You are on page 1of 1

wyhraae ksIqtkI krystyay

kIaor:
,Domowe leczenie wodq
metodami ksidza Kneippa
,Medycyna chinska (mechanizm
otylosci)
,Medycyna znachorw
,Samodiagnozowanie w
medycynie chinskiej
,Alkoholizm (duchowe samole-
czenie)
,Urynoterapia (leczenie
moczem)
MAGAZYN NUMEP 2345
Nazwisko
Krawczyk jest dla
poczty i banku.
Dla swiata jest
Alagor. Brzmi
tajemniczo, ale
kiedy przeczyta
wspak, wychodzi
swojskie: Rogala.
- Rogala to z domu, Krawczyk
po mu, Alagor nie wiem skd -
wyjania pani Krystyna.
Jakie dwadziecia lat temu
ciko zachorowaa: tracia znie-
nacka przytomno. Chodzia po
lekarzach, ale ci nie brali jej przy-
padoci powanie. Bya grubiut-
ka, rumiana, umiechnita. Dopie-
ro od rodziny dowiedziaa si o
lekarzu z Krakowa, ktry zna si
na chiskiej medycynie. Postawi
diagnoz inn ni poprzednicy:
rdem choroby byo serce, w
rezultacie dochodzio do niedo-
krwienia mzgu i utraty przytom-
noci. Lekarz zaleci stosowanie
metod ksidza Kneippa. W taki
sposb Krystyna Alagor zbrataa
si z wodolecznictwem.
Ale niekonwencjonalnymi
terapiami interesowaa si ju wie-
le lat wczeniej. Przedtem, jak
mwi, wioda przecitne ycie
kobiety pracujcej.
Opiekun czuwa
To zwyke ycie zaczo si
w Pionkach, gdzie skoczya dwie
szkoy. W podstawwce nauczy-
cielka kazaa pisa uczniom wy-
pracowanie na temat swoich zain-
teresowa. Krysia napisaa, e naj-
bardziej interesuje j ycie poza-
grobowe, a polonistce oczy wyszy
ze zdumienia.
Drug szko byo gimna-
zjum chemiczne. Trzeci koczy-
a ju w Bielawie na lsku, gdzie
zaprosia j siostra. W Bielawie
istniay wtedy wielkie Zakady
Wkiennicze im. II Armii Woj-
ska Polskiego, po ukoczeniu
technikum wkienniczego Kry-
styna dostaa prac w laborato-
rium chemicznym. Posmak alche-
mii?
- Nie - mieje si. - Typowe
analizy dla produkcji przemyso-
wej. Z wiedz tajemn nie miay
nic wsplnego.
Powrcia do Pionek, eby
pomaga mamie, ktra bya coraz
Na emeryturze odna|az|a w sob|e n|ezwyk| energ| | nap|sa|a ponad 20 ks|zek
Iajemaa kIaor
starsza i mniej zaradna. Dostaa
prac w Pronicie, w nadzorze pro-
dukcji specjalnej. Miaa ma,
crk. ycie jak wiele podobnych.
A potem, ju po przeprowadzce
do Radomia, zaczo si co inne-
go.
- To na mnie skd spywa -
mwi. - Wok nas jest Kosmos ze
swoimi bogactwami. Ja tylko na-
stawiam si na odbir.
Kilkanacie lat temu, w domu
kultury radomskich zakadw
metalowych, spotykaa si grupa
radiestetw. W PRL wszelk wie-
dz niekonwencjonaln traktowa-
no podejrzliwie, tote spotkania
miay posmak konspiracji. Przy-
jedali na nie wykadowcy z War-
szawy - ludzie mdrzy, przygoto-
wani teoretycznie. Krystyna pilnie
wszystko notowaa i kserowaa.
Kiedy sama zacza pisa ksiki,
notatki byy jak znalaz.
- Nie biegam po bibliote-
kach. Mam swoje kserwki, swj
ksigozbir, jak trzeba co poy-
czam. Mam te duchowego opie-
kuna, ktry przywouje mnie do
porzdku, gdy nic mi si nie chce.
Kiedy przewrc si na prostej
drodze albo mnie okradn, to
znak, e trzeba bra si do robo-
ty.
Opiekun interweniuje rzad-
ko, bo jej pasja wie si z przy-
musem pisania. W 1996 roku
pani Krystyna zaoya wasne
wydawnictwo ALAGOR. A pisa
zacza na emeryturze - gdy wik-
szo jej rwienikw mylaa o
ciepych kapciach i awce w ko-
ciele.
Mocz dobry
na wszystko
W ksice Andropauza i
menopauza Krystyna Alagor wy-
jania, e emerytura to wielka szan-
sa na ycie twrcze. Gasn hor-
mony pciowe, uaktywniaj si
hormony szyszynki.
- Od tworzenia ycia prze-
chodzimy do tworzenia dzie. To
wtedy wielu ludzi odkrywa w so-
bie nieuwiadomione pasje. Za-
czynaj malowa, rzebi, pisa,
bawi si w modelarstwo. Ten po-
gld nie pasuje do obiegowych
opinii na temat losu emeryta, kt-
ry ma siedzie w kciku z ra-
cem. Nie wany jest wiek metry-
kalny, ale ten w ktrym tkwimy i
ktry mamy w rodku. Odmadza
nas pasja.
Dziki swojej pasji, w cigu
omiu lat napisaa i wydaa 23
ksiki. Wrd nich przebojowe
Leczenie staroinduskie (mu-
dry), czyli 25 wicze jogi ma-
ych palcw, za pomoc ktrych
mona szybko poprawi wzrok,
such i prac serca. - To dziaa jak
nitrogliceryna - komentuje pani
Krystyna.
Leczenie staroinduskie
dugo znajdowao si na licie
najbardziej poczytnych ksiek z
dziedziny terapii niekonwencjo-
nalnych czasopisma Nieznany
wiat. O skutecznoci niekon-
wencjonalnych metod leczenia
przekonaa si na wasnej skrze.
Po zastosowaniu wodolecznictwa
wspomniane omdlenia i saboci
miny jak rk odj. Dziki
temu zyskaa praktyczn wiedz.
Nie wolno polewa wod byle
gdzie, ale wycznie na miejsca
niedokrwione. W ten sposb le-
czy si ble garda, ttniaki, ser-
ce. Tyle, e wymaga to pewnego
wysiku a ludzie s wygodni i
wol siga po tabletki.
Kilka lat temu w jej kuchni
wybuch szybkowar. Miaa pora-
nion twarz i ramiona, bluzk ci-
gaa razem ze skr. Uratowa j
mocz, ktrym nasczaa gaz i ro-
bia sobie okady. Po poparzeniach
i ranach nie ma dzisiaj ladu. A
uryny Krystyna Alagor uywa te-
raz zamiast kosmetykw.
jezus obok Swiatowida
Krystyna Alagor dostaje pro-
pozycje spotka i wykadw. Ka-
towicki miesicznik Szaman
zaprosi j na targi medycyny nie-
konwencjonalnej, gdzie spotkaa
si z czytelnikami swoich ksiek.
Wiele pozycji Wydawnictwa ALA-
GOR zamawiaj polskie ksigar-
nie w Nowym Jorku. W Polsce
kupuj je take modzi lekarze.
Starsi - szydz i drwi.
- To mnie dziwi - mwi pani
Krystyna. - Przecie nie omie-
szam akademickiej medycyny i
nie zajmuj si terapi. Pokazuj
tylko, jak mona leczy si ina-
czej i jakie moliwoci tkwi w
tradycyjnej chiskiej medycynie,
gdzie wszystko rozgrywa si na
poziomie energii. S jej dwie od-
miany - eska, wychadzajca,
czyli Yin oraz mska, rozgrzewa-
jca - Yang. Jestemy zdrowi, je-
eli obie energie pozostaj w sta-
nie rwnowagi.
Lubi pracowa w domu. Tu
wertuje dziesitki opracowa za-
nim cokolwiek napisze. Jej ksi-
ki zyskuj charakterystyczny wy-
gld dziki wsppracy z radom-
skim plastykiem i poet Markiem
Majem. Za swoich duchowych
patronw uwaa ksidza Klimusz-
k i ks. prof. Sedlaka. Rodzina?
Crka, ktra jest obecnie dyrek-
torem szkoy przy ambasadzie
polskiej w Rzymie, prosia j kie-
dy: mamo, tylko nie ka nam tego
czyta. Ale wnuczka, gdy bya ma-
lutka i chorowita, sama kazaa so-
bie robi okady z zimnej wody.
Dzi w penym zdrowiu koczy w
Warszawie studia politologiczne.
Jedn z ostatnich ksiek
Wydawnictwa ALAGOR s tera-
peutyczne bajki dla dzieci, bo dzie-
cica wyobrania to wielkie r-
do energii.
W mieszkaniu pani Krystyny
na radomskim os. XV-lecia wisz
obrazki Matki Boskiej z Loreto i
MB Ostrobramskiej; obok stoj fi-
gurki Jezusa, wiatowida i Buddy.
- Wierz w Kosmos i jego ener-
gi. Bg, niezalenie, jak si nam
objawi, te jest energi. Mam go
w sobie - mwi.
KRZYSZTOF MUDZIN
Wicej o metodach leczenia
propagowanych przez Alagor
w jutrzejszym wydaniu Sowa
Ludu
krysIyna kIagor. ZyrIodajna onorgIa josI wstdtIo. 8Iortomy jq t powIoIrta, wody, rosIIn
F
o
t
.

K
r
z
y
s
z
t
o


Z
m
u
d
z
in

Related Interests