POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ EWANGELIA ZDROWIA Leczenie naturalne …B ! Ja" Pan" t#$% le&arz Pra#'a na cza( )ecn* +,--.

+ O/rac #anie0 Jace& P re'a 1 re&ta i /rz*2 t #anie ' 'ru&u0 Pi tr 3acie%e#(&i Dru&0 Pi tr 3acie%e#(&i W*'a#nict# 0 PRAWDA NA 4ZAS OBE4NY S&r5/ czt56," 78+8,- 4iec9 cine& Tel5 -:.;,76+-<+,< P B = 8-" .6+>-- T*c9* Tel5-6,;6,<+<:+77 ###5/ra#'a5 #n5/l SPIS TRE?4I Leczenie naturalne : Pr @ila&t*&a 8 Aart #anie ciaBa >> A*'r tera/ia >> Zi B lecznict# >6 A/itera/ia >< S & tera/ia >7 Prz*/ra#* i #arz*#a lecznicze >C P (t ,, Inne Dr '&i lecznicze ,< D ! #a a/tecz&a natur* ,8 G rEcz&a ,C Al@a)et*czn* (/i( c9 r$) 6F&Ba' i!!un l 2iczn* .C Sa! zatrucie r2aniz!u :Na%#iG&(z* le&arz lu'z& Dci :> Sc9 rzenia i ' le2li# Dci ule2a%Ece za9a! #aniu /rz* u!ie%Gtn*! za(t ( #aniu %arz*n" # c$# i z)$H :6 P '(ta#* 9*'r tera/ii :8 P '(ta# #e za)ie2i # ' lecznicze <> 1E/iele <> 1 !/re(* <. Za#i%ania << Le#at*#* << We#nGtrzne za(t ( #anie # '* i zi$B <8 Leczenie c9 r$) /rzeziG)ieni #*c9 <8 3 'lit#a" / (t" # 'a <7

3i&r &li!at <7 Dieta i na/ %e <C G rEcz&a <C 1a(zel i &atar 81E/iele i in9alac%e 8> 1 r na 3$z2u 8, SzataI(&ie !e'iu! 8: Leczenie naturalne 49*)a nie !a czB #ie&a" &t$re!u )* nie zaleHaB na z'r #iu5 Nie(tet*" na%czGDcie% ' c9 'zi!* ' te2 #ni (&u za /$Jn " 2'* c9 r )a !a na( # (# ic9 (z/ nac95 Na#et #te'* H*cie # z'r #iu i ra' Dci %e(t ! Hli#e5 W*(tarcz* tr c9G c9cieK i tr c9G (iG #*(iliK" a)* z!ieniK (#e na#*&i5 Nie '&r*#a!* A!er*&i" c9ce!* t*l& /rz*/ !nieK" He H*cie # z2 'zie z naturE %e(t %e'*n*! (/ ( )e! na (zczGDcie i z'r #ie5 W(/$Bcze(na nau&a" a # %e% czGDci i !e'*c*na" za)rnGBa # Dle/* zauBe&5 Za!ia(t lecz*K + ni(zcz*5 Za!ia(t / !a2aK # cier/ieniu z!u(za /rzeciGtne2 czB #ie&a ' ni(zczenia (# %e2 z'r #ia" za+ra)ia%Ec na t*! & l (alne /ieniE'ze5 3e'*c*na" /rze!*(B /r 'u&c%i le&$#" le&arze" zarzE'c* z'r #ia" #(z*(c* '/ #ia'a%E za t " iH # LLI #ie&u ze z'r #ie! na(z*! %e(t c raz 2 rze%" c raz #iGce% c9 +r*c9" za(tan$# (iG" %eDli u#aHa(z" He ! %e / 2lE'* (E 2ru) /rze(a+'z ne5 Je(t t*l& %e'na '/ #ie'J5 W(/$Bcze(n* (t*l H*cia" #ie'za" nau&a ''ala%E na( c raz )ar'zie% ' z2 '* z naturE5 Bia'a #a! ! r'erc*" He & (zte! lu'z&ie2 z'r #ia 2r !a'zicie (# %e !ili +n*5 P 'a! t*l& '#a /rz*&Ba'*5 Ta)let&i z &rz*H*&ie! + @ac9 #c* #ie'zE" He %e(t # nic9 @enace+t*na ni(zczEca ner&i" / # 'u%Eca #*(*/&i" )ez(enn DK" za)urzenia & ncentrac%i i uzaleHnienie5 W #iG&(z Dci &ra%$# /r 'u&c%a te2 le+&u %e(t za)r ni na Mna /rz*&Ba' # Ru!unii" # FSA /r 'ucenci !u+(zE u!ieDciK na /a& #aniu na/i( (z& 'li# Dci 'ziaBaniaN5 P &il&u latac9 uH*#ania" czB #ie& !a zni(zcz ne ner&i i %e(t nar& +!ane!5 Pira!i' n + zna%'u%e (iG # ta&ic9 Dr '&ac9 /rzeci#)$l #*c9 %a& Oera!i'" 2ar'an" /a)ial2ina" i(al2in" ' l @en" c @e' n" a!i' c9in5 Je(t ta&He za)r ni n* # #ielu &ra%ac95 P # 'u%e 'e/re(%e" u(z&a'za ner&i i #Etr )G5 W P l(ce #Dr$' @ac9 #c$# ten @a&t %e(t ' )rze znan*5 D /ier caB&ie! nie'a#n / '%Gt 'ziaBania" a)* ten (tan z!ieniK5 4aBa #(/$Bcze(na @ar!aceut*&a i !e'*c*na %e(t /arta na Dr '+&ac9" &t$re / /r (tu ni(zczE naturalnE '/ rn DK r2aniz!u5 Pr / nu%e!* ci #*%Dcie z te2 )BG'ne2 & Ba5 49ce!* / &azaK ci" He %e(t %e'*na ' )ra 'r 2a + /r @ila&t*&a i leczenie naturalne5 P*+cie z2 'nie z naturE" z na&aza!i St#$rc*" /arte na (zacun&u ' (#e2 ciaBa i u!*(Bu5 T*l& !e'*c*na naturalna / z#ala na za+c9 #anie z'r #ia" na#et # ta& nie(/rz*%a%Ec*c9 #arun&ac9" %a&ie (E )ecnie5 Nie / ''a#a% (iG nie!E'r*!" &t$rz* t#ier'zE" He 'ziD #(z*(t& (z& 'zi5 T nie/ra#'a5 3 He(z )*K z'r #*5 Ale t #*!a2a ra'*+&alne% z!ian* !*Dlenia5 49ce!* ci # t*! / !$c5 JeDli c9ce(z )*K z'r #*" t / #inieneD z!ieniK #iele # t# i! H*ciu5 DziD /anu%e ! 'el na(tG/u%Ec* + r )iG" c c9cG" a %eDli zac9 +ru%G" t i'G ' le&arza5 On !i 'a %a&ED truciznG i 'ale% r )iG t " c c9cG5 Prz*'aB )* (iG tr c9G (zczer Dci5 Nie %e(t ! Hli#e )*K z'r #*! )ez 'r )in* #*(iB&u z na(ze% (tr n*5 Ale ta 'r )ina #*(iB&u ! He za # c #aK l)rz*!i!i z*(&a!i z'r # tn*!i5 A)* )*K z'r #*! czB #ie&ie! %e(t t*l& %e'na ! Hli# DK + z!iana (t*lu H*cia z ' +t*c9cza( #e2 na zu/eBnie n #*" /art* na na(tG/u%Ec*c9 za(a+ 'ac90 + 3 %e z'r #ie zaleH* /rze'e #(z*(t&i! 'e !nie5 + 3 %e z'r #ie %e(t )ar'z #aHne" 'late2 teH / D#iGcG !u tr c9G cza(u i #*(iB&u5

+ Ja (a! %e(te! ! i! na%le/(z*! le&arze!" 2'* & rz*(ta! z natu+r*" a/te&i Pana B 2a5 + Pan B$2 c9ce !i / !$c" 'aB #iele ' )r*c9 ra'" &t$re / #iniene! znaK i (t ( #aK5 + Z'r #ie t za2a'nienie & !/le&( #e" !a na nie #/B*# #iele cz*nni&$#5 + SzczGDcie i z'r #ie (E ze ( )E / #iEzane" t*l& z'r #* czB #ie& ! He )*K (zczGDli#*5 Prz*%Gcie t*c9 za(a' %e(t niez!iernie i(t tne5 Szcze2$lnie i(t tnE r lG '2r*#a /r @ila&t*&a5 JeDli %e(teD c9 r*" t %uH za /$Jn " #aH+ne" a)* ' c9 r )* nie ' /uDciK5 Je'na& na#et #te'*" 2'* ' /a'nie ciG c9 r )a" ! He(z %E / & naK (a!5 T# i! na%#aHnie%(z*! #(/$B/rac #ni&ie! / #inien )*K Pan B$25 3 He ' te% / r* t*! nie !*DlaBeD" ale B$2 c9ce" a)* &aH'e Je2 'ziec& Ma %e(teD!* /rzecieH 'zieK!i B H*!iN )*B z'r #e5 W na(z*c9 r z#aHaniac9 /iera!* (iG /rze'e #(z*(t&i! na B H*c9 ra'ac9 'n Dnie z'r +#ia5 O/iera!* (iG ta&He na zau@aniu + u@a!*" He ! 'lit#a %e(t %e'+n*! ze Dr '&$# / !a2a%Ec*c9 # leczeniu cz* zac9 #aniu z'r + #ia5 Za2a'nienie z'r #ia t )ar'z (zer &i #ac9larz za2a'nieI5 Or+2aniz! lu'z&i %e(t )ar'z (& !/li& #an*5 Je(t nie(B*c9anie /rec*+z*%n*! !ec9aniz!e!" )ar'z czuB*!" 2#aBt #nie rea2u%Ec*! na #(zel&ie an !alie5 3* #ielu z%a#i(& nie czu%e!*" ale t nie zna+cz*" He r2aniz! nie rea2u%e5 Dlate2 teH" %eDli c9ce!* )*K z'r #i" !u(i!* ' /r )le!u / 'e%DK & !/le&( # 5 Trze)a #ziEK / ' u#a2G" He na z'r #ie #/B*#a #iele r$Hn*c9 cz*nni&$#5 JeDli zanie')a!* c9 ciaH %e'en z nic9" t zacz*na%E (iG /r )le!*5 Na na(ze z'r #ie" al) %e2 )ra&" /racu%e!* lata!i5 Z!ian* (E czG(t / # lne" nie#i' czne5 D /ier " 2'* / czu%e!* )$l" rea2u%e!*5 A /rzecieH / #inniD!* !ieK tr c9G #* )raJni5 Je+Dli !nie nie ) li" t #cale nie znacz*" He #(z*(t& %e(t # / rzE'&u5 Pr @ila&t*&a %e(t #aHnie%(za ' (a!e2 leczenia5 Lata zanie')aI /r #a'zE ' c9 r )*5 Je(t na na%czGDcie% e@e&te! na(ze% le&& +!*Dln Dci" He)* nie / #ie'zieK 2Bu/ t*5 Dlate2 2r !n* naci(& &Ba'zie!* na /r @ila&t*&G5 WiG&(z DK c9 r$) t e@e&t #iel letnie2 zanie')ania na(ze2 r2aniz!u5 W na(ze% /rac* & ncentru%e!* (iG # / czEt& #e% czGDci na /r @ila&t*ce5 Da%e na! na C-Q /e#n Dci" He nie zac9 ru%e!*5 A na#et %eDli zac9 ru%e!*" t na(z r2aniz! )G'zie #iele (ilnie%(z* i )G'zie !iaB #iele #iGce% (zan( # #alce z c9 r )E5 Pr @ila&t*&a W(/$Bcze(n* (t*l H*cia / # 'u%e" He lu'zie (a!i #/G'za%E (iG # c9 r )*5 Lata!i ni(zczE (#$% r2aniz!" &t$r* # /e#n*! ! !en+cie /rze(ta%e #BaDci#ie @un&c% n #aK5 Pr @ila&t*&a %e(t 2r !nie i(t tna5 JeDli za')a!* z'r #* tr*) H*cia" t / /r (tu nie )G'zie!* c9 r #aK5 Wart zate! z#r$ciK u#a2G na te ele!ent*" &t$re 'ec*'u%E na(z*! z'r #iu5 Bar'z 'uH cz*nni&$# !a #/B*# na (tan t# %e2 r2aniz!u5 T*l& / 'e%Dcie & !/le&( #e ! He uc9r niK ciG ' c9 r )*5 A)* /r @ila&t*&a )*Ba (&uteczna !u(i(z ')aK #(z*(t&ie cz*nni&i #/B*#a%Ece na t#$% r2aniz!5 JeDli zle&ce#aH*(z c9 K)* %e'en z ele!ent$#" t na nic (taranne ')anie / z (taBe5 P &r$tce !$#i!* teraz / '(ta# #e cz*nni&i !a%Ece #/B*# na z'r #ie5 Nie&t$re z nic9 (tan #iE %e'n czeDnie (a!e # ( )ie Dr +'e& lecznicz*5 GB$#nE /rz*cz*nE #iG&(z Dci c9 r$) %e(t nie#BaDci#a 'ieta5 ZBe 'H*#ianie i uH*#&i t na%)ar'zie% i(t tne cz*nni&i c9 r ) t#$r+cze5 O& B C-Q #(z*(t&ic9 c9 r$) !a (# %e Jr$'B # zB*! 'H*+#ianiu5 Dlate2 na%i(t tnie%(z*! ele!ente! /r @ila&t*&i z'r # t+ne% %e(t /ra#i'B #e 'H*#ianie5 Nie(tet*" #(/$Bcze(na 'ieta c*#ili+zac*%na nie !a nic #(/$lne2 z 'ietE rac% nalnE5 Dieta t ta&He Dr +'e& lecznicz*5 Na nic nie z'a (iG (t ( #anie na%le/(z*c9 Dr '&$# /i(an*c9 # te% &(iEHeczce" %eDli nie zacznie(z ' / '(ta# + ' z!ian* 'iet*5 Dlate2 / '&reDla!* (tan #cz zar$#n # leczeniu" %a& i # /r @ila&t*ce 'ieta !a 'ec*'u%Ece znaczenieR

P ra #iGc" a)*D!* /rze'(ta#ili / '(ta# #e zalecenia c ' #BaDci#e% 'iet*5 4aB& #ite / #(trz*!anie (iG ' #(zel&ic9 uH*#e&5 SE ne )ar+'z nie)ez/ieczne 'la r2aniz!u i / # 'u%E #iele / #aHn*c9 c9 +r$)5 3a!* na !*Dli nie t*l& al& 9 l" t*t I" nar& t*&i" ale i &a#G" 9er)atG" cu&ier i (B '*cze" &a&a " cze& la'G ($l" (tre /rz*/ra#*" le&ar(t#a c9e!iczne5 P nie#aH (E (taB*! ele!ente! na(ze2 c + 'zienne2 H*cia #*'a%e (iG na!" He nie ! Hna (iG )ez nic9 )e%DK5 Ale /ra#'a %e(t ta&a" He (E t Dr '&i ni(zczEce na(z r2aniz!5 O'+z#*cza%anie (iG ' nic9 %e(t na/ra#'G )ar'z Bat#e5 W*(tarcz* r +)iK t / # li i (*(te!at*cznie5 3iG( i tBu(zcze z#ierzGce5 T*l& zac @ane (/ BeczeI(t#a 'zi(ia% t#ier'zE" He #e2etarianiz! t c D 2 r(ze2 ' 'iet* tra'*c*%ne%5 Je+Dli c9ce!* )*K z'r #i" t / #inniD!* 'rzuciK / &ar!* z#ierzGce5 NaleH* t r )iK (t /ni # " ale & n(e&#entnie5 JeDli !*Dlicie" He %e+'zEc !iG( ! Hna )*K z'r #*!" t (iG !*licie5 W !e'*c*nie natu+ralne% %e(t t nie ' /rz*%Gcia5 P ' )nie %e(t z !le&ie! i (era!i5 O'rzuca!* / &ar!* i na/ %e (ztuczne" & n(er# #ane" c9e!i+z #ane5 D /icia uH*#a!* # 'G" 9er)at* # c #e" naturalne ( &i5 Pi+%e!* 'uH " c na%!nie% < (z&lane& 'ziennie5 Nie /i%e!* / 'cza( / (iB&$#5 T ni(zcz* H BE'e&5 4 na%!nie% / B #G na(ze2 / H*#ienia / #inn* (tan #iK / +&ar!* (ur #e5 I! !nie% )r$)&i ter!iczne%" t*! le/ie%5 Nie / #in+n )*K 'nia )ez #arz*# i # c$#5 F!iar& #anie i /r (t ta + na(ze / (iB&i / #inn* )*K /r (te i nie / #inniD!* (iG /rze%a'aK5 St ( #aK t*l& /rz*/ra#* z'r # tne" (E ne /i(ane # 'al(z*! @ra2!encie te% /rac*5 Fni&a!* /rz*/ra# (tr*c90 /a/r*&i" /ie/rzu" !u(ztar'*5 Fni&a!* /r 'u&t$# /rzet# rz n*c90 )iaBe% !E&i" )iaBe2 r*Hu" z#*&Be2 !a&ar nu5 SE ne z)G'n*! )ala(te! 'la H BE'&a" / # +'u%Ec #iele (c9 rzeI5 Za!ia(t te2 (t (u%e!* #*r )* niera@in #a+ne0 !E&G i !a&ar n z /eBne2 /rze!iaBu" cie!n* r*H5 Fr z!aic na 'ieta" &t$re% / '(ta#E (E z) Ha i /rzet# r* z) H #e" #arz*#a" # ce" na(i na i rzec9*5 3 Hna )* te za(a'* %e(zcze !n H*K" ale nie %e(t t cele! te% /ra+c*5 I(t tna %e(t 'ieta # (a!e% c9 r )ie5 3a na znaczenie nie t*l& /r @ila&t*czne" ale r$#nieH lecznicze5 1ie'* c9 ru%e!*" / #inniD!* !ieK 'ietG znacznie lHe%(zE5 O# ce i #arz*#a t / '(ta#a5 Z#Ba(zcza /rz* c9 r )ac9 /rzeziG+)ieni #*c95 O 'iecie %e(zcze #(/ !ni!* 'ale%5 49cieli)*D!* %e'+na& (tan #cz / '&reDliK0 #BaDci#a 'ieta t @un'a!ent" na &t$r*! ! He @un&c% n #aK na(z r2aniz! (/ra#nie i )ez 'e@e&t$#5 JeDli 'ieta %e(t nie#BaDci#a" t na#et na%le/(ze le&ar(t#a nie / ! 2E / 'cza( c9 r )*5 D /r @ila&t*&i zalicza!* ta&He inne" r$#nieH i(t tne cz*nni&i5 Naturaln* ruc9 + 2i!na(t*&a" (/acer*" D#ieHe / #ietrze" #*+ciecz&i na B n /rz*r '*" (B neczne &E/iele5 Praca @iz*czna" z#Ba(z+cza na D#ieH*! / #ietrzu" %e(t #(/aniaB*! le&ar(t#e!" z#Ba(zcza 'la t*c9" &t$rz* za%!u%E (iG /racE u!*(B #E5 P #inniD!* za#(ze !ieK na u#a'ze / 2 'G5 F)iera!* (iG # z'r #E" naturalnE 'zieH" (t ( #nE ' / r* r &u i r 'za%u / 2 '*5 1ie'* %e(t )ar'z #ietrznie" t le/ie% z (taK # ' !u5 D t*cz* t z#Ba(zcza !aB*c9 'zieci5 W / #ietrzu %e(t #te'* z)*t #iele r$H+n*c9 #iru($#5 P #inniD!* /a!iGtaK u '/arnianiu na(ze2 r2aniz!u0 czG(te &E/iele" !a(aHe" natr*(&i5 W 'a t / tGHne le&ar(t# 5 I(t tne %e(t ta&He H*cie 'uc9 #e5 Bez #iar*" )ez zau@ania ' St#$rc*" )ez ''ania (iG / ' Je2 /ie&G" nie #i'zi!* ! Hli# Dci (&uteczne2 leczenia5 Pa!iGta%" t*l& leczenie / /rze'z ne ! 'li+t#E ' B 2a ! He )*K (&uteczne5 Pan B$2 %e(t 'a#cE H*cia i t*l& On ' )rze #ie %a& zac9 #aK z'r #ie5 Dlate2 teH '# Bu%e!* (iG czG(t ' #ie'z* z'r # tne% za#arte% # Bi)lii5 Za/a!iGta% + u@n DK # B He /ra#a za#arte # PiD!ie ?#iGt*! ! He / !$c ci # uni&+niGciu #ielu /r )le!$#" ta&He z'r # tn*c95 WaHn*! ele!ente! /r @ila&t*&i %e(t H*cie )ez (tre(u5 Ocz*#i+Dcie #(/$Bcze(na c*#ilizac%a i %e% za#r tne te!/ / # 'u%E" He nie (/ ($) H*K )ez (tre(u" ale /r )le! # t*!" a)* (tre( !a&(*!alnie #*eli!in #aK z na(ze2 H*cia5 Je(t u' # 'ni ne" He

lu'zie uD!iec9niGci i / 2 'ni H*%E 'BuHe% i z'r #ie%5 ?!iec9" / caBune&" H*czli#* na(tr$% /rz*cz*nia%E (iG ' #zr (tu za#art Dci en' r@in # na(z*! r2aniz!ie5 Z#iEz&i te 'ziaBa%E z)a+#iennie na na(z r2aniz!5 Re2eneru%E 2 " /rze'BuHa%Ec t*! (a!*! H*cie5 Nat !ia(t / #a2a" zB DK" a2re(%a #*ni(zcza%E /rze'e #(z*(t+&i! t#$rcG i ')i rcG t*c9 uczuK5 Ta&i czB #ie& #iGce% c9 ru%e i &r$ce% H*%e5 Je2 r2aniz! %e(t (Ba)(z*5 Wart zate! #*r )iK # ( )ie / 2 'n*" H*czli#* na(tr$%" /eBen /t*!iz!u i #iar* # B 2a raz u/rze%! Dci 'la inn*c9 lu'zi5 T (iG /BacaR NaleH* uni&aK (*tuac%i & n@li&t #*c95 A 2'* %uH na( ' /a'nie %a&aD nie/rz*%e!n DK" (tara%!* (iG za/an #aK na' ( )E" z#alcz*K (tre( i a2re(%G" za/an #aK na' t*! uczucie!5 Ja&S W*%DK na (/acer" #ziEK /r*(znic" na/iK (iG # '*" uD!iec9nEK (iG ' lu(tra" / cz*taK Bi)liG5 Na /e#n nie (iG2aK / /a/ier (a" cz* &ieli(ze&" ani nie #*+ Ba' #*#aK (iG na czB n&ac9 r 'zin*5 T nic ' )re2 nie 'a" #rGcz /rzeci#nie5 Aart #anie ciaBa Je(t t za)ie2 niez)G'n* # /r @ila&t*ce5 F '/arnia na( na in@e&+c%e i c9 r )*5 P # 'u%e / /ra#G (iB #italn*c9 i #zr (t c9Gci ' H*+cia5 S/ ( )* 9art #ania0 + c9 'zenie ) ( + c9 'zenie ) ( / Dnie2u + c9 'zenie / ! &re% tra#ie + 're/tanie # zi!ne% # 'zie M ' < latN + zi!ne &E/iele rE& i n$25 3aBe 'zieci (E !E're5 Lu)iE c9 'ziK ) ( 5 Nie za)rania%!* i! te2 " lecz naDla'u%!*5 P ta&i! za)ie2u #raca!* ' ' !u i za&Ba+'a!* cie/Be (&ar/et*" a)* r z2rzaK n 2i5 Na (t /ac9 (E (tre@* re+@le&(*%ne + rece/t r* r2an$# #e#nGtrzn*c95 3a(aH (t$/ / # 'u%e #iG&(zE 'r Hn DK" / /ra#ia &rEHenie5 JeDli c9 'zi !aBe 'zieci" t / &E/ieli naleH* )laK %e c9B 'nie%(zE # 'E M & B ,-T4N i (z*)& u)raK5 T zna& !icie #z!acnia r2aniz!5 Wart &aH'E &E/iel & Icz*K )lanie! zi!nE # 'E5 4 raz 'BuHe% i c raz c9B 'nie%(zE # 'E5 P /e#n*! cza(ie na(za '/ rn DK #zr Dnie # 'uH*! (t /niu5 1 nta&t z /rz*r 'E %e(t #aHn*! ele!ente! z'r #ia @iz*czne2 i /(*c9iczne2 5 DEH!* ' 9ar! nii z /rz*r 'E5 Na(ze naturalne t +czenie t na(z /rz*%aciel5 SB neczna &E/iel" / 2 'n* na(tr$%" D/ie#" cz*(te i (c9lu'ne !ie(z&anie" (/acer*" letnia lu) c9B 'na &E/iel #iecz re!" ' )r* (en" 2BG) &ie ''*c9anie n (e!5 W(z*(t& t (E #aHne ele!ent* /r @ila&t*&i5 A*'r tera/ia W ' lecznict# t tani" (&uteczn* Dr 'e& ta& lecznicz*" %a& i /r @ila&t*czn*5 Niez!iernie i(t tne %e(t" a)* / za)ie2ac9 lecznicz*c9 nie #*+cieraK ciaBa5 P # 'u%e t ) #ie! !ie%(c #e tarcie" cz*li uczucie cie/Ba5 Je(t t z%a#i(& nie& rz*(tne5 Nat !ia(t ciaB nie#*tarte r z2rze#a (iG r$#n !iernie5 P za)ie2u #(&azan* %e(t le&&i ruc9" (/acer / / & %u" nieciGH&a /raca M>: !inutN5 4ie/B (iG #te'* le+/ie% r z/rze(trzenia5 D za#i%ania naleH* uH*#aK t&anin (z r(t&ic9" a ' #iniGcia & r/u(u na%le/ie% (t ( #aK #eBnian* & c5 WaHne %e(t cie/Be na&r*cie c9 re2 / za)ie2u5 O)!*#anie caBe2 ciaBa # c9B 'ne% # 'zie za / ! cE Dcierecz+&i + & B >+, !inut r z/ cz*na!* ' /lec$#" /rzez &lat&G /ier+(i #E" ra!i na" )rzuc9" n 2i" (t /* + ciGH&ie c9 r )*" %a& t*@u(" '*+@ter*t" (z&arlat*na5 Za#i%anie (z*i + zi!na c9u(ta" na t (uc9a c9u(ta" (zal5 Trz*!aK aH ' za2rzania5 Za)ie2 (t (u%e!* &il&a raz* 'ziennie + 'ziaBa na &atar" an2inG" za/alenie 2ar'Ba5 Za#i%anie B*'e& + rGczni& za! cz n* # zi!ne% # 'zie + #i%a+!* B*'&i ' & (te& ' & lan" na t tr c9G rGczni&$# i /rz*&r*#a!* c9 re2 5 4za( za)ie2u >: + 6- !inut5 I!

#*H(za 2 rEcz&a" t*! &r$+ce%5 Za#i%anie caBe2 ciaBa + 2r*/a" /rzeziG)ienie5 4iaB za#i%a!* c9u(ta!i z! cz n*!i # # 'zie te!/eraturze !nie%(ze% , + 6T4 ' te!/eratur* ciaBa5 Na t (uc9e c9u(t*" & c" ' /icia 9er)ata z li+/* lu) czarne2 )zu5 P & B > 2 'zinie #*(tG/u%E inten(*#ne / +t*5 P >: !inutac9 / cenia z'e%!u%e!* & !/re( i #*ciera!* c9 + re2 (z!atE za! cz nE # # 'zie z cte! i u)iera!*5 Za)ie2u nie / #tarza!* z)*t czG(t 5 P cenie zna& !icie 'ciEHa ner&i" &t$re !u(zE #*'alaK # &re+(ie c9 r )* 'uHE il DK t &(*n5 1E/iel #(tG/u%Eca %e(t ' )ra na 2r*/G" &atar" 're(zcze5 Wc9 'zi!* ' # '* te!/eraturze 68T4" / cz*! ' le#a!* # 'G ta&" a)* #zr (Ba ' .-T45 G'* (&$ra (iG zar$H #i za#i%a!* (iG # rGczni& i &Ba'zie!* (iG ' B$H&a5 Aer)ata z li/* (/ # 'u%e & rz*(tne / cenie5 Bar'z #aHne %e(t" a)* (/ H*#aK 'uH /B*n$#" na%le/ie% # '*5 Nie ! He!* ' /uDciK ' '# 'nienia r2aniz!u" &t$r* # tra&cie c9 r )* #*'ala #iGce% # '*5 1 !/re( na )rzuc9 + ' le2li# Dci H BE'& #e" &a(zel" 'ra" za/a+lenie /Buc Mu#a2a na #*r (te& r )acz& #* + #te'* & !/re(u nie (t (u%e!*N5 D (& naB* Dr 'e& /rz* (tr*c9 (tanac9 c9 r ) #*c95 Wil2 tn*" zi!n* & !/re(" na t (uc9* rGczni& i #i%a!* (zale!5 D )re teH 'la 'zieci5 B$le )rzuc9a + & !/re( z # '* z cte! & B > 2 'zin*5 Inne tec9ni&i # ' lecznict#a !a#ia!* /rz* & n&retn*c9 c9 +r )ac95 49ce!* %e(zcze ' 'aK" He c 'zienna c9B 'na &E/iel %e(t ' +(& naB*! Dr '&ie! /r @ila&t*czn*!" #z!acnia (iB* @iz*czne i /(*+c9iczne" u '/arnia r2aniz!5 Natr*(& re2eneru%Ec*" / )u'za%Ec* + ,- (e&un' zi!nE # 'E / +le#a!* (t /*" / te! ,- (e&un' 'B nie" #re(zcie na & Icu t#arz5 Zi B lecznict# WiG&(z DK lu'zi tra&tu%e ten (/ ($) leczenia le&ce#aHEc 5 T 2r !n* )BE'5 Leczenie zi Ba!i czG(t tr#a 'BuHe%" ale e@e&t* z'r # tne (E #(/aniaBe5 Wielu lu'zi /i%e" na c 'zieI zi Ba" ale t )BE'5 Nie naleH* (t ( #aK zi$B" %eDli %e(teD!* z'r #i" 2'*H z'r + #e!u le&ar(t# nie/ trze)ne5 Trze)a teH #ie'zieK" He czB #ie& na zi Ba (iG u '/arnia" 'late2 teH &urac%e / #inn* tr#aK ' > !ie(iE+ca Mnie za#(zeN" a / te! /rzer#a5 JeDli (tale /i%e!* zi Ba" t u '+/arnia!* (iG na nie i tracE ! c leczniczE5 Da#&a lecznicza 'la ' r (B*c9 t & B > B*H&a czu)ata" 'la 'zieci cz*#iDcie !nie%5 Zi Ba ! Hna /rz*%! #aK # na(tG/u%Ec*c9 / (taciac90 + !iel ne M/ /i%a!* # 'EN + #*#ar + !acerat Mzi Ba (E ! cz ne # # 'zieN +( & + #*ciE2i M/re/arat*" !aDciN5 Wiele cenn*c9 !ie(zane& zi B #*c9 ! He!* #ziEK z Zielni&$# 1la(zt rn*c9 O%c$# B ni@ratr$#5 SE t / ra'* !a%Ece #iel letnie tra'*c%e5 3* 2ranicz*!* (iG ' u#a2" &t$r*c9 nie (/ ($) znaleJK # t*c9 cenn*c9 / z*c%ac95 Niez!iernie i(t tne %e(t" a)*D!* znali 2$ln* / 'ziaB zi$B5 P 'a+%e!* &il&a zi$B # &aH'*! /i(ie" 2'*H !ie(zan&i (E (&utecznie%(ze ' / %e'*ncz*c9 zi$B5 P 'ziaB zi$B / ' #z2lG'e! 'ziaBania0 Ba&teri )$%cze + cz (ne&" ce)ula" liDK czarne% %a2 '*" ziele /i Bu+nu" !iGt*" (zaB#i" t*!ian&u" &#iat ru!ian&u" & rzeI !anu5 G %Ece ran* + &#iat na2iet&a" ru!ian&u" liDK rzec9a" ziele 'ra/a+cza" (zaB#i5 Aa!u%Ece &r#a#ienie + ziele &r#a#ni&a" (&rz*/u" ta(zni&a" r'e+(tu (tr 2 rz&ie2 5 Ocz*(zcza%Ece &re# + ziele )rat&a / lne2 " (&rz*/u" 2$reczni&a" liDK ) r$#&i" !alin*" )rz z*" & rzeI B /ianu" (z*(z&i c9!ielu5 3 cz /G'ne M/raca nere&N + ziele (&rz*/u" / zi !&i" /i Bunu" na+#B ci" r'e(tu /ta(ie2 " !i 'un&i" / &rz*#*" /rzetaczni&a" liDK )rz +z* i &!in&u5

3le& /G'ne + &!ine&" & /er #B (&i" an*H" )az*lia" na(ienie /ie+tru(z&i5 Na/ tne M/rzeziG)ieniaN + &#iat li/*" )zu czarne2 " #rz (u" liDK )rz z*" # c !alin*5 F(/ &a%a%Ece Mna(enneN + ziele n (trz*&a" liDK !eli(*" & rzeI & zB+&a" (z*(z&i c9!ielu5 O)niHa%Ece ciDnienie + ce)ula" cz (ne&" (&$ra c*tr*n*" Hura#in*5 P 'raHnienia /rze# 'u / &ar! #e2 i ''ec9 #e2 + liDK )a)&i" / ')iaBu" &#iat li/*" & rzeI 'zie#ann*" na(ienie 2 rcz*c*" & ziera'&i" (ie!iG lnu5 P )u'za%Ece cz*nn Dci H BE'&a + ziele &r#a#ni&a" 'ziura#ca" 'ra/acza" (zant*" !iGt*" )az*lii" !a%eran&u" czE)ru" na#B ci" /rze+taczni&a" & rzeI la#en'*5 P )u'za%Ece 'ziaBanie (erca + ziele 'ziura#ca" 9*z /u" )az*lii" liDK r z!ar*nu5 Aler2ie + &#iat ru!ian&u" ziele 'ziura#ca" & rzeI & zB&a5 Artret*z! + ziele rze/i&u" & ra #ierz) #a" liDK czarne% / rzecz&i5 4u&rz*ca + &BEcze /erzu" liDK / &rz*#*" czarne% %a2 '*" rzec9a #B (&ie2 " ziele r'e(tu /ta(ie2 " 'ziura#ca" (zaB#i" & rzeI !ni(z&a" ce)ula5 G rEcz&a + liDK !iGt*" ) )r&a" &#iat li/*" )zu czarne2 " ru!ian&u" & ra #ierz)*" # c czarne% %a2 '*" ziele t*(iGczni&a" 'ra/acza5 G Dciec + liDK )rz z*" czarne% / rzecz&i" & ra #ierz)*" &#iat ta#u+l*" ziele (&rz*/u" na(ienie 2 rcz*c* )iaBe% M(uc9e &Ba'*N5 R )a&i + cz (ne&" na(i na '*ni" ziele /i Bunu" !acierzan&i" t*+!ian&u" # c czarne% %a2 '*5 Przeci#za/alne0 Ze#nGtrznie + M &Ba'* z na/aruN ziele 9*z /u" (zaB#i" !a%eran&u" liDK )a)&i" &BEcze /iGci rni&a" ce)ula 2 t #ana5 We#nGtrznie + &#iat ru!ian&u" ru!ian&u rz*!(&ie2 " na2iet&a" )Ba#at&a" ziele D#ietli&a5 S&urcze + ziele %a(&$Bcze" n (trz*&a" )az*lii" !a%eran&u" (re)rni&a" (zaB#i" !acierzan&i" t*!ian&u" & len'r*" an*Hu" &!in&u" & /ru #B (&ie2 5 Za/alenie %elit + & rzeI lu&rec%i" &#iat ru!ian&u" ziele 'ziura#ca i &r#a#ni&a5 Przecz*(zczenie + & ra &ru(z*n*" &BEcze rze#ienia" # c )zu czar+ne2 " ziele t*(iGczni&a" (ie!iG lnu5 Sz& r)ut + ziele )lu(zcz*&a" # c 'zi&ie% r$H*" # c %arzG)in*" & rzeI c9rzanu5 Bie2un&a + & ra 'G) #a" #ierz) #a" &a(ztan #ca" &BEcze /iGci r+ni&a" ziele rze/i&u" D#ietli&a" 'ziura#ca" r'e(tu /ta(ie2 " (re)rni&a" !i 'un&i" (zaB#i" czE)ru" na#B ci" t*!ian&u5 Tra#ienie + ziele /i Bunu" !acierzan&i" t*(iGczni&a" 'ra/acza" 'ziu+ra#ca" 9*z /u" n (trz*&a" !a%eran&u" (zaB#i" cz (ne&" ce)ula" &BE+cze tatara&u" & rzeI arc*'ziG2la" # c &!in&u" & len'r*" %aB #ca" & /ru #B (&ie2 5 Przeci#za/alne" '&aHa%Ece + ru!iane& Mze#nGtrznieN" /r / li( M&r /le /r / lanN" zi Ba (z#e'z&ie5 Ant*)$l #e + ziele n (trz*&a" !iGt*" liDK )ar#in&a" &#iat ru!ian+&u5 F&Ba' ner# #* + & rzeI & zB&a" arc*'ziG2la" # c 'zi&ie% r$H*" )zu czarne2 " & ra &ru(z*n*" liDK ) )r&a5 W*&rztuDne M&a(zelN + ce)ula" &BEcze tatara&u" & rzeI arc*'ziG2la" lu&rec%i" !anu" an*H" & /er #B (&i" ziele )lu(zcz*&a" 9*z /u" liDK / ')iaBu5 Wz!acnia%Ece + ziele &r#a#ni&a" /i Bunu" D#ietli&a" )lu(zcz*&a" 'ziura#ca" !acierzan&i" t*!ian&u" &#iat (t &r t&i" &!ine&" & len+'ra" # c 'zi&ie% r$H*" liDK czarne% / rzecz&i" !alin*" / &rz*#*" )ar#in&a" (z*(z&i c9!ielu" (ie!iG lnu5 Prze!iana !aterii + liDK rzec9a #B (&ie2 " ziele / zi !&i" zna+!iG &u&ur*'z*" &BEcze /erzu5 Wz'Gcia + & rzeI arc*'ziG2la" lu)cz*&u" 2 rcz*ca" &!ine&" & /er #B (&i" an*H" &#iat la#en'*" ru!ian&u" liDK !iGt*5 O(Ba)ienie 'zieci + , = B*Hecz&a !iel ne2 (ie!ienia lniane2 5 4iEHa + zi Ba r z2rze#a%Ece Mnie ' : !ie(iEcaN" 'ziura#iec i na2ie+te& caB* cza(" (tatnie 6 !ie(iEce &!ine&" & /er #B (&i" an*H5 Za!ia(t '#ar$# ! Hna zi Ba !ieliK (a!e!u # !B*n&u na /r (ze& i t zaH*#aK5 4zG(t !a t le/(z* (&ute&" 2'*H 2 t #anie ni(zcz* ! c zi$B Mnie za#(zeN5 P B*&a!*

#te'* !aBE B*Hecz&G /r (z&u i / /i%a!* (z&lan&E # '*5 Nie naleH* zi$B /rze'a#& #aK" ic9 na'!iar cz*#iDcie (z& 'zi" a /r (ze& !a 'ziaBanie (ilnie%(ze ' #*#ar$#5 Wart t*! /a!iG+taK5 O'n Dnie #*ciE2$# al& 9 l #*c9 c9ce!* / '&reDliK" He)* uH*#aK %e # (tateczn Dci5 Al& 9 l" na#et # !aB*c9 il Dciac9" !a )ar'z ni(zczEce 'ziaBanie na na(z u(tr$%5 Na#et" %eDli / 'a%e!* /rze/i( na #*ciE2 al& 9 l #*" t /r (i!* /a!iGtaK" He nie %e(t t na%le/(ze r z#iEzanie5 3a n t*l& %e'nE zaletG0 nale#&a al& 9 +l #a ! He (taK 'Bu2 i %e(t za#(ze 2 t #a ' uH*cia5 3a t i(t tne znaczenie ta!" 2'zie (z*)& DK leczenia %e(t #aHna" a nie za#(ze !a!* / ' rG&E Dr 'e& )ezal& 9 l #*5 Nie&t$re Dr '&i lecznicze #*!a2a%E 'BuH(ze2 /rz*2 t #ania i #te'* nale#&a al& 9 l #a %e(t /rz*'atna5 Ale tra&tu%!* %E %a& Dr 'e& (tateczn*5 I! rza'zie% )G'zie!* 2 (t ( #aK" t*! le/ie% 'la na(ze2 z'r #ia5 P za t*! /ra&t*&a #*&azu%e" He ! Hna #(z*(t& z(tE/iK" ta&He nale#&i al& +9 l #e5 A/itera/ia Je(t t leczenie Dr '&a!i #*/r 'u& #an*!i /rzez /(zcz B*5 3i$' i %e2 / c9 'ne (E )ar'z #art Dci #e" %eDli cz*#iDcie nie na'uH*#a!*5 1aH'* z na( / #inien /r @ila&t*cznie (/ H*#aK > + , B*Hecz&i !i 'u 'ziennie5 P (ia'a n !i&r ele!ent*" #ita!in*" )iaB& a ta&He cenne enz*!*" / trze)ne z#Ba(zcza # c9 r )ie5 3i$' #z!acnia /racG (erca" r z2rze#a" 'ziaBa & rz*(tnie na /Buca" re2eneru%e r2aniz!5 DziaBanie !i 'u #z!acnia ' 'anie ( &u z zi$B Mzi B !i '*N5 Na /rz*&Ba' !i$' al e( #* %e(t ' (& naB*! Dr '&ie! re2eneru%Ec*! r2aniz!5 Zi!E i #i (nE #art /iK # 'G !i ' #E + > (z&lan&a # '* U > B*Hecz&a !i 'u" z (ta#iK na n c i ran #*/iK5 3i$' %e(t ' )r* /rz* #rz 'ac9 H BE'&a i '#una(tnic*" c9 r +)ac9 #Etr )*" cz* (&$r*5 Ale #art 2 (t ( #aK %a& Dr 'e& /r @i+la&t*czn* i #z!acnia%Ec*5 Dla 'zieci %e(t i'ealnE 'H*#&E5 PROPOLIS t #*ciE2 al& 9 l #* &itu /(zczele2 5 Da#&a 'zienna t >- + ,- &r /el5 3a 'ziaBanie ant*)a&ter*%ne" re2eneru%E+ce" #z!acnia%Ece5 Pr @ila&t*cznie ! Hne 2 zaH*#aK &aH'* M'zieci ' : latN5 1urac%a #z!acnia%Eca0 6=>: &r /el /rze' / (iB&a!i" / . t*2 +'niac9 &urac%i !ini!u! , t*2 'nie /rzer#*5 Pr / li( ! He!* (t ( #aK /rz* na(tG/u%Ec*c9 (c9 rzeniac90 aler2ie" an2ina" artret*z!" )ez(enn DK" c9 r )a Bur2era" cu&rz*ca" 'alt niz!" 'u(znica ) le(na" '*c9a#ica (&rzel #a" 2nilec" 2ruJli+ca" 2r*/a" &rz*#ica" li(za%" Bu(zcz*ca" !iaH'H*ca" !ar(& DK #Etr +)*" nie' &r#i(t DK" /a'acz&a" /$B/a(iec" (&r @ul za" (t#ar'nienie r z(iane" #rz '* H BE'&a i '#una(tnic*" za/alenie !i2'aB$#" & (tne%" & rz n&$#5 Prz* c9 r )ac9 (&$rn*c9 (t (u%e!* /G'zel& #anie c9 r*c9 !ie%(c r zt# re! >0: Mna > czGDK /r / li(u : czGDci # '*N5 Prz* )$lac9 2ar'Ba cz* za/aleniu !i2'aB$# M/ 'cza( an2in*N ta&He /G+'zel&u%e!* al) /Bucze!* 2ar'B r zt# re! M! Hna &u/iK /r / +lan + 2 t #* /re/arat z /r / li(uN5 JeDli ' &ucza na! &atar (!aru%e!* !aDciE /r / li( #E na(a'G n (a" (&r nie" &ar&5 3LE4Z1O PSZ4ZELE (t (u%e!* # c9 r )ac9 ta&ic9 %a&0 c9 +r )a #ieIc #a" !iaH'H*ca" cu&rz*ca" nieH*t %elita 2ru)e2 " tru'n 2 %Ece (iG ran*" nie#*' ln DK #Etr )*" nie' #Ba' & Icz*n5 1ura+c%a / #inna tr#aK .- 'ni" / cz*! /rzer#a > + < !ie(iGc*5 PYŁE1 1WIATOWY %e(t 2 'n* / lecenia na #z! cnienie i re2enerac%G r2aniz!u" /rz* ane!ii" 'e/re(%ac9 cz* na'ciDnieniu5 Je(t ' (& naB*! Dr '&ie! /r @ila&t*czn*!5 Wart (/ H*#aK 2 " / nie#aH / (ia'a /eBn #art Dci #e )iaB& M>--2 /*B&u + ,-2 )iaB+&a" C / '(ta# #*c9 a!in &#a($#N" #ita!in* i !i&r ele!ent*" !a #BaDci# Dci )a&teri )$%cze" %e(t zate! naturaln*! ant*)i t*&ie!5 3 Hna (/ H*#aK c 'ziennie ' >: + ,-2 /*B&u5 P*Be& z#iG&(za / zi ! 9e! 2l )in* Mane!iaN" / # 'u%e /rz*+r (t #a2i ciaBa Mz#Ba(zcza / c9 r )ie %e(t t #(&azaneN" #z!a2a a/et*t" / /ra#ia &rEHenie &r#i"

u '/arnia na in@e&c%e5 S & tera/ia S &i t (& n'en( #ana @ r!a /r 'u&tu # c$#" %arz*n" zi$B5 T /ier#ia(t&i i #ita!in*5 ?#ieHe ( &i / (ia'a%E ta&He niez)G'ne ' /ra#i'B #e2 @un&c% n #ania enz*!*5 S &i !a%E t*l& %e'nE #a'G + nie za#iera%E )B nni&a5 Dlate2 teH" %eDli &t D /r #a'zi 'ietG u) 2E # )B nni& / #inien racze% (/ H*#aK #arz*#a i # ce %a& caB DK" a nie # / (taci ( &$# M(E t 2B$#ne Jr$'Ba )B nni&a" ) & /eBn*c9 z)$H i trE)N5 4zB #ie& z'r #* / #inien #*/i%aK D#ieHe ( &i c 'ziennie M & B -": litraN" cz*#iDcie le/ie%" %eDli (/ H*#a c 'ziennie 'uH # c$# i #arz*#" #te'* !a ta&He / ' ' (tat&ie! )B nni&a5 W le+czeniu 'a#&a #(&azana t na#et >+>": litra M cz*#iDcie ( &i D#ie+He" )ez cu&ruN5 1urac%a ( &a!i / 'ana %e(t # r z'ziale !a#ia%Ec*! / (zcze+2$lne (c9 rzenia" nat !ia(t teraz c9ciaB)*! (&u/iK (iG na leczni+cz*c9 #al rac9 ( &$# z zi$B M cz*#iDcie D#ieH*c9N5 + )a)&a #E(& li(tna + )niHa 2 rEcz&G + ) r$#&a )ru(znica + 'ez*n@e&u%e" ta(ie!iec + )rz za )iaBa + ! cz /G'nie" ant*reu!at*cznie" na/ tnie" cz*(z+cza i '&#a(za r2aniz! + czarna %a2 'a + (tan* za/alne %a!* u(tne%" nieH*t 'r$2 ''ec9 +#*c9 + czarn* )ez + / )u'za ner&i" )ie2un&i + %eH*na + )ie2un&i" &a(zel" 2r*/a" &atar" /leDnia#&i" /r*(zcz*ca + B /ian0 #e#nGtrznie + #rz '* i ner#ice H BE'&a" ze#nGtrznie + #rz '*" nie2 %Ece (iG ran* + / &rz*#a + &rz*#ica" nie' &r#i(t DK" )iaBacz&a" &r#a#ienie z n +(a" cu&rz*ca" /rze!iana !aterii" cz*(zcza &re# + r &itni& z#*cza%n* + )niHa ciDnienie + (zcza# + !iaH'H*ca" a(t!a" H*la&i" 9e! r i'*" &Ba'* ' ran + tr*)ula 2r ' #a + na'ciDnienie" 9e! r i'*" H$Btacz&a" &a!ica H$Bci #a + '*!nica le&ar(&a + na/ tnie" /rzecz*(zcza" cz*(zcza (&$rG" trE'" D#ierz)" )rz*'&a cera + @i Be& tr$%)ar#n* + ! cz /G'nie" c9 r )* (&$r*" /rzeci#za/alnie + !iGta /ie/rz #a + r z&urcz # " 'ez*n@e&u%e" #z'Gcia" / )u'za H BE'e&" uD!ierza )$lV ze#nGtrznie + )$le reu!at*czne + ta(zni& / (/ lit* + ta!u%e &re#" z#iG&(za %e% &rze/li# DK re2ulu%e ciDnienie + H*# & (t le&ar(&i + #rz '* H BE'&a" '#una(tnic*" )ie2un&aV ze+#nGtrznie + ran*" #rz '*" u&E(zenia" (tBuczenia + arc*'ziG2iel lit# r + tra#ienie" /rz* #*czer/aniu" reu!at*z!" (z& r)ut" zatrucie al& 9 le!5 Szcze2$lnie c9ciaB)*! / '&reDliK znaczenie i #al r* ( &u z )u+ra&a czer# ne2 5 DziaBa lecznicz /rz* & B >-- (c9 rzeniac90 n/5 ane!ia" artret*z!" an2ina" aler2ie" )ez(enn DK" )$le" 2ruJlica" &atar" 2r*/a" &a!ienie" Bu(zcz*ca" na'ciDnienie" nie' ciDnienie" reu!a+t*z!" za/alenia" #rz '*" H*la&i" za/arcia5 Prz*/ra#* i #arz*#a lecznicze SE zar$#n i(t tn*! Dr '&ie! /r @ila&t*czn*!" %a& i !a%E za+(t ( #anie )ez/ Dre'ni # leczeniu5 O'n Dnie /rz*/ra# + uni&a%+!* #(zel&ic9 /rz*/ra# z #*%Et&ie! t*c9 lecznicz*c95 Prz*/ra#* (tre M/a/r*&a" /ie/rz" !u(ztar'a" cetN 'raHniE na(z H BE'e&" (E /rz*cz*nE (c9 rzeI u&Ba'u / &ar! #e2 5

Prz*/ra#* lecznicze0 4ZOSNE1 + c 'ziennie #art (/ H*#aK , + 6 zE)&i5 4z (ne& c9r +ni /rze' zaziG)ienie!" )ez(enn DciE" %e(t naturaln*! ant*)i t*&ie!" 'late2 #art 2 / 'a#aK /rz* in@e&c%ac9" zaziG)ieniac95 4z (ne& lecz* c9 r )* ta&ie %a&0 ane!ia" an2ina" a(t!a" aler2ie" )$l 2B #*" cu&rz*ca" czer# n&a" e2ze!a" 2ruJlica" 2r*/a" &a(zel" !iaH'H*ca" /a( H*t*" ra&" i(c9ia(" na'ciDnienie" za)urzenia tra#ienne" za/alenie (ta#$#" %elita 2ru)e2 " 2ar'Ba" (&$r*" /rze# 'u ! cz #e2 " /a+rzenia" za#r t* 2B #*" c9 r )* (erca5 Je(t ze #(zec9 !iar /rz*/ra+#E cu' #nE" nie(/ t*&an*c9 #al rac95 Za#iera @it c*'*" Dr 'e& )a&teri + i 2rz*) )$%cz*" !a 'ziaBanie /rzeci#ra& #e" '!Ba'za i re2eneru%e r2aniz!" cz*Dci arterie i li&#i'u%e zB 2i c9 le(ter l #e5 4EBFLA + & n(er#u%e uzG)ienie M@lu rN" %e(t ' (& naB*! Dr '&ie! /r @ila&t*czn*! i lecznicz*!5 Je'*ne /rzeci##(&azanie t na'+cz*nn DK tarcz*c*5 4ARZAN + nieH*t H BE'&a" /uc9lina # 'na" &a!ica ! cz #a" 2 +Dciec Mnaciera!* !iaz2E z & rzeniN" 'ziaBanie )a&teri )$%cze5 JAŁOWIE4 + cz*(zcza &re# i 'ziaBa )a&teri )$%cz 5 O# c %aB #+ca + 2ruJlica" 2 Dciec5 13INE1 + #z'Gcia" 'ziaBa H$Bci /G'nie" #z!a2a a/et*t5 3AJERANE1 + re2ulu%e tra#ienie" nieH*t H BE'& #* i c9 r )* u&Ba'u / &ar! #e2 5 GOR4ZY4A + za/arcia" / )u'za #*'zielanie ( &$# H BE'& #*c9" )$le H BE'&a i za)urzenia /rze# 'u / &ar! #e2 " z2a2a" #rz '* H BE'&a i '#una(tnic*" c9 r )* #Etr )*" #z'Gcia M6 = > B*Hecz&a caB*c9 ziaren" / /iK # 'E" ' c9 'zi!* /rzez > t*'zieI ' 6 = 6 B*+Hecz&i" / cz*! / #raca!* ' 'a#&i #*%Dci #e% 6 = >N5 Jarz*n* lecznicze 1APFSTA t &r$l #a %arz*n" t #arz*# / #inniD!* (/ H*#aK na%czGDcie%" cz*#iDcie # / (taci (ur$#e&5 D (& naB* Dr 'e& /r @i+la&t*czn* i lecznicz*" lecz* c9 r )* /Buc" #Etr )*" (ta#$#" #rz +'*" )(tru&c%e )ez(enn DK5 O&Ba'* ze D#ieH*c9 liDci &a/u(t* #B (&ie% + za/alenie (ta#$#" #rz '*" za/alenie H*B" reu!at*z! MliDcie naleH* r z#aB& #aK" !ie%(ce c9 re na&re! #aK" & !/re( na&Ba'aK , +6 raz*" a # #*+/a'&ac9 / #aHn*c9 czGDcie%" / & !/re(ie u!*K c9 re !ie%(ce i (u(z*K 9er)atE z zi$B '&aHa%Ec*c9" / te! za#inEK #eBnian*! (zale!N5 S & ze D#ieHe% &a/u(t* + #rz '* H BE'&a i '#una(tnic*" c9 r )* 'r$2 ''ec9 #*c9" #Etr )*" cu&rz*ca" nie' cz*nn DK tarcz*c*5 > t*'zieI + >+, (z&lan&i ( &u r zcieIcz ne2 cie/BE # 'E" /$B 2 +'zin* /rze' %e'zenie! , t*'zieI + , + 6 (z&lan&i 6 t*'zieI + 6 + . (z&lan&i . t*'zieI + . + < (z&lane&5 P te! #raca!* ' > (z&lan&i5 3iaz2a z liDci &a/u(t* + r /ie%Ece ran*" #rz '* /arzenia5 1a/u(ta #z!acnia /racG (erca5 Jarz*n* nie (E ciGH& (tra#ne" %eDli (iG %e (/ H*#a na (ur # 5 W &re(ie zi!* ' (& naB*! Dr '&ie! %e(t &a+/u(ta &i(z na z ce)ulE5 Lecz* arteri (&ler zG" a(t!G" 2 Dciec" /rze+'BuHa H*cie5 BFRA1I + t 'ru2a cu' #na %arz*na5 Lecz* & B >-- (c9 rzeI5 Bura&i #*/Bu&u%E &#a( ! cz #* z r2aniz!u" &t$r* %e(t (z& 'li#E truciznE5 Ocz*(zcza%E &re#" / )u'za%E &rEHenie &r#i" /rze!ianG !aterii5 S & z )ura&a" /$B na /$B z!ie(zan* z !i 'e!" %e(t ' )r* na na'ciDnienie5 SELER + !a 'ziaBanie ant*n # t# r #e M!a2nezN5 ?#ieH* ( & + !i2rena" artret*z!" / )u'za /rze!ianG !aterii5 R z#aB& #ane li+Dcie + c9 r )* (&$r*" #rz '*5 PITRFSZ1A0 + naK + #ita!in*" z#Ba(zcza 4 i A" 'uH Helaza + & rzeI + / )u'za 'r 2i ! cz #e" #z!acnia nie#*' ln DK nere& > B*Hecz&G na(i n za2 t #aK # > (z&lance # '* + D#ieH* ( & + (&uteczn* na u&Bucia #a'$#5 3AR4AEW + t ta&He uni#er(alna %arz*na #ielu lecznicz*c9 #BaDci# Dciac90

S & + nie' &r#i(t DK" c9 r )* #Etr )* i nere&" (erca" u(u#a c9 le+(ter l" #z!acnia r2aniz!" /a( H*t* u&Ba'u / &ar! #e2 + %eDK t*l& !arc9e# /rzez ,. 2 'zin*5 S & re2eneru%e / na't #*'ziela+nie ( &$# tra#ienn*c9" lecz* c9 r )G #ieIc #E" na'cz*nn DK tar+cz*c*" (t#ar'nienie tGtnic i n # t# r*5 P (t Lu'zie czu%E (trac9 /rze' 2B 'e!" ale %e(t t !et 'a lecznicza i /r @ila&t*czna5 P (te! ! Hna lecz*K /ra&t*cznie &aH'E c9 r )G M /r$cz #*cieIczeniaN5 P DciK ! He!* na#et .- 'ni5 Ale c9ciaB+)*! !$#iK ten r 'za% / (tu" &t$r* ! He!* (t ( #aK (a!i" )ez & ntr li le&arza" )ez )a#* z'r #ie5 P (t : + 8 'ni #* raz # !ie(iEcu5 Pi%e!* t*l& cz*(tE # 'G Ma na / czEt&u / (tu #*#ar z zie!+nia&$#N" al) 9er)at* # c #e Mna%le/ie% z 'zi&ie% r$H*N5 P za& I+czeniu / (tu /rzez &il&a 'ni # ce" a / te! n r!alna 'ieta" /ier#+(z* / (iBe& t n/5 &e@ir" r*H5 P 'cza( / (tu na%2 r(ze , + 6 'ni na / czEt&u" / te! uczucie 2B 'u !i%a i czB #ie& czu%e (iG c raz le+/ie%5 Or2aniz! (/ala #(z*(t&ie '/a'&i # ni! zale2a%Ece" na(tG/u%e re2enerac%a" cz*(zczenie" '!B 'zenie #rGcz5 W/r #a'zenie /$B litra cie/Be% # '* ' ')*tu / /ra#ia /r$Hnianie %elit z t &(*n5 R )i!* t (a!i za / ! cE n/5 2u! #e% 2ru(z&i5 P (t raz # t*2 'niu + ,. 2 'zinn*5 Raz # t*2 'niu 'zieI # c #*5 S/ H*#a!* t*l& # ce al) ( &i Mz ' 'at&ie! ( &u z c*tr*n* + > B*H&a na /$B litraN5 SE t ' (& naBe Dr '&i /r @ila&t*czne5 P z#ala%E na zac9 #anie z'r #ia i !B ' Dci" a z#Ba(zcza /iG&ne%" z'r #e% cer*R P (t %e(t Dr '&ie! /rze'e #(z*(t&i! /r @ila&t*czn*!" ale !a ta&He / tGHne 'ziaBanie lecznicze5 Je'*ne /rzeci##(&azanie %e(t 'la lu'zi #*c9u'z n*c9 i #*cieIcz n*c9" c9 r*c9 na cu&rz*cG" t*c9" c #BaDnie /rze)*li %a&ED c9 r )G" c9 r*c9 na na'cz*nn DK tarcz*+c*" 2ruJlicG5 O'rG)n* /r )le! t 'ieta lu'zi c9 ru%Ec*c95 G'* !a!* 2r*/G" /rzeziG)ienie" 2 rEcz&G cz* innE c9 r )G" t na%le/(z* %e(t #BaDnie / (t5 JeDli c9 r )a tr#a &il&a 'ni" t /rze'e #(z*(t&i! 'uH /i%e!* + # 'G" 9er)at* # c #e" # 'G z !i 'e!5 Ja& / &ar! # c9 r +)ie na%le/(ze (E ( &i # c #e i #arz*#ne" # ce" z#Ba(zcza c*tru+ ( #e" (ur$#&i #arz*#ne" ( & z 2$r&$# cz* / !i' r$#" Wr ( B&iX %arz*n #e5 Ja& na%#iGce% c*tru($# M#it5 4N raz 9er)ata z 'zi&ie% r$H*5 W Ha'n*! #*/a'&u / &ar!* z#ierzGce M!iG( " !le& " (er*" %a%aN5 Nat !ia(t ! Hna (/ H*#aK / &ar!* !Eczne0 &a(ze" /Bat&i" c9le)5 WaHna za(a'a + %eDli %e!*" t 2B$#nie (ur #izn*5 W/B*# &urac%i 2B ' #e% ! Hna / r$#naK ' /erac%i c9irur+2iczne%" z t*!" He !a %e(zcze #iG&(z* za(iG2 i (&uteczn DK5 P , + 6 'niac9 r2aniz! (iG /rze(ta#ia" zacz*na (/alaK zB 2i c9 r ) t#$r+cze" / )u'za u&Ba' '/ rn Dci #*" & !$r&i ule2a%E re2enerac%i" t &(*n* #*/Bu&aniu5 P (t na%le/ie% (t ( #aK #i (nE" 2'*H # zi!ie lu'zie 'H*#ia%E (iG 2 rze% niH #i (nE cz* late!5 E@e&te! %e(t #Ba+Dnie z!Gczenie #i (enne5 Je(ieI t teH ' )ra / ra 2'*H / (t z#iG&+(za '/ rn DK na in@e&c%G i /rzeziG)ienia5 P (t z!ienia /(*c9i&G" 'rzuca!* le&i" )ar'zie% u@a!* #Ba(n*! (iB !5 P (t lecz* za)urzenia (nu" / 'atn DK na in@e&c%G" na'#a2G" c9 +r )* (erca i &rEHenia" na'ciDnienie" an2inG /ect ri(" H*la&i" za)urze+nia /rze!ian* !aterii i r2an$# tra#ienn*c9" c9 r )* narzE'$# /Bci #*c9 i 'r$2 ! cz #*c9 Mte / ' & ntr lE le&arzaN" )ez/B '+n DK" c9 r )* (&$r* i reu!at*czne" !i2renG" %a(&rG" /ar ' nt zG" n # t# r*5 Przeci##(&azania t 2ruJlica" na'cz*nn DK tarcz*c*" za/alenia i #rz '* H BE'&a" nieH*t* %elit" re& n#ale(cenc%a / c9 r )ac9" (Ba+)ienie (tarcze" #*c9u'zenie" ciEHa i &ar!ienie /ier(iE5 SE r$Hne r 'za%e / (t$#0 &az% naln* M%e'en lu) &il&a 'ni niere+2ularnieN

/rzeBEcza%Ec* M> +, 'ni" raz # t*2 'niuN" zer #* M: + 8 'niN" nie/eBn* M8 + >-N5 DBuH(ze / (t* / #inn* )*K & n(ult #ane i / ' & ntr lE le&ar(&E5 P (t 8 'ni #* T*'zieI /rze'/ (tn* + z!iana zB*c9 na#*&$# H*#ieni #*c9 DzieI - + # ce i #arz*#a" u(/ & %enie /(*c9iczne" rez*2nac%a z le&$# i uH*#e& P (t + r z/ cz*na!* 'zieI 2i!na(t*&E" 2BG) &i!i #'ec9a!i" /r*(znice! ciaBa5 Na(tG/nie #*/i%a!* 6 (z&lan&i cie/Be% # '* > B*+Hecz&E ( li 2lau)er(&ie% na cz*(zczenie %elit" e#entualnie le#at*+#a5 4z*nn Dci te naleH* #*& n*#aK # >" 6" :" 8 'niu &urac%i5 Pi%e!* c 'ziennie >- + >, (z&lane& na/ %u M# (u!ieN 2B$#nie # 'G M/rze2 t #ana lu) !ineralna nie2az #anaN" e#entualnie 9er+)at* zi B #e5 Wiecz re! /i%e!* & zBe& le&ar(&i" !eli(G lu) c9!iel5 DuH (/acer$#" / nie#aH #Etr )a %e(t )ciEH na t &(*na!i" c +'ziennie (t (u%e!* &Ba' #Etr )G z 2 rEce% lniane% (z!at*" /rz*&r*+te% na /rz*&Ba' & ce!5 1E/iele ciaBa z!*#a%E nie/rz*%e!ne #*zie#* (&$r*5 W / rze )ia' #e% #*/ cz*#a!*" #te'* (E na%le/(ze &Ba'* na #Etr )G" 'uH D/i!*5 Przer#anie / (tu R )i!* t (tr Hnie5 W /ier#(z*! 'niu na Dnia'anie 6 + . (z&lan&i # '* z ' 'at&ie! !i 'u5 Na 'ru2ie Dnia'anie & !/ t z %a)Be& /lu( !i$'5 O)ia' + cz*(t* #*#ar z %arz*n5 P '#iecz re& + & !/ t z %a)Be&5 1 lac%a + (z&lan&a #*#aru z %arz*n" &r !&a /iecz*#a c9ru/&ie+2 " cz*#iDcie ciE2le /i%e!* # 'G M>- + >, (z&lane&N5 W 'ru2i! 'niu0 ?nia'anie + , (z&lan&i # '* z 'r )inE ( li 2lau)er(&ie%5 , (z&lan&i 9er)at* zi B #e% > + , &r !&i /iecz*#a c9ru/&ie2 5 II ?nia'anie + utarte %a)B& O)ia' + zie!nia&i" (aBata" 'u(z ne #arz*#a )ez tBu(zczuV / )ie'zie #*/ cz*ne& i &Ba' na #Etr )G 1 lac%a + , &r !&i /iecz*#a c9ru/&ie2 " / !i' r" 9er)ata z !i 'e!5 4aB* cza( /a!iGta!* /ielG2nac%i ciaBa5 Za!ia(t cz*(zczenia ( lE 2lau)er(&E" ! He )*K le#at*#a + 2ru(z&E #/r #a'za!* -": + > litra cie/Be% # '* M68T4N5 P t*! cza(ie / # li #raca!* ' n r!alne% 'iet*" ale z'r #e%" t %e(t %ar(&ie%" )ez uH*#e&" cu&ru" (B '*cz*5 W /rzeci#n*! razie caB* #*(iBe& /$%'zie na !arne5 P (t z ( &a!i S/ H*#a!* D#ieHe ( &i" / B*&ane 'r )n*!i B*&a!i" ' )rze z!ie(zane ze DlinE" cz*(te # ce" Ha'ne2 cu&ru5 DzieI /rze'/ (tn* + %a& /rz* 2B '$#ce5 7+>- 'ni &urac%i ( & #e%" ran 2i!na(t*&a" t aleta" caB* 'zieI t 6 / rc%e ( &u0 Ran + > (z&lan&a # '* !ineralne%" ( & /rze' / Bu'nie! + >+, (z&lan&i 9er)at* zi B #e% P Bu'nie + ( &" rela&( z &Ba'e! #Etr )* P / Bu'niu + ( & Wiecz re! + ( &5 JeDli /i%e!* ( &i nier zcieIcz ne" t ' 'at& # 7+>- (z&lane& # +'*5 Dzienna / rc%a ( &u0 + # c #* 6--2 + #arz*#n* 6--2 + zi B #* >:-2 P 'ziel ne na /iGK / rc%i" BEcznie 7+>, (z&lane& Mnie !ie(zaK r 'za+%$# ( &$#N5 4 'ru2i 'zieI le#at*#a lu) cie/Ba # 'a z ( lE 2lau)er(&E M.-2 na -"8: litraN5 S &i z

&aH'e2 # cu" #arz*#a5 Zalecane zi Ba t tr*+)ula" )az*lia" ru!iane& le&ar(&i" & /er" 2$reczni&" t*!iane&" (zaB+#ia" 2B$2" (&rz*/ / ln*" & zBe& le&ar(&i" )a)&a lancet #ata" / '+)iaB" )rz za5 Za& Iczenie &urac%i ( & #e% DzieI /ier#(z* + na'al /i%e!* ( &i" ale z ' 'at&ie! !i 'u" !le&a ( % #e2 " /Bat&$# #(ian*c95 DzieI 'ru2i + %a& # /ier#(z*! raz (ur$#&a z #arz*# z le%e! r +Dlinn*! i trG)a!i5 Ta&He utarte %a)B& lu) r z2nieci n* )anan5 G'* & Icz*!* &urac%G nie !a (en(u / #r$t ' / /rze'nie% 'iet*5 Wart /rze%DK na #e2etarianiz! z /rze#a2E (ur #*c9 #arz*#" # c$# raz z)$H z rzec9a!i5 Zalecane ( &i0 D le2li# Dci H BE'& #e + tarnina" %a)B&a" !arc9e#" / !i' r" %eH*+n*" %a2 '*5 Za/arcia + %a)B&a" Dli#&i G Dciec + %a)B&a" )rz za" / &rz*#a Tra#ienie + ce)ula" &arcz c9* 49 le(ter l + &arcz c9* WEtr )a + &arcz c9* Reu!at*z! + )rz za" / &rz*#a" czarna / rzecz&a Za/alenie /Gc9erza ! cz #e2 " nere&" &a!ienie + )rz za" c9rzan" (&rz*/ Serce i u&Ba' &rEHenia + 2B$2" 2ru(z&i" czer# na / rzecz&a Ocz*(zczenie &r#i + #in 2r na" (eler" / &rz*#a" rzeHuc9a" 'zi&a r$Ha NieH*t 'r$2 ''ec9 #*c9 + %eH*n*" (&rz*/ Z!Gczenie + 'zi&a r$Ha PrzeziG)ienie + czarn* )ez G rEcz&a + !alina" tarnina Wrz '* H BE'&a + zie!nia&" Male nie za 'uH N Wrz '* '#una(tnic* + &a/u(ta S&$ra + !arc9e# A/et*t + / !araIcz Wz! cnienie + )ura&" #in 2r na Ane!ia + #iDnia Nie' &r#i(t DK + #iDnia Arteri (&ler za + 2B$2" (&rz*/ Na'ciDnienie + ce)ula5 Inne Dr '&i lecznicze Je(t #iele naturaln*c9 Dr '&$# lecznicz*c95 Szcze2$lnie 2 'n* / lecenia %e(t #G2iel 'rze#n*5 3 Hna 2 (t ( #aK #e#nGtrznie + r zt#$r z cie/BE # 'E M'a#&a 'zienna & B > B*H&a" 'zieci !nie% + > B*Hecz&aN5 Ze#nGtrznie + & !/re( M#G2iel #iniGt* # 2azG al) )an'aH i za! cz n* # # 'zieN5 Niec le/(z* &Ba' !a!*" 2'* 6 + . B*H&i #G2la #*!ie(za!* z # 'E i / '2rze%e!* ' z2G(tnienia5 Z te% /a(t* r )i!* &Ba'*" n/5 z /a/ier #e% (er#et&i5 WaHne %e(t" a)* #G2iel nie ' t*&aB )ez/ Dre'ni c9 re2 !ie%(ca5 Na & !/re( na+&Ba'a!* rGczni&5 WG2iel %e(t cu' #n*! Dr '&ie!5 P c9Bania #(zel&ie t &(*n*" na#et na%ciGH(ze trucizn*5 Je'en #arune& + #G2la / #inn )*K #iGce% niH trucizn*5 Je(t na%le/(z*! le&ar(t#e! na #(zel&ie zatrucia" u&E(zenia" uHE'lenia" #z'Gcia" nie(tra#n Dci" 'e+z*n@e&u%e ran*" in@e&c%e" za/alenia" c9 r )* za&aJne" ' (& naBe (E &Ba'* na cz* /rz* c9 r )ac9 czu5 Ocz*(zcza &re# i lecz* c9 +r )* #Etr )*5 Ta& na/ra#'G t #G2iel lecz* !n$(t# c9 r$)5 3 +He )*K (t ( #an* /r @ila&t*cznie5 W !aB*c9 'a#&ac9 nie (z& 'zi Mnie #iGce% niH > B*Hecz&a 'ziennieN5 Glina + / ' )nie %a& #G2iel5 Je(t t (tar* i (&uteczn* le&" ale 'ziD za/ !nian*5

Ster*lna" (/r (z& #ana 2lina lecz* r /ie%Ece ran*" (tBuczenia" #rz '*" c9 r )* za&aJne Mt*@u(" c9 leraN5 Glina" %a& #G+2iel" #iEHe t &(*n*5 3 He )*K" / ' )nie %a& #G2iel" (t ( #ana #e#nGtrznie" %a& i # @ r!ie &Ba'$#5 Bar'z ' )r*! Dr '&ie! lecznicz*! %e(t !a(aH5 P !a2a n /ra&t*cznie &aH'e% ' le2li# Dci5 3a(aH / )u'za r2aniz!" #z!a2a &rEHenie" Ba2 'zi )$l5 3 Hna !a( #aK caBe ciaB M6- + <- !inutN al+) (t ( #aK !a(aH !ie%(c #*5 W (t /ac9 (E za& Iczenia #(z*(t+&ic9 ner#$#" 'late2 #art !a( #aK (t /* Mc9 'zenie ) ( t teH !a(aH (t$/N5 D ! #a a/tecz&a natur* 1aH'* naturali(ta / #inien !ieK # (# %e% a/teczce /e#ien ze+(ta# Dr '&$# lecznicz*c95 Na%#aHnie%(ze zi Ba cz* /re/arat*" ta& a)* )*B* / ' rG&E5 49ciaB)*! /rze'(ta#iK ze(ta# na%#aHnie%(z*c9 le&$#" #(zec9(tr nn*! i #(/aniaB*! 'ziaBaniu5 3i$' al e( #* + &il&a liDci 6 + : letnie2 al e(u u!*K i (u(z*K" #B H*K ' l '$#&i na & B 8 'ni5 P te! zetrzeK na !iaz2G i / BE+cz*K z !i 'e! #e'Bu2 /r / rc%i0 > czGDK !iaz2i + , czGDci !i 'u5 O2rzaK ' #rzenia" '(ta#iK na ,. 2 'zin*" / n #nie 2rzaK ' #rzenia" /rzece'ziK" trz*!aK # l '$#ce5 Pi%e!* , raz* 'ziennie ra+n i / / Bu'niu /rze' / (iB&a!i5 3i$' %e(t Dr '&ie! #z!acnia%E+c*! Mz#Ba(zcza / c9 r )ie i # &re(ie zi! # +#i (enn*!N" / +)u'za a/et*t" lecz* nieH*t*" 2ruJlicG" za/arcia" #rz '* H BE'&a5 Zi Ba (z#e'z&ie + le& #(zec9(tr nn*" ! Hna 2 (t ( #aK #e+#nGtrznie i ze#nGtrznie5 Wz!acnia r2aniz!" lecz* /ra&t*cznie #(zel&ie c9 r )* i ' le2li# Dci5 Pr / li( M&it /(zczeliN + lecz* #(z*(t& R DuHa ! c )a&teri )$%cza" ) 2at* (&Ba'" %eDli c9 'zi i Dr '&i 'H*#cze5 W*(tG/u%e %a& na+le#&a M#rz '*" ran*" za/alenia 2ar'Ba" an2ina" /rzeziG)ieniaN5 St +( #ana #e#nGtrznie i ze#nGtrznie %a& !aDK M /arzenia" #rz '*" H*la&i" 'leH*n*" lecz* t&an&G & (tnE i c9rzG(tnEN5 Nale#&a )ur(zt*n #a + nacieranie /ier(i i /lec$# )niHa te!/era+turG" lecz* za/alenie /Buc" (&rzeli" (Ba)ienie !iGDnia (erc #e2 " ar*t!iG" )$le 2B #*5 PB*n z al e(e! + /arzenia" ran*" r /nie" c9 r )* (&$r*" za/arcia" za/alenia (ta#$#" c9 r )* #Etr )*" za/alenie %elita 2ru)e2 5 1i(z n* cz (ne& + / &r % ne na /$B zE)&i cz (n&u M.--2N zalaK > litre! # '* z &i(z n*c9 2$r&$# # (B i&u t*/u t#i(t5 SB i& z (ta+#iK # cie!n*! !ie%(cu na >. 'ni5 P t*! &re(ie 'laK tr c9G ' )ez/ Dre'nie2 uH*t&u" a re(ztG z (ta#iK5 49 'zi t " a)* W@a)r*+&iX /re/aratu z)*t czG(t nie t#ieraK" ) #*latu%E #te'* (&Ba'ni&i lecznicze" /i%e!* 6 raz* / /$B B*H&i" %e(t t ' (& naB*" naturaln* ant*)i t*&5 Ant*)i t*&i c9e!iczne t za)$%(t# 'la r2aniz!u5 Ten ant*)i t*& ! He )*K / #(zec9nie (t ( #an* )ez )a#* (&ut&i u) czne M(tan* / '2 rEcz& #e" 2r*/a" /rzeziG)ienia" in@e&+c%e" an2in*" za/alenia it/5N5 DziaBa (z*)& i (&utecznie5 SE teH inne Dr '&i /r$cz cz (n&u5 Prz* za/aleniac9 !i2'aB$#" )$lac9 2B #*" 2 rEczce" /rzeziG)ieniu" (tanac9 za/aln*c9 Mn/5 DciG+2naN (t (u%e!* za#i%anie n$25 Na >-+>: !inut #i%a!* n 2i zi!+n*!i rGczni&a!i" a na t (uc9e rGczni&i5 P za)ie2u #*ciera!* n +2i i u)iera!* cie/Be (&ar/et*5 Za)ie2 / #t$rz*K ,+6 raz* 'ziennie5 Za/alenie !i2'aB$#" &atar + zi!n* & !/re( na (z*%G" na t (uc9* (zal" z'%EK / za2rzaniu (iG M&il&a raz* 'ziennieN5 Gr*/a" za/alenie (&rzeli" zaziG)ienia + za#i%anie B*'e& + tec9ni+&a %a& #*He%" n 2i ' (t$/ ' & lan" cza( .:+<- !inut5 Prz* #(z*(t&ic9 za#i%aniac9 c9 re2 naleH* ' )rze /rz*&r*K" z#Ba(zcza za#i%ane czGDci ciaBa5 A)* #*'zieliK / t* + 9er)ata z li/* lu) !alin5 Naturaln*! ant*)i t*&ie! %e(t ta&He / &rz*#a" ) 2ata # !i&r +ele!ent* i #ita!in*" z#iG&(za licz)G czer# n*c9 ciaBe&" %e(t (&u+teczn*! le&ie! # #ielu (c9 rzeniac95 Wart !ieK nale#&G z / +&rz*#*5 Na(turc%a + & le%n* ant*)i t*& r Dlinn*5 Wz!acnia (iB* )r nne r2aniz!u" )niHa 2 rEcz&G" 'ziaBa lecznicz # #ielu c9 r )ac95 S/ H*#aK naleH* 8 + >- liDci # / (taci

(aBat&i5 G rEcz&a G rEcz&i nie naleH* (iG )a#iaK5 Je(t t )%a#" He r2aniz! r z+/ cz*na #al&G z c9 r )E5 Dlate2 nie %e(t #(&azane z)i%anie 2 +rEcz&i" a z#Ba(zcza /rz*%! #anie (/ec*@i&$# )niHa%Ec*c9 2 rEcz+&G5 Leczenie c9 r )* r z/ cz*na!* /rzez (t ( #anie 2B$#nie za+)ie2$# # 'n*c9" #*# B*#anie / t$# MDr '&i na/ tneN" /Bu&anie %a!* u(tne% # 'E z c*tr*nE" ( lE lu) na/are! z (zaB#i5 Naturalne )niHanie 2 rEcz&i0 + zi!ne &Ba'* na ciaB + zi!ne za#i%anie B*'e& M !$#i ne # r z'ziale W ' lecznict# N O&Ba'* te z!ienia (iG / za2rzaniu5 Ten (/ ($) leczenia u#alnia t &(*n* / #(taBe # tra&cie c9 r )*5 Dla !aB*c9 'zieci (t (u%e!* &E/iel c9B 'zEcE5 Na :+>- !inut zanurza!* 'ziec& # # 'zie ,T4 !nie%(ze% ' te!/eratur* ciaBa5 1Ba'zie!* ' B$H&a i /rz*&r*+#a!*5 P >:+,- !inutac9 ' /ier u)iera!* M/ #*(c9niGciu ciaBa" &t$re2 nie naleH* #*cieraKN5 Dla nie! #lEt + c9B 'zEce le#at*#* 2u! #E 2ru(z&E :-+>-- !l # '* z na/are! z ru!ian&u te!/eraturze 68T45 Le&i / #(zec9nie (t ( #ane M/ l /ir*na" a(/ir*naN nie (E ' +)r*! (/ ( )e! leczenia" na%le/(za %e(t !ie(zan&a zi$B 'ziaBa%Ec*c9 na/ tnie" ! cz /G'nie" /rzeci#za/alnie0 + &#iat li/* ,-2 + &#iat )zu czarne2 ,-2 + &#iat ru!ian&u >-2 + # c !alin* ,:2 + /Ecz&i )rz z* >-2 M! 2E )*K liDcieN + &#iat ta#ul* >-2 > B*H&G zale#a!* > (z&lan&E #rzEt&u" trz*!a!* / ' /rz*&r*cie! :+>- !inut5 Pi%e!* >;. + >;, (z&lan&i5 G rEcz&a nie %e(t nie)ez/ieczna" %eDli nie /rze&racza te!/eratur* 6C+.-45 Dlate2 nie )a#ia%!* (iG5 G rEcz&a %e(t ( %u(zni&ie! # c9 r )ie5 Je% 'ziaBanie #(/ !a2a%!* zate! naturaln*!i (/ ( )a+!i" a nie ta)let&a!i5 I(t ta / le2a na t*!" He /rz* te!/eraturze 6- + .-T4 leu& c*t* M)iaBe ciaB&aN" '/ #ie'zialne za #al&G z c9 r )E" (E na%)ar'zie% a&t*#ne5 G'* 2 rEcz&a %e(t z)*t #*( &a M.-T4 i #iGce%N t (t (u+%e!* letniE lu) zi!nE &E/iel" zi!n* & !/re( na 2B #G i (z*%G" /Bu+&anie %a!* u(tne% # 'E te!/eraturze & B >:T45 Al@a)et*czn* (/i( c9 r$) Aler2ia + Dieta r Dlinna" )eH !le&a" %a%5 LiDK !eli(*" !iGt*" %a(&$B+cze2 ziela" rze/i&u / (/ lite2 # r$#n*c9 il Dciac90 > B*H&a zi$B na > (z&lan&G #rzEt&u" /arz*K" /iK #iecz re! > (z&lan&G" /r / li(5 49 r )a (/ # ' #ana !aBE '/ rn DciE r2aniz!u5 DuH /eBn +ziarni(t*c9 / &ar!$#" (ur$#&i" # ce" 'r H'He" ( & z !arc9#i5 Fni&aK &urzu" /*B&$#" (tre($#" / ranna 2i!na(t*&a5 Na/ar z & +rzenia rau# l@ii" 're/tanie # zi!ne% # 'zie / B*'&i" >+6 !inut5 A(t!a (&rzel #a + 2 rEce &E/iele & Icz*n M.-T4N" &r$t&ie" 2 rE+ce lu) zi!ne na(ia'$#&i" ranne i #iecz rne )!*#anie ciaBa zi!nE # 'E M#*ciera!* (iG # (z r(t&i" lnian* rGczni&N" #iecz re! cie/B* & !/re( na /ierD5 Na/ar z !eli(*5 Nale#&a !a%eran& #a + :- 2 D#ieHe2 ziela" 6-+.- 2 !a%eran&u U > )utel&a )iaBe2 #ina #*tra#ne2 " za& r& #aK i '(ta#iK na >- 'ni5 Prze@iltr #aK ' )utel&i z

cie!ne2 (z&Ba" /iK > &ieli(ze& / & la+c%i5 St (u%e!* teH 2 rEce & !/re(* na /lec* M & B 6- !inutN5 S & ze D#ieHe% ce)uli + >-+,- 'ni # &aH'*! !ie(iEcu" r z/ cz*na+!* ' > B*Hecz&i ' : B*Hecze& /rze' / (iB&ie!" ((aK /la(tr* ce)uli5 P 'cza( ata&u + 2 rEca &E/iel n$2 ' & lan M67+.:T4N >-+,- !inut" / za& Iczeniu / laK zi!nE # 'E5 Prz* a(t!ie %e!* (ur #e Dli#&i" /i%e!* ru!iane&" , = , B*Hecz&a (ie!ienia lnu z!iel ne2 M/ /i%a!* # 'EN" ! He )*K teH /r / li( M, = >: &r /elN5 An2ina + za&aHenie #*# Bane /rzez )a&terie" )$le 2ar'Ba" zaczer+#ienienie !i2'aB&$#" )iaB* nal t na %Gz*&u" r /nie # %a!ie u(tne%5 Na/ar z (zaB#i na 2ar'B M! He )*K teH /r / li( r zcieIcz n* # 'E lu) (e/t (anN" al) ( & z c*tr*n* ' /G'zel& #ania5 Pi%e!* !ie+(zan&G Mta&He na & &lu(zN0 ziele !i 'un&i" liDK )a)&i lancet #ate% lu) z#*cza%ne% M/ ,-2N" ziele t*!ian&u i %e!i B* M/ 6-2N" , B*H&i zalaK > lu) >;, (z&lan&i #rzEt&u" '(ta#iK na > 2 'zinG" /iK 6+. ra+z* >;. + >;6 (z&lan&i5 Sur$#&a z )ura&$#5 3 He!* /rz*%! #aK /r / li( M, = ,- &r /elN5 D /Bu&ania 2ar'Ba ' )ra teH %e(t nale#&a z na2iet&a5 S/ H*#aK (aBat&G z 8+>- liDci na(turc%i M%e(t ' )r*! ant*+)i t*&ie!" / ' )nie %a& nale#&a z / &rz*#*N5 49B 'n* & !/re( na (z*%G i na )rzuc9" zaB H*K na n c5 Ant*)i t*&i + (z& '* / ant*)i t*&ac9 na%le/ie% lecz* /icie &e@iru i % 2urtu Mc 'ziennie & B -": litraN" a ta&He &E/iel /rze!ienna 2 rE+ca i zi!na5 Na/ar / :-2 ziela &r#a#ni&a" )rat&a / lne2 " &#iatu (t &r t&i i %a(n t* )iaBe%" & rzeI !ni(z&a i B /ianu" liDK / zi !&i" )rz z*" !alin*" ,-2 (z*(ze& c9!ielu i &#iatu na2iet&a5 Ł*H&G zi$B na (z&lan&G #rzEt&u" /arz*K ,- !inut" /iK >+, raz* 'ziennie5 Ta&He (ur$#&a z &a/u(t* z cz (n&ie!" ce)ulE i li#E5 Ane!ia + nie' &r#i(t DK" )la' DK" a/atia" (enn DK" )$le i za#r t* 2B #*" (zu! # u(zac9" (tan* / '2 rEcz& #e5 S & z !ni(z&a le&ar+(&ie2 + 6 raz* /$B (z&lan&i ( &u z caB*c9 r Dlin" Helaz U #ita!ina 4 M/ietru(z&a" /e(t&i '*ni" !arc9e#" &a/u(ta" raz #* c9le)N5 PiK 'r H'He /i#ne Mlu) ta)let&i le#itanN5 S & z / &rz*#*5 Artret*z! + &Ba'* ze D#ieH utarte2 c9rzanu lu) liDci &a/u(t*" ( & z B /ianu M6 = > B*Hecz&aN" 'ieta #e2etariaI(&a z 'uHE il DciE #(a M/Bat&iN i &a(zE %a2lanE5 Ner&i lecz*!* 2 rEc*!i /r*(znica!i" 2 rEca &E/iel # / ciGt*! (elerze lu) i2li#iu ( (n*" % 'B*" D#ier&u5 A#ita!in za + 'uH ( &$# #arz*#n*c9" # c #*c9" (ur$#e&5 W(&azane %e(t (/ H*#anie 'r H'H* al) ta)lete& 'r H'H #*c9" /r / li( M, = >: &r /liN5 Ar*t!ia + r2aniczne u(z& 'zenie (erca" ! He )*K ta&He (/ # +' #ane na'ciDnienie! i arteri (&ler zE5 Zaleca (iG 'ietG %ar(&E" (/ &$%" '(uniGcie /rz*/ra#5 Arteri (&ler za + z2ru)ienie Dciane& arterii5 Dieta %ar(&a" 'uH (u+r$#e&" !ini!u! tBu(zcz$#" '(unEK %a%&a" uH*#&i" 'uHa r lG '+2r*#a%E (tre(*5 Bar'zie% 9ar! ni%n*" z2 'n* z naturE tr*) H*cia" #iGce% D#ieH*c9 # c$#" 6 = ,-+6- &r /li nale#&i cz (n& #e% M:-2 / &r % ne2 cz (n&u U >--2 #$'&i" z (ta#iK na >- 'ni # )u+telceN" 'ieta %ar(&a )ez uH*#e&5 At nia %elit + ( & z %ar!uHu5 Bez(enn DK + cie/Be &E/iele ciaBa M6-+67T4N na >-+,: !inut" 2i!+na(t*&a" re2ularn* (en5 Pr / li( M, = >: &r /liN" c9 'zenie ) ( " c9 'zenie # zi!ne% # 'zie /rze' (ne!" 2 rEc* & !/re( na /lec* M & B ,-+6- !inutN" &E/iel + ,--2 (u(z* tatara&u na! cz*K # #ia+'rze # '* na >7+,- 2 'zin" >+, B*Hecz&i !i 'u /rze' (ne!" 'rzu+ca!* uH*#&i" 'uH #ita!in* B>" B," /i%e!* liDK !eli(*" ziele !a+rzan&i" &#iat #rz (u" (z*(z&i c9!ielu5 Bur2era c9 r )a + )$le i (&urcze # B*'&ac9" zi!ne /alce u n$2" zaczer#ienienie" naciera!* li#E" na n c &Ba'* z 2 t #ane% ce)u+li" &E/iel # # 'zie z / ciGt*! (elere!5 Pr / li( M>: &r /liN" &E/iel # '#arze z & r* #ierz) #e%" liDci &a(ztana i &#iatu na2iet&a M/ ,-2 na &E/ielN5 O'rzuca!* uH*#&i Mna%czGDcie% /rz*cz*nE c9 r )* %e(t t*t IN" a#ita!in za M2B #nie EN li#a (B neczni& #a" %Gcz+!ieI" #ie(" !arc9e#" rzec9*" (eler5 B$l 2ar'Ba + /G'zel&u%e!* lu) /Bucze!* 2ar'B r zt# re! /r / +li(u Mn/5 /r / lanN5

B$l 2B #* + / trzeK (&r nie i &ar& )ur(zt*ne!" zi!ne (&ar/et* na n 2i" >-+>: !inut #i%a!* ' 'at& # rGczni&ie!" ,+6 raz* 'zien+nie zi!n* & !/re( na 2B #G5 JeDli )$l !a tB ner# #e t &E/iel n$2 ' & lan" 2 rEca M67+.: 4N na >:+,- !inut" / te! / laK zi!nE # 'E" /rze' (ne!5 B$l H BE'&a" nie(tra#n DK + nale#&a z an*Hu M,-2 ziaren an*Hu U -",: l (/ir*tu(uN" '(ta#iK na , t*2 'nie # cie!n*! !ie%(cu5 PB*n zle#a!* ' )utele& a / z (taBe ziarna zale#a!* -",: l #$'&i i z +(ta#ia!* na , t*2 'nie5 P te! )ie nale#&i BEcz*!* i ' 'a%e!* !i$'5 PiK 6 raz* >:+,- &r /li5 B$le !iGDni + #ciera!* li#&G cz (n& #E Mu(!aH*K !iaz2G cz (n& #E z li#&E # r$#n*c9 /r / rc%ac9N5 Br nc9it + c9B 'n* & !/re( na /ier(i na n c5 B$l uc9a + 2 rEce &Ba'* na uc9 " 2 rEca &E/iel n$25 F(z* (!aru+%e!* le%&ie! cz (n& #*! M&il&a zE)&$# cz (n&u !iaH'H*!* i zale#a!* B*H&E le%u ( % #e2 " z (ta#ia!* na n c # )utelce # cie/B*! !ie%(cuN5 B$l M 2$lnieN + &Ba' >-+>: !inut" > (z&lan&a cie/Be% # '* U B*+Hecz&a czarne% 2 rcz*c* !iel ne%5 Bie2un&a + %e!* 'uH czarn*c9 %a2$' # &aH'e% / (taci" ta&He czar+ne / rzecz&i5 Aer)ata !iGt #a i (ur #e tarte %a)B&a M)ez 2raniczeI /rzez , 'niN5 W 'a z #G2le! 'rze#n*! ta&He %e(t ' )r*! Dr '+&ie! M/$B B*Hecz&i #G2la na (z&lan&G # '*N" /iK na/ar z ru!ian&u5 Ble'nica + nie' )$r B," # ce" %arz*n*" (ur$#&i" /ieczar&i" (eler" 'ieta %ar(&a" (aBat&i ze D#ieHe% / &rz*#*" D#ieH* c9rzan" na/ar z & +rzenia !anu" ziela (zant*" &E/iel # > &2 'r H'H*" /rz* u/Ba#ac9 Oa2 (an ' ir*2ac%i5 B$l (ta#$# + &Ba'* z /B$tna na(!ar #ane2 !i 'e!5 Br 'a#&i" &urza%&i + (!ar #aK D#ieH*! ( &ie! z %a(&$Bcze2 zie+la" !aDK #azelin #a U (/r (z& #ane ziele %a(&$Bcze5 4u&rz*ca + t*/ #a c9 r )a c*#ilizac*%na5 Dieta / #inna )*K #e+2etariaI(&a" %a& na%#iGce% (ur #*c9 # c$# i %arz*n" 'rzuca!* caB& #icie cu&ier" (B '*cze" uH*#&i" (/ H*#a!* 'uH )B nni&a" ( & z czarne% / rzecz&i" ze D#ieH*c9 2$r&$#" z )iaBe% &a/u(t*5 Pr / li( M, = >- &r /liN Aer)ata )niHa%Eca / zi ! cu&ru0 1BEcze &u&li&a / (/ lite2 6-2 LiDK czarne% %a2 '* >-2 LiDK %eH*n* >-2 PiGci rni& 2G(i 6-2 StrE&i @a( li ,-2 > B*H&G zi$B zale#a!* > (z&lan&E #rzEt&u" 6 raz* > (z&lan&a / %e+'zeniu5 P zi ! cu&ru )niHa ta&He na/ar z / &rz*# i # c czarne% %a2 '*5 S & z '*ni c 'ziennie > (z&lan&a5 PiK 'r H'He /i#ne Mlu) ta)let&i le#itanN5 4iEHa + 'ieta ta&a (a!a %a& n r!alnie" Ha'n*c9 i(t tn*c9 z!ian" / /r (tu z'r #a %ar(&a 'ieta5 O(tatnie trz* !ie(iEce /i%e!* an*H U & /ere& U &!ine& # r$#n*c9 /r / rc%ac95 Wart /iK ( &i z !ar+c9#i" (aBat*" /ietru(z&i" %a)B&a" na2iete&" 'ziura#iec5 Nie # ln (t ( #aK zi$B r z2rze#a%Ec*c95 49 le(ter l + / zi ! / #*He% ,,-!2 t r*z*& #ielu (c9 rzeI" / #*He% ,.-!2 t %uH 'uHe r*z*& 5 Ocz*#iDcie & nieczna %e(t z!iana 'iet* na %ar(&E" 'uH (ur #izn" 'rzuciK %a%a" tBu(zcze" !le+& " (er*" (B '*cze5 PiK !le& ( % #e z ' 'at&ie! trE) lu) /Bat&$# &u&ur*'zian*c9 Mc 'ziennieN5 4z*ra&i + &Ba'aK na n c 2 t #anE ce)ulE" ran /rze!*K zi Ba!i + ziele )rat&a" liDK / &rz*#*" ziele r'e(tu /ta(ie2 5 Du(znica ) le(na + nie#*' ln DK nacz*I #ieIc #*c95 P # 'e! (E na/iGcia" (tre(*" zBa 'ieta Mt# rzE (iG zB 2i c9 le(ter luN5 O)%a#* t (ilne )$le # & lic* (erca (/ # ' #ane arteri (&ler zE" na'ci+Dnienie5 WaHn* %e(t (/ &$%" 'ieta r Dlinna +

#arz*#a # / (taci (u+r$#e&" /rze' (ne! cie/Ba &E/iel M6<T4N5 Zi Ba0 ziele %e!i B*" !acierzan&i" (er'eczni&a" (re)rni&a" &#iat )zu czarne2 " &#iat (tan 2B 2u" liDK rut*" !eli(*" & rzeI & zB&a M/ :-2N" 6=> (z&lan&a /rze' %e'zenie! M& /ia(tE B*H&G zale#a!* #rzEt&ie!" trz*!a!* / ' /rz*&r*cie! 6 2 'zin*N5 Dalt niz! + 'ieta %ar(&a" 'uH (ur #*c9" /r / li(" na/ar z ziela D#ietli&a" ta&He za&ra/lanie czu , raz*5 E2ze!* + !aDK na2iet& #a" 'uHa r la 'iet*" %ar(&a #*)itnie (ur$#+& #a5 Gr*/a + za&aHenie #iru( #e5 Prz*%!u%e!* zi Ba na/ tne M2 t #e P*r (anN" na&Ba'a!* (z r(t&i (#eter na 2 Be ciaB i ' B$H&a" /r / +li( M, = >: &r /liN" nacieranie ciaBa !aDciE &a!@ r #E" (ur$#&a z )ura&$#5 S/ H*#aK c 'ziennie (aBat&G z 8+>- liDci na(turc%i M%e(t ' )r*! ant*)i t*&ie!" / ' )nie %a& nale#&a z / &rz*#*N5 Na/ar z !anu" arc*'ziG2la lu) & rzenia B /ianu5 Pi%e!* ( &i z '*ni" c9rzanu" na/ar* z li/* i )zu czarne2 " !a(u%e+!* (t /*" na (z*%G i 'e& lt &Ba'* z r z#aB& #an*c9 liDci D#ieHe% &a/u(t*5 Aer)ata z czarne% / rzecz&i i !alin*5 S &0 !arc9e# :-Q" )ura& ,:Q" (eler ,:Q" r zcieIcz*K >0> # 'E" HuK ziarna an*Hu5 Zi!ne za#i%anie B*'e& &il&a raz* 'ziennie Mzi!n* rGczni&" (uc9* & cN na .: !inut" ((aK (ur #E ce)ulG5 Gaz* # %elitac9 + &il&a &r /li le%u an*H #e2 " na/ar z ru!ian&u5 G Dciec Mcz*li reu!at*z!N + n (iK za#(ze /rz* ( )ie &a(ztan* M'ziaBa%E & B > r &" / te! #*!ieniK na D#ieHeN5 Je(t t c9 r )a caBe2 r2aniz!u + #a'li#a /rze!iana !aterii U nie' (tateczne #*'alanie U zBa 'ieta5 Dieta %ar(&a" )ez ( li" %a%" uH*#e&" (B '*cz*5 DuH (ur #*c9 # c$#5 F(tr$% %e(t /rze&#a(z n*" 'late2 teH uni+&a!* &#aDne2 c9le)a Mna%le/ie% 2ra9a!N" #in al e( #e" ( & z czarne% / rzecz&i5 1E/iel + ,:-2 2 rcz*c* czarne% !ieli!*" ' 'a+%e!* ' # recz&a i #rzuca!* ' #ann* z 2 rEcE # 'E" &E/iel >:+,- !inut" / te! ' B$H&a5 Pi%e!* ( &i z (elera" 2re%/@ruta5 O&Ba'* z 2lin* na c9 re !ie%(ca + 2linG r z'ra)nia!* na /a/&G z 9er)atE z t*!ian&u0 #ar(t#a >+, c! 2lin* na >+, 2 'zin5 P z'%Gciu &Ba'u &re!u%e!* c9 re !ie%(ce5 Gli(ta lu'z&a + /e(t&i '*ni /lu( le% r*c*n #* / . 2 'zinac95 GruJlica + , raz* B*Hecz&a !iel ne% & ziera'&i" /r / li(" na/ar z ziela /Bucni&a" liDcia / &rz*#*" &#iatu 'zie#ann*5 G rEcz&a + %eDli c9ce!* #alcz*K z 2 rEcz&E t r )i!* 2 rEcE &E+/iel # #annie M.-T4N" / cz*! / '#*H(za!* te!/eraturG # '* ' ..T4 Mna >-+>: !inutN5 T#arz /r*(&a!* zi!nE # 'E" a na 2B #G zi!n* & !/re(" za)ie2 & Icz*!* zi!n*! /r*(znice! >-+,- (e+&un'5 S &i z 2re%/@ruta" c*tr*n*" / !araIcz5 Aart #anie + 're/tanie # zi!ne% # 'zie / B*'&i >+ 6 !inut5 Ae! @ilia + a#ita!in za" #ita!ina 1" & /er" / !i' r* 2r (ze&" @a( l&a (z/ara2 #a" (eler" trG)* /(zenne" #ie(" zie!nia&i" !ar+c9e#" ziele ta(zni&a" r'e(tu (tr 2 n&ie2 " liDK / &rz*#*5 Ae! r i'* + / le#anie /rze!iennie & lan M# 'a 2 rEca" zi!naN 7+>- (e&un' &il&a raz*" !aDK /r / li( #a" &Ba'* z 2 t #ane% ce+)uli5 Ja(&ra" %Gcz!ieI + 2 rEce & !/re(* /rzez ,- !inut Mc 6 2 'zi+n*N5 Nie' )$r #ita!in A i 4" /r / li(" &Ba'* z &#itu )Ba#at&a" n (trz*&a" ziela D#ietli&a5 1atar (ienn* + 'ieta #e2etariaI(&a" 're/tanie /rze' (ne! # zi!ne% # 'zie MaH ' / B #* B*'e& # '* # !i(ceN > + 6 !inut5 P t*! za+)ie2u r z2rzaK (t /* i ' B$H&a5 In9alac%e + ,-2 &#iatu la#en'* zalaK , litra!i # '*" za2 t #aK" / >- !inutac9 #'*c9aK ,+6 raz* na t*'zieI" / in9alac%i ' B$H&a5 D )rze r )i Hucie /la(tra !i 'u5 PBu&anie n (a '#are! z ziela (&rz*/u5 1a!ica ner& #a + 'uHE r lG '2r*#a 'ieta #e2etariaI(&a" 'uHe il Dci /B*n$#" na%le/ie% ' )re% # '*" (ur$#&i z #arz*# Mz#Ba(zcza z (elera" /ietru(z&i" &ala@i raN5 JeDli !a!* ata& (t (u%e!* !a&(*+!alnie 2 rEce &Ba'* na ner&i" a na 2B #G 'a%e!* zi!n* & !/re(5 Na(ia'$#&i z '#aru (&rz*/u + > B*H&G (u(zu zalaK > (z&lan&E # +'*" 2 t #aK >:+6-

!inut5 Pi%e!* ( &i z (elera i /ietru(z&i raz #*#ar z )ierz*n &art @li" '#ar z /ietru(z&i" c : 'ni5 1a(zel + 2 rEce & !/re(* na &lat&G /ier(i #E" /iK ( & z c*tr*n*5 > (z&lan&a / (ie&ane% ce)uli" >;. (z&lan&i / (ie&ane2 cz (n&u" >;, (z&lan&i !i 'u #&Ba'a!* ' (B i&a" za&rGca!* i z (ta#ia!* # cie/le na ,+6 2 'zin*5 P 'a%e!* > B*Hecz&G c ,+6 2 'zin*5 R z#$% c9 r )* 9a!u%e 9er)ata lu) ( & z # cu czarne% %a2 '*5 Na n c c9B 'n* & !/re( na /ier(i5 1 &lu(z + c9 r )a za&aJna5 D )rze #ietrz*K / &$%5 S*r / z ce)uli / (ie&ane%" !i 'u" cz (n&u" %a& na%czGDcie% /rze)*#aK na (B Icu" na%le/(z* &li!at ! r(&i i 2$r(&i5 4 >: !inut > B*H&a na/aru z t*+!ian&u M> B*H&a na (z&lan&G #rzEt&uN5 1atar + c9 r )a #iru( #a5 G rEce & !/re(* na t#arz" (!aru%e!* !aDciE /r / li( #E na(a'G n (a" (&r nie" &ar&" za&ra/la!* &il& !a &r /la!i ( &u z c*tr*n*5 1E/iel na/ tna # 67T4 z ' 'at&ie! ( li ' )ra z#Ba(zcza 'la !aB*c9 'zieci" za#i%a!* # rGczni& i ' B$H&a" / >: !inutac9 naciera!* ciaB c9B 'nE # 'E M,:T4N5 In9alac%e + 7+,- &r /li le%&u eu&ali/tu( #e2 al) ( (n #e2 na (z&lan&G #rzEt&u" (t (u%e!* in9alac%e z ziela !acierzan&i" ru!ian&u" (zaB#i" /G'$# ( (n*5 D /icia M,+6 raz*N # c r$H* M>--2N" & ra #ierz)*" &#iat li/* M/ :-2N" &#iat )zu czarne2 " (B neczni& M/ ,-2N" ziele #iEz$#&i M>-2N + > B*Hecz&a na > (z&lan&G #rzEt&u" /arz*K 6- !i+nut5 Wciera!* # &rG2 (Bu/ i /lec* li#&G cz (n& #E Mu(!aH*K !iaz2G cz (n& #E z li#&E # r$#n*c9 /r / rc%ac9N5 Na/ar* z # cu !alin*" %eH*n*" )er)er*(u5 3 Hna ta&He #Ec9aK )ran* cz (ne&" ((aK &it /(zczeli" /iK ( & z c9rzanu" HuK /la(ter !i 'u5 1 @eina Y ta)licz&i cze& la'* :-+8-!2" @iliHan&a &a#* 7-+>--!2" @iliHan&a 9er)at* :-!2" c ca+c la 6-!2" ta)let&i ' )$lu 2B #* :-!2 Y le&ar(t#e! %e(t #*eli!in #anie t*c9 /r 'u&t$# ze (# %e% 'iet*5 1r# t &i + D#ieH* ( & z ziela ta(zni&a lu) ziele ta(zni&a M.-2N" zie+le /ie/rzu # 'ne2 M6-2N" zi!na # 'a M-": lN '(ta#ia!* na .+: 2 'zin" /i%e!* /$B (z&lan&i" c , 2 'zin*5 1r#a#ienia #e#nGtrzne i z n (a + czu)ata B*H&a (&rz*/u / lne+2 U , (z&lan&i # '*" /iK >+6 raz* 'ziennie5 Prz* &r#a#ieniu z n +(a ! Hna '#ar ze (&rz*/u #ciE2aK ' n (a5 Prz* &r# t &u z n (a zi!ne &Ba'* na t*lnE czGDK cza(z&i" czG(t z!ieniaK5 1 l&i + c9B 'n* & !/re( na )rzuc9 M,-+,:T4" 'zieci ,:+6-T4N5 1a!ienie H$Bci #e + /rze' (ne! (/ H*#a!* B*Hecz&G li#* i ( & z caBe% c*tr*n*5 Dieta / #inna )*K le&&a" #*)itnie %ar(&a5 Łu/ieH + 2B #G na n c (!aru%e!* le%e! lnian*!" ran (/Bu&u%e+!* '#are! z zi$B Mziele (&rz*/u" liDK / &rz*#*" & rzeI B /ianu + !ie(za!*" '#ie 2arDcie 2 t #aK # > litrze # '* /$B 2 'zin*" /Bu+&aK / u!*ciu 2B #GN5 D )rze %e(t /iK nale#&G z / &rz*#*5 Łu(zcz*ca + (!aru%e!* !ie%(ca c9 re /r / li(e! M> raz 'ziennieN" ale (&utecznie%(ze %e(t c9*)a (!ar #anie ( &ie! z liDci al e(u5 P +! cna %e(t teH !aDK H*# & (t #a5 49 r )a (/ # ' #ana %e(t zBE 'ietE" nie#BaDci#E /racE r2an$# #e#nGtrzn*c9" na%czGDcie% nere&5 Dlate2 leczenie )G'zie (&utecz+ne" %eDli z!ieni!* 'ietG na #e2etariaI(&E i za')a!* ner&i5 Wte'* r2aniz! nie )G'zie zatrut* t &(*na!i5 Na/ar z ziela /rz*#r tni&a" &r#a#ni&a" nacieranie le%e! 'ziura#c #*!" ru!ian& #*!5 Dieta / #inna ' (tarczaK 'uH #it5 B, i A Mce)ula" 2r c9" &a/u(ta" !arc9e#" (z/ina&" # c 2B 2u" !i$'" 'r H'He" #in 2r na" Dli#&i i ! rele (u(z ne t / '(ta# #e Dr '&i leczniczeN5 W(&azan* %e(t ta&He re2ularn* / (t M:+8 'ni # !ie(iEcu lu) > 'zieI # t*2 'nieN5 P ! cne (E na(i na #ie(i B&a '#uletnie2 + utrzeK %e na !iaz2G lu) z!i&( #aK" 6 raz* 'ziennie" / /$B r &u / #inna )*K / /ra#a5 Raz # t*2 'niu / (t5 4zG(te &E/iele # 'ne" / #ietrzne" (B neczne #z!acnia%E /racG r+2an$# #e#nGtrzn*c95 1E/iele /rze'ra!i n # zi!ne% # 'zie + z2iEK # B &ciac9 rGce i

zanurz*K %e na 6-+<- (e&un'5 P t*! cza(ie #*ciera!* rGce rGczni&ie!5 P #tarzaK c 'ziennie5 Za)ie2 ten #z!acnia caB* r2aniz!" / ' )nie %a& /rze!ienn* /r*(znic + cie/Ba # 'a ,+6 !inut*" zi!na # 'a >-+,- (e&un' + raz &E/iel # trG+)ac9 /(zenn*c9 + > &2 trE) 2 t #aK >-+>: !inut" /rzece'ziK a '+#ar #laK ' #ann*5 Wart /iK ( &i z !arc9#i" '*ni" (z/ina&u5 O&Ba'* z na! cz ne2 na(ienia lnu5 Ł*(ienie B % t & #e + #aHnE r lG '2r*#a %ar(&a 'ieta z 'uH*!i il Dcia!i c*n&u" trG)* i &ieB&i /(zenne" na(i na '*ni i (B neczni&a" /ieczar&i" rzeHuc9a" &Ba'* na 2B #G ze D#ieH (tarte2 c9rzanu5 Ł*(ienie /lac& #ate + nacieraK nale#&E z / &rz*#* MD#ieH*! ( +&ie!N" /iK ziele (&rz*/u" /rze#r tni&a" &r#a#ni&a5 3iaH'H*ca + (/ # ' #ana zB*! tr*)e! H*cia" zBE 'ietE5 Bez+#z2lG'nie 'ieta #e2etariaI(&a" !ini!u! tBu(zcz$#" ( & z !arc9#i" /r / li( M, = >- &r /liN5 Je!* c 'ziennie ,+6 zE)&i cz (n&u5 3 Hna /iK 2 t #E !ie(zan&G zi$B M(&ler (an" >+, raz* (z&lan&aN5 Pi%e!* ta&He na/ar ze (&rz*/u" ( &i z '*ni" z !arc9#i M,,:2N" )ura&a M7:2N i (elera M>.-2N" '#ar z 2B 2u" ziela %e!i B*" ! r(zcz*nu" r'e(tu /ta(ie2 " (/ H*#a!* 'uH #(a M/Bat&i #(ianeN5 3le& + %e(t 2B$#n*! cz*nni&ie! / # 'u%Ec*! aler2iG" za/alenie zat &" raz uBat#ia in@e&c%G 2$rn*c9 'r$2 ''ec9 #*c9N za (trza #rz '* H BE'&a i '#una(tnic*5 1azeina nie %e(t tra#i na" / # 'u%e zB 2i c9 r ) t#$rcze5 C-Q / /ulac%i nie t leru%e la&t z* Mcu&ierN" ) nie !a la&taz* Menz*! tra#ienn*N5 Wa/I z !le&a %e(t # 'uHe% !ierze zuH*#an* ' a(*!ilac%i )iaB&a z#ierzGce2 M# !le&uN5 B +2ate Jr$'B #a/nia t (eza!" @i2i i inne (u(z ne # ce" rzec9*" / !araIcze" @a( la i inne (trEcz& #e" ( %a a z#Ba(zcza t @u5 3ar(& DK #Etr )* + na/ar z &BEcza /erzu" / &rz*#*" /r / li(" !iel ne (ie!iG lnu" 'ieta %ar(&a z /rze#a2E #arz*# i # c$#5 3i2rena + /rz*cz*nE %e(t )niHenie u&r#ienia !$z2u" Wza ' )raX 'ieta" # e@e&cie r2aniz! %e(t zatrut*5 Z!iana 'iet* na %ar(&E5 Pi%e!* na/ar z &#iat$# /ier#i (n&a le&ar+(&ie2 z ' 'at&ie! &#iat$# )rat&a / lne2 M/iK (*(te!at*cznie /rzez 'BuH(z* cza(N5 Dieta (ur$#& #a" na/ar z liDcia zB cienia5 G rEca &E/iel n$2 + ! cz*K n 2i # %a& na%2 rGt(ze% # 'zie ,- !inut M '#ar z , 2arDci D#ieH*c9 / &rz*# z & rzenia!i zalaK : li+tra!i # '* zi!ne% i z (ta#iK na n c" ran / '2rzaK aH ' #rzenia Mza!ia(t / &rz*# ! He )*K 2 rcz*caN" &E/iel /rze!ienna n$2 M2 +rEca .,+.:T4 + ,- (e&un'" zi!na :+>- (e&un'N / #t$rz*K : raz*5 Na'ciDnienie + # za(a'zie" %eDli /rze&racza ><-;C: trze)a z!ieniK 'ietG na #e2etariaI(&E" 'uH (ur #*c9 #arz*# i # c$#" 'rzuciK ($l" ' )rze r )i (/ H*#anie t*l& # c$# >+, 'ni # t*2 'niu5 4iDnienie (&utecznie )niHa !i$' / &rz*# #* M!i$' U ( & ze D#ieHe% / &rz*#*N5 Pi%e!* ( &i z '*ni i (z/ina&u" 'uH ce)uli" &#iat lu) # c 2B 2u" # c r$H*" zi!na &E/iel5 4 'ziennie /iK (z&lan&G c9B 'ne% # '* z !i 'e! M> B*Hecz&aN i /*B&ie! &#iat +#*! M> B*Hecz&aN5 Nie' ciDnienie + na 2$B >--;:- + <-5 ZBe ciDnienie t 2B$#nie (/ra#a na(z*c9 zB*c9 na#*&$#" # t*! H*#ieni #*c95 W(&azana %e(t 'ieta #e2etariaI(&a" )ez /rz*/ra#" 2 rEce &E/iele5 D )rze r )i 6 raz* 'ziennie /rze' %e'zenie! > B*H&a !ie(zan&i0 + !i$' :--2 + !iaz2a z ziel n*c9 liDci /elar2 nii ,- liDci + !iaz2a ze (B '&ic9 !i2'aB$# ,- (ztu& + 6 #*ciDniGte c*tr*n* + &r /le #alerian #e >,2 + &r /le 2B 2 #e >,2 Pi%e!* ( &i z !arc9#i" '*ni" (z/ina&u5 Lecznicz 'ziaBa !i$' z /r / li(e!5 Nie! #lGta + &E/iel z ' 'at&ie! 'ziura#ca 'ziaBa ' )rze na (&$rG i 2rucz B*" zE)& #anie" (tan* za/alne" /leDnia#&i + ru!iane&" na/ar z 'ziura#ca ' 'a%e!* ' / &ar!u + / /ra#ia tra#ienie5

NieH*t H BE'&a" %elit + ( & ze D#ieHe% )a)&i lancet #ate% al) na+/ar0 + )a)&a lancet #ata lu) z#*cza%na :-2 + &#iat !al#* :-2 + # c an*Hu ,-2 > B*H&a zi$B na > (z&lan&G # '*" na/ar #*/iK # ciE2u 'nia5 Ner#ice (erca + na/rze!ienne / le#anie cie/BE i zi!nE # 'E5 N # t# r* + (zcze2$B #e in@ r!ac%e na te!at leczenia n # t# +r$# ! Hna uz*(&aK # &(iEHeczce WNaturalne leczenie n # t# +r$#X5 Ner# #* u&Ba' + #z! cnienie0 na/ar z liDci !eli(*5 Ner#ice + 'ieta %ar(&a" )ez (tr*c9" 'raHniEc*c9 /rz*/ra#" &E/iel # '#arze z &BEcza tatara&u 6--2 na #annG" 'uH %arz*n i # c$#" 'r H'He Mi(t tna %e(t #ita!ina BN5 Nie' cz*nn DK tarcz*c* + ( & z &a/u(t* )iaBe%5 Nie' &#aDn DK M#rz '* H BE'&a i '#una(tnic*N + 'ieta / #inna )*K #*)itnie r Dlinna5 JeDK naleH* nie#iele" re2ularnie" / # li" ' +)rze r z'ra)niaK / &ar!5 Dr H'He" 9er)ata z &BEcz* tatara&u M> B*H+&a BEcz* na > (z&lan&G # '*" z (ta#iK na n c" ran le&& / '2rzaK i /iK < raz* 'ziennie /rze' i / %e'zeniuN5 3i$' al e( #*" , raz* >: &r /li /r / li(u5 E#entualnie ! He )*K 9er)ata z arc*'ziG2la M, (z&lan&i 'ziennie /rzez 6+. t*2 'nieN5 ?#ieH* ( & z &a/u(t* + > (z&lan&a 'ziennie /rze' %e'zenie! /$B 2 'zin*" c t*'zieI /i%e!* > (z&lan&G #iGce%" aH ' %'zie!* ' .+:5 P te!" c t*'zieI 'e%!u+%e!* > (z&lan&G" aH #r$ci!* ' %e'ne%5 Na'&#aDn DK M#rz '* H BE'&a i '#una(tnic*N + i(t tne znaczenie !a %ar(&a 'ieta" 'uH (ur$#e&5 P &ar! / #inien )*K )ar'z r z+'r )ni n*5 NaleH* c9 re!u za/e#niK )ez#z2lG'n* (/ &$%5 Prz* (tr*c9 (tanac9 + &il&u'ni #e / (t*" /i%e (iG #te'* (ur #* ( & z !arc9#i raz ( &i # c #e z ' 'at&ie! !le&a lniane2 MD#ieH z!iel ne (ie!iG lnu !aceru%e!* #rzEt&ie!N5 P &re(ie / (tu za+cz*na!* ' (/ H*#ania (ur$#e&5 D )re e@e&t* lecznicze 'a%e (ur #* ( & z zie!nia&$# M6+. raz* >;. + >;, (z&lan&iN5 Pi%e!* ( & z !arc9#i M,7-2N" )ura&a M7:2N" 2$r&a M7:2N5 3i$' al e( #*5 Nie' &r#i(t DK + zi B !i$' / &rz*# #*" /*Be& &#iat #*" D#ieHe ( &i" 2B$#nie z !arc9#i i )ura&$#5 Ner&i Mu&Ba' ! cz #* 2$lnieN + Ner&i #*& nu%E 2r !nE" #aHnE /racG + cz*(zcza%E r2aniz! z t &(*n" re2ulu%E ciDnienie &r#i5 Wiele c9 r$) %e(t z#iEzan*c9 z #a'li#E /racE nere& Mn/5 c9 r )* (&$r*N5 NaleH* ')aK ner&i i 'uH /iK M2B$#nie # 'G" & B 8 (z&lane& 'ziennieN5 Prz* c9 r )ac9 #aHne %e(t / !a2anie ner& ! # #*'alaniu t &(*n5 Na%#iG&(z* #r$2 t ni& t*na" ($l" Dr '&i c9e+!iczne5 Zi Ba ! cz /G'ne0 + liDK )rz z* 6-2 + ziele (&rz*/u ,-2 + na#B K / (/ lita >-2 + & rzeI H*# & (tu ,-2 + ziele &r#a#ni&a >-2 + & rzeI lu&rec%i >-2 , B*H&i zalaK > litre! # '*" 2 t #aK >: !inut5 PiK >+6 raz* 'zien+nie5 I(t tnE r lG '2r*#a %ar(&a 'ieta" )ez ( li i /rz*/ra#" )ez )iaB&a z#ierzGce2 M!le& " (er*N5 Prz* za/aleniu nere& #(&azan* %e(t / (t5 PiK #te'* naleH* #*#ar z zie!nia&$# M & B -": litraN" 9er)atG ze (&rz*/u i / &rz*# M & B > litraN" %e!* 'uHe il Dci 2ru(ze&5 P &re(ie / (tu /iK #*#ar z & rzenia /ietru(z&i M> (z&lan&aN" na/ar z # cu r$H*" liDK )rz z*5 Prz* in@e&c%ac9 'r$2 ! cz #*c9 %eDK D#ieHe liDcie na(turc%i z li#E i c*tr*nE5 1a!ienie ! czan #e + ( & z czer# n*c9 / rzecze& M6 raz* -": (z&lan&iN al) ran na czcz ( & z < c*tr*n i ' )rze (iG #*/ ciK5 Prz* c9 r )ac9 nere& &Ba'* z r z#aB& #an*c9 liDci &a/u(t* #B +(&ie%" za2rzaK %e na' /arE i /rz*B H*K na #*&re! #ane !ie%(ce" za+)an'aH #aK" z!ieniaK &Ba'* ran i #iecz re!5 P /atrun&u (&$rG u!*K i na&re! #aK" %eDli / %a#iE (iG r /ne /Gc9erze t ' )r* )+%a#5 P leca! ta&He &E/iele # te!/eraturze .-T4 raz Dr '&i na/ t+ne5 FBat#ia t /racG nere&5

Ocz* + n (zenie &ular$# t*l& / 2ar(za (/ra#G5 G'* !a!* /r +)le!* t na%le/ie% zrez*2n #aK z &ular$# i z#r$ciK (iG ' natur*5 O&ular* z!nie%(za%E ruc9li# DK !iGDni &a5 Za!ia(t &ular$# /r +/ nu%e!* leczenie !et 'E 'r Bate(a5 Wa'* czu (E uleczalne" ale nie & n#enc% nalnie5 NaleH* lecz*K ca+B* r2aniz!" 2'*H cz* (E / #iEzane z r2aniz!e!5 1urac%a / le2a na '/rGHeniu i uni&aniu (tre($#" #BaDci#e% 'iecie" (t ( #aniu !a+(aHu" naD#ietlaniu (B Ice! i 2i!na(t*ce5 3et ' %e(t #iele" trze)a #*)raK %e'nE lu) &il&a5 WaHna %e(t (*(te!at*czn DK" cier/li# DK" & n(e&#enc%a5 4zG(ta &E/iel czu # (B Icu5 Trze)a %e z#racaK &u (B Icu" za!*&a+%Ec / #ie&i 6 raz* 'zie(iGK !inut 'ziennie5 3a(aH + !ru2anie >+, raz* /rzez >- (e&un'5 A*'r tera/ia + (/r*(&u%e!* zi!nE # 'E # 'le2B Dci : c!" '#a+'zieDcia raz*5 6 raz* 'ziennie / ciera!* rGczni&ie! /rzez >+, !inut*5 4z*tanie )ez &ular$#5 Bar'z #aHne %e(t uni&anie na/iGK i (tre+($#5 Fela(t*cznianie #zr &u + /atrz*!* %a& na%'ale% # le# " / te! # /ra# " /rzer#a >+, (e&un'* i / #tarza!*5 Palec #(&azu%Ec* ,- c! ' czu + #zr & z /alca /rzen (i!* na ' # ln* /rze'!i t5 Patrz*+!* na /alec i /rze'!i t na/rze!ian ,- raz*5 Zatacza!* &rG2i 2aB&a!i czn*!i &il&a raz* z > (e&un' #*!i /rzer#a!i5 Dieta + #(/$Bcze(na 'ieta %e(t (z& 'li#a 'la r2aniz!u" ta&He 'la czu5 Dieta naturalna" %ar(&a" z (u(z n*!i # ca!i i %arz*na!i %a+& / '(ta#E M'uH %a)Be&" #in 2r n" 'a&t*li" Dli#e&" rzec9$#" @i2" (aBat*" ce)uli" zie!nia&$#N5 4ie!n* c9le)" )ez !le&a" !iG(a" )iaBe% !E&i5 DuH #ita!in* A" &t$ra %e(t )al(a!e! 'la czu M!arc9e#" 'zi&a r$Ha" ! rele" Dli#&i" / !i' r*" &a/u(ta" (z/ina&" (aBata" 'a&t*le" / !araIcze" ( %a" li#a z li#e&" !i$'N5 Prz* #aHn*c9 za)urzeniac9 / (t5 3a(aH" K#iczenia + &ar& %e(t 2B$#nE )arierE ' /B*#u &r#i ' czu5 1rEHenie &ar&u + ,: raz*" r zluJnienie &ar&u" 'c9*lenie 2B #* ' t*Bu + >, raz*" &rEHenie 2B #* + ,- raz*5 Za!*&a!* cz*" na&r*#a!* cz* 'B I!i na >-",-"6- !inut" (/ +&$%" rela&(5 O/arzenia + !aDK na2iet& #a" le% 'ziura#c #*" !a%eran& #*" na2iet& #* M&#iat 'ziura#ca lu) ziele !a%eran&u 'aK ' )utel&i" zalaK ta&" a)* /rz*&r*K za#art DK li#E z li#e&" za& r& #aK i z +(ta#iK na >- 'ni # cie/B*! !ie%(cuN" !aDK /r / li( #a5 O'!B 'zenie + > raz # t*2 'niu / (t caB& #it* /rzez ,. 2 'zin*" al) 'zieI # c #*" / #inien t )*K (taB* c*&l Mn/5 Dr 'aN5 O'!r Henia + &Ba' z na! cz ne2 na(ienia lnu5 Ocz*(zczenie r2aniz!u + %a& #*He% /lu( # c czarne% %a2 '* # &aH'e% / (taci5 Ot*B DK + %e(t t ta&He c9 r )a" /rz*cz*nE na%czGDcie% %e(t zBa 'ieta" cza(a!i cec9* 'zie'ziczne" zBa /rze!iana !aterii it/5 Na%le/(z*! le&ar(t#e! %e(t 'ieta #e2etariaI(&a z /rze#a2E (ur +#*c9 #arz*# i # c$# raz (*(te!at*czn* #*(iBe& @iz*czn*5 O'/ rn DK u 'ziec&a + 'ziura#iec O(Ba)ienie + zi B !i$' / &rz*# #*" /*Be& &#iat #*" nale#&a z 'zi&ie% r$H* M:-'&2 # c$# 'zi&ie% r$H* U :'&2 !i 'u U litr #ina '(ta#ia!* ' cie/Be2 !ie%(ca" / > t*2 'niu /rzece'ziKN" /iK , raz* > &ieli(ze&" &E/iel # '#arze z t*!ian&u5 O(te / r za + 'ieta #e2etariaI(&a Mta&He )ez !le&aRN5 49 r )a %e(t (/ # ' #ana )ra&ie! #a/nia5 Wa/I # !le&u nie %e(t /rz*+(#a%aln* 2'*H ule2a zuH*ciu /rzez r2aniz! # /r ce(ie /rzera)ia+nia )iaB&a5 Picie !le&a t*l& / 2ar(za (/ra#G" a #iGc 'ieta #e2eta+riaI(&a" z 'uHE il DciE #a/nia r Dlinne2 M#arz*#a liDcia(te" rze+c9*" ( & z !arc9#i" @i2iN5 Pi%e!* ( & ze D#ieH*c9 !B '*c9 / +&rz*# i /rz*%!u%e!* ' l !it" 'uH &ieB&$# z#Ba(zcza z)$H5 3ie+l ne na(ienie & ziera'&i" 2i!na(t*&a /$B 2 'zin* 'ziennie" /iK ziele (&rz*/u" liDK / &rz*#*" ( & z !arc9#i" (eler %e(t )ar'z ) 2at* # #a/I5 O#(i&i + le#at*#a" &#iat #r t*czu >-" ziele %a(&$Bcze :" za/arz*K (z&lan&G #rzEt&u" 6 raz*" c , 'ni" al) 6 zE)&i cz (n&u utrzeK i ' 'aK ' >": (z&lan&i # '*5 PiK ru!iane& >-" &#iat #r t*czu ,:" ziele /i Bunu .:5 Pa'acz&a + /iK ziele & n#alii" , raz* /$B (z&lan&i /r / li(" !iel na 2 rcz*ca na /ier(i i

/lec*5 PrzeziG)ienie + ! czenie n$2 # 2 rEce% # 'zie & B ,- !inut" / te! /Bu&u%e!* %e zi!nE # 'E i za&Ba'a!* cie/Be (&ar/et*" /i+%e!* 'uH # '*" (t (u%e!* K#iczenia ruc9 #e" %eDK !aB " 'uH /rze)*#aK na (B Icu5 Prz*%!u%e!* /rzez 6 'ni #G2iel 'rze#n* M6 raz*N5 St (u%e!* /Bu&anie n (a 2 rEcE # 'E M & B .-T4N ' 'a%Ec > B*H&G ( li na > (z&lan&G # '*5 Dla !aB*c9 'zieci &E/iel na / t* & B 67T4 z ' 'at&ie! ( li na >-+>: !inut / te! naciera!* c9B 'nE # 'E te!/eraturze ,:T4 i ' B$H&a5 G rEcE # 'E /Bu+cze!* ta&He 2ar'B M. raz* >- !inut 'ziennieN5 S/ H*#aK c 'zien+ nie (aBat&G z 8+>- liDci na(turc%i5 PiK ( & z c9rzanu" ((aK &it /(zczeli" zi!ne za#i%anie B*'e&" /r / li( # ta)let&ac9" (ur$#&a z )ura&$#5 ParaliH + ( & z (elera" z !arc9#i M,7-2N" )ura&a M7:2N" 2$r&a M7:2N" !a(aHe (t$/ i caBe2 ciaBa5 Palenie t*t niu + / ! cne /rz* rzucaniu /alenia %e(t &BEcze tatara+&u" &t$re naleH* HuK5 PleDnia#&i + na/ar z ru!ian&u lu) (zaB#i" /Bat&i r$H* 2r ' #e%5 Pr (tata + t Ba2 'n* n # t#$r5 Dieta %ar(&a" )ez uH*#e&5 Na+/rze!ian 2 rEce i zi!ne na(ia'$#&i" &E/iele n$2 # )ar'z 2 rEce% # 'zie" '#ar z liDci rzec9a #B (&ie2 " /r / li(5 D )re e@e&t* 'a+%e /icie ( &u z '*ni M< t*2 'niN" ( & z )ul#* (elera" na(ia'$#&i # '#arze0 & ra 'G)u" & rzeI / &rz*#*" &BEcze tatara&u" &#iat ru+ !ian&u + >--2 zi$B 2 t #aK >:+,- !inut" '(ta#iK na ,+6 2 'zin* ' 'aK ' na(ia'$#&i5 Z /a/&i t*c9 zi$B &Ba'* na c9 r* 2rucz B5 Na/ar z #ierz) #nic* + , (z&lan&i 'ziennie5 P$B/a(iec + &Ba'* ze z!iel ne2 na(ienia & ziera'&i z cie/BE # +'E na n c" 'ieta ) 2ata # # ce" (ur$#&i z rze/*" &a/u(t*" 'r H'He" (trEcz& #e5 P )u'li# DK ner# #a + #(&azana %e(t %ar(&a 'ieta )ez /rz*/ra# i ( li" (/ &$% i 'uH D#ieHe2 / #ietrza" re2ularne / (iB&i i (en /rz* t#art*! &nie" &E/iele # '#arze tatara&u M6--2 na #annGN" ) (e c9 'zenie / r (ie5 Prze#$' / &ar! #* + (c9 rzenia te2 /rze# 'u ! He!* lecz*K na/are! z &#iatu na2iet&a5 Puc9lina # 'na + na/ar z &#iat$# na2iet&a5 P /arzenia + c9B 'n* & !/re( z!ienian* c : !inut5 Prze!iana !aterii + 2B$#na #ina t 'ieta !iG(na" na'!iar &al rii" )ra& ruc9u5 Trze)a z!ieniK 'ietG na #e2etariaI(&E" u) 2E # ($l" )iaB& " tBu(zcze i / tra#* !Eczne5 Je!* 'uH (ur$#e&" # c$#" /eBne z) Ha ,+6 raz* # t*2 'niu &E/iel # '#arze z i2li#ia M:--2 na #annGN" 2i!na(t*&a" /raca @iz*czna5 PiK 'r H'He /i#ne Mlu) ta)let&i le#itanN5 Re2enerac%a + > litr ziaren #(a zale#a!* , litra!i # '* i 2 tu+%e!* aH z (tanie > litr # '*5 D /B*nu ' 'aK , B*H&i !i 'u" za2 +t #aK i #*/iK # ciE2u 'nia5 Ran* + #(zel&ie ran* ! He!* (!ar #aK !aDciE na2iet& #E5 D /rze!*#ania ' )ra %e(t nale#&a na2iet& #a" #*ciE2 # 'n* /r / +li(u5 Ran* r /ie%Ece naleH* /rze!*#aK (zaB#iE" le%&ie! 'ziura#+c #*!5 Reu!at*z! + &E/iel / &rz*# #a M,--2 (u(zu / &rz*#* na #annG # '*N" le%e& 'ziura#c #*5 R )a&i + ,:2 !iaz2i cz (n& #e% zalaK > (z&lan&E # '*5 G t #aK ,- !inut" /iK , raz* 'ziennie5 Ta&He / /ra#ia tra#ienie5 O# c czarne% %a2 '* / raHa r )a&i %elit #e5 D )r* %e(t 'zieI + '#a" 2'* (/ H*#a!* t*l& czarnE %a2 'G5 StBuczenia + zi!n* & !/re( r z2ania%Ec* Mzi!n* & !/re( na t ce+rata" )an'aH" (zal" na 7+>, 2 'zinN5 St#ar'nienie r z(iane M(cler (i( !ulti/le=N + zanurzanie & Icz*n # # 'zie te!/eraturze >-T4 Mna >- !inutN" &E/iele ze (B !E #(ianE lu) liDcie! rzec9a5 St (u%e!* K#iczenia ruc9 #e5 D )r* e@e&t 'a%e /icie le%u z na(i n #ie(i B&a '#uletnie2 + > B*H&G ,+6 raz* 'ziennie" / /ra#* ! Hna (iG (/ 'zie#aK / & B /$l r &u5 I(t tna %e(t z!iana 'iet* na #e2etariaI(&E" z 'uHE il DciE (ur #*c9 #arz*#" %arz*n i ziaren z)$H raz za/e#nienie (/ & %u c9 re!u5 Deli&atne K#iczenia @iz*czne

raz (zcz t& #anie ciaBa #z!acnia%E u&Ba' ner# #*5 Dieta / #inna )*K %ar(&a" ) 2ata # (elen M&u&ur*+'za" trG)*" 'r H'HeN i !a2nez M,+6 ta)let&i ' l !ituN5 SB '*cze" cze& la'a" !i$' #*trEca%E (elenR5 A#ita!in za /rze#le&Ba + (z/i+na&" (eler" )ura&" /ietru(z&aV zi Ba0 liDK rut*" czarne% %a2 '*" &#iat )zu czarne2 " liDK !iGt*" / &rz*#*" ziele D#ietli&a" &r#a#ni&a5 Serce + na #z! cnienie (erca (E ' )re 2 rEce &Ba'* na (erce Mna 6+8 !inutN" %e'n czeDnie (t (u%e!* 2 rEce i zi!ne &Ba'* na /lec*" > zE)e& !iaz2i cz (n& #e% zalaK (z&lan&E # '* na n c" ran #*+/iK5 Pi%e!* ( & z '*ni5 S&$ra + c9 r )* (&$r* ! Hna lecz*K '#are! z liDci / &rz*#* M6-2 liDci 2 tu%e!* # >": litra # '* aH # '* z (tanie > litrN + &il&a raz* 'ziennie /i%e!* / /$B (z&lan&i5 1E/iele >-+,- !inut # '#a+rze z & r* 'G)u te!/eraturze 6:+68T45 S&$rG ! Hna #z! cniK /i%Ec na/ar ze (&rz*/u" a cz*DciK /i%Ec ( & ze D#ieH*c9 2$r&$# + .+: B*He& z 'r )inE !i 'u i cz (n&u 6 raz* 'ziennie /rzez caB* (e+z n 2$r& #*5 D )rze r )i &E/iel t*!ian& #a + >--2 ziela zale#a!* . litra!i # '*" 2 tu%e!* /rzez : !inut" #le#a!* ' #ann* z cie/BE # 'E5 1E/iel ' >: !inut5 DziaBa ta&He /rzeci#)$l # i /rzeci#za/alnie5 S&aza )iaB& #a u 'zieci + za)urzenie # /rz*(#a%aniu i /rze!ianie !aterii" 2'* !at&a &ar!i niec9 /i%e &!ine&" & /ere&" an*H" %ar+!u(z&G" %eDli nie t na/ar z B*H&i &!in&u na /$B (z&lan&i #rzEt&u" ' 'aK ' &aH'e2 / &ar!u" / ' )nie 'ziura#iec5 TrE'zi& + cie/Be &Ba'* z &#iatu ru!ian&u" ( & z !ni(z&a" !aDK" c9l r @ilan" ziele &r#a#ni&a" & rzeI B /ianu" &BEcze /erzu5 Tra#ienie + cz*nn DK tG / /ra#ia re2ularna %ar(&a 'ieta" 'uH )B nni&a # / &ar!ie M/eBne z) Ha" trG)*" # ceN5 Nale#&a z al +e(u M> (z&lan&a ( &u z liDci al e(u U > (z&lan&a (/ir*tu(u" /rzec9 +#*#aK # l '$#ce # cie!n*c9 )utel&ac9N5 F'ar !$z2u + /rz*cz*n* t zBa 'ieta M!iG( / # 'u%e na/B*# &r#i ' !$z2uN" /rze%a'anie" na'ciDnienie5 O'(ta#ia!* uH*#&i" 'ieta %ar(&a5 W /rz*/a'&u ata&u / B H*K c9 +re2 na B$H&u na / 'u(z&ac9" i'ealn* (/ &$%5 S/r*(&aK c9B 'nE # 'E t#arz" na 2B #G & !/re( z # '* z cte!" na n 2i )utel&a z cie/BE # 'E" na (erce & !/re( z /B$tna za! cz ne2 # (/ir*tu(ie &a!@ r #*!" %a& na%!nie% r z!a#iaK5 6 raz* >+, B*H&i /rze' %e+'zenie! !ie(zan&i0 + !i$' :-- 2 + 6 #*ciDniGte c*tr*n* + &r /le #alerian #e >, 2 + &r /le 2B 2 #e >, 2 + (/r (z& #an* c*na! n > B*H&a F&r#ienie & Icz*n + %eDli !a!* z t*! /r )le!* (t ( #aK &E/iel + ,--2 (u(zu tatara&u za! cz*K # #ia'rze # '* na >7+,- 2 'zin" / te! #laK ' 2 rEce% # '* # #annie5 W*/a'anie #B ($# + na/ar z ziela / &rz*#* lu) (&rz*/u" & r* 'G) #e%" /rze' !*cie! 2B #* &Ba' z tarte2 c9rzanu5 W*/r*(&i (&$rne + &E/iel ru!ian& #a M,--2 zi$B na #annGN5 PiK ( & ze D#ieH*c9 2$r&$# M.+: B*He&N z 'r )inE !i 'u i cz (n&u 6 raz* 'ziennie /rzez caB* (ez n 2$r& #*5 Wz'Gcia + /rz*/ra#* tra#ienne" na/ar z &#iatu a&ac%i5 WEtr )a + ' )r*! Dr '&ie! na #(zel&ie (c9 rzenia #Etr )* %e(t na/ar z &#iatu na2iet&a5 Wart /iK c 'ziennie 6 raz* /rzez .+< t*+2 'ni > B*H&G ( &u z czarne% rz '&#i i 6 B*H&i z (ur #*c9 zie!nia+&$#5 Dieta %ar(&a" 'uH ( &$#" #*#ar$# z %arz*n )@it*c9 # za(a+'* M!arc9e#" )ura&iN" # ce" /eBne z) Ha5 LeHeK na /ra#*! ) &u c 'ziennie 6- !inut5 PiK # r$#n*c9 czG+Dciac9 li#G z li#e& U c*tr*na lu) r zcieIcz n* ( & z c*tr*n* U !i$'5 Ja)B&a" zi Ba0 &#iat & can&i" & rzeI !ni(z&a le&ar(&ie2 " liDK !iGt*5 W*!i t* + zi!n* & !/re( na )rzuc9" z!ieniaK c :+>- !inut5 Wrz '* + !aDK na2iet& #a" /r / li( #a5 Wz! cnienie + , raz* B*Hecz&a z!iel ne2 (ie!ienia lnu 'la 'zie+ci" 'la ' r (B*c9

!iel ne na(ienie & ziera'&i5 WB (*" /azn &cie + ! Hna %e #z!acniaK /i%Ec na/ar ze (&rz*/u5 Za#aB (erca + # recze& z na(i na!i 2 rcz*c* n (iK # & lic* (er+ca" (*(te!at*cznie %eDK 2 rz&ie !i2'aB*5 Zatrucie / &ar! #e nie! #lEt + '#ar z & rzenia arc*'ziG2la ' &aH'e2 / &ar!u > B*Hecz&a" !at&a &ar!iEca & /er U an*H5 Z!Gczenie + &E/iel /rze'ra!i n M!i(&a z # 'E 7+>7T4N" z2ina!* rGce # B &ciac9" zanurza!* na >+, !inut*" aH ' 2$rne% / B #* ra+!ienia5 P le#anie & lan + re2ulu%e ta&He )ie2 &r#i i %e(t ' )re na 9e! r +i'* M2 rEca # 'a na 7+>- (e&un'" / te! zi!na na ta&He 7+>- (e+&un'" / #tarza!* te cz*nn Dci # (u!ie 6 raz*N5 Za/alenie !i2'aB$# + zi!ne (&ar/et* na n 2i na >-+>: !inut" #inEK rGczni&ie! ,+6 raz* 'ziennie" zi!n* & !/re( na (z*%G" &r +/le /r / li( #e5 Za/alanie (&rzeli + /i%e!* 'uH # '*" 2 rEc* &Ba' #iniGt* rGczni&ie! na &lat&G /ier(i #E M>: !inutN" / te! naciera!* zi!nE rG&a#icE5 4aB* za)ie2 / #tarza!* 6 raz*" a na & niec niez)*t 2 rE+c* /r*(znic ciaBa M(t (u%e!* > raz 'ziennieN5 S/ H*#aK (aBat&G z 8+>- liDci na(turc%i" zi!ne za#i%anie B*'e&" & !/re( z 2 rEce% li#* z li#e& na /ier(i i /lec*" #i%a!* rGczni&a!i i @lanelE5 Z (ta#ia!* na n c" .+: raz*5 Za/alenia ze#nGtrzne + le%e& 'ziura#c #*5 Za/alenie 2ar'Ba + &r /le /r / li( #e" /Bu&anie 2ar'Ba na/are! z ru!ian&u lu) (zaB#i" (e/t (an5 Za/alenie H*B + 2 rEce &Ba'* na c9 re n 2i M.- !inut" z!ienia!* &Ba'*" a)* ciE2le )*B* 2 rEceN5 Za/alenie zat & + na/ar z ziela &r#a#ni&a" 'ziura#ca" ) )r&a" !Ecznic*" /Ecz&$# )rz z*" t / li5 Z#ic9niGcia + & !/re( z c9B 'ne% # '* ,-+,:T4" 'zieci ,:+6-T4 czG(t z!ieniaK5 Za/alenie (/ %$#e& + /iK na/ar ze (&rz*/u" /rze!*#aK ni! ta&He ze#nGtrznie cz*" /rze!*K cz* i & !/re( z cie/Be% # '* U !i$'5 ZBe &rEHenie + &E/iel /rze!ienna n$2 # 'a 2 rEca .,+.:T4" ,-+6- (e&un'" zi!na :+ >-T4" :+>: (e&un'" / #tarza!* : raz* & Icz*!* zi!nE # 'E5 Za/arcia + zi!ne na(ia'$#&i M,.T4N /rzez 6+7 !inut" %e'en raz 'ziennie" (t (u%e!* teH !a(aH )rzuc9a5 49 'zenie ) ( " le#at*#a z ' 'at&ie! /B*nne2 !*'Ba i li#* M>7+,-T4N" le#at*#a 2u! #E 2ru(z&E & B > litra cie/Be% # '* M68T4N5 Nie! #lGta + !aB* &a#aBe& !*'Ba" / (!ar #an* li#E #&Ba'a!* ' ')*tu" ! He )*K le#at*#a z na/aru ru!ian&u z B*Hecz&E ( li5 Je(t t zna&a )ra&u )B nni&a" #it5 A i 4" al) ra&5 Su(z ne Dli#&i z (ta#iK na n c # (z&lance # '* U > B*Hecz&a !i 'u" ran /$B c*+tr*n* i #*/iK" & ra &ru(z*n*" , raz* > B*Hecz&a5 Z2a2a + ,+6 raz* /$B (z&lan&i ( &u z (ur #*c9 zie!nia&$#" ( & z / !araIcz*" &a/u(t* &i(z ne% /rze' %e'zenie!5 P*la&i + czG(t naleH* trz*!aK n 2i #*( & " za/alenie & rz n&$# ner# #*c9" 9e! r i'* + / ' )n* za)ie2 t*l& " He / le#a!* u'a5 3aDK na2iet& #a" /r / li( #a5 P /ra#a tra#ienia + zi Ba tra#ien+ne0 na/ar z &#iatu arni&i" %arzG)in*" &BEcze /erzu5 O'#ar z & r* 'G+) #e%" #ierz) #e% ' ! czenia n$25 P*la&i ')*tu + 'ieta %ar(&a" 2B$#nie # ce i #arz*#a" li&#i'u%e+!* za/arcia5 Na(ia'$#&a z '#aru (&rz*/u0 > B*H&G (u(zu zalaK (z&lan&E # '*" 2 t #aK >:+6!inut5 PiK ta&He na/ar ze (&rz*/u5 P BE'e& + /rz* ' le2li# Dciac9 H BE'&a #art /iK > B*H&G ( &u z czarne% rz '&#i i 6 B*H&i ( &u z (ur #*c9 zie!nia&$#" 6 raz* 'ziennie /rzez .+< t*2 'ni" /rz* #rz 'ac9 &r /le /r / li( #e na #*#arze z (ie!ienia lniane2 5 F&Ba' i!!un l 2iczn* SiBa )r nna r2aniz!u zaleH* ' 'iet* i ' !*Dli" &aH'* ne2a+t*#n* ) 'ziec 'ziaBa na !$z2" a /rzez t na caB* r2aniz!5 4zG(t c9 r )* !a%E (#e Jr$'B #

ne2at*#n*! !*Dleniu cz* ne2at*#+n*c9 ) 'Jcac95 Wiele c9 r$) u&Ba'u &rEHenia cz* u&Ba'u ner# #e+2 !a tu Jr$'B 5 P ' #/B*#e! zB*c9 uczuK" r2aniz! /r 'u&u%e a'renalinG" zatru#a%Ec* r2aniz! 9 r! n" / ' #/B*#e! / z*t*#+n*c9 uczuK" /r 'u&u%e en' r@in*" 'a%Ece z'r #ie i ener2iG5 P ' )+nie %e(t z 'ietEV ' )ra #z!acnia (iB* )r nne" zBa (Ba)ia5 Je(teD!* c raz !nie% '/ rni" 2'*H c raz )ar'zie% Jle (iG 'H*#ia!*" c raz )ar'zie% (iG !art#i!*5 PrzeciGtn* )*#atel &ra%$# r z#iniGt*c9" (/ H*#a # ciE2u H*cia ,":&2 c9e!i&ali$#5 T nie(a! #ite )ciE+Henie 'la na(ze2 r2aniz!u" a &la(*czn*! /rz*&Ba'e! ta&ie2 (Ba)ienia (E aler2ie5 Or2aniz! /rze(ta%e t ler #aK 'an* / &ar! i rea2u%e # r$Hn r 'n* (/ ($)5 Ta& (a! / #(zec9n*! z%a#i(&ie! (E nie' ) r* (&Ba'ni&$# 'H*#cz*c95 Je!* c raz #iGce%" a )ra& na! (&Ba'ni&$# teH c raz #iGce%5 Pra#i'B #e 'ziaBanie u&Ba'u '/ rn Dci #e2 #z!acnia%E ta&ie !ineraB* %a&V #a/I" !a2nez" !ie'J" c*n&" Helaz " (elen" !an2an5 Ic9 /ra#i'B #e /rz*(#a%anie %e(t z#iEzane z #BaDci#*! / zi !e! t*c9 !ineraB$#" #i'zi!* #iGc" He %e(t t (*(te! nacz*I / BEcz +n*c95 Sa! zatrucie r2aniz!u 3ili n* lu'zi zatru#a%E (#$% r2aniz! z /rze# 'u / &ar! #e+2 " nic t*! nie #ie'zEc5 Le&arze t*! nie / #ie'zE" ) (a!i (iG na t*! nie zna%E5 Z / # 'u zBe2 (t*lu H*cia" zBe% 'iet*" ' c9 'zi ' @er!entac%i" / #(ta#ania (z& 'li#*c9 (u)(tanc%i" c9 r )li#*c9 'r )n u(tr %$#" 2az$# 2niln*c9 i @er!entac*%n*c95 P #(ta%E (z& +'li#e (u)(tanc%e ra& t#$rcze M(&at l" in' l" @en l" a! nia&" &#a( ! cz #*N5 P %a#ia%E (iG rea&c%e aler2iczne i /(eu' aler2iczne" / +# 'u%Ece / #(ta#anie 9i(ta!in*" &t$ra ! He / #aHnie u(z& 'ziK na(z u(tr$%5 R z&Ba' a!in &#a($# c*(t*n* i c*(tein*" / # 'u%e #*t#arzanie (iar& # ' ru5 P %a#ia%E (iG )$le" 'e/re(%e" nie' &r#i+(t DK" # #*ni&u u(z&a'zania czer# n*c9 ciaBe& &r#i5 W /r ce(ie @er!entac%i / #(ta%e al& 9 l" !etan" # '$r5 P B #a / /ulac%i !a r$Hne2 r 'za%u /a( H*t*" /r 'u&u%Ece (z& 'li#e 'c9 '* i #*+'zielin*5 W(z*(t& t ' (ta%e (iG ' &r#i" a z niE ' &aH'e% & !$r&i ciaBa" ta&He ' &aH'e% & !$r&i !$z2u5 P 'cza( aler2ii" /(eu' aler2ii" r2aniz! )G'zie (tale #*'zielaB 9i(ta!inG" c ! He (/ # ' #aK / #aHne c9 r )*5 T ''ziaBu%e ta&He na !$z2" 'e/re(%e" zBe na(tr %e" za)urzenia" a2re(%a" ! 2E )*K u(uniGte t*l& / /rzez z!ianG (t*lu H*cia5 Ja&He zate! #aHne %e(t a)* !ieK cz*(te %elita" nie /r 'u&u%Ece (z& 'li#*c9 (u)(tanc%i5 F /rzeciGtne2 czB #ie&a # %elitac9 zale2a &il&a" &il&anaDcie &2 Dluzu i (u)(tanc%i '/a' #*c9" t &(*czn*c9" t caB&ie! 'uH* )ala(t5 Le&arze na zac9 'zie na'ali te!u z%a#i(&u naz#G t &(e!ia" (a! zatrucie r2aniz!u" c #*ni&a z )ru'$# D!ietni&a" %a&i! (ta%E (iG na(ze %elita5 Set&i ' le2li# Dci !a%E (#e Jr$'B # nie' ) rac9 (&Ba'ni&$#" cz*li a#ita!in zie i (a! zatru+ciu r2aniz!u" cz*li t &(e!ii5 Z te2 Jr$'Ba / c9 'zE ta& / +#(zec9ne )ecnie aler2ie i 2rz*)ice5 T na%/ra#' / ' )nie% na%+#iG&(z* /r )le! lu'zi 'ziD5 Z aler2ii i 2rz*)ic #*ni&a%E & le%ne ' +le2li# Dci" i ta& &$B& (iG za!*&a5 Ba'ania # FSA #*&azaB*" He u Jr$'Ba c raz #iG&(ze% /rze! c* i /rze(tG/cz Dci" leH* ta&He c*#ilizac*%na 'ieta" /r #a'zEca ' za+trucia r2aniz!u" a # & n(e&#enc%i ' a2re(%i" /rze! c*" c9 r$) /(*c9iczn*c9" 'e#iac%i" /rze(tG/(t#5 Ja& #i'zi!* /r )le! %e(t nie!aB*" 'late2 (tara!* (iG u&azaK za2r Henia i (/ ( )* #*%Dcia z nic95 Na%#iG&(z* le&arz lu'z& Dci Jezu( 49r*(tu( )*B na%#iG&(z*! le&arze! # 9i(t rii lu'z& Dci5 Ale lecz*B On t*l& t*c9" &t$rz* 3u zau@ali5 Wiel &r tnie / #ta+rzaB0 WT# %a #iara cie)ie uz'r #iBa5 I'J i nie 2rze(z #iGce%X5 Prz*&Ba' Jezu(a z#raca u#a2G na '#ie i(t tne (/ra#*5 P /ier#+(ze trze)a #ierz*K" He leczenie naturalne / ! He5 Trze)a u@aK St#$rc*" He #*/ (aH*B naturG #e

#(z*(t& " c 'la na( %e(t niez)G'+ne i ' )re5 Trze)a )*K 3u #'ziGczn*! za t " He (iG na!i /ie&u%e5 Dlate2 a)* za)ie2" cz* &urac%a" )*B* # cne" & nieczna %e(t #iara i ! 'lit#a5 Wierz*K # B HE / ! c i 'ziaBanie naturaln*c9 Dr '&$# #(/ !$c ! 'lit#E" &t$ra %e(t / tGHn*! Dr '&ie! lecznicz*!5 P 'ru2ie na nic na(ze za)ie2i" na nic na(za #iara" na nic na! ! 'li+t#*" %eDli nie )G'zie!* H*li z2 'nie z /ra#a!i z'r #ia" &t$re 'aB St#$rca5 NaleH* te /ra#a / zna#aK i #cielaK # (# %e H*cie5 Nale+ H* (taraK (iG / znaK # lG St#$rc* i H*K z2 'nie z tE # lE5 Wte'* (a!i (iG /rze& na!*" %a& #iel&i! i / tGHn*! / ! cni+&ie! # na(z*! H*ciu %e(t B$25 Da#i' # P(al!ie .," !$#i0 WB$2 %e(t z'r #ie! !e2 )licza5X SB # z'r #ie znacza / 9e)ra%(&u W%e(z a#X" c znacz* u# l+ni n*" cal n*" /r (/eru%Ec*" z#*ciG(&i5 I!iG Jezu( WJe9 (zua9X / c9 'zi z te2 (a!e2 r'zenia + !at&i5 3ieK z'r #ie" t !ieK H*+cie" a B$2 %e(t %e'*n*! Jr$'Be! H*cia5 P*czG #(z*(t&i! %a& na%#iGce% z'r #ia i / 2 '* 'uc9a raz u@+n Dci # B HE / ! c5 DziG&u%G Jezu( #i 49r*(tu( #i za t " He 'aB /rz*&Ba'" %a& naleH* H*K" a)* )*K z'r #*! i / H*teczn*! 'la in+n*c95 Sc9 rzenia i ' le2li# Dci ule2a%Ece za9a! #aniu /rz* u!ie%Gtn*! za(t ( #aniu %arz*n" # c$# i z)$H Al& 9 liz! Y &a/u(ta" /ietru(z&a5 Aler2ia Y rz '&ie#&a czer# na5 Ane!ia Y )rz (&#inia" (z/ara2" )ura& czer# na" z) Ha" c*& ria" !arc9e#" &a/u(ta" rzeHuc9a" (z/ina&" &a(ztan" !el n" rzec9*" /ie+tru(z&a" 2ru(z&i" %a)B&a" Dli#&i" #in 2r na" ra)ar)ar" c9rzan5 An2ina Y czarna / rzecz&a" (eler" ! r#a" %arz*na" rze/a" c*tr*na" &a/u(ta5 A@t* Y !arc9e#" ! r#a" c*tr*na5 Arteri (&ler za Y czarna / rzecz&a" czereDnia" c*& ria" 2$re&" tru(&a#&a" czer# na / rzecz&a" (aBata" 2ru(z&i" zie!nia&i" / !i+' r" #in 2r na" %a)B&a" (B neczni&" H*t " ( %a" rzec9*5 Artret*z! Y czarna / rzecz&a" czereDnia" c*& ria" &a/u(ta" 2$re&" tru(&a#&a" czer# na / rzecz&a" (aBata" 2ru(z&i" zie!nia&i" czarna rz '&ie#" #in 2r na" / !i' r5 A(t!a Y !arc9e#" &a/u(ta" (aBata" /ietru(z&a" czarna rz '&ie#" rz '&ie#&a czer# na" c9rzan" (zcz*/i re&5 Br 'a#&i" &urza%&i Y &a/u(ta5 Bra& a/et*tu Y ! rele" (eler" c*& ria" rzeHuc9a" !alina" /ietru(z&a" c9rzan" ra)ar)ar" / !i' r5 Bez(enn DK Y ! rele" &a/u(ta" '*nia" #ie(5 Bie2un&i Y !arc9e#" czarna / rzecz&a" &a(ztan" &a/u(ta" %arz*na" rzec9" %a)B& " r*H" %Gcz!ieI5 Ble'nica Y (z/ina&" !arc9e#5 Br nc9it Y !arc9e#" (zcz*/i re&" ce)ula" &a/u(ta" rzeHuc9a" (aBata" %a)B& " czarna rz '&ie#" c9rzan" %eH*na" rze/a" %Gcz!ieI5 Bra& !le&a Y u !ate& &ar!iEc*c9 /ier(iE0 !arc9e# i z) Ha (&ieB+& #ane5 4u&rz*ca Y #ie(" c*& ria" &a/u(ta" rzeHuc9a" @a( la" (aBata" rze+c9*" zie!nia&i5 4z*ra&i" #rz 'zenia (&$r* Y !arc9e#" &a/u(ta" (aBata" rze/a" (zcza#" #in 2r na5 Dr 2i ''ec9 #e M(tan* za/alneN Y (z/ara2i" !arc9e#" czarna / +rzecz&a" ce)ula" rz '&ie#&a czer# na" rz '&ie# czarna" #in 2r na5 Dr 2i ! cz #e M(tan* za/alneN Y c*& ria" &a/u(ta" '*nia" rzeHu+c9a" !alina / rzecz&a czer# na" (aBata" #in 2r na" %Gcz!ieI5 E2ze!a Y !arc9e#" &a/u(ta" rzeHuc9a" rze/a" rz '&ie# czarna" #i+n 2r na5 Gr*/a" 2 rEcz&a Y !arc9e#" 2$re&" !alina" / rzecz&a czarna" /ietru(z&a" %a)B& " %Gcz!ieI5 Ae! r i'* Y ce)ula" &a(ztan" &a/u(ta" !el n" zie!nia&5

Jelita M& l&a" nieH*t*N Y 2$re&" !arc9e#" &a/u(ta" '*nia" / rzecz+&a czer# na" rze/a" %a)B& " / !i' r" #in 2r na" %Gcz!ieI5 1a!ienie H$Bci #e Y 4zereDnia" rzeHuc9a" tru(&a#&a" (aBata" rz '+&ie#&a" czer# na" rz '&ie# czarna" / !i' r" #in 2r na" zie!nia&5 1a!ienie ! cz #e Y (eler" czereDnia" &a/u(ta" rzeHuc9a" tru(&a#+&a" / rzecz&a czarna" @a( la" !el n" rze/a" rzec9 la(& #*" rzec9 #B (&i" )rz (&#inie" /ietru(z&a" czarna rz '&ie#" c9rzan" / !i' r" %a)B& " #in 2r na" #ie(5 1a(zel Y &a/u(ta" (aBata" rze/a5 1atar n (a Y &a/u(ta5 1 &lu(z" &rztu(iec Y &a/u(ta" (aBata" rz '&ie# czarna5 Li(za%e Y !arc9e#" &a/u(ta" 2$re&" rzeHuc9a" / rzecz&a czer# na" @a( l&a ziel na" (zcza#5 Ła!li# DK &a/ilarna Mnacz*I #B ( #at*c9N Y &a/u(ta" 2r*&a Mta+tar&aN5 3en(truac%a M)ra&N Y ! rela" !arc9e#" czereDnia" &a(ztan" &a/u+(ta" (z/ina&" rzec9 la(& #*" ( %a" H*t 5 3en(truac%a M) le(naN Y &a/u(ta" (aBata" /ietru(z&a5 3i2rena Y & /er" &a/u(ta" czereDnia" c*tr*na5 Na'nercze Mnie#*' ln DKN Y (eler5 Na'ciDnienie tGtnicze Y %Gcz!ieI5 Ner&i M& l&aN Y (eler" &a/u(ta" rzec9 la(& #* Ner#ica 2$lna Y ! rela" )ura& czer# n*" (eler" &a/u(ta" (aBata" /ietru(z&a" )rz (&#inia" %a)B& " ( %a" #ie(5 Ner#ica H BE'&a Y !arc9e#" &a/u(ta" & /er" (aBata" %a)B& " zie!+nia&5 Ne#ral2ia M)$leN Y &a/u(ta" /ietru(z&a" c9rzan" Nie(tra#n DK H BE'& #a Y (eler" &a/u(ta" ce)ula" '*nia" & /er" tru(&a#&a" / rzecz&a czer# na" c9rzan" )rz (&#inia" /ietru(z&a" ra)ar)ar" #in 2r na" %Gcz!ieI" zie!nia&5 O'!r Henia Y !arc9e#" (eler" ce)ula" &a/u(ta" rze/a" zie!nia&5 O/arzenia Y )ura& czer# n*" !arc9e#" ce)ula" (z/ina&" (aBata" !el n5 O(Ba)ienie 2$lne Y )rz (&#inia" !arc9e#" (eler" &a(ztan" c*& ria" &a/u(ta" '*nia" (z/ina&" & /er" tru(&a#&a" !alina" @a( la" &u&ur*+'za" #in 2r na" ra)ar)ar" / !i' r" #ie(" r*H" ( %a5 O#rz 'zenia (&$r* Y )ura&i czer# ne" !arc9e#" &a/u(ta" '*nia" (aBata" !el n" rze/a" (zcza#5 Pa( H*t* %elit #e Y !arc9e#" &a/u(ta" '*nia" rzeHuc9a" rzec9 #B (&i" /ietru(z&a" ra)ar)ar5 Pia(e& ! cz #* Y !arc9e#" c*& ria" 2$re&" rze/a5 PGc9erz ! cz #* Y &a/u(ta" rze/a" %Gcz!ieI5 Pie2i Y 2$re&" rzeHuc9a" /ietru(z&a5 PielG2nac%a t#arz* Y ! rela" !arc9e#" ce)ula" czereDnia" &a/u(ta" tru(&a#&a" !el n" )rz (&#inia" /ietru(z&a" %a)B& " #in 2r na5 Prze!Gczenie @iz*czn +/(*c9iczne Y ! rela" (eler" &a(ztan" (z/i+na&" @a( la" 2ru(z&a" %a)B& " #in 2r na" r*H" ( %a" #ie(5 Re& n#ale(cenc%a M/ #racanie ' z'r #iaN Y ! rela" (eler" &a(z+tan" (z/ina&" @a( la" %a)B& " #in 2r na" &u&ur*'za" ( %a5 Reu!at*z! Y !arc9e#" czarna / rzecz&a" (eler" ce)ula" czereDnia" &a/u(ta" rzeHuc9a" & /er" tru(&a#&a" !alina" @a( la" !el n" (zcza#" /ietru(z&a" 2ru(z&a" %a)B& " Dli#&a" rz '&ie# czarna" rz '&ie#&a czer# na" c9rzan" / !i' r" #in 2r na5 Serce M/rze!GczenieN Y %a)B& " &u&ur*'za" ziel na @a( l&a" (aBata" H*t " /(zenica5 S&$ra M/G&anieN Y !arc9e#" &a/u(ta" 2$re&" zie!nia&5 S&$ra M(tan* in@e&c*%ne" #*(*/&iN + )ura& czer# n*" !arc9e#" ce+)ula" &a/u(ta" rzeHuc9a" tru(&a#&a" !alina" rzec9" #in 2r na" r*H5 S&$ra MzranieniaN + !arc9e#" (eler" &a/u(ta" /ietru(z&a5 Tarcz*ca Mna'cz*nn DKN Y &u&ur*'za5 Tarcz*ca Mnie#*' ln DKN Y #ie(5 TrE'zi& Y &a/u(ta" (aBata" rze/a" / !i' r5

F&E(zenia #a'$# Y ce)ula" &a/u(ta" / rzecz&a czarna" /ietru(z+&a" / !i' r WEtr )a M& l&aN + ce)ula" c*& ria" &a/u(ta" rz '&ie# czarna5 WEtr )a M(tan za/aln*N Y !arc9e#" / rzecz&a czarna" (eler" ce)u+la" czereDnia" c*& ria" &a/u(ta" '*nia" rzeHuc9a" tru(&a#&a" / rzecz+&a czer# na" @a( l&a ziel na" (aBata5 Wz'Gcia M2az*N Y & /er" /ietru(z&a5 W*/a'anie #B ($# Y rzeHuc9a5 Za/arcia M )(tru&c%aN Y ! rela" )ura& czer# n*" !arc9e#" ce)ula" czereDnia" c*& ria" &a/u(ta" (z/ina&" tru(&a#&a" !alina" / rzecz&a czer# na" (aBata" !el n" (zcza#" )rz (&#inia" zie!nia&" #in 2r +na" H*t 5 Zatrucia / &ar! #e Y 2$re&" 2ru(z&a" #in 2r na" / !i' r" %a)B+& 5 P$Btacz&a Y !arc9e#" ce)ula" c*& ria" &a/u(ta" / rzecz&a czer# +na" (aBata" rz '&ie# czarna" rz '&ie#&a czer# na" &a/u(ta5 P '(ta#* 9*'r tera/ii Pr (te za)ie2i 9*'r lecznicze i /r @ila&t*czne znaczenie # '* 3e'*c*na & n#enc% nalna lecz* )%a#*" cz*li c9 r )*5 3e'*+c*na naturalna & ncentru%e (iG na /r @ila&t*ce5 WBaDci#e uH*#anie # '* !a 2r !ne znaczenie /ra&t*czne5 Prze'e #(z*(t&i! / #in+niD!* /a!iGtaK t*!" a)* c 'ziennie uzu/eBniaK u)*t&i /B*n$# # na(z*! r2aniz!ie5 4 'zienn* 'e@ic*t #*n (i & B < (z&lane& i t !ini!u! / #inniD!* /iK" a)* nie / # ' #aK '# 'nienia r2a+niz!u5 Late!" / 'cza( #*(iB&u @iz*czne2 cz* # c9 r )ie t !i+ni!u! #zra(ta5 W 'a %e(t na%le/(z*! na/ %e!" 2'*H %e(t naturalna 'la r2aniz!u5 P na't 'ziaBa & %Ec na u&Ba' / &ar! #*" / !a2a # cz*(zczaniu u&Ba'u z re(zte& / &ar! #*c9" z#Ba(zcza u lu'zi z za/arcia!i5 Je'n*! z )%a#$# nie' ) ru # '* # r2aniz!ie (E #BaDnie za/arcia5 Bez / &ar!u ! He!* H*K &il&a'zie(iEt 'ni" ale )ez # '* Y %e'*nie &il&a5 T %e(t na%le/(z*! ' # 'e!" %a& i(t tn* %e(t ten /r )le!5 Wie! z ' D#ia'czenia" He r z/ czGcie 'nia ' #*/icia ,+6 (z&lane& # '* uBat#ia cz*(zczenie r2aniz!u z re(zte& / &ar!u5 T z & lei za/ )ie2a / #(ta#aniu 2ni(& c9 r ) t#$rcz*c95 4zG+(te (t ( #anie # '* ze#nGtrznie" # / (taci /r*(znic$# i &E/ieli nie t*l& utrz*!u%e ciaB # cz*(t Dci" ale #z!acnia (*(te! ner# #*" u&Ba' &rEHenia" 9artu%e" / #iG&(za%Ec (iB* c9r nne r2aniz!u5 49 'zenie / r (ie" / Dnie2u cz* tra#ie ) (*!i (t /a!i ' 'a%e (iB na(ze!u u&Ba' #i '/ rn Dci #e!u5 MP ta&i! za)ie2u trze)a ' +)rze #*trzeK (t /* i u)raK cie/Be (&ar/et*5N 3 Hna 2 (t ( #aK na+#et u !aB*c9 'zieci5 Pr @ila&t*czne za)ie2i #z!acnia%Ece0 + c9 'zenie ) ( V + c9 'zenie ) ( / r (ie" tra#ie" Dnie2uV + 're/tanie # zi!ne% # 'zieV + c9 'zenie / ! &r*c9 &a!ieniac9V + zi!ne &E/iele (t$/5 WaHne %e(t" a)* / ta&ic9 za)ie2ac9 n 2i ' )rze #*trzeK" r z2rzaK i zaB H*K cie/Be (&ar/et*5 Ocz*(zczenie r2aniz!u z (u)(tanc%i '/a' #*c9 P*%e!* # cza(ac9" &ie'* na(za zBa 'ieta / # 'u%e #iele /r +)le!$#5 Pr 'u&u%e!* !n$(t# (u)(tanc%i '/a' #*c9" zale2a%E+c*c9 # r2aniz!ie5 3iG( " cu&ier i (B '*cze" )iaBe /iecz*# " /r +'u&t* ra@in #ane" uH*#&i" &aH'* /r 'u&t nienaturaln* Y '&Ba'a%E (iG # na(z*! r2aniz!ie # / (taci zB 2$#5 T# rzE ne 2ni(&a za/alne" &t$re / /e#n*! cza(ie /rze&(ztaBca%E (iG # ' le2li# Dci i c9 r )*5 Na%le/(z*! le&ar(t#e! na t z%a#i(& %e(t z!iana 'iet*5 We2aI(&i (/ ($) 'H*#iania" z 'uHE

il DciE /r 'u&t$# natural+n*c9" (ur #*c9" / !a2a # zac9 #aniu z'r #ia5 Je(t" ) & / z*+t*#n*c9 uczuK" 'ec*'u%Ec*! z'r #iu cz*nni&ie!5 Picie 'uHe% il Dci # '* uBat#ia cz*(zczanie r2aniz!u z t*c9 (z& 'li#*c9 /r 'u&t$# '/a' #*c95 P (t* %e'n + lu) &il&u'ni #e" / BEcz ne z 'uHE il DciE /B*n$# raz le#at*#a!i" (E )ar'z (&uteczn*! (/ ( +)e! na cz*(zczanie r2aniz!u5 JuH %e'n 'ni #* / (t" / BEcz n* z /icie! >-+>, (z&lane& # '*" ! He 'aK / z*t*#n* e@e&t5 JeDli &aH'* 'zieI r z/ cznie!* ' #*/icia ,+6 (z&lane& # '*" t nie )G'zie /r )le!$# z za/arcie!5 Or2aniz! u# lni (iG ' #iG&(z Dci (u)(tanc%i '/a' #*c9" c uBat#i zac9 #anie z'r #ia5 Wiecz re!" /rze' (/ cz*n&ie! n cn*!" #art za& Icz*K 'zieI ta&He >+, (z&lan&a!i # '*5 O&aHe (iG" He te /r (te na#*&i !a%E 'u+ HE ! c z'r # tnE5 I(t tG # ' lecznict#a ! Hna (/r #a'ziK ' 0 + r z/uDciK M(u)(tanc%e t &(*czne #e &r#i / /rzez / )u'zenie %e% c*r&ulac%iNV + #*!*K M#*'aliK z r2aniz!uNV + #z! cniK Mza9art #aK (Ba)i n* u(tr$%N5 P '(ta# #e za(a'* leczenia # 'E W 'a %e(t / tGHn*! le&ar(t#e!5 St ( #ana #e#nGtrznie i ze+#nGtrznie ! He / !$c # leczeniu #ielu ' le2li# Dci i za/ )iec #ielu c9 r ) !5 49ciaB)*! (& ncentr #aK (iG na /r (t*c9 za)ie+2ac9" &t$re &aH'* ! He za(t ( #aK # #arun&ac9 ' ! #*c95 Z /ra&t*&i ! 2G / t#ier'ziK" He (E ne (&uteczne5 4zG(t (t ( #aBe! %e z / # 'zenie! # ! %e% r 'zinie" na#et u !aB*c9 'zieci i nie+! #lEt5 W / BEczeniu z inn*!i naturaln*!i Dr '&a!i lecznicz*!i ! 2liD!* cie(z*K (iG t*! )B 2 (Ba#i n*! /rzez B 2a Dr '&ie! lecznicz*!5 W ' lecznict# #*!a2a zna% ! Dci &il&u /r (t*c9 za(a'5 I le+czEc*" i /ac%ent !u(zE u@aK" He %e(t t (&uteczn*" ' )r* za)ie25 Pe #aHn* %e(t (/ &$% i / z*t*#n* na(tr$% u c9 re2 5 Pe &aH'* za)ie2 / #inien )*K #(/art* ! 'lit#E ' B 2a i #iarE # Je2 / ! c5 4ie/Ba # 'a M# 2ranicac9 te!/eratur* ciaBaN 'ziaBa u(/ &a%a%E+c 5 Nacz*nia &r#i n Dne r z(zerza%E (iG5 1re# na/B*#a # #iG&+(z*! (t /niu z #nGtrza ' (&$r*" na(tG/u%e u&r#ienie (&$r* Mzaru!ienienieN" ciDnienie (/a'a5 Zi!na # 'a (ilnie / )u'za" H*#ia" rzeJ#ia" /rz*(/ie(za /rze+!ianG !aterii5 Nacz*nia &r#i n Dne / czEt& # (iG &urczE" ale / te! na(tG/u%e ic9 r z(zerzenie5 S&$ra ta&He ule2a zaczer#ienie+niu" 2'*H zacz*na na/B*#aK &re#5 W /ier#(ze% @azie nacz*nia &ur+czE (iG" a ciDnienie r Dnie5 Zi!ne &E/iele / #inn* tr#aK &r$t& M>+6 !inutN5 1aH'* za)ie2 %e(t #BaDci#*" 2'* / / czEt& #*! nie/rz*%e!+n*! uczuciu na(tG/u%e #raHenie /rz*%e!n Dci5 W 'a / # 'u%e na/B*# &r#i ' (&$r* i t %e% / '(ta# #* !e+c9aniz! 'ziaBania5 A*'r tera/ia / )u'za 'ziaBanie czterec9 #aH+n*c9 (*(te!$#0 + (*(te! ner# #* Mzi!ne i &r$t&ie 2 rEce &E/iele / )u'za%E" a 'Bu+2ie 2 rEce (Ba)ia%ENV + (erce Mzi!na &E/iel z#alnia /ul( i )niHa ciDnienie" cie/Ba /rz*+(/ie(za /ul( i )niHa ciDnienie" 2 rEca / '#*H(za ciDnienieNV + /rze!iana !aterii Mna(tG/u%e 2$lna / /ra#a te% @un&c%iNV + u&Ba' ! cz #* Mz#iG&(za (iG #*'alanie ! czuN5 1E/iele0 +Z2 rEce M & B .-T4N +Zcie/Be M6<+68T4N +Zletnie M6-+6:T4N +Zc9B 'ne M,-+6-T4N +Zzi!ne M/ niHe% ,-T4N Ni2'* nie (t (u%e!* zi!n*c9 i c9B 'n*c9 &E/ieli" 2'* czu%e!* zi!n " 're(zcze Y naleH* #te'* na%/ier# ciaB r z2rzaK M2i!na(t*+&a" !a(aHN5

1aH'E cie/BE &E/iel naleH* za& Icz*K zi!n*! / le#anie! cz* /r*(znice! M'zieci Y te!/eraturze :+>-T4 niH(ze% ' te!/eratu+r* &E/ieli" ' r Dli Y >-T4N5 Prze' &E/ielE naleH* u!*K cz B " &ar& i /ier(i zi!nE # 'E al) 'aK na cz B zi!n* & !/re(5 P &E/ieli ciaB naleH* ' )rze (u(z*K5 A)* zac9 #aK z'r #ie i '/ rn DK" #art /rz*z#*cza%aK (iG (t /ni # ' &E/ieli # # 'zie c raz c9B 'nie%(ze% Mc9 rz*" 'zieci" & )iet* Y ' ,:T4" !GHcz*Jni Y ' ,-T4N5 3 Hna teH &aH'E &E/iel cie/BE & Icz*K c9B 'nie%(z*! /r*(znice!" na#et u 'zieci5 G rEcz&a G rEcz&a zaz#*cza% #*z#ala lG&5 A /rzecieH nie %e(t t nic in+ne2 " %a& rea&c%a r2aniz!u na c9 r )G5 Or2aniz! / '#*H(za te!+/eraturG" 2'*H #te'* (&utecznie% #alcz* z c9 r )E5 W te!/eraturze 6<"<T4 )a&terie c9 r ) t#$rcze czu%E (iG na%le/ie%5 W te!/eraturze 6CT4 Bat#ie% ule2a%E zni(zczeniu /rzez na(z u&Ba' '/ #ie'zialn* za #al&G z c9 r )E5 Dlate2 )BG'e! %e(t #al&a z 2 rEcz&E5 G rEcz+&a (ta%e (iG #r 2ie! ' /ier #te'*" 2'* %e(t z)*t #*( &a Mz)liHa (iG ' .-T4N lu) tr#a za 'Bu2 M/ #*He% 6 'niN5 Wte'* ' /ier naleH* / '%EK z'ec*' #ane &r &i" )* %E )niH*K5 I te!u ' (& nale ! 2E (BuH*K za)ie2i # ' lecznicze5 W naturaln* (/ ($) )niHa%E cie/B tG ciaBa" / )u'za%Ec (*(te! ' #al&i z c9 r )E5 P '(ta# #e za)ie2i # ' lecznicze 1E/iele 1E/iel caB Dci #a M/ (z*%GN 4ie/Ba M6:+68T4N %e(t #(&azana /rz* )ez(enn Dci" ner#icac9" / )u'zeniac95 P #inna tr#aK >-+,: !inutV ' le#a!* 2 rEcE # 'G" a)* utrz*!aK te!/eraturG5 3 He!* %E / #t$rz*K / 7 2 'zinac95 Niec 'BuH(za ta&a &E/iel %e(t (&uteczna /rz* &a!ic* ner& #e%5 G rEca M67+.,T4N Y ' r Dli z'r #*c9 (ercac9 i )ez na'ciDnie+nia raz 'zieci0 6+>!inut" za#(ze /rze' %e'zenie!" z cie/B*! & !/re(e! na 2B #G5 Je(t Dr '&ie! re2eneru%Ec*! /rz* /rzeziG+)ieniac9" / # 'u%e )@ite / cenie5 P &E/ieli )laK (iG c9B 'nie%(zE # 'E M :T4 'zieci" >-T4 ' r DliN5 Bez #*cierania &Ba'zie!* (iG ' B$H&a5 DziaBa lecznicz /rz* & l&ac9" /ia(&u # ner&ac9 i reu!at*z!ie5 1E/iel (zcz t& #a Sie'zi!* # # 'zie te!/eraturze 6,+6<T4 M' #*( & Dci /G/+&aN & B >- !inut5 Szcz t&u%e!* ciaB (zcz t&E zanurzanE # # +'zie" ' n$2 / 2B #G5 Szcz t& #ane czGDci / #inn* )*K # # +'zie" a / z (taBe / le#ane # 'E z zanurzane% (zcz t&i5 P &E/ieli naleH* (iG #*2rzaK # B$H&u5 1E/iel ta 'a%e ' )re e@e&t* /rz* (Ba)ieniu" zi!n*c9 n 2ac9" (Ba)e% /rze!ianie !aterii" &a!ieniac9 H$Bci #*c9 i ner& #*c9" c9r niczn*! &atarze5 1E/iel n$2 ' & lan G rEca M67+.:T4N >-+,- !inut5 Za/e#nia (/ & %n* (en" lecz* na'ciDnienie" a(t!G" )$le 2B #*" u(zu" (&rzela5 3 Hna ' 'aK 2arDK ( li ! r(&ie%5 Letnia M6-+6:T4N 6- !inut %a& Dr 'e& u(/ &a%a%Ec* %e(t ' )r*! Dr '&ie! 9artu%Ec*! 'la 'zieci5 Wart " )* c 'ziennie /rze' (ne! !*B* n 2i # ta&ie% &E/ieli Mnie !u(i t )*K /eBne 6- !inutN5 Zi!na M>:+,-T4N >+6 !inut5 D (& naB* Dr 'e& /rzeci# )(tru&+c%i i zi!n*! n 2 !5

1E/iel czu Letnia M,C+6,T4N5 Zanurza!* t#arz # # 'zie i &il&a raz* t#ie+ra!* i za!*&a!* cz*5 P #tarzaK <+>- raz*5 Wz!acnia #zr &" (&uteczna /rz* )$lac9 i za/aleniu czu5 1E/iel /rze!ienna n$2 ' & lan W&Ba'a!* n 2i ' # '* 2 rEce% M,-+6- (e&un'N i zi!ne% M6+>- (e&un'N5 P #tarza!* ta& : raz*5 Na(tG/nie (u(z*!* n 2i i za&Ba+'a!* cie/Be (&ar/et*5 St (u%e!* # !i2renac9" ner#icac9" )ez(en+n Dci5 1E/iel z '#are! ze (B !* #(iane% SB !G 2 tu%e!* & B 6- !inut5 O'#ar #le#a!* ' /rz*2 t +#ane% &E/ieli M & B 6:T4N5 4za(0 :+,- !inut5 Je(t t &E/iel 2$lnie #z!acnia%Eca" a ta&He /rz* c9 r )ac9 u&Ba'u ner# #e2 i reu!a+t*czn*c95 D (& naBa 'la 'zieci5 1E/iel z 2 rcz*cE D cie/Be% # '* M67T4N #&Ba'a!* t re)&G ze D#ieH z!iel nE 2 rcz*cE5 4za( &E/ieli0 >-+>: !inut5 St (u%e!* # c9 r )ac9 /rze+ziG)ieni #*c9" za/aleniu (&rzeli5 Dre/tanie # # 'zie W #annie na/eBni ne% ' B*'e& zi!nE # 'E 're/cze!* %a& ) +cian" / 'n (zEc n 2i / na' # 'G /rzez >+6 !inut5 G'* / czu%e!* )$l lu) (zcz*/anie" #*c9 'zi!* z # '*" (u(za!* n 2i" za&Ba'a+!* cie/Be (&ar/et* i r z2rze#a!* (t /* (/acere! / ' !u5 Za)ie2 ta&i / #iG&(za ' tlenienie r2aniz!u" za/ )ie2a &ata+r !" /rzeziG)ieni !" / /ra#ia /rze!ianG !aterii" li&#i'u%e )ez+(enn DK i )$le 2B #*5 P le#anie /rze!ienne P le#a!* r$Hne czGDci ciaBa na%/ier# 2 rEcE # 'E Mile #*trz*+!a!*N /rzez 7+>(e&un'" / te! !a&(*!alnie zi!nE # 'E /rzez 7+>- (e&un'5 W (u!ie 6 raz* 2 rEcE i zi!nE5 P le#a!* za#(ze ' 'B ni lu) (t$/ # 2$rG" / te! # '$B5 P le#anie & lan (t (u%e!* /rz* 9e! r i'ac9 i !i2renie" / le+#anie u' /rz* H*la&ac9" za/aleniu & rz n&$# ner# #*c9" /arali+Hac9 reu!at*czn*c9" (t (u%e!* #raz z / le#anie! & lan5 O)!*#anie ciaBa O)!*#a!* ciaB Dcier&E za! cz nE # c9B 'ne% # 'zie" ' /le+c$#" #z'BuH &rz*Ha" # 2$rG i # '$B5 P te! &lat&a /ier(i #a" / '+)rzu(ze" ra!i na" n 2i" (t /* Y caB DK >+, !inut*5 Tarcie !a )*K ' 2B #* ' n$25 St (u%e!* /rz* t*@u(ie" (z&arlat*nie" (/ie #ietrzne%5 1E/iel #(tG/u%Eca Prz*2 t #u%e!* &E/iel te!/eraturze 68T4V &ie'* c9 r* /rz*+#*&nie ' te!/eratur*" ' le#a!* 2 rEce% # '* M' .-T4" a na#et #*He%N ' zar$H #ienia ciaBa5 O#i%a!* ciaB # rGczni&" ' B$H&a i /i%e!* 2 rEc* na/ar z li/*5 ?#ietna &E/iel

'la 'zieci" #e #(zel&ic9 /rzeziG)ieniac9" 2r*/ie" &atarze" # / czEt& #*! (ta'iu! c9 r$) za&aJn*c95 1 !/re(* 1 !/re( r )i!* z )a#eBniane2 lu) lniane2 /B$tna" na%le/ie% (tare2 5 1 !/re( !u(i ' )rze /rz*le2aK ' ciaBa i za&r*#aK c9 re !ie%(ce5 Na & !/re( zanurz n* # # 'zie 'a%e!* (uc9e /B$tn lu) rGczni&" a na t #eBnian* (zal" ta& a)* !ie%(ce )*B (zczelnie za&r*+te5 Na%le/(za / ra t cza( /rze' )ia'e! i (ne!5 Prz* (tanac9 za+ /aln*c9 & !/re( / #inien )*K cie/B* M,-+,:T4N" a 'la 'zieci ,:T45 1 !/re( naleH* / za! czeniu ' )rze #*&rGciK5 4za( tr#ania & +B , 2 'zin5 1 !/re( na B*'&i N 2i ' & (te& ' & lan5 St ( #an* /rz* )ez(enn Dci" )$lac9 2B #*5 1 !/re( na (z*%G St (u%e!* /rz* an2inie" &atarze" /rzeziG)ieniac9 2$rn*c9 'r$2 ''ec9 #*c9" za/aleniu !i2'aB$#" za/aleniu u(zu5 1 !/re( ten ' )rze %e(t BEcz*K z & !/re(e! na B*'&i5 Zi!ne & !/re(* Bez ' 'at& #*c9 #iniGK" ! cz* (iG 2 # zi!ne% # 'zie i z!ienia c :+>- !inut5 Prz* #*( &ie% te!/eraturze i )$lac9 2B #* Y na cz B " /rz* #*!i tac9 Y na )rzuc9" /rz* /r )le!ac9 (erc +#*c9 Y # & lice (erca5 1 !/re( r z2rze#a%Ec* O(tre i r /ne za/alenia" (tBuczenia i z#ic9niGcia5 Zi!n*! & !+/re(e! / &r*#a!* c9 re !ie%(ce" &Ba'zie!* cerat&G" #atG" #eB+nian* (zal" #i%a!* &il&a&r tnie5 1 !/re( !u(i )*K ' )rze #*HG+t*5 Z!ienia!* c 7+>, 2 'zinV (t ( #aK ! Hna &il&a 'ni / ' rzE'5 1 !/re( z 2 rcz*c* D /$B litra cie/Be% # '* 'a%e!* t re)&G z > B*H&E D#ieH z!ie+l ne% 2 rcz*c*" / : !inutac9 #*ci(&a!* t re)&G" aH # 'a )G'zie ziel na5 3 cz*!* & !/re(" #*H*!a!*" &Ba'zie!* na /ier(i na , 2 'zin*" / cz*! &Ba'zie!* & !/re( z letnie% # '*5 St (u%e!* /rz* (iln*! &a(zlu" )r nc9icie" za/aleniu (&rzeli5 Zi!n* & !/re( na n 2i Za&Ba'a!* na >-+>: !inut )a#eBniane (&ar/et&i zanurz ne # zi!ne% # 'zie i #*HGte" na t (uc9* rGczni& i #eBnian* (zal5 P z'%Gciu #*ciera!* n 2i i #&Ba'a!* (uc9e cie/Be (&ar/et*5 Za)ie2 / #tarza!* ,+6 raz* # ciE2u 'nia5 St (u%e!* /rz* 2 rEczce" za/a+leniu !i2'aB$#" z#ic9niGciac9 i (tanac9 za/aln*c9 DciG2ien5 Zi!n* & !/re( na B*'&i Tec9ni&a / ' )na" %a& #*He%" t*l& He (t (u%e!* zi!nE c9u(tG lu) /ieluc9G5 Za#i%a!* )ie n 2i r$#n czeDnie5 1 !/re( / #inien (iG2aK ' & (te& ' z2iGK & lan #*c95 Za)ie2 ! Hna / #tarzaK &il&a raz* 'ziennie5

Je(t t /r (t* za)ie2" &t$r* ! He!* (t ( #aK na#et u !aB*c9 'zieci /rz* 2r*/ie" za/aleniu (&rzeli" /rzeziG)ieniac9" 2 rEczce5 N cn* & !/re( na )rzuc9 St ( #an* /rz* &a(zlu" )$lac9 2B #*" 'rze" (z&arlat*nie" za/a+leniu /Buc" nie'*(/ z*c%ac9 H BE'& #*c9" ale #*&lucz n* /rz* za+/aleniu #*r (t&a r )acz& #e2 5 Lnian* rGczni& za! cz*K # c9B 'ne% # 'zie" #*&rGciK" / B H*K na )rzuc9" /rz*&r*K (uc9E Dcier&E" & c*&ie! i /ierz*nE5 4za( tr#a+nia >+, 2 'zin* M/ 2 'zinie 2 'na#ia!*N5 Za#i%ania P le2a%E na za#i%aniu ciaBa # ! &re lniane lu) )a#eBniane /rze+Dciera'B 5 49B 'ne i ! &re za#i%ania Ba2 'zE 2 rEcz&G i u(/ &a%a%E (*(te! ner# #*5 Za#i%a!* &il&a raz* / & lei M.+:N" & IczEc )+!*cie! ciaBa c9B 'nE # 'E M,-+,7T4N /rzez >+6 !inut" / cz*! #*ciera!* (iG rGczni&ie!5 Za#i%anie caBe2 ciaBa Na%le/(za te!/eratura # '*0 ,-+,:T4V /rz* 2 rEczce ! Hna z!ie(zaK # 'G z cte! M>0>N i / #inna na )*K cie/le%(za M,:+6-T4N5 49 r* &Ba'zie (iG na /rzeDciera'B i #i%a !u (iG ' &Ba'nie caBe ciaB " n 2i ' & lan # '$B za#i%a!* ''zielnie5 Na t za#i%a+!* (zczelnie & c5 JeDli c9 r* / czu%e (iG nie' )rze" za)ie2 naleH* /rzer#aK5 Za#i%anie 'zieci W 'a / #inna )*K cie/le%(za M,7+6-T4" a ' '#$c9 lat na#et 6:+68T4N5 Za)ie2 naleH* (t ( #aK" 2'* %elita i /Gc9erz (E #*/r$H+ni ne5 Le#at*#* Ocz*(zcza%E z / z (taB Dci &aBu" c !a i(t tne znaczenie leczni+cze5 3 He!* (t ( #aK z#*&BE 2u! #E 2ru(z&G" / (!ar #anE li#E lu) #azelinE5 Ocz*(zcza%Eca Y > litr cie/Be% # '* M68T4N5 Dla 'zieci0 >+6 lat Y ,--2 # '* 6+< lat Y 6--2 # '* <+>- lat Y :--2 # '* Z na/aru ru!ian&u Y te!/eratura 68T4" /rz* (&urczac9 %elit +#*c95 Z li#E Y ' # '* ' 'a%e!* B*H&G !*'Ba i li#*5 St ( #aK # c9r niczn*c9 za/arciac95 Z zi!ne% # '* Y te!/eratura >7+,-T4" ,--+6--2 # '*" >+6 raz* 'ziennie5 St ( #aK /rz* 9e! r i'ac95 We#nGtrzne za(t ( #anie # '* i zi$B W*'a#aB )* (iG" He (E t /r (te" )analne !et '* lecznicze5 Ta&" t /ra#'a" ale # ic9 /r (t cie leH* (iBa5 1aH'* ! He %e za(t ( #aK" 'a%E na/ra#'G 'uHe e@e&t* lecznicze5 3*DlG" He na%#iG&(z*! atute! te2 t*/u leczenia %e(t #*& rz*+(tanie naturaln*c9 (iB )r nn*c9 r2aniz!u5 Leczenie @ar!a& l +2iczne" z#Ba(zcza ant*)i t*&a!i" ni(zcz* '/ rn DK r2aniz!u" czG(t / # 'u%Ec" He Wc9 r )a 2 ni c9 r )GX5 Z #Ba(ne% /ra&t*&i #ie!" He # ' lecznict# / BEcz ne z inn*!i Dr '&a!i

naturaln*!i raz z #iarE i ! 'lit#E 'a%e 'uHe e@e&t* lecznicze5 We#nGtrzne za(t ( #anie # '* %e(t ta&He #aHne5 Picie # '* raz na/ar*" '#ar*" !acerat* z zi$B (E #aHn*!i ele!enta!i !e+'*c*n* naturalne%5 Zi B lecznict# #*& rz*(tu%e z)a#ienn* #/B*# # '* i zi$B na na(z u(tr$%5 Leczenie c9 r$) /rzeziG)ieni #*c9 49 r )* te (E na%czGDcie% (/ t*&an*!i )ecnie ' le2li# Dcia!i5 P nie#aH ic9 leczenie %e(t nie(& !/li& #ane i nie #*!a2a Dr '+&$# @ar!a& l 2iczn*c9" #rGcz /rzeci#nie Y (E ne nie#(&azane" c9ciaB)*! / 'zieliK (iG ' D#ia'czenia!i # t*! za&re(ie5 49 r )* te / %a#ia%E (iG na%czGDcie% # &re(ie %e(ienn +zi! #*!5 D#ie na%+ czG(t(ze /rz*cz*n* t (/a'e& '/ rn Dci r2aniz!u" #*ni&a%Ec* z 2ranicz ne2 /rze)*#ania na D#ieH*! / #ietrzu raz 2 r(ze2 (/ ( )u 'H*#iania5 Je(ieniE i zi!E /rze)*#a!* 2B$#nie # za+!&niGt*c9 / !ie(zczeniac95 Wart #iGc /a!iGtaK" He (/acer na#et # na%#iG&(z* !r$z %e(t le&ar(t#e!5 NaleH* uni&aK %e'*nie #ietrz+ne% / 2 '*" &ie'* t Bat#ie% WzBa/aKX c9 r )G5 Zi!E %e!* teH !nie% (ur #*c9 # c$# i #arz*#5 Wart zate! za')aK" a)* /rzez caB* r & %eDK %a& na%#iGce% (ur$#e&5 3 'lit#a" / (t" # 'a W leczeniu #(zel&ic9 c9 r$) c9ciaB)*! / '&reDliK #/B*# trzec9 na%#aHnie%(z*c9 cz*nni&$#5 Wiara / BEcz na z ! 'lit#E / z#ala na! zac9 #aK / z*t*#n* na(tr$%" na'zie%G i /t*!iz!5 P z*t*#ne na(ta#ienie u!*(Bu %e(t #aHne5 W(za& #ia' ! " He (tre( i /rz*2nG+)ienie !a%E Dci(B* z#iEze& z c9 r )E5 Dru2i i(t tn* ele!ent t 'ieta5 Na%le/ie% / 'cza( c9 r )* / DciK5 Wte'* r2aniz! ! He (&utecznie% #alcz*K z c9 r )E5 JeDli %uH %e+!*" t na%le/ie% (ur #e # ce" #arz*#a" /r 'u&t* le&& (tra#ne5 Na)iaB" !iG( " tBu(zcze" /r 'u&t* ra@in #ane t z'ec*' #an* #r$2 / 'cza( c9 r )* Mi nie t*l& / 'cza( c9 r )*N5 Na%le/ie% nic nie %eDK i 'uH /iK" na#et >, (z&lane& na ' )G5 W +'a" e#entualnie zi Ba" r zcieIcz ne ( &i" # 'a z !i 'e! i c*tr*nE / !a2a%E u(unEK t &(*n* z r2aniz!u5 I! #iGce% /i%e!*" t*! le+/ie%" z#Ba(zcza" 2'* (iG / ci!*5 3*DlG" He te trz* cz*nni&i0 /eBen #iar* /t*!iz!" / (t" 'uH # '*" !a%E na%#iG&(ze znaczenie lecznicze5 P z (taBe Dr '&i" &t$re tu !a#ia!" !a%E znaczenie / ! cnicze" 'ru2 rzG'ne5 3i&r &li!at 4z*(te" ' )rze /rze#ietrz ne / !ie(zczenie nie#*( &ie% te!/eraturze M,-+,>T4N" (/ &$% i / 2 'na at! (@era" ci(za" /eBne /t*!iz!u i c9Gtne ' / ! c* t czenie / !a2a%E 'z*(&aK z'r #ie5 Nie naleH* )a#iaK (iG D#ieHe2 / #ietrza Y %e(t n cz*nni&ie! lecznicz*!5 Nie / #inn ta&He )*K z)*t (uc9e" 2'*H (uc9e" /rze2rzane / !ie(zczenia (Ba)ia%E na(zE naturalnE '/ r+n DK5 P !a2a%E zac9 r #aK" utru'nia%E /r ce( z'r #ienia5 Bar'z & rz*(tn* !i&r &li!at #*t#arza%E ziel ne r Dlin*" z#Ba(zcza /a+/r cie" 2eraniu!5 P 2 'n* na(tr$% ' ! #ni&$# (t#arza /t*!alne #arun&i ' (z*)&ie2 / #r tu ' z'r #ia5 Dieta i na/ %e Ja& %uH #(/ !nieliD!*" / (t %e(t na%le/(z*" z#Ba(zcza # / czEt+& #*! (ta'iu! c9 r )*5 Wart #*trz*!aK" c9 ciaH %e'en 'zieI )ez / H*#ienia" a)* 'ciEH*K r2aniz!5 JeDli 'ec*'u%e!* (iG na / (iBe&" t / #inien n %a& na%!nie% )ciEHaK r2aniz!5 P H*#ie+nie / #inn )*K le&& (tra#ne i #art Dci #e5 Na%le/(ze (E # ce" (aBat&i # c #e" z ' 'at&ie! nie#iel&ie% il Dci /Bat&$# #(ian*c9 cz* trE)" !iel ne2 (ie!ienia lniane2 " (eza!u" (B neczni&a5 W tra&cie c9 r )* r Dnie za/ trze) #anie r2aniz!u na #ita!in*" z#Ba(zcza #ita!inG 45 P leca!* #iGc

# ce c*tru( #e" %a)B&a" &i#i" / rzecz&i" tru(&a#&i raz (ur$#&i #arz*#ne z ' 'at&ie! zie+l ne% /ietru(z&i Mz#Ba(zcza z )ura&$#N5 P /rze(ileniu c9 r )* ! Hna #/r #a'ziK &a(ze z nie#iel&E il +DciE tBu(zczu5 Fni&a%!* )iaBe2 /iecz*#a" cu&ru" (B '*cz*" !iG(a i na)iaBu" H*#n Dci & n(er# #ane% i ra@in #ane%5 D (& naB*! ' +'at&ie! ' / tra# (E &ieB&i" /eBne #ita!in" !ineraB$# i enz*!$#5 Ja& #(/ !nieliD!* #czeDnie%" naleH* 'uH /iK5 Prze'e #(z*(t+&i! / #inn* t )*K zi Ba na/ tne i r z2rze#a%Ece Mli/a" czarn* )ez" !alina" #rz (N raz #z!acnia%Ece i ' (tarcza%Ece #ita!in M'zi&a r$Hna" czarna / rzecz&a" (ie!iG lnu" !alina" / &rz*#a" 'ziura#iecN5 Wart teH /iK na/ar* z )a)&i lancet #ate% i na2iet&a le&ar(&ie2 " czarne% %a2 '*5 P leca! ta&He (*r /* z !alin" # cu r$H*" czarne+2 )zu" r zcieIcz ne # 'E" raz # 'G z ' 'at&ie! !i 'u i c*tr*+n*5 3 He!* r$#nieH /iK ( &i z %eH*n* cz* # c$# ) 2at*c9 # #i+ta!inG 45 I! #iGce% #*/i%e!* /B*n$#" t*! le/ie%5 G rEcz&a Wie!* %uH" He 2 rEcz&a nie %e(t #r 2ie!" ale ( %u(zni&ie! / 'cza( c9 r )*" %eDli nie tr#a z)*t 'Bu2 M/ na' trz* 'niN lu) nie %e(t z)*t #*( &a M6C+.-T4N5 W /ier#(ze% czGDci &(iEH&i zna%'zie(z za)ie2i # ' lecznicze" %a&ie ! He!* (t ( #aK # celu )niHenia 2 rEcz&i5 Ta&a re2ulac%a cie/B t* ciaBa %e(t #iele )ar'zie% & rz*(t+na ' / #(zec9nie (t ( #an*c9 Dr '&$# /rzeci#2 rEcz& #*c95 P leca! ta&He zi Ba 'ziaBa%Ece na/ tnie" r z2rze#a%Ec " ta&He !$#i ne #czeDnie%5 Ot )ar'z / ! cna !ie(zan&a zi$B 'ziaBa%E+c*c9 na/ tnie" ! cz /G'nie" /rzeci#za/alnie5 P !a2a na # u(u+niGciu t &(*n z r2aniz!u5 + &#iat li/* ,-2 + &#iat )zu czarne2 ,-2 + &#iat ru!ian&u >-2 + # c !alin* ,:2 + /Ecz&i )rz z* Mlu) liDcieN >-2 + &#iat ta#uB* >-2 > B*H&G !ie(zan&i zale#a!* > (z&lan&E #rzEt&u" na/arza!* / ' /rz*&r*cie! :+>!inut5 Pi%e!* [+\ (z&lan&i5 1a(zel i &atar T #arz*(zE zaz#*cza% c9 r )ie5 1a(zel uBat#ia cz*(zczanie u&Ba'u ''ec9 #e2 z zaraz&$#" a &atar t nic inne2 " %a& #*'zie+lina cz*(zcza%Eca r2aniz!5 Nie naleH* zate! u/arcie li&#i' #aK t*c9 )%a#$#" ale %e (t*!ul #aK" e#entualnie Ba2 'ziK5 Na%le/(z*! Dr '&ie! %e(t (*r / ' ! #e% r ) t* z !i 'u" cz (n&u" ce)uli5 > (z&lan&a (ie&ane% ce)uli" /$B (z&lan&i (ie&ane2 cz (n&u" /$B (z&lan&i !i 'u za&rGca!* # (B i&u i z (ta#ia!* # cie/le na ,+6 2 'zin*5 P 'a%e!* > B*Hecz&G c ,+6 2 'zin*5 1a(zel Ba2 'zE 2 rEce & !/re(* na &lat&G /ier(i #E" ( & z c*+tr*n*" 9er)ata lu) ( & z czarne% %a2 '*5 Na n c c9B 'n* & !/re( na /ier(i5 G 'ne / lecenia (E ta&He naturalne (*r /* r Dlinne" %eDli nie za+#iera%E Dr '&$# & n(er#u%Ec*c9 Mz ce)uli" z /ra# DlazuN5 Szcze+2$lnie / leca! (*r / z )a)&i lancet #ate%" 2'*H nie t*l& Ba2 'zi &a(zel" ale #z!acnia caB* r2aniz! ' #al&i z c9 r )E5 Na &atar (!aru%e!* !aDciE /r / li( #E na(a'G n (a" &ar&" (&r nie" ! He!* #&r /liK &il&a &r /el c*tr*n*5 St (u%e!* &E/iel na/ tnE M# 67T4N z ' 'at&ie! ( li" / &t$re% za#i%a!* c9 re2 # rGczni& i &Ba'zie!* ' B$H&a" / >: !inutac9 naciera!* ciaB c9B 'nE # 'E M,:T4N5 Wciera!* # /lec* li#&G cz (n& #E" ! He!* #Ec9aK )ran* cz (ne&" ((aK &it /(zczeli" /iK ( & z c9rzanu" a na%le/(ze %e(t Hucia /la(tra !i 'u5

1E/iele i in9alac%e Wart (t ( #aK &E/iele cz* inne Dr '&i # ' lecznicze" &t$re z +(taB* !$#i ne5 Z #Ba(ne2 ' D#ia'czenia #ie!" He 'zieci ! na%+le/ie% (BuH* &E/iel # !a&(*!alnie 2 rEce% # 'zie M>:+,- !inutN" / cz*! # !a&(*!alnie zi!ne% # 'zie M>+6 !inutN5 Dla 'zieci !aB*c9 M>+, lataN zi!ne za#i%anie B*'e&5 Bar'z 'uHE ul2G 'a%E in9alac%e 7+,- &r /el le%&u eu&ali/tu( +#e2 lu) ( (n #e2 na > (z&lan&G #rzEt&u5 Na%le/(za %e'na& %e(t in9alac%a z na/aru ru!ian&u" (zaB#i" !eli+(*" !acierzan&i" t*!ian&u" na2iet&a" )a)&i lancet #ate% Mraze!N5 In9alac%e ! Hna (t ( #aK na#et !alut&i! 'zieci !5 Wte'* za&r*+#a!* (iG & ce! raze! z 'ziec&ie! i #'*c9a!* 2 rEce /ar*5 3 Hna teH r zlaK &il&a &r /el le%&$# na / Dcieli c9 re2 5 1E/iel # (B !ie #(iane% 'ziaBa #z!acnia%Ec " %e(t 2 'na / lecenia z#Ba(zcza 'la !aB*c9 'zieci5 1 r na 3$z2u 3$z2 lu'z&i (&Ba'a (iG z &il&u czGDci" &aH'a z nic9 (/eBnia &re+Dl ne @un&c%e5 TuH za cz Be! zna%'u%e (iG /Bat cz B #*" a ' &Ba'nie% /Bat* cz B #e5 Je(t t na%#iG&(za czGDK !$z2u" Dr 'e& (E'u" r +zu! #ania" intele&tu" # li5 Je(t t centru! & ntr lne na(ze% ( +) # Dci5 Duc9 # DK" ! raln DK" # la" cec9* 'ec*'u%Ece t*!" &i! %e(teD!*" &lucz #e 'la na(ze% e2z*(tenc%i" tuta% !a%E (#e cen+tru!5 PBat cz B #* za%!u%e u czB #ie&a na%#iG&(z* )(zar !$z2u5 F z#ierzEt ' &il&u ' &il&una(tu /r cent" u czB #ie&a aH %e'nE trzeciE M66QN5 Je(t t znaczEc* @a&t5 B$2 (t# rz*B czB #ie&a na( (#e / ' )ieI(t# " 'late2 teH lu'zie / !i! 'e2enerac%i t*(iEcle+ci" #*r$Hnia (iG na'al intele&te!" # lE" uczucia!i" ! raln DciE" / +trze)E 'uc9 #e2 H*cia5 ""I u%rzE Je2 )licze" a Je2 i!iG )G'zie na ic9 cz Bac95X MO)%5,,5.N 3 He!* ten te&(t r zu!ieK ' (B #nie" ale nie #*(tarcz* !ieK c D na!al #ane na cz le" )* )*K 49r*(tianine!5 O)%a#ienie %e(t (*!) liczne" a i!iG B 2a t nic inne2 %a& Je2 c9ara&ter5 3ieK i!iG B 2a" t !ieK Je2 c9ara&ter5 ?#iGt* c9ara&ter" ) B$2 %e(t D#iGt*5 G'zie %e(t (ie'li(& te2 c9ara&teruS WBaDnie # /Bacie cz B #*!" tuH za cz Be!5 Dlate2 teH #iel &r tnie cz*ta!* # Bi+)lii cz le" %a& (*!) liczn*! !ie%(cu 2'zie !a )*K u!ie(zcz ne i!iG" t %e(t c9ara&ter B 2a cz* 49r*(tu(a5 Ba'ania /r #a'z ne #*&azaB* %a& (z& 'li#e %e(t / z)a#ienie czB #ie&a te% czGDci !$z2u" lu) teH %e2 u(z& 'zenie5 L ) t !iG" #*ciGcie /Bata cz B #e2 lu) u(uniGcie / BEczeI ner# #*c9 /Bata z re(ztE !$z2u" (t ( #an # /rze(zB Dci na z)r 'niarzac9 cz* c9 +r*c9 u!*(B # " )ar'z nie)ez/ieczn*c95 Z'arzaB* (iG teH /rz*/a'&i u(z& 'zenia te% czGDci !$z2u5 Lu'zie ta&i! 'e@e&cie" c9ara&ter*+z #ali (iG utratE a!)ic%i" niec9GciE ' /rac* i t czenia" utratE #*H+(z*c9 zaintere( #aI" n/5 z' )*#anie! #ie'z*" nie/ 9a! #an*!i #*)uc9a!i 2nie#u" na'uH*#anie! uH*#e&" )ra&ie! /rz*%aJni" (a! )$%(t#a!i5 Dzieci z #r 'z n*!i #a'a!i te2 /Bata" nie / '+'a%E (iG '*(c*/linie r 'zic$#" nat*c9!ia(t ' !a2a%E (iG za(/ & %e+nia (#*c9 HE'aI" (E nie' %rzaBe ' /rz*%aJni" (E nie '/ #ie'zialnie (&B nne ' / ''a#ania (iG #/B*# #i inn*c9" z'e/ra# #an*c9 'zieci" re2ularnie ''a%E (iG !a(tur)ac%i" Mc %e(t )ar'z (z& 'li#e 'la z'r #ia @iz*czne2 i /(*c9iczne2 N !a%E (&B nn Dci 9 ! (e&+ (ualne5 SE t )ar'z / #aHne #a'* c9ara&teru5 3 Hna / #ie'zieK" He # l ) t !ii #i'zi!* nie/ra# DK cza($# & Ica" /rze/ #ia'anE /rzez ta&ic9 /r r &$# %a& Pa#eB cz* Pi tr5 W #ie&u ' %rzaB*! 'e+@e&t* te nara(ta%E5 Dzi(ia% zna!* ta&He inne zna&i u(z& 'zenia /Ba+ta cz B #e2 " )ra& /rze#i'*#ania" nie' (t ( #anie (/ Beczne" nie! Hn DK !*Dlenia a)(tra&c*%ne2 " )ra& #(/$Bczucia" a2re(%a" #r 2 DK" c9eB/li# DK" za)urzenia /a!iGci" nie/ &$%" u/ ' )anie # @antaz%i" a/atia" ) %Gtn DK5 D c9 'zE ' te2 t*/ #e )%a#* c9 +r$) /(*c9iczn*c9V )(e(%a" #zr (t a/et*tu"

'e/re(%a5 PBat cz B #* r z#i%a (iG /rzez /ier#(ze 6- lat H*cia" 2'* #Ba+Dci#ie #*c9 #u%e!* 'zieci" &ie'* na%/ier# u&azu%e!* i! (/ra#* B He" #te'* /Bat cz B #* (iE2a na%#*H(z* / zi ! r z# %u5 WSzu+&a%cie na%/ier# 1r$le(t#a B He2 i (/ra#ie'li# Dci %e2 " a #(z*(t+& inne )G'zie #a! ' 'ane5X W*c9 #anie c9r*(tiaI(&ie !a zate! @un'a!entalne znaczenie 'la r z# %u na(ze2 !$z2u" nie#BaDci#e #*c9 #anie /r #a'zi ' nie' r z# %u te% czGDci !$z2u5 PatrzEc na (&ut&i u(z& 'zenia te% czGDci" ! Hna z )acz*K 'e2enerac%G cza($# 'zi(ie%(z*c95 Dru2i i(t tn* cz*nni& /r$cz #*c9 #ania t 'ieta" a (zerze% (t*l H*cia5 Je(t caBa 2a!a cz*nni&$# ni(zczEc*c9 na(z !$z2" # t*! /Bat cz +B #*5 P z#$lcie" He %e #*!ieniG0 & @eina" M&a#a" &a&a " na/ %e 2a+z #ane" cze& la'a i #*r )* cze& la' #eN teina M9er)ata czarna i ziel naN ni& t*na" nar& t*&i" le&ar(t#a" M#iG&(z DK z nic9N le&i a(t+ !at*czne" re2ulu%Ece ciDnienie" na(erc #e" Dr '&i na(enne i u(/ &a+%a%Ece" ant*ra& #e" /rzeci#)$l #e" /rzeziG)ieni #e" ant*aler2icz+ne" M9i(ta!inaN (ztuczne &ar!ienie nie! #lEt" tBu(zcze na(*c ne" M!iG( " !le& " na)iaBN nie#BaDci#ie (& !/ n #ana 'ieta" cu&ier i (B '*cze" /r 'u&t* ra@in #ane" / &ar! #*( ce /rzet# rz n* i u) 2i # #G2l # 'an*" M'ieta !iG(na" 'ieta 1#aDnie#(&ie2 # (zcze2$ln DciN t*ra!ina" M(er*" #in " /i# N Tr*/ta!ina M(er*" r*)*" &ieB)a(aN5 Ba'ania #*&azaB* 2r !ne u)*t&i (zar*c9 & !$re& /Bata cz +B #e2 u ($) /i%Ec*c9 al& 9 l i &a#G z & @einE5 Te '#ie uH*#&i !a%E na na( )ar'z ni(zczEc* #/B*#5 NaleH* /a!iGtaK" He & @eina %e(t teH # le&ac9" z#Ba(zcza na(erc #*c9 i u(/ &a%a%Ec*c9 raz # cze& la'zie5 Bar'z #aHne 'la !B '*c9 !ate&" %e(t z & lei &ar!ie+nie /ier(iE5 Dziec& &ar!i ne !le&ie! !at&i ' (ta%e t " c nie+z)G'ne ' r z# %u !aBe2 !$z2u" cze2 nie ! Hna / #ie'zieK !le&u &r #i! cz* na#et ( % #*!5 49 ciaH !$z2 (tan #i t*l& ,Q !a(* ciaBa" t zuH*#a >:Q (&Ba'ni&$# 'H*#cz*c9" ' (tarczan*c9 ' r2aniz!u5 WG2l # +'an* t na%le/(z* / &ar! 'la !$z2u" a #iGc # ce" na(i na" rze+c9*" #arz*#a" z) Ha5 T nie #(z*(t& " # na(z*! (t*lu H*cia" ! He!* 'naleJK inne ni(zczEce /Bat cz B #* na#*&i5 Prze%a'anie (iG" )@ite" z)*t ) 2ate / H*#ienie" 9i/n za" tele#iz%a" 9azar'" Oi'e " 2r* & !/uter #e" nie#BaDci#a !uz*&a" nie#(trze!iGJli# DK (e&(ualna" z#Ba(zcza u na(t lat&$#" /ier#ia(t&i ciGH&ie" cz*li zaniecz*(zczenia /rze!*+(B #e" a na#et (z& B* /u)liczne" #(z*(t& t 'e2eneru%e i ni(zcz* /Bat cz B #* !$z2u5 Nie (/ ($) !$#iK #(z*(t&ie cz*nni&i i / #iEzania #/B*#a%Ece na na(z !$z2" %e(t ic9 )ar'z #iele5 Szatan u(iBu%e ucz*niK #(z*(t+& " a)* na( z#ieDK i (/r #a'ziK z 'r 2i (zczGDcia na 'r 2G zBa i cier/ienia5 F'a%e !u (iG t D#ietnie5 Ale B$2 c9ce )*D!* zac9 +#*#ali na(z !$z2 # %a& na%le/(z*! (tanie" 2'*H %e(t n na(zE %e+'*nE )r niE # #alce ze zBe! i %e'*nE 'r 2E ' czer/ania (iB* # c +'zienne% #alce5 Na(z /Bat cz B #*" & r na !$z2u" / #inien )*K /rzez na( tr (&li#ie /ielG2n #an*" %e(t t na(z ) #iEze& #z2lG+'e! B 2a" a ta&He %e'*n* (/ ($)" )* !E'rze !*DleK i /ra#i'B # 'ziaBaK5 SzataI(&ie !e'iu! Je(t #iele cz*nni&$# ni(zczEc*c9 na(ze z'r #ie" ta&He /Bat cz +B #* !$z2u5 W (tatnic9 latac9 trz* 2B$#ne cz*nni&i #/B*nGB* na na(z (t*l H*cia i na na(ze z'r #ie raz 'uc9 # DK5 T (z& B* /u+)liczne" 'ieta i tele#iz%a5 Na%#iG&(z* #(/$Bcze(n* ) He&" na%)ar+'zie% )ez) Hn* &ult" ) H*(zcze !ili n$#" 2B$#ne !e'iu! Szatana + tele#iz%a5 W /ra#ie &aH'*! ' !u lu'zi H*%Ec*c9 # ta& z#an*! c*#iliz #an*! D#iecie" zna%'zie!* ' ! #e2 9i/n t*zera" urzE+'zenie #/r #a'za%Ece !ili n* # (tan / ' )n* ' 9i/n z*5 W FSA / na' C<Q ' !$# %e(t #*/ (aH n*c9 # T]" czG(t # %e'n*! ' +!u %e(t &il&a5 SE r$Hne (/ ( )* 9i/n t*z #ania" (/ec%aliDci t#ier'zE" He T] ' &Ba'nie '/ #ia'a 'e@inic%i 9i/n z*5 4 #iGce%" %e(t t ten r 'za% ''ziaB*#ania" &t$r* / # 'u%e ni(zczenie /Bata cz B #e2 !$z2u5 Tec9ni&a @il! #ania" (z*)& z!ienia%Ece (iG )raz*" # ciE2u na#et %e'ne% (e&un'*" #*t#arza%E c D # r 'za%u tran(u5 Ba'ania

nau& #+c$# M'r 3 rri(" 'r 3ul9 llan'" 'r 1rie2!an i inniN" #*&azaB*" He / &il&u !inutac9 / czEt& #e2 H*#ienia" 'zieci 2lE'a%Ece T] zac9 #*#aB* (iG %a& # t*/ #*! tran(ie" a ic9 za/i( @al !$z2 #*c9 MEEGN" )*B te2 caB& #it*! / t#ier'zenie!5 In@ r!ac%e /rze&az*+#ane /rzez T] z!ienia%E (iG z ta&E (z*)& DciE" He nie %e(teD!* # (tanie na nie #BaDci#ie rea2 #aK5 P z (ta%E # & !$r&ac9 !$z2u" %a& nie(& r'*n #ane (trzG/* @a&t$#5 P # 'u%e t #iele '*(+@un&c%i /Bata cz B #e2 5 3$z2 nie ! He &r*t*cznie analiz #aK na+tB &u in@ r!ac%i" (cen* #i'ziane # T] nie ! 2E )*K ceni ne" 'la+te2 czG(t na /rze! c" D!ierK" tra2e'iG" rea2u%e (iG D!iec9e!5 Je(t t c D # r 'za%u (ztuczne% (t*!ulac%i !$z2u" / )u'zania za / ! +cE ) 'Jc$# #izualn*c95 Znan* na caB*! D#iecie AlOin T @@ler t#ier'zi" He ta (taBa (t*!ulac%a ni(zcz* analit*czne z' ln Dci !$+z2u" / # 'u%Ec niez' ln DK ' rac% nalne2 !*Dlenia i 'ziaBania5 PatrzEc na t " c (iG )ecnie na D#iecie 'zie%e" ! Hna %e'*nie # /eBni (iG z t*! z2 'ziK5 Nierac% nalne / (tG/ #anie lu'zi # (z*)+ &i! te!/ie /r #a'zi ' za2Ba'* caBe% lu'z& Dci5 P /rzez (t*!ula+c%G !$z2u /rzez T]" traci!* '*(c*/linG !*Dlenia" u!ie%Gtn DK / +'e%! #ania 'ec*z%i i #*& n*#ania (#*c9 ) #iEz&$#" / ''a%e!* (iG z)i r #e% a/atii intele&tualne%5 O/u)li& #an t*(iEce nau& +#*c9 (tu'i$# 'n Dnie (z& 'li#e2 ''ziaB*#ania T]" ale !a2ia e&ranu %e(t z)*t #iel&a" )* (iG z nie% #*z# liK" / na't (tu'ia te (E '*(&retnie u&r*#ane /rze' (/ BeczeI(t#e!5 Na/i(an na ten te!at ta&He (et&i &(iEHe&5 E@e&t* ''ziaB*#ania T] (iG2a%E )ar'z 'ale& 5 4z*ta!* c raz !nie%" # t*! c raz !nie% (B #a B 2a5 Z#Ba(zcza 'zieci (ta%E (iG in+tele&tualn*!i &ale&a!i" #i'zEc*!i D#iat /rzez e&ran5 P ' )nie %e(t teH z ' r (B*!i" !ili n* #i'zE D#iat ta&i" %a&i %e(t i! / 'an* # T]5 Pr /a2u%e (iG # nie% zB* (t*l H*cia" r z#iEzB DK" / rn 2ra@iG" zBe na#*&i H*ci #e" re&la!u%e (iG (z& 'li#e /r 'u&t*" c #/B*#a teH na na(ze z'r #ie5 SB '*cze" (nac& @ '" @a(t @ '" t / &ar!* ni(z+czEce ciaB i u!*(B5 Ot*B DK" cu&rz*ca" n # t# r*" c9 r )* (erca" !a%E Dci(B* z#iEze& ze (t*le! H*cia" z 2lE'anie! T]5 Bra& n r+!alne2 (nu" re2eneru%Ece2 & !$r&i ciaBa" t e@e&t / 'niecania !$z2u )raze! tele#iz*%n*!5 P )u'z n* !$z2 /racu%e caBE n c" / )iera%Ec #iGce% ener2ii" cz*li / H*#ienia" a t / # 'u%e / +#(zec9ne )ecnie nie' H*#ienie cz* /rze!Gczenie5 O( )* 2lE'a%Ece T] !a%E )niH n* !eta) liz!5 Je(t t / BE+cz ne z ra@in #an*!" ) 2at*! # tBu(zcze / &ar!e!" c %e(t Jr$+'Be! #iG&(z Dci #(/$Bcze(n*c9 c9 r$)5 3arz*ciel(t# " nie/ra&+t*czna @antaz%a" )Bu'a" c9 r )li#a #* )raJnia" t #(z*(t& u) czne e@e&t* 2lE'ania T]5 3*Dli (E 'ciE2ane ' rzecz*#i(t +Dci" lu'zie (E %a& zaczar #ani" /atrzE a nie #i'zE" (Buc9a%E a nie (B*+(zE" cz*ta%E a nie r zu!ie%E" !$#iE a nie !a t (en(u5 ^ac9 #c* / tra@iE (t#ier'ziK" cz* 'ana ( )a 2lE'a T]" na / '(ta#ie %e% &reat*#ne2 !*Dlenia i 'ziaBania5 I! #iGce% ' ! #e% 9i/n z*" t*! czB #ie& %e(t !nie% t#$rcz*" / !*(B #*" )*(tr*" zara'n*" (/ (trze+2a#cz*5 P #/r #a'zeniu T] ' )r*t*%(&ie% 1 lu!)ii" &reat*#+n DK 'zieci i ' r (B*c9 (/a'Ba # ciE2u , lat ,-Q5 Nie %e(teD!* # (tanie /i(aK ' &Ba'nie caBe2 #/B*#u T] na na(z u!*(B i ciaB 5 W*!ieI!* na%i(t tnie%(ze (/ra#*0 + 3nie%(za z' ln DK ' 'r$Hniania i / (trze2ania M ,-Q a na#et #iGce%N" # t*! ' 'r$Hniania ' )ra i zBa5 + Biern DK # )ec / trze) i /r )le!$#" na#et %eDli 2lE'a (iG t*l& #ia' ! Dci" /rze'e #(z*(t&i! )iern DK # )ec zBa i a2re(%i5 + Nara(tanie zB*c9 cec9 i (&B nn Dci" (&B nn Dci ' ir*tac%i" leni+(t#a" &Ba!(t#a" a2re(%i" )ra&u / (zan #ania r 'zic$#5 A2re(%a u ($)" &t$re /rze(taB* 2lE'aK T]" !alaBa na#et ' 6, ' :,Q" na%+)ar'zie% (z& 'li#e &azaB* (iG &anaB* z !uz*&a r c& #E i (z*)& z!ienia%Ec*!i (iG )raza!i M3T]N5 + Wzr (t a&t*#n Dci (e&(ualne% u !B 'zieH* i 'zieci" a ta&He u ' +r (B*c9" )niHa (iG #ie& r z/ cz*nania & nta&t$# (e&(ualn*c9 i ic9 inten(*#n DK" %e(t tu 2r !n* z#iEze& z 'e#iac%a!i i /rze(tG/+(t#a!i na t*! tle5 + Je(t t naB$25 Ja& #*&azaB* )a'ania # Ja/ nii" '&r*t c9 r )G te+le#iz*%nE" a # FSA

na#et na2r '* /ieniGHne nie (&B niB* lu'zi ' rez*2nac%i z 2lE'ania T]" nieliczni t cz*niEc*" czuli )$le 2B #*" )ez(enn DK ir*tac%G" a2re(%G" &t$re /rzec9 'ziB* ' /ier / &il&u !ie(iEcac95 + 1ra'zieH cza(u 'ane2 na! ' B 2a" a)* /r #a'ziK ' )re" cz*(te" (/ra#ie'li#e H*cie" c raz !nie% cza(u / D#iGca!* na cz*tanie" ta&He (B #a B 2a" T] #*z#ala niec9GK ' cz*nn Dci 'uc9 #*c9" za(zcze/ia nie#iarG" nie(/ra#ie'li# DK" )ra& 'uc9 # Dci" c %e(t DciDle z#iEzane z 'e2enerac%E /Bata cz B #e2 !$z2u" # latac9 :-+(iEt*c9 T] /rzeDci2nGBa & Dci$B" %eDli c9 'zi il DK / D#iGc ne2 cza(u" # na(tG/ne% 'e&a'zie r 'zinG" a # na(tG/ne% na#et (z& BG" )ecnie &r$lu%e nie/ 'zielnie5 + F/a'e& #art Dci ! raln*c9 # (/ BeczeI(t#ie" #iele ($) #ie %a& ta 9i/n za 'ziaBa 'e(tru&c*%nie na H*cie nar 'u" r 'zin*" #(/$ln t reli2i%n*c9" ale (E ta& a/at*czne" He nie /rzeci#'ziaBa%E te!u5 + O) %Gtn DK # )ec tacza%Ece2 D#iata" # )ec %e2 /r )le!$# i ne2at*#n*c9 z%a#i(&" z#Ba(zcza # )ec a2re(%i i cier/ienia5 + _le #/B*#a na na(ze z'r #ie @iz*czne" /r !ieni #anie e&ranu ni(zcz* / #ietrze" % nizu%e %e ne2at*#nie" cz*niEc %e (z& 'li#*! 'la z'r #ia" (t*!ulu%e !$z2" cz*" 2$lnie (Ba)ia r2aniz!5 3 Hna )* %e(zcze #iele ' 'aK" ale na%#aHnie%(z* %e(t @a&t &re+ #ania /rzez T] D#iata" caB& #icie /rzeci#ne2 c9ara&ter #i i # li B 2a" D#iata )ez) Hn Dci" &ultu z!*(B # Dci" D#iata D#iec+&ic9" / 2aI(&ic9" atei(t*czn*c9 na#*&$#5 Nie&t$rz* u(/ra#ie'li#ia%E (iG (t#ier'zenie!" He /rzecieH (E teH / z*t*#ne /r 2ra!* T]5 O#(ze!" z'arza%E (iG cza(a!i" ale %e(t ic9 ta& nie#iele" He 2inE # natB &u zBa5 Pr 2ra!* in@ r!ac*%ne" /rz*r 'nicze" #ia' ! Dci" (E ta& (a! (z& 'li#e" /eBne a2re(%i" znie&(ztaBceI" /eBne zB*c9 c9ara&ter$# ic9 t#$rc$#5 P za t*!" # D#ietle / #*H(z*c9 ' # '$#" T] (a!a z (ie)ie %e(t zBa %a& n +Dni& in@ r!ac%i" nie' (t ( #an* ' / trze) na(ze2 r2aniz!u" %a+& cz*nni& )c* i (z& 'li#* 'la na(ze2 !$z2u5 Tec9ni&a tele#i+z*%na ni(zcz* /Bat cz B #* i zatru#a r2aniz! (z& 'li#*!i /r +!ienia!i i in@ r!ac%a!i" niezaleHnie ' te2 " cz* t %e(t @il!" !u+ z*&a" r z! #a z &(iG'ze!" cz* / lit*&ie!" /r 2ra! / /ularn +nau& #* cz* /rz*r 'nicz*5 W T] licz* (iG 2lE'aln DK" a nie /ra#'a cz* rzetelna in@ r!ac%a" 'late2 /ra#'* i rzetelne% in@ r!a+c%i ta! nie zna%'zie(z5 Je(t na%2 r(zE ze znan*c9 tec9ni& !ani/ula+c%i" 'late2 ta& nie)ez/ieczna5 Lu'zie zna%Ec* D#iat z T]" nie #ie+ 'zE nic z /ra#'* H*ciu cz* na(z*! D#iecie5 Je% a2re(*#n*" /rze+Ba' #an* in@ r!ac%a!i" (z*)&i (/ ($) 'ziaBania" )B*(&a#iczna z!iana )razu cz* te!atu" za&B$ca%E na(ze @un&c% n #anie" / # +'u%E / #(ta#anie # & !$r&ac9 ner# #*c9 #*Ba' #aI ele&tr*cz+n*c9" &t$re %e (Ba)ia%E" a cza(a!i #rGcz u(z&a'za%E5 W4z* ! He ' )re Jr$'B 'aK zBE # 'G" a zBe Jr$'B ' )rESX B Ha !E'r DK !$+#i na!" He nie5 Je(t t nie! Hli#e5 P #*H(ze u#a2i ' t*czE # ta+&i! (a!*! (t /niu (Buc9ania !uz*&i M' t*cz* t /ra#ie &aH'e2 r 'za%u !uz*&iN i 2ier & !/uter #*c95 4 na%(!utnie%(ze" )ie&+te! (z& 'li#e% 'ziaBaln Dci ' r (B*c9" /a'a%E /rze'e #(z*(t&i! na%)ar'zie% )ez)r nne 'zieci i !B 'zieH5 O')i%a (iG t na ic9 z'r +#iu i ! raln Dci /rzez caBe H*cie" utru'nia%Ec" a na#et unie! Hli+#ia%Ec !E're" (zczGDli#e H*cie i z' )*cie H*cia #ieczne2 5 W T] i # /r 2ra!ac9 & !/uter #*c9 ' !inu%e (/ir*t*z!" ateiz!" a! +raln DK" zB " a2re(%a" 'e! niz!5 O'n Dnie !uz*&i ! Hna ' 'aK" He z nieliczn*!i #*%Et&a!i" ta&He #/B*#a 'e(tru&c*%nie na /Bat cz +B #*" @iz*cznie i ! ralnie5 Pr #a'zi cza(a!i ' atr @ii" cz*li zani+&u & !$re& M' t*cz* t 2B Dne% al) (zcze2$lnie a2re(*#ne% !uz*+&i" ta&He / #aHne%N5 JuH Ar*(t tele(" ,:-- lat te!u" (t#ier'ziB" He !uz*&a %e(t 'z#iercie'lenie! (tanu 'u(z*5 JeDli #iG&(z DK !uz*+&$# t z'e2ener #ani" ze/(uci" )ez) Hni lu'zie" t /rze&azu%E ten (tan 'u(z*" uczuK # (#e% !uz*ce5 3uz*&a ! He ni(zcz*K /Bat cz +B #* # %e(zcze #iG&(z*! (t /niu ' T]5 Prze&azu%e 2B$#nie ne2a+t*#ne uczuciaV a! raln DK" )ez) Hn DK" niena#iDK" z!*(B # DK" /e(*!iz!" nie#iarG" nie/ &$%" niecz*(te /ra2nienia" zBe #z rce ( ) #e" ) %Gtn DK i #iele inn*c95 Na(ze !$z2i nie / trze)u%E )ru'$# te2 D#iata5 SzczGDcie" z'r #ie" 'uc9 #a

/ !*Dln DK" zaleHE ' #BaDci#e2 / &ar!u @i+z*czne2 " %a& i 'uc9 #e2 5 T " cz*! (iG &ar!i(z" t# rz* t# %E ( ) # DK5 JeDli #i'zi!* tacza%Ec* D#iat" 2'zie ' !inu%e zB " ) %Gtn DK" a2re(%a" )ez) Hn DK" )ez!*Dln DK" t %e'n*! z 2B$#+n*c9 cz*nni&$# t# rzEc*c9 ten D#iat" %e(t 'e2enerac%a u!*(B #a na(" lu'zi" &t$rz* 'ale& 'e(zli ' #z rca z 2r 'u E'en5 Na(ze ( ) # Dci" na(ze !$z2i" a z#Ba(zcza /rze'nie %e% czGDci" (ta%E (iG c raz !nie% (/ra#ne i z'r #e5 De2ra'u%e!* (iG @iz*cznie" intele&+ tualnie" 'uc9 # 5 S&ut&i te2 (E #*raJnie #i'ziane5 P*%e!* # D#iecie" # &t$r*! nie !a %uH !ie%(ca na ' )r " na B 2a i Je2 'a+%Ece H*cie za(a'*5 P ra" a)* ci" &t$rz* /ra2nE z!ian" / #r$cili ' _r$'Ba na(ze2 (zczGDcia i / !*Dln Dci5 POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ