ŞCOALA GIMNAZIALA „CĂNUŢĂ IONESCU” URLAŢI Str. Viitor, Nr. 1, Tel – !""!#1$%#, E&'(il – )rl(ti*+o(l(,-(.oo.+o' Nr.

&&&&&, /i0 &&&&&&&&&&&&&&&&&&

R(1ort)l (*)1r( (+ti2it34ii )0it34ii /e 502343'60t
Localitatea Urlaţi este o localitate prosperă cu un nivel de trai mediu la nivelul judeţului Prahova, putem vorbi despre o activitate economică susţinută în ultimul timp, fapt care influenţează pozitiv posibilitatea acordării unor resurse financiare mai mari învăţământului. Scăderea numărului populaţiei adulte potenţial active, afectează echilibrul bu etar al sistemelor sociale. !in punct de vedere demo rafic, populaţia "colară din învăţământul preuniversitar a scăzut drastic la nivelul #ra"ului Urlaţi fată de anii $%&. 'ivelul mic al câ"ti urilor lunare în familiile elevilor influenţează ne ativ posibilitatea lăr irii bazei didactice la nivel de unitate "colară, părinţii acordând un sprijin financiar foarte scăzut "colii. (vând în vedere starea de sărăcie a populaţiei, este posibil să se a raveze fenomenul de abandon "colar, din cauza imposibilităţii susţinerii materiale a copiilor de către părinţi. )ursele de ajutor social, de studiu "i de merit acordate de *onsiliul Local, sunt un real sprijin pentru familiile elevilor. +tero enitatea mediilor familiale din care provin elevii enerează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, e,istând "i rupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială. +,istă, astfel, elevi proveniţi din medii sociale instabile, sărace sau dezor anizate, lipsiţi de motivaţie pentru învăţătură. (ctivităţile economice specifice zonei sunt a ricultură, industria "i comerţul. -ndustria ora"ului este reprezentată de ramurile e,tractivă, chimică, u"oară "i alimentară. !atorită construirii Parcului -ndustrial Urlaţi s.a dezvoltat industria chimică, un aport important îl au companiile Procter / 0amble 1deter enţi2 "i Plasticpa3 1ambalaje din plastic2. 4n domeniul panificaţiei funcţionează cinci societăţi comerciale 1#ltina, )obi, etc.2, acestea asi urând necesarul de pâine "i specialităţi pentru ora" "i comunele învecinate. ( enţii economici de pe raza ora"ului contribuie cu sume importante la bu etul *onsiliului Local. 4n anul "colar 5&66 7 5&65 la 8coala cu cls. - 7 9--- :*ănuţă -onescu; Urlaţi î"i desfă"oară activitatea un număr de 5% cadre didactice, dintre acestea 6< sunt titulari, 65 sunt suplinitori calificaţi, iar un cadru didactic este suplinitor necalificat. 4n ceea ce prive"te formarea profesională a cadrelor didactice 65 au 0radul didactic -, % au 0radul didactic --, 5 au definitivarea în învăţământ, iar < sunt debutanţi. 8coala dispune de personal didactic au,iliar "i anume= secretar "i administrator financiar, fiecare cu câte &,>& norme, la care se adau ă "i personalul nedidactic format din doi în rijitori cu un total de 6,>& norme "i un paznic de noapte. 8coala cu cls. - 7 9--- :*ănuţă -onescu; Urlaţi dispune de două corpuri de clădiri= pavilionul principal 1clădire reabilitată în anul 5&&52 în suprafaţă de 65?@ m5, care cuprinde= A săli de clasă, 6 laborator de fizică.chimie, 6 laborator de informatică, 6 sala de sport, bibliotecă, cancelarie, 5 birouri 1secretariat, director2, cameră amenajată pentru depozitarea laptelui "i a cornurilor, rupuri sanitare 1elevi2, rupuri sanitare 1profesori2, sală pentru material didactic, arhivăB pavilionul secundar necesită reparaţii capitale, în prezent fiind
1

na profesoară (. cu un total de ?@> elevi. urmând ca în vara anului 5&65 să fie reabilitat "i transformat în sala de sport "i două săli de clase. pre ătiţi de d. distribuiţi astfel= învăţământ primar= A clase 15&< de elevi2 "i învăţământ imnazial= A clase 16<% de elevi2.5&6? se adau ă două clase pre ătitoare.au obţinut Ple"ea (le. mobilier fra il. eleva Fimaru Gădălina din clasa a 9---a ) a obţinut locul -.#$92 4nvăţământ imnazial= nr. toţi de la clasa a 9---a (. premiul --"i (postol *iprian a9---a ( . (u fost necesare multe ore de pre ătire suplimentară "i un efort deosebit din partea elevilor "i a profesorilor. *ostache Feodora "i (postol *iprian menţiune. 8coala cu cls.au calificat la faza judeţeană.au calificat "i > elevi din "coala noastră. cel mai mare punctaj l. La limba romană.:*ănuţă -onescu.ra profesoara Pârcalabu (driana s. iar insuficienta dotare a cabinetelor este un punct slab. dintre ace"tia. cele mai bune rezultate le. .ului planificarea materiei se face în urma studiului aprofundat al 2 . Un lucru îmbucurător este faptul că anul trecut a crescut numărul participanţilor la olimpiadele "colare. menţiune.:*ănuţă -onescu. menţiune. 4n domeniul *urriculum.l profesor Smaranda s.andra a9---a ( .a obţinut elevul )arbu Laurenţiu a9---a ( .8892. Ceabilitarea acestui pavilion este cu atât mai necesară cu cât. elevi înscri"i 6AE. cel mai mare punctaj l. -or a la faza interjudeţeană. cel mai mare punctaj l. la etapa judeţeană a concursului s. aceste noi săli fiind ideale pentru clasele pre ătitoare.au calificat la faza judeţeană. Urlaţi a fost următoarea= 4nvăţământ primar= nr. lipsa unei săli de sport mai mare. câte 5 pentru fiecare an de studiu.7 9--. cursurile imnaziale se vor finaliza în clasa a -D a. La *oncursul interjudeţean de istorie a românilor '. Urlaţi dispune de bază materială pentru desfă"urarea în condiţii bune a procesului instructiv . din care promovaţi 6@A reprezentând 178. menţiune. 8coala cu cls.:*ănuţă -onescu. precum "i al disciplinelor la care s. La limba en leză elevi pre ătiţi de d.7 9--. educativ al elevilor. dar o parte a bazei materiale se deteriorează ca urmare a numărului mare de elevi "i a materialelor de slabă calitate folosite 1parchet "i lambriu deteriorat.au pre ătit.au obţinut elevii Ple"ea (le. . iar din anul "colar 5&65. potrivit proiectului Le ii 4nvăţământului.inte Luiza.folosit ca ma azie.andra premiul -. elevi înscri"i 6%5.au calificat la faza judeţeană. La matematică ? elevi pre ătiţi de d.5&66 situaţia promovabilităţii din 8colala *u clasele . Urlaţi în prezent funcţionează cu 6< clase. La istorie ? elevi pre ătiţi de d. La sfâr"itul anului "colar 5&6&.l profesor )ucur !aniel s.a obţinut elevul )arbu Laurenţiu a9---a ( . din care promovaţi 6@< reprezentând 171.7 9--.

Parcur erea materiei se face conform planificării. internet 7 "i e.amene.educativ. +levii "colii "i cadrele didactice participă la toate activităţile or anizate pe plan local. Principiul calităţiiB 3 . consum de apă. iar elevii claselor a 9---.au acoperit cheltuielile pentru i ienizare. Primăria "i *onsiliul local sprijină "coala în rezolvarea problemelor. având la bază principiul descentralizării "i fle. *onsiliul local este deschis dialo ului constructiv. 5 imprimante. 4ncepând cu anul "colar 5&66 7 5&65 8coala cu cls. calculator. cablu F9. etc.ibilizării. jaluzele.7 9--. -. telefon. aze naturale. colaborarea cu autorităţile locale "i comunitatea locală fiind benefică. reparaţii.educativ. astfel încât să aranteze condiţii cel puţin decente pentru desfă"urarea procesului educativ. curent electric. folosind activităţi de învăţare "i resurse adecvate clasei "i temei. care asi ură un sistem unitar de constituire a surselor de finanţare pentru fiecare unitate de învăţământ. 8coală are o bună relaţie cu comunitatea locală. al descon estionării "i asi urării calităţii.9--. (stfel.2 Politica educaţională. dintre care menţionăm= . Pro ramele *!8 sunt elaborate de profesorii "colii prin consultarea părinţilor "i elevilor. se dore"te a fi premisa cre"terii calităţii procesului de învăţământ. asi urând o dezvoltare pozitivă a activităţii.:*ănuţă -onescu. 8coala or anizează simulări pentru +valuarea 'aţională. în perspectiva inte rării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul +uropean al 4nvăţământului. (ctivitatea "colii noastre are la bază mai multe principii. 9eniturile financiare au fost de două feluri= bu etare 7 prin care s. Prezentul pro ram mana erial urmăre"te corelarea obiectivelor educaţionale stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ cu acelea specifice 8colii cu cls.trabu etare 7 sponsorizări 16& calculatoare. mobilier pentru o sală de clasă din partea P/0 Urlaţi2. Politica educaţională din "coala noastră vizează aspecte le ate de ridicarea calităţii procesului instructiv.:*ănuţă -onescu. . Urlaţi. donaţii din partea comitetului de părinţi 1televizor. Urlaţi a devenit unitate financiară de sine stătătoare nemaidepinzând de *entrul bu etar Liceul Feoretic )râncoveanu 9odă Urlaţi. *osturile per elev reprezintă un indicator de fundamentare a bu etului.istă un climat favorabil desfă"urării procesului instructiv. având în derulare proiecte de reabilitare a "colii "i alte proiecte care a"teaptă finanţare. în "coală e.documentelor curriculare. Pro ramul va fi elaborat în concordanţă cu cerinţele actualei reforme care se desfă"oară în învăţământ.a au pro ram bine or anizat de pre ătire suplimentară la limba română "i matematică pentru e.

Principiul susţinerii "i promovarii personalului didactic pentru dezvoltarea carierei.Principiul participării "i responsabilizării părinţilorB .Principiul respectării drepturilor "i libertăţilor copiluluiB .Principiul independenţei de ideolo ii. Principiul echităţii "i e alităţii de "anseB . :ire+tor..Principiul fundamentării deciziilor pe baza dialo ului socialB .ro<. =)+)r :(0iel 4 . reli ii "i doctrine politiceB .Principiul respectării diversităţii culturaleB .Principiul învăţării pe parcursul între ii vieţiB .Principiul descentralizăriiB . .