RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Tarikh : 07 Mac 2011 Tahun/kelas : Tahun 1 Matapelajaran : Bahasa Melayu umpulan Nama

murid Kemahiran b!e"tif Hari : Isnin Jumlah murid : Masa : 1230-0130

Maju

!emah Menyebut nama huruf . #ada a"hir $en%a!aran ini murid da$at: Murid da$at menyebut nama huruf yan% ham$ir sama den%an betul .

"ederhana

#en%alaman sedia ada 'lat bantu men%a!ar Kemahiran berfi"ir

Murid sudah "enal ab!ad a-& .

(lide #)*er$)int+ ,ide)+ -embaran "er!a Men%hubun%"ait

. -an%"ah 1 . Murid menyebut huruf yan% ditun!u""an. 3uru menun!u""an %ambar Murid menyebut %ambar yan% ditun!u""an )leh %uru. -an%"ah 3 Akti)iti pen'ukuhan/ !EMAH "E$ERHANA .A TI#ITI PENGAJARAN $AN PEM%E!AJARAN &MP&!AN / MA"A (et indu"si MAJ& "et induksi : Te"ni" Nyanyian 1. -an%"ah 2 Akti)iti %ertulis 3uru menun!u""an cara menulis huruf besar dan "ecil. Murid menyanyi sambil %era""an badan. Murid "emudian menyebut huruf a*al yan% betul ba%i %ambar yan% ditun!u""an. 3uru menun!u""an (lide #)*er$)int. 2.1 5 67 den%an irin%an mu&i".'B/01234I I . Interaksi Pen'ajaran Guru Teknik ( latih tubi as$e" sebutan dan f)n)l)%i. Murid menyanyi la%u .

............ .......1 5 67 9efle"si :im$a" : ................... '$a yan% telah di$ela!ari $ada hari ini8 2. Murid menyanyi"an semula la%u ...... 'B/01234I I...!atihan Bahan : lembaran "er!a 3uru memberi"an arahan membuat lembaran "er!a Murid diminta menyia$"an lembaran "er!a #enutu$ K)ntra" s)sial dan ")%nitif 1.............