Release from Medtorrents.

com

1. structura organizatorică a Armatei Naţionale a Republicii Moldova. AN a RM, organizaţional este constituită din: Organe de conducere: Ministerul apărării; Marele stat major, -Trupe militare regulate, Rezerva de militari instruiţi Ministerul Apărării – organ central de specialitate al admin.publice, ce elabor şi promov pol.statului şi asigurarea apăr.naţionale, conduce, coordonează şi organiz.potrivit legii, activităţile în domeniul apărării naţionale. Este organ de conducere pol.-mil. şi administrativ a sist.naţ.de apăr.a statului.Funcţii de bază: - elaborează, promovează şi monitorizează politica de apărare; - conduce şi coordon.construcţia şi dezv.AN şi alte activ privind pregătirea sist naţ de apărare pt.asig.securităţii militare a statului; - coord.,contr. şi supraveghează implimentarea politicii de apărare; - exercită alte funcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.Atribuţii (îndeplinite de Map, pentru asig.implementării funcţiilor nominalizate): - stud.şi aprec.sit.pol.mil., det.riscurile şi ameninţările cu caracter militar şi neces.ce ţin de asig.apărării naţionale; elab.şi înaintează propuneri privind măsurile de organizare şi pregătire a sist.naţ.de apăr.; asig.realiz.măsurilor adoptate de autorităţile constituţionale ale statului cu atribuţii în conducerea sist.naţ.de apărarea privind îndeplinirea misiunilor.Structura (organizaţională a ap.central al m.Ap.): - conducerea şi aparatul M.Ap. (cu statut de direcţie generală); Dir.pol.de apăr.şi planif.a apărării; - Dir.management resurse umane; - Dir.econ.-financiară; Secţia relaţii politice; - Serviciul de audit. Lista instituţiilor medicale din subord.M.Ap.: SCMC, centrul consultativ-diagnostic, centrul de medicină preventivă, comisia centrală de expertiză medico-militară a FA ale RM. Marele Stat Major (organ de conducere militară) – efect pregăt.nemijlocită a trupelor pt.ducerea acţ.militare în scopul asig.apărării ţării. MSM elaborează: - planurile pregătirii pt luptă şi mobilizare; str-ra şi tactica de ducere a acţ.militare, de cooperare a trupelor regulate cu rezerva, cu trupele de grăniceri şi cu trupele de carabinieri; -regulamente şi instrucţii, programe şi planuri de pregătire de luptă.MSM asigură: - conducerea nemijl.a activ.organelor de conducere militară subordonate; - conducerea controlului asupra executării la trupe a ordinelor şi dispoziţiunilor organelor superioare ale conducerii de stat şi conducerii militare. Şeful MSM – comandant al AN.Trupele militare regulate şi Rezerva de militari instruiţi , organizaţional sunt constituiţi din: Mari unităţi militare, Unităţi militare, Subunităţi militare Marile unităţi militare – BRIGADA: cadrul numeric 2300-3000; formaţiuni militare capabile să organizeze şi să desfăşoare acţ.militare desinestătător sau în cadrul corpului de armată; caracteristic sunt atributele: drapel de luptă, ştampila cu stema de stat şi denumirea brigăzii. Unităţile militare – REGIMENT: cadrul numeric 1200-1300, batalion independent – 600700; formaţiuni militare capabile să organizeze şi să desf.acţ.mil.desinstătător sau în cadrul marilor unităţi. Caracteristici:Drapel, Ştampila (stema+denum.). Pot fi batalioane ce nu dispun de drapel (ex.:bat de logistică-reparaţie, medical ş.a.), au drapel doar cele ce duc lupte nemijlocite. Subunităţi militare – COMPANIA: 100pers., PLUTON: 30 pers., ECHIPA: 10pers. Sunt subunit.milit.ce pot duce acţ.mil.doar în cadrul unităţilor şi marilor unit.militare. Nu au nici drapel, nici ştampilă.

Release from Medtorrents.com

2 Bazele legislative de creare a Forţelor Armate ale Republicii Moldova.. În baza constituirii a AN sunt următoarele legi: 1. constituţia RM, 2. doctrina militară a RM; 3.legea cu privire la apărare; 4.legea cu privire la forţele armate al RM, 5.legea cu privire la obligaţia militară şi serviciul militar al cetăţenilor RM.; 6.Legea cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi membrilor familiilor acestora. 1. Constituţia: art.57 – apărarea patriei (este un drept şi o datorie sfîntă a fiecărui cetăţean); art.87 – atribuţii în domeniul apărării; art.108 – forţele armate (FA ale RM sunt subordonate exclusiv voinţei poporului şi nu unui sau altui partid.) 2.Doctrina militară – act normativ, ce exprimă politica militară, are caracter defensiv (pe unele direcţii poate fi şi ofensiv). Este det.de statutul ei neutral permanent cu scopul de a deveni un stat demilitarizat, care are la bază următ.principii: Domeniul politic (soluţ pe cale paşnică a contradicţiilor ce apar între state şi neadmit.unei confruntări pol.prin eforturi şi activ.comune ale statelor, stabilite de principiile şi normele de drept internaţional; stabilirea rel.pol.,econ.şi mil.,care exclud aplicarea forţei sau ameninţarea cu forţa.); Domeniul Militar ( menţin. capac.de apăr.a statului la un niv.ce asig.acelaşi niv.de securitate cu toate ţările; întărirea măsurilor de încredere şi securitate militară; lărgirea unei colaborări militare egale în drepturi în baza principiilor respectării reciproce a suveranităţii, independenţei şi neamestecul în probleme interne). 3.Legea RM cu privire la apărare: Apăr.RM constit totalit.măsurilor şi acţ pol, econ şi milit orientate spre asig suveranităţii, independenţei, integrit.terit.a RM, spre apărarea intereselor statului şi asig.unei vieţi paşnice poporului. La baza apăr.RM se află pregătirea populaţiei, econ RM, a FA pentru apărarea armată a statului. 4.Legea cu privire la FA: FA ale RM sunt destinate apărării ţării în caz de agresiune armată, asig inviolabilităţii frontierelor şi a spaţiului aerian al acesteia. Antrenarea FA în alte chestiuni ce nu ţin nemijlocit de asig apăr statului nu e permisă, doar cu excepţia situaţiei excepţionale (calamităţi naturale, tehnogene) prin decret prezindenţial sau parlament. Protecţia socială şi juridică: de a participa la alegeri; la studii gratuite în instit mil; la concediu, asig sint gratuite; la pensie; la pensie pt invaliditate; la pensie pt membrii familiei în caz de deces al militarului (50% pînă la 18ani, pt sotii dacă pensia ei este mai mică de 50% din pensia soţului) + gradele militare pt militari 3. Documentele de evidenta medicala si dare de seama ale companiei medicale a brigăzii. Documetele de evidenţă: -fişa medicală primară a R şi B, -registru de evudenţă RB, registru de evidenţă a pansamentelor, -registru de evidenţă a hemotransfuziilor şi substituienţilor, -registru de lucru a cabinetului stomatologice, -cartela de investigare a bolii infectioase. Documentele de dare de seama: - de plan – se face zilnic la 20.00, dupa un formular special, unde se descrie starea functionala, nr de raniti la etapa data, nr de raniti ce au primit tratament, nr de raniti evacuati, ramasi bolnavi infectiosi, starea sanitaro -epidemica a brigazii, starea mijloacelor de transport, se trimite sefului sul al serviciului medical catre 21.00; - nota de raport a serviciului medical- se îndeplineşte în formă liberă în următoarele cazuri:-apariţia

Release from Medtorrents.com

pierderilor în masă, -instalarea punctului medical,-pierderi sanitare în rândul lucrătorilor medicali(materiale medicale), -mijloace de transport, -în caz de transfuzii de sânge, substituienţi, antibiotice, pansamente, mijloace de evacuare. Se trimite şeful serviciului medical folosind reţeua de comunicare (radio, fax, persoane speciale de legătură), in orice timp fara rind. 4. Misiunile serviciului medical al Armatei Naţionale în timp de război. În condiţiile de campanie serviciul medical organizează şi îndeplineşte o multitudine de măsuri cu caracter medical, dar misiunile de bază sunt:-organizarea şi efectuarea unui sistem de măsuri ce ţin de acordarea la timp a asistenţei medicale răniţilor şi bolnavilor, menţinerea vieţii acestora, recuperarea în timpul cel mai scurt a capacităţilor de luptă, muncă, micşorarea numărului invalizilor de război.-Prevenirea apariţiei şi răpândirii maladiilor în rândul militarilor (mai cu seamă a celor contagioase). -Controlul sanitar sistematic a condiţiilor de viaţă, trai şi de activitate de luptă, în scopul păstrării şi consolidării sănătăţii militarilor.Organizarea şi efectuarea măsurilor de către serviciul medical ce ţin de protecţia medicală a personalului trupelor de armele, de efectele armelor de distrugere în masă. -Aprovizionarea trupelor şi a formaţiunilor medico-sanitare cu materiale sanitaro-farmaceutice, utilaje şi tehnici medicale.-Studiu sistematic a activităţii serviciului medical, în scopul elaborării noilor metode de profilaxie, tratament şi management medical.-Participă activ la completarea mobilizării, Permanenta pregătire a cadrelor medicale Măsuri ce necesită a fi prevăzute în timp: 1.pregătirea cadrelor medicale, 2.completarea serv.med.cu cadre; 3.stud.cond.med.-geograf a teatrelor probabile de acţ militare; 4.stud realiz ştiinţ med şi med-mil din lume; 5.protecţia subunit şi unit med-mil, paza şi apărarea lor; 6.evidenţa şi darea de seamă 5. Structura organizatorică a serviciului medical ai Armatei Naţionale. Forţele medicale sunt reprezentate de cadrele medicale cu studii superioare, cu studii medii, cadre auxiliare. Mijloacele medicale sunt reprezentate din materiale sanitarofarmaceutice, tehnica, utilajul medical, seturile speciale pentru acordarea diferitor tipuri de ajutor medical. Serv med este condus de către şeful SCMC – medic-şef al M.Ap. El se subord ministrului apărării, lui subordonânduse următ instit curativ-profilactice: SCMC, Filiala SCMC (Bălţi), Detaşamentul medical independent, Centrul consultativ diagnostic, Centrul medicină preventivă, Comisia medico-militară centrală (se subord direct ministrului), Secţia aprovizionării med-mil. Serv med al trupelor este condus de către şeful secţiei militare al marelui stat major, care pe într.spec.se subordonă – şefului SCMC, iar pe întreb gener.-şefului direcţie logistică al marelui stat majorŞeful serv med al brigăzii: întreb spec.-şeful secţiei medico-militare; întreb gener.-comandantului brigăzii;Şeful punct. Med. al batalion.: întreb spec.-şeful serv med al brigăzii; întreb gener.-comandantului batalionului;Instructorul sanitar al companiei: întreb spec.-şeful serv med al batalionului; întreb gener.-comand.companiei;Sanitari ţintaşi: întreb spec.-instructor sanitar al companiei; întreb gener.-comandantului plutonului În echipă – sanitari netitulari.

Starea permanentă a pregătirilor pentru luptă. 10. 7. 1 felcer. izolate Mijloacele de protecţie medicală individuală include: trusa medicală individuală. Trusa medicală individuală conţine: antidot. şeful serviciului medical al brigăzii. Mijloacele de proiecţie medicală individuală şi caracteristica lor. aerul venind din balonul agatat pe spate.sup. uman. Instructorul sanitar conduce lucrul sanitarilor-ţintaşi. -instalarea Pmb în lupta de apărare Pentru îndeplinirea acestor misiuni PM dispune de mijloace şi elemente: 1 medic generalist. -Masti antigaz. Pregătirea rezervei de militare instruiţi în baza obligaţiei militare. Prin izolare-izolat de med. elemente de urgenţă a I ajutor medical.tancuri. scoaterea de pe câmpul de luptă. 6.Release from Medtorrents. şeful serviciului medical al batalionului. acordarea ajutorului premedical. Dupa mecanismul de protectie . efectuarea triajului medical. antalgic.artilerie ş. 9. 3.a. ambiant. pielea fetei.2 grupe: 1. organizează primul ajutor prin . Dirijează cu punctul medical şeful punctului medical. pachetul individual de pansament. cailor resp. Conducerea unică şi centralizată a FA. -efectuarea recunoaşterii medicale a terenului de acţiune a batalionului şi dislocare a batalionului. serv. Educarea patriotică a cetăţenilor. Asigurarea protecţiei sociale şi juridice a militarilor. şi antiepid. în batalion. respiratoare superioare ale vazului.com 6. Dotarea instructorului sanitar cu materiale medicale. 2 instructori sanitari. efectuarea masurilor san. retin colbul.: serv. pachetul individual antichimic. Misiunile şi structura organizatorică a punctului medical al batalionului PMBr şi infanteriei motorizate formaţiuni medicomilitare din cadrul balalionului destinată organizării. caracteristica lor.-ig. protejeaza pielea cor. 7. -întărirea subunităţilor batalionului cu mikloace de scoatere a RB de pe câmpul de luptă. -Echipamentul de protectie. Prin filtrare 2. antivomitive şi antibiotice de spectru larg. Principiile de constructie a FA ale RM Principiile de bază de construcţie a FA sunt: 1. 2. acordării ajutorului premedical a unor elemente premedicale pentru asigurarea medicală a batalionului. particole radioactive etc -P/u copii noi-nascuti sunt camere speciale. În unele cazuri pot fi doar felceri şi şeful (ex. 2 sanitari şi 4 şoferi -sanitari la 600-700 persoane ale batalionului. Întreţinearea trupelor militare regulate pe baza îmbinării obligaţiei militare ale cetăţenilor şi înrolarea benevolă prin contract. Alte tipuri de pregătire (catedre) 4. -Respratoare p/u prot. -instruirea medicomilitară a efectivului batalionului.Misiunile Pmb: -căutarea. -primirea. radioprotector..protejeaza org. acordarea I ajutor. adunarea RB. evacuarea la punctul medical(PM). 5.) 8.

scoaterea răniţilor de pe câmpul de luptă şi evacuarea lor de la punctul medical al batalionului. de dislocare a brigăzii. unele companii ş.pt inhalare a amestecului aer+O2. I ajutor medical RB. rezervor pt 300-500l apă. chingi sanitare speciale (pt. chingi sanitare. organizează căutarea. Aici medicul împreună cu instructorul sanitar sau felcer efect triajul medical şi acordă măsuri al primului ajutor medical sau premedical respectiv. În caz dacă există pericol de încercuire al PM de către inamic atunci triajul medical şi acordarea aj. instr. 11 . -efectuează măsurile sanitaroigienice şi antiepidemice în brigadă -efectuează măsurile de protecţie medicale a efectivului brigăzii şi efectivului medical de factorii nocivi ai armelor de nimicire în masă -asig aprovizionarea medicală a efectivului .înzestrarea şi organizarea lucrului punctului medical al batalionului. întăreşte Pmb cu mijloace de evacuare RB.artif. mijl.sanit. Aici poate realiza un post improvizat de serv med cu scop de prim ajutor iar ulterior evacuare.se acordă nemijlocit în maşini.subdiviz.de încălzire a bolnavilor.La punctul medical al batalionului.med. brancarde sanitare (de schimb) 25-30. suporturi pentru brancarde.com autoajutor.Pl.răniţilor din tancuri şi maşini blindate). intructori sanitari).Release from Medtorrents. adunarea şi scoaterea R/t şi B/v din câmpul de luptă şi din focare de pierderi sanitare în masă. Instructorul sanitar este înzestrat cu trusa instructorului sanitar. R/t şi B/v fiind aduşi cu autosanitarele. Aici poate realiza un post improvizat de serv med cu scop de prim ajutor iar ulterior evacuare. steagul Crucea Roşie. Ap. #diverse: măşti antigaz pentru răniţi la cap. La locul de instalare a PMBt se prevede să fie un teren cu supraf de 30x30m unde sunt debarcaţi R/t şi B/v şi sunt supuşi triajului medical. Organizare: PMBt se instal în teren în eşalonul 2 al Bt într-un adăpost ce asigură protejarea R/t şi B/v de arma de foc a inamicului. benzi cu semnul crucii roşii pt mîini (sanitari. -efectuează recunoaşterea medicală în terenul de acţiune. PMBt este responsabil de instalarea postului tehnicii sanitare pe teritoriul eşalonului 2 al batalionului ce reprez un intermediar între câmpul de luptă şi PMBt. completul atele.). Instructorul sanitar al companiei în timpul luptei se află în apropierea punctului de comandă al comandantului companiei. După triajul şi acord aj med organiz evacuarea cu transportul sosit de la PMBr. fără a fi debarcaţi (maşini de tranzit). -acord.împreună cu felcerul sub conducerea unui medic efectuează triajul medical şi acordă măsuri al primului ajutor medical sau premedical respectiv. Înzestrarea: #COMPLETE: completul felcerului de campanie. truse medicale de campanie. lavoar. completul farmacia-ambulatoriu.evac. 4 maşini sanitare. -efect evacuarea medicală a RB din subunităţile brigăzii (PMBt. #Aparate: ap.pt ventil.a. retragere). s/t debarcaţi şi amenajaţi pe terenul de triaj. În cadrul planificării a asig med a Bt de infanterie motorizată se prevede şi un teren de rezervă pt redislocarea şi reamenajarea PMBt în caz de necesitate (încercuire.a. Instructorul sanitar al companiei în timpul luptei se află în apropierea punctului de comandă al comandantului companiei. La PMBt.Misiunile companiei medicale a brigăzii ca subunitate medicală. 10. completul materiale de pansament sterile. În condiţiile de campanie medicul îndeplineşte misiunile:-part la căutarea.

Release from Medtorrents.Obiectele pentru amplasarea răniţilor brancardiaţi. cu destinaţie specială. mese pentru pansamente de companie de tip SPPU. completul cu medicamente pentru tratamentul lezaţilor cu substanţe radioactive Obiectele şi aparateleAparatele pentru ventilaţie artificială a plămânilor de tip DP10. 12. -întocmirea actelor de evidenţa şi darea de seamă. laviţe pentru răniţii uşor. -organizează pregătirea specială a efectivului medical. apărarea. truse medicale de campanie. aparatul injector fără ac de tip BI2. protecţia PM. organizează paza.comandantul grupei 1 . aparatul pentru recunpaşterea chimică tip PHR-MW. completul cu materiale de pansamente pentru combustii. suporturi pentru brancarde. măşti antigaz pt R/t la cap I. un complet pentru căutarea şi indicarea răniţilor «Roza».Materiale sanitarogospodăreşti şi mijloacele de căutare şi evacuare a răniţilor. sala de pansamente mare. completul dezinfecţia. brancarde. bormaşina. -desfăşoară PM ca etapă medicală.completul cu materiale de pansamet sterile. fotoliu pliant stomatologic. DP9. RB. steag crucea roşie şi pentru mâină benzi crucea roşie. Complete de materiale medicalea. aparatul de inhalaţie a amestecului aer+O2 tip KI4. suporturi în trei niveluri pentru . intructorii sanitari şi a subunităţilor brigăzii (PMBt). II. masti antigaz pentru răniţii la craniu. chingi sanitare pentru brancarde şi chingi speciale. Comandantul CM Grupa gospodăriei .Structura organizatorică a companiei medicale a brigăzii. ap.înzestrarea companiei medicale a brigăzii cu materiale medicale şi tehnică sanitară. pregătirea medicomilitară a efectivului subunităţilor şi brigăzii.3 13. completul de primire şi triaj. un sterilizator electric pentru instrumentele medicale.pt cercetarea chim med-veterinar. suporturi pentru ligheane şi sub lavoar. casolete. completul farmacia punctului medical al unităţii. completul «Atele». lighean emailat. completul de ajutor medical special. dozimetru. completul stomatologicb. funcţionale: completul felcerului de companie.bucătar – 1 -conducător auto – 1 Plutonul asistenţă medicală -comandantul medic generalist –1 -medica generalist – 1 -stomatolog -1 -şef farmacie -1 -felcer -3 -instrucot sanitar -4 -dezinfectant – 2 -sanitar -4 -conducător auto -1 -electric -1 Grupa evacuare medicală -comandantul grupei =instructor sanitar -1 -instructor sanitar – 1 -conducător auto superior -1 -sanitari – 4 conducător auto .com PMBr.

2. Pmb ca etapă medicală îndeplineşte misiunule:-organizarea şi efectuarea primirii. -RB în agonie  reţinuţi şi supuşi unui tratament simptomatic. -efectuarea tratamentului bolnavilor de ambulator 5 zile celor uşor răniţi -pregătirea RB pentru evacuarea ulterioară. Triajul medical poartă un caracter continuu . În timpul debarcării răniţilor brancardiaţi medicalul trebuie să aleagă care au necesitate urgentă a I ajutor medicalm care vor fi trimişi în sala de pansamente. 14. -izolarea temporară a bolnavilor cu boli infecţioase sau cu suspecţie la boli infecţioase. îmbrăcămintei şi transportului sanitar).Release from Medtorrents. se apropie de şofer pe care-l întreabă din ce focar a sosit şi în caz de necesitate face controlul radiaţiei a exteriorului automobilului şi în special a uşii. Restul RB se trimit la terenul de triaj li se indică un loc aparte. 4. În urma triajului medical se separă câteva grupe de RB: -RB cărora li se acordă ajutorul medical de urgenţă  sala pansamente. -RB cărora I ajutor medical se va acorda la această etapă în teren de triaj. Depistând RB care prezintă pericol 500mm/h cu substanţe toxice. degazării parţiale şi dezinfecţiei RB. roţilor. Testul vor fi aşezaţi în rânduri va începe triajul medical de plan – medicul şi intrucorii şi registratorii se apropie de răniţi după aprecierea stării de sănătate stabilirea diagnosticului fără a scoate pansamentul şi se indică şi registratorului informaţia pentru efectuarea fişei primare.Misiunile punctului medical al brigăzii ca etapă medicală. -acordarea ajut med RB. bolnavii infecţioşi îi trimite la izolator sau terenul de izolare. La terenul de triaj+cort primire-triaj activiează o bigadă de triaj: 1. masa pentru instrumente. şi cel premedical dacă nu a fost acordat preventiv. CM a brigăzii pentru acordarea I ajutor RB în teren cu forţele şi mijloacele plutonului asistenţei medicale. Completarea fişei medicale pentru RB care au primit ajutor medical -efectuarea controlului dozimetric al RB sosiţi din focar unde a fost aplicată arma atomică -tratarea sanitară parţială a RB ce neces aceasta (dezactivării.Organizarea triajului medical la punctul medical al brigăzii. 2 registratori. instructorul santinar opreşte mijlocul de transport. pentru lavoar. 2 instructori sanitari. 3. suport pentru flacoane. 15. iar intrucţiile primarenecesitatea acordării primului ajutor pe loc. Triajul medical se face în baza prognosticului posibil. înregistrării RB care au sosit. -RB ce nu neces aj med la această etapă  evacuare la etapa ulterioară -Uşor răniţi  trat ambulator pe lângă PMBr. triajului.com brancardiaţi. Rezultatele triajului se remarcă în mărci de triaj ce servesc ca semnale pentru echipele de brancardieei. 3 echipe de brancardieri. echipei de gospodarie şi evacuarea instalaţiilor Pmb. se urcă instructorul sanitar în interiorul automobilului face triaj şi îmarte pe cei care prezintă pericol şi cei gravi răniţi. Deschide uşa şi dă comandă de a ieşi desinestătător şi face pre-triaj medical în rândul acestora. La postul de îndrumare şi control dozimetric. un medic experimentat.

aparatul ingestie fără ac de tip BI2. atele. ap. chimică). bolnavii infecţioşi îi trimite la izolator sau .Release from Medtorrents. sala de pansamente mare.Înzestrarea şi organizarea lucrului sălii de pansamente a punctului medical a! brigăzii. completul farmacia punctului medical al unităţii. F/tii: efect. altul nivelul emisiei de iradiere când RB sunt contaminaţi cu substanţe radioactive. UZ-68 I. suport pentru flacoane. Suspecţii infecţioşi trimişi spre izolator. DP9. aparatul pentru recunpaşterea chimică tip PHR-MW. 2 pers cu stud medii medicale (asist/felcer). completul «Atele». R/t uşor  debarcare individuală şi aranjarea pe scaunele indicate. completul cu materiale de pansamente pentru combustii. Postul de indrumare şi control dozimetri -aparat de cercetare chimic medicoveterinar. un complet pentru căutarea şi indicarea răniţilor «Roza». III. Dotare: complete de triaj. lighean emailat. completul dezinfecţia.brancardieri. roţilor. 2 echipe de sanit. mater de pansam sterile. Cei psihoreactivi  psihoizolator. pentru lavoar. completul de ajutor special.pretriajul. chingi sanitare pentru brancarde şi chingi speciale. completul cu medicamente pentru tratamentul lezaţilor cu substanţe radioactive II.Complete de materiale medicale a. precizează provenirea din focare de perderi sanitare în masă. suporturi în trei niveluri pentru brancardiaţi. completul de primire şi triaj. aparatul de inhalaţie a O2 tip KI4. -2 tabele unul cu semnul de alarmă (atomică. pansam pt combustion. laviţe pentru răniţii uşor. steag crucea roşie şi pentru mâină benzi crucea roşie. Dă semnele respective.com 16. înzestrarea şi organizarea lucrului postului de îndrumare şi control dozimetric. completul stomatologic b. instructorul santinar opreşte mijlocul de transport. Îndreptarea R/t spre terenul de tratare specială. se apropie de şofer pe care-l întreabă din ce focar a sosit şi în caz de necesitate face controlul radiaţiei a exteriorului automobilului şi în special a uşii. terenului de triaj şi cortului de primire şi triaj al punctului medical ai brigăzii.Obiectele şi aparatele: Aparatele pentru ventilaţie artificială a plămânilor de tip DP10. Materiale sanitarogospodăreşti şi mijloacele de căutare şi evacuare a răniţilor. 17. 2 registratori (din cei uşor răniţi). mese pentru pansamente de companie de tip SPPU. brancarde. Teren pt triaj + Cort primire-triaj: Brigada de triaj: 1 medic (comandant de companie).injector fără ac. masa pentru instrumente. funţionale comletul felcerului de companie. bormaşina. sala de pansamente se instalează în cortul UST-56. Cercetează controlul radiometric al autoturismelor şi pers debarcate. ale felcerului. Deschide uşa şi dă comandă de a ieşi desinestătător şi face pre-triaj medical în rândul acestora. fotoliu stomatologic. Obiectele pentru amplasarea răniţilor brancardiaţi: suporturi pentru ligheane şi sub lavoar.completul cu materiale de pansamet sterile. masti antigaz pentru răniţii la craniu. cu destinaţie specială. un terilizator electric pentru instrumentele medicale. suporturi pentru brancarde. La postul de îndrumare şi control dozimetric. Depistând RB care prezintă pericol 500mm/h cu substanţe toxice. IV. medicam.

Principiile de bază ale acestui sistem:-acordarea la timp a ajutorului medical .felcer. dar şi prin îndepl unor docum medic individ pt f-re b/c. locul de evacuare organizat: . Esenţa acestui sistem . Restul RB se trimit la terenul de triaj li se indică un loc aparte. . partic acord aj med. respectarea succesivităţii în acordarea ajutorului medical şi tratam (se asig prin cunoaşterea de către toţi medicii a partic patol de război.Release from Medtorrents. se urcă instructorul sanitar în interiorul automobilului face triaj şi îmarte pe cei care prezintă pericol şi cei gravi răniţi. Cortul de evacuare: -completul felcerului. halate. lavoar. simplificarea numărului de etape medicale după caz. -atele. În timpul debarcării răniţilor brancardiaţi medicalul trebuie să aleagă care au necesitate urgentă a I ajutor medicalm care vor fi trimişi în sala de pansamente. 18.organizarea şi efectuarea la timp a unui complex de activităţi medicale în mod consecutiv cu respectarea succesivităţii în acordarea ajutorului medical şi tratamentului RB.Esenţa şi principiile de bază ale sistemului de tratament pe etape cu evacuare dupa destinaţie. -RB în agonie  reţinuţi şi supuşi unui tratament simptomatic Triajul medical se face în baza prognosticului posibil. -masa pentru registratori. -scaun. -completul pansamente sterile. -interacţ strânsă dintre serv med-mil al armatei şi ministerul sănătăţii . -acord aj med în mod consecutiv. -specializarea pe larg a formaţiunilor medicale. Testul vor fi aşezaţi în rânduri va începe triajul medical de plan – medicul şi intrucorii şi registratorii se apropie de răniţi după aprecierea stării de sănătate stabilirea diagnosticului fără a scoate pansamentul şi se indică şi registratorului informaţia pentru efectuarea fişei primare.sanitar 19. la etape medicale în îmbinare cu evacuarea acestora la insituţiile medicale specializate conform indicaţiilor medicului şi în funcţie de situaţia de luptă şi situaţia medicală real creată. -fracţionarea întregului complex de ajutor medical acordat RB. -RB ce nu neces aj med la această etapă  evacuare la etapa ulterioară.com terenul de izolare. -bufet. -folosirea pe larg a mijl mecanizate de scoatere şi evacuare a RB. -RB cărora I ajutor medical se va acorda la această etapă în teren de triaj. Înzestrarea şi organizarea lucrului cortului de evacuare a punctului medical al brigăzii. -Uşor răniţi  trat ambulator pe lângă PMBr. iar intrucţiile primarenecesitatea acordării primului ajutor pe loc. -antibiotice. cuier. dar şi cu volumul aj med acord RB. -evacuarea RB după destinaţie în conform cu caract leziunii (după indic med). -suporte pentru brancarde. Rezultatele triajului se remarcă în mărci de triaj ce servesc ca semnale pentru echipele de brancardieei. -tendinţa de a acorda ajutorul medical pe deplin la orice et med. -manevrarea pe larg nu doar cu forţele şi mijl med. Triajul medical poartă un caracter continuu. În urma triajului medical se separă câteva grupe de RB: -RB cărora li se acordă ajutorul medical de urgenţă  sala pansamente.

med calificat.) şi în funcţie de situaţia medicală (număr imbunător de RB apăruţi într-o perioadă scurtă de timp. zi de luptă – VAM poate fi modificat în funcţie de situaţia de luptă şi cea medicală. În cazul în care nr de RB sosiţi la et dată este mult prea mare şi care nu poate fi acoperit şi cu măsurile de urgenţă şi cu cele ce pot fi amânate.med. -înlăturarea . Pentru I ajutor medical se prevede VAM:-pe deplin – când se îndeplineşte toate măsurile medicale conform indicaţiilor medicale – măsuri de urgenţă şi măsuri care pot fi amânate.specializat. dar se prevede că la nivel de acordare a ajutorului medical specializat şi calificativ RB pot fi evacuaţi în instituţii civile.Scopurile şi conţinutul măsurilor primului ajutor medical. Timpul optimal – primele 5-6h după rănire.totalitate de măsuri curativ-profilactice efectuate RB în cadrul unui tip de ajutor medical. încadrate cu medici cu studii superioare – generalişti. Volumul ajutorului medical se stabileşte de către şeful serviciului medical superior. redus – se îndeplineşte doar măsurile de urgenţă În cadrul ajutorului medical calificat. numărul mic de cadre medicale). Se disting 5 tipuri de aj. 20. În cazul în care nr de RB sosiţi la etapa dată nu este mare şi situaţia de luptă este favorabilă. ajutorul medical calificat. 2. VAM poate fi utilizat pentru timpurile de ajutor medical : I ajutor medical.med. Tip de ajutor medical – lista de măsuri curativ profilactice efectuate pe câmpul de luptă sau la o etapă medicală concretă.Release from Medtorrents. Toate măsurile efectuate se împart în 2 grupe: măsuri de urgenţă (neefectuarea poate conduce la deces) şi măsuri de urgenţă care pot fi temporar amânate (fără consecinţe grave) Măsurile de urgenţă a I ajutor medical includ:-hemostaza provizorie/definitivă. în caz de necesitate de urgenţă volumul ajutorului medical poate fi modificat şi de către şeful etapei medicale date. Primul ajutor medical – se acordă la punctul medical al brigăzii. retrageea trupelor etc.ajutor premedical. Scopul de bază a I ajutor medical constituie înlăturarea. VAM poate fi: pe deplin – se îndeplinesc măsuri de urgenţă şi cele care pot fi amânate în I şi al II rând.aj. volumul aj med va fi redus pînă la măsurile de urgenţă a aj med respectiv (prin neefectuarea măsurilor ce pot fi amânate) 21 .Tipurile si volumul ajutorului medical acordat răniţilor şi bolnavilor la etapele medicale şi dependenta lor de situaţia de luptă şi medicală.: 1. prevenirea complicaţiilor posibile şi pregătirea acestora către evacuarea de mai departe. geopolitice şi medicogeografice acest sistem poate fi utilizat cu succes. în funcţie de situaţia de luptă şi medicală real creată. ajutorul medical se va acorda în vol deplin (şi măsurile de urgenţă şi cele ce pot fi amânate).primul ajutor. Într-o anumită perioadă. batalionului. În cazurile în care inamicul ameninţă cu ieşirea lui la etapă medicală respectivă se vor acorda doar măsurile de urgenţă a I-lui aj med sau a aj med calificat. 5.com În condiţiile RM luând în consideraţie condiţiile social-economice. VAM se stabileşte în funcţie de situaţia de luptă (pericolul de încercuire.aj.primul ajutor medical. 3. atenuarea consecinţelor leziunilor care prezintă pericol pentru viaţă. Volumul ajutorului medical (VAM) . 4. în volum redus – se îndeplinesc măsure de urgenţă şi măsurile care pot fi amânate în I rând.

Tipurile şi scopurile triajului medical Triajul medical – parte componentă de bază a măsurilor de tratament şi evacuare în campanie şi reprezintă – repartizarea RB pe grupe în raport cu necesităţiele omogene de tratament. bacteriene şi b/v infecţioşi).). izolator. locul de odihna al personalului 23. blocaj novocainic local. bronhodilatatoare. schema principială de instalare a etapei medicale Ajutorul medical RB cu excepţia I ajutor este acordat la etapele de tratament şi evacuare. -Spălături gastrice. ventilare artificială a plămânilor. -tratare sanitară parţială. Triajul de evacuare şi transport are ca scop de: # aprec direcţiei evacuării (la care etapă medicală concretă).Noţiune de etapă medicală. # aprec secţiei funcţionale unde va fi acordat aj med rănitului concret. în caz de pătrundere în stomac a subst toxice. dezactivare. toracocenteza în caz de pneumotorax cu supapă. -cateterizarea uretrei sau puncţia vezicii urinare în caz de retenţie a urinei. inhalare de O2. #aprec ordinei (în ce rând) de acordare a aj med rănitului concret. Schema include: postul de indrumare si control dozimetric.com asfixiei (curăţarea cav buc şi căilor respir super de corpi străini. cardiotonice ş. punctul de conducere. toxice. Prin etapă de tratament şi evacuare înţelegem forţele şi mijloacele serviciului medical amplasate pe căile de evacuare. pregătirea pentru evacuarea de mai departe sau tratamentul până la rezultatul definitiv cu recuperarea medicală şi expertiza medico-militară. terenul de tratare speciala. terenul de triaj. efectuarea profilaxiei nespecifice în caz de utilizare a armelor biologice. cortul de evacuare. admin anatoxinei antibotulinice R/t şi combustionaţilor. admin analgeticelor. administrarea serului antitoxic în caz de intoxicaţii cu toxine bacteriene.a. #aprec mijl de transp cu care va fi evacuat rănitul concret.Release from Medtorrents. având misiunea de primire. -măsuri antişoc (hemotransfuzie şi substituienţi. triajului medical este de 2 tipuri: -triajul din cadrul formaţiuni -triajul medical de evacuare şi transport Triajul medical din cadrul formaţiunii are scop de: # selectarea RB ce poartă pericol pt cei din jur (contaminaţi cu subst radioactive. Măsuri care pot fi amânate: admin antibiot tuturor R/t şi combustionaţilor. triaj medical. # aprec neces lezatului concret în acordarea aj med la etapa dată. # aprec poz b/v . farmacia. dezinfecţia echipamentului. traheostomie). psihomimetice. înregistrare. efect a altor măsuri în funcţie de simptomatică 22. scoaterea şi fixarea limbii prolapsate. În dependenţă de funţia îndeplinirii. tratarea sanitară după caz. terenul de aterizare si decolare a elicopterelor. schimbul pansamentului în caz de contaminare a plăgii prin subst radioactive. profilaxie şi evacuare. admin analgeticelor tuturor RB. acordarea ajutorului medical conform indicaţiilor medicale.Noţiune de triaj medical. -imobilizarea de transport în caz de fracturi. degazarea plăgilor în caz de contact cu substanţe toxice. cortul de primire si triaj. statia electrica. -administrarea repetată de antidoţi. bucataria de campanie. sala de pansamente auto. degazarea pansamentului contaminat prin subst toxice persistente. -înlăturarea membrelor zdrobite ce se ţine doar printr-un lambou de ţesuturi. sala de pansamente. substanţe anticonvulsive.

Rezultatele triajului medical sunt fixate cu ajutorul mărcilor de triaj (plăcuţe mici de diferite culori şi abreviaturi) ce se agaţă de echipamentul RB şi sunt trecute în documetele de evidenţă medicală.RB ce vor fi evacuaţi la et ulterioară fără acordarea aj med la et dată În secţiile funcţionale după acordarea ajutorului medical se execută triajul e evacuare şi transport. 25. Triajul medical în fiecare caz poartă un caracter permanent şi de diagnotic. Este executat la toate etapele medicale şi toate secţiile funţionale după acordarea ajutorului medical.RB ce nu prezintă pericol pentru cei din jur În rezultatul TM la orice etapă medicală toţi RB se împart în 3 grupe: 1. Rezultatele triajului medical sunt fixate cu ajutorul mărcilor de triaj (plăcuţe mici de diferite culori şi abreviaturi) ce se agaţă de echipamentul RB şi sunt trecute în documetele de evidenţă medicală. Scopurile.RB ce poartă pericol pt cei din jur (contaminaţi radioactivi. Răniţii uşor (care şi-au păstrat capacitatea de a se deplasa desinestătător sunt amplasaţi pe laviţe în al II rând.Release from Medtorrents. Toate datele se trec în fişa medicală 24. 2 asistenţi/felceri. stare psihoreactivă)-RB ce nu prezintă pericol pentru cei din jur În rezultatul TM la orice etapă medicală toţi RB se împart în 3 grupe: -RB ce poartă pericol pt cei din jur. Tipurile:-După direcţia evacuării (până la detaşam medic indep)-După destinaţie (în . Se efect triajul medical de către brigada de triaj: 1 medic. contagioşi.RB ce prezintă pericol pentru cei din jur 2. Este executat la toate etapele medicale şi toate secţiile funţionale după acordarea ajutorului medical. RB brancardiaţi sunt instalaţi «în rândurile lui Pirogov» sau în evantai şi sunt triaţi în primul rând. de scoatere acestora de pe câmpul de luptă şi transportul propriu-zis a RB pînă la etapa medicală finală cu scopul de a acorda ajutorul medical la timp.com în timpul evacuării. tipurile şi princip de organiz ale evacuării medicale. # aprec ordinei de evacuare. Evacuarea medicală este parte componentă a sistemului de tratament şi evacuare şi reprezintă un complex de măsuri de căutare a RB pe câmpul de luptă.Noţ de evac med. de a efectua trat şi reabilit medic.RB aj med al cărora va fi acordat etapa dată 3. contagioşi. -RB ce vor fi evacuaţi la et ulterioară fără acordarea aj med la et dată În secţiile funcţionale după acordarea ajutorului medical se execută triajul de evacuare şi transport. Triajul medical se efectuează la postul de îndrumare şi control dozimetric are ca scop de repartizare a întreg torentului de RB în două grupe: 1.Grupele în care se repartizează răniţii şi bolnavii în rezultatul triajului medical la etapele medicale. stare psihoreactivă) 2. # aprec necesităţii în însoţitor medical. 2 registratori şi o echipă de sanitari brancardieri. Toate datele se trec în fişa medicală. Triajul medical se efectuează la postul de îndrumare şi control dozimetric are ca scop de repartizare a întreg torentului de RB în două grupe:-RB ce prezintă pericol pentru cei din jur (contaminaţi radioactivi. Triajul medical poartă un caracter permanent. Triajul medical poartă un caracter permanent. -RB aj med al cărora va fi acordat etapa dată . Triajul medical în fiecare caz poartă un caracter permanent şi de diagnotic.

-coincidenţa căilor de evacuare cu cele de aprovizionare. unele mijl de transp) 26. Modelul automobilului avionului Pe brancarde şi 2 4 4 9 6 8 18 14 6 12 Suplimetar aşezaţi.com funcţie de caracterul leziunii) În dependenţă de apartenenţa transporturilor sunt utilizate următoarele principii de evacuare medicală:-spre sine – principiu de bază. respons pt scoaterea şi căutarea R/t de pe cîmpul de luptă o poartă comandantul unităţii sau subunit respectiv folosind chiar şi unele subunit (o echipă militară.-de la sine – se fol în per de pregătire către acţ de luptă şi înseamnă că şeful serv med cu mijl de evac proprii efect evacuarea RB de la etapa proprie la et med ulterioară -peste sine – se fol în cele mai dificile cond de luptă (de ex.Release from Medtorrents.Caracteristica mijloacelor de transport folosite la evacuarea răniţilor şi bolnavilor. iar în timpul când inamicul s-a înclinat în dispozitivul de luptă. cînd inamicul ameninţă cu ieşirea lui la etapa dată) şi înseamnă că şeful serv med cu mijl de transp proprii efect evac med din et med subalterne la et med ulter fără a trece pe la et proprie. -cu sine/după sine – se fol în timpul marşului (deplasărilor) şi în timpul ieşirii unit din încercuire. se fol în timpul acţ de luptă şi înseamnă că şeful superior al serv med cu mijl de transp proprii (ex a Brigăzii) efect evacuării RB din etapele subalterne la etapa medicală proprie. Responsabilitatea pentru evacuarea RB o poartă şeful superior al serv med. inclusiv cabina 1 2 1 4 5 7 7 4 Numai aşezaţi Transport sanitar LUAZ-967 Transport şenile GT-SM Autosanitara UAZ-452A Autosanitara AS-66 Autocamionul GAZ-66 Autocamionul ZIL-131 Autobuzul LAZ695 Autobuzul PAZ672 Avionul AN-2 Elicopterul MI-8 cu 5 10 7 15 20 25 23 16 12 24 .

zgomot. filtrarea apei şi executarea examenului bacterian. 4. vapori de benzină etc.coliindicele. O atenţie deosebită se atrage la organizarea punctului alimentar în condiţiile de campanie. Supravegherea sanitară a îmbăierii şi respectării de către militari a normelor sanitaroigienice – în condiţiile de campanie îmbăierea trebuie să fie efectuată nu mai rar de 10 zile. cât şi a componenţei chimice şi a vitaminelor. educaţia sanitară a militarilor – comandanţii în colaborare cu cadrele medicale. În timpul îmbăierii intructorul sanitar efectuează starea tegumentelor. atât şi laborator o dată la 3 luni. cu schimbul lengeriei de corp şi pat. Responsabil de organizarea alimentaţiei la trupe este şeful serviciului alimentar. participarea la curăţarea. Rezultatul acestui examen este trecut în cartela medicală a militarilor. stabilit de şeful serviciului medical.trec controlul medical mai frecvent. Ostaşii a căror activitate este legată cu acţiunea factorilor nocivi – unde electromagnetice. controlul medical sistematic a stării de sănătate şi dezvoltare fizică a militarilor – este organizat odată cu sosorea acestora în unităţile militare. Responsabil este serviciul GENIU. Supravegherea sanitară a cazării militarilor – Responsabil serviciul cazare. În . spălării veselei cât şi controlului medical a lucrătorilor punctului de alimentaţie. prelucrării termice a alimentelor. supravegerea sanitară a condiţiilor de activitate de luptă 7. 2. Totodată medicl contribuie prin activitatea sa la elaborarea raţiei alimentare zilnice în aşa fel încât sa fie un raport între P:L:G. cerinţelor către veceu. Dacă sunt condiţii se poate în fiecare zi. colititrul. Supravegherea sanitară a aprovizionării cu apă – prin apă se pot transmite bolile infecţioase. 5. cât şi îndeplinirii tehnologiei. Obiectivele: 1. cât şi gropilor pentru reziduuri. trebuie de supravegeat îndeplinirea aprovizionării cu săpun şi detergenţi 6. Serviciului medical îi revine: supravegherea îndeplinirii cerinţelor igienice în ceea ce priveşte amplasarea mai cu seamă în adăposturi.com 27. Serviciului medical îi revine: 1. supravegherea asupra păstrării. Serviviului medical îi revine: alegerea sursei de apă. transportării. presiuni înalte. curăţarea tranşeelor. cât şi la respectarea normelor igienice de păstrare a alimentelor. Totodată este determiant gradul de dezvoltare fizică a militarilor. îndepărtarea reziduurilor. componenţi t0oxici. unde este efectuat examenul medical. îndepărtarea reziduurilor. Supravegherea sanitară a alimentaţiei militarilor – alimentaţia are o mare însemnătate în păstrarea sănătăţii militarelor şi are drept scop de a restitui energia pierdută în rezultatul efortului fizic şi mintal în îndeplinirea obligaţiei militare. investigaţi atât prin examen general. 3.Release from Medtorrents. Controalele medicale sunt efectuate pe parcursul serviciului militar o dată la jumătate de an: investigaţii de laborator acre deasemenea sunt trecute în cartelă.Scopurile si continutul masurilor sanitaro-igienice efectuate in trupe in timp de razboi Scopul MSI sunt: de a menţine şi fortifica starea de sănătate şi dezvoltare fizică a pesonalului trupelor. supravegherea sanitară a calorajului (raţiei alimentare) 2. se determină indicii organoleptici.

recunoaşterea sanitaroepidemiologică – o parte componentă a recunoaşterii sanitare şi prezintă un complex de măsuri orintat la dobândirea informaţiei ce ţine de morbiditatea de boli contagioase în teritoriul de dislocare a trupelor.Scopurile si continutul masurilor antiepidemice efectuate in trupe in timp de razboi Măsurile antiepidemice au drept scop prevenirea apariţiei şi răpândirii bolilor contagioase în rândul personalului. prezenţa vectorilor. la punctul de aprovizionare cu apă. grupurile sanitare. vaccinările profilactice şi cele de urgenţă(express) – în unitatea medicală exintă un plan de vaccinări profilactice curente. care este elaborat de către şeful serviciului medical. după izolare şi evacuarea în spitalul de boli infecţioase este efectuată dezinfecţia generală caracteristică agenţilor patologici 6. calitatea şi cantitatea acestor surse. se petrec discuţii tematice. Danr în condiţiile epidemice nesatisfăcătoare pe anumite boli contagioase sunt efectuate vaccinuri de express. controlul medical al recruţilor – are drept scop depistarea bolnavilor cu semne de boli contagioase sau a pesoanelor ce au fost în contact cu bolnavii cu boli contagioase 4.com acest scop se citesc cursuri. Organizarea evidenţei şi sanării purtătorilor de germeni şi a persoanelor cu forme cronice de boli contagioase – odată cu controlul medical la încorporare. serviciul medical depistează persoanele purtătoare de germeni – practic sănătoşi. Aceste persoane nu trebuie antrenate la punctul de alimentaţie. epidemice. Cel mai efectiv este înmânarea ostaşului unui îndrumar. Dar dacă apare bolnavi contagoişi. condiţiile sanitaroigienice. dar infectate. reţeaua de instituţii cu caracter profilactic (laboratoare igienice. Depistarea la timp a bolnavilor cu boli contagioase. bacteriologice. Totodată se depistează şi bolnavii purtători de forme cronice de boli contagioase(tbc) şi deasemenea sunt supuşi tratării 8. formaţiunile medicale este efectuată dezinfecţia curentă cu anumiţi dezinfectanţi(cloramina). Măsurile de bază: 1. supravegerea epidemiologică auspra focarelor inerte de boli infecţioase – în teatrele de acţiuni de luptă pot exista focare inerte (inactive) de boli infecţioase 7. 5. iar dacă acestea au apărut trebuie de efectuat izolarea şi lichidarea focarului de boli contagioase. act de terorism bacteriologic. care se efectuează şi în caz de atac bacteriologic. în punctul medical şi necesită sanarea. Organizarea şi efectuarea dezinfecţiei curente şi totale – conform cerinţelor sanitaroigienice în unităţile militare şi subunităţile militare la punctul de alimentaţie. băi publice etc) Sursele de apă potabilă. 28. izolarea temporară şi evacuarea acestora în spitalele de boli infecţioase – depistarea este efectuată în mod pasiv (bolnavii se adresează singuri) sau în mod activ (la revista de fron a subunităţii) 3. organizarea şi efectoarea măsurilor sanitaroigienice cu caracter antiepidemic – respectarea igienei personale şi comunale . se rulează filme tematice.Release from Medtorrents. 2.

-după indicaţii sunt efectuate vaccinările. -este efectuată depistarea activă a bolnavilor cu semne de boli contagioase. Regimul de observare prezintă un sistem de măsuri de izolare.com ---------------4-------------------Pentru aprecierea stării sanitaroepidemice atrupelor raioanelor de dislocare a acestora se iau în vedere următoarele: 1.nestabile. Măsurile întreprinse în regim de observare: -limitele focarului sunt trasate cu semne speciale. tehnicii militare. starea igienică a trupelor şi localităţoo 4. -este limitat contactul dintre unităţi şi subunităţi. Cunoașterea VPS contribuie la planif corectă a asist med a RB în timpul luptelor.Observarea medicală. nesatisfacatoare . inclusiv cu termometria. 30. spitalele militare trec la regimul de lucru antiepidemic. Contrib la stabilirea vol aj med.Noţiune de volum şi structură a pierderilor sanitare. Punctele medicale ale unităţilor detaşamentelor" medicale independente. Se aplică acest regim în situaţia sanitaro-epidemică la trupe nesatisfăcătoare. Observarea continue până la determinarea agentului patogen. -este efectuată profilaxia nespecifică cu antibiotic: de spectru! larg de acţiuni.Depinde de:-modalitatea de iniţiere a războiului (prin . prezenţa vectorilor 3.se măsoară în cifre absolute. El este stabilit prin ordinul comandantului unităţii. Volumul pierderilor sanitare – nr. adapostturilor şi a teritoriului. -personalul trupelor este supus tratării sanitare.Release from Medtorrents. Contrib la instruirea din timp a formaț med. atunci observarea este înlocuită cu carantina. limitare şi profilactice orientate la preîntîmpinare răspândirii bolilor contagioase. dacă acest agent patogen este a unei infecţii contagioasă deosebit de periculoasă. Contrib la modalit evacuării. Este limitată intrarea şi eşirea transportului în focar. Factorii ce influenţează volumul şi structura pierderilor sanitare în campanie. -se efectuează dezinfecţia armamentului. -persoanele cu semn de boli contagioase sunt izolate temporar cu evacuare de mai departe în spitalul de boli contagioase -termenul de aflare a trupei in regim de observare este egal cu termenul maxim de incubaţie p/u maladia data. Definiţia şi conţinutul măsurilor de observare în timp de război.exceptionala 29. morbiditatea prin boli contagioase 2. prezenţa atacului bacterian(utillizarea armei bacteriologice) Utilizând aceşti indicatori sunt apreciate următoarele stări sanitaroepidemice la trupe şi în raioanele de dislocare: satisfacatoare. marii unităţi militare la propunerea şefului serviciului medical.total de răniţi şi bolnavi apăruţi într-o unitate de timp.

leziuni prin armă nucleară: 30% grave şi extrem de grave. 40% grav. fact climateric VPS seexecută prin metoda coparabilității a diverselor răyboaie. b. V=12-18% din efectiv. . combustii 15-25%. -propr tehnicotactice a armamantului folosit. 30% gravitate uşoară Structura pierderilor sanitare contribuie la repartizarea mai corectă a medicilor specialişti în spitalele militare. felurile de luptă. costum antichimic)-stare fizica si morala a efectivul unitatii.boli infecţiose deosebit de periculoase(pesta. -leziuni prin armă chimică: 30% grave şi extrem de grave. leziuni actinice 15-20%. inclusiv prin arma obişnuită 6-8%. -modalitatea de ducere a actiunilor de lupta. în ofensivă-în caz de război cu arme obişnuite. 30% de grav. armă chimică 4-8%. în defensivă-în caz de război se duce cu arme obişnuite pierderile sanitere vor fi de 10 15% din efectivul brigăzii. 40% grav. dintre acestea 80% . dar şi individual al militarilor. traumatisme pure până la 5%. Volumul posibil de pierderi sanitare a brigăzii de infanterie motorizată. -în caz de război cu arme de nimicire în masă V 25-40% şi mai mult din efectiv. -în caz când se utilizează şi armele de nimicire în masă. Uşoară. lupte din trecut similare ce pot surveni în viitorul apropiat. arma chimică 3-8%. -conditiile geografice. -leziuni prin armă biologică 60-70% prin toxine bacteriene. medie. grupuri) şi volumul total al pierderilor sanitare. caracteristica starilor sanitaro epidemiologica ale trupelor si terenul de dislocare a lor Pentru aprecierea stării sanitaroepidemice atrupelor raioanelor de dislocare a acestora se iau în vedere următoarele: morbiditatea prin boli contagioase prezenţa vectorilor starea igienică a trupelor şi localităţoo prezenţa atacului bacterian(utillizarea armei bacteriologice) Utilizând aceşti indicatori sunt apreciate următoarele stări sanitaroepidemice la trupe şi în raioanele de dislocare: Stările La trupe În raioanele de . inclusiv armă obişnuită 8-12%. 40% de gravitate medie. 5-10% contuzionaţi. cască.Release from Medtorrents. a materiale medicale.com surprindere/având o perioadă oarecare de pregătire)-de modalităţile de ducere a războiului (cu/fără utilizarea armelor de nimicire în masă)-de gradul de pregătire a subunităţilor.-Leziuni prin armă nucleară : leziuni vombinate 60-70%. -starea amenajarii genistice. 32. 30% de grav. Structura pierderilor sanitare reprezintă raportul procentual dintre anumite categorii şi bolnavi (clase. volumul va fi de 20-40¤ din efectiv. 30-40% prin forme bacteriene. care poate fi: a. factorii lezanţi. -gradul de protecţie colectivă (adăposturi. alte fortificaţii) şi individuală (mască antigaz. 5-10% substanţe cutano-vezicante. variola) După gravitate-leziuni prin armă obişnuită: 30-40% grave şi extrem de grave. tranşee. Ea depinde de: armamentul utilizat de către inamic. arma nucleară restul. Uşoară. starea epidemică a trupelor şi a teritoriului Structura pierderilor sanitare conform armelor:-leziuni prin armă obişnuită 80-90% răniţi. numărul de paturi de specialitate. 2-5% combustii. armă nucleară restul. Medie. -felurile de lupta.-leziuni prin armă chimică: 90-95% substanţe toxico-paralitice.

Pe unităţile dislocare Lipsesc boli contagioase cu excepţia cazurilor izolate (sporadice). Serviciul medical activ conform planului elaborat Bolnavii în grupe cu tendinţie de răspândire şi accentuare a lanţului epidemic. satisfăcătoare Lipsesc boli contagioase cu excepţia cazurilor izolate (sporadice).com sanitaroepidemice 1. 2.Release from Medtorrents. Revede comparitmentele asigurării antiepidemice. Apar cazuri unice de îmbolnăviri de boli contagioase: pesta. Prezenţa cazurilor de îmbolnăviri în grupe de boli contagioase cu accentuarea lanţului epidemiologic şi tendinţă de răspândire. iar comandatul unităţii . introducând mpsuri ce prevăd înlăturarea surselor. bruceloză. vectorilor. febră tifoidă etc. îmbunătăţirii factorilor sanitaroepidemici. îmbunătăţirii factorilor sanitaroepidemici. Şeful serviciului medical urgent raportează comandantului şi şefului serviciului medical superior. Şeful serviciului medical superior raportează comandantui. vectorilor. Apar cazuri unice de îmbolnăviri de boli contagioase: pesta. Şeful serviciului medical urgent raportează comandantului şi şefului serviciului medical superior.nestabilă (nesigură) 3. Starea sanitaroigienică nesatisfăcătoare. febră tifoidă etc. nesatisfăcătoare Prezenţa cazurilor de îmbolnăviri în grupe de boli contagioase cu accentuarea lanţului epidemiologic şi tendinţă de răspândire. Revede comparitmentele asigurării antiepidemice. Serviciul medical activ conform planului elaborat Apar bolnavi de boli contagioase în grupe cu tendinţă de răspândire. starea sanitaroigienică satisfăcătoare. Sunt prezenţi vectorii de transmitere a bolilor contagioase. bruceloză. Starea sanitaroigienică nesatisfăcătoare. introducând mpsuri ce prevăd înlăturarea surselor. Sau persoanele ce au fost în contact cu bolnavi cu boli contagioase deosebit de periculoase. starea sanitaroigienică satisfăcătoare.

4. Comandantul FA. repartizarea și perfecționarea lor Principiile de aprovizionare:-asig. la propunerea medicului şef al AN la trupă se aplică regim de carantină şi trupa e scoasă din acţiuni de luptă.-aprovizionarea decentralizată – nu s/t prevăzute de norme. pt perfecț sist de aproviz medic și generalizarea exprienței aprovizionării cu mater medic a unit și subunit medic. -achiziț mater med la întreprind industr. bacteriologică.Misiunile serviciului medical al Armatei Naţionale în domeniul aprovizionării cu materiale medicale şi tehnică sanitară.Release from Medtorrents. celui inferior prin depozitul medial al armatei. Starea sanitaroepidemică nesatisfăcătoare.Excepţională Numărul de bolnavi de boli contagioase se măreşte şi se extinde într-un timp scurt. -organizarea lucrului de control asupra utiliz econ și raționale a mat med și exploatării lor. -acumul stocurilor stabilite și reyervelor de mater med (tehnică). -elaborarea și revederea în caz de necesitate normelor de aprovizionare a unităților și subunităților medicale cu echipament medical de tabela și documentele normative privitor aproviz medic. -evidența și darea de seamăprivitor dinamica mater medic. Numărul de bolnavi de boli contagioase se măreşte şi se extinde într-un timp scurt. -elaborarea și efectuarea măsurilor de protecție a materialelor medicale de factorii lezanți ai armamentului contemporan. centralizată – se bazează pelivrarea și expedierea mat medic de către organul de conducere a eșalonului superior. Apar cazuri repetate de îmbolnăviri de boli contagioase deosebit de periculoase. Unitatea se află pe un teren în situaţie excepţională. -studierea cadrelor farmac și participarea la pregătira. tabele și nu sunt expediate de către oranele de aprovizionare. -partic la elabor și perfecț str-rii organizatorice-statale a organelor de conducere ale unit și subunit de aproviz medicală. încât trupa nu mai este capabilă să ducă acţiuni de luptă. ministerele și departam țării și procurarea lor pe loc. asigurare completă și la timp a trupelor. 33. -organiz și efect lucrului de cercetare științ. utilajului și aparatajului. Trupa duce La trupă se aplică regim de acţiuni de luptă în teritoriu observare.com miliate a fost aplicată arma raportează şefului superior.achiziționarea se efect prin alocarea . cu situaţii sanitaroepidemice excepţionale. eșalonarea și menținerea lor în găsință permanentă pt folos după destinație. unităților și subunit med . aproviz. În faţa sistemului de aprovizionare stau următoarele misiuni:-calculul necesar în mater med. -conducerea cu depoyitul medical al armatei pe întreb activ operaționale și de producere și perfecționare a bazei material tehnice -organizarea deervirii și reparației tehnicei medicale.

: alcool.cu echipament. ce s/t destin pt satisf neces serv med (per. tehn sanitară auto – serv auto ș.de destinaţie specială.. colorante. şerveţele mari şi mici.Noţiune de materiale medicale. . permite de tifon şi vată şi este destinat pentru 100 de răniţi. ce au fost sau sunt în exploatare.ce necesită reparaţie medie sau capitală în ateliere speciale.com surselor bănești pt procurarea mater med necesare.de o sing folosință: medicam.ce necesită analiză.de inventar : obiecte de folosire îndelungată: aparate. includ o nomenclatură redusă de obiecte din cele mai necesare și efective: medicam. Clasificarea materialelor medicale folosite în campanie. echipament pt b/v – serv aprov. de sutură și acele obiecte ce devin neutilizabile după folos de scurtă durată.Release from Medtorrents. explozibile. ce neces reparație ce poate fi efect în unitate sau în instituția respectivă. corp etc).medicamente din lista A..a.utile / bune – obiecte noi.etc – ce se consumă în cant mari în timpul acț de luptă a trupelor pt acord aj med și trat RB . -ig. folosite la punctul medical al brigăzii. farmaceutic și în scopuri didactice.conţine tifon de diferite dimensiuni şi vată. mat. a lucrului de laborator. și a/ep. La ele se referă: . includ o nomenclatură largă de obiecte de consum și inventar de mater med. . pernuţe de tifon şi vată. reactive de lab..de suturi..completul "Pansamente sterile pentru combustionaţi" conţine bandaje deja pregătite de diferite dimensiuni pentru diferite regiuni anatomice (membre inferioare şi superioare.. Bandajele de contur pe de o parte sunt îmbibate cu amestec metalic care exclude lipirea bandajului de ..prep bact.medic.. Ele se folosesc şi în trupe şi în spitale. şerveţele. acordare ajut. .sangv.medic.Caracteristica completelor de destinaţie specială. -serv med este aproviz și de alte serv de aproviz..med și trat RB. halate pt efectivul medical. mat. dispozitive. consumabile: .inutilizabile – obiecte ce sunt inutile de a fi folosite după destinație directă sau repararea căroradin pt de ved econ nu e/e raționalădecontate IV.cu termen de valab. utile în exploatare atît în staționar cît și în cond de campanie.de destinație generală (de uz curent).conţine 70 de diverse aţele pentru 50 de imobilizări. Complete de destinaţie specială sunt destinate pentru anumită categorie de răniţi şi bolnavi sau pentru un anumit număr de răniţi şi bolnavi. Materialele medicale – mijl mater special destinate pt profilaxia și diagnosticul leyiunilor și maladiilor. inflamabile 35. . verificate în practică rem.consumabile (de scurtă durată): m.serv de aproviz cu carburanți. Clasificarea materialelor medicaleDupă destinaţie.bune (noi). precum și îngrijirilor. tehnica medic etc – se fol timp îndelungat. după modalitatea de măstrare: .medicamente din lista B. de inventar:. efectuarea măsurilor san. pansam. pt ele se stab termeni de exploatare După calitate1. subst. pungi pt gheață. mat de pansam.de acalmie) După indicii de evidenţă.completul "Atele" .de trofeu – se utiliz doar după control preventiv 34.ce se află în consum.și obiecte de echipament medical. vaselină .completul "Pansamente sterile" . expirat2. instrumentar chir. Pt aproviz AN se fol cele m.efective. medicamente volatile.

completul "Ajutorul special" .1" (de trupe). substanţe bronhodilatatoare. setul mic de instrumentar. alte medicamente de grupa "A" şi "B" şi este destinat pentru acordarea primului ajutor medical a 200 de lezaţi (pentru 100 de lezaţi prin substanţe toxice şi pentru 100 de lezanţi prin iradiere). "Aţele" şi altele.completul "Dezinfecţia" . . anticonvulsivante.complete funcţionale pentru trupecomplete funcţionale pentru spitalecomplete funcţionale pentru acordarea ajutorului medical specializat. .complete funcţionale pentru farmacii în acordarea primului ajutor medical se folosesc completele funcţionale: . Este destinat pentru 100 combustionaţi.e destinat pentru înzestrarea cortului de primire şi triaj. unele apar instrumentar necesar şi altele şi este destinat pentru acordarea I -lui aj med în afara PMBr (la chemare) a 30 de răniţi şi bolnavi. în salon există o masă de pansament mobilă (îşi schimbă poziţia pe verticală şi orizontală). setul mic şi mare de instrumentar.Release from Medtorrents.completul "Pentru primire şi triaj" .complete funcţionale pentru laboratoare. 36.completul "Sala mare de pansament" .complete funcţionale pentru cabinete specilae.completul "Antibiotice nr. şi după materialele consumabile se foloseşte pentru acordarea primului ajutor medical a 50 de răniţi şi bolnavi. lavoar. etc. conţine forme medicamentoase de grupul "A" şi "B".66. aparataj medical.completul "Medicamente pentru tratamentul răniţilor şi combustuionaţilor nr.conţine medicam de gr "A" şi "B".completul "Farmacia punctului medical al brigăzii" . sânge conservat.asigură lucrul a unui medic şi 2 asistente medicale (2 instructori sanitari) în timp de 48 ore şi înzestrarea sălii de pansament a punctului medical al brigăzii.com suprafaţa arsă..150 răniţi şi bolnavi. Se foloseşte în sala mare de pansament şi în cortul de primire şi triaj.l" .conţine antidoţi.conţine mijloace de . Trusa medicului de campanie .completul "Sala de pansament auto" . După materialele consumabile asigură acordarea primului ajutor medical a 130 . Conţine forme medicamentoase de grupul "A" şi "B". Conţine forme medicamentoase de grupul "A" şi "B".. utilaj farmaceutic şi altele.conţine materiale specifice stomatologice şi instrumentar stomatologic şi este destinat pentru tratamentul de ambulator a bolnavilor de profil în timp de o lună (250 de vizite). forme medicamentoase din completul "Sala mare de pansament".completul "Pansamente sterile"...completul "Stomatologic" . dulapuri.este destinat pentru înzestrarea şi asigurarea lucrului farmaciei punctului medical al brigăzii.reprezintă un salon pe baza automobilului GAZ . pentru înzestrarea şi asigurarea lucrului secţiilor funcţionale ale etapelor de tratament şi evacuare. După materialele consumabile asigură acordarea primului ajutor medical a 100 de răniţi şi 50 de lezaţi prin substanţe toxice sau iradiere.conţine medicamente de grupul "A" şi "B" şi este destinat pentru acordarea primului ajutor medical a 200 de răniţi şi bolnavi. După materialele consumabile asigură acordarea primului ajutor medical a 50 de răniţi.conţine un miliard de unităţi de antibiotice de spectr larg şi este destinat pentru 500 de răniţi şi bolnavi. Complete funcţionale se clasifică :. La complet se anexează fotoliul stomatologic şi bormaşina.. aparataj medical. Se foloseşte în timpul dintre lupte sau în perioada de pregătire. . radioprotectori.Caracteristica completelor funcţionale folosite la punctul medical al brigăzii Complete funcţionale sunt destinate pentru acordarea unui concret tip de ajutor medical. aparatul de transfuzie a sângelui etc..

mănuşi şi cizme de gumă). protejază 100 de persoane de insecteDe regulă se foloseşte în izolator. inclusiv armă obişnuită 8-12%. diversii. Suprafata mare de aparare a batalionului.conţine forme medicamentoase de grupul "A" şi "B". arma nucleară restul. repilente. volumul va fi de 20-40¤ din efectiv. armă chimică 4-8%. sau în toate secţiile funcţionale în cazil în care punctul medical lucrează în regim strict antiepidemic.completul "Pentru felcer" . in fisia de aparare a brigazii .com protecţie a dezinfectorului (ochelari speciali. Activitatea SM in perioada de pregatire a luptei de aparare -Planificare asigurarii medicale a Br in lupta de aparare. Posibilităţile completului: . la terenul de tratare specială.Totalitatea de factori de ordin de lupta care vor influenta asigurarea medicala: Rolul si locul brigazii in dispozitie de lupta.Pierderile sanitare posibile ale brigăzii de infanterie motorizata in lupta de apărare si caracteristica lor. Volumul posibil de pierderi sanitare a brigăzii de infanterie motorizată.inclusiv și PMBr (pe unele direcții). în defensivă:-în caz de război se duce cu arme obişnuite pierderile sanitere vor fi de 10 15% din efectivul brigăzii. V=12-18% din efectiv. -în caz de război cu arme de nimicire în masă V 25-40% şi mai mult din efectiv.Posibilitatea pătrunderii inamiculi în dispozitul de apărare a Bt/Br.dezinfecţia a 4000 m2 de teren infectat cu forme vegitative microbiene sau 1200 m2 de teren infectat cu forme sporigene bacteriene. unele instrumente şi altele şi este destinat pentru acordare ajutorului premedical a 100 de răniţi şi 50 de lezaţi prin substanţe toxice sau prin iradiere. dispozițiuni pt serv med -Efectuarea unei grupari de forte si mijloace a SM pina la inceperea actiunilor de lupta -Completarea SM cu forte si mijloace ce . arma chimică 3-8%. primirea hotarîrii de asigurarea medicala. Timpul relativ indelungat de dispunere a trupelor in terenul de lupta. Posibilitatile de folosire de catre inamic a desantelor aeriene tactice. substanţe dezinfectante. care poate fi: a.Efectuare unor contraatacuri asupra inamicului. 37. b. tonometru. sau . inclusiv prin arma obişnuită 6-8%.dezinfecţia a circa 18-20 complete de echipament militar de vară sau 8 . -în caz când se utilizează şi armele de nimicire în masă. pregatirea hartiide lucru. efect de serviciul medical ai brigăzii în peri de pregătire p/u lupta de apărare.Release from Medtorrents. Pericol de încercuire a subunit Br.Condiţiile de activitate ale serviciului medical al brigăzii în lupta de apărare si influenta lor la organizarea asigurării medicale a trupelor. vase (căldare) emailate. respirator. Posib utiliz de către inamic a armelor de nimicire în masă. . armă nucleară restul.Măsurile. în ofensivă:-în caz de război cu arme obişnuite. Acest complet este la înzestrarea fiecărui felcer. grupe de concentrare. Modul de trecere in aparare. Conditiile de activitate .10 de iarnă. aparate de dezinfecţie ( de tip "automax" şi "hidropult"). Valoarea/volumul si structura pierderilor sanitare 38. 39. şorţ.

com lipsesc in conformitate cu statele si dotarea serviciului medical -Intarirea subunitatilor medicale subordonate. se instaleaza la distanta de 2-3. cu forte si mijloace medicale -Primirea forțelor și mijl de întărire de la șeful super al serv med și repartizarea lor subunit medicale subordonate -Crearea rezervelor de forte si mijloace a SM -Efectuarea recunoasterii medicale a terenului de lupta -Amenajarea genistica a etapelor de evacuare medicala -Instruirea efectivului serv medical in privirea pregatirii si efectuarii asistentei medicale in lupta de aparare -Efectuarea măsurilor sanitaro-igienice si antiepidemice in conformitate cu situatia create -Efect măsurilor med de protecție contra ANM -Uneori – tratarea sanitara.Release from Medtorrents. vaccinarea efectivului in conformitate cu indicatii epidemice 40. Efectivul unei grupari ale fortelor si mijloacelor a SM :  Pregatirea postului medical al campaniei  Pregatirea postului mijloacelor de transport a ranitilor  Instalarea punctului medical al brigazii  Instalarea punctului medical al batalionului  Repartizarea mijloacelor de adunare si scoatere a ranitilor de pe cimpul de lupta in subunitati medicale subordonate. Gruparea de forte si mijloace medicale in lupta de aparare Planificarea asigurarii medicale:  Primirea hotaririi de asigurare medicala  Pregatirea hartii de lucru  Organizarea cautarii. Punctul medical al batalionului ce se afla in I esalon al brigazii se apara. si intarirea lor cu forte  Crearea rezervelor de forte si mijloace medicale  Amenajarea terenului de rezerva pentru instalarea punctului medical al brigazii . ulterior prevede si amenajarea unui teren de rezerva pentru instalarea acestuia in caz de necesitate. Punctul medical al batalionului ce se afla in esalonul II al brigazii nu se instaleaza. scoaterii de pe cimpul de lupta  Amplasarea punctului in teren indepartat de rezervele si dispozitia de aparare  Paza si apararea Postul medical al companiei se instaleaza de catre instructori sanitari a companiei in apropierea punctului de comanda. Punctul medical al brigazii in aparare se instaleaza la o distanta de 10-12 km de la linia frontului in afara directei ei lovituri pricipale si patrunde traectul inamicului la 6-8 km. in apropierea cailor de aprovizionare si evacuare.5 km de la linia frontului intr-un adapost artificial. Postul de mijloace de tratament sanitar se instaleaza de catre instructorul sanitar al batalionului in directa apropiere de fiecare campanie si are drept scop de a scurta distanta de scoatere a ranitilor si de pe cimpul de lupta pentru aceasta se alege un teren cu proprietati de mascare. observare si comandantului de companie.

în cadrul căruia ei se repartizează în două grupe: răniţii şi bolnavii cărora le se va acorda un ajutor premedical în această etapă de avacuare medicală. In cazul cind batalioanele sint incadrate cu medici.Organizarea acordării răniţilor şi bolnavilor ajutorului premedical si a primului ajutor medical în apărare. raspindirea bolilor transmisibile la trupe 41. 42. Toate pierderile sanitare umane apărute în timpul războiului se numesc pierderi generale. consecințele leziunilor ce poartă pericol pt viață. . pierduţii fară veste şi căzuţii în prizonierat) -pierderi sanitare – răniţii şi bonavii care au pierdut capacitatea de muncă şi luptă pentru un termen nu mai puţin de 24 h care au fost înregistrat la etapele de tratament şi evacuare. Scopul-completarea si corijarea masurilor primului ajutor. Ajutorul premedical este acordat de felcerul batalionului la punctul medical al batalionului sau la punctul medical al regimentului. realizate in situaţiile cind viata rănitului sau bolnavului este ameninţata si masuri care pot fi aminate.Pierderile sanitare ale trupelor. daca n-a fost acordat la punctul medical al batalionului. La punctul medical al batalionului răniţii şi bolnavii trec triajul medical. Timp optim – 5-6H Volumul primului ajutor medical se imparte in doua grupe: masuri urgente. daca acest ajutor n-a fost acordat la nivel de regiment.Scopul primului ajutor medical este de a preveni compl posibile. deci fără primul ajutor medical. lichidarea consecințelor leziunilor care ameninţa viata BR și pregătirea RB pt evacuarea ulterioară. care se împart în 2 grupe mari :-irecuperabile (decedaţii.com Momente cheie in asigurarea medicala  Efectuarea gruparii d forte si mijloace a SM in timpul pregatirii de lupta  Acordarea ajutorului medical incontinuu  Promovarea masurilor de tratament si evacuare in focarele loviturilor cu ADM  Organizarea si efectuarea asigurarii medicale in subunitatile ce duc lupta de respingere a inamicului care a patruns in depozitul de aparare  Organizarea si efectuarea asigurarii medicale a subunitatilor in contraatac  Organizarea si efectuarea asigurarii medicale a subunitatilor in incercuire  Intensiicarea masurilor sanitaro-igienice si antiepidemice cu scopul de a exclude aparitia. Timp optim – 2-3h Primul ajutor medical se acorda de medicii cu pregătire generala la punctele medicale ale regimentelor.. ce nu prezintă o ameninţare imediata a vieţii si care se pot realiza la o etapa de evacuare superioara. detaşamentul medical iindependent. brigăzilor sau in batalionul medico-sanitar independent. şi RB care vor fi transportaţi la punctul medical al brigăzii.Release from Medtorrents. Noţiune şi clasilicărea lor. înlăturarea/combaterea complicațiilor grave. brigada. primul ajutor medical se va acorda la punctul medical al batalionului.

com Clasificarea pierderilor sanitare a. sala de pansamente auto. Schema include: postul de indrumare si control dozimetric. punctul de . clasif după numărul și modalitatea de acțiune a factorilor lezanţi care au influenţat în organismului uman:leziuni combinate – apărute în urma acţiunilor asupra organului a 2 sau mai mulţi factori lezanţi sau a 2 sau mai multe feluri de arme leziuni asociate . După gravitate:leziuni extrem de grave: răniţii cu leziuni incompatibile cu viaţa.lez prin subst toxice diferite (lacrimogene.lez prin subst cutano vezicante Clasa V – prin forme bacteriene/ prin toxine bacteriene Clasa VI – stări reactive de scurtă durată/stări reactive prolongate Fiecare din aceste grupuri conţine forme nozologice concrete (diagnostic diferit) b. terenul de triaj. complicat şi necesită tratament staţionar îndelungat. terenul de tratare speciala.Release from Medtorrents. Lor li se acordă ajutorul medical simptomaticleziuni grave: răniţi ce au leziuni ce poartă pericol pentru viaţă de regulă sunt fără conştiinţă cu diagnostic complex. iritante).umori. sala de pansamente.) 43. -lez prin subst cu acţiune toxică generală.I – boli infecț și parazitare.Desenaţi schema principială Cerinţele către terenul de instalare. cl.II. . -leziuni termice –leziuni prin iradiere. cortul de primire si triaj. Cl. doar printr-un singur proiectilleziuni multiple – leziuni a 2 sau mai multe regiuni anatomice prin 2 sau mai multe elemente a unuia şi aceluiaşi factor lezant. Clasificarea este internaţională şi dă posibilitatea de a compara numărul de indici analogi în diferite ţări (ex. cortul de evacuare. Ei au nevoie de ajutor medical de urgenţăleziuni de gravitate medie – răniţii şi bolnavii care nu au pericol pentru viaţă. factorilor lezanţi sau sunt legate cu condiţiile de luptă b.a. terenul de aterizare si decolare a elicopterelor. Clasa II – 2 grupuri – combustiile/degerăturile Clasa III – boala actinică acută/boala actinică cronică Clasa IV –lez prin subst toxice neuroparalitice. -leziuni Fiecare dintre aceste clase conţin un anumit număr de grupuri de leziuni omogene Clasa I – un număr mare de grupuri în funcţie de localizarea lezării şi profunzimea ei. pierderi sanitare în acț de luptă – răniţii. -leziuni chimice. . lez prin subst toxice asfixiante. factorul etiopatogenetic -leziuni mecanice. bolnavii în urma acţiunilor armanentului inamicului. Clasificarea pierderilor sanitare de luptă: a. dar deseori au necesitate de tratament staţionar îndelungat leziuni uşoare – răniţii şi bolnavii care pot să se autodeservească şi să se deplaseze desinestătător. de instalare a punctului medical al brigăzii.VI – bolile SN ș. izolator. Ei deasemenea au nevoie de tratament staţionar Pierderile sanitare în afara câmpului de luptă: se clasifică în conformitate cu clasifarea maladiilor în timp de pace şi conţine 22 de clase. c. înafara acţiunilor de luptă – sutn răniţii şi bolnavii apăruţi în adâncul spatelui frontului şi nu sunt legate direct de condiţiile de luptă. După tipurile de arme: d. cl. farmacia.atacă 2 sau mai multe regiuni anatomice sau a 2 sau mai multe organe. care se află în stare de agonie.

în scopul păstrării şi consolidării sănătăţii militarilor.măsuri ce pot fi amânate fără consec grave 2.. Prin condiţiile de activitate se subînţelege: totalitatea factorilor care în mod direct sau . paza şi apărarea lor.evidenţa şi darea de seamă Serviciul medical în condiţii de campanie îşi îndeplineşte funţia în condiţii specifice (factori ce vor avea influenţă decisivă în asigurarea medicală a trupelor). utilaje şi tehnici medicale.Noţiune de ajutor medical calificat. recuperarea în timpul cel mai scurt a capacităţilor de luptă.med. 4.suprafata terenului sa asigure intalarea comoda a tututor sectiilor functionala.protecţia subunit şi unit med -mil.. Acest tip de ajutor are drept scop înlăturarea consecinţelor RB ce poartă pericol pt viață. dar misiunile de bază sunt:-organizarea şi efectuarea unui sistem de măsuri ce ţin de acordarea la timp a asistenţei medicale răniţilor şi bolnavilor. de a preveni compl posibile. Ajutorul medical calificat – se acordă de către medicii chirurgi.Ajutorul medical calificat chirurgical .terenul e ales la o distanta inaccesibila pt tancurile inamicului. 6.terenul sa asigure mascare acestei etape medicale.terebul sa fie la o distanta de subunitatile militare tinta a inamicului. 3. în scopul elaborării noilor metode de profilaxie. .măsuri de urgenţă ( neefectuare  deces). menţinerea vieţii acestora.Ajutorul medical calificat terapeutic . terapeuţi în instutuţiile medico militare sau civile.pregătirea cadrelor medicale. Se împarte în 2 grupe:1. .Release from Medtorrents. .completarea serv.sa nu fie contaminat cu subst radioactive/toxice/bacteriene si starea sanitaro-epidemica sa fie satisfacatoare. trai şi de activitate de luptă.-geograf a teatrelor probabile de acţ militare. -Participă activ la completarea mobilizării.stud realiz ştiinţ med şi med-mil din lume. Organizarea şi efectuarea măsurilor de către serviciul medical ce ţin de protecţia medicală a personalului trupelor de armele. Volumul posibil ai ajutorului medical calificat in campanie. micşorarea numărului invalizilor de război.med. . În condiţiile de campanie serviciul medical organizează şi îndeplineşte o multitudine de măsuri cu caracter medical. bucataria de campanie.terenul sa fie ales la o distanta cit mai apropape posibil de focarele de pierderi sanitare in masa. Acest tip de ajutor e acordat în timpul maxim de 8-12h.cu cadre.stud.]n apropierea nemijlocita sa existe cai de evacuare si o sursa de apa. de efectele armelor de distrugere în masă. (neefectuare  agravare/deces). tratament şi management medical.măsuri de urgenţă (neefectuare  deces).terenul sa fi ales la distanta de directia loviturii principale a inamicului. 2.măsuri ce pot fi amânate doar ca excepție. -Controlul sanitar sistematic a condiţiilor de viaţă. 5. statia electrica.Misiunile serv med a AN în campanie si modalitatile de îndeplinire ale acestora.cond. . .. muncă. -Studiu sistematic a activităţii serviciului medical. . locul de odihna al personalului Cerinţe față de locul de amplasare: .com conducere.. 44.măsuri ce pot fi amânate fără consecințe 46. . Permanenta pregătire a cadrelor medicale Măsuri ce necesită a fi prevăzute în timp: 1.-Prevenirea apariţiei şi răpândirii maladiilor în rândul militarilor (mai cu seamă a celor contagioase). -Aprovizionarea trupelor şi a formaţiunilor medico-sanitare cu materiale sanitaro-farmaceutice.

tratarea sanitara parţiala. Morbiditatea. ce se acorda de catre medici specialisti in diverse ramuri (specialitati) chirurgicale.prezenţa locului pregătit. șoferi-sanitari. echipe de brancardieri. si de medicina interna in spitalele militare specializate. . vectorii.Organizarea ajutorului medical specializat. Pentru existenţă are nevoie de câteva condiţii: 1. 47. administrarea antidotilor in intoxicaţiile cu substanţe toxice. mater med. La orice et. Primul ajutor este acordat pe cimpul de lupta (in focarul de pierderi sanitare) prin autoajutor.respiraţie artificiala. pachet individ antichim. climatul -medico-geografică: 1. a pregăti RB pt trat ulterior. timpul optimal de acordare a aj med respectiv. Ajutorul medical specializat – forma superioară în acordarea ajutorului medical. trusa medicală pt trupe (pt toate ijl de transp. . ajutor reciproc. .hemostaza provizorie prin pansament compresiv sau prin garou.medic de prot individ (trusa med individ. aparatura de specialitate si medicamentele necesare. forţele serviciului medical implicate in acordarea lui. trusa medicală de campanie.antivomitive. .aplic pansam ocluziv în pneumotorace deschis. . mijl improvizate. Aceşti factori pot avea acţiune pozitivă sau negativă. gradul de protecţie a militarilor.aplicarea mastii contra gazelor in teren contaminat.Scop: restabilirea funcțiilor organelor și sistemelor. -medicală: 1. 2. 2. Timp optimal – primele 20-30min Dotare: mijl. . . .calmarea durerii . Factorii pot fi de natură:-de luptă : 1. triajul medical Triajul medical – parte componentă de bază a măsurilor de tratament şi evacuare în . 2.Prezenţa specialiştilor. încadrarea cu pers med. Masurile primului ajutor prevăd: . instructorilor sanitari. Relieful.med. timpul de acţiuni militare (ofensivă. 48. ce dispun de instrumentar.aplicarea pansamentului pe plaga.masaj cardiac extern. ajutor din partea sanitarilor.analgetice. lezaților prin subst tox de luptă este de primele 2 ore după sosirea acestora la etapa dată. . -logistică (gradul de asigurare cu tot necesarul a trupelor). cind este cazul.Release from Medtorrents.Scopurile şi conţinutul primului ajutor răniţilor şi bolnavilor pe câmpul de lupta.Timpul optimal 24h. gradul lor de acţiune şi de a întreprinde activităţi în scopul excluderii maximale a factorilor negativi şi de a utiliza pe larg în interesul serviciului medical factorii cu acţiune pozitivă.stingerea echipam ce ard. -fizico-geografică: 1.com indirect vor influenţa asigurarea medicală a trupelor în condiţiile de campanie. prezenţa dotării. sanitari pușcași.imobilizarea provizorie a fracturilor.. tipul de armament utilizat. 2. defensivă) 3. dar fiecare caz ei trebuie din timp depistaţi. 3. vol şi structura pierderilor sanitare 45. .uneori antibiotice. pachet individ de pansam).). 2. de a fi determinatre acţiunea acestora. Scopul primului ajutor consta in efectuarea celor mai simple masuri medicale pentru salvarea vieţii răniţilor si prevenirea complicaţiilor grave. .

locul de evacuare. diagnostic) 2. Dupa ce ste eliberat se trimite in arhiva armatei nationale unde se pastreaza 75 ani. RB ce nu necesită ajutor la etapa dată şi vor fi evacuaţi 3. RB ce nu prezintă pericol pentru cei din jur La teren de triaj în urma triajului medical sunt selectate următoarele 3 grupe: 1. În dependenţă de funţia îndeplinirii. medical al companiei şi postul mijloacelor de transport sanitar. Triajul medical se efectuează la postul de îndrumare şi control dozimetric are ca scop de repartizare a întreg torentului de RB în două grupe: 1. Fişa medicală primară.com campanie şi reprezintă – repartizarea RB pe grupe în raport cu necesităţiele omogene de tratament. Se scrie diagnosticul shi semnatura medicului +stampila. Menirea: se inclee pe foaia de observatie. 50. Este executat la toate etapele medicale şi toate secţiile funţionale după acordarea ajutorului medical. Triajul medical în fiecare caz poartă un caracter permanent şi de diagnotic. poziţia în care se transportă. profilaxie şi evacuare. necesitatea în acordarea ajutorului medical la etapa dată. boli incompatibile cu viaţa. 2 asistenţi/felceri. mijlocul de transport cu care trebuie evacuţi RB. secţia funcţională în care se va acorda ajutor. -are destinatie de a permite evacuarea r si b in spate.. 2 registratori şi o echipă de sanitari brancardieri.Postul Noţiune. galben-tr. conţinutul şi ordinea de completare. Toate datele se trec în fişa medicală. Triajul de evacuare şi transport are ca scop de a stabili direcţia evacuării RB. Răniţii uşor (care şi-au păstrat capacitatea de a se deplasa desinestătător sunt amplasaţi pe laviţe în al II rând. Rezultatele triajului medical sunt fixate cu ajutorul mărcilor de triaj (plăcuţe mici de diferite culori şi abreviaturi) ce se agaţă de echipamentul RB şi sunt trecute în documetele de evidenţă medicală. ordinea evacuării şi de a determina dacă este necesar însoţitor medic în timpul evacuării. RB brancardiaţi sunt instalaţi «în rândurile lui Pirogov» sau în evantai şi sunt triaţi în primul rând. RB ce prezintă pericol pentru cei din jur 2. în stare de agonie În secţiile funcţionale dupî acordarea ajutorului medical se execută triajul e evacuare şi transport. . silueta omului unde se arata locul shi profunzimea ranirii 4. La margine sunt fisii colorate: rosu -urgent. 49. Se efectuează triajul medical de către brigada de triaj: 1 medic. Triajul medical poartă un caracter permanent. destinaţia. RB ce necesită ajutor medical la etapa dată 2. Este constituita din citeva blocuri: 1. RB ce au raniri. aj med acordat la etapa data 5.. albastru-prin iradiere. ordinea acordării ajutorului. cu ce fel de arma a fost ranit 3. Sanitara. –este document juridic care este ca baza unor inlesniri de dupa razboi.Release from Medtorrents.cind a fost ranit. de pasaport (. negru-bolnav infectios. triajului medical este de 2 tipuri:  triajul din cadrul formaţiunii  triajul medical de evacuare şi transport triajul medical din cadrul formaţiunii are scop de bază de a aprecia gradul de pericol pe care-l prezintă RB pentru cei din jur.

sala de pansamente. sanitari 2 3. mijloace de îngrijire. sanita 4.pansamente sterile. registratori 2. sanitar.Repartizarea completelor de mater med la secţiile funcţionale ale PMBr Înzestrarea secţiiolor funţionale în cortul UST-56. . aparate de ventilaţie artificială a plămânilor injector fără ac Diverse: 2 mese de pansamente.atele. speciale : : pansamente sterile.com amenajarea şi destinaţia lor. antibiotice 2. Postul mijloacelor de transport sanitar reprezintă un teren ascuns pentru observarea inamicului. cratere etc).sala mare de pansamente. halate. ajutorul special Speciale: . masa pentru medicamente. scaune lungi. UZ-68 1. mărci de triaj terenul pentru triaj: -suporte pentru brancarde. pansamente sterile pentru combusitonaţi. lighean. cuier. . suporte pentru flacoane Cortul pentru primire şi triaj UST-56. atele. UZ-681. izolarea cu foc a zonei de luptă). bonete. scuane.pansamente sterile pentru combusitonaţi. completeleFuncţionale: . 2 ligheane emailate pe suporturi.completul stomatologului. lavoar. lavuar.comandantul plutonului aisitenţei medicale (medic generalist)stomat. postul de îndrumare şi control dozimetric: -instructor sanitar – dozimetrist dezinfector 2. instructori sanitari 2. masa pentru bufet. halate. . 51. masă pentru pansamente sterile. -rezervă de brancarde. în apropierea punctului de comandă – observare al comandantului companiei. Postul medical al companiei se instalează într-un adăpost uscat (groapa de bombe. locul de evacuarefelcer. în apropierea nemijlocită a căruia trec drumuri de aprovizionare şi evacuare. felcer sala de pansamente se instalează 52. masă pentru medicamente. terenul de primire şi triaj comandantul companiei 1 medic.Repartizarea personalului medical la secţiile funcţionale ale punctului medical al brigăzii Repartizarea personalului medical pe secţiile funcţionale 1. cuier. bonete. care se amenajează cu apă. instalaţii pentru 3 niveluri pentru 6 brancardiaţi. masa registratorului. pătrunderea unor grupări separate ale inamicului în spatele companiei. masa registratorului. La acest post se află maşini sanitare auto ale punctului mediacl al batalionului pentru a evacua «de la sine» RB din comapnie. complete pentru primire şi triaj funcţionale o parte pentru ajutorul spcial. -ladă pentru arme . mijloace de prim ajutor. măsuţă pentru instrumentarum medical.Release from Medtorrents. pentru a concentra răniţii şi bolnavii în caz de întrerupere a evacuării medicale (încercuirea comaniei. antibiotice2. Aşa posturi se prevăd în direcţia fiecărei companii al eşalonului doi şi se instalează de către instructorul sanitar pentru a scurta braţul de scoatere a RB. aparate de ventilaţie artificială a plămânilor – aparte de inhalare de O2. Instalează PMC instructorul sanitar al comapniei.

halate Izolatorul se află sub controlul felcerului-suporte pentru brancarde. -ajutor special (o parte) Cortul de evacuare-completul felcerului. -2 tabele unul cu semnul de alarmă (atomică. În 1887 a înfiinţat Institutul Medico-Militrar în russia . -aparat de cercetare chimic medicoveterinar. dar elemente de med. obiectul şi metodele de investigare. -suporte pentru brancarde. medicina aeronautică. evidenţa. -formele. complete sala mare. În afară de acesta aici se se păstrează completele care nu se folosesc – 10 pansam sterile. -lavuar. internistica de campanie. -pansamente sterile. -radiometru. -atele. Sala de pansamente auto GAZ-66-masa de pansamente hidraulică. dar şi rezerva materialelor medicale. -adăpost sub formă de ciupercă. -patologia specifică apărută în rezultatul acţiunii acestor factori lezanţi. Medicina militară – ramură a medicinei şi prezentarea sistemului de cunoştinţe teoretice şi activităţi practice orientate la păstrarea şi consolidarea sănătăţii efectivelor trupelor. acţiunea acestora asupra organismului uman. metodele de tratament. recuperarea medicală. -dulapuri. mască. -mijloc de alarmă Farm e instal într-un cort de tabără destinată de a primi materiale medicale. -completul pansamente sterile. lavoar.com postul de intrare şi control dozimetric: -dozimetrist. În evoluţia istorică a med-mil se constată că dezvoltarea acesteia a avut loc odată cu dezvoltarea formaţiunilor sociale. -bufet. -lavoar cu soluţii dezinfectante(cloramină)-halat. preîntâmpinarea leziunilor de luptă şi îmbolnăvirii . -cadă pentru dezinfecţia echipamentului 53. chimică). -pansamente sterile pentru combusitonaţi. medicinei şi domeniului militar. (Altele – chirurgia de campanie. -mijloace de îngrijire ale bolnavilor. Organizarea şi tactica serviciului medical definiţia. epidimiologia militară. tratamentului efectiv al răniţilor şi bolnavilor atât la pace cât şi în condiţiile de război. livrarea la cererea şefului PMBr. Med-mil se află la intersecţia ştiinţelor medicale şi domeniului militar. Ea a apărut ca ramură a medicinii odată cu apariţia statului centralizat şi armatelor premanente. -bară cu semnul stop. geografia med -mil. -scaun. Înzestrarea propriu-zisă: farmacia PMBr. -atele.academicianul Medic militar de către Iacob Velie în Petersburg. Întemeietorul med mil şi a şcolii med-mil în spaţiul român – generalul medic – Carol Davila. cuier. -măsă pentru primirea hrănii. -metode de profilaxie . Fiecare dintre ele îşi au obiectivele. bonetă. Med-mil e compusă din mai multe disciplini. formele şi metodele de studiu. păstrarea. masa de lucru.Release from Medtorrents. mil. navală). în istorie se întâlnesc încă de pe timpul lui Hipocrate – chirurgia militară. Obiectivele de studiu a med-mil:-factorii lezanţi ai armamentului şi situaţia de luptă. altul nivelul emisiei de iradiere când RB sunt contaminaţi cu substanţe radioactive. cea mai importantă – managementul sanitar/medico-militar ---organizarea şi tactica serviciului medical – ramură a med-mil ce se ocupă de organizarea asigurării medicale a trupelor doar în campanie. metodele de organizare a asistenţei medical a răniţilor şi bolnavilor -formele. igiena militară. -antibiotice-masa pentru registratori. toxicologia militară. -pansamente.Noţiune de medicină militară.

utilizarea în med-mil şi medicinii de dezastru .Release from Medtorrents. clinic Metode de studiu Istorico-descriptivă Metoda analitică Statistică Matematică de simulare.com Aspecte de bază a med-mil: managementul.