Prilog 3.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORA UNA I
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORA UNSKIH KORISNIKA
ZA 2013. GODINU (NEKONSOLIDIRANO)

______________________________________________
Zagreb, studeni 2013.

PRIJEDLOG NEKONS OLIDIRANIH IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORA UNA I FINANCIJS KIH PLANOVA
IZVANPRORA UNS KIH KORIS NIKA ZA 2013. GODINU

1
I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE
Državni prora un

Plan
za 2013.
2

Pove anje/
smanjenje
3

Novi plan
za 2013.
4

% od BDP
(2/BDP '13)
5

% od BDP
(4/BDP '13)
6

119.012.280.485

-3.391.611.112

115.620.669.373

35,39

34,38

Indeks
(4/2)
7
97,15

113.399.552.308

-2.880.545.461

110.519.006.847

33,72

32,86

97,46

Izvanprora unski fondovi

5.612.728.177

-511.065.651

5.101.662.526

1,67

1,52

90,89

1. Hrvatske vode

2.172.724.680

-168.437.349

2.004.287.331

0,65

0,60

92,25

1.211.676.887

-176.218.692

1.035.458.195

0,36

0,31

85,46

1.455.872.000

-14.300.000

1.441.572.000

0,43

0,43

99,02

685.518.100

-89.173.100

596.345.000

0,20

0,18

86,99

86.936.510

-62.936.510

24.000.000

0,03

0,01

27,61

130.573.159.079

3.311.054.667

133.884.213.746

38,82

39,81

102,54

2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku
u inkovitost
3. Hrvatske ceste
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga
i sanaciju banaka
5. Centar za restrukturiranje i prodaju
II. UKUPNI RASHODI

123.646.477.811

3.158.598.314

126.805.076.125

36,76

37,70

102,55

Izvanprora unski fondovi

Državni prora un

6.926.681.268

152.456.353

7.079.137.621

2,06

2,10

102,20

1. Hrvatske vode

2.666.786.680

-47.057.349

2.619.729.331

0,79

0,78

98,24

1.182.984.887

-144.603.753

1.038.381.134

0,35

0,31

87,78

3.018.368.000

-183.142.000

2.835.226.000

0,90

0,84

93,93

23.897.600

517.280.000

541.177.600

0,01

0,16

2264,57

34.644.101

9.979.455

44.623.556

0,01

0,01

128,81

2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku
u inkovitost
3. Hrvatske ceste
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga
i sanaciju banaka
5. Centar za restrukturiranje i prodaju

1

1
III.UKUPNI MANJAK/VIŠAK
Državni prora un
Izvanprora unski fondovi
1. Hrvatske vode
2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku
u inkovitost
3. Hrvatske ceste
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga
i sanaciju banaka
5. Centar za restrukturiranje i prodaju
Postotak od BDP

Pove anje/
smanjenje
3

Plan
za 2013.
2

Novi plan
za 2013.
4

% od BDP
(2/BDP '13)
5

% od BDP
(4/BDP '13)
6

Indeks
(4/2)
7

-11.560.878.594

-6.702.665.779

-18.263.544.373

-3,44

-5,43

157,98

-10.246.925.503

-6.039.143.775

-16.286.069.278

-3,05

-4,84

158,94

-1.313.953.091

-663.522.004

-1.977.475.095

-0,39

-0,59

150,50

-494.062.000

-121.380.000

-615.442.000

-0,15

-0,18

124,57

28.692.000

-31.614.939

-2.922.939

0,01

0,00

-10,19

-1.562.496.000

168.842.000

-1.393.654.000

-0,46

-0,41

89,19

661.620.500

-606.453.100

55.167.400

0,20

0,02

8,34

52.292.409

-72.915.965

-20.623.556

0,02

-0,01

-39,44

-3,44

-5,43

2

TRANS AKCIJE ELIMINIRANE U KONS OLIDACIJI S REDIŠ NJE DRŽAVE

1
I. Transakcije eliminirane iz prihoda
1.Hrvatske vode
2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku
u inkovitost
3.Hrvatske ceste
II.Transakcije eliminirane iz rashoda
1.Državni prora un

BDP

Plan
za 2013.
2

Novi plan
za 2013.
4

Pove anje/
smanjenje
3

% od BDP
(2/BDP '13)
5

% od BDP
(4/BDP '13)
6

Indeks
(4/2)
7

1.825.521.827

-63.444.976

1.762.076.851

0,54

0,52

96,52

328.871.680

-26.240.349

302.631.331

0,10

0,09

92,02

108.778.147

-37.204.627

71.573.520

0,03

0,02

65,80

1.387.872.000

0

1.387.872.000

0,41

0,41

100,00

1.825.521.827

-63.444.976

1.762.076.851

0,54

0,52

96,52

1.825.521.827

-63.444.976

1.762.076.851

0,54

0,52

96,52

336.326.356.138

336.326.356.138

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful