga babae pa on a talagang
nakikilala na k%ng !ino ang taong tin%t%ko nia# 't napan!in na rin nia ang
pagbabago ng %gali ng kaibigan nia n%ng high !chool pa !ila#
>alo! "i na nia kilala !i *""ie ngaon#
Palangiti ang "ating *""ie na nakilala nia# :a !en!e o- h%mor at me"o
ma"al"al#
9aka naiiling naman !ia pagkatapo! a ma narinig na lang !ilang komo!on !a
i!ang table# I!ang !ila ang nat%mba at mabili! itong pinatao ni 0ota ng%nit binigan
na ito ng &arning na ikin%mpa! lamang ng librarian# Upang &ala ng inga !a loob ng
librar#
15
5>a nak%#6 ?%long pa ni 0ina#
5?aka ma paanga-anga lang#6 T%gon pa ni *""ie na nag-i-!can !a librong
nak%ha m%la !a !hel-#
5't !i 0ota on#6
5'h#6 $ala !a !ariling !abi ni *""ie#
2apab%ntong-hininga naman !i 0ina "ahil !a t%gong ion#
5$h are o% !o boring no&, *""ie16 na%!al pa nito#
Pero "i !%magot ang "alagang kina%!ap#
16
Chapter 2
59amahan mo naman ako !a ca-eteria# 2ag%g%tom ako, eh#6
9%o pa ni 0ina i!ang hapon pagkatapo! ng kanilang kla!e, bago %m%&i#
5C%!to ko na !anang %m%&i, 0ina,6 reklamo pa ni *""ie#
5C%tom na talaga ako, -rien"# Plea!e16
59ige na nga#6 ?%m%ntong-hininga !i *""ie#
Pagkapa!ok pa lang nila ng ca-eteria a pinagtitinginan kaaga" ng mga
naroroon ang "alagang naka-all-black#
2g%nit kat%la" ng "ati a tila &alang nakikita ang "alaga# Tila nab%b%ha !ia !a
kanang !ariling m%n"o# $ala !iang pakialam !a mga baga at mga taong nakapaligi"
!a kana# :aliban na lang aong kelangan talaga ng kanang aten!on#
5/ito ka lang# Ibibili na rin lang kita ng makakain,6 !abi pa ni 0ina nang makakita
!ila ng bakanteng p&e!to !a i!ang !%lok ng ca-eteria#
Ini&an na !ia ni 0ina na naka%po#
Inilaga nia !a me!a ang ilang librong ha&ak nia at hininta ang pagbabalik ng
kaibigan# T%m%nog ang cellphone nia at kina%!ap ang tiahin#
58e!, tita /onBt &orr# IBll be -ine3 OK, take care#6
59ino %n16 tanong ni 0ina nang ma "alang tra ng pagkain#
17
59i Tita 'n"rea#6 'niang ibinalik !a bag ang kanang cellphone# 59inabi nia
lang na aali! !ia kaa "i ko !ia mararatnan !a baha mamaa#6
5'ng bait ng tita mo, ano16 ani 0ina na nag-%%mpi!ang k%makain ng kanang
nabili# 5'a& pa rin ba niang mag-a!a&a %lit16
52o# 9he lo4e" her h%!ban" 4er m%ch#6
58eah# ?%t he pa!!e" a&a a long time ago#6
K%mibit na t%gon ni 0ina at !inip!ip ang !o-t"rink nito#
5K%ng pinag-%%!apan namin an, !he &o%l" !a !heB! got me an&a#6 9abi nia
at kinakain na rin ang !an"&ich nia na binili ng kaibigan para !a kana#
5$ell, tama ka rin# 9he treat! o% like a "a%ghter# 9ianga pala, aan na ang b-
ko# Paparating#6 2akangiting !abi ni 0ina#
2apatingin !i *""ie !a i!ang lalakeng pap%nta !a kanilang "irek!on# 2akangiti
ito !a kanila nang mal%&ang# >%malik ang lalake !a pi!ngi ni 0ina bago ito %m%po !a
i!ang bakanteng !ila#
5>i#6 ?ati pa nito#
T%mango !i *""ie na ma matipi" na ngiti#
5*""ie, thi! i! .ame!# .ame!, one o- m be!t-rien"! in high !chool# 9i *""ie#
2aik&ento ko na !ia !a o#6 9abi pa ni 0ina#
5>i,6 ang tanging !abi ni *""ie#
18
5>ello# Oo, naalala ko na, 0ina#6 T%gon ng lalake# 5$ell, !aan tao p%p%nta
mamaa16
59a mall na lang tao# Para naman maaali& itong !i *""ie#6
52o, 0ina# I canBt go# Kao na lang ni .ame!#6 'ga" na "ecline ng "alagang
%miiling#
5Pero hin"i naman magagalit !i tita 'n"rea mo kapag i!inama ka namin !a mall,
"i ba1 ?e!i"e!, "i ka na nakapag-malling at "i ka na ma!a"ong l%malaba! ng baha
nBo# $ala ka ng ibang ro%tine k%n"i baha-e!k&ela at e!k&ela-baha#6
2apal%nok !i *""ie# :a p%nto ang kanang kaibigan# 'lam niang &ala itong
ma!amang inten!on %kol "ito# Pero parang "i pa nia kaang harapin ang mga mall!
k%ng !aan lagi "in !ilang nagp%p%nta noon ni 9te-ano#
50ina, baka naman36 tila nak%ha naman ni .ame! ang !agot ni *""ie kaa aa&
"in nitong mapahia at mapilitan !i *""ie !a pang%ng%lit ng noba#
5.ame!, o% "onBt kno& &hatB! eating her ali4e@6 !aka b%maling !i 0ina ka
*""ie# 5<ome on, *""ie# LetB! be bra4e, OK16
2apatitig !i *""ie ka 0ina#
5I kno& it &o%l" be har" on o%# Pero "i ka p&e"eng magpat%lo ng ganito
habamb%ha, *""ie# Plea!e# IBm o%r -rien"# $ag mo namang kalim%tan an#6
2apababa ng tingin !i *""ie at t%mango#
19
2apangiti na rin !i 0ina !a &aka! at tila nab%n%tan ng tinik !a lalam%nan !i
.ame!#
5I canBt belie4e thi!@6 naiiling na !abi ni 0ina na na!a gitna nina .ame! at *""ie#
The -ir!t time na !inabi ito ni 0ina !a kana a nang makita !i 0ota !a librar# 't
ngaon a nakita nga nito ang lalake ka!ama ang "ala&ang !i"ekick! nito#
Tila natatakot namang t%mingin !a paligi" !i *""ie at !a !ahig lang palagi ang
kanang paningin# Tila ma phobia !ia !a mga tao at !a mall#
5*""ie, tignan mo nga#6 ?%long pa ni 0ina !a kaibigan#
5>-ha1 'ng alin16 ani *""ie na t%mingin !a kaibigan#
59i 0ota na naman, o at ang mga ka!amahan nia# 2akatingin !ila !a atin#6
5:agkakilala ba kao ng 0ota na an16 naka!imangot na tanong ni .ame! !a g-#
52ak%, e&an@ :%la nang mag-tran!-er !i *""ie !a %ni4er!it, nakilala na ng
plabo na an ang pangalan ko# *&an ko lang "ito !a kaibigan ko# :%khang "e"ma pa
rin, eh# 't alam mo bang !a tingin ko, !i *""ie ang pinagkakaintere!an nian ngaon16
5$ell, baka eto na ang pagkakataong "i na magtatag%mpa !i 0ota !a mga
balak nia#6 2apangi!i na t%lo !i .ame!#
9a"ang binarahan !ilang tatlo ng tatlong lalake !a kanilang "a"aanan#
2akangiting tiningnan ni 0ota !i *""ie na tila &ala !a !arili#
5>i, *""ie#6 ?ati pa nito#
20
2apak%rap ang "alaga at tinignan ang ma-ari ng bo!e! na on# 2apa!imangot
!ia k%ng baket !ia nito kilala gaong "i naman nia ito kilala#
5/o I kno& o%16 mahinahong ania#
5Let me intro"%ce m!el-# IBm 0ota ?%encamino# : co%!in, Oli- an" m -rien",
'nton#6 'nitong ipinakilala ang !arili at ang "ala&ang ka!ama#
9aglit lang na !in%lapan ng "alaga ang "ala&a at hinila na !i 0ina para l%maba!
ng mall# 2agtataka namang !%m%no" !i .ame! !a "ala&ang "alaga#
5*""ie@ /i pa tao nakapag-%!ap#6
>abol pa ni 0ota !a "alaga habang nakataong nakangi!i lang ang "ala&ang
lalakeng ka!ama nito#
5C%!to ko ng %m%&i, 0ina# >in"i talaga ako mapalaga "ito#6
'nang *""ie na "i pinan!in !i 0ota# 9a tingin naman ni 0ina a %miiak na !i
*""ie#
50ota, haaan mo na !ia# I think o%Bre %p!etting her@6 naiini! na !abi ni 0ina
!a lalakeng !%m%!%no"#
9%!%no" pa !ana ang lalake nang pinigilan ito ni .ame!# 2apatingin na lang !i
0ota !a papalaong "ala&ang "alaga#
5'no bang naga&a ko, pare16 tanong nito ka .ame!#
21
Umiling lang !i .ame! at ini&an ang binatang halo! "i na maipinta ang m%kha#
L%mapit naman "ito !ina Oli- at 'nton#
5Tama ka# 9heB! %niE%e# Pinaiak mo pa ata pagkatapo! mong magpakilala#6
T%"o pa ni 'nton#
5I "onBt get it# 9heB! like in tro%ble#6
9imangot na t%gon ni 0ota ka 'nton na na&ala ang ngi!i nito !a labi#
5Or problem#6 9abi naman ni Oli- na !er!o ang m%kha#
5?%ti pa, !a baha na tao at inom tao ng konte#6 9abi pa ni 'nton#
2a!a porch ng baha nina 'nton ang tatlo at %miinom ng bran"# 2ag-%%!ap pa
rin !ila t%ngkol !a mi!tero!ang !i *""ie nang "%mating ang g- ni 'nton at ang
kaibigan nitong !i Lilian#
5Tapo! na ba kaong mag-"inner at %miinom na kaong tatlo16 taa!-kila na
anang Kri!!#
5>in"i pa, Kri!!# Ka!o, ma problema lang kaming pinag-%%!apan#6 T%ran pa ni
'nton# 5't !i 0ota ang ma problema#6
2g%miti naman !i Lilian at tinabihan kaaga" !i 0ota# Inaakbaan pa nito ang
lalake at hinahaplo!-haplo! !a balikat#
5'no bang problema, 0ota1 'n"ito naman ako#6
22
5Kahit ibalan"ra mo pa ang !arili mo ngaon !a harapan ni 0ota &ala !a moo"
an, Lilian#6 ?abala pa ni Oli- !a babae nang pabiro pero totoo naman#
9%mimangot !i Lilian# :in!an a nak%ha na nito ang aten!on ni 0ota pero "i
naman !ia tin%l%an ng lalake noon# 't g%!to niang ma mangari talaga !a kanila !a
pagitan ng lalakeng ito#
59abihin nBo nga !a amin ang problema ni 0ota#6 Ka!&al na !abi ni Kri!!#
5$ell36 anang 'nton na napatingin m%na ka Oli- tapo! ka 0ota bago
mag!alita# 5:a bago ka!eng chick !a %ni4er!it# Tinata&ag namin !iang ?lack
$oman "ahil lagi !iang naka!%ot ng itim# The thing i!, g%!to !ia ni 0ota# Pero
parang "e"ma# /i nia ata nakikita !i 0ota, eh@6
5?lack $oman16 naka!imangot na anang Kri!! na tinignan !i Lilian# 5Lilian, ma
kilala tao !a %ni4er!it natin na lagi ring naka-black, "i ba1 9i *""ieln ConAale!#6
5Kilala nBo !i *""ie16 tanong ni 0ota na nam%m%la na ang pi!ngi "ahil !a
nainom# 5Caling !ia !a %ni4er!it nBo16
5O- co%r!e@ 9ia na nga ang pinag-%%!apan natin# 2ag-tran!-er !ia !a "inig
namin# /ahil !ig%ro !a b- nia, "i ba, Lilian16
T%mango !i Lilian na nagk%r%! ang mga bra!o at !%man"al !a !opa, na naka%po
pa rin !a tabi ni 0ota#
58%p# 't lea!t !he &a!nBt ?lack $oman n%ng b%ha pa ang b- nia# /ahil ka!e !a
car acci"ent, namata !i 9te-ano nang pap%nta na !ana ito !a ?ag%io# That &a!3 I
23
think t&o ear! ago# ,rom then on, lagi na !iang naka!%ot ng itim# Ipinagl%l%k!a nia
!i 9te-ano hanggang ngaon#6
5'h%h, !o nag-tran!-er !ia ng %ni4er!it para !ig%ro makalim%tan na !i 9te-ano#
Lagi !ilang magka!ama !a %ni4er!it, eh#6
/ag"ag naan ni Kri!! na %m%po !a tabi ng kanang b-#
Katahimikan#
9aka na%nang b%ma!ag nito a !i Oli- na t%mao na ha&ak ang ba!ong ma
lamang bran"#
5ThereB! the !tor# I think it !ol4e" the m!ter, 0ota# $e gotta go no&#
>ahanapin ka na ni Oba 'rer% mamaa !a akin#6
$alang imik na t%mao !i 0ota#
5't ako ang magmamaneho ng kot!e mo#6
/ag"ag pa ni Oli- na nagpapaalam na !a tatlong maii&an#
5I "onBt like that 9te-ano, Oli-#6
Kalahating pikit ang mga mata ng binatang na!a pa!!enger !eat nang
mag!alita#
24
2apatingin !i Oli- !a pin!an bago ibinalik !a kal!a"a ang aten!on# :a
pinakamaraming nainom !a kanilang tatlo !i 0ota ngaon# ?aga na "i normal para !a
kanila#
5$h1 The &omen !ai" heB! "ea"@6 marahang anang Oli-#
5/ahil nagl%l%k!a pa rin !i *""ie !a kana# 'n" to think itB! alrea" t&o ear!,
!heB! !till &earing black@6 k%mpa! pa ng binata#
5$h "o o% care an&a1 *""ieB! got nothing to "o &ith o%# 9he barel kno&!
o% e;i!t, co%!in# 'n" itB! bright a! "alight that !he "oe!nBt &ant an ne&
relation!hip !o !oon# Tignan mo na lang# Limita"o ang kaibigan nia# I!a lang ang
kaibigan nia# Or letB! !a, "ala&a#6 'ng !abi pa ni Oli- na naaalala !ina 0ina at .ame!
!a mall#
5>%h@ 'lam mo na ang %gali ko, Oli-# $hat 0ota &ant!, 0ota get!# *4en i- itB!
*""ieB! the la!t &oman that I ha4e to &ant, then I &ill get her# Kaa, ipaalala mo !a
akin na ma gaga&in tao !a /eanB! o--ice ng :anagement b%ka!# OK16
9aka ipinikit na ng lalake ang mga mata "ahil !a hilong-hilo na ang pakiram"am
nito#
2aiiling naman !i Oli- !a pin!an# :alaki talaga ang pagkakag%!to nito !a bagong
tran!-eree# 'no kaang gaga&in nila b%ka! !a /eanB! o--ice ng :anagement co%r!e1
Kinab%ka!an !a camp%!3
25
5C%!to ko lang malaman ang a""re!! at contact n%mber nia, mi!!# 9ige na# /i
ko naman ipagkakalat %n, eh# T!aka, "i naman ako m%khang terori!ta !a tingin mo, "i
ba16
2akangiting paki%!ap ni 0ota !a !t%"ent clerk ng /eanB! o--ice ng
:anagement co%r!e#
5Pero ba&al kaming maglaba! ng in-ormation t%ngkol "ian# Polic namin an
"ito#6
5:i!!, ma ginaga&a lang kaming re!earch# 9o, pagbigan mo na kami#
<on-i"ential pa rin naman ang ibibiga mong in-o, eh#6
:atama !iang tinignan ng !t%"ent clerk at !aka ma bin%k!an na itong -ile !a
comp%ter#
Pagkatapo! a halo! %mabot !a magkabilang tenga ang ngiti ni 0ota nang
l%maba! !ilang "ala&a ni Oli- !a opi!ina#
59o, ma napala ba kao16 tanong ni 'nton na nakahinta !a laba!#
5/i mo ba halata !a m%kha nia16 !agot-tanong ni Oli-#
2akatingin pa rin !i 0ota !a bon" paper k%ng !aan naka-print ang mga
imporma!ong kailangan nia t%ngkol ka *""ie# Pati ang I/ pict%re nito a naka-print
"in "oon#
52ak%ha ko na#6 Pab%long na !abi ni 'nton na t%mango# 5'no na ngaon16
26
5*&an ko# ?aka tata&agan nia at pepe!tehin ang ka&a&ang babaeng %n#6
2akangi!ing t%gon ni Oli-#
5>%h@ :alamang@6 2atata&ang anang 'nton#
>inalikan naman ni 0ota ang pict%re ni *""ie !a print o%t# 9aka naiiling na lang
ang "ala&ang ka!amahan nito#
27
Chapter 3
Kaiibi! lang ni *""ie m%la !a kanang kot!e nang ma mag!alita m%la !a
kanang lik%ran#
5IBm !orr !a nangari "oon !a mall#6
I!inara nia ang pinto ng kot!e at hinarap ang lalake#
2apak%rap !ia !aglit at t%mango !a lalake# Pagkatapo! a nag!im%la na !iang
maglaka" pat%ngo !a kanang kla!e !a %magang ion#
5I "onBt kno& i- o% remember me# 'ko !i 0ota#6
9abi ng lalakeng !%ma!aba !a paglalaka" ng "alagang naka!aa ng hanggang
talampakan at nakabl%!a ng !hort !lee4e! na itim !a ara& na ion#
52aalala kita#6 Tanging !abi nia#
5Coo"# ThatB! goo" to kno&#6 2akangiting ani 0ota# 5'hm3 "o o% min" i- I
!hall &ait -or o% a-ter cla!! ho%r!16
58e!, I min"# $ag mo na akong hintain# U%&i na rin naman ako kaaga"#6
5$ell, I can !ee o% home#6
5>in"i na kailangan an# ?aka ma iba ka pang laka" at i!torbo lang ang
gaga&in mong ang &ala namang k&enta#6
2apal%nok !i 0ota "ahil !a kanang narinig#
28
>in"i nga !ia ini!nab ng "alaga# Pero nain!%lto naman !ia "ahil !a mga !agot
nito# $ala pang babaeng t%manggi !a kana#
P%ma!ok na !a kanang !ili"-aralan !i *""ie at nai&an !a laba! ang lalakeng
napa!%no" ng tingin !a "alaga# 2akita naman nia !i 0ina na paparating at
naka!imangot ito nang makita !ia#
5'nong ginaga&a mo "ito1 :alao pa kaa ang "epartment nBo "ito#6
?%nga" pa ni 0ina at napa!ilip !a loob ng room at nakita !i *""ie "oon#
Pero "i pa rin p%ma!ok ang babae na nakaharap ka 0ota#
5'lam ko an# Kina%!ap ko lang ang kaibigan mo#6
5't16
5Limita"o lang ang naging pag-%%!ap namin# I !%ppo!e that IBm going to ha4e a
4i!it at her ho%!e then#6 K%mibit na anang 0ota#
2ag"%"%"a ang tinging inalok ni 0ina !a binata#
5K%ng ma binabalak kang ma!ama !a kaibigan ko, 0ota o% better think
t&ice# 9heB! not o%r kin" o- &oman# 8o% !ho%l" remember that#6
'ng babala pa ni 0ina at ini&an na !i 0ota %pag p%ma!ok na !a room#
5I alrea" kno& that#6
9abi pa ng binata !a !arili at t%maliko" na ma "etermina"ong ek!pre!on !a
m%kha#
29
5>e, 0ota@ 'lam mo bang nami-mi!! kita16
2akalambitin kaaga" ang mga bra!o ni Lilian !a leeg ng binatang naka!an"al !a
kanang kot!e#
>inihinta nia !i *""ie na l%maba!#
5Lilian1 'nong ginaga&a mo "ito16
5$ell, &ala naman ka!e akong nai!ip na ga&in ngaon, eh# :agka!ama ngaon
!ina 'nton at Kri!!# /i ko naman makita-kita !i Oli- !a paligi"# Kaa hinanap na rin kita
"ito#6
58o% mean, magka!ama kaong magp%nta "ito ni Kri!!16 tanong niang
pa!impleng ibinaba ang mga bra!o ng babae palao !a kana#
5Oo# T!aka36
5*""ie@6 binale&ala na ni 0ota ang babae nang makita nia !i *""ie na
papalapit na !a kot!e nito#
9aglit na napatingin !i *""ie ka 0ota# 9aka !a babaeng ka!ama nito#
Pamilar !a kana ang m%kha nito# 't naaalala niang ka!ama nia ito !a "ating
%ni4er!it na pina!%kan# 'ng i!a !a mga bea%t E%een! ng %ni4er!it na !i Lilian
:erca"o# 2ag-tran!-er "in kaa itong t%la" nia1 2aitanong nia !a !arili#
30
59amahan na kitang pa%&i !a ino# OK lang ba16 anang lalake na m%ntik nang
ma"apa habang papalapit !a kana#
Pero aga" naman itong nakaba&i ng poi!e na nakangiti pa !a kana#
Kinagat ng "alaga ang itaa! na labi nia habang tinignan ang lalake# /i pa !ia
nakakita ng i!ang lalakeng aanga-anga kat%la" ng 0ota na ito#
5I "onBt think !o# Ka!ama mo ata !i Lilian#6
5>i, *""ieln#6
9abi pa ni Lilian na nakangiting l%mapit !a kanila at naka-abre-!ete ka 0ota
na me"o ten!ona"o ngaon#
5>i# K%m%!ta16 t%gon nia#
5:ab%ti# Ika&1 2abalitaan namin ni Kri!! na "ito ka na nag-tran!-er# /ahil ba !a
nangari ka 9te-ano16 mali!o!ang anito#
5OK lang ako, !alamat# T%ngkol ka 9te-ano, IB" appreciate it 4er m%ch i- o%
"onBt mention him again# I got to go#6
59%re@6 nakangi!ing anang Lilian#
5*""ie, !%!%no" na ako !a o#6
'ng !abi naman ni 0ota na kin%ha ang kama ni Lilian m%la !a bra!o nia %pang
i&anan ito#
31
2g%nit "i !%magot !i *""ie na l%m%lan !a kanang kot!e# 9%m%no" naman !i
Lilian ka 0ota#
58o% canBt lea4e me here, 0ota#6 Pa-!&eet na anito#
5>anapin mo na lang !i Oli-# Ihahati" ko lang !a kanila !i *""ie, OK16 !abi ni
0ota na tiim-bagang na pinaan"ar ang kot!e#
9in%n"an ng binata ang kot!e ni *""ie hanggang !a baha nito# 2ang mai!ara na
ang gate nang makapa!ok ang kot!e ng "alaga a !aka pa %mali! ang lalake#
P%ma!ok !a baha !i *""ie at !inal%bong !ia ng kanang tiahing m%la !a itaa!#
2akangiti ito !a kana at hinalikan !ia !a pi!ngi#
5K%m%!ta ang ara& mo16
5OK lang po, tita#6
52apan!in ko ata ang kot!eng !%m%no" !a o#6
5$ala %n, tita#6
5?aBt "i mo pinapa!ok "ito1 't !ino ba %n16
5$ala %n, tita#6 Ulit pa ng "alaga#
5'h, OK# 9ianga pala, anong ma!a!abi mo kapag magpa-part tao !a birth"a
ko in the ne;t -e& month!16
2atigilan ang "alaga#
32
2gaon lang mag!i-celebrate ng kanang birth"a ang tiahin# 9in%!%kat ng
kanang tingin ang ma e"a" na babae#
9aka ng%miti !ia ng matipi" "ito#
5I! there tr%l !omething to celebrate, tita16
5O- co%r!e# : birth"a@ 'no pa nga ba16 natata&ang anang 'n"rea !a
pamangkin#
5't !ino ang e!pe!al mong bi!ita, tita16
52ot in partic%lar# .%!t -amil -rien"!# ?%t o% can in4ite o%r -rien"! too, o-
co%r!e#6
5K%ng meron man, I think !i 0ina lang at ang b- niang !i .ame!# 2o other
people, tita#6
5O&16
5I "onBt &ant to in4ite an more than them, tita k%ng g%!to mo talaga akong
mag-in4ite#6
5$ell, g%!to ko !anang makilala ang lalakeng aali-aligi" !a o#6 'nitong hinaplo!
ang pi!ngi nia#
52o, tita# 8o% "onBt kno& him# 'n" I "onBt kno& him an&a# Kaa36
5I &onBt pre!!%re o%, *""ie# Pero "apat mo ng kalim%tan !i 9te-ano# I "onBt
think heB" be happ i- he kne& o% &ere not happ# T&o ear! o- mo%rning i! more
33
than eno%gh, *""ie# 8o%Bre !till o%ng# 8o% can !till meet other men# 8o%B" e4ent%all
-orget him i- o% 7%!t let o%r!el- into it# ?elie4e me# 'n" then o%Bll -orget the pain#6
2apal%nok !i *""ie !a kanang narinig# Pinigil nia ang mga l%hang g%!tong
p%matak# Kaa k%m%rap-k%rap na lamang !ia at kinagat ang labi#
5IBm tring, tita# IBm tring36
5ThatB! goo"# .%!t like &hat I "i" &hen o%r %ncle "ie", *""ie# >%&ag mong
kalim%tang e!po!o ko !ia# 't on ang pinakama!akit na "%maan !a b%ha ko# I lo4e"
him more than m li-e#6 Pagpapalak! pa nito ng loob ng pamangkin#
T%mango !i *""ie# 2aintin"ihan nia ang !inabi ng kanang tiahin#
Tama nga ito# Pero "i pa nia alam k%ng !aan !ia mag!i!im%la#
50ota, ma bago at kakaiba akong narinig m%la ka K%a Oli-#6
'ng !abi ni Leean, ang pin!an nia at nakababatang kapati" ni Oli-# 2aka%po
ito !a !opa at i!inantabi ang magaAine na binaba!a nang "%mating !ia !a baha ng
pin!an#
Um%po !i 0ota !a tapat ng pin!an nang nakangi!i#
5Talaga1 'no %n16
5Kilala ko ang bagong kinababali&an mo ngaon# 'ng ?lack $oman na
tinata&ag nBo16
34
5'h, !i *""ie# 'no naman ang nalalaman mo t%ngkol !a kana16 anang 0ota na
iniinom ang 7%ice ng pin!an#
5I happen to kno& her late b-B! !i!ter# In -act, !he i! a -rien" o- mine#6
5>%h, &hat a !mall &orl"@6 naiiling na napata&a !i 0ota !a pin!an# 't kin%ha na
rin ang cake na na!a platito nito at !inim%lang kainin# 5/a! ago, !inabi ng g- ni 'nton
na kilala nila ni Lilian at Kri!! !i *""ie# 2gaon, ika& naman# Kilala mo ang kapati" ng
namaapang b- ni *""ie# $hat more can I ha4e in the ne;t -e& "a!1 :ore ne&! I
hope16
2apangi!i naman !i Leean na nakatingin !a binata#
50ota, I kno& ho& *""ie lo4e" 9te-ano# 't hin"i ba!ta-ba!tang babae lang !i
*""ie# 'n" I hear" na "apat !anang engagement part na nila ni 9te-ano a &eek a-ter
hi! "eath# 2o&, o% !ee ho& it h%rt *""ie at the time %ntil no&#6 T%ran naman ni
Leean#
>in"i nakapag!alita !i 0ota#
2apatigil !ia !a pagng%a ng cake at nahirapan !iang l%n%kin ito# Uminom !ia
ng 7%ice na biglang t%mabang !a kanang bibig# Ibinalik nia !a me!ita ang platito at
ba!o ng 7%ice#
5I !%ppo!e I %n"er!tan" &hat o% &ante" to !a, Leean# 'kala mo a i!a !a
mga babaeng paglalar%an ko lang !i *""ie#6
50ight# Pero k%ng balak mo nga %n, 0ota, ngaon pa lang a !ina!abi ko na !a
ong hin"i mangaari an#6
35
5I !ee#6 9ero!ong anang 0ota na ini&a! ang tingin m%la !a kanang pin!ang
titig na titig naman !a kana# 5?%t g%e!! &hat, Leean16 ?iglang anang binata rito# 5I
alrea" realiAe" that *""ie i! "i--erent -rom all the &omen that &ere in4ol4e" &ith
me#6
T%maa! ang kila ni Leean#
5/onBt tell me o%Bre !erio%! abo%t her1 >in" ako manini&ala, 0ota#6
Umiiling !i Leean na ma mapaklang ngiti#
5$ell, &ala naman akong !ina!abi !a o# Titignan lang natin# OK16 ma matipi"
na ngiting igina&a" !i 0ota !a pin!an# 59aan baBng kapati" mo16
59a pool#6
'ng t%gon nito at t%mao na !ia %pang p%ntahan !a !&imming pool !i Oli-#
36
Chapter 4
2ag-aaral !i *""ie para !a kanang chapter te!t kinab%ka!an nang t%m%nog ang
cellphone nia#
2apa!imangot !iang !inagot ang "i kilalang n%mber ng caller#
5>ello# 9ino ito16
59i 0ota# IBm !orr i- IBm "i!t%rbing o%#6
5Tama ka# 2ag-aaral ako ngaon para !a chapter te!t namin b%ka!# :a7or
!%b7ect ko, i- o% &anna kno&#6
5Oh, !orr# C%!to ko lang ka!eng3# marinig ang bo!e! mo#6
2apatingin !a ki!ame ang "alaga bago !%magot#
52arinig mo na ang bo!e! ko# Coo"night#6 'nang ini-o-- na ang cellphone#
Pagkatapo! a b%malik na !ia !a pag-aaral# 2g%nit bigla namang !%mi!ik!ik !a
i!ipan nia ang 0ota na ion#
2apa!imangot !ia at blangkong napatingin !a kanang note! at libro# ?aket
tila nakikita nia ang m%kha ng lalakeng ion !a notebook nia1
2arinig na lang niang ma k%makatok !a pinto ng kanang k&arto# 'ng
kanang tita 'n"rea ang p%ma!ok#
5:a ta&ag ka !a telepono# /i ra& makontak ang cellphone mo, *""ie#6
2apa!imangot !ia !a kanang tiahin#
37
59ino "a&, tita16
5Lalake# Ka%!apin mo na#6 2akangiting anang 'n"rea#
Lalong napa!imangot !i *""ie at kahit tinatama" na t%mao a gina&a nia
%pang p%ntahan ang telephono na na!a "ing"ing, !a laba! ng kanang k&arto#
5>ello# 9ino ba ito16 ania nang !ag%tin ang telepono#
5?aket mo pinata ang cellphone mo16 tanong ng lalake#
5Ika& na naman1 Inii!torbo mo na ang pag-aaral ko# ?aket "i mo pa ako
l%l%baan1 'no ba talaga ang !a"a mo16
9in%!%ngitan na nia ito habang nakikinig naman !a kana ang tiahing
intere!a"o !a lalake#
5'hm3# C%!to lang !ana kitang imbitahan !a3 acE%aintance part ng
"epartment namin# $ala ka!e akong partner# 't !a makala&a na ka!e %n#6
5/i ko na problema %n# I bet, o% manage" &ell in -in"ing a partner be-ore I
appeare" in o%r li-e#6
2akap%nto ang "alaga#
't tila !inikm%raan !i 0ota !a mga !alitang ion#
:ahirap nga ba talaga kapag malini! ang inten!on ng i!ang tao t%ngo !a i!a
pa1
38
5T-tama ka "oon# P-pero ako ka!e ang laging iniimbitahan# 2gaon, g%!to kong
ako naman ang mag-imbita ng ka-partner ko#6
5$h the change1 8o% &o%l" be better o-- like be-ore#6 Ciit pa ni *""ie rito#
5'n" &h am I talking to o% no&, an&a16 aniang biglang na-realiAe at nag-hang %p
na#
5T!k# T!k# T!k#6 2aiiling na anang 'n"rea !a kana nang makaharap nia ang
tiahin# 5I think it &a! 4er -ormal an" nice o- him to a!k o% to be hi! partner, *""ie#
/i mo !ana !ia inin!%lto at bina!to! nang ganon#6
52ap%no lang ka!e ako, tita# 'lam niang nagre-re4ie& ako ng le!!on! ko para
b%ka!#6
5*h, "i k%k%litin ka lang nia nang k%k%litin at "i ka na nga makapag-re4ie&
nang maao! nian# 8o% better go -or it# ?e!i"e!, o% might en7o hi! compan#6
2ag-ring na naman ang telepono nang makapag!alita !i 'n"rea# 2apatingin !i
*""ie !a tiahin at ito na ang !%magot ng telepono#
5>ello# 9ino ba ito16 tanong ni 'n"rea habang naka!imangot lamang na
nakatao !i *""ie# 50ota# 'h, OK# >eto !ia# 9orr kanina#6
Umiiling !i *""ie "ahil aa& niang tanggapin ang recei4er# Pero ipinilit ito ni
'n"rea !a kana# Kahit anong tanggi nia a aa& naman niang magalit ang tiahin
kaa napilitan na rin !ia#
5'-ano na naman ba ang !a"a mo16
39
2agka!al%bong ang "ala&ang kila nia na tanong !a lalakeng na!a kabilang
lina#
5C%!to kong malaman ang !agot mo# K%ng oo o hin"i#6
5K%ng hin"i, anong magaga&a mo16
5P%p%nta ako ngaon "ian !a ino at magno-noi!e barrage#6
2akangi!i !i 0ota !a kabilang lina na !%magot#
5'h, !ige !%b%kan mo at ipap%p%li! kita@6
5/oe! that mean 2O16 paninig%ro ng lalake#
2apatingin !i *""ie !a kanang tiahin#
K%ng totohanin ng lalake ang banta nito, mapapahia lang !ila !a kanilang
kapitbaha kahit "i!tan!a"o ang mga ito m%la !a kanila#
't k%ng %m%o naman !ia, "i nia alam k%ng anong gaga&in bilang partner ng
lalake !a b%ong gabi ng part#
5'no1 ?aBt "i ka na maka!agot "ian16 tanong ni 0ota#
5$ala na ba talaga akong choice16
5:eron# 9inabi ko na !a o# K%ng hin"i, p%p%nta ako "ian at magno-noi!e
barrage# Pero k%ng oo, makakabalik ka na !a le!!on! mo#6
2apah%got ng malalim na hininga ang "alaga#
40
2apa!imangot !i *""ie nang !inal%bong !ia !a pa!ilo ni 0ota at ng mga
ka!amahan ito !a %ni4er!it kinab%ka!an#
2gi!ing-ngi!i ito !a kana na binabati !ia#
5>i@6 anito#
2g%nit "i nia ito !inagot# /inaanan nia lang ang lalake at napa!%no" ang tatlo
!a kana na tila mga t%ta#
5C%!to ko lang !abihin !a ong napaka!aa kong p%maag kang maging partner
ko b%ka! !a part#6
5'nong partner mo !i *""ie !a part b%ka!16 biglang !aba" ni 0ina na na!a
lik%ran pala nila#
5Oo# 9a acE%aintance part namin#6 9abi pa ni 0ota ka 0ina na k%m%mpa! pa#
5P%maag na !i *""ie# /i ba, *""ie16
5Talaga, *""ie16 tnaong ni 0ina#
5:a chapter te!t pa tao ngaon# 'okong i!ipin an#6 I&a! pa ng "alaga#
59%!%n"%in kita b%ka! be-ore !e4en !a ino, *""ie#6 9abi pa ni 0ota# 5Take care,
!&eetheart@6
2apatigil !i *""ie !a paglalaka" "ahil "oon#
41
>inarap nia !i 0ota na napahinto rin# Canon "in !ina Oli- at 'nton na &alang
imik#
5/onBt call me that#6
:ahinahong babala ng "alaga# 9aka nagpapat%lo na ito !a paglalaka",
nakab%ntot naman !i 0ina#
Tinap%nan naman ng ini! na tingin ni 0ina !i 0ota# 2g%nit k%mibit naman !i
0ota na tila na!ikm%raan na naman ni *""ie#
Tinapik ni Oli- !a balikat ang pin!an#
5Take it ea!# 'n" take it !lo&l, co%!in#6
59heB! !o !en!iti4e@6 k%mpa! pa nia !a papalaong "alaga#
5Kaa nga iba !ia, "i ba1 <ome on, ma pa!ok "in tao# ?aka nakalim%tan mo
na#6 'nang Oli-#
5Tama !i Oli-, o% kno&#6 :ahinang !ang-aon ni 'nton# 5?e!i"e!, o% !ho%l" be
contente" na p%maag na !ia para b%ka!#6
9amantalang nang%ng%lit naman !i 0ina ka *""ie#
5P%maag ka ba talaga na maging partner nia, *""ie16
50ina, napilitan lang ako "ahil !a pang%ng%lit nia# Una, t%ma&ag !ia !a
cellphone ko# Tapo!, nang mai-o-- ko ito, "oon na naman !ia !a lan"line nang%lit# I
42
"i"nBt ha4e a choice@ K%ng "i ako %m%o !a kana, "i ako makapag-aral "ahil !a
pang%ng%lit nia# 'n" I "onBt kno& ho& he got m contact n%mber!#6
5't h%&ag mo naman akong tignan ng ganan# /ahil ne4er akong
makipag!ab&atan !a 0otang %n#6
5$ell, o%Bre cleare" then#6
5O- co%r!e, m con!cience i! clear@ I ha4e nothing to "o &ith that3 plabo#
Pero "apat lang na mag-iingat ka !a kana, *""ie# $ala pa !iang babaeng
pinalalampa! !a mga kama nia#6
5Thank o% -or the &arning# 2o&, can &e "i!c%!! o%r chapter te!t16
?iglang napangiti !i 0ina na ipinagkatataka naman nia#
5$hat16
5ItB! like o%r li-eB! t%rne" %p!i"e "o&n "ahil ka 0ota, *""ie# 8o% !ho%l" a"mit
it#6
/i k%mibo ang "alagang ini&a!ang tignan !i 0ina#
5:agpapart ng apala !i tita !a birth"a nia# C%!to niang p%m%nta kaong
"ala&a ni .ame!#6
59%re# Tata&agan ko na lang mamaa !i .ame! para malaman nia in a"4ance#6
Patlang#
5:a iba ka pa bang iimbitahan16 k%r%!ong tanong ni 0ina#
43
5$ala na# Kao lang "ala&a ni .ame! ang g%!to kong p%m%nta "oon#6
5/i ba naging kaibigan mo naman ang kapati" ni 9te-ano16
2atigilan !i *""ie nang !an"ali !aka %miling#
52o# $eBre not e;actl -rien"!# :agkakilala lang# 2e4er too clo!e tho%gh#6
52agka%!ap na ba kao a-ter &hat ha" happen, *""ie16
>in"i naman aga" naka!agot !i *""ie# Inaalaala nia ang nakaraan#
2a!%rpre!a na lang !iang ma-realiAe at ma--eel na napakatagal ng panahon
iong nangari !a halip na t&o ear!#
't "i na k%m%k%rot ma!a"o ang p%!o nia habang pinag-%%!apan nila ang
pangalan ng namaapang nobo# 2alilito na !ia ngaon !a kanang nararam"aman#
52o, &e ha4enBt# 2oong b%rial lang, 0ina# That &a! the la!t time &e talke"# ?%t
&e "i"nBt talk abo%t her brother#6
2apatitig na lang !i 0ina !a mal%ngkot na kaibigan# /i malaman ni 0ina k%ng
paano kaa makapag-mo4e on ang kaibigan#
9aka napai!ip !ia ka 0ota# :alini! nga ba talaga ang hangarin nito ka *""ie1
Tingin nia, me"o ma kaibahan na !a habit ng plabo# /i na nia nakikitang ma
ka!ama itong babae !a camp%!#
Pagkatapo! a napab%ntong-hininga na !ia#
44
Chapter 5
59o, ika& %ng !%m%no" ka *""ie min!an "ito !a baha# Tama ba ako16 tanong
ni 'n"rea !a bi!ita nang maka%po na ito !a !opa#
5Opo# /i ko po alam na nakita nBo pala ako noon#6
:agalang na !agot ni 0ota !a tiahin ni *""ie, habang nagbibihi! pa ang "alaga
para !a part !a gabing ion# 2ag-hire ng i!ang make-% arti!t !i 'n"rea para !a
oka!ong itong "a"al%han ng pamangkin#
52a!a terrace ako noon# Kaa napan!in kong h%minto ang kot!e mo# 9o,
k%m%!ta ba ang pakikit%ngo !a o ni *""ie16
5OK naman po# Kaa lang, !a totoo lang po3 eh, -eeling ko parati ko !iang
ginagalit# T!aka, "i ko naman mai&a!ang k%litin !ia# Pero !a mani&ala kaoBt !a hin"i,
&ala talaga akong ma!amang inten!on !a pamangkin nBo, ma"am#6 T%ran naman ng
binata#
T%mango !i 'n"rea na !ero!o ang m%kha#
59ana pagpa!en!iahan mo na ang pamangkin ko# Para ka!eng "i pa nia
natanggap ang nangari !a nobo nia# Pero !ina!abi naman nia !a aking !in%!%b%kan
niang maka-reco4er# 'n" I belie4e her#6
59a tingin ko, nahihirapan pa rin !ia# 't naiintin"ihan ko naman po !ia#6
59alamat !a pag-intin"i mo# 't "apat malaman mong ngaon pa lang a ma
ti&ala na ako !a o, 0ota#6
45
59alamat po#6
T%mango naman !i 'n"rea#
5'h3 ma pabor lang po akong hihingin !a ino#6
5'no %n16 tanong ng nakangiting a e"a" na babae#
5OK lang po kaang liliga&an ko na !i *""ie16
59ill@ 'no pa nga ba itong ginaga&a mo, 0ota16 natata&ang anang 'n"rea at
pinam%lahan t%lo !a hia ang binata#
5'h, I mean3 "i pa nia ka!e naintin"ihan ang mga ginaga&a ko# ?e!i"e!,
ngaon pa ako pormal na manliliga& !a i!ang babae# Pa!en!a na po#6
?iglang hina&akan ni 'n"rea ang mga kama ng lalake at tinapik-tapik# :e"o
malamig ang mga kama nito# /ahil !a ka!abihang col" han"! b%t &arm heart a
paapa ang pakiram"am nia !a lalake#
5OK lang, 0ota# OK lang# ?%t o% !ho%l" learn ho& to "eal &ith m niece#6
5Tita, OK na po ba ito16 tanong pa ni *""ie na napamaang nang makita !i 0ota
na nan"ito na pala !a baha nila#
T%mao ang binatang tila nabato-balani !a kagan"ahang nakikita nia# T%mao
rin !i 'n"rea na nakangiti %pang batiin ang pamangkin at aproba"o !a kana ang !%ot
na itim na -a!hione" "re!!#
58o% look per-ect, *""ie#6 'ng !abi ni 'n"rea#
46
>alter ito at backle!!# 'ng haba a hanggang talampakan# 'ng itim na high
heele" !an"al! a ma mga k%mikinang na -abricate" "iamon"!# 2aka-coil ang
mahabang b%hok ng "alaga !a kanang %lo at ma !%ot !iang pearl na k&enta!,
earring! at bracelet#
5>i#6 ?ati pa ng lalake#
5>-hi# /i ko alam na "%mating ka na pala#6 9ero!ong ani *""ie !a binata#
5I- o%Bre rea", *""ie p&e"e ka ng !%mama ka 0ota# $hile it i! !till earl#
?aka mali-late pa kao# 'n" o% !ho%l"nBt ha4e a!ke" me i- o%r "re!! i! OK or not#
8o% look per-ect in &hate4er o% &ear#6 Pagkatapo! a nilapitan ang pamangkin
%pang halikan !a pi!ngi#
2apal%nok ang "alaga nang maka!al%bong nia ang paningin ni 0ota na "i
%maali! m%la !a kana# T%mango lang !ia !a kanang tia at !aba na !ilang l%maba!
ng binata#
2akangiting napa!%no" lang ng tingin naman !i 'n"rea#
5I-I think thi! i! not the &a to the hotel#6
9aa" pa ng "alaga nang map%nang ibang "aan ang binaba ng binatang
nagmamaneho#
5IBm !orr# Pero g%!to ko pa !anang "%maan !a baha "ahil ma nakalim%tan
lang ako#6
>in"i na lang k%mibo !i *""ie#
47
2ang "%mating !ila !a magan"a at malaking baha nina 0ota a tahimik pa rin
!ia# Pinagb%k!an !ia nito ng pinto ng kot!e kaa nagtataka !ia rito#
5P&e"e ba kitang i!ama !a loob16
52o# IBll be -ine here#6 Tahimik na ania !a lalake#
5Paano ba kita maipakikilala !a mama ko k%ng aa& mong !%mama !a akin !a
loob1 'h, OK# Palalaba!in ko na lang !ia rito#6
?iglang nataranta !i *""ie !a !inabi nito#
2apagtanto niang "i pala totoong ma nakalim%tan ang lalake kaa !ila
nagp%nta !a baha nito# 'ng totoong "ahilan a ang g%!to nitong ipakilala !ia !a ina
nito#
5'-ano1 ?-baket mo naman gaga&in an16
5/ahil g%!to ko#6 'nito#
2g%nit "i pa rin g%magala& ang "alagang napatingin !a paligi" na tila ba ma
lalaba! na halima& at kakainin !ia nang b%ha#
5>alika na nga# ?aka nga mali-late na tao nito, eh#6
2g%mi!ing anang 0ota na inilaha" ang kama#
Tinap%nan ng "alaga ng naiini! na tingin ang lalake at mag-i!ang b%maba ng
kot!e#
48
T%mabi naman ang binata %pang maka"aan !ia# 9in%b%kan na lang ng binatang
itago ang naaali& na ngiti#
Pagkababa ng "alaga a nakita nito ang i!ang .apane!e gar"en# :a mga bato
at !an"!, !aka ma &oo"en gar"en path! m%la !a !&imming pool hanggang !a porch
at ma i!ang pa4ilion !a i!ang -ar !i"e ng !&imming pool#
2apahanga !ia !a gan"a ng .apane!e gar"en nina 0ota# ,eeling nia a na!a
.apan !ia !a atmo!phere ng compo%n" ng pamila ng binata#
5Hahawe dokko16 tanong ni 0ota !a maor"omo na !%mal%bong !a kanila !a
ma malaking tarangkahan, k%ng !aan ang kanang ina#
52a!a theater room nBo po#6 'nitong %m%ko pagkatapo!#
.apane!e !tle ang k&artong pina!%kan nila# Papel na pint%an at ma mga &all
paper! !a "ing"ing# 2ang mai!ara na ni 0ota ang pinto a napalingon ang ina nitong
nanonoo" ng palaba! !a malaking !creen#
T%mao ito nang makita !ila#
50ota, musuko#6 G2a ang ibig !abihin a anak !a &ikang >apone!#H
5Hahawe, i!inama ko !i *""ie "ito kat%la" ng pangako ko !a ino#6
9ero!ong !abi ni 0ota !a ina na bahaga pang napakamot !a batok#
:ar%nong "in palang mahia ang lalakeng ito, nai!ipan pa ni *""ie#
49
2apatingin !ia !a ina nito na halatang napaka->apone!a# Kaa pala t!inito ang
mga mata ni 0ota a "ahil !a ina nito#
2aka!%ot ng tpical .apane!e kimono ang ina nito na %!%all nakikita lang ng
"alaga !a mga .apane!e mo4ie! !a <able TD# /i naman ito a&k&ar" tignan "ahil
napakagan"a nitong tignan !a !%ot nito#
5Coo" e4ening po#6 2a!abi na lang niang ma bahagang %ko !a babae#
5Konban wa# I hear" !ome thing! abo%t o%, *""ie# I am !o grad that o% are m
!onB!3 musuko3 partner#6 'nitong %mabot pa %pang ha&akan ang kanang mga
kama#
9in%lapan na lang ng "alaga ang lalakeng halo! "i na makatingin !a kana "ahil
!a hia at g%ilt nito# 9aka ng%miti na lang !ia ng matipi" !a ina nito#
5: name i! 'rer%# 8o% can cor me Oba 'rer%# '%nt 'rer%#6
5Thank o%#6 2ait%gon na lang nia#
5'h, hahawe# 'ali! na kami "ahil me"o late na po kami, eh#6 ?iglang !aba" na
lang ni 0ota#
2apatingin !i 'rer% !a anak na nakangiti at t%mango#
5OK# ?%t I &ant to talk to her again, musuko# 8o% "i" not bring an o- o%r
&oman here to !ho& an" meet me#6
2apangiting %miling na lang !i 0ota !a ina#
50
't tila nai!kan"alo naman !i *""ie !a kanang narinig# ?igla t%lo !iang
pinam%lahan at "i tinignan ang lalake#
5<ome on, letB! go, *""ie#6
?iglang hina&akan ng lalake ang kanang kama, na inaga& nito m%la !a ina#
5<ome again, *""ie# Pris#6
2g%miti lang !ia# >in"i !ia t%mango o %miling#
2ang l%lan na naman !ila !a kot!e a "i nia kinikibo ang binatang ka!ama#
5IBm !orr abo%t that# 2aik&ento ka!e kita !a hahawe ko kaa g%!to ka niang
makilala# $ala naman akong mai!ip na ibang pagkakataon k%n"i ito lang# Kaa i!inama
na ita !a baha kahit "i mo pa alam#
T!aka, nai!ip ko naman k%ng nalaman mo pa %n, baka aa& mong !%mama#
9orr talaga#6 :ahabang pali&anag pa ng binata na !in%lapan !ia !a pa!!enger !eat#
5I "onBt kno& &hat o%r !cheme i!# Pero aokong pinaglalar%an ako# 'n" i- o%
en7o plaing game! at m e;pen!e, I "onBt &ant to !ee o% again a-ter thi! night i!
o4er#6
>in"i nakaimik ang binata# >anggang !a "%mating na !a hotel k%ng !aan ang
4en%e ng part#
9ila ang pinakah%ling "%mating at nap!entro !a kanila ang aten!on ng lahat#
2g%nit "i nila pin%na ang aten!ong ion#
51
L%mapit !ila !a table k%ng !aan naroroon na !ina Oli- at ang partner nila !a
gabing ion#
5>i, *""ie#6 K%ro! na bati nina Oli- at 'nton#
9amantalang napatingin naman ka *""ie !i Kri!!#
5ItB! goo" to !ee o% again, *""ieln#6 9abi pa ng babae na ma mali!o!ang
ngiti#
5>i, Kri!!#6
Tahimik na t%gon ng "alaga rito pero "e"ma pa rin ang ek!pre!on ng kanang
m%kha, habang pinapa%po !ia ni 0ota#
59orr &eBre late#6 9abi pa ni 0ota nang maka%po na#
52o problem#6 'nang Oli- na ng%mi!i#
59o, 0ota &ala na pala kao ni Lilian16 tanong ni Kri!! at !aka !in%lapan !i
*""ie na tahimik tinignan !ina Oli- at 'nton#
Pinilit ng binata na itago ang kanang nararam"amang ini! !a babae# 2inaka&an
naman nia ng !%lap !i *""ie na tila &alang naririnig# Pero bati" niang nakikinig
naman ang "alaga, o ang lahat na na!a me!ang ion#
5$e ha" nothing to "o &ith each other, Kri!!# 8o% kne& that#6
5Oh I tho%ght there &a!@ :agagan"ang baga ka!e ang naik&ento !a akin ni
Lilian t%ngkol !a inong "ala&a#6
52
>in"i na k%mibo !i 0ota na nagtiim-bagang# 2apan!in ion nina Oli- at 'nton
kaa nag!alita na lang !i 'nton para matigil ang g-#
5Kri!!, o%Bre being no!# $ag mo ng pakialaman ang b%ha ni 0ota# O ang
b%ha ni Lilian kahit be!t-rien" mo !ia# 'n" be!i"e!, &eBre here to en7o tonight,
right16
5IBm !orr, 0ota#6 2a!abi na lang ni Kri!! ng%nit bahaga lang na t%mango ang
binata#
Tahimik na lang !ilang k%makain habang pinapanoo" ang ilang pre!entation ng
kap&a nila e!t%"ante#
2ang mag-%mpi!a na ang !aa&an para !a laahat a nakipag!aa& na !ina Oli-
at ang partner nia, !i 'nton at Kri!!, ka!ama ang iba pa nilang mga kakilala# Tanging
nai&an !a table !ina 0ota at *""ie#
5I reall &ant to !a !orr !a gina&a ko kanina, *""ie#6 ?%nga" pa ng binata
nang !ero!o#
Tinignan ng "alaga ang m%kha ng lalake# :%kha namang totoo ang !ina!abi
nito# Kaa k%mibit !ia habang k%ro! ang mga bra!o !a "ib"ib#
5/i ko lang alam k%ng baket ang ba!to! ng "ating mo !a akin# 2ot to mention,
o% !eem to be a clo&n at time!# 'n" I "onBt like that in a man#6
2apal%nok !i 0ota# 9aka nag!al%bong ang "ala&ang kila nia na nakatitig !a
"alaga#
53
5I &ant to change the impre!!ion I ga4e o% i- o% 7%!t gi4e me a chance, *""ie#6
5' chance1 ?aket pa1 I ha4e no intention o- prolonging o%r acE%aintance# 8o%r
li-e ha" been better &hen I &a! not in it, IBm !%re# 'n" the !ame applie! to me#6 T%ran
ng "alaga#
58o% ma be right# ItB! tr%e that m li-e &a! better &hen I ha" not met o%# ?%t
no&, e4erthingB! change"# 't ika& ang "ahilan nito, *""ie#6
Umi&a! ng tingin !i *""ie# ?igla !iang "i mapakali !a !ina!abi ng lalake# Totoo
man ito o hin"i# 9%m%n"ot ang mga !alita nito !a bahaging rehion ng kanang "ib"ib
I !a kanang p%!o#
5C%!to ko ng %m%&i#6
Tinititigan pa rin ng binata ang "alaga bago !ia t%mango at "ahan-"ahang
t%mao %pang ihati" na ito pa%&i#
54
Chapter 6
Ilang ora! ng nakahiga ang "alaga !a kanang kama# 2g%nit "i pa rin !ia
makat%log# Kaninang inihati" !ia ng binata a "i man lang nia tin%gon ang pagg%-
goo"night nito !a kana#
'ga" lang !iang t%maliko" at p%ma!ok !a baha# 2aghinta !a kana !i 'n"rea
ng%nit nag-e;c%!e !ia na pago" kaa hinaaan naman !ia ng tiahin#
59ee o% in the morning, tita#6 'ng !inabi pa nia nang p%manhik !a hag"anan#
:a"aling ara& na !iang nakat%log# /ahil &eeken" naman a hanggang mi"-
"a a nakat%log !ia# Pina"alhan na lang !ia ng alm%!al !a kanang k&arto# Kaa
paggi!ing nia a naka-rea" na ang pagkain nia#
2aligo m%na !ia bago nagbihi!# Pagkatapo! a k%matok ang kanang tiahin !a
k&arto at pinapa!ok nia ito# Um%po !ia !a kama at k%makain#
59alamat !a pagpaakat nBo ng pagkain ko, tita# /i na !ana kao nag-abalang
ipaakat ang pagkain ko#6
52ai!ip ko lang na baka pago" ka pa "ahil !a e4ent na pin%ntahan mo kagabi#
9o, "i" o% en7o o%r night16
5OK lang po, tita#6 2a!a pagkain naman ang tingin nia#
5I! !omething &rong, *""ie16 tanong ng tiahing t%mabi !a pag-%po !a kanang
kama#
52o, tita#6
55
5$ell, thatB! -ine# C%!to ko !anang i!ama kita !a !hopping mamaa# :atagal na
rin ka!e akong "i nakapag-!hopping# >o& long i! it1 :ga three ear!16 nakangiting
!abi ni 'n"rea#
2apangiti naman ang "alaga#
5Tita, i- o% "onBt min", ma re!earch paper pa ka!e akong tatap%!in#6
5'h, re!earch paper1 :a"ali lang an# *4erthing o% nee" i! in the librar
"o&n!tair!@ Kaa "apat na !amahan mo ako !a ren"eA4o%! ko ngaon@6
$alang naga&a !i *""ie# 9inamahan na lang na ang kanang tiahin !a ibaBt
ibang "eparment !tore!# 't tila na!%rpre!a pa !ia !a kanang nararam"aman ngaon#
2ag-i-en7o !iang naka!ama !i 'n"rea !a pamimili ng mga "amit nito# 't binilhan na
rin !ia nito ng ibaBt ibang mga "amit I at hin"i k%la itim#
P%mili na ang tiahin nia ng mai!%!%ot nila !a birth"a part nito#
5Ora! na para itabi mo na ang mga "amit mong itim, *""ie# Tama lang na ang
"amit a !ia ng mag!a!abing pinapaka&alan mo na !i 9te-ano# 2a tinanggap mo na
ang katotohanang &ala na !ia "ito ka!ama mo#6
2g%miti nang mal%ngkot !i *""ie#
59ig%ro tama kao, tita# Kaa lang aokong mag!%ot aga" ng mga ma k%la#
2ai!ipan ko lang na3 gra m%na ang i!%!%ot ko bago ang ibang k%la#6
2apa!imangot !i 'n"rea !a pamangkin#
56
5*""ie, thi! i! too m%ch@ 8o% !ho%l" ha4e "one that a long time ago# 8o%Bre -ar
pa!t the mo%rning !tage@6
2apal%nok !i *""ie# 9aka t%mango#
5I kno&, tita# Kaa lang ito ang g%!to ko#6
5'h, !o g%!to mo lang pala ito16
52o, tita# 8o% kno& &hat I mean#6
2apab%ntong-hininga !i 'n"rea#
5Pero "apat ma"ali na lang ion para t%l%an mo na talagang makalim%tan !i
9te-ano, *""ie# 8o% canBt go on like thi! -ore4er# 8o% !ho%l" realiAe that#6
5I "o, tita#6 Tahimik na t%gon ng "alaga#
9aka bigla niang naaalala !i 0ota# 2aging ma!ahol lang kaa ang pakikit%ngo
nia !a lalake1 Or "e-en!i4e lang !ia1
2apa!imangot naman !ia "ahil !a i!iping ion# ?aket parang ma caring na
!iang nararam"aman para !a lalake1
5$o&@ I!a itong !%rpre!a, *""ie@6 halo! t%mitiling anang 0ina nang magkita !ila
!a i!a pang "epartment !tore#
50ina@ 9inong ka!ama mo rito16 nakangiting ania !a kaibigan#
57
59i .ame!# Pero ma "inaanan pa !ia !a ma !econ" -loor# 't "ito na !ia
!%!%no" !a akin# >a, *""ie nat%t%&a akong makita ka at ka!ama mo pa !i tita
'n"rea# >i, tita#6
2agbe!o-be!o !ina 0ina at 'n"rea#
5>i, 0ina# /i ako makapani&alang napakagan"a mo na ngaon# :atagal na rin
kitang "i nakikita# Pero nat%t%&a ako at magkakla!e kaong "ala&a ni *""ie ngaon#6
5Opo, tita#6
>abang namimili ng "amit !i 'n"rea a pab%long namang nagtatanong !i 0ina
ka *""ie t%ngkol !a part#
59o, anong nangari kagabi16
5$ala#6 Umi!mi" na t%gon ni *""ie habang patingin-tingin ng mga !kirt!#
5O&1 Paano !i 0ota1 2aging gentleman ba !ia16
5>mm3 ii!ipin ko pa k%ng gentleman ang ta&ag !a lalakeng halo! !apilitan
akong i!inama !a baha nila para ipakilala !a ina nia# OK16
2apamaang !i 0ina !a kanang narinig# 't napak%rap-k%rap#
5Talaga1 '-at anong nangari nang ma-meet mo ang ina nia1 /inig ko,
>apone!a ang mama nia#6
5OK lang naman !ia# :%khang mabait at !inabihan pa akong p&e"e ko !iang
ta&aging3 ano ba %ng !abi nia1 'hm3 ah@ Oba 'rer%# :eaning, '%nt 'rer%#6
58
2agniningning bigla ang mga mata ni 0ina#
5Talaga1 Then, baka totohanan na ang ka 0ota !a o, *""ie# /i ba16
5I "onBt mean to be r%"e b thro&ing &or"! back at o%r -ace# Pero "i ba ika&
naman ang ma!abi na plabo !ia1 I!a pa, ika& pa nga ang ma aa& !a kana# Kaa
baket parang b%malikta" ata ang hangin ngaon16 !%mbat pa niang tiningnan !i
0ina#
?iglang napai!mi" !i 0ina at %mi&a! ng tingin#
5Tama, !inabi ko nga ang mga ion# Pero nanini&ala ka!e akong kapag
ipinakikilala ng lalake ang i!ang babae !a kanang ina, ma ibig !abihin on#6
5'h, "onBt tell me anthing abo%t &hat it mean!, 0ina# Plea!e#6
Umiiling na ania !a kaibigan at ibinalik !a mga !kirt! ang pan!in#
5>a, *""ie# ?aka "e-en!i4e o e4a!i4e ka lang or !omething# I!a pa, k%ng
g%!tong magbago ng i!ang tao3 p&e"e naman, "i ba1 T!aka, it i! -or the better
naman !a tingin ko# Kaa baket "i mo na lang kaa bigan ng pagkakataon !i 0ota16
5IBm not li!tening to o%, 0ina#6 Parang kinanta ng "alaga ang kanang !agot !a
kaibigan#
2apab%ntong-hininga !i 0ina#
5,ine# Pero &ag mo akong !i!i!ihin k%ng magkatotoo ang mga pinag!a!abi ko#
/ahil !inabi ko na !a o# /apat ma-realiAe mo an at aminin mo "apat ang t%na mong
59
nararam"aman# ?e!i"e!, o%r li-e ha" been e;citing !ince o% met him# 8o% !ho%l"
a"mit that at lea!t@6
2aka!imangot na tinignang m%li ni *""ie ang kaibigan at !aka k%mibit lang !ia
ng balikat#
5>mp@ K%n&ari ka pa, eh# 'minin mo na ka!e# :a!aa na ang li-e natin ngaon
"ahil ka 0ota@6
5>i, *""ie@6 !abi ni .ame! nang "%mating ito at "i na nagkaroon ng time pa !i
*""ie na !%magot !a kaibigan#
2g%miti na lang ang "alaga !a b- ng kanang kaibigan !aka pinan"ilatan !i 0ina
pagkatapo!#
K%la gra na "amit ang !%ot ng "alaga nang p%ma!ok !a %ni4er!it !a ara& ng
L%ne!# 2a!a kana na naman ang aten!on ng lahat ng mga e!t%"ante nang makita
!ia#
2agb%b%long-b%l%ngan ang ilan !a mga ito# 'ng ilan a napangiti !a kana#
2ai!ip t%lo ng "alaga na baka alam na ng b%ong %ni4er!it ang t%ngkol !a kanang
pagl%l%k!a at ang pagbabago nia ngaon a ma "%"a !ilang "ahil ka 0ota#
2akita nia !i 0ota, ang pin!an nito at ang kaibigan !a i!ang bench na tila ma
pinag-%%!apan# 2g%nit "inaanan nia lang ang mga ito na para bang &alang nakikita#
5*""ie, hinta@6 narinig na lang niang tinig ni 0ina#
60
>%minto !ia ng !aglit at !aba na !ilang naglalaka" pat%ngo !a kanilang kla!e#
5O, baBt "i mo hinarang !i *""ie16 tanong pa ni 'nton habang !i 0ota a
napa!%no" ng tigin ka *""ie at 0ina#
59inabi nia !a akin !a part na aa& na nia akong makita, eh#6 :al%ngkot na
t%gon ng lalake#
5Pooh@6 ani 'nton na "i makapani&ala#
?iglang t%ma&a naman !i Oli- at tinapik !a balikat ang pin!an#
5/ahil !ig%ro !a gina&a mong pagpakilala !a kana ka Oba 'rer%# Paano ba
an16
5>in"i ko nga alam, eh#6
2agka!al%bong ang "ala&ang kila ng binata at "i pinapan!in ang mga babaeng
b%mabati !a kana#
5'lam mo, kelangan mo ng t%long, eh#6 9%he!tion pa ni Oli-# 5>%&ag ka na
ka!eng %marte nang nag-ii!a# Lagi mo ng !olo ang mga babae# Pero iba na itong i!ang
Fto# 't ika& ang ma!abi pa nian#6
5>aaan mo na lang kaa kami ni Oli- na ilaka" ka, 0ota# ?a&at taong p&e"e
nating gamitin para mapalapit !a o !i *""ie, gagamitin natin#6 /ag"ag naman ni
'nton#
61
5't alam nBo ba k%ng !ino o !in%-!ino16 $alang intere! na ania !a mga ito#
5$ell, re!earch m%na tao# OK16 ngi!ing t%gon ni Oli-#
5/onBt &orr# ?abak-apan ka namin ni Oli- kahit anong mangari# Ka!e nakikita
na naming g%!tong-g%!to mo !ia talaga# 9o, &hat are -rien"! -or16
5Tama# Kaa lang, me"o ma problema tao, eh#6 9abi ni Oli-#
5'no pa bang problema natin16 tanong nia !a pin!an#
5:alaki ang pagkag%!to !a o ni Lilian# ?aka magiging ha"lang lang !ia !a
plano natin#6
2apa!imangot naman !i 'nton#
5'lam ni Kri!! na ma -ling ka ka Lilian# 't !i Lilian, parang "e!i"i"ong hin"i
on magtatapo! kaaga"# 9o, &e nee" to !ettle &ith Lilian -ir!t be-ore anthing el!e#
Para !mooth-!ailing na tao, "i ba16
5Pero3 ma napapan!in ba kaong kakaiba ka *""ie ngaon16 p%na pa ni Oli-
na nagka!al%bong ang "ala&ang kila#
5>mm3 tama# 9%ot nia#6 T%mangong t%gon ni 'nton#
5K%la gra ata %n# 8%n k%ng "i -a"e" black ang !%ot nia#6 2apangi!ing
anang Oli-#
2apa!imangot naman !i 0ota na nakatingin !a pin!an#
62
5:agan"a na rin ang naging "e!i!on mo,6 t%ran pa ni 0ina na napatingin !a
!%ot na be!ti"ang k%la gra ni *""ie nang k%makain !ila ng pananghalian !a ara&
"ing ion# 5ItB! reall high-time to let go o- 9te-anoB! memorie!# I!a pa, &ala na taong
magaga&a pa !a pagka&ala nia, "i ba16
2apatitig !i *""ie !a kaibigan nang tahimik lamang#
>abang patingin-tingin !a kanilang "irek!on ang mga kap&a e!t%"ante# /ahil
!a !%ot ng "alagang nagl%l%k!a#
59ianga pala, "i ko napan!ing aali-aligi" !i 0ota ngaon# 2agbago na kaa ang
i!ip nia t%ngkol !a o1 O kaaB36
5>%&ag na natin !iang pag-%!apan, 0ina# OK lang ba16 ibinalik na ni *""ie ang
pan!in !a kanang pagkain#
K%mibit naman !i 0ina#
5/i ko lang ka!emaintin"ihana ng ibang babae "ian# /ahil n%ng ipinakilala ako
ni .ame! !a mga mag%lang nia, at pro%" !ia3 napaka!arap ng -eeling ko# 'lam mo
on16
2apab%ntong-hininga !i *""ie na tinaraan ng tingin !i 0ina#
5>in"i !a b%malikta" na nga ako# Pero3 boto pa rin akong pagbigan ng i!ang
pagkakataon ang i!ang tao !a i!ang baga na !ero!o naman !iang ga&in ito o
pa!%kan ito#6
63
5I- o%Bre impling that I ha4e to gi4e that -ra%" a chance, 0ina o% might a!
&ell think abo%t it all o4er again#6 Tahimik na t%gon nia#
64
Chapter 7
2a!%rpre!a pa !i *""ie na mat%kla!an !a kanang !arili na "i na at lea!t once a
&eek !iang "%ma"ala& !a p%nto" ng namaapang nobo# Pero "i naman !ia g%ilt#
2apatingin !ia !a langit nang mailaga ang p%mpon ng mga b%laklak !a tabi ng
lapi"a# 2apakagat-labi !ia at napah%got ng hininga# 't !aka ibinaba niang m%li ang
kanang paningin nang makita !i 9%Aanne na katatabi lamang !a kana#
8%m%ko" ito %pang ilaga ang b%laklak !a i!a pang tabi ng lapi"a ng kapati"#
9aglit lang !ilang nagkatitigan na "ala&a# 't kana-kana na !ilang nanalangin#
Pagkatapo! ng ilang min%tong katahimikan at naghihinta ang i!aBt i!a k%ng
!ino ang ma%nang mag!alita !a kanila#
Umigham !i 9%Aanne at ng%miti ka *""ie#
5't lea!t o%Bre not &earing black anmore#6 ?%nga" pa ni 9%Aanne na
!in%lapan nang !aglit ang kanang !%ot#
2apatingin naman !i *""ie !a k%la bl%e 7ean! nito at !a bl%!ang halo! kapareho
nito ng k%la#
?ahaga !iang t%mango ka 9%Aanne#
5I!nBt it ironic na nagl%l%k!a ka pa hanggang ngaon at ako na kapati" nia a
hin"i na1 I mean, at lea!t !a "amit natin pagbaba!ehan#6
5'nong ibig mong !abihin, 9%Aanne16
65
52agl%l%k!a pa rin ang pamila namin !a pagka&ala ni 9te-ano, *""ie# Pero "i
"apat na ika& a magl%l%k!a ng habamb%ha "ahil !a kana#6
2apai&a! ng tingin !i *""ie# /i !ia nakakibo#
5I -elt 4er g%ilt %ntil no&, o% kno&1 2ag-a&a kami ni 9te-ano bago !ia
namata# /i man lang kami nagkabati bago !ia na&ala# 'lam mo %n16
2apamaang !i *""ie !a kanang narinig# 2gaon lang talaga nila napag-%!apang
"ala&a ang t%ngkol !a kapati" nito pagkatapo! ng mahigit "ala&ang taon#
5'-ano bang napag-a&aan nBo noon16
5ItB! better o% "onBt kno& abo%t it# /ahil k%ng malalaman mo, !ig%ro a "i ka
nagl%l%k!a !a pagkamata nia# Pero aoko namang kam%m%hian mo !ia kahit kahalo
na ng l%pa ang kata&an nia ngaon#6
2apal%nok !i 9%Aanne at napak%rap-k%rap %pang pigilan ang i!ang emo!ong
aa& nitong makita ni *""ie#
5>in"i kita maintin"ihan#6
0eklamo pa ni *""ie na %miling-iling habang hina&akan !a bra!o !i 9%Aanne#
5Panahon na para "i ka na magl%l%k!a, *""ie# Paka&alan mo na !i 9te-ano m%la
!a p%!oBt i!ipan mo# Kelangan mo ng i!ang taong t%na na magmama-ari ng p%!oBt
i!ipan mo# :atagal ko na !ana itong g%!tong !abihin !a o# Pero "i ko naga&a# 9ana
mapata&a" mo ako#6
58o%Bre talking in ri""le!, 9%Aanne#6
66
52abalitaan kong ma naghahabol !a o !a bagong %ni4er!it na pinapa!%kan
mo# Kilala ko ang pin!an nia# Kaibigan ko# Kapati" !ia ni Oli-# 9i Leean# 't !abi nia,
g%!to ka ra& ni 0ota#6
2apaba&i ng kanang kama !i *""ie at %mi&a! na naman !ia ng tingin m%la
ka 9%Aanne# 2akita nia ang "ala&a o tatlong katao na kani-kanang "%ma"ala& rin
!a kanilang mahal !a b%ha# 't napal%nok naman !ia#
59inabi !a akin lahat ni Leean# /i mo ra& pinapan!in ang pin!an nia# 9ig%ro a
"ahil ka 9te-ano# /i ba16
5>in"i totoo an# C%!to ko lang makatapo! ng pag-aaral na &alang
h%maha"lang "ito#6 'ng t%gon niang halo! &alang emo!on#
5$ell, an%man ang ra!on ng pag-aa& mo, g%!to ko lang iparating !a ong hin"i
magagalit !a o !i 9te-ano k%ng makapag"e!i!on kang magmahal ng iba# '-ter all,
o% "e!er4e !omeone better than m brother# :ani&ala ka, *""ie#6
5?aket mo ako parang ipinagt%t%lakan !a taong %n16
5>in"i kita ipinagt%t%lakan !a kana# 9ina!abi ko lang ang nararapat mo ng
ga&in# 'ng nararapat mo na !anang gina&a noon pa#6
5'ng palitan !i 9te-ano ng ibang lalake !a p%!o at i!ipan ko1 9%Aanne, ako ang
ma kata&an# /i ako p&e"eng "iktahan na lang ng k%ng !in%man# IB" "o &hat I think i!
right# IB" "o &hat I think I !ho%l" "o# /apat alam mo an#6
67
5O- co%r!e@ Pero !inabi ko na !a ong hin"i na "e!er4ing ang kapati" ko !a
pagmamahal mo# 2aintin"ihan mo ba1 Pata na !i 9te-ano@ $ala na !ia@ K%ng minahal
ka man nia noon, &ala na !ia ngaon# 't &ala na ang pagmamahal na %n ngaon@6
2ag!%!%katan ng tingin ang "ala&ang "alaga# 9aka marahang t%mango !i *""ie
at napal%ha#
5IBm !orr, *""ie# I kno& o% &ere h%rt# ?%t o% "e!er4e to be happ# 2%ng
gabing nag-a&a kami ni 9te-ano36
5Ipagpat%lo mo, 9%Aanne# I &ant to kno& !omething that o% are tring to
hi"e -rom me#6
5Pero naipangako kong "i ko %n !a!abihin !a o, *""ie#6 2apal%ha na rin !i
9%Aanne#
5/onBt I "e!er4e to hear it1 Ika& na rin ang ma!abing paka&alan ko na !ia#
Kaa !abihin mo !a akin, plea!e36 paki%!ap pa nia#
2apatango na lamang !i 9%Aanne at nag-%mpi!ang magk&ento#
5:a natanggap akong ta&ag m%la !a ?ag%io that night, !ome ho%r! be-ore the
acci"ent# Pag"ating ni 9te-ano !a baha, !in%mbatan ko na !ia kaaga"# 2anganak !i
?eth !a anak nila# 'nak nila ni 9te-ano# 8o% !ho%l" kno&, "i ko talaga k%a !i 9te-ano#
>e &a! 7%!t m !tep-brother# Pero ini!ip ko talagang k%a !ia m%la noong &along
taon ako# 't !i ?eth, !ia ang pin!an ko na nakatira !a ?ag%io# 2agkakilala !ila e4en
be-ore o% met him at the %ni4er!it#6
68
9a ba&at !alitang nam%ta&i m%la ka 9%Aanne a tila mga k%t!ilong t%m%!ok
!a p%!o ni *""ie# Umiiak man !ia a tila nat%t%%an naman !ia ng mga l%ha#
5Oo, !ila pa rin hanggang !a mamata !i 9te-ano !a ak!i"ente# /i mo lang
napan!in !i ?eth !a b%rol at !a libing "ahil alam nia ang t%ngkol !a inong "ala&a ni
9te-ano# Pero "ahil mahal na mahal nia !i 9te-ano, &ala !iang an%mang i!in%mbat
"ito# 't "i ka rin nia !in%b%kang paki%!apan "in lang# It &a! !o pathetic o- m brother,
o% kno&1 Pero, ganon talaga !ia#6 Pinahiran ni 9%Aanne ang !ariling mga l%ha at
napatingin nang "eret!o ka *""ie na tila &ala ng nakikita !a kanang paligi" k%n"i
ang m%kha ng tak!il niang nobo#
5?%t I "i"nBt kno& o% &ere -ar more important to him than ?eth &a! to hi! li-e#
Ika& ang pinangak%an nia ng ka!al# 't hin"i !i ?eth# Pero bati" niang magkakaanak
na !ila ni ?eth# Kaa nagp%nta !ia ng ?ag%io para paki%!apan !i ?eth once an" -or all
na &ag ka niang lalapitan kahit kelan at magpakilala !a o# O ang anak nila# Pero "i
!ia %mabot !a ?ag%io# It &a! an ill -ate# /onBt o% think1 Or &a! it 7%!t that li-e i!
!ometime! ironic16 2apangi!i nang mapakla !i 9%Aanne#
2g%nit "i k%mibo !i *""ie#
59te-ano onl care" abo%t o%, *""ie# ?%t he "ecei4e" o%# Pero kahit !a
nalaman mong ito ngaon t%ngkol !a kana, aokong3 aa& namin ni ?eth na
magagalit ka !a kana# >e 7%!t ha" hi! %niE%e &a!, o% kno&36
5I3 "onBt3 -eel3 anthing3 right no&36 mahinahong p%tol ng "alaga ng
pab%long ka 9%Aanne#
69
C%ilt naman !i 9%Aanne na napatingin !a p%nto" ng kapati"# 9aka napal%nok at
t%mango#
5P-p&e"e mo ba akong ihati" !a amin16 mahinang tanong ni *""ie ka 9%Aanne#
59-!%re# 'n"an naman ang "ri4er ko# Kaa, &alang problema#6
K%mibit na t%gon pa ni 9%Aanne at inalalaan na !i *""ie na magt%ngo !a kot!e
nia#
5Tita, pa!en!a na# /i ka!e magan"a ang pakiram"am ni *""ie,6 !abi pa ni
9%Aanne nang "%mating !a baha nina *""ie#
2apamaang naman !i 'n"rea nang makita !i 9%Aanne na %malala !a
pamangking tila t%lala# Pinapa!ok na nila !a k&arto !i *""ie at pinapagpahinga#
2agka%!ap ng !aglit !ina 'n"rea at 9%Aanne t%ngkol !a nangari pero "i naman !inabi
ni 9%Aanne ang t%na na "ahilan#
9amantalang blangko ang i!ipan ni *""ie# :anhi" ang kanang "am"amin# /i
!ia na!aktan !a mga !inabi ni 9%Aanne !a kana# Pero totoong "i nia ma&ari k%ng
anong nararam"aman nia %kol "ito# 't !aka bigla niang nai!ip ang mga matatami! na
ngiti ni 9te-ano !a kana noon# 2g%nit biglang %miba ang it!%ra nito3 hin"i na !i
9te-ano ang nakikita niang nakangiti# K%n"i !i 0ota3
5'no ba talagang nangari !a kana, tita 'n"rea16 pab%long na tanong ni 0ina
na "%mala& !a ab!ent na !i *""ie#
70
2a!a k&arto ang "alaga at "i p%ma!ok kaa nagp%nta na ito !a baha ng "alaga#
5*&an ko lang# Pero nagkita !ila ni 9%Aanne kahapon !a !ementero "ahil kap&a
nila "inala& ang p%nto" ni 9te-ano# Inihati" na nga lang !ia ni 9%Aanne "ito !a baha
kahapon "ahil t%lala !ia#6
5P&e"e ko kaa !iang ka%!apin16 naka!imangot na tanong ni 0ina#
K%mibit naman !i 'n"rea# Kaa p%manhik na !i 0ina pat%ngo !a k&arto ng
kaibigan# /i naman naka-lock ang pint%an nito kaa "eret!o na !iang p%ma!ok#
2akita ni 0ina na nakahigang nakatagili" ang kaibigan# 2akita rin niang "i man
lang nagala& ang mga pagkaing na!a me!ita# 't pati t%big@ ?igla !iang natataranta#
5:%la ba kahapon, "i ka k%main o %minom man lang ng t%big16 b%nga" pa ni
0ina na "ahan-"ahang %m%po !a kama ni *""ie#
2apab%ntong-hininga !i *""ie at ng%miti nang matipi" at p%mihit %pang
harapin !i 0ina# 2ag-aalala naman ang tingin ng kaibigan#
5$alang gana ka!e#6
5*""ie, baka magkaka!akit ka# T!aka, balita ko "i ka nakapagbihi! man lang#
Kahapon pa ang !%ot mo#6
5'lam ko# Kaa mamaa babangon na ako at maliligo#6
5?aket "i na lang kaa ngaon na1 'lalang-alala !i tita 'n"rea !a o, ah# 'lam
mo ba1 K%main ka naman, *""ie# T!aka, akala ko ba, !ero!o kang ga-gra"%ate !a
71
taong ito1 ?aBt nag-ab!ent ka16 "ahan-"ahang !a&a pa ni 0ina !a kana na hinahaplo!
!ia !a bra!o#
?igla !iang b%mangon at %makap !a kaibigan na %miiak#
5T-teka, ano ba talagang nangaari !a o, ha16
52gaon ko na na-realiAe na "i ko na pala mahal !i 9te-ano# :%la nang l%mipat
na ako ng %ni4er!it# :%la nang napag"e!i!%nan kong kalim%tan na !ia, 0ina#6
2apata&a naman !i 0ina !a kanang narinig# 't mahigpit ring niaakap !i
*""ie#
59o o%B" let go, *""ie# 9o o% ha"36
72
Chapter 8
5I !till -eel g%ilt, Leean# Pero para naman akong nab%n%tan ng tinik nang
ma!abi ko na !a kana ang lahat#6 T%ran pa ni 9%Aanne habang nag-%%!ap !ilang
magkaibigan !a ma pool ng h%li#
5$ell, an%man ang !ekretong ion na !inabi mo na rin !a &aka! ka *""ieln,
IBm gla" na na!abi mo na# In that &a, nat%l%ngan mo !ia at nat%l%ngan mo rin ang
pin!an ko#6 2akangi!ing !aa" ni Leean#
5't ano ang nait%long nia !a akin16 biglang !aba" ni 0ota m%la !a kanilang
lik%ran na magkaibigan, ka!ama !ina Oli- at 'nton#
5$ag mo ng itanong# 'ng importante, ma pag-a!a ka na !a :i!! ?lack $oman
na kinah%h%malingan mo ngaon@6 nakata&ang t%gon ni Leean#
2a!%rpre!a naman !i 0ota pero nakangiti !iang nakatingin ka 9%Aanne na
na!a tabi ng pin!an#
5Kita mo, nagagamit rin natin !i Leean#6 ?%long pa ni 'nton ka 0ota#
59h%t %p# Kapati" kong ginagamit natin para !a ka!iahan ni 0ota@6
naka!imangot na anang Oli- na binak-han" !a "ib"ib !i 'nton#
2apa%bo na lang !i 'nton "ahil "oon#
5K%ng nat%l%ngan mo man ako, !alamat !a o#6 ?ahagang %m%ko !i 0ota !a
harapan ni 9%Aanne na !in!ero ang ek!pre!on#
2apangiti naman !i 9%Aanne na t%mango !a binata#
73
5Pero p&e"e mo ba akong bigan ng mga tip! para mapaamo ko na talaga !i
*""ie16
5>%h, mahia ka nga@ 'ng laki ng pabor na hinihingi mo !a kaibigan ko, ano16
tara pa ni Leean !a pin!an#
5?aket, "i naman ika& ang hinihingan ko, "i ba16 k%min"at pa !i 0ota !a pin!an
nang nakangiti#
2apataa! ng kila !i Leean at napangiti na lamang#
5'okong magbiga !a o ng tip! na naga&a na ng kapati" ko#6 9abi pa ni
9%Aanne#
5O- co%r!e#6 ?iglang !%mero!o !i 0ota#
2agkatinginan naman !ina Oli- at 'nton# Lingi" !a kanilang kaalaman a min%ra
nang mahina ni 0ota ang pangalan ni 9te-ano#
5'n" &hatB! the i"ea o- !till &earing gra16 tanong pa ni 0ina habang
naglalaka" !ila !a pa!ilo ng %niber!i"a" kinab%ka!an#
5$ag kang mag-aalala# I!ang b%&an ko lang i!%!%ot ang k%la na ito at babalik
na ako !a "ati#6 'ng t%gon pa ni *""ie#
5'nong "ati1 $hich "ati16 tarantang tanong ng kaibigan# 5The black one1 Oh,
no@6
74
2apata&a !i *""ie kaa napalingon !a kana ang mga e!t%"anteng nakapaligi"
!a kanila at nakatagpo# 2oon pa nakita ng mga ito na t%mata&a ang nagl%l%k!ang
?lack $oman#
5>in"i, 0ina# ?abalik na ako !a pagiging normal na tao# I promi!e#6
5$o&, thatB! a relie-# 0eall@6 napangiting anang 0ina#
5>i, *""ie@6 bati pa ni 0ota at ka!ama !ina Oli- at 'nton#
Parating ito ang kanilang "irek!on# Kaa "i makai&a! ang "alaga# ?iglang
na&ala ang ngiti !a labi nia#
5>imala# ?inati ka na nia ata ngaon,6 b%long pa ni 0ina#
5>%&ag mo ng pan!inin#6 Pata-mali!ang ana na tila &alang naririnig na
pagbati m%la !a lalake# 5P%p%nta pa taong librar#6
5Oo nga pala#6 9abi pa ni 0ina#
9%m%no" naman ang gr%po ni 0ota !a librar# >alo! mat%mba nito ang i!ang
b%ong !hel-, an" &or!e, ang lahat ng !hel4e! ng librar nang parang "omino, !a
ka!%!%no" nito ka *""ie# ?%ti na lang at napigilan nina 'nton at Oli- ang !hel- at
napatao itong m%li#
2akita nilang %ma!im ang m%kha ng librarian nang makita ang ek!ena# Kaa
!iniko ni Oli- ang pin!an#
5:ag-iingat ka naman# C%!to mo bang iba-ban na tao habang-b%ha !a librar
na ito16
75
59orr#6
Tanging !aa" ni 0ota na nakatingin pa rin ka *""ie na naghahanap ng librong
kakailanganin !a re!earch paper#
5Pooh@6 anang 'nton nang mab%nggo ni 0ota ang i!ang e!t%"ante at
nalaglag ang mga aklat nito !a !ahig na l%mikha ng malaka! na inga#
5Bakka-yero@6 2a!ambit pa ni Oli- !a &ikang >apone! na ang ibig !abihin a
tanga o !t%pi"#
'ga" na tin%l%ngan nina 'nton at Oli- ang nalaglagan ng mga libro# 't
napa!ena! ng 5teka6 !a librarian na t%mao na m%la !a me!a nito %pang lapitan !ila at
palalaa!in na m%la !a librar#
50ota, p&e"e bang hintain na lang natin !ila !a laba!16 tanong pa ni Oli- !a
pin!an#
5?aket16 tanong nang pab%long ng parang ino!enteng !i 0ota#
5/ahil k%lang na a pipilipitin na ng librarian ang mga leeg natin at itapon tao
!a laba!@6 Pab%long na t%gon ng pin!an#
2oon a napatingin !i 0ota !a librarian na galit na galit na nakatingin !a
kanilang "irek!on# 2ginitian nia ito at tinang%an# 9aka akmang lalapitan ito nang
pigilan !ia nina Oli- at 'nton#
59aan ka p%p%nta16 tanong pa ng "ala&a#
76
59a librarian# :a !a!abihin lang ako !a kana na mag%g%!t%han nia# Kahit
magp%p%!tahan pa tao, eh#6 K%mpian!ang !abi ng binata !a "ala&a at nagapat%lo
!a paglapit !a librarian#
2anonoo" na lang ang "ala&a m%la !a kanilang kinatata%an#
5'nong !inabi mo !a kana16 tanong ni Oli- pagkatapo!#
5:ag"o-"onate ang pamila natin ng mga bagong aklat "ito !a librar#
2at%t%&a !ia talaga@6 nakangi!iing t%ran pa ni 0ota#
2apamaang !i Oli-# 2apak%rap naman !i 'nton#
5I-ilan ang !inabi mong i"o-"onate nBo16 tanong ni 'nton#
5't lea!t a tho%!an" "i--erent book!#6 K%mibit na anang 0ota#
2agkatinginan !ina Oli- at 'nton#
5Oba 'rer% might not like the i"ea#6 Umiiling na anang Oli-#
5Or !he &ill# /onBt &orr#6 Tapik pa ni 0ota !a balikat ng kanang pin!an#
5Bakka-yero@6 !ambit %lit ni Oli-#
5'no kaa ang !inabi ng taong %n !a librarian at nat%t%&a pa ang i!triktang
librarian natin16
2agtatakang anang 0ina habang hinaha&akan ang aklat na kailangan ni *""ie
pap%nta !a i!ang me!a#
77
52ino16 &ala !a !ariling anang *""ie "ahil naka!entro !a mga aklat ang kanang
aten!on nang napa%po at tinignan ang In"e; nito#
59i 0ota, kina%!ap ang librarian natin at nat%t%&a ang librarian natin# 'a& pa
naman !ana nia ka 0ota, eh# Ka!e aanga-anga kapag an"ito !a librar# 't
nagbaba"a ng lagim kapag narito#6
5:ala natin k%ng anong !inabi nia# /i naman natin narinig#6
Umi!mi" na anang *""ie at bin%klat ang page ng libro k%ng !aan nahanap ang
topic na kelangan#
5Oo nga, ano16
2apa!%lap !i *""ie ka 0ina nang nakangiti# 't nagtataka !i 0ina rito#
5't anong ibig !abihin ng ngiting ian16
5?aket mo ba binabantaan ang 0ota na an1 /apat tin%t%l%ngan mo ako !a
re!earch paper ko, "i ba16
5>%!, kaa mo na kaa an1 9inamahan lang kita "ito, ano16
5>a, tapo! mo na ba ga&in ang !a o16
5$ell, hin"i pa# Pero balak ko ngang ika& ang gaga&a ka!e "i ako mar%nong#6
2g%mingiting pa-!&eet pa !i 0ina#
9aka napatingin !a ki!ame !i *""ie na b%m%ntong-hininga#
78
59ino bang g%ma&a ng ba!%rahan !a kot!e ko16
2aka!imangot na anang *""ie nang makita ang p%mpon ng mga b%laklak !a
ibaba& ng b%bong ng kanang kot!e#
5:anhi"@ >in"i an gina&ang ba!%rahan# Para talaga an !a o, o# Tignan mo
ang car"# :a pangalan mo#6 'nang 0ina na kin%ha ang car" at ibiniga !a kana#
5Aijoo no aru kotoba Glo4ing &or"!H ma not &hat o% nee"# ?%t I &anna !a I
love you &ith the!e -lo&er!#6 2aba!a pa ng "alaga m%la !a car" na ka!ama ng mga
b%laklak#
Pagkaba!a a napatingin !ia !a mga b%laklak na na!a kot!e nia ng%nit nakita
niang na!a tapat pala !i 0ota na ma matipi" na ngiti at nakatingin !a kana#
2apal%nok !i *""ie# /i nia maintin"ihan k%ng ano ang nararam"aman nia !a
mga !an"aling ion#
/i nia napan!ing tinakpan ni Oli- ang bibig ni 0ina at hinila ito papalao m%la
!a parking !pace# 2ai&an na lang !ilang "ala&a ni 0ota na nagkatinginan#
5Kami lang ito# $ag ka ng p%malag#6 ?%long pa ni Oli- ka 0ina at t%mango nang
tahimik kaa kin%ha na ni Oli- ang kama m%la !a bibig ng "alaga#
5'no ba ka!e itong ginaga&a nBo16 pab%long na tanong nia ka 'nton#
59hh36 !abi lang ni 'nton#
5$ala akong panahon !a baga na ito# OK1 9o, plea!e get the!e -lo&er! o%t o-
m !ight an" take thi! car" along, too#6
79
9abi pa ni *""ie ka 0ota na ibinalik ang car" !a loob ng pla!tic at itin%lak ito
pat%ngo !a binata na na!a kabilang ban"a ng kot!e nia#
/inilaan ng binata ang mga labi at napababa ng tingin#
5>in"i ko na binaba&i ang naibiga ko na#6 9abi ng lalake#
5>%&ag mo na lang i!iping ibiniga mo !a akin, then o% can ha4e them back#6
Lohikal na ania#
Umiling ang lalake#
5'll the !ame, I kne& I alrea" ga4e the!e -lo&er! to o%# I canBt preten" that I
"i"nBt#6
5*h, "i itatapon ko na lang ito !a ba!%ra#6 9abi pa nia at kin%ha ang mga
b%laklak %pang maghanap ng tra!h can at itapon ang mga ito#
5Ika& ang bahala# 9a o na an# 't "e!i!on mo an#6
2apalingon !ia !a lalake# 2apaka!ero!o ng m%kha nito# Tila "i !ia
makapani&alang !%m%ko na ang lalake# Pero "i naman ito !%m%ko !a kana# K%n"i !a
kanilang pagtatalo lang#
5,ine# 9a baha ko na lang ito "a"alhin at itatapon#6 2apal%nok na ania at
bin%k!an na ang kanang kot!e#
Inihagi! pa nia !a pa!!enger !eat ang mga b%laklak ka!ama ang car" nito#
80
L%m%lan na !ia !a kanang kot!e nang maaalala nia !i 0ina# T%matakbo naman
itong l%malapit !a kana m%la !a "irek!on nina Oli- at 'nton#
2apa!imangot ang "alaga k%ng baket "oon galing !i 0ina#
50ina16 tanong pa nia#
5Kini"nap nila ako pan!amantala# Oop!@ /ito na ako !a back!eat# :a
nagmama-ari na pala, eh#6 'nitong tin%t%ko ang mga b%laklak#
9amantalang %matra! lang na naka!%no" ng tingin !a kanila !i 0ota na na!a
magkabilang b%l!a ang mga kama#
5>in"i ako makapani&alang nag!i!im%la na !i 0ota ng panliliga& nia !a o#6
9abi pa ni 0ina m%la !a back!eat#
5>%h@6
5'no bang pinag-%!apan nino16
5*&an ko !a kana#6
5?aket parang mal%ngkot ang m%kha ni 0ota16
5:ala#6
5't baket na!a %p%an ko ata ang b%laklak nia na biga !a o1 >a1 Ipali&anag
mo nga#6
5Itatapon ko pag"ating !a baha#6
81
5'h@ Talaga16 napangi!ing anang 0ina# 5Itatapon, ha1 9aan kaa1 9a ba!%rahan
ng k%!ina3 o !a ma !ala3 o !a k&arto mo16
>in"i %mimik ang "alagang tinatanong#
5'lam mo, iba ang lo4e !tor nBo ni 9te-ano# 2akalipa! na %n# 't ngaon, iba
naman ang lo4e !tor nBo ni 0ota# 't e;citing ito@ /i mo ba nahahalata16 ma
pamimitag ang tono ng bo!e! ni 0ina#
Pinipilit ni *""ie na &ag ng%miti# Kaa kinagat nia ang kanang labi# Pero
tiningnan ni 0ina ang kanang nat%t%&ang mga mata !a rear 4ie& mirror#
5*&an ko lang ha1 Pero baket -eeling ko3 ma g%!to ka na !a kana pero
pinipigilan mo lang1 T!aka, ma "apat kang malaman na ma hangganan "in ang
pa!en!a ng tao# In -act ma hangganan ang lahat ng baga#6
?iglang !%mero!o !i *""ie# 2atamaan talaga !ia !a babala ng kaibigan nia#
2agka!al%bong ang kanilang mga tingin !a rear 4ie& mirror#
5'mina"o na akong ma nararam"aman ako para !a kana#6
9abi pa nia habang k%makain !ila !a laba! na magkaibigan# >inihinta nilang
"%mating !i .ame! %pang !%n"%in !i 0ina !a kanilang "ate#
59abi ko na nga ba, eh# Pero baBt "i mo nga %n ipakita !a kana1 2akikita ko
namang !ero!o na !ia !a o# I mean, !ero!o na !ia !a i!ang babae ngaon# :%la
nang nagpapalipa"-hangin pa lang !ia !a o, "i ko na !ia nakikitang ma ka!amang
iba !a camp%!# /ahil "apat malaman mong &alang pala ang ma ka!amang ibaBt
ibang babae# 't 4er !&eet pa !ia, to boot@6
82
2apababa ng tingin !i *""ie !a kanang pagkain na halo! "i nia nagagala&
"ahil !a kanilang %!apan# Ca%n"in naman ang pagkain ni 0ina !a plato nito#
52-nai!ipan ko lang ka!eng pahihintain ko pa !iang mga ilang linggo# 9ig%ro3
hanggang !a birth"a ni tita 'n"rea# 2ai!ip ko na ka!eng imbitahan !ia "oon# C%!to
rin naman ka!e ni tita 'n"rea on#6
2apamaang !i 0ina#
5ThatB! ab!%r"@ Paano k%ng ii!ipin na niang &ala na talaga !iang pag-a!a1 2ot
%nle!! !a!abihin mo an !a kana# Then o%B" be !a-e thinking that he co%l" &ait %ntil
then#6
50ina, o% "onBt get m i"ea#6 /ebate pa nia !a kaibigan#
5'n" &hatB! that !%ppo!e" to mean1 'no pa bang i"ea ang inii!ip mo, ha16
52a kaa niang maghinta !a akin# K%ng talagang mahal nia ako, hihintain
nia k%ng hanggang kelan ako han"a nang makipagrela!on !a kana#6
5ThatB! o%r i"ea16 mapaklang nakata&a !i 0ina !a !inabi nia#
2aka!imangot naman !iang t%matango#
5I g%e!! o%Bre 7%!t being naJ4e, m -rien"#6 Umiiling na !abi ni 0ina !a kana
nang "eret!ahan#
5?-baket1 :ali bang inii!ip ko16
83
5O- co%r!e, nan"oon na ako !a logic mo# 9a3 belie- mo, i- &e rather !a it i!3
pero iba ang inii!ip ng lalake !a babae# 8o% !ee, nang niliga&an ako ni .ame!, inilaha"
ni .ame! !a akin na k%ng pinaghinta ko pa !ia ng ma! matagal pa ng i!a o "ala&ang
b%&an, bibiga na !ana !ia# /i na nia ako hahab%lin# ?%t o%Bre !o l%ck that 0otaB!
been cha!ing o% -or almo!t the &hole !eme!ter no&@6
5I think o%Bre 7%!t e;aggerating#6 Umiiling na !abi pa ni *""ie na aa&
mani&ala#
5Look, 9te-ano &a! "i--erent# 0otaB! "i--erent, too# /i ba1 /apat alam mo an
kahit noon pa man#6
5O- co%r!e#6 :ahinang ania#
59o, baket patatagalin mo pa ang paghihirap ni 0ota1 /ahil !ig%ra"o akong
magiging ma!aa ka na rin k%ng !a!ag%tin mo na ang taong &ho t%rn! o%r &orl"
%p!i"e "o&n@6
2apatingin !i *""ie !a kanang kaibigan#
5>i@6 bati pa ni .ame! !a kanilang magkaibigan at hinalikan nito !i 0ina, bago pa
man makapag!alita !i *""ie na !%ma!ang-aon na !ia !a kaibigan# 59orr, natagalan
ako#6
5OK lang#6 9abi pa ni 0ina !a nobo nang nakangiti#
84
Chapter 9
5O, baBt "i mo babatiin !i 0ota16 b%long pa ni 0ina nang makita nilang parating
na naman !a kanilang "irek!on ang gr%po ng binata#
5'-aoko ngang ma%na, ano16 naka!imangot na ania na biglang natataranta#
5>a, ika& talaga#6
5>i, *""ie#6 2akangiti nang matipi" na bati pa ni 0ota !a kana at h%minto ito
!a harap nilang magkaibigan#
5>i, 0ota#6 9agot pa ni 0ina para !a kaibigan na ninerbo!#
:%khang kaba"o !i *""ie# Pero "i naman on nahahalata ng binata# Tanging !i
0ina lang ang ma alam nito#
59alamat nga pala !a mga b%laklak na inilaga mo !a pinto ng locker ni *""ie#
Pa!en!a ka na# Ka!e3 parang ma ibang baga pa !iang inii!ip ngaon# <hapter te!t
na naman ka!e namin, eh#6 Pali&anag pa ni 0ina !a binata#
/inilaan ni 0ota ang labi at t%mango habang nakatingin pa rin a *""ie# 9aka
ng%mingiti nang matami! ang "alaga#
5Coo" l%ck !a chapter te!t nBo, *""ie#6
59-!alamat#6 Tanging na%!al ng "alaga, na mahina#
59ige, papa!ok na rin kami !a kla!e namin#6 Paalam pa ng binata na
k%m%k%mpa!# 't paatra! na naglalaka"#
85
2abangga nio ang i!ang e!t%"ante# :%ntik na itong b%mag!ak k%ng "i lang
naha&akan nina Oli- at 'nton# 2apahia man a nakangiti pa rin !i 0ota ka *""ie na
nagpipigil na &ag mapata&a !a katangahan ng lalake#
5Kita mo na1 2aging anga-anga na !ia "ahil !a o# /ati, "i an ganan, eh#6
2apangiti !i *""ie !a kanang kaibigan#
5O, mi!tero!a na ata ang ngiting an, ah#6 P%na pa ni 0ina#
59ho%l" I ha4e to e;plain to o% e4erthing, 0ina16 nakataa! man ang kila a
nakangiti naman !a kaibigan#
2apangiting napai!mi" naman !i 0ina na nakatingin "in !a kana# 9aka k%mibit
ito ng balikat#
59o, nagbago na ba ang i!ip mo t%ngkol !a in4itation16 tanong pa ni 0ina habang
namama!al !ilang "ala&a !a mall#
5In4itation !a ano16 tanong pa ni *""ie habang inaamo ang pabangong pinipili#
5$ell, iimbitahin mo na ba !i 0ota !a birth"a part ni tita 'n"rea mo16
5>mm, oo# ?ibigan ko !ia ng in4itation# C%!to rin naman ka!e ni tita 'n"rea na
p%m%nta rin !ia "oon, "i ba16 t%mangong ania at ibiniga !a !ale!girl ang g%!to
niang pabango %pang bilhin ito#
86
5$o&, thatB! great# 9a &aka!, magiging magan"a na rin ang lo4eli-e ng
be!t-rien" ko#6 :a!aang !aa" ni 0ina#
59ana nga naman#6 :ahinang ani *""ie !a !arili#
5:a nagpa"ala !a o nian, *""ie#6 9abi pa ni 'n"rea !a pamangkin nang
"%mating ang "alaga m%la !a %ni4er!it i!ang gabi#
5'no po an, tita1 9inong nagpa"ala nian16 aniang inabot ang i!ang kahon#
5:ala ko# Ipina"ala lang an !a i!ang me!!enger kanina#6
?in%k!an ng "alaga ang kahon# 2akita nia ang heart-!hape na malaking
chocolate# 9aka nakita nia ang kanang pangalan na naka%kit !a ibaba& nito# 't !a
ilalim naman ang kanang m%kha#
2apakagat-labi !i *""ie %pang pigilan ang kanang ngiti# 2g%nit napan!in ito ni
'n"rea na napangiti na rin#
5IBm happ to !ee that o%Bre !miling again, *""ie#6
2apatingin !ia !a tiahin at napatango#
5I think heB! 4er !pecial, tita#6
59o, binigan mo na ba !ia ng in4itation16
5'h3 "i pa po, tita# /i ko pa alam k%ng paano iaabot !a kana ang in4itation,
eh# :e"o naaalangan pa po ka!e akong lapitan !ia#6 T%ran pa nia#
87
5*""ie, itB! a mere in4itation# ThereB! nothing &rong &ith o%r approaching him
to gi4e it# K%ng "i mo !ia bibigan, haaan mo na lang na ako ang magbibiga !a
kana, OK16
52o, no, tita# 'ko na ang bahala "oon# 'n" mabe, p&e"e rin nating imbitahan
ang mama nia1 K-k%ng OK lang !a ino, tita# :abait ka!e !ia !a akin nang maipakilala
!ia !a akin ni 0ota#6
5Oh, o- co%r!e itB! OK# 8o% kno& that I 7%!t &ant o% to be happ, *""ie#6
5Thank!, tita#6 'niang niakap ang tiahin pagkatapo! itong halikan !a pi!ngi#
5I am 4er happ right no&#6
9a camp%! kinab%ka!an3
59ige na# Lapitan mo na ka!e@6 anang 0ina na itin%lak-t%lak pa !i *""ie na
papalapitin ka 0ota#
*k!aktong papalaba! na !ila ng librar noon# 2aka!%no" na naman !a kanila ang
gr%po ng binata# >%minto ang tatlo "ahil !a ma binalikan pa !a loob !i 'nton#
52-ngaon na ba talaga16 biglang "i mapakali !i *""ie !a gaga&in niang ito#
52gaon na@ 9ige na, bili!@6
?%m%ntong-hininga ang "alaga at nilapitan !ina Oli- at 0ota na naghihinta
ka 'nton#
2apatingin ang mga ito nang l%mapit !ilang magkaibigan# 2g%miti nang
matami! !i 0ota ka *""ie#
88
5>i, *""ie#6 ?ati pa nito#
5>-hi# :-ma ibibiga lang !ana ako !a o# ?aka p&e"e mo na rin i!ama ang
mama mo k%ng &ala !iang ibang gaga&in !a ara& na an#6 9abi pa niang !aba abot
ng in4itation car"#
5'-ano to16 napangiting tanong ng lalake#
5?irth"a part ni tita 'n"rea t&o &eek! -rom no&# C%!to ka niang "%malo
"oon# That i!, i- o% ha4e nothing el!e to "o on that "a#6 K%mibit na aniang ma
matipi" na ngiti#
Tinignan ng binata ang car" at l%mi&anag ang m%kha nito !a t%&a# 2apa!%lap
pa ito !a pin!an na itinatago ang t%&a !a labi nito#
5Thank!# Hahawe an" I &ill be there# I promi!e@6 !abi pa ni 0ota#
T%mango !i *""ie#
59ige#6
5*""ie#6 Ta&ag pa ng lalake nang akmang tataliko" na ang "alaga kaa
napahinto naman !ia at napatingin rito#
58o% look !o prett in o%r "re!!# 't nat%t%&a akong hin"i ka na nag!%!%ot ng
itim# I mean36
T%mango !ia !a lalakeng napahinto ng pag!a!alita#
89
59alamat# 9ige, ipararating ko na lang ka tita 'n"rea na "a"alo kao ng mama
mo !a part nia# 'ali! na kami ni 0ina# :a3 "a"aanan pa ka!e kami#6 Pagpaalam pa
nia#
59ige# Pero3 &ala na rin ka!e kaming gaga&in# ?aka p&e"e na kaming !%maba
!a ino16 k%m%k%mpa! na anang 0ota#
5>a1 9a!aba tao !a kanila16 tanong pa ni 'nton na kalalaba! lang ng librar at
bitbit na nito ang librong nai&an#
2apatingin !i *""ie ka 'nton na hinampa! ni Oli- !a bra!o# 9aka napatango !ia
ka 0ota#
59ige# Kakain lang naman kami ni 0ina !a laba!, eh#6
T!aka ng%miti naman !i 0ina !a mga lalake#
5Kaa lang, ka!ama namin !i .ame!#6 'nang 0ina#
5K%ng OK lang !a kanang !%mama kami36 anang 0ota#
5$alang problema ka .ame!#6 :a"aling !abi ni 0ina#
5$ell, !aba na tao#6 :a!aang anang 0ota na inipit !a libro ang in4itation
car" %pang hin"i ito ma&ala o kaaB malaglag#
59orr, "i ako makaka!ama# :a "ate pa ka!e kami ni Kri!!, g%!#6 Umiiling na
anang 'nton#
90
5't "a"aanan ko pa nga pala !i Leean !a %ni4er!it nia# Ka!e ma pro7ect
!iang kelangan ang ilang material! na ako lang ang nakakaalam#6 9abi pa ni Oli- ka
0ota na %miiling "in at nakataa! ang "ala&ang kama#
59ige, !aba na kami ni Oli-#6 'nang 'nton na !ero!o ang m%kha#
2agkatinginan na lang !ina *""ie at 0ina#
2apamaang naman !i 0ota#
/i nia akalaing binibigan na !ia ngaon ng pagkakataon ng kanang pin!an at
kaibigan na maka!ama nang !olo !i *""ie# $ell, at lea!t not !olo# Pero
magm%m%khang "o%ble "ate ang "ating nito "ahil makaka!ama nila ang b- ni 0ina#
59o36 anang 0ina na !iang nagba!ag ng katahimikan#
5Tara na#6 :ahinang !aa" ni *""ie#
59ama ka na ka 0ota# 9i .ame! na ang bahala !a kot!e mo, *""ie#6 9abi pa ni
0ina#
2apal%nok t%lo !i *""ie# Talagang !ina"a ng babae na magka!ama !a ii!ang
kot!e !ina *""ie at 0ota#
Pinagb%k!an pa !ia ng pinto nito bago ito p%m%&e!to !a "ri4er !eat# 9i .ame!
na ang nagmamaneho !a kot!e ni *""ie at katabi nito !i 0ina na ngi!ing-ngi!i naman#
't parang ma !ina!abi pa ito ka .ame! na napangiti rin !a g- nito#
91
5'hm3 !alamat nga pala !a mga regalo na ipina"ala mo# >in"i ka na !ana nag-
abala pa#6 9abi pa ni *""ie habang t%matakbo na ang kot!e pat%ngo !a re!toran k%ng
!aan !ila kakain#
5>in"i abala !a akin ang ga&in %n# I lo4e !en"ing o% !ome thing!# I 7%!t hope
o% "onBt min"#6
Patlang#
5P&e"e ko bang malaman k%ng3 baket ako pa16 tanong nia !a lalake#
Tiningnan !ia ng lalake ng "ala&ang !aglit bago ito b%malik !a kal!a"a#
2apal%nok ang "alaga at b%mibili! ang tibok ng kanang p%!o "ahil !a tinging ion ng
lalake#
5?eca%!e I lo4e o%# 'n" one canBt choo!e !omeone to lo4e#6 'ng naging t%gon
ni 0ota !a kana#
92
Chapter 10
2aging magan"a ang 5-ir!t "ate6 na "o%ble "ate nila !a gabing ion# >in"i
ina!ahan ni *""ie na !ero!o !i 0ota kapag !ero!o rin ang pinag-%%!apan# 2akikalog
"in ito kapag i"ini"ikta ng pak!a at pagkakataon# 't nat%t%&a ang "alaga "ito# /i nia
akalaing magiging komportable !ia na ka!ama !i 0ota#
Kap&a ang "ala&ang lalake ang nagbaa" !a kanilang kinain# 2aglibot m%na !ila
!a bo%le4ar" bago nagpa!ang %m%&i# 't ma!aang nakat%log !i *""ie !a gabing ion#
Unang pagkakataon m%la nang ma-in lo4e !ia !a b%ong b%ha nia#
2ang mag-&eeken" a naipa!a niang ta&agan !i 9%Aanne#
59aan nakatira !a ?ag%io !i ?eth16
5?-baket mo !ia p%p%ntahan16
5$ala akong gaga&ig ma!ama !a kana, 9%Aanne# 8o% !ho%l" kno& that# C%!to
ko lang !iang ka%!apin#6
Kaa ibiniga naman ni 9%Aanne ang a""re!! ng pin!an nito# 9aka nagpaalam !i
*""ie !a kanang tiahin na aakat !ia ng ?ag%io# Upang bi!itahin ang i!ang kaibigan#
P%maag naman ito at heto !ia ngaon# Kinakatok ang pinto ng baha ni ?eth#
2apak%rap ang babaeng nagb%ka! ng pinto# :agan"a ang m%kha nito at
morena ang k%ti!# 9a tantia ni *""ie a "ala&ang taon itong nakatatan"a !a kana#
5?eth16 ani *""ie na nagtatanong#
5Oo#6 2agtatakang anito#
93
5P&e"e bang p%ma!ok1 :e"o3 !ero!o ka!e ang pag-%%!apan natin ngaon#6
'nia#
5:ama@6 narinig na lang nilang bo!e! ng bata nang pinapat%lo na !ia ni ?eth
!a loob#
59tephanie, "oon ka lang !a k&arto mo# :a bi!ita pa !i mama, eh#6 2akangiting
anang ?eth !a anak#
T%malima ang anak# 2apal%nok !i *""ie !a kanang nakikita# Kam%kha nga ni
9te-ano ang anak nina ?eth maliban na lang !a mga mata nito na namana !a ina#
5>in"i ko pa nga pala naipakilala ang !arili ko# 'ko !i36
5*""ieln# 'lam ko#6 T%mangong nakangiti !i ?eth !a kana# 5Tina&agan na ako
ni 9%Aanne at !inabing p%p%nta ka rito#6
5I !ee# 'hmm3 alam mo36
5P&e"e bang ma%po m%na tao16 nakangiting anang ?eth pero nakikita ni
*""ie ang mga matang !%malamin !a kana "ati# :ga matang nagl%l%k!a !a pagka&ala
ng minamahal#
58e!# Thank o%, ?eth#6
2ang maka%po na !ila a !inim%lan na ni *""ie ang pag!a!alita#
5I 7%!t &ant to let o% kno& that I "onBt hate &hat ha" happen# Kahit niloko ako
ni 9te-ano, I "i" lo4e him in a &a# Or at lea!t &ala akong naram"aman na galit !a
kana, !a o, o !a anak nBo# ?%t I am happ to kno& that "e!pite !a kalokohan nia,
94
minahal mo pa rin !ia# 't naririto ako ngaon para h%mingi !a o ng ta&a"# K-k%ng
na!aktan man kita nang "i ko alam36 nag!i!im%lang %mago! ang mga l%ha nia !a
kanang mga mata at mabili! niang pinahiran ang mga ito#
't noon nia rin napan!ing %miiak "in pala ang babaeng kinaka%!ap nia# 2ang
tahimik#
5$ala kang ka!alanan, *""ie# 2agmahal lang tao !a ii!ang lalake noon# $alang
ma ka!alanan !a nangari# 2akata"hana lang ang lahat# Pero kahit hanggang ngaon,
mahal ko pa rin !ia# 't "i man lang nia na!ilaan !i 9tephanie#6 9abi pa ni ?eth# 5Pero
nat%t%&a pa rin ako at naka-reco4er ka na# ?alita ko ka!e, mahigit "ala&ang taon mo
!iang ipinagl%l%k!a#6
5Oo# Pero pinalaa ko na !ia m%la nang mag"e!i!on akong paka&alan na !ia,
?eth#6
5Tama lang, *""ie# 8o% "e!er4e to ha4e !omeone better# 'n" o% "e!er4e to be
happ a-ter e4erthing that ha! happene"#6
5Ika& rin, ?eth#6
5>in"i ko alam# 9ig%ro kalahati !a akin a habamb%ha ng magl%l%k!a !a
pagka&ala nia# :ahal ko talaga !ia, *""ie#6 ?%m%ntong-hiningang ani ?eth#
2apatango !i *""ie !aka ginagap ang kama nito#
52aiintin"ihan ko# Pero !ana magiging ma!aa ka pa rin# :a anak kao ni
9te-ano# 't i!ang napakagan"ang regalo %n !a ino#6
95
T%mango !i ?eth at pinahi" ang mga l%ha#
5/ito ka na k%main# 9a tingin ko, "i ka pa k%makain, eh#6 Pag-iiba pa ni ?eth#
2atata&a naman !ia#
5Oo nga, eh# Kelangan talaga ka!e kitang maka%!ap# 2gaon, mab%ti na ang
pakiram"am ko#6
5:ab%ti naman# 9ianga pala, ma naik&ento !a akin !i 9%Aanne t%ngkol !a
bago mong pag-ibig#6
59i 9%Aanne talaga@6 na!abi na lang niang nat%t%&a#
Pagbaba nia galing ?ag%io a "%maan m%na !ia !a !ementero at ma!aa na
ang pakiram"am nia na tila ba a g%maan na ang kanang kon!en!a pagkatapo! ng
mahabang panahon#
Ibang *""ie na ang p%ma!ok !a %ni4er!it !a ara& ng L%ne! na ion# Kahit !a
re!ol%tion niang !aka na !ia mag!%!%ot ng colore" !a birth"a ng tiahin a gina&a
na nia !a ara& na ito# 't ikinat%t%&a naman ito ni 0ina nang makita !ia#
5$o&@ /i ka na map%tlang tignan# :ab%ti an#6
59alamat# I broke m promi!e na mag!%ot ng gra %ntil ne;t &eek#6
52ak%@ OK lang %n# :a! mab%ti pa nga ito ka!a !a ne;t &eek pa, eh# /i ba1
Tignan mo na lang ang reaction ng mga tao "ian#6 2at%t%&ang anang 0ina#
96
2apangiti na lamang !i *""ie nang mal%&ang#
:agan"a ang kanang pakiram"am -or the -ir!t time, in a 4er long time# 9arap
ng kanang -eeling na maging i!ang malaang tao#
5Lilian@ ItB! a !%rpri!e to !ee o% here#6
2a!abi pa ni 0ota !a babaeng mag-i!a lang na nagp%nta !a %ni4er!it nila#
2aratnan na lang ito ni 0ota na naka!an"al !a kanang kot!e#
>in"i ka!ama ng binata !i Oli- "ahil ma pro7ect pang ipina!a ito na late#
2apagka!%n"%an na lang nilang "oon na !a parking lot magkita#
59aan !i Kri!!16 tanong pa ni 'nton !a babae#
59a3 laba!@6 anang Lilian#
5P%p%ntahan ko lang, 0ota#6 Paalam pa ni 'nton#
5'nong ginaga&a mo "ito16 Pagkatapo! t%mango !a kaibigan a tanong nia !a
babae#
5O- co%r!e, I &anna !ee o%,6 anitong hinahaplo! pa !a "ib"ib ang lalake#
59top "oing that, Lilian# $eBre in a p%blic place#6
2akatiim-bagang na anang binata na palinga-linga !a mga kap&a e!t%"ante#
2apata&a ang babaeng ipinagpat%lo ang ginaga&a#
97
50ota, narinig kong nagkamab%tihan na kao ni *""ieln#6
5ThatB! right# Konte na lang at !a!ag%tin na nia ako#6 T%ran pa ng lalake#
5Oh@ Talaga1 Pero3 !a!ag%tin ka pa kaa nia kapag nakita nia taong "ala&a
na naglalambingan1 8o% !ho%l" kno&, !heB! 4er con!er4ati4e, 0ota# 8o% &onBt en7o
her compan# $hile in m36
5ThatB! &hatB! %niE%e abo%t *""ie# 9heB! not like mo!t other &omen in m pa!t#
'n" o% are part o- m pa!t, Lilian# 9o let go@6 matiga! na !abi ng binata na itin%lak
ang babae#
2g%nit nang makita ni Lilian na paparating !i *""ie !a mga !an"aling ion, at !i
'nton naman, !a kabilang ban"a, a bigla nitong niakap !i 0ota !a leeg at hinalikan
!a labi# Pagkatapo! a nakangiti itong tinalik%ran ang lalake#
59ee o% again, 0ota#6 'nitong nakangi!i pa rin at nag--ling ki!! pa#
2apamaang !i 0ota at nakita na lang nia !i *""ie# 2akita ng "alaga ang
nangari kaa ini! !iang l%m%lan !a kanang kot!e# Tina&ag ng lalake ang kanang
pangalan ng%nit "i nia ito pinan!in#
5$hat &a! that all abo%t16 2alilitong anang 'nton !a h%mar%rot na kot!e ni
*""ie# 5$ala naman !i Kri!! !a laba!@6
:al%ngkot na napatingin !i 0ota ka 'nton at &alang ma!abi#
5Pooh@ That bitch@6 ini! na ani 'nton na min%ra !i Lilian na nakaali! na#
98
5*""ie, baka nag-o-o4er react ka lang "ian,6 !abi pa ni 0ina nang malaman ang
nangari m%la ka *""ie mi!mo#
5'no1 2akita ko ngang naghalikan !ilang "ala&a# $ala "oon !ina Oli- at 'nton#
Kaa nagkaroon !ila ng pagkakataon na "ala&a#6
52o# 0ota i! !erio%! abo%t o%# ?aket naman !ia magtatak!il !a harap ng
b%ong %ni4er!it1 I!a pa, &alang binatbat !a o ang Lilian na %n# :arami na akong
naririnig t%ngkol !a kana# 'n" o% better kno& it !ince o% atten"e" the !ame
%ni4er!it -or a &hile#6
>in"i nakapag!alita !i *""ie# :a p%nto !i 0ina#
Pero the -act na pinat%lan ni 0ota ang babaeng ion, i!ang pagtatak!il pa rin
%n para !a kana# 't ini! na ini! !ia@ Umiak pa nga !iang nagmaneho pa%&i !a
kanilang baha#
Kinab%ka!an a "i nia pinan!in ang mga !orr note! ng lalake !a locker nia at
ang mga b%laklak nito# 9a halip a ibina!%ra nia ang mga ito#
2apailing naman !i 0ina !a gina&a nia# 't p%ma!ok na !ila !a kanilang kla!e#
5*""ie, talaga bang galit ka ka 0ota16 tanong pa ni ?ren"a, ang e;-g- ni 'nton
na kakla!e nila, nang na!a room na !ila ni 0ina#
50eporter ka ba16 ini! na ania !a babae#
5>in"i# Pero concern lang ako !a o at ka 0ota# 't lea!t, kilala ko na !i 0ota
e4en -or a !hort time na naka!ama ko !ia "ahil ka 'nton#6
99
5?ren"a, !abihin mo na ang g%!to mong !abihin at &ala na taong ora!,6 ini! na
anang 0ina !a kakla!e#
5Paano k%ng aa& niang makinig16 anang ?ren"a#
52akita mo ang lahat# /apat mani&ala !ia !a o#6 9abi naman ni 0ina na
po!itibo#
2apamaang !i *""ie#
5'nong3 nakita nia ang lahat16 tanong pa nia ka 0ina#
5Tan%ngin mo !ia#6 K%mibit na anang kaibigan#
Kaa b%maling na !ia !a kakla!e na napangi!i#
5$ell, na!a parking lot lang naman ako at ang mga kaibigan ko nang "%mating
ang babaeng ion at k%ng an%-ano na lang ang !ina!abi nia t%ngkol !a o# Pero inamin
naman ni 0ota na g%!to ka nia# /ahil &ala !i 'nton "oon "ahil !%!%n"%in !ana !i
Kri!! !a laba!, na g- na nia ngaon, inaakit na lang ni Lilian ba!ta !i 0ota#
Pero !in%&a na !ia ni 0ota na aa& niang magpahima! !a babaeng ion !a
"ib"ib lalo naBt p%blic# Itin%lak pa nga nia ang babae, eh# 't nang parating na nga
kao ni 'nton, bigla na lang niang niakap !i 0ota at hinalikan# 9ia ang h%malik, at
hin"i !i 0ota# /ahil aa& ni 0ota !a kana@ 'ng panget kaa nia at napaka--lirt k%ng
ikokompara !a o16
2apal%nok !i *""ie at napatingin ka 0ina#
59ee16 taa!-kila na anang 0ina#
100
5>in"i ako p%p%nta !a part,6 mal%ngkot na !abi ni 0ota ka 0ina na !a"ang
nagp%nta !a baha ng binata#
2akabihi! na ang babae ka!ama !i .ame!#
5'no1 /ahil ba !a nangari1 2ak% naman, 0ota# >%&ag mo ngang !aangin ang
ora! natin# 2aghihinta na !a ino !ina tita 'n"rea !a hotel@6 !abi pa ni 0ina#
5:agbihi! ka na#6 Tahimik na !%he!tion ni .ame!#
5>in"i nga ako p%p%nta "oon# Calit !a akin !i *""ie#6
59%!%ko ka na ba ngaon1 2gaong3 ngaong gabi ka na !a!ag%tin ni *""ie@6
na!abi pa ni 0ina#
2apak%rap-k%rap ang lalake !a narining# 't aga" na tina&ag ang ina nitong
>apone!a para makapagbihi! na !ila#
2agkatinginan ang magka!intahan# :a &arning !a mga mata ni .ame! ng%nit
helple!! lang na k%mibit !i 0ina !a nobo#
9aba na !ilang nagt%ngo ng hotel# :arami na ang mga bi!itang naroroon# Pero
"i nila nakikita !i *""ie# 't tapo! na nilang mabati !i 'n"rea !a kaara&an nito at
naibiga na rin ang regalo nito na matagal nang pinaghan"aan nina 0ota at 'rer%#
2ag-%%!ap !ina 'rer% at 'n"rea habang hinahanap ni 0ota !i *""ie !a paligi"#
101
5>a%n !ia !a ma hag"anan#6 ?%long pa ni 0ina at %mali! na#
Tin%ngo ng binata ang hag"anan at nakitang ma ka%!ap !i *""ie na ilang
bi!ita# 2ang makita !ia a nagpaalam na ito# 9%m%no" !ia !a babaeng nagp%nta !a
i!ang priba"ong e!kinita na parte ng hotel#
5:-mab%ti at nakap%nta ka#6 :e"o ten!ona"ong anang *""ie !a binata#
>inaplo! ni 0ota ang pi!ngi ni *""ie#
2apal%nok !i *""ie at lalong kinakabahan#
2gaon na ang gabing kanang ipinangako !a !arili at !a kaibigan na !a!ag%tin
nia ang lalake# Pero "i nia alam k%ng papaano !i!im%lang !abihin ito#
5*""ie, IBm !orr#6
5'-alam ko na ang b%ong i!tora# Pa!en!a ka na at aga" kitang hin%!gahan#6
2g%miti nang matipi" !i 0ota#
58o% tr%l ga4e me a hell o- a time, *""ie# 'll o- it@6
5I-I kno&# Pero kelangan ka!eng !%rpre!a para !a o ang3 gabing ito, 0ota#6
Unang pagkakataong !inambit nia ang pangalan nito !a harap nito#
?ago pa !ia makapag!alita pa ng k%ng an%-ano a niakap na !ia ni 0ota !a
be&ang at inangkin ang kanang mga labi !a i!ang malalim at mapagmahal na halik#
2a ginantihan naman nia nang b%ong pagmamahal at kalaaan#
102
5'lam kong !a!ag%tin mo ako ngaon# 9inabi !a akin ni 0ina#6
?%long pa ni 0ota !a kana kaa napata&a na lang ang "alaga rito#
5K%ng "i pa nia !inabi %n, hin"i !ana ako p%p%nta ngaon ka!ama !i hahawe#6
5'-an"ito ang mama mo16
5Oo# 't "i ba "apat ta&agin mo !iang Oba 'rer%16 'ng nakata&ang p%na ng
lalake# 5O kaaB hahawe na rin magm%la ngaon16
5'ng bili! mo naman ata# $ala pa akong !ina!abi !a o# 9i 0ina pa naman ang
ma !abi !a o, ah#6
2g%nit nakaakap pa rin !a kana ang lalake# Kaa ma"ali !iang nahahalikan
nitong m%li#
59ige, !abihin mo nang mahal mo rin ako at kakalim%tan ko na lahat ng
pinag"aanan kong mahihirap "ahil !a o#6
5/i mo ba napan!in ang !%ot ko16 9imangot na tanong nia#
5O- co%r!e, I "o# 8o% look !o !e;, in -act@6
5I mean the color@6
58eah, I can !ee it re", lo& c%t bo"ice, backle!!36
5It mean!3 na tao na, 0ota#6 :atama niang tinignan ito !a mga mata at
gina&aran na naman !ia nito ng halik !a mga labi# 5Oo, mahal "i kita, 0ota#6
103
2apaka!aa ng pakiram"am ng lalake "ahil !a in%!al ng "alaga# 't ipinangako
nia !a !ariling &ag paiiakin ang babaeng mahal nia nang b%ong p%!o3
-- $aka! --
104

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful