i luliana Carmen Stana • Ioana Zlătoia n J ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Gigliola 1 Lascu • Adelaida Glonţ • Andrei Fel"ier

it

Construcţii, insfalatii si lucrări publice

)VJ j r j j s r e r u l

Educâriisj,
C ercstlirjj,

Tinararuluj şi Sportului

Iuliana-Carmen Stan Adelaida Glonţ
5

Gigliola Lascu

Ioana Zlătoianu

Andrei Feher

Constructii, instalatii şi lucrări publice
# f I

manual pentru clasa a IX-a

M odulul I CONSTRUCTII
3

D upă pa rcu rgerea acestui m od u l vei f i capabil: • să utilizezi limbajul tehnic de specialitate; • să recunoşti tipurile de construcţii; • să identifici tipurile de construcţii; • să defineşti categoriile de elemente de construcţie; • să clasifici categoriile elemente de construcţie; • să realizezi machete simple pentru elemente de costrucţie; • să întocmeşti lista elementelor necesare realizării construcţiilor.

C onstru cţii - Manual pentru clasa a IX -a

1. T i p u r i

d e c o n s t r u c t ii

1.1 Definirea construcţiilor
Construcţiile sunt lucrări legate de teren, realizate cu scopul de a asigura condiţiile necesare desfăşurării vieţii şi diverselor activităţi ale oamenilor. Amplasarea lor este condiţionată de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului, de materialele folosite la realizarea construcţiei şi de condiţiile de mediu exterior. Principalii facto ri de care trebuie să ţinem cont la realizarea unei construcţii sunt: • om ul, căruia trebuie să i se asigure anumite condiţii în ve­ derea desfăşurării unei activităţi normale; • activitatea om eneasca pentru care e destinată construcţia şi care determină alegerea anumitor dotări; • m ediul exterior, care exercită asupra construcţiilor dife-rite acţiuni, în funcţie de condiţiile terenului.

Fig. 1.1. Şantier

1.2 Clasificarea construcţiilor după rol
Destinaţia de bază a construcţiilor, care reprezintă, în fapt, funcţionalitatea lor, grupează construcţiile în două mari categorii: clădiri şi construcţii inginereşti.

Fig. 1.2. Clădire

1.2.1 Clădiri
Clădirile sunt construcţii compartimentate, dotate cu instalaţii şi amenajate în scopul adăpostirii oamenilor, a animalelor, a mate­ rialelor etc. In clădiri, oamenii pot desfăşură activităţi sportive, de instruire, de odihnă, activităţi culturale etc.

D e exemplu: Teatrul este o clădire construită şi utilată special pen­
tru spectacole de teatru. Clădirile cuprind o serie de elemente ce acţionează în comun, pentru realizarea funcţiilor pentru care sunt destinate.

Fig. 1.3. C onstrucţie inginerească

Construcţii

I

Intr-o clădire se pot lua în considerare: • stru ctu ra - asigură siguranţă în exploatarea clădirii; • an sa m b lu l d e în ch id ere - separă spaţiul construit de me­ diu; • com p a rtim en ta rea - defineşte şi delimitează spaţiile interio­ are ale clădirii; • ech ip a m en tele - cuprind instalaţiile dintr-o clădire, inclusiv mobilierul necesar funcţionării acesteia. Pentru buna exploatare a unei clădiri trebuie respectate o serie de criterii funcţionale privind amenajarea spaţiilor. Sp aţiile un ei clăd iri, în funcţie de destinaţia lor, se grupează pe categorii de funcţiuni, după cum urmează:
> S p a ţ i i d e e x p l o a t a r e — acestea sunt încăperi folosite de
oameni în diferite scopuri.
Fig. 1.4 . Cam eră de zi

Spaţiile de exploatare pot fi situate în:

Fig. 1.5. D orm itor

♦ locuinţă: camere de zi, dormitoare. Camerele de zi moderne sunt simple şi relaxante, fară o decorare încărcată. Dormitoarele confortabile sunt spaţioase şi luminoase, de pre­ ferat cu draperii scurte şi perdele vaporoase. ♦ şcoală: săli de curs, laboratoare. Sălile de curs sunt încăperi destinate desfăşurării diferitelor activităţi educaţionale. Laboratorul este o încăpere special amenajată şi echipată cu un ansamblu de maşini, de instalaţii, instrumente şi aparate folosite în procesul didactic.
J

Fig. 1.6. L aborator

S tru ctu ra este an sam blul elem entelor de rezistenţă ale unei construcţii, c are au ro lul de a p relu a şi a transm ite către terenul bun de fu n d are toate în c ă rc ă rile existente în construcţie.
Fig. 1.7 . Sală de curs

Elem entele de în ch id ere sunt po rţiuni din c lăd ire , care sep ară sp aţiu l ex terio r, fiind în contact cu acesta. Elem entele de com partim entare sunt porţiunile din clăd ire care nu sunt expuse m ediului exterio r şi care delim itează sp aţiile închise. Echipam entele sunt in stalaţiile sa n ita re , de în călz ire, de v en tilare, de gaze, de telecom unicaţii etc. ’ Alegerea terenului de fundaţie a clă­ dirilor se face num ai după stabilirea natu rii terenului. 1N isipul, grohotişul şi pietrişul se mai numesc şi păm ânturi necoezive. L ucrările de finisaj reprezintă circa 20% din greutatea clădirilor de lo­ cuit.

Spaţiul de producţie este spaţiul dintr-o hală industrială unde. hale industriale. Birourile sunt încăperi în care lucrează una sau mai multe per­ soane. ♦ şcoală: anexe. Fig. Anexa este o încăpere alăturată unei săli de clasă. Fig. Baia poate fi pusă în valoare printr-o repartiţie judicioasă a obiectelor sanitare şi prin folosirea unor materiale de finisaj în culori adecvate. folosit pentru depozitarea alimentelor. La realizarea bucătăriei. unde se lasă hainele în păstrare sau se îmbracă echipamentele de protecţie. Fig. Hala de depozitare este o clădire acoperită. al instalaţiilor. 1.11. Bucătărie ♦ locuinţă: bucătărie.10. cu ajutorul uneltelor. a materialelor etc. la realizarea băii se ţine cont mai ales de as­ pectul funcţional. birouri.C onstru cţii . acestea sunt amplasate uneori la parterul locuinţei. 1. ^ SPAŢII A U XILIA R E . a mărfurilor. Birou . hale de producţie etc. produse etc. spre păstrare şi conservare. Vestiar Vestiarul este o încăpere situată într-o clădire. 1.9. unui laborator. In ultimul timp.8. cămară. Numite şi spaţii utilitare. Bucătăria. al echipa­ mentelor adecvate. In afară de acest tip de hală mai întâlnim: hale publice. care ocupă o suprafaţă relativ mare.M anual pcntfu clasa a IX -a ♦ hală industrială: hală. la mese special amenajate. are astăzi mul­ tiple utilizări. se creează anumite obiecte. vestiare. Acestea pot fi situate în: Fig. 1. Depozitul de materii prime şi materiale este o construcţie în care se depun. destinată îndeosebi depozitării diverselor materiale didactice. spaţii de producţie. ♦ hală industrială: magazii. Magazia este o încăpere destinată păstrării alimentelor. depozite de materii prime şi materiale. dar. aceasta reprezintă locul în care se adună întreaga familie.sunt încăperi care deservesc spaţiile de exploatare. mai ales. baie. diferite materiale şi materii prime nec­ esare în desfăşurarea activităţilor de producţie. folosită odinioară doar pentru gătit. este necesară folosirea unor suprafeţe de lucru rezistente la uzură şi a unor spaţii de de­ pozitare. Baie Cămara este un loc răcoros şi uscat. prevăzută cu mai multe deschideri.

în special cele de locuit. Hală . trebuie să facem apel la ultimele tendinţe din domeniul dotărilor şi al design-ului interior. Muzeul este o clădire proiectată în vederea adăpostirii instituţiei cu acelaşi nume. biblioteci). spitale. fiind un spaţiu de trecere.1 5 . Clădirea şcolii cuprinde ansamblul încăperilor (săli de curs. coridoarele. Creşterea urbană actuală şi diversificarea nevoilor individ­ uale ridică noi probleme privitoare la diferitele produse menite să satisfacă aceste nevoi. poate fi vopsit în culori mai vii decât cele utilizate pentru celelalte spaţii. săli de expoziţie. magazine etc. de combustibil şi energie. locuinţa trebuie amenajată astfel încât să ofere un nivel cât mai ridicat de confort. In acest sens. iar calitatea lor influenţează nivelul de trai al oamenilor.1 2 . Fig. săli de sport. C o rid or Fig. Hol Din categoria clădirilor civile fac parte clă d irile d e lo cu it (case. Locuinţa (casă sau apartament) este o încăpere care serveşte locuirii. primării etc. conservarea şi expune­ rea obiectelor de artă de interes istoric. în funcţie de destinaţie. scările etc. Indiferent de suprafaţa acesteia. Holul este prima încăpere la intrarea într-o locuinţă şi spaţiul cel mai circulat. CLĂDIRILE. artistic sau tehnic. 1. gări.).1 3 . muzee. blocuri. precum şi cele a d m in istra tiv -cu ltu ra le (birouri. 1 .holurile. se pot grupa în următoarele categorii: ^ CLĂDIRI CIVILE: locuinţe. Muzeu Fig. Astfel de spaţii sunt destinate oamenilor . 1. de forţă de muncă. deoarece realizarea şi exp­ loatarea lor necesită cantităţi mari de materii prime. cele so cio -cu ltu ra le (şcoli. hoteluri). şcoli. Proiectarea spaţiilor unei clădiri trebuie să respecte criterii de or­ din funcţional şi estetic. animalelor sau manipulării materialelor. 1.sunt acele spaţii care permit accesul şi deplasarea în încăperile unei clădiri. O amenajare atentă a holului poate da întregii gospodării un aspect plăcut. muzee. Fig. care se ocupă cu strângerea.1 4 . teatre. Un loc aparte între aceste produse îl ocupă construcţiile. Coridorul. laboratoare) amenajate special pentru a permite desfăşurarea diferitelor activităţi de instruire.Construcţii ^ SPAŢII DE CIRCULAŢIE .

maşini şi unelte. fluxuri tehnologice. hale. Dimensiunile spaţiilor şi modul de compartimentare sunt determi­ nate de utilaje. construcţii hidrotehnice etc. Căile de comunicaţie pot fi: ♦ rutiere: şosele. în cadrul căreia. înălţată pe un edificiu (Ba­ zilica San Pietro). străzi. crame etc. In cadrul acestora au loc diferite pro­ cese de producţie din sectorul zootehnic (grajduri şi adăposturi pentru animale şi păsări) şi cel agrovegetal (sere. C on trafort .M anual pentru clasa a IX -a ^ C L Ă D IR I IN D U ST R IA LE: uzine. Aceste clădiri au o mare diversitate. 1. materiale sau pentru a transmite informaţii.I C onstrucţii . sere. 1. fabrici de nutreţuri. C ram ă „ 1.19. r r Fig. ateliere Clădirea industrială este o clădire în care se desfaşoară activităţi privind prelucrarea materialelor şi transformarea acestora în pro­ duse. instalaţii. circulaţie interioară Fig.2 Clădiri inginereşti Construcţiile inginereşti cuprind toate acele categorii de construcţii care nu au caracteristicile clădirilor. agricole. Fig. Domul este o cupolă monumentală. D om > C Ă I DE COM UNICAŢIE Căile de comunicaţie realizează legătura dintre două puncte. D e exem plu: Crama este o clădire din cadrul viei. în care se prepară vinul şi se depozitează uneltele de lucru. se realizează producţia. prin prelucrarea mecanică. de obiecte.2. domuri. 1 .17. ^ C L Ă D IR I A G R O ZO O TEH N IC E: ferme. crame). 1. Spaţiu de producţie e tc - D e exem plu: Uzina este o unitate industrială dotată cu maşini şi instalaţii. trotuare. utilizând în procesul de producţie diverse echipamente. Construcţiile inginereşti includ diverse alte lucrări necesare aşezărilor omeneşti: Fig. pentru a asigura transportul de persoane. tehnică. Clădirile agrozootehnice sunt destinate producţiei şi depozitării produselor viticole.1 6 . magazii. căi ferate. chimică a unor obiecte ale muncii. cum ar fi: poduri. datorită gamei largi de pro­ cese industriale pe care trebuie să le adăpostească şi să le deservească.1 8 .

XVI. Acolo unde se conduce pe p artea d reap tă. • M arele Zid chinezesc afost construitîn seco lu lalIII-leaî. Straturile rutiere se aşază pe partea amenajată a terasamentelor. în sen su rile girato rii. • sistem e ru tiere rig id e —au îmbrăcămintea din beton de ci­ ment. se num eşte rotondă. în ţă rile în care traficu l se desfăşoară pe p artea stân ga. strada permite circulaţia pietonilor şi a vehiculelor. ia r pietonii aflaţi pe trecerea de pietoni a u n u i drum cu două sen su ri de m ers trebuie să se u ite m ai în tâ i în p artea stân gă. Linia străbătută de o cale de comunicaţie între două localităţi se numeşte rută. ’ P rim ulm uzeuafo stco nstruitîntr-o a rip ă a P rop ileelor A tenei. reg u lile se ap lică exact invers.H . pavată sau asfaltată.2 2 . cu acoperişul în form ă de cup olă. aceasta mai este definită drept o stradă largă."au în componenţă straturi cu lianţi organici. totodată. Şoseaua este o cale de comunicaţie terestră interurbană. circ u laţia traficu lu i se desfăşoară pe p artea d reap tă sau pe p artea stân gă. care se numeşte p a tu l drum ului. sem nele de circu laţie su nt am p lasate. în m ajo ritatea cazurilor. & y x * x K < > o < > < > < > < > < > < > < > c < > < c < > < x > < > c > v > > ^ în funcţie de ţa ră .H . pe p arte a d reap tă a drum ului. Pod 9 ooc . 1.2 0 . 1.2 1 . rezervată circulaţiei pietonilor. care permite accesul în oraş. A utostradă Fig. Trotuarul reprezintă porţiunea amenajată de-a lungul unei străzi. vehiculele m erg în sen su l invers acelor de ceasornic. 1 . Trotuar Fig. Suprastructura şoselei este acea parte care conţine siste­ mul rutier şi amenajarea terasamentelor. în sec­ olul a lV -le a Î. respectiv straturi bi­ tuminoase.Construcţii I Tipuri de sisteme rutiere: • sistem e ru tiere su p le (flexibile sau nerigide) . Cale de comunicaţie amenajată în interiorul localităţilor. Fig.şirestau rat în tre secolele XV . • C onstrucţia de zid ărie de plan c ir­ c u la r.

25. aerogara. viaducte. construcţie amplasată în apropierea pistei de decolare şi de aterizare. metal. instalaţii de automatizare şi instalaţii de telecomunicaţii. A erop ort m M r H * Construcţiile amenajate pe malul unei ape navigabile. construcţie din lemn. datând din epoca bronzului.C onstru cţii . podeţe. aterizării şi întreţinerii avioanelor. M etrou ) ooo < Cromlehul este un monument sa­ cru . 1 . Aceasta este utilizată de trenuri. reviziei şi reparaţiei acestora. Cursul de apă care leagă două mări. * pentru a ajuta operaţiile portuare şi a servi la consoli. două fluvii şi care serveşte la navigaţie.a. se numeşte cale fera tă. care poate fi situată la nivelul terenu­ lui. tuneluri ş. Fig. beton sau piatră. tren. 1 .2 4 . Fig. Podul umblător este un pod plutitor. darea malurilor. magazii ş.2 6 . persoane. este destinat adăpostirii avioanelor sau desfăşurării lucrărilor de întreţinere. paralele. precum şi construcţii necesare reparării. Calea ferată de comunicaţie. Fig. asigurându-i continuitatea peste un obstacol natural sau artificial. construcţii pentru deservi­ rea călătorilor şi a traficului de mărfuri (clădiri de călători. pe care rulează tren­ ul. Căile navale de comunicaţie sunt căi special amenajate pentru a permite deplasarea mijloacelor de transport pe apă. are rolul de a susţine o cale de comunicaţie terestră (şosea sau cale ferată). diguri. metrouri. 1. * * . alcătuit din pietre verticale dis­ puse în cerc. întreţinerii. tramvaie.). subterană sau suspendată.M anual pentru clasa a IX -a ♦ navale: canale de navigaţie. 10 . echipării şi alimentării materialului rulant. se numesc cheiuri.a. lucrări de artă . Calea ferată se compune din linia propriu-zisă. 1. Hangar ♦ aeriene: aeroporturi. Aeroportul este un sistem alcătuit din terenul. Căile aeriene de comunicaţie sunt construcţii care permit desfăşurarea în bune condiţii a traficului aerian. este destinată circulaţiei vehiculelor pe şine sau cablu. baraje etc) se numeşte can al de navigaţie. numit şi bac. Cale ferată Drumul format de două şine de fier. poduri. Hangarul. clădirile şi elementele necesare decolării. Podul. la distanţe egale în jurul unei pietre mai mari. metrou. Fig.poduri. ♦ căi ferate: tramvai. irigări sau la construcţii hidrotehnice (poduri.23.

din loc în loc. fiind folosit pentru circulaţia vehi­ culelor sau pentru alte scopuri. C o n tr a fo r tu l este un m asiv de zidărie sau beton. 1. Digul este o construcţie hidrotehnică din piatră.29 . cu grosime mică în raport cu celelalte dimensiuni. * • * . Tunelul este o construcţie subterană care traversează un masiv muntos sau trece pe sub o apă. pentru ridicarea nivelului apei în amonte şi crearea unui lac de acu­ mulare. lân g ă o clădire în a ltă . A rc u . la tre­ cerea lor peste obstacole. un zid sau care se aşaz ă " . Zidul de sprijin reprezintă elementul de construcţie. ♦ arce. formată din una sau trei arcade bogat decorate şi amplasate pe o arteră de circulaţie sau într-o piaţă. Tunel * E c lu z a este o construcţie hidrotehnică executată pe • trase u l unei căi navigabile. 1. Fig. care serveşte la apărarea malurilor sau la dirijarea cursului de apă. 1. ♦ baraje. * ’ Fig. care se execută ca structură auxiliară. Canal de navigaţie > C o n st r u c ţ ii h id r o t e h n ic e Construcţiile hidrotehnice reprezintă ansamblul de construcţii şi amenajări destinat utilizării în scopuri energetice. ♦ ziduri de sprijinire. pământ sau be­ ton. Arcul este o construcţie monumentală romană. Fig. pentru a susţine sau a uşura exploatarea unei căi de transport terestru sau de apă. Podurile sunt construcţii care susţin căile de comunicaţie. de beton. irigaţie. ♦ tuneluri. 1. alimentarea cu apă etc. pentru a o consolida. Construcţia hidrotehnică. pentru navigaţie. aşezată transversal în albia unui râu.Construcţii L u c r ă r i d e a r t ă p e n t r u c ă i d e c o m u n ic a ţ ie Lucrarea de artă este o construcţie de lemn. . executată în lungul malului unui curs de apă.2 8 . • care în groaşă. mm ■ _____ Fig. metalică sau mixtă. se numeşte baraj.3 1 . aşezat vertical şi destinat preluării forţelor exterioare exercitate asupra construcţiei.3 0 . Tunel rutier ♦ diguri. ♦ poduri. de zidărie. pentru a face le g ătu ra în* tre două porţiuni cu n ivelu ri diferit.

Rezervoarele sunt construcţii destinate înmagazinării lichi­ delor. buncăre. dispozitive şi aparate ce servesc la distribuţia şi utilizarea energiei electrice. în scopul evacuării lor la reţeaua de ca­ nalizare publică. ne­ voi menajere sau în diferite procese tehnologice. cât şi legătura cu ca­ nalizarea din reţelele publice. are rolul de a înmagazina apa şi de a Fig. în categoria instalaţiilor exterioare intră instalaţiile de ali­ mentare cu apă. ci sunt combinate în cadrul ansamblului. 1 . Instalaţiile de canalizare servesc la colectarea apelor murdare. iar cele de gaze Fig. Instalaţiile sunt menite să asigure condiţii normale de muncă şi de odihnă celor ce locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădirile re­ spective. 1. Instalaţiile de încălzire asigură temperatura prescrisă în încăperi sau alimentarea cu energie termică a unor aparate.M anual pentru clasa a IX -a > Reţ ele d e a l im e n t a r e c u a p ă . Siloz Fig.33. care cuprind instalaţiile exterioare şi interioare de alimentare cu apă a uneiclădiri. Coş de fum Construcţiile speciale sunt construcţiile la care elementele de rezistenţă nu mai apar grupate în elemente verticale şi orizontale. g a z e .de canalizare.32.36. Fig. Instalaţiile interioare de alimentare cu apă se compun din reţeaua interioară de distribuţie a apei şi obiectele sanitare la care se consumă apă.37. > C o n s tr u c ţii s p e c ia le : castele de apă. Reţea electrică servesc la obţinerea energiei termice necesare pentru încălzire. Acestea asigură atât legătura clădirii cu sursele de alimentare. construcţie constând dintr-un rezervor de apă. coşuri de fum .I C onstrucţii . Reţelele publice cuprind ansambluri de elemente. Ecluză Fig.3 4 . 1.35. depozite de gunoi. Castel de apă Fig. Castelul de apă. menajere sau industriale. silozuri. 1. 1. CANALIZARE Reţelele de apă reprezintă ansamblul de conducte de apă. unde pot apărea şi alte tipuri impuse de necesităţile funcţionale. 1. 1.38. Pod din m etal 12 . cu energie electrică şi. Rezervor de apă Fig. susţinut la înălţime de un turn. e n e r g ie . rezervoare de apă.

în orele de consum maxim. siguranţa structurii este determinată de gradul seismic al teritoriului. în cazul unei acţiuni normale. Z id de sprijin la intrarea în tunel ' ooo < X > < > < X > 0 < > < > < > < > < X > < > < > < > < X K > < K > C < X > < > < > c i > Lungimea reţelei de căi ferate din • România este de 11.385 km. Coşurile de fum au rolul de a asigura tirajul necesar arderii şi de a evacua în atmosferă. Aceste condiţii se asigură din proiectare. găzduieşte muzeul „Theodor Pallady” . a materialelor granulare sau pulverulente şi au rol de depozit-tampon. Materialele. de aceea. este Casa Melik (1760). destinate depozitării. Rezistenţa la foc reprezintă capacitatea unei construcţii de a rezista la solicitările termice produse în timpul şi din cauza incen­ diilor. Condiţiile de ordin arhitectural-estetic asigură construcţiilor un aspect plăcut. liniile prea elaborate au fost înlocuite cu cele clare. gazele şi pulberea ce rezultă din arderea unor combustibili.3 Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească construcţiile Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească construcţiile sunt: rezistenţa şi stabilitatea. să sufere modificări sub acţiunea încărcărilor. Condiţiile economico-organizatorice privesc costul construc­ ţiilor. ' Cea mai veche clădire civilă din Bucureşti. elementele clădirii. pe o durată lungă de timp.Construcţii I compensa presiunea dintr-o reţea de alimentare cu apă.4 0 .1 Rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor Rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor sub acţiunea încărcărilor se referă la deformaţiile. Construcţiile de tip buncăr servesc la depozitarea. 1^ 1. durabilitatea.4 1 . modul de execuţie. 1820. 1. soluţiile alese. la mare înălţime. fisurarea şi rezistenţa elementelor de construcţie. funcţionalitatea. Actualmente. • care îşi păstrează forma originală din anul. Fig. pe o durată scurtă de timp. execuţie şi exploatare. a materialelor granulare sau pulverulente. Silozurile sunt construcţii. materialele folosite. din care • electrificată 3. Acţiunea seismică reprezintă principala sursă de avariere gravă sau de prăbuşire a clădirilor. Z iduri de sprijinire la intrarea în pasaj Fig.4 2 . 1. Dig 1.888 km. cu modele simple cu o compoziţie arhitecturală corespunzătoare.3. termenele de execuţie. Fig. Pentru clădirile civile. 1. 13 . de fapt. în vederea păstrării lor în condiţii bune. întregul sistem al clădirii nu trebuie ca.

este cuprinsă între 20 şi 50 de ani (durabilitatea normală). de utilizarea normală şi întreţinerea în timp a clădirii. sub aspect termic. calitatea execuţiei şi a materialelor. . de dimensiunea elementelor de construcţie. 1. al dotărilor şi al echipamentelor etc. 1. 14 . elementele de .este obţinută prin folosirea unor materiale rezistente la acţiunile mediului înconjurător sau prin protejarea materialelor cu pelicule de protecţie. | reprezintă capacitatea acestuia de a se aprinde contribuind la | . 1. 1 . Fig. f construcţie se caracterizează prin gradul de combustibilitate şi i i limita de rezistentă la foc. la amplasarea mobilei şi a altor dotări. la cât de spaţioasă precum şi la efectul pe care dorim să îl obţinem. creşterea cantitătii de căldură emise în timpul unui incendiu. | Fig. Spaţiu nefuncţional Atunci când dorim să decorăm o încăpere. clădirile se îm­ part pe verticală în etaje şi pe orizontală în încăperi.este influenţată de tipul structurii.3.45.3 Funcţionalitatea Fig. Pentru o bună funcţionalitate. Spaţiu funcţional Funcţionalitatea reprezintă utilizarea construcţiei conform destinaţiei pentru care a fost concepută. dimensiunile şi modul de distribuire a încăperilor.M anual pentru clasa a XX-a f • Din punctul de vedere al rezistenţei la foc. Un aspect esenţial al calităţii clădirilor este modul în care acestea răspund cerinţelor utilizatorilor sub aspectul funcţionalităţii.44.4 3 . | | • Combustibilitatea unui material sau element de construcţie.2 Durabilitatea Durabilitatea reprezintă durata normală de funcţionare în timp a principalelor elemente de construcţie. Se observă că durabilitatea: . acustic.3. aspectul funcţional se referă în primul rând la condiţiile de locuire. Pod degradat în timp 1. Pod rezistent în timp 1. Fig. la gradul de confort pe care acestea îl oferă. al dimensiunii spaţiilor. In cazul clădirilor de locuit. trebuie să ne gândim la funcţionalitatea ei.C onstru cţii . Construcţiile cu o durată de funcţionare mai mică de 20 de ani sunt considerate provizorii. . Cerinţele funcţionale se referă la: forma.46. adică al scopului pentru care au fost proiectate şi executate. fară pierderea calităţii necesare exploatării.

Acestea ar fi doar câteva exemple de situaţii-problemă. care se pot ivi la elementele exterioare ale clădirii. executarea tencuielilor. Recepţia se efectuează de către comisii de specialişti şi reprezintă actul final care atestă ex­ ecutarea lucrării conform proiectului. D e exem plu: se poate tasa terenul din cauza studiilor de teren necorespunzătoare.Construcţii 1. dacă utilajele nu sunt livrate la timp. dacă nu este asigurată forţa de muncă necesară şi nu sunt utilizate materiale de bună calitate.problemă. dacă nu s-a folosit tipul de beton stabilit conform proiectului. pot apărea şi în cazul executării elementelor de finisaj. dacă graficul investiţiei nu este corect făcut. Lucrările de construcţie. a vopsitoriilor şi a zugrăvelilor de slabă cali­ tate. 1. Fig. din cauza folosirii unor materiale necorespunzătoare sau din cauza nerespectării tehnologiei.4 Contexte în activitatea de constructii y De la proiectarea şi până la realizarea unei construcţii se pot ivi o serie de situaţii. se pot fisura elementele de construcţie. Tencuială împuşcată 15 . după ce au fost executate conform proi­ ectului. documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor de calitate. pot apărea o serie de probleme în realizarea construcţiei. Tencuială reparată Fig. dacă nu a fost bine izolată etc. sunt recepţionate şi date în folosinţă. Dacă acestea nu sunt corect realizate. se poate desprinde acoperişul. ceva mai uşor de remediat de data aceasta.4 8 .4 7 . 1. dacă acesta nu a fost bine ancorat. D e exem plu: montarea incorectă a plăcilor de gresie sau faianţă. Situaţii-problemă. se poate inunda clădirea. De asemenea. Realizarea unei construcţii impune ela­ borarea unor studii şi proiecte. pot apărea o serie de probleme în timpul execuţiei.

c. inginereşti. ' Barajele fac p arte din categoria co n stru cţiilo r: P recizează ce rep rezin tă durabilitatea co n stru cţiei şi ce factori o influenţează? A so ciază categoriile de co n stru cţii inginereşti din coloan a A cu tipurile de co n stru cţii din co lo an a B. B © N o tează cu A afirm aţiile adevărate şi cu F pe cele false.Manual pentru clasa a IX -a O încercuieşte litera ce corespunde variantei corecte: I. ateliere. irigaţii. 3. filtre.C onstru cţii . căile de co m u n icaţii. fisurarea şi rezistenţa elem en telor de co n stru cţie. civile. p od uri. a) b) c) © © m u zee. baraje. d. © C o m p araţi im aginile din figurile de m ai jos: 16 ■ . ag ro zo o teh n ice. a. 2. C lădirile civile cu p rin d : a) b) c) II. b. p od uri. a) b) c) R ezistenţa şi stabilitatea co n stru cţiilo r sub acţiu n ea în cărcărilo r se referă la deform aţiile. co n stru cţiile h id ro te h n ice . con stru cţiile speciale. A 1. A m p lasarea clădirilor este c o n d iţio n ată de caracteristicile terenului. căi ferate. lucrările de a rtă p en tru căi de com u n icaţii. e. de m aterialele folosite şi de condiţiile de m ed iu exterior. C o n stru cţiile inginereşti fac p arte din categoria clădirilor. 4 .

5 0. ele trebuie să asigure condiţii de confort şi izo­ lare.4 Elemente de izolaţii Lucrările de izolaţii protejează interiorul clădirilor de infiltraţiile de apă. 1 r ■.4 9 . 2.5 1 . împotriva zgomotelor şi a apariţiei coroziunii. cu roluri bine definite. Fig.1 Categorii de elemente de constructii.1. 1. 1. decorativ şi igienico-sanitar. de finisaj. 2. de a asigura iluminarea naturală şi de a închide clădirea la partea superioară. ferind-o astfel de intemperii. El e m e n t e d e c o n s t r u c t i i A c o p e r iş 2. Fig.1 Elemente de rezistentă y Fig. de compartimentare şi închidere.1.2 Elemente de închidere şi comparti­ mentare Elementele de compartimentare sunt cele care împart clădirea pe verticală şi pe orizontală. Elemente de finisaj 2. Elementele de închidere au rolul de a permite accesul în clădire. construcţiile sunt expuse unor agenţi agresivi. Din cauza interacţiunii cu mediul în care sunt amplasate. Elementele de compartimentare şi închidere au rolul de a deli­ mita spaţiile construcţiei de mediul exterior şi de a compartimenta construcţia pe funcţiuni. 1. Elemente de închidere şi com partim entare 2. Structura de rezistenţă reprezintă subsistemul care asigură preluarea şi transmiterea încărcărilor ce solicită construcţia. 1. Elemente de rezistenţă Elementele de rezistenţă formează structura de rezistenţă a construcţiei şi asigură stabilitatea acesteia. Categoriile de elemente de construcţii ale unei clădiri sunt: de rezistenţă. elementele de construcţie trebuie protejate cu materiale speciale.1. funcţional.Elemente de izolaţii . Clasificare y P or « te d e s p ă rţit la n şo u Clădirile sunt alcătuite din mai multe elemente de construcţii.Construcţii 2 . în scopul prevenirii degradării.1. de izolaţii şi de instalaţii. la interior.5 2 . Fig. de variaţiile de temperatură.3 Elemente de finisaj Elementele de finisaj au rol constructiv.

independent de condiţiile meteorologice exterioare. Sunt importante atât partea carosabilă.M anual pentru clasa a IX -a 2. Infrastructura şi suprastructura căilor de comunicaţii * Drumul este calea de comunicaţie terestră alcătuită dintr-o fâşie de teren special amenajată (pietruită.t'< <'OOOOC»'>> i Climatizarea este operaţia prin care aerul dintr-o clădire este . deci. evacuarea apelor uzate. B uncăr = construcţie alcătuită dintr- un recipient de oţel. 1. obţinut din pet­ rol sau huilă. .1. puritate şi : mişcare. depozitării materialelor etc.1. . material mărunt.6 Căi de comunicaţii. cât şi părţile laterale ale drumului. Se deosebesc: Bitum = produs solid. Trepidaţie = mişcare vibratorie a unui sistem tehnic. Intem perie = fenomen meteorologic nefa­ vorabil. de beton etc. acestea din urmă fiind destinate staţionării. încălzirea şi ventilarea încăperilor. Lucrările de terasamente alcătuiesc infrastructura căii ferate. iar suprastructura e alcătuită din şine. în timpul funcţionării lui. trebuie proiectate în concordanţă cu acestea. îmbrăcămintea.53. Filtru = construcţie care reţine impu­ rităţile din apele folosite. Elementele de instalaţii necesare unei bune funcţionări a clădirilor se sprijină de elementele de construcţie ale clădirilor şi. b) elemente de suprastructură = partea amenajată a drumului. * Calea ferată este calea de comunicaţie pe care circulă trenurile de marfă şi cele de călători. alimentarea cu energie şi gaze naturale. asfaltată. depăşirilor. dezinfectarea apelor a) infrastructura drumului — ansamblul de lucrări care susţin fundaţia. aşezat între două elemente de cons­ trucţie. | menţinut la o anumită temperatură. 2. <0<00000< » » X « « X X X X > > > << O O C < ^ > > X <'< <<K<><X>0'> > > >:-C< «'00<X >0'> .> > > < <'OOOOOOOOOH A nticoroziv = substanţă ce împiedică coro­ ziunea. /p 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 < « !0 0 0 0 0 0 0 9 0 > » 0 < « « « 0 0 0 0 0 0 9 0 v > 0 0 c 0 0 « 0 0 0 0 4 ^ 0 0 0 0 c < k 0 0 0 0 0 0 0 < > ^ 0 0 0 < < 0 d < 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 c 0 0 0 < > 0 0 0 < x Fig. bal­ ast.5 Elemente de instalaţii Lucrările de instalaţii dintr-o clădire asigură alimentarea cu apă. umiditate.C onstrucţii . plastic. Elemente de instalaţii . pavată). traverse. de cu­ loare neagră. destinată depozitării tempo­ rare a unor materiale granu­ late. şi un schelet de susţinere. nisip. Staţie de clorizare = staţie de dozare a reactivilor pentru murdare. Izolaţie = strat de material izolant.

... izolaţii fonice...Construcţii I O Completează...... drum...... elemente de izolaţii. p a rte a . izolaţii anticorozive. elemente stabile........ din coloana B.. elem ente de legătură.... muzeu... împiedică pătrunderea frigului în încăperi... In frastru ctura... d.... infrastructura drumului......... izolaţii hidrofuge.. opresc vibraţiile.... 2.... selectează categoriile de elemente de construcţii: elemente de rezistenţă.. asigură stabilitatea construcţiei.... © B a.. elem ente elastice. 0 Numeşte elementele care îm part clădirile pe verticală şi pe orizontală şi în ce scop.... protejează clădirile de zgom ote şi îm potriva agenţilor corozivi.. opreşte pătrunderea apei în clădire. opreşte pătrunderea zgom otelor. elem ente de rezistenţă........... A 1. c. Elementele d e ..... izolaţii termice.. © Asociază fiecare tip de izolaţii din coloana A cu rolul corespunzător acestuia. variaţiile d e ....... O © Precizează tipurile de elemente de construcţie din locuinţa ta.... b.. 19 ...... elemente definisaj... de infiltraţiile d e . spaţiile libere din definiţiile de mai jos: Lucrările de iz o la ţii.. 4. instalaţii de apă-canal.. . 3.. în caiet.. deversor.. protejează construcţiile îm potriva agenţilor corozivi.... in te rio ru l........ D in lista de mai jos.a drumului.... e.......de rezistenţă. este ansamblul elementelor c a re ............ alcătu in d . Identifică elementele de construcţii din următoarea listă: pod.

\ rolul de a prelua încărcările care acţionează asupra construcţiei şi de rioare). Elem entele com ponente ale unei clădiri Cornişă Ferestră Soclu Trotuar 20 ... • O O C O O O O O O O O O . ----. din piatră. Cele două subansambluri în care pot fi grupate elemen­ tele unei clădiri. 2. Cea mai fascinantă construcţie din Infrastructura este alcătuită din: fundaţii..00 este cota pardoselii finite a parterului.M anual pentru clasa a IX -a pOOOOOCOOOO<XX»». cel mai înalt zgârie-nori din lume..2. beton \ cota zero (± 0. a le transmite infrastructurii. sunt: infra­ structura şi suprastructura. planşee. simetriei şi perfecţiunii. stâlpi. piramida lui Cheops. după poziţia lor în raport cu terenul. Elemente de rezistentă Totalitatea elementelor de rezistenţă formează structura unei construcţii. simbol chinezesc a l: unităţii. este >Cota ±0. are ce se intersectează între două suprafeţe de sticlă (geamurile interioare şi exte.00). r-O »> o o o « o o © o o o o o o— ’• « ' O O OO OO OO ox > «x x xx x > » •C<0<K<00000'-' i Suprastructura cuprinde partea de structură aflată deasupra cotei zero (±0. II Planşeu peste et.pereţi. şarpanta acoperişului . este asemenea unui diamant gigantic. măsoară aproximativ cât u n : zgârie-nori cu 50 de etaje....X *o o o c o o o o o o o O n Egiptenii îşi construiau piramidele.. Balcon Planşeu peste parter Planşeu peste subsol Perete interior Perete Fundaţie Fig.I C onstrucţii .. cea mai mare dintre ele. î »Infrastructura cuprinde partea de structură amplasată sub Acest monstru realizat din oţel. La iluminarea acestei: planşeul peste subsol. ] cu opt secţiuni.000 de 5 tone (este una dintre cele mai grele \ constructii din lume). şi sticlă măsoară 508 metri în înălţime ■ şi cântăreşte aproximativ 700. alcătuită din elemente verticale şi orizontale/în­ clădiri s-a folosit un sistem de lumini clinate . 1. pereţii subsolului şi lume se află în Taiwan şi se numeşte i Taipei 101. pentru a crea o iluzie optică.54. apoi către terenul bun de fundare. cu o înălţime de 247 m. învelitoare Şarpantă Planşeu peste et. grinzi. Suprastructura.00)..... multifaţetat în mii de culori.. perfectă..

care preia încărcările construcţiei şi le transmite pământului cu care se află în contact direct. Orice construcţie începe prin săparea unei gropi mari în teren. Fundaţii y a? Studiază imaginea şi descoperă cele două subansambluri ale clădirii şi elementele com­ ponente. . • Fundaţia. trebuie aşezată pe un strat de teren rezistent. In cazul apariţiei fenomenului de tasare. pe care se reazemă construcţia. Terenul pe care este aşezată fundaţia se numeşte teren d e fu n d a ţie. fundaţia se poate fisura. care preia încărcările de la pereţii exteriori sau interiori sau de la stâlpii construcţiei. A. Scopul excavării este acela de a se ajunge la un strat de pământ sau de rocă destul de rezistent.Construcţii V-aţi întrebat uneori care este acea parte a construcţiei pe care nu o vedem? Răspunsul este simplu: infrastructura construcţiei. • Inginerii iau probe de pământ din gropi deschise sau fo­ raje adânci şi stabilesc care este cel mai bun pământ pentru fundare şi ce rezistenţă are acest strat. în scopul determinării dimensiunilor fundaţiei. şi să coboare la cel puţin 20 cm în acest strat. F undaţia este elementul de construcţie amplasat sub nivelul terenului natural. altfel patul fundaţiei se degradează din cauza proce­ sului de îngheţ-dezgheţ. • Talpa fundaţiei trebuie coborâtă sub limita adâncimii de îngheţ.

în terenuri cu sau fară apă. una dintre principalele atracţii turistice din î v Italia. a) Fundaţie continuă rigidă din beton simplu sub perete interior. blocuri de beton prefabricate.58. 1. Acest tip de construcţie se execută în cazul săpăturilor la adâncimi relativ mari. mai mari f $ într-o parte a construcţiei faţă de cealaltă. f Fig. 1 . prin vârf. De obicei. Fundaţie continuă sub pereţi a b Fig.59. 1 . cu secţiuni dreptunghiulare. cât şi direct. 1. b) Fundaţie continuă . atât prin suprafaţa laterală.56. Se execută din zidărie de cărămidă. construit în sec. 1.6 0 . ♦ Fundaţii continue sub pereţii clădirii. . Fundaţie elastică de form ă prismatică cutii din beton armat. piatră naturală. prin frecare.sunt avantajoase când struc­ tura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din stâlpi poziţionaţi la o distanţă suficient de mare unul de altul.5 7 . Se execută din beton simplu şi din beton armat.C onstrucţii . 1.placă din beton ce poate forma fundaţia sau se poate aşeza peste aceasta ♦ Fundaţii pe piloţi .55. în trepte. fundaţia înglobează şi chesonul. exteriori sau interiori. de forma unei Fig.la aceste fundaţii încărcările se trans­ mit prin piloţi către terenul bun de fundare. Fundaţie elastică din b eto n arm at tip radier din zidărie de piatră naturală Fig. cu evazări. ♦ Radier general . al XlV-lea are o înălţime de 58 m şi | j este înclinat din cauza rezistenţelor neuniforme. vibrare sau înşurubare. deschisă la capete. Piloţii sunt înfipţi în teren prin batere. Fig. Fundaţie izolată din beton sub stâlp de beton arm at ♦ chesonul deschis este o construcţie specială. Executare fundaţii pe şantier Fig.^X»'XA>'XX><<><><> <><X*>>x>vXXX'C><XXX>C<^>->^X><'<><VXX><>^^ 0 |Turnul din Pisa.M anual pentru clasa a IX -a ♦ Fundaţii izolate sub stâlpi . Terenul de fundare nu este la o adâncime prea mare. beton simplu sau beton ciclopian.

formează subsolul clădirii. Condiţiile de fundare. deoarece acestea reprezintă o soluţie mai economică decât subsolul tehnic în cazul construcţiilor cu lăţimi mai mari de 10-12 m. Fig. D estinaţia construcţiei 2 . Necesităţi funcţionale 1. situat cel puţin parţial sub cota terenului amenajat.6 3 . 2. Nivelul apelor subterane 4 . Acesta se referă la întrej > buinţarea construcţiei încă din faza de proiect. Condiţiile de fundare Fig.fer estr e poziţionate deasupra nivelului trotuarului .la 30 cm sau 1. înălţimea liberă a unui subsol tehnic variază între 1. execuţia de canale vizitabile. Fundaţie cu cheson înglobat Fig. Pentru amplasarea în subsol a reţelelor interio­ are de instalaţii se utilizează un subsol-tehnic.20 m . 1. Destinatia construcţiilor. Necesităţi funcţionale. Nivelul apelor subterane. care se amplasează de-a lungul pereţilor.Construcţii B.6 1 .pentru subsoluri locuibile. Canalele necirculabile se numesc galerii tehnice.subsoluri cu unul sau mai multe niveluri. Realizarea sub­ solurilor este condiţionară de o serie de factori. 1. însă. 1. 3.00 m şi este condiţionată de adâncimea de fundare. Dacă nivelul apelor subterane se găseşte aproape de suprafaţa terenului nu este indicată execuţia subsolurilor. se recomandă. Cheson 23 . Adâncimea mare la care se găseşte cota de fundare impune efectuarea unor săpături pentru fundaţiile cu volum mare şi amenajarea unor spaţii subterane utile .6 2. Subsolul Spaţiul funcţional al unei clădiri. P iloţi din beton fixaţi sub nivelul apei Conductă evacuare 4. 1. 1. general sau parţial.6 4 . Fig. Iluminarea şi ventilarea naturală a subsolurilor constituie condiţia necesară pentru asigurarea parametrilor tehnici funcţionali ai unei construcţii. Iluminarea naturală directă se realizează prin: . Acestea desemnează scopul realizării încăperilor.80-2. Executarea fundaţiei pe piloţi Factori 3. Dacă reţelele de instalaţii sunt mai reduse ca volum se pot folosi canale tehnice circulabile sau necirculabile.

-------------.exteriori şi inte­ riori . ¥ t r" ' . se justifică din punct de vedere tehnic şi economic atunci când are o funcţie bine precizată. piatră şi cărămidă.. care permit amplasarea unor ferestre în peretele exterior al subsolului. Fig.66. din zidărie mixtă sau din beton armat. Iluminarea indirectă a subsolului demisol şi subsol 24 .. 1. 4 --------. • Realizarea subsolului.. într-un gol din peretele subsolului. Pereţii subsolurilor se execută din zidărie de cărămidă.ţ ~ . Alcătuirea subsolurilor Subsolurile sunt alcătuite din pereţii de subsol . 1. cu grosimea de 15-25 cm. chepenguri..1 ~ ţ m £ f l o .67. cu grosimea de 25. care determină o creştere a preţului construcţiei.65.. Pereţii de zidărie se execută din cărămidă plină. cu grosimea minimă de 37...5 cm.. • Folosirea subsolurilor pentru garaje implică atât realizarea unei structuri de rezistenţă corespunzătoare. parcări. 1. 30 sau 37.. « i j 1 ---------. cu grosimea de 25 sau 30 cm. fie din beton.. * » ’ • * . Fig.. expoziţii.Manual pentru clasa a IX -a - curţi de lum ină .. Pereţii interiori se execută fie din cărămidă. In spaţii necirculabile acoperirea se realizează cu luminatoare de sticlă. pentru cel de-al doilea subsol ilu­ minarea nu se poate realiza decât indirect. * * . cu elemente metalice rabatabile .C onstrucţii . Dacă se execută două subsoluri. Planşeul peste subsol se execută din beton armat turnat monolit sau din elemente prefabricate.. cât şi respectarea normelor PSI şi a celor privind ventilaţia naturală şi iluminarea.. piatră şi beton. • Construcţiile mai înalte trebuie încastrate în teren la o adâncime de 1/10-1/8 din înălţimea construcţiei... în contact cu pământul vin şi alte elemente de construcţii.5 cm (1 Vi cărămidă). este cazul unor subsoluri cu funcţiuni utile .şi planşeul peste subsol. Pereţii de zidărie mixtă pot fi realizaţi din: beton monolit şi cărămidă. sub nivelul trotuarului.. j 2 s i ! i £ • La clădirile cu subsol.. precum pereţii exteriori de subsol şi pardoselile subsolului. Iluminarea directă a subsolului ? \J S r n 4 .spaţii comerciale. * . Curtea de lumină poate fî deschisă sau închisă/acoperită..grătare.. Fig. sau din beton armat clasa B el 5... * • ... C urte de lumină Iluminarea indirectă se realizează prin proiectarea unor ferestre deasupra nivelului trotuarului.

realizaţi din prefabricate montate pe şantier . pământ bătut. total sau parţial. .pereţii de subsol.din beton armat. fâşii. acoperiş sau de la alte elemente ce se reazemă pe ei. date de vânt şi de seisme. . sticlă. pereţii pot fi realizaţi din: . Fig. la interior.executaţi prin metoda tradiţională a zidăriei.turnaţi pe şantier . Pereţi din lemn Fig. sau in­ vers.b. provenite de la elementele care se sprijină pe ei. Din punctul de vedere al m od u lu i d e execuţie.6 9 .a. din diferite ma­ teriale.8 2 Pereţi din b. 1. aceştia pot fi: . în sensul că permit sau împiedică anumite schimburi între interior şi exterior. care separă spaţiul construit de mediul înconjurător şi împart construcţia în încăperi. după diferite criterii funcţionale şi de confort. zidărie de cărămidă. încărcările care acţionează asupra pereţilor pot fi atât încărcări verticale. Pereţi din piatră naturală 25 . cât şi încărcări orizontale. Pereţi din zidărie Fig. şi de a le transmite fundaţiei. . 2.Construcţii C. Rolul pereţilor portanţi este acela de a prelua greutatea proprie şi încărcările provenite de la planşee. pereţii pot fi situaţi. Fig. 1. beton armat. 3. sub nivelul terenului natural .panouri din diferite materiale. Pereţii portanţi sunt pereţii care fac parte din structura de rezistenţă a clădirii.a.6 8.c. Din punctul de vedere al poziţiei. Pereţii portanţi exteriori au şi rol de fdtru. lemn. Pereţi portanţi Pereţii sunt elemente verticale de construcţie. Din punctul de vedere al m aterialului.7 0 . grinzi. pereţii care aparţin suprastructurii sunt executaţi deasupra terenului natural. Aceştia se mai numesc şi p ereţi d e rezistenţă sau p ereţi structurali. 1.pământ. Clasificarea pereţilor 1. 1.c. zidărie de piatră naturală.

capacitate ridicată de izolare termică şi fonică. □ Pereţii portanţi din b. . .pretare la prefabricare.manoperă calificată. .execuţie simplă. . umiditate. . O Pereţii cu schelet din lemn sunt alcătuiţi din elemente orizontale. prelucrate numai pe două feţe. se fixează elementele de umplutură.costuri reduse. . .volum mare de lucrări.greutate proprie uşoară.Manual pentru clasa a IX -a în tabelul următor sunt prezentate tipurile de pereţi portanţi. sau din lemn ecarisat.durabilitate mică. .impun luarea unor măsuri privind turnarea şi întărirea betonului. raportate la condiţiile at­ mosferice. al ciupercilor. ignifugării materialului □ Pereţii portanţi din beton armat monolit se folosesc la clădiri cu regim mare de înălţime.rezistenţă termică redusă â betonului. . Pereţi din zidărie .durabilitate mare.a. . .greutate proprie redusă.pericol redus dc condens.condiţii bune de rezistenţă şi stabilitate.reducerea timpului de execuţie pe teren. . se folosesc la clădiri cu regim redus de înălţime. Pereţi din lemn .durabilitate redusă pentru prefabri­ catele din lemn.C onstru cţii .greutate proprie mare. Pereţi din prefabricate 26 .capacitate ridicată dc izolare termică şi fonică. .tehnologii de execuţie industrializate. .capacitate portantă mare. pe care.confort termic şi acustic.reducerea consumului de manoperă. Pereţi din beton celular autoclavizat . . . .c.sporirea productivităţii muncii. .dificultăţi la realizarea lucrărilor de instalatii. .tehnologii umede . . elemente verticale de rezistenţă şi piese înclinate. . ulterior.necesitatea lemnos.materiale cu consum mare de energie. Tipuri de pereţi p ortan ţi Avantaje . Pereţi din panouri prefabricate .reducerea costului clădirii. □ Pereţii din lemn masiv se utilizează cu precădere în re­ giunile de munte şi sunt alcătuiţi din grinzi sau bârne din lemn rotund. . Fig.72.consum mare de manoperă. . .sporirea calităţii execuţiei. Dezavantaje .sensibilitate la variaţii de temperatură. .comportare necorespunzătoare în caz de incendiu şi la atacul insectelor. . Pereţi din beton armat turnat monolit .rigiditate mare.capacitate portantă redusă. 1. .prelucrare uşoară.

.şi încărcări orizontale . 1.zidării diverse. stâlpii pot fi: . încărcările care acţionează asupra stâlpilor sunt încărcări verti­ cale .pătrată.se execută în poligoane de prefabricate. Stâlpii aparţin structurii de rezistenţă a clădirii. Din punctul de vedere al m odului d e execuţie. .7 4 .75 . . După forma secţiunii transversale. .circulară. . cu dimensiunile secţiunii transversale mici în raport cu înălţimea stâlpului.poligonală. . Stâlpi Stâlpii sunt elemente verticale de construcţie.sub formă de T. împreună cu greutatea proprie. . Din punctul de vedere al m aterialului .date de vânt şi seisme. .metal.prefabricaţi .dreptunghiulară. se transportă lângă fundaţii şi se montează folosind macarale. BSi Fig. 1 .se toarnă în cofraje montate la locul construcţiei.suf formă de I. Fig. pe piste provizo­ rii. 1. .Constructii D.sub formă de L. 3.monoliţi .beton armat.lemn. fac parte din categoria barelor.provenite de la elementele care se sprijină pe ei . le transmit la fundaţii sau la alţi stâlpi. 1. Aceştia au rolul de a prelua încărcările de la elementele de construcţie care se sprijină pe ei şi. stâlpii pot fi executaţi din: . Stâlpi din lem n Clasificarea stâlpilor 1.7 3 . Stâlpi din piatră Fig. Stâlpi din zidărie de cărămidă Fig.se execută lângă locul de montaj. 2.7 6 . şi se montează cu mijloace mecanizate. .preturnaţi . stâlpii pot fi cu secţiune: . Stâlpi metalici 27 . .

Aceştia se pot arma cu armătură transversală sau cu armătură longitudinală. cu secţiuni deschise sau închise. U etc.M anual pentru clasa a IX -a □ Stâlpii din lemn se realizează dintr-unul sau mai multe el­ emente şi sunt de mai multe tipuri: stâlpi cu inimă plină. aşezată longitudi­ nal şi legată cu armătură transversală. pentru construcţii civile şi industriale. 1.78. Stâlpi cu arm ătură rigidă □ Stâlpii din beton armat sunt utilizaţi la executarea struc­ turilor din beton armat.se execută lângă locul de montaj. Fig.80. □ Stâlpii din zidărie de cărămidă apar rar în alcătuirea structurilor de rezistenţă. pe piste provi­ zorii. au secţiune circulară sau poligonală. Pe înălţime. cu armătură rigidă. După m odul de execuţie.fretaţi cu armătură aşezată longitudinal şi legată cu o armătură transversală.armaţi cu armătură de rezistenţă flexibilă.C onstru cţii . Aceştia sunt alcătuiţi din profiluri laminate. 1. cu zăbrele. stâlpii au secţiune constantă sau variabilă. Stâlp din beton arm at exterior şi interior • Dupăfelu l arm ăturii folosite. se transportă lângă fundaţii şi se montează folosind macarale. □ Stâlpii metalici se folosesc la realizarea halelor industria­ le şi a construcţiilor civile etajate cu schelet metalic. stâlpii au secţiune constantă sau variabilă. . Fig. a caselor de vacanţă şi a construcţiilor provizorii.se toarnă în cofraje montate la locul construcţiei. stâlpii din beton armat pot fi: . . Stâlpi din beton arm at cu arm ătură longitudinală şi etrieri Fig. Stâlpi fretaţi Fig. cu bare de oţel-beton aşezate în interiorul sau în exteriorul stâlpilor de cărămidă. .77. şi se montează cu mijloace mecanizate. sub formă de spirală. stâlpii din beton armat pot fi: . Fig 7 9. numită fretă. T.monoliţi . 1. Pe înălţime. 1. şi se fixează pe fundaţii cu buloane de ancoraj. L. alcătuită din profiluri metalice laminate: I.81. independente sau solidarizate.preturnaţi . sub formă de etrieri. Stâlpi metalici din profiluri lamina­ te solidarizate cu plăcuţe sau zăbreluţe 28 ■ .prefabricaţi .se execută în poligoane de prefabricate. Se utilizează la realizarea caselor din regiunile montane. cu secţiune simplă sau compusă.

2.poligonală. .lemn. le transmit la stâlpi sau la zidurile de sprijin. Fig. . . Clasificarea grinzilor 1. în comuna Frânceşti. G rinzi din lemn . G rinzi cu zăbrele din lemn □ Grinzile din beton armat şi beton precomprimat . . dispuse pe două direcţii : Biserica „Dintr-un lemn” este situată la aproximativ 25 km sud de j municipiul Râmnicu Vâlcea şi la 12 km nord de Băbeni. Din punctul de vedere al p oz iţiei acestora în construcţie. . la mijlocul |secolului al XVI-lea. pot fi realizate cu inimă plină sau cu zăbrele.sub formă de I.Construcţii I E. . încheiate în coadă de rândunică. Din punctul de vedere alfo r m e i secţiunii transversale . el ar fi auzit o voce care l-ar fi îndemnat să zidească o mănăstire din trunchiul acelui copac.83 . de ziduri sau de alte elemente care se reazemă pe ele şi. tratat împotriva ciupercilor şi a dăunătorilor. Construită chiar pe locul stejarului purtător de icoană. G rinzi din beton armat. 3. grinzile pot fi: .metal. din trunchiul unui singur copac.dreptunghiulară. 1.circulară. . Din punctul de vedere al m aterialului din care sunt realizate. | cel al stejarului secular.8 4 .pătrată.beton armat. j Se spune că un călugăr ar fi găsit o icoană a Maicii Domnului în \scorbura unui stejar secular. grinzile pot fi din: .sunt elemente de construcţie executate din beton monolit sau prefabricate. Fig. .beton precomprimat. .sub formă de T .grinzi principale şi secundare Fig. . 1. pe valea | Otaşăului.principale. □ Grinzile din lemn sunt executate din lemn masiv sau din lemn stratificat. cu lungimea mai mare decât dimensiunile secţiunii transversale.8 2 .cele mai utilizate . 1. această biserică este lucrată din bârne groase. împreună cu greutatea proprie.secundare. în acel moment. Grinzi Grinzile sunt elemente de rezistenţă sub formă de bare ori­ zontale sau înclinate. grinzile pot fi cu secţiune: . Grinzile preiau încărcările date de planşee.

mentele definisaj.85.) se exprimă sub formă de sarcini sau încărcări în construcţii. La partea superioară. a maşinilor şi a utilajelor). . pavilioane. : Stâlpii şi grinzile metalice. încărcările utile sunt încărcări tehnologice datorate exploatării (greutatea oamenilor. Barele de pe contur se numesc Fig. iar barele înclinate se numesc diagonale. Fig. U ) sau cu secţiune compusă. Fig. cele verticale se numesc m ontanţi. care compartimentează clădirea pe verticală şi o închid la partea superioară.grinzi din beton arm at T încărcările perm anente au valori constante în timp şi cuprind: Piatra.86. săli de sport. * • greutăţi proprii. 1.Manual pentru clasa a IX -a □ Grinzile din metal se utilizează la hale industriale. pardoseala este alcătuită din straturi suprapuse: stratul-suport. stratul de egalizare. plafonul sau tavanul creează o suprafaţă netedă şi plăcută la vedere. 1. Planşee Planşeele sunt elemente de construcţie portante plane şi ori­ zontale. îşi pierd rezistenţa şi se topesc. efectul precomprimării. împingerea pământului. Un caz particular de grinzi .Grinzile cu inim ă plin ă sunt alcătuite din două tălpi legate printr-o inimă sudată sau nituită. hangare.87. Grinzi metalice . La partea inferioară. T. Acţiunile provenite din greutatea proprie a elementelor de construcţie. Planşeele preiau încărcările permanente şi utile şi le transmit elementelor de rezistenţă pe care se reazemă. din mediul înconjurător sau determinate de factori excepţionali (explozii. din profiluri laminate simple (I. a mobilierului. Secţiuni transversale .C onstrucţii .x > 0 c < '0 < x > < > < x > v x > c < '0 0 c > 0 < > < > OOO cr ^XX><Ky:><>C><XX><X><K><>< Prima grindă armată cu bare de bronz este o grindă executată < : peste uşa unui mormânt roman.H. deoarece acestea sunt în pericol să se fisureze la partea inferioară. Grinzi metalice cu zăbrele > . Pe durata de viaţă a unei construcţii intervin o serie de acţiuni ce se exercită. la poduri de şosea şi de cale ferată.sunt buiandrugii. care împiedică producerea fisurilor sau deschiderea lor. se realizează cu inimă plină sau cu zăbrele. datând din anul 100 î. chiar dacă au îmbrăcăminte dintr-un • : material bun izolator. Pentru a evita o asemenea situaţie. seisme etc. dacă temperatura se ridică) . asupra elementelor de construcţie. direct sau indirect. se numeşte cadru. Planşeele sunt alcătuite din elem entul structural de rezistenţă şi ele­ l ' • * * .grinzi din metal F. din platbande îmbinate prin sudare sau nituire. alcătuit din stâlpi şi grinzi. . cărămida şi betonul nu sunt indicate pentru executarea grinzilor. Secţiuni transversale .88. până la +370° Celsius.Grinzile cu zăbrele sunt alcătuite din bare care se întâlnesc în puncte numite noduri.profil I tălpi. se încălzesc. în acest mod se formează grinzile din beton armat. V B Fig. ele se întăresc cu bare de oţel. la pasarele. straturile de izolare. 1. din condiţiile de exploatare. 1.care acoperă partea superioară a golurilor lăsate în zidărie şi preiau încărcările date de zidăria aflată deasupra golurilor . . Scheletul de rezistenţă al unei clădiri.

grinzi din lemn .şi din elemente de umplutură zgură. aceste planşee . 1.8 9 . . în mediul rural şi la casele pe structură din lemn.şi din elemente de umplutură . asigură o bună rigiditate spaţială a construcţiei. corpuri ceramice sau de beton. din fâşii prefabricate. cu schelet metalic sau din beton armat. din grinzi şi elemente de umplutură. deşeuri ceramice dispuse între ele. Acest tip de planşee se folo­ sesc la construcţiile industriale. □ Planşeele cu grinzi metalice sunt alcătuite din elemente de rezistenţă . boltişoare din zidărie de cărămidă sau beton. I. Planşee cu grinzi metalice Fig.din elemente prefabricate. cu nervuri dese. plăci din beton armat monolit sau prefabricat.9 1 . . Fig.cu grinzi din lemn.care sunt şi cele mai utilizate . consolidări.Planşee din beton armat 31 . la lucrările de renovări. 1. din panouri şi semipanouri. dublu T.planşee din elemente prefabricate. din plăci şi grinzi principale şi secundare. . Planşee cu bolţi şi arce din zidărie Fig. 1. planşeele din be­ ton armat pot fi: . . .planşee cu bolţi şi arce din zidărie.9 0. la clădirile civile înalte. 1.cu grinzi metalice. □ Planşeele din beton armat pot acoperi orice formă geometrică.din beton armat monolit. Bolta este elementul structural cu suprafaţa curbă care are în secţiune transversală lăţimea mai mare decât înălţimea. cornier) . zgură. Acestea au o durabilitate mare. T.moloz. de asemenea. Acest tip de planşee se folosesc în regiunile muntoase. . □ Planşeele cu grinzi din lemn sunt alcătuite din elemente de rezistenţă . tip ciupercă şi tip dală.grinzi de oţel profdate (U. pot fi cu simplă sau cu dublă curbură. din plăci şi grinzi dispuse după o singură direcţie. nisip uscat.cu bolţi şi arce din zidărie. sunt executate din plăci plane.au o greutate proprie mare. dar sunt deficitare din punctul de vedere al izolării fonice şi ter­ mice. Planşee din lemn Fig. amenajări.9 2 . sunt rezistente la medii umede şi la foc. sunt executate din el­ emente de suprafaţă de diferite forme.monolite. dispuse alăturat.C onstrucţii Planşeele se execută: . Din punctul de vedere al m od u lu i d e execuţie.

tălpi. case de odihnă.Manual pentru clasa a IX -a G. Şarpanta p e scaune. Fig. ’ | | f | | • Cea mai mare cupolă din lume a fost construită pe Prima | Fig. care formează diagonale.\ trarea în noul mileniu. Acest tip de şarpantă se foloseşte la clădirile civile cu planşeu la ultimul nivel.00 m). □ Şarpanta din metal este alcătuită din bare sub formă de grinzi cu zăbrele care formează ferme metalice. Aceasta se foloseşte la acoperişuri cu Fig.lemn. ca­ bane. susţinută de un î sistem de cabluri. şi barele verti­ cale . . Aceste şarpante se folosesc la construcţii industriale metalice cu deschideri mari. pentru a celebra in. pe zidurile interioare ale clădirii sau pe planşeele din beton armat. Şarpantă din metal pante mici. 1 . sub formă de grinzi cu zăbrele sau grinzi cu inimă plină din beton. Şarpanta pe ferm e se reazemă pe zidurile exterioare. numită şi şarpantă dulgherească. «*xxxxxx>» ^<XXX>00<X>0>v>-.are rolul de a prelua încărcările de la învelitoare şi de a le transmite la elementele portante (stâlpi sau pereţi). s-a realizat în statiunea Costineşti în anii ‘60. Şarpantă Şarpanta .9 5 . fiind lipsită de reazeme intermediare. fără planşee din beton armat peste ultimul nivel.beton armat prefabricat.element de rezistenţă al acoperişului .> e<xxxxxxx». Rezemarea se face prin intermediul elemen­ telor verticale. a • Cel dintâi acoperiş suspendat construit în ţara noastră. cleşti sau moaze. 1 . Şarpantă din beton armat sau beton prefabricat.00 . .94. este alcătuită din popi (pentru susţinere). barele interioare înclinate. care se sprijină. . 1. Şarpantă din beton elemente prefabricate Linie Meridian în Greenwich (Anglia).metal. Şarpantele se execută din: . Şarpantă din lemn □ Şarpanta din lemn se execută în două sisteme: şarpantă pe scaune şi şarpantă pe ferme. contravântuiri sau contrafişe.>x>o<>coooooooo<>»oo<v oci c^ co o o o o o o 32 .C onstru cţii . la 1 ianuarie 2001. W<>0C>0<X>0OOsXXs •<><XXXX><XX>0Ck><><'^<XXX><X^X>0'>< v ><V'<vX K X X X X i . şi din elemente secundare. în alcătuirea fermelor intră: barele periferice . 1 .numite montanţi. şi la construcţii cu deschideri mari (9. Aceste tipuri de şarpante sunt alcătuite din elemente principale de rezistenţă.30.. la rându-le.beton precomprimat.9 3 . se folosesc la clădirile de locuit. □ Şarpanta din beton armat prefabricat sau din be­ ton precomprimat se execută din grinzi sau ferme din beton Fig.numite tălpi . % reprezentat de o pânză de formă romboidală. Se folosesc la hale industriale cu structura de rezistenţă din metal sau beton armat.9 6 .

1. • . • îndepărtare a apelor de ploaie. .element de rezistenţă al acoperişului. şi formează un element continuu. . modul de rezemare şi elementele componente ale acesteia.la clădirile provizorii sau la * • calcan cu o altă construcţie. 1. Fig. * .este forma folosită în mod curent.cu trei pante .elementele auxiliare . • . • • • . de tip şed.cu suprafeţe curbe: bolţi. cupole. agricole. • .au rol de ventilare. VSMÂ Identifică elementele şarpantei din figura de mai jos şi precizează tipul şarpantei. care « constituie scheletul portant al acestuia. .şarpanta . cu pante între 1.cu un versant sau într-o apă .permit scurgerea apelor rezultate în urma precipitaţiilor atmosferice. Acoperişurile cu pante mari se realizează în regiuni cu precipitaţii abundente şi pentru învelitori cu elemente mici. .9 7. • în alcătuirea acoperişului intră: • . • .element de protecţie împotriva scurgerii . iluminare.tip mansardă. conoizi.5-7%.învelitoarea . acoperă suprafaţa acoperişului .tip terasă. • . . paraboloizi * • hiperbolici.Construcţii I Zm® % t m t i • Acoperişul este elementul de construcţie executat la partea * • superioară a clădirii.la clădiri situate în vecinătatea altora.98 . . A coperiş hiperboloid la stadionul olim pic Munchen 33 . ţiglă etc. . * » C leşti Fig. • . . • .cu două pante . apelor rezultate în urma precipitaţiilor atmosferice.cu patru pante . • .).• • riilor şi a acţiunii directe a razelor solare.numite pante . Gradul de înclinare a pantei unui acoperiş depinde de natura materialului din care se execută învelitoarea şi de climatul regiunii. Şarpantă dulgerească • • Sunt cunoscute următoarele forme de acoperişuri: • • . . * . • . . având rol de protecţie împotriva intempe.la construcţii industriale. ' • * • • . cu multe rosturi şi suprafaţă rugoasă (şiţă. • Acoperişul se execută cu una sau mai multe planuri înclinate . a vântului şi a radiaţiilor solare.

zidărie.protecţie în caz de incendiu şi posibilitatea evacuării într-un timp minim.C onstrucţii . Funcţiunile scărilor Intr-o construcţie. scările pot fi: monumentale . elemente prefabricate din beton armat. Din punctul de vedere al m aterialului din care sunt executate. Elementele componente ale unei scări: Scara este alcătuită din: . metal. sticlă.vanguri.9 9 . armonie estetică. Din punctul de vedere al poziţiei faţă de clădire. circulaţie comodă şi sigură. scările sunt: .balustrada cu mâna curentă.interioare.exterioare. situate în interiorul sau exteriorul acesteia.rampa cu trepte şi contratrepte. . Scară exterioară din m etal Clasificarea scărilor 1. Scara din interiorul unei clădiri se amplasează într-un spaţiu nu­ mit casa scării. . care trebuie să asigure desfăşurarea normală a scării şi degajarea uşoară a încăperilor pe care le deserveşte. pe verticală. beton armat monolit.piatră.numite trepte aşezate denivelat unele în raport cu altele şi având aceeaşi diferenţă de nivel între ele. 1 . scările au rolul de a oferi: .sunt situate în holurile clădirilor importante 34 . . 3.1 0 0 . Elementele com ponente ale unei scări Fig. . . confort vizual şi termic. legătura dintre nivelurile clădirii şi comunicarea între interiorul şi exteriorul acesteia.rezistenţă şi stabilitate. . fluenţă în caz de pericol. Scara este formată din planuri orizontale .podestul sau odihna. . scările pot fi din: .M anual pentru clasa a IX -a H. 1 .lemn. Fig. durabilitate. 1 . Din punctul de vedere al destinaţiei.siguranţă în exploatare. Rolul lor este acela de a asigura. Scară exterioară din zidărie 2. inox.1 0 1 . Scări Scările sunt elemente de rezistenţă ale unei construcţii. Fig.

. .secundare . 5. grădiniţe. .5 cm şi sunt utilizate ca scări secundare la clădiri cu mai puţin de patru etaje.5 < h < 17. .cu una sau mai multe rampe drepte.de incendiu . includ scările ce deservesc subsolurile şi podurile.au 17. Scara metalică în formă de spirală |se sprijină pe stâlpul metalic. 1 . MF' r lB jK WM f ij j ■ 35 . Scară interioară din beton armat cu ram pe drepte Fig. au trepte de formă trapezoidală. Din punctul de vedere al înălţim ii treptelor (h).sunt specifice clădirilor cu mai multe niveluri şi sunt destinate circulaţiei obişnuite. .pentru comunicaţii de serviciu.cu trepte de înălţime medie . hoteluri. 4.balansate la întoarcerea rampelor.5 <h <30 cm şi sunt utilizate ca scări ver­ ticale de evacuare în caz de incendiu sau pentru întreţinere. Fig.5 cm şi sunt utilizate ca scări principale şi scări secundare la clădiri cu mai mult de patru etaje. săli de spectacole etc. se execută din metal şi sunt prevăzute cu inele de protecţie.pentru evacuare în caz de pericol.au h< 16. scările pot fi: .1 0 2 .cu rampe curbe sau în spirală. sunt scări metalice destinate person­ alului de întreţinere.principale . Scară interioară din lemn cu rampe curbe şi trepte trapezoidale TO M Â s Descoperă tipul de scară din imagine şi identifică elementele componente ale aces­ teia.au 16. au trepte de formă dreptunghiulară. . . lacul s-a format în urma unei puternice inun| daţii şi a fost păstrat ca lac artificial.industriale .5 < h < 22. spitale. 1 .cu trepte joase .5 cm şi sunt utilizate ca scări prin­ cipale la şcoli. pen­ tru acces la subsoluri sau poduri. i • Stâlpul şi scara din imaginea alăturată au fost construite ca obiectiv turistic pe lacul amplasat în afara oraşului Holleben-Halle (Germania). continue sau cu podeşte. scările pot fi: .au 22. .scări abrupte . Din punctul de vedere a lfo rm ei în plan.C onstrucţii (muzee. . continue sau cu podeşte.scări cu trepte înalte .) şi se reamarcă prin bogăţia şi frumuseţea elementelor decorative deosebite.1 0 3 .pentru întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor şi a utilajelor industriale.

durabili în timp. • Pereţii nestructurali . cu rezistenţă la foc şi adaptabili la diferite utilizări. şi de elementele care separă interiorul clădirii de mediul înconjurător.104.3. • Pereţii structurali pot aparţine simultan şi subsistemului anvelopă şi subsistemului delimitărilor interioare. prin executarea unor pereţi cu sau fară uşi. formează subsistemul elementelor de compartimentare ale clădirii delimitărilor interioare. adică de.pereţii interiori . 111 Fig.1. 1 . subsistemul In cadrul aceluiaşi nivel. cel al anvelopei (al închiderii).aparţin subsistemului delimitărilor interioare şi au numai rol funcţional. 1. cuprinde mai multe subsisteme: cel al spaţiilor închise. rezistenţi. Perete din zidărie 2. Aceştia sunt pereţi purtaţi de structura de rezistenţă a clădirii. • Pereţii interiori şi exteriori neportanţi trebuie să fie stabili.numiţi şipereţi de compar­ timentare . Pereţii neportanţi reazemă şi transmit încărcările date de greutatea lor proprie elementelor de rezistenţă: planşee. de compartimentare sau de închidere.numiţi şi pereţi neportanţi . etanşi. plăci. cel al structurii. considerată ca un sistem. cel al delimitărilor interioare. împreună cu planşeele. 1 . Fig.şi aparţin subsistemului structură. compartimentarea clădirii se face. în funcţie de necesităţi. grinzi. cu spaţii de circulaţie spre încăperi decomandate.3. Clădirea.C onstru cţii .M anual pentru clasa a IX ra 2. ir m r S Fig. Pereţii de compartimentare Pereţii interiori. 1. Perete interior din sticlă Fig.. Pereţi interiori de com partim entare • Pereţii unei clădiri pot fi structurali şi nestructurali.1 0 7 .1 0 5 . izolatori fonici. Perete din ipsos 36 . adică Acpereţii exteriori .106.numiţi şi pereţi portanţi . Elemente de închidere şi compartimentare Funcţionalitatea clădirii este asigurată de elementele care separă încăperile între ele. cel al delimitărilor exterioare şi cel al echipamentelor.numiţi şi pereţi de închidere. • Pereţii structurali sunt pereţi de rezistenţă .

. . care se reazemă direct pe planşeul portant al clădirii.sunt folosiţi la interior. . de lemn.tablă .zidărie de cărămidă cu goluri orizontale sau verticale. beton celular autoclavizat. clădiri comerciale. .Construcţii Clasificarea pereţilor neportanţi • Pereţii purtaţi (neportanţi) sunt de mai multe tipuri: . Fig. Comentează planul final de baie. ."w . . . staţii de cale ferată.1 0 9 .sunt alcătuiţi dintr-o structură proprie. la fiecare nivel. Cabină duş Maşină de spălat + ■ w m Maşină de spălat Plan iniţial baie Plan final baie 37 . .pereţi purtaţi propriu-zişi . pereţii purtaţi pot fi din: .ipsos . la construcţii industriale şi agrozootehnice. i * v . . la clădirile cu structură pe cadre. %A - Fig.zidărie de cărămidă de 54 şi V i de cărămidă.se execută şi se montează uşor.' ' . aceştia sunt folosiţi la clădiri pentru birouri. 1 .1 0 8 .beton greu.se comportă bine în condiţii de umidi­ tate. • Alte tipuri de pereţi: Pereţii demontabili şi cei mobili măresc flexibilitatea partiului clădirii şi sunt folosiţi la clădiri destinate învăţământului. . oţel sau aluminiu.fiind vulnerabili la şocuri. în care se inserează elemente de umplutură opace şi vitrate.produse superioare din lemn . aeroporturi.au durabilitate mare.profile de sticlă .blocuri ceramice cu goluri. Perete din aluminiu i r.materiale plastice .se prezintă ca elemente de construcţie uşoare. clădiri ad­ ministrative.pereţi-cortină . 1 .sunt amplasaţi în planul cadrelor (struc­ tura de rezistenţă pe cadre) şi susţinuţi. Perete din OSB Studiază imaginile din figură. în spaţii cu umiditate redusă. •. de rigle sau grinzi (elemente orizontale ale cadrelor). Descoperă diferenţa dintre cele două planuri de baie. beton cu agregate uşoare. . • Din punctul de vedere a l m aterialului din care sunt realizaţi.pereţi de umplutură . .

1 .demisolul . randamentul energetic al echipamentelor etc. . Certificatul energetic atestă performanţa energetică a construcţiilor (izolarea termică.este primul nivel peste cota ± 0. Se poate folosi şi notaţia S+n. 1. .) şi se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. a costurilor de întreţinere şi de reducere a emisiilor poluante generate de producerea. • m • * . 2 . parter şi cinci etaje.subsolul .parterul .etajele (1. cât şi estetic.cortină 2. .3. Pereţi de închidere Pereţii exteriori.n) . * .112. a consumurilor energetice. Pereţi de umplutură Identifică nivelurile clădirii din imagine şi notează-le în caiet. . unde n este număr de niveluri.SmKh C onstru cţii . * .111. inclusiv parterul. Fig. 10/1995 privind calitatea în construcţii.subsistemul anvelopă.Manual pentru clasa a IX -a 2. Pereţii exteriori au atât roi funcţional.elemente de închidere şi compartimentare Planşeul are rol de compartimentare a clădirii pe verticală şi de închidere la partea superioară.1 1 0 . * .3.mansarda .sunt niveluri executate pe verticală.00. 38 . transportul şi consumul de energie. Fig. formează subsistemul elementelor de închidere a clădirii ..2. Conformarea termoenergetică contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior. împreună cu acoperişul şi unele elemente de infrastructură. Pereţi. realizarea acesteia depinde de înălţimea podului. . executat deasupra terenului natural. deasupra parterului.podul .este nivelul situat imediat sub acoperişul unei clădiri.este realizat atunci când primul nivel este situat peste demisol sau are altă înălţime decât nivelurile curente..mezaninul . Planşee . pentru o beneficia de iluminare şi ventilare naturală. Notaţia S+P+5 E semnifică: subsol.este nivelul delimitat de planşeul superior al clădirii şi acoperişul executat cu şarpantă . Denumiri ale nivelurilor: . Pereţi din lemn La concepţia pereţilor exteriori se ţine seama de conformarea termoenergetică a clădirilor care urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a elementelor de construcţie care delimitează de exterior spaţiile interioare încălzite. Spaţiul delimitat de două planşee consecutive poartă numele de nivel.3.este nivelul situat sub cota de nivel ± 0. Fig.este nivelul situat la doar 1.00.00 m sub nivelul solu­ lui. . de reducere a pierderilor de căldură. . 1.

După n u m ă ru l d e can atu ri. uşile sunt: . reprezintă şi un important element decorativ al clădirilor. . 2. tâmplăria este alcătuită din uşi şi ferestre. . uşile au o lăţime de 90 cm şi o înălţime de 2. . numită foaie sau canat.interioare. prin alunecar- Fig. 90 .din lemn . 3. După m od u l d e deschidere.partea fixă. .4. Tâmplărie în general.uşi batante .se deschid prin rotirea lor cu 90°. a protecţiei contra radiaţiilor solare. Sensul de deschidere al uşilor este fie spre stânga.accesorii metalice. . 1 1 3 .înălţimi: 190-250 cm.exterioare. Uşi batante .U şă-pivotantă din metal Fig. prin împin­ gere sau tragere. se utilizează la spaţiile cu flux de circulaţie. accesul în clădire.4. După poziţia lor în construcţie. uşile sunt: . se montează în goluri special lăsate la execuţia pereţilor. Uşile au dimensiuni standardizate: .uşi obişnuite sau pivotante . a etanşeităţii la aer şi apă. pentru a asigura iluminarea şi ventilarea naturală a încăperilor.Construcţii 2. .partea mobilă.3. a rezistenţei la foc. la coridoare sau intrări în clădiri.cu un canat.1 l4.I.cu mai multe canaturi.uşi culisante sau glisante .au oscilaţia de 180° şi se deschid. 1 . care susţine părţile mobile. Acestea sunt elemente de construcţie care. Dimensiunile şi forma uşilor depind de rolul şi poziţia acestora în cadrul clădirii. Alte cerinţe de funcţionalitate pentru tâmplărie se referă la asigu­ rarea izolării termice. în stânga sau în dreapta.1 1 5 . 100. 2. după cum balamalele canatului rămân în stânga sau în dreapta persoanei care deschide uşa. A lc ă tu ire a u ş ilo r Fig. • Uşile sunt alcătuite din: . Uşi Uşile asigură circulaţia între diferitele compartimentări interioar e ale clădirii sau între interiorul şi exteriorul acesteia.10 m. . 150 cm.se deschid lateral. în mod obişnuit. uşile sunt: . 1. C lasificarea u şilor: 1. prin modul de aşezare şi de alcătuire şi materialele folosite.lăţimi: 70. . precum şi comunicarea în­ tre încăperi. în ambele sensuri. numită toc sau căptuşeală.3. Tâmplăria prin formă şi dimensiuni. 1 .cu două canaturi. fie spre dreap­ ta. 80.

molid).pe căptuşeală. panel).lemn masiv de foioase (stejar) sau de răşinoase (brad. 1. După m aterialul din care sunt executate.sticlă. ce permit culisarea pe verticală şi bascularea în plan orizon­ tal. uşile pot fi: .nefinisate. uşi culisant-basculante . Fig. Uşă din PVC 4. se folosesc la garaje şi la depozite. . uşi turnante (rotative) . oţel.tapisate.sunt alcătuite dintr-un tambur în­ chis cu geamuri şi patru foi dispuse în unghi drept. • Feroneria uşilor serveşte la fixarea uşilor de tocuri. la închi­ derea şi deschiderea lor şi cuprind: balamale. PAL .placaj.pe toc. broaşte numite şi încuietori.pe toc şi căptuşeală.sunt prevăzute cu pivoţi laterali. uşile pot fi din: . .cu gol pentru geam. fontă. uşile sunt: .M anual pentru clasa a IX -a ea de-a lungul pereţilor sau în interiorul acestora.sunt realizate din mai multe foi prevăzute cu balamale de rotire şi dispozitive de culisare. bronz.1 1 7 .. .plăci din fibre de lemn dur .zăvoare. 1 . .din aluminiu 5.finisate opac. folosite pentru fixarea de toc a foilor şi rotirea acestora. După m odul de asam blare.finisate transparent . uşi pliante sau pliant-culisante . . - - Fig. 6.H U H C onstru cţii .118. care se rotesc în jurul unui pivot central. . se folosesc la intrările în localurile publice. . După m odul de prelucrare . 1 .1 1 6 .materiale derivate înlocuitoare de lemn (PFL .plăci din aşchii de lemn . cupru). .materiale plastice (polimeri sintetici). folosite pentru fixarea foilor într-o anumită poziţie. Uşă pliant-culisantă .fară gol pentru geam. folosite pentru imobilizarea foilor. 40 . Fig. • Foaia de uşă poate fi: . se folosesc la clădiri civile şi industriale. Uşă glisantă . .metal (aluminiu.

. . • Ferestrele au dimensiuni standardizate: . 180 cm. 180 cm. formată din una sau mai multe rame cu geam. • Ferestrele sunt alcătuite din: . Prezenţa sau absenţa ferestrelor într-o clădire influenţează în mod semnificativ starea psihică a celor care locuiesc sau efectuează diverse activităţi în respectiva clădire (de exemplu. 150.basculante. Ferestrele mai înalte (2. formată dintr-o ramă montată în golul peretelui. deoarece contribuie la eliminarea sentimentului de claustrare şi la odihna musculară a ochiului.cu cercevele (duble). 1 .3A.fixe.10 m). . pentru vederea apropiată. 2. pentru vederea panoramică.partea mobilă.cu mai multe canaturi. Ferestre Ferestrele realizează legătura vizuală cu exteriorul şi asigură ilu­ minarea şi ventilarea naturală a încăperilor. Dupz. 1 . 150.dreptunghiulare. Este moti­ vul pentru care ultimele tendinţe în realizarea clădirilor moderne vizează mărirea suprafeţelor vitrate. 90. . Fig.cu două canaturi.2. . ferestrele pot fi: . . Clasificarea ferestrelor: 1. Oamenii preferă ferestrele lungi (3. Fereastră cu deschidere oscilantă Fig.1 2 0 . de vederea exterioară. Procentajul de ferestre necesare este de ~ 20-30% din întreaga suprafaţă a faţadei. Fereastră cu deschidere oscilobatantă 41 . lipsa ferestrelor poate spori senzaţia de singurătate a unei persoane). 3. 1 . . Tipul de fereastră se determină în funcţie de dimensiunile încăperilor.partea fixă. şi pe cele înguste (2. ferestrele pot fi: .10 m) sunt preferate. După n u m ă ru l d e canaturi. numită toc. .lăţimi: 60.cu un canat .înălţimi: 60. . Insorirea minimă este de 1-3 ore pentru ansamblul unui aparta­ ment.Construcţii 2. sistem ul d e fu n cţion a re. 90.un singur rând de cercevele (simple). numită cercevea. Dupăfo rm ă . 120.de forme diferite. Fereastră cu deschidere culisantă Fig.pătrate. .1 2 1 . Ferestrele mici dau senzaţia de intimitate.accesorii metalice.cu deschidere obişnuită. ferestrele pot fi: . de durata şi intensitatea iluminării exterioare.1 1 9 .40 m). numărul golurilor de ferestre şi de uşi. 120.

în anotimpul friguros. profiluri metalice. 5. 1. .pivotante.balamalele .finisate(vopsite şi cu geamul montat). Fereastră din lem n 42 . . broscuţe cu mâner. faţă de geamul termoizolant simplu. .geamul vitraliu .cu deschidere interioară şi exterioară .respinge razele soarelui şi asigură un grad de intimitate.cu cercevele mobile. lemn în asociere cu profile metalice. Profil din lemn stratificat Fig. .folosite pentru fixarea cercevelelor de tocuri. ferestrele pot fi din: . După m odul de prelucrare. Fereastră în aluminiu Fig. .geamul Low E — filtrează radiaţiile termice şi reţine căldura în interior.cu geamuri din sticle speciale şi mijloace de protecţie antiradiante şi de izolare fonică. 7.cu geamuri duble sau triple.cu cervecele combinate . . • Feroneria ferestrelor cuprinde: .123. După geam ul utilizat şi izolarea pe care o asigură.cârlige de vânt şi opritori cu arc pentru a menţine cercevelele în poziţie deschisă. 6. 8. beton. . . După m aterialul din care sunt executate. ferestrele sunt: .geamul reflexiv .cu deschidere interioară.geamul mat . .lemn masiv de foioase (stejar) sau de răşinoase (brad. Fig.24.este colorat în toată masa sau are un model dec­ orativ.nefinisate (grunduite). reduce pierder­ ile de căldură din interiorul locuinţei cu aproximativ 60%.cu geamuri simple.125. . sticlă.C onstrucţii . este cel mai scump geam.foraibere.cu geamuri termoizolante. 1. ferestrele pot fi: stratificat . cremoane sunt folosite pentru închiderea ferestrelor. Profil din PV C - lemn stratificat. . .este colorat sau pictat în culori diferite.Manual pentru clasa a IX -a . ferestrele sunt: .cu deschidere pe ax orizontal sau vertical. 1.122. şi o reflectă vara. • Tipuri de geamuri folosite la elementele de tâmplărie: . molid).cu cercevele fixe. După posibilitatea de deschidere.mobile şi fixe. Fig. 1. . După tipul deschiderii.glisante orizontal sau vertical. 4. ferestrele pot fi: . profiluri din materiale plastice.

3-astereală. 1 . ferestrele pot fi independente sau combinate cu uşi de balcon.căprior. H. învelitoarea se execută dintr-un material impermeabil. > ooo cr O O O O O O O O O O O C -O O O O O O O O O O O O O ^ a ^Sticla a apărut accidental în anul 2. construcţii agrozootehnice.1 2 6 .).. ele pot avea de la unu până la patru canaturi. la clădirile cu suprafeţe vitrate mari şi greu accesibile. Fereastră din PVC 2.1 2 7 . 4-ca rto n b itu m a t. Fig. construcţii socio-culturale. copertine etc. 1 .este folosit la exte­ rior.| şîn Egipt. aşezat pe un plan înclinat. iar căpriorii pe pane. astereala se reazemă pe căpriori. Caravanele care poposeau în zone| ^nisipoase şi făceau focuri de tabără au ob-8 xservat că focul topea nisipul.500 î.Construcţii geamul cu proprietatea de autocurăţire . învelitorile se reazemă pe elementele şarpantei. Fig. 6-olane Elementele învelitorii se asamblează între ele pentru a forma o suprafaţă continuă. Aceasta are rolul de a proteja clădirea contra agenţilor atmos­ ferici şi a variaţiilor de temperatură. 2. Pentru a realiza izolarea hidrofugă a acoperişului. Elementele de susţinere ale învelitorii: l-p an ă. permiţând astfel scurgerea cu uşurinţă a apelor. învelitori învelitoarea este elementul de construcţie dispus la partea superioară a acoperişului. care să împiedice pătrunderea apelor în interiorul clădirii. 43 . construcţii industriale. în unele cazuri. prin intermediul unui strat-suport denumit astereală sau direct pe şipci. • Ferestrele se utilizează la construcţii de locuinţe.5. învelitoarea permite şi iluminarea naturală a spaţiului acoperit (la hale industriale. La clădirile civile. 5-şipci.3.

aşezate rar. şindrilă. Invelitorile din paie. Principalele avantaje ale acestor învelitori: sunt es­ tetice. cu aspect rustic. strat peste strat. • Invelitorile din lemn sunt realizate din plăci mici de lemn . plumb.învelitori din tablă ondulată sau cutată şi din materiale plastice.cu excepţia olanelor. Se întâlnesc în localităţile din zonele de câmpie şi în zonele cu bălţi. invelitorile pot fi: . Din punctul de vedere al etanşeităţii oferite. piatră naturală (ardezie) sau artificială: ceramice. tablă plană.învelitori din tablă plană. olane. durabile. • Invelitorile din tablă sunt realizate din foi plane sau ondu­ Fig.1 3 0 . metal: tablă de oţel. zincată sau galvanizată. 1 . din car­ ton bitumat. elemente de susţinere. 1 . odulată sau cutată.un strat-suport continuu . permit obţinerea unor pante mari . discontinue. • Invelitorile ceramice sunt realizate din plăci ceramice sub formă de ţigle de tip solzi sau profilate. impermeabile la acţiunea apei. Se folosesc la construcţii civile şi industriale. învelitoare din m etal late/cutate din tablă de oţel neagră. fară cuie. igienice şi economice. materiale plastice. elemente-suport aşezate la distanţe mici între ele . 1. fară rosturi. a lemnului cu profil trapezoidal. apă şi vapori de apă . invelitorile pot fi ex­ ecutate din: . există învelitori care Fig. presate sau Fig. 2.învelitori din plăci ceramice. Din punctul de vedere al m aterialului. lemn (şiţă.M anual pentru clasa a IX -a Clasificarea învelitorilor 1. beton.materiale organice: paie. 3. trestie. 44 .C onstrucţii . şindrilă bituminoasă sau fibră de sticlă. Maramureş) se execută manual şi se îmbină prin aşezarea. impermeabile la aer. Bucovina. din elemente separate. Din punctul de vedere al portanţei.învelitori sub formă de plăci mici rigide (ceramice sau din lemn). aluminiu. Se folosesc în zonele de deal şi de munte sau la construcţiile care alcătuiesc un anumit stil arhitectonic. şindrilă). mate­ • riale bituminoase.învelitori bituminoase. zinc.şiţă. agrafe metalice sau lianţi sintetici. trase. sticlă simplă sau armată. învelitoare din carton bituniinat olane. stuf sau trestie sunt discontinue şi se utilizează la realizarea acoperişurilor uşoare.continue. ventilate.1 2 8 . nu necesită cheltuieli de întreţinere. dar permeabile la aer şi vapori de apă .131. se prevăd cu lucarne pentru ven­ tilarea podului. ale căror materiale prezintă o rigiditate relativ mare . învelitoare din stu f necesită: . Şiţa sau draniţa (numită aşa în Moldova. incombustibile.

la clădiri cu pante re­ duse. sau grajdurile marig ^de bârne acoperite cu paie. transparente sau colorate . foarte înalte. Principalele. învelitoare din plastic > ooo < X><X><><^<XXX><><>CK £Ţara Moţilor. simplu de executat. pentru iluminarea anumi­ tor suprafeţe. din sticlă armată. situată la izvoarele Arieşului? ^(Câmpeni. Casele suntJ |de asemenea.).Construcţii eventual tablă de aluminiu. olane. învelitoare din şindrilă 45 . avantaje ale acestor învelitori: sunt durabile. plumb sau cupru. Invelitorile din carton bitumat sunt realizate din foi de car­ ton bitumate. completare. 1 . Invelitorile din sticlă sunt realizate din sticlă simplă sau ondulată. Aceste învelitori se folo­ sesc pentru iluminarea naturală a unor porţiuni de suprafeţe acoperite sau la luminatoarele halelor industriale şi agro­ zootehnice. ţesături din fibre de sticlă bitumată. uşoare. monumentale prin^ |înălţimea acoperişului. 1 .sunt uşoare şi au un aspect arhitectural plăcut.1 3 4 . împletituri din fibre de sticlă bitumate.1 3 3 . pânze bitumate. foi hidroizolante. sere. învelitoare din sticlă Fig. Aceste învelitori se folosesc la construcţii civile. 1 .1 3 5 . înlocuire a foilor degra­ date. la cele din mediul rural.îndeosebi a şindrilei. învelitoare din şiţă Fig. ^Tipice pentru zona satelor din sud-estulS |Munţilor Apuseni erau şurile acoperitei |cu paie sau şindrilă. foi ondulate. Fig. a aticelor. Se execută sub formă de plăci plane sau ondulate.| >. simplu de executat.sub formă de ţiglă. este of fzonă renumită pentru prelucrarea lemnului J |unde locuitorii s-au specializat în dulgheritS |şi cioplirea lemnului pentru construcţii. Avram Iancu etc. Dintre dezavantaje: nu sunt es­ tetice şi necesită întreţinere periodică. Albac. a glafurilor. Tabla neagră necesită întreţinere periodică prin vopsire. la pro­ tejarea copertinelor. etanşe. Principalele avantaje ale acestor învelitori: sunt uşoare. acoperişuri de tip şed. Invelitorile din materiale plastice . din ţiglă de sticlă şi se folosesc la lumina­ toare. Se folosesc la clădirile provizorii. 1 . proporţia întreg «înălţimea pereţilor şi cea a acoperişului fi-Ş Fig.1 3 2 . ieftine.

cât şi un rol estetic şi igienic. şi au rolul de a asigura circulaţia. . confortul şi estetica încăperilor. Tencuiala are următoarele straturi: stratul de amorsaj . Tencuieli decorative oferă un aspect deosebit interioarelor Fig. igienic.se foloseşte pentru reparaţii. lemn sau piatră. 2. în încăperile în care au loc procese ce presupun un grad sporit de umiditate. pardoseli. cărămidă. orizontală şi la acelaşi nivel pentru toate încăperile unui etaj. amintim: tencuiala drişcuită fin .executate din materiale speciale. pardoseala se 0 . 1 37.4.faţa nevăzută este nedezită cu drişca.să fie plană. 1. de beton. tencuielile pot fi: . având rol decorativ.4. Elemente de finisaj Elementele de finisaj au atât rolul de a proteja elementele de construcţii. In structura pardoselii intră: stratul de uzură . Tencuielile pot asigura şi izolaţia hidrofugă. stratul vizibil .numit şpriţ. depozitarea.pentru suprafeţe degradate din cauza umidităţii. termică. Tencuieli Tencuielile reprezintă stratul de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a unor elemente de construcţii.138.exterioare (de faţadă). mozaic etc.Manual pentru clasa a IX -a 2.stratul de bază .sau decora­ tive .executate din mortar . tencuiala gletuită .numit şi faţa văzută. După poziţia lor în construcţie. Pardoseli Pardoselile sunt elemente de finisaj complexe. Ele au în compoziţie granule naturale de granit şi marmură ce se aplică pe suprafeţe tencuite.1.2.stratul cel mai gros al tencuielii. placaje. stratul de izolare termică.interioare. Elementele de finisaj cu­ prind: tencuieli.primeşte încărcările de la pardoseală şi le transmite elementelor de rezistenţă. Suprafaţa pardoselii trebuie .este stratul supus direct circulaţiei. tencuiala poroasă . realizate pe faţa superioară a planşeului sau pe pământ. tencuială hidrofugă . Fig.C onstrucţii . de protecţie şi izolare. Culoar cu pardoseală din gresie 2. Acestea se pot aplica pe o suprafaţă-suport din beton.al doilea strat subţire este din pastă de ipsos sau var numit glet-. fonică sau anticorozivă.4. grundul . fonică sau hidrofugă. Gama tencuielilor este foarte vastă. stratul-suport . Tencuielile pot fi obişnuite . dintre cele mai cunoscute tipuri de tencuieli.

In alcătuirea acestui parchet intră: .să nu se deformeze sub acţiunea încărcărilor. . fono şi termoizolante. tratat cu o răşină specială. • parchet laminat. .1 4 1 . Pardoseli din lemn • duşumele din scânduri. . holuri etc.1 4 0 . . • parchet din lemn masiv de stejar sau fag.să fie economice din punctul de vedere al execuţiei şi al întreţinerii.1 4 3 .este rezistentă şi ecologică.asigură o bună izolare fonică şi termică. cu grosimi de 18-28 mm şi lăţimi între 100-300 mm. cu grosimi între 6 -8 mm sau de 12 mm.1 4 2 . putând înlocui cu succes pardoseala din lemn masiv. locuinţe. format din MDF (miez de mare densitate).este folia situată pe partea posterioară şi are rol de protecţie împotriva umezelii. 1 . Din punctul de vedere al m aterialului. Lamelă de parchet 2. 1 . Duşumea montată Fig. .suportul .Construcţii execută în pantă. Pardoseli din linoleum Sunt pardoseli rezistente la uzură. sub diferite forme. 1 . igienice.să prezinte siguranţă la mers. Parchet din lemn m asivm ontat 47 .să fie elastice. . Acest tip de parchet este realizat dintr-un material rezistent.hârtia de decor . Fig. ■ Fig.se poate utiliza în locuinţe. cu grosimi de 17-22 mm şi lungimi între 200-450 mm. Pardoselile din covoare de linoleum sau plăci din PVC se pot utiliza in clădiri socio-culturale.este primul strat. birouri. . Avantajele pardoselii din lemn: . Pardoselile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: . .să fie impermeabile. cu aşchii fine lipite de adezivi. uşor de întreţinut. pardoselile se pot cla­ sifica în: Fig. .reprezintă materialul de bază. Stivă cu lamele de scândură A.puntea exterioară . au un aspect plăcut şi sunt bune izolatoare termice şi fonice. încăperi de producţie. Pardoseli de tip cald 1. hoteluri etc. 1 . îmbibat cu răşină.are un aspect estetic şi se poate armoniza cu obiectele de mo­ bilier. laboratoare. .să fie rezistente la uzură. pentru a asigura scurgerea apei către sifonul de pardoseală. lamelele de parchet sunt prelu­ crate pe feţele laterale. Pentru a putea fi îmbinate uşor.este cel de-al doilea strat.folia de protecţie . .

biblioteci etc.1 0 cm pentru fiecare dimensiune.149. Au şi unele dezavantaje: . trebuie să măsurăm lungimea şi lăţimea acesteia şi să adăugăm un minim de 7 . 1 . Croirea fâşiilor de linoleum 1. Plăcile de gresie au formă pătrată şi dimensiuni de 33 x 33 mm sau 3 5 x 3 5 mm şi pot fi simple sau cu model. Fig. Gresia este o placă din ceramică glazurată.1 4 4 . D ale m ochetă în două culori Fig. se poate opta pentru o mochetă pe suport de pâslă. cea mai cunoscută este gresia. săli de spectacol. impermeabile. De obicei. 4. 1 . Pardoseli de tip rece Fig. lucioase sau mate.cunoscute încă din An­ tichitate . Pardoseală din m aterial bituminos . Mochete Sunt estetice. Pardoselile din materiale bituminoase Aceste pardoseli au următoarele avantaje: . B. Pardoseli din gresie Dintre pardoselile de tip rece. Pardoseală din gresie Fig. 1.C onstrucţii . Fâşie m ochetă Fig. Lamele de p archet şi folia izolatoare Pentru a afla necesarul de mochetă pentu o cameră. se deformează sub acţiunea încărcărilor. Gresia folosită la exterior trebuie să fie rezistentă atât la îngheţ.se numără: rezistenţa la compresiune.prezintă siguranţă la mers.1 4 6 .în timp. dar pot fi şi sub formă de dale pătrate. termo şi fonoizolante şi pot fi folosite în locuinţe. .1 4 7 . cauciuc sau din materiale sintetice. m m K K K m m m Fig.suprafaţa destul de aspră.nu rezistă la temperaturi înalte.148.sunt rezistente la acţiunea agenţilor chimici. executată din argilă. 1. In funcţie de destinaţia dată încăperii. antiderapantă şi rezistentă la trafic intens. Printre avantajele plăcilor glazurate . termoizolante. hoteluri. cât şi la temperaturi ridicate.1 5 0 . . întreţinerea uşoară.M anual pentru clasa a IX -a 3. care se îmbină între ele. 1 .sunt elastice. rezistenţa la foc. . 1 . mochetele au lăţimi de 4 m. .

dar scumpe. Placajele. * ♦ * P la ca je din p lă ci cera m ice sm ă lţu ite Se aplică la placări interioare şi la faţade.4. ♦ ♦ ♦ P la ca jele d in fa ia n ţă se utilizează la placarea interioară a pereţilor din încăperile în care există o umiditate ridicată sau un trafic intens. După natura materialelor folosite. 1 . Pardoselile sunt executate din bucăţi de diferite forme (pătrate. Baie m odernă placată Fig. 1 . Se pot folosi la băi şi bucătării precum şi în laboratoare. . dreptunghiulare sau triunghiulare). . 1. Fabricate în diverse culori.să reziste la acţiunea vaporilor de apă. cu plăci sau panouri din diferite materiale. Tipuri de placaje 49 . magazine etc.să reziste la şocuri termice. cu relief etc.să adere la suprafaţa-suport. . şi pot fi realizate din următoarele tipuri de roci: marmură.1 5 2 . Placaje Placajele sunt lucrări de finisaj executate pe suprafaţa pereţilor. 1. trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: . ondulată. aşezate neregulat. formă dreptunghiulară şi grosimi de 58 mm. plăci ceramice smălţuite. Au dimensiuni variate. gresia se alege în funcţie de locul de aplicare.C onstrucţii I Pentru interior. Se folosesc în muzee.să corespundă cerinţelor arhitecturale impuse de construcţie. Aceste plăci au dimensiuni mici (20 x 20 mm sau 25 x 25 mm) şi sunt smălţuite. cu rol decorativ şi de protecţie a pereţilor.1 5 1 . acestea pot fi lucioase. pentru realizarea unor suprafeţe mai speciale. plăci de sticlă. lambriuri din lemn sau PVC etc.15 5 . Placă de gresie m arm orată 2.1 5 4 . clădiri administrative. culoare de spital etc. la interiorul sau la exteriorul clădirilor.3. Suprafaţă acoperită cu gresie glazurată Fig. Fig. scobită etc.15 3 . rezistente la uzură. placajele pot fi realizate din: plăci de faianţă. săli de operaţii. de traficul şi de cromatica încăperii. ori au dimensiuni mari (120 x 60 mm) şi au faţa netedă. Fig. 2. calcar etc. Pardoseli din piatră naturală Sunt pardoseli cu un aspect deosebit. 1 . bogat decorate. Plăci din piatră naturală ijr d f t 1 - Fig. granit. mate.

mansardă sau living într-un spaţiu plin de căldură. întindem luciul cu pensula. iar cealaltă are nişte striuri în relief.4. din P. • Dacă smalţul dalei ceramice este spart.de exem­ plu a pereţilor. sau PVC. cu latura de 150-200 mm şi grosimea de 6 mm.1 5 7 . în vederea protejării acestora sau din motive pur estetice. dar pot fi aplicate şi în exteriorul acestora. M ontarea lamelelor din lemn Lam briul din lemn are o grosime de 12 mm. In general. Lambriurile transformă orice încăpere.C onstrucţii . astfel stratul de vopsea va proteja suprafaţa şi va în­ chide crăpăturile.4.F. Placajele ceramice pot avea diferite nuanţe şi pot fi divers finis­ ate. lianţi şi apă. e bine ca peretele să nu fie acoperit de faianţă decât în proporţie de 6 0 -7 5 %.156. Fig. 2. totodată. Lucrările de zugrăveli se execută după terminarea tuturor lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Zugrăveli Zugrăvelile sunt lucrări de finisaj ce se aplică pe tencuieli for­ mate dintr-un strat subţire. oferindu-i. 1 . este folosit în culori naturale. iar marginile sunt netede. Se pot utiliza atât la instalaţii cât şi la exteriorul clădirilor. un plăcut aspect rustic. • Pentru a da posibilitatea peretelui “să respire” şi pentru a evita apariţia mucegaiului. Una dintre feţe este netedă şi lucioasă. aceste lucrări se execută în interiorul clădirilor. fiind rezistente la umezeală.M anual pentru clasa a IX -a ♦ ♦♦ Placaje ceramice de tip cărămidă aparentă Sunt folosite pentru finisarea suprafeţelor exterioare (faţade de clădiri publice). din pigmenţi. la rându-i. 50 ■ . care se fixează pe pereţi. Acestea au o lungime de aproximativ 260 cm. 1. *♦ * Lam briuri Sunt placaje din lemn. lăţime de 9 mm şi o lungime de 200 cm. Fig. însă numai pe suprafeţele uscate. - Lam briurile lam inate se utilizează la placarea pereţilor inte­ riori. dar şi a diverselor suprafeţe interioare . în încăperile cu umiditate scăzută. - Lam briurile din PV C sunt sub formă de lamele prinse între ele. Lam briuri din PVC ♦♦♦ Plăci din sticlă Au formă pătrată.L. alcătuit. putem reface porţiunea afectată cu ajutorul unei substanţe de finisaj. care se montează pe pereţi.

vopsele pentru decorarea elementelor de metal.vopsele acrilice rezistente la foc şi intemperii. 1 . Fig. .). Acest produs colorează: : uniform şi pune în evidentă fibra lemnu: iui. Vopsitoriile se pot aplica atât pe pereţi. 1. Tipul de vopsea se alege în funcţie de suprafaţa pe care urmează să fie aplicată. pe lemn.zugrăvelile simple . Vopsea anticorozivă aplicată pe ţevi . 1 . calorifere etc. Vopsea pentru suprafaţă tencuită Fig. în diferite culori. există: • Vopsele pentru suprafeţe tencuite: .vinaromul.vopsele de protecţie pentru pereţi interiori. sau vechi. • Vopsele pentru metal: .15 8 .zugrăvelile în calcio-vecchio (reliefuri mici sau mari. a lemnului masiv sau a furniru-. pentru oţel. faţade.4. Vopsitorie aplicată pe suprafaţă din lemn > O O OI l Baiţul este un produs alchidic. . întrebuinţat ţ pentru colorarea substratului lemnos nou . decorativ. Vopsitorii Vopsitoriile sunt lucrări de finisaj care constau în aplicarea unui strat de vopsea. uşi din lemn sau metal.5. .zugrăveala simplă cu var. Astfel. : rapidă (15 min. cu uscare foarte. • Vopsele pentru lemn: .1 6 1 . socluri la clădiri vechi şi noi. vopsele şi emailuri pentru protecţia elementelor de construcţii din lemn şi metal.15 9 . având şi un­ ele caracteristici izolatoare. lemn. cât şi pe tavane.vopsele cu protecţie la incendiu. . exploatat la interior. .zugrăvelile decorative. mase plastice. > lui.cu clei. 2. . Aceste lucrări se execută în scop igienic. pe metal.Construcţii în funcţie de lianţii folosiţi la realizarea zugrăvelii şi de tipul de finisare.1 6 0 .lacuri. . pe tâmplărie. alcătuit din pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă. Fig.vopsele lavabile. Ele se pot aplica pe suprafeţe tencuite.vopsele cu protecţie anticorozivă. obţinute prin stropire). pe suport mineral interior şi exterior. . putem diferenţia: . 1. Zugrăveală tip calciovecchio cu relief mic Fig.

de a crea suprafeţe netede. ale tavanelor.C onstru cţii . 1. Tapete Tapetele sunt lucrări de finisaj care constau în aplicarea pe pereţii interiori a unor fâşii decorative. . Tapet Z m m * * . . 52 ■ .hârtie. Polietilena a fost descoperită din întâm> plare. întreruptă de o bandă orizontală asortată. tapetul poate camufla unele defecte ale spaţiului. -P V C . 1. apartamente de lux. se poate realiza o combinaţie din două . . de a decora suprafeţele pereţilor.fungicid. • Tapetul vinilic sau cel din fibră de sticlă este recomandat pentru camere şi holuri de hotel. 2. la care se adaugă vopseaua dorită.4. Astfel. • Tapetul structurat este folosit la amenajarea pereţilor pentru birouri. Ipsoserii Ipsoseriile intră în categoria lucrărilor de finisaj care au ca mate­ rial de bază ipsosul.superlavabil. ale stâlpilor. de a acoperi neregularităţile elementelor de construcţie. culori. îşi păstrează dimensiunea. 162. U tilizarea principalelor tipuri de tapete: Primul fragment de tapet fabricat î n : : Europa .Manual pentru clasa a IX -a 2. Cambridge (Anglia) şi datează din 1509. farmacii şi şcoli. în 1933. . După natura materialelor din care sunt executate. se poate alege un model cu dungi verticale.are o rezistenţă mare în timp. Suprafaţa tapetelor poate fi lavabilă sau semilavabilă.7. nu mucegăieşte.care se mai păstrează şi astăzi < | . structurat etc.material textil. tapetele pot fi din: . datorită azbestului cu care este îmbibat. Lucrările de ipsoserie au scopul de a proteja ma­ Fig.antibacterian. . de calitate superioară.vinii pe suport textil. într-o culoare deschisă. de chimiştii care lucrau la j Trustul de Produse Chimice din Marea ■ Britanie.6.4.163. • Tapetul din fibră de sticlă e produs din fibră de sticlă minerală pură. pentru camerele mici şi joase. Avantajele acestui tip de tapet: . prezintă rezistenţă la uzură. • Tapetul din PVC e recomandat în spitale. în cazul camerelor înalte.s-a găsit în clădirea colegiului Lodge din . * m M w i Cu ajutorul unor modele adecvate. Fig.Rozetă decorativă din ipsos ce se m ontează în centrul tavanului terialele din care sunt executaţi pereţii şi tavanele. Caracteristici: . restaurante.

: Palatul Parlamentului . aflate în contact cu solul. lianţi şi apă. Izolaţii hidrofuge Izolaţiile hidrofuge . Lianţii utilizaţi sunt: varul. cimentul. . deoarece ipsosul se întăreşte repede atunci când este expus la umezeală. spălătorii). metrou). Acesta cuprinde o uriaşă g |împletitură de sculpturi monumentale. .construcţie ale • . a trepidaţiilor produse de funcţionarea unor motoare sau a unor utilaje. cărei lucrări au demarat în iulie 1984 . » • Profilurile din ipsos se execută dintr-un amestec din mortar.soluţii alcaline. fundaţii şi pereţii de subsol. Acest tip de izolaţii se execută la acoperişuri.numite şi hidroizolaţii .1. 2. în general. şi prin capilarele (conducte subţiri) care străbat materialele de construcţii. realizată dintr-un amestec omogen de ipsos şi apă. baghetele. frig a unor agenţi provocaţi de procesele tehnologice desfaşurate în construcţie sau instalaţie .gleturile din ipsos. precum şi la construcţii speciale (castel de apă) sau construcţii de artă (tunel. * • Piesele decorative prefabricate din ipsos (rozetele. soluţii acide . din praf de piatră şi ipsos. 2.5. Aces­ tea protejează construcţiile împotriva unor agenţi naturali ..$ : soserii aurite şi pardoseli decorative. Elemente de izolaţii Elementele de izolaţii se mai numesc şi lucrări de izolaţii.5. ? ^ > > C < > C X X X > C > < X > < X > < X > < > < X X X X > C > < X > < > < > C '< X > < > < X X X > < > < X > < > < > C > < X X X > < > < > < > v > * • Mortarul este un amestec omogen de agregate.Construcţii I Lucrările de ipsoserie se execută numai la interiorul clădirilor.apă.au scopul de a împiedica pătrunderea apei în construcţie.tencuiala cu mortar de ipsos. în categoria ipsoseriilor intră: .profdurile din ipsos. . căldură. ipsosul * • La prepararea gletului de ipsos se foloseşte pasta de ipsos. brâiele) se confecţionează prin turnarea pastei * de ipsos în tipare speciale.1 |este structurat pe 6 niveluri şi este împărţit | : în 21 de corpuri. la încăperi cu umiditate mare (băi. ip. apa se infiltrează în construcţie prin părţile de construcţie neizolate.piesele decorative din ipsos. .

M anual pentru clasa a IX -a SM & m m m S * • La pereţii clădirilor care n-au fost * prevăzuţi cu hidroizolaţie orizontală. împiedică infiltraţiile de apă. hidroizolaţiile pot fi: . .la elementele de construcţie situate sub nivelul terenului (pereţii subsolului) sau peste nivelul terenului (so­ cluri. . o soluţiei împotriva umidităţii Izolaţiile hidrofuge protejează elementelede construcţie astfel: . Trebuie reţinut faptul că sunt sensibile la umezirea suportului şi că. împiedică pătrunderea în construcţie a apelor provenite din infiltraţii (ape fără presi­ une) sau din pânzele de apă subterană (ape sub presiune). pentru protejarea betonului împotriva coroziunii. pentru etanşarea clădirilor vechi.care trebuie să fie rigid. plan.la construcţiile speciale. hidroizolaţiile pot fi: . împiedică pătrunderea în construcţie a apelor provenite din precipitaţii atmosferice. pe partea negativă. • etanşează pe partea negativă (partea opusă sensului de pătrundere a apei).I C onstru cţii . pe suprafeţe umede. metalice. .la pereţii interiori şi exteriori şi sub pardoseală.se lipesc prin aderenţa obţinută în urma grunduirii prealabile (se micşorează capacitatea de absorbţie prin uşoara astupare a porilor) a suportului. • rezistă la presiuni hidrostatice.stratul-suport .minerale . • sunt permeabile la vapori şi sunt rezistente la îngheţ.stratul de protecţie a hidroizolaţiei.la fundaţii şi pereţii de subsol. pe bază de ciment. 2. Prezenţa capilarelor în materialele de construcţii este necesară pentru a asigura transferul vaporilor de apă din interiorul încăperilor.orizontale . dar este dăunătoare la contactul direct cu apa al elementelor de construcţii. împiedică pierderile de lichide în­ magazinate în acestea. la etanşarea rezervoarelor de apă potabilă. Din punctul de vedere al materialului utilizat. curat. Din punctul de vedere al poziţiei. atice). .hidroizolaţia propriu-zisă . din această cauză. se desprind uşor. • se folosesc la etanşarea suprafeţelor minerale cu pori deschişi. Clasificarea izolaţiilor hidrofuge: 1. * • Bariera orizontală contra vaporilor * se va realiza prin injectarea acesteia cu . * apa poate atinge în capilare înălţimi * de până la 2 m. la tencuieli impermeabile. • se aplică în straturi de 3-5 mm. răşini sintetice şi compuşi minerali. Hidroizolaţiile sunt alcătuite din: . . . uscat. mixte sau plastice (folii din PVC).executată din materiale bitumi­ noase.verticale .la construcţiile de artă. bituminoase .la acoperişuri.aderă la suport prin dezvoltarea în capilarele exis­ tente a cristalelor de ciment formate în timpul hidratării. • sunt alcătuite din mortar hidroizolant de ciment şi compuşi minerali sau din mortar hidroizolant bicomponent. 54 .

C.metalice. dr.Construcţii • sunt>impermeabile la vapori. ţesătură din fibre de sticlă bitumate. pe suport uscat. pânză bitumată. Hans Wunner a descoperit mor|tarul format din ciment şi bitum (mortar . • se folosesc la elementele de construcţie situate sub nivelul terenului natural . 1 . evitându-se astfel expunerea directă la razele solare. la bariera de vapori sub şape. pe suport umezit în prealabil. apoi c u : : smoală şi bitum.se îmbină prin lipire sau sudare. Fig 1 . izolarea construcţiilor s-a realizat j ’ cu asfalt sau cu bitum natural. în cantităţi < : mici. .pereţi şi pardoseli de subsol.1 6 5 . : In 1896. la planşeele supe­ rioare ale clădirilor.mixte . : de ciment la care se adaugă. aluminiu. • sunt alcătuite din: unul sau mai multe straturi de bitum. ulei de bitum). zinc) . .folii din PVC. denumirea ei şi elementul de construcţie pe care se aplică. pe caiet. • astupă crăpăturile. emulsie bituminoasă. * Hidroizolaţiile se execută prin metoda la cald. foi bitumate. « Fig. : Iniţial. iar celelalte să devină hidrofobe. împâslituri din fibre de sticlă bitumate. .din foi metalice (oţel.sunt realizate din hidroizolaţii bituminoase aplicate pe tencuieli hidrofuge sau hidroizolaţii bituminoase cu o izolaţie metalică. membrane termosudabile.1 6 4 . • au efect imediat de hidroizolare şi prezintă o rezistenţă foarte mare în timp. a fost posibil: : ca o parte din capilarele mortarului să fie j : obturate. . plumb. î In 1905. ’ • sau prin metoda la rece. membrane bidroizolatoare. H idroizolaţie din folie deP. Paul Mecke a descoperit mor-j > tarul hidroizolant pe bază de ciment şi bi: tum. astfel. H idroizolaţie bitum inoasă Identifică tipul de izolaţie din imaginea de mai jos şi notează. carton bitumat. • sunt folosite la construcţii supuse la presiuni hidrostatice şi temperaturi mari.V. la interior şi exterior.

chiar şi în cazul unui incendiu. materiale în vrac (zgură. carton bitumat sau împâslituri din fibre de sticlă. prin reducerea pierderilor de căldură. .2. dispersia < luminii prin panourile de acest tip este' uniformă. plăci de b. se oferă o garanţie de 10: : ani pentru transparenţă şi rezistenţă la < . Vitrajelesauacoperirilerământransparente: .se folosesc la pereţi sau planşee. . conferind panourilor o m a i. se foloseşte la izolarea termică a elementelor de instalaţii.C onstrucţii .au ca scop asig­ urarea unui climat interior plăcut. şi rezistente. • vată minerală. în cazul locuinţelor. este rezistentă la acumularea umezelii sau a condensului.se folosesc la pereţi din zidărie mixtă.Manual pentru clasa a IX -a 2. nu poate fi folosită decât prin ranforsare. are o mare eficienţă termo şi fonoizolantă. •materiale de umplutură (zgură. aceste panouri sunt § ideale pentru acoperirea halelor d e : | producţie industriale sau civile. plăci semirigide de vată minerală cu liant bitumat. • vată de sticlă. iar în pod sau în mansardă grosimea acesteia ajunge la 20 cm.5. planşee şi la instalaţii. 1 . Dat fiind faptul că reduc efectul d e : : supraîncălzire datorat razelor solare. Policarbonatul celular (P C C ) este u n . şi menţinerea anumitor temperaturi necesare desfăşurării proceselor de fabricaţie. Totodată. . . altfel se tasează. distanţaţi între ei (cu strat median). ■polimer sintetic ce răspunde celor mai J : aspre cerinţe ecologice. : bună rezistenţă la factorii de mediu (soare. în cazul clădirilor in­ dustriale. j policarbonatului asigură proprietăţile : sale termoizolante.1 6 6 . . a serelor. deşeuri ceramice. de aceea. . are un preţ redus şi este ideală pentru izolarea mansardelor. Izolaţiile termice se execută la pereţi. a ! : verandelor sau a spaţiilor cu glasvanduri. plăci. vată de sticlă.se folosesc la pereţi sau planşee. pentru izolarea pereţilor. este rezistent la infiltraţii şi la ciclurile de îngheţ-dezgheţ. îngheţ). argilă expandată). • polistiren extrudat. are o conductibilitate termică foarte scăzută.c. Izolaţii termice Izolaţiile termice . • plăci fîbrolemnoase. • plăci termoizolante. este utilizată sub formă de rogojini. termoizolaţiile împiedicăcondensareavaporilor de apă pe suprafaţa tavanelor şi a pereţilor şi reduc consumul de combus­ tibil necesar pentru încălzirea interiorului construcţiilor. este utilizată sub formă de rogojini. . Termoizolaţiile se realizează din: •plăci de polistiren celular. acoperişuri. are o durabilitate ridicată.j : acestea se folosesc mai ales în ţările cu ■ intense radiaţii solare. cenuşă de termocentrală). iar traversele prezintă < o mare duritate constructivă în raport cu | : greutatea.a. Policarbonatul celular filtrează radiaţiile < | ultraviolete. f*^ < X X X X > 'X > 0 0 < X > C > < X X > < X X > < > < > 0 < X > < X > < > ^ are grosimea cuprinsă între 6-10 cm. aerul aflat în < : golurile dintre straturile panourilor. protejează termic elementele de construcţie izolate. Fig. . rulouri şi şnururi. chiar dacă au fost expuse ■ • intemperiilor.numite şi termoizolaţii .se folosesc la terase şi acoperişuri. ploaie. are o greutate specifică mică şi este uşor de tăiat cu unelte simple. Policarbonat celular - 56 . spargere. Datorită structurii celulare. saltele.are o structură stabilă în timp şi este rezistentă la îmbătrânire.

. a acoperişurilor cu şar­ pantă. . . . polistiren celular. • căldura stocată la interior este utilizată din plin. . • saltele din deşeuri de melană sau din paie mineralizate. ..este uşor de manevrat. . Stratu rileterm o izolatieilatatad ă Fig.un strat de protecţie a suprafeţei contra coroziunii. Pentru a satisface cerinţele de izolare termică a pereţilor.poate fi utilizat ia izolarea faţadelor.se foloseşte la izolarea pardoselilor şi a pereţilor. • polistiren expandat. din deşeuri textile. Izolarea termică a pereţilor exteriori prezintă următoarele avan­ taje majore: • reduce riscul apariţiei condensării interstiţiale a vaporilor de apă.Constructii .susţine vata de sticlă atunci când aceasta se foloseşte la izo­ larea pereţilor. . 1 . • nu micşorează spaţiul util al locuinţei. Izolarea termică interioară a pereţilor exteriori implică costuri mai scăzute decât cea exterioară. • nu permite pătrunderea căldurii dinspre exterior în interi­ orul construcţiei. . plăci din puzderie de in şi cânepă. .reţine apa în interiorul peretelui şi.1 6 8 . • spume de polimeri. .îmbrăcămintea de protecţie a termoizolaţiei. a planşeelor şi a plafoanelor suspendate. este su­ ficient să se aplice un strat de vată de sticlă de 65 mm.se folosesc la pereţi şi planşee.. . M aâ «tocăniţi ■ j|î«> K 'iu Ţ e n c u ia U T c rm o iz u L a ţii fa ţa d ă Fie. La instalaţii. .se folosesc la pereţi şi planşee.unul sau mai multe straturi termoizolante. nu se recomandă folosirea sa la construcţiile din lemn. Termoizolarea faţadei 57 . 1 6 7 . din această cauză. . • folii din aluminiu.se folosesc pentru termoizolarea învelitorilor.se plică peste pereţi şi planşee cu rol izolator. termoizolaţia se poate executa aplicându-se: . 1 . ci doar la cele din cărămidă sau beton. . ..se utinzeaza la etanşarea plăcilor sau ia acoperirea rosturilor acestora. izostuf.păstrează construcţiile mai răcoroase vara.

de instalaţiile sanitare.plăci fonoabsorbante poroase. precum şi la săli cu destinaţie specială. 2. pereţi sau prin instalaţii. pe caiet.C onstrucţii . de exemplu: mutarea mobilei.au scopul de a atenua trecerea zgomotelor prin planşee. se folosesc pereţi.pereţii ce se fixează pe structura de rezistenţă se izolează separat. care necesită condiţii deosebite de acustică. de ascensoare etc. funcţionarea unor aparate casnice.se optează pentru materiale fonoab­ sorbante sau reflectante. surselor generatoare de vibraţii mecanice.se folosesc planşee şi pereţi cu o gro­ sime corespunzătoare . pentru di­ - Fig.numite şifon oizolaţii . Fonoizolaţiile se execută din: .zgomotului aerian provenit de la surse situate în exteriorul construcţiei. zgomotului de impact rezultat în urma unor solicitări din­ amice. 1 . . tavane. Acestea se execută la pereţi. traficul intens pe planşeu.1 6 9 .3. pardoseli. Placă acustică din fibre minerale minuarea zgomotului. Izolaţiile fonice . denumirea lor şi elementul de construcţie pe care se aplică. Izolaţii fonice • Fonoizolaţiile se realizează prin adop­ tarea unor măsuri speciale de izolare: . pentru delimitare. .plăci fonoabsorbante din fibre de lemn.M anual pentru clasa a IX -a Identifică tipurile de izolaţii din imaginile de mai jos şi notează. în acest scop. Fonoizolaţiile protejează elementele de construcţii împotriva: . zgomotului produs de instalaţiile de ventilare şi condiţionare a aerului. .. ferestre.5. se folosesc ecrane acustice . instalaţii. planşee. uşi. se folosesc planşee cu o alcătuire complexă.elemente de construcţii ce separă două spaţii între ele.

Acest fenomen se produce de la exte­ rior spre interior şi poate afecta şi alte tipuri de materiale. Izolarea pereţilor cu plăci fonoabsorbante din fibre de lemn Folie protectoare Acoperire filială la partea superioara Acoperire primară Strat de pasivizare Acoperire metalică Acoperire metalică Strat de pasivizare Acoperire Primară (Primer) Acoperire finală la partea inferioară Fig. rezultat în urma unor reacţii chimice ce au loc prin interacţiunea acestora cu mediul ambiant..reactivilor din procesul tehnologic de producţie. .apei distilate sau a apei de ploaie.cu structură complexă . Acestea se execută la pardoseli.aplicarea pe suprafaţa betonului a grundurilor.4. polistiren extrudat. Fig. plăci din vată minerală. cuve. canale. pe suprafeţe de beton. plinte. 1 . Fig. .1 7 1 . 1 . plăci de plută. polistiren expandat ignifug. . deşeuri din vată minerală. Izolaţii anticorozive Izolaţiile anticorozive au rolul de a proteja elementele de construcţii împotriva acizilor sau a altor agenţi agresivi din mediul înconjurător. . cuve sau la pereţii verticali din interiorul încăperilor cu lichide sau gaze şi vapori agresivi. pereţi. se folosesc la pardoseli.apei reziduale sau de spălare. Izolarea planşeului cu plăci fo­ noabsorbante poroase . acestea sunt desti­ nate betonului şi presupun pensularea pe suprafaţa acestuia a mai multor straturi de soluţie menite să mărească imperme­ abilitatea şi rezistenţa la coroziune a betonului. 1 .1 7 2 . Coroziunea reprezintă fenomenul de distrugere a metalelor. coşuri de fum industriale şi la construcţii metalice. instalaţii ce conţin medii agresive.aplicarea pe suprafeţe metalice a straturilor de grund. spumă poliuretanică. corpuri din b. aparate etc.c.efectuarea unor tratamente de suprafaţă. Din punctul de vedere al alcătuirii.degajărilor de gaze industriale nocive.1 7 0 . izolaţiile anticorozive sunt de două tipuri: . . so­ cluri.dintr-un singur material .Construcţii - plăci fonoabsorbante din pulberi. la coşuri. Izolaţiile anticorozive se execută prin: .a. zidărie. vopsea sau email şi lac.plăci din polistiren expandat ignifugat 2. pudretă de cauciuc.sunt formate din straturi succe­ sive de materiale diferite şi se folosesc la planşee.se folosesc la lucrările de vopsitorie de protecţie şi se aplică în straturi succesive. .mase de şpaclu în câmp continuu. maşini. la bazine şi canale de scurgere pentru ape industriale. S tratu ri de acoperire la izolaţii anticorozive ■ . . a emailurilor şi a lacurilor rezistente la agresivitatea chimică. tâmplărie metalică.5. Izolaţiile anticorozive protejează elementele de construcţii îm­ potriva: .

spitale. izolaţii anticorozive asfaltice. care : absorb umiditatea în funţie de temperatura şi umiditatea din mediul înconjurător. Izolaţii antitrepidaţii Izolaţiile antitrepidaţii protejează elementele de construcţii de efectul trepidaţiilor produse de anumite utilaje.174. bănci.t V ‘ "< *'* '*" < / V^ • ' •• ■ 'ţj .C onstru cţii .).). zonele cu mari aglomerări pietonale (aeroporturi. 1. case de copii etc. locaţii de lucru cu publicul ale diferitelor ministere şi agenţii. folosit la conductele metalice pentru transportul gazelor.5. - Fig. : Din categoria materialelor izolatoare eco­ logice fac parte câlţii obţinuţi prin dărăcirea cânepii(sunt neinflamabili şi hidrofugi. trenuri. 2. o o o § K»C'<XXX>C^C<><><><Xa >< ><>'C x X>C>00<><X><>C«0<'<><XX><><X><><X><^ : Materialul izolant opreşte o parte a : vibraţiilor şi doar o parte infimă a vibraţiilor sonore ajunge la elementul de costrucţie. cum ar fi: spaţiile comerciale (supermarketuri. săli de spectacole şi concerte. creşe. întrebuinţarea chitului anticoroziv.1 7 6 . şcoli. autobuze/autocare. spaţii cu trafic industrial/ intens (vase de transport naval. săli de fitness. aziluri de bătrâni.). vapoare. gări.Manual pentru clasa a IX -a - placări şi înzidiri cu mase bituminoase. este un material nepolu­ ant. Izolaţii anticorozive Ş a k ţffi (§ ă. expoziţii. incinte destinate birourilor şi locuinţelor etc. Pardoseli antişoc exterioare 60 . depozite fără trafic greu etc. automacarale. al petrolului şi al produselor petroliere. showroomuri. suprafeţelor supuse traficului pietonul intens. săli de sport etc. grădiniţe. autotrenuri etc. Izolaţie antitrepidaţie Fig. '.). benzi autoadezive aplicate la rece. Izolaţiile antitrepidaţii sub formă de pardoseli sunt destinate: mediilor intens solicitate mecanic: suprafeţe de circulaţie a vehiculelor de mare tonaj (motostivuitoare.■ < A ‘'' • '• - Fig. se folosesc în cazul agenţilor puternic corozivi. centre de afaceri. poligoane militare de tragere. holuri şi vestiare la patinoare etc.). ■ ' ' ■ .1 7 5 . rutier şi feroviar. 1 . 1 .) sau cu trafic pietonal moderat (spaţii comerciale de mărime medie şi mică. se mulează foarte bine pe conductă şi are o rezistenţă superioară la impact. nu ' putrezesc şi nu sunt comestibili pentru rozătore) şi produsele pe bază de in.173. Izolaţii antitrepidaţii Fig. malluri. clădirile ce găzduiesc instituţii publice (muzee. cu rezistenţă la biodegradare şi la medii chimice agresive. grajduri. 1.5. licee şi universităţi.

se îndoaie. machete de detaliu (miniaturi ale unor clădiri realizate la scara de 1:5 0 sau 1:100. Machetele manuale se pot realiza din materiale diverse. ferestre­ le.Construcţii c 2. aparat sau opere de artă).6. 1 . Cel mai accesibil este cartonul. uşile. Fig. casa scării). se lipeşte. Machete pentru realizarea elementelor de construcţii Macheta este modelul redus. construcţii. Machetele sunt realizate cu ajutorul calculatorului. care respectă fidel proporţia di­ mensiunilor şi aspectul exterior (al unui decor. M acheta executată pe calculator 61 . machete de studiu (permit proiectantului să vizuali­ zeze posibilitatea aplicării anumitor idei).1 7 7 . sau sunt realizate manual. Machetele pot fi: machete de ansamblu (miniatură a unui car­ tier sau zone realizate de obicei la scări reduse 1:200 sau 1:100 sau 1:500). care se taie. la care se pot vedea camerele.

Fig. Cartoanele de grosime medie se îndoiesc prin biguire (pentru biguire pe spate se înţeapă cu un ac bine ascutit capetele segmen­ tului de pe partea imprimată şi apoi se trasează linia pe verso cu un pix consumat. Cutter . Linia de taiere e reprezentată de obicei de liniile de pe marginea elementului. Un stilet. îndoirea: Cartoanele subţiri se pot îndoi folosind riglă. Instrum ente necesare pentru m achetare Glasspapir (şm irghel). numită preducea. Adezivul: foarte important pentru construcţia unei machete din carton trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să fie solid sau lichid dar cu o vâscozitate crescută. Se pot realiza găuri cu diametrul mic folosind o ţeavă cu un capăt ascuţit.1. Un pix consumat . 1 .un cutter mic Pensete . fie cu un cutter (bisturiu) pentru tăierea unor zone din interiorul unei piese. 2. să asigure o priză bună. Cartoanele foarte groase se îndoiesc prin rinţuire ( “săparea” unui şant cu ajutorul unui instrument special).Se aşeză marginea ce trebuie îndoită pe marginea riglei şi cu pulpa degetului se aplică o presiune. Riglă .un obiect subţire. folosit pentru a aplica o contra forţă în zone care nu sunt accesibile degetelor. să nu fie toxic.5-0. după uscare sa fie transparent. Instrumente necesare Foarfece -c e l puţin 2 foarfece unul mic şi celalalt de mărime me­ die şi un foarfece curbat de mici dimensiuni (de manichiură). rigid.nu prea ascuţit (0.6. Realizarea machetelor Operaţiile pentru realizarea machetelor su n t: Decuparea: Se realizează fie cu ajutorul unui foarfece. cbibrite etc. Clipsuri de hârtie sau de rufe.de plastic sau din metal -pentru îndoire sau la manipularea cutter-ului.7 mm) util pentru manevra care se numeşte biguire. să nu decoloreze planşele. . pentru tăierea liniilor drepte.2.C onstrucţii . să aibă un timp de uscare relativ scurt.cele mai recomandate sunt vopselele acrilice. Prin îndoire se aduce elementul la forma pe care o va avea după lipire.cu granulaţie medie.1 7 8 .se folosesc pentru a manipula sau pentru a îndoi piesele foarte mici.M anual pentru clasa a IX -a 2. Culori . sau alt obiect care însă să nu fie prea ascuţit încât să taie cartonul). Scobitori. metalic. 2B) colorate sau carioca. sau creioane obişnuite (de preferat cu mina moale.6. obţinând o zonă pre-îndoită care ulterior se poate mod­ ela în funcţie de unghiul necesar.

Construcţii Rotunjirea: Se execută prin tragerea cartonului pe marginea mesei. pentru o stabi­ litate mai mare. Piesele decupate care urmează a fi îndoite şi lipite este bine să fie păstrate în cutii de carton pentru a nu le pierde sau deteriora din greşeală. înainte de a lipi.1 7 9 . La început lipiciul este alb. etc. Cu cât se acordă mai mult timp şi atenţie construcţiei unui model cu atât rezultatul final va fi mai bun. întotdeauna se păstrează curăţenie la locul în care se construiesc machetele. Lipirea: După ce s-au tăiat şi îndoit feţele unui element. Fig. pix. altfel se pierd unele piese. trebuie să fie vo­ psite înainte de lipire. M acheta din carton 63 . fie pe marginea neascuţită a foarfecei. se fac câteva încercări.) Aspectul fin a l a l m odelului depinde fo arte m u lt de acu rateţea în d o irii d a r şi a tăierii. Stratul final de aracet aplicat pe întreaga suprafaţă a machetei îi conferă o rigiditate suplimentară.) care îi dau o greutate suplimentară. 1 . Lăcuirea: Adezivul este lăsat într-un borcănel fără capac cam 1 oră apoi cu o pensulă tăiată drept se aplică un strat foarte subţire pe toată suprafaţa modelului. care vin în contact. dupa uscare acesta va deveni transparent şi va da un aspect foarte plăcut machetei. care după uscare va arăta ca lăcuită şi chiar se poate şterge de praf cu o cârpă umezită uşor. Recomandări: în interiorul machetei se pot lipi diferite piese (gumă de şters. cauciucuri. dacă este cazul să se execute în această fază. etc. In unele cazuri se poate rula piesa pe un obiect cilindric (creion. Se recomandă ca colorarea elementelor. Elementele colorate diferit.

e. planşee. 12. 14. 15. zugrăveli. stâlpi. căpriori. elementele de finisaj: tencuieli. izolaţii anticorozive. soclu. de încălzire. Locuinţă P + 1 In componenţa unei locuinţe P + 1 intră: a. 4 . instalaţiile: reţele exterioare de apă-canal. luminator. elementele de închidere şi compartimentare: pereţi de com­ partimentare. 2. pereţi. 11. izolaţiile: hidroizolaţii. termoizolaţii. 64 . 9. 7. Elemente de construcţie 17. 3. pardoseli. vopsitorii. tâmplărie.M anual pentru clasa a IX -a 3. şarpantă. 18. tencuială interioară. faţadă. pod. hidroizolaţie. coamă acoperiş. b. 16. pane. de ventilare şi condiţionare. pereţi de închidere. instalaţii interioare de apă-canal. ipsoserii. învelitoare. 10. placaje. învelitori. zugrăveală. grinzi. 13. elementele de rezistenţă: fundaţii. perete. 1 . 1.1. fonoizolaţii. 5. 19. d. scară. de gaze naturale combustibile. planşeu. perete despărţitor. 8.1 8 0 . Fig. vopsitorie. pardoseală. scări. 6. izolaţie. c. tapete.Constru cţii . terasă.

nu e nevoie de aer condiţionat vara. Fig. 1 . există o aseme­ nea clădire ecologică. Fig. metal şi al tuturor celorlalte materiale toxice folosite în construcţii • In Bad Blaumau (Austria). Clădire ecologică cu băi termale Fig. Totodată.Construcţii I ooof • Clădirile ecologice sunt cele realizate din cob. un material de construcţie obţinut din lut. iar iarna. 1 . 1 . . prin reducerea consumului de lemn. Băi term ale 65 . Precizăm câteva dintre avantajele acestui tip de clădiri: . pe caiet. Instalaţii sanitare şi instalaţii de apă-canal Identifică elementele de construcţie din figură şi notează.1 8 1 . în timpul construcţiei.1 8 3 . datorită masei termice a cobului .chirpiciul românesc încălzirea necesară este minimă).sunt rezistente la foc şi la activitatea seismică.fiind orientate după soare.1 8 2 . asocierea dintre cifre şi răspunsul corespunzător. paie. şantierul se supune normelor ecologice. Cobul are un impact minim asupra plan­ etei. sunt foarte eficiente din punct de vedere termic (sunt răcoroase vara şi călduroase iarna. apă şi pământ. într-o staţiune de vacanţă cu băi termale.

Schelet m etalic Elemente de finisaj Pardoseala interioară poate fi alcătuită din fibră.Manual pentru clasa a IX -a 3.tâmplărie - Scheletulm etalic. scară. Elemente de rezistentă > De regulă. de încălzire. respectând următoarele etape: . Din motive de întreţinere şi de natură estetică. zugrăveli.1 8 5 . Elemente de închidere . învelitori. planşee. Fig. la case. fonoizolaţii. . în vreme ce la hale industriale. în loc de fierbeton.elementele de rezistenţă: fundaţii. în cazul unui showroom este indicată varianta unei pardoseli din răşini epoxidice. fundaţia se execută izolat. ferme.1 8 4 . Hală industrială In componenţa unei hale industriale din beton armat intră: . In cazul unei hale industriale metalice. de ventilare şi condiţionare.se taie profilele la dimensiunile şi unghiurile prevăzute în proi­ ect.I Constru cţii .seconfecţionează într-un atelier specializat.elementele de închidere şi compartimentare: pereţi despărţitori. După confecţionarea tuturor elementelor care intră în structura halei industriale. stâlpi. tâmplărie.izolaţiile: hidroizolaţii. Elemente de închidere . la fiecare stâlp. se curăţă cu perii de sârmă montate pe flex şi apoi se aplică un strat de vo­ psea anticorozivă sau un strat de vopsea în culoarea dorită. 1 . instalaţii interioare de apă-canal. pardoseli. Elemente de închidere şi compartimentare Cele mai uzuale tipuri de acoperiş şi pereţi sunt panourile de tip sandvici cu poliuretan sau din două rânduri de tablă ondulată. . acestea se transportă cu un trailer pe şantier.elementele de finisaj: tencuieli. vopsito­ rii.2. .instalaţiile: reţele exterioare de apă-canal. pereţi. .form atdinstâlpişigrinzi. se preferă o simplă şapă de beton sau o pardoseală epoxidică.1 8 6 . fundaţia este continuă. Prezoanele care ies din fundaţii şi de care se prind stâlpii (din europrofile) trebuie să fie perfect centrate pe axe.se sudează toate piesele pe profile (stâlpi şi grinzi). de uz industrial. cuarţ de calitate şi un strat de soluţie antipraf. între care se pune vată minerală.se fac găurile în profile. altfel pereţii construcţiei nu vor fi drepţi. termoizolaţii. grinzi. de gaze naturale combustibile. Fig. . . . izolaţii Fig. 1 .acoperiş - antitrepidaţii. 1 . acolo unde începe montajul propriu-zis. pereţi de închidere.

Drum modernizat Din punct de vedere constructiv. Infrastructura drumului este alcătuită din totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura.a. utilizate pentru etanşare (impermeabilizare).clădiri de călători. P fjlfi jjji :Tereri s l a b ‘ Fig.140 km. un drum modernizat este alcătuit din: . drenează şi opresc ascensiunea capilară a apei şi ridicarea noroiului. şanţuri.* | mii” .1 8 8 . T < $ 5 b O O O O Î < K X K < '< '< * * X > < X X > < > C K > X N X '0 < > 0 © < X > < > 0 < * X > ^ 67 . în funcţie de destinaţia construcţiei: hală industrială sau showroom. strat de bază.linia propriu-zisă. gen şi cu filtre ultraviolete. îmbrăcămintea .l'îi: S 5 .este formată dintrun strat de uzură (de rulare) şi un strat de legătură. . 1 . cu permeabilitate extrem de scăzută. linia! : traversează unele dintre cele mai ostile re-. Geamurile şi uşile sunt montate de firme specializate.instalaţii de automatizare. îmbrăcăminte. echipării şi alimentării materialului rulant. triaje ş. Cale ferată Căile ferate sunt căi de comunicaţie pe care circulă mijloace de transport ghidate pe şine. . podeţe. ziduri de spri­ jin. iar părţile laterale se numesc acostamente. i giuni din lume. îi llî "* I . . Calea ferată se compune din: .poduri. aflate în contact cu pământuri sau alte materiale. Partea centrală a suprastructurii se numeşte parte carosabilă sau cale.considerat drept „acoperişul lu. subţiri. . trecând peste altitudinea j | de 5. dotate cu măşti de oxi-. depăşirii. sub formă de folii.primul strat al drumului . întreţinerii. de fapt. fundaţie.3. din totalitatea straturilor care formează corpul drumului aflat pe partea carosabilă. peroane. Stratul de bază transmite forţele concentrate ale roţilor şi le repartizează la pat. Stru ctu ra drum ului.de restul Chinei şi a fost inaugurat㪠în iulie 2006. kr Strat de n is io ^ S s'P S B W Geomembrană Blocuri EPS Pat M r ÎI6-9 picioare 3.4.. Lungă de 1.instalaţii de telecomunicaţii şi construcţii necesare reparării. staţionării etc. Stratul de nisip sau de balast repartizează cât mai uniform încărcările care apar. I Cea m ai înaltă cale fer a tă din lume leagă | Tibetul . Geom em brană > ooo ir 3.1 8 7 . unor avioane uşoare vagoanele trenului \ ' sunt presurizate.072 m (Pasul Tanggula) şi străbătând j |regiuni îngheţate de-a lungul întregului ■ : an. magazii. .construcţii pentru deservirea călătorilor şi a traficului de mărfuri . la rându-i. Acestea din urmă sunt destinate depozitării materialelor.suprastructura drumului: strat de balast.. Suprastructura drumului este alcătuită. Din cauza altitudinii la care circulă î care este. Geomembranele sunt produse polimerice plane. altitudinea de zbor a .infrastructura drumului: lucrări de umplutură.Construcţii în acoperiş pot fi montate luminatoare sau guri de aerisire. prin intermediul stratului de nisip sau de balast. centralizare şi bloc. . tuneluri ş. material izolator (hidroizolaţie). îmbrăcămintea Strat de bază \ . viaducte. 1 . Părţi com ponente Fig.lucrări de artă .a.

435 mm. suprastructura: partea superioară a podului. izolaţiile: podul metalic este protejat cu izolaţie anticorozivă. precum şi formarea de noi maluri pe linia de regularizare.435 mm.grinzi. 68 . Lucrări de regularizare a râurilor Regularizarea albiilor râurilor reprezintă o categorie de lucrări hidrotehnice care se ocupă cu rectificarea cursului. b.. 1 . ajută la exploatarea căilor de transport şi sunt realizate de ingineri constructori. fiind construit deasupra acestora. In România.189.un râu. Suprastructura căii ferate 3. o vale.suprastructura căii fer a te: şine. coarde ş. plăci . care fac parte din lucrările de artă. în alcătuirea căii ferate intră: .5. sub 1..1 9 1 . doar consolidate. Podul este destinat trecerii unui obstacol . consolidarea şi reprofilarea albiilor minore ale cursurilor de apă. traverse. secţiunea este restrânsă prin lucrări speciale. este alcătuită din cu- lee şi pile. legate între ele prin platforme. Apărările şi consolidările de maluri au ca scop protejarea mal­ urilor împotriva spălărilor sau a prăbuşirilor. de 1. c. infrastructura: partea din pod care preia încărcările de la suprastructură şi le transmite terenului.1 9 0 . Acesta poate fi construit din beton. material mărunt de cale. zidărie.I C onstrucţii . dar există şi căi ferate istorice.a. 3. Pod metalic Podurile.435 mm. căi Fig. arce. mai mare de 1. 1 . Peroane Cules Suprastructuri de comunicaţii .M anual pentru clasa a IX -a Din punct de vedere constructiv. • cu ecartament îngust. In structura unui pod intră: a. Fig. Ecartamentul reprezintă distanţa dintre urmele lăsate pe teren de roţile aceleiaşi osii ale unui vehicul sau distanţa dintre feţele in­ terioare ale celor două şine de cale ferată. calea este formată din elementele de rezistenţă principale . 1. Dacă însă lăţimea albiei este prea mare. 6. care pot fi în rambleu (umplutură) sau în debleu (săpătură). balast sau piatră spartă. lemn. Căile ferate pot fi: • cu ecartament normal. . La regularizarea cursurilor de apă se are în vedere ca noua linie Fig.435 mm. Pod m etalic. metal. mijlocii şi mari să coincidă cu malurile na­ turale care urmează să fie. strat de nisip. • cu ecartament larg. eventual. este alcătuită din calea de rulare şi structura de rezistenţă care sprijină calea de rulare. Elemente com ponente a malurilor apelor mici. care preia încărcările de la trafic. ecartamentul adoptat este cel de 1. cu un ecartament îngust.infrastructura căiifera te: lucrări de terasamente.

în premieră mondială. : Astăzi. P A R A M E N T AM ONTE ' PA R AM ENTAVAL . |la Cernavodă a constituit-o folosirea. şi a fost dat în folosinţă în anul 2001. . Secţiune prin tr-un dig SN ^ 2 2 x îndiguirile cuprind şi lucrările de punere în valoare a terenurilor apărate. cu deschideri între : 140-190 de metri şi cu o înălţime liberă de 30 de metri. care se deschide ca o pleoapă care clipeşte timp de 4 mi­ nute.ta.numit şi podul Mileniului .1 9 4 .. în 1888. la care se adaugă şi cele necesare eliminării efectelor nega­ tive pe care le pot avea digurile.19 3 . adevărată operă de artă. desfiinţat în : 1969.Tatu* amor. 1 .1 9 2 .. a • : oţelului moale. V>000<'0<XXXX>>C>00<XX>0<><>0->X^<<><XX>CKy>0^<<><><><><X>->^C<X>C<X><>>s>C><><<<XXX>^>vX><><<> Fig. au scopul de a proteja anumite zone împotriva inundaţiilor. şi construit între 1890-1895. construit tot de ingineri români. inginerească. : Una dintre soluţiile originale aplicate la realizarea podului d e . / .1 9 5 . >OOOC -COOCOQOV \P o d u l lu i S aligny de la Cernavodă. : La acea vreme era cel mai lung pod din Europa şi se număra I : printre cele mai importante poduri metalice cu deschidere mare din lume. în nord-estul Angliei. şi înlocuit cu un terasament. Cernavodă cuprinde două poduri principale. ca urmare a întreruperii scurgerii naturale a apei de pe versanţi spre cursurile de apă. Podul de la Cernavodă este dublat de un sistem de poduri i : combinate. în urma desecării acestei bălţi. Acest pod . în general. precum . fapt ce a contribuit la durabilitatea acestei lucrări: a împlinit un secol (1895-1995) de existenţă şi funcţionare: : neîntrerupte. 1 . de obicei. Podul dc la Cernavodă Fig. din diguri şi alte lucrări-anexă care. Podul „BlinkingEye” 69 . 1 .Taiuz aval Reisiul digului^ N ’weiui maxim de calcul ai apei \ - \ \ G adi dijuw ‘ / Conitatfig JM#"™ Corpul digului \ * * * -* M aterial aluvionar Fig. j unul peste Dunăre şi un viaduct peste balta Iezerului.Lucrări de regularizare Fig. şi o serie de alte lucrări. 1. : de rambleu. : Tyne. : Complexul originar de poduri de la Cernavodă se compunea | dintr-un pod peste braţul Borcea (unul dintre braţele Dunării). •P odu l „BlinkingE ye” (Ochiul care clipeşte) este primul pod rotativ < din lume.Construcţii O îndiguire reprezintă un complex de lucrări hidrotehnice constând. . i ■ Sistemul de poduri ce traversează Dunărea între Feteşti ş i.este construit pe râul. a fost proiectat sub coordonarea lui Anghel Saligny.

hidroizolaţie. pardoseală. strat de balast. îmbrăcăminte. arce. iar părţile laterale se numesc cale. material mărunt de cale. strat de nisip. tâmplărie. c. precizate în coloana B. c. elemente de instalaţii. zugrăveli. Partea centrală a suprastructurii unui drum se numeşte acostament. elemente de compartimentare. învelitoare. mijlocii şi mari să nu coincidă cu malurile naturale. calea de rulare. viaducte. 3. 4. c. elemente de rezistenţă. a. Podul metalic se protejează cu izolaţie fonică. d. Din lista de mai jos. identifică elementele de rezistenţă ale unei locuinţe P + l: tencuială. hidroizolaţie. B 1.C onstru cţii . pereţi despărţitori. stâlpi. Din lista de mai jos. d. fundaţie. grinzi. b. şine. 5. strat de bază. traverse. culee. stâlpi. La regularizarea cursurilor de apă se are în vedere ca noua linie a malurilor apelor mici. d. a. Asociază elementele de construcţie din coloana A cu elementele specifice acestora.M anual pentru clasa a IX -a 1. 4. pe cele false. Enumeră elementele de construcţie specifice unei căi ferate. elemente de izolaţii. 2. 2. elemente de finisaj. Alege varianta corectă: Infrastructura unui pod este alcătuită din: a. selectează componentele specifice suprastructurii drumului: planşee. 5. grinzi. 6. b. b. 70 . 3. instalaţie de ventilare. e. şarpantă. Citeşte cu atenţie următoarele afirmaţii şi notează-le cu A pe cele adevărate şi cu F. material mărunt de cale. termoizolaţii. strat de balast.

elemente de rezistenţă. Elem ente de constructii . ..... • Izolaţiile hidrofuge. în caiet.. b... ce împart clădirea p e ..... tencuieli...la fundaţii. tabelul cu elementele identificate: podină.... şi l e .. vopsitorie.. pardoseală. pereţi sau instalaţii. Completează.. • Izolaţiile... 4.. Asociază elementele de construcţie din coloana A cu elementele specifice acestora...... tapete.. crt. 1.în construcţie. numite ş i .. scări. pereţi despărţitori. . care cuprinde denumirile unor elemente de construcţii... 2.... glet.... mortar.. numită foaie sau.. 2.. selectează-le pe cele care core­ spund elementelor de rezistenţă: vopsitorii....date de planşee sau alte părţi a le . a. grinzi.... 5. tapet. aşezate denivelat unele în raport cu altele şi având aceeaşi diferenţă de nivel între ele.. precizate în coloana B. c. este... • Stâlpii sunt elemente de construcţie.. A ’ B 1. atenuează trecerea zgomotelor prin planşee. Identifică elementele de construcţii din lista de mai jos.. 5. pardoseli. în caiet. pardoseală.. care preiau. .... planşee. tapet.. armătură. dintr-o parte mobilă.. sonetă... spaţiile libere din definiţiile de mai jos.. f... şi din accesorii metalice.. 6. elemente de instalaţii. elemente de finisaj. vopsitorii. num ită. fundaţii.. d. bitum... elemente de compartimentare...C onstrucţii 1.. Din lista de mai jos.. sau înclinate. 3. • Uşile sunt alcătuite dintr-o parte fixă. • Scara este formată din planuri orizontale denumite.. pereţi. şarpantă. • Planşeele sunt elemente d e .. care constituie scheletul portant.. instalaţie de apă.... şarpantă.. Nr. Completează apoi. şi rol estetic... • Elementul de rezistenţă al acoperişului.. infrastructură. Identifică elementele de finisaj ale unei clădiri din lista de mai jos: grund.. 4..... 4. • Elementele de finisaj au rol de . e.... sau căptuşeală. fonoizolaţie. împiedică pătrunderea... tapet. compactor... elemente de izolaţii. 2.. 3.... 3.. izolaţii anticorozive. fundaţie.... 5..

maşini de gătit. 1. filtre. plăci din vată minerală. parapete. Pereţii care au rol de compartimentare se mai numesc şi pereţi despărţitori.M anual pentru clasa a IX -a 6. mână curentă. 11. Precizează cu ce elemente de finisaj sunt prevăzute planşeele la partea superioară şi la cea inferioară. 2. Reţelele de gaze se execută din: ţevi din cupru. carton bitumat. pe caiet. C. 72 . Izolaţii 5. podină. 3. Acoperişul este elementul de izolaţie la o clădire. afirmaţiile de mai jos şi notează-le cu A pe cele adevărate şi cu F pe cele false. 10. 12. podeşte. f. Completează. Spaţiul delimitat de două planşee consecutive poartă numele de nivel. planşee. Compartimentare/ închidere 3. trepte. 4. bolţi. Grupează următoarele elemente de construcţii pe categorii: tencuieli. Explică rolul fundaţiilor la o clădire. vopsitorii. 3. Fundaţia este elementul de construcţie amplasat deasupra terenului natural. ţevi din P. 4. Corpurile de încălzire sunt: radiatoare. e. d. ţevi din pexal. De rezistenţă 2. 3. ţevi negre din oţel. Şarpanta este un element de finisaj ce intră în alcătuirea fundaţiei. 1. plăci fibrolemnoase. Scara din interiorul unei clădiri se amplasează într-o încăpere numită casa scării. 9. Nr. La realizarea izolaţiilor hidrofuge folosim: 1. Categorii 1.C onstru cţii . b. tapete. a. tâmplărie. 8. tabelul cu elementele identificate. Identifică tipurile de finisaje existente în locuinţa ta. rigole. pereţi de rezistenţă. 2.V. Alege varianta corectă: A.C. Transcrie. Din denumirile de mai jos selectează elementele scărilor: nervuri. pardoseli. scări. c. juguri. crt. grinzi. 2. fonoizolaţii. Precizează tipurile de instalaţii ale unei clădiri civile. instalaţii de ventilare. Instalaţii 7. Finisaj 4. B. 13. 4. pe caiet. plăci de polistiren celular.

Caracterizarea materialelor/ produselor utilizate în construcţii: mortare. izolaţii. volumul real. • Să sortezi materialele după utilizare prin: . mortar.M o d u l u l II M a t e r ia l e de c o n st r u c ţ ii După parcurgerea acestui modul veif i capabil: • Să recunoşti materialele de construcţii prin: . absorbţia de apă. în SI şi derivate.Clasificarea materialelor/ produselor utilizate în construcţii: mortare. porozitatea. densitatea. finisaje.Corelarea proprietăţior fizice.Verificarea formei. mod de livrare etc. produse ceramice.Sortarea materialelor după natura lor. metal. beton. volumul aparent. rezistenţa la uzură. . rezistenţa la îngheţ-dezgheţ. umiditatea. metal.Prezentarea proprietăţilor fizice: masa. permeabilitatea. structură. . . dimensiunilor şi calităţii probelor din: lemn. mod de fabricaţie. lemnul şi produse din lemn. metale şi produse din metal. betoane.Detectarea defectelor vizibile pentru probe din: lemn. . betoane. . • Să verifici materialele prin: .Prezentarea proprietăţilor mecanice: rezistenţa la compresiune. .Descrierea condiţiilor în care se face determinarea proprietăţilor fizice. mortar.Aplicarea reţetelor de preparare a mortarelor şi betoanelor. lemnul şi produse din lemn. formă.).Identificarea materialelor specifice categoriilor de lucrări: structuri. mecanice şi în raport cu apa pentru probe/ epruvete din diverse materiale. . .Corelarea materialelor/ produselor cu domeniile de utilizare. . . . beton. aspect. mecanice şi în raport cu apa ale materialelor cu unităţile de măsură corespunzătoare. . instalaţii. materiale pentru zidării.Transformarea unităţilor de măsură din SI în unităţi de măsură derivate pentru proprietăţi fizice şi mecanice ale materialelor. produse ceramice. . greutatea specifică compactitatea.Prezentarea proprietăţilor în raport cu apa: ascensiunea capilară. căi de comunicaţie.Analizarea caracteristicilor materialelor / produselor (după natura lor. conform documentaţiei. metale şi produse din metal. rezistenţa la întindere. greutatea. materiale pentru zidării.

Fig. precum şi noutăţile şi rezultatele unor cercetări avansate. SRCEI. numărul de pagini. D o c u m e n t e s im p l e Documentele simple . pliante 1. fiind cel mai eficient mijloc de prezentare a ofertelor şi a produselor unei firme. clasificarea alfanumerică. anul apariţiei. D ocum ente . Aici sunt prezentate ultimele produse destinate pieţei. de o complexitate ridicată. SR ISO CEI sunt standarde româneşti de desen tehnic. Fiecare standard este definit prin: indicativ (SR. preţul etc. cataloagele şi pliantele .1. 2. 3. Prospecte. 2. colecţia. SRCEI.M anual p e n tru clasa a IX -a 1. Catalogul oferă informaţii privind modul de căutare a unui standard atunci când se cunosc: indicativul. deoarece presupun o machetare şi o concepţie grafică inspirată de produsele prezentate.cum ar fi prospectele. comitetul tehnic (CT) care l-a elaborat. Pliantul are rolul de a aduce lămuriri celor care doresc să cunoască mai multe detalii despre produsele căutate. SR ISO CEI etc. SR EN. clasificarea ICS. subiectul. Cataloagele sunt lucrări tipărite.conţin descrierea materialelor de construcţii şi instalaţii. de imagini ale acestora şi de precizări referitoare la ultimele inovaţii ale domeniului şi la adresele de unde pot fi achiziţionate respectivele materiale de construcţii şi instalaţii.).n C onstrucţii . însoţită. SR ETS. formatul. SR EN. SR ETS. anul ultimei ediţii. domeniul de utilizare a produsului. STAS. Totodată. SR ISO. aceste documente mai cuprind date privind autorul. cataloage. SR. SR ISO. Prospectul este un ghid de prezentare şi promovare a produselor şi a firmelor care le realizează. titlu. cel mai adesea. STAS.

..2. Precizează categoriile de lucrări corespunzătoare fiecărui material.1.condiţia de durabilitate a unei construcţii este asigurată şi de modul de comportare a matrialelor la agenţii agresivi fizici şi chimici din mediul înconjurător. beton Finisaje Izolaţii Instalaţii e.1 a. materiale plastice Căi de comunicaţii ■ APLICAŢIA 1 In figura 2. căi de comunicaţii.1 sunt enumerate materiale de construcţii specifice categoriilor de lucrări. sunt prezentate materiale corespunzătoare categoriilor de lucrări: structuri. finisaje.. instalaţii.2. Tabel 2.. 9 V i .2. Materiale specifice categoriilor de lucrări Alegerea şi folosirea corespunzătoare a materialelor de construcţii se face pe baza unor studii economice şi tehnice judicioase astfel: . . produse ceramice CATEGORII DE LUCRĂRI MATERIALE Agregate Lianţi M ortare Betoane Lemn Produse ceramice Metale Agregate mărunte Lianţi M ortare Lemn Produse ceramice M ortare Materiale bituminoase Materiale plastice Metale Materiale bituminoase Materiale plastice Agregate Lianţi M ortare Betoane Materiale bituminoase Structuri c.. precum şi de modul de exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor. . a unor instalaţii adecvate.M ateriale de construcţii II 2. M a t e r ia l e d e c o n s t r u c ţ ie 2. lemn d. a-f. în tabelul 2.condiţia de funcţionalitate depinde şi de buna întrebuinţare a materialelor şi de calitatea lor.condiţia arhitectural -estetică şi de igienă este asigurată prin realizarea finisajelor. . a sistemului de izolaţii. m a t e r ia le b itu m in o a s e Fig. 1 f. izolaţii.

Prin proprietăţi fizice înţelegem caracteristicile dimensionale.masa.M anual p e n tru clasa a IX -a APLICAŢIA 2 Asociază materialele de construcţii şi instalaţii din coloana A cu categoriile de lucrări din coloana B. care le fixează. materiale plastice b. ni . In figura 2. densitatea. 76 ■ . ' Mortarele şi betoanele sunt materialele folosite în domeniul construcţiilor. pentru că liantul este componentul cel mai scump. Betonul este un material al viitorului. ea este constantă şi nu depinde de locul de pe supra­ faţa pământului în care se află corpul.cuatâtcalitatealiantului este mai bună. greutatea specifică.. p = m /V unde p este densitatea. folosite ca adaosuri la fabricarea cim entului. • Agregatele şi lianţii sunt materiale foarte importante. izolaţii "W M M M . el se produce de 10-20 de ori mai mult decât în anii ’60. 2. a § Proprietăţile fizice Proprietăţile fizice ale materialelor de construcţii şi instalaţii sunt următoarele: masa. produsele ceramice d.3.2. căi de comunicaţii 4.3. □ Greutatea specifică (y) a unui corp este greutatea unităţii de volum şi se măsoară în N /m 3. Aceste proprietăţi pot fi de natură fizică sau mecanică. Masa se determină prin cân­ tărire şi se exprimă în kilograme-masă sau.II C onstrucţii . domeniul de utilizare. lucrări de finisaje 5. lucrări de structuri 2. □ Masa (m) a unui corp reprezintă cantitatea de materie conţi­ nută de acesta. compactitatea. y = G/V unde G este greutatea. instalaţii 3. pe scurt. V . Aceste proprietăţi sunt verificate în vederea determinării calităţii materialelor. lemnul Fig. kilogram (kg). Mortarul bogat în liant este un mortar prea gras şi prea costisitor. Cu cât fineţea de măcinare este maim are. dilatarea. Balanţe . deoarece liantul măcinat fin are un număr mult mai mare de particule care vin în contact cu apa. şi anume la măcinarea clincherului de ciment. este prezentată balanţa de cântărire pentru determinarea masei. Proprietăţi fizice şi mecanice ale materialelor de constructii Materialele de construcţii şi instalaţii. 2. metale e. contractarea. trebuie să prezinte anumite proprietăţi.volumul corpului. betoane c. totodată. pentru a rezista cât mai bine solicitărilor la care sunt supuse de lucrările de construcţii şi de agresiunile mediului înconjurător. Adaosul se introduce în ultima fază a fabricaţiei. estetice (formă şi culoare) ale materialelor de construcţii şi instalaţii. A a.b 1. porozitatea. □ Densitatea sau masa specifică (p) a unui corp reprezintă masa unităţii de volum a acestuia şi se măsoară în kg/dm 3 sau g/cm 3.

P = p / p a • 100 [%] .80665 N = 9. G = mxg unde G este greutatea. determinarea permeabilităţii betonului este una din cele mai complexe încercări. .81 N □ Compactitatea (C) arată gradul de îndesare a materialului pe unitatea de volum şi se exprimă în procente. umiditatea. 2.C [%] . Aici intră atât porii închişi. g . potenţialul capilar al apei este mai mare decât potenţialul gravitaţional (corp capilar). P = 100 . capilare cu diametre diferite se comportă diferit.toate corpurile se dilată sau se contractă sub influenţa creşterii sau a scăderii temperaturii. căile prin care apa pătrunde în beton sunt: . Caracterul hidrofil îi determină o comportare diferită la difuzia soluţiilor apoase sau a gazelor. cât şi cei deschişi.masa. această mărire sau micşorare de volum dispare atunci când temperatura revine la valoarea ei iniţială. absorbţia de apă.C + P = 100 □ Dilatarea/contractarea . Fig. iar în capilare mai largi şi în pori.81 m / s2). Ca urmare.dezgheţ.acceleraţia gravitaţională (pentru România g = 9. depinde de latitudine şi altitudine şi se măsoară în N (Newton). adică îşi măresc sau micşorează volumul. Continuitatea structurii capilar-poroase a betonului este do­ vedită prin permeabilitatea lui. Ascensiunea capilară reprezintă Pătrunderea apei în beton. Porozitatea aparentă (Pa) se determină prin cantitatea de apă absorbită de materialul cufundat în apă un anumit timp.difuziune.M ateriale de construcţii II □ Greutatea (G) a unui corp este forţa cu care acesta este atras spre centrul pământului. 1 N este forţa care imprimă masei de 1 kg o acceleraţie de 1 kgf=l daN= 9.4.presiune hidraulică.sorbţie capilară. potenţialul capilar al apei este mai mic decât cel gravitaţional (corp poros). Presă hidraulică pentru determinarea rezistenţei 77 . Porozitatea totală (Pt) reprezintă totalitateaporilor materialului. permeabilitatea. rezis­ tenţa la îngheţ . . □ Porozitatea (P) se exprimă în procente şi este de două tipuri: porozitate totală şi porozitate aparentă. m . iar pentru acelaşi fluid. Datorită structurii eterogene şi caracterului evolutiv al struc­ turii. C = pa/p .1 0 0 [ % ] unde pa este densitatea aparentă. întrucât la presiuni ridicate fluidele pot pătrunde în betonul de ciment de cea mai bună calitate. în capilare fine. □ Proprietăţile în raport cu apa sunt următoarele: ascensiunea capilară.

Permeabilitatea la apă se apreciază după indicele de permea­ bilitate care reprezintă cantitatea de apă. prin îngheţ. Permeabilitatea la lichide a materialelor depinde de porozitate. Sub acţiunea 78 . se creează tensiuni interne care provoacă deteriorarea acestor materiale. de vâscozitatea mediului lichid etc. Prin proprietăţi mecanice înţelegem capacitatea materialului de a se opune acţiunii forţelor mecanice exterioare. timp de o oră. brepre/entarea curbei de sorbţie in tim p si a perm eabilităţii Sorbţia capilară. Prezenţa capilarelor în betonul întărit şi caracterul lui hidrofil dă posibilitatea apei să pătrundă în beton sub acţiunea forţelor capilare (sucţiune). Rezistenţa la îngheţ . Absorbţia se determină experimental prin saturarea cu apă a unei probe de material uscat (la 105. 110 °C ) de volum Va şi masă (răcită) mus.: =m r„ . la întindere şi la uzură.dezgheţ sau rezistenţa Ia gelivitate reprezintă umiditatea cuprinsă în porii materialelor de construcţie folosite în aer liber. după Teoreanu.cercetare pe epruvete. iar curba întreruptă reprezintă pătrunderea apei sub presiune. în care curba continuă reprezintă ascensiunea capilară. absorbţia de apă calculându-se fie raportată la masă am. b. Rezultă că. fie raportată la volum a ^ . h0: Cercetarea sorbţiei capilare pe epruvete a căror suprafaţă laterală nu permite evaporarea (peliculizarea cu poliesteri) este dată.reprezintă cantitatea de apă absorbită din atmosferă în porii materialelor poroase şi se exprimă în procente. încSrcarea Forţa de în tindere Forţa de com presiune □ Forţa de forfecare Moment de încovoiere Absorbţia de apă variază în limite foarte largi la materialele de construcţii: de ia valori neînsemnate pâna la 300 % pentru materialele poroase. fenomen apreciat cantitativ prin înălţimea ascensiunii capilare. ce trece printr-un metru pătrat de suprafaţă.5.M anual p e n tru clasa a IX -a Fig. aer sau vapori în anumite condiţii date. Permeabilitatea corpurilor solide este proprietatea lor de a lăsa să treacă un volum oarecare de apă (lichid). 2. Proba saturată se cântăreşte msa. de mărimea şi orientarea porilor.m „ M us m„ . iar rezultatele cinetice obţinute se înscriu sub forma unor grafice ca în figura 2. Acestea sunt prezentate în imaginile de mai jos. Absorbţia de apă . Sucţiunea. la presiune şi temperatură constante.II C onstrucţii . mărindu-le volumul cu circa 10%. R Răsucire Proprietăţile mecanice Proprietăţile mecanice ale materialelor de construcţii şi instalaţii sunt date de: rezistenţa la compresiune.5.. D eterm inareasorbţiei capilare a betonului: a. pe o grosime de un metru. Degradarea intervine în special la materialele cu porozitate deschisă. Umiditatea (U) .. în care apa pătrunde şi îngheaţă.este proprietatea unui material de a absorbi şi a reţine apa în porii şi capilarele sale.100 % -100% ^ a P apa A supra m aterialelor acţionează forţe şi momente diverse. M om entulreprezintăforţaP înm ulţită cu deplasarea 1 (M = P • 1). în litri.

79 . Sistemele ştiinţifice de măsură s-au dezvoltat iniţial cu scopuri comerciale. apar modificări ale formei şi ale dimensiunii corpului. • molul (mol) . şi anume radianul (rad).6. In fizică este necesară o definire clară a mărimii.pentru greutate.M ateriale de construcţii II 30- acestor forţe. • secunda (s) .3. şi sterradianul (sr). A . Sistemul cel mai folosit în ziua de azi este Sistemul Internaţional .pentru timp. • metrul (m) . în special pentru a crea o serie de instrumente cu care vânzătorii şi cumpărătorii să poată măsura într-o manieră unitară o cantitate de marfa tranzacţionată. • candela (cd) . • Există unităţi SI suplimentare. adică prin cantitatea de material pierdută în timp. □ Rezistenţa Ia compresiune (Rc) şi rezistenţa la întindere (Rî) a unui material se determinăpe epruvete (fig. Cele şapte unităţi de măsură sunt: • kilogramul (kg) . Rc = P/A [daN/cm2] Rî = P/A [daN/cm2] unde P . Fig.pentru intensitatea curentului electric.2. pentru unghiul plan. Există diverse sisteme de unităţi de măsură. Epruvete p en tru determ inarea rezistenţei la întindere /la compresiune 2. • amperul (A) . care are şapte unităţi de măsură de bază (fundamentale). □ Rezistenţa la uzură este strâns legată de duritatea materialului şi se verifică prin gradul de uzură. solid. • kelvinul (K) .pentru lungime.pentru temperatura termodinamică. pentru a garanta utilitatea şi reproductibilitatea rezultatelor experimentale. toate celelalte unităţi fiind derivate ale acestora. Ă l pentru unghiul o 9 x * x > o < > < > o < x > < > < > c ^ ^ Toate u n ită ţile de m ă su ră din SI au m ultipli şi su b ­ m ultipli.6) şi se măsoară în daN/cm 2. 2.presiunea.pentru cantitatea de substanţă. Unităţi de măsură pentru proprietăţile materialelor Unitatea de măsură este o mărime care serveşte ca măsură de bază pentru toate mărimile de acelaşi fel. bazate pe diverse unităţi de măsură fundamentale.pentru intensitatea luminoasă.SI. numite şi deformaţii. A ceştia s u n t p re z e n ta ţi în tab elu l 2.aria feţei epruvetei pe care se exercită forţa. 2. ca bază a metodei ştiinţifice.

densitatea aparentă. 5. - UNITATEA DE MĂSURĂ m - Multipli Decametrul (dam). daN = 10 N hectoNewtonul (hN). 9. 4. ldam = 10 m H ectom etrul (hm). 1 g = 100 cg Miligramul (mg). 1 hN = 100 N kiloNewtonul (KN). - - 3. crt. 3. 10. - N - T - - Unităţile de măsură pentru proprietăţile materialelor se regăsesc în tabelul 2. 2.2 NR. 1 m = 1000 mm Decigramul'(dg). 1 dag = 10 g Hectogramul (hg). rezistenţa la întindere.II C onstru cţii .3 Nr. 1 g = 1000 mg - 2. stabilitatea. rezistenţa la compresiune. 7. 1 k g = 1000 g DecaNewtonul (daN l). Tabelul 2. Proprietăţile materialelor de construcţii şi instalaţii Masa (m) Densitatea (p) Greutatea specifică (Y) Compactitatea (C) Porozitatea (P) Umiditatea (U) Rezistenţa la compresiune (Rc) Rezistenţa la întindere (Rî) Rezistenţa la uzură (uzura) Greutatea (G) Unităţile de măsură kg/m 3 sau g/cm 3 N /m 3 % % % daN /cm 2 daN /cm 2 % N 1. alege două proprietăţi mecanice caracteristice materialelor de construcţii: poluarea. 1 m = 10 dm Centim etrul (cm). 1 g = lO dg Centigramul (cg). 6. Din proprietăţile enumerate mai jos. 2.M anual p e n tru clasa a IX -a Tabelul 2. 1 km = 1000 m Decagramul (dag). CRT. 80 ■ . 1 KN = 1000 N Submultipli Decimetrul (dm).3. 1 h g = 100 g Kilogramul (kg). 8. 1 hm = lOOm Kilometrul (km). Precizează proprietăţile fizice ale materialelor de construcţii. i. 1 m = 100 cm M ilimetrul (mm). 1.

4 este indicată corelarea materialelor cu domeniul de utilizare.. 2.8.. 2. construcţiile hidrotehnice.. comunicaţii —l B... Balast MATERIALE Agregate DOMENII DE UTILIZARE Structuri Finisaje Căi de comunicaţii Structuri Finisaje Căi de comunicaţii Structuri Finisaje Căi de comunicaţii Structuri Căi de comunicaţii Constructii hidrotehnice Structuri Finisaje Structuri Finisaje Instalaţii Structuri Constructii hidrotehnice Izolaţii Instalaţii Căi de comunicaţii Izolaţii Instalatii Lianţi Fig. instalaţiile. Sortarea materialelor de constructii înainte de a fî distribuite pe piaţă.7. Tabelul 2.. în tabelul 2. DOMENIUL DE UTILIZARE Structuri Finisaje Căi de comunicaţii Structuri Finisaje Izolaţii Instalatii • Izolaţii Instalaţii Căi de .1.. Domeniile de utilizare sunt: construcţiile. care atestă faptul că sunt îndeplinite condiţiile de calitate impuse de respectivul standard.. Dom enii de utilizare pentru materialele de constructii Aceste domenii de utilizare sunt în strânsă legătură cu materialele de construcţii. După sortare.. toate materialele de construcţii şi instalaţii trebuie verificate pentru a li se stabili conformitatea cu anumite standarde de calitate. 4. 2. Căi de comunicaţii Mortare Betoane Lemn Produse ceramice Completează coloana B cu materialele de construcţii şi instalaţii specifice domeniilor de utilizare precizate în coloana A. A.M ateriale dc construcţii II 2. Fig. MATERIALE Metale Materiale bituminoase Materiale plastice 81 .4.4. pentru fiecare sort de materiale se eliberează un certificat de calitate. căile de comunicaţii.

pietriş sau piatră spartă şi apă). care. Lianţi nehidraulicî naturali Argilele Pământurile argiloase - Lianţi nehidraulicî artificiali Ipsosul Varul Cimentul B B O 00 ww . care. Lianţii anorganici (minerali) . Fig. nisip şi apă) şi betoanele (amestecuri de liant. în laboratoare specializate. pietriş etc. pulberi minerale cu diferite compoziţii chimice. 2. Astfel. iar uneori şi cu soluţii de săruri.M anual p e n tru clasa a IX-a 2. în lianţi unitari clincherizaţi sau neclincherizaţi şi lianţi amestecaţi. cât şi în mediul umed sau sub apă. 2.).trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate şi caracteristicile precizate în documentaţia tehnică a produselor respective. formează paste plastice care se întăresc în timp. în general. Lianţii anorganici sunt. la rândul lor. după întărire. Clasificarea lianţilor » Fig.II C onstrucţii . dar. putem obţine mortarele (amestecuri de liant.4. crt. aplicate într-un strat subţire. Introducând în aceste paste plastice diferite materiale granulare (nisip. nisip. Cim ent După natura lor.2. 82 . nu rezistă la acţiunea apei. lianţii se împart în două grupe: a. Lianţi » Lianţii sunt materiale naturale sau artificiale. se întăresc după un anumit timp. de două tipuri: lianţi nehidraulici şi lianţi hidraulici.n * 25“ Fig. aflate în stare lichidă sau vâscoasă. 2.5 ™ CELCO OD-Vft l. 2. Lianţii nehidraulici se întăresc numai în aer uscat. după întărire se obţine o consolidare a amestecului.10. datorită unor procese fizice sau fizico-chimice.9.11. la rândul lor. Nr. Argilă A. Tabelul 2. la rândul lor. Aceştia se clasifică. Caracterizarea materialelor Toate materialele de construcţie . 3. condiţii şi caracteristici care se verifică prin efectuarea unor încercări mecanice. Var Lianţii hidraulici se întăresc numai în prezenţa apei şi.inclusiv cele din piatră naturală . se comportă bine. Aceştia se clasifică. producând o peliculă care leagă între ele particulele de pigmenţi cu care a fost amestecat şi le lipeşte de suprafaţa-suport. în lianţi naturali şi lianţi artificiali.sunt. atât în mediul uscat. după întărire. împreună cu o cantitate corespunzătoare de apă.

. 2. 'Oxizi coloranţi (verde. . crt.roşu. Colorat Pa . Pg. crt. . De furnal F 300 350 30-70% zgură granulată de furnal 3700-68 - 9..M ateriale de construcţii II Tabelul 2. Pr . zgură G. 6. Pn . Metalurgic M 400 20-30% zgură granulată de furnal 1202-67 - ' 8. Cu tras T 400 20-25% tras 1118-68 - 83 .verde. roşu).6 : Nr. Portland cu adaos Pz de zgură granulată Portland . Portland cu întărire rapidă Rim - 6486. Felul cimentului Portland p Simbol Marcă 400 500 200 300 Adaosuri STAS Observaţie - 388-68 Marca este rezistentă la compresiune în 24 de ore Cimentul Pa are numai mărcile 300 şi 400 2. Tras.tras sau cenuşă de termocentrală: 15% tras şi 15% cenuşă de termocentrală 7055-71 4. 1. Yarurile hidraulice - Lianţi hidraulici amestecaţi Ciment metalurgic Ciment de furnal 1. negru galben. .negru. Pv .cu adaos de tras.68 3. Pa 300 400 500 •Calcar 15%.cu adaos de Pc cenuşă de termocentrală 1500-67 - 6634-68 - 400 500 7.10% zgură granulată de furnal Puzzolană . Lianţi hidraulici unitari clincherîzaţi Cimenturi silicioase sau PO R TLA N D Cimenturi aluminoase Lianţi hidraulici unitari neclincherizaţi . G-10%.alb.galben.cu adaos de Pt puzzolană. VARIETĂŢI DE CIM EN TURI STANDARDIZATE Nr. Portland cu 5% adaos 400 400 500 400 500 8129-68 - 5.

. . Aceşti lianţi se folosesc la realizarea drumurilor.14. Fig. priză şi în tă rire m ai mică decât cea a cim entului Port* land u n ita r şi nu se pot u tiliza la lu crări executate pe . M astic bitum inos Fig. Emulsie bitum inoasă b. se obţine p rin m ăcin area fină a clincherului * de cim ent. . C lincherul de cim ent P o rtlan d este * o b ţin u t din am estecul a tre i p ă rţi calcar şi a unei p ă rţi * argilă m ăcin ată foarte fin. . toane arm ate. în vederea reg lării * tim p u lu i de priză. pentru a căror realizare se utilizează procedee diverse.12.16. elem ente prefabricate. a tâ t . lemn. 2. Principalele tipuri de bitumuri naturale şi artificiale sunt: asfalturile naturale. .13. Masticurile bituminoase se obţin prin amestecarea. a lianţilor bituminoşi cu divese pulberi minerale. gudroanele şi smoala. cât şi la u m p lerea golurilor * rezu ltate în u rm a in tro d u cerii u n o r ţevi sau a unor * cabluri. cărbuni.M anual p e n tru clasa a IX -a * L ia n ţii hidraulici am estecaţi s u n t form aţi d in tr-u n li.sunt mase rigid-casante. * . A ceşti lia n ţi au o căldură de .C o nstrucţii . Varurile hidraulice se în tre b u in ţe a z ă p e n tru tencuieli * * şi m o rtare care s ta u în um ezeală. • . 2. alese în funcţie de materia primă folosită . D epozit de ciment * în construcţii. n u se folosesc la be. p e ra tu ra de 1450 °C * • • • • • • « • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • » • • » * * • * • * . acestea s u n t arse la tem . C im entul P ortland este lia n tu l cel m ai în tre b u in ţa t Fig. bitumul pentru drumuri. plastice sau fluid-vâscoase. * . bitumul de petrol. Ipsosul p e n tru construcţii se obţine p rin d esh id ratar* ea p a rţia lă a ghipsului. . . p en tru g ru n d u ri şi p e n tru executarea unor . * . 2.bitum de rocă. masticurile bituminoase. * . Lianţii organici (bituminoşi) . E ste folosit în construcţii. Ipsos •• .15. . Fig. tim p friguros. * . p en tru * gleturi. 2. asfalturi. calcar). cenuşă * de term ocentrală. la p re p a ra re a m o rtaru lu i p e n tru tencuieli. cu u n adaos de ghips. emulsiile şi suspensiile de bitum. 2. ţiţeiuri. • . p e n tru p re p a ra re a betoanelor şi a mor* tarelor. G udron 84 . a n t u n ita r şi d in tr-u n adaos (zgură de furnal. Fig. până la omogenizare.

Defineşte varul şi ipsosul. bitum.M ateriale de construcţii 1. Ipsos 3. Cim ent Portland 2. Lianţi hidraulici unitari clincherizaţi 2. Alege desenul potrivit fiecăruia dintre următorii lianţi: sorturi de ciment. 3. var. Lianţi nehidraulici naturali c. Argile B a. A 1. Asociază elementele din coloana A cu elementele din coloana B. Lianţi hidraulici unitari neclincherizaţi b. ipsos. Lianţi nehidraulici artificiali d. . Vartiri hidraulice 4.

C onstrucţii - M anual p e n tru clasa a IX -a

Fig. 2.17. Staţie de sortare, concasare - pietriş, balast

B. Agregate Agregatele naturale pentru mortare şi betoane sunt nisipul, pietrişul şi balastul. Acestea provin din cariere, râuri, lacuri sau mare. Agregatele se măsoară în metri cubi (m3). în prelucrarea mortarelor şi a betoanelor, un rol hotărâtor îl are conţinutul de impurităţi al agregatelor, precum şi forma acestora din urmăNisipul poate conţine impurităţi, însă acestea sunt admise în cantităţi mici; dintre impurităţi menţionăm: argila; resturile putrede; mica; sărurile; substanţele humice; cărbunele. Granulele trebuie să aibă marginile rotunde, pentru a se lucra mai uşor cu ele. Depozitarea agregatelor se face pe platforme, în staţiile de preparare a betoanelor, în depozite de tip stea, pe sorturi. De exemplu: Agregatele se grupează pe sorturi, după cum urmează:
0 -3 mm 0 -3 nun 3 -7 mm 7 -1 5 mm 15-30 mm 30-7 0 mm 0 ,2 -7 0 mm nisip [0,1 mm fin] nisip [1-3 mm grăunţos sau mărgăritar] pietriş pietriş pietriş pietriş balast

PHHBj

Fig. 2.18. C om partim ente de depozitare agregate

Balastul este un amestec de nisip sau pietriş, în proporţii variabile. Balastul bun este cel care are 0,2-7 mm, în proporţie de 1/3 din cantitatea totală, dar să nu aibă granulaţia mai mare de 7 mm. La betoanele simple, granulaţia maximă este de 30 mm, iar la betoanele armate, granulaţia maximă este de 16 mm.

Produse de balastieră

SORTURI

balast

nisip

pietriş

pietriş

pietriş

piatră

GRANULOZITATE * [mm]

0 -3

3 -7

7 -1 6

16-31

> 31

86

M ateriale de construcţii

II

C. Mortare
Mortarele sunt amestecuri omogene de liant, nisip şi apă. Intr-un mortar, partea activă o reprezintă liantul sub formă de pastă, iar partea inertă - nisipul.
I. Clasificarea mortarelor

In construcţii, mărcile de mortare utilizate frecvent sunt următoarele: • M 4T - este marca de mortar pe bază de var; se prepară respectându-se ordinea: var pastă + nisip + apă şi se foloseşte în maxim o oră de la preparare; • M 10 - este marca de mortar pe bază de var-ciment şi se prepară astfel: var pastă + ciment + nisip + apă; se foloseşte numai pentru tencuieli interioare; • M 25Z - este marca de mortar pe bază de ciment-var, folosită pentru toate tipurile uzuale de zidărie; • M 25T - este mortarul utilizat pentru pardoseli; • M 50 - este marca de mortar pe bază de ciment-var; există M 50Z, pentru zidărie, şi M 50T, pentru pardoseli; • M 100 - este un mortar pe bază de ciment, utilizat la executarea şapei, la terase şi pardoseli.
Fig. 2.19. Prepararea manuală a m ortarului

gM m & TÂM TS * P e n tru p re p a ra re a m a n u ală a m ortarelor, ordinea * este: 1. apă; 2. n isip ; 3. cim en t; 4. var. * P e n tru p re p a ra re a m ecanizată, în betoniere se adaugă: . 1. apă; 2. p a stă de var; 3. n isip ; 4. cim en t.

m ortare de zidărie - se folosesc la legarea că ră m izilo r sau a d ife ri­ telor pietre de construcţie, în vederea alcătuirii unei zidării.

a. După d o m e n iu l de u tilizare:

m ortare de tencuială - se aplică într-un u l sau m ai m ulte straturi şi serve sc la protejarea şi în fru m useţarea ^ c o n s tru c ţiilo r.

87

II

C o n stru cţii - M anual p e n tru clasa a IX -a

m ortare pe bază de var - se clasifică în: m ortare de var, de var-ipsos şi de v ar-cim en t. M ortarele de v a r şi var-ip sos sunt pentru interior, iar cele pe bază de cim ent su nt pentru e x t e r io r /

^ m o r t a r e p e B ăză^dFcT i^nf^X

b. După natura lian tu lu i:

se clasifică în: m ortare de cim ent, de cim e n t-v a r şi de cim ent-argilă. M ortarele pe bază de cim ent sunt m ortarele cu m arca m are şi se folo sesc la exterior, la medii cu u m id itate ridicată.

y

m ortare pe bază de ipsos ' - se clasifică în: m ortare de ipsos şi m ortare de ipsos-var; m ortarele pe bază de ipsos su n t m ortarele care se folosesc la exterior. y

SM S> m R ezisten ţa la com presiune a m o rtaru lu i rep rezin tă m arca m o rtaru lu i. A ceasta se m ăso ară în daN /cm 2 şi se n o tează cu M. M ărcile m o rtarelo r s u n t consid­ e ra te rezisten te la com presiune la 28 de zile de la confecţionare, cu excepţia m o rtaru lu i de var, a cărui m arcă este con sid erată re z iste n tă la com presiune la 90 de zile de la confecţionare.

II. Utilizarea mortarelor

• Mortare de tencuială - se utilizează atât pentru interior, cât şi pentru exterior, şi se pot aplica pe toate tipurile de stratsuport (beton, zidărie etc.), pentru reparaţii, restaurări etc.; • Mortare de zidărie - se utilizează pentru zidăria din cărămidă, din b.c.a. etc.; • Mortare de şape şi îmbinări de dale. • Mortare pentru îmbinarea ţiglelor, pentru teracotă sau beton.
III. Prepararea mortarelor Mortarele utilizate în construcţii şi instalaţii se prepară manual sau mecanizat, după cum urmează: - Prepararea manuală a mortarelor
Fig. 2.20. M o rtar preparat mecanizat

□ Mortarul de var Se pune în varniţă varul pastă, apoi se adaugă apa. Treptat, în

88

M ateriale de construcţii

II

amestecul lichid rezultat, se introduce nisipul măsurat în volum, întregul amestec se omogenizează până la obţinerea consistenţei de lucru. □ Mortarul de ciment Se amestecă mai întâi nisipul cu cimentul, în stare uscată, apoi se adaugă apa. Acest tip de mortar se foloseşte în maximum o oră de la preparare. □ Mortarul de ciment cu var în laptele de var se adaugă mortarul de ciment. □ Mortarul de var cu ciment Se amestecă nisip cu ciment, apă şi laptele de var. □ Mortarul de ipsos Se prepară în cantităţi mici şi se folosesc imediat după preparare. Mortarul de ipsos se prepară în cantităţi mici, în tărgi de lemn, prin adăugarea treptată a ipsosului în apă până la obţinerea consistenţei de lucru. □ Mortarul de argilă Argila se pune pe o platformă, se înmoaie 1-2 zile în cutii, se frământă şi se amestecă cu nisip; se pot adăuga paie, câlţi, talaş sau rumeguş şi ciment. - Prepararea mecanizată a mortarelor Se execută în malaxoare şi în betoniere cu amestecare forţată. Avantajele preparării mecanizate constau în: - dozarea exactă; - gradul sporit de omogenizare a amestecului; - diminuarea duratei de preparare; - obţinerea unei compoziţii uniforme.
IV. Caracteristicile mortarului

(§$b o o o §

^>oooooooo<>o<><>oo^c><>oo<w ><>oo<><><>o<>oo«>o<><K ><><>oooo<><>o<>cn

t
• • , • • • . • . • • . • . • . • •

I • A daosurile în m o rta r, num ite şi | î aditivi, sunt: v a r u l- c a r e m ăreşte § | lu c ra b ilitatea - şi argila. A ditivii antigel su n t, în general, < in terzişi, aceştia folosindu-se |

)0 « > < > < x > < > < > < > 0 < > 0 < > 0 0 < > < > 0 0 < > < > 0 0 < > < > < x > 0 < > < > c> 0 0 0 < > < > 0 0 0 < > < > 0 0 0 c»

n u m ai în S ib eria, la tencuielile | in terio are . s

1. CO NSISTEN ŢA - depinde de conţinutul de părţi fine ale nisipului, de calitatea şi cantitatea cimentului, a varului şi a apei. Din punctul de vedere al consistenţei, mortarele se clasifică în: vârtoase, plastice sau fluide. Consistenţa mortarului se determină cu ajutorul conului etalon - obiect confecţionat din tablă, plin cu plumb, care cântăreşte 300 de grame. în poziţie verticală, acesta se introduce în compoziţia mortarului. Adâncimea de pătrundere reprezintă consistenţa mortarului. Toate tipurile de mortare au înscrise drept caracteristică consistenţa după etalon. 2.PLASTICITATEAsauLUCRABILITATEA-desemnează capacitatea mortarului de a lua orice formă. Cu cât adaosul de lianţi este mai fin, cu atât plasticitatea mortarului este mai mare. 3. SEGREGAREA - reprezintă tendinţa mortarelor de modi­ ficare a consistenţei, prin separarea granulelor fine de granulele mari. Cauzele segregării sunt transportul şi dozarea greşită. Durata de întărire a mortarului depinde de natura liantului şi de temperatură.

• Cantitatea componenţilor mortarului * se exprimă în două modalităţi: * - în volume sau părţi - volumetrică; . - în greutate - gravimetrică (Kg). • Proporţia componenţilor se numeşte. dozaj; acesta este stabilit în laboratorul * de încercare a mortarelor. • în prepararea mortarelor, trebuie ca: , - dozarea componenţilor să se facă * exact; » - amestecarea componenţilor să urmeze * ordinea indicată; • - lucrabilitatea obţinută să fie bună. . • După modul de întărire, mortarele se * clasifică în: aeriene (mortare de var,. de argilă) şi hidraulice (mortare de * ciment sau cu var hidraulic). • • Dozarea trebuie să fie exactă,. amestecarea mortarelor se face • * conform retetei, » > lucrabilitate bună.

89

II

C on stru cţii - M anual p e n tru clasa a IX -a

4. CONTRACŢIA - este caracteristica mortarului de aşi micşora volumul, mai ales la uscare şi dozaj mare de ciment; contracţia are ca rezultat apariţia fisurilor. 5. ADEZIUNEA - este proprietatea mortarului de a adera la o suprafaţă de beton (suprafaţa-suport). Mortarele care se întăresc repede aderă slab - de exemplu ipsosul. în afară de piatră şi beton, orice altă suprafaţă-suport trebuie udată, pentru a spori aderenţa mortarului. 6. REZISTENŢA LA COMPRESIUNE - se determină pe cuburi de 07-07-07 cm, în vederea stabilirii mărcii mortarului, şi se efectuează numai în laboratoare specializate. In tabelele de mai jos au fost indicate: dozajele şi cantităţile în părţi volum (Tabelul 2.7) şi dozajele şi cantităţile în Kg/m3 (tabelul 2.8).
Tabelul 2.7

Nr. Crt.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Marca Mortarului

Felul mortarului
densitatea în grămadă (tone/m 3) var ipsos-var var-ciment ciment-var ciment-var ciment

Dozaje în părţi Volum ciment
1,2 1 1 1 1

Dozaje în părţi Volum Var gras pastă
1,3 1 0,5 1 0,7 0,4 Tabelul 2.8

Dozaje în părţi volum Nisip
1,3 3 -4 3 10 7 5 4

M4 M 10 M 10 M 25 M 50 M 100

Nr. crt.
1. 2. 3. 4. 5.

Marca Mortarului
M4 M 10 M 25 M 50 M 100

Felul mortarului
VAR VA R-CIM ENT CIMENT-VAR CIMENT-VAR C IM E N T 123 175 245 360

Dozaje (Kg/m3) Ciment

Dozaje (Kg/m 3) Var-gras
390 Kg (0,9 m3) 130 130 105 -

Dozaje (Kg/m3) Nisip
1340 Kg (1,03 m3) 1340 1400 1340 1340

APLICAŢIE întocmiţi o fişă de lucru în care să argumentaţi domeniile de utilizare ale mortarelor şi dozajul acestora. Indicaţie: Veţi lucra în echipe de câte patru, iar pentru fiecare echipă veţi desemna un lider (şef), responsabil cu prezentarea punctului de vedere al întregii echipe. Veţi alege şi doza un tip de mortar descris în fişă.

90

Cantitatea totală de apă reprezintă cantitatea de apă de amestec + apa conţinută de agregate şi aditivi. c. Pe măsură ce cantitatea de apă creşte. obţinem clasificarea prezentată în tabelul 9. durabilitatea. Valoarea minimă a raportului a/c este de 0. iar întărirea acestuia se datorează singurului component activ. betonul trece de la consistenţă vârtoasă. aditivii pentru betoane. II. aspectul estetic. trebuie să fie limpede. datorită avantajelor pe care le prezintă. agregatele. care exemplifică cel mai bine avantajele amintite mai sus. Cantitatea de apă se exprimă întotdeauna în corelaţie cu cantitatea de ciment introdusă. care leagă între ele granulele de agregat. I. sub forma unui raport a/c. • marca. Componenţii betonului Materialele componente ale betoanelor sunt: cimentul. când betonul executat este destinat unei piese de beton armat cu armătură deasă sau când pe şantier nu există posibilităţi pentru îndesarea mecanică a betonului. Aplicând aceste criterii. de preferat să fie potabilă.25. la cea plastică şi apoi la cea fluidă. d. dozată în volume sau în greutate. Betonul constituie unul dintre principalele materiale de construcţie. apa folosită la prepararea betonului. numită piatră de ciment. fără miros. apa de amestecare. Clasificarea betoanelor în clasificarea betoanelor se au în vedere următoarele criterii: • consistenţa. Acesta trebuie să corespundă standardelor de calitate. • gradul de gelivitate.de liant. De asemenea. siguranţa. în imaginile alăturate sunt prezentate construcţii realizate din beton. • densitatea aparentă. b. şi anume cimentului amestecat cu apă.M ateriale de construcţii II D. 2. • destinaţia. Rezistenţa betonului depinde de cantitatea de ciment folosită. versatilitatea. şi anume: a. La introducerea în beton se dozează în greutate. C onstrucţii realizate din beton . Amestecul de liant şi apă formează o pastă care se întăreşte transformându-se intr-o masă solidă. dând betonului caracterul de monolit. Betoane Betoanele sunt produse artificiale cu aspect de conglomerat. care se obţin în urma întăririi unor amestecuri .21. Fig. numit raportul apă/ciment. e. de apă şi de agregate (nisip şi pietriş sau piatră spartă). • gradul de impermeabilitate. costul relativ redus. • Cimentul folosit la realizarea betoanelor este cimentul Portland. în urma combinării acesteia cu cimentul. Se adaugă mai multă apă atunci când agregatele conţin o cantitate mare de nisip. • Apa de amestecare permite formarea pietrei de ciment.bine omogenizate .

II
Nr. crt.

C o nstrucţii - M anual p e n tru clasa a IX -a

Tabelul 2.9 D upă consistenţă - determ inată prin m etoda tasării (cm) D upă densitatea aparentă a betonului în tărit la 28 de zile de la turnare (k g /m 3) D upă gradul de im perm eabilitate - presiunea max. a apei la care rezistă betonul (bari) D upă gradul de gelivitate - rezistenţa D upă la îngheţ/dezgheţ destinaţie (-20° C şi +20° C) G 50 (unde 50 reprezintă nr. ciclurilor de îngheţ/ dezgheţ) G 100 Pentru construcţii civile şi industriale Pentru construcţii hidrotehnice Pentru drumuri Pentru destinaţii speciale Pentru destinaţii speciale Pentru destinaţii speciale Pentru destinaţii speciale Pentru destinaţii speciale Pentru destinaţii speciale Pentru destinaţii speciale Pentru destinaţii speciale

D upă marcă (daN /cm 2)

1.

Vârtos - max. 2 cm

Foarte greu - peste 2500kg/m 3

B 25

P2

2.

Plastic - max. 8 cm

G re u -2 2 0 1 -2 5 0 0 kg/m 3

B 50

P4

3.

Fluid - max. 11 cm Foarte fluid - peste 11 cm Foarte fluid - peste 11 cm Foarte fluid - peste 11 cm Foarte fluid - peste 11 cm Foarte fluid - peste 11 cm Foarte fluid - peste 11 cm Foarte fluid - peste 11 cm Foarte fluid- peste 11 cm

Semigreu - 2001-2200 B 75 kg/m 3 Uşor - 1000-2000 kg/m 3 Foarte uşor max. 1000 k g/m 3 Foarte uşor max. 1000 kg/m 3 Foarte uşor max. 1000 kg/m 3 Foarte uşor- max. 1000 kg/m 3 Foarte uşor —max. 1000 kg/m 3 Foarte uşor - max. 1000 kg/m 3 Foarte uşor - max. 1000 kg/m 3 B 100

P6

G 150

4.

P8

G 150

5.

B 150

P12

G 150

6.

B 200

P16

G 150

7.

B 250

P16

G 150

8.

B 300

P16

G 150

9.

B 350

P16

G 150

10.

B 400

P16

G 150

11.

B 500 şi 600

P16

G 150

m M Ti L u crab ilitatea beto n u lu i rep re z in tă ansam blul de p ro p rietăţi ce-i p erm it acestu ia să-şi păstreze omo­ g en itatea în tim pul m a n ip u lării sau al tra n sp o rtu lu i şi să aibă o b u n ă coeziune. De asem enea, aceasta p e r­ m ite fin isarea beto n u lu i pro asp ăt. C reşterea dozajului de cim ent d eterm in ă îm b u n ă­ tă ţire a lu crab ilităţii b eto n u lu i pro asp ăt, în să depă­ şirea c a n tită ţii de ap ă conduce la scăderea rezistenţei şi a d u rab ilităţii betonului.

92

M ateriale de construcţii

II

• Agregatele sunt materiale granulare naturale sau artificiale, utilizate la prepararea betonului. Agregatele - care au o influenţă extrem de mare asupra calităţii betonului - trebuie să îndeplinească o serie de condiţii tehnice. Astfel, în privinţa agregatelor ne interesează:

1. Natura şi rezistenta lor
0

2. Compoziţia granulometrică

4. Forma şi dimensiunea maximă a granulelor

• Aditivii pentru betoane sunt produse sub formă de soluţie sau pulbere, care se adaugă în beton, în scopul îmbunătăţirii şi/sau al modificării unor proprietăţi ale betonului în stare proaspătă sau întărită. Aditivii trebuie să fie compatibili cu cimentul folosit la prepararea betonului.

g M & m m w r l/ La condiţia nr. 4 se face o re p a rtiţie pro cen tu ală a granulelor com ponente, în funcţie de m ărim ea lor. G elivitatea re p rezin tă com portarea la îngheţ/dezgheţ a betonului. S orturile agregatelor s u n t d ate la subcapitolul d esti­ n a t p reze n tării agregatelor.

Fig. 2.22. Pietriş

Fig. 2.23. Nisip

93

II

C on stru cţii - M anual p e n tru clasa a IX -a

Tabelul 2.10

Efecte principale
• îm bunătăţeşte lucrabilitatea betonului, reducând cantitatea de apă. • Creşte lucrabilitatea betonului. Plastifiant • Creşte rezistenţa betonului la acelaşi dozaj de ciment. • Creşte durabilitatea betonului. • Scade permeabilitatea betonului. • Scade riscul apariţiei fisurilor. • îm bunătăţeşte substanţial lucrabilitatea betonului, prin reducerea în mod semnificativ a cantităţii de apă. • Facilitează punerea în operă, turnarea, compactarea mai rapidă, cu costuri reduse Superplastifiant de manoperă. • Creşte rezistenţa betonului, fără a fi necesară mărirea dozajului de ciment. • Reduce raportul apă/ciment, ceea ce determină creşterea durabilităţii. • Diminuează permeabilitatea şi riscul apariţiei fisurilor. • Creşte durabilitatea betonului (în special rezistenţa la îngheţ/dezgheţ). • Creşte durabilitatea betonului. Antrenor de aer • Sporeşte rezistenţa faţă de degradarea cauzată de ciclul îngheţ/dezgheţ. • Creşte rezistenţa la sărurile folosite la topirea gheţii. • Reduce pericolul de segregare şi mustire a betonului. • M ăreşte timpul de punere în operă a betonului (recomandat pe timp călduros). întârzietor priză de • Măreşte timpul de lucru al betonului.

Observaţii
• l\lu conţine cloruri. • Greutate specifică: 1,185 kg/l la 2 0 °C. • Dozaj: 0 ,2 8 -0 ,4 2 1/100 kg ciment.

• Se foloseşte la şosele din beton, la piste de aeroporturi, la parcări şi tabliere de pod.

• M enţine rezistenţele caracteristice betonului, chiar şi cu un conţinut redus de • Nu conţine cloruri. ciment. • Creşte lucrabilitatea amestecurilor prea coezive. • întăreşte rapid betonul (recomandat pe timp friguros). • Nu conţine cloruri. • • Este recomandat la prepararea Supradozele au ca efect o betoanelor armate. accelerare rapidă a prizei.

Accelerator de întărire

• Se utilizează la betoane preparate la temperaturi reduse. • Accelerează priza şi întărirea betoanelor. • Se dispersează instantaneu în apă.

III. Prepararea şi turnarea betonului

Fig. 2.24. Apă

Fig. 2.25. Prepararea mecanizată a betonului

Prepararea betonului se realizează manual sau mecanizat, după dozarea prealabilă a materialelor componente. a. Prepararea betonului - Prepararea manuală Se execută la lucrări de mică importanţă, prin amestecarea nisipului cu cimentul şi cu pietrişul. După obţinerea unui amestec omogen, se introduce treptat apa, până la obţinerea unui beton de consistenţa dorită. - Prepararea mecanizată Se execută cu ajutorul betonierelor, care permit obţinerea unui amestec omogen într-un timp relativ scurt. După preparare, betonul este transportat la locul de punere în operă, folosindu-se utilaje speciale, în vederea păstrării omogenităţii amestecului. b. Turnarea betonului Turnarea betonului este de dorit să se realizeze continuu, astfel încât fiecare strat nou de beton să se găsească în contact cu stratul de beton turnat anterior, a cărui priză încă nu a început. Timpul

94

M ateriale de constructii

maxim dintre turnările a două straturi se stabileşte în funcţie de consistenţa betonului, de temperatura mediului înconjurător şi de_ durata de transport a betonului.
IV. Compactarea betonului

Betonul poate fi compactat sau vibrat în două moduri: a. direct în masa betonului, cu ajutorul previbratoarelor-, b. indirect, prin folosirea vibratoarelor de cofraj, la betonul monolit, sau a meselor vibrante, în cazul elementelor prefabricate; la suprafaţă, compactarea se realizează cu ajutorul unor vibratoare de suprafaţă - rigle şi plăci vibrante. Compactorul trebuie introdus repede şi scos încet, fară a se atinge cofrajul sau armătura. în figura 22 sunt prezentate exemple de vibratoare pneumatice, iar în figura 23 este descris modul în care se realizează vibrarea. gM & m ta m tS * . * * * . j * * . P rin com pactarea (vibrarea) b etonului tu r n a t sporim re z iste n ţa şi d u ra b ilita te a acestuia. D u ra ta com pactării sau a v ib rării b etonului depinde de grosim ea s tra tu lu i vib rat, de co n sisten ţa betonului şi de tip u l v ib rato ru lu i u tilizat, ace asta p u tâ n d v aria în tre 5 şi 30 de secunde. Com pactarea betonului se consideră a fi încheiată atunci când betonul n u se m ai tasează, su p rafaţa devine orizontală şi p u ţin m ai lucioasă şi când, de asem enea, încetează a p ariţia bulelor la su p rafaţa betonului.
V. Utilizări ale betonului

Fig. 2.26. Turnarea cu pompa

* » * • * . * » * .

Fig. 2.27. Turnarea cu bena

Din beton greu se produc elemente de rezistenţă - grinzi, stâlpi, planşee, panouri - şi alte elemente folosite în mod curent - plăci de pavaj, borduri de trotuare, tuburi de beton. v Alte elemente din beton greu • Buiandrugii - sunt cele mai simple grinzi prefabricate, a căror lungime trebuie să corespundă golului peste care urmează să se folosească, lăsându-se, totodată, 15-20 cm de fiecare parte, pentru rezemare. Lăţimea buiandrugului trebuie să corespundă lăţimii zidului, iar grosimea sa este de 10-18 cm. • Panelele din beton armat - au lungimea de 6 sau 9 m şi înălţimea între 30-50 cm. Secţiunea panelelor poate fi în formă de T sau I. • Stâlpii prefabricaţi - se folosesc pentru construcţii industriale sau agrozootehnice. Stâlpii folosiţi la poduri rulante pot fi simpli sau cu console. • Fâşiile cu goluri - se execută din beton de marca B 250 şi sunt armate cu plase de oţel sudate prin puncte. Aceste fâşii se folosesc pentru planşee la construcţii civile. • Plăcile prefabricate din beton armat - se execută la fel ca fâşiile şi se folosesc pentru acoperişurile construcţiilor industriale.

Fig. 2.28. V ibratoare pneumatice

Fi§ - V i r a r e a

II

C o n stru cţii - M anual p e n tru clasa a IX -a

Fig. 2.30. Pavele

• Panourile din beton armat pentru locuinţe - se execută în condiţii similare celorlalte elemente şi sunt izolate termic cu plăci semirigide din vată minerală. • Căpriorii - se execută tot din beton greu şi sunt folosiţi la şarpante, garduri, stâlpi pentru liniile aeriene. Din beton uşor se produc blocurile din beton uşor. Dintre acestea precizăm: • b.c.a.-ul; • blocurile mici din b.c.a.; • fâşiile din b.c.a. Betonul uşor conţine nisip, ciment, var, ghips, pulbere de aluminiu şi detergent. Sortimentele de b.c.a. sunt următoarele: a. plăcile de tip AU (590 X 240 X 200 sau 490 X 240 X 190); b. fâşiile de tip AU (60 X 10 X 240). Există plăci şi fâşii din ipsos (ipsos, zgură, ciment, rumeguş, spumogen). c. plăcile pline - APS, PPR, PP2 (795 X 365 X 75); pe margine au lambă şi uluc (L.U.), iar pe perete numai uluc. d. plăcile cu goluri - PS, PPR, PP2 (795 X 365 X 75); pe laturile lungi au lambă şi uluc.

Fig. 2.31. Tub de beton cu diam etrul de 800 mm

Fig. 2.32. Gard prefabricat din beton

Fig. 2.33. Borduri

E. Produse ceramice Produsele ceramice pentru construcţii sunt produsele obţinute prin fasonarea unei paste argiloase preparate cu anumite adaosuri şi în anumite condiţii, care apoi este arsă la temperaturi cuprinse între 900 şi 1500 °C. Arderea îi imprimă produsului, în funcţie de natura acestuia, atât rezistenţa mecanică, cât şi cea chimică, la acţiunea agenţilor externi. Produsele ceramice se împart în două mari categorii: 1. după structură-. • clasa A - ceramică brută; • clasa B —ceramică fină. 2 . după compactitate-. • produse poroase; • produse semivitrificate; • produse vitrificate. Produse din ceramică brută pentru construcţii Sunt materiale neglazurate care se fabrică din argile obişnuite sau refractare, cu adaosurile necesare. în categoria produselor din ceramică brută pentru construcţii intră: 1. cărămizile pentru construcţii; 2. materialele ceramice pentru învelitori; 3. produsele ceramice refractare.

96

2. c2 Ziduri despărţitoare interioare 97 . Tuburi p en tru coşuri şi drenaj Tabelul 2. 60 L. 75. Fig. 20 0 150. c2 50. • tuburile pentru coşuri şi cele pentru drenaje. există şi alte tipuri de cărămizi: • plăcile ceramice pentru placarea pereţilor şi a pardoselilor. 90 L. c2 50. 4 5 190 (29 0) X 9 0 x 190 190 (290) X 6 0 x 190 190 (290) X 4 5 x 190 l-ii C I. fiecare lot fiind alcătuit din cărămizi identice din punctul de vedere al tipului. 100.A. 100. Ziduri portante interioare şi exterioare Tip b 190 X 9 0 x 70 2 4 0 X 118 x 21 3 Cărămizi cu lambă uluc Ş i i Tip c ii & 0k. 100. Cărămizi pentru construcţii I. c3 Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri orizontale Igvp li gvm 2 4 0 X 1 1 5x 88 2 9 0 X 140 x 63 (88) 19 0 X 9 0 x 138 A -i-ii C I. 125 Domeniul de utilizare Ziduri portante interioare şi exterioare A -i-ii C2.M ateriale de construcţii II 1. ţg g jl L.35. 75.U. După cum reiese din figurile alăturate. 125. 75.U. Cărămizile se livrează pe loturi. B. Fig.U. 2.C. al calităţii. Ziduri portante interioare şi exterioare b "Ulii ■ Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale Tip a 2 4 0 X 2 9 0 x 21 3 2 4 0 X 2 9 0 x 138 3 6 5 X 2 4 0 x 138 3 6 5 X 2 4 0 x 21 3 A -i-ii C I. Clasificarea cărămizilor. 125. în care sunt înscrise toate datele prevăzute în standardele respective. al dimensiunii. Fabrica producătoare eliberează un certificat de calitate.34. 200 150. al clasei şi al mărcii.11 Denumire Cărămizi pline 63 88 Tip Dimensiuni (mm) 2 4 0 X 1 1 5 x 63 x 115x88 24 0 Calitate Clasă Marcă 50.

folosite la realizarea vetrelor. a pereţilor. • Marca . • ţigle cu jgheab presate . ţiglele sunt de trei feluri: • ţigle-solzi trase prin filieră. din acest punct de vedere.se apreciază după aspect. cum sunt focarele şi cuptoarele.o S n a U S ia i C o n stru cţii .8 Fig. Schemă ţiglă • Calitatea .M anual p e n tru clasa a IX -a II. 2. a cazanelor cu abur şi a instalaţiilor industriale supuse unor temperaturi înalte de lucru. 100. • coame mari . a coşurilor de fum.39. Cărămizile de şamotă sunt produse ceramice refractare. olanele şi coamele. Sub formă granulară sau în pulbere. mărcile sunt standardizate astfel: 50. 2. 150. Coame Fig. calitatea a Il-a. Coamele sunt materiale ceramice folosite la fixarea ţiglelor de-a lungul muchiilor acoperişului. Fig.40.38.reprezintă rezistenţa la compresiune a cărămizii şi este exprimată în daN/cm 2.0-1.3 1. • Clasa . 3. Proprietăţile caracteristice cărămizilor Fig. a canalelor cuptoarelor. se fabrică din argilă.36. acestea se folosesc la prepararea mortarelor şi a betoanelor rezistente la temperaturi ridicate. clasa A . fără să se deformeze sub propria lor greutate. Olane 2.5-1. Olanele au forma unor jgheaburi tronconice. la temperaturi de peste 1500 °C.sunt ţigle profilate. După lungime.L = 320 mm. Conform criteriului calităţii. prevăzute cu găuri dispuse la distanţă de 1 cm faţă de margine. 2.fără defecte.sunt ţigle profilate. se sortează în trei clase: 1. Cărămizi de şam otă 98 . 2.37. coamele se clasifică în: • coame mici . calitatea I. crăpături. după modul în care sunt respectate dimensiunile în limitele tolerate şi după desăvârşirea arderilor. Se folosesc la căptuşirea cuptoarelor. prin presare. 2. 125. după regularitatea formei (nu trebuie să existe deformaţii ale feţelor. 200. 2. 75. După formă şi modul de obţinere. ştirbituri). 3. cărămizile se clasifică astfel: CI C2 C3 CLASA pa (kg/dm 3) 1. Materiale ceramice pentru învelitori Din categoria acestor materiale fac parte: ţiglele. precum şi la etanşarea învelitorii la muchii. Produse ceramice refractare In categoria produselor ceramice refractare intră acele materiale care rezistă.5 1. • ţigle cu jgheab trase . Ţigle Fig.este dată de densitatea aparentă medie a cărămizii.L > 320 mm.3-1.

II. .sau prin încleiere. .scobituri. . Lemnul Lemnul este un material organic natural. cu maşini-unelte şi cu unelte manuale.prin prindere cu scoabe. buştenii. 2. Clasificarea produselor din lemn Fig.se prelucrează uşor.41.se asamblează cu uşurinţă.12). vă sunt prezentate atât proprietăţile mecanice ale lemnului (tabelul 2. scândurile. în continuare. > • produse finite din lemn . Dezavantaje: . în construcţii. . ■ . buloane . parchetul. provenit din ţesuturile arborilor şi ale arbuştilor. 2. datorită proprietăţilor sale extrem de apreciate. cuie.este inflamabil. III.42. lemnul prezintă atât avantaje. . noduri. Cherestea Ca material de construcţie. cât şi cele fizice (tabelul 2. Proprietăţile lemnului Fig.este atacat de microorganisme şi insecte.porţelanul.este foarte sensibil la acţiunea umezelii. • produse semifinite din lemn . F.teracotele. . .plăci din faianţă şi gresie.gâlme. Duşumea răşinoase încă din cele mai vechi timpuri.permite obţinerea unor piese destul de lungi şi de groase. cât şi dezavantaje.se manipulează uşor. creştere înco­ voiată etc. fag).cheresteaua. adică se aprinde şi arde foarte uşor.lemnul rotund. plăcile de PAL (plăci din aşchii de lemn) sau PFL (plăci fibrolemnoase). prin îmbinări . Utilizarea lemnului: avantaje şi dezavantaje Fig. se foloseştel atât lemnul de ruşinoase (molid. • produse derivate din lemn . crăpături.43. .duşumelele. întâlnim următoarele tipuri de produse: • produse din lemn brut . Avantaje: .III. Buşteni în funcţie de gradul de prelucrare. putrezeşte.poate prezenta defecte de formă .parchetul. lemnul a reprezentat unul dintre principalele materiale de construcţie. . I. cât şi cel defoioase (stejar. Alte utilizări ale produselor ceramice . brad).13). 2.sau de structură .

Rapprtul dintre umiditatea atmosfe­ Higroscopicitatea duce la contragerea sau la umfla­ rică şi cea a lemnului. deoarece favorizează dezvoltarea putregaiului şi a ciupercilor.II Nr. Plasticitatea Plasticitatea lemnului la încovoiere creşte în raport cu umiditatea. Rezistenţa electrică. 100 . se exprimă în procente. bradul sunt cele mai tenace specii lemnoase Tabelul 2. deoarece duce la apariţia deformaţiilor şi la creşterea umidităţii.M anual p e n tru clasa a IX -a Tabelul 2. Cu cât porozitatea este mai mare. 3. Textura Densitatea (P) 4. 12. lemnul elastic atenuează loviturile primite şi amortizează şocurile. Tenacitatea Frasinul. mărirea dimensiunilor acestuia. 1. Contragerea 8. decât cea a foioaselor. Este un factor negativ. 5. variaţia volumului de apă nu este identică pe cele trei direcţii ale Fenomen care constă în micşorarea cilindrului lemnos. rea lemnului. Desenul care apare pe suprafaţa Răşinoasele au o textură simplă şi mai puţin frumoasă pieselor de lemn. p=m/V. tâmplăria pildă stejarul şi frasinul. deosebit de gălbui (tei şi molid) până la negru (abanos). Fenomen care constă în mărirea Umflarea influenţează în mod negativ calitatea volumului pieselor de lemn. Culoarea lemnului variză. odată cu lemnului. lemnul este sănătos. crt. Diferenţele de contragere duc la apariţia crăpăturilor pe suprafaţa lemnului. Lemnul constituie un material destul de bun pentru izolaţii fonice. Proprietatea unui material de a se deforma remanent sub acţiunea unui sistem de forţe sau a altor acţiuni care se pot reduce la un sistem de forţe. Proprietatea fizică Culoarea Definiţie Observaţii 2. Luciul 3. Rezistenţa termică. Lemnul are o conductivitate electrică redusă. 9. Cantitatea de apă din materialul lemnos. im portant în lucrările de tâmplărie. Conductivitatea acustică Conductivitatea electrică Rezistenţa acustică.12 Proprietatea mecanică Elasticitatea Definiţie Proprietatea unui material de a se deforma sub acţiunea unui sistem de forţe şi de a reveni practic instantaneu la forma şi dimensiunile iniţiale după înlăturarea acestor acţiuni. Masa unităţii de volum a acestuia se măsoară în kg/d m ’ sau g/cm3 Densitatea depinde foarte puţin de specia lemnoasă. Observaţii Lemnul are o elasticitate mare.de de tâmplărie (în general. Higroscopicitatea 10. de la albFactor de ordin estetic. Dacă culoarea este vie şi clară. crt. care interesează în mod special lucrările Există specii lemnoase care au un luciu natural . în secţiune. Umiditatea 7. volumului lemnului prin uscare. Capacitatea lemnului de a rezista la distrugerea legăturii dintre particulele componente. de mobilă). Umflarea Din cauza modificării conţinutului de apă. Porozitatea 6. sub acţiunea diferitelor forţe. 2. Lemnul în stare uscată are o conductivitate termică redusă.13 Nr. I C o n stru cţii . molidul. cu atât lemnul este mai puţin rezistent. 1. în funcţie de specie. Volumul porilor în raport cu volumul total al lemnului în stare absolut uscată. Factor de ordin estetic. Conductivitatea termică 11.

împrejmuiri etc.buştenii de molid: 40. Tabelul 2.000 mVan. Defectele lemnului Crăpăturile . .lemnul de foc: 40.20 0. rezisten ţa * la despicare. 2. IV.buştenii de fag: 50.. re z iste n ţa la * forfecare.000-50. fără coajă 12-16 8-11 2 -4 Lungime (m) 6 -9 3 -6 2 -4 Trepte de lungimi (m) 0. sub formele prezentate în tabelul 2.44. Defecte la lemn Defectele de formă N odurile P rin cip a le le d e fe cte ale le m n u lu i Coloraţii anormale alteraţii cauzate de ciuperci şi insecte Influenţa defectelor asupra rezistenţei me­ canice a lemnului V. Produsele din lemn folosite în construcţii Se udlizează următoarele produse: □ Lemnul rotund. siune. . Fig. d u rita te a lem n u lu i şi rezisten ţele adm i* sibile ale lem nului.produs brut.000 m3/an.000-50. Acest tip de lemn se foloseşte în construcţii. şarpante.20 101 .14. * * * Fig. pentru schele. . semirotund şi cu muchii teşite .2 -45.S tructuri din lemn Produs Bile Manele Prăjini Diametrul la capătul subţire.000 m3/an. re z iste n ţa la încovoiere statică.20 0.M ateriale de construcţii II * R ezistenţele m ecanice sunt: rezisten ţa la compre. re z iste n ţa la în tin d ere.14.000-60.

M anual p e n tru clasa a IX-a Fig.50.produse derivate.grosimi: 75 m m . Panel Scânduri Dulapi Grinzi Şipci Rigle Fig. grinzi.produse semifinite. şipcile şi riglele .II C o n stru cţii .47. Utilizate pentru placarea faţadelor şi pentru realizarea pereţilor de comparti­ mentare. la construcţii rurale şi agrozootehnice. dulapii. 4 m m . într-unul sau două straturi. la case de lemn. .) • Umiditate: 10%-50% □ Produsele de valorificare superioară a masei lemnoase . acestea prezintă următoarele avantaje: rezistenţă sporită Ia cutremure. 200 m m . □ Lemnul ecarisat sau cheresteaua .46.lungim i: 5 m. Se foloseşte la poduri. proprietăţi termice remarcabile . Tabelul 2. Plăci din aşchii din lemn >100 Lăţimi (mm) <24 Grosimi (mm) 56-100 <100 <60 <80 28-75 <100 <40 >40 • Scânduri: .lăţim i: >100 m m .49. 50 m m . 6 m. grinzile. La utilizare.derivă din combinaţia biologic-constructivă. 2. panelele. 2. .lungim i: 3. placajele de lemn. 2. Cheresteaua se obţine prin tăierea buştenilor cu maşini-unelte şi poate fi de foioase sau de răşinoase. şipci şi rigle. 100 m m . Plăci fibrom atoase dulapi “"'"'stru ctu ră vată m inerală folie (contra vap. • Grinzi: .5 m m . 5 m m .15 Produs Fig.furnirul. produsele de tip cherestea se împart în: scânduri. pentru uşi interioare . plăcile din aşchii de lemn (PAL). 2. datorită miezului masiv încorporat. plăcile celulare din lemn. Panourile izolante au în componenţă aşchii de lemn legate cu liant pe bază de ciment. 150 m m . panourile stratificate din plăci de fibre de lemn.produs brut. în funcţie de lăţime şi grosime. 6 mm. acest tip de lemn trebuie să aibă lungimi mai mari de 7 m şi diametre de cel puţin 15-18 cm.grosimi: 25 m m . Sistem de pereţi cu panouri 102 . Cioplitura este alcătuită din grinzi brute. . 8 m.48. foarte lam briu sau g ip s carton (la interior) Fig.grinzile cioplite cu barda . Fig. 2.scândurile. având formă paralelipipedică şi dimensiuni care variază după lungimea şi grosimea buşteanului. Cabană din lemn □ Lemnul cioplit sau cioplitura . cioplite cu barda. dulapi. plăcile din fibre de lemn (PFL).

proprietăţi remarcabile de izolare fonică. Avantajele utilizării acestor plăci: r . duşumele oarbe. pentru planşee de beton realizate la faţa locului sau pentru obţinerea cofrajelor speciale (stâlpi. . . iar cele din straturile interioare sunt orientate pe lungimea plăcii principale) şi apoi sunt presate în condiţii de presiune şi temperatură ridicate. ambient optimizat pe parcursul anotimpurilor. dintre beton şi lemn. Fibrele aplatizate.structură de beton. şi izolarea asigurată de polistirenul integrat.ca elemente structurale pentru căsuţe de vacanţă şi cabine.au o elasticitate foarte bună.beton cu bune proprietăţi de difuziune şi trecere a vaporilor de apă.5-0.ca elemente de mobilier interior. 2.pentru închiderea spaţiilor de uşi şi ferestre. Acestea sunt plăci presate.la amenajarea mansardelor. Casă realizată din panouri OSB r 103 . indiferent de alternanţele zi-noapte şi de temperatură. structura tavanului.la realizarea unor elemente decorative. sunt aşezate în trei straturi (fibrele din straturile exterioare sunt orientate paralel. datorită greutăţii volumetrice totale ridicate a peretelui . utilizându-se lianţi sub formă de răşini. precum panourile structurale. . prin transportul continuu al umidităţii din aer spre exterior. prin nervurile de lemn . a pereţilor interiori şi exteriori. . cu o grosime de 0. prin intermediul miezului de beton cu bune proprietăţi de înmagazinare a căldurii. Panourile izolante din aşchii de lemn se utilizează şi sub formă de cofraje aparente. 2.la diverse lucrări pentru grădină sau garduri. asigură confortul în interior. păstrează zidăria uscată pe durata întregului an. utilizează în mod eficient energia solară pasivă. special adaptate.la realizarea acoperişurilor. .).7 mm şi lungime de până la 140 mm. . pe durata construcţiilor. a duşumelelor şi a tavanelor (se pot realiza: lambrisări. Aceste plăci au o largă utilizare în domeniul construcţiilor: .sunt toarte rezistente. Panouri izolante Fig. Rezistenţa mare la condiţiile atmosferice este asigurată prin pulverizarea fibrelor cu o emulsie de parafină. .51.M ateriale de construcţii II eficientă. subgrinzi. Plăcile din fibre orientate Dezvoltarea rapidă a construcţiilor pe schelete uşoare a dus la apariţia unor noi tehnologii şi materiale. din material lemnos. Plăcile din fibre orientate au înlocuit astfel panourile din particule utilizate iniţial. astereala pentru acoperiş etc. cu fibrele de lemn orientate. tavane false. . placajul sau alte materiale similare. cofrare a planşeelor şi altele).coeficientul de umflare la umezeală este foarte mic (plăcile Fig.52.

53. Plăci celulare p en tru uşi 104 . care poate fi poate fi dublu sau triplu stratificat. 2. parchetele din lemn masiv. panourile trebuie aşezate pe o suprafaţă netedă. Furnir Trebuie acordată o atenţie deosebită transportului şi stocării acestor plăci. deosebite calităţi estetice şi o bună rezistenţă în timp a suprafeţelor. cât şi pe canturi (se pot executa găuriri până la 5 mm distanţă de margini). scândurile fălţuite. pavelele din lemn. al şuruburilor şi al scoabelor. parchetul din lemn dublu şi triplu stratificat . prezentând. 2. se evită apariţia ciupercilor pe suprafaţa plăcilor. continuă.55. oferă o bună comportare la diverse prelucrări: formatizări. Astfel. izolată de pământ cu o folie de plastic. imitând duşumeaua tradiţională. panourile de parchet mozaic. plăcile îşi păstrează proprietăţile mecanice. sau se poate alege tipul alcătuit din mai multe benzi de lamele paralele. Modelele au fost definite în funcţie de textură şi de culoarea lemnului. găuriri. frezări. totodată.M anual p e n tru clasa a IX -a de OSB nu se deformează Ia aer. ferite de precipitaţii. asigură o etanşare bună la acoperire. Suprafaţa stratului superior poate fi executată dintr-o singură placă. Fig.produse finite.54. datorită factorului ridicat de difuzare a vaporilor de apă. In figurile alăturate vă sunt prezentate câteva dintre produsele de valorificare superioară a masei lemnoase. pe o platformă. 2. Fig. fixări cu şuruburi sau cuie. oferă o bună stabilitate dimensională. Pardoselile din parchet stratificat reprezintă o opţiune economică. Parchetul. Se recomandă ca umiditatea să nu depăşească 15% pe durata asamblării. nu sunt inflamabile. Parchet 'gŞŞţ • -vţtl V W Fig. acestea putând fi fixate chiar şi la distanţă mică de marginile plăcii). pot fi utilizate ca barieră împotriva umezelii. atât pe suprafeţe.duşumelele cu lambă şi uluc. nu necesită întreţinere. □ Produsele finite din lemn pentru pardoseli . De asemenea. Depozitarea panourilor este de dorit să se facă în spaţii închise şi bine ventilate sau sub un acoperiş. cum este cazul plăcilor de lemn sau al altor produse pe bază de lemn).C o nstrucţii . cu condiţia să nu fie expuse direct la condiţiile atmosferice. greutatea construcţiei este mică. se instalează uşor şi rapid datorită densităţii mari a plăcii şi fibrozităţii lemnului (plăcile se montează cu ajutorul cuielor.

se utilizează următoarele produse din metal: • profiluri laminate din oţel. cu un strat de uzură de aproximativ 3. cuprul. Pentru esenţa de stejar se poate opta pentru nuanţa Mocca sau Cognac. Fiind caracterizat prin stabilitate dimensională. cireş. Elementele primare din lemn. iar din gama esenţelor exotice: doussie. Profil lam inat din oţel 105 . a cărui grosime este de 23 mm.57. care variază prin intensitatea nuanţelor. Lacul de protecţie permite utilizarea îndelungată a pardoselii respective. Fig. frasin. mai ales. pe bază de apă. ambele tratamente sunt ecologice. Pentru o instalare corectă trebuie respectate anumite condiţii privind temperatura suprafeţei. şi anume: două straturi de lăcuire finală antizgâriere. mesteacăn. nuc.M ateriale de construcţii II Aceste modele. acestea sunt protejate de şase straturi. în vederea curăţării şi a recondiţionării suprafeţei parchetului. plumbul şi aliajele lor. prin sistemul CLIC .56. un strat de chit şi un strat de grund. Acestea sunt obţinute prin băiţuirea lemnului natur. pot fi aplicate pe următoarele esenţe: stejar. pe lungimea lamelei. parchetul se pretează perfect la sistemul de încălzire prin pardoseală. pentru a forma un singur bloc solid. pardoselile obţinute sunt rezistente la uzură şi nu permit pătrunderea murdăriei sau a lichidelor în rosturi. iroko. Această grosime permite raşchetarea de până la trei ori a pardoselii. în acest fel. păr şi jatoba. Montarea blocurilor de parchet dublu sau triplu stratificat se face fară adeziv. merbau. Utilizările metalelor în construcţii. sunt lipite în benzi şi unite câte trei. • produse din oţel pentru beton precomprimat. fag.fierul şi aliajele lui . D iferite tipuri de parchet G. • produse din oţel pentru beton armat. după care se aplică un strat de lac.4 mm. umiditatea aerului şi. în condiţii de trafic mediu şi intens. Metale Produsele din metal folosite în construcţii şi instalaţii se obţin din metale feroase . trei straturi de lac de bază. Pentru o folosire cât mai îndelungată şi pentru a spori rezistenţa pardoselilor din parchet stratificat. 2. arţar. Datorită metodei de obţinere a blocurilor de parchet. protejează împotriva efectelor negative ale razelor UV şi permite recondiţionarea în timp a stratului finit.nut şi feder. fasonate perfect pe toate părţile. instrucţiunile de montaj şi întreţinere. Prinderea mecanică SNAP de pe lăţimea lamelei asigură îmbinarea marginilor lamelelor situate în acelaşi plan. iar pentru frasin există nuanţele Cherry şi Oliv. 2. se obţine un parchet de o foarte bună calitate.sau metale neferoase aluminiul. Fig.

se fasonează. Conductele din material plastic .: / ş ş 0 A : . 2. Fig. . polipropilenă . . de formă tabelară.PVC. după care vor realiza o altă fişă de materiale. se prelucrează. deoarece sunt mai uşoare.58. pe scară largă. conductele metalice. mai flexibile.59.60. Materialele din plastic sunt utilizate în mod special la ţevi din material plastic.chit de bitum. se îmbină mai uşor şi au un preţ mai scăzut. polietilenă.înlocuiesc. în care vor completa domeniul de utilizare. denumirea materialului şi caracteristicile lui. la instalaţiile de distribuţie a apei reci şi a gazelor naturale. Fig. Dezavantajul îl constituie faptul că nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 90° C sau la presiuni mai mari de 16 bari. Masă de studiu .pânză bitumată. • accesorii metalice pentru uşi.drumuri. la căile de comunicaţii . şi anume fişa de studiu şi fişa de materiale. Materiale bitum inoase şi materiale din plastic Materialele bituminoase se obţin din lianţi bituminoşi de origine organică. Materialele bituminoase se folosesc în mod special ca materiale hidroizolante bituminoase. Instalaţii de distribuţie a apei reci 106 ■ . 2. 2. • accesorii metalice pentru ferestre.carton bitumat.M anual p e n tru clasa a IX -a • table şi benzi. Fig. Aceste conducte din material plastic se utilizează la realizarea instalaţiilor de canalizare interioare sau a celor îngropate. H. care au diametrele nominale de până la 200 mm. nu corodează. • produse din metal pentru asamblări. Pe masa de studiu din figura alăturată sunt prezentate diverse materiale bituminoase: . Instalaţii de canalizare interioare sau îngropate APLICAŢIE > Elevii vor studia materialul dat. Aceşti lianţi au proprietatea de a lega între ele materialele granulare sau pe cele sub formă de bucăţi.II C onstrucţii .

sunt mai uşoare. respectarea reţetelor conform documentaţiei şi verificarea dimensiunilor. 5.este folosit la verificarea grosimilor.5. apei reci şi a gazelor naturale.se prezintă sub forma unei panglici metalice.este folosit la verificarea unghiurilor.sunt mai flexibile. în construcţii.61. . • Şublerul . . instalaţii [de exemplu-. în domeniul mecanic. .sunt rezistente la acţiunea apei. Ruletă 107 .se prelucrează. Se vor avea în vedere: detectarea defectelor vizibile.instalaţii de canalizare . 10. M etru Fig. Instrumente de verificare a dimensiunilor Instrumente de verificare: • Metrul .5.măresc durabilitatea construcţiei.este folosit la măsurarea lungimilor. tâmplărie.se utilizează la verificarea şi trasarea unghiurilor drepte. • Compasul de interior şi de exterior . şi este folosită la măsurarea lungimilor şi a înălţimilor. • Colţarul (echer. hidro izolaţii . 2.62. compoziţional şi dimensional. 25 sau 50 m. 2.instalaţii de d istribuţie a .nu corodează.M ateriale de construcţii II Fişă de materiale D enum ire m aterial reprezentare de D om eniul de utilizare C aracteristici Materiale bitum inoase . 2. M ateriale d in plastic . a grosimilor şi a înălţimilor.1. • Ruleta . Verificarea materialelor de construcţii Materialele de construcţii trebuie verificate din punct de vedere calitativ. zidărie). cu lungimea de 1. 2. vinclu din lemn. 15. Fig. din metal sau plastic) . interioare sau îngropate. 3.

Acest lucru trebuie verificat (tonalitatea şi calibrul sunt marcate pe cutii) de cel care urmează să realizeze lucrarea.63. de obicei cu 10% faţă de dimensiunile măsurate în prealabil. Detectarea defectelor vizibile Pentru detectarea anumitor defecte ale diverselor materiale de construcţie se utilizează instrumentele de verificare. la asam­ blările ţevilor de instalaţii în colţ se utilizează. 2. Cel care montează materialul trebuie să se asigure că acesta nu prezintă defecte vizibile cu ochiul liber. trebuie să ne asigurăm că documentele de livrare corespund cu lucrarea cerută. La verificarea dimensiunilor materialelor de construcţii folosim: . . In vederea detectării defectelor vizibile. C olţar Fig.65.pentru diametrele ţevilor.pentru unghiurile diferitelor construcţii . .5. există două reguli de bază care trebuie urmate: Prima regulă.de exemplu la bordurile din beton armat. Acest mic surplus va fi utilizat pentru înlocuirea materialelor deteriorate înaintea sau în timpul instalării.metrul sau ruleta . Este bine să se comande un surplus de material. A doua regulă. La materialele ceramice.2. Compas Fig. 2. 2. Fig. crăpăturile sunt cele mai frecvente defecte.şublerul .compasul de interior şi exterior . Materialul care prezintă defecte nu trebuie utilizat.pentru dimensiunile plăcilor ceramice. Şubler .II C onstrucţii . Se verifică dacă materialul este uniform din punctul de vedere al tonalităţii şi al calibrului.M anual p e n tru clasa a IX -a 2. Imediat ce se primeşte materialul.64.

Cum se prepară manual mortarele şi betoanele. 1. Studiu de caz: Elevii se află în atelier şi. 1. Descoperă ce reprezintă imaginea de mai jos. Explică în ce m o d îţi dai seama dacă un m o rtar este bun. grupaţi câte 4-6. Realizează o fişă tehnologică în urma studiului de caz de mai jos. 4. 3.M odulul II: I.M ateriale de construcţii II V e r if ic a r ea c u n o ş t in ţ e l o r . Numeşte instrumentul care serveşte la verificarea dimensiunilor cărămizilor. Elevii vor preciza şi domeniul de utilizare a materialelor. B. Cum se sortează din punct de vedere calitativ (fară defecte şi dimensional bune) materialele din imaginile 1. analizează la faţa locului: A. Alege o cărămidă şi verifică dacă prezintă sau nu defecte vizibile. dacă un beton conlucrează bine sau dacă un liant este de calitate. 2.10. D ă exemple de două tipuri de m ortare cunoscute şi precizează ce este cel m ai im p o rtan t la respectarea reţetelor de laborator. II. 109 . III. Priveşte cu atenţie cărămida din imagine.

2.M anual p e n tru clasa a IX -a 4. d. Pentru imaginea a se va specifica cu ce s-a placat peretele.II C onstrucţii . Priveşte cu atenţie imaginile de mai jos şi identifică tipurile de zidării în funcţie de materialul utilizat. 110 . a.

să descrii alcătuirea tipurilor de instalaţii de gaze conform documentaţiei tehnice.să clasifici tipurile de instalaţii de gaze. . .să grupezi elementele de construcţie în funcţie de tipul construcţiei. . .să descrii alcătuirii instalaţiilor exterioare de apă rece şi caldă.să clasifici tipurile de instalaţii de alimentare cu apă.să descrii alcătuirea instalaţiilor interioare de apă rece şi caldă. .să defineşti tipurile de instalaţii. . .să clasifici tipurile de instalaţii de canalizare. . . .să precizezi principalelor condiţii de execuţie. . .să recunoşti tipurile de instalaţii. funcţionare şi cerinţele de calitate pentru instalaţii. .să identifici tipurile de instalaţii de canalizare.să identifici tipurile de instalaţii de gaze. .să clasifici tipurilor de instalaţii după rolul lor.să identifici tipurile de instalaţii de alimentare cu apă. .M o d u l u l III In s t a l a t i i 5 După parcurgerea acestui m odul vei f i capabil: .să descrii alcătuirea tipurilor de instalaţii de canalizare.

de care depinde. întâlnim următoarele categorii de instalaţii: . procesul tehnologic de tratare a apei. în mare măsură.M anual pentru clasa a IX-a 1. .instalaţii curente . transportul şi înmagazinarea apei.III C onstrucţii .instalaţii tehnologice-suntspecificeclădirilorindustriale. precum şi variaţiile acestuia în perioada de exploatare. constituie pentru sistemele de alimentare şi distribuţie a apei un element fundamental.care asigură funcţionalitatea clădirilor. Fig. precum şi schema de distribuţie a apei la consumator.1. Tip u r i d e in st a l a t 5 ii Apa constituie unul dintre elementele care condiţionează desfăşurarea în bune condiţii a vieţii oamenilor şi intervine ca un factor determinant în aproape toate procesele tehnologice. alegerea soluţiilor tehnice privind: sursa de alimentare cu apă. Cantităţile de apă necesare pentru satisfacerea consumului. 3. într-o clădire. agro­ zootehnice şi permit desfăşurarea unor procese tehnologice. 112 .

industriale şi agrozootehnice. acestea provin din infiltraţia directă a precipitaţiilor atmosferice. .strat permeabil 9 .Instalaţia interioară de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor b) Instalaţii de canalizare . până la ultimul punct consumator de apă din clădire.2.Instalaţia interioară de alimentare cu apă caldă de consum menajer . din infiltraţia apelor de suprafaţă prin malurile permeabile ale râurilor şi ale lacurilor.2. Sursele de apă subterane sunt analizate cu ajutorul unei secţi­ uni transversale prin scoarţa terestră numită profil hidrologic (fig. coloane uscate. Profil hidrologic 1 . 3. armături şi reţeaua de conducte. armături. inclusiv coşul de evacuare a gazelor de ardere. lacuri. Instalaţia interioară de gaze naturale combustibile este acea parte din instalaţia de utilizare.subterane: straturi acvifere şi izvoare.strat de apă cu nivel ascedent 3 .puţ în strat ascendent 6 .puţ în strat freatic 5 . cu rol de a colecta apele uzate de la punctele de consum şi a le evacua în reţelele exterioare de canalizare. mări şi oceane. prin intermediul căminelor de racord amplasate în exteriorul clădirilor. Definirea tipurilor de instalaţii Instalaţia de alimentare cu apă reprezintă ansamblul de conducte.1 .strat de apă cu nivel liber 2.Instalaţia interioară de canalizare a apelor uzate menajere .strat de apă arteziană 4 .Instalaţia interioară de utilizare a gazelor naturale com­ bustibile . precum şi din condensarea vaporilor de apă în porii rocilor subterane.puţ artezian 7 . instalaţii automate cu sprinklere sau cu drencere şi instalaţii fixe de stingere cu apă pulverizată. a consumatorilor din centrele populate. aparate şi utilaje destinate să asigure transportul şi distribuţia apei de la punctul de racord la conducta publică sau sursa proprie. din punct de vedere cantitativ şi calitativ.de suprafaţă: râuri. cuprinsă între robinetul de incendiu şi aparatele de utilizare. 3. fluvii. Principalele surse de alimentare cu apă sunt: .Instalaţia interioară de canalizare a apelor meteorice c) Instalaţii de utilizare a gazelor naturale combustibile . din interiorul clădirilor.strat impermeabil 10. Instalaţia de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor poate fi constituită din reţele cu hidranţi interiori. Fig. Instalaţia de canalizare a apelor uzate menajere reprezintă ansamblul compus din obiecte sanitare.râu 8 .Instalaţii Sursele de apă din natură trebuie să asigure alimentarea cu apă. 1 .Instalaţia interioară de alimentare cu apă rece . Clasificarea instalaţiilor după rol y X a) Instalaţii de alimentare cu apă .2).linie piezometrică 1.

a consumatorilor din centrele populate. 4. a) Sursele de apă din natură nu trebuie să asigure alimentarea cu apă. c) Apele subterane provin in special din infiltrarea precipitaţiilor atmosferice. ^ Straturile acvifere sunt puse în evidenţă cu ajutorul: a) profilului geografic. c. c) calitatea apei potabile. după următoarea structură de idei: . Transcrieţi pe caiete litera corespunzătoare fiecărui enunţ ( a. refacerea şi protecţia mediului. E . 10/1995): A . 1. gaze naturale şi fluide tehnologice. b) profilului hidrogeologic. Realizaţi un eseu cu tema Apă curată pentru o viaţă sanătoasă. până la ultimul punct consumator de apă din clădire. J 5 J de funcţionare. Clasificaţi instalaţiile de alimentare cu apă după rol. .Surse de poluare a apei. dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F. 2. Condiţii standard de execuţie. hidrofugă şi economia de energie.siguranţa la foc. b) Instalaţia de alimentare cu apă reprezintă ansamblul de conducte. sănătatea oamenilor. 3. F . D . c) profilului hidrografic. b) debitul de apă necesar la punctele de consum.igiena. de alimentare cu apă. B . d) şi notaţi în dreptul ei litera A. dacă apreciaţi că enunţul este fals. c) calitatea apei. aparate şi utilaje destinate să asigure transportul şi distribuţia apei de la punctul de racord de la conducta publică sau sursa proprie.III C onstrucţii . din punct de vedere cantitativ şi calitativ. .3. d) Principalele caracteristici ale surselor subterane de apă sunt: debitul de apă subterană şi calitatea acesteia. armături. C .izolaţia termică. y Sursele de apă din natură trebuie să asigure: a) alimentarea cu apă a consumatorilor.Modalităţi de diminuare a poluării apei.Rolul şi proprietăţile apei.rezistenţa şi stabilitatea. Alegeţi varianta corectă: y In alimentarea cu apă se ţine seama de următoarele caracteristici ale apelor de suprafaţă: a) nivelurile minime şi maxime ale apei. b) presiunea ap ei.Efectele poluării apei. . Poluanţi. 114 . se efectuează astfel încât acestea să respecte pe întreaga durată de utilizare următoarele cerinţe esenţiale de calitate privind (conform Legii nr.protecţia împotriva zgomotului. canalizare.siguranţa în exploatare.M anual pentru clasa a IX-a 1. de calitate pentru instalaţii Proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. b.

3 a).conductă publică sau de serviciu 115 . .1.3. D upă n u m ă ru l d e con d u cte d e tran sport a a p ei . atât în cazul consumurilor menajere şi industriale cât. D upă calitatea apei transportate se disting: . b Fig.o singură conductă de distribuţie a apei pentru consum menajer. > instalaţii interioare de alimentare cu apă rece pentru stingerea incendiilor. pentru combaterea incendiilor.ram ificate. trans­ portul (aducţiunea). înmagazinarea. 3 . . 2 . cu porţiuni ramificate şi porţiuni inelare.arteră.inelare cu puncte de ramificaţie numite noduri.rezervor de înmagazinare. 3.m ixte . mai ales. 2. In s t a l a t i i d e a l im e n t a r e c u a p Sunt reprezentate de: ^ reţele exterioare de alimentare cu apă. în cazul unei defecţiuni într-un punct al unui tronson (porţiuni) al reţelei se poate continua alimentarea cu apă a celorlalţi consumatori.Instalaţii 2 . Clasificare După forma în plan se disting următoarele tipuri de reţele: .3 b). pe când la o reţea ramificată se întrerupe alimentarea cu apă pe toată suprafaţa localităţii sau industriei din aval de acest punct. 3. prin care apa circulă într-o singură direcţie (fig. la care apa poate ajunge în orice punct cel puţin din două direcţii (fig.conducte separate pentru fiecare fel de consum. reţelele exte­ rioare pot fi cu: .reţele exterioare pentru alimentare cu apă potabilă . ^ instalaţii interioare de alimentare cu apă caldă şi rece pentru consum menajer. . alcătuite din bucle sau ochiuri închise. instalaţiile pentru corectarea calităţii sau tratarea apei. a) Reţea exterioară ramificată b) Reţea exterioară inelară 1 .reţele exterioare pentru alimentare cu apă industrială. Reţelele inelare prezintă siguranţă în exploatare. 3. pomparea şi distribuţia apei. industrial şi pentru combaterea incendiilor. Reţele exterioare de alimentare y cu apă Definire Sistemul de alimentare cu apă reprezintă totalitatea cons­ trucţiilor şi instalaţiilor utilizate pentru satisfacerea necesarului de apă al centrelor populate şi industriale şi se compune din: captarea apei.

pentru a asigura. • Construcţii şi instalaţii de aducţiune a apei. are rolul de a asigura ridicarea presiunii apei şi de a acumula o rezervă de apă necesară proceselor tehnologice.sursa. rezervoarele de înmagazinare se pot amplasa la înălţime. . Astfel.turn de răcire. a nevoilor de consum de apă. în cazul hidranţilor pentru combaterea incendiilor). 10 . 14. industriale şi agrozooteh­ nice.de joa să presiune (minimum 0. care au rolul de a prelucra apa brută în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor ei fizice. 1 2 . 12. Rezervoarele sunt obligatorii în orice schemă de alimentare cu apă. D upă valoarea presiu n ii necesare a ap ei p en tru com baterea in cen d iilor . o singură reţea exterioară de distribuţie pentru apa necesară consumului menajer.conducte comune pentru anumite categorii de consum al apei.staţie de pompare.conductă. în cazul centrelor populate se prevede.7 bar. precum: în industria lemnului. în general. 6 . • Staţia de pompare are rolul de a realiza presiunea necesară în reţeaua de distribuţie a apei. 7 . 116 . indi­ ferent de scopul acesteia. Schema generală a unui sistem de alimentare cu apă industrială: 1 . Alegerea judicioasă a sche­ mei (alcătuirii) reţelei este rezul­ tatul analizei factorilor de mai sus şi a unor calcule de eficienţă economică. căile de acces public şi poziţia unor obsta­ cole naturale (râuri. cuprinde construcţiile şi instalaţiile necesare colectării apei din sursele naturale şi. 16 . apeducte. fie ca apă industrială pentru diversele centre tehnologice. • Rezervorul de înălţime.rezervor de inălţime. prin urmare. bacteriologice sau organoleptice.agregate industriale.conductă de apă caldă. chimice.C onstrucţii . Reţelele de joasă presiune se folosesc în întreprinderi industriale cu pericol redus de incendiu.rezervoare de înmagazinare a apei.bazinul turnului de răcire. astfel că presiunea necesară la ajutajul ţevii de refulare este asigurată de motopompe. iar cele de înaltă presiune în întreprinderi industriale cu pericol mărit de incendiu.d e înaltă presiune. 2 . Alcătuirea Schema generală a unui sistem de alimentare cu apă (fig. chimică etc. 8 . 4 . în care se realizează acumularea unei cantităţi de apă necesare pentru satisfacerea. căi de comunicaţii etc. 1 1 . numit şi castel de apă. 15 . apa devine utiliza­ bilă.M anual pentru clasa a IX-a La proiectarea reţelelor exteri­ oare se ţine seama de o serie de factori. parcuri etc.instalaţii de tratare a apei. • Instalaţii de tratare a apei. . şi anume: sistematizarea localităţilor care urmează a fi alimentate cu apă. • Rezervoare de înmagazinare a apei. 13 . astfel. 3. amplasamentul consumatorilor. în industria petrolieră. pe o anumită perioadă. fie ca apă potabilă pentru centrele populate. 3. şi presiunea în reţeaua de distribuţie.).captare.4. prin care apa este condusă de la sursă sau de la instalaţia de tratare la rezervoarele de înmagazinare.4) cuprinde următoarele elemente principale: • Sursele de apă din natură.) sau artificiale (alte reţele ampla­ sate în zonă. configuraţia străzilor. care trebuie să asigure alimentarea cu apă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a consu­ matorilor din centrele populate. se deosebesc două tipuri de reţele: . 3 . 9 .construcţii şi instalaţii de aducţiune. nu poate lipsi din niciun sistem de alimentare cu apă. Dacă relieful permite.pompă de circulaţie. Fig. Principalele surse de alimentare cu apă sunt surse de suprafaţă şi surse subterane.filtru. cu staţii proprii de pompare. • Captarea are ca scop colectarea apelor dintr-o sursă de suprafaţă sau subterană. industrial şi pentru combaterea incendiilor. relieful terenu­ lui.

14 .robinet de închidere şi descărcare.căminul vanei de concesie. 5 . 3.secundare (6). 7 . apa este transportată prin aducţiuni sau apeducte care sunt costituite din conducte şi canale. 3. 8 . care are rolul de a filtra apa. care transportă apa de la instalaţia de ridicare a presiunii apei (7) la instalaţiile (8) din interiorul clădirilor (9). • Filtrul.de serviciu (2) sau conducte publice. rezultată ca urmare a preluării căldurii de la agregatele industriale supuse proceselor de răcire cu apă. . • Conductele de apă caldă. 2 .limita de proprietate. Branşamentul Este conducta de racord între instalaţia interioară şi reţeaua exterioară de alimentare cu apă (conductă publică sau de serviciu) sau sursele proprii ale consumului respectiv (fig. se prevăd rezervoare în care se înmagazinează o anumită cantitate de apă. 6 . 117 .coloana pentru alimentarea cu apă a punctelor de consum. fie în rezervorul de înmagazinare. La conductele de serviciu se pot monta hidranţi exteriori pentru combaterea incendiilor (4) sau hidranţii pentru stropit spaţii verzi (5). • Pompa de circulaţie. 1 2 Fig.robinet de închidere. în vederea aducerii acesteia.Instalaţii III • Agregatele industriale în care apa este utilizată pentru realizarea proceselor tehnologice.5): . numite şi reţele exterioare de distribuţie a apei în ansambluri de clădiri.canal tehnic. Reţelele exterioare de alimentare cu apă se compun din următoarele categorii de conducte (fig. Reţele exterioare de alimentare cu apă ■ Fig. 4 .principale sau artere (1) care transportă apa de la rezervorul de acumulare sau de la staţia de pompare în sectoarele de consum. la acest tip de conducte se execută branşamentele (3) ale staţiei de hidrofor sau clădirilor. Exemplu: Montarea unei staţii de pompare între captare şi staţia de tratare este necesară. la un grad de limpezire care să o facă potabilă.vană de concesie.apometru. Deoarece consumul de apă din clădiri este variabil în timp. 3 . 12 . pentru compensarea zilnică a debitelor de consum cu cele de alimentare.6.6). 9 . • Turnul de răcire. 15 .5.cămin pentru apometru.canal nevizitabil. dacă aceasta din urmă este amplasată la o cotă mai ridicată decât captarea. . tunurile de răcire pot funcţiona cu tiraj natural sau cu tiraj forţat (caz în care aerul este vehiculat cu ajutorul ventilatoarelor). 3. care transportă apa de la conductele principale până la punctele de branşament. 13 . 3. care aspiră apă din bazin şi o refulează fie direct la agregate. Branşamentul unei instalaţii interioare la reţeaua exterioară de alimentare cu apă: I . 10 .conducta de ocolire.conductă principală de distribuţie.branşament.conducta de serviciu. II .clădire. Intre captare şi instalaţiile de tratare. caz în care apa este în prealabil filtrată parţial pentru a fi adusă la aceleaşi condiţii de calitate cu cele ale apei din rezervor. în care apa caldă este dispersată cu ajutorul unor pulverizatoare (duze) într-un curent de aer care preia căldura de la apă răcind-o.

. de exemplu. cum sunt. sub adâncimea de îngheţ stabilită pentru localitatea respectivă. Amplasarea Modalităţile de amplasare a reţelelor exterioare de alimentare cu apă sunt: .M anual pentru clasa a IX-a Schemele caracteristice pentru alimentarea cu apă a centrelor populate şi a industriilor prezintă anumite particularităţi. se iau măsuri speciale de siguranţă în alimentarea cu apă. de avarie.C onstrucţii . se adoptă soluţia de separare a canalului în două compartimente. ce depind de: natura sursei de apă. Se interzice trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale reţelei de canalizare.realizarea unei rezerve intangibile. folosite şi ca branşamente provizorii în perioada de construcţie. 3. Conductele de alimentare cu apă potabilă nu vor fi legate cu conductele de apă nepotabilă sau industrială.pământ aşezat pe tuburi.în canale de protecţie. Distanţele minime în plan orizontal şi vertical. 2 . în cazurile în care terenul este sensibil la umezire şi nu pot fi respectate distanţele impuse (prin normativul P7 . . industriile cu procese tehnologice la care întreruperea alimentării cu apă poate determina degradarea produselor sau deteriorarea aparatelor utilizate.tub. In funcţie de importanţa consumatorului. Conductele metalice se izolează pentru protecţia contra coroziunii (STAS 7335/5). regimul de funcţi­ onare ale consumatorilor. Fig. prin canale de evacuare a apelor uzate. Se recomandă ca traseele conductelor să treacă. haznale etc. In terenuri normale. debitele. Aşezarea provizorie a tuburilor în şanţuri: 1 .îngropate în sol (fig. 118 .7. distanţa minimă de la aliniamentul clădi­ rilor până la axa conductelor de apă de distribuţie este de 3 m. relieful terenului.două racorduri de la aceeaşi conductă de serviciu. . pe cât posibil. conform datelor din STAS 6054. 3 .Normativul de fundare a construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire) faţă de fundaţiile clădirilor sau când conductele de alimentare cu apă trebuie să fie protejate împotriva acţiunilor mecanice exterioare. prevăzându-se: . In cazul în care consumatorul necesită o alimentare cu apă continuă. se evită amplasarea conductelor de alimentare cu apă rece în canale în care se montează şi conductele de alimentare cu apă caldă. fară nici o întrerupere.definitive.provizorii. în general.două racorduri de la două reţele de pe străzi diferite. 7). cât mai aproape de consumatori şi cât mai scurte. prin spaţiile verzi (pentru a fi uşor accesibile în caz de defecţiune). precum şi condiţiile de amplasare la traversări şi încrucişări cu alte reţele sau obstacole sunt indicate în tabelul nr. Când traseele conductelor de apă rece şi caldă sunt comune şi se impune montarea conductelor de apă rece în canale.gropi executate în dreptul îmbinărilor. > oo< xkkxx> oo< > < > < > o< > < x x x x >>^<x ^><x > < x x >x «c< > < > < > < x> < x> c>ooo Branşamentele pot fi de două feluri: . folosite numai în perioada de execuţie a construcţiei. 3. presiunile şi calităţile apei necesare la consumatori. 1. branşamentele pot fi simple sau multiple. .

C onducte de alimentare cu apă cu canalizaţie telefonică Conductele de alimentare cu apă se amplasează sub canalizaţia telefonică Soluţia de amplasare se stabileşte cu acordul întreprinderilor care exploatează reţelele respective. cu: .5.2.. • în porţiunile în care conductele traversează elemente de construcţii nu se admit îmbinări. în teren permeabil. de o parte şi de alta din axul acestuia.Instalaţii III . ..1 Condiţii de amplasare pentru încrucişări de conducte (conform STAS 8591) Reţele care se încrucişează C o ndiţii de amplasare M ăsuri de protecţie pentru cazurile în care condiţiile de amplasare nu pot fi respectate. golurile sunt mai mari decât diametrele exterioare ale conductelor cu 10. • conductele traversează golul pe la partea inferioară a acestuia. 119 iP m . Tabel 3. reducându-se costurile investiţiilor şi consumurile de metal şi ciment. în teren im perm eabil. la distanţa m inim ă de 40 cm C onductele de alim entare cu apă potabilă se introduc în tuburi de protecţie. nevoie de supraveghere frecventă sau de intervenţie rapidă). Tuburile de protecţie trebuie să depăşească canalul de ape uzate. pe porţiuni scurte ale reţelei. în cazuri speciale (artere cu circulaţie intensă. . iar etanşarea golurilor în jurul conductelor se face cu material elastic. Soluţia este economică. • la traversarea rosturilor de tasare a pereţilor sau a fundaţiilor clădirilor.în subsolurile clădirilor.în galerii subterane vizitabile. La adoptarea acestei soluţii se iau următoarele măsuri de protecţie: • conductele se izolează termic. C onducte de alimentare cu apă potabilă cu canale de ape uzate Conductele de alim entare cu apă potabilă se amplasează deasupra canalelor de ape uzate.aerian. • în cazurile în care golurile sunt determinate de dimensiunile canalelor respective.50 m. pentru a se evita încălzirea apei reci. se asigură accesibilitatea conductelor pentru întreţinere şi reparaţii în timpul exploatării. împreună cu alte reţele. când acestea sunt prevăzute cu subsoluri sau cu canale mediane circulabile. condiţii de teren foarte dificile.00 m. . 15 cm.

2. D upă scopu l întrebu in ţă rii ap ei . Fig. în aparatele de preparare a apei calde de consum. aparate şi utilaje destinate să asigure transportul şi distribuţia apei de la punctul de racord (branşament) la conducta publică sau sursa proprie.distribuţia apei industriale. 3. regimul de alimentare cu apă.prin intermediul instalaţiei de ridicare a presiunii apei. instalaţiile de distribuţie a apei din clădiri pot fi racordate la conducte publice: .caracteristicile consumatorilor de apă din clădirile civile şi industriale: natura.consum menajer. cazane) până la punctele consumatoare de apă caldă din clădiri.prin intermediul staţiei de pompare cu rezervor de înălţime. b n zînde apărcce Clasificare La alcătuirea şi clasificarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă se ţine seama de: . Instalaţiile interioare de alimentare cu apă caldă sunt alcătuite din ansambluri de conducte şi armături destinate să asigure transportul şi distribuţia apei calde de consum de la aparatele de preparare (schimbătoare de căldură. . pentru a fi reîncălzită. . armături.C onstrucţii . După pa ra m etrii apei din condu cta pu b lică în p u n ctu l d e racord .M anual pentru clasa a IX-a 2. modul de furnizare a apei (continuu sau intermitent). . mărimea şi variaţia consumului. calitatea apei necesare pentru consum. instalaţiile interioare pot fi pentru: . . Instalaţia interioară pentru circulaţia apei calde de consum se compune dintr-o reţea de conducte prevăzută cu armături de închidere şi reglaj. Instalaţiile interioare de alimentare cu apă pot fi clasificate după mai multe criterii : 1. calitatea apei necesare pentru consum.direct sau funcţionând sub presiunea apei din conducta publică.8.2. care au rolul de a asigura întoarcerea debitului de apă caldă neconsumată la punctele de utilizare.destinaţia şi caracteristicile constructive ale clădirii.caracteristicile de funcţionare ale conductei publice sau ale surselor proprii: debit. Instalatii interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă pentru consuni menajer Definire Instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece sunt alcătuite din ansambluri de conducte. . presiune de regim. Instalaţii interioare de alimentare cu apă 120 . până la ultimul punct de consumator de apă din clădire.

instalaţiile pot fi cu distribuţie: . dacă este montată la subsol. se execută din ţevi de oţel zincate sau din ţevi din policlorură de vinii (P. pe grinzi. 5. prevăzându-se etaje tehnice în care se montează conductele de distribuţie şi instalaţiile necesare ridicării apei pentru zonele superioare. aceasta poate fi de două feluri: cu distribuţie inferioară. instalaţiile interioare pot fi: .mixte.conducte montate în subsol (dacă există). se adoptă in s ta la ţii cu reţele sep arate pentru consum m enajer. pentru an um ite procese tehnologice se poate u tiliz a ap ă nepotabilă (de su p rafaţă.distribuţia apei reci. D upă tem peratura ap ei distribuite. L a clăd irile in d u striale. instalaţiile interioare sunt pentru: . instalaţiile interioare sunt: . Ş M & eâ o o J • Reţelele inelare de distribuţie se prevăd atunci când consumatorii industriali necesită un regim continuu în alimentarea cu apă.Instalaţii III .parţial inferioară şi parţial superioară. de adâncim e sau recirculare).mixtă .cu o zonă de presiune delimitată la o înălţime manometrică de 60 m H20 . | v § | f | < | x / § | 121 . se preconizează soluţia distribuţiei apei pe zone de presiune. tehnologic şi pentru incendiu.apometru destinat înregistrării consumului de apă. 3. . D upă regim u l d ep resiu n e a apei . . dacă este montată sub planşeul ultimului nivel. .conducte montate sub planşee. stâlpi etc. D upăform a reţelei d e distribuţie.prepararea şi distribuţia apei calde de consum. .conductă principală de distribuţie a apei.cu două sau mai multe zone de presiune.9) a unei clădiri se compune din: . D upă poziţia d e m on tare în clăd ire a con d u ctelor prin cipa le d e distribuţie. drencere). în canale tehnice circulabile sau în canale vizitabile. se adoptă in s ta la ţii cu d istrib u ţie in ferio ară ram ificată. comună pentru con­ sum m enajer şi incendiu.conductă de branşament la reţeaua exterioară.C. .ramificate (sau arborescente).superioară .combaterea incendiilor (instalaţii cu hidranţi interiori. prevăzute cu instalaţii speciale de ridicare a presiunii apei (specifice clădirilor foarte înalte).inferioară .V. . 3. Alcătuire Instalaţia interioară de alimentare cu apă rece şi apă caldă de consum (fig. această valoare corespunzând presiunii maxime de 6 bar (~ 6 at) până la care rezistă materialele din care se execută instalaţia interioară. P entru clăd irile de locuit şi pentru m ajo ritatea clăd irilor socioculturale. cu sprinklere.). 4. • în cazul clădirilor înalte. 6. sau cu distribuţie superioară. .inelare. .

C onstrucţii - M anual pentru clasa a IX-a

< x x y > x x x x x > < x x y > < > < x > < x ^ Conductele reţelei de distributie > : ’ ’ O a apei reci pentru consum | menajer se amplasează, de § regulă, în încăperi în care I temperatura nu scade sub 0°C. | Dacă condiţiile constructive ale v clădirii nu permit acest lucru, se iau măsuri de izolare termică a conductelor, prin aplicarea pe suprafaţa exterioară, în grosimi de 30-40 mm, a materialelor izolatoare (vată de sticlă, vată minerală). • Conductele de distribuţie a apei calde de consum se izolează termic cu vată minerală sau vată de sticlă cu grosimea izolaţiei de 30-40 mm, pentru a se micşora pierderea de căldură a apei calde prin pereţii conductei spre exterior.

| S

- coloane care au rolul de a transporta apa la diferite etaje; ; acestea sunt prevăzute la bază cu robinete de închidere şi golire şi cu conducte care fac legătura între coloane şi robinete; - racordurile la obiectele sanitare, care fac legătura între coloană şi obiectele sanitare; _ - obiecte sanitare executate, în general, din porţelan sanitar, fontă emailată, gresie, materiale plastice, poliester armat, tablă din oţel inoxidabil, folosite pentru utilizarea apei în condiţii practice şi igienice; - armături, care reprezintă totalitatea pieselor metalice ale unor instalaţii alcătuite din ţevi, conducte etc.; - aparate şi utilaje specifice instalaţiilor de încălzire centrală la instalaţii interioare pentru prepararea şi distribuţia apei calde menajere; - vana, care reprezintă un dispozitiv montat pe traseul ori la capătul unei conducte, care serveşte la deschiderea, la întreruperea sau la reglarea circulaţiei apei. Instalaţia interioară de alimentare cu apă rece şi apă caldă pentru consum menajer are rolul de a asigura alimentarea cu debitul şi presiunea de utilizare necesară pentru toate punctele de consum al apei din clădirile de locuit, socioculturale sau din grupurile sanitare ale clădirilor industriale.

:'o>>>oo<<ooo<y>>>0'x'<'<x>^x>:><>oc'<o<>oo>>v>ooc<<xxx>o<>;>

Fig. 3.9. Instalaţia interioară de alimentare cu apă rece pentru consum menajer. Elemente componente: 1 - conductă publică de alimentare cu apă; 2 - vană de concesie; 3 - căminul vanei de concesie; 4 - branşament; 5 - apometru (contor de apă); 6 - robinet de închidere; 7 - robinet de închidere cu descărcare; 8 - conductă principală de distribuţie; 9 - coloană; 10 - conductă de legătură la lavoare L; 11 - robineţi de închidere; 12 - robinet colţar; 13 - liră de dilatare pentru conductă din PVC tip G; 14 - punct fix; 15 - robinet de închidere cu descărcare

122

Instalaţii

III

2

3

Distanţe de montaj în mm dîsl>SL
a b

1/2 20
80

3/4-1

11/4.2
50
-

30 80

c
d'=dnint.

. 100

120

-

Fig. 3.10. Poziţii şi distanţe de montare pentru coloane de alimentare cu apă rece, apă caldă de consum şi canalizare, în cazul montării aparente a conductelor. Elemente componente: l-conducta de canalizare 0 1 0 0 mm; 2-conducta de canalizare 0 50 mm: 3-conducta de alimentare cu apă rece, respectiv apă caldă de consum.

Compensarea dilatărilor conductelor de distribuţie a apei calde de consum se poate realiza fie cu ajutorul compensatorilor de dilataţie (lire de dilataţie), fie în mod natural, prin schimbările de direcţie ale conductelor la ocolirea elementelor de construcţie. în ambele cazuri se prevăd puncte fixe ca la conductele de distribuţie a apei reci (fig. 3. 11). Instalaţia pentru circulaţia apei calde de consuni Instalaţiile pentru circulaţia apei calde de consum se compun dintr-o reţea de conducte prevăzută cu armături de închidere şi reglaj. Acestea au rolul de a asigura întoarcerea debitului de apă caldă neconsumată la punctele de utilizare, în aparatele (schimbătoare de căldură) de preparare a apei calde de consum, pentru a fi reîncălzită. In felul acesta se realizează circuitul schimbător de căldură — conducte de distribuţie — conducte de circulaţie — schimbător de căldură, asigurându-se în permanenţă k punctele de utilizare apă caldă cu temperatura necesară de +40 ... +60 °C. De regulă, conductele de circulaţie sunt racordate la baza conductelor de distribuţie a apei calde de consum.

Fig. 3 .11 . Lire de dilataţie pentru conducte de PVC tip G: a. compensator tip liră; b. compensator tip U; c. detaliu de punct fix pentru lire de dilataţie din PVC. Elemente componente: 1- brăţară metalică; 2-inel din PVC lipit cu adeziv pe ţeava din P V C ; 3-garnitură elastică; 4-ţeavă din P V C ; 5-element de construcţii

III

C onstrucţii - M anual pentru clasa a IX-a

4

2

3

4

Fig. 3.12. Poziţiile şi izolarea conductelor verticale: 1— conductă de apă rece; 2 — conductă de circulaţie; 3 —conductă de apă caldă; 4 — izolaţie.

Vehicularea apei în conductele de circulaţie se poate realiza fie cu ajutorul pompelor (circulaţie forţată), fie datorită presiunii termice (gravitaţionale). De obicei, pompa pentru circulaţia apei calde de consum se montează în centrala sau punctul termic în care are loc prepararea apei calde de consum. Conductele pentru circulaţia apei calde de consum se execută din ţevi din oţel zincat şi se izolează termic precum conductele de distribuţie a apei calde. Conductele de circulaţie au trasee comune cu conductele de distribuţie a apei calde de consum şi cu cele de distribuţie a apei reci. In aceste cazuri, conducta de circulaţie se va amplasa între conducta de apă rece şi cea de apă caldă. Conducta de circulaţie se aşază însă mai aproape de conducta de apă caldă, pentru a se izola împreună cu aceasta; conducta de apă rece, care se izolează separat, trebuie să rămână la o distanţă de 2 ... 3 cm de conducta de circulaţie. Conductele de circulaţie a apei calde de consum se prevăd la instalaţiile mari, la care apa caldă de consum se distribuie după un anumit program (cu întreruperi, de exemplu în cazul clădirilor de locuit), când consumul de apă caldă este concentrat într-o anumită perioadă sau când la punctul de utilizare este necesară în perma­ nenţă apă caldă cu temperatura practic constantă.

apSSji; 1. Indică materialele folosite la izolarea termică a conductelor de distribuţie şi circulaţie a apei calde de consum, grosimea izolaţiilor precum şi distanţa dintre conducta de apă rece şi apă caldă, măsurată după izolare. 2. Indică prin săgeţi de culoare albastră şi săgeţi de culoare roşie, circuitul apei reci, respectiv al apei calde de consum, pentru schema a. 3. Pentru planul din imaginea b, desenează schema instalaţiei interioare de alimentare cu apă rece.

124

Instalaţii

III

2.3. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor
Definire Instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor pot fi constituite din reţele cu hidranţi interiori, coloane uscate, instalaţii automate cu sprinklere sau cu drencere şi instalaţii fixe de stingere cu apă pulverizată. Clasificare După rol, instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor pot fi: - instalaţii cu hidranţi interiori; - instalaţii cu sprinklere; - instalaţii cu drencere. Alcătuirea Instalaţiile cu hidranţi de incendiu interiori sunt utilizate la clădirile înalte de locuit, hoteluri, cămine, şcoli, clădiri administrative etc., cu patru şi mai multe etaje, săli de spectacole, clădiri industriale etc. Hidrantul (fig. 3.13.) reprezintă un dispozitiv la conductele de distribuţie a apei sub presiune, care permite deschiderea şi închiderea unuia sau a mai multor furtunuri în acelaşi timp. Schema instalaţiei interioare de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor se execută ramificat, în general cu un singur branşament la reţeaua exterioră, acelaşi ca şi pentru apă potabilă. In general, conductele de distribuţie de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor sunt commune cu cele pentru alimentarea cu apă potabilă, dar coloanele sunt separate. Coloana de alimentare urmăreşte linia verticală de amplasare a hidranţilor şi este amplasată cât mai aproape de aceştia. Instalaţiile cu sprinklere au rolul de a detecta, semnaliza, localiza şi stinge incendiul, folosind apa ca substanţă (agent) de stingere. Superioritatea acestor instalaţii faţă de celelalte sisteme automate de protecţie cu apă este determinată, în special, de faptul că sprinklerele (fig. 3.14) se declanşează individual şi acţionează numai asupra ariei incendiate, evitând astfel udarea inutilă a zonelor necuprinse de incendiu. Instalaţiile cu sprinklere se compun din următoarele elemente principale: - sprinklere pentru detectarea şi stingerea incendiilor; - reţelele de conducte ramificate sau inelare pe care se montează sprinklerele;

Fig. 3.13. Hidrant interior pentru clădiri: 1 - corp hidrant; 2 - cap hidrant; 3 - tijă; 4 - ventil; 5 - roată de manevră; 6 - racord fix C STAS 901

Fig. 3.14 . Sprinkler: 1 - Fiolă de sticlă; 2 - Ventil; 3 - Rozetă.

125

C onstrucţii - M anual pentru clasa a IX-a

ooo < ^ O C < > O O O O O O O O O C > O C O O O O < > < ^ j |Drencerele pentru stingerea incen­ d iilo r se prevăd la: * încăperile cu pericol m are de incendiu precum : platouri de film are, hangare pentru avioane, garaje m ari etc., unde din cauza propagării rapide a focului sau din alte considerente, nu pot fi utilizate cu destulă eficienţă alte m ijloace de stingere; * scenele teatrelo r, expoziţii şi alte săli aglom erate, în care publicul se află în prezenţa unor cantităţi m ari de m ateriale com bustibile; * depozite de m ateriale sau sub­ stanţe cu d egajări m ari de căld u ră f (cauciuc, celuloid, alcooli, etc.) X > 0 < X > < X k > < > < > < > < > < > < X > < > < > < X x X > < ^ ^

- aparate de control şi semnalizare (ACS); - conducte principale de alimentare cu apă; - surse de alimentare cu apă compuse din: • branşament; • rezervoare pentru acumularea (stocarea) rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului; • staţii de pompare a apei cuplate la rezervoarele de acumulare şi cu recipiente de hidrofor; • racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu. Instalaţia cu sprinklere trebuie să fie permanent sub presiune şi se poate realiza în următoarele sisteme: cu apă, aer comprimat, apă şi aer comprimat, apă şi soluţie antigel. Instalaţiile cu drencere pot fi utilizate pentru: - stingerea incendiilor; - protecţie împotriva incendiilor cu perdele de apă. Perdelele de apă pentru protecţie împotriva incendiilor, folosind drencere, se prevăd pentru protejarea: - elementelor de închidere a golurilor (uşi, ferestre etc.) din pereţii despărţitori, pentru a evita transmiterea focului de la o încăpere la alta; - cortinelor, uşilor sau a obloanelor din pereţii antifoc; - porţiunilor de încăperi cu pericol de incendiu; - golurilor scărilor rulante; - clădirilor din exterior, când nu sunt amplasate la distanţe de siguranţă la foc (faţade, acoperişuri); - coloanelor tehnologice înalte din industria chimică şi petrochimică. Instalaţiile cu drencere se compun din: - drencere (fig. 3.15); - reţele de conducte; - robinete (vane) şi dispozitive de acţionare; - surse de alimentare cu apă, branşamente, rezervoare pentru stocarea rezervei intangibile de apă necesară combaterii incendiului şi staţii de pompare a apei, cuplate cu rezervoa­ rele şi recipientele de hidrofor; - racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu,

Fig. 3.15. Drencere: a. cu rozetă dreaptă şi filtru pentru montare cu capul în jos; b. cu rozetă cu zimţi îndoiţi pentru montare cu capul în jos. 1 - corpul drencerului; 2 - cadrul de susţinere; 3 - rozetă plată; 4 - rozetă cu zimţi.

126

proven ite de la întreprinderi industriale sau din centre p op u la te. 5. lemn. Bazin sau canal în care se colectează apele murdare. 2. care form ează unul din învelişurile Pământului. A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 B 1. 4. b) Precizează denumirea corectă a elementelor componente.Instalaţii a) Denumeşte schema. prin rezolvarea rebusului. Ţeavă orizontală prin care se transportăfluide. Legătură între o conductă principală a unei reţele de distribuţie si una secundară. care serveşte la alim entarea unui consumator.. 127 . care serveşte la adăpostirea oamenilor. numerotate de la 1.13. fă ră gu st şi fă ră miros. Lichid incolor. 3. Clădire executată din zidărie. beton etc. 2. animalelor. Aflaţi cuvântul format în coloana A -B. p e baza unui proiect.

.... Transcrieţi pe caiete litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a..... drencer = ..................................... 4..... 7. a) Conductele de distribuţie a apei calde de consum se izolează termic cu vată minerală sau vată de sticlă cu grosimea izolaţiei de 30 .............. 3................ Amestec de gaze care alcătuiesc straturile inferioare ale atm osferei şi care este absolut necesar vietăţilor aerobe.... 5...... b) Conductele de circulaţie nu au trasee comune cu conductele de distribuţie a apei calde de consum şi cu cele de distribuţie a apei reci..........................40 mm...... Reprezentaţi instalaţia interioară pentru distribuţia apei reci şi apei calde de consum......... 6... Instalaţie.. sprinkler = ...... 128 ............. b.............. dispozitiv care serveşte pentru filtrarea unuifluid.... Ansamblu de lucrări tehnice executate pentru colectarea........ 10......... 8...... d) şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals... c........... Ţeavă verticală prin care se transportăfluide... pentru a se micşora pierderea de căldură a apei calde prin pereţii conductei spre exterior....... c) Instalaţia cu sprinklere trebuie să fie permanent sub presiune............ Comentaţi diferenţele dintre instalaţiile cu drencere şi instalaţiile cu hidranţi de incendiu interiori. epurarea şi evacuarea apei întrebuinţate într-o localitate sau a apei d e ploaie............. Definiţi următoarele noţiuni: hidrant =.............................................................................. Contor pentru apă........M anual pentru clasa a IX-a 6...... pentru o clădire P + 4 etaje....... d) Drencerele pentru stingerea incendiilor se prevăd la încăperile cu pericol mare de incendiu....... aparat...... 9....... în vederea păstrării salubrităţii solului şi a aerului..........III C onstrucţii ...............

6 . industriale.numite şi reţele publice de canalizare. ^ de drenare sau de infiltraţie.perpendiculară indirectă (fig. transportă.rezultate din utilizarea apei potabile la obiectele sanitare amplasate în clădiri socioculturale. agrozootehnice etc.ape rezultate din satisfacerea nevoilor tehnologice proprii ale alimentărilor cu apă sau ale staţiilor de epurare. Scheme de canalizare publică: 1 . 2 . obiecte sanitare.perpendiculară directă (fig. 7 . în funcţie de amplasarea canalelor faţă de emisar. construcţii. lac sau mare. In s t a l a t i i d e c a n a l iz a r e 3. a). dispozitive/utilaje. Schemele de canalizare publică (fig. epurează şi evacuează apele reziduale dintr-un centru populat într-un bazin natural. uzate industriale . 3 .staţie de epurare.colector public.17)se clasifică. receptoare.sunt amplasate în interiorul ansamblurilor de clădiri sau al platformelor industriale. organică sau cu conţinut de substanţe chimice agresive.16.emisar (râu). .deversor.colector de serviciu. fluviu.râu. care.reţea exterioară de canalizare din ansamblul de clădiri. într-un emisar. ^ meteorice .provenite din utilizarea apei în procese tehnologice . După gradul de impurificare şi provenienţa lor. 3.. acestea preiau apele uzate din reţelele secundare.canal deversor.17. 5 . la condiţionarea aerului etc. Reţele exterioare de canalizare Definire Reţeaua exterioară de canalizare este un ansamblu de conducte. aparate. Fig. astfel: . colectează. . Sistemul de canalizare cuprinde ansamblul de conducte. reţele exterioare principale . 4 . numit bazin de canalizare. transportă. Clasificare Reţelele exterioare de canalizare sunt de două tipuri: ^ reţele exterioare secundare sau de serviciu . 3.care pot fi: .ape convenţional curate. colectate cu ajutorul drenurilor. accesorii şi dispozitive care colectează. de exemplu-cele utilizate la răcirea agregatelor. le transportă la staţia de epurare şi. 8 .ape uzate industriale cu impurităţi de provenienţă minerală.1. Reţele exterioare de canalizare Fig. . 9 . 3. numit em isar . la emisar. armături şi construcţii accesorii. epurează şi evacuează apele uzate dintr-un centru populat sau din industrie. b). în mod organizat. de acolo.câmpuri de irigare 129 .staţie de epurare.provenite din precipitaţii atmosferice..Instalaţii III 3 . apele uzate sunt: ^ uzate menajere . după un anumit procedeu.

10 . 4 .cămin de racord la canalizare. tehnologice (industriale) şi meteorice.staţii de epurare a apelor uzate menajere sau industriale aferente localităţii.paralelă sau în etaje (fig. 7 . 6 .cameră de deversare. pe circuitul apelor uzate.18. . * • * • L a alcă tu ire a schem ei de c an alizare. 5 . . . . .de em isar. 14 . 15 . . 17 .staţii de pompare a apelor uzate din reţeaua exterioară de canalizare a localităţii.cămin de vizitare.racord de canalizare interioară a apelor uzate menajere.cameră de intersecţie. în sistem unitar.sifon de canalizare. Schema generală a sistemului de canalizare al unei localităţi cuprinde: .instalaţiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere. de pompare) a apelor uzate din incinte.staţie de pompare a apelor uzate.reţea exterioară de canalizare din ansamblul de clădiri.de condiţiile de relief. 9 . 13 .separator de nisip şi grăsimi. * . c). secţiunea de control fiind căminul de racord al reţelei exterioare secundare la reţeaua publică de canalizare. Fig. 8 .reţea exterioară de canalizare a apelor uzate meteorice.emisar. Pe schema generală de canalizare (fig. 11 . . 20 . 130 ■ . socioculturale şi industriale.racord de canalizare a apelor meteorice.paturi de deshidratare şi uscare a nămolurilor ’ .colector de serviciu. 3. . 16 . d). .reţeaua publică de canalizare a localităţii. s-a marcat cu linie punctată încadrarea instalaţiilor de canalizare din clădiri şi ansambluri de clădiri în sistemul de canalizare al localităţii. . Schema generală a unui sistem de canalizare: 1 . * * 9 . .căminul de racord al reţelelor exterioare (secundare) de canalizare din ansamblul de clădiri la reţeaua exterioară principală (publică) de canalizare a localităţii.cămin de racord la colectorul public. din clădirile civile. sistem separativ. e).III C onstrucţii . eventual. .provenienţa şi grad ul de im purificare a apelor uzate. 3 .18).staţie de epurare.canal deversor în cazul ploilor cu intensitate mare.radială (fig. 3. 19 .instalaţiile (staţiile) de epurare (şi.colector public.M anual pentru clasa a IX-a .gurile de descărcare (deversoare) a apelor uzate în emisar. trebu ie să se ţin ă seam a de: . Alcătuire Schema de canalizare constituie reprezentarea în plan a elementelor componente ale sistemului de canalizare. 12 .rezu ltatele calculelor tehnico-economice.ramificată (fig. 18 .gură de descărcare ape meteorice.căminele de racord ale instalaţiilor interioare la reţelele exterioare (secundare) din ansambluri de clădiri.gură de descărcare ape uzate. 2 . .

conductele de ventilare naturală a reţelei interioare de canalizare a apelor uzate menajere. dispozitive sau sisteme constructive de colectare a apelor uzate şi reţeaua de conducte care le transportă şi evacuează în reţelele exterioare de canalizare.conductele orizontale (colectoare). instalaţiile interioare de canalizare pot fi: . pentru a asigura o funcţionare sigură şi o exploatare simplă a întregii instalaţii.tipul. Instalaţii interioare de canalizare a apelor uzate menajere Definire Instalaţiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere cuprind ansamblul de obiecte sanitare. urmărindu-se obţinerea unor soluţii economice. denumirea şi elementele componente ale acesteia. Identifică tipul de instalaţie din figura a şi notează. Denumeşte schema. pe caiet.2. la care sunt racordate coloanele. 3.pentru ape uzate menajere. . socioculturale şi anexele clădirilor industriale. Studiază cu atenţie schema din figura b: a.Instalaţii III 1. ■ 131 .coloanele (conductele verticale) de evacuare a apelor uzate menajere. 2. amplasate în exteriorul clădirilor. numărul şi modul de amplasare în clădire a obiectelor sanitare.conductele de legătură de la obiectele sanitare (sau alte punc­ te de utilizare a apei în scopuri igienico-sanitare) la coloane. . amplasate în clădiri de locuit.pentru ape meteorice. . amplasate în toate categoriile de clădiri. . . b. . Alcătuire Reţelele de conducte pentru evacuarea apelor uzate menajere cuprind: . numerotate pe desen. Precizează elementele componente. prin intermediul căminelor de racord.pentru ape uzate industriale. Ţinând seama de natura şi provenienţa apelor uzate. cu consumuri specifice reduse de energie şi materiale. b. Clasificare La alcătuirea instalaţiei de canalizare a apelor uzate menajere se ţine seama de: .caracterul curgerii apelor uzate în conductele reţelei de canalizare.

t ■ W 1 * * t 8 .cămin exterior de racord. 7 . V/ * \ . Pentru a evita aceste situaţii. 4 . sunt racordate mai mult de patru obiecte sanitare. 10.sifon de pardoseală nJFî 1 *'Vu i r s . conductele de legătură trebuie să aibă un anumit diametru corespunzător debitului de apă evacuat şi să fie montate cu o anumită înclinare faţă de orizontală. Schema instalaţiei interioare de canalizare Elemente componente: 1 . fie sub forma unei elice cilindrice. în punctele de depresiune ale coloanei se produce aspiraţia gărzii hidraulice din sifoanele obiectelor sanitare. Pe măsură ce debitul de apă creşte. 2 . datorită creşterii debitului de apă. în interiorul coloanelor. astfel că se depun prin sedimentare. 3. în conductele orizontale de legătură de la obiectele sanitare la coloană. apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare prin sifoanele acestora.conducte de legătură. 8 .i -1 d Fig. au loc ruperi ale peliculei şi se pot forma diafragme sau dopuri de lichid care separă în coloană zone de depresiune. In coloane apa curge prin cădere liberă.coloane. Curgerea apei uzate menajere în conducte verticale (coloane). presiunea amestecului gaze nocive-aer să fie egală cu presiunea atmosferică.M anual pentru clasa a IX-a Fig. coloanele trebuie puse în legătură permanentă cu atmosfera prin conducte de ventilare (aerisire). 6 .conducte orizontale (colectoare). apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizarea exterioară. din coloană prin obiectele sanitare în încăperi. 132 .sifon. în funcţie de gradul de utilizare a obiectului sanitar.1 1 I î »• A t ■ 1. gazele nocive putând pătrunde apoi. deci şi a vitezei de evacuare prin conductă. prin colectoare (situate la partea inferioară a clădirii). pentru ca. asigurându-se în acest fel evacuarea rapidă şi sigură a gazelor nocive din atmosferă. putând duce la înfundarea conductei. Din coloane. fie cu nivel liber. Pentru aceasta. viteza de curgere a apei uzate este prea mică şi suspensiile existente în apă nu pot fi antrenate.III Construcţii . 5 ‘. decât presiunea atmosferică) în conducta de legătură. După utilizare. descărcarea apei din obiectul sanitar prin conducta de legătura în coloană se va face brusc şi va apărea o zonă de de presiune (presiune mai mică.căciula de protecţie. 5 . curgerea în coloană este perturbată. numită pantă de curgere.19. 9 . Acelaşi fenomen se poate produce şi când la aceeaşi conductă de legătură la coloană. fie sub forma unei pelicule cu valuri. având suprafaţa liberă în contact cu aerul care circulă prin coloană de jos în sus (în contracurent cu apa).r i Fr l ' V t t 1 t i a * '* 1 ' c . şi de suprapresiune (presiune mai mare decât presiunea atmosferică). Dacă panta de curgere este prea mare. apa curge gravitaţional. 3. * *i s I b .piesa de curăţire. pe întreaga lor înălţime. la debite mici are loc o curgere peliculară instabilă. fie la secţiunea plină a conductei.conducta de ventilare principală. care va produce aspiraţia gărzii hidraulice a sifoanelor în coloană. 3 . 1 1 i> i . Dacă panta de curgere este prea mică. în conductele orizontale de legătură la coloane (conducte verticale). iar în punctele de suprapresiune are loc refularea apei uzate din coloană prin conductele de legătură şi obiectele sanitare în încăperi.20.obiecte sanitare.

«00<><><X><X><><XxXX><X><X>0«»^<X>00<XXXX>«<><><XXX>a<>3<: r Fig. deasupra u ltim ei ram ificaţii şi la fiecare d o u ăn iv elu ri. viteza de curgere a apei prin conductele orizontale colectoare trebuie să fie mai mare decât viteza minimă de autocurăţire.definirea pantei de montare 1 . Prin conductele orizontale (colectoare) de canalizare la care sunt racordate coloanele. • evitarea utilizării ramificaţiilor duble pe orizontală. în cazul coloanelor având în ălţim ea de peste 45 m. suplim en tar. 3. care este de 4 m/s (0.21.gaze 133 . în scopul controlului funcţionării şi al intervenţiei în caz de înfundare în timpul exploatării. sub utilaje. pe conductele orizontale de canalizare se prevăd piese şi dispozitive de curăţire. La alegerea traseelor colectoarelor orizontale de canalizare a apelor uzate menajere. Schimbările de direcţie sub un unghi de 90° se pot realiza folosind două curbe la 45° montate succesiv.apă uzată menajeră. cu nivel liber pentru a se asigura evacuarea continuă a gazelor nocive. pe coloane se prevăd tuburi de curăţire la primul şi la ultimul nivel şi din două în două niveluri. numită viteză de autocurăţire a conductei: la o pantă maximă.7 m/s pentru conducte din fontă de scurgere şi PVC tip U şi mai mică decât viteza maximă. în atmosferă. • reducerea la minimum a numărului schimbărilor de direcţie. precum şi în punctele care prezintă pericol de înfundare a ţevii. în care traseele sunt accesibile. 2 . peste a cărei valoare se produc procese de eroziune (deteriorare) a conductei. curgerea apei uzate are loc gravitaţional. se prevăd devieri ale coloanelor (d ep lasarea axului). prin u tiliz a re a curbelor de etaj sau a coturilor de 45° sau m ai m ici. Pentru acelaşi diametru al conductei orizontale colectoare de canalizare.8 m faţă de pardoseală. • racordarea coloanelor la colectoare sub un unghi de maximum 45°. care este de 0. • evitarea montării conductelor orizontale de canalizare în pardoseală. în acest caz se m ontează. Astfel.7m/s<w < 4m/s). prin coloane. Curgerea cu nivel liber în conducte orizontale (colectoare) de canalizare: a.Instalaţii III S m k k tm tl x>>c><x<<xxxx>c^>x><>c<< »ooo o >OOOOCOOOOOOOOOOO<>OOOOO^. corespunde o viteză maximă de curgere a apei. Pentru a asigura o funcţionare sigură şi o exploatare raţională a instalaţiei de canalizare menajeră.4-0. Pantele normale de montaj ale colectoarelor orizontale de canalizare au valori diferite. Colectoarele se montează cu o anumită pantă de curgere. piese de cu răţire în ain te şi după deviere. b . la o pantă minimă de montaj corespunde o viteză minimă de curgere a apei la care toate substanţele în suspensie pot fi antrenate. în punctele de ramificaţie greu accesibile pentru curăţarea. în ă lţim e a de m ontare a piesei de curăţire este de 0.conductă. devierile se re aliz e az ă la in terv ale de m axim um 8 n ivelu ri u n a de a lta .a Pe coloanele de can alizare cu le g ă tu ri de la obiectele sa n ita re se prevăd tu b u ri (piese) de cu răţire la baza coloanei. în funcţie de diametrele acestora. precum şi pe traseele rectilinii lungi. se recomandă următoarele: • în clădirile cu subsol.secţiune transversală prin conductă. 3 . Aceste piese de curăţire se pot monta şi la schimbarea de direcţie. se reduce la minimum numărul de ieşiri ale conductelor de canalizare din clădiri.

Ventilarea principală a canalizării se realizează atunci când la o coloană sunt racordate un număr mic de obiecte sanitare şi cu conducte scurte de legătură. Asemenea dispozitive se montează de regulă pe conductele de legătură la care sunt racordate mai mult de trei-patru obiecte sanitare. schema instalaţiei interioare de canalizare pentru o clădire P + 3 etaje. S m m % ir m ir H V en tilarea in stalaţiilo r in terio are de can alizare m en ajeră este n ecesară pentru evacu area gazelor nocive d egajate din ap a u z ată şi se realiz e az ă cu tiraj n a tu ral. utilizate atunci când conductele de legătură între obiectele sanitare şi coloane sunt lungi şi colectează apele uzate de la un număr mai mare de 4-5 obiecte sanitare. la mai multe etaje. formate din prelungiri ale coloanelor de scurgere până deasupra acoperişului. pe caiet. executate din acelaşi material ca şi coloana (PVC tip G sau fontă de scurgere).conducte de ventilare secundară. * • * • * . 134 . 22. ca u rm are a diferenţei de nivel pe în ălţim ea coloanei şi a diferenţelor dintre d en sitatea gazelor şi cea a ae ru lu i exterior.conducte de ventilare principală. Instalaţii interioare de canalizare Conductele de ventilare a reţelei interioare de canalizare pot fi: . . 2. . Conducta de ventilare secundară se racordează la conducta principală de ventilare (coloană) printr-o conductă orizontală de legătură.M anual pentru clasa a IX-a Tuburile de curăţire se amplasează în asa fel încât să fie posibilă curăţarea conductei în ambele sensuri. Pe conductele orizontale. pe caiet. * • Fig. 3. Reprezentaţi. pentru evacuarea gazelor. folosit ca dispozitiv de curăţire. montată sub plafon cu pantă ascendentă către coloană. T iraju l este m ărit prin acţiun ea v ân tu lu i în secţiunea de evacuare a gazelor din coloană în atm osferă. capetele conductelor de legătură se găsesc aproape pe aceeaşi verticală. Conductele suspendate sub tavane se curăţă printr-un cot cu capac.in C onstrucţii .conducte de ventilare suplimentară care se prevăd atunci când. 1. denumirea şi elementele componente ale acesteia. tuburile de curăţire se amplasează în aşa fel încât să fie posibilă curăţirea conductei în ambele sensuri. Identifică tipul de instalaţie din imaginea alăturată şi notează.

..........4 .... b.................................... transportă.................................. b) Reţelele de conducte pentru evacuarea apelor uzate menajere sunt alcătuite din : conductele de legătură de la obiectele sanitare........ care este de 4 m/s.............. c) Descrieţi modul de curgere a apelor uzate prin conducta de legătură ............ pentru o clădire P + 4 etaje.......... epurează şi evacuează apele reziduale dintr-un centru populat într-un emisar.... construcţii accesorii şi dispozitive care colectează.................. d) Viteza de curgere a apei prin.................................. de la obiectele sanitare.......... Conductă de ventilare principală = .................................. colectoare şi conducte de ventilare . Reprezentaţi instalaţia interioară de canalizare..... c........ Transcrieţi pe caiete litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a............................................... Definiţi următoarele noţiuni: Emisar = . coloane......................8 m faţă de pardoseală.......................... a) Completaţi spaţiile liberele astfel încât să rezulte denumirea corectă a schemei: „Evacuarea ap elo r.. Studiaţi cu atenţie schema de mai jos......................... .................................... Colector = ............................... p r in ....... c) înălţimea de montare a piesei de curăţire este de 0.... 4.................. d) şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals............................ Explicaţi rolul conductelor de ventilare a reţelei de canalizare menajeră şi precizaţi câte sisteme de ventilare a conductelor de canalizare există ............ conductele orizontale colectoare trebuie să fie mai mare decât viteza minimă de autocurăţire...... Sistem de canalizare = ....... 6.....................Instalaţii 1........... Deversor = .... care este de 0..................... a) Reţeaua exterioară de canalizare este un ansamblu de conducte......................... b) Identificaţi şi notaţi pe caiete ........................ 2........... elementele componente numeroate pe desen de la 1 la 5.......................... Precizaţi caracteristicile apelor uzate şi condiţiile ce trebuie indeplinite pentru evacuarea lor in instalaţiile de canalizare................ 5.....................7 m/s pentru conducte din fontă de scurgere şi PVC tip U şi mai mică decât viteza maximă...............................0...

..... * * • * 136 ..branşam ent sep arat pentru fiecare imobil... cu acordul furnizorului de gaze n atu rale... de la sistemul de distribuţie până la ieşirea din robinetul de branşament...ffl C onstrucţii ............. aparate. F iecare clădire civilă sau grup de clăd iri situ ate pe aceeaşi proprietate poate fi alim en tat printr-un singur branşam ent....... A lim en tarea consum atorilor cu gaze n atu rale combustibile se face prin: ....1.. Branşamentul reprezintă conducta de legătură prin care circulă gaze naturale nemăsurate.... respectiv până la ieşirea din staţiile (posturile) de reglare a presiunii gazelor montate la capetele branşamentelor. * ....branşam ent comun pentru cel m ult două imobile vecine....... staţia sau postul de reglare........ reţelele exterioare de gaze naturale combustibile pot fi: • reţele de repartiţie • reţele de distribuţie Alcătuirea reţelei exterioare de gaze naturale combustibile Alimentarea consumatorilor de gaze combustibile naturale din reţeaua exterioară de distribuţie se realizează prin conducte de branşament... armături şi accesorii ce preia gazele de la staţiile de predare şi le transportă până la robinetele de branşament ale consumatorilor racordaţi la reţeaua de presiune joasă. In s t a l a t i i d e g a z e n a t u r a l e c o m b u st ib il e 4.M anual pentru clasa a IX-a 4 .... Pot fi alimentate cu gaze naturale numai imobilele situate pe străzi care au conducta de distribuţie în dreptul proprietăţii...... . Clasificare După rolul lor. m .......... in d iferent de n u m ăru l străzilor cu care se m ărgin eşte.... Reţele exterioare de gaze naturale combustibile Definire Reţelele exterioare sunt o parte componentă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale care este constituit din ansamblul de conducte........ Imobilele situate la intersecţia străzilor pot fi alimentate cu gaze naturale combustibile din conducta situată pe oricare din străzile respective...

branşament. 2 . aparate de utilizare.2. 3..împrejmuire la limita de proprietate Presiunea la care intră în funcţiune ventilul de siguranţă este cu circa 15 mbar mai mare decât presiunea de reglare fixată la montare.reţea de distribuţie. aparate de măsurare. Prin deschiderea ventilului de siguranţă. clădirile de locuit.Instalaţii III Reţelele exterioare de distribuţie a gazelor naturale sunt alcătuite din următoarele tipuri de reţele: • reţeaua de repartiţie. care preia gazele de la staţiile de reglare Fig.robinet de incendiu. Aceste regulatoare funcţionează cu gaze combustibile naturale necorosive.manometre 4. care nu permite ridicarea presiunii gazului 1 . în aval de robinetul de branşament.regulator de presiune.colector. social-culturale sau industriale. 3 . 4 . 137 .instalaţie de gaze. armăturilor etc.post de reglare la cap de branşament. Regulatoarele de presiune pentru debite mici se montează în posturi pentru reducerea şi reglarea presiunii gazelor combustibile naturale.instalaţii interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile. respectiv după robinetul de ieşire din staţia sau postul de reglare de la capătul branşamentului. Fig.24. 2 . 5 . Panou de reglare a presiunii gazelor de sector şi le transportă până la branşamentele consumatorilor din naturale. 3. inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere. care alimentează cu gaze arzătoare şi aparate de utilizare din clădiri de locuit şi social-culturale. prin intermediul membranei elastice şi al pârghiei la ventil. 6 . 5 .6 bar) de la staţiile de predare şi le transportă în interiorul zonelor locuite sau ale platformelor industriale. arzătoare. 1 . 6. 4 . Clasificare După destinaţia şi mărimea consumatorilor de gaze naturale. Instalaţii interioare de gaze naturale combustibile Definire Instalaţia interioară de utilizare a gazelor naturale com­ bustibile cuprinde ansamblul de conducte.7 .instalaţii interioare de utilizare industrială a gazelor naturale combustibile. Alimentarea cu gaze naturale a două Regulatoarele de presiune pentru debit mic sunt prevăzute cu clădiri din aceeaşi incintă delimitată de două străzi un ventil de siguranţă. .. se reduce presiunea gazului la treapta de joasă presiune şi gazul iese din regulator spre instalaţia de utilizare. numită râsuflătoare.conductă. peste o anumită valoare ce ar putea dăuna instalaţiilor interioare.robinete. gazele pătrund sub capac şi ies în atmosferă printr-o ţeava de evacuare a regulatorului. contoarelor. •reţeaua de distribuţie. control şi accesorii montate în incinta unui consumator. siguranţă.23.distribuitor. până la staţiile de reducere şi reglare a presiunii gazelor. combustibile se disting: . care preia gazele de la treapta de presiune medie (2. 3 .

din postul de reducere şi reglare a presiunii (fig. Arzătoarele sunt racordate. schemanaturale combustibile pot fi alimentate cu gaze la presiune redusă instalaţiei interioare de utilizare a gazelor sau joasă (fig. Instalaţiile interioare de gaze naturale combustibile din clădirile de locuit se compun dintr-o coloană montantă la care se racordează reţeaua de distribuţie din fiecare apartament.centrală termică. a arzătoarelor montate la cazanele din centrale termice sunt 13-posturi de reglare. ieşire a gazelor. astfel că.6 . cu robinetul de contor (6). Instalaţia interioară de utilizare menajeră a gazelor dintr-o 13 clădire de locuit se compune din coloana montată (1) alimentată CT>8 126 cu gaze la presiune joasă din postul de reglare (2). respectiv. cu încălzire centrală medie. în casa scării. 3.M anual pentru clasa a IX-a Alcătuirea instalaţiilor interioare de gaze naturale combustibile Instalaţiile interioare de utilizare a gazelor naturale combus­ tibile din clădirile de locuit şi social-culturale sunt alimentate cu gaze la presiune joasă. în porţiunea de traversare prin elementele de construcţie. derivaţiile pe care sunt 10-reţea exterioară de presiune redusă. prevăzute cu filet interior la racordurile (1) şi (2) de intrare. prin conducte pe care se montează două robinete. de la care comanda de distribuţie care 8-centrala termică. 6-robinet de incendiu. Agregatele industriale sunt alimentate cu gaze prin intermediul naturale combustibile. conductele de gaze se introduc în tuburi de protecţie (14).agregate. şi celălalt de manevră (13). un robinet de siguranţă (12). Din contorul (5) gazele trec prin Ai conducta de distribuţie (7) şi prin conductele de racord (derivaţie) (8) la aparatele de utilizare cu flacără liberă (9) sau aparatele (10). . A 2. 3. Corpul (3) se termină la Fig. 3-staţie de reglare. pentru industrială a gazelor acţionarea lui. loc trecerea gazelor de la o treaptă de presiune la alta. prin conducta ■ţi:. într-un canal acoperit cu tablă striată. pentru o clădire staţiilor sau posturilor de reducere şi reglare a presiunii în care are P + 3 etaje. este necesară o cheie specială cu orificiu pătrat şi cu A l. 4-reţea exterioară de presiune Pentru clădirile de locuit cu mai multe etaje. 9-staţie de reducere şi reglare a presiunii de la presiune medie la presiune redusă. în instalaţiile interioare de gaze naturale se utilizează robinete cu cep (de tip canea). la o conductă de distribuţie comună amplasată în faţa cazanelor.3 25. de regulă. 14-agregate prevăzute cu conducte de racord separate de instalaţiile de utilizare din clădiri şi cu contoare proprii pentru măsurarea şi înregistrarea consumului de gaze. Reprezentaţi. mâner. se admite ca distribuţia gazelor naturale să 7-staţie de reglare alipită centralei termice. se facă prin contorul comun. un contor pentru măsurarea şi naturale. între 10 \ 9 coloana montată (1) şi reţeaua interioară se montează contorul r Ag (5) pentru măsurarea şi înregistrarea debitului de gaze. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale combustibile 12-reţea interioară de presiune redusă. pe caiet. A3 . . alimentează coloanele la care sunt racordate. înregistrarea consumului de gaze naturale combustibile. Instalaţiile interioare de utilizare industrială a gazelor 1. Instalaţie interioară de utilizare a gazelor accesibile. prevăzut 11 lA . exterioară (3) pe care se montează robinetul de incendiu (4).T. 3. între coloana montantă şi reţeaua de distribuţie a fiecărui apartament se montează în locuri Fig. la coloana montată (1) se leagă reţeaua instalaţiei interioare. şi cu bucătării suprapuse.25). 2-conductă de branşament.26 Schema unei instalaţii de utilizare partea superioară cu un cap (4) de secţiune pătrată. Fiecare aparat de utilizare este prevăzut cu două robinete montate pe conducta de racord (8) şi anume.ffl C onstrucţii . racordate la coşul de fum (11). 1-reţea de repartiţie. C.26). montate robinetele de siguranţă şi respectiv de manevră. 1 1 -agregate. 5-agregate.

.......................................... reprezentaţi pe caiete instalatia interioară de gaze naturale combustibile în planul unui etaj.............................. Schema de mai jos reprezintă instalaţia interioară de gaze naturale combustibile...................................................... al aceleaşi clădiri........plan parter ........................Instalaţii III m nm ............................................................................................................................................ 2......... Treaptă de presiune = . j G3 ___________ G4 1 ^ 4............. 3............................... Reprezentaţi schema de alimentare cu gaze naturale a două clădiri din aceeaşi incintă delimitată de două străzi................................................... Debit = ...................... După exemplul dat....................................... Apometru = ... RCGN LEGENDĂ RB robinet branşament RP regulator de presiune RI robinet de incendiu RC robinet de contor CA contor de apartament RCGN robinet cu cep pentru gaze naturale MG maşină de gătit .............................. 1....................................................................................... Definiţi următoarele noţiuni: Branşament = ............................. la o clădire .................................

e. b.B . care. care permite deschiderea şi închiderea unuia sau a mai multor furtunuri în acelaşi timp. în scopul arderii.M anual pentru clasa a IX-a 4. 140 . d. fixat într-un vas. întrebuinţat la fabricarea materialelor izolante şi a unor obiecte de uz casnic sau industrial. Dispozitiv la conductele de distribuţie a apei sub presiune. prin rezolvarea rebusului. f. Aparat care serveşte la amestecarea cu aer a combustibililor. Extinctor automat în legătură cu un rezervor de apă sub presiune. Aflaţi cuvântul ce se formeaza în coloana A . prevăzut la capătul liber cu un robinet de scurgere. care serveşte la scoaterea lichidului dintr-un vas. c. Cep de lemn sau de metal.III C onstrucţii . Material plastic obţinut prin polimerizarea etilenei. Armatură de stropit folosită în instalaţiile de apă pentru stingerea incendiilor. în caz de incendiu. A a b c d e B a. declanşează o stropire abundentă.

să aplici legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. . bolile profesionale la locul de muncă.M o d u l u l IV SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA M UNCII După parcurgerea acestui modul veif i capabil: .să acorzi primul ajutor în caz de accident. prevenirea şi stingerea incendiilor. . . . să iei măsuri pentru reducerea factorilor de risc.să numeşti factorii de risc.să aplici regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă.

lemn.M anual pentru clasa a IX -a 1. O multitudine din aceşti factori influenţează negativ starea de sănătate a individului sau a comunităţii umane. solvenţi organici. admisă în ţara noastră. Efectele expunerii la azbest asupra organismului sunt foarte grave. curenţi de aer). substanţe explozive. radiaţii etc. 3. Sectorul construcţiilor cuprinde activităţi de: . lucrările de demolări şi alte numeroase locuri de muncă unde se utilizează materiale cu conţinut de azbest.1. când depăşeşte limita maximă admisă pentru expunere profesională zilnică la zgomot de 87 dB(A). oftalmologice sau de piele. cât şi în cel privat. .agenţi patogeni. de exemplu.rezultă din izolaţii. 6. Suprasolicitarea osteo-musculo-articulară în timpul muncii. 2. Principalele riscuri privind expunerea la agenţii nocivi ai mediului de muncă din sectorul de construcţii sunt: 1. Astăzi. în lume. vibraţii. 142 .IV Construcţii .inginerie.pot determina boli pulmonare.Factori de risc . . cum sunt perforatoarele şi ciocanele mecanice. substanţe toxice. factori de climat (tempe­ ratură. Sindromul vibraţiei braţ-m ână: întâlnit la angajaţii care utilizează unelte manuale acţionate mecanic. răşinile şi produsele pe bază de ciment ce conţin crom. Zgom otul este un factor principal în apariţia hipoacuziei şi a surdităţii profesionale. S e c u r it a t e a l a l o c u l d e m u n c ă 1. plumbul . au posibilitatea de a stopa apariţia bolii sau de a atenua evoluţia spre complicaţii. începe să se acorde mai mult credit acelor factori care depistaţi sau diminuaţi. Substanţele chimice toxice: uleiurile. de tipul mezoteliomului pleural şi azbestozei. 7. Lucrul la înălţime . .construcţii. silicogene . la îndepărtarea vopselelor pe bază de plumb sau cu care se intră în contact atunci când se lucrează la conducte vechi din plumb. fiind etichetaţi ca factori de risc. Azbestul . umiditate.demolare.întreţinere (incluzând. atât în sectorul public. ciment. Pulberile de var. 5. precum eterii de glicol şi esterii.lipsa echipamentului de protecţie specific sau neatenţia pot conduce la accidente grave. zgomote.utilizat de exemplu. 4. vopsirea şi decorarea).

.... Clasa de probabilitate Consecinţa maximă previzibilă Com ponenţa sistemului de muncă Factori de risc identificaţi Forma concretă de manifestare a factorilor de risc (Descriere...1 ......... parametri) Clasa de gravitate Nivel de risc 0 1 2 3 4 5 6 Fig...... pe şantiere... D U R A T A E X P U N E R I I :.... Tabelul 4........... fum.... • Pericole chimice: praf..... S E C Ţ I A :.... explozii..... E C H IP A D E E V A L U A R E :.... evacuări de substanţe toxice. F işa de evaluare a locului de m uncă U N I T A T E A :......s„ Lucrătorii se confruntă..... FIŞA D E EVALUARE A LO C U LU I DE M U N CĂ _ m N U M Ă R P E R S O A N E E X P U S E :...... zgomot. L O C U L D E M U N C Ă :...... tăieturi...... 143 .............. cu mai multe tipuri de pericole: • Pericole fizice: căderi......... gaze etc..... radiaţii etc. arsuri....... 4.1...........

4. • presiunea locală a uneltelor şi a suprafeţelor. Factori individuali: • antecedente medicale. Tabelul 4 . • vârsta. de exemplu pentru ridicarea. Factori organizaţionali şi psihosociali: • munca solicitantă. împingerea. 4. • munca repetitivă şi monotonă. • lipsa de sprijin din partea colegilor şi a conducătorilor. tragerea. . Deces. e nivelurile ridicate de zgomot ce pot provoca. • vibraţiile. cu mâinile deasupra nivelului umărului sau poziţiile ortostatică şi aşezat prelungite. Scala de cotare a gravităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asu pra organism ului uman CLASE DE GRAVITATE CONSECINŢE 1 2 3 4 5 6 7 N E G L IJA B IL E M IC I M E D II M ARI G RAV E FO ARTE GRAVE M A X IM E GRAVITATEA CONSECINŢELOR Consecinţe minore reversibile. cli incapacitate de muncă previzibilă până la 3 zile calendaristice (vindecare fară tratament). împingerea unei greutăţi sau utilizarea de unelte • mişcările repetitive.Manual pentru clasa a IX -a 1. aşezarea. B. de exemplu. Consecinţe ireversibile.2. Consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă între 45-180 de zile care necesită tratament medical şi prin spitalizare. • capacitatea fizică. individul putând să presteze o activitate profesională (invaliditate de gradul III). purtarea sau deplasarea unei mase (fig. risc de invaliditate A. Factori de risc “tzm Ridicare S u sţin e re îm pin gere H a Purtare Fig. • obezitatea. Pericole şi riscuri asociate cu manipularea manuală a maselor la locul de muncă M anipularea m anuală reprezintă oricare dintre următoarele activităţi desfăşurate de către unul sau mai mulţi lucrători: ridicarea. de autoservire. risc de accidentare. de autoconducere şi de orientare spaţială (invaliditate de gradul II). de autoconducţie sau de orientare spaţială (invaliditate de gradul I). efectuată în ritm rapid. Consecinţe reversibile. Consecinţe ireversibile.2). Risc de îmbolnăvire. • iluminatul insuficient care poate fi. cauza unui accident. cu pierderea totală a capacităţii de muncă. cu o incapacitate de muncă previzibilă de 3-45 zile. ® căldura excesivă sau frigul. cu o pierdere de 100% a capacităţii de muncă. tragerea. • nivelul scăzut de satisfacţie în muncă. Poziţii corecte ale corpului Factorifizici: • aplicarea unei forţe. de exemplu. dar cu posibilitate de autoservire. care necesită tratament medical. Consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de minimum 50%.2.IV C onstrucţii . susţinerea. • poziţiile de lucru incomode şi statice. • fumatul.2 . transportul. lipsa posibilităţii de control asupra sarcinilor realizate şi nivelurile scăzute de autonomie. de exemplu. încordarea corpului.

traumatisme acute produse prin accidentare.cu o form ă sau mărime care împiedică vizibilitatea lucrătorului. .dezechilibrată sau instabilă-. ceea ce impune un efort muscular mai mare. de exemplu trunchi aplecat şi răsucit. Următoarele caracteristici ale mediului de m uncăpot conduce la creşterea riscului apariţiei unor afecţiuni dorsolombare: . 'p. de mediul de muncă şi de factorii inividuali de risc. .prea grea: nu există o anumită limită de siguranţă care să garanteze absenţa riscului . aceasta determină solicitarea inegală a muşchilor şi extenuarea din cauza faptului că centrul de greutate al obiectului se află la distanţă faţă de mijlocul trunchiului lucrătorului. astfel. braţe ridicate. muşchii vor obosi mai repede.poziţionată astfel încât necesită prinderea masei cu braţele întinse.3). ^ Instalarea unor afecţiuni dorsolombare depinde de masă. lucrătorul poate fi constrâns să adopte o poziţie incomodă sau să deplaseze masele într-o manieră periculoasă. poate determina alunecarea obiectului şi accidentarea.Sănătatea şi securitatea muncii IV Manipularea manuală a maselor poate cauza: .implică poziţii sau mişcări incomode. afecţiunile dorsolombare (fig.estefoarte solicitantă. mărind astfel posibilitatea alunecării/dezechili­ brării.respectiv de a ţine greutatea cât mai aproape de corp posibil. încheieturi ale mâinilor răsucite. ■ 145 . - implică m anipulări repetitive.spaţiu liber insuficient pentru operaţiile de manipulare manuală a maselor. cauzate de deteriorarea progresivă şi repetată a sistemului musculo-scheletic ca urmare a unor activităţi continue de ridicare sau manipulare manuală. cu aplecarea sau răsucirea trunchiului.o greutate de 20-25 kg este mare pentru majoritatea oamenilor. prea întinse. .afecţiuni cumulative. . de exemplu dacă aceasta este executată frecvent sau pe o perioadă îndelungată. greu de prins-. .prea mare: dacă masa este prea mare. . căderii sau lovirii. de exemplu tăieturile sau fracturile. . 4. nu este posibilă respectarea regulilor de bază referitoare la ridicarea şi purtarea acesteia . de sarcina de muncă.Riscul apariţiei unor afecţiuni dorsolombare creşte dacă m asa este: . masele cu marginile tăioase sau cele care conţin materiale periculoase pot produce vătămări lucrătorilor. de exemplu. ^ Riscul apariţiei unor afecţiuni dorsolombare creşte dacă sarcina: .

este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau apierderii capacităţii de muncă şi a decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.riscul apariţiei afecţiunilor dorsolombare creşte odată cu vârsta şi cu vechimea în muncă. . precum înălţimea. .Manual pentru clasa a IX-a .diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale. * ’ • * . . ^ Există câţiva factori individuali care pot influenţa riscul apariţiei unor afecţiuni dorsolombare: . ce poate cauza creşterea riscului de accidentare. .sol cu denivelări.ilum inatul insuficient poate cauza creşterea riscului de accidentare sau îi poate obliga pe lucrători să adopte poziţii incomode. . C. S fatu ri pentru an gajatori'. de asemenea.temperatura ridicată produce oboseală lucrătorilor. • acordaţi prioritate măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală. în vederea: . impunând un efort mai mare. prinderea. face parte din sistemul de asigurări sociale. 146 .vârsta .promovării sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. temperatura scăzută poate determina amorţirea mâinilor. greutatea şi forţa.lipsa de experienţă. de instruire şi de cunoştinţe cores­ punzătoare meseriei. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează un ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate. pentru a vedea clar ceea ce fac. . care să cuprindă toate solicitările organismului. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale Reprezintă o asigurare de persoane. instabil sau alunecos. în timp ce transpiraţia îngreunează prinderea uneltelor. îngreunând.IV Construcţii . • oferiţi instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.afecţiuni dorsolombare anterioare.caracteristicile şi capacităţile fizice. • dezvoltaţi o politică amplă şi coerentă de prevenire.

. • adaptarea muncii la individ. .Eliminarea . acestea trebuie luate în considerare doar dacă eliminarea sau reducerea riscurilor asociate manipulării manuale a maselor nu este posibilă. Se recomandă respectarea următoarelor măsuri de prevenire: . In vederea realizării unei evaluări eficiente a riscurilor.dacă manipularea manuală nupoate fi evitată. dacă sunt suficiente sau dacă sunt necesare alte măsuri.monitorizarea riscurilor şi revizuirea măsurilor de prevenire. . Măsuri pentru reducerea riscurilor Evaluarea riscurilor Angajatorii sunt obligaţi să evalueze riscurile pentru securitate şi sănătate la care sunt expuşi lucrătorii acestora. . trebuie parcurse următoarele etape simple: . trebuie luată în considerare utilizarea unor dispozitive de ajutor asemenea elevatoarelor. asemenea transportoarelor sau stivuitoarelor. m . de exemplu utilizând echipamente de manipulare electrice sau mecanice.cum ar fi alternarea activităţilor şi introducerea de pauze suficient de lungi. M ăsuri de prevenire Principiile prevenirii afecţiunilor musculo-scheletice • evitarea riscurilor de afecţiuni musculo-scheletice. Accidentele de muncă şi bolile profesionale pot fi prevenite prin eliminarea sau cel puţin reducerea riscurilor asociate manipulării manuale a maselor.privind riscurile şi efectele negative pe care le are manipularea manuală a maselor asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi instruirea în vederea utilizării echipamentelor şi a tehnicilor corecte de manipulare.M ăsuri organizatorice .se ia în considerare posibilitatea evitării manipulării manuale a maselor. • adaptarea la tehnologia în schimbare. • evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. • combaterea riscurilor la sursă.M ăsuri tehnice . • înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce este sigur sau mai puţin periculos. . cărucioarelor şi dispozitivelor de ridicare sub vid.evaluarea măsurilor de protecţie existente.identificarea persoanelor care pot fi vătămate şi modul în care se poate produce vătămarea. . vătămări sau care pot dăuna sănătăţii.Sănătatea şi securitatea muncii IV D.identificarea pericolelor care pot provoca accidente.Furnizarea de informaţii .

3. 3. azbestul nu este incriminat doar în apariţia cancerului pulmonar. se efectuează ambulator. astm bronşic. Dermatozele profesionale (Fig. boli interne Consecinţe posibile . boli ale pielii. azbestoza este definită ca fiind o afecţiune pulmonară declanşată de inhalarea pulberilor de azbest. metodă chirurgicală minimal invazivă. de esofag.IV Construcţii . unde chirurgia deschisă clasică este absolut necesară. care asigură o stabilizare a coloanei vertebrale pentru o perioadă de timp (4-6 săptămâni) necesară consolidării discului operat.6 . ci şi a celui de căi respiratorii superioare. Când ţiuitul este sever şi persistă o durată mai lungă de timp.M anual pentru clasa a IX-a 1. In plus. ci o completează. bronşită cronică.16) sunt cele în care angajatul se află permanent în zgomot. Clasic. uneori sub protecţia unui bandaj cervical sau lombar special. Există studii care au demonstrat faptul că expunerea la azbest. creşte riscul apariţiei cancerului pulmonar de până la 6 ori. permiţând pacientului să părăsească clinica în ziua operaţiei.4 . Fig. 4. Boli profesionale Bolile profesionale pot fi boli ale căilor respiratorii. Fig. azbestoză.boli ale pielii. boli determinate de zgomot. Fig. afecţiuni ale diferitelor organe de simţ. suprasolicitare aparat locomotor. fibroză pulmonară. afecţiuni ale diferitelor organe de simţ. ' 148 . >0C< > 0 < X x X><>C><><X>0<X kX<>0<X><XXK><X><><X><><X>C<>^ Nucleoplastia. . Meseriile care implică riscul apariţiei ţiuitului (Fig.3. fără alţi factori de risc (chiar şi în absenţa fumatului). rinichi şi chiar de sistem biliar. ducând la instalarea unor tulburări psihice majore. oferind soluţii în cazurile refractare la terapia conservativă şi care nu cer neapărat o intervenţie deschisă. Nucleoplastia nu înlocuieşte chirurgia clasică.5. Nucleoplastia nu ajută în herniile de disc deschise sau în hernii de disc însoţite de fracturi. 4 . Semnul tipic al unei hernii de disc închise este durerea de spate care iradiază într-un braţ sau un picior. 4 .14) sunt afecţiuni cutanate care se întâlnesc exclusiv sau cu predominanţă în legătură cu exercitarea unor anumite profesii şi a căror cauză totală sau parţială rezultă din condiţiile în care se exercită munca. acesta poate afecta somnul şi capacitatea de concentrare. boli interne. intoxicaţii etc.

Sănătatea şi securitatea muncii

IV

1. încercuieşte litera ce corespunde variantei corecte. I. Azbestoza este o boală: a) articulară; b) pulmonară; c) oculară. II.Hernia de disc face parte din categoria afecţiunilor: a) pulmonare; b) medulare; c) osteo-articulare. 2. Precizează cum se pot preveni afecţiunile musculo-scheletare. 3. Asociază imaginile din coloana A cu bolile corespunzătoare din coloana B.
A

lucrător picam er

excavator nisip B

mâini m urdare

lucrător ciment

!- t Hernie de disc
L um bago S p o n d ilo ză

fâŞi

_
d. bronşită e. infecţii ale pielii

a. derm atoză

b. hipoacuzie

c. hernie

4. Notează cu A afirmaţiile adevărate şi cu F pe cele false. a. Angajatorii sunt obligaţi să evalueze riscurile pentru securitate şi sănătate la care sunt expuşi lucrătorii acestora. b. Efectele expunerii la azbest asupra organismului sunt foarte grave, de tipul mezoteliomului pleural şi azbestozei. c. Zgomotul este factor principal în apariţia otitei. d. Dermatozele profesionale sunt afecţiuni ale urechilor care se întâlnesc la exercitarea profesiilor din construcţii.

IV

Construcţii - Manual pentru clasa a IX -a

DICŢIONAR
Agent biologic: Microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare şi endoparaziţii umani, care sunt susceptibile să provoace infecţie, alergie sau intoxicaţie. Agent chimic: Orice element sau compus chimic, singur sau în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat sau eliberat, inclusiv ca deşeu, din orice activitate, indiferent dacă este sau nu produs intenţionat şi este sau nu plasat pe piaţă. Boală profesională: Afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă. Cauze ale accidentelor de m uncă şi bolilor profesionale: Factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului de muncă, ce au provocat accidentul sau boala profesională şi care, înainte de producerea acestor evenimente, erau prezenţi în sistem ca riscuri. Diminuarea capacităţii de m uncă: Reducere, parţială sau totală, a capacităţii individuale de muncă. Factori de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională: însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente proprii elementelor implicate în procesul de muncă şi care pot provoca accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale; cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale. Invaliditate: Pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept. Risc datorat agenţilor periculoşi: Reprezintă probabilitatea ca un agent periculos să afecteze negativ starea de sănătate în condiţiile utilizării lui şi/sau expunerii la acesta. Risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională: Combinaţie între probabilitatea şi gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă. M anipularea m anuală a m aselor: Orice tip de transport sau susţinere a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. Noxă: Agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune în mediul de muncă asupra organismului uman, dăunător sănătăţii; factor de risc de îmbolnăvire profesională. Solicitare (a omului în muncă): Mobilizare a funcţiilor şi a capacităţilor fizice şi psihofiziologice ca efect al acţiunii cerinţelor externe asupra executantului, în funcţie de nivelul capacităţii sale de muncă. Zone cu risc ridicat şi specific : Acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate.

Sănătatea şi securitatea m uncii

mm

n

U

s

I

2. L e g e a

s e c u r it ă t ii s i s ă n ă t ă t ii m u n c ii

2.1. Termeni şi definiţii specifice
Cel mai important avantaj al unei întreprinderi îl constituie forţa sa de muncă, dacă aceasta îşi îndeplineşte sarcinile corespunzător, cu atenţie, în mod eficient şi în condiţii de siguranţă. Angajatorul are un rol important în a asigura o instruire corectă şi o protecţie corespunzătoare a lucrătorilor în activitatea desfăşurată. Normele generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicina muncii general valabile pentru orice activitate sunt următoarele: • Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile normelor generale de protecţie a muncii. • Procesul de muncă este tratat ca un sistem, compus din următoarele elemente ce interacţionează reciproc. - Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă. - Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă. - Mijloacele de producţie-, totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă. - Mediul de muncă-, ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Fig. 4.8.

Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
Principalele autorităţi sunt: • Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este autoritatea competentă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. • Ministerul Sănătăţii Publice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.

D ■ u B f9 lB i

C onstrucţii - M anual p e n tru clasa a IX-a

Inspecţia Muncii reprezintă autoritatea competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Asigurătorul, stabilit de lege, reprezintă autoritatea competentă în domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

2.2. Politica de sănătate şi securitate a muncii - Legea securităţii şi a sănătătii în muncă
Fig. 4.9. Laborator de încercări pen tru m aşini industriale

Fig. 4.10.

Fig. 4.1 1 .

M inisterul Muncii are următoarele atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: - elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative, precum şi metodologii privind securitatea şi sănătatea în muncă; - recunoaşte şi desemnează organismele de evaluare a con­ formităţii sau de inspecţie şi laboratoarele de încercări pentru: maşini industriale (fig. 3.19), echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive şi explozivi de uz civil. - elaborează politici şi strategii în domeniul de asigurare şi prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; - avizează lucrări de cercetare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi analizează ternele; 'programele şi proiectele de cercetare ştiinţifică elaborate de institute de profil. Politica de sănătate şi securitate în muncă pe şantiere (fig. 3.20) constă în angajareaconstructorilor de a realiza activităţile protejând mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea personalului său, ale clienţilor şi furnizorilor cu care interacţionează (fig. 3.21). Acest lucru se poate pune în practică prin implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management a Mediului, Securităţii şi Sănătăţii în muncă. Respectarea acestei politici este responsabilitatea tuturor salariaţilor. In cadrul lucrărilor de construcţii trebuie adoptate metodele şi tehnologiile cele mai adecvate şi eficiente din punctul de vedere al protecţiei mediului, pentru protejarea sănătăţii, minimizarea riscului de producere a accidentelor şi a impactului asupra mediului, precum şi asigurarea unei utilizări cât mai eficiente a resurselor. Este esenţial să instruiască şi să motiveze propriii angajaţi, clienţii, furnizorii cu privire la practicile de protecţie a mediului şi securitate în muncă, încurajând participarea, implicarea şi angajamentul faţă de prevenirea accidentelor şi protejarea mediului înconjurător.

152

Sănătatea şi securitatea muncii

IV

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă - Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor (£îg. 3.22). In lege sunt stabilite principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

^

^

Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private. Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.

2.3. Responsabilităţi generale şi specifice privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
^ O bligaţiile angajatorilor In cazul declanşării unui incendiu angajatorul are următoarele obligaţii: — să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente; - să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

Fig. 4.13.

* Angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care * . aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendi* ilor şi de evacuare a lucrătorilor. * » * * Numărul lucrătorilor, instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/ sau unităţii. * • * .

153

154 . furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor etc.să stabilească pentru lucrători. pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii. pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. . cum ar fi: evitarea riscurilor. .să adopte. organizatorice. prin a căror aplicare să fie eliminate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. Totodată. potrivit legii civile. atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 4.să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice. din faza de cercetare. în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. în m ăsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat. în atribuţiile acestuia sunt prevăzute: . . .aplicarea şi prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale. informarea şi instruirea lucrătorilor. Angajatorii răspund patrimonial.identificarea materialelor de bază. sanitare. tapetări şi vopsitorii. adaptarea la progresul tehnic.IV Construcţii .prepararea soluţiilor simple de lucru. proiectare şi execuţie a construcţiilor.pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli şi vopsitorii simple şi de calitate superioară. folosite la lucrările de zugrăveli. prevenirea riscurilor profesionale.Manual pentru clasa a IX -a Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. în continuare este prezentat un extras din fişa postului unui zugrav / vopsitor / ipsosar / tapetar.14.executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale. .executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei. angajatorii au mai multe obligaţii dintre care menţionăm: . Fig. . combaterea riscurilor la sursă. cum ar fi: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor. angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute în lege şi să le adapteze următoarelor principii generale de prevenire. ipsosării. soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă. corespunzător funcţiilor exercitate. prin fişa postului. asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănă­ tăţii în muncă. .

4. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă.efectuarea lucrărilor de tapetări şi ipsosării. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. . filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. a accidentelor uşoare. aparatura.Sănătatea şi securitatea muncii . Fig.17. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. anterior angajării în muncă.să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.15.să asigure echipamente individuale de protecţie.16. Angajatorul trebuie să evalueze riscurile ce pot apărea în şantiere. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană. Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale. pliante. 4. uneltele. substanţele periculoase. .să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat.să nu modifice dispozitivele. sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situaţie obligaţii financiare pentru lucrători ^ O bligaţiile lucrătorilor Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea. în vederea Fig.să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/ sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. . precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare. Fig. Dintre obligaţiile lucrătorilor amintim: .7să tină evidenta > > accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.să asigure informarea fiecărei persoane. precum şi a accidentelor de muncă. 4. 155 . Măsurile privind securitatea. a incidentelor periculoase. . în con­ formitate cu pregătirea şi instruirea sa. în acest sens el va trebui: să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate.laurea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor. . să elaboreze pentru autorităţi rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.să utilizeze corect maşinile. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. . a bolilor profesionale. cum ar fi: afişe. .

dintre care enumerăm: • manipularea de obiecte grele. • boli cronice sau sechele ale unor expuneri anterioare. Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.4. orice loc de m un că. • poziţii de lucru care solicită anumite părţi ale corpului: sprijin pe genunchi. • lucrul cu aparate şi dispozitive generatoare de vibraţii. dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională.IV Construcţii .proiectate special pentru a proteja împotriva anumitor riscuri. producând strangulări). . . Intoxicaţia acută profesională se declară. 4. susţinerea unor obiecte cu piciorul sau braţele etc. Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securi­ tate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri. precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale. Fig. orice nivel de risc .echipa­ mente de protecţie specifice locului de muncă Echipamentul individual de protecţie are un rol important în prevenirea sau protecţia împotriva afecţiunilor musculo-scheletice care se pot datora mai multor cauze. în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă. astfel încât să nu devină factor de risc. >o<xx<oooo<»xxxx • Nu există echipam ent u n iv ersal — care să fie co re sp u n zăto r p en tru orice risc .proiectate special pentru persoane cu anumite deficienţe musculo-scheletice. 156 . Pentru a îndeplini funcţiile de mai sus. 2.18. se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională. • şocuri. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.proiectate ergonomie.Manual pentru clasa a IX-a confirmării sau infirmării lor. Mijloace de protecţie . • proiectării sau alegerii defectuoase a echipamentului indi­ vidual de protecţie (când construcţia sa nu este adecvată purtătorului. orice p u rtă to r. cât şi ca accident de muncă. echipamentele indivi­ duale de protecţie pot fi: . ' ooo cr .

în astfel de situaţii. precum periartrită de genunchi şi leziuni ale cartilajelor datorate presiunii continue asupra genunchilor. lucrătorii pot suferi un disconfort şi răniri imediate provocate de suprafeţe dure. Ele sunt similare cu cele prezentate anterior. Fără protecţia genunchilor. Centurile lom bo-abdom inale protejează spatele împotriva suprasolicitării. pentru toate lucrările efectuate în genunchi trebuie acordate genunchiere. a muşchilor de la partea inferioară a spatelui şi a muşchilor abdominali. fară a afecta simţul tactil şi dexteritatea. prin susţinerea coloanei în timpul operaţiilor de ridicare. protejează încălţămintea impermeabilă în timpul mersului.centuri lomboabdominale.manşetă de protecţie a încheieturii mâinii pentru munci grele. realizate din materiale elastice şi au rol de susţinere şi menţinere a poziţiei sistemului musculo-scheletic. Conform legislaţiei. 2. Mănuşi anti-vibraţii .^-20. Echipamente individuale de protecţie construite special pentru a proteja împotriva vibraţiilor 1. 4. prin caracteristicile lor. Genunchierele pot fi realizate şi din materiale deosebit de rezistente la abraziune şi şocuri mecanice. de regulă. pietre şi alte obiecte existente pe suprafeţe. aşa cum face încălţămintea.Sănătatea şi securitatea muncii IV Echipamentele individuale de protecţie. . Echipamente individuale de protecţie construite special pentru lucrări efectuate în genunchi Lucrul în genunchi implică un risc de boală cronică. Suporturi elastice pentru încheietura mâinii şi a palmei . se realizează cu sau fară degete. în mod normal. Fig.22. Lucrul în genunchi poate să expună pielea tibiei. pot contribui la prevenirea sau protecţia împotriva afecţiunilor musculo-scheletare. la activităţi care presupun eforturi mari. în conformitate cu legislaţia menţionată. cu ciment umed trebuie să asigure o protecţie suficientă. genunchilor şi coapselor la materiale toxice şi corozive faţă de care. .care permit mişcarea degetelor şi sunt destinate prevenirii sindromului „de tunel carpian” prin limitarea flexiunilor mâinii. Fi§. în special. protectorii pentru genunchi şi pantalonii care se utilizează cu materiale umede şi.19. M anşetele de protecţie a încheieturii mâinii pentru munci grele sunt.realizate din piele dublată cu straturi de amortizare în zona degetelor şi a palmei. 157 . din amestecuri de cauciuc.glezniere detaşabile. trebuie să se folosească: . Fig. 4. cu sau fară sistem de ajustare/închidere. Echipamente individuale de protecţie construite special pentru a susţine corpul sau a-1 proteja când se manipulează obiecte grele.

se caută semne de uzură a sistemului de suspensie. se înlocuieşte căptuşeala dacă lipseşte sau este ruptă. De asemenea. Pentru încălţămintea de lucru se recomandă: bombeu metalic pentru a preveni zdrobirea degetelor. se înlocuieşte casca deoarece poate suferi avarii care nu pot fi observate.Manual pentru clasa a IX-a Când activitatea este de lungă durată. proiectarea trebuie să ia în considerare toţi aceşti factori.se spală cu regularitate cu apă şi săpun şi nu se utilizează niciodată solvenţi pentru a o curăţa decât dacă este recomandat de producător. 4. 4 . prafuri dăunătoare şi stropiri cu substanţe chimice. să fie prevăzuţi cu protecţie laterală care să nu se poată îndepărta.în cazul unui impact serios.23. provocând chiar moartea.2 5 . . să fie incolori. compresiune de obiecte cu muchii ascuţite sunt importante. materiale şi dimensiuni. Anumite căşti sunt realizate dintr-un material nonconductiv pentru protecţia împotriva şocurilor electrice Acţiuni de protejare a căştii: . O rană provocată de străpungerea unui obiect poate conduce la infecţii extinse sau infectarea sângelui. presupune alternarea poziţiei în genunchi. Ochelarii de protecţie trebuie: să îndeplinească standardul. Fig. iar substanţele chimice periculoase pot fi vărsate pe picioare sau să le stropească. Echipamentul personal de protecţie pentru lucru pe şantier trebuie să includă: cască deprotecţie. 4.se verifică zilnic pentru a descoperi orice defecte. căştipentru urechi. deoarece pot cădea sau se pot rostogoli obiecte grele pe picioare. Zgomotele puternice vor cauza probleme semnificative în timp. 158 . Căştile de urechi defolosinţă unică sau multiplă sunt un mod ieftin deprotecţie a auzului şi sunt disponibile în mai multe stiluri. se comandă o pereche de ochelari de protecţie conform reţetei. ochelari Fig. încălţăminte deprotecţie.IV Construcţii . .”. 4. Pierderea auzului are loc în timp. încălţămintea de protecţie este obligatorie pe şantier. Anumite leziuni la picioare pot fi permanente. dacă este posibil. . talpă metalică pentru a preveni străpungerea. Viaţa unei persoane se poate schimba pentru totdeauna în urma unei amputări sau a unei leziuni grave.24) sunt realizate pentru protecţia împotriva obiectelor care pot să lovească capul lucrătorului şi să provoace leziuni de impact. protejează şi în cazul unei căderi dar şi împotriva altor pericole. Dacă se poartă ochelari de vedere. Căştile deprotecţie din material dur (Fig.24. Fig. iar riscurile de înţepare. rezistenţă la substanţele chimice şi protecţie electrică. inclusiv posibilul stres exercitat de echipament asupra muşchilor sau vaselor. cum ar fi scântei. deprotecţie. obiectele ascuţite pot provoca tăieturi sau pot pătrunde prin încălţăminte. protejarea gleznelor prin purtarea unei încălţăminte cu partea superioară înaltă. precum lovituri sau fisuri. vestă reflectorizantă.

... ochelari......are un rol important în . bocanci 3.. selectează echipamentele necesare desfăşurării activităţilor grele: manşetă de protecţie a încheieturii mâinii..... sau protecţia îm potriva.. Completează. din coloana B. 5.... Din lista de mai jos.. protejează gleznele d. protejează auzul c.. 4.de la partea inferioară a spatelui şi a muşchilor abdominali..27. faşă elastică. ochelari 4.28. a . Nivelurile de zgomot cresc expo­ nenţial astfel încât 81dB este de Fig. 4... 4..... glezniere detaşabile. Precizează care sunt echipamente individuale de protecţie construite special pentru a proteja împotriva vibraţiilor.... genunchieră.. Numeşte rolul genunchierelor şi specifică în cazul căror activităţi se folosesc.. sarcina de lucru.. lucrul cu aparate şi dispozitive generatoare de vibraţii.. musculoscheletice care se pot datora mai multor cauze..... 4. 1. centuri lomboabdominale....... lucrul în echipă.......... timpul de muncă.....în timpul operaţiilor de ridicare.. Asociază fiecărui element din echipamentul de protecţie specificat în coloana A rolul corespunzător acestuia.cască.. 6. 2.. spaţiile libere din definiţiile de mai jos: Echipamentul individual d e .... lucrul pe schelă. protejează ochii b. C en tu rile . ... Fig....protejează spatele împotriva. protejează capul 3.Sănătatea şi securitatea muncii >0^>v0CC<X > < X X / ^ < ^ < >< X > < X > < > ^ C ‘ <XXX>0C Nivelurile de zgomot (Presiunea Sunetului) sunt înregistrate pe o scară decibelică (dB).. în caiet. casca 2.. dopuri B a. pentru vizibilitate e. Fig. şocuri... A 1.... prin susţinerea. Identifică riscuri existente la locul de muncă din următoarea listă: manipularea de obiecte grele.26.

întotdeauna (fig. 4 .evitarea umezirii degetelor cu limba pentru numărarea banilor sau răsfoire (fig. sănătate publică (supravegherea alimentării cu apă şi alimente.31. 4.evitarea mâncatului cu mâinile murdare. Fig. curăţenia corpului şi a hainelor.folosirea lenjeriei curate şi schimbarea ei frecventă. . alimentaţie sănătoasă.evitarea atingerii feţei cu mâinile murdare. continuă cu igiena gospodăriei (pregătirea în condiţii igienice a alimentelor. Reguli de igienă.acoperirea gurii cu o batistă în momentul tusei sau strănu­ tului evitarea introducerii degetelor în nas. .păstrarea curăţeniei hainelor. Şi acum. iluminarea şi aerisirea casei).Manual pentru clasa a IX -a 3 . 4.30). Igiena alimentaţiei. 160 . controlul poluării aerului şi a apei) şi igiena mentală recunoaşterea factorilor psihologici şi emoţionali care contribuie la o viaţă sănătoasă.păstrarea curăţeniei zonei de locuit.1.3 0 . 4. 4..31). 4. a mâinilor în special. . curăţenia. Si^T Ă T A T E A L A L O C U L D E M U N C Ă 3. urină. .evitarea contactului cu fluide ale corpului (fecale. Igiena vestimentaţiei. Fig.IV Construcţii . . vomă). . câteva practici de igienă personală: spălarea frecventă a corpului. Igiena „are multe aspecte care încep cu igiena personală (deprinderi de viaţă sănătoasă. terminând cu igiena muncii (măsuri care au ca scop eliminarea riscurilor apariţiei bolilor profesionale şi a accidentelor).29. .spălarea dinţilor (igiena orală) măcar de două ori pe zi dacă nu de fiecare dată după luarea mesei (fig. . prevenirea răspândirii bolilor infecţipase. iar după folosirea toaletei obligatoriu. eliminarea gunoaielor menajere şi a apelor reziduale.29). Igiena corporală. Fig. . un regim echilibrat de odihnă şi mişcare).

Unităţile vor fî dotate şi aprovizionate permanent cu materialele şi substanţele necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efec­ tuarea operaţiunilor de dezinfecţie. fiind7concentraţi în substanţe speciale din care va trebui să se dezvolte întreaga plantă. carnea de peşte oceanic poate fi destul de grasă. .32. drojdie de bere. acela de a preveni boala. Materiale igienicosanitare. sunt aruncate în aer cu viteza de 90 km/oră peste 100 000 de picături de salivă. totuşi consumul acesteia întăreşte sistemul imunitar.Cu toate că. cunoscând şi faptul că vitaminele naturale sunt mai eficiente decât cele de sinteză. cereale germinate. Sunt o sursă foarte puternică şi concentrată de substanţe energizante. mijloace de uscare a mâinilor după spălare).sunt cunoscute în special pentru capacitatea lor de a menţine pH-ul sanguin (mai ales cele fermentate. Alimentele de protecţie conţin o serie de principii nutritive active. Ele măresc imunitatea naturală a organismului şi au efecte fortifiante. prevăzute cu dulapuri speciale pentru păstrarea îmbrăcămintei şi.sunt plini de substanţe ce pot genera vitalitate. intensificând funcţiile hepatice. Un astfel de strănut poate infecta mai mult de 150 de persoane într-o zonă aglomerată. Principalele alimente de protecţie • Produsele din carne. scade colesterolul fiind indicată în prevenţia bolilor cardio-vasculare şi a aterosclerozei. Materiale de întretinere a y igienei. Produse cosmetice. unele alimente de protecţie (germeni de grâu şi porumb. previne apariţia bolilor autoimune. de vitamine. care prin caracterul profilactic caracterizează spiritul nou al medicinei. a echipamentului de protecţie a personalului de îngrijire din blocurile alimentare şi spălătorii. anume destinate. precum iaurtul sau laptele bătut ori brânza) şi de a detoxifia organismul. > < > ‘ X>0<>COOOOOOO<XXXXX>00<>X>00000000<X>00<><XXXXXX><Xî 1 t Fig. Alimente de protecţie. • Drojdia de bere . dezinsecţie şi deratizare. Eschimoşii. respectiv. Se vor asigura materialele necesare igienei personale la grupurile sanitare din unitate.aproape că este un aliment minune pentru sănătate sau pentru vindecarea unor boli. • Lactatele . totuşi fac foarte rar cancer şi rezistă foarte bine la infecţii. inhibă procesele inflamatorii. produse din cătină şi măceşe) pot reprezenta o sursă importantă de substanţe nutritive.2. săpun. • Germenii de cereale .Sănătatea şi securitatea muncii IV 3. uneori. 4. Se vor asigura încăperi separate. previne apariţia cancerelor. peştele oceanic . 161 . substanţe dezinfectante. minerale şi proteine. deşi aportul de lipide în alimentaţia lor este foarte mare. Aceste substanţe şi materiale vor fi păstrate în spaţii închise. Prin conţinutul ridicat în vitamine. care consumă foarte multă carne de peşte oceanic. nu numai de a o trata. Este foarte bogată > X X X < X X > < X > < > V X X X '< < »ooo cr In timpul unui singur strănut al unei persoane gripate. corespunzător numărului de personal (hârtie igienică.

gălbenelele. Noxele profesionale cu impact respirator pot fi: pulberi (aerosoli solizi şi lichizi. In general. ceaiul roşu. virusurile sau paraziţii. menta. spre exemplu dietele cu drojdie de bere au dus la creşterea toleranţei la glucoza în cazul diabeticilor. de natură minerală. . Trebuie subliniat că un loc important în cadrul bolilor profesionale este ocupat de afecţiunile respiratorii: afecţiuni alergice. gaze. sunătoarea. vegetală.Manual pentru clasa a IX-a în vitamine (mai ales cele din complexul B).în timpul procesului de preparare al alimentelor. febra metalelor. usturoiul. Bronşita 162 I ! . dar şi broccoli. Fructele şi legumele . afinele.Construcţii .35. drojdia de bere intensifică funcţia sistemului imunitar. astfel că acestea pot contamina persoana care manevrează carnea. Astfel. Dermatoze. astm bronşic profesional. Drojdia de bere este deja un aliment introdus în tratamentul unor boli cronice. măceşele. pătrunjelul. gulia. Plantele medicinale . 4.ca alimente de protecţie sunt recomandate nucile. febra polimerilor.au un important rol în prevenţia bolilor.pe parcursul procesului de preparare.33. în proteine şi în numeroase substanţe biologic active. Fig. substanţe radioactive. Intoxicaţia alimentară (toxiinfecţia alimentară) este o afecţiune datorată consumului de alimente sau băuturi contaminate cu microorganisme patogene precum bacteriile. vişinele.34.35). 4. gaze ionizante. muşeţelul. Intoxicaţii. plămânul toxic (fig. lavanda. 4. unele bronşite cronice legate de expunerea la toxice iritante cu agresiune lentă etc. citricele. Expunerea profesională la aeropoluanţi şi condiţii neco­ respunzătoare de microclimat la locul de muncă duce la apariţia sau/şi agravarea unor simptome şi chiar boli.34). previne bolile de sânge şi anemia. vapori. animală microorganisme). Alimentele pot fi contaminate prin următoarele metode: . (fig. Cele mai cunoscute sunt: ceaiul verde. ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă. la reducerea bolilor şi afecţiunilor nervoase. Plăm ân toxic Fig. ciupercile etc. Boli parazitare. teiul. 4. ceaiul negru. Toxiinfecţii alimentare. care pot fi contaminate mai ales dacă sunt folosite îngrăşămintele naturale sau dacă este folosită irigaţia cu apă dintr-o sursă contaminată. şi anume în cazul persoanelor care sunt purtătoare a unui tip de Fig. 4. M uşeţel 3. Intoxicaţia acută profesională reprezintă o stare patologică apărută brusc.pe parcursul creşterii şi anume în cazul fructelor şi al legumelor.3. toate fructele şi legumele acţionează ca alimente de protecţie. .

melci sau moluşte contaminate şi insuficient preparate. înlocuirea ei cu apă minerală plată. . produse din lapte nepasteurizat precum brânza sau smântână. Aceste infecţii se datorează. Altă situaţie este întâlnirea frecventă în apa de băut a chisturilor de Giardia. . amintim: Cryptosporidium parvum (un parazit). tulpini patogene de E. vibrionul holerei etc. Fig.consumul cărnii insuficient preparate (cârnat crud. pământ. bacteriile (Salmonella. corona. 163 . limbrici sau tenii). Fig. mai bine.37). 4. Factorii responsabili de creşterea riscului de a dezvolta toxiinfecţii alimentare.cumicroorganisme patogene care se pot găsi în praf. nerespectării regulilor de igienă. 4.sau rotavirusuri).fructele şi legumele se spală sub jet de apă timp de cel puţin 3 minute (fig. de aceea se recomandă fierberea apei de băut şi consumarea acesteia sau. Stafilococ. sunt: . sau viermii intestinali (oxiuri. de asemenea. în special. Clostridium botulinum (bacterie care provoacă botulismul) sau Clostridium_perfringens (o bacterie care în cazuri grave poate provoca diaree). pot contamina alimentul.) sau paraziţii (Giardia lamblia. friptură în sânge). peşte sau pui infestat. lapte nepasteurizat (nefiert).consumul unor alimente sau băuturi contaminate odată cu procesarea sau prepararea lor. . . cauzele acestora fiind virusurile (entero-. apă.mâinile se spală cu apă şi săpun de fiecare dată înainte de masă precum şi la ieşirea de la toaletă.36.37.consumul unor alimente sau băuturi nepasteurizate. infestarea accidentală a apei potabile din reţeaua oraşelor cu ape reziduale poate provoca epidemii de dizenterie. 4.coli.consumul unor băuturi sau alimente ţinute la temperaturi necorespunzătoare. Entamoeba histolitică). Unele condiţii nu pot fi controlate: de exemplu. De exemplu: . Infecţiile intestinale sunt foarte larg răspândite. scoici.princontaminaredinmediulînconjurător. Shigella.Sănătatea şi securitatea muncii microorganism (de exemplustajîlococ) sau în cazul persoanelor bolnave care. . Dintre aceste microorganisme.

electrocutări. Prevenirea accidentelor de muncă constă în înlăturarea cauzelor secundare sau primare care au condus la apariţia accidentelor printr-o serie de mijloace medicale. termice. După natura cauzelor directe: accidente mecanice. 5. Accidente de muncă Accidentele de muncă pot fi definite ca fiind orice incident critic survenit la locul de muncă. în alte cazuri.Manual pentru clasa a IX -a 4. arsuri. de Heinjrich. entorse. 2. cu localizări multiple. a unei substanţe sau a unei persoane se soldează cu prejudicii fizice asupra unei persoane. în timp ce. Clasificarea accidentelor de muncă: 1. fracturi. tăieturi. După natura leziunilor: contuzii. Cauzele producerii accidentelor de muncă pot fi de natură tehnică sau organizatorică.38. accidente care produc invaliditate şi accidente mortale. Ele au fost definite ca evenimente fortuite. având consecinţe negative asupra stării de sănătate a angajaţilor. potrivit legii. După numărul persoanelor afectate: accident individual sau colectiv. OOO Definiţia cel mai des utilizată a accidentelor de muncă a fost formulată. deficienţele majore de funcţionare a sistemului ommaşină-mediu pot să conducă la accidente mai puţin grave. tehnice sau psihologice. înţepături. plăgi. fie pot fi cauzate de angajat.1. precum şi la asigurător. electrice. Fig. striviri. După urmările asupra victimei: accidente care produc incapacitate temporară de muncă (maximum 30 de zile). 164 . ele pot proveni fie din condiţiile de muncă. la trunchi. 3. Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către aces­ ta la inspectoratul teritorial de muncă. la membrele superioare sau inferioare. 4. în care acţiunea sau reacţia unui obiect. înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare. chimice.IV Construcţii . 4. A c o r d a r e a p r im u l u i a ju t o r ÎN C A Z D E A C C ID E N T 4. După locul leziunii: la cap. insolaţii. unele cauze mici se pot solda cu consecinţe deosebit de grave. O caracteristică a tuturor accidentelor de muncă este lipsa de legătură între intensitatea cauzelor şi mărimea efectelor. intoxicaţii. Astfel. amputări. prin iradiere sau combinate. leziuni multiple. în 1931.

Indicatoare de obligare Indicatoare de interzicere Indicatoare de atentionare Senine de foc Ieşiri de urgenţă Punct sanitar Fig.4 1 . scuturi de protecţie sau alte măsuri similare pentru a ne asigura că distanţa maximă neprotejată dintre balustradă şi plintă nu depăşeşte 0. iar plăcile care alcătuiesc platforma trebuie să fie cât mai apropiate una de cealaltă. pentru a preveni crearea de spaţii în platformă. Toate schelele vor fi construite astfel încât să fie stabile. modificate sau demontate numai în conformitate cu instrucţiunile producătorului/furnizorului. Se vor prevedea balustrade de protecţie la o înălţime de cel puţin 0. O persoană poate fi considerată competentă datorită pregătirii profesionale şi experienţei. Aceste plăci trebuie să fie bine securizate şi fixate strâns.3 m. 4 . Căderea de la înălţime = 43% dintre accidentele mortale de pe şantiere Căderi de obiecte = 12% dintre accidentele mortale de pe şantiere Manevrarea de utilaje grele = 1 1 % dintre accidentele mortale de pe şantiere Accidente rutiere pe şantiere = 8% dintre accidentele mortale Electrocutare = 4% dintre accidentele mortale de pe şantiere Semnalizarea de securitate Semnele de securitate: O B L IG A T O R IU : A şa trebuie să facem IN T E R Z IS : Aşa N U trebuie să facem A T E N Ţ IE : Fiţi atenţi la pericole Este posibil să nu existe trepte la toate intrările şi atunci acestea pot fi improvizate.9 m şi plinte cu înălţimea de minimum 0. Se vor utiliza balustrade mediane. pentru a preveni căderea muncitorilor în acel interspaţiu. Spaţiul dintre platforma schelei şi faţadă sau suprafaţa verticală de lucru nu va depăşi 0.5 m. inclusiv în momentul în care sunt modificate. Indicatoare . sub imediata supraveghere a unei persoane competente. de către muncitori calificaţi. După momentul în care se resimt efectele: cu efect imediat sau cu efect ulterior. Schelele vor fi montate. Se vor lua măsuri corespunzătoare de precauţie pentru a împiedica orice cădere de pe schele. Un instructaj corespunzător trebuie furnizat de către organizaţii specializate.10 m pe laturile tuturor platformelor de unde o persoană ar putea cădea de la o distanţă de 1. Platformele trebuie să aibă lăţimea de minimum 0.Sănătatea şi securitatea muncii 6.6 m. fie poziţionate în pragul uşii sau fixate de partea laterală a clădirii.8 m.

se ţine cont de: .„cura te ipsum” (ai grijă de tine): se evită contactul direct cu fluidele pacientului (sânge. alcool iodat 200 ml. pahare de unică folosinţă. se foloseşte echipament de protecţie (măşti. faşă din tifon mică. 4. Trusa sanitară de prim ajutor (Fig. 4. N U atingeţi firele neizolate sau tablourile electrice Nu ştiţi dacă sunt sau nu sub tensiune Semnalizaţi pericol de electrocutare 4.M anual pentru clasa a IX-a Identifică riscurile privind.42) este dotată cu: foarfece cu vârfuri boante. Fig. vată hidrofilă sterilă. alcool sanitar. deschizător de gură din material plastic. Trauma Măsuri de prim ajutor Primul ajutor reprezintă o serie de tehnici medicale simple pentru salvarea vieţii. Trusa sanitară de prim ajutor Trusa sanitară de prim ajutor se compune dintr-o cutie din material plastic (foarte rezistent la şocuri). broşură cu instrucţiuni de prim ajutor conform normelor Comisiei Europene de Resuscitare. rivanol soluţie 1% 200 ml: apă oxigenată. creion. înainte de intervenţia tehnicienilor în urgenţele medicale sau a doctorilor. dispozitiv de respiraţie gură la gură. salivă). lucrului pe acoperiş. comprese sterile. înainte de a acorda cuiva primul ajutor. prin care se pot transmite diverse boli. Iluminarea Căile de acces Electricitatea Echipamentele de protecţie Ieşirile de urgenţă Ventilarea Apărătorile echipamentelor Zgomotul excesiv Alarmarea de incendiu Stingătoarele 60% din accidentele de pe şantiere se datorează căderilor de la înălţime şi sunt legate de folosirea schelelor. pansament cu rivanol. plasture.2. etanşeitatea corespunzătoare pentru protejarea conţi­ nutului faţă de praf şi umezeală este asigurată printr-o garnitură de cauciuc. faşă din tifon mare. leucoplast. scări. mănuşi de examinare.IV Construcţii . Avertizări Echipamentul obligatoriu de protecţie împotriva căderii este centura de siguranţă. garou 50 cm. bandaj triunghiular. pe care un om obişnuit poate fi antrenat să le folosească în situaţii de urgenţă medicală.42. caiet. siguranţa zonei: se evită acordarea primului ajutor în locuri cu trafic auto intens. mănuşi etc. balon oxigen. aţele din material plastic.3. 4. pansament individual. suport textil impermeabil pentru protecţia hainelor pacientului. Trusă san itară de prim ajutor. cu colţuri şi muchii rotunjite. kelen. ace de siguranţă. pericol electric / termic / de prăbuşire 166 .). batiste de hârtie cu soluţie dezinfectantă. suport cervical.

O ineficacitate cardiocirculatorie mai poate rezulta şi dintr-o tulburare majoră a ritmului (bradicardie sau tahicardie) sau dintr-o mare perturbaţie circulatorie (hemoragie masivă. cum vă numiţi. • Evaluarea prim ară. Cianoza buzelor şi a urechilor traduce anoxia tisulară. Tratament şi prognostic . Cauze . Dacă victima răspunde sau se mişcă.. cu pierderea urinei. iar midriaza (dilataţia fixă a pupilelor) arată răsunetul cerebral grav al acestei anoxii. în faza iniţială a stopului pot surveni convulsii.4 3 . Se solicită ajutorul medical calificat apelând 112.Constatarea stopului cardiocircu­ lator impune manevre imediate de reanimare: asigurarea eliberării căilor aeriene de orice obstacol. Se verifică periodic starea victimei. Cauzele directe cele mai frecvente sunt fibrilaţia ventriculară (activitate cardiacă anarhică). trebuie să anunţaţi: ce urgenţă aveţi. . dar fără eficacitate a inimii asupra circulaţiei). atestă ineficacitatea cardiorespiratorie. Evaluarea prim ară N ivelul de conştientă 167 . dacă victima este într-o situaţie potenţial periculoasă. embolie pulmonară).Un stop cardiocirculator provoacă în 15-20 secunde o pierdere a conştienţei şi opreşte comanda respiratorie. Mişcările respiratorii sunt -absente sau înlocuite prin secuse respiratorii intermitente. se recomandă mutarea acesteia într-o zonă sigură sau semnalizarea adecvată a perimetrului.Sănătatea şi securitatea muncii IV etc. Sim ptom e şi semne . complicaţia unei cardiopatii ischemice (infarct miocardic). percepută pe carotidele de pe fiecare parte a gâtului sau pe artera femurală în regiunea inghinală. până la sosirea echipei medicale. deci este conştientă. Nivelul de conştientă Se scutură victima cu grijă de umeri şi se întreabă cu voce tare „Ce s-a întâmplat? Vă simţiţi bine?” sau i se solicită să răspundă la comenzi precum „Vă rog să deschideţi ochii!”. asistolia (absenţa unei activităţi electrice) şi disociaţia electromecanică (activitate electrică persistentă. 4 . în general.„primum non nocere” (întâi să nu faci rău): se evită orice acţiune ce ar putea mai degrabă dăuna victimei decât să îi ajute. care antrenează o oprire a perfuzării organelor vitale este denumită în mod obişnuit stop cardiac. de la ce număr de telefon sunaţi. unde este urgenţa. O primă condiţie este să vă asiguraţi încă o dată că nu este în pericol şi să încercaţi să identificaţi motivul pentru care a ajuns în acea poziţie. Dispariţia pulsului. se lasă în poziţia în care a fost găsită. efectuarea unei respiraţii F ig. Se mai vorbeşte adesea şi de o ineficienţă cardiovasculară. unde vă aflaţi.Un stop cardiocirculator este. • Stopul cardiac încetarea spontană ireversibilă a unei activităţi cardiace eficace. D upă apelarea numărului 112.

Apoi se începe resuscitarea cardio-pulm onară prim ară. salivă. 168 . blocând astfel căile aeriene superioare. Nu se pierde timpul căutând obstrucţii ascunse. cu ventilaţie artificială şi masaj cardiac extern executate succesiv. Masajul cardiac este urmat până la reluarea unei activităţi cardiace spontane suficiente. Seîndepărtează orice cauză de obstrucţie evidentă din gură (dantură ruptă. In general. ABC-ul resuscitării Pentru evaluarea funcţiilor vitale. Această etapă poate fi executată simultan cu verificarea respiraţiei. până la sosirea unui personal calificat sau până la declararea morţii de către un medic. SIM Ţ IŢ I şi V E D E Ţ I” timp de minimum 5-10 secunde. spre faringele posterior. timp de 5-10 secunde. şoc electric extern în caz de fibrilaţie ventriculară). 4. se respectă următoarele etape: ^ Se eliberează căile aeriene prin înclinarea spre spate a capului accidentatului: se aşează o mână pe frunte şi cu două degete de la cealaltă mână se ridică mandibula. care este situată în şanţul format de muşchiul sternocleidomastoidian şi mărul lui Adam.M anual pentru clasa a IX -a artificiale gură-la-gură. ^ Se păstrează căile respiratorii libere. de asemenea. ^ Se verifică pulsul. Măsurile de salvare sunt înlocuite cu ventilaţia artificială după intubaţie traheală şi prin tratamente care depind de cauza stopului cardiocirculator (de exemplu. In cazul victimei inconştiente. Reanimarea trebuie să fie continuată până la recuperarea bolnavului (eficacitatea ei fiind judecată prin prezenţa unui puls femural şi prin ridicarea cuştii toracice în cursul respiraţiei gură-la-gură). fară a închide gura accidentatului. pot interveni următoarele situaţii: • Victima nu respiră şi nu are puls Prima măsură luată in acest caz este apelarea 112.IV Construcţii . se observă mişcările pieptului. Prin aplecarea asupra victimei cu faţa către torace şi ascultarea la nivelul cavităţii orale a victimei a zgomotelor respiratorii. sânge etc. este posibil ca limba să-i cadă în spate.44. Degetele arătător şi mijlociu localizează mărul lui Adam şi alunecă lateral pe gât până se simte bătaia în vârful acestora. Pentru a decide prezenţa sau absenţa respiraţiei „ASCULTAŢI. Pulsul poate fi palpat pe ambele părţi ale gâtului. Fig. proteze dentare rupte. ^ Se elibereazăgâtulde eventualele haine strânse. se simte şi se observă dacă victima respiră adecvat. limba se ridică şi eliberează căile aeriene. acesta se poate simţi cel mai bine pe artera carotidă. Făcând o hiperextensie a capului şi ridicând bărbia.). dar niciodată în acelaşi timp. restaurarea unei activităţi circulatorii prin masaj cardiac extern. se simte dacă există schimb de aer apropiind obrazul de nasul şi gura victimei. se ascultă.

4.46 . Fiecare respiraţie trebuie să fie suficient de puternică încât să determine mărirea volumului toracelui. solici­ tând ajutor medical calificat. Fig. în cazul în care situaţia a rămas nemodificată.Sănătatea şi securitatea muncii IV în cazul în care există un singur salvator. acest lucru repetându-se timp de un minut. linia umerilor fiind paralelă cu linia longitudinală a pacientului. se fac compresiunile astfel încât să se înfunde sternul cu o adâncime de aproximativ 4-5 cm (se numără cu voce tare „şi 1 şi 2 şi 3 şi 4 şi 5”). 4.48. apoi se aşază podul palmei celeilalte mâini tangent la cele două degete plasate pe piept. după care se apelează 112. Păstrând capul victimei în hiperextensie. Fig. de-a lungul acestuia. situat în partea inferioară a sternului. • Victima respiră şi are puls (Fig. cu bărbia ridicată. Se aşază mâna cu care s-a reperat apendicele xifoid peste mâna situată pe stern. Acesta este locul în care trebuie făcute compresiunile toracice.46. apoi se reevaluează starea pacientului. Cu capul victimei în hiperextensie se menţine gura uşor întredeschisă cu o mână. dar este inconştientă. 4. Fiecare ciclu începe şi se termină cu ventilaţia artificială.4.47) Se îngenunchează lângă victimă (care este poziţionată cu spatele pe un plan dur). în acelaşi timp se verifică dacă toracele se ridică. raportul ventilaţie / masaj cardiac trebuie să fie de 2:15. Fig. Când se ajunge la acest nivel. trebuie aşezată în poziţia laterală de siguranţă. 4. în timp ce cu cealaltă se susţine fruntea şi se pensează nasul. Volumul de aer pe care îl insuflaţi este mai important decât ritmul în care îl administraţi. Apoi se reevaluează starea pacientului şi se acţionează în funcţie de ceea ce se constată. dar are puls (fig.49) Dacă victima respiră şi are puls. se aşează etanş gura pe gura victimei şi se insuflă aer timp de 2-3 secunde. verificând periodic pulsul pacientului. Tehnica ventilaţiei artificiale (fig. după care se localizează punctul de compresie. cu braţele perpendicular pe stern. se fac două ventilaţii. se aşază mediusul şi arătătorul lângă inelar. Se inspiră profund aer. 169 . Cu coatele întinse. 4. fară ca degetele să se sprijine pe torace. până la apendicele xifoid (locul de mijloc unde se întâlnesc coastele). Se execută 10 cicluri.47.45. Fig. 4. • Victima nu respiră. 4. Cu degetul inelar se porneşte din partea inferioară a rebordului costal. Frecvenţa compresiunilor externe trebuie să fie de 80-100/min. se îndepărtează gura de gura victimei şi se lasă toracele pacientului să revină la volumul anterior. se continuă ventilaţia.48) în acest caz. prima etapă de acţiune constă în efectuarea unui număr de 10 ventilaţii artificiale. Tehnica masajului cardiac extern (fig.45) Se îngenunchează lângă pacient. 4.

trăgându-1 în sus şi menţinând piciorul pe pământ. Dacă sângerarea continuă şi pătrunde prin tifon sau oricare alt material aplicat pe rană. pacientul trebuie să se sprijine pe genunchi şi pe cot. Se întoarce pacientul lateral. precum o tăiere. 6. 2.IV Construcţii . Această poziţie reduce riscul unei lipotimii. 4. un accident casnic sau de automobil. se foloseşte o lenjerie curată. aşezând dosul palmei pe obrazul victimei. cădere etc. Se menţine presiunea până se opreşte sângerarea. trebuie presată artera cea mai im portantă care irigă teritoriul unde este localizată plaga. Nu se sondează plaga şi nici nu se încearcă o curăţare prea adâncă. se rearanjează capul în hiperextensie şi i se deschide gura. Apoi se reevaluează situaţia şi se supraveghează pacientul până la sosirea echipajului medical. Dacă nu se găseşte altceva. se numesc hemoragii. Se întinde persoana accidentată pe spate. Apoi se pansează rana înfaşurând strâns cu bandă adezivă sau o faşă. ele se produs din cauza unor leziuni traumatice. Se trece celălalt braţ al victimei peste torace. de exemplu. Se presează direct pe plagă cu un tam pon steril. capul ar trebui să fie pe un plan puţin mai jos decât trunchiul sau picioarele ar trebui ridicate. apoi se eliberează căile aeriene prin hiperextensia capului şi ridicarea bărbiei. crescând irigarea sanguină cerebrală. 3. Tratamentul de urgenţă în cazul hem oragiilor Pentru a opri hemoragia unei plăgi. Dacă este posibil. nu se îndepărtează. Scurgerile abundente de sânge. Nu se îndepărtează însă obiectele care au străpuns victima. 4. In general. Se ridică genunchiul victimei (cel opus faţă de salvator). o lenjerie curată sau un articol de îmbrăcăminte. externe sau interne. îndoind antebraţul în sus. ridicaţi locul care sângerează.M anual pentru clasa a IX-a Se îngenunchează lângă victimă. Dacă sângerarea nu se opreşte prin presiune directă.50. mai curând se adaugă alte materiale absorbante deasupra. Se aşază braţul cel mai apropiat al victimei în unghi drept faţă de corp. Se îndepărtează resturile sau m urdăria vizibilă de la nivelul plăgii. Trebuie sa fie oprită sângerarea. Se ţin degetele fixate. • Hemoragiile Fig. se foloseşte propria mână. Dacă acestea nu sunt la îndemână. în urma ruperii sau tăierii unui vas sangvin. se solicită ajutor medical calificat. se urmează etapele: 1. se presează artera principală a braţului deasupra osului. Prin apelarea numărului 112. în cazul unei răni localizate la mână sau antebraţ. 170 . iar cu cealaltă mână se continuă exercitarea presiunii chiar pe plagă. 5. Dacă este posibil. Se prinde cu o mână umărul opus faţă de salvator şi cu cealaltă mână genunchiul pacientului.

. .Se strâng între degetul mare şi cel arătător părţile moi ale nasului . . este bine ca persoana să se odihnească ţinându-şi capul ridicat. .Vânătăi pe gât.Se presează ferm aripile nasului de oasele faciale. în cazul în care este necesar. .După o sângerare. se repetă aceste mişcări până când sângerarea se întrerupe. Seim obilizeazăpartealezatăacorpului odată cu sângerarea oprită.Sensibilitate abdominală. pot fi oprite şi de acasă. cel mai curând posibil. . Prim ajutor pentru hemoragiile nazale Majoritatea hemoragiilor nazale creează un disconfort minor şi. în eventualitatea unei leziuni traumatice interne. torace sau abdomen. se caută următoarele semne: . Dacă sângerarea este serioasă şi se produce destul de frecvent.Sângerarea din ureche. se ţine capul în poziţie verticală . sau vărsături sau tuse cu expectoraţie sangvinolentă. Se lasă bandajele pe loc şi se transportă persoana la camera de gardă a spitalului.Fracturi. .aripile nasului. posibil asociată cu întărirea sau spasmul muşchilor abdominali. .nu trebuie ca persoana să se întindă la orizontală şi să-şi sprijine capul pe genunchi. Identificarea unei hemoragii interne. . corpul se relaxează. se rămâne în această poziţie timp de cinci minute. Oprirea hemoragiei nazale .Sănătatea şi securitatea muncii n Wm/iiBUmm 7. de obicei.Se aplică un cub de gheaţă în zona nasului. rect sau vagin.Dacă este posibil.Stând jos pe un scaun. nas. se recomandă prezentarea la un consult pentru a cerceta dacă aceste hemoragii nu constituie de fapt simptomele unei boli grave.

Manual pentru clasa a IX -a 1. obiecte grele. 5.Construcţii . hematoame d. 4. precizate în coloana B . care antrenează o oprire a perfuzării organelor vitale este denumită în mod obişnuit stop cardiac.dispozitiv de respiraţie gură la gură .foarfece cu vârfuri boante. Enumerează etapele opririi hemoragiei unei plăgi.faşă elastică. trebuie aşezată în poziţia de şezut. . în urma ruperii sau tăierii unui vas sangvin. b. . căderi de la înălţime.suport cervical. . leziuni multiple 3. a. accidente rutiere. electrocutări b. A 1.ace. Din lista de mai jos. selectează materialele din trusa de prim ajutor care sunt necesare în cazul unei entorse: . intoxicaţii B e.garou 50 cm. . c. Identifică desenele de mai jos şi specifică în cazul cărui accident se iau măsurile de prim ajutor.rivanol . toxiinfecţii c. spălarea mâinilor. se numesc hemoragii. comunicarea. Citeşte cu atenţie următoarele afirmaţii şi notează-le cu A pe cele adevărate şi cu F pe cele false. 6. 172 .deschizător de gură din material plastic. încetarea spontană ireversibilă a unei activităţi cardiace eficace. . Dacă victima respiră şi are puls. identifică cauzele producerii accidentelor în şantiere: sărituri. accidente mecanice 2. accidente mortale a. Asociază cauzele din coloana A cu leziunile specifice acestora. accidente electrice 3. 2.Kelen. dar este inconştientă. Scurgerile abundente de sânge. echipamentul de protecţie. accidente chimice 4. Din lista de mai jos. externe sau interne. .

să numeşti materialele specifice utilizate la fiecare categorie de lucrare în parte. .să prezenţi proprietăţile materialelor din domeniul instalaţiilor pentru construcţii. * să recunoaşti tipurile de materiale pentru instalaţii.să verifici dimensiunile. .să corelezi materialele cu domeniul de utilizare. * să sortezi materialele după utilizare. fitinguri şi piese de îmbinare specifice. . .să prezinţi materialele pentru instalaţii de combaterea incendiilor. . . . -să precizezi unităţile de măsură pentru materiale. . .să clasifici armăturile după rol şi sistem de închidere.să clasifici tipurile de aparate şi materiale.să clasifici obiectele sanitare după rol şi material de execuţie.să identifici tipurile de armături.să identifici principalele proprietăţi fizice şi mecanice ale materialelor. . .să identifici tuburile şi ţevile folosite pentru instalaţii. .V MATERIALE DE INSTALAŢII M o d u lu l După parcurgerea acestui modul veifii capabil: .să respecţi cerinţele calitative conform documentaţiei.să detectezi defectele vizibile. .

. M ateriale plastice: conducte. polietilen ă etc. stâlpi din beton armat.. zgură. răşin i naturale. Lucrările de instalaţii se execută înaintea lucrărilor de finisare a construcţiilor. L em n ul: m asiv şi prelucrat . M ateriale specifice categoriilor de lucrări Lucrările din domeniul construcţiilor utilizează o mare varietate de materiale. folii. U n it ă t i 1. cauciucuri. lacuri. M ateriale sintetice: spum e epoxidice. spum e M ateriale ceramice. console. bride etc.. secundare sau prefabricate. Tabel 5.1 Categorii de lucrări M o rtare: de diferite mărci B etoan e: de diferite mărci Materiale Z id ării: din cărăm idă. bitum uri. spum e. piese obiecte san itare din policloru ră de vinii. sau sm oala şi răşinile sintetice pentru izolaţii Izolaţii G ru n d u ri şi vopsele anticorozive. profile metalice sau material lemnos şi zidării). şi răşinoase Instalaţii n aturale sau sintetice pentru izolaţii.. M ateriale ceram ice: conducte. albe şi ductile pentru con ducte şi fitinguri M ateriale pe bază de: bitum . Lucrările de construcţii se compun din lucrări complexe. plăci etc. Profile m etalice: oţel cornier. d e m ă su r ă Pro p r ie t ă ţ i. Finisaje pentru construcţii G run duri. sub formă de materii prime. Z ăcăm in te naturale: vată m inerală. m aleabile. pornind de la primii paşi de execuţie şi până la finisare. . profile. sticlă. Structura de rezistenţă a construcţiilor este executată în cadrul lucrărilor de structuri (fundaţii.V Construcţii . M a t e r ia l e d e c o n s t r u c ţ ii. gleturi şi vopsele.1. con ducte. beton arm at sau sim plu Structuri pentru construcţii Fier-beton: din oţel-beton pentru arm ături Profile m etalice: oţel-cornier. U sau T C ăi de com unicaţie 174 . obiecte sanitare Z id ării: căm ine de vizitare. profile tip I.. grinzi. obiecte sanitare etc.Manual pentru clasa a IX-a 1.1 sunt enumerate materiale de construcţii specifice categoriilor de lucrări. în tabelul 5. spum e M ateriale plastice. burete extrudat M etale: feroase şi neferoase pentru con ducte şi arm ături Fon te: cenuşii. U sau T G ru n d u ri şi vopsele anticorozive. proifile tip I. vopsele. staţii de reglare a gazelor M o rtare: prinderea con solelor şi a bridelor pe zidării B etoan e: căm ine de apom etru. de vane A sfalturi: norm ale şi sintetice Fier-beton: pentru arm ături. burete extrudat. roci.

con ducte din polietilenă e.Materiale de instalaţii V Un rol important pentru domeniul construcţiilor. instalaţiilor şi lucrărilor publice îl joacă utilităţile. polistirenu l expandat 1. este cancerigen motiv pentru care este înlocuit cu alte m ateriale termoizolante. infrastructura şi sistemul de comunicaţii. A P L IC A Ţ IA 2 Asociază materialele de construcţii şi instalaţii din coloana A cu categoriile de lucrări din coloana B. ^<^o < x» x > o <)<x x x » o o < > < > cooo» ^ o< :> oo< xxx> o « jo c o o <><> 175 . fară de care lucrările de construcţii nu s-ar putea realiza. lucrări de structuri 2. A P L IC A Ţ IA 1 In exemplele de mai jos sunt prezentate cinci materiale corespunzătoare categoriilor de lucrări: structuri. gresie ceram ică d. instalaţii. izolaţii. dar conform statisticilor. A B a. Precizează categoriile de lucrări corespunzătoare fiecărui material. căi de comunicaţii. izolaţii xxxxxxxxxxx ooo i X><XKX>>0<K<XXXX>-:X>0<X><>C> <X>:>'X><^ • Azbestul este un foarte bun izolator term ic. căi de com unicaţii 4. cabluri din oţel b. finisaje. lucrări de finisaje 5. betoan e arm ate c. instalaţii 3.

densitatea şi greutatea specifică contează la suportarea sarcinii mecanice. în procente. greutatea specifică. .100 . Masa. unde intră atât porii închişi. Din această cauză. întâlnim materiale de instalaţii executate din beton. contractarea.volumul.2. chimice. de ventilare sau de încălzire centrală etc. tuburi şi armături. de gaze naturale. 100 [%] sau C = — < 1 P P unde pa .porozitatea totală reprezintă totalitatea porilor materialului. iar m . P . densitatea. compactitatea. coroziunea.C [ %]S I C + P = 100 176 . ^ Compactitatea (C) arată. adică prin cantitatea de apă absorbită de materialul cufundat în apă sub unitate de timp. Lucrările de construcţii ocupă o parte însemnată în cadrul celor pentru instalaţii. ^ Porozitatea (P) se exprimă în procente şi este de două tipuri: porozitate totală şi aparentă . Proprietăţile fizice ale materialelor de instalaţii sunt: masa. mecanice In execuţia instalaţiilor în construcţii se utilizează o mare varietate de materiale specifice ficărui tip de instalaţie în parte. a presiunii şi a debitelor de fluide care urmează a fi transportate prin conducte. Proprietăţi generale: fizice. gradul de îndesare a materialului pe unitatea de volum. Proprietăţile generale cerute de materialele de instalaţii diferă în fucţie de locul utilizării: instalaţii de apă.V Construcţii . de canalizare. de la cele fizice. Proprietăţile calitative ale lucrărilor de instalaţii depind foarte mult de proprietăţile materialelor utilizate. porozitatea.porozitatea aparentă (Pa) se determină prin absorbţia de apă. Densitatea p = m/ V [kg/m3] unde V . mecanice până la cele de durabilitate.densitatea aparentă. a. C = £ £ . alcătuind structura pe care se clădesc instalaţiile. proprietăţile în raport cu apa. cât şi cei deschişi. materiale ceramice. metale şi materiale sintetice. executate din varietatea de materiale amintite mai sus. materiale plastice. fuzibilitatea.materialului.Manual pentru clasa a IX-a 1. Relaţia matematică dintre cele trei proprietăţi este cea utilizată la fizică. dilatarea.

rezistenţa la forfecare (Rf). Pentru combaterea ei în prezent se folosesc materialele plastice sau acoperirile anticorozive. Acestea sunt foarte folosite şi la materialele plastice. aceste propri­ etăţi au un rol hotărâtor. > Rezistenţa este proprietatea materialelor de a se opune deformării sau ruperii sub acţiunea unor forţe exterioare. materialele se contractă la rece. forfecare. In general. Acest lucru se elimină prin fabricarea de conducte multistrat cu barieră de oxigen. care creează probleme în funcţionarea instalaţiilor. local şi intercristalin. b. materialele metalice îşi pierd din greutate (devin poroase şi îşi reduc volumul). In exploatare.Prin utilizarea materialelor plastice se pune problema procesului de difuzie a oxigenului (trecerea oxigenului prin porii materialelor de instalaţii). > Fuzibilitatea este proprietatea materialelor de a se putea topi. sau rezistenţa la oboseală (Ro) a unui material se determină pe epruvete etalon. .Materiale de instalaţii V ^ Dilatarea şi contractarea termică Oţelul prezintă o dilatare insesizabilă faţă de conductele din materiale plastice. . . prin încercarea unor epruvete tip. Proprietăţile mecanice ale materialelor de instalatii » Prin proprietăţi mecanice se înţelege capacitatea materialului de a se opune acţiunii forţelor mecanice exterioare.Coroziunea este proprietatea materialelor de degradare lentă prin oxidare.Temperaturile pe care trebuie să le suporte anumite materiale din instalaţii impun şi domeniul în care pot fi utilizate (instalaţii de apă rece sau caldă). . care reprezintă umiditatea cuprinsă în porii materialelor de construcţie folosite în aer liber. răsucire şi Ia uzură etc.Rezistenţa la îngbeţ-dezgheţ sau gelivitatea. sub acţiunea mediului umed sau în urma agenţilor chimici. iar la cald îşi măresc volumul. 'P Proprietăţile în raport cu apa sunt: .5. rezistenţa la întindere (Rî).1. Rezistenţa la compresiune (Rc). Aceste proprietăţi sunt hotărâtoare pentru deformabilitatea şi prelucrabilitatea materialelor. Prin acest proces. întindere. materialelor li se determină duritatea şi rezistenţa la: compresiune. F ‘g. care se exprimă în [%] şi reprezintă cantitatea de apă absorbită din atmosferă în porii materialelor poroase.Umiditatea (U). Coroziune B 177 . Coroziunea se manifestă în trei forme: superficial. Metodele de îmbinare prin sudură sunt îmbinări fuzibile. Din cauza schimbărilor de temperatură.

Epruvetele In figura alăturată sunt reprezentate tipurile de epruvete utili­ zate pentru determinarea forţelor şi momentelor care acţionează asupra materialelor.presiunea. ^ Duritatea-.3.Manual pentru clasa a IX-a 0 I Li J p Valorile măsurate se determină în daN /cm2 De exemplu: Rc = P /A [daN /cm2] Rî = P /A [daN /cm2 ]S 1 unde: P . Rockwel şi Vickwers. Precizează fenomenul corespunzător fiecărui material în parte. Fig. Pentru celelalte două forme de determinare avem cifra de duritate HRA .metoda Rockwel . în vederea aflării raportului de penetrare a unei bile în materialul unui metal. A P L IC A Ţ IA 1 In exemplele de mai jos sunt prezentate trei fenomene specifice care se manifestă la materialele metalice feroase sub acţiunea mediului în care ajung.aria secţiunii epruvetei pe care se exercită forţa. Valoarea lui d este urma lăsată de boia aparatului. în desenul alăturat este prezentată metoda Brinell.V Construcţii . A parat de încercări 178 . epruvetele fiind prinse în bacurile acestor aparate aşa cum se poate vedea în figura 5.şi cifra de duritate HV metoda Vickers. Se determină prin aparate de încercări numite durimetre. iar A . este proprietatea corpurilor solide de a se opune pătrunderii în masa lor a altor corpuri solide. exprimată în daN/mm2. Măsurătorile făcute vor fi urmate de tipul metodei de verificare alese. Momentul reprezintă forţa înmulţită cu deplasarea ’M = P x’d încercările se execută pe aparate de încercări. Deosebim trei metode mai utilizate: Brinnel.3. Valoarea determinată este cifra de duritate HB. 5.

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m asa . • Unităţile de măsură pentru proprietăţile materialelor se regăsesc în tabelul următor. Tabelul 5. Există unităţi fundamentale şi unităţi derivate. Nr.Rî rezistenţa la uzură .uzura duritate diam etre Unităţile de măsură k g /m 3 sau g /c m 3 N N /m 3 % % % d a N /c m 2 d a N /c m 2 % H V d a N /m m 2 ţoii (inch) sau m m . Unităţile de măsură utilizate pentru materialele de instalaţii • Unităţile de măsură sunt cunoscute din SI (Sistemul Internaţional de unităţi).2 Nr. crt.C p orozitatea .G greutatea specifi că . Specifică în dreptul fiecărui desen tipul de efort la care este supusă flanşa.3. 1 ( e 2 ■ Flanşă supusă la solicitări_______Denumirea solicitării e 5 ? e € 3 .Materiale de instalaţii A P L IC A Ţ >IA 2 în schiţele din tabelul de mai jos sunt reprezentate prin săgeţi eforturile la care este supusă o îmbinare prin şurub cu flanşe.m Proprietăţile materialelor kg densitatea sau m asa specifică .U rezistenţa la com presiune .X TO | 3 3 e JL a 4 _ m o 1.p greutatea .y com pactitatea .R c rezistenţa la întindere .P um iditatea .

4 Denumire K ilo m etru l2 H ectom etru l2 D ecam etru l2 M etrul2 D ecim etrul2 C en tim etru l2 M ilim etrul2 lugăr Simbol km 2 hm 2 dam 2 m2 dm 2 cm 2 mm2 iu Valoare 1 . care derivă din lungime şi lăţime.Construcţii . Tabelul 5.0 0 0 m 2 10. conductele din oţel.0001 m 2 0 . suprafeţe şi volume. Un ţol este egal cu 25. în tabele următoare sunt prezentate exemple pentru lungimi. Lungimea este o mărime fundamentală. Pentru a avea o imagine mai clară asupra derivatelor unităţilor de măsură ale materialelor. au filetele de îmbinare în paşi de filet withforth.001 m 0 . ţevii din oţel destinate instalaţiilor. * Unitatea de măsură ţoii (inch) nu se referă la diametrul * • exterior a ţevii.000 m 2 100 m 2 1 m2 0.3 Denumire K ilom etrul H ectom etrul D ecam etrul M etrul D ecim etrul C en tim etrul M ilim etrul M icrom etrul Inchi (ţol) M ilă Picior Simbol km hm dam m dm cm mm Mm in mi Valoare 1000 m 100 m 10 1 0. unitatea de măsurare a diametrelor este în milimetri. ceea ce duce la o unitate de măsură a diametrelor în ţoii (inch).00 0 . . Unităţile de măsură pentru lungime sunt utilizate la exprimarea măsurii: lăţimilor.0 2 5 4 m 1609 m 0 .1 m 0. Tabelul 5.01 m 2 0. razelor.4 mm.01 m 0.3 0 4 8 m Alte mărimi 2 . din metal sau din plastic. ca în celelalte cazuri.6 4 m 2 Alte unităţi H ectaru l A rul ■ . La celelalte tipuri de conducte. negre sau zincate. diametrelor. grosimilor.0 0 0 0 0 lm 2 5 7 5 4 . distanţelor. înălţimilor.54 cm 12 in Suprafaţa (sau aria) este o mărime măsurată indirect.0 0 0 0 0 1 m 0 . Unitatea fundamentală pentru arie în Sistemul Internaţional de unităţi de măsură este metrul pătrat.Manual pentru clasa a IX-a Pentru instalaţii. ci la diametrul interior al * .

Scrie multiplii şi submultiplii unităţii de măsură kg. . 2m 2m R: .00 l m 3 1 m3 1 . calculează-i volumul exprimat atât în metri cubi cât şi în litri.Specifică corelaţia dintre unitatea de măsură ţol şi milimetru.781 0 . Se obţine prin înmulţirea ariei bazei cu înălţimea. A P L IC A Ţ * IA 2 Un rezervor are următoarele dimensiuni: 3 m lungime.0 0 0 0 0 1 m 3 0. Când volumul este ocupat de lichid. 2 m lăţime şi 2 m înălţime.Specifică la ce proprietăţi ale materialelor se regăsesc daN /cm 2. .0 0 0 0 2 8 *1 0 '3 m 3 1 1 Simbol cm 3 dm 3 m3 1 g1 bl Alte mărimi 3.1 1 6 m3 A P L IC A Ţ î IA 1 . Tabelul 5.5 Denumire C en tim etru l cub D ecim etru l cub M etrul cub L itru l G alon ul Barrel Valoare 0 .Materiale de instalaţii V Volumul este domeniul mărginit de suprafeţe. el se numeşte capacitate.

a dislocui.... Care este unitatea de măsură a diametrului ţevilor din oţel pentru instalaţii? Care este unitatea de măsură a diametrului ţevilor din PVC ? 1 ...... care au proprietatea d e ..... Enumeră două proprietăti care caracterizează lichidele: 2.. Calculează volumul pentru un rezervor cu lungimea de lm şi raza de lm......sau sub formă de bucăţi...... 2.. curge (este lichid la temperatura ambiantă a camerei) 6.... se perimează 4..între ele materialele... 3.. Numeşte câte trei materiale din fiecare dintre categoriile următoare: plastice...... se dizolvă în apă 2.. mercur 1.. argilă e.... 7...... A a.. Enumeră trei materiale extrase direct din sol (din pământ) 4........ rugineşte (se oxidează) 3... metalice....... .. ...Construcţii . Lianţii sunt materiale naturale sau artificiale. apă d.. în vrac..... lemn b. Asociază materialele din coloana A cu proprietăţile acestora din coloana B........ de origine organică vegetală.. metal c... Completează spaţiile libere cu cuvintele din următorul grup: a lega. ceramice.. se aprinde uşor 5........... se dilată 5.Manual pentru clasa a IX-a 1.... granulare............ 6....

Stru cturi de construcţii Fig. grinzi şi zidării. 5.Materiale de instalaţii w $ m V 2 . 5. durabilă şi rezistentă la acţiunea mediului înconjurător. căile ferate şi podurile asigură transportul oamenilor şi al materialelor. de încălzire centrală. Lianţii joacă un rol foarte important în execuţia construcţiilor folosindu-se mortare. Domenii de utilizare Orice construcţie trebuie să fie stabilă.). Căile de comunicaţii . BCA. 5. cleiuri adezivi etc. materiale plastice. şi al oamenilor la diferite destinaţii. instalaţii de curenţi slabi: semnalizare. poduri. Ele cuprind lucrări de instalaţii sanitare. Sunt lucrări de drumuri. aşa că materialele utilizate la ridicarea ei trebuie să reziste la multiple solicitări în timpul utilizării. 5-5.6. Finisaje ■ Fig.1. deoa­ rece stabilesc gradul de confort şi chiar nivelul de trai al utilizatorilor construcţiei respective. Instalaţii pentru construcţii Fig.7. căi ferate prin care se asigură transportul materialelor. Structurile construcţiilor jocă rolul elementului de rezistenţă (partea portantă a sarcinilor). zugrăveli. zidărie sau lemn. produse ceramice. Lucrările de finisaje înglobează o marjă mult mai mare de materiale prime şi prefabricate.drumurile. camere de luat vederi etc. instalaţii electrice pentru construcţii. vopsitorii. în condiţii civilizate şi de siguranţă. Finisajele au rolul acoperitor din punct de vedere estetic. BCI. de ventilare şi condiţionare a aerului. produse extrase petroliere şi lemnul. profile metalice. Instalaţiile din construcţii sunt deosebit de importante. Fig. mortare. la o varietate mare de tipodimensiuni (lucrări de gletuiri. metale. Sunt lucrări de executare de fundaţii. Se execută din beton armat. stâlpi. placări cu plăci ceramice pentru pereţi şi pardoseli etc. In realizarea construcţiilor se utilizează betoane. Condiţia de durabilitate este asigurată printr-o alegere judicioasă a materialelor de execuţie. M a te r ia le d e in s ta la ţii 2. Căi de comunicaţii 183 . conferind construcţiilor un aspect plăcut.8. interfon.

.............. Conform schemei de mai jos.............. în care intră: obiectele sanitare.. gurile de aspiraţie sau de refulare etc.................... 2................. b....... ............................. orice tip de instalaţie este structurată în jurul obiectelor de utilizare................... d........... Polietilenă 4..... 1. b.......... 1...................... Sticlă 2........ sobele cu gaz......................... Cablu din oţel-beton arm at 5... 1.........3 .... Realizează corespondenţa dintre materiale şi domeniile de utilizare...... A P L IC A Ţ > IA 2 In figurile de mai jos sunt prezentate trei domenii specifice care utilizează materialele enumerate.. de temperatura fluidului transportat... 3 . e........ c........................... .............. 3.... Enumeră pentru fiecare domeniu. 1........Construcţii .........2......... 1. Proprietăţile materialelor utilizate în instalatii 5 Materialele de instalaţii diferă mult în funcţie de tipul de instalaţie..................... trei materiale utilizate: a...................................................... ........ 1.....3 ............Manual pentru clasa a IX-a A P L IC A Ţ IA 1 Precizează domeniile de utilizare a materialelor de construcţii şi instalaţii: a........................ 2............................................. Lemn 2.c..... ............................... corpurile de încălzire............. 2..... d.. 2........ de forma de agregare a fluidului transportat şi de destinaţia obiectelor de utilizare..... e...........2 ................................. .................................................. Profile din oţel 3..3 ................ 184 ............

port-prosop. din categoria aparatelor.regimuri de temperaturi ridicate -. toate conductele trebuie să reziste diferenţelor şi nivelurilor mari de temperatură în timp şi să aibă bariere de oxigen prin fabricaţie. pentru prepararea apei calde. ceea ce impune o restricţie sanitară foarte riguroasă. Instalaţiile de încălzire centrală prin specificul lor . Aceste instalaţii impun o altă plajă de materiale pentru conducte. se utilizează materiale izolatoare împotriva pierderilor de căldură. Materialele de etanşare joacă un rol foarte important. hidrofoare. nu sunt acceptate. iar peste diametre de Dn de 160 mm se poate trece la utilizarea tuburilor din beton sau a canalelor turnate din beton armat. Fig. Instalaţiile tehnico-sanitare interioare de apă rece şi caldă lucrează. în România există un Normativ Naţional care reglementează materialele utilizate pentru aceste tipuri de instalaţii. port-săpun etc. Tuburile de canalizare exterioară se execută din materiale plastice. tuburilor. pieselor de îmbinare şi al pompelor care intră în categoria aparatelor. pun probleme la formarea dopurilor de aer în funcţionare. în general. 185 . în această categorie intră conductele din plumb. Instalaţie de încălzire prin pardoseală c. îmbinările şi etanşările utilizate să reziste temperaturilor ridicate şi fluidelor folosite ca agent termic în instalaţie. 5. aluminiul etc. Astfel. oţelul inox.10. Legăturile dintre tuburile reţelelor exterioare se face prin cămine de vizitare executate din beton armat. rezistă Ia şocuri şi au proprietăţi antizgomote. Din această cauză conductele. cum ar fi: oglinzi. specialiştii au atras atenţia asupra utilizării conductelor prin care se dezvoltă uşor bacteria legionella. pompe etc. Din această cauză. cu apă potabilă şi menajeră. aluminiu sau din azbociment etc. Pentru protejarea instalaţiilor faţă de intemperii. Acest neajuns se poate reglementa şi prin menţinerea apei reci sub temperatura de 15 °C sau a apei calde peste 28"C. în sensul că asigură etanşeitatea îmbinărilor din instalaţii. b. precum: oţelul. care prin materialul lor pot provoca îmbolnăvirea utilizatorilor. Se utilizează materiale plastice cu barieră de oxigen şi metale feroase sau neferoase. a. în ultima vreme. etajere. Instalaţiile de gaze naturale combustibile transportă gaze cu densitate redusă şi cu proprietăţi de inflamabilitate foarte ridicată. Accesoriile sunt obiectele auxiliare utilizate în instalaţii.Materiale de instalaţii V Transportul fluidelor se realizează prin intermediul conductelor. amintim: aparate pentru prepararea agentului termic. respectiv pentru păstrarea fluidelor transportate la parametrii optimi. inele din beton armat sau zidărie din cărămidă. Instalaţiile de canalizare se recomandă a fi executate din tuburi care nu se oxidează. cuprul.

iar la conductele interioare. cum ar fi vata minerală. Sunt în curs de omologare şi conductele din cupru. cămine de vane de linie. Pe reţele exterioare şi la branşamente subterane exterioare se pot utiliza conductele de polietilenă de înaltă densitate (PEHDG). Materialele se aleg ţinându-se cont de condiţiile de mediu în utilizare. Completează spaţiile cu denumire corectă a materialelor 186 . d. Pentru a prevenii coroziunea conductelor din oţel. Pentru a prevenii acţiunea intemperiilor asupra parametrilor fizici ai fluidelor transportate în conductele de instalaţii s-a recurs la utilizarea materialelor izolatoare termic.V Construcţii . sub formă de tubulatură circulară sau rectan­ gulară din tablă. grunduri protectoare anticorozive. în general. pe reţelele exterioare se aplică straturi de hârtie cerată şi bitum. materialele utilizate în acest domeniu au culoarea specifică de marcaj galbenă.Manual pentru clasa a IX-a Pentru instalaţii interioare nu se acceptă decât conducte din oţel negru tras. Instalaţiile de ventilare şi condiţionare a aerului utilizează toată gama de materiale. dar cu condiţii legate de grosimea materialului ţevii şi metodele de etanşare a îmbinărilor. îmbinate prin sudură. din oţel. Reţelele exterioare au blocuri de ancoraj. vata sticlată sau cochiliile de burete extrudat. Instalaţiile sunt completate de construcţii anexe pentru a putea fi puse în funcţie. cămine de racord etc. A P L IC A Ţ IE în exemplele de mai jos sunt prezentate câteva materiale utilizate în instalaţii.

........................... con ductă din P V C tip U ........ Enumeră principalele categorii de materiale din domeniul instalaţiilor în construcţii............. c........ toate tipurile de conducte din materiale plastice rezistă la temperaturi ridicate.. instalaţii electrice c.......... c.. 2................... 2.......... a.............. con ductă de P E .............. instalaţii de aer con diţion at b..... Pe tuburile de ventilaţie se montează contoare de apă............................. b...................... Numeşte două construcţii anexe pentru instalaţii...... c. deoarece conductele de gaz rezistă la intemperii..... A /F A /F A /F A /F A /F ■ 187 ............................... d................................. ventilator centrifugal B a... Precizează principalele categorii de lucrări din domeniul construcţii....... d...... A 1........ a b......................... c................... Instalaţia de ventilare şi condiţionare a aerului prepară apă caldă menajeră...... b... 3... Bifează pentru fiecare enunţ adevărat litera A şi pentru fiecare enunţ fals litera F......... conţin şi lucrări de construcţii....................... din coloana B............... 6............. a... instalaţii de canalizare d. Instalaţiile de ventilare au canalele de aer proaspăt executate din tablă zincată...................... instalaţii de ap ă rece e....... instalaţii de gaze naturale 5. con ductă din oţel negru tras........................................................................... Lucrările de instalaţii. 3......... Precizează domeniile de utilizare specifice instalaţiilor în construcţii....... a b.. 4............ instalaţii şi lucrări publice........ e......... 4......... d.... Instalaţiile de gaze pot fi executate pe exterior..... d.................................. Asociază fiecărui element din coloana A tipul de instalaţie corespunzător acestuia.....Materiale de instalaţii V 1. în afară de conducte şi armături.. In instalaţii.....................

prin con ectori dem on tabili Prin lipire cu adeziv. cu dimensiuni care nu sunt compatibile cu dimensiunile ISO. Ţevile de instalaţii din metal se comercializează tot în formă de bare de 3-4 m. Conductele din fon tă sunt executate din fontă cenuşie. iar cele cu diametre de 15 mm se comercializează şi sub formă de colaci de 50 sau 100 m colacul. fitinguri şi filet. Conductele din materiale plastice se comercializează la diametre mici în colaci. fitinguri şi piese de îmbinare Din cauza faptului că instalaţiile din ultima vreme au trecut la utilizarea unei serii foarte vaste de conducte şi armături. de încălzire centrală şi de gaze se îmbină prin metode de îm binare demontabile sau nedemontabile. prin flanşe. prin conectori n edem on tabili Pentru in stalaţii de apă potabilă nu se utilizează conducte din oţel negru sau fitinguri negre ci doar zincate. 3. T ip u r i d e m a t e r ia l e p e n t r u in st a l a ţ ii Ţevile pentru in stalaţii san itare. şi la diametre mai mari.Manual pentru clasa a IX-a 3.11. 5. Conductele metalice utilizate pot fi din oţel negru.6 îm binări dem ontabile Descriere Prin m ufe. Tipuri de materiale pentru con­ ducte. se livrează în formă de tuburi cu mufa la un capăt. în formă de bare. prin m ufe alunecătoare sertizate. cu mufe şi garnituri la un capăt. prin sudură prin polifuziune.6. C onducte din fontă Tuburile de instalaţii se comercializează sub formă de bare de 1-2-3 sau 6 m. fontă depresiune. zincate sau nu. tratarea separată a ţevilor faţă de fitingurile aferente ar fi foarte greu de înţeles.V Construcţii . fontă ductilă sau cupru. prin piese rapide. de 64-100 mm. Aceste conducte se utilizează mai mult la instalaţii prin care circulă apă cu temperaturi care depăşesc 110 °C. Fig. Tuburi şi ţevi folosite in instalaţii inte­ rioare şi exterioare O clasificarea a îmbinărilor este prezentată în tabelul 5. prin lipire tare. Conductele din oţel care se îmbină prin filet cu fitinguri au fitingurile uzinate din fontă maleabilă. oţel zincat. Tabel nr.5.1. Ele pot fi 188 . existând pe piaţă modele cu metode proprii de îmbinare. fontă de scurgere. nedem ontabile prin su du ră cap la cap. lipire m oale. Conducte.

4'A”. sau cu perete subţire pentru conducte de scurgere.m ufa stângad rap ta.15. Fonta ductilă se îmbină numai prin garnituri şi are partea interioară polietilenizată. lipire tare cu aliaj de argint. 5”. D iam etrele uzuale a ţevilor din oţel pentru in stalaţii sunt: V*”\ 3/8”. 1 VA”. Pe piaţă au apărut şi alte tipuri de conducte din PVC cu termenul de K. 28. La instalaţii industriale. îmbinarea lor se realizează prin mufe ştemuite sau prin garnituri. 3 . 18.cru ce. 5 . 4 . 22. 35 de mm până la 108 mm. 2 . utilizând fitinguri cu inel alunecător cu garnitură. se utilizează pentru scurgere. 1”. 5 . Conductele din PVC se utilizează de multă vreme şi la noi în ţară. Conductele KM rezistă până la 16 bari. care au utilizări atât pentru canalizare cât şi pentru apă sub presiune. 4-6 bari. care nu transportă ape potabile sau ape menajere.m u fa. cum ar fi: sfoara de etanşare. Ţevile din cupru pentru instalaţii sunt cuprinse în standarde europene speciale EN 1057. 5H”. 2”. Diametrele nominale uzuale sunt de la 12. iar etanşarea se realizează cu cânepă sau alte materiale de etanşare. 3V4". dar se fabrică mai mult cu mufe şi garnitură.14. 5. Se utilizează fitinguri executate din fontă maleabilă neagră. C onducte din cupru Fig. Fitinguri din fon tă m aleabilă: 1. dar nu se mai utilizează. Conductele de tip U (uşor) erau utilizate pentru instalaţii de canalizare. Fig. 2 y2”” . Acest tip se îmbină prin fitinguri fasonate din PVC cu mufă. Conductele din PV C tip \J.reducţie. 5.5 la 2 mm. existau trei tipuri de conducte: U. Conductele din oţel negru şi oţel zincat se îmbină numai prin filet. Conductele din P V C K şi K M se pot îmbina şi prin mufare la cald.te u . 6” Fig. Conducte din PVC tip G se foloseşte pentru conducte de apă rece. 3”. 15. banda de teflon sau soluţia de etanşare. zincată sau din oţel. care prescriu cerinţe valabile în majoritatea ţărilor europene. pentru conducte de apă sub presiune. conductele de tip M (mediu) rezistau la presiuni de max. Pentru o trecere la filet se utilizează capete fitinguri mixte. Ţevile se livrează decălite. Tuburi şi piese PV C K M (U) Fig. îmbinările se fac prin mufare şi etanşarea se realizează prin lipire cu adeziv pentru PVC (codez). prin sudură sau prin presare.olandez drept. prin urmare deosebim ţevi dure şi moi. 6 . zincată sau din alamă zincată. (greu). Conductele din cupru se îmbină prin lipire moale cu cositor. 5.1 2 . se pot utiliza şi ţevi din oţel negru îmbinate prin filet cu fitinguri din fontă maleabilă neagră.Materiale de instalaţii V cu peretele ţevii gros. M şi G. şi conductele pentru presiuni de 10 bari PVC tip G. Numai ţevile având calitatea CuDHP se pot folosi în tehnica instalaţiilor. KM sau KG. Tuburi şi piese P V C G (KG) 189 . în trecut. 4”. având o grosime a peretelui ţevii de la 0.13. KA sau K G şi K D E M etc.

ca îmbinare nedemontabilă. Fig. f ) . conductă PE medie şi de înaltă densitate PEHD. c. * . Aceste conducte se comercializează în formă de colaci cu diametre cuprinse între 16 şi 32 mm £M8>@& t a m t V Fig. care poate fi interior (Female) sau exterior (Male). Denumirea de multistrat provine de la straturile care intră în alcătuirea peretelui conductei. 5. 5. îmbinările se fac doar prin sudură cap la cap sau polifuziune prin fitinguri electrosudabile.conductă simplă semitransparentă sau colorată utilizată mai mult pentru instalaţii de apă rece. d) . prin îmbinare demontabilă sau prin presare cu manşon alunecător. îmbinările demontabile prin fitinguri cu elemente de compresie rapide compuse din corp fiting şi piuliţa racordului din polietilenă. sau polietilenă moale b.19. prin strângere mecanică.17. * * * 190 . standardul respectat (ISO) şi m arca de fabrică. PE .X cu barieră de difuzie a oxigenului şi rigidizare din aluminiu.18. din nou adeziv şi încă un strat de polietilenă. Pentru a putea face îmbinări mixte se utilizează conector cu un racord prin filet. Se îmbină prin îmbinări nedemontabile: prin sudură cap la cap.reducţii. apoi presiunea de utilizare. sau prin conectori montaţi pe distribuitoare din alamă. apoi aluminiu. Conducta se poate poza sub tecuială în mod asemănător conductelor metalice. destinaţia. C ond uctă din PV C Fig. sau cu inel alunecător prin presare. Fitinguri cu elemente de com presie pentru conductă P E medie şi de înaltă densitate P E H D Conductele din polietilenă PE sunt foarte utilizate în instalaţii şi se comercializează în multe forme şi modele astfel: a.coturi.16. b) . Ea se îmbină prin conectori metalici cu filet. de culoare neagră cu dungă albastră pentru apa rece şi dungă galbenă pentru gaz. De exemplu: strat de polietilenă. 5. la distanţe egale (lm ) caracteristicile caracteristicile: seria de fabricaţie. Conectorii pot fi cu filet. Conducte PE multistrat PE-X Conductele din m ase plastice au m arcate. 5. lotul de fabricaţie. Polietilena fabricată la presiune înaltă se numeşte polietilenă de mică densitate. sau prin piese cu sudură prin polifuziune. e) .V Construcţii . cupru sau PEL. numită şi polietilenă dură.20.remificaţii duble. Ţevile fabricate la presiune medie au denumirea de polietilenă de mică presiune şi de densitate mare. Piesele de îm binare sunt: a) .ram ificaţii. Prin inelul de strângere din poliacetat şi inelul de etanşare din cauciuc nitrilic se pot realiza la conducte cu diametre nominale între 16 şi 110 mm. Conductele PE multistrat PE .coturi etaj. urm at de diametru şi grosim ea peretelui ţevii. Fitinguri conectori din alam ă Fig.reducţii m ufa. plus un strat de adeziv. se utilizează pentru ape cu temperaturi de maxim 95 °C. Conductele se îmbină prin fitinguri conectori din alamă. c) . în lungim ea ţevii. 5. Peste acest diametru.Manual pentru clasa a IX-a Fig.

32. Aceste conducte rezistă bine la presiuni mari. Conductele din PP şi PB cu barieră de difuzie a oxigenului. pentru presiuni între 10 şi 20 de bari. Fig. 40. Conductele din PP sunt din polipropilenă de tip 3 = un random (statistic) copolimer al polipropilenei care se marchează P P R . 5.5 m. polipropilenă. C on ector m ixt cu sertizare Male Diametrele uzuale de fabricaţie pentru ţevile de polietilenă. 75. 5. Diametrele uzuale de fabricaţie pentru ţevile de polietilenă. polibutilenă. 1 m. 110 mm şi pot ajunge la diametre de 630 mm. 90. care diferă de la o firmă la alta. 25.21 • C on ector mixt cu filet Male Fig.Materiale de instalaţii V d. şi PEHD de 75. 200. 20.150.23. 63. 300. Din acest motiv sunt folosite mai des decât cele din PVC. 50. 90 şi 110 mm.= şi Dn 32 mm = 1” Fig. 3 m şi pân ă la 4 m lungime. polibutilenă. dar nu se pot mufa la cald precum conductele din PVC. Conductele PPR sunt prevăzute cu lire de dilataţie. iar Dn 26 mm . ca formă şi metodă de etanşare. la temperaturi ridicate şi nu sunt casante la lovire. Sunt m ai rezistente la şocuri şi lovire. 125. Fitinguri pentru conducte din PP şi PB 191 . 32. 40. Se pot îmbina uşor prin sudură. 110. 63. iar metodele de îmbinare sunt identice. 2 m. PVC de scurgere sunt: 32. Din această cauză se fabrică tuburi cu lungimi de la 0. Au o varietate mare de culori. polipropilenă. iar cele montate pe orizontală aparent se aşază în jgheaburi din tablă zincată pentru a nu se deforma. ! Dn 16 mm = 3/8”. ale plastice şi cele ale ţevilor din oţel.400 mm. Conductele pentru presiune din PP şi PB se fabrică la diametre cuprinse între 16. 18. 5. PVC G de presiune sunt: 14. dar nu se pot mufa la cald. Fitingurile sunt din piese uzinate cu mufe. 50. * Din polietilenă. Din procesul de fabricaţie provin denumirile care completează materialul de bază PP sau PB.22. Dn (18) 20 mm = V 4”. g M t? @ & rm rS * * * ' . polibutilenă sau polipropilenă se fabrică tuburi şi piese pentru canalizare identice cu cele din PVC. 40. ir m ir S | E xistă o conversie între diam etrele ţevilor din materi. la îm binări mixte: Dn 14 mm = l A”. 26. Conductele din polipropilenă şi polibutilenă au proprietăţi foarte apropiate. 20. 75. 16. pentru ca debi• tele să nu difere. 50.

de aer comprimat cu curgere sub presiune Cu mufa la un capăt şi prag inelar la celălalt. îngropate Modalităţi de îmbinare şi etanşare Cu mufa şi etanşare prin ştemuire Cu flanşe şi etanşare cu garnitură Reţele exterioare de apă sub presiune. îngropate Reţele exterioare de ape uzate sub curgere gravitaţională. instalaţii de încălzire. Tabel centralizator al tuburilor şi ţevilor folosite în instalaţii interioare şi exterioare Tipul conductei Tuburi din fontă de presiune Tuburi din fontă ductilă Tuburi din fontă de scurgere Tuburi din beton simplu Tuburi din beton armat centrifugat Tuburi din beton armat precomprimat (Premo) - Caracteristici se uzinează cu mufa sau cu flanşă rezistenţă bună la coroziune se fabrică la un capăt cu mufa şi unul drept se fabrică la un capăt cu mufa şi unul drept se fabrică cu mufa şi cu cep şi buză se fabrică la un capăt cu mufa şi unul drept Domeniul de utilizare Reţele exterioare de apă sub presiune. tuburile şi metodele de îmbinare. au rezistenţă la coroziunea electrochimică nu se recomandă la apă potabilă au rezistenţă la coroziunea electrochimică şi la soluţii acide au rezistenţă Ia coroziunea electrochimică au rezistenţă mare la presiuni interne mari şi sarcini dinamice au rezistenţă mare la presiuni interne mari şi sarcini dinamice au rezistenţă mare la presiuni interne mari şi sarcini dinamice doar conductele cu grosimea peretelui ţevii mai mare de 3 mm Tuburi din azbociment Reţele de alimentare cu apă sub presiune şi.7. care diferă foarte mult de la o conductă la alta. îngropate Reţele exterioare de canalizare sub curgere gravitaţională.7 sunt prezentate în mod centralizat conductele. iar etanşarea cu inel manşon din cauciuc Cu mufa şi etanşare cu frânghie gudronată şi mortar de ciment sau mastic bituminos Umedă . iar etanşarea cu inel din cauciuc - - . îngropate Cu mufa şi etanşare cu frânghie gudronată şi mortar de ciment sau mastic bituminos Tuburi din fibră de sticlă Ţevi din oţel negru sudate elicoidal Ţevi din oţel negre şi zincate sudate longitudinal Ţevi din oţefnegre sudate longitudinal pentru construcţii - Reţele exterioare de canalizare sub curgere gravitaţională. precum şi domeniul de utilizare a acestora. frânghie de etanşare sau banda de teflon Cu filet şi mufe etanşate prin cânepă fuior.cu inel de cauciuc Cu mufa şi etanşare cu frânghie gudronată şi mortar de ciment sau mastic bituminos Cu mufa la un capăt şi prag inelar la celălalt. iar etanşarea cu inel din cauciuc Prin sudură electrică sau oxiacetilenică - - Cu filet şi mufe etanşate prin cânepă fuior. mai rar.(dacă diametrul este identic cu cel al ţevii de instalaţii) sau prin sudură electrică sau oxiacetilenică Diametrele acestor ţevi se măsoară în mm - - 192 . la canalizare interioară Cu mufa (manşon) din azbociment şi inele din cauciuc şi cu mufa din fontă şi flanşe (tip Gibault) Tuburi din gresie ceramică - Reţele exterioare de canalizare sub curgere gravitaţională.Manual pentru clasa a IX-a în tabelul 5.se fabrică cu mufa — au rezistenţă bună la agresivitatea solurilor normale au capetele calibrate prin strunjire.V Construcţii . reţele termice -Instalaţii interioare de apă rece şi caldă şi de incendiu cu curgere sub presiune Instalaţii industriale interioare de apă rece şi caldă. Tabelul 5. reţele şi instalaţii de gaz. îngropate Reţele de alimentare cu apă şi de canalizare exterioară Reţele de alimentare cu apă prin gravitaţie sau sub presiune Cu mufa la un capăt şi prag inelar la celălalt. îngropate Reţele exterioare de alimentare cu apă.cu mortar de ciment Uscată .

flexibilitate şi rezistenţe me-canice bune Domeniul de utilizare Instalaţii interioare şi exterioare de gaze naturale Instalaţii interioare de apă rece şi apă caldă şi instalaţii de încălzire Instalaţii de oxigen Instalaţii frigorifice şi de climatizare Instalaţii interioare de apă rece şi caldă nepotabilă (de presiune). prin strângere (cu piese speciale filetate) - Ţevi din plumb -flexibilitate mare.sunt toxice pentru apă potabilă rezistă în domenii acide şi corozive flexibilitate mare rezistenţă slabă la căldură şi la ultraviolete Ţevi şi tuburi din inox Tuburi şi ţevi din polietilenă de înaltă şi medie densitate (PEH D ) Ţevi din polietilenă multistrat (PER. lipire tare cu vergea de argint şi prin sudură cu alamă sau cupru Se pot îmbina şi cu mufe cu garnituri prin sertizare Prin lipire (moale). prin ştemuire. la abraziune şi tensiune mecanică poate fi modelat la cald în mod repetat Ţevi din polibutil-enă (PB) - Instalaţii sanitare interioare de apă caldă sau rece şi instalaţii interioare de încălzire Prin strângere cu fitinguri speciale sau sudură prin polifuziune şi electrofuziune Tuburi din polibutilenă (PB) - Instalaţii interioare de canalizare Cu mufe prefabricate cu etanşare prin garnituri Ţevi din polipropilenă (PP) Tuburi din polipropilenă PP Tuburi din policlorură de vinii de tip uşor PVC tip U - Instalaţii interioare de apă potabilă şi apă caldă menajeră Instalaţii de încălzire Instalaţii interioare de apă potabilă şi apă caldă menajeră Instalaţii de încălzire Instalaţii interioare de canalizare Instalaţii de ventilare a aerului Sudare prin polifuziune şi electrofuziune Cu mufe prefabricate cu etanşare prin garnituri - Cu mufe prin lipire sau cu mufe cu garnituri Lipire cu adeziv Se poate suda cu vergea din PVC şi aer cald . rezistente la temperatură au barieră de oxigen sunt flexibile durabile sunt sensibile la raze ultraviolete sunt rezistente la lovire nu au barieră de oxigen se montează sub tencuială prezintă rezistenţă la lovire.Materiale de instalaţii V Tipul conductei Ţevi din oţel negru (laminate trase) Ţevi din cupru i - Caracteristici ’k ţ S? " ‘ S * au rezistenţă mare la presiuni interne mari şi sarcini dinamice rezistenţă bună la oxigen şi radiaţii ultraviolete. fitinguri speciale - flexibilitate. pastă de etanşare sau vopsea Prin lipire (moale). VPE. . numai cu montaj îngropat Instalaţii interioare de apă rece Instalaţii interioare de încălzire Instalaţii sanitare interioare de apă caldă sau rece Instalaţii sanitare interioare de apă caldă sau rece Cu filete şi fitinguri. instalaţii din alimentaţie. flexibilitate rezistenţă mare la zgomote nu se condensează pe exteriorul conductei rezistenţă chimică şi electrochimică mare flexibilitate redusă rezistenţă la lovire. PEX) Ţevi din polietilenă (PE) Instalaţii de apă. la abraziune şi tensiune mecanică rezistenţă la lovire. fitinguri speciale Prin strângere şi prin presare cu mufe alunecătoare Prin conectori.rezistenţă mare la lichide acide . Instalatii interioare de canalizare ’ Modalităţi de îmbinare şi etanşare Cu filet şi mufe etanşate prin cânepă fuior. instalaţii industriale Reţele de apă şi gaz sub presiune şi reţele de canalizare a apelor uzate menajere. flexibilitate Prezintă rezistenţă mare la întindere şi fluaj. prin flanşe sau prin sudură electrică Sudură prin polifuziune şi electrofuziune Prin presare şi etanşare cu inel din cauciuc la diametre mici Prin racorduri rapide cu filet şi etanşare prin garnitură din cauciuc Prin strângere şi prin presare cu mufe alunecătoare Cu conectori.

falţuire. tip greu G Tuburi din policlorură de vinii de tip uşor. se poate. nitui. apoi specifică materialul de execuţie şi locul lui de utilizare în instalaţii conform cerinţelor de mai jos: 5 6 7 8 9 . tablă neagră sau din aluminiu - Caracteristici poate fi modelat la cald în mod repetat poate fi modelat Ia cald în mod repetat Domeniul de utilizare Instalaţii interioare şi reţele exterioare de apă potabilă sub presiune Instalaţii interioare şi reţele exterioare de apă potabilă sub presiune şi de canalizare Instalaţii de ventilare a aerului Instalaţii pentru ventilare şi aer condiţionat Modalităţi de îmbinare şi etanşare Cu mufe cu lipire prin adeziv de PVC - Cu mufe prefabricate cu etanşare cu garnituri - se poate prelucra la rece. PVC tip KG Tubulaturi pentru ventilaţii din tablă PVC. din inox. falţui. nituire-lipire în funcţie de prelucrabilitatea materialului ales.Manual pentru clasa a IX-a Tipul conductei Ţevi din policlorură de vinii de tip greu. la cald. lipi sau suda Cu flanşe cu garnituri şi şuruburi sau prin mufe Tronsoanele se pot confecţona prin îndoire la cald sau la rece.. H H i A P L IC A Ţ »IA 2 Numeşte în general şi nominal piesele prezentate mai jos. îndoi. A P L IC A Ţ » IA 1 Completează câte trei avantaje ale celor trei tipuri de conducte din tabelul prezentat mai jos: Conducte din PVC Conducte din polietilenă (P E) Conducte din oţel (O L ) H I 1 P . sudură.V Construcţii .

sorburi Fig. C ap cu ventil cu arc tem porizator 1 . Timpul de acţionare este de aproximativ 3 secunde. cât şi bateriile pot fi dotate cu cap de robinet cu ventil sau cap ceramic. .cap de etanşare şi ghidaj. 2 . cu dublă comandă. 11 . Atât robineţii. C lasificarea arm ăturilor Tipuri de armături D e trecere D e reţinere a im pu rităţilor robineţi de trecere. Armăturile pentru obiecte sanitare se numesc robineţi de simplu sau dublu serviciu.robinet cu cep d -clap e tă de sens D e siguranţă D e control şi m ăsurare D e m ăsurare D e utilizare pentru obiecte sanitare supape de siguranţă. oale de condensat. în mod obişnuit. cu comandă semiautomată (cu arc temporizator) şi termostat şi cu comandă automată prin senzori electronici.25). 25. teuri de reglaj. Fig.su port g rila j. 9 . 6 . Tipuri de armături Armături pentru conducte şi obiecte sanitare Armăturile din instalaţii au rolul de a închide. Bateria cu acţionare prin senzori electronici ocupă din ce în ce se bucură de o din ce în ce mai largă utilizare.garnitură orin g. Un asemenea cap de robinet are şi robinetul colţar de pisoar. Clasificarea armăturilor după funcţia pe care o au în instalaţii este prezentată în tabelul 5. 10 . Aceste armături pot fi.corp de ghidaj. 4 . reductoare de presiune. arm ături cu term ostat.garnitura de etanşare. armăturile se diferenţiază în armături cu închidere cu: ventil.24. deschide şi regla admisia fluidelor în funcţionarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă. sifoane regulatoare de presiune. ventile de scurgere Din punct de vedere funcţional. 5. monocomandă. 8 .Materiale de instalaţii 3. . sertar. repectiv robinetul pentru fântâna de băut apă. 5.2. baterii de am estec. regulatoare D e reglem entare de presiune.buton de com andă prin apăsare. .arc.su papă. iar cele care amestecă apă rece şi caldă se numesc baterii.după poziţia de montaj: stative sau de perete. reductoare de presiune. de aerisire. Timpul mediu de acţionare este de 9-15 secunde.şurub. de colţ sau cu trei căi de reţinere a im purităţilor (filtre) clapete de reţinere sau de sens. 7 . 3 .după modul de acţionare-. 5. 5 .robinet cu ventil b .jocul b u to n u lu i.8: Tabelul 5-8. a . separatoare de con densat contoare robineţi de sim plu şi dublu reglaj.robinet cu sertar c . lucrează un timp de aproximativ 4-6 secunde. cep. Un cap cu ventil cu arc temporizator are următoarele părţi componente (fig.distanţier. cap sferic şi clapetă. iar timpul maxim este de 16-40 de secunde.

robinet stativ de lavoar c . 10 . 2 .ţevi de racord. 5.32.alim entare electrică. 5.29.ţevi de racord.ventile de acţionare. 5.unitate de com andă. 4 . 6 . a . 5. 8 .31. 5.robinet de sim plu şi dublu serviciu de perete b .baterie cu m ono com andă Fig.alim entare cu apă.33. Fig.V Construcţii . Baterie cu acţionare prin senzori electronici.26.Manual pentru clasa a IX-a Alte armături: Fig. 9 . 5. Baterie m ascată Armături de reglaj şi siguranţă: Fig. 5.28. Su papă de siguranţă cu contragreutate Fig. 3 .cablu de transm isie.baterie cu dublă com andă d . 7 . Robineţi cu p lu titor pentru rezervorul de spălare W C Fig. Baterie de duş cu jet lat Fig. 1 .baterie de lavoar.30.lavoar.robinet colţar.27.cap receptor. Baterie pentru coafor Fig. 5 . Ventil de acţionare a spălării la vasul closet fară rezervor de spălare . 11 . 5.

laboratoare etc. Obiectele sanitare pot fi concepute pentru copii.Materiale de instalaţii A P L IC A Ţ IE 9 Pe baza cunoştinţelor dobândite până în prezent. 5. coafor. Vasul de closet se montează pe pardoseală sau suspendat.1. obiectele sanitare pot fi: pentru uz menajer. 5-35. rezistentă la agenţi chimici. După destinaţie.3. Obiectele sanitare sunt executate dintr-o gamă vastă de materiale: porţelan sanitar.3. Vasele de closet sunt de două tipuri: closete cu scaun şi closete cu tălpi (turceşti). Obiecte sanitare Pentru utilizarea apei în condiţii igienice şi practice pentru scopuri de igienă personală sau menajeră se utilizează obiecte sanitare. pentru adulţi sau persoane cu disabilităţi. 3. Ambele tipuri se compun din două elemente principale: vasul propriu-zis şi dispozitivul de spălare. pentru a asigura o funcţionare eficientă şi întreţinere uşoară. lucioasă impermeabilă. Fiecare obiect sanitar este conceput cu destinaţii precise. pentru spitale. Vas de eloset cu rezervor de spălare de sem iinălţim e 3. şi din sticlă etc. Vas de closet suspendat . inox. completează denumirea armăturile prezentate în exemplele de mai jos. gresie ceramică. Vasul de closet Este un obiect sanitar întrebuinţat în clădirile dotate cu apă curentă şi canalizare. Fig. I 17 & Fig. tablă sau fontă emailată. din fibre din sticlă acrilată.34. Suprafaţa obiectelor sanitare trebuie să fie dură.

Manual pentru clasa a IX-a t — 1 1 c:i P lv J k . Liniei superioară a lavoarului trebuie să se afle la o distanţă de 800 până la 900 mm de pardoseală.38. Tot un accesoriu de montaj este şi stativul (suportul). există trei modele: rezervor de spălare de înălţime. în cazul robineţilor şi al bateriilor de perete. Stativ pentru obiecte sanitare Fig.idem . golire Fig. destinat obiectelor sanitare montate pe pereţi din gips carton. tip C O L . C . rezervor de spălare montat pe vasul closet. G . D -id em .vas cu talpă din fon tă sau porţelan sanitar.37. Rezervor de spălare a vasului de closet Rezervorul de spălare este un accesoriu pentru vasul de closet. Robineţii şi bateriile stative se montează pe lavoar.vas cu rezervorul pe vas şi cu ieşire verticală. Mai jos este prezentat un suport pentru un vas closet suspendat. F.36. 5. 5. Fig. B . tip CIV . 5.2 Lavoarul Se montează prin şuruburi de susţinere sau pe console. lavoarul se montează pe aceeaşi axă cu armătura de pe perete.V Construcţii . tip C O V I. Su p ort pentru un vas de closet suspendat 3.39. A -v a s tip C P L . Apa din rezervorul de spălare se descarcă prin clopot pe principiul conductei sifon 198 s . 1 Fig. E .3. rezervor de spălare de semiînălţime.idem. După locul de montaj faţă de vas. Lavoarele la care nu se montează picior de ornament (pe vremuri aveau şi rol de susţinere) pot avea o mare varietate de forme şi culori. 5.

41. Cabinele pot fi montate separat de căzile de duş sau doar prin kituri comune. Lavoarul tradiţional este din porţelan sanitar. cu jet de aer tip „jacuzzi”.3.Materiale de instalaţii Y Materialele din care se fabrică lavoarele au un rol hotărâtor în aspectul. tablă de oţel emailată şi gresie ceramică glazurată. mai nou din sticlă transparentă sau colorată (depreferat. 3. Tot din categoria căzilor de baie fac parte şi căzile pentru duş. securizată.3. putând fi montate mascate.42. 5. fibră de sticlă acrilată.40. pot avea măşti sau nu. form a şi structura lor. Lavoarele cu design exotic se execută din fibră de sticlă acrilată şi. Căzile de baie. Astfel există căzi cu şezut. căzi de colţ. după model. 5. Lavoare Fig. înzidite sau îngropate şi au o varietate de forme şi funcţiuni şi culori. Căzile de baie se execută din fontă emailată. Cabină de duş 199 . Cada de baie Poate fi prevăzută cu picioare de susţinere sau nu. Peste aceste căzi se pot monta cabine din sticlă sau material plastic pe structură de aluminiu. pentru o mai mare siguranţă în exploatare). căzi de masaj cu jet de apă (hidromasaj). Cada fară picior de susţinere se montează pe zidărie în mortar de ciment sau pat de nisip. C ad ă de baie Fig. Fig. 5.

poligonală sau de colţ.5. deosebim spălătoare cu unul sau mai multe compartimente. spălătoare simple cu sau fară picurător.3. c — mm io • î i--. Spălător dublu Fig.48. din tablă de inox sau din fibră de sticlă acrilată. 5.3. Se montează pe suporţi sau în blat. Spălător simplu 200 ..4. hoteluri. circulară. Spălătorul de bucătărie în bucătăriile locuinţelor sau la blocurile alimentare. 5.46. Pot avea forma pătrată. 5.mmmBBB Construcţii . forme şi dimensiuni.Manual pentru clasa a IX-a 3. * • 3. spitale. din fontă emailată. Bideul Bideurile se utilizează în locuinţe. S p ălător dublu -y ţr I V O f T f O - ţ~TŢT f. _ L J r ' — J J 1 Fig. Spălătoarele de bucătărie sunt executate din gresie ceramică glazurată. * Bideurile au baterii speciale de bideu cu cap acţionat .45. în general. 5.47. Fig. cămine de fete şi în cabinetele igienice din întreprinderi. în întreprinderile în care lucrează mai mult de 200 de femei amplasarea cabinetelor igienice cu bideuri este obligatorie. pentru spălarea vaselor şi a veselei se prevăd spălătoare de diferite tipuri. Spălător sim plu cu picurător Fig. Modelele sunt foarte variate. printr-o tijă prin baterie. Aceste spălătoare se numesc spălătoare încasetabile. de exemplu. în diferite culori. spălătoare cu două cuve cu sau fară picurător.

1 . Se alimentează doar cu apă rece potabilă. Pisoarele se montează la wc-uri publice. 5.3. pe stadioane. 5-51. garaje. Sunt executate din fontă emailată şi gresie ceramică glazurată. De obicei. P isoar cu sifon exterior Fig. Sunt executate din fontă emailată sau gresie ceramică antiacidă. 5.3.3.54. în incintele şcolilor. Fântâna de băut apă 3.49.9.Sifoane şi ventile de scurgere Aceste accesorii servesc la legarea obiectelor sanitare cu instalaţia de canalizare. Ele funcţionează cu jet reglat şi cu acţionare prin apăsarea unui buton cu arc temporizator. 5. Fig. Sifon de spălător mm ai Fig. în wc-ul de servici. precum toate obiectele sanitare sunt legate la reţeaua de canalizare printr-un sifon. Sifoanele au rolul de a separa spaţiul interior de gazele din instalaţia de canalizare. Aceste fântâni.8. Se disting două tipuri: de perete sau cu picior. Există şi modele executate din tablă de inox. gări.53.6. ateliere sau grupuri sanitare. la grupurile sanitare destinate bărbaţilor sau chiar în apartamente. 5-50. Pisoar cu sifonul înglobat _ Â m Fig. Chiuveta Este un obiect sanitar care se instalează în bucătării. Accesorii pentru obiecte sanitare Accesoriile completează funcţionarea obiectelor sanitare şi diferă în funcţie de destinaţia sau scopul fiecărui obiect sanitar în parte.56. Ele se montează direct pe zid prin dibluri şi holzşuruburi. Ventil de cadă de baie Fig. grădini publice. Preaplin cada de baie 201 1 . 5-55. 5. Fig. Fig. ori prin senzor electronic de prezenţă (de proximitate). se numesc şi „gărzi hidraulice”.52. destinate utilizării individuale. Pisoarul Pisoarele sunt obiecte sanitare executate din porţelan sanitar. 5. spălătorii. în grupuri sanitare ale sălilor de spectacole şi în multe alte locuri. sunt legate numai la apă rece şi au montate pentru utilizare un robinet de apă rece de dublu serviciu. Fântâna de băut apă Fântânile pentru băut apă se instalează în locuri publice pe străzi. Deosebim pisoare cu sifonul înglobat şi pisoare lacare sifonul se montează separat la obiectul sanitar. Chiuvetă \ n T 3.3.Materiale de instalaţii 3. Este destinată vărsării la canal a apelor uzate menajere şi colectării apei din vase mai voluminoase. Ventil de lavoar Fig.7. 3.

8 .Manual pentru clasa a IX-a Accesorii din băi 1 .su p ort perie wc. 3 . 7 .etajeră.su p ort de săpun . 6 .su p ort de pah ar.V Construcţii . 4 .su p ort de bărbierit.su p ort de p rosoape. 9 .su p ort p roso p m ic.su port de hârtie. 2 . 5 .cuier. A P L IC A Ţ IA 1 Numeşte accesoriile prezentate în fugurile de mai jos 202 .

... 5-59... R : ..filet de record....rozeta de dirijare a jetului. In această categorie intră: .. Fig... 5. 5... 203 ..D rencere.co rp .d o p ....cutia metalică prevăzută cu o uşă în care este montat un geam mat.. R ...hidranţii interiori.58) este montat într-o nişă şi este compus din: 1 ..... • Precizează din ce material este executat furtunul de hidrant şi care este lungimea lui.Materiale de instalatii A P L IC A Ţ IA 2 Completează denumirea obiectelor sanitare prezentate în desenele de mai jos... In afară de -hidrantul de incendiu care poate fi exterior sau interior există instalaţii de stins incendiul care se declanşează automat şi semiautomat..instalaţiile cu drencere.. Materiale pentru instalaţii de combatere a incendiilor Aceste materiale sunt destinate utilizării în siguranţă a instala­ ţiilor de stins incendiul. 6 .....hidranţii exteriori........ 2 .58. .4...57...Şprinkler 1 . 4 .. 2 .... 4 . Aceste instalaţii lucrează cu capete şprinkler (declanşează automat la foc) sau drencer..... H idrant interior Fig.. 5..hidranţii portative şi racorduri mobile..etanşare.. .......tambur pentru furtun... ...dispozitiv fuzibil cu a rc.... ...furtunul din cânepă având o lungime de 20 m şi prevăzut cu gheare de racord la capete.robinetul de hidrant de 2” cu racord tip C. A P L IC A Ţ IA 1 • Explică diferenţa dintre şprinkler şi drencer. Ele servesc la combaterea incendiilor şi pot fi acţionate automat sau manual din exteriorul sau din interiorul clădirilor.... 3 ... Hidrantul interior de perete (fig. H idran t exterior 3..instalaţiile cu şprinklere.. 5 .. 5 . 3 . b .... a ..ţeava de refulare cu ajutajul adecvat. Fig.

intrarea apă rece.ieşire apă caldă. 6 . Prin aceeaşi metodă prepară apa caldă şi centrala termică. sensul de curgere a agentului term ic. Schimbătorul de căldură prin plăci Principiul de funcţionare al acestui schimbător de căldură este tot prin sistemul contracurent.arzător.rezervor. 3 . Aprinderea flăcării arzătorului se face automat prin sistem cu flacără de veghe sau prin scânteie electronică. Schim bător de căldură prin plăci: 1 .ieşire apă caldă. 3 . încălzitorul de apă cu gaze este tot un aparat de preparare locală a apei calde în mod instant. prin aparate locale. In ultima vreme pentru îmbunătăţirea calităţii apei din interiorul boilerului electric. C entrala de apartam ent: 1 .clema Fig.61. Cedarea căldurii de la agentul termic primar se face prin suprafeţe foarte apropiate şi foarte mari. recipientul fiind izolat termic cu spumă poliuretanică sau vată minerală.Manual pentru clasa a IX-a 3. Aparate pentru prepararea apei calde menajere Prepararea apei calde se poate face direct la faţa locului. 204 . 4 .Construcţii . Boilerul electric este un aparat de preparare locală utilizând energia electrică pentru prepararea locală a apei calde.ieşire apă caldă .intrare apă rece. 5. Are capacităţi de acumulare cuprinse între 5 şi 200 de litri. 4 .evacuarea gazelor arse. Fig.60. Prepararea locală se poate realiza prin: cazanul individual de baie. 6 .robin et.serpentină. 2 . 5 . 3 . boilerul electric sau prin centrala termică mural.5. / a.ieşirea agent term ic secundar. într-un timp de traversare a apei foarte scurt.intrarea agent term ic prim ar. 5. 2 . Declanşarea flăcării se face automat la deschiderea robinetului de apă caldă de la consumator. 5. 5 . de apartament având şi funcţia de preparare a apei calde în mod instant. 4 . boilerul este prevăzut cu un anod solubil de magneziu supapa de siguranţă.rezistenţă electrică. încălzitorul de apă cu gaz. 2.conductă de gaz. Pentru încălzirea apei utilizează căldura preluată de la flacăra de ardere a unui arzător de gaz. 1. Fig. b.term ostat. sensul de curgere a apei reci. B oiler electric 1 . Acest lucru permite execuţia unor schimbătoare cu plăci eficiente la gabarite reduse. 7 .intrare apă rece. sau în mod centralizat. cu aparate în contracurent sau boilere. încălzind o serpentină. doar că apa caldă este preparată de un aparat contracurent cu plăci (tot instant). 7 .m anta şi term oizolaţie. c. 2 .62.

Apa rece intră la partea inferioară prin racordul 7. corpuri de încălzire.67. Panourile radiante se vopsesc prin electroliză. A p arat în c o n tracu re n t cu ţevi o rizon tale F ig .6. Şi ele pot fi multietajate. 5-63. formând registrele orizontale sau verticale. prin producerea agentului termic în cazanul de încălzire centrală.6 4 . Aparatele în contracurent cu ţevi orizontale funcţionează pe principiul în contaracurent. Corpuri de încălzire Cedarea căldurii către spaţiile de încălzit se realizează prin corpuri de încălzire. S e rp e n tin a d in b o iler A P L IC A Ţ » IE Stabileşte care este diferenţa dintre un boiler şi un aparat contracurent ? F ig . e. aluminiu sau tablă neagră. 5. a. tuburile de încălzire sau serpentinele. d. însă ocupă spaţii mari şi sunt foarte grele. 5 . Aparate de preparare şi utilizare a agentului termic Instalaţiile de încălzire centrală lucrează majoritar în circuit închis. Agentul termic primar trece prin serpentina interioară a boilerului 1. F ig . După forma demenţilor şi numărul de coloane. Registre verticale . Racordul 6 este destinat montării supapei de siguranţă. deosebim modele cu secţiune circulară şi modele cu secţiune eliptică. Corpurile de încălzire sunt executate din fontă cenuşie. prin adăugare sau scoatere de plăci. de apartament. Boilerele pot fi construite pentru montaj orizontal sau vertical. Corpurile de încălzire din fontă sau din aluminiu se execută din elemenţi asamblaţi prin nipluri cu filet stâng-drept. aşezat pe suporţii 2. R e gistre orizo n tale Fig. iar racordul 9 este destinat golirii boilerului în caz de întreţinere. 5 . intrând prin racordul 3 şi ieşind prin racordul 4. In acest circuit închis se găsesc multe elemente componente: conducte. Corpurile de încălzire executate de fabricanţi sunt protejate anticoroziv şi sunt supuse la probe de presiune de minimum 10 bari înainte de a fi introduse în circuitul comercial. apoi se usucă la temperaturi ridicate la aproximativ 180 °C. Conductele pot fi metalice sau din materiale plastice cu barieră de oxigen. iar apa caldă încălzită de serpentină iese la partea superioară prin racordul 5. Se execută şi corpuri de încălzire din ţevi. de scară sau de centrală termică de zonă sau de cartier. armături. B o ile r o riz o n ta l cu se rp e n tin ă 3.Materiale de instalaţii V Acest aparat poate fi mărit sau micşorat oricând după necesităţi. Boilerul cu serpentină funcţionează pe principiul preparării apei calde prin acumulare. 5 .6 4 .6 6 . Boilerele mai au şi un racord pe capacul din spate pentru legarea conductei de circulaţie. Debitele de apă caldă în cazul boilerelor sunt mai mari faţă de aparatele în contracurent. La radiatoarele din tablă neagră se utilizează tablă din oţel cu conţinut redus de carbon pentru confecţionarea panourilor radiante. F ig .

în interior centralele sunt prevăzute cu vas de expansiune. prin intermediul căro ra pot p rep ara şi apă caldă m enajeră instant folosindu-se de acelaşi agent termic. Pe piaţă există centrale cu diferite metode de funcţionare.72. forma şi dimensiunile corpurilor de încălzire. 5. 5. Ventil de aerisire . 5. sau prin vaporizare etc. putere şi modul de evacuare a gazelor în apartamente.70.68.5 bari) — Distribuitor-colectorul. pe zid (mural). în casa scărilor sau în spaţii special amenajate. Accesorii pentru instalaţia de încălzire centrală Instalaţiile de încălzire centrală utilizează căteva accesorii care sunt indispensabile în funcţionarea instalaţiilor cum ar fi: — ventilul de aerisire. pot fi prevăzute şi cu schim bătoare de căldură prin plăci. Aceste ventile înlocuiesc cu succes vasele de aerisire. Funcţionarea este automată. pompă de circulaţie şi un sistem electronic de comandă.71. A P L IC A Ţ > IE Specificaţi rolul conductei multistrat în instalaţiile de încălzire centrală. Vas de expansiune inchis ooo Centralele pe lângă faptul că p rep ară agent termic pentru încălzire. care este o piesă compusă din racorduri şi armături. prin care se preiau dilatările lichidului utilizat. Fig. Fiecare firmă producătoare îşi promovează produsele prin cataloage tehnice. cum ar fi centrale cu gazeificare. Există o varietate mare de tipo-dimensiuni privind suprafaţa de încălzire. astfel funcţionarea se face total automatizat şi în siguranţă. Agentul termic realizează un circuit închis cu circulaţie forţată. . cu aerisitoare şi termometre în mod opţional. Fig. 1.V Construcţii . Vasul conţine un balon gonflabil umflat la o presiune de echilibrare (aprox. S-a trecut la centrale cu puteri mici şi chiar la centrale care utilizează combustibil mixt. Funcţionarea centralelor se bazează pe încălzirea unui dispozitiv de la o flacără obţinută din combustibilul utilizat. Distribuitor colector 206 . Principiul centralei Corpul ventihM Plutitor Fig. Centralele se pot monta în funcţie de volum.Manual pentru clasa a IX-a Fig. Aceste specificaţii diferă de la o firmă la alta. care prepară apa caldă. C entrala m ural Fig. combustibil ecologic sau pompe de căldură. de supra' r \r r i veghere şi de siguranţă. b. Cazane de încălzire centrală Sistemele de încălzire centrală au luat asăzi o mare amploare. preîntâmpinând explozia şi deteriorarea instalaţiei din cauza diferenţelor de temperatură dintre agentul termic de ducere şi cel de întoarcere. 5-69. puterea. Distribuitoarele sunt prevăzute cu robineţi de trecere pe tur şi retur. fară de care istalaţia nu ar putea funcţiona în condiţii de siguranţă. 5. c. — vasul de expansiune închis.

2 . R ăsuflător carosabil Fig. Fig. Supapa de monoxid lucrează asemănător. Consumatorii au aparatele de utilizare calibrate pentru o anume presiune. 6 .filtru din pâslă. 3 . Contorul de gaz se utilizează pentru înregistrarea consu­ murilor de gaze naturale la consumatori. f. 4 . Armăturile pentru instalaţii interioare pot fi robineţi cu cep sau sferic pentru gaz. . 7 . Dispozitivul de comandă şi control al flăcării Prin aceste dispozitive se pot regla automat consumurile de gaze la fiecare consumator şi se elimină pericolul asfixierii consuma­ torilor în cazul stingerii flăcării gazului. Fig. iar orificiul 2 se va închide. 8 . . a. . R ăsuflător necarosabil 207 .cutie.7.75.Materiale de instalaţii V 3. 5 .. a ramificaţiilor şi la fiecare 8 m se prevăd răsuflători sau tuburi de control. Răsuflători In scopul prevenirii accidentelor provocate de acumulări de gaze. la pornirea gazului se rearmează supapa prin tija 3.corp din alum iniu. b. Presiuni de reglaj 3. Consumatorii utilizează pentru acest scop regulatoare speciale.. Regulatorul pentru gaze petroliere racordat la butelie Gazele petroliere din butelii sunt la presiuni mult mai mari decât presiunea aparatelor de utilizare. Fig.tijă obturatoare. cu debit nominal de 3 m3/h. consumatorii au nevoie de regulatoare de presiune. Supapa de blocare şi supapa de monoxid de carbon (valvă electromagnetică) Supapa de blocare decuplează gazul de la consumator. Pentru a se putea utiliza gazele în aceste condiţii. R egulator pentru gaze petroliere racordat la butelie: 1 . In ambele cazuri.76.tip I. 2 . Se montează pe conducta de gaz de la aparatul de utilizare.m em brană. Membrana sesizează lipsa gazului.bilă. Regulatorul casnic de presiune joasă de 200 de milibari: Gazele naturale sunt transportate la diferite trepte de presiune.piston. 5. pe reţelele exterioare subterane..arc. în cazul în care se întrerupe alimentarea din exterior. 5. în dreptul sudurilor. d. Se utilizează trei tipuri de contoare: . 5. 3 .capac. cu debit nominal de 6 m3/h. Pentru reţele exterioare se pot utiliza şi conducte din PEHD pentru gaze până la robinetul de la branşament. doar că are un electromagnet comandat de la un element receptor de gaze arse sau monoxid din interior care decuplează admisia. Materiale şi aparate pentru instalaţii de gaze naturale Conductele utilizate pentru instalaţii interioare pot fi doar ţevi negre trase şi conducte din cupru dur cu condiţionări de îmbinare şi montaj. cu debit nominal de 20 m3/h. e.74. 5 . R egulator casnic de presiune jo asă: 1 .m em brana de siguranţă.4 daN/cm2/ 200.ventil de lam inare.1000 mm H zO: c.tip II.orificiu.73.m em brană.arc de reglaj.tip III. 6 . 5.

79. arderea producându-se în pro­ porţie de 90% 1 . care formează amestecul de aer-gaz.tip B.duza de admisie a gazului reglat pe debitul tipului de arzător. A rzător de gaz Instalaţiile de gaze n atu rale funcţionează după un Normativ elaborat de In stituţia N aţională de Regle­ mentare a Energiei. 5. 5. 2 .carburatorul. 3 . C o n to r gaz Fig. Supapele şi valvele electromagnetice cu comandă electronică de la sesizorul de monoxid se montează înainte de contorul de gaz. 5. cu debite de 0. Arzătorul pentru aparatele de gătit este de debite mai mici.V Construcţii .1 şi 2 m3/h pentru presiuni de 200 milibari. Arzătoarele se compun din: 1 .arzătoarele de gaz pot fi de tip casnic sau industrial. D ispozitiv de com andă şi control al flăcării Normativele actuale stabilesc clar consumatorii care trebuie prevăzuţi cu asemenea dispozitive. g.4 . Aparatele de utilizare sunt cele care folosesc direct gazele naturale prin combustie. Arzătoarele casnice sunt de: .06 m3/h pentru presiuni de 200 milibari. Fig.78. . Sobele de gătit cu plită utilizează arzătoare de tip A sau tip B. iar aparatele de gătit utilizează arzătoare de capacitate mică. cu flacără liberă.tip A.77. cu debite de 06 .arzător în care se formează flacăra. < : a § r Ş M & ( § & oooŞ >'>CK^<^KXXXX>^)^C><<<><^C><Xx><X><><><><><XX><>:><>C><X><^><XXX>\>:>a • In apartamentele dotate cu tâm- % ţ i plărie etanşă se montează în mod | obligatoriu valvă electromagnetică com andată de sesizor de monoxid .Manual pentru clasa a IX-a Fig.

Fig.5 -8 5 Şem ineu pe gaz Fig.Materiale de instalaţii 2 . 5. 5. Aparat de gătit Fig.reţele subterane şi supraterane de gaze 2 . şeminee. a) Cum se numeşte dispozitivul ? b) Ce rol îndeplineşte dispozitivul ? c) Cum funcţionează arzătorul cu dispozitivul în ansamblu? A P L IC A Ţ IA 2 Asociază materialele din coloana A cu instalaţiile din coloana B. Unele sunt cu flacără liberă. convectoare pe gaze naturale.tuburi de protecţie pentru ţevi din oţel 209 . sunt aparate care utilizează gazele naturale. plite.84. Plită cu gaz Fi§ . a-con ducte din PE b-con ducte din otel c-conducte din P V C 1 . C onvector pe gaz A P L IC A Ţ »IA 1 Arzătorul prezentat în imaginea de mai jos este dotat cu un dispozitiv.86.reţele exterioare subterane de gaze 3 . altele sunt prevăzute cu sisteme de evacuare naturală sau forţată a gazelor arse. 5-83.sobe.

5. Fig. Aerul este antrenat printr-un ventilator. vopsită sau zincată ori tabla din materiale plastice sau din aluminiu.Construcţii . Ventilator centrifugal . Elementele componente ale ventilatoarelor lucrează în mod obligatoriu silenţios. 2. Gurile de introducere a aerului montate în tavan se numesc anemostate. Instalaţia fincţionează complet automatizat. antrenate de un motor electric.87. racorduri şi piese de introducere. A parat de ventilare şi condiţionare a aerului gura de aspiraţie tubulatură cu clapetă de reglaj şi ram ificare Fig. baterii de uscare. Materialul de bază este tabla de oţel neagră. Ventilatoarele pot fi centrifugale. Atât pe timp de iarnă. 5. Ventilatoarele sunt agregate compuse din stator şi rotor. de racord şi reglaj. Se pot amplasa pe pereţii exteriori ai clădirii sau chiar pe tavan. cât şi pe timp de vară.8. îmbinările se realizează prin flanşe etanşate cu garnituri din cauciuc. filtre şi ventilatoare. La instalaţiile centralizate există o serie mare de elemente com­ ponente pentru tratarea aerului cum ar fi: filtre. umidificatoare de aer şi baterii de răcire montate în spaţii speciale. ele pot funcţiona producând aer rece sau cald. Ele au secţiuni circulare sau poligonale. Numeşte piesa prin care se introduce aerul ventilat prin tavan.88.88. Tubulaturile sunt executate mai mult în şantier. Materiale şi aparate pentru instalaţii de ventilare şi condiţionare a aerului Instalaţiile de ventilare şi condiţionare a aerului au rolul de a transporta aerul tratat către spaţiile de locuit şi de a evacua aerul viciat. Reţeaua se compune din tronsoane drepte. Menţionează materialele din care se pot executa tubulaturile de ventilaţie.Manual pentru clasa a IX-a 3. guri de evacuare. baterii de încălzire. axiale sau de colţ şi se aleg după destinaţia instalaţiei. unde nu ocupă un spaţiu considerabil. 5. Fig. A P L IC A Ţ IE 1. Generatoarele de aer condiţionat lucrează comandate de aparate de măsură şi comandă sofisticate.

pompe cu piston. Pom pă centrifugă 211 . pompe cu membrană etc. în afară de cea centrifugală: Fig. 1 .Materiale de instalaţii 3. 5-89.rotor 2 . pompe volumice. Ele se compun dintr-un stator şi un rotor. în instalaţii se utilizează pompe centrifugale. motorul fiind montat direct pe axul pompei. Menţionează părţile componente ale unei pompe centrifuge? 3. Precizează scopul utilizării pompelor în instalaţii.9.stator A P L IC A Ţ IE 1. Pompele moderne au o construcţie monobloc. pompe cu roţi dinţate. Pompele sunt antrenate de un motor electric sau de ardere internă şi sunt utilizate în instalaţii de ridicare a presiunii apei. Pompele centrifugale de debite mari au un postament comun din fontă împreună cu motorul electric de antrenare a pompei. Pompele se montează pe o fundaţie din beton armat. Aparate pentru ridicarea presiunii fluidelor Pompele sunt agregate utilizate în instalaţii pentru ridicarea sarcinii hidraulice a lichidului transportat. Fundaţia trebuie prevăzută cu un strat de plută fonoabsorbantă pentru a prelua vibraţiile. Numeşte şi alte două tipuri de pompe. 2.

.....Manual pentru clasa a IX-a 1.. B A D » 1 robinet sferic ‘ 2 robinet cu sertar K * l £ L I t v-rrr-rr-Vi hA sfei l IX ] V .... Y a...... ■+ * 1 * *1 i W * T— S .... b.r 3 robinet cu ventil cofe di C5 4 clapetă de reţinere 2 5 robinet cu cep e s 1 2... ... |.... ' .......... Asociază tipurile de armături din coloana A cu desenele corespunzătoare acestora din coloana B... b) Identifică elementele componente corespunnzătoare cifrelor de la 1 la 9 1 212 .............. 3....... a) Numeşte aparatul prezentat în schiţă... d... Priveşte cu atenţie schiţa de mai jos................ Identifică şi completează denumirea corectă a obiectelor sanitare prezentate.............V Construcţii . r-.............

.. 5 6 7 ......... Numeşte tipul de conductă din desenul alăturat......... c................ 3 4 .......... a............... 5..... a) Precizează din ce tip de instalaţie face parte schiţa alăturată: b) Completează legenda desenului conform numerotării: 1 ......... Numeşte tipul de fîting din figurile a şi b după modul de îmbinare................ b... HDPE aluminiu 213 ................ Precizează metodele de îmbinare utilizate la aceste conducte. Precizează avantajul acestui tip de conductă..... 2 .......Materiale de instalaţii V 4.... 6...

o faianţă care după o perioadă scurtă de timp îşi schimbă aspectul. Unele produse impun şi probleme de funcţionalitate. un produs îşi pierde calităţile iniţiale.1 Modalităti de detectare a defectelor 5 Prima verificare a produselor se face în mod vizual. pentru măsurarea diametrele ţevilor.colţarul. la asamblările ţevilor de instalaţii în colţ. Detectarea anumitor defecte vizibile se poate realiza doar prin utilizarea instrumentelor de verificare. Defecte calitative Cerinţele de calitate pentru materialele utilizate se referă la aspectul şi forma produsului. produsele trebuie să-şi păstreze proprietăţile cel puţin pe perioada de garanţie. după un timp scurt.Manual pentru clasa a IX-a 4. crapă sau se fisurează.V Construcţii . Numeşte dispozitivele de măsurare utilizate. A P L IC A Ţ > IA 1 Descrie modul în care se pot măsura dimensiunile unei bare din oţel. prin alegerea instrumentului de măsurare adecvat dimensiunii de măsurare. pentru măsurarea diferitelor diametre interioare şi exterioare . Astfel.metrul sau ruleta.compasul de interior şi exterior.de exemplu tuburile din beton armat. pentru unghiuri drepte. fisurile. diferenţele de culoare etc.şublerul. Durabilitatea se referă la funcţionarea pe durata prescrisă de producător. . Conform certificatului de calitate efectuează verificarea vizuală şi măsurată.2. Sunt situaţii în care. . 4. 9 214 . Pentru a detecta defectele anumitor materiale de construcţii se utilizează: . care trebuie să corespundă caracteristicilor înscrise în documentul tehnic ataşat produsului la procurare. Conform legii protecţiei consumatorului. care trebuie să corespundă cărţii tehnice. . Dintre defecte frecvent întâlnite amintim: crăpăturile. sau o baterie de lavoar care nu mai închide după un timp mult mai scurt decăt cel indicat în certificatul de calitate. pentru dimensiuni de ordinul lungimilor sau a lăţimilor. A P L IC A Ţ IA 2 Alege trei mostre de materiale de cons­ trucţii şi instalaţii.

este folosită la măsurarea lungimilor şi a înălţimilor mari. 5. există o serie de aparate moderne care detectează defectele diferitelor produse. construcţii. instalaţii (tâmplărie. Dispozitivele de măsurare directe sunt : ruleta. Compasul de interior şi de exterior .este folosit la verificarea şi trasarea unghiurilor drepte. detector de gaze. Termometrul . f K T r r i . debitmetrul sau manometrul). cu citire pe ecran digital.este folosit la urmărirea temperaturilor fluidelor din instalaţii saula măsurarea temperaturilor de confort din construcţii. daN/cm2. Măsoară debitele în m3. Alte aparate . f.este folosit la măsurarea lungimilor. c. metal. Şublerul . Instrum ente de verificare 215 . Metrul . Colţarul (echer. metrul. Şi aceste aparate pot avea principii de funcţionare pornind de la cele mecanice şi ajungând la cele electronice. bazată pe traductori electronici: analizor de gaze de ardere. Se poate utiliza la măsurarea dimensiunilor exterioare. Poate avea principiu de funcţionare prin arc bimetalic.este folosit la verificarea unghiurilor şi a diametrelor exterioare şi interioare. ” nr r~ V M etrul C oltar m fe z z z â F ^ ~ ? C om pas interior. detector de ţevi şi metal în zid. Poate avea principiu de funcţionare prin burduf. Astăzi. i. e. h. Ruleta .este folosit la măsurarea presiunii din instalaţii. burdon sau electronic. Manometrul . g.tehnica actuală utilizează aparatură pentru detectarea mărimilor fizice.Materiale de instalaţii V 4. Debimetrul . 3.3. a. interioare şi adâncimilor de mică mărime a obiectelor. zidărie). compasul de interior şi exterior. 15. care nu pot fi măsurate direct cu ruleta. Are gradaţii în °C. 25 până la 50 m. Au lungimi de la 1.90. telemetru cu laser. In acest sens există aparate cu senzor cu cameră video prin care se poate vedea problema apărută în interiorul ţevii de canalizare fară a se recurge la săpături etc. vinclu din lemn. Sunt constituite dintr-o panglică metalică de oţel cu gradaţii milimetrice şi metrice. d.este folosit la măsurarea consumurilor de apă rece sau caldă din instalaţii.este folosit la verificarea dimensiunilor mici până la precizie de zecimi de milimetri. El este calibrat la o formă de unitate de măsură inscripţionată pe cadran (bar. MPa etc). prin lichid termometrie sau electronic. plastic) . 10. 5. Instrumente de verificare Metodele de verificare referitoare la formă şi dimensiuni fizice utilizează instrumente de măsurare. grosimilor înălţimilor mici ale produselor din domeniul mecanic. exterior M anom etru Term om etru D ebitm etru Fig. b. şublerul sau aparatele de măsură a mărimilor fizice (termometrul.

216 . Citeşte şi interpretează valorile măsurate de pe aparatele de măsură din dotare. Instrum ente de verificare A P L IC A Ţ » IA 1 Utilizează două instrumente de măsură pentru determinarea dimensiunilor şi a parametrilor unei cărămizi.91. utilizate la instalaţii. Elevii primesc două produse pe care le verifică dimensional faţă de datele din documentaţia tehnică conform schiţelor de mai jos 3. pecele care servesc la verificarea tuburilor din PVC. 1. 5. Alege din instrumentele prezentate mai jos.Manual pentru clasa a IX-a Analizor de gaze de ardere Telem etru cu laser D etector de ţevi şi m etal în zid D etector de gaze Fig.V Construcţii . Cum verificăm vizual un produs din punct de vedere calitativ? 2.

A 1. Asociază fiecărui instrument de măsurare din coloana A unitatea de măsură corespunzătoare acestuia. "Celsius B 6. manometru 2. termometru a. Priveşte indicatorul aparatului de măsură alăturat: a . din coloana B. d aN /cm 2 e.Cărui aparat de măsură aparţine cadranul? b . k caloria d.Citeşte valoarea existentă pe cadran şi specifică unitatea de măsură. apometru 4. m3 b. 5. Precizează două aparate moderne utilizate la depistarea defectelor în instalaţii. ruletă 3.Materiale de instalaţii 4. metrul c. 217 .

furtun). pentru a nu intra în spaţiile din interiorul construcţiei sudură = îmbinare nedemontabilă constând în contopierea a două sau trei materiale identice tur = conductă de ducere pentru agentul termic ţol = unitate de măsură din instalaţii 1” (ţol) = 25.Construcţii . convector = aparat de încălzire centrală cu apă sau cu abur durabilitate . cu stângere prin presiune sifon = gardă hidraulică de stopare a mirosurilor neplăcute. infect agent termic = fluid transportor de energie termică aliaj —amestec solidificat a două sau mai multe metale barieră de oxigen = blocaj pentru trecerea oxigenului prin porii materialului bacteria legionella = bacterie care provoacă îmbolnăvire asemănătoare gripei conducta sifon = metodă prin care se poate goli un rezervor situat la o înălţime mai mare decât rezervorul colector printr-o conductă (de obicei. toxic.Manual pentru clasa a IX-a DICŢIONAR DE TERMENI TEHNICI > adeziv = substanţă organică sau anorganică destinată lipirii între ele două materiale aer viceat —aer murdar. prin vacumare. utilizată pentru asamblarea ţevilor din instalaţii flanşă =element de legătură între două conducte sub forma a două plăci identice paralele.proprietate a unui produs de a-şi păstra calitatea pentru un termen îndelungat fiab il = calitate a unui produs de a fi folositor în condiţiile prescrise fiting = piesă specială cu rol de element de legătură.policlorură de vinii presiune = mărime fizică definită ca raport între o forţă şi suprafaţa pe care se exercită retur .4 mm vană = robinet cu sertar de dimensiune mare ventil de reţinere = armătură (dispozitiv mecanic) care permite curgerea lichidului prin conducte într-un singur sens vas de expansiune = vas închis sau deschis care preia dilatările fluidelor din instalaţii uzinat = produs fabricat în serie după o mărime standard Withforth = filet cu unghiul de 55° . prinse prin şuruburi şi garnitură fasonat = prelucrat prin injectare instant = în acelaşi timp (pe loc) maleabilitate = proprietatea maeterialelor de se deforma fară a se distruge multistrat —cu mai multe straturi de materiale PVC .îmbinare prin mufa.conductă de întoarcere a agentului termic sertizare .

• să respecţi regulile de cotare. instalaţii şi căi de comunicaţii. . să corelezi tipurile de linii cu semnificaţia lor. să recunoşti reprezentările convenţionale pentru materiale. • • • • • să precizezi elementele de standardizare. • să citeşti planuri. elemente de construcţii. să corelezi scările cu dom eniul lor de utilizare.M D odulul VI e s e n t e h n ic d e c o n s t r u c ţ ii ŞI INSTALAŢII După parcurgerea acestui modul veifi capabil: • să d efin eşti sta n d a rd u l. • să defineşti elementele de cotare. instalaţii şi căi de comunicaţii. • să execuţi la scară planuri. • să interpretezi reprezentările convenţionale pentru materiale. să respecţi elementele de standardizare. elemente de construcţii.

M anual p e n tru clasa a IX -a 1. înainte | de a fi acceptate ca standarde internaţionale de : * către Consiliul ISO. care furnizează . din anul 1985 directivele Com unităţii Europene au prevăzut cerinţe tehnice comune pentru fiecare categorie de produse şi proceduri de evaluare a conformităţii. y zare.355/2002). 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România .valoare-parteneriat-optimi-. realizarea şi utilizarea produselor din domeniul tehnic.aprobată prin Legea nr. se bazează pe norme şi prescripţii unitare. Standardizarea internaţională a in ceput în domeniul electrotehnic. Elaborarea standardelor internaţionale 1 este încredinţată comitetelor tehnice ale ISO. ' Proiectele standardelor internaţionale ' adoptate de comitetele tehnice sunt trimise S | comitetelor membre pentru aprobare. pe reguli şi convenţii standardizate. 220 . în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat”. I 1. Standardele europene contribuie la înlăturarea barierelor tehnice. Standardul este „un docum ent stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunos-cut. Limbajul folosit înglobează un ansamblu de metode pentru reprezentarea grafică plană a obiectelor şi interpretarea concepţiilor inginereşti. ' « Deviza ISO . Se impune o unificare a documentelor prin înlocuirea treptată a standardelor naţionale cu cele europene. la construirea pieţei interne a Uniunii Europene şi ajută la crearea unui limbaj comercial eficace. Standardizare. E l e m e n t e d e st a n d a r d iz a r e Elementele de standardizare necesare la întocmirea planurilor pentru construcţii sunt strâns legate de desenul tehnic. SR 10000/1:94. ISO şi-a început activitatea la 23 febru­ arie 1947. Definirea standardului Standardizarea este „o activitate specifică şi complexă. linii directoare şi caracteristici referitoare Ia activităţi şi rezultatele acestora. de standarde”.reguli. (EN 45020:93.pentru utilizări comune şi repetate . după caz.1. O rdonanţa Guvernului O G nr.. Ele sunt instrumente puternice de creştere a competitivităţii întreprinderilor din Uniunea Europeană. Unificarea şi sistematizarea convenţiilor şi regulilor de reprezentare e realizată prin stan-darde şi norme cu caracter naţional şi internaţional.VI C o nstrucţii . Dacă înainte de anul 1985 statele membre ale Uniunii Europene îşi impuneau propriile specificaţii tehnice. Desenul tehnic este un limbaj grafic internaţional care realizează comunicarea între factorii implicaţi în conceperea. Comisia Internaţională Electrotehnică a fost înfiinţată în anul 1906. care are ca scop final elaborarea şi aprobarea sau adoptarea.

acestea pot fi: standarde internaţionale (prefix ISO).„persoană juridică română de drept privat. ASRO a preluat în 1998 responsabilităţile fostului Institut Român de Standardizare (IRS). standarde germane (prefix D IN ). acolo unde era necesar şi posibil. elaborat în anul 1984 (prefixul STAS. standarde de încercare. fabricaţiei şi controlului tuturor produselor. elaborat în anul 1997 **SR202:1994 ^ S R ISO 7200:1994 "S R E N 22553:1995 'ib ooo $ r <<<v«>0<>00v5c<»>c^c><>^0<x>0<xx>0000<xx>-'w»>.comitete membre ale ISO şi se ocupă cu activitatea de normare pe plan internaţional.standard românesc adaptat cerinţelor ISO.standard cu numărul 103. După zona de aplicare a standardelor. standarde europene (prefix EN).standard românesc adaptat cerinţelor europene. Se recomandă aplicarea standardelor în desenul tehnic. « A SRO este m em bru al ISO .standard românesc având numărul 202. standarde ocupaţionale etc. realizate înainte de 1990) . In România. standarde de produs/serviciu.asro. 355 / 2002 . standarde britanice (prefix BS) etc.ro). $ • Reprezintă ISO şi C EI în Romania şi | * N otarea standardelor înainte de 1990 ” Standardele apărute după 1990 Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) este o federaţie mondială de organisme naţionale de standardizare. care verifica şi actualiza standardele acordându-le cu normele Europene. Legislaţia românească stabileşte obligativitatea respectării şi aplicării standardelor privind calitatea mediului şi a vieţii.sunt elaborate şi aprobate exclusiv de ASRO. recunoscută ca organism naţional de standardizare prin H G 985/2004”. o asociaţie . fără scop lucrativ. standarde metodologice. având numărul 5455. elaborat în anul 1994 . neguvernamentală şi apolitică ce a fost constituită ca organism naţional de standardizare în baza prevederilor O G 39/1998. cuprinde aproximativ 147 de ţări . elaborat în anul 1995 . 35/ 2002.«'<^ • A SRO este m em bru cu drepturi depline ^ C E N .> > ■ : nicii din 01 februarie 2006.standard românesc adaptat european şi ISO. elaborat în anul 1994 .Standardele Române .C om itetul European de Standardizare | **SREN ISO 5455:1997 : din 01 ianuarie 2006 şi m em bru cu drepturi | : depline C E N E L E C . standarde de proces.Organizaţia g Internaţională de Standardizare din 1950 şi | : C EI -Com isia Electrotehnica Internaţională | ţ d in l9 2 0 .C om itetul European ^ : pentru Standardizare în dom eniul Electroteh. cu numărul 22553. Asociaţia de Standardizare din România (www. de interes public. Legii 177/2005 şi ale Legii nr. conform noii legislaţii în domeniul standardizării. standarde franceze (prefix NF). D upăconţinutullor. | 8 • A SRO acordă la cerere mărcile naţionale | ardele române de produs) şi SR-S (conform i-f tatea cu standardele române de securitate) x de conform itate SR (conformitatea cu stand. | apără drepturile de autor asupra standardelor $ S internaţionale adoptate. cu numărul 7200.D esen tehnic de construcţii şi instalaţii Indicativ standarde *STAS 103-84 Explicarea notării . conform prevederilor Legii nr. standardele specifice desenului tehnic nu sunt obligatorii pe teritoriul României. standardele naţionale .„standarde de stat” româneşti. standardelepot fi: standarde terminologice.8 221 . pentru a perm ite utilizarea documentaţiei tehnice de către diferiţi specialişti în momente diferite de tim p şi pentru a asigura un caracter unitar al concepţiei.

S ă re a liză m p r im u l desen de construcţii! Avem în faţă o coală albă. împăturirea desenelor Desene tehnice. Coala albă din faţa nostră are un format.6 .1 Indicaţi» STAS 1-84 Titlu Formate şi prezentarea elementelor grafice ale planşelor de desen înlocuit prin SR EN ISO 5457:2002 care a înlocuit SR ISO 5457:1994 Desene tehnice. Din şcoala primară ştim că putem desena pe o coală de desen de format mic sau de format mai mare.M anual p e n tru clasa a IX -a Standarde româneşti de desen tehnic. Reguli generale de cotare în desenul industrial Sistemul Internaţional de Unităţi (SI). a construcţiilor hidrotehnice. Ce observăm? Ce reprezintă partea numerică? Partea numerică reprezintă în m od convenţional dimensiunile formatului respectiv. Linii Desene tehnice. R a p o r tu l s u p ra f e ţe lo r p e n tr u fo rm a te s ta n d a rd iz a te d in se ria A 222 . C onturul cu dimensiunile a x b se trasează cu linie continuă subţire. A2 (420x594) ] A3 (420x297) • formate excepţionale. SREN ISO 5455 :1997 . Formatele sunt standardizate şi se clasifică în: • formate de bază. Formatul este dreptunghiul cu dimensiunile axb. a lucrărilor de artă (poduri şi tunele). desenul de construcţii este reprezentarea grafică plană a construcţiilor de clădiri. Conform SR ISO 5457:1994.A2. A3. Multipli şi submultipli zecimali preferenţiali ai unităţilor SI 1. Scări Desene tehnice.04. • formate alungite. reprezentate în figura 6. SR ISO 5457:1994. M (210x 297) M (210x 297) fiQ (841x1189) Un format al unui desen se notează cu simbolurile AO. în succesiunea în care sunt indicate în tabelul 6 . Formate în desenul de construcţii APLICAŢIA 1 » Citeşte şi comentează următoarele indicative ale standardelor.2.2005 Tabel 6. Prefixe SI Sistemul Internaţional de Unităţi (SI). SR74:1994 Ce este d esen u l de construcţii? Conform STAS 415-80. seria A (ISO). Scriere Desene tehnice.1. A1. formatul într-un desen reprezintă spaţiul delimitat pe coala de desen prin conturul pentru decuparea copiei A1 (841x594) desenului original.1. Formate SR E N ISO 5455:1997 SR 74:1994 SR E N ISO 128-20:2002 S R ISO 3098/1:1993. Reguli pentru scrierea şi utilizarea unităţilor SI Sistemul Internaţional de Unităţi (SI). anulate până Ia 30. A4.VI C onstrucţii . SR ISO 129:1994 ISO 3098-1-93 S R ISO 31-0:1994 S R ISO 31-0:1994 SR ISO 1000:1995 STAS 2-82 STAS 74-76 STAS 103-84 STAS 186-86 STAS 188-87 STAS 737/3-91 STAS 737/4-91 STAS 737/5-84 Desene tehnice.2 . F ig . a căilor de comunicaţii etc.

2. N u se admit formate derivate.0625 0. Moduri de utilizare a formatelor standardizate pe orizontală sau pe verticală Alege formatul prim ului desen.2. ma 0. formatul A4 este considerat drept model. sub indicator se scrie simbolul formatului. cu dimensiunea a mai mare de 841 mm (formatele derivate se obţin din formatele normale prin mărirea dimensiunii a sau b cu un m ultiplu întreg al dimensiunii corespunzătoare a modulului). în poziţia în care se citeşte desenul. cu excepţia formatelor A4.125 Schiţa A2 420 x 594 4 0.5 AO 841x 1189 sau 1189x 841 16 1 Se observă! La definirea formatelor. Stabileşte dimensiunile a x b . 223 . U g Ţ s m ti Formatul A4 are dimensiunile 210 x 297 mm. a căror bază este întotdeauna de dimensiune a şi a formatelor A5 cu baza de dimensiunea b. urmat în paranteză de dimensiunile acestuia (primul număr este dimensiunea bazei formatului). în partea dreaptă. Facultativ se poate înscrie şi suprafaţa formatului. 6. mm 21 0 x 2 9 7 29 7 x 4 2 0 i 2 Număr module Suprafaţa. Formatele pot avea ca bază oricare dintre dimensiunile a sau b. Baza formatului este latura inferioară a formatului copiei.25 Al 594x841 sau 841 x594 8 0. C onturul pentru decuparea desenului original trebuie să aibă dimensiunile cu câte 10 mm mai mari decât cele ale formatului respectiv. Vezi figura 6. Se va evita utilizarea formatului A5 (148 x 210). Format standardizat Format standardizat Fig. formatul A0= 16 formate A4 formatul A l= 8 formate A4 formatul A2= 4 formate A4 formatul A3= 2 formate A4 Formatele de desenare se utilizează cu baza pe latura mare sau pe latura mică (figura 6 . Formate de bază Simbol A4 A3 (Dimensiuni a x b .O escn tchnic d e construcţii şi instalaţii VI Tabel 6. Intre chenar şi conturul pentru decuparea copiei.1.2 ).

A l . Fâşia de îndosariere se delimitează pe desen printr-o linie continuă subţire. A 2. 1. dispuse orizontal sau vertical. în care fâşia de îndosariere este întotdeauna delimitată de linia chenarului. Chenarul Elementele grafice ale unui format sunt indicate în figura 6. • îm păturirea form atelor este standardizată şi constă în divizarea form atului AO. \ M a r ^ n a a fo rm a tu lu i Fig. m ape.se trasează cu linie continuă groasă. rezervat pentru perforarea copiei . A2) şi la 20 mm distanţă de marginile hârtiei la iformatele A l şi AO.3. la lOmm distanţă de conturul pentru decuparea copiei la formatele (A4. Fâşia de îndosariere se prevede la toate formatele pe latura din stânga indicatorului. • existenţa unui spaţiu suficient pentru adnotări în afara conturului exterior al proiectului. A3. La alegerea formatului unui desen se iau în considerare următoarele: • existenţa unui spaţiu suficient pentru reprezentarea şi cotarea proiecţiilor necesare şi plasarea indicatorului. • existenţa unui spaţiu de 20 mm pentru îndosarierea desenului.3 224 . cu excepţia formatelor A5. cu excepţia formatului A4. plicuri şi necesită plierea tuturor form atelor ce depăşesc dim ensiunile form a­ tului A4. folosite cu dimensiunea b drept bază. A3.M anual p e n tru clasa a IX -a • Copiile desenelor se păstrează în dosare. Chenarul. Se lasă un spaţiu liber de 20 x 297 mm.îndosariere. la care fâşia de îndosariere este întotdeuna poziţionată de-a lungul laturii mari.VI C onstrucţii . A4.3. 6. M arginea f O tR lC tliu v I n d ic a to r & Trasează chenarul prim ului desen şi indică elementele grafice ale formatului de desen tehnic. A3 în m odule A 4.

indicative sau informaţii de ordin administrativ. numele proprietarului legal al desenului. indicatorul este un tabel de formă dreptunghiulară aşezat în colţul din dreapta jos. Când un desen. b. Zona de informaţii suplimentare poate să conţină informaţii tehnice. Acest număr va fi cuprins în indicator. Această zonă include trei rubrici: a. Standardul român SR ISO 7200:2004 reglementează alcătuirea indicatorului. numărul de înregistrare sau de identificare a desenului.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VJ 1. • conţine o zonă de identificare. Alcătuirea indicatorului • este constituit din mai multe dreptunghiuri alăturate. toate planşele poartă acelaşi num ăr de identificare şi sunt num erotate succesiv. iar pe prim a planşă va fi specificat şi numărul total de planşe aferente desenului. Indicatorul în desenul de construcţii. din necesităţi de spaţiu. cu latura lungă paralelă cu baza formatului. denumirea desenului. 225 .4. • conţine una sau mai multe zone de informaţii adiţionale. c. Indicatorul este un element obligatoriu la fiecare desen. în indicator se completează datele necesare identificării şi explicitării sumare a desenului. alipit de chenar. delimitat printr-o linie continuă groasă. la fel ca chenarul formatului de desen. înlocuieşte standardul SR ISO 7200:1994 şi este identic cu standardul european EN ISO 7200:2004. Zona de identificare este un dreptunghi cu lungimea maximă de 180 mm. este executat distribuindu-se pe mai multe planşe.

6. Codul AB123 456-7 contribuie la clasificarea documentului şi este util pentru arhivare. iar „titlul suplimentar” este folosit pentru informaţiile suplimentare.6. 40 15 80 20 ' O r-j DENUMIREA UMTÂTII DE INVATÂMÂNT DESENAT J tOa«ra» PLANŞA _ © D E SE N T EH N IC (Suim) DE C O N ST R U C Ţ II CLASA AIK-A A.5 m m ) © T IT L U L PL A N ŞE I (Smm) © © a 120 N \ 00 20 25 10 ’ 1 50 A 1. 1 8 0 .M anual p e n tru clasa a IX -a în figura 6. Rt«W«<*4kM ifcttmairtrrtl Nfeferfflţl 'lsfe«î#S loncscu Valentin l rvat «Jc l i]Hj’ iteeumifjuuiui D csn tic ansamblu Tktlw.5 ' DENII MIRE A UNITÂTIIDE INVATÂMÂNT DESENAT lSnuriiţ © SCARA ^ v£y D E S E N T E H N IC (5mra) DE C O N S T R U C Ţ II CL ASA AIX-AA. Indicator SREN ISO 7200:2004 Se observă! în căsuţa „responsabil departam ent” se înscrie numele sau codul organizaţiei responsabile pentru conţinuturi şi susţinerea documentului la data eliberării.VI ABC 2 C o nstrucţii . coordona şi acţiona la problemele apărute. lîilu «. 6.5 este prezentat tipul de indicator conform standardului român SR EN ISO 7200:2004. 25 . 20050006 © i (5 m m ) 'O CD «A o s IA \ SCAJIA fila * ) 1 :1 0 5(rnm ) O © NUM E E L E V (5mm) V E R IF IC A T (3 .ir Siawtui doc jiu« iIu1«i l rt curs de aprobare A B 1 2 3 4 5 6 -7 IXH» « lib c tin i L u n h i p ia n *» Pruţ>r*£1af 1cpil Marin lldiuird ApircilMl t k Doina Constantin 180 îfim A 2005-05-15 n» j 1/5 Fig.ipcmwm.5.5 m in ) © 1 (5 m m ) M D > * va (2 Simm) N U M E E L E V (5mm) V E R IF IC A T (3 5 m in ) © b 1 :1 0 5 (n u n ) T IT L U L PL A N ŞE I (Smm) © © O © © Fig. atunci când sunt necesare. 20)3 2C06 (2 inim ) PLANŞA D . 226 . Planşa 1/5 reprezintă planşa 1 din totalul de 5 planşe. In căsuţa „referinţa tehnică” este înscris numele persoanei care va răspunde. „Titlul” se referă la conţinutul documentului.

1. Prin standardul român SR EN ISO 128-20:2002 se stabilesc tipurile de linii.5. exprimate în milimetri. 3. Acestea sunt elemente de bază în realizarea comunicării. 1. Căsuţele din indicator au următoarea semnificaţie (conform STAS 1434-83): 1.18. Indicativul. conform SR EN ISO 128-20.0.format mic . continuitate şi uneori culoare.format îngust. la desenele în format mai mare de A3 . 5. Denumirea corectă este de „lăţime”.D esen tehnic de construcţii şi instalaţii VI Rev A se referă la statutul revizuirii documentului. configuraţia lor. 8 . Cotele date în paranteză reprezintă înălţimea caracterelor folosite la scrierea denumirilor în căsuţe. în general. sau în format mic din figura 6. aprobat). (numărul de rânduri se stabileşte după necesitate).loculconstrucţiei.0. Observaţie Cotele date pe desen sunt exprimate în milimetri.4.numărul proiectului (numărul planşei).0. aceste cote din paranteză nu se scriu în indicator.6 a.6 b. dacă sunt mai multe obiecte şi titlul planşei.35. verificat.13. Valorile standardizate ale lăţimii liniei. 6 .0. Tipuri de linii Desenele tehnice din dom eniul construcţiilor şi al arhitecturii respectă anumite reguli privitoare la liniile utilizate în planurile pentru construcţii. 2.5. Liniile se diferenţiază prin „grosime”. Pentru planşele de studiu din cadrul modulului „Desen tehnic de construcţii şi instalaţii” se utilizează indicatorul în format mare din figura 6. regulile de desenare a liniilor în desenele tehnice.0. grupa/clasa. Faza de proiect. Scara sau scările desenului.0. măsurată perpendicular pe axa ei. linile se împart în: linii groase şi linii subţiri. Se înscriu date privind colectivul tehnic de elaborare a desenului: calitatea (proiectat. care se multiplică şi prin tipar. Caracteristica de „grosime” este lăţimea liniei. când este cazul. Denumireaproiectului. Indicativul . la desenele proiectelor şi detaliilor tip. iar dedesupt data întocmirii sau a predării proiectului. iar la detalii. control STAS. desenat. scara grafică se figurează deasupra indicatorului. Desenează şi completează indicatorul primului desen.0. numele în clar şi semnătura persoanelor în cauză. In funcţie de lăţime. în planul foii de hârtie. Denumirea sau iniţialele instituţiei proiectante şi eventual subunitatea sa. 4.25. Indicatorul poate avea trei formate: . Acest standard este identic cu standardul european EN ISO 128-20:2001 şi înlocuieşte STAS 103-84. diagrame.format mare. sunt: 0. 227 .numelebeneficiarului.7. iar pentru planşele de studiu (indicator îngust) denumirea proiectului.1. planuri sau hărţi. respectiv numărul de ordine al planşei în cadrul proiectului. Denumirea obiectului.2. 7.

indicator. haşuri.A / — Ar ~ k/4 b/2 b/4 b/2 b/4 întreruptă mijlocie I.VI C o nstrucţii .. de densitatea elementelor grafice şi de natura ele­ mentelor redate.. Tabel 6. • pentru linia subţire (aproximativ b/4) prin cifra 3. Intr-un desen. Clasa de grosime se simbolizează prin cifrele 1. dar există obligativitatea specificării semnificaţiei lor pe desen. în desenele de construcţii se foloseşte standardul STAS 1434-83 Linii. Reprezentare b b/2 Utilizări Contururi de secţiune. Tipul şi grosimea liniilor utilizate la întocmirea desenelor tehnice de construcţii şi arhitectură sunt indicate în tabelul 6.2 mm. 228 . reprezentări convenţionale. fiecare având un simbol: • linie continuă cu simbolul „C ”. chenare pentru desene Contururi şi muchii văzute în vederi şi secţiuni. de complexitatea sa. contururi de secţiuni rabătute Curbe de nivel curente Linii de ruptură şi întreruperi Linii de ruptură şi întreruperi Contururi şi muchii acoperite de alte elemente Părţi situate în faţa planului de secţiune Orice fel de axe. axe de goluri la uşi şi ferestre.3. în continuare vom folosi noţiunea de grosime a liniei. Liniile discontinue conţin segmente. Lungimi ale segmentelor şi ale spaţiilor uniforme. notări sau observaţii scrise pe desen. astfel: • pentru linia groasă (b) se utilizează cifra 1. tabele. Se pot utiliza şi alte tipuri de linii. I întreruptă subţire I2 Linie-punct mijlocie P2 P Linie-punct subţire P2 Se observă! Linii continue şi linii discontinue num ite şi linii întrerupte. • linie punct cu simbolul „P”.2. toate liniile groase au aceeaşi lăţime. cotare. lăţimea liniei se alege în funcţie de suprafaţa desenului. ce trebuie să fie între 0 . în desenul de construcţii se utilizează trei tipuri de linii.3. linii de referire sau de indicaţie pentru cote. linii ajutătoare. cu excepţia axelor indicate la C2 şi P3 Axele geometrice ale pieselor componente Trasee de secţionare Linii de întrerupere c Continuă subţire C } b /4 Continuă subţire cu zig-zag C3 Continuă subţire ondulată __r k/A . Curbe de nivel principale Construcţii geometrice Linii de cote. Continuă mijlocie C . • linie întreruptă cu simbolul „I”.2 sau 3. Simbol Tipul liniei Continuă groasă C. Grosimea de bază „b” se alege în funcţie de scara la care se lucrează şi de natura desenului. • pentru linia mijlocie (aproximativ b / 2 ) prin cifra 2 . puncte şi spaţii.M anual p e n tru clasa a IX -a în general.

0. • Scările de reprezentare sunt standardizate.5. In tabelul 6. . In lumea reală obiectele au dimensiuni variate. 6.7 mm pentru liniile scurte şi 1. Tabelul 6. indiferent de grosimea lor).6mm (2 mm pentru liniile foarte scurte şi 6 mm pentru liniile lungi.30mm. intervalul dintre capătul unui segment şi punctul apropiat se ia de 1 mm pentru liniile scurte şi de 2 mm pentru liniile lungi.6.D esen tehnic de construcţii şi instalaţii în figura 6. T unde d este dimensiunea măsurată pe desenul întocm it la scară.7. • Scările de mărime naturală se exprimă sub forma 1:1. Lungimea segmentelor pentru linia-punct este de 3. SR EN ISO 5455:1997. Scara s = — . W m â Utilizează tipurile de linii învăţate la desenarea indicatorului. Liniile întrerupte de orice tip încep şi se termină cu segmente.4 sunt indicate mărimile scărilor de reprezentare. Fig.. Precizează pe desen toate tipurile de linii întâlnite. Scări Mărimea şi m odul de notare a scărilor de reprezentare în desenul tehnic sunt stabilite prin standardele STAS 2-82. Noţiunea de scară de reprezentare este raportul dintre dimensiunile liniare. • Scările de micşorare se exprimă sub forma l:n (rapoarte < 1).4 Scări de mărire 2:1 5:1 10:1 20:1 50:1 100:1 \ Scări de mărime naturală < Scări de m icşorare 1:1 1:2 1:200 1:20000 1:5 1:500 1:50000 1:10 1:1000 1:20 1:2000 1:50 1:5000 1:100 1:10000 m . Pentru ca reprezentările grafice să fie optime în citire şi interpretare. Intervalele dintre segmente sunt de 1/4. întretăierea liniilor întrerupte şi a liniilor-punct se face numai prin segmente. alături de scara de mărime naturală. s-a impus utilizarea unor scări de mărire sau micşorare. 1/3 din lungimea segmentului (0....5.. 1...7 sunt reprezentate moduri de trasare corectă a liniilor întrerupte şi aliniilor-punct. circulare sau unghiulare ale elementelor din desen şi cele din realitate. U & fs m B Lungimea segmentelor din care este alcătuită o linie întreruptă va fi de 2 .2mm pentru liniile lungi). iar r este dimensiunea reală a obiectului de corespondenţă cu cea măsurată pe desen... de exemplu: linia-punct începe şi se termină cu segmente de linie. • Scările de mărire se exprimă sub forma n: 1 (rapoarte >1).

1:20. notarea scării de reprezentare se înscrie sub sau lângă detaliul respectiv. 230 . planurile de execuţie la scara 1 : 500s a ul : 100.scara 1:15 pentru desene de construcţii metalice de toate lipseşte de pe desen. Există şi scări cu destinaţie specială: 1:2. completă a câmpului desenului. APLICAŢIA 2 • Planurile de fundaţii. desenele de 1: 100 . 1:25. 1: 100. montaj pentru elemente prefabricatela la scara 1:50. 20m 2000 cm. iar dimensiunea reală conform cotei de pe desen • Planurile topografice la scara 1:1000.15 m = 15 cm • Detaliile de ţesere a cărămizilor. secţiuni generale. 1:10. iar pentru desene Rezolvare de execuţie şi detalii la sc 1:10 sau 1:20. .18 m şi construcţii navale. Rezultă r = 50 x 0. 1:200. scara 1:10 sau scara 1:20 . detaliu la scările 1:10 sau 1: 1.VI C onstrucţii .00 m. 1:25000. 1: 100 ? • Planşeele din lemn se reprezintă la scara 1(50. după cuvântul „Scara”.pentru planuri şi hărţi. -----. 1:50 sau se pot folosi scările 1:20 .dimensiune reală . d= 0. faţade. 1:250.care . 20 1 2000 inn 1:2 (1:2. Exemplu: c) In situaţia în care într-un desen o proiecţie este reprezentată Vedere din A Secţiune B-B la o scară diferită de proiecţia principală. sub sau lângă aceasta se Scara 2:1 Scara 1:10 înscrie mărimea scării respective.n -. d) In desenul care cuprinde reprezentări de detaliu ale unui obiect. detaliile de Cât este dimensiunea măsurată pe desen la scara execuţie la scara 1:5.scările 1:250.1:1000 sau Rezultă că desenul este întocmit la scara 1:5000 . 1:1.scara 1:25 pentru desene de construcţii metalice în construcţii 18 cm = 0.5. APLICAŢIA 3 1:2500. se pot intocmi şi este de 20 m. la scara 1:50 sau scara 1:100. mărimea scării se înscrie sub titlul desenului. APLICAŢIA 1 • Planul de execuţie pentru elementele monolite sau planul de Dimensiunea reală a obiectului este de 15 m. Folosim formula scării: • Detalii şarpantă la scara 1:10 sau 1:5.18 Reguli de notare a scării de reprezentare pe desen: 50 a) Când proiecţiile obiectului sunt reprezentate la aceeaşi scară. executate la diferite scări. planuri la scara 1:10000 sau 1:20000 .M anual p e n tru clasa a IX -a Utilizarea scărilor de reprezentare pentru elementele de construcţii este următoarea: • Planul de ansamblu al clădirii se reprezintă la scările 1:100 sau 1:50. vederi. 1:25000. mărimea scării se înscrie în căsuţa corespunzătoare din indicator. 1:2500. Determinaţi o cotă . Rezolvare • Secţiunea transversală a şarpantei la scările 1:50 sau 1:20. 1:15. s _d d _ _ J _ d _ 15 • Planul şi secţiunile la pereţii din zidărie de cărămidă la scara S~ 7 15 _ 100 _ 100 1:200 sau 1: 100.planurile de situaţii la scara 1:500.100 2000 n 20 • Pentru instalaţii . iar în căsuţa din indicator se trage linie.scara 1:2. b) La desenele care se execută fără indicator. . 0. care se utilizează astfel: O dimensiune măsurată pe desen este de 18 cm. se pot folosi şi scări la 1:5. lm = 100cm. O dimensiune măsurată pe desen este de 20 cm. 1:200 .5).5 pentru cazurile în care este necesară folosirea mai Desenul a fost întocmit la scara 1:50. de m ontare a stâlpilor de acoperiş. Rezolvare . tipurile.------.18 = 9. de cioplire sau tăiere la scara 1 : 5 . Determinaţi scara la care a fost întocmit • Construcţiile metalice pentru desene de ansamblu la scara desenul.= —.

haşurare uniformă .1. în tabelul 6.5 Materialul Pământ Stâncă Lichide Reprezentare TTTTTTT Materialul Beton armat monolit la scara £ 1:50 Beton armat la scara <1:50 Beton armat prefabricat la scara >1:50 Reprezentare Umplutură Metal: profile şi bare rotunde Piatră naturală r S -V r m t Lemn în secţiune longitudinală Lemn în secţiune transversală Zidărie în general Mii'» ipwm Izolaţie termică. Tabelul 6. S °-' a .Tipuri de reprezentări convenţionale pentru materiale de construcţii în planurile pentru construcţii se folosesc semne simbolice care perm it recunoaşterea şi interpretarea uniformă şi unitară a materialelor folosite.. fonică Zidărie de dărâmat Izolaţie hidrofugă Tencuială M M M Mozaic Azbociment. produse din ipsos » » ■» Rabit Geam Placaj Panel secţionat longitudinal Panel secţionat transversal rs 6■°“ o o d o . O-o PFL W F Z S M k Beton simplu Indiferent de material. pentru dimensiuni mici ale câmpului. a elementelor sau părţilor de construcţie.5 puteţi observa Reprezentarea convenţionalâ a materialelor. a mobilierului. a obiectelor şi aparatelor pentru lucrările de instalaţii.Desen tehnic d e construcţii şi instalaţii i(J < mu 2. a plantaţiilor etc.

Linia de ruptură sau de întrerupere se foloseşte pentru a delimita obiectul. • Dacă în secţiuni apar materiale care nu sunt reprezentate în tabelul 6.10. desenate în secţiune. se reprezintă prin desene grafice mai dense lângă liniile de contur şi mai rare spre mijlocul câmpului ce se detaliază. (Vezi figura 6. mozaicul.beton simplu.Fig.. dar cu compactităţi diferite. sau materiale diferite. In figurile 6. 12. înclinarea haşurii în raport cu conturul suprafeţei haşurate ••■ . umpluturii.5. • Atunci când câmpurile sunt învecinate. • Densitatea haşurilor şi a semnelor convenţionale se alege în funcţie de scara desenelor şi trebuie să fie identică pe toate proiecţiile executate la aceeaşi scară a unuia şi aceluiaşi element. se foloseşte linia-punct P3.reprezentareapământului. 10. i - /> ■ £ _ u J l 4. • Haşurile oblice se trasează la 45° faţă de direcţia principală a conturului elementului. 11. Vezi figura 6 . se poate folosi şi haşurarea la 60°. ---. atunci când acesta nu este desenat în întregime. * ■ ' i -' .VI C onstrucţii . Două linii-punct paralele 232 . pentru indicarea întreruperii elementelor. în cazul betoanelor câmpurile mai dens haşurate se referă la betoanele mai rezistente. zidărie de dărâmat etc.-.9.9). materialelor izolatoare. respectiv Ia 30° faţă de cadrul desenului.12 sunt indicate liniile de ruptură sau de întrerupere pentru diferite materiale. ca în figura 6 . Reprezentarea în secţiune a unei asamblări de profiluri metalice • Haşurile se trasează la 45°.■ 1 ■ 1 11 Fig. • Lichidele. echidistant faţă de cadrul desenului . acestea se evidenţiază prin densitatea semnelor convenţionale. ' H H f — Fig.. dacă liniile de contur au faţă de planşă o înclinare de 45° sau apropiată. • Dacă desenul reprezintă în secţiune un ansamblu de elemente din acelaşi material. vezi figura 6 . 6 . Dacă ruptura delimitează mai m ulte elemente din acelaşi material. rabiţul.beton armat Fig. Pentru a se distinge. tencuielile. • Dacă este necesară o diferenţiere a suprafeţelor în contact. se întrebuinţează alte simboluri şi se indică semnificaţia lor într-o legendă. Profilurile metalice dintr-un ansamblu.M anual p e n tru clasa a IX-a Fig. vezi figura 6 . b .8 . între două suprafeţe secţionate alăturate. întrucât au o lăţime pe desen sub 2mm. Se pot folosi şi două linii-punct paralele. 6. Reprezentarea în secţiune a trei elemente suprapuse din acelaşi material: a . materialelor plastice.. 6. sunt înnegrite complet.11 şi 6.11. se Iasă negativul liniei de contur. 6 . 8 . respectiv echidistanţa haşurilor. haşurile se inversează ca direcţie sau se decalează.12. 6.

siena. 6. • P e n tru rep rezen tarea m a te ria le lo r se folosesc şi culorile. pâslă. Fig. la scara 1:50 prin schema de distribuţie a grinzilor desenate prin axele trasate la distanţe egale cu deschiderea dintre grinzi.roşu. Planul conţine conturul zidurilor. fară a se in d ic a p rin sem ne co n v e n ţio n a le m aterialele. La reprezentarea elementelor de construcţie. l-scânduri falţuite. . 2 -carton bitumat.p o rto c a liu .13.p e n tru b e to n .2. . panouri prefabricate. b-secţiune verticală. 6. 233 . placaj de p ia tră n a tu ra lă şi artificială.violet în ch is .bloc.p e n tru lem n .p e n tr u p ă m â n t . grinzile ce susţin planşeul Fig. schelet. . . Pereţii din lemn se reprezintă în plan prin grosimea lor.2. c-vedere. Acestea sunt indicate pe scurt în acest capitol. Reprezentarea elementelor de construcţii din lemn Elementele de construcţii din lemn sunt reprezentate în desene de ansamblu.p e n tr u fa ia n ţă . .p e n tr u o ţe l .cu lo area cafeniu. azb est . corespunzătoare sistemului constructiv ales . 3-scânduri geluite în lambă şi uluc.1. 4-izolaţie termică şi fonică.p e n tr u aram ă .g alb en -în ch is. desenele trebuie să prezinte cu rigoare sistemul constructiv ales. modul de alcătuire şi detaliile corespunzătoare. şi anu m e: .14. Reprezentări convenţionale pentru elemente de constructii Pentru fiecare element de construcţie se utilizează reprezentări convenţionale caracteristice.alb astru -d esch is.p e n tru zid ărie de că ră m id ă .13. 2.p e n tru lich id e . Planşeele din lemn se reprezintă în plan.p e n tru sticlă . 2.cenuşiu.verde-d esch is-g ălb u i . . Num ărul necesar de proiecţii trebuie să redea clar sistemul constructiv ales. Panou prefabricat de perete din lemn: a-secţiune orizontală. zid ărie de p ia tră .p e n tru m aterial refractar .Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI • în secţiu n ile o riz o n ta le se trasează n u m a i c o n tu ru l secţiunii.roşu A P L IC A Ţ IE Identifică şi interpretează reprezentările convenţionale corespunzătoare cifrelor din figura 6. . • în secţiu n ile d esen ate la scară m are m aterialele se rep rezin tă co n v e n ţio n a l n u m a i p e c o n tu ru l figurii.

Alcătuirea planşeului este indicată într-un detaliu. tavanul aferent. 1:5 . înălţimea.proiecţia orizontală . cotele generale. 6 . b. 16.detalii la scara 1: 10.17.15. Şarpantă. Vezi figurile 6. în secţiunea transversală a planşeului se indică: planşeul propriuzis. b-secţiune transversală A -A ■ ~ v r.Ump/uiuro de zgurii Xmduri 2*xl6 -$ipa2*x43 -Trestie — Fig. . reprezentat la scara 1:10 sau 1:20 .M anual p e n tru clasa a IX -a reprezentate prin axe.şarpantă 234 .^ t 4 . distanţele între axele grinzilor. iar pe diagonala încăperii se înscriu sortimentul lemnului. J I __( ” o Zjf / P ertM t/e jfrier i ‘‘ i / . dimensiunea grinzilor .Duşumea carw f . grosimea straturilor componente.VI C on stru cţii . Planşeu din lemn: a-planul de distribuţie a grinzilor de lemn.50 n * ii T T Fig 6.secţiunea transversală. Planşeu din lemn . a-plan.planul şarpantei. .17 se reprezintă prin proiecţii desenate la scara 1:50 sau 1: 100: . 6.15 şi 6.fiontiet de sfţfo r ..rezemarea grinzii de lemn pe zid Şarpantele de lemn din figura 6. Se cotează distanţa dintre axele grinzilor. grosimea totală a planşeului şi se detaliază modul de rezemare a grinzilor pe ziduri. dimensiunile grinzilor şi numărul de bucăţi. pardoseala de peste planşeu. iJL Fig..lăţimea.od2*> 12 l/mpli/fv/H ir tt u r j -4 f O 'f t S.16.

în figurile 6.20. Reprezentarea elementelor de constructie din zidărie Elementele de construcţie din zidărie se reprezintă convenţional şi se cotează în funcţie de caracterul obiectului desenat. gradul de detaliere a elementelor.18 şi 6. indiferent de scara grafică aleasă. La zidăria mixtă. 6. La zidăria armată. b . planul şi secţiunea la scara 1:200 se poşează. scara de execuţie. zidăria complexă şi zidăria mixtă sunt reprezentate în figura 6 . iar la scările 1:100 şi 1:50 se desenează numai pe contur. 1:50.2. Rosturile orizontale se desenează cu linie dublă de la scara 1:20 în sus. se desenează reprezentând zidăria. solidarizarea stâlpişorilor din beton armat cu zidăria. respectiv din zidărie de piatră la scările 1:20. 1:200 .zidari complexă. La pereţii din zidărie de piatră. 5c 1/50 C3L sc. Zidăria armată: a . betonul simplu şi cărămida.20 . iar cele verticale de la scara 1: 10. Q8 . armăturile din rosturi 2&6/60 şi etrierii. Zidăria armată.19. n n r fpm. 6. 6. armătura se reprezintă sub formă de bare de oţel-beton sau plase sudate.usa î s 1/100 n n S c 1/20 — < i i— sa/mo stimo Fig.19 sunt reprezentaţi pereţii din zidărie de cărămidă. stâlpişorul. în elevaţii rosturile dintre rândurile de cărămizi se reprezintă prin haşuri orizontale. la intervale potrivite cu scara aleasă. moloanele se desenează cu dimensiunea şi aşezarea corespunzătoare. sunt reprezentate de cele două materiale. Reprezentarea pereţilor din zidărie de cărămidă Fig.18.2.5 Fig. 10 T. i— ii— i JT t >.zidărie mixtă . La zidăria complexă. 1:100.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii 2. Reprezentarea pereţilor din zidărie de piatră Se observă! La pereţii din zidărie de cărămidă.

S3 etc. planurile de cofraj şi de armare se întocmesc la scara 1:50.de fundaţii. . 1:100 sau 1:200 .indicativul axelor la care se află stâlpul SA 1. de jos în sus şi de la stânga la dreapta. 1:50.VI C onstrucţii . Exemplu: FA1. Indicele este indicativul stâlpului corespunzător fundaţiei sau un număr rezultat din numerotarea fundaţiilor. Desenele de montaj pentru prefabricate se întocmesc la scările 1:20 . sau FI . 1:25.indicativul rezultat din numerotarea stâlpilor într-un sistem unitar şi ordonat. conform STAS 855­ 79. în cazul elementelor din beton armat. 1:25. prima cifră reprezintă dimensiunea paralelă cu linia de referinţă.pentru o serie de fundaţii identice. 1:25. .şi prin planuri de detalii. Se observă! Fundaţiile se notează cu litera F. urmată de un indice. de montaj prefabricate etc. .unde litera A şi cifra 1 reprezintă axele de trasare care se intersectează în dreptul stâlpului. pe acelaşi desen sau separat sunt desenate şi armăturile care sunt scoase în afara elementului iar planşele se completează cu un extras al armăturilor. 1:2.M anual p e n tru clasa a IX -a 2. urmată de un indice. cu aceleaşi forme geometrice şi acelaşi mod de armare. La întocmirea desenelor pentru construcţii din beton şi beton armat. 1:5. 1:50.3. S2. iar la num itor se înscriu dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului. Indicele poate fi: . Notarea stâlpilor se scrie pe o linie de referinţă la numărător. 1:100.21 este reprezentată fundaţia unui stâlp.. indiferent care din dimensiuni apare în proiecţia respectivă. SA1 S5 30 x 30 4 0 x 30 In plan. începând cu stâlpul din stânga jos al planului construcţiei SI. pentru o mai bună reprezentare. In figura 6. cofraj. 236 . dar se folosesc şi scările 1:10. Stâlpii se notează cu litera S.2. In planuri şi detalii. iar în elevaţie se scrie în ordinea: latura mică x latura mare.numărul rezultat din numerotarea tipurilor de stâlpi. Reprezentarea elementelor de cons­ trucţie din beton şi beton armat Elementele de construcţie din beton şi beton armat se reprezintă grafic prin planuri de ansamblu . elementele de construcţii din beton şi beton armat se notează cu litere şi cifre pentru a putea fi identificate. Pentru claritatea desenului se folosesc şi scările 1:20. Detaliile de armare se întocmesc la scările 1:20.

După indicele numeric. centurile se notează la fel ca şi grinzile. urmată de simbolul nivelului ^ _____ Fig. în elevaţie. Se observă! Centurile se notează cu litera C urmată de un indice numeric. 6.22 şi 6. având conturul trasat cu linie de grosime b.22.24. se notează şi dimensiunile secţiunii transversale în ordinea b x h.2 5 x 50 (fig. iar grosimea plăcii se notează cu hp şi se cotează în centimetri (hp = 8 cm). P LA N C V FR A 3 I J îmdo MxryGPfţ Ji A-A a? x.elemente verticale şi grinzile . 6. 6. Pentru centurile identice se înscrie pe fiecare centură indicativul centurii.elemente orizontale se reprezintă prin conturul lor trasat cu linie de grosime b / 2 . Stâlpii de sub planşeu se consideră turnaţi şi se reprezintă secţionaţi.c*9 03 J! L -fio Fig. Se arată cota nivelului superior al plăcii. Copertină din beton armat .23. Pereţii . |C "Z R 1 •r c-c J»U i n r i t * -IZ) w** ® ¥u 8u R. jls. care le diferenţiază în plan şi de dimensiunile secţiunii transversale. Se consideră armăturile nem ontate şi betonul neturnat. în ordinea: lăţimea x înălţime (b x h). urmată de un indice numeric care specifică tipurile asemenea din plan.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI în figurile 6.24). Copertină din beton armat detalii grindă GP O l —>! Fig.37 5 x 20 Notaţia se scrie pe proiecţia orizontală a zidului portant peste care se execută centura respectivă sau deasupra liniei de contur.plan cofraj Planul cofrajului pentru planşeu este reprezentat printr-o vedere de sus. Grinzile se notează cu litera G. pe diagonala suprafeţei panourilor plăcilor de aceeaşi grosime. 6. Buiandrugii legaţi m onolit de placă sau centură se notează cu litera B sau G.23 este reprezentată o copertină din beton armat. Notarea centurilor şi a buiandrugilor 237 . Grinzile se rabat în planul orizontal al cofrajului. şi cu suprafaţa haşurată. De exemplu: B2. Exemplu: C l. fără linie de referinţă.

în secţiune.2. / / % iw -m * r s > r * . altfel secţiunile pieselor metalice se înnegresc. G P . 6. lăsând la partea de sus şi la stânga fâşii neînnegrite . iar cele care nu se văd cu linii întrerupte.5Indicele numeric rezultă din numerotarea grinzilor aceluiaşi planşeu. sau deasupra liniei de contur a grinzii. în secţiune profilul este alcătuit din două tălpi legate între ele printr-o inimă la profilurile I şi U.4. P . 2. liniile de contur care se văd se trasează cu linii continue.25 şi 6. notarea este precedată de specificarea G R IN D Ă ÎN TO A RSĂ . II . Notarea pentru grinzi este urmată de dimensiunile secţiunii transversale a grinzii: (b x h).„lumini”. iar profilul cornier are aripi egale sau neegale şi se notează cu L.26. în vedere. Reprezentarea elementelor de construcţii metalice "7 Profil cornier cu aripi egale Fig. figurile 6.22 se notează grinda cu GP şi un indice numeric. iar h înălţimea grinzii.w * -# T a r (notat cu majuscule: S . Pentru grinzile întoarse. Profil I Fig.25 şi 6.M anual p e n tru clasa a IX -a 7 m / Z m v t t .26 sunt reprezentate diferite tipuri de profiluri laminate. se înscrie pe proiecţia în plan a grinzii. în figurile 6.pentru planşee peste etaje).pentru planşeul peste subsol.pentru parter şi cu cifre romane I. din punct de vedere al imaginii elementului.VI % l C onstrucţii . dar şi al cotării care se face în milimetri.25. Reprezentarea în desen a elementelor de construcţie metalice se caracterizează printr-o precizie mai mare a execuţiei. M oduri de citire a profilurilor laminate: L100 xlOO xlO -500 U I 8-1000 T5-600 120-1500 profil de oţel cornier cu aripi egale cu dimensiunile aripilor de 100 x 100 (mm). în figura 6. dacă distanţa dintre liniile care indică grosimea piesei în secţiune este mai mare de 2 mm şi suprafaţa piesei este destul de mare.26. Se observă! Cele două linii paralele apropiate indică grosimea profilului. unde b este lăţimea grinzii. piesele metalice se haşurează cu linii înclinate la 45°. dacă scara desenului este mică. grosimea de 10 (mm) şi lungimea de 500 mm Profil de oţel U cu înălţimea profilului de 18 cm şi lungimea de 1000 mm Profil de oţel T cu înălţimea de 5 cm şi lungimea de de 600 mm Profil de oţel I cu înălţimea de 20cm şi lungimea 1500 mm 238 . Se folosesc cel puţin două proiecţii: o vedere şi o secţiune. 6.paralele cu liniile de contur ale secţiunii.

4.... piuliţă şi contrapiuliţă â: .. _______ Asamblare cu prezon. In tabelul 6... prin nituire sau prin sudare.. şaibă sau inel cic siguranţă ţi ţplint s % Nit cu capete semirotunde _______:________ _______ .6 Reprezentarea asam blărilor nituite Denum irea Reprezentarea prin sim boluri Denum irea Reprezentare obişnuită Reprezentare simbolică Asamblare cu şurub.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI 2......2. piuliţă.. ' W ' " — ' Şuruburi dc toate tipurile T Nit cu capctc scmiinccate IU ------------- H ^ 1 (?) r J Piuliţe de toate tipurile Nit cu capul dc jos înecat r r~r __ ----...1.6 este indicată reprezentarea prin simboluri a şuruburilor.. a piuliţelor şi a îmbinărilor cu nituri..1 Nit cu capul dc sus scmiinccat -------- m LS /— \ i ' . Reprezentarea îmbinărilor Elementele de construcţii metalice au în componenţă piese metalice ce se îmbină între ele cu şuruburi...T 7 ------7 ------7 Şaibe şi inele dc siguranţă Nit cu capul dc sus inccat ■ 239 . Tabelul 6.

vezi figura 6.. cu diametrul de 20 mm şi lungimea tijei de 40 mm. iar partea din tija şurubului acoperită de piuliţă.. Axele niturilor se desenează cu linie-punct subţire.. reprezentarea sudurilor se poate face fie detaliat.27. astfel: N itul nu se secţionează.M anual p e n tru clasa a IX -a îmbinările cu şuruburi se reprezintă în desenele de detaliu prin proiecţie pe planul paralel cu axele şuruburilor... 2-piuliţă.. îmbinările şuruburilor se reprezintă simplificat.. fie simplificat (schematic)..deasupra sau dedesupt.. iar dacă sunt la dreapta sudurii se referă la dimensiunea longitudinală a sudurii... iar lungimea părţii filetată cu 1.. după cum se observă în tabelul 6 . 3-rondele . 1 raseu l în tre ru p t al liniei d e referin ţă Fig.VI C onstrucţii . • linia de reper . Piesele pe care le leagă se desenează cu linie groasă de secţiune...este linia ce are la capăt o săgeată ce indică sudura. chiar dacă secţiunea trece prin axa sa. Lungimea şurubului se notează cu 1... sub forma unui cordon de sudură continuu sau întrerupt.. Se observă! Şurubul.redă informaţii suplimentare despre forma suprafeţei exterioare a sudurii şi se combină cu simbolul principal. dacă sunt la stânga simbolului. î> % J 1 3 Fig.. Simbolul sudurii c'idm a — y ' . b-plan..... 6... Notaţia M 20 x 40 reprezintă: şurub cu filet metric (M).. la fel ca liniile de cotă. plăci... Tniseul continuii al liniei de referinţă I. Piuliţa se desenează lipită de piesele pe care se asamblează. Piese metalice îmbinate cu şurub: a-secţiune prin gaura şurubului. el se desenează cu linie mijlocie de vedere. şaiba şi piuliţa sunt nesecţionate în vedere.27. prin semne convenţionale. iar elementele de îmbinat în secţiune.. Pe desen se precizează poziţia capului şurubului sau a piuliţei . 240 .se trasează paralel cu chenarul.. Reprezentarea schematică are la bază un set de elemente.. • simbolul secundar .. table. • linia de referinţă . contrapiuliţă şi rondelă nu se desenează.. se referă la secţiunea transversală a sudurii.... 6. • cotele aferente sudurii. Sudura se realizează prin depunerea unui material special. L in ia d e r e p e r ..6 .se referă la tipul sudurii definit de forma suprafeţei. Se studiază desenul de detaliu din figura 6.. îmbinările cu nituri se reprezintă în desenele de detaliu. Se cotează diam etrul găurilor. îmbinările sudate se utilizează la îmbinarea nedemontabilă a pieselor metalice de compoziţie apropiată. într-un desen de ansamblu. distanţa dintre axele acestora. prin încălzire locală sau sub presiune ridicată.28. distanţa până la marginea piesei. La scară mică. Niturile se utilizează la îmbinările nedemontabile ale unor profile. l-şurub.28: • simbolul principal ..

.29 este reprezentată o porţiune dintr-o pană de acoperiş. pane) sau grinzi sub formă de ferme metalice. grinzi secundare.D esen tehnic d c construcţii şi instalaţii în tabelul 6. /J A 2.2A . în figura 6. Reprezentarea grinzilor metalice Grinzile metalice pot fi: cu inimă plină (grinzi principale. concavă */•!* ' •• < >JL UL J .N i/ _ _K w S l.2.7 sunt reprezentate îmbinările sudate. Tabelul 6.7 Tipul sudurii Reprezentarea în perspectivă a sudurii Reprezentarea detaliată a sudurii Reprezentarea simplificată a sudurii > _ u /T J L r A 1 _I J u \r 1 0" Sudură in colţ — Sudură in I I? Sudură In V V Sudura în colţ pc ambele părţi Sudură in colţ.

gletul (6 ) şi vopseaua de ulei (7). 4 . 4 . • Hidroizolaţia orizontală stă pe stratul-suport 2 şi se ridică pe pereţi pe 10 cm înălţime. • Planşeul este din elemente prefabricate. termice.tencuială de ipsos de 8 şi 10 mm. Muchiile văzute în vedere şi secţiuni se desenează cu linie de grosime b / 2 . vopsită cu miniu de plumb (2 ) şi sârma zicată (4). 7 .strat-suport din mortar al hidroizolaţiei verticale.planşeu din clemente prefabricate.5.6 .30 este reprezentată racordarea cu scafă a pardoselii de mozaic.mozaic turnat.rabiţ. • Hidroizolaţia verticală stă pe stratul-suport 3. haşuri. • Pardoseala se racordează cu partea verticală a scafei. Se observă! • Hidroizolaţia se indică cu o linie groasă şi urmăreşte linia care delimitează straturile suport. 5 . cu peretele la o cameră de baie. detalii de îmbinare compuse din două vederi la scară mai mare. Reprezentarea izolaţiilor hidrofuge în figura 6.sârmă zincată (o 1 mm). Conductă izolată termic: 1 . 6. 6 .VI C onstrucţii . o secţiune curentă şi de îmbinare.31 este reprezentată o secţiune printr-o conductă.tencuială. contra trepidaţiilor.5.M anual p e n tru clasa a IX-a Se observă! Pana este alcătuită dintr-un profil I. iar secţiunile se haşurează.vopsea de ulei. iar semnele convenţionale se reprezintă după natura izolaţiilor: hidrofuge. 242 . 3 .2. 7 . 2. peste care se aplică o tencuială de ipsos de 8-10 mm (5). prin care circulă un agent încălzitor. Izolaţiile se desenează împreună cu elementele pe care le izolează. fonice. printr-un arc de cerc cu raza de 2 cm. Fiecare piesă din ansamblu se numerotează printr-un număr de poziţie ce va fi trecut într-un extras de piese. Reprezentarea izolaţiilor termice In figura 6. Termoizolaţia (3) se află între conducta ( 1).2. anticorosive. axe.vopsea de miniu de plumb. 2. Fig.5.2. cu un arc de cerc cu raza de 3 cm. • Scafa este armată cu rabiţ.31. 8 . 2 .glet. executat din mortar. Reprezentarea izolaţiilor Fig.saltea termoizolatoare. 3 .conductă.29 sunt trecute toate simbolurile pieselor com ­ ponente şi caracteristicile sudurii. 5 . o vedere de jos.2. linii de reper.izolaţie hidrofugă.30.şapă de egalizare şi suport alhidroizolaţiei orizontale. Linia de grosime b /4 se foloseşte pentru cote. • Hidroizolaţia orizontală se racordează cu hidroizolaţia verticală. cotele indică grosimile straturilor.scafă. Izolarea hidrofugă a unei camere de baie: 1 . Pana este reprezentată printr-o vedere laterală. 2 .1. 2. • în detaliu. în figura 6. 6. 6 .

Traseul se compune din: . Fig.şapă din mortar de ciment.32 este reprezentată o pardoseală din parchet lambă şi uluc. podurile. în culori diferite: negru pentru elementele existente. Izolaţia fonică este reprezentată prin stratul plăcilor fonoabsorbante (3). Reprezentarea izolaţiilor fonice în figura 6..6. drumurile. cu toate punctele importante. 5 .33. Planul de situaţie se desenează la scările 1: 500. şi profilul transversal. profilul în lung. Se observă! Planşeul din beton armat ( l) peste care se aşază o şapă din m ortar de ciment ( 2 ). prin intermediul adezivului (4) reprezentat cu o linie mai groasă. şi alta pentru înălţimi (de 10 ori mai mare). 2 . Fig. Secţiune transversală printr-o cale ferată 243 . 4 . Profilul transversal reprezintă secţiunea într-un punct caracte­ ristic al drumului proiectat. 6. vegetaţia.5. Pe planul de situaţie se figurează traseul axei drumului. Pardoseală din parchet lambă şi uluc: 1 . roşu pentru elementele ce se proiectează. 6. cursurile de apă. apele curgătoare.plăci poroase din fibre de lemn bitumate şi antiseptizate.planşeu din beton armat. care indică curbele de nivel.. înscrierea în formele de relief. încrucişările cu alte căi de comunicaţie. efectuat cu un plan vertical. Planul de situaţie cuprinde: elementele traseului în plan. platforma drumului şi ampriza.aliniamente.D esen tehnic de construcţii şi instalaţii VI 2.2.parchet lambă şi uluc. Piesele desenate de execuţie cuprind pe lângă planul de situaţie al traseului definitiv. Pentru profilul longitudinal se folosesc două scări: una pentru lungimi. perpen­ dicular pe axa traseului. Parchetul lambă şi uluc (5) se lipeşte pe plăcile fonoabsorbante. Profilul longitudinal reprezintă o secţiune verticală efectuată prin axa drumului.33 este reprezentată o secţiune transversală printr-o cale ferată. Pe planurile topografice se înscrie traseul propus pentru calea de comunicaţie şi se obţine planul de situaţie.părţi în linie dreaptă . Reprezentarea căilor de comunicaţie Configuraţia terenului se indică prin planuri topografice. 1:2000.limita terenului ocupat de profilul transversal. liniile ferate.aracet. 2.32.2. în general aceeaşi ca şi a planului de situaţie. 3 .3.părţi curbe care racordează aliniamentele ce fac între ele un unghi a.adeziv . . în figura 6.

folosite la instalaţii sanitare. CM CU CP cafeniu deschis 6. 2. reţelele sunt trasate în negru. 2. Conductă de apă rece potabilă Conductă de apă caldă Conductă de circulaţie a apei calde Conductă de apă pentru combaterea incendiilor Canale sau conducte de canalizare menajeră sau unitară Canale sau conducte de canalizare pentru ape pluviale albastru roşu închis violet roşu aprins 5.2.7..8 sunt indicate liniile şi culorile convenţionale pentru conducte. Reprezentarea elementelor de instalatii tehnico-sanitare 3 Pentru reprezentarea părţilor com ponente ale unei instalaţii tehnico-sanitare se folosesc semnele convenţionale şi notaţiile specifice fiecărui element. Pe planul construcţiei se aşează elementele instalaţiei reprezentată prin semnele convenţionale în poziţia şi locul unde se fixează sau se montează. Distanţa măsurată între feţele interioare ale şinelor.8 Nr. cafeniu închis In desenul de instalaţii.v - Denumirea culorii convenţionale 1. apoi se parcurg 244 . corpurile de radiator. • nisip.VI C onstrucţii . conform STAS 185/1-73. loc de lampă). desene de detalii.M anual p e n tru clasa a IX -a Se observă! Suprastructura m ontată pe platforma căii este alcătuită din: • şine. în tabelul 6. • balast sau piatră spartă. Destinaţia conductei ni Semn convenţional în planuri de în planuri generale construcţie de situaţie.crt. Tabelul 6. De obicei. secţiuni.v . iar instalaţiile aferente cu linii groase cu scopul de a ieşi în evidenţă. construcţia se reprezintă prin linii subţiri. 4. 3. Se întocmesc planuri. Se identifică obiectele pe care le deserveşte instalaţia (obiectele sanitare. • traverse. ecartamentul este 1435 mm. planuri ■ coordonatoare sau planuri comune AR AC ACC .

4. care se leagă la reţeaua publică sau la sursa proprie. 13.. Nr. Cadă de dreptunghiulară Cadă de duş Cazan de baie cu duş r ^ .T ! @ 0 'S /S S /S S S /S S /S S s Pisoar 11. se citesc caracteristicile şi dimensiunile acestora. 7. In tabelul 6. Closet cu rezervor pe vas Vas de closet S 9 1 M 1 S b>- V ». până la coloanele sau elementele verticale La nivelul parterului sau al subsolului se urmăreşte modul cum elementele verticale ale instalaţiei (coloanele) se unesc într-un singur element orizontal. Pisoar cu celule de perete 12. piese auxiliare. .9. Bideu Ca ■°X. B □ .•.. 245 .9 sunt reprezentate fitinguri. 1. Cadă de baie ovală C D baie (c— ii 6. obiectele sanitare prin semnele convenţionale întâlnite în mod curent.© Ţ 9. Obiectele sanitare care echipează grupurile sanitare pentru locuinţe. Tabelul 6. Denumirea Lavoar cu spătar Semn convenţional pentru vedere în schem ă în plan Chiuvetă dreptunghiulară Spălător dublu E3 rj Ir ito f 3. 2. poziţionarea lor perm ite identificarea spaţiilor libere rămase pentru circulaţie. 8. .. Ele se desenează la scara planului pe care urmează a fi amplasate. 10.crt.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii traseele instalaţiei ce pornesc de la obiecte. Spălător cu platformă ^7 B no □ — r _ 7 5. construcţii sociale sau clădiri industriale sunt reprezentate prin semne convenţionale conform STAS 185/4-73.

246 .. Teu (cu flanşe) 15.... Cruce (cu flanşe) 16.2. Suport simplu pentru montajul mobil al conductei Punct fix 18.9.. drept 22 .crt.. îmbinare cu mufă 14. 26. —X— T J X I Robinet cu ventil. Compensator Tip U 19.— _ r 17. Baterie de amestec cu braţ basculant 4A S-r-î w p ■O 1 -0 25.. de colţ 23. conform STAS 4632-75.. Baterie de amestec de baie.M anual p e n tru clasa a IX -a Tabelul 6.c — h1 ' — 1 1 ----------.. Piesă de curăţire 21 . Baterie de amestec 24. cu duş şi tijă fixă n ? r f* 27.. Piesele de mobilier aşezate la perete se consideră situate la 5 cm distanţă de zidăria cotată....8. Denumirea L .. Semn convenţional pentru vedere în schemă în plan -----. In tabelul 6. cu duş şi tijă flexibilă JZ ti~ î 2.. Reprezentarea mobilierului Mobilerul pentru construcţiile civile şi industriale se reprezintă în proiect la scara planului prin semne convenţionale. Robinet cu ventil. (continuare) Nr.10 sunt indicate cele mai uzuale semne conven­ ţionale pentru mobilier. Baterie de amestec de baie. Compensator liră 20 .VI C o nstrucţii .

10.Desen tehnic d e construcţii şi instalaţii Tabelul 6. Denumirer convenţional Denumirea Semnul convenţional ■ .

bariera contra vaporilor.stratul suport al hidroizolaţiei din m ortar de ciment. Scrie pe caiet cifrele de la 1 la 9 şi indică în dreptul lor elementele şi straturile de materiale cuprinse în secţiuneaprin terasa necirculabilă (fig. • um plutura de sub pardoseală 5 şi de sub dala trotuarului 8 .termoizolaţia. • betonul simplu Bc 3. .planşeul de beton armat. 248 . d.stratul de egalizare peste betonul de pantă. . Asociază cifrele din coloana A cu literele din coloana B 3.34 se compune din: a. e.VI C onstrucţii .35 şi 6. . 6. b. . • peretele exterior 4 de zidărie din cărămidă eficientă. .nisipul presărat pentru protecţia hidroizolaţiei.stratul de carton bitumat pentru protecţia termoizolaţiei.36) din următoarea listă: . duşumea de scânduri fălţuite. • stratul-suport 6 al pardoselii.5 din fundaţie şi Bc 5 din soclu. şipci.M anual p e n tru clasa a IX -a A P L IC A Ţ II 1.hidroizolaţia. Completează pe caiet reprezentarea corespunzătoare mate­ rialelor cuprinse în secţiune. . scânduri. 2. grinzi de lemn. şi anume: • pământul. Planşeul de lemn din figura 6.betonul de pantă. executat din beton slab armat. um plutură. c. • izolaţia hidrofugă 3 între soclul de beton şi peretele de zidărie. .

Fig.37 sunt reprezentate planul parter şi planul etaj pentru o casă P+ IE. 1:100 Vi F F c □ — ir □ Fig. -o" o «o.37. .<} .D esen tehnic de construcţii şi instalaţii VI <30 LTl m iii <N 3% I '•<?. 6.. □ a 01 p a pjiffiST oU o II1 IW 1 1 KI1 0 0 Pfott parter £□§ o . 4.. Identifică şi interpretează m odul de reprezentare a obiectelor sanitare şi de mobilier. 1 > o o\ o .. în figura 6. 6. C j 5\ < » a a P la n d a j sc. 249 . O .36.

cu centrul în vârful unghiului şi delimitată de laturile acestuia sau de prelungirea lor cu linii ajutătoare.1..1.40. punctul de origine. linia ajutătoare. poziţionarea se face începând cu linia pentru cotele parţiale. ce se trasează în imediata apropiere a elementului şi se term ină cu linia pentru cota totală.. cu linie continuă subţire (C3). Fig. Exemple de utilizare a liniei de cotă: • Linii de cotă paralele cu elementul cotat Dacă în desen sunt mai multe linii de cotă paralele.6. 3. Linii de cotă pentru cotarea arcelor şi a elementelor cu alte curburi 250 .m C o nstrucţii . Elementele cotarii Elementele cotării sunt: linia de cotă.. la distanţă de minimum 7 mm. Fig. Linia de cotă Linia de cotă este este linia deasupra căreia se înscrie grafic cota. între două linii de cotă paralele distanţa minimă este de 7 mm. cota.. 6. 1 • Cotarea arcelor de cerc. Linie de cotă paralelă cu dimensiunea cotată 1 T ' ‘ ‘ ” ** 1 lî] i i A n .41. . Ea indică lungimea sau unghiurile la care se referă cota. linia de cotă este circulară.1 . linia de indicaţie sau linia de referinţă. P l a n u r i p e n t r u c o n s t r u c ţ ii 3 . cotarea unui desen de construcţie este operaţia de înscriere în desen a dimensiunilor parţiale şi totale necesare pentru determinarea corectă şi completă a tuturor elementelor reprezentate.M anual p e n tru clasa a IX -a 3. extremităţile liniei de cotă. Linii de cotă paralele cu elementul cotat Fig. R egu li generale de cotare Lifiis de cotă Conform STAS 1434-83. A. 6. La cotarea unghiurilor. Cotarea de calitate nu necesită calcule suplimentare pentru determinarea dimensiunilor elementelor reprezentate. ale elementelor cu alte curburi şi ale unghiurilor Liniile de cotă se trasează circular la o distanţă echidistantă faţă de curba elementului sau prin translatare. Se trasează paralel cu liniile de contur.42.

45. fig. 6. 251 .0 0 § i Fig. 6.46.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI .cotarea contururilor trasate cu linii groase. 6.Linie de cotă pentru obiect trasat întrerupt j ş u s . c. unghiurilor. . iar cotele generale se indică pe linia de cotă generală. o notare convenţională..se evită trecerea liniei de cotă prin goluri. b. 6. .44. fig.linia de cotă a razelor. . 600 o t % ! 3 6 .elementele simetrice se pot cota numai pe una din părţi.nu se utilizează drept linii de cotă. Linii de cotă trasate corect şi incorect .cotare directă. .48. se indică prin săgeţi dinspre exterior sau se utilizează o linie de referinţă. 6. fig.44.în desenul de instalaţii. liniile ajutătoare. iar valoarea înscrisă a cotei este cea reală. liniile ajutătoare se trasează la exteriorul conturului. Linia de indicaţie (linie de referinţă) se termină cu un punct îngroşat când se opreşte pe o suprafaţă . linia de cotă se termină cu o săgeată numai la unul din capeteîn următoarele situaţii: • la cotarea elementelor simetrice. 6. • la cotarea intervalelor mici fig. liniile de contur. fig. fig.43. Pentru o cotare mai clară liniile ajutătoare se pot întretăia cu liniile de cotă la un unghi de 45° sau 60° (vezi figura de la Tema de la pagina 253). 6. se plasează cotele ascendent dinspre conturul obiectului spre exterior. o cotă de nivel. un număr de poziţie.44.51.54. Linia de indicaţie » Linia de indicaţie precizează pe desen elementul la care se referă o prescripţie tehnică. d. vezi figura 6.cotare cu linii ajutătoare.n * r d Fig. 6. o cotă care din lipsă de spaţiu nu poate fi înscrisă pe linia de cotă respectivă.se evită intersecţia liniilor de cotă între ele sau cu linii ajutătoare şi de indicaţie. Linia de indicaţie poate fi şi o linie frântă. B.16 ■Hr+I1-------------------------HI* Nu! D a NU DA DA Fig.liniile de cotă ale obiectelor reprezentate întrerupt se trasează complet. . La reprezentările conturate cu linii groase. în situaţia în care linia de cotă nu taie conturul elementului.cotare cu linie de referinţă. Linia ajutătoare Linia ajutătoare delimitează porţiunile cotate. C .pentru a preciza zona din Fig.46 c. . mai mică de 6 mm. . Linia de indicaţie num ită şi linie de referinţă se trasează cu linie continuă subţire. axele. 6. 6. Linia ajutătoare se trasează cu linie continuă subţire.45. Reprezentări linii ajutătoare: a. • la cotarea mai m ultor elemente faţă de aceeaşi linie de referinţă. porţiunile de linie din axele de simetrie. Linii de cotă pentru cotarea unghiurilor . Se pot folosi ca linii ajutătoare liniile de contur. diametrelor. perpendicular pe linia de cotă pe care o depăşeşte cu 2-3 mm şi porneşte de la conturul elementului reprezentat sau de la o distanţă apropiată de acesta.

cotele se exprimă în centimetri pentru dimensiuni sub l . 6. • dacă liniile de cotă sunt continue. Se evită trasarea liniilor de cotă în zona de 30° haşurată în figura 6.47). Reprezentarea extremităţilor liniei de cotă şi cotarea intervalelor mici 252 . pe cât posibil la mijlocul intervalului.. în dreptul unei linii de indicaţie..VI C o nstrucţii . în cazul unui şir de distanţe mici . 3-PFL poros.49. Pentru desenele de ansamblu de construcţii..49.. Cotele elementelor metalice se exprimă numai în milimetri. 6.50. 6. Poziţia şi modul de înscriere a cotelor fată de înclinarea liniilor de cotă * -----------------40 *k Fig..5 mm.46 a. 6.. în desenele de instalaţii valoarea cotelor se exprimă în milimetri. Cotele se scriu însoţite de următoarele simboluri: • semnul 0 . Fig.48.46 b cota se înscrie pe prelungirea liniei de cotă. P W Fig. 4-parchet LU sau lamelar • se evită intersectarea liniilor de indicaţie sau de referinţă. 00 m şi în metri cu două zecimale pentru dimensiuni peste l. deoarece distanţa dintre extremităţile liniei de cotă este prea mică.. în figura 6. valoarea cotei se înscrie deasupra acesteia. Cota Cota este valoarea numerică a unei dimensiuni înscrise pe desen. • se evită trasarea braţului indicator al liniei de indicaţie paralel cu liniile de contur. Cota se înscrie imediat deasupra liniei de cotă la aproximativ 1-2 mm distanţă şi pe cât posibil la mijlocul intervalului.51.125.figura 6. 2 -strat de egalizare din nisip. peste şi sub linia de cotă. Fig.00m .M anual p e n tru clasa a IX-a desen la care se referă observaţia (figura 6..48) şi nu are nici punct nici săgeată ccând se termină pe o linie de cotă. Cotele se scriu astfel încât să fie citite din faţă şi din dreapta.. Valoarea unghiurilor se scrie pe linia de cotă circulară. în unele cazuri ea poate fi exprimată printr-o literă. 06 D.49. 75. respectiv în intervalul cotei vecine. Milimetrii se indică sub formă de exponent . Linii de referinţă care se opresc pe o suprafaţă: 1-planşeu din beton armat. cu haşurile din zonele învecinate sau traversate.47. scris înaintea cotelor pentru diametre. Pentru înscrierea cotelor se folosesc cifre arabe cu dimensiunea nominală a scrierii de minimum 2. această notare nu este obligatorie pentru reprezentările cu contururi circulare . Pe acelaşi desen toate cotele se înscriu cu aceeaşi dimensiune nominală. : î- l 1 — ^ * u. cu axe sau cu liniile de cotă. Cotele se scriu alternant.figura 6. întreruperea haşurii şi a liniei de cotă 1 T — 1 T L ------. la 2 mm distanţă. 6.. cu săgeţi când se referă la un contur (fig. iar înclinarea liniei de cotă este asemuită cu direcţia coardei unghiului respectiv figura 6.

Dacă liniile de cotă se term ină cu săgeţi se pot folosi şi puncte intermediare pentru delimitarea intervalelor mici (figura 6. litera R. semnul de arc ~ .51.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI dacă linia de cotă este întreruptă.43. 6. 6.figura 6. Un element simetric reprezentat integral se cotează înscriind cotele parţiale de o singură parte a axului de bf B ?00 253 . care se indică dinspre exterior sau se utilizează o linie de referinţă când liniile de cotă sunt mai mici'de Pe desenul din imagine indicaţi şi interpretaţi elementele cotării. Centrele arcelor de cerc se indică printr-un cerculeţ sau o cruciuliţă. Linia de cotă a razei se trasează în direcţia centrului.53. • C otele d im e n siu n ilo r c a re n u su n t re p re z e n ta te la s c a ra d e sen u lu i se s u b lin ia z ă . scrisă înaintea cotei razelor arcelor de cerc. atunci când indicarea centrului este necesară. ca în fig u ra 6.50. Pe desen se foloseşte un singur m od de delimitare a liniilor de cotă. valoarea cotei se scrie în intervalul lăsat liber pe mijlocul liniei de cotă .45. Se recomandă utilizarea săgeţii cu unghiul la vârf de aproximativ 15°. dacă centrul arcului de cerc nu este indicat în desen .52). Liniile de cotă ale diametrelor. cu e x cep ţia elem en telo r de c o n stru c ţie d e sen a te în tr e r u p t. trasat deasupra cotelor. figura 6. indicarea centrului şi cotarea unui element simetric E. 6mm.54.figura 6. • P e desenele de d e ta liu elem entele se cotează cu d im en siu n ile de execuţie. măsurând lungimi curbilinii . linii scurte la 45° sau săgeţi desenate la intersecţia acesteia cu linia ajutătoare. Extremităţile liniei de cotă Pe linia de cotă se indică extremităţile dimensiunilor cotate prin puncte îngroşate. Cotarea arcelor de cerc.51). a razelor şi diametrelor T £ Fig.figura 6. • C otele c a re n u se p o t in d ic a cu p recizie tre b u ie v e rific a te la execuţie şi su n t p re c e d a te de sem nul ~. dacă nu este determ inat de intesecţia a două axe. • H a ş u rile . Cotarea unghiurilor. lin ia de c o tă . lungimea de 5-8 ori mai mare decât grosimea liniei continue groase (de contur) şi nu mai mică de 2 mm (figura 6. sem nele con v en ţio n ale d in tr-u n câm p se în tr e r u p p e n tr u s c rie re a co telo r fig u ra 6.54. Fig. axele. 6.52. Fig.50. \ . razelor şi unghiurilor se delimitează numai cu săgeţi. Cotarea corectă a săgeţii \ • P e desenele de a n sa m b lu se în s c riu cotele dim en ­ s iu n ilo r n o m in ale ale e le m en te lo r b r u te . • D u p ă s c rie re a c ifre lo r n u se tre c e sim bolul u n ită ţii de m ă s u ră în c a re este d a tă c o ta resp e c tiv ă .

Cotele interioare în elevaţie indică înălţimea liberă a încăperii. înălţimi.lungimea. Fig. Suprafeţele cotate sunt lungimea şi lăţimea încăperii suprafaţa încăperii. Mărimi cotate . Axa de simetrie se notează cu semnul F.2. în secţiune • • • • • Se observă! Cotele interioare în plan indică dimensiunea .55 sunt cotate următoarele mărimi: lungimi. dimensiunea fundaţiei.M anual p e n tru clasa a IX-a simetrie.şi distanţa dintre pereţi. grosimea planşeului şi a straturilor pardoselii. cotele se indică şi se raportează până la această axă.1.în plan. iar cotele generale complet. 3.2. lăţimi. lăţimi. 6. iar dacă elementul simetric este reprezentat numai până la axa de simetrie.lungimi. Reguli specifice de cotare 3.55. Cotarea elementelor de zidărie . suprafeţe. suprafeţe în figura 6. măsurată de la cota pardoselii finite de la parter. Linia de cotă intersectează elementele caracteristice la distanţă de m inimum 1 cm de perete. 254 . cote de nivel. înălţimi. Cotarea elementelor de zidărie se realizează prin poziţionarea în raport cu axele de trasare ale sistemului constructiv. Punctul de origine într-un desen se defineşte punctul de origine ca fiind punctul de la care se precizează dimensiunile într-un desen. pante ale elementelor de zidărie. lăţimea .VI C onstrucţii . în elevaţie.

D rept nivel reper se ia. Pentru uşi se indică sub formă de fracţie la num ărător lăţimea. Fig.56. 6. Se observă! • Numai în desenele de execuţie este obligatorie cotarea şi reprezentarea sensului deschiderii uşilor. Axa zidurilor interioare de rezistenţă se află în axa geo­ metrica. dacă spaţiul nu este suficient pentru scrierea cotelor. 6.uşă simplă fără prag. chiar dacă acestea sunt zero. ferestre la scara 1: lo o 3. 1 1 f— I ' l> ' 1 p-so Fig. bfereastră dublă fără urechi 3. nivelul pardoselii finite de la parterul corpului principal al clădirii.57 sunt indicate moduri de reprezentate a uşilor şi ferestrelor în desenele de execuţie.la toate ferestrele cu parapete de înălţimi diferite. Arcul de cerc indică sensul de deschidere al uşilor. cotele de deasupra nivelului reper sunt precedate de semnul ( + ). în exteriorul conturului clădirii pentru ferestre şi uşi exterioare şi în interior pentru uşi interioare.2. Cotarea uşilor şi ferestrelor în figura 6.înălţimea de la care începe golul ferestrei şi se înscrie: . înălţimea parapetului faţă de cota pardoselii .56 sunt reprezentate uşile şi ferestrele dintr-un plan la scara 1:100. care se poate reprezenta şi printr-o linie înclinată. în secţiuni.3.2. iar la num itor înălţimea de la parapet. unde cotarea este obligatorie. i r Fig.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI Axa zidurilor exterioare este întotdeauna la l2 5cm faţă de interior.. iar la num itor înălţimea de la faţa pardoselii finite. • în dreptul ferestrei se notează cu p = . la ferestre cercul se figurează în exteriorul clădirii. 6.la câteva ferestre.2. Ce observaţi ? în figura 6. iar cotele de sub acesta sunt precedate de semnul (-).. golurile pentru uşi şi ferestre se poziţionează prin cote verticale (fig. C ota nivelului reper se indică prin ±0.. Cote de nivel Cotele de nivel sunt indicate în metri cu două zecimale. Mărimi cotate.57. Reprezentare uşi.58. 6.55). • Cotele se înscriu sub formă de fracţie şi indică dimensiunile modulate ale golului în pereţi. • Pentru radiatoare nişele în parapete se indică punctat. ferestre în desenele de execuţie: a.00. • Cotele sunt plasate pe linia de cotă corespunzătoare golului. de regulă. Reprezentare uşi. Reprezentare simbol pentru cota de nivel 255 . atunci când este aceeaşi. . • în cercul de pe linia axei se înscrie indicativul uşii sau ferestrei din tabloul de tâmplărie. Pentru ferestre se indică la num ărător lăţimea.

35 ♦ 2 .27 k2.0 . Simbolul se completează cu un dreptunghi în care se înscrie cota de nivel. ^+1255 ^ 2 . Simbolurile se pot reprezenta şi numai prin jumătate de triughi echilateral.59 e.3 5 i ------------ Fig. Pentru cotele relative.59 d. vezi figura 6.35 w — — to m . • înscrierea cotei de nivel .59 f. trasat în stânga sau în dreapta simbolului. orientat în sus sau în jos. înscrierea cotelor de nivel Se observă! Simbolul se desenează cu vârful aşezat pe linia care indică nivelul cotat. în proiecţii orizontale (planuri).reper al construcţiei şi faţă de un nivel-reper din afara construcţiei este reprezentată în figura 6.figura 6. simbolul se înnegreşte pe jumătatea din dreapta.6 0 jtCLOQ -1.59 b.59. simbolul nu se înnegreşte. a . • 256 .ţr Q A Q . • înscrierea cotelor de nivel faţă de un nivel reper din afara construcţiei este reprezentată în proiecţii verticale în figura 6. 6. cu înălţimea egală cu dimensiunea nominală a cifrelor de cotă). -1 . • înscrierea cotelor de nivel faţă de nivelul reper al construcţiei este reprezentată în proiecţii verticale în figura 6. v ^ftPP. elevaţii.2 7 ^ 2 3 + 2.59 c şi în proiecţii orizontale în figura 6.VI C onstrucţii . • Simbolul cotei de nivel se poate reprezenta şi pe linia de indicaţie .58. raportate la un nivel reper din afara construcţiei. faţade).5 3 ±125 . folosind pe acelaşi plan o notaţie unitară. în figura 57 sunt indicate o serie de cote de nivel în proiecţii verticale sau în proiecţii orizontale. cota se scrie deasupra braţului orizontal.M anual p e n tru clasa a IX -a Cotele de nivel se înscriu utilizând simboluri triunghiulare (triunghi echilateral. Pentru cotele relative raportate la reperul construcţiei. în proiecţii verticale (secţiuni.59 a şi în proiecţii orizontale în figura 6.

In figura 6. Valoarea pantei se scrie sub formă de raport sau de procent.fln ţ w o } K psn§| 15% l Se observă! • Indicarea pantelor se face printr-o săgeată paralelă cu panta şi având sensul de urcare pentru scări. Lo.00 m se exprimă în centimetri. . 5. Să se determine panta acoperişului. ştiind că cele două cote de nivel în secţiunea transversală prin birouri (figura 6. 6 .Intr-un plan reprezentat la scară cotele peste 1.00 m).Suprafaţa unei încăperi este aria încăperii: A = L x 1 . . . Să se calculeze volumul zidăriei de cărămidă pentru pereţii exteriori (fară goluri) ai clădirii de birouri.D esen tehnic de construcţii şi instalaţii VI 3. cunoscând înălţimea încăperii (H =3.20. rampe de circulaţie şi sensul de coborâre pentru pantele de scurgere . 2 .55) sunt: +3.4. Pe parcursul calculelor să se efectueze transformările în unităţile de măsură corespun-zătoare. deasupra săgeţii. 1. deasupra săgeţii.Cotele parţiale exterioare sunt cele corespunzătoare pereţilor exteriori. 4. Să se calculeze suprafeţele celor două birouri. iar 1este lăţimea încăperii. 7. Mărimi cotate.acoperiş. Să se verifice lăţimea ferestrei. unde L este lungimea încăperii. se exprimă în m2. iar cotele sub 1. . Pante Pantele sunt indicate printr-o săgeată paralelă cu panta şi având sensul de coborâre pentru panta de scurgere a acoperişului.61 este reprezentat un plan de birouri.2. ştiind că pe unul din pereţii exteriori sunt poziţionate două ferestre cu aceeaşi lăţime. • In planuri. iar cotele parţiale interioare sunt cele corespunzătoare pereţilor interiori. i r - A P L IC A Ţ IE In figura 6. 3. terasamente. 257 . să se verifice lăţimea uşii şi lăţimea ferestrelor poziţionate pe pereţii exteriori ai clădirii din figură. In plan sunt indicate cotele parţiale şi cota generală.00 m se exprimă în metri cu două zecimale.45 şi +3. Valoarea pantei este înscrisă sub formă de raport.60 sunt indicate diferite moduri de reprezentare a pantelor.Volumul zidăriei de cărămidă se consideră ca fiind volumul unei prisme dreptunghiulare.C ota generală se obţine prin însumarea cotelor parţiale. săgeţile indică sensul de urcare la rampe şi scări şi au lungimile elementului respectiv. Pornind de la cota generală. I n d i c a ţ» ii . Să se verifice cotele generale ale planului pe cele două direcţii.

unde L este lungimea .625 = 8. 6.aici grosimea zidului.C onstrucţii .00 + 1. Plan birouri scara 1:50 R ezolvare 1.50+ 1.375 m 258 .M anual p e n tru clasa a IX -a V = L x 1 x h.5 x 0.cota generală pentru peretele exterior cu gol de uşă: 6 .00+ 1.61. Pe direcţia longitudinală: .01 = 0.5 cm = 37.50 m . folosind cotele parţiale interioare: transformare: lem = 0 .50 + 1.aici lungimea zidului iar h este înălţimea .50 = 8.375 + 1. folosind cotele parţiale exterioare: 1. Fig.50 + 2.50 m .0 lm 37. 1este lăţimea .aici înălţimea încăperii.cota generală pentru peretele exterior cu goluri de fereastră.cota generală pentru peretele exterior cu goluri de fereastră.

Stabiliţi cotele parţiale necunoscute. Poziţia golurilor ferestrelor este simetrică.5 x 0. 4.25 m + 3.375 m = 8.00 + 0.5 0 .55 cu noile mărimi calculate la punctele 1-6 .cota generală pentru peretele exterior transversal.5 0 3 .375 x 3.00 = 5. Verificaţi cotele pentru cele două ferestre.75 x 0.25 + 4.1.0 0 x 4 .cota generală pentru peretele exterior transversal.01 = 0. 6 . V = 4.61 are cotele generale 9.00 m). cunoscând înălţimea încăperii (H =3.0 0 :2 = 1.1.2.375 .25 = 4.455 ~53. p% = 3. 3. 2.5 ^mj 1 .0 0 .1.3 0 .75m 2.00 x 3.375 = 4.50 .01 = 0.375m + 4.55 şi +3. Calculaţi volumul zidăriei de cărămidă pentru pereţii exteriori (fară goluri) ai clădirii de birouri.2 = 0 .375 m 25 cm = 2 5 x 0.0 4 p% 4 100 4% 6 .50 .00 m + 0.50 m Verificare lăţime fereastră folosind media aritmetică: ------.6 .5 cm = 37.5 0 + 1 . 7.50 m + 0. folosind cotele parţiale exterioare: 0. Calculaţi suprafeţele celor două birouri.00 m Lăţimea ferestrelor: 8.50 = 1. Lăţimea uşii: 8 .34 m 3 aplicaţie pentru un plan ales 5.50 m . 1Ci/_x 3. 259 . 5. C otaţi corespunzător planul din figura 6. Se cer următoarele: 1.00 m 2 4.50 = 14. iar poziţia uşilor este neschimbată.0 0 = 16. folosind cotele parţiale interioare: 0. SI = 4 .375 + 4.25 + 0.25 m Planul de birouri din figura 6. ştiind că cele două cote de nivel corespun­ zătoare sunt: +3.625 = 3. Grosimea zidurilor şi dimensiunile golurilor sunt neschimbate.00 m Se observă că sunt două ferestre având aceeaşi lăţime: 3 . D eterm inaţi panta acoperişului. Indicaţi pe plan elementele cotării.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI 25 cm = 25 x 0.00m.25 m 0.00m şi 5. Transformările efectuate: 37.0 0 .5-------= —y ~ = l»5 (m) 1.75m .01 = 0.00 m 2 S2 = 4.61 şi secţiunea transversală din figura 6.

VI C onstrucţii . legenda simbolurilor utilizate. 6 . • vecinătăţile şi dotările din perim etrul considerat. Drumuri 1.13 sunt indicate semnele convenţionale utilizate într-un plan de situaţie. Plan de situaţie Planul de situaţie este desenul de ansamblu după care se determină pe teren poziţia obiectelor la care se referă un proiect. • destinaţia fiecărei clădiri marcată prin înscrierea funcţiei.11. planul va cuprinde note explicative. Cale ferată dublă 7. • evidenţierea prin haşuri.3 Planuri citite 3. D rum de care 2. a obiectelor proiectate şi a amenajărilor provizorii pentru clădirile care se demolează. prin elementele grafice. • caracteristicile terenului. rezolvă delimitarea şi orientarea fiecărei clădiri sau obiect priectat în sistematizarea orizontală şi verticală.1. tabelele centralizatoare ale propunerilor de demolare şi strămutare şi bilanţul teritorial. Indiferent de scara realizării.3. Tabelul 6 . căile ferate. trotuare. drumurile. Planul de situaţie. • amenajările terenului cu spaţii verzi. D rum pietruit 4. Cale ferată simplă ---■ M.11. Drum provizoriu de acces 3. prezentate prin curbe de nivel.M anual p en tru clasa a IX-a 3.12 şi 6. Şosea asfaltată 5. orientarea şi legătura obiectului proiectat cu sistemul căilor de comunicaţii. limitele incintelor. poşare sau semne convenţionale. după o ridicare topografică. 260 . în tabelele 6 . Drum din dale recuperabile 6. plantaţii. In planul de situaţie se specifică următoarele: • delimitarea. alături de conturul clădirii sau prin numărul de ordine explicat în legendă.

11.1 Construcţie supusă dărâmării -J Construcţie amenajată Construcţie nouă în locul celei dărâmate C itiţi planul de situaţie din figura 6.62. Indicaţie Se vor utiliza semnele convenţionale din tabelele 6. Tabelul fo. 6. » . 6.12.O ■ ■ h ■ ■ ■ mmmmmm mmmmmaamm « - ■ 1 ■ . 3. Limitele incintelor proiectate 1. 5. Limite şantier Gard de sârmă ghimpată Gard împletit din nuiele Gard de lemn Gard cu stâlpi de beton Gard din cărămidă — 0 — 0 ------------.D esen tehnic de construcţii şi instalaţii VI Tabelul 6. Obiecte de constructii Construcţie proiectată 2 Constructie existentă 3 Construcţie provizorie 4 Şopron proiectat 5 Constructie din lemn 6 I --------. 261 . 4.13.12 şi 6.13. 2.

D upă definitivarea amplasării obiectelor proiectate.VI C onstrucţii . prin elementele grafice utilizate. Plan amplasament . 1:500. Se realizează la scara 1:200.63. Fig. Acest plan rezolvă delimitarea şi orientarea fiecărei clădiri.3. 6. energie electrică.2. energie termică şi canalizare. Plan amplasament Planul amplasament determină poziţia obiectelor din proiect faţă de reperele fixe de pe terenul respectiv.63 este reprezentat un plan amplasament. în figura 6. în planul de amplasament se utilizează semne şi culori convenţionale. Planul de amplasament defineşte numai elementele tehnice de amplasare ale obiectului. 1:1000. planul de amplasament întocm it cu elementele de arhitectură devine temă de proiectare pentru studiul reţelelor de alimentare cu apă.M anual p e n tru clasa a IX-a 3.

1 9 7 0 X Y 4 6 3 1 3 4 .3.56 C 5 0 7 .3.CG209.3. tS M Â s Citiţi planul de amplasament din figura 6.2Q 6 5 5 5 3 5 .2 0 6 6 8 5 3 5 . Se reprezintă printr-o vedere de sus a unei secţiuni efectuate cu un plan orizontal făcută prin construcţie la faţa superioară a fundaţiilor sau deasupra cuzineţilor sau deasupra soclurilor construcţiei.1566 m o Fig.Desen tehnic d e construcţii şi instalaţii VI STE3E0 . 4 -6 6 2 0 3 .2 9 6 6 6 5 5 0 . Plan de fundaţii Planul de fundaţii faceparte din categoriaplanurilor de rezistenţă.0 3 a a a s i e .64. Fig.0 7 4-681 31 *1 6 6 8 ^ 3 7 .13.6 3 66851 3-47 4 6 6 2 0 9 .3<n 5 0 7 a 9 STEREO .29 4 4 6 8 1 4 -1 .0 3 6 8 S 5 5 G .? J 5 I45B 209.37 6 6 8 4 7 6 94 4 6 0 1 3 4 .14 şi 3. Indicaţie. 6.15.64.2 9 5 .1 6 S . Plan amplasament 3.37T 2 m o .2 4 4 6 3 1 8 2 . * .2 9 2 W-65218.^B 3 * 6 8 2 2 3 . Se vor utiliza semnele conven­ ţionale din tabelele 3.74.65. Plan de fundaţii continue pentru o clădire cu structura din zidărie portantă: a-plan. b-secţiune 263 .1 9 7 0 Y 3CU X 1 I4.2Q 6 6 9 5 3 5 .3 5 6B B 4B 3. 6.

m C onstrucţii . Fundaţiile se dispun în plan printr-o schemă în care se indică distanţa dintre axele de trasare.vezi reprezentarea elementelor de construcţie din beton şi beton armat. Observăm că secţiunea stâlpilor se conturează cu linie continuă de grosime b. Observăm că stâlpii se notează cu litera S urmată de un indice. pe care se figurează armătura elementului respectiv. planurile de fundaţii se completează cu secţiuni verticale.00 * [— r - . I ’f i § i ---------------------. Detaliile în care se figurează şi se cotează poziţia fundaţiei. placă slab armată. Să citim planul de fundaţii pentru o clădire cu structura din zidărie portantă: Observăm că toate elementele portante verticale . ale soclului şi ale tălpii fundaţiei şi alte elemente cum sunt: izolaţia hidrofugă. Schema amplasării fundaţiilor izolate este reprezentată în figura 6. folosind reprezentările convenţionale învăţate. pe lângă dimensiunile zidului. PLAN FU NU ATU } COĂ U/etHVlM A tiUUML .67. se utilizează la executarea cofrajelor.M anual p e n tru clasa a IX -a Să ne am in tim ! Fundaţiile sunt elementele de rezistenţă ale construcţiilor situate sub nivelul terenului. După forma lor şi elementul sub care se află. tălpilor şi distanţele dintre tălpile de fundaţie şi dimensiunea lor. In planul de fundaţii se cotează dimensiunile în plan ale stâlpilor. în planul de fundaţii se cotează dimensiunile în plan ale zidurilor.5 BETO N ARMAT C8/10 Fig. iar fundaţiile cu litera F urmată de un indice . poziţia faţă de axele structurii şi cotele generale. soclurilor. trotuar dale prefa­ bricate._ | --------------1 □ \h i i ] Fig. dop de bitum. tălpilor şi grinzilor de fundaţie (dacă este cazul). 6. Pentru executarea cofrajelor. In detalii sunt indicate. fundaţiile pot fi continue sub ziduri sau izolate sub stâlpi. Să citim planul fundaţiilor izolate. inclusiv greutatea proprie.ziduri portante . iar muchiile văzute ale celorlalte elemente cu linii de grosimea b / 2 . care au rolul de a transmite pământului toate încărcările care acţionează în construcţie.8/3. 6. distanţele dintre tălpile de fundaţie şi dimensiunea lor. a soclului şi a zidului faţă de acestea.I M J S t U m ffO O K X fUMMAl l $ f f i tyusw H X S J L2J Om * M V tlU HAXIMAl AfiCl SU BtU UM t-!J78i I i MCSIUHC P I ftU N \3 < hN /cm *(*ftt+ > *) tătni p u iro ts* BETON D EEGALIZAREC . Poziţia în plan a fiecărui element cuprins în planul fundaţiilor izolate se determină faţă de axele de trasare ale construcţiei. poziţia faţă de axele structurii şi cotele generale.67. iar la interior se desenează dimensiunea zidurilor cu linie continuă subţire-mijlocie. cuzineţilor. Grosimea tălpii fundaţiei se desenează cu linie continuă groasă şi urmăreşte conturul zidurilor. cotate.sunt precizate faţă de axele construcţiei. dintre socluri şi dimensiunea lor. Plan de fundaţii izolate tOSD ţ$0 6.66. 2. Schemă de amplasare a fundaţiilor 264 .

Desen tehnic d e construcţii şi instalaţii VI Aceste planuri sunt planuri de detalii de armare. Planul reprezintă primul element al rezolvării clădirii şi este o secţiune orizontală obţinută prin secţionarea clădirii cu un plan orizontal imaginar. toate compartimentările interioare. In situaţia în care pe planşă sunt cuprinse şi secţiunile cu armăturile respective.00 . . aspectul şi detaliile. planuri etaje.natura terenului de fundare. în cote relative. treptele scărilor etc. plan parter.nivelul terenului natural. • la exterior pentru interaxele structurii de rezistenţă şi dimensiunile totale. aleasă astfel încât să taie toate elementele caracteristice ale clădirii. Scara grafică se alege astfel încât să asigure o reprezentare cât mai clară.nivelul maxim al apei subterane.OB37 3.4.3. 265 . Exemplu: Beton armat B150 înlocuit cu clasa C 8/10. Planuri de arhitectură pentru clădiri de locuit P+1E Planurile de arhitectură sunt planurile care prezintă alcătuirea interioară a clădirilor. stâlpi..20 m.presiunea pe teren. în cote absolute.nivelul planului de referinţă ± 0 . . Cotele înscrise pe desen sunt cote principale: • la interior pentru lungimi ale încăperilor şi grosimi de ziduri. Pe fiecare talpă se înscrie cota săpăturii în cote relative. Pe planurile de fundaţii se precizează printr-o notă urm ă­ toarele: . Sensul de deschidere a uşilor nu apare în planurile la scara 1:200 . atunci se completează şi simbolul de calitate al oţelului-beton . 10. In colţul din dreapta jos se specifică cu litere majuscule mărcile/ clasa betoanelor. Planurile la scara 1:50 sunt o parte componentă în proiectele de execuţie şi realizează o reprezentare clară şi o cotare în detaliu a elementelor de construcţie. la o înălţime de 1.1. Planurile necesare pentru executarea pe şantier a clădirii proiectate sunt: plan subsol. golurile ferestrelor şi ale uşilor. plan învelitoare.. . . în planurile la scara 1:200 şi 1:100 sunt reprezentate dimen­ siunile elementelor constructive pentru ziduri.

6 8 . 6 .M anual p e n tru clasa a IX -a Fig. Plan parter 266 .VI C onstrucţii .

care se fac prin fracţii înconjurate de un cerc.100 11 fj □ 1 p 0 O I24 x1 • / ----F T Fig. . 6. 25x12 |C bq \lA c i 2 * < 5 i rar T ‘ bI «si î 5. . în planul parter sunt indicate: . care se cotează prin înscrierea pe o linie de referinţă a dimensiunilor secţiunii transversale. 267 .numerotarea încăperilor .note cu diverse referiri . .coşurile de fum şi canalele de ventilaţie sunt goluri în zidărie.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI Să citim plan ul p arter al u n ei clăd iri la scara 1:50. . determinarea lor în plan. II indică nivelurile pe care le deservesc golurile verticale în zidărie. figu ra 6.ferestrele şi uşile exterioare se amplasează urmărind rezolvarea estetică a faţadelor.intrarea principală.69..treptele scărilor exterioare de la intrări.destinaţia încăperilor. deschideri de goluri.desenul pardoselilor folosite în încăperi. 6. tO. după poziţia normală a desenului.scările prin proiectarea ortogonală la nivelul respectiv. finisajele folosite.importantă pentru determinarea spaţiului necesar unei bune funcţionări la deschidere-închidere. astfel încât să treacă prin goluri de ferestre şi uşi.05) sau Dormitor. . numeroate cu litere pe direcţia transversală şi cu cifre în sens longitudinal. suprafaţa. Cu h se notează înălţimea de la care începe golul unui coş de fum sau canal de ventilaţie faţă de nivelul pardoselii respective şi se înscrie sub linia de referinţă.deschiderea uşilor reprezentată prin trasarea arcului ce semnifică deschiderea foii de uşă . P05 (parter . Exemplu (^ 5 ) . . . .dimensiuni ale golurilor şi corespondenţa în tabelele de tâmplărie prin numărul înscris într-un cerc ce corespunde cu simbolul scris în acesta. . . . ce cuprind grosimi de ziduri.68.dipoziţii constructive.nişe pentru instalaţii. P. dimensiuni ale încăperilor. .axele zidurilor. golurile cu secţiune dreptunghiulară au prima cotă înscrisă pe latura orizontală. care primeşte cota de nivel zero la nivelul pardoselii finite a parterului corpului principal şi se reprezintă în dreptul uşii de intrare cu simbolul din fig. . fără a stânjeni circulaţia sau amplasarea mobilierului. în care la numărător se trece numărul planşei. parapete etc. Baie etc. . Simbolurile S. iar la num itor numărul detaliului .OO Fig. 6.traseul de secţionare.69. Planul parterului este partea din clădire amplasată fie direct pe teren. fie înălţată cu una sau mai multe trepte. niveluri.cotele necesare execuţiei.peronul de intrare şi intrările secundare.dotarea cu mobilier a încăperilor. . .încăperea 04.70. indicaţii pentru întocmirea pieselor economice etc.. I.înălţimi ale parapetelor ferestrelor (exemplu p=90).trimiteri la detaliile de construcţii. Coşurile de fum din cărămidă se cotează cu dimensiuni multiplu de 125.P04.

C itiţi planul etaj al clădirii din figura 6.scara de la ultimul nivel. linia de întrerupere dusă la 45° şi treptele care vin de la subsolul clădirii..71. dacă este cazul. .1 . Apar primele trepte de la pornire. . . • dimensiuni ale golurilor la ferestre şi indicativul înălţimii parapetului. . altfel apare desenul scării în întregime cu poziţia podestelor şi cu liniile de întrerupere la 45° pentru marcarea nivelului planului secant al etajului. logii ..jardiniere.trotuarul din jurul clădirii. • dimensiunile clădirii prin cote totale şi cote parţiale.VI C onstrucţii . dacă e cazul. • indicativele uşilor şi ferestrelor. ce se indică pe linie de cotă..holul de intrare. . .accesul la scări.2 m de la nivelul pardoselii. • mobilierul reprezentat în încăperi. .. • podeşte de sosire şi de plecare ale scărilor.poziţiile golurilor din pereţii exteriori de la etaj. • cote de nivel. .zid. dacă nu are acces la pod apare completă. . Reprezentarea scării se realizează prin secţionarea cu un plan secant la 1. longitudinale şi numerotarea zidurilor.curţi de lumină.terase cu accese exterioare.scara exterioară pentru etaje. .dacă e vorba de plan-etaj. • dimensiuni ale încăperilor. iar secţionarea scării se consideră înainte de palierul intermediar. dacă e cazul. stâlp etc. • dimensiuni ale golurilor la uşi şi deschiderea foii de uşă. a logiilor. Se citesc: • axele transversale. ale lifturilor.poziţiile golurilor din pereţii interiori de la etaj se indică prin cotarea distanţei de la marginea golului la reperul cel mai apropiat .prezenţa balcoanelor. dacă este cazul.cotele de nivel ale etajelor. Indicaţii: j In planul etaj sunt indicate în plus faţă de planul parterului: . • grosimi de ziduri exterioare şi interioare.1. • poziţia şi dimensiunea coşurilor de fum.se desenează podestele de sosire şi plecare ale scărilor şi. • balcoane. trasată la exteriorul clădirii prin cotarea succesiunii din plinuri şi goluri. 268 . . • nişe pentru instalaţii. • dispunerea scărilor şi num ărul de trepte. destinaţia şi numerotarea încăperilor.M anual p e n tru clasa a IX -a .

D esen tehnic de construcţii şi instalaţii Fig.71. 6. Planul etaj al unei clădiri la scara 1:50 269 .

parter m ..f --­ J.___ i._ _ 2SS-U___ lumi ivi lio no no iso ivi no tsg r\ n5 " | I iot . etapa 3.....1 " 1 f■ -j.. 6. Să ne am in tim ! ? ? ? ? i ' > '~1 + "T ţ..-i.. M 2 j} . Planuri executate la scară 3. . Realizarea planului de arhitectură . să executăm la scară planul pentru o locuinţă la parter..i . — «o n .4-----I i I . --------4----------._.se întocmeşte un singur plan pentru nivelurile identice şi tronsoanele simetrice.se întocmeşte planul numai pentru nivelurile care sunt diferite între ele. i .■4----.. r> i .. > ~ .... Plan pentru locuinţă ..MV? .4---------. T v»-------^ â © Fig...- ! i I ! I I 1 Etapa 1 ____ 6 .4. ToTI .. ' o .. etapa 2. etapa 4 270 ..M anual p e n tru clasa a IX-a 3.VI C on stru cţii . .4.1. 72.planul de arhitectură în faza de execuţie se întocmeşte la scara 1:100 sau 1:50. — I I I ! I 1 o .4.etapa 1.4 ---------.iad.— j----------..4 ! -----. Pe formatul primului desen care are deja trasat chenarul (vezi capitolul 2 ).<L.

îţ-«ţ» 271 .. se desenează golurile pentru uşi şi ferestre în zidurile exteri­ oare. Se trasează cotele de montaj. Pe plan nu s-au figurat sifoanele obiectelor sanitare. cu coloanele de apă rece.2. • urmează cotarea desenului. Conductele pot fi reprezentate prin linii colorate.. scrierea textelor şi a titlurilor. • în etapa a Il-a se trasează sistemul de rezistenţă cu ziduri portante. Grosimea liniilor de reprezentare a semnelor convenţionale este egală cu jumătate din cea a conductelor..C. poziţia nodului sanitar prefabricat. apă caldă şi canalizare.. diametrul conduc­ telor. • în etapa a IV-a se desenează mobilierul în fiecare încăpere a apartamentului. vasul de closet cu rezervor sus. cu apă caldă menajeră şi instalaţiile de canalizare se reprezintă pe acelaşi plan. marcându-se axele longitudinale cu A. Se observă: Instalaţiile de alimentare cu apă rece. Se utilizează semnele convenţionale standardizate pentru obiectele sanitare şi se reprezintă Ia scara aleasă: cada de baie ovală. iar în grupul sanitar şi în bucătărie se desenează obiectele sanitare şi mobilierul pentru a justifica suprafeţele de circulaţie. uşi. • în etapa a IlI-a.pe sistemul m odular de axe se desenează stâlpii de rezistenţă.5. iar axele transversale cu 1. coşurile de fum şi canalele de ventilaţie.4...2.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI Etapele realizării planului de arhitectură pentru o locuinţă parter sunt: • în prima etapă se desenează axa de simetrie şi axele reţelei modulare pentru desfăşurarea planului. în creion sau tuş.. 3. faţă de zidurile portante. se trasează scările şi logiile.B. se figurează piesele de tâmplărie ferestre.. Plan instalaţii cameră de baie Să ne am in tim ! Semnele convenţionale ale obiectelor sanitare se desenează întotdeauna în negru. traseul conductelor secundare. iar dacă structura de rezistenţă este pe schelet stâlpi şi grinzi din beton armat . Se consideră că planul parter al camerei de baie a fost trasat în desenul de mai jos. Se îngroaşă liniile zidurilor sau ale elementelor secţionate. se desenează zidurile despărţitoare. chiuveta. dulapuri în perete.

N otaţi tipul liniei în coloana LIN II.M anual p e n tru clasa a IX -a A P L IC A Ţ IA 1 In coloana A sunt date simboluri ale formatelor folosite în desenul tehnic. In coloana B se află dimensiunile formatului. Dimensiuni formate a. A. AO 5. 2 10x297 c. A4 2. 272 . 594x841 e. Com pletaţi în căsuţele tabelului unde le utilizati. A2 3. 841x1189 A P L IC A Ţ IA 2 Studiaţi tabelul Copiaţi în caiete.A 3 4. 420 x 594 d. Com pletaţi în grila de alături asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B.C o nstrucţii . Identificaţi tipurile de linii. Simboluri formate 1. 420 x 297 b. A l 8.

75 cm la scara 1:50 4.Desen tehnic de construcţii şi instalaţii VI A P L IC A Ţ IA 3 în coloana A sunt enumerate dimensiunile unor elemente de construcţie ce se vor reduce la scările propuse.20 m la scara 1:10 10.5 cm A P L IC A Ţ IA 4 Citiţi şi interpretaţi planul fundaţiei din imagine. Com pletaţi în grila de alături corespondenţele dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B.5 m la scara 1:100 9. 2.5 m la scara 1:50 7. 55 m la scara 1:1000 6. Dimensiuni reale 1.4 cm i. 10. Dimensiuni reduse a.3 cm g.5 cm c.15 m la scara 1:50 2. 98 m la scara 1:200 3. 21 cm d. 14 cm f. 273 . 12. 5. 12. A. 1. 12 cm k. 1. 49 cm e.5 cm j. 5. 5. 36 m la scara 1:100 5. 36 cm b. 5. 10. 28 cm la scara 1:2 8. în coloana B se află dimensiunile corespunzătoare desenului.4 m la scara 1:200 B.7 cm h.

274 . 1. Prin scara unui desen se înţelege: a) raportul dintre dimensiunile de pe desen şi dimensiunile reale.00 reprezintă nivelul pardoselii finite de la parter. A P L IC A Ţ IA 6 Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă enunţul este adevărat. Un format A2 conţine un num ăr de 4 formate A4. c) raportul dintre diferite dimensiuni de pe desen. e) 5x210. c) 5 x 297. Pe planul unei clădiri. Secţiunea verticală pune în evidenţă lăţimea uşilor şi ferestrelor. e) cum doreşte proiectantul. pentru formatele A3 şi A4. gI— — -v 1 ^ d) 125 cm faţă de exteriorul peretelui. sau F dacă îl consideraţi fals. c) în milimetri. apoi cote tot mai mari. b) în metri cu două zecimale. 6 . d) 20 x 297. 3. pe acelaşi desen. 8 . b) cota măsurată pe desen. e) prin arce de cerc. în plan. liniuţe scurte sau săgeţi. 5. d) cu linii foarte subţiri. Liniile de cotă se ordonează pornind de la cotele parţiale. Indicatorul unui desen. c) prin dreptunghiuri. Reprezentarea corectă a unui lavoar de baie. 4. d) mărirea sau micşorarea unui obiect. este: 4. Pe planul de fundaţii. Fâşia de îndosariere are dimensiunea de: a) 10x297. Delimitările liniilor de cotă se pot face cu puncte.VI C onstrucţii . b) 10 x 210 . Cota ± 0.M anual p e n tru clasa a IX -a APLICAŢIA 5 încercuiţi răspunsul corect. b) 175 cm faţă de exteriorul peretelui. 7. 2. dimensiunile camerelor se indică: a) în centimetri. 2. este de 40 x 120 mm. c) 125cm faţă de interiorul peretelui. Axa zidurilor exterioare este întotdeauna la: a) 25cm faţă de exteriorul peretelui. d) nu se specifică. e 6 . Uşile se reprezintă pe planul clădirii astfel: a) cu linii punctate. Scara 2:1 este scară de mărire. 3. stâlpii se marchează cu linie continuă groasă şi haşuri la 45°. b) cu două linii paralele. e) raportul dintre dimensiunile generale ale obiectului şi dimensiunile parţiale. term inând cu cotele generale. 1. 5.

. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Economică. Carteafierarului betonist. Construcţiile. L.. . Editura Didactică şi Pedagogică. 2004 26. Moldovan. 2005 35. Dragoş. anul I . Moldovan. Bârsescu. (1988). A. Editura Casei Corpului Didactic. Constatinescu. L. portofoliul elevului pentru pregătire în domeniul Construcţii şi lucrări publice. Gligan. Editura Risoprint Cluj . Construcţii monumentale. Galy M. C. voi I. Cassel J. G. C. I. Editura MAST. A.Alcătuirea construcţiilor. (1995). 2005 .. Moga I. Materiale de construcţii.. Feher.D. 3 andassociatedstudies.Pregătire de bază. M. Ministerul învăţământului. Cărare. A. şi colectiv Ghid metodic de evaluare. Editura Aquila 93. şapelor.. 2003 27. şi a.. Mateescu F. Editura Tehnică. 2007 33. modulul 1 .Noţiuni generale şi modulul 2 . Moldovan. Măciucă. Bucureşti 31. Cluj-Napoca. M.. Desen tehnic de instalaţii. Matei F. H. Bucureşti 12. pliante şi proiecte de profil 10. A. Gligan. Institutul Politehnic. V.. Editura INFO Craiova 1999 7. 2008 29. II. 24. Editura MAST. miracolul creaţiei umane. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 14.. Pascu. T. A. şi Parham P. Cluj-Napoca 11... V. . 1978 28. Larousse du bricolaj.. Cardan. Materiale de construcţii. Dumbravă. Larousse Bricolaj. Portofoliu metodologic -. Alexandru. C.Napoca. A... L.TehnologieJur gas. C. Manualul instalatorului. Brickwork 1.. Ministerul învăţământului. Editura Casei Corpului Didactic Cluj.. 25. Colecţie de cataloage. Pascu. Preuniversitaria 2000 2. Mapa de lucru a elevului.. Oradea 8. A. Unitatea de coordonare a programului de reformă din învăţământul profesional şi tehnic PHARE . (1989). ghid de pregătire la disciplina Construcţii şi lucrări publice. Materiale de construcţii şi instalaţii. Ilie Davidescu. Prepararea betoanelor. Bucureşti 9. manual pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de construcţii... Construcţii civile. misterul echilibrului. Ghid pentru aplicarea programei analitice Construcţii..Editura House of Guides. Bailey. Cluj-Napoca. V.P. Bucureşti. Instalaţii sanitare. C. Enciclopedia RAO 2006 20. Editura Didactică şi Pedagogică. Izolarea termică a locuinţelor. 2003 30. 2002-4 volume 32. Material didactic pentru şcoală profesională.Desen tehnic de instalaţii. Davidescu. Editura Tehnică. Bucureşti 5. Moldovan. Editura Didactică şi Pedagogică. şi a. Macmillan 6. Pascu. Ministerul învăţământului. E. A. M.Tehnologia lucrărilor definisaje". RO 9405. Bucureşti 3. Construcţii si tehnologia lucrărilor. (1980). Contribuţii privind studiulpereţilor uşori la clădiri civile şi industriale. Institutul de Construcţii Bucureşti 4.Napoca. (1989). Gligan. T. Editura Casei Corpului Didactic Cluj.. Gligan. 1996 17. Tehnologia materialelor de construcţii. Unitatea de coordonare a programului de reformă în învăţământul profesional şi tehnic PHARE .Florea V. 1998.VET. Gligan.. Feher. Bucureşti. (1980). Bucureşti 13.. M.. 2006 15. Moldovan..und wasserienstallateure: Hannover 1996 21. D. Ţibrea şi colectiv Studiul materialelor de construcţii. Comşa E. 1997 23.. ghid pentru pregătire în domeniul Construcţii şi lucrări publice. Hancock. Bârzescu. C. ghid complet.. Editura MAST. Construcţiile. Asanache. (1980). Materiale de construcţii. C. Popescu. Bucureşti. Georg B. Editura Tehnică. Avram. Didescu.VET. Bob. şcoală profesională. second Edition. D. Dragoş. V. Editura Didactică şi Pedagogica. (1992).. A.„ Construcţiile la cota maximă. Dragoş. RA. Ghidul Castor.BIBLIOGRAFIE 1.. Editura RAO. 2008 22. an II.. 2006 34. C. mortarelor.. 2. modulul Elemente de rezistenţă. Editura Casei Corpului Didactic. Bucureşti 1995 18. Editura Risoprint Cluj . Unitatea de coordonare a programului de reformă din învăţământul profesional şi tehnic Phare-VET RO 9405. D. Bălăşoiu T. 2006 16. Bucureşti. Noi tipuri de betoane speciale. V. Florea V. Roşoga. A. (1983). Gligan. 1995 19.. Cartea zidarului. reviste. Mapa de lucru a profesorului. Editura Artecno. RO 9405. Sugestii pentru estetizarea băii. (1990). ghid de pregătire la disciplina Construcţii şi lucrări publice.

C. revista de informare in domeniul medicinei muncii Editura MEDMUN 52. Nr. Construcţii din piatră.ÎNCERC.Mugoiu. (1987). Netea. L. Tehnologia lucrărilor de construcţii. Editura Didactică şi Pedagogică.D.A. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. D. R.publicaţie a Societăţii Române de Medicina Muncii.. Editura Didactică şi Pedagogica. D. M. licee industriale cu profil de construcţii. RA. (1980).D. (1974). E. Mărgineanu Radu.S. 55. Bucureşti 47.A. 1995 50. Editura Didactică şi Pedagogică. Materiale de construcţii . Bucureşti 51. Facultatea de Construcţii. S.Lupta împotriva gravitaţiei. Editura Didactică şi Pedagogică. Vintilă Şt. (1980).02. V. Ghid metodic de evaluare Editura INFO Craiova 1999 39. W. Nicolae. R. revizuită. Gh. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 71. manual pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de construcţii. Nicolescu. Bucureşti 59. Norme 276 .DPE 01/ 2004 66.01.01 37. şcoli profesionale cu profil de construcţii-montaj. Editura Albatros. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 48.îndrumător de lucrări. 54. Studiul materialelor din industria lemnului. Bucureşti 46. C.. C. Tologea S. Institutul Politehnic.01. îndrumător de proiectare a învelitorilor în construcţii. îndrumătorul constructorului. PhareTVET RO 2002/0586.C. M. Sârbu Vasile. Marta. J. 1993.Salvadori.P. Reviste de specialitate: RISC ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ . Editura Tehnică.. Bucureşti. acreditată de către Colegiul Medicilor din Romania. Construcţii. N. Sârbu Vasile.Revista de informare in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.G. REVISTA ROMANA DE MEDICINA MUNCII. Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii.. licee industriale cu profil de construcţii şi şcoli profesionale. licee industriale şi şcoli profesionale cu profil de construcţii. Normative. PHARETVET . IPCN. I. Sasu. Editura Didactică şi Pedagogică. ediţia a Il-a.. Vâlcea D. D. Tologea. Puicea. Editura Tehnică.. 2008 43. Peştişanu. Pescăruş.. Prundeanu Delia. licee industriale şi anul I. Editura Tehnică Bucureşti 62. N.. Utilajul şi tehnologia lucrărilor definisaje şi izolaţii. Normativ C56..Norme Tehnice pentru Proiectarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale N T . (1981). Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 56. Pop.A.Mică enciclopedie. Tehnologia lucrărilor decorative. Mihail. Babotă. (1980). Bucureşti 38. A. Editura Ion Creangă. Editura Tehnică. Roşoga. P. E.Simionici. Voina. E. Accidente şi avarii în constricţii. Superlative geografice . Bucureşti 65. Roşoga..R. Mirela I. H. manual pentru clasa a X-a şi a Xl-a. S. Moţoiu.D. Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze. (1980). CONSTRUCŢII. Florea G.... Bucureşti 1995 64. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. D. manual pentru clasele a Xl-a şi a Xll-a. manual pentru clasele a IX-a şi a X-a.Neguţ. Multhammer. PHARETVET prin Aid/122825/D/SER/RO 2008 72. Legea Nr. Materiale de construcţii. (1980). (1979). N. Vintilă Şt. Marta. Bucureşti.Monda. Prundeanu. Cluj . Betonul armat în România. Editura Tehnică. G. Prager. (1995). (1973).Napoca 41. (1975).. Desen tehnic de construcţii.. (1978). A.319 / 2006 a Securitatii şi sănătăţii în muncă 69. Editura MAST. D. Sasu. Editura Didactică şi Pedagogica. Stilul arhitecturii contemporane.05.. Mugioiu. I.NTPEE-2008: . Cluj Napoca 42. (1983). Bucureşti 60. Materiale de construcţii şi instalaţii. RA. C. meseria constructor-fmisor şi şcoli profesionale. C. Florea şi colectiv Desen tehnic de instalaţii. I. ANRGN . Editura Albatros..Norme tehnice pentru proiectarea. (1979). manual pentru clasa a IX-a. L. Bucureşti.. R. Structuri şi materiale moderne pentru pereţi. Materiale de construcţii. S.. Materiale de instalaţii. (1981).A.auxiliare curriculare Desen de instalaţii-. 1993. Bucureşti 49. Editura Didactică şi Pedagogică. 1995 57.36.. Bucureşti 58. Bucureşti 44. Bucureşti 45.. pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente reactualizat 70. E. A. Bucureşti 40. Ediţia a Il-a. Trelea.Materiale de instalaţii-. 61. Drăghicescu.. (1986).R Bucureşti 1995 63. editată de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii 53.x x x x x x x x x x x Colecţie de legislaţie şi de documentaţie tehnică de instalaţii în vigoare (Legi. Chimie şi materiale de construcţii. 493 / 2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot 68. Desen de construcţii desen geometric şi proiectiv. CALITATEA VIEŢII Revista de politici sociale editată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 67.

2007 80. site-uri etc. C oop .Reglementări privind m ontarea cazanelor 86.Catalogo e listino IN D R O T E R M O S A N IT A R I. 40001 75. Salles de bains de A Z FR A N C E 8 i ****** _ pijante expoziţionale din dom eniu 82. reviste.Catalogue Conseil.****** .apparatebau G M B H : Brauchwasserregelung 277 .****** . 1996 . ****** .) 73.Revista „Tehnica instalaţiilor” 85. ****** .****** . ****** . G m bH & C o. (1992) Verloge Europa .SR E N 4 8 3 /2 0 0 2 . ****** .*** U SB O R N E P U B L IS H IN G .tehnice.Lehrm ittel. pliante. Copacii şi frunzele . G M E. London (1992). cataloage.*** B L O C U R I C E R A M IC E U N IP O R (1998) 74.Estructuras Espacilales (1998) 76.T h e rm o . Nr.*** N O U R N E Y V O L L M E R . proiecte de execuţie.*** SISTEM E K N A U F p en tru locuinţe confortabile (1998) 77.Ltd.*** O R O N A S.Catalog Romstal.Colecţia micului naturalist 78.2009 79.Prescripţia tehnică ISC IR P T C 6 -2003 83 ****** _ Revjsta „Instalatorul ” 84.

.. Izolaţii fo n ice......................107 2......4 1.......................14 1................ Agregate........1...............1.......36 2......................1.............................. Produse ceramice...................3 Elemente de finisaj...................................4..............2........ învelitori....... 6 ...................................... 59 2..........5......... Elemente de închidere şi compartimentare.......... de funcţionare........ 27 E.................................5.............4 ......4......1.3................................... 60 2....................30 G... Cale ferată................3.......... Tipuri de in sta la ţii ........... Pardoseli.. Subsolul... 81 2......... Tencuieli......................87 D.... Şarpantă ..............................................................64 3.................. 67 3........... Izolaţii antitrepidaţii....................6..... 51 2...........4....1 Elemente de rezistenţă ....5............................107 2................... 79 2 .................................. 38 2.........1..............53 2.........................................................................................■ .2........ 4 1.......... Condiţii standard de execuţie.......................................... 8 1..... 73 1....................67 3.....3... 75 2..... 112 1.......................................1..4 Contexte în activitatea de construcţii..... Elemente de construcţii ............................. M ateriale de construcţie ...................115 2.................................. Planşee ................5 Elemente de instalaţii... 64 3.......113 1.....................5........43 2...2................ Ipsoserii...................1 Clădiri.....................................................4............................58 2....................................2 Clădiri inginereşti........................................................ Betoane ...................... Locuinţă P + l ....................4............29 F......................................................................................................................................1 Definirea construcţiilor. de calitate pentru in stalaţii.............3 1.1..................5...................... p liante ..1..........2 Elemente de închidere şi compartimentare ...............4.......... F u n d a ţii ...........120 278 .........6................... 23 C................46 2.................5......1... 115 2.... Pereţi de închidere ...82 A................ Detectarea defectelor vizibile...4.........2..........74 2...34 2.......2.......5..............1..........................................3.................................................. Mortare ........................ 68 M o d u lu l II ....... L em n u l..... Tipuri de construcţii ...5....... Definirea tipurilor de instalaţii...... 81 2.....6.......I n s t a l a ţ i i........................................52 2. cataloage... Machete pentru realizarea elementelor de construcţii........ Instrumente necesare..............6 Căi de comunicaţii................. 4 1.... 17 2.......3 Funcţionalitatea............1.......1........................4.........................2............ 18 2............. 17 2............................2............ 36 2.............3......................4 Elemente de izolaţii............................ 13 1...............2 Durabilitatea..M a te r ia le d e c o n s t r u c ţ ii....... . Instrumente de verificare a dimensiunilor....elemente de închidere şi compartimentare......3........................2......CUPRINS M o d u lu l I ..................5.......3............3.................3 Condiţii pe care trebuie să Ie îndeplinească construcţiile............3......................... Zugrăveli...4...................... Lucrări de regularizare a râurilor..........4......................2..........................................................68 3............................3......................................1 Categorii de elemente de construcţii................ Reţele exterioare de alimentare cu a p ă .....................5..............4......................................... 38 2........ 76 Proprietăţile mecanice.. Pereţii de compartimentare.....................................................................1...... 17 2...........4........................ Clasificarea instalaţiilor după r o l.17 2................................................................................... 113 1........ 13 1....6...................................................52 2..............99 G........53 2............................................. Izolaţii hidrofuge...... Tapete..... Elemente de izolaţii...............5.............18 2.................................................... Unităţi de măsură pentru proprietăţile materialelor..... 61 2.......... 4 1............ Clasificare ................... Elemente necesare realizării construcţiilor ..................................1 Rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor......56 2.................3..... Elemente de rezistenţă.....62 2......... 50 2............. 66 3............................49 2........................... Hală industrială.. 46 2.......... Izolaţii termice.........................76 Proprietăţile fizice............................................17 2.... 39 2...............3.................................14 1......... 111 1...... Verificarea materialelor de con stru cţii........................C o n s t r u c ţ i i .. 21 B.....................................4........................................ M etale .............. L i a n ţ i ............. 62 3.....3.......................... ...........46 2............... Tâmplărie ............. Pod m etalic............................................................................. Instalaţii de alimentare cu a p ă .................2 Clasificarea construcţiilor după ro l..........7........2... 114 2 .... Prospecte......1... Infrastructura şi suprastructura căilor de comunicaţii.....................................2.......................82 B.............. Realizarea machetelor.................... 32 H.......... S că ri ............... Pereţi porta n ţi ............. Elemente de finisaj .............................................96 F..... Izolaţii anticorozive.................... Drum modernizat.................. Stâlpi ................................1.............4.... ..............75 2................ 108 M o d u lu l III ........ Sortarea materialelor de construcţii............... Domenii de utilizare pentru materialele de construcţii....3.................5............. ............................ Planşee ......................5............. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă pentru consum menajer ................2.......................105 H.. Vopsitorii. Materiale bituminoase şi materiale din plastic 106 2................................................................................. G rin zi ........2..................25 D.................... 15 2........3..................... 78 2.91 E...................... Materiale specifice categoriilor de lucrări................................. Caracterizarea materialelor....................... Proprietăţi fizice şi mecanice ale materialelor de construcţii....... 20 A....... Placaje. Documente simple.......1.................... 17 2. 86 C.......

........................................... Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale .1...................... Unităţile de măsură utilizate pentru materialele de instalaţii ................1..........6............1.......... Tipuri de materiale pentru in stalaţii ...............6........204 3.. prevenirea şi stingerea in cen d iilo r... Materiale pentru instalaţii de combatere a incendiilor. .... 141 1......................195 Armături pentru conducte şi obiecte sanitare .... Materiale igienico-sanitare............... Elemente de standardizare ......agenţi patogeni.........183 2.......................................................................................... substanţe explozive.....................3..... Reţele exterioare de canalizare...9........... risc de accidentare..........1............ ..................... Igiena alimentaţiei............................ Tipuri de armături.2... M ateriale de construcţii....................1.... ....................1... 200 3............... ..1 Modalităţi de detectare a d efectelor.............................3............... Tipuri de linii ...... 215 M o d u lu l V I ........ 188 3...................... 137 M o d u lu l IV . 214 4.....8..................................129 3.........................146 D........2.....................3..................224 1........3.................164 4. Boli parazitare. Securitatea la locul de m uncă ...........2..... Materiale de întreţinere a igienei..................................................220 1.. 207 3.................................. 220 1..................8......... ..2. Reţele exterioare de gaze naturale combustibile................................... Chiuveta. Materiale specifice categoriilor de lucrări...................... Spălătorul de bucătărie......3...... Fântâna de băut apă....3..... ........................... 136 4....... Toxiinfecţii alimentare.................... Verificarea materialelor .......... Instalaţii de gaze naturale com bustibile .... Formate în desenul de construcţii... ............... Politica de sănătate şi securitate a muncii Legea securităţii şi a sănătăţii în m u n că ........... 183 2..... Accesorii pentru obiecte sanitare...... Accidente de muncă.......... Produse cosmetice.........3..188 Tuburi şi ţevi folosite in instalaţii interioare şi exterioare ............. ................ Instalaţii interioare de gaze naturale combustibile........ 184 3..... Trusa sanitară de prim ajutor........ 144 B.......... Standardizare........ Instalaţii interioare de canalizare a apelor uzate menajere........................................................................3.......echipamente de protecţie specifice locului de m uncă... Reguli de igienă. 125 3.............................................. Definirea standardului.......... Conducte....D e s e n te h n ic d e c o n s t r u c ţ ii şi in s ta la ţii ........156 3..148 2......3...........201 3....3.......................... 222 1............................................................. .......9......................................................... Responsabilităţi generale şi specifice privind securitatea şi sănătatea Ia locul de muncă...... ........................2 Lavoarul......1.. Risc de îmbolnăvire...............3....1.....2 .........160 3. 144 C................ Unităţi de m ăsură .....4......................... Bideul......................................................................... 227 1.................. Mijloace de protecţie ........ Igiena corporală.........7..................... 211 4......... Instalaţii de canalizare ...... Sănătatea la locul de m uncă ......... Proprietăţi.......... Defecte ca lita tiv e............. 179 2.............. Pericole şi riscuri asociate cu manipularea manuală a maselor la locul de m uncă .... 131 4...... 174 1........................... 201 3........ 162 4.. Vasul de closet.................3...............200 3.... mecanice ........ Factori de risc ....4............. Indicatorul...................225 1...........151 Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi securităţii in muncă ...3.................... 142 1............................. 142 1.....144 A............................. 129 3.................... risc de invaliditate.... Intoxicaţii....................................... 199 3......... factori de climat ................ ...3 . Acordarea prim ului ajutor în caz de a ccident ..... Termeni şi definiţii specifice............. 153 2.... Boli profesionale .................................. 201 3.166 279 ....... C henarul.. 136 4.................2.. Instrumente de verificare.............. 166 Trauma ......................................................219 1..188 3............. 201 3.................................... Materiale şi aparate pentru instalaţii de gaze naturale ...... Legea securităţii şi sănătăţii m uncii ............................................ Dermatoze....4....... Proprietăţi generale: fizice...... substanţe toxice........ 165 4............................. Materiale şi aparate pentru instalaţii de ventilare şi condiţionare a aerului... Obiecte sanitare... Domenii de utilizare...............S ă n ă ta te a şi s e c u r ita te a m u n c ii.................................5..........2......... 161 3.........3..... In s ta la ţii in te r io a r e d e a lim e n ta r e c u a p ă re c e p e n tr u Modulul V ............198 3.......................... S c ă r i.............................................................. Aparate pentru ridicarea presiunii fluidelor..................... Aparate pentru prepararea apei calde m enajere. 203 3................. 174 1....... Proprietăţile materialelor utilizate în in stalaţii............... Igiena vestimentaţiei................ 197 3......................5.. 164 Clasificarea accidentelor de muncă: ......... Aparate de preparare şi utilizare a agentului term ic......197 3.........2......... 214 4.....................214 4.....3...... 195 3..4................ 152 2..3....6.. 151 2.......164 Semnalizarea de securitate.....................................1..................................7. Cada de b a ie....210 3...... fitinguri şi piese de îmbinare....2........ 176 1............................5.....................................2.................................... Măsuri pentru reducerea riscurilor................................... 205 3.2.............1................................ .... 151 2......................... 147 1.....2.......... Factori de risc ........ Alimente de protecţie. ........ Tipuri de materiale pentru conducte..................................Materiale de in stalaţii................. Materiale de in stala ţii ......... Pisoarul..3.....1........................... 229 combaterea incendiilor..173 1...................... 160 3...................

.......... Cotarea uşilor şi ferestrelor.......................1.....7....... 255 3... Reprezentarea izolaţiilorfonice .......5.....2........2. Plan pentru locuinţă ....... Reprezentarea izolaţiilor hidrofuge 2. 2................. Cote de nivel .... Reprezentarea izolaţiilor....5.. Reprezentarea mobilierului ......2..... Reguli generale de cotare... Reprezentarea grinzilor metalice ... 2............2...........260 3.....2....................2..3.... Reprezentarea elementelor de construcţii metalice.4. Plan de fundaţii.........3... 2.............2........2. 254 3..... Reprezentarea elementelor de construcţie din zidărie.1. Reprezentarea elementelor ^ 225 22 ^ 22 g 229 24j 242 242 242 243 243 244 de instalaţii tehnico-sanitare ..................2..2..2...2............................... 2........4...... Reprezentarea elementelor de construcţie din beton şi beton arm at....3. 2.....250 3................... Mărimi cotate.. 246 3..1........... 2....1........ 280 ....... Tipuri de reprezentări convenţionale pentru materiale de construcţii....... Plan instalaţii cameră de baie....3. Pante............ suprafeţe..................2. Reprezentarea izolaţiilor termice........ Planuri executate la scară.......2..270 3..... 2............2..4........ 275 de construcţii din lemn.. 270 3...............................4. 262 3.......................................................2.........2............. 255 3........................ lăţimi....................2.......2............................... Reprezentarea elementelor 231 ^ 2...... 265 3............................. 2........ Elementele cotării.. 2..... Reprezentări convenţionale pentru elemente de construcţii.... 254 3........................................... Reguli specifice de cotare.. Plan de situaţie......lungimi.....1.....4....2...... 2..1.......4.. P lanuri pentru co n stru cţii ..2........ Mărimi cotate ... Reprezentarea căilor de comunicaţie.......3........1..... 2......................parter..................53................................260 3.....271 B I B L I O G R A F I E .............8..............4..... Plan amplasament.....263 3-3 A Planuri de arhitectură pentru clădiri de locuit P + IE .......... 250 3........... Mărimi cotate.............2. Reprezentări convenţionale ...........2.......................... ....... înălţimi................ 2..................................3 Planuri citite.2..5..1..1.3.....2.2........... 257 3............ Reprezentarea îm binărilor ... 2..................1...........6.250 3.....

ro .cncsis.ro Editură recunoscuta de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior CCNCSISJ www.Cîi ^ Zii & îii r j rar&râ & iii ulm Uiiunt&t. rJ&Jafsa ia 2SI2 mulr «jal uso-jr-j SI www.cdpress. Zii să /ii j4t& 1jj&ij£j& ii'a&rtj* 33 iSstiyj) sate liiîti i^iiii^ __ inuula sate wj^J imn sursa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful