REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA

NACRT

PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORA UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU, S KONA NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, studeni 2013.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORA UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog prora una Republike Hrvatske za 2013. godinu sadržana je u lanku 2. stavku 4. podstavak 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 – pro iš eni tekst).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE I Hrvatski sabor na sjednici održanoj 4. prosinca 2012. donio je Državni prora un Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, br. 139/12 – u daljnjem tekstu: Prora un) i Zakon o izvršavanju Državnog prora una Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, br. 139/12). Na sjednici održanoj 19. travnja 2013. Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Državnog prora una Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, br. 53/13). Zbog pove anja deficita državnog prora una mijenja se iznos do kojeg se Vlada može zadužiti na inozemnom i doma em tržištu novca i kapitala što je iskazano u Ra unu financiranja. U skladu s navedenim, ovim se Zakonom mijenja visina zaduživanja. Predloženo rješenje omogu uje redovito izvršavanje prava i obveza prora unskih korisnika u skladu s makroekonomskom politikom i financijskim mogu nostima državnog prora una.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA Za provedbu ovoga Zakona osigurat e se sredstva iz izvornih prihoda i primitaka Prora una.

IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Temelj za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog prora una Republike Hrvatske za 2013. godinu po hitnom postupku sadržan je u odredbi lanka 204. Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine, br. 81/13) i to zbog drugih osobito opravdanih državnih razloga. Naime, radi pravodobnog izvršavanja rashoda i izdataka Državnog prora una Republike Hrvatske za 2013. godinu, potrebno je donijeti Zakon po hitnom postupku, jer bi njegovim nedonošenjem mogle nastupiti štetne posljedice u pogledu izvršavanja poslova, funkcija i programa korisnika državnog prora una u 2013. godini.

2

KONA NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORA UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU

lanak 1. U Zakonu o izvršavanju Državnog prora una Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, br. 139/12 i 53/13) u lanku 26. stavku 1. iznos: „26.295.565.365,00“ zamjenjuje se iznosom: „31.096.185.096,00“. U stavku „15.571.902.518,00“. 2. iznos: „15.573.502.517,00“ zamjenjuje se iznosom:

U stavku 3. iznos: „3.959.781.161,00“ zamjenjuje se iznosom: „3.500.482.304,00“, a iznos: „1.707.758.454,00“ zamjenjuje se iznosom: „1.054.794.585,00“. lanak 2. U lanku 29. broj „58“ zamjenjuje se brojem „60“. lanak 3. Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

3

OBRAZLOŽENJE lanak 1. Mijenja se iznos do kojeg se Vlada može zadužiti na inozemnom i doma em tržištu novca i kapitala što je iskazano u Ra unu financiranja. Teku e otplate glavnice državnoga duga mijenjaju se sa 15.573.502.517,00 kuna na 15.571.902.518,00 kuna. Teku e otplate glavnice duga, iskazane u financijskim planovima izvanprora unskih korisnika državnog prora una mijenjaju se sa 1.707.758.454,00 kuna na 1.054.794.585,00 kuna. Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanprora unskih korisnika državnog prora una mijenja se sa 3.959.781.161,00 kuna na 3.500.482.304,00 kuna. lankom 2. mijenja se udio ukupnog državnog duga u bruto doma em proizvodu te sada može iznositi najviše 60 posto ukupnog bruto doma eg proizvoda u 2013. godini. lanak 3. Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

4

TEKST ODREDBI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORA UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU (Narodne novine, br. 139/12 i 53/13) KOJE SE MIJENJAJU 2. Zaduživanje i teku e otplate lanak 26. (1) Zaduživanje se može provesti na inozemnom i doma em tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 26.295.565.365,00 kuna iskazanog u Ra unu financiranja Prora una. (2) Teku e otplate glavnice državnoga duga, iskazane u Ra unu financiranja Prora una za 2013. godinu u iznosu od 15.573.502.517,00 kuna, te pripadaju e kamate imaju u izvršavanju Prora una prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima. (3) Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanprora unskih korisnika državnog prora una iznosi 3.959.781.161,00 kuna. Teku e otplate glavnice duga, iskazane u financijskim planovima izvanprora unskih korisnika državnog prora una iznose 1.707.758.454,00 kuna.

3. Upravljanje državnim dugom lanak 29. U 2013. godini ukupan državni dug može iznositi najviše 58 posto ukupnog bruto doma eg proizvoda u 2013. godini.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful