T.C.

EGE İ İ İ
İ Ş İ İ FAKÜLTESi
İ ANABiLiM DALI
İ Ş İ İ İ VE İ
LAZER UYGULAMALARI
İ İ TEZi
Stj. ş Hekimi ğ LENA
ı ş ğ Üyesi: Doç.Dr.Gökhan ÖNÇAG
İ İ  
• t t tV t ı •
E.U. Ş HEKIMLIGI FAKULTESI
KÜTÜPHANESi
İ İ İ
Önsöz
ş ve Amaç ................... ..................... ...................... ... ... ..... ..... ........... ....... ........... . 1
ı   Lazerin ı ı ve ı ..... ........ ... ................. ..... ..... .. ... ..... ...... .. .... ............. 2
l.l.Lazerin ı ı ı ı ı ................... .. ........ ............. ....... .................... .... .... .... 2
1.2.Lazer ı Aranan Özellikler ............. .................. .... ..... .. .... ...... .. ..... ...... 3
I .3.Lazerin HedefDokudaki Etkisinj Belirleyen Faktörler ........................... ..... ... 14
  ş ğ kullamlan lazerler ..... ........................................................ ..... ....
2.l .Argon Lazer ... .. ....... ......... .. .. .......... ........... ... ....... ..... ..... ..... .. ... ...... ........... ........ 5
2.2.Diode Lazer ............................................... ............ .......... .. ...... ............ .. .. .... .. ... l6
2.3.HeNe Lazer ........................................................ ...... ...... .......... ..... ... ................ 7
2.4.Nd:YAG Lazer .... ....................... ..... .. ....................... ....... ................ .... .. .... ... ... . l8
2.5.Ho:YAG Lazer ................................ ... ..... .............. ........ ..... ...... ...... .................. 20
2.6.Er,Cr:YSGG ve Er:YAG Lazer ..... ........... .......... ..... ....... ................................. 21
2.7.C0
2
Lazer ........ ..... ...... .. .......... ......... .. ...................... ..... ............ ............... ... ..... 22
  ş ğ Lazer ı ............ .. .. .. ......... .... ....... ... ................... ...... . 25
3 .1 . T ş lazer ..... ................................................................ .............. ... ......... .. .. 25
3 .2.Kavi te preparasyonunda lazer ... ... ...... ..... ...... ........... .. .... ............................... ... 26
3.3.Dentinde mjkroretansiyon yüzeyi ş ı ................ ..... .. .... ..... .... ......... 27
3.4.Kemik dokusunda lazer. ... ...... ... ... ............. ....... ... ........... .................................. 27
3.5.Lazer ile tükrük ş ı ı ... ............. .. ......... .... .. ........ ... ....... ....... ..... .... 28
3.6.Periodontolojide lazer ........ .. ............... .... ................................ ... ...... ... ...... ... .... 28
    ş doku cerrahisinde lazer .... ... .......... .... ................ ....... ...... ...... ......... ... 29
3.8.Endodontide lazer ............ ...... .... ...... ....... ..................... ..... ... ...... ...................... 31
3.9.Protez ı lazer ....... .. .. ........... ...... .. .......................... .. .... ... ... .. ... ... 32
E.Ü. İ Ş İ FAKÜLTESi
İ
3. 10.0rtodontide lazer ı .... ......... ............... .......... ... ..... .... ................... 36
      ş Doku lazer. ... .. ... ........................ ... ..... ...................... .. ......... 36
3.10.2.C0
2
lazerin ortodontide ğ ı ı ı klinik etkisi .... .... .. .... .... .42
3.1 0.3.Fasiyal ı ı büyümesinin kontrol ı ı ı lazer
kullarntnJ . .. .... .. ........ ..... ... .. ... .. .. ... .. ........ .... ... .. ... ... .. ..... ... .. ... .. ..... .. ... ... 5 l
3.1 0.4.0rtodontide kozmetik ş ğ prensipleri .......... ..... ... .............. 56
3.1 0.5.0rtodontide, Erbiurn, Chromiurn:Yttrium-Scandiurn-Gal liurn-Garnet
Lazer Sistemleri ile Mi nenin Pürüzlendirilmesi .... ............ ........... .. .... 61
4.Lazerin avantaj ve dezavatajlan .. ....... .... ........... .... ........ ..... ..... ..... ..... .... ....... .. ... ... ... 62
Özet ... .... .... .. .... .. ................. ........................ .. ........... ......... ..... ..... ..... ...... .... ....... .... .. .. .. 63
Kaynaklar ........ .......... ................... ............................. ....... .... ...... ...... ................ ........ .. 64
ş ... ... ...... .... .. .. ..... .. .... .. ... ... .... ..... .. ... ... ..... .. ... .. .. ..... .. .. ...... .. ... ... .. .. ... ............ .... 67
ÖNSÖZ
ş bana zaman ı tez hacarn ı Doç.Dr.Gökhan ÖNÇAÖ olmak
üzere, ş ğ Fakültesindeki ğ ı boyunca benden desteklerini
esirgemeyen ğ bütün ı ve hep ı olan,her daim ı ve
destekleriyle beni ayakta tutan aileme sonsuz ş ı
İ İ   1
Stj ş ğ ı Lena
İ İ Ş VE AMAÇ
ş ğ lazer ı ı ile ilgili ı ş giderek artmakta,
teknolojideki ş ile büyük bir ş kaydetmekte ı ı gün geçtikçe
ı ı ş tezin ı   ortodontide giderek ı ş lazer ı ı ı
ı ı   türlerini ve ı ı   ı ı artan ı ı ı ve
ş ğ son durumu ğ
E.Ü. Ş İ İ İ FAKÜLTESi
KÜTÜPHANE İ
1. LAZER
Lazer kelimesinin ı ı ı   ı amplification by stimulated emission of
radiation' yani ı ı ş radyasyon ı ş ı ı ı ş ı ğ ı
ı   ı "radyasyonun ı ş
ve spontan emisyonu" teorisine dayanan lazer, ilk defa
ı ı Ruby lazerin, Thedere H.Maiman
ı ş ortaya ı ı ş ı
sonra birçok lazer ı ve ş ğ ı
Ş I-Lazer ı
ş ı ş ı I). ş ı sabit bir ı dalgalar halinde hareket eden, elektromanyetik
bir enerji formudur. Bu enerjinin temel parçalanna foton ı verilir ve fotonlar ı ş ı
ı ı hareket ederler.
Foton ı 2 temel ğ ı bunlardan ilki genlik(amiltude).
ı enerjisiyle ş ne kadar büyük ş yapabilen enerji
de o kadar fazla olur.Birimi   ş ğ için ı birimi
İ özellik ise dalgaboyudur. Dalgaboyu lazer ı ş ı ı operasyon
ı ı ğ ve dokuyla ı ş ğ ğ ilgilidir.
Dalgaboyu normalde metrelerle ifade edilir,fakat ş ğ ı
lazerierin dalgaboylan nanometre ya da mikronlarla ifade edilir.(3)
Lazer ı ş ı ğ ı ı normal ı ş ı ı iki ğ ı
•Lazer ı ş ı ğ ı tek renk olarak üretilir buna ı ı çok iyi
ı ş ı ı ş ı ı ğ kol omasyon ve kohorensi
denilen iki ı özellikten meydana gelir.Kolimasyon, spesifik uzamsal ı ı ı olan
ı ş ı demektir.Bu ı ı lazer ünitesinden ı sabit ı ş ı ğ ve ş
2
ı ı ğ laboratuanndaki bir x-ray makinesi ı üretilen x-ray
ı ş ı ı da kolime edilir.(3)Kohorensi ise, lazerde görülen ş bir özelliktir.Lazer
ı üretilen ı ş ı dalgalan elektromanyetik enerjinin özel bir formudur.Bi r
lazer fi ziksel olarak ş ı ş ı dalgalan üretir ,hepsi ğ ile ı ı lazer
monokromatik kolimasyana ğ ı ş ve kohere ş ı ş ı enerjisi ı ş ı ı üretir ki
bunlar ş ı ı tedavi ı ı yerine getirir.(3)
• Lazer ı ş ı ğ ı ı dalgalan birbiriyle uyumludur yani fiziksel büyüklük ve ş
olarak her dalga birbirinin ı ı ı
Bu monochoromatic birbirine ş dalgalar lazer ı tek bir ı ı ı
ğ ı olarak ı  
ı ı ı ş radyasyon ş ı Ş ğ ı güçlendirilmesi
ş ı ğ ı güçlendirilmesi ş lazer ı ı içinde meydana gelen bir
ı ı merkezinde optik bir ş bulunur. Bu ş ğ
ğ ne aktif ortam ismi verilir ve bu ortam kimyasal elementler,moleküller veya
ş meydana gelir. Lazer genellikle ismini bu maddelerden ı Bu
maddeler gaz,kristal veya ı halde ı maddelerdir.(3)
Ş 2. ğ Lazer ı
E.Ü. Ş HEKiMLidt İ
KÜTÜPHANESi
Ş Diode Laser
ı ş ı ş ı aktif ortamda meydana gelen bir ş Bunu ı
teori de ilk kez Albert Einstein ı 1916' da ortaya ı ı ş ı
Teoriye göre bir atomdan ı enerjinin en küçük birimine quantum ı
verilir. Einstein' a göre ğ önceden enerji ş bir atoma ı ş bir miktar
quanturn verilirse,bununsonucunda iki quantum serbestlenir. Bu enerjiler,birbirine ş
fotonlar gibi , ı dalga gibi hareket ederler. Bu fotonlar daha sonra daha fazla
atoma enerji yüklerler ve böylece daha fazla ı birbirine ş yeni fotonlar
meydana gelir,böylece ı ş ı ı güçlenir ve bunun sonucunda da lazer ı ş ı
ş   I)
Radyasyon
Dental lazerlerde üretilen ı ş ı non-ionizing radyasyon ı Yani
ionizing radyasyon gibi hücre DNA smda genetik mutasyonJara neden olmaz. Dental
lazerierin ı 488nm ile 10.600 ı ı ğ ş lazerler ya
4
görünür dalgaboyunda bir ı ş ı ya da görünmeyen ı ı dalgaboyunda bir ı ş ı
üretirler.(3)
Ş Elektromanyetik Spektrum
• Görünür ş ı yayan lazer cihazlan;
1. KTP lazer (potasyum titanil fosfat): 532 ı   ş
2. Nd:YAG (neodyrnium: yttrium, aluminyum, and garnet)
ş ve 655
3. ı   ı ı ı renk verirler.
• Görünmez ı ı ı ş ı yayan cihazlar;
532nm' de
1. 800 nm - 830 nm diode lazer; aktif medium' da aluminum, gallium, and
arsenide bulunur.
2. 904 nm diode lazer; aktifmedium' da gallium and arsenide bulunur.
3. 940 nm-980-nm diode lazer; aktif medium'da indium, gallium, and arsenide
bulunur.
5
4. 1064-nm Nd: YAG lazer, aktif medium'da neodymium: yttrium, aluminum,
and gamet bulunur.
5. 2,780 mn Er,Cr:YSGG lazer,aktif mediumda erbium- chromium- yttrium
scandium galliurn gamet bulunur.
6. 2940nm Er:YAG lazer, aktif ı erbium yttrium aluminum garnet
bulunur.
7. 1 0,600-nm ı (3)
Lazer ş Türleri
Dental lazerlerde iki temel ı ş ı türü ı ı dal ga ı ş  
ve serbest darbeli (pulsatii) ı ş ı
• ı dalgada lazer ı ş ı ğ ı sürece sabit bir ş enerji ş C02 ve
diode lazerle bu düzenle ı ş ı
• ı darbeli lazer ı ı lazerin bir ş ve elektronik
olarak kontrol edilen mekanik bir kapakla ı Bu anahtar sistemi
ı lazerlerde meydana gelen istenmeyen ı ı termal ı en aza
indirgerneyi ğ Nd:YAG, Er:YAG ve Er,Cr:YSGG bu düzenle ı ş
lazerlerdir.
Lazer Sistemleri
• Diode veNd:Y AG lazerlerde iletim için küçük ı fl exible cam fiber uçlar
ı ı Bu fiber uçlar genellikle dokuya temas ederek ı ş ı (kontak
tip).
İ Ş İ
KÜTÜPHANESi
• Er ve C02 tip lazerlerde ise ı ş ı ı operasyon ı iletmek için daha sert ve
ı esnek cam fiberler veya sert ğ uçlar ı ı Bu sistemlerin
ı ı ı ucuna ı quartz veya safiruçlarda ı
Lazer-Doku ş
Lazerden ı ı ş ı enerjisi hedef dokuyla 4 ı ş bulunabilir,bu
ş dokunun optik özelliklerine ğ ı olarak ğ ş  
Yansama: Bu ş ı ş ı yüzeyden ı geri döner ve hedef
dokuda herhangi bir etki yaratm az. ı ı ş ı daha dar ya da ı olabilir.
Daha önce de ğ gibi ı ş ı ı ile hedef ı mesafe ı lazer
ı ş ı ı da ğ ş Bunun tersine 3 metreye kadar ş ğ ı ş ı yayabilen lazer
cihazlan da mevcuttur. ı durumlarda,bu ş tehlikeli olabilir ve istenmeyen
dokulara zarar verebilir ki bu da lazerin güvenlik prensiplerine ters ş  
ğ ı Bu ş ilk enerjiyi ı ı ve biyolojik olarak ı bir
hale getirir. Lazer ı ş ı ı ı ğ ı ı ı ş dokulara ı ı
transferine ve istenmeyen ı meydana gelmesine sebep olabilir.(3)
Emilim: Lazer enerjisinin hedef doku ı emilimi istenen ş
ş Doku ı emiten enerji ı dokunun su ve pigmentasyon
ı gibi karakteristik özelliklerine ve lazerin dal ga boyu ile emiJim ş
ğ ı ı Lazerin en ı ve istenen ş ş emilimdir. Bu ş
ı ı dokuda meydana gelebilecek ş fotobiyolojik etkiler ı  
• Fototermal etki ,yani enerjinin ı ı ş bunlardan biridir. Cerrahi
insizyon ve ı hassas bir biçimde ı ı ve hernostaz
fototermal ı biridir.
7
• Fotokimyasal etki ile kimyasal ı uyarabilir. Mesela kompozit
rezinierin ş buna iyi bir örnek. Lazere maruz ı ğ ı ı ş
ı ş ı ğ ı ş ı kimyasal ğ ı parçalar. Bu
parçalanma ı ı ğ ı oksijen radikalleri periodontal cepterin ve
endodontik ı dezenfeksiyonunu ğ
• ı biyolojik pigmentler lazer ş ı ğ ı maruz ı ğ ı ı renkler
gösterebilirler,bu da çürük testlerinde ı
• Lazerler biostimulasyon için de ı Bu etkiyle çok daha ı ı yara
ş ı ğ ı ı azalma,kollajen dokunun daha ı ı ş
ve antienflamatuar etki ğ
• Lazerierin bir de fotoakustik bir etkisi ı Sert dentin ı lazer
ı sonucunda bir ş ı ş Bu ş ı dokuyu
patiatarak parçalar ve geride ş ı ı ş kraterler ı  
Lazer Enerjisi ve Doku ı ı ğ ı
Lazer enerjisinin termal etkisi,hedef dokunun su ğ ğ ı ı ve dokudaki
ı ı ı ş ı ı  
Su ı dokunun ı ı ğ ı 1 00°C'ye ı ı ğ ı içindeki su
ş ı abiasyon denir. ş dokunun büyük bir ı ı sudan
ş ğ ş doku ı bu ı ı ş
60°C nin ı ve 100°C nin ı ı ı protein denaturasyonu
ş ı alttaki dokuda ş meydana gelmez.
Bu fenomen enfekte granulasyon dokusunun ı çok
ı ş ı ı doku ı ı ğ ı kontrol edilebilirse,biyolojik olarak ğ ı ı doku
zarar ş olur.
8
OPTİK DAĞITMA Çok kısa süreli darbeyle,
çok küçük bir alanda yüksek bir güç yoğunluğu
oluşturma özelliğidir.
Bunun tersine ğ doku ı ı ğ ı 200°C ye ı dehidrate olur ve
yanar,son ürün olarak da C meydana gelir.
Karbon ne ı ki bütün ı ı ı iyi bir emicidir,o yüzden lazer
ı ş ı ğ ı sürece ı ı iletici olarak görev yapabilir. Bu ı ı iletimi ş ı ş
bir alanda kollateral termalbir travmaya neden olabilir.(2)
Doku ı ı ğ ı C Gözlenen etki
37-50 Hipertermi,bakteryel inaktivasyon
>60 Koagülasyon,protein denaturasyonu
70-90 Kaynama
100-150 ş
>200 Karboruzasyon
Tabiol -Doku ı ı ğ ı ve etkileri
Lazerin ı modu da doku ı ı ğ ı üzerinde oldukça önemlidir. Darbeli
sistemde hedef doku bir dahaki lazer enerjisi verilene ğ için zaman
ı ş olur. ı sistemde ise hekim dokunun ğ ı için ı kendi
ı ı  
ğ ince ş doku uygulamalarmda darbeli sistemlerin ı ı
daha uygun olur. Böylece isterulen doku ş ı ı ı ama hem hedef dokudaki
hem de ş dokulardaki istenmeyen termal zararlar en aza ş olur.
ı darbeler ı süre ne kadar uzun olursa dokunun ı ı ı da o derecede
ş olur. Buna ek olarak ı ı ı ı önlemek için hava spreyi de
kul 1 ı 1 ab il ir. (2)
9
E.Ü. Ş İ İ İ FAKÜLTESi
ı İ
ı ve sert fibröz ı ı ı ı ise ı sistemlerin
ı ı daha uygun olur,çünkü bu ı ğ ı ı bir ş eksizyonu için
daha fazla enerjiye ihtiyaç ı
Her iki uygularnada da ğ ğ fazla ı verilirse dokuya,hem
ş   de operasyon ı hasta ı ı duyar. (2)
Lazer Enerjisinin Hedef Doku ı Emilimi
ı ı lazerlerin, temel dentat doku içerikleri ı
(su,pigmentler,kan içerikleri ve mineraller) emilim ı ı da ı ı Lazer
enerjisi hedef dokunun ğ göre emilebilir ya da iletilebilir. Kromofor denilen
bu temel doku içerikleri,belli ı ı emerler. ğ biolojik ı
hepsinde bulunan su,en fazla Er lazerleri ondan sonra C02 lazerleri emer. Bunun
tersine daha ı dalgaboyuna sahip olan diode ve Nd:YAG lazerleri geçirir.(3)
• ş minesi hidroksiapatit kristalleri ve sudan ş Hidroksiapatit kristalleri
ı lazerleri emerler ve bundan biraz daha az miktarda Er lazerlerle
ş girerler. Daha ı dalgaboyundaki lazerlerle ş girmezler.
•   ğ kan içerikleri ve metanin gibi pigmentler ise diode ve
Nd:YAG lazerleri yüksek miktarda emerler.
lO
Ş Lazer dalga boylan ş ı ş ı
DentaJ dokular birçok ğ ş meydana ğ için hekim her
tedavi için uygun lazeri kendi belirlemelidir. ş doku uygulamalan için hekim
herhangi bir dalgaboyundaki lazer ş kullanabilir,çünkü hepsi en az bir doku
ğ ı emilir. Sert doku uygulamaJannda ise özellikle Er lazerler,kalsifiye
dokulan herhangi istenmeyen termal bir etki yaratamadan, tabakalar halinde
ı oldukça ş ı ı  
Diode ve Nd:YAG gibi ı dalgaboylu lazerler ğ ı ı ş minesiyle herhangi
bi ş girmezler. ğ ş konturlama ş bu lazerlerle ş hiçbir
zarar vermeden ı Ama ğ çürük lezyonun içine ğ uzanan bir
ş ı varsa,Erlazerler hem bu ş ı hem de çürük lezyonu
ortadan ı ı
Tüm bu optik emitim özelliklerine ek olarak,her dalgaboyunun da doku içinde
ı penetrasyon derinlikleri ı Er ve C02 lazerler hedef dokunun sadece
ı ı
E. U. İ Ş ı İ
KÜTÜPHANESi
birkaç mikron derinine emilebilirken,diode lazerler birkaç milimetre derine
inebilmektedir.(3)
Özetleyecek olursak lazer-doku ş dalgaboyunun hedef dokuda
ş ğ içerik ı ı içerikler gibi.Lazer
spotunun ı dokuya iletilen enerjiyle ters ı ı Çap ne kadar ı dokuya
verilen enerji o kadar artar ve dokunun ı ı ğ ı artar. Lazerin uygulama süresi,
dokuya iletilen enerji ı ı doku ı ı ğ ı ı ı ğ ı ı ı Hava
veya su spreyi doku ı ı ğ ı ı ş için etkilidir.(3)
Lazer ğ
ş önce lazer ı ı yapan ş mutlaka cihazla ilgili bütün
özelliklere ı ı ı ı bekim,asistan ve hasta
mutlaka koruyucu gözlük ı ı ki ı bir yanstrnada gözlerine herhangi bir
zarar İ ş ı ı ğ ı ı ğ ı ş giritmemeli ve ı
mutlaka ı ı ı ablasyonu sonucunda ı ı ı
temizlenmesi için kuvvetli bir suction ı ı  
1.1. Lazerin ı ı ı ı
A. ğ ı aktif maddelere göre
1) ı maddeler içeren lazerler
2) Gazlar içeren lazerler
3) ı ı ş asal gaz halojenitleri içeren lazerler
4) Boya tanecikleri içeren lazerler
5) ı iletken çubuklar içeren lazerler
12 E.Ü. İ Ş İ İ İ
KUTUPH!1NESI
B. Lazer ş hareketlerine göre
1 ) ı ı ş ı veren
2) ı ş ı ş ı verenler
3) ı ı olarak ı ş ı verenler
C. Lazer dalga ı göre
1) ultraviyole
2) Enfraruj
3) Görünen ı ş ı
D. ı ı göre
Tip I Lazerler- Argon (rezin ş beyazlatrna)
Tip II Lazerler- Argon(rezin ş beyazlatma ve ş
doku )azeri)
Tip lll Lazerler- Nd:YAG,

  ş doku lazeri)
Tip IV Lazer- Er:YAG(sert doku )azeri)
Tip V Lazer-Er, Cr:YSGG (sert ş ş beyazlatrna) (3,4)
1.2.Lazer ı Aranan Özellikler
•:• Hafif el aleti
•:• Kullaruro ı ğ ı
•:• Kontrollü ve iyi ı ş ı ş ı
•:• ğ ı her ş rahat ı ş ı ğ ı
•:• Hastaya temas eden ı ı ı steril edilebilmesi
•:• Sistemin ucuz ve zaman almayacak ş uygulanabilmesidir.(4)
13
1 .3.Lazerin Hedef Dokudaki Etkisini Belirleyen Faktörler
•!• Lazerin dalga boyu
•!• Dokunun absorbsiyon karakteri
•!• ı güç ı
•!• ş ı ı ı ğ ı alandaki ğ ve lazer ucunun objeye olan ı ğ ı   4)
14
. . . . . .
E. U. Ş HEKIMLIG I FAKULTESf
KÜTÜPHANE İ
2. İ Ş İ İ İ KULLANILAN LAZERLER
Lazer isimlendirmesi aktif ı dalga boyuna, ş ı sistemine,
ı moduna, doku absorbsiyonuna ve klinik uygulamalanna ğ ı  
2.1.Argon Lazer
Argon lazerleri, argon ı aktif ı sahiptir ki bu fiber optik yoluyla
ı dalga ve vurumlu modunda ş ı ı ı lazerin iki ı ı dalga boyu
ı ve ikisi de insan gözüylegörülebilir.(488nm-mavi ve ş
mavi).488nm ı ı ı carnphoroquinone (en ı foton ş ı ı ve ı ş ı
bakunit kompozit restoratif materyaller içindeki rezininpolimerizasyonunu ğ
aktivasyonu için gerekli dalga boyudur.Bu amaç için ı ı ş ı ğ ı
geleneksel dental ı ş ı ı ş ı ş ı ı ğ ı daha ı ı
zamarugerektirir.Materyalin düzenli ı ı emin olmak için çok fazla miktarda
fotona ğ ı da ı ı ı ş görünen ı ş ı ile uygulanan
rezinler ile ş ı ş ı ı ı ğ ı lazer uygulanan rezinierin ğ bir ı ş
ğ ş lazeri ı zamanda ş dental materyal ile de
ı ş ı ş ş ı ı ve ğ .. 514nm dalga
boyu ı ı ı pigmentte ı absorbsiyonuna sahiptir.Hemoglobin,
hemasiderin ve ı içeren dokular bu lazerile ş girer.Mükemmel
hemostatik kabiliyetleri olan ı ş ı cerrahi bir lazerdir.Dokuyla kontak halinde
ı üzere akut enflamatuar periodontal ı ğ ı vehemangioma gibi yüksek
derecede vaskülarize ı tedavisinde ı uygundur.(2,4)
15
Her iki dalga boyuna dental sert dokularda iyi absorbe olmaz ve suda da çok az
absorbe olur.Mine ve dentin içine az absorbsiyon ı ı çünkü gingival
dokunun kesimi ş ş yüzeyine herhangi bir temas ve hasar
yoktur.Her iki dalga boyundaçürüklerin belirlenmesinde ı ı lazer ı ş ı ğ ı
ş ı ğ ı çürük bölge ı ı ı renkte görülür ve etraftaki
ğ ı ı ı kolayca ş  
2.2.Diode Lazer
Diode lazerlerinde ı aktif ortam ı
ı yan iletken lazer elektrik ı ı ş ı
enerjisine çevirmek için aliminyurn,galyum ve
arsenide ş ı ı ı için
uygun dalga boylan 800 ve 980nm ı ı
makine lazer enerjisini fiberoptik yolla, ı
Ş 6. Diode Lazer
dalga ve ı ı modda ş ı ve
genellikle doku ile temas halinde ı ı fiber ilk ı ı önce ve
genellikle uzun prosedürler ı ı lazerin etkili ı ı için kesilip ı ı
gerekir.Belirli ı için fiberin ucuna ş cam gibi ı
bulunur.Dalga boyu ş ğ bu lazeri ,elektromanyetik spektrumun görülemeyen,
iyonize olmayan ı ı radyasyon bölümüne ş diode dalga boylan,
argona benzer olarak, pigmente ş dokular ı iyi bir ş absorbe olur,
fakat ı argon lazer kadar ı ı ğ lazerler ş ı ı ı pek
iyi absorbe olmaz ve bu nedenle ş doku cerrahisinde güvenli bir ş
mine,dentin ve semente ı kullamlabilir.Diode, gingiva ve mukoza
kesim,koagulasyonu ve ş doku ı veya sulkular temizleme için
16
ş mükemmel ş doku cerrahi lazeridir.Hedefdokudaki ı ı ı ı
ı ş ı ı ı ı modu dikkatli ı ı en
büyük ı küçük büyüklükteki aletin ı ı ş ı ve
ı ve kolayca minimum kurulum süresi ile ş ı lazerler diode
lazerler ile ş ı ş ı ı ı ğ ı üç misli daha fazla derine nüfuz etmektedir.Bir ş
ş ş dokusunda ş ı arkadaki sement yada kemik dokusu ı
emilmekte ve yüksek ı ı ortaya ı ı diode lazerde bu seviyede derine
nüfuz olmamakta ve ı ı ı ş ı ı  
ı iletken diode lazer: 30m W GalAs ı iletken lazer ı ı ı ğ ı
önlemek için ticari olarak ş ş ı hipersensitif dentinin ı
sonra lazer 30saniyeden üç dakikaya periyodik olarak ı ş ı ş yüzeyi ile direk
temas içinde ı ı ğ istenen etki ğ ı ı birkaç gün sonra bir kere
daha tedavi uygulanabilir.Postoperatif 4aydan sonra ş ı ı ı klinik
bilgilerine göre; servikal İ ı ı ğ ı olan ı % 73ü , ı ı ı ğ ı ı
%19u, ş ğ ı ı olanlarda ı ı %14ü ı ı azalma
ş ı zamanJama ve yüksek tesirlilik, 3W ve 20W Semiconductor
lazerler için beklenen etkidir.Bu ı ş dentin çevresinde merkez pulpa
sinirinde ğ ş gibi sinir ı lokal ğ ş belirtir.(2,4)
2.3.HeNe Lazer
Yan iletken diode lazerdeki benzer tedavi ı 6mW ve 15mW HeNe
lazer ile ı ı deneyimi ve metodlarla semiconducter diode lazerin
bunlarla ı ğ ş  
• y . • •
İ Ş İ
KÜTÜPHANESI
2.4.Nd:Yag Lazer
İ üretilen ve ş ğ ilk ı ş ı lazer ı
aktif ı ı neodymium ı ı ş yitrium-aliminyum-garnet kritali ve fiberoptik
yolla serbest-running vururolu modda doku ile kontak halinde ı  
ı dalga boyu,1064nm, spektrumun ı ı ı görülmeyen iyonize
olmayan bölgelerindedir.Pigmente ş doku ı yüksek oranda absorbe
olur ve Argon'dan 10.000 kere daha fazla su ı absorbe olur.Uzun doku
ğ süresiyle birlikte serbest-running vurumJu ı ı ı yüksek tepe ı
gücünü kullanarak, genellikle iyi bernastatik ğ sahip dental ş ı
kesimi ve koagülasyonu için uyguJarur.Serbest vurumlu mod ı ı ı ince veya
nazik dokuya, ı bölgede ı ı ı ş ı ş ş sahip tedavi etmesine olanak
ı
Nd:YAG lazer ı dental ı ı dokusu ı ı absorbe edilir ama
ğ ş ı ı il.e küçük ş ı ki bu ş ş doku cerrahisi
ı ı güvenli ve kusursuz ı olanak verir( 4, 7).
Periodontal ı ı debridman için bu lazerin ı ı ğ ı ve
ş ı ı ı ı ı ğ ı ı belirten ş ı ş ı ı ş ı ğ ı ı
ı ı ı ş pigmente ş yüzey çürük ı ı
tedavisinde ı  
Genellikle fiber doku ile kontak halinde ı uçlu olarak ı
ı ı fiber ucun, kesilip temizlenmesi gerekir, yoksa lazer ı ş ı ğ ı ğ
kaybeder.Kontak halinde olmadan, ı ş modda ı ı bu dalga boyu
ş dokunun içerisine birkaç mm girebilir ve bu ülsere lezyonun iç yüzeyine
lazer ş ı ı için kullarulabilir(7).
18
• ş ğ ı ı akupunuktur ı ı ı ı yöntemi: Ak:upunktur ı ı
1 Ocm ı 1-2 dakika için 2W ve 20ppsde ş ğ ı ı ı ayru ğ
bölgesinin ı lazer ı ve kulak memesi genelde
akupunktur ı olarak ı 1 Odk olan zaman ölçer bu
ğ ı ı ı siyah akupunktur ı ş lazer
ı ş ı süresi ı ı   İ klinik ı ş ile; ı ve ı ı ı ğ ı ı
olan olgularda azalan ğ ı ı yüzdesi %90da %100 iken, ş ğ ı ı olan
olgularda ğ ı ı ı %60dan ı az ğ tespit ş   4,8).
• Mental,mandibuler,infraorbilal foraminalar için ı yöntemi:Lazer
parametreleri ş ğ ı ı için ı lazerler için ı ı
çal ş ı ı göre ; trigeminal sinir ile ş forarnina lazer ı ı
gibi İ foremene lazer uygulama göz koruyucu giyerek
ı ı ı   4).
• Mukoza! yüzeye kök apeksi için ı yöntemi: Parametreler vururnlu
Nd:YAG lazer ı ı için ğ beklenenlerle ı ı ı
metodunun sözü edilen iki teknikten daha çok etkisi ı  
ı ı seviyeleri olan tüm olgular genelde çok ş olanlar ı ş ı bu
yöntem ile ş ş ve siyah mürekkep ile ş ş
mukozal yüzeylerde 2-3mm ı ı süre için. lazer ı ı
ı önemlidir.Bu tedavi sadece 1 O dakika ı   4 ).
• Kron ı ı için ı yöntemi: ı ı parametreler bu durum
ğ için uygulabilinendir.Fakat pulpa ı ve ğ ı ı için
ğ ı ı olmayan ş yüzeyi ı bir ş ile lazer ı ş ı ı ı zaman
ölçeri 0.5 dakika korunmal1.Genelde lazer ı dentin hassasiyeti
ı yok edilene kadar 2 veya 3 (zamanlamada) periyodda
19
uygularur(5).Bu yöntem İ ı ğ ı tedavi etmek için ı
enerji lazer ı ı hasta verilerine göre genelde ğ ı ı ve
sadece ı bir süre ı ş ı ile metodun etkili ı ğ ı  
• ı ğ ı olan denlin yüzeyi için uygulanan yöntem: Lazer parametresi
Explorer kullanarak incelenen örnek ile hava ı ı ı ı ile azalan
ğ ı ı derecesine ş ğ ş mürekkep ile 0.1 dakikadan
daha az 1 W ve 20pps olan lazer parametreleri bu tedavi için tavsiye
edi1endir.Bu yöntem sadece yeterli denenmesinden sonra ve ş ı ı
tedavilerden sonra ı ı morfolojik ğ ş ş ve
merkez pulpa sinirlerinin ı nedeniyle bu yöntem tespiti en etkili
sonucu ş   4,5).
2.5.Ho: Yag Lazer
ı aktif ı , holmiyum ı ı ş yitrium-alirninyum-garnet kristali ve
fiber optik yolla ı modda doku ile kontak halinde ı
da1gaboyu2120nm, spektrumun yakln ı ı görünmeyen iyonize olmayan
bölgesindedir.Nd:YAG dan lOOkere daha fazla su ı absorbe olur ve
ş doku cerrahisinde ı ı ı ı ş doku yüksek miktarda su
ğ bu tür bir lazer bu dokuyu ı bir ş ı ve optik fiber iyi
ş kesinlik ve elle tutulur geri bildirim ğ  
Lazer ı modda ğ için, cerrahi bölgede doku ı ı ı etkili
bir hlzda ı ı ve kolieteral ı ı ı engellenebilir.Vurum ı ı veya saniyedeki
lazer enerjisi vurum ı Nd:YAG lazerine göre çok ş ve sonuçtaki
insizyonlar çentikJi ş olabiJir.Klinik: olarak bu pürüzlü yüzey, daha çok fibrotik
doku üzerinde kendinigösterir fakar ş sonucu kabul edilebilir.Optik fiber,
20
Diode ve Nd:YAG lazerine benzer, cerrahi ı ı periodik olarak temizlenmesi
gerekir( 4 ).
Ho lazeri pigmente olmul dokuya çok ş ı gösterir,hemostatik
ğ hemoglobin ve ğ benzer pigmentlere ş absorbsiyonundan ı
ş ş ı ı ı absorbe edilmesi ş ğ mine, İ veya
sement ı ı ı bir ş güvenli olarak doku cerrahisi ı
uygundur.Ho lazeri genellikle temperomandibular eklemin arthroskopik cerrahisi
için ı ı   4,9).
2.6.Er,Cr:YSGG ve Er:Yag Lazer
Er,Cr:YSGG-2790nm-aktif ı erbiyum ve kromiyum ı ı ş yttrium-
skandiyum-galyum-garnet ı ı aktif ı ı
erbiyum ı ı ş yttrium-aliminyum-garnet kristaljdir(9).
Bu iki dalga boyu da ı ve orta ı ı görünmeyen iyoruze olmayan
spektrum bölgesinin ı ı ı ı ı İ lazer de fiber optik yolla serbest-
running vurumJu modda ı ş ı hava ğ ı ı ve ğ lazerlerden daha
ş çapiara sahiptir.Bu da ş ı sisteminde ğ ğ fiberin bir ucunda
el aleti ve küçük ı cam uçlar lazer enerjisinin uygun cerrahi ğ (o.5u)
ğ ş ı ı   9).
Optik fiber sistemi yaparken teknik zorluk ş ı ortaya ı dalga
boyunun ğ cam moleküJler boyunca kolayca iletilernez ı fiber
optik demeti ı ve ı ı ı  
Bu iki dalga boyu sudaki en yüksek absorbsiyonuna sahiptir ve hidroksilapatit
için yüksek ı ı enerjisinin bir ı ı apatit kristali içinde hidroksi
radikalleri ile ğ ı ş kristalsi ı ı ğ ı su, lazer ı ş ı ı kolayca
21
E.Ü. Ş İ İ FAKÜLTESi
KÜTÜPHANE İ
absorbe eder.Mineral substrat içerisindeki suyun ş ı ğ ı hacim
ş neden olur ve bu ş etraftaki materyalin düz olarak etrafa
ı neden olur.Serbest runniog vurumJu mod tepe ı gücünün ı
ş ı ı ı ı ğ ve laboratuar ı ş ı lazer tedavisi
ı ı tedavi ediJen ş puJpal ı ı ğ ı ı 5°C ş ğ
ş  
Bu lazerler ğ temizlenmesi ı ı su ı ı ı ğ ı
ı ğ ş ı ı çürük materyal ı ı ı ğ ı çok daha iyi
korunabilir.Dental çürüklerdek.i ı ş su ğ lazer özellikle bu ı ı dokuyla
ş ğ ğ ı ı mine yüzeyi lazer enerjisine maruz ı ı restoratif
materyalin daha iyi ı ş ı ı ğ
Her iki lazerde ı ı ğ ı ş dokuyu ı fakat
bemostatik ğ ı ş oormal olarak sert doku ş
ı su ı tutulur.Erbium lazerler ile ı kesikler neredeyse tüm
cerrahi yöntemlerden daha çabuk ş göstermektedir.Bunun en temel sebebi
lazerin ş dokuya termal olarak çok az zarar verrnesidir.Bu iki lazerin ı
restoratif ş ğ için gingivaya çok ı olan çürük lezyonu tedavi edilebilir
ı ve ayru aletle ş dokunun yeniden konumJandmlabilmesidir.Tedavi
ı ortamda ı ı ve mekanik etkinin ı Er:YAG lazerleri ile anestezi
ı olmadan tedavi ı ı imkan verir(9).
2.7.C0
2
Lazer
Gaz aktif ortam lazeridir ve içi ş tübümsü dalga ı yoluyla ı yada
ı ı vururolu modda ş ı ı ı ı boyu 1 0600nm spektrumu orta
ı ı sonunda görünmeyen iyonize olmayan bölümünde yer ı Su ı
22 E.Ü. İ Ş İ İ İ FAKÜLTESi
KÜTÜPHANE İ
çok iyi absorbe ı ı bir ş ş doku ı ı kullarulu ve
dokunun içerisine çok derin olmayan penetrasyonu ı ı ğ ı ı ı
ş doku uygulamalannda enerji ğ ğ maksimum iken ı ve
penetrasyon ğ ise minirnumdur.Bundan ı da C0
2
lazer insizyonu ile
ı bölgedeki ş dokuyu oldukça ı ğ bir koagülasyon nekroz ı
çevreler.Mukozal ı tedavisinde bu önemlidir.ÖzellikJe ğ fibrotik doku
kesiminde ı ş ı de yüksek absorbsiyona sahiptir(?).
ğ ı içi ı ı kollar direk uç ve ı ı el ı ile
ı ı lazer iletim sistemleri, dokuyu
veya koagüle etmek için non-kontak modda ı
mod , karbondioksit lazerleri için ı ş ı ğ  
• ğ ı içi ı alan/arz: frenektomi,gingivektorni ve ş
pigmentasyon tedavisinde, periodontal ilebin deepitelizasyonu ve
granülasyon ı ı ı ı insizyonel ve eksizyonel biyopsi
ı ı beyaz tezyonlarda aftöz ülser ı ğ ı herpetik lezyon
ı ğ ı , implant üstünün ı ı preprotetik cerrahi
ı  
• ş ğ ı ı akupunktur ı ı yöntemi: Dentin ı ı ğ ı
ğ ı ı ı ı ı C0
2
lazer ı ile üstesinden gelinse de bu
ğ ı ğ vururnJu Nd:YAG lazerinde daha ı ve bu ğ
ğ ı ı performans göstermesi zordur(?).
Genelde lazer 0.5-1 W da kullarulu ve hava ı ı ı çekilen ğ ı
tamam1yla kaybolmasma kadar lazer biriminde birkaç dakika için ş yüzeyinden
23
1 Ocm ı ğ ı ı hareket ettirilir.Goukoku, çene ve tTigeminal sinire ş alanlar
akupunktur ı gibi ı ı  
• Kök apeksine   ı mukoza/ yüzeyin ı yöntemi: C0
2
lazer
ile azalan ğ ı bu metod ı ş fakat ğ vurumlu
Nd:Y AGiazerden daha ı güçle dairesel mukozal yüzeyde ı ı
ş hareket ettirilirse ğ ı kolayca ı metodun hava ğ ı
ı ı ı tavsiye edilir(?).
• Kron yüzeyinde ı yöntemi: C0
2
lazer ş ş kronu yüzeyinde
ı ı ı   ğ ı ğ karbonizasyon ğ ı ı meydana
gelmesini ve lazer ı ş yüzeyinin ı ı önlemek için sodyum
florid ı veya saf vazelin ş yüzeyine sürülür, sonra C0
2
lazeri
ı ş ı ı 0.5-3W tedavi ı için ı ı %90'dan fazla
gerekli ölçüler rapor ş  
• Denlin ı ı ğ ı olan yüzeyler için ı yöntemi: Genelde bu metod
tavsiye ı dentinin yüzeyine sodyum florid pasta ı
ı hava ğ ı ı 0.5W da lazer ı ı ı ı
o kadar da güç ğ  
Eski önlenen çürükler ı ş ı dentin yüzeyinde sodyum florid ı ile
lazer ı ı ı ı yöntem sözü edilen ğ üç C0
2
lazer uygulanan
ı ı İ ğ ı ı ı ı ile en etkili ğ ş  
24
3. İ Ş İ İ İ LAZER UYGULAMALARI
  ı ı ı ş ' optik delici' olarak büyük heyecanla uyguJanan
694nm dalga boylu Rubin ı ı lazerierin ş sert ı delmesi büyük
bir ümü ş ş ı ı ı ş ı ı set doku ı ve puJpa üzerine
olumsuz etkileri nedeniyle ı ş yeni teknik olanaklarla ancak
80lerin ı ğ ı ş ı ise ı birbirine göre ı avantaj ve
ı bulunan ğ ş lazer sistemleri klinikte uyguJanabilmektedir(2).
ş Lazer
Pulpa ı ı ş koymak için çok ş ı ı ı
ve İ ile çevrili olan pulpa ğ dokusunun direk incelenmesi mümkün
ğ ş derecelerde ı ı ş ı tedavisini belirlemek için pulparun
vasküler durumunu belirlemek gerekmektedir.Bu amaçla pulpa ı ı ı ı ı
hasta anamnezi, klinik muayene, radyografik ğ ve ı ı testierin
ı ile radyografik ğ ve ı testierin ı ile
ğ ı kan ı ölçen teknikler ı en çok tercih edilen
yöntem Lazer Doppler Flowmetry yöntemidir.(2,4)
Lazer Doppler Flowmetry metodu, Doppler kan ı sürekJi ve noninvaziv
ölçümü ı ile kullarulan yeni bir tekniktir.Ölçüm probu içerisinde ı ş ı ı dokuya
ş ı verici fiber ve dokudan geri ı ı ş ı ı fotodedektöre ş ı ı ı
fiber ı ş ı demeti probla dokuya ğ ı ş ı bir ı dokuya
absorbe olurken bir ı ı da dokudan ı ı ş ı ğ ı ı statik nesneler
25
• • • • y' ll •
E.U. Ş HEKIMLIG I FAKULTESI
KÜTÜPHANE İ
dalga boyunu ğ ş iken, ı ş ı ğ ı ı hareketli kan hücreleri Doppler
ı neden ı ı meydana ş olan ı ş ı demeti,
sinyalleri ş bu sinyallerden elde edilen ğ perfüzyon olarak
ı ı lazer ı ş ı ı ğ ı fotodedektör, fiber optik kablo,
sinyal ş olmak üzere 4 ı üniteden ş  
3.2.Kavite Preparasyoounda Lazer
Kavite açma ı sert doku ı ş ı ş olanaklarla en efektif
olarak Er:YAGlazer ve TEA-C0
2
lazeri ile ı etki ile
küçük ı ı dokudan ş ı ı ı materyalin tüm olarak
ş ı ı ı göre daha ı ğ ş dokuda ortam su
miktan ve organik madde nedeni ile etki ı ğ birim
zamanda ı ı ı   0).
• ı   olarak çürük temizlenmesi: Lazer ı ile ş ait tüm dokularda
bulunan çürükler ş temas ğ için hastada ğ ı
ş ve anestezi ye gerek kalmaz(l 0).
Ş Kavite preparasyonunda lazer
26
ğ ı ı algzlanmasz:Pulpa ı ilgili Er:YAG lazeri ı
ı mikrosirkülasyon ı ş ı ı ş ı ı iltihabi reaksiyon olarak
kan ı ı ı ı ı ğ ı ş losa süreli impulslar ile sürekli
olmayan, ğ ı ş ğ ı ı ı süreklilik ğ ı ı
ş faktör olarak genel likle ı ı ş dozlarda verilen lazer
enerjisi ortodontik tedavi ş ı ı veya cerrahi operasyonlar ı
duyulahilen ğ ı ı ş önler ve dolgu ş ı
3.3.Dentinde Mikroretansiyon Yüzeyi ş ı
Eximer lazer ve Er:Y AG lazer ile ı ş dentin yüzeyinin raster
elektron rnikroskobu görüntülerine göre fosforik asit ile ı etchige ş ğ
yüzey ğ ğ ı ğ ı görülmektedir.Bu iki lazerde de makroskobik olarak
beliren ş ı ş renk ı ı ğ ı hekime istenilen sonuca ş ı ı ğ ı ı göstergesi
ı I 0).
3.4.Kemik Dokusunda Lazer
Zor anatomik ş ı ğ ı ı omurga cerrahisi, parmak
cerrahisi, iç kulak kemik ı 2.94nrn dalga boylu Er:YAG lazer ve
9.6nm dalgaboylu, losa puJpasyonlu C0
2
lazer ı cerrahide
mutlak endikasyonu gerektiren bir durum yoktur.AntikoagüJan etki nedeniyle
hernotili ı çene cerrahisinde endikasyon ş   I).
27
3.5.Lazer ı Tükrük ş ı ı   ı
Klinik olarak en problemsiz ş 504nrn dalgaboylu DYE lazer ile lokal
anestezi ı tükrük ı endoskobu (sialoendoskop) ı ı ğ ı ile direkt görerek
ı ı ı serum fizyolojik ile ı ve ı aspire
de edebilmektedir(4,9).
3.6.Periodontolojide Lazer
Lazerin periodontal cep içinde ı ı henüz uygun teknik
ş ğ istenilen düzeyde ğ ş ı ğ ı ğ periodontal liflere zarar
vermesini önlemek için kök yüzeyine dik olarak ı gerekir.Bu kadar
küçük alanda bu ş ı ş fleksibl aplikatörlerin adaptasyonu henüz pratikte
ı düzeyde ğ  
Lazer ile ı ş tedavilerine gelince,
• Gingivektomi-gingivoplasti: Özellikle estetik protez
ş ı ş ğ ğ ı lazer ile
ı ş boyu ı çok daha güzel sonuçlar ğ
ı ı ve doku ş beklerneye gerek ı ğ ı bir
gerçektir(8,9).
Ş 8. Gingivektomide lazer ı ı
28
E.Ü. İ Ş İ FAKÜLTESi
KÜTÜPHANESi
• Küretaj: Anestezisiz olarak lazer ile ı derin ş ğ ı
ş cepleri çok daha ı ı ş
• Depigmentasyon: Lazer ile ı pigmentasyon tedavilerinde anestezi ye
gerek kalmaz ve hasta ş ı hiçbir ı ı duymadan ş ı ı
devam edebilir(9).
Ş 9. Hiperpigmentasyonun giderilmesinde lazer ı ı
• ş doku lezyonlarznzn ı ı
• Frenektomi: Dil, yanak ve dudak ğ ı ş ı engelleyecek ş
fazla ğ ı ğ durumda ı ve ş bir biçimde ğ ı
normal durumunu ı kesilerek ğ  
ş Doku Cerrahisinde Lazer
Nd:Y AG lazer iyi bir termo koagülasyon ğ ve I -4mrn ğ kadar
etkili ğ yüzeyel ş ı ı Ş kanamalarda koagülasyona
ı ı olarak önemli avantaj ğ ı  
ş dokuda her ı etkili kesi ş için C0
2
lazer en uygun
seçimdir.Prekanseröz lezyonlann eksizyonu, hemanjiyom, lenfanjiyom, papillom,
ı gibi benign tümoral kitlelerin ş ı ı preprotetik cerrahide protez
ı ş ı ı vestibül sulkus ş frenektomi , estetik
29
ı pigmentasyonlann yok edilmesinde çok ş ı ş
ı  
Ş 1 0-Pyojenik granulomun lazerle eksizyonu
Ş ı 1. Frenektomi
Apikal rezeksiyon kök ucunda ş lezyon hiçbir döneralete gerek kalmadan
kesilir.Kemik operasyonlan, ş ş çekimi için gereken kemik ı ş
ve ş kemik ş çevre dokulara hasar vermeden ı  
Ş ı 2. ş doku eksizonu
irnplant ş ş doku ve kemikte gerekli olan implantla ilgili
müdahaleler ş sürecinj ı ı ş ı  
30
Ş 1 3. İ ı lazer ı ı
3.8.Endodontide Lazer
Lazer ile kanallarda ş ve sterilizasyon ğ ı ve
kanal tedavisi ı ı ş ğ ğ gerek kalmadan lazerin özel
ğ ş özel ş tedavisi ı ı özellikle enfeksiyonlu
kanallarda iyi bir sterilizasyon ğ ı ğ ı için ş ı ı olur( 1 ).
• Kanal ş Er:Y AG lazer ile invitro ı ı sonuç almakla birlikte
uygun aplikatör ı nedeniyle pratik olarak ı ı ğ ı
ş   I ).
• ı temizlenmesi:Nd:Y AG lazerin dentinde çatl ak ş ı Exi mer
lazerin ş ablayon gücü ile pratik ı ı yoktur.Er:YSGG lazer ile
invitro sonuç ı birlikte fl eksibl apli katör sorunu nedeniyle pratik
uygulama ş ı ı   I).
• Kanal dezenfeksiyonu: Bu ş ı ı lazerierin termik etkisinden
ı ı ş ı ı ı ı veya aplikatör problemi nedeniyle
ş sistemler ı 200-500W/cm lik güçte bir CW-C0
2
lazeri ile
termik yan etkileri tolere edebilen ı ı içerisinde ı   I).
• Kanal ucunun lazer ile ı ı 1 kök ucu rezeksiyonu: Nd:Y AG,C0
2
ve
Er:Y AG lazerleri ile ı ı ş 6Hzli k pulpasyon 50-90 mjoullük
31
İ Ş İ İ İ FAKÜLTESi
KÜTÜPHANESi
enerj i ve 250ms'lik pulpasyon süresi ile Er:YAG lazer ile en ş ı sonuçlar
ı ı ).
3.9.Protez ı Lazer
Porselen ı ğ ı tamirinde C0
2
lazer ile kolayca tamir ı fakat
yüksek ı ı ş ile ğ ı ı ş ı görülmektedir.Soy olmayan metal
ş ı ğ ı Nd:YAG lazer çok ş ı ı   1).
KLiNiK ı
• Er:YAG lazerle fibrom eksizyonu:
Ş 14-Fibrom eksizyonu
32
• Nd:Y AG lazerle frenulum eksizyonu
sonra)
Ş ı 5-Frenulum eksizyonu
Ş ı 6-  ş doku retraksiyon u ve ş konturlamada lazer
33
• Kuron boyu uzatma gibi basit ve estetik ş doku uygulamalan diode ve
Nd:Y AG lazerlerle ş sert dokulanna zarar vermeden ı ı
  ş 1 6)Bu operasyonlan yaparken biolojik ş ğ ı ı dikkat
edilmelidir.
• Diode lazerle bakteri redüksiyonu:
34
Ş ı İ
KÜTÜPHANESi
• Er:Y AG lazerle kavite preparasyonu:
Ş 18-kavite preparasyonu
F ure 1-Er leser m
position to remove caries
on me s al an occlusal
of bicusped (courtesy o
Dr. Glenn van As).
F ure 2-Preparalion
com d with mini mal
ex enslons ( courtesy or
Dr. Glenn van As)
Ftgure· 3-Res oration
plaood extensions
( oourtesy of Dr. Glenn
van As),
Lazer, ı hastalarda büyük ı ı ğ neden aft ğ ı azaltmada ve
ş süresini ı ı da ı ı  
35
İ LAZER UYGULAMALARI
3.10.1. ş Doku Lazer
Tedavinin Yönetilmesi Ve ğ ı ı ı
Ortodontik hastalar sadece "düzgün ş   daha ı ilgilenirler : İ
ı ş güzel beyaz ş ideal fonksiyon ş ve oklüzyon ile; ideal
gi ngival estetikle; ı ı yüzlerl e ve ş gülümsernelerle (gül meyle)
ilgi lenirler. ı zamanda bunun makul uzunluktaki bir süre içinde ş ı ı da
isterl er. Son zamanlarda ş doku !azeri, tedavinin yönetilmesine ve estetik
ı ı ı ı ı ı olacak etkili bir araç olarak dikkatl eri ş
ı ı 2- ı 3).
Figure 1: A) A pabent with an unerupted cuspid tooth palpable
with linger pressure B) The ı ı was used to e.xpose
en ough tooth for button placement. C) A button bonded wrth
an archwire ls placed D) Six weeks later, a"er braclcet
placement.
Ş 19. Laser il e gömük kaninin üzerinin ı ı
ş doku lazeri braketlere/bantlara ş yolu ş ş
ı ı ğ ı ı ş yoluyla braketlerin ş ş ı ve
psödoceplerin ı ı yoluyla oral hij yenin yönetilmesine ı ı olarak tedavi
süresini ı bir ş ı Ş 19).Tedavi ı braketlerin
ı ı ı ı ve hatta yerinde kalma süresi boyunca gi ngival dokunun
ş ve ı belirlenmesiyle gingiva ğ de
ı ı 4).
36
ş ı ı ğ ı belirlenmesi
Klinisyenlerin ğ braketlere   ğ veya
ı olarak), insizal kenardan önceden
Figure 2: An anterior intraoral
view of a pa1lent presenting
for orthodontic care_ Clinical
crown length of1he ı
incisors was noted as short
(<8 mm) and disproportlonate
ı the central incisor width.
ş bir mesafeyi ölçerek veya braketi görerek
ve klinik kronun merkezinde ı
pozisyon vermektedir.
Ş 20. ı anterior ş
Her 2 yöntem de kabul edilebilirdir ve uzun ı beri yeterli düzeyde
ı
Bu b rak et ı
yöntemleriyle ilgili sorunlar daha çok
klinik kron uzunluk olarak anatomik
Figure 3: A) Computer imaging demonslrating Ineket
posllloning ı the ı of the cllnical crown 8) This may kr ·t 1m d d rt km
resul in unwanted incisor intrusion in a patient ı minimal ona ş ı
0
a ı ı a O aya ı a
incisor dlsptay on ı
Figure 4: A) The patient after gingivedomy. B) The patient
immeeliate Iy after ı ı There is now etearance
between fhe Ineket and gingival margin, and the brackel
posftlon ı malntaln Inasor dlsplay
Ş 21
ğ Bu durum, adölesan
ğ ı ortodontikhastalarda ı
rastlanan ı bir problemdir.
İ kenanndan ölçüm
ı ı kabul edilebilir oklüzyon
ı sonuçlanabilir Ama
braketin ı ı ı üzerine ş ı sebebiyle, kötü bir oral hijyen ile
sonuçlanabil ir.
37
Klinik leronun merkezindeki braket pozisyonu çok fazla insizalde yer ı ş
olurdu ve bu da istenmeyen ı ve İ halindeyken ve gülümseme ı
insizivlerin daha az gösterilmesiyle ı ı Diyot lazer ilk ş
randevusunda, ı önce, ı ı ğ ı ş için
kullamlabilir ve gülümseme ı santral insizivlerin pozisyonuna imkan verir(l4).
Oral Hijyen
Adölesan hastalar oral hijyenle genellikle zor zaman geçirirler.
Muayenehanelerin ğ oral hijyen tekniklerini ebeveynlerle birlikte gözden
geçirmekte, florürlü bir ı tavsiye etmekte ve hastalardan genel pratisyenleriyle
oral hijyen ı ı devam etmelerini istemektedir. Bu temel
yöntemler ş için yeterli ı ğ ı ark telinin ı ı ı ve genel pratisyene
sevk, temizlik ı ı ı ı ğ ı ı ı ı ve hatta braketlerin ı ı ı
bazen gerekli olabilmektedir. Ortodonti ı kronik kötü hijyen gingival ş ı ı
büyüme, psödocep ş ve plak İ problemlerine sebep olabilir ve
sonunda istenenden daha kötü bir ı sonuca yol açar. Oral
ş daha iyi bir dokuyla ı ı umut edebiliriz ama
ı gerçek, tedavi ı kötü bir ı ı tedaviden sonra da genellikle
kötü bir ı ı ı ğ
Bu problemler ı tek ş ı üstesinden gelebilmesi ı ı zor
problemlerdir ve geleneksel yöntemlerin ı nadiren tam olarak
çözüm] enebilmektedir( 14).
Diyot lazer, ı oral hijyenlerini ş potansiyel bir ı ş ı
ğ ve topikal flor ı daha iyi bir ı ğ ı ğ
psödo-ceplerin ı ı ı için ı  
38
Bu prosedür, daha iyi bir ş ğ için gingival konturlama ile kombine
edilebilir ve tedavi ı herhangi bir anda veya bonding ş
ş .
Figure 5: A) A patienl at a mid·treatmenl rebonding appoinlrnent wilh gingival tissue
overgrowth. B) Af\er ginglvedomy to remove the exoess llssue, the pallent's aMity to
elean- and tooth ı improved. C} Gingrvectomy has also created access
for belter application or toplcal ı
Ş   Gingival ş
Aftöz ülser yönetimi
Hastalar genellilde randevuya gelirler ve ş derler: "Lütfen dikkatli olun.
ğ ı bir ülser var". Hastaya ş ı ı ve topikal anestezikler
sunulabilir ama bu randevu, hasta için en iyimser ş ı edici olur. Bazen
bütün ş yeniden ı gerekebilir ki bu da olumsuz bir tecrübe ve
ı ş tedavi süresi ile ı  
Diyot lazer, ülsere ş ı 30 ı boyunca irradyasyon ı
ı non-kontakt modunda (dokudan 1 - 2 mm uzakta) ı   Hastalar,
ğ ı hemen bir azalma bildirmektedir. Bu prosedür, ğ ı ı ülserasyonun yerini alan
ğ ı ı bir lazer ı ş   Hasta randevuyu bu ş genellikle telere
edebilmektedir( 14).
39
E.Ü. İ Ş HEKirrrtföt FAKÜLTESi
KÜTÜPHANESi
Gingival konturlama ve ş
Ş
Figure 6. A) A ı
in the fina! ı or
treatment ı short
maxillary lateral
ı B) Directly
after ı  
ı to
ı ı length
C) Six week.s later.
ş ş ı ı ı 2
boyutlu (20) ğ ğ ifade eder.
Gingival ş problemleri, gingival
kenar ı ve uygun
olmayan zenith (belli bir ş için
gingival kenann ğ ğ apeksi)
ı içermektedir.
GingivaJ kontür ı ı ı ı
keskin interdentaJ papillalar ve ş gingival marjinlerle karakterize 30
mimarisim ifadeetmektedir. Gingival kontür problemleri ı ı ş
ı ve enflame papillalar ı Adölesan ortodonti hastalannda çok
ı bir ş inkomple pasif erupsiyona veya asitmetrik kron yüksekliklerine ğ ı
olarak ı klinik kronlar ve marjinal oral rujyene ğ ı olarak ı ş marjinler
ı Bu problemler tedavinjn ş ş fark edilir hale gelir ve
kötü oral hijyenle ş yoluyla kron uzatma, ş ş
ı ı ğ ı ve ark simetrisini ş estetik sonucun ı ı yarayabilir.
Son ş ı ğ ı için bu prosedürleri debonding
randevusunda ğ de tedavinin ortalannda ı tercih etmemize ş ı
ş ğ debonding randcvusunda veya İ ı
ş ve ı ı
40
1.1. Debonding günü
Braketlerin ı ı ğ ı gün klinisyen, hasta ve ebeveynler ı ı olumlu bir
deneyim ı ı gingival ş ve kontur problemleri görsel bir dikkat
ğ ı ı ı ğ ı ş ş doku lazeri, gingival dokuyu hemen daha arzu edilir
bir pozisyonda ş ve ı ğ ı
ş imkan verir(14).
• ş doku lazeri her derde deva ğ Bir lazer prosedürünün
ş önce hastada ş faktörlerin ğ
gerekir. İ olarak, estetik prosedürlerden önce gingiva marjininin düzgün bir
ş görillebilir olup ı ğ ı ı görmek için ı gülümsernesi
ğ Gingiva ı görülebilir ğ lazer prosedürü
kontrendike olabilir. İ olarak, yeterli bir biyolojik ş ölçüm
ı ı ş ı Minimal ş ı gingiva ı (1 rnm' nin ı
ş olan gingival alanlarda) lazer kontrendike olabilir ve apikal ş
ı ı ı ş bir flap gerekebilir. Asimetrik kron yükseklikleri olan
olgularda kemik düzeyinin ve ş ğ gerekir çünkü bu
olgularda intrüzyon ve restorasyon gingivektomiden daha uygun olabilir.
Hasta, kemik düzeyleri sebebiyle ş doku lazer gingivektomisi ile
mümkün olandan daha fazla kron yükseltilmesini isteyebilir.
1.2. ş doku lazerin günlük pratikle ş
Klinik pratik ı ş doku lazerini kullanan ortodontistlerin
ortak bir ş ı   "Sevk ı   ğ uzmanlar (özellikle de
periodontistler) ve ı muayenehanemde lazer ı ı kabu1 edecekler
mi" sorusudur. Bu soruya ş ı ı en uygun yolu, meseleyi sevk ı ı
4 E.Ü. Ş ı İ İ FAKÜLTESi
. . .
KUTUPHANESI
ve uzmanlarla ı ş ı Tedavi yönetimi, oral hijyen kontrol ve ı ı ş tedavi
süreleri ı ı ı ı ğ ı zaman sevk eden doktora ı ı gelecektir(14).
Özet olarak, ş doku lazeri tedavi sürelerini ı oral hijyeni kontrol
ı alabilen ve olgulanmzda nihai sonucu ı etkili bir araç olabilir.
Uygun bir ş ı pratik ğ ı  
3.10.2.C0
2
Lazerin Ortodontide ğ ı ı ı Klinik Etkisi
Hastalar ortodontik kuvvetiere maruz ı ı zaman genellikle ğ ı veya
ı hissederler(l5). Kuvvet ı ı ğ ı sadece hemen ortaya
ı ı kalrnamakta ama ı zamanda ş ı ı ş ı gürller
ı da devarn etmektedir(16).
Ortodontik tedaviden kaynaklanan ğ ı büyük ölçüde lokaldir, ı ı lokal
olarak uygulanan analjezik tedaviyle daha etkili bir ş kontrol ı ı .
. Lazer tedavisinde ğ ı ı kontrol ı almada yeni bir yöntem ş  
Dental uygulamalar için son zamanlarda 2 tip lazer ortaya ı ş ı Bunlardan C02
ve Er: Y AG lazerlerini içeren bir tanesi sadece ince bir doku yüzey ı
ı absorbe edilir. ğ lazer türü ise daha derin dokulara penetre olur ve
Nd:YAG(17), He:Ne ve ı lazerleri içerir. ş ı ş dokuya
penetre olan Nd:YAG , He:Ne ve ı lazerlerinin ortodontik ğ ı ı azaltan
analjezik etkileri ş Nd:Y AG ve yan-iletken lazerierin C0
2
lazerlerden
daha yüksek ı ı ürettikleri bilinmektedir. Yüksek ı ı ı ı
indüklenen doku nekrozu ile sonuçlanabilirler. C0
2
lazer prosedürünün turbinektomi
ı daha az kanama ile ı ğ ı ve ğ ı ı ı zor ğ ve
Ng:YAG lazer tedavisine göre daha yüksek hasta memnuniyeti ı sahip
ğ bilinmektedir(18). ı kemikteki yara ş ı C0
2
lazerinin
42
Nd:YAG lazerleriyle ş ı ş ı ı ı ğ ı irradyasyondan sonra daha fazla miktarda
kemik rejenerasyonu ile ı ğ ı da bilinmektedir. Bu yüzden, C0
2
lazerinin
ı ı ortodontik tedavi ı daha az doku ı ğ ı ı azaltmak
mümkün olabilrnektedir(l9).
Yüksek-düzeyde C0
2
lazer tedavisinin (HLLT) sellüler vaporizasyonu (hücre
ş ı ı indükleyen foto-biyo-destruktif bir reaksiyonu ş ı ş
düzeyde C0
2
lazer tedavisinin (LLLT) sellüler proliferasyonu ve diferansiyasyonu
uyaran bir foto-biyo-aktif reaksiyonu ş ı ğ ı bilinmektedir(l9).
Bu ı ş C0
2
lazer ı ortodontik ğ ı ı geçirmedeki etkisini
ğ ı ş ş Hipotez, ilgili ş lokal ı lazer
irradyasyonu ı sonra ortodontik kuvvet ı ş
ğ ı herhangi bir fark ı ğ ı ş ı C0
2
lazerin ortodontik ş
hareketleri üzerindeki etkisinin de analizi ı ı ş ı   ı ı ş ş
ş
Bu tek-kör ı ş 90 hastada maksiller birinci ı meziyal ve distal
ı ı modüller ş ş ı ş ı ı ş ğ ı kriteriere
ı
• ş ortodontik tedavi öyküsünün ı
• Diyabet veya metabolik ı gibi ciddi ı sorun öykülerinin
bul urunamas
• Ortodontik tedaviye ş önce ikinci molarlara kadar olan bütün
ş erupsiyona ğ ş ı
• Ortodontik tedavinin ş ı bariz periodontal veya gingival problemierin
ı
43
Lazerle tedavi edilen gruba (lazer tedavili ı ı SL grubu) 18 erkek ş
ı 18.53 ± 2.24 ı ve 42 bayan ş ı 19.51 ± 2.23 ı olmak
üzere toplam 60 hasta ı ı ş ı Bu 60 hastada separatörler sol molarlarda lazer
tedavisinden hemen sonra ı ş ı Separatörleri bulunan ğ 30 hastaya
herhangi bir lazer tedavisi ı ı ş ı (lazer tedavisiz separatörler, S grubu).
ş test olgusunda, her biri 30 sn olacak ş toplam 1 dakika boyunca
separatör ş 30 saniye sonra 2 ı ı   bir de-fokusla 1000 saniyede
5 puls süreyle ve 2 W output ile toplam 20 C02 lazer pulsu ı ş ı Lazer,
sadece sol maksiler ş bukkal ve palatal ı sol ikinci maksiler
ı servikal ı apikal düzeylerine kadar ı ş ı Bütün
separatör ş ve lazer ı ı tek bir operatör ş ş
ğ ı ş ğ ve sensitivitesindeki ş ı varyasyondan ı dentisyonun
ğ ı irradyasyon ı ş ve ğ taraf, olgu-içi kontrol olarak
ı ı ş ı
Doksan olgunun tümüne separasyonun ş sonraki 30. Saatte, 6
ve 12.saatlerde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.günlerde ğ düzeylerini ı cm'lik görseUvizüel
analog bir skala (V AS) üzerinde ş ş Bu ş 1 O cm' lik bir
cetvelle sol taraftan milimetre cinsinden ş VAS' daki her milimetreye ı
skoru ş Böylece cetvelin sol ı O skoru ğ ı ı ı ifade
ederken ğ ı ı 00 puan maksimum ğ ı ı ve ortadaki 50 ı da orta
derecedelci bir ğ ı ı ifade ş Bu durum, ı ş önce her olguya
ı ı ş ı
Doksan olgunun tümünde ş hareket ı analiz ş ş hareketi
analizi için, separasyon modüllerinin ı önceki ve sonraki dental
ı (veya ı [cast]) ı ş ı Ölçüm, ikinci premolar ile birinci molar
44
E.Ü. İ Ş İ İ İ İ
 
ı dijital bir kumpas (Shinwa Co, Osaka, Japonya) ı
ş ş
V AS skorunda ve ş hareket ı ı ı radyasyon uygulanan ve
uygulanmayan taraflar ı gözlenen ı ı ı ve ı ş her zaman
ı gruplar ı ı ı ı istatistiksel analizi için   ı 2
yönlü ı varyans analizi ı ı ş
Bu ı ş sonucunda, incelenen olgular ı ş ı ı ı bir fark
ı ğ ı VAS verileri istatistiksel analiz için her grupta bulunan bütün
olgular ı ı kombine ş s grubunda ğ ı düzeyi, separatör
ş 24 saat sonra pik ı ş ı ve I .haftada ı ı um
düzeydeydir(20).
(VAS)
• rightslde
Q.
1UU
ı
o
• ı
n
C)
0
80
<U
.s
&
-
00
0

.6 40
11:1
Q.
....
o

20
"'
i

't.'f. :tt
c:
o
6h 12h 1d 2d 3d 4d S d 7d (tim el
Separasyondan 30 saniye sonraki skorlarla ş ı ş ı ı ğ ı 6.saatten 3.güne
kadar anlarnl1 bir ş daha yüksek VAS ı ve 4.günden 7.güne kadar
ı bir ş daha ş V AS ı ş S grubunda ğ ve sol
taraflar ı V AS ı ve zaman içindeki seyirler ı ı ı
ı ı ş SL grubunun kontrol ı için V AS ı bütün
deneme dönemi boyunca S grubununkine benzerdi .
45
SL grubunda bulunan 60 hastadan 50 tanesi separasyon ş ğ ı
ş ve ı O tanesi böyle bir ğ ı ş SL grubunda kontrol ı ve
radyasyon uygulanmayan taraf için ortalama V AS skorlan 30.saniyede ı ı 48
ve 40, 6.saatte ı ı 61 ve 37, 12.saatte ı ı 72 ve 42, 24.saatte ı ı 79
ve 44, 2.günde ı ı 70 ve 38, 3.günde ı ı 59 ve 34, 4.günde ı ı 32 ve
ı 8 idi. İ grup ı ı ı 4.güne kadar istatistiksel ı ı ı (P
< ı ancak 4.günden sonra istatistiksel olarak ı ğ  
(VAS)
• Control side
c.
100

e
ı
• Laser inadiation side
C)
ı
_,
;ll
ı ı
ı
m 80
ı
ı
u
Q)
s::.
-
.s
60
-
en
[
c 40
"(ij
c.
....
o

20
VI
c

=
ı ı
-
c: o
30s 6h 12h 1d 2d 3d 4d S d 6d 7d (time)
SL grubunda radyasyon uygulanmayan kontrol ı elastik
ş 30 saniye ı ile ş ı ş ı ı ı ğ ı 6.saatten 3.güne kadar
ı bir ş daha yüksek V AS ı (P < 0.01) ş SL grubunda
ı radyasyon uygulanmayan tarafta ş sonraki 30.saniye ile
ş ı ş ı ı ı ğ ı ğ ş sonraki 4.günden 7.güne kadar
ı bir ş daha ş VAS ı (P < ı ş ğ taraftan,
46
ii •
E.t. İ Ş İ İ İ FA:KULTESI

SL grubunda lazer uygulanan tarafta ğ ş sonraki 3.günden
7.güne kadar ı bir daha ş VAS skorlan (P < 0.05) ş
ş hareket ı ı analizi, lazer radyasyonu uygulanan grupta ortalama
0.78 ± 0.08 mm (n = 60, ortalama± s.sapma) ve lazer radyasyonu uygulanmayan
grupta ortlama 0.70 ± 0.11 mm (n = 60) hareket ğ ş Lazer
uygulanmayan kontrol grubu ile radyasyon uygulanan deney grubu ı ş
hareket ı ı ı istatistiksel olarak ı bir fark ı ş ı
• Bu ş   SL grubunda radyasyon uygulanmayan taraf için lazer tedavisi
ile ilgili V AS ı ve ı zaman içindeki seyirleri S grubundakilere
benzerlik göstermektedir. ı ı   S grubunda lazer tedavisi
uygulanmayan taraf için elde edilen lazer tedavisi ı güvenilir veri ler
olarak kabul ı ş ğ ı ı   daha önce tedavi ş olan hastalardan
veya hala tedavi görmekte olan hastalardan daha ı bir ş
hissedebilirler. Bu yüzden, bu ı ş ş deneyiroJerin ğ ı ş ğ
üzerindeki potansiyel etkilerini elimine etmek için ortodontik tedavi ş
olan hastalar ı ş dahil ş
Ortodontik ğ ı ı ve zaman içindeki seyrinin ğ ğ  
ğ ı ı subjektif nitelikte ı ve ğ ş ğ ile ğ ı sensitivitesi ı ı
ş ı varyasyonlardan ı çok zor ı Ortodontik
uygulamalara ş eden ğ ı ile ilgili ı ş hasta ı ı ı ve V AS
kullarularak ı ş ı Bu yöntem, ğ ı ş ğ zamanla meydana gelen
ğ ş ğ ş ı ı ve anti-enflamatuar ı
analjezik etkilerinin ş ı ı ı ı ğ bildirilmektedir. Bu ı ş
ı   C02 lazer tedavisinden sonra ğ ı düzeylerinde zamanla plaseboya göre
47
meydana gelen ğ ş ı incelenebilmesi için bir V AS ı ş ı
Ngan ve ş ı , ortodontik separatörlerin ve ilk ark telinin ş
sonra ı ı düzeyinin zaman içindeki seyrini ğ için bir V AS
ş ve cinsiyetler ya da ş ı ı ı bir ı ı
ı ş ı Bu ı ş ı ikinci ı tam olarak erupsiyona ğ ı ş
olan 16 ve 23 ş ı hastalar 18:42' lik bir erkek:kadm oraruyla dahil
ş ş veya cinsiyete göre ı bir fark ı ğ ı için elde edilen
V AS ı analiz ı gruptaki bütün hastalar için kombine ş  
Furstman ve Bemick ğ ı ı braket ş ş ı 2 saat sonra
ortaya ı ğ ğ ş Ngan ve ş ı separatörlerin
ve ilk ark telinin ş 4 saat, 24 saat ve 7 gün sonraki ı ı
düzeyini ş önceki durum ile ş ı ş ı bir ş ş
Her 2 apliyans için pik ı ı düzeyleri 24 saat sonra ş Harazaki ve
İ edgewise apliyans ve bir ilk ark ş ş olan hastalara verilen bir
sorgulama formunu kullanarak ğ ı ş zaman içindeki seyrini analiz
ş ğ ı ı apliyans ş ş ı 3 saat sonra ş ı ğ ı
ş ı 24 saatte pik ı ğ ı ve hemen hemen 1 hafta sonra ğ
ı ş ı Bu ı ş ı en ı ş 24.saatte ğ ı hissettiklerini ve
ı ş ş normale dönme ş ı ı ı göstermektedir. Mevcut
ı ş ı da 24.saatte pik bir ğ ı düzeyini ve l .ha:ftada minimum ğ ı düzeyini
ş  
Ortodontik ğ ı ile indüklenen ani-faz ğ ı ı ı lokal C0
2
lazer ı
ile ı bir ş ı daha önce ı ve ı lazerierin
ı ı ğ ı bir ı ş ı ı ile uyumludur. Ortodontik kuvvetin
uygulanmaya ş ı sonraki 54 saat içinde ğ ı ı ı ı ğ ı ı
48
bildiren daha önce ı ı ş bir ı ş ı aksine bu ı ş ğ ı ş ı
separatörün ş sonra daha uzun bir süre boyunca ( 4 gün boyunca)
devam ş C0
2
lazer ile Nd:YAG lazer ı cerrahiyi (turbinektomi ' yi) ve
ş etkisini ş ı ş ı bir ı ş C0
2
lazer grubunda daha az ğ ı ve daha
ı ı bir ş ğ ş ı ı aradaki fark, ğ lazer tipleri ile
ş ı ş ı ı ı ğ ı C0
2
lazer ı daha uzun süreli analjezik etkilerinin
ğ ş ediyor olabilir. Ancak ı sonra bir fark ı ş
ı kontrol ı 1 O' un ı V AS ı kadar varan spontan ğ ı
ı ( ğ ı ı ğ V AS ı ı 1 O' un ı inecek ş
ı   ğ ı plasebo grubu 2 taraf ı bir fark
ş ve bu taraftaki ğ ı düzeyleri, bütün ı ş dönemi boyunca lazer
tedavisi grubunda radyasyon uygulanmayan kontrol grubununkine benzerlik
ş Bu bulgular, C0
2
lazer radyasyonunun ortodontik ş hareketlerine ş
eden ğ ı ı azaltmadaki ğ ş ı sadece ğ ı ilgili ğ
ama ayru zamanda hastalar için ğ ı ı hisleri veya ı ile de ilgili
problemleri ı için ş ş ı gerekebilir.
Lazer radyasyonunun periferik sirkulasyonu ğ hipoksik hücreleri
oksijenize ğ ve ı ürünlerin ş ı ı ı ğ
bildirilmektedir. LLLT'nin Prostaglandin E2 ve interlökin gibi enflamatuar
mediyatörlerin üretimini inhibe etmedeki etkisi ile ilgili raporlar da mevcuttur . Biz
ı ı bir zaman önce ı İ ı ı ş ı ı ve periferik ve
santral sinir sistemindeki nöropeptidlerin C0
2
lazer ı ş ı
ı azalma ğ ğ ı Bu verilere göre LLL T, birden çok
etki ı sahip gibi görünmektedir. Bu etki ı ı vücut
yüzeyi ı ı ğ ı ı yükselmesi, ğ ı ı maddelerin ı ş
49
E.Ü. Ş HEKlMLiM FAKÜLTESi
KÜTÜPHANE İ
lokalsirkülasyon ı ı ğ ı ş ı ı ı ve enflamatuar faktörlerin üretiminin
inhibe edilmesi yer ı ı ı LLLT, ortodontik tedavide meydana
gelen enflamatuar proses ı bir rol oynuyor olabi lir. LLLT'nin ğ
biyolojik ı metabolizma ı ş ı ı ve fibroblastlarm ı ı yoluyla
yara ş ı ı ı içeriyor olabilir(20).
ş hareket ı ile ilgili analize gelince, ı ı daha önceki bir
ı ş ı yüksek doz lazer radyasyonu uygulanan grupta radyasyon ı ş
gruba göre %30 ı daha fazla ş hareketinin ğ ş ğ
taraftan, insanlar üzerinde yem ı bir ı ş ş dozlardaki galyum
alüminyum arsenit (GaAlAs) LLLT'sinin etkisi analiz ş ve radyasyon
uygulanan ve uygulanmayan gruplar ı ş hareketiilin ı ı ı
ı bir fark ş Bizim ı ş ı GaAJAs LLL T
ı ş hemen hemen ı dozla radyasyon uygulanan ve uygulanmayan
grup arasmda ş hareket ı ı ı ı bir fark ı Biz
bu yüzden, LLLT C0
2
lazerin ş hareket ı üzerinde negatif/olumsuz bir
etkisinin ı ğ ı ı öne sürmekteyiz. Ancak daha uzun bir gözlem süresiyle, aktif
edgewise tedavi ı ş hareket ı ı analiz edilmesiyle sonuçlar
ı ı gösterebilir. LLLT ı hala bi}jnmeyen çok fazla ş ğ için,
LLL T'nin ortodontik ğ ı ı ı etki ı ı ı ı için
ş ı ş ihtiyaç ı  
ı bu ı ş ile, hipotez ş Bu sonuçlar, lokal C0
2
lazer
radyasyonunun ortodontik kuvvet ı ş ğ ı ı ş hareketini
engellemeden ğ ı ş  
50
3.10.3.Fasiyal ı ı Büyümesinin Kontrol ı ı ı
Lazer ı ı
Ortodonti, insan büyümesi ve ş ile ilgili önemli alanlardan biridir. ş ı
enerjisi lazerlerinin ı etkileri bulunmayan) ş ş ı ı
ortodonti ğ lazerierin ı yol ğ kamtlanabilmektedir.
  ş ı enerjili" lazerierin ı fasiyal büyümesinin manipüle edilmesine
ı ş ı ı veya yetersiz büyüme problemleri ş ı yeni
yöntemlere yol açabilir(21 ).
Lazer Ortopedisi ı ı Mhd.Azhar ı ı ğ ı bir ı ş ı
ş 9 hamster ı ş Bunlar, ş ı ş ı ı 3 gruba
ı ş Birinci grup, yani A grubu, sürveyans veya kontrol grubu idi. A
grubunun ğ bir ş büyümesine izin ş ve bu gruba chin-cup ya da
lazer ı ş B grubu, her 2 tarafta ortalama ş ı 450 ı bir
kuvvetle chin-cup tedavisi uygulanan 3 hamsterden ş ı
Bu kuvvetin, normal ş engellernede veya ş etkili ğ
ş C grubu lazer uygulanan gruptu. Alt çene NM' nin 650 1 1
büyümesinde 10 - 15 j/cm
2
ı ş ı ı 90m W/cm2' de ı ı ı ı ş ı diyot lazeri,
bu 3 ı çenelerinin her 2 ı ı ş ı
Dokuz ı tümünde, her bir yöntemin B ve C ı ğ
ş ı ş ı ı ı için alt çene ı birer ı aralarla ş Ölçümler
her grup için ortalama büyürneyi ş ve Chin Cup grubundaki konvansiyonel
tedavi ile Lazer Grubu ı ş ı ş ı ı ı imkan ğ ı ş ı Dokuz
hamster ı büyüme evresinde ı ve ı ı ş ı ş ı ı
durumdadu(22).
51
Lazerin büyüme üzerindeki etkisi
Yüksek enerjili lazerde ve yüksek doz lazer tedavisinde nekrotik ı
görrnek norrnaldir.Oysa İ ı ş ı ı lazer tedavileri ve ş enerjili 22
enstanteneli doku lazeri özellikle ı hücreler üzerindeki non-ablatif etkilerinden
ı daha fazla dikkat ve ilgi çekmektedir. 650 NM'deki lazerin etkisi özell ikle alt
çenenin ekieminde veya temporo-mandibuler ekJemde (TME) oekroz ş ı
ı ı ş ı insanlarda gelecekteki ı tedavi yöntemleri konusunda bir
ş ı ı ı Bu ı ş ı kartilajenöz büyüme üzerindeki etkisi ve
kondilin büyümesi üzerindeki etki konulanna ı ı ş Kondil, daha somadan
prolifere olan ve birikime ğ çok ı stratumlardan ş  
Kondil ı ı ı ş ı
• Fibröz kapsül
• Prekoodroblastlar ve skeletoblastlar
• Kartilajenöz matriks ı ı matriksi)
• Fonksiyonel kondroblastlar
• ı ğ ş kondroblastlar
• ı ş kartilajenöz matriks
• Dejenere olan kondroblastJar
• Bireysel (tek tek) osteon' lar
• Osteoblastlar
• Endokondral kemik lamelleri
Ancak ş lazer enerjili lazerin etkisi biraz daha ı ı çünkü bu etki esas olarak
büyüme zonu ve maturasyon zonu olarak ı bölgede veya ş bir ş
prekondroblastlarda, kartilajenöz matrikste, ı ğ ş kondroblastlarda
ve ı ş kartilajeoöz matrikste meydana gelmektedir(22).
52
E.Ü. İ Ş İ İ İ FAKÜLTESi
KÜTÜPHANE İ
Ş 24. Cbincup
Büyüme zonu olarak ı ı bölgeyi fibröz kapsül, prekondroblastlar ve
skeletoblastlar ş kartilajenöz matriks, fonksiyonel kondroblastlar,
hipertrofiye ğ ş kondroblastlar ve kalsifiye ş kartilajenöz matriks de
maturasyon zonunu ş   Dejenere ş kondroblastlar ise erozyon zonu ı
verilen bölgeyi ş   Mandibuler kondil ile ilgili son tenninoloji, ı
zonudur. ş enerjili lazer maruziyetinden sonra büyüme zonundaki tabakalarda
bulunan hücrelerin ı ı ı ğ ı ve maturasyon zonunda ı ı ı ı
ı ğ ı ş   Bunun ardmdan, yeni ossifiye olan ı ş
azalmakta, ş bir ş büyüme gecikmektedir.
53
-

.
. ..
., • ... 1 f •
' ...
.. 1
1"
·".
.

.. . .....
-
. .
..,
• < 1
. ..
-
• •
• •
• •


tU l t\ 1}).'\ISI\
ı ı ı ı ı ehunJr ı ı
- ı ı ı     ı IHIJlJI\
ı ı ı ı nf ul b
Sonuçta, bu denemede, ebin-cup'un 7 ay boyunca ı ğ ı B grubunda
mandibuler eklemdeki en büyük retardasyon denemenin ş ı ş olup çene
büyümesinde en büyük gecikme yüzdesi ilk ay içinde ş (%42 ı
Belki de bu ı ı yüzde, kondili geriye ğ çeken çene üzerindeki ön-
ğ ı ı ı ile ilgiliydi . Bununla beraber B grubundaki gecikme
denemenin 7. ı ı son günlerinde sadece %8 düzeyine ş (P > 0.05).
B grubunun aksine C grubunda (3 hamsterin ş enerjili lazerle tedavi
ğ yedinci ayda en büyüklfazia gecikme söz konusuydu. Büyümedeki gecikme
ğ ilk ay içinde minimum düzeyde ş (%5 ı ama büyüme daha
sonra, yedjnci ı son günlerinde A grubuna göre ş ı %20 daha az ş (P
< 0.05). C grubu bir ı ı etkisi sergilernemektedir
54
E.fi. İ Ş İ İ İ FAKÜLTESi
KÜTÜPHANE İ
Lazer ğ C grubundaki ı ı mandibuler büyümeyle
ilgili kapasitesinde belirgindi. Büyümenin ı ı ı sürekli bir ş artarak
birinci aydaki %5 ı denemenin son ş ı ş ı %20' ye ı ı ş ı
Months
2
3
4
5
6
7
Group B "Chin-Cup"
AC SD
42
25
22
25
20
13
8
0.084
0.069
0.047
0.036
0.026
0.061
0.064
Group C "low energy laser"
AC
5
7
9
13
15
17
20
SD
0.011
0.013
0.014
0.012
0.016
0.025
0.022
• Bu deneme, gelecekte ettin-cup tedavisinin yerini alacak potansiyel bir
ı göstermektedir.Bununla beraber, in vivo ş böyle bir
denemenin ş ı ı ı ş ı enerjili lazer tedavisinin yan
etkileri ı daha derinlemesine bir bilgiye sahip olmak çok önemlidir.
Böyle bir denemenin önemi, lazerin normal büyüme üzerindeki etkisini
göstermesinde ı ı ı bir hasar olmadan
tolere ğ üst ı ı ı veya ş ğ bilmek de hayati bir önem
ş ı
Lazer enerjisinin doku ı eticilerne ı tam olarak belli
ğ Yüksek ı   ı veya ı "reseptörleri" bulmak önemli ı
Bunlar belirlenebiise terapötik yani tedavi edici bir lazer ğ belirlenmesinde
büyük bir öneme sahip ı
55
3.10.4.0rtodontide Kozmetik ş ğ Prensipleri
Klinik ortodontistl erin en büyük mesleki stres faktörlerinden biri , hastalardan
ve ebeveynleri nden gelen tedavinin bitiritmesi ile ilgili sürekli ı ı Tedavinin
ı ğ ı gi bi yürümesi için, hasta kooperasyonu ve ş ı
ı gibi ş ön görülebilir faktörlerin bi r arada ş gerekmektedir. Ancak
beklenmedik problemler, ğ ş erupsiyon problemleri ve ı belirli ş
doku karakteristikl eri tedavi süresini uzatabilir(23).
İ Ş DOKU LAZER UYGULAMALARI
Parsiyel olarak erupsiyona ğ ı ş ş braket ş için
ş yolunun ı ı
Ortodontik tedavinin ilerlemesi ş inkomple veya geç ı
sonucunda ı bir ş gecikmektedir çünkü braket ş için ş
labial yüzeyine yeterince ş ı ı Ya ş tam olarak
ı ı ı beklememi z ya da ı dokunun ı ı için periodantiste sevk
etmek gerekir. Bu seçimlerin her iki si de toplam tedavi süresine ciddi bir ek zaman
yüklemektedir. Ortodonti muayenehanelerinde ı kronun üzerinin ı ı için
bir ş doku lazeri ı ve lazer prosedür ı insizyonu
ğ için braketler de ı gün içinde ş  
Ş 25. Braketler için yer ı ı ile insizyon
56
Ş 25'deki hastada ı içine ş olan mandibuler bir kanin ı ama
ş fasiyal ı gingival doku ı ş ı ş doku lazerinin ı
ş ı önce ş ş için seçimlerimiz ş ş ı
I) bir braketi sub-gingi val olarak ğ ı ş  
2) ş ucuna bir buton ğ ve onu ekstrüze etmeye ı ş  
3) ı   krona ş ğ ve bir braket ş ğ bir ş
ş ı ı ı ı için bir peri odontiste sevk etmek.
Bunun yerine, ı dokuyu lazerle ı ş bütün fasiyal
yüzeyi ı ı ş ı ve insizyon, "bi yoloj ik pansuman" ı verilen bir ş ı ı ş
ğ için ı vizitte braket ş mümkündür(24).
ı ı ş ı ş kaniDierdeki dokunun yönetilmesi
ı ı ş ş kaninierin üzerinin ı ı   ortaya ı ı ı ve erupsiyonu için
pek çok tedavi ğ mevcuttur. Bir ş ğ cerrahi olarak ortaya ı ı ı  
bir braket ğ ve ş ı içine ğ hareket ettirilir. Bazen ş   kendisine
tutunan dokuyla birlikte ı bu durum ş 26' da ğ gibi tedavinin
ilerlemesini engeller.
Ş 26
Lazerin ı   ı tekrar cerraha geri sevk etmek ve braketi
ğ için yeni bir randevu ı gerekmekteydi. Bugün ise ş üzerini
57
E.a. İ Ş İ
KUTUfHANESl
hemen açmak için lazer kullarulabilmektedir. Bu hastada üstteki doku lazerle
ı ı tedaviyi yerinde tutabiirnek için hemen bir ş ş
ş ğ ı ı ş ı dokunun ı ı ı
Büyük miktarda ş ı ı gereken hastalarda gingival doku
genellikle, interdental ş ı haline gelmektedir. Bu problem kötü oral
hijyenle, ğ zaman artmakla beraber büyük ölçüde, ş kapatma ı ı bir
fonksi yonudur. Büyük miktarda doku ı ı ğ ı zaman periodontal bir sevk
gerekir. Ancak minör doku ı Iazerle ı
. ,... ,.., - .•.
•.. . . .
'
' ... .. .. - ,.

  ......... . . ···- ··. ·
-='· .
Ş 27
Ş 27de gösteri len hastada maksiller kanin üzerindeki doku ı ı
hareketini ş için ark teline ğ ş ı ı Sadece ş üzerini ı
ı ama ı zamanda hacmini azaltmak için ş doku da düzenlenir.
Ama ı doku kaninin önünde yukan ğ ı ı ş ı ve bu, brakete ş
bloke ş ı dokuyu ı için lazer ı ı ş ş yeniden ğ ı
arch teli tamamen yerine ş On iki hafta sonra ise ş ı
İ molarlar üzerindeki ş dokunun eksizyonu
Modern ortodontik materyallerin, ikmci molarlann ş bir ş
ğ ı izin vermesine ş ı ı hastalarda fazla ı randevulanndan
ı için bu ş hala ı gerekmektedir. Ancak ı ş bir
58
hayal ı ı ğ ı ikinci molarlan ı tercih ğ ama ş doku
ğ için bunu ğ ı ı hastayla ş ı ş ı   Ş 28).
Ş 28
Bu dokular, ş doku lazeriyle ş ı bir ş ı ı ve ı
randevuda ya da yara ş sonra bir bant ş uygulama, bu
ş daha erken ı ve tedavi süresinin daha etkili bir ş
ı ı imkan verir.
Kötü oral hijyene ğ ı dokunun ı ı ı
Her ş hastalan iyi oral hijyen ğ konusunda motive etmenin hayal
ı ı ğ ı ı ş ı ş ı ı hastalar durumu evde idare ederler ancak durum her
zaman böyle ı ı kötü oral hijyeninin, ş ş gingiva1 dokularla
ı ğ ı ve sonra ı kanama ve ı ı sebebiyle ş
ı ı ğ ı ve ş ipiyle yeterince ğ bir ı ı döngü ş Bu
durumda enflamasyonu elimine etmek için, bir kez daha temizlerneye uygun olan
gingival konturlar ş ı dokuyu ı ı Doku bir kez ş
sonra ı oral rujyeruni daha iyi bir ş sürdürmesi ı olur ve böylece
hasta tekrar ı prosedüre girmek zorunda kalmaz. Tedavi ı ğ ı ve hipertrafik
gingival konturlann ğ iyi ı ğ ı zaman lazer konturlama çok daha ş
kozmetik sonuçlar verebilir(25).
59
E.Ü. İ Ş İ İ İ İ
KÜTÜPHANESI
Aftöz ülserlerin tedavisi
Ortodontik hastalar için en ı edici deneyimlerden biri aftöz ülserlerin
olusumudur.
,
Ş 29
ş hastalara tuzlu su ı ı ş anestezik ve palyatif ğ ı
ı ve özellikle persistant ve ğ ı lezyonlar için reçeteli bir tetrasiklin ve
topikal anestezik ı ı verilmekteydi. Bu solüsyonlann ı ı ğ ş
derecelerde duruma ı ı olabilmekteydi ğ sadece durumun telere
edilebilir bir hale gelmesini ğ ı
Diyot lazer potansiyel bir çözüm ı Önerilen teknik, lezyonla
kontakt ı ı ı ş ı (1-2 ı ı   bir mesafede) çok ş   ı bir ı
ger ektirir. Lazer 30 saniye boyunca aktive edilir ve tecrübelere göre hasta, ğ ı ı
hemen ortadan ğ ş 29) Aftöz ülser genellikle lazer
tedavisinden ş ı 1 gün sonra ş ve ı oysa tedavi ş
lezyonun i ş 1 O- 14 gün sürmektedir.
Sonuç olarak, ortodonti st, ş doku lazer ğ klinik ortama
eklemeden önce pek çok konuyu göz önünde bulundurmak ı Bu konular
ı ş yer ı
60
ı Ortodontistin, ı ş ğ potansiyel ı ı ilgili konfor
düzeyi,
2) Ortodontistin ş doku modifikasyonunu ş için enstrüman
kullanmadaki konfor düzeyi,
3) Ortodontistin, ortodonti muayenehanesinde ş doku "cerrahisinin"
ğ üstlenmedeki konfor düzeyi ve
4) Aletin maliyeti.
Bu ı ş sonucunda,teknolojinin günlük ğ eklenmesinin hastalar
için nihai estetik sonuç ı ı son derece ı ğ ve hasta ı ı ı dikkat
çekici bir ş olumlu ğ ş ı Uygulanan tek anestezi topikal
anestezidir ve ı ı fokal enjeksiyonlar sorun ğ ş doku
lazerlerinin estetik ı ı ş ı bir ğ büyük ı da ı ş tedavi
ğ  
3.1 O.S.Ortodontide, Erbium, Chromium: Y ttrium-Scandium-Gallium-
Garnet Lazer Sistemleri ile Minenin Pürüzlendirilmesi
Buonocuore'nin ı 955'deki raporundan beri ş ı ı bir bonding ı ı smear
ı ı ı ı ı ile ilgili standart protokol asitle ı protokolü ş
Çözünen hidroksiapatit kristallerinin ş ğ düzensiz mine yüzeyi ı ı adeziv
komponentlerinin penetrasyonuna izin verir ve bu penetrasyon mikromekanik bir
İ ğ asitle ı ı belirli hidroksiapatit ş ı ı seçici
bir ş erozyona ğ ve reçine ş ş penetrasyonu
ş ı retansiyonu ı ı gibi görünmektedir. Bu mikromekanik ğ ı
ş uzun dönemde ğ kuvvetine ı ı
61
E.Ü. İ Ş İ İ İ İ

Lazer radyasyonunun smear ı ı ş ı ğ
bildirilmektedir. Lazerle ı sonra minede erime ve remineralizasyon gibi
fiziksel ğ ş meydana gelmektedir. Silverstone ve ş ı ı ı ş
ı ortofosforik asitle ş tip III ı patemindekine benzer bir ş
çok ı por ve ı benzeri inklüzyonlar ortaya ı  
4. İ AVANTAJ VEDEZA V ANTAJLARI
İ AV ANTAJLARI
• Enfekte dokuya ş ı seçicilik
• Operasyon ı bakteri ve patojenlerin ş ı ı ı
• Daha ı ı ş
• ş doku uygulamalannda iyi hemostaz ğ ı
• İ ş ı ı anestezj ı ı mirtimal ı ya da hiç
ı çocuk hastalarda anksiyetenin ortadan ı ı
• Sutür ı ı ı ı
• Lazerle ı kavitenin ı zamanda dezenfekte ı
• Lazerle ı kavitede dentin üzerinde smear ı ı
• Kemik ı ve konturlama ş ı ı  
LAZER DEZA V ANTAJLARI
• ı ı ı
• Pratik istemesi
• ı operasyonlar ı ı operasyon bölgesine ş ı güçlük çekilmesi
• Dokunun ı ı ı sonucunda meydana gelebilecek termal hasarlar
• Metal restorasyonlara etki etmemesi
• Tek bir cihazla tüm ş ı ı  
62
ÖZET
Tam ı   ı ş ı ı ş ı yayan ı ş ı yükseltici" olarak
ş ı ı ı lazerin ı ğ ı maddelere göre Argon, Diode, HeNe, Nd:YAG,
Er:Yag ve C0
2
lazerler gibi birçok ş bulunmakta ve bu lazerler ilerleyen
zamanla ş ğ etkin olarak ı ı
Meydana gelen ş ğ ş ğ lazer
ı rutin ş olarak; ğ erken ı ı kavite
preparasyonunda, endodontide, dentin pürüzlendirilmesinde, periodontolojide,
ş doku cerrahisinde, tük:rük ş ı ı ı ortodontide
ı birçok teknikler mevcuttur.
Ş an teknik olanaklar çerçevesinde, kavite preparasyonunda Er:YAG
lazer,derin olmayan yüzeyel cerrahi ş Nd:Y AG lazer, her türlü cerrahi
ş C0
2
lazer ş ğ rutin ş için uygun sistemler olarak
ş ı ı ı
Lazer ı ı ı ş ı ile ortodontide ı ı da ş ş
olup, ğ ı azaltmada, biostimulasyonda ve braketlerin ı ş ı ı ı
ş önemli boyutlara ş ı ş ı
63
KAYNAKLAR
1. Matsumoto K: Laser in endodontics. Dental Clinics of North
America,2000;44(4):889-904.
2. Frentzen M and Kort HJ: Laser in dentistry: new possibilities whil advancing
laser technology.Int Dentj,1990;40:323-332.
3. Coluzzi D J:An overview of laser wavelenghts used in dentistry.Dental
Cl ini es ofNorth America,2000;44( 4):753-764.
4. Önal B: ş sert ı laser ı ı   ş K Derg, 1993,2:61-64.
5. Van Fraunhofer JA,Allen DJ and Orbell GM:Laser etching of enamel for
direct bondingAngel Orthod,1993; 1:73-76.
6. ı E: Lazer Nedir.Dentiss,2007;1(2):22-32.
7. Üstün Ç,Özçelik O:The use of Carbon Dioxide Lser in Oral Tissues.ADO
Journal ı Sciences,2007;1(4):55-62.
8. ı H,Ivarsson L.E,Johansson K,Lindhagen J,Lundgren O:Assessment of
gastric bloodjlow wilh laser jlowmetry.Scand J Gastroentero1,1998;23:1203-
1210.
9. Bader and Krejci:lndications and limitalions of Er:YAG laser applications in
dentistry.American J of Dentistry,2006,voll9,no.3.
1 O. Canneo D. M. Todea : Laser applications in conservalive dentistry.TMJ,
2004, vol.54, no.4,392-404
ll . S.Parker: Surgical fasers and hard denfal tissue. British Dental
J,2007;202:445-454
64
.. .
ı     Ş İ İ İ FA:KtJLTESl
KÜtÜPRANESI
12. Hilgers JJ, Tracey SG. Clinical uses of diode Jasers in orthodontics. J C/in
Orthad.2004; 38(5):266-273
13. Sarver DM, Yanosky M. Principales of cosmetic dentistry ı n
orthodomtics:Part3. Laser treatments for tooth eruption and soft tissue
problemsAm J Orthad Dentofacial Orthap.2005; 127(2):262-164
14. Mark R. Yanosky, DMD, MS. İ n p   c t i c e Vestavia Hi/ls :the soft tissue laser
15. Brown DF, Moerenhout RG. The pain experience and psychological
adjustment to orthodontic treatment of preadolescents, adolescents, and
adults. Am J orthad Dentofacial Orthop.l991;100:349-356
16. Jones M, Chan C.The pain and discomfort experienced during orthodontic
treatment: a randomized controlled elinical trial of two intial aligning arch
wiresAm J Orthad Dentafacial Orthap. 1992;102:373-381
17. Harazaki M,Isshiki Y. Soft laser irradiation effects on pain reduction ı n
orthodontic treatment.Bull Tokyo Dent Coll.l997; 38:291-295
18. Anic I,Tachibana H,Masumoto K, Qi P.Permeability,morphologic and
temparature changes of cana) dentine walls induced by Nd:YAG, C0
2
and
argo n laser. Int Endod J 1996 ;2 9: 1 3-22
19. Verschueren RC,Koudstaal J, Oldhoff J. The carbondioxide laser, same
possibilities in surgery. Acta Chir Velg. 1975;74:197-204.
20. Koji Fujiyima, Toru Deguchi, Takashi Murakami.clinical effect of C0
2
laser
in Reducing Pain in Orthodontics
21. Ackerman JL: The Challenge of Adult orthodontics, 1 Clin Porthal
1981; 12:43.
22. Mhd.Azhar Kharsa use of laser in controlling the growth of facial structures,
laser arthopedics.
65
23. Roth SF, Heo G,Vamhagen C, Glover KE,Major PW.Occupational stress
among Canadian orthodontics.Angle Orthad 2003;73:43-50.
24. Sarver DM, Yanosky M. Principles of cosmetic dentistry in orthodontics; part
2.Soft tissue laser tachnology and cosmetic gingival contouring.Am J Orthad
Dentofacial Orthop ı  
25. David M.Sarver and Mark Yanosky Principles of cosmetic dentistrt in
orthodontics:Part 3.Laser treatments fot tooth eruption and tissue
problems.Vestavia Hills
26. Buonocore M.G. Simple method of increasing the adhesion of acriJic fillings
materials to enamel surfaces.J Dent Res ı 955. 50: 25
66
E.Ü. İ Ş İ İ İ İ
KÜTÜPHANESI
İ Ş
I 988 ı ı İ   ğ İ ğ ilk 4 sene EmJak ı
İ ğ Okulunda ş ı daha sonra ise İ Özel Tevfik Fikret İ ğ
Okulunda devam ettim. Liseyi ş ı Anadolu Lisesi' nde okudum.2006 ı ı
Ege Üniversitesi ş ğ Fakültesi ' ni ı
67