BEBERAPA KESILAPAN IBU BAPA DALAM MENDIDIK ANAK-ANAK - Bulan Julai

Pengenalan Anak-anak adalah amanah dari ALLAH s.w.t. dan ianya sebahagian dari ujian ALLAH s.w.t. kepada kita hamba-hambaNYA. Firman ALLAH s.w.t. : "Harta benda dan anak-anak kamu hanyalah menjadi ujian dan di sisi ALLAH ada pahala yang besar." (Al- uran !urah At-"aghabun# $% : &'( !ebagai ujian# ianya akan dipertanggungjawabkan. )rang yang malang ialah *rang yang mempunyai ramai anak tetapi anak-anaknya tidak membawa kebaikan kepadanya di akhirat. +asulullah !A, diberitakan telah bersabda : ""ahukah engkau siapakah *rang yang mandul." -erkata para sahabat : ")rang yang mandul ialah *rang yang tidak mempunyai anak." Lalu +asulullah !A, berkata : ")rang yang mandul itu ialah *rang yang mempunyai ramai anak tetapi anak-anaknya itu tidak memberi keman.aatan kepadanya sesudah ia meninggal dunia." (/aksud Al-Hadith ( 0ni mungkin disebabkan beberapa kesilapan dalam mendidik anak-anak. &. 1esilapan pertama : 1urang berd*a &.& 1urang berd*a semasa mengandung. Antara d*a-d*a yang digalakkan diamalkan semasa mengandung ialah 2 !aidul (penghulu( 0stigh.ar 2 3*a mem*h*n rahmat (Al- uran !urah Ali 40mran# 5 : 6-7( 2 3*a mem*h*n 8uriat yang baik (Al- uran !urah Ali 40mran# 5 : 56( 2 3*a agar anak mengerjakan s*lat (Al- uran !urah 0brahim# &% : %9-%&( &.: 1urang berd*a semasa membesarkan anak. 3*a-d*a yang digalakkan diamalkan semasa anak membesar ialah 2 3*a agar anak patuh kepada ALLAH s.w.t. (Al- uran !urah Al--a;arah# : : &:6( 2 3*a diberi 8uriat yang menyejukkan hati (Al- uran !urah Al-Fur;an# :' : <%( 2 3*a supaya nama anak membawa kebaikan kepadanya. :. 1esilapan kedua : -anyak memberi belaian "arhib (menakutkan( daripada "arghib (didikan atau m*ti=asi( seperti : 2 menakutkan anak-anak dengan sek*lah 2 menakutkan dengan tempat gelap 2 menakutkan dengan hutan rimba atau bukit bukau 2 menggunakan kekerasan dan paksaan semasa menyuruh anak tidur 5. 1esilapan ketiga : "idak tegas dalam mendidik anak-anak 2 tidak menjadualkan kegiatan harian anak-anak 2 terlalu mem.*kuskan anak-anak kepada sesuatu akti=iti sahaja tanpa mengambil kira perasaan mereka. %. 1esilapan keempat : /enegur anak se>ara negati. 2 mengeluarkan kata-kata kesat dan maki hamun kepada anak-anak (terutama semasa marah(. 2 membandingkan anak-anak dengan anak-anak lain atau anak *rang lain. '. 1esilapan kelima : /emberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani (physi>al(# r*hani (spiritual( dan minda (intelektual(. 2 ramai yang lebih mementingkan pendidikan minda dari pendidikan r*hani $. 1esilapan keenam : 1urang memberi sentuhan kepada semua anak-anak !edangkan +asulullah kerap dilihat mendukung >u>u->u>unya dan men>ium mereka. 3iriwayatkan *leh Aisyah r.a. : ?ada suatu hari +asulullah !A, men>ium Al-Hassan atau Al-Hussien bin Ali r.a. 1etika itu A;ra@ bin Habis At-"amimiy sedang berada di rumah baginda. -erkata A;ra@ : "Ya +asulullahA Aku mempunyai sepuluh *rang anak# tetapi aku belum pernah men>ium se*rang pun dari mereka." +asulullah melihat kepada A;ra@ kemudian berkata : "!iapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi." (/aksud Al-Hadith +iwayat -ukhari dan /uslim( <. 1esilapan ketujuh : ?enampilan diri yang kurang anggun dan kurang kemas 2 ibu bapa tidak menunjukkan >ara berpakaian yang kemas dan yang menepati kehendak syarak bila

Iktibar Dari Peristiwa Israk Mikraj - Bulan Jun

Iktibar Dari Peristiwa Israk Mikraj

/aha !u>i Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al /asjidil Haram ke al /asjidil A;sha yang telah 1ami berkati sekelilinya agar 1ami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran( 1ami. !esungguhnya 3ia adalah /aha /ende ngar lagi /aha /engetahui. ( !. Al 0sraBC&( Allah telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi /uhammad(# untuk memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya. 3alam perjalanannya itu# -aginda diperlihatkan berbagai peristiwa yang menggambarkan berbagai bentuk kehidupan umat manusia. !etiap kali +asulullah !.A., menyaksikan peristiwa itu -aginda bertanya kepada Dibril yang menemaninya# " Apakah maksud ini wahai DibrilE"# "!iapakah gerangan mereka itu wahai DibrilE" 1emudian ianya dijawab *leh Dibril. 3iantara peristiwa itu ialah: a. Adanya sek*l*mp*k kaum yang menanam benih pada suatu hari# kemudian tumbuh subur dan mengetam buahnya pada hari itu juga. !etiap habis diketam langsung berbuah kembali# lalu diketamnya lagi. -egitulah keadaannya se>ara berulang-ulang. 0tulah mereka para mujahid yang berjuang membela dan menegakkan agma Allah "aBala# kebaikan mereka dilipatgandakan hingga <99 kali. b. Ada pula kaum yang kepalanya di hentam dengan batu hingga pe>ah# tetapi kemudian ber>antum kembali# lalu dihentam lagi hingga han>ur dan ber>antum lagi# begitulah berulangkali dengan tiada hentinya. 0tulah mereka yang *taknya merasa kebe ratan untuk menunaikan s*lat .ardhu. >. Ada lagi kaum yang hanya memakai sep*t*ng kain untuk menutup kemaluan depan dan belakang. /eraka berkeliaran bagaikan *nta dan kambing yang sedang digembalakan. /akanan mereka tanaman berduri yang pahit rasanya# bara api neraka jahanam dan batu-batunya yang panas. 0tulah mereka yang tidak mengeluarkan 8akat hartanya. d. Ada lagi kaum yang dihadapannya tersedia daging masak yang nyaman# dan daging mentah yang busuk. "etapi mereka jestru memilih untuk makan daging mentah yang busuk itu. /ereka itulah lelaki dari umatmu yang mempunyai isteri yang halal lagi baik-baik tetapi masih juga main perempuan lain# bermalam dengannya hingga pagi. Duga wanita yang meninggalkan suaminya yang halal lagi baik-baik# tetapi masih juga main dengan lelaki lain# bermalam dengannya hingga pagi.

e. 1emudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai pada sebatang kayu yang melintang ditengah jalan. !etiap yang malalui kayu itu pasti terk*yak kerananya. /aka bertanyalah beliau: "Apakah gerangan ini wahai DibrilE" Dawab Dibril: "0ni adalah perumpamaan sek*l*mp*k dari umatmu yang suka duduk-duduk di jalan lalu mengadakan gangguan disitu".

Pemeli araan Akal Dari Su!ut Pelaksanaan Suru an Agama - Bulan Mei

Puasa Allah (s.w.t( telah mewajibkan kepada hambaNya untuk berpuasa selama sebulan pada setiap tahun. 0badah puasa merupakan satu peluang bagi manusia untuk menguatkan r*hani dan jasmaninya. !uatu penyakit b*leh terjadi berpun>a daripada pemakanan yang tidak terkawal# iaitu dengan makan mengikut na.su tanpa melihat kepada keperluan. "ambahan pula# perut diibaratkan seperti sarang penyakit. )leh yang demikian# mengawal pemakanan merupakan penawar utama bagi kebanyakan penyakit. "idak ada bentuk pengawalan yang rapi dan bersistematik dalam pemakanan selain berpuasa. ?erut manusia lebih mendapat kerehatan dan tubuh mereka terselamat daripada pelbagai penyakit. !ebuah majalah men>eritakan bahawa tiga ratus *rang telah sembuh daripada penyakit ken>ing manis kesan daripada berpuasa . -enar sabda +asulullah (s.a.w( yang mengatakan: /aksudnya: -erpuasalah kamu# nes>aya kamu akan memper*lehi kesihatan yang baik. ,alaupun amalan berpuasa tidak berkait se>ara langsung dengan pemeliharaan akal# sebaliknya menjurus kepada penjagaan kesihatan badan# namun pepatah Arab ada menyatakan:

" Akal yang sihat terletak pada tubuh badan yang sihat". !ese*rang yang mengalami kesakitan pada tubuh badan# tentu tidak dapat ber.ikir dengan baik dan n*rmal. Dusteru# kesihatan tubuh badan perlu dijaga demi menjamin kebaikan akal agar dapat ber.ungsi dengan baik. 3engan ini# ibadah puasa turut berperanan memelihara kesejahteraan akal. (3isediakan *leh : Fsta8 Asjad bin /*hamad# ?ensyarah Dabatan !yariah ?erbandingan# 10?!A!. )

Pemeli araan Akal Dari Su!ut Pelaksanaan Suru an Agama - Bulan A"ril

S#lat Allah (s.w.t( telah memerintah hambaNya supaya menunaikan s*lat dengan sempurna. 0a wajib dilakukan sebanyak lima kali sehari semalam. 1ewajipan menunaikan s*lat dengan bilangan dan perlakuan yang tertentu pasti mengandungi hikmah serta .aedah yang besar bagi manusia. Hanya Allah (s.w.t( selaku ?en>ipta seluruh alam mengetahui rahsia yang tersirat di sebaliknya. 0badah s*lat disyariatkan untuk mengingati Allah (s.w.t( dan bermunajat kepadaNya . 0ni dapat dilihat daripada .irman Allah (s.w.t(: /aksudnya: 3an dirikanlah s*lat sebagai mengingatiku (Allah(. - (!urah "*ha: &%(. Amalan mengingati Allah (s.w.t( menggunakan akal b*leh membawa kepada ketenangan jiwa bagi manusia. 1etenangan ini amat diperlukan lebih-lebih lagi di 8aman yang penuh kesibukan dan keka>auan yang menghantui kehidupan manusia. +amai muda-mudi hari ini# membuat kesilapan dalam men>ari ketenangan .ikiran dengan

mengambil dadah dan seumpamanya. !edangkan Allah (s.w.t( telah memberi satu >ara yang e.ekti. untuk menyelesaikannya# iaitu dengan mengingatiNya samaada melalui ibadah s*lat atau ibadah-ibadah yang lain. Firman Allah taala: /aksudnya: 1etahuilah dengan mengingati Allah itu# menenangkan hati manusia. - (!urah al +a> du::6(. 1etenangan dan kesejahteraan hati amat penting bagi diri manusia. 0ni kerana hati yang baik b*leh menghasilkan perilaku yang sihat dan terpuji di sisi Allah (s.w.t(. !abda +asulullah (s.a.w(:

/aksudnya: 1etahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada seketul daging# sekiranya ia el*k# maka el*klah seluruh tubuh. 3an jika ia r*sak# maka r*saklah seluruh tubuh# ketahuilah ia adalah hati. Gerak kerja yang dilakukan dalam ibadah s*lat seperti berdiri# ruku> dan sujud# berperanan melatih *rang yang menunaikannya supaya beriadah. 0a berlaku sewaktu *t*t tubuh badan digerakkan semasa melaksanakan perilaku s*lat. Amalan ini akan menghasilkan kesihatan yang baik seterusnya membuatkan perjalanan akal berjalan lan>ar. ?erbuatan sujud dalam s*lat berkait rapat dengan kesihatan akal dan *tak manusia. 0a juga dikenali sebagai satu ibadah yang sangat mulia# kerana menjadikan se*rang hamba lebih hampir kepada Allah (s.w.t( )tak dan kepala manusia merupakan satu bahagian penting pada tubuh badan manusia. !uatu .akta yang dipersetujui# ialah *tak antara angg*ta tubuh badan yang banyak berperanan kepada kehidupan manusia yang sihat. /elalui perbuatan sujud# keseimbangan akan berlaku di bahagian *tak dan kepala. 1edudukan kepala yang lebih rendah daripada badan sewaktu sujud# membuatkan darah mengalir dengan pantas menuju ke kedua-dua buah pinggang bagi membersihkannya daripada sisa bahan buangan. 1emudian ia beralih ke paru-paru untuk menyu>i dan menambahkan *ksigen. Lalu ia men*lak serta menekan darah yang bersih memenuhi urat-urat di *tak dan membekalkan ruang-ruang urat sara. tersebut dengan bahan pemakanan yang diperlukan seperti gula# garam# *ksigen dan lain-lain. Apabila sese*rang itu bangun daripada sujud# dia akan berasa lega setelah pr*ses perjalanan *taknya berjalan lan>ar mengikut kajian sainti.ik . -egitulah gerak kerja s*lat yang disyariatkan *leh Allah (s.w.t( dapat membantu memelihara akal dengan baik. ( akan disambung pada bulan hadapan ( 3isediakan *leh : Fsta8 Asjad bin /*hamad# ?ensyarah Dabatan !yariah ?erbandingan# 10?!A!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful