SKUPINA

RASHODA/
IZDATKA

KORISNIK PRORAČUNA

Ukupno
010
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
013
3
31
32
34
4
41
42
015
3
31
32
34
37
4
41
42
017
3
31
32
34
4
42

HRVATSKI SABOR
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO
PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PRORAČUN
ZA 2013.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3

142.763.617.673

155.719.300.413

109,07

156.591.389.823

100,56

149.889.528.594

256.028.120
250.565.394
107.318.000
134.303.894
53.500
4.630.000

225.216.699
221.157.699
108.686.317
105.400.500
55.282
4.255.600

87,97
88,26
101,28
78,48
103,33
91,91

324.509.624
323.140.624
106.437.874
200.387.226
55.524
7.000.000

144,09
146,11
97,93
190,12
100,44
164,49

179.741.500
178.322.500
110.231.000
41.871.500
55.400

200.000

200.000

100,00

200.000

100,00

200.000

4.060.000
5.462.726
542.000
4.920.726

2.560.000
4.059.000
652.000
3.407.000

63,05
74,30
120,30
69,24

9.060.000
1.369.000
632.000
737.000

353,91
33,73
96,93
21,63

25.964.600
1.419.000
632.000
787.000

947.995

910.002

95,99

921.631

101,28

924.053

924.995
256.000
667.495
1.500
23.000
2.000
21.000
45.719.698
44.472.198
23.826.198
20.170.000
71.000

883.002
247.971
633.500
1.531
27.000
8.000
19.000
43.903.377
42.870.877
23.562.877
18.837.500
65.500

95,46
96,86
94,91
102,07
117,39
400,00
90,48
96,03
96,40
98,89
93,39
92,25

886.631
254.600
630.500
1.531
35.000
8.000
27.000
45.107.500
44.075.000
22.905.000
20.699.500
65.500

100,41
102,67
99,53
100,00
129,63
100,00
142,11
102,74
102,81
97,21
109,88
100,00

889.053
255.000
632.500
1.553
35.000
8.000
27.000
45.656.500
44.624.000
23.434.000
20.719.500
65.500

405.000

405.000

100,00

405.000

100,00

405.000

1.247.500
300.000
947.500
30.763.258
30.324.858
23.672.858
6.650.000
2.000
438.400
388.400

1.032.500
380.000
652.500
28.602.241
28.316.641
22.612.602
5.701.039
3.000
285.600
255.600

82,77
126,67
68,87
92,98
93,38
95,52
85,73
150,00
65,15
65,81

1.032.500
380.000
652.500
30.099.778
29.740.778
23.517.778
6.220.000
3.000
359.000
309.000

100,00
100,00
100,00
105,24
105,03
104,00
109,10
100,00
125,70
120,89

1.032.500
380.000
652.500
30.236.616
29.857.616
23.634.616
6.220.000
3.000
379.000
329.000

Indeks
3/2
4

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5

Indeks
5/3
6

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7

1

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA

43
018
3
31
32
34
4
42
020
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
025
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
5
51
53
54
55
026

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire
DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

PRORAČUN
ZA 2013.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3

Indeks
3/2
4

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5

Indeks
5/3
6

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7

50.000

30.000

60,00

50.000

166,67

50.000

13.055.600
13.010.890
9.855.600
3.151.490
3.800
44.710
44.710
253.598.836
251.591.836
63.131.642
50.513.075
776.350
3.895.000

15.415.678
15.302.678
10.616.773
4.682.105
3.800
113.000
113.000
310.020.703
306.712.953
67.384.365
53.762.967
3.135.860
2.770.000

118,08
117,61
107,72
148,57
100,00
252,74
252,74
122,25
121,91
106,74
106,43
403,92
71,12

13.690.867
13.577.867
10.327.517
3.246.550
3.800
113.000
113.000
304.723.205
301.729.715
68.518.698
57.633.600
5.135.440
200.000

88,81
88,73
97,28
69,34
100,00
100,00
100,00
98,29
98,38
101,68
107,20
163,76
7,22

13.741.504
13.628.504
10.378.154
3.246.550
3.800
113.000
113.000
260.676.913
258.348.973
71.165.709
55.756.730
5.135.050
200.000

7.806.000

7.780.653

99,68

7.758.150

99,71

7.718.000

125.469.769
2.007.000
684.500
1.322.500
34.313.304.867
16.077.648.436
905.054.283
894.733.225
9.776.818.361
290.656.838
3.330.996.487

171.879.108
3.307.750
913.000
2.394.750
44.324.089.143
19.950.840.273
959.198.966
986.544.314
11.375.110.730
397.426.019
5.185.731.502

136,99
164,81
133,38
181,08
129,17
124,09
105,98
110,26
116,35
136,73
155,68

162.483.827
2.993.490
913.000
2.080.490
43.064.862.047
20.824.798.059
964.627.413
905.631.016
12.233.296.963
400.397.698
5.342.043.390

94,53
90,50
100,00
86,88
97,16
104,38
100,57
91,80
107,54
100,75
103,01

118.373.484
2.327.940
913.000
1.414.940
36.252.919.781
21.368.694.590
972.239.341
888.693.715
12.906.752.301
402.834.013
5.410.967.575

1.046.828.742
494.778.625
20.890.000
463.226.125
10.662.500
23.878.470.245
614.621.231
811.012.532
13.678.336.482
8.774.500.000
0

119,05
229,68
239,43
227,69
328,08
132,51
36,98
99,95
118,46
219,36
0,00

978.801.579
85.263.000
8.790.000
65.939.000
10.534.000
22.154.800.988
448.579.250
386.331.487
7.426.890.251
13.893.000.000
0

93,50
17,23
42,08
14,23
98,79
92,78
72,98
47,64
54,30
158,33
0,00

787.207.645
71.495.312
7.800.000
56.545.312
7.150.000
14.812.729.879
448.900.000
494.501.928
10.369.327.951
3.500.000.000

100.000
879.289.242
215.416.569
8.725.000
203.441.569
3.250.000
18.020.239.862
1.661.833.300
811.404.044
11.547.002.518
4.000.000.000
15.777.306

2

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
3

KORISNIK PRORAČUNA

41
42
027
028
3
31
32
34
4
41
42

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

029

DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

31
32
34
4

3
31
32
34
4
41
42
030
3
31
32
34
37
38
4
41
42
032
3
31
32

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO OBRANE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi

PRORAČUN
ZA 2013.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3

Indeks
3/2
4

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5

Indeks
5/3
6

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7

15.387.306
10.132.670
5.238.636
16.000
390.000
30.000
360.000
333.547.610
5.392.899
5.222.899
3.944.899
1.276.000
2.000
170.000
50.000
120.000

0
0
0
0
0
0
0
331.734.751
12.334.079
5.961.079
3.331.079
2.624.000
6.000
6.373.000
100.000
6.273.000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,46
228,71
114,13
84,44
205,64
300,00
3.748,82
200,00
5.227,50

0
0
0
0
0
0
0
342.982.424
8.682.647
7.372.647
3.509.647
3.857.000
6.000
1.310.000
100.000
1.210.000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,39
70,40
123,68
105,36
146,99
100,00
20,56
100,00
19,29

345.051.149
8.054.379
7.744.379
3.681.379
4.057.000
6.000
310.000
100.000
210.000

7.022.893

21.283.085

303,05

21.017.817

98,75

21.944.706

6.671.157
5.588.565
1.062.592
20.000
351.736
100.000
251.736
4.656.330.750
4.558.219.538
2.570.797.000
1.896.913.764
80.468.774

20.959.085
13.424.331
7.512.754
22.000
324.000
100.000
224.000
4.520.469.671
4.426.603.126
2.570.560.781
1.763.176.045
29.425.000

314,17
240,21
707,02
110,00
92,11
100,00
88,98
97,08
97,11
99,99
92,95
36,57

20.727.735
13.991.874
6.710.981
24.880
290.082
89.401
200.681
4.433.224.000
4.363.261.000
2.525.782.000
1.743.465.000
29.925.000

98,90
104,23
89,33
113,09
89,53
89,40
89,59
98,07
98,57
98,26
98,88
101,70

21.655.820
14.579.533
7.050.544
25.743
288.886
93.715
195.171
4.414.210.000
4.344.682.500
2.507.180.000
1.744.267.500
24.925.000

9.830.000

9.936.000

101,08

10.460.000

105,27

10.660.000

210.000
98.111.212
5.650.000
92.461.212

53.505.300
93.866.545
6.980.000
86.886.545

25.478,71
95,67
123,54
93,97

53.629.000
69.963.000
4.050.000
65.913.000

100,23
74,53
58,02
75,86

57.650.000
69.527.500
6.050.000
63.477.500

61.261.678

60.624.039

98,96

62.878.565

103,72

63.523.443

60.711.678
10.110.704
5.439.446

60.287.039
10.001.832
5.829.573

99,30
98,92
107,17

62.431.565
9.140.588
6.528.359

103,56
91,39
111,99

63.076.443
9.588.622
6.570.518
3

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
34
37
38
4
41
42
033
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
040
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
5
54
041
3
31
32
34

KORISNIK PRORAČUNA

79.850

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
201.200

5.120.000

251,97

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
211.700

5.125.000

100,10

39.961.678
550.000
53.000
497.000

39.129.434
337.000
120.000
217.000

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

264.108.778

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO BRANITELJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi

Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

105,22

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
184.500

5.635.000

109,95

5.635.000

97,92
61,27
226,42
43,66

40.915.918
447.000
120.000
327.000

104,57
132,64
100,00
150,69

41.097.803
447.000
120.000
327.000

313.545.000

118,72

225.452.500

71,90

232.261.500

195.341.707
7.546.000
18.248.800
2.000
19.661.079

191.483.681
11.092.000
18.304.840
1.912
18.795.991

98,02
146,99
100,31
95,60
95,60

188.884.585
11.144.000
17.811.642
1.886
18.545.756

98,64
100,47
97,31
98,64
98,67

194.589.177
11.198.500
18.631.652
1.942
19.105.866

13.400.000

12.810.400

95,60

12.639.852

98,67

13.021.593

136.483.828
68.767.071
175.000
68.592.071
4.303.282.136
4.099.550.745
2.824.035.065
1.216.890.540
5.296.000
2.235.000
5.500.000

130.478.538
122.061.319
167.300
121.894.019
4.816.026.184
4.306.297.684
3.024.507.871
1.224.263.313
3.183.500
2.000.000
6.800.000

95,60
177,50
95,60
177,71
111,92
105,04
107,10
100,61
60,11
89,49
123,64

128.741.449
36.567.915
165.073
36.402.842
5.075.117.525
4.207.585.224
2.903.922.495
1.246.455.229
3.129.500
2.000.000
6.800.000

98,67
29,96
98,67
29,86
105,38
97,71
96,01
101,81
98,30
100,00
100,00

132.629.624
37.672.323
170.060
37.502.263
4.574.376.146
4.270.794.859
2.926.584.166
1.286.800.193
3.187.500
2.000.000
6.800.000

8.820.340

9.015.000

102,21

9.015.000

100,00

9.015.000

36.773.800
182.231.391
6.097.084
149.999.307
26.135.000
21.500.000
21.500.000
1.138.734.479
1.104.137.382
22.360.000
48.646.500
4.174.000

36.528.000
488.228.500
25.008.000
394.322.500
68.898.000
21.500.000
21.500.000
992.279.779
946.287.779
22.500.718
82.911.200
3.658.000

99,33
267,92
410,16
262,88
263,62
100,00
100,00
87,14
85,70
100,63
170,44
87,64

36.263.000
846.032.301
19.649.551
757.153.750
69.229.000
21.500.000
21.500.000
970.765.867
925.923.867
22.903.932
78.535.200
3.897.500

99,27
173,29
78,57
192,01
100,48
100,00
100,00
97,83
97,85
101,79
94,72
106,55

36.408.000
282.081.287
13.630.875
229.724.412
38.726.000
21.500.000
21.500.000
981.947.317
937.085.317
23.186.880
78.791.200
3.897.500

PRORAČUN
ZA 2013.
2

Indeks
3/2
4

Indeks
5/3
6

4

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
35
36
37
38
4
41
42
5
51
048
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
43
45
5
54
049
3
31
32
34
35
36
38
4
41
42
44
45
051

KORISNIK PRORAČUNA

Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1.805.000
1.500.000

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
850.000
1.500.000

1.005.063.500

47,09
100,00

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
290.000
1.500.000

808.786.000

80,47

20.588.382
4.597.097
28.000
4.569.097
30.000.000
30.000.000
709.741.114
606.570.364
279.642.000
304.844.605
2.791.000
4.840.000

26.081.861
5.992.000
18.000
5.974.000
40.000.000
40.000.000
680.978.569
636.188.269
294.950.000
317.150.300
2.793.100
5.315.000

6.715.000

34,12
100,00

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
31.000
1.500.000

792.147.000

97,94

802.764.000

126,68
130,34
64,29
130,75
133,33
133,33
95,95
104,88
105,47
104,04
100,08
109,81

26.650.235
4.842.000
18.000
4.824.000
40.000.000
40.000.000
668.800.323
653.500.323
295.800.000
333.373.170
2.793.100
5.465.000

102,18
80,81
100,00
80,75
100,00
100,00
98,21
102,72
100,29
105,12
100,00
102,82

26.914.737
4.862.000
18.000
4.844.000
40.000.000
40.000.000
684.183.348
674.998.348
306.450.000
342.756.007
3.282.100
5.515.000

5.501.000

81,92

5.501.000

100,00

6.300.000

7.737.759
102.170.750

10.478.869
43.690.300

135,43
42,76

20.218.300

21,45

100,85
32,50
0,00
49,26

10.695.241
8.085.000

94.250.750

10.568.053
14.200.000
3.420.000
9.960.000
300.000

0,00

250.000

520.000
1.100.000
1.100.000
1.512.803.461
1.076.246.691
93.680.897
231.430.165
1.182.850
702.902.779
33.000.000
14.050.000
436.556.770
103.995.500
116.944.370
214.616.900
1.000.000
650.200.451

2,22
100,00
100,00
91,61
77,62
117,75
79,38
103,21
75,02
55,93
76,99
164,80
190,82
325,51
123,22
333,33
62,84

525.000
1.100.000
1.100.000
1.414.979.049
996.247.900
97.458.131
240.814.035
1.099.734
579.826.000
63.000.000
14.050.000
418.731.149
107.136.525
120.672.472
190.422.152
500.000
346.450.296

PRORAČUN
ZA 2013.
2

Indeks
3/2
4

0
7.920.000
1.000.000
1.000.000
1.829.250.941
1.457.953.266
80.053.467
284.731.196
1.385.350
1.017.500.000
25.000.000
49.283.253
371.297.675
895.100
7.590.075
362.512.500
300.000
700.456.362

23.472.000
1.100.000
1.100.000
1.651.412.303
1.386.513.698
79.557.199
291.560.440
1.146.059
937.000.000
59.000.000
18.250.000
264.898.605
54.499.000
35.926.729
174.172.876
300.000
1.034.620.083

296,36
110,00
110,00
90,28
95,10
99,38
102,40
82,73
92,09
236,00
37,03
71,34
6.088,59
473,34
48,05
100,00
147,71

Indeks
5/3
6

7.310.000

5

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
5
51
53
055
3
31
32
34
35
36
37
38
4
42
45
060
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
MINISTARSTVO KULTURE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

312.356.949
26.410.394
49.283.207
175.000
161.026.430
55.301.918

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
523.752.014
28.195.245
52.545.024
175.000
172.770.443
39.900.870

180.000

167,68
106,76
106,62
100,00
107,29
72,15

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
307.317.063
29.648.000
36.424.866
175.000
116.427.707
32.260.400

180.000

100,00

19.980.000
6.099.413
579.900
5.519.513
382.000.000
37.000.000
345.000.000
817.829.426
766.685.825
255.778.922
138.468.604
402.239
48.125.000
51.850.000

229.985.432
30.868.069
1.045.000
29.823.069
480.000.000
45.000.000
435.000.000
792.760.818
763.600.694
245.429.268
139.791.576
404.318
49.800.000
73.527.609

35.363.100

58,68
105,15
69,32
100,00
67,39
80,85

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
268.074.783
34.822.000
24.197.163
175.000
107.623.024
27.075.960

180.000

100,00

180.000

1.151,08
506,08
180,20
540,32
125,65
121,62
126,09
96,93
99,60
95,95
100,96
100,52
103,48
141,81

92.201.090
187.883.388
1.048.000
186.835.388
155.000.000
55.000.000
100.000.000
763.087.594
747.065.044
232.550.910
123.599.961
416.100
49.800.000
73.969.975

40,09
608,67
100,29
626,48
32,29
122,22
22,99
96,26
97,83
94,75
88,42
102,91
100,00
100,60

74.001.636
23.375.513
1.051.000
22.324.513
55.000.000
55.000.000
746.514.740
730.492.190
232.852.748
124.091.950
421.951
49.800.000
74.466.750

34.413.100

97,31

35.413.100

102,91

35.413.100

236.697.960
51.143.601
37.499.484
13.644.117
4.487.655.359
4.002.435.218
259.507.933
624.221.207
3.368.050
2.315.187.848
336.374.226

220.234.823
29.160.124
21.723.849
7.436.275
5.152.258.441
4.630.040.805
308.868.706
579.315.151
2.750.702
2.714.575.649
528.382.681

93,04
57,02
57,93
54,50
114,81
115,68
119,02
92,81
81,67
117,25
157,08

231.314.998
16.022.550
8.586.275
7.436.275
7.376.168.850
6.802.574.265
320.176.182
507.325.663
2.772.402
2.976.736.326
597.360.936

105,03
54,95
39,52
100,00
143,16
146,92
103,66
87,57
100,79
109,66
113,05

213.445.691
16.022.550
8.586.275
7.436.275
7.877.339.568
7.452.918.064
331.740.828
480.619.789
2.515.843
3.272.404.820
485.193.495

310.000

3.351.250

1.081,05

3.482.050

103,90

3.482.050

463.465.954
89.720.141
4.141.000
85.389.141

492.796.666
52.317.636
5.070.500
47.173.136

106,33
58,31
122,45
55,24

2.394.720.706
48.094.585
10.598.500
37.422.085

485,94
91,93
209,02
79,33

2.876.961.239
43.921.504
11.568.500
32.279.004

PRORAČUN
ZA 2013.
2

Indeks
3/2
4

Indeks
5/3
6

6

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
45
5
51
53
54
061
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
065
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
43
45
5
51
076
3

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA
EUROPSKE UNIJE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA
UREĐENJA
Rashodi poslovanja

190.000
395.500.000
394.400.000
1.000.000
100.000

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
74.000
469.900.000
469.400.000
500.000
0

817.805.676

766.259.503

93,70

801.682.247
67.889.516
81.091.032
182.000
4.000.000
510.790.527

761.756.738
64.405.517
98.335.427
175.432
19.802.000
454.131.810

41.296.000

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
74.000
525.500.000
525.000.000
500.000

100,00
111,83
111,84
100,00

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
74.000
380.500.000
380.000.000
500.000

707.081.231

92,28

634.347.479

95,02
94,87
121,27
96,39
495,05
88,91

702.670.266
70.223.944
77.740.965
175.200
16.342.000
424.968.585

92,24
109,03
79,06
99,87
82,53
93,58

629.991.514
72.137.006
70.820.989
175.200
16.342.000
364.779.081

41.200.000

99,77

41.200.000

100,00

41.200.000

96.433.172
16.123.429
1.940.000
14.183.429

83.706.552
4.502.765
1.650.000
2.852.765

86,80
27,93
85,05
20,11

72.019.572
4.410.965
1.865.000
2.545.965

86,04
97,96
113,03
89,25

64.537.238
4.355.965
1.865.000
2.490.965

5.832.235.736

6.052.091.605

103,77

6.632.372.942

109,59

6.961.597.482

5.766.322.847
99.678.413
135.164.442
2.843.200
1.834.600.542
1.392.687.000

5.960.526.538
108.338.897
149.117.044
2.427.150
1.494.231.396
1.763.825.000

103,37
108,69
110,32
85,37
81,45
126,65

6.562.280.906
115.012.025
136.408.579
1.413.950
1.438.260.000
1.762.117.500

110,10
106,16
91,48
58,26
96,25
99,90

6.892.610.483
117.404.319
151.102.701
1.402.950
1.382.290.500
1.782.170.000

30.720.000

27.764.723

90,38

26.752.782

96,36

16.874.938

2.270.629.250
40.912.889
14.046.500
21.625.389

2.414.822.328
54.043.067
11.260.281
25.657.786

106,35
132,09
80,16
118,65

3.082.316.070
42.664.036
6.685.000
18.694.036

127,64
78,94
59,37
72,86

3.441.365.075
39.678.999
4.815.000
17.963.999

20.000

20.000

100,00

20.000

100,00

20.000

5.221.000
25.000.000
25.000.000

17.105.000
37.522.000
37.522.000

327,62
150,09
150,09

17.265.000
27.428.000
27.428.000

100,94
73,10
73,10

16.880.000
29.308.000
29.308.000

717.338.851

698.813.897

97,42

666.722.295

95,41

629.946.210

422.334.593

408.129.980

96,64

366.778.528

89,87

334.803.210

PRORAČUN
ZA 2013.
2

Indeks
3/2
4
38,95
118,81
119,02
50,00
0,00

Indeks
5/3
6

7

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
31
32
34
36
37
38
4
41
42
43
45
5
51
077
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
080
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

154.661.893
139.620.700
322.000
81.050.000

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
154.953.097
164.465.500
347.000
43.584.383

46.600.000

100,19
117,79
107,76
53,77

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
160.394.295
147.917.000
340.000
41.747.233

44.600.000

95,71

80.000
57.004.258
2.488.000
45.597.258

180.000
50.683.917
6.050.000
38.533.917

5.820.000
3.099.000
238.000.000
238.000.000
390.887.343
362.448.418
115.311.992
134.829.641
462.920

103,51
89,94
97,98
95,78

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
163.899.210
114.240.000
334.000
55.150.000

16.200.000

36,32

1.000.000

225,00
88,91
243,17
84,51

180.000
59.943.767
4.211.000
50.185.767

100,00
118,27
69,60
130,24

180.000
55.143.000
3.995.000
48.660.000

3.340.000

57,39

3.067.000

91,83

2.321.000

110.388.139

2.760.000
240.000.000
240.000.000
625.445.732
587.903.340
123.194.836
175.054.545
393.000
269.511
277.637.139

89,06
100,84
100,84
160,01
162,20
106,84
129,83
84,90
0,00
251,51

2.480.000
240.000.000
240.000.000
389.234.489
359.349.765
132.384.556
153.547.220
317.188
4.488.683
18.348.990

89,86
100,00
100,00
62,23
61,12
107,46
87,71
80,71
1.665,49
6,61

167.000
240.000.000
240.000.000
372.364.829
353.389.134
139.082.115
120.090.764
277.230
4.544.930
19.245.662

1.208.126

4.783.626

395,95

2.769.234

57,89

2.734.041

247.600
28.438.925
586.000
16.162.925
11.690.000
11.362.074.043
11.195.071.634
8.863.167.509
901.138.674
25.730.723
49.584.264
480.614.832

6.570.683
37.542.392
1.690.000
21.555.278
14.297.114
12.026.314.578
11.614.845.538
9.267.536.413
763.073.248
24.987.388
60.289.821
503.212.958

2.653,75
132,01
288,40
133,36
122,30
105,85
103,75
104,56
84,68
97,11
121,59
104,70

47.493.894
29.884.724
1.692.260
12.436.186
15.756.278
11.797.470.985
11.640.742.677
9.403.351.513
695.730.666
22.967.510
47.387.226
500.850.770

722,82
79,60
100,13
57,69
110,21
98,10
100,22
101,47
91,17
91,92
78,60
99,53

67.414.392
18.975.695
1.597.972
9.717.323
7.660.400
11.794.690.672
11.673.152.795
9.520.328.966
643.985.759
22.827.954
43.905.924
445.893.667

339.732.795

380.017.378

111,86

353.900.129

93,13

351.446.469

535.102.837
167.002.409
12.096.345

615.728.332
411.469.040
16.242.719

115,07
246,39
134,28

616.554.863
156.728.308
15.207.580

100,13
38,09
93,63

644.764.056
121.537.877
15.134.290

PRORAČUN
ZA 2013.
2

Indeks
3/2
4

Indeks
5/3
6

8

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
42
45
086
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
090
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
095
3
31
32
34
37
4
41
42
096

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO TURIZMA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO UPRAVE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

154.235.474
670.590
38.504.530.475
38.447.673.985
435.751.045
285.117.678
52.294.700
210.350.150
172.998.678

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
392.200.000
3.026.321
39.122.617.030
39.080.400.380
497.172.688
323.783.500
52.615.000
356.809.662
169.353.000

37.204.795.947

254,29
451,29
101,61
101,65
114,10
113,56
100,61
169,63
97,89

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
139.808.243
1.712.485
39.303.385.961
39.265.129.211
457.299.955
289.551.500
27.554.000
327.916.000
173.460.000

37.554.262.530

100,94

86.365.787
56.856.490
5.068.500
47.892.990
3.895.000
281.275.541
273.285.259
12.667.176
9.117.573
27.132
52.842.344
63.980.000

126.404.000
42.216.650
2.961.500
33.200.150
6.055.000
246.755.135
243.855.135
17.152.374
9.400.761
27.000
47.050.000
30.700.000

1.064.131

35,65
56,59
100,46
100,47
91,98
89,43
52,37
91,90
102,43

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
104.694.863
1.708.724
39.665.676.462
39.629.687.712
463.699.420
258.975.200
27.494.000
329.488.000
172.943.000

37.799.089.094

100,65

38.225.718.238

146,36
74,25
58,43
69,32
155,46
87,73
89,23
135,41
103,11
99,51
89,04
47,98

190.258.662
38.256.750
2.942.500
22.093.250
13.221.000
215.452.379
212.072.379
18.280.675
9.540.408
27.000
42.499.296
23.300.000

150,52
90,62
99,36
66,55
218,35
87,31
86,97
106,58
101,49
100,00
90,33
75,90

151.369.854
35.988.750
2.942.500
19.891.250
13.155.000
196.964.981
193.464.981
18.993.277
9.269.704
27.000
36.500.000
24.500.000

675.000

63,43

625.000

92,59

575.000

133.586.903
7.990.282
6.499.000
1.487.282
4.000
356.594.332
352.245.981
258.565.360
93.133.034
511.587

138.850.000
2.900.000
1.612.000
1.284.000
4.000
357.136.940
351.975.002
264.238.468
87.110.129
588.577

103,94
36,29
24,80
86,33
100,00
100,15
99,92
102,19
93,53
115,05

117.800.000
3.380.000
2.112.000
1.264.000
4.000
384.600.576
377.851.795
278.012.026
99.181.253
617.790

84,84
116,55
131,02
98,44
100,00
107,69
107,35
105,21
113,86
104,96

103.600.000
3.500.000
2.112.000
1.384.000
4.000
389.269.102
382.037.707
281.341.379
100.003.637
640.074

36.000

37.828

105,08

40.726

107,66

52.617

4.348.351
2.668.212
1.680.139
21.446.599.604

5.161.938
2.814.235
2.347.703
21.466.133.213

118,71
105,47
139,73
100,09

6.748.781
3.615.000
3.133.781
21.482.448.896

130,74
128,45
133,48
100,08

7.231.395
3.916.000
3.315.395
21.691.046.170

PRORAČUN
ZA 2013.
2

Indeks
3/2
4

Indeks
5/3
6

9

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
45
102
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
45
106
3
31
32
38
4
42
110
3
31
32
34
37
4
41

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

20.948.789.773
279.881.426
224.717.304
6.199.100
31.154.650

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
20.934.357.968
287.243.734
247.070.140
9.145.500
20.302.173

20.363.163.842

99,93
102,63
109,95
147,53
65,17

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
20.951.700.448
308.067.667
225.869.320
9.146.620
21.060.932

20.330.295.342

99,84

43.673.451
497.809.831
9.220.700
484.615.131
3.974.000
5.992.605.516
5.967.058.416
670.656.701
293.841.386
42.931.800
47.061.592

40.301.079
531.775.245
14.585.000
513.216.245
3.974.000
6.198.360.507
6.170.800.857
668.514.013
340.199.643
43.854.000
16.016.760

4.850.156.556

100,08
107,25
91,42
100,01
103,74

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
21.210.717.262
321.469.667
231.274.460
9.148.800
68.460.292

20.348.910.822

100,09

20.541.205.432

92,28
106,82
158,18
105,90
100,00
103,43
103,41
99,68
115,78
102,15
34,03

38.645.087
530.748.448
5.155.540
521.618.908
3.974.000
6.294.678.577
6.248.158.476
703.694.406
334.729.932
43.254.000
1.100.000

95,89
99,81
35,35
101,64
100,00
101,55
101,25
105,26
98,39
98,63
6,87

39.158.611
480.328.908
5.160.590
471.194.318
3.974.000
6.284.529.445
6.256.440.945
710.580.267
332.865.832
43.254.000
1.100.000

4.977.631.250

102,63

5.039.359.569

101,24

5.065.335.410

62.410.381
25.547.100
1.200.000
18.503.100
5.844.000
52.200.000
52.135.000
48.031.000
3.854.000
250.000
65.000
65.000
2.371.076.217
2.287.126.728
1.696.560.910
544.835.018
43.914.800

124.585.191
27.559.650
0
20.254.650
7.305.000
53.305.584
53.215.584
48.989.584
3.976.000
250.000
90.000
90.000
2.498.646.649
2.347.893.769
1.728.290.377
581.544.392
34.592.000

199,62
107,88
0,00
109,47
125,00
102,12
102,07
102,00
103,17
100,00
138,46
138,46
105,38
102,66
101,87
106,74
78,77

126.020.569
46.520.101
0
36.350.101
10.170.000
54.118.244
54.008.244
49.693.244
4.057.000
258.000
110.000
110.000
2.484.953.683
2.371.503.633
1.720.432.000
625.831.933
22.272.700

101,15
168,80
0,00
179,47
139,22
101,52
101,49
101,44
102,04
103,20
122,22
122,22
99,45
101,01
99,55
107,62
64,39

103.305.436
28.088.500
19.670.500
8.418.000
54.837.906
54.727.906
50.412.906
4.057.000
258.000
110.000
110.000
2.450.620.177
2.286.195.117
1.741.451.710
533.522.007
8.254.400

1.816.000

3.467.000

190,91

2.967.000

85,58

2.967.000

80.049.489
3.610.365

148.152.880
4.332.500

185,08
120,00

110.800.050
4.882.500

74,79
112,69

161.725.060
1.815.500

PRORAČUN
ZA 2013.
2

Indeks
3/2
4

Indeks
5/3
6

10

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
42
45

KORISNIK PRORAČUNA

54
120
3
31
32
34
4
42
121
3
31
32
34
4
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

122

PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

5

3
31
32
34
4
41
42
123
3
31
32
34
4
41
42
160
3
31
32
34
36

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

30.034.433
46.404.691
3.900.000
3.900.000
8.948.988
8.846.748
7.159.778
1.684.970
2.000
102.240
102.240
5.330.888
5.320.888
3.609.300
1.708.200
3.388
10.000
10.000

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
71.822.380
71.998.000
2.600.000
2.600.000
8.553.683
8.500.683
6.943.183
1.555.000
2.500
53.000
53.000
5.290.862
5.150.162
3.608.262
1.538.600
3.300
140.700
140.700

2.644.062
2.605.662
1.944.153
658.509
3.000
38.400
4.267
34.133
2.970.849
2.949.049
2.072.425
875.460
1.164
21.800
5.000
16.800
98.763.134
98.456.599
58.046.665
39.986.760
101.420
248.254

PRORAČUN
ZA 2013.
2

239,13
155,15
66,67
66,67
95,58
96,09
96,97
92,29
125,00
51,84
51,84
99,25
96,79
99,97
90,07
97,40
1.407,00
1.407,00

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
45.354.050
60.563.500
2.650.000
2.650.000
8.997.453
8.942.453
7.323.953
1.616.000
2.500
55.000
55.000
5.302.900
5.265.900
3.733.300
1.529.300
3.300
37.000
37.000

2.655.312

100,43

2.615.179
1.945.526
666.653
3.000
40.133
6.000
34.133
3.143.252
3.094.252
2.120.619
972.469
1.164
49.000
11.250
37.750
107.780.090
106.137.074
59.330.244
44.407.079
227.687
1.791.564

100,37
100,07
101,24
100,00
104,51
140,61
100,00
105,80
104,92
102,33
111,08
100,00
224,77
225,00
224,70
109,13
107,80
102,21
111,05
224,50
721,67

Indeks
3/2
4

63,15
84,12
101,92
101,92
105,19
105,20
105,48
103,92
100,00
103,77
103,77
100,23
102,25
103,47
99,40
100,00
26,30
26,30

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
25.894.090
134.015.470
2.700.000
2.700.000
9.374.650
9.314.650
7.685.150
1.627.000
2.500
60.000
60.000
5.505.465
5.445.465
3.919.465
1.522.000
4.000
60.000
60.000

2.852.829

107,44

2.990.446

2.807.696
2.138.749
665.947
3.000
45.133
7.000
38.133
3.206.140
3.179.140
2.194.507
983.433
1.200
27.000
10.000
17.000
106.425.397
103.692.647
61.572.311
41.481.078
322.614
211.644

107,36
109,93
99,89
100,00
112,46
116,67
111,72
102,00
102,74
103,48
101,13
103,09
55,10
88,89
45,03
98,74
97,70
103,78
93,41
141,69
11,81

2.945.313
2.269.714
672.599
3.000
45.133
7.000
38.133
3.245.633
3.218.633
2.234.000
983.433
1.200
27.000
10.000
17.000
100.567.607
97.771.061
63.333.736
33.919.890
252.435

Indeks
5/3
6

11

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA

KORISNIK PRORAČUNA

PRORAČUN
ZA 2013.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3

Indeks
3/2
4

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5

Indeks
5/3
6

41
42
225
3
31
32
34
4
42
230
3
31
32
34
4
42

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE
NABAVE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

235

DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED

4.811.865

0

0,00

0

0,00

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene

4.740.555
3.682.316

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

37
4
41
42
45
185
3
31
32
37
4
42
196
3
31
32
34
4

3
31

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7

73.500

380.500

517,69

105.000

27,60

265.000

306.535
76.260
230.275

1.643.016
42.000
1.601.016

536,00
55,07
695,26

52.959.979
52.209.979
43.939.979
8.180.000

98,94
98,84
95,40
122,52

166,33
238,10
139,46
0,00
107,42
107,42
108,83
99,88

2.796.546
100.000
2.696.546

53.529.618
52.824.178
46.057.678
6.676.500

2.732.750
100.000
2.232.750
400.000
56.891.500
56.081.500
47.821.500
8.170.000

57.313.000
56.503.000
48.243.000
8.170.000

90.000

90.000

100,00

90.000

100,00

90.000

705.440
705.440

750.000
750.000

106,32
106,32

810.000
810.000

108,00
108,00

810.000
810.000

7.831.143

8.802.012

112,40

10.027.223

113,92

10.371.443

7.723.143
5.666.000
2.055.143
2.000
108.000
16.620
91.380
129.276.130
129.176.130
101.295.074
27.801.056
80.000
100.000
100.000
529.289
527.339
385.620
141.219
500
1.950
1.950

8.680.012
6.588.114
2.090.198
1.700
122.000
18.781
103.219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

112,39
116,27
101,71
85,00
112,96
113,00
112,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.905.223
7.635.094
2.267.129
3.000
122.000
18.781
103.219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

114,12
115,89
108,46
176,47
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.229.139
7.712.944
2.513.195
3.000
142.304
8.409
133.895
0
0
0
0
0
0
0

12

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
32
34
37
4
41
42
45
240
241
242
250
3
31
32
34
4
41
42
256
3
31
32
34
4
41
42
45
257
3
31
32
34
4
42
43
258

KORISNIK PRORAČUNA

Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR
TELEKOMUNIKACIJA
ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU
SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH
USLUGA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

PRORAČUN
ZA 2013.
2
1.051.914
1.240

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3

Indeks
3/2
4

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5

Indeks
5/3
6

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

71.310
29.500
40.810
1.000
20.596.696

0
0
0
0
22.012.173

0,00
0,00
0,00
0,00
106,87

0
0
0
0
22.789.226

0,00
0,00
0,00
0,00
103,53

22.812.174

21.208.587

27.150.849

128,02

26.919.000

99,15

19.934.000

12.823.429
5.482.847
5.474.847
4.460.749
1.013.098
1.000
8.000
8.000
0

12.757.536
5.757.816
5.414.587
4.164.897
1.248.862
828
343.229
54.686
288.543

99,49
105,02
98,90
93,37
123,27
82,80
4.290,36
683,58
0,00

13.558.000
6.094.630
5.751.460
4.164.897
1.585.320
1.243
343.170
54.686
288.484

106,27
105,85
106,22
100,00
126,94
150,12
99,98
100,00
99,98

12.788.000
5.967.363
5.784.250
4.187.765
1.594.828
1.657
183.113
54.686
128.427

17.311.540

17.678.725

102,12

15.997.712

90,49

13.087.244

14.370.160
3.771.572
10.589.588
9.000
2.941.380
75.000
2.866.380

12.224.698
3.219.887
8.995.811
9.000
5.454.027
90.000
5.364.027

85,07
85,37
84,95
100,00
185,42
120,00
187,14

12.673.412
3.775.874
8.887.538
10.000
3.324.300
120.000
2.704.300
500.000

103,67
117,27
98,80
111,11
60,95
133,33
50,42
0,00

12.497.928
3.905.874
8.583.054
9.000
589.316
100.000
489.316

2.525.169

3.003.437

118,94

3.576.181

119,07

3.591.616

2.488.869
1.580.830
907.039
1.000
36.300
35.300

2.978.437
2.230.732
747.205
500
25.000
24.000

119,67
141,11
82,38
50,00
68,87
67,99

3.544.181
2.701.976
840.205
2.000
32.000
31.000

118,99
121,13
112,45
400,00
128,00
129,17

3.562.616
2.715.411
845.205
2.000
29.000
28.000

1.000

1.000

100,00

1.000

100,00

1.000

1.389.669

0,00

1.134.698

81,65

1.356.530

5.085

13

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
3
31
32
34
4
41
42

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PRORAČUN
ZA 2013.
2

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
ZA 2014.
3
1.352.755
990.235
362.348
172
36.914
11.314
25.600

Indeks
3/2
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.
5
1.100.583
768.103
332.223
257
34.115
11.314
22.801

Indeks
5/3
6
81,36
77,57
91,69
149,42
92,42
100,00
89,07

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2016.
7
1.318.643
990.235
326.408
2.000
37.887
11.314
26.573

14

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA

KORISNIK PRORAČUNA

Ukupno
010
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
013
3
31
32
34
4
41
42
015
3
31
32
34
37
4
41
42
017
3
31
32
34
4
42

Indeks
7/5
8
95,72

HRVATSKI SABOR
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO
PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

55,39
55,18
103,56
20,90
99,78
100,00
286,58
103,65
100,00
106,78
100,26
100,27
100,16
100,32
101,44
100,00
100,00
100,00
101,22
101,25
102,31
100,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,45
100,39
100,50
100,00
100,00
105,57
106,47

15

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA

43
018
3
31
32
34
4
42
020
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
025
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
5
51
53
54
55
026

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire
DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

Indeks
7/5
8
100,00
100,37
100,37
100,49
100,00
100,00
100,00
100,00
85,55
85,62
103,86
96,74
99,99
100,00
99,48
72,85
77,77
100,00
68,01
84,18
102,61
100,79
98,13
105,51
100,61
101,29

80,43
83,85
88,74
85,75
67,88
66,86
100,07
128,00
139,62
25,19

16

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
3

KORISNIK PRORAČUNA

Indeks
7/5
8

41
42
027
028
3
31
32
34
4
41
42

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100,60
92,76
105,04
104,89
105,19
100,00
23,66
100,00
17,36

029

DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

104,41

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO OBRANE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi

104,48
104,20
105,06
103,47
99,59
104,83
97,25
99,57
99,57
99,26
100,05
83,29

31
32
34
4

3
31
32
34
4
41
42
030
3
31
32
34
37
38
4
41
42
032
3
31
32

101,91
107,50
99,38
149,38
96,30
101,03
101,03
104,90
100,65
17

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
34
37
38
4
41
42
033
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
040
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
5
54
041
3
31
32
34

KORISNIK PRORAČUNA

Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Indeks
7/5
8
87,15
100,00
100,44
100,00
100,00
100,00

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

103,02

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO BRANITELJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi

103,02
100,49
104,60
102,97
103,02
103,02
103,02
103,02
103,02
103,02
90,13
101,50
100,78
103,24
101,85
100,00
100,00
100,00
100,40
33,34
69,37
30,34
55,94
100,00
100,00
101,15
101,21
101,24
100,33
100,00
18

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
35
36
37
38
4
41
42
5
51
048
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
43
45
5
54
049
3
31
32
34
35
36
38
4
41
42
44
45
051

KORISNIK PRORAČUNA

Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Indeks
7/5
8
10,69
100,00
101,34
100,99
100,41
100,00
100,41
100,00
100,00
102,30
103,29
103,60
102,81
117,51
100,91
114,52
101,20
56,94
73,39
83,33
100,96
100,00
100,00
93,53
92,57
104,03
104,05
92,97
82,49
190,91
100,00
95,92
103,02
103,19
88,73
50,00
53,28
19

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
5
51
53
055
3
31
32
34
35
36
37
38
4
42
45
060
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
MINISTARSTVO KULTURE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Indeks
7/5
8
87,23
117,45
66,43
100,00
92,44
83,93
100,00
80,26
12,44
100,29
11,95
35,48
100,00
97,83
97,78
100,13
100,40
101,41
100,00
100,67
100,00
92,27
100,00
100,00
100,00
106,79
109,56
103,61
94,74
90,75
109,93
81,22
100,00
120,14
91,32
109,15
86,26
20

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
45
5
51
53
54
061
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
065
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
43
45
5
51
076
3

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA
EUROPSKE UNIJE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA
UREĐENJA
Rashodi poslovanja

Indeks
7/5
8
100,00
72,41
72,38
100,00
89,71
89,66
102,72
91,10
100,00
100,00
85,84
100,00
89,61
98,75
100,00
97,84
104,96
105,03
102,08
110,77
99,22
96,11
101,14
63,08
111,65
93,00
72,03
96,09
100,00
97,77
106,85
106,85
94,48
91,28
21

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
31
32
34
36
37
38
4
41
42
43
45
5
51
077
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
080
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Indeks
7/5
8
102,19
77,23
98,24
132,10
6,17
100,00
91,99
94,87
96,96
75,68
6,73
100,00
100,00
95,67
98,34
105,06
78,21
87,40
101,25
104,89
98,73
141,94
63,50
94,43
78,14
48,62
99,98
100,28
101,24
92,56
99,39
92,65
89,03
99,31
104,58
77,55
99,52
22

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
42
45
086
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
090
3
31
32
34
35
36
37
38
4
41
42
45
095
3
31
32
34
37
4
41
42
096

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO TURIZMA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO UPRAVE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Indeks
7/5
8
74,88
99,78
100,92
100,93
101,40
89,44
99,78
100,48
99,70
101,13
79,56
94,07
100,00
90,03
99,50
91,42
91,23
103,90
97,16
100,00
85,88
105,15
92,00
87,95
103,55
100,00
109,49
100,00
101,21
101,11
101,20
100,83
103,61
129,20
107,15
108,33
105,80
100,97
23

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
45
102
3
31
32
34
36
37
38
4
41
42
45
106
3
31
32
38
4
42
110
3
31
32
34
37
4
41

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Indeks
7/5
8
101,24
104,35
102,39
100,02
325,06
100,94
101,33
90,50
100,10
90,33
100,00
99,84
100,13
100,98
99,44
100,00
100,00
100,52
81,98
60,38
54,11
82,77
101,33
101,33
101,45
100,00
100,00
100,00
100,00
98,62
96,40
101,22
85,25
37,06
100,00
145,96
37,18
24

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
42
45

KORISNIK PRORAČUNA

Indeks
7/5
8

54
120
3
31
32
34
4
42
121
3
31
32
34
4
42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

57,09
221,28
101,89
101,89
104,19
104,16
104,93
100,68
100,00
109,09
109,09
103,82
103,41
104,99
99,52
121,21
162,16
162,16

122

PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

104,82

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

104,90
106,12
101,00
100,00
100,00
100,00
100,00
101,23
101,24
101,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,50
94,29
102,86
81,77
78,25

5

3
31
32
34
4
41
42
123
3
31
32
34
4
41
42
160
3
31
32
34
36

25

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA

KORISNIK PRORAČUNA

41
42
225
3
31
32
34
4
42
230
3
31
32
34
4
42

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE
NABAVE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

235

DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED

37
4
41
42
45
185
3
31
32
37
4
42
196
3
31
32
34
4

3
31

Indeks
7/5
8
252,38
102,33
100,00
120,77
100,74
100,75
100,88
100,00
100,00
100,00
100,00
103,43
103,27
101,02
110,85
100,00
116,64
44,77
129,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
26

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
32
34
37
4
41
42
45
240
241
242
250
3
31
32
34
4
41
42
256
3
31
32
34
4
41
42
45
257
3
31
32
34
4
42
43
258

KORISNIK PRORAČUNA

Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR
TELEKOMUNIKACIJA
ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU
SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH
USLUGA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
vrijednosti
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Indeks
7/5
8

100,10
74,05
94,32
97,91
100,57
100,55
100,60
133,31
53,36
100,00
44,52
81,81
98,62
103,44
96,57
90,00
17,73
83,33
18,09
100,43
100,52
100,50
100,60
100,00
90,63
90,32
100,00
119,55
27

SKUPINA
RASHODA/
IZDATKA
3
31
32
34
4
41
42

KORISNIK PRORAČUNA

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Indeks
7/5
8
119,81
128,92
98,25
778,21
111,06
100,00
116,54

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful