ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Reguli generale 1. Elaborarea proiectelor de organizare a lucrarilor, a regulilor si a fiselor tehnologice, a instructiunilor tehnice, si a altor documente privind lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se va face cu respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii. Se interzice executarea lucrarilor pentru constructii de acest gen, in cazul cand in proiectul de organizare a santierului nu s-au prevazut principalele masuri de tehnica a securitatii muncii, cat si de igiena industriala. In timpul executarii lucrarilor, cand se constata factori nocivi, emanatii de gaze sau mirosuri provenite din putrefactie, lucrul se va putea continua numai dupa ce organele de specialitate vor constata natura lor si vor indica masurile pentru prevenirea accidentelor. Masurile de tehnica a securitatii si sanatatii in munca privind executarea diferitelor lucrari de constructii hidrotehnice si foraje, cuprinse in proiectele de organizare a santierului, in regulile si in fisele tehnologice, vor fi comunicare de conducerea santierului direct celor care conduc si supravegheaza: maistri, ingineri, subingineri, tehnicieni, mecanici,, care deservesc masinile si utilajele proprii sau inchiriate. Masurile de tehnica a sanatatii si securitatii muncii se vor prelucra periodic cu intreg colectivul de munca, tinandu-se o evidenta in legatura cu instructajul facut, cu data la care s-a facut, precum si cu persoanele care au fost instruite. a locurile de munca unde se pot produce accidente se vor prevedea, in mod obligatoriu, dispozitivele individuale de protectie si dispozitivele de securitate necesare, inclusiv imprejmuirea cu ingradiri de protectie rezistente, pentru a se evita accesul persoanelor straine pe santier si accidentarea acestora, atat in timpul zilei cat si noaptea. !e arterele de circulatie intensa, in timpul executarii lucrarilor, vor fi amplasate indicatoare avertizoare pentru pietoni si vehicule, iar pe timpul noptii se vor asigura semne luminoase la toate punctele periculoase. !asajele de trecere a pietonilor, fixate pe arterele principale, acolo unde se executa lucrari de canalizare, alimentare cu apa sau termoficare, vor fi amplasate pe traseu in numar suficient" pentru a nu crea aglomeratii, acestea vor fi dimensionate in functie de sarcinile la care vor fi solicitate si de deschiderea santului" de asemenea, ele vor fi prevazute, in mod obligatoriu, cu balustrade inalte de # m pe ambele parti si bine rigidizate, pentru a se evita caderile in gol.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

#

.

1!.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17. 18. 1 . 2!.

$oate masinile, utilajele, sculele, mecanismele si obiectele de inventar care sunt folosite la lucrarile de constructii hidrotehnice si foraje vor fi in buna stare de functionare. Improvizatiile in aceasta privinta sunt interzise. In cazul in care pe un santier de constructii-montaj se executa canalizari si alimentari cu apa, concomitent cu celelalte lucrari, deschiderea santurilor nu va fi permisa decat in urma elaborarii graficului de executie de catre executant, cu avizul antreprenorului general !entru contractele ce se incheie la executarea unor lucrari in subantrepriza, se va stabili, in mod obligatoriu, unitatea careia ii revine sarcina de a lua toate masurile de securitate a muncii la lucrarile ce se executa. %onducerea unitatii este obligata sa puna la dispozitia lucratorilor imbracaminte si incaltaminte de protectie, precum si dispozitive individuale de securitate, in conformitate cu normativele in vigoare, precum si cu specificul muncii prestate. %onducatorul unitatii, sefilor de brigada, maistrilor, le revine obligatia sa controleze, sistematic si continuu, respectarea prezentelor norme si a instructiunilor de tehnica a securitatii, elaborate pe baza acestor norme. &rganizarea oricarui santier se va face astfel, incat sa satisfaca cerintele tehnice si sanitare. 'mplasamentul pe teritoriul unitatii, constructiile auxiliare, depozitele, locurile de trecere, drumurile de acces, instalatiile sanitare si baracamentele pentru lucratori vor corespunde cu proiectul aprobat pentru organizarea lucrarilor ce se executa pentru alimentari cu apa, canalizari, termoficari, si vor avea prevazute toate lucrarile pentru asigurarea securitatii muncii la fiecare loc de munca. a toate lucrarile periculoase, atat la locurile de munca, cat si acolo unde este o circulatie mare, se vor semnaliza pericolele de accidentare, prin semne speciale si placarde, foarte vizibile, atat ziua cat si noaptea. !asajele de nivel vor fi inzestrate cu semne vizibile si bine iluminate in timpul noptii. (rumurile pentru circulatia vehiculelor si trecerile pentru pietoni vor fi libere, neblocate cu pamant, materiale sau utilaje. 'cestea vor fi curatate de moloz, gheata si zapada. $recerile pentru lucratori, situate pe terenurile in trepte, pe taluzuri cu o inclinare mai mare de )* grd., vor fi prevazute cu rampe de acces sau scari cu balustrade. +ropile si puturile de foraj de pe teritoriul santierului se vor acoperi sau imprejmui. Se interzice depozitarea materialelor, utilajelor, a elementelor prefabricate pe locurile de trecere pentru oameni, pe drumurile de

)

21. 22.

23. 24.

25.

26.

27.

28.

circulatie a vehiculelor, pe vizierele de protectie sau pe platformele de lucru. !odetele peste gropi si santuri vor fi astfel executate, incat sa asigure circulatia nepericuloasa a oamenilor, concomitent cu circulatia vehiculelor. ocurile de trecere pentru oameni peste gropi si santuri se amenajeaza cu podete, avand o latime de cel putin *,, m, cu balustrade cu inaltimea de # m pe ambele parti si cu scanduri pe margine de cel putin #* cm latime. %onductele retelelor temporare de alimentare cu apa sau ale altor instalatii vor fi obligatoriu ingropate in locurile de incrucisare cu caile de acces pentru vehicule sau la trecerile pentru persoane. Se vor stabili dinainte vitezele admisibile pentru circulatia autovehiculelor sau a altor mijloace de transport pe caile de transport ale santierului, in special pe cele din imediata apropiere a santurilor, in functie de categoria drumului, de intensitatea traficului, de starea drumului, de natura straturilor de teren in care se sapa sau in functie de alte conditii locale. -onele in care se limiteaza viteza de circulatie, prevcum si locurile de stationare a mijloacelor de transport vor fi marcate cu tablite si semne de avertizare, usor vizibile de conducatorii vehiculelor. .oaptea vor fi luminate drumurile, trecerile pentru persoane, scarile de acces si depozitele precum si toate locurile de munca de pe santier. Se interzice lucrul in locurile neiluminate si accesul oamenilor spre aceste locuri. /tilajele si dispozitivele folosite vor fi astfel instalate, incat sa se asigure stabilitatea acestora si imposibilitatea unor deplasari necomandate. $oate utilajele ce sunt alimentate cu energie electrica, atat in timpul pauzei de masa, cat si dupa lasarea lucrului, la terminarea programului, vor fi deconectate de la retea si asigurate, pentru ca nici o persoana neautorizata sa nu le poata pune in functiune. +ropile de fundatii si santurile, situate in zone umede, unde se efectueaza epuizamente de apa, vor fi aparate de infiltrarea acesteia, in vederea evitarii eroziunii la baza taluzurilor si a crearii unor goluri interioare, ce pot produce surpari. In zonele de lucru unde au fost montate palplanse de lemn sau metalice, si unde se face evacuarea apelor cu mijloace mecanice, periodic se va verifica de catre sefii de brigada si de maistri, stabilitatea acestor palplanse pentru evitarea pericolului de rasturnare, prin erodarea stratului de incastrare a palplanselor.

Sa"a#uri "en#ru e$e%u#area re#elel&r e$#eri&are 'e ali(en#are %u a"a )i %anali*are

0

2 .

3!.

31. 32. 33.

34.

35.

36.

37.

Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura se vor analiza studiile geologice si hidrologice intocmite la elaborarea proiectului pentru a se cunoaste natura si stratificatia terenului, posibilitatile de alunecare a straturilor, existenta si nivelul apelor subterane. In functie de aceste elemente se va stabili organizarea executarii lucrarilor de sapatura" utilajele ce se vor folosi, felul sprijinirilor si al consolidarii lor. Inainte de inceperea sapaturilor se vor stabili existenta lucrarilor de gospodarire subterana, cat si natura lor 1apa, canalizare, cabluri electrice sub tensiune, cabluri de telefoane, conducte de gaze etc.2, daca sunt in functiune, si traseul exact pe care il urmeaza sub pamant. In cazul existentei unor instalatii subterane, lucratorii vor fi instruiti asupra metodelor ce se vor folosi, pentru a fi feriti de accidente, iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica permanenta. Inceperea sapaturilor se va permite numai in baza unei intelegeri scrise cu unitatile care exploateaza instalatiile, acestea fiind obligate a indica toate masurile de siguranta. In amplasamentele cablurilor electrice, ale conductelor principale de apa cu presiune ridicata, ale conductelor de gaze, nu este permisa intrebuintarea rangilor, a penelor metalice si a altor unelte complet metalice. ucrarile se vor executa cu cea mai mare atentie si numai sub supravegherea directa a sefului de echipa sau a conducatorului punctului de lucru. (aca in sectorul de lucru se descopera existenta unor instalatii subterane de care nu s-a stiut inainte, lucrarile vor fi imediat intrerupte, iar personalul evacuat, pana la identificarea instalatiilor descoperite. Este interzisa continuarea lucrului inainte de a se lua masurile de securitate ce se impun. In apropierea cablurilor electrice subterane, lucrarile de sapatura se vor putea continua numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune. In cazuri deosebite, cand intreruperea curentului nu este posibila, saparea pamantului se va face numai cu cazmale de lemn, evitandu-se loviturile bruste, si numai sub supravegherea sefului de echipa sau a ajutorului acestuia. a lucrarile executate in apropierea conductelor de gaze sau a canalizarii unor fabrici, unde sunt posibile emanatii de gaze toxice sau inflamabile, lucratorii vor fi preveniti asupra pericolului si instruiti asupra metodelor de securitate, iar santierul va fi inzestrat cu un numar suficient de aparate pentru detectarea gazelor si cu masti izolante. (aca in timpul lucrului se constata aparitia unor gaze periculoase, lucrarile vor fi imediat oprite si lucratorii evacuati pana la inlaturarea pericolului 1repararea conductelor de gaze defecte, evacuarea gazelor prin pompare de aer curat2 etc.

3

38. 3 .

4!.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

In cazul cand nu se pot indeparta complet gazele toxice, acestea fiind mai grele decat aerul, lucratorii care lucreaza in aceste locuri vor purta obligatoriu masti izolante. Inainte de inceperea sapaturilor se vor lua masuri de indepartare a apelor de suprafata, asigurandu-se scurgerea lor de pe amplasamentul sapaturii, pentru a se evita eventuala prabusire a malurilor. 'pa subterana care apare in timpul executarii lucrarilor va fi evacuata imediat, prin curgere libera sau pompare pentru a nu produce inmuierea bpamantului 1ceea ce ar conduce la tasari si prabusiri de maluri2. (aca pe amplasamentul sapaturilor vor fi facute defrisari, la doborarea arborilor si scoaterea radacinilor se vor lua masurile de tehnica a securitatii necesare pentru executarea acestei operatii. a scoaterea din pamant a arborilor pe cale mecanica vor fi luate masuri de siguranta, pentru evitarea ruperii eventuale de cabluri sau a alunecarii lor de pe buturuga. Inainte de inceperea operatiei de scoatere a arborilor, lucratorii vor fi avertizati printr-un semnal acustic pentru a se indeparta de zona periculoasa. In cazul folosirii de explozivi pentru inlaturarea obstacolelor de pe amplasamentul sapaturii, cum ar fi blocuri de piatra, fundatii vechi de beton sau pentru inlaturarea straturilor care nu pot fi sapate cu alte mijloace, executarea acestor lucrari se va face cu respectarea normelor de exploatare la zi a carierelor. ucrarile de sapaturi ce se executa in locuri de utilitate publica 1strazi, piete, bulevarde etc.2 sau in zone de lucru ale santierelor cu circulatie mare, se vor ingradi cu parapete de cel putin # m inaltime si se vor monta panouri cu inscriptii avertizoare. 'ceste ingradiri vor fi iluminate in timpul noptii. a subtraversari de cai publice, strazi, linii de cale ferata si tramvaie, sprijinirile peretilor si starea podurilor r fi controlate zilnic de conducatorii lucrarilor respective. !entru pietoni se vor asigura pasarele de trecere ingradite cu parapete de ambele parti. Se vor pune placarde avertizoare, cu inscriptii de prevenire a accidentelor si restrictii de viteza a autovehiculelor si tramvaielor. -ona de circulatie va fi dirijata de lucratori special instruiti in acest scop, iar noaptea, aceste locuri vor fi iluminate. (istanta dintre marginea sapaturii si axa caii ferate normale sau a liniei de tramvai va fi de cel" putin ),4 m, iar in cazul liniilor inguste, de cel putin ) m. !eretii sapaturii vor fi bine sprijiniti in aceste zone, iar starea sprijinirilor va fi controlata zilnic. !entru a se evita accidentele provocate de surparea peretilor sapaturii, se vor respecta urmatoarele prescriptii privind depozitarea pamantului si a materialelor, precum si instalarea si circulatia autovehiculelor si utilajelor pe marginea santurilor sprijinite.

4

a.

47.

48. 4 .

5!. 51.

52. 53.

54.

pamantul rezultat din sapaturi va fi depozitat la o distanta de cel putin *,5 m de la marginea sapaturii" b. la sapaturile taluz, cu un unghi mai mare decat unghiul taluzului natural, distanta maxima intre locul de asezare a pamantului si marginea sapaturii va fi stabilita prin calcul, insa va fi de cel putin *,5 m" c. depozitarea materialelor in lungul sapaturii se poate face la o distanta de cel putin *,54 m de la marginea santului" d. este interzisa amplasarea stalpilor pentru retele aeriene 1energie electrica, telecomunicatii2 in raza prismei de alunecare a terenului" e. in cazuri deosebite, la sapaturile cu peretii sprijiniti, se poate permite circulatia vehiculelor cu o viteza maxima de #*6m7ora, cat si amplasarea utilajelor in raza prismei de alunecare a terenului, cu conditia verificarii prealabile prin calcul a rezistentei sprijinirilor. Se va verifica si supraveghea zilnic starea terenului, in cazul cand sunt posibile surpari sau alunecari ale pamantului. a aparitia de crapaturi longitudinale, paralele cu marginea sapaturii, lucratorii si utilajele vor fi evacuati imediat si se vor lua masuri de consolidare, dupa care se va putea reincepe lucrul. Este interzisa executarea sapaturilor manuale, pe dedesunbt, in galerie 1metoda in tumba2. (aca in peretii sapaturtii se formeaza eventuale iesinduri in consola sau apar pietre mari, bolovani, blocuri izolate, lucratorii vor fi indepartati, luandu-se masuri pentru saparea si coborarea cu grija a acestora la piciorul taluzului, de unde se vor evacua. !entru coborarea lucratorilor in santuri se vor folosi scari mobile rezemate. Este interzisa coborarea pe spraituri sau pe consolidarile sapaturii. !odinele pentru scoaterea pamantului din santuri, situate la diferite niveluri in interiorul sapaturii, vor fi rezis8tente si bine fixate, ca sa suporte pamantul aruncat. !odinele vor fi situate la o inaltime maxima de #,4 m intre ele si vor avea o latime de cel putin *,54 m. (epozitarea pamantului din santurile amplasate pe strazi se va face astfel, incat sa nu se astupe rigolele, spre a avea in permanenta asigurata scurgerea apelor meteorice. (esfacerea pavajului, in cazul executarii sapaturilor in santuri pe strazi pavate, se va face pe o latime mai mare decat sapatura de fiecare parte a santului, de *,3* m la alimentari si de *,9* m la canalizari, pentru a se evita pericolul de cadere a pietrelor in capul lucratorilor care lucreaza la sant. !ietrele se vor stivui in figuri regulate pe marginea trotuarelor sau pe una din parti, cand nu exista trotuar.

9

55. 56. 57. 58. 5 .

6!.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

!ietrele provenite din desfacerea pavajelor nu se vor lasa in dezordine pe partea carosabila pentru a nu fi aruncate de rotile vehiculelor si a nu accidenta lucratorii sau pietonii din apropiere. Este interzisa aruncarea materialelor in santuri. Ele se vor manipula cu grija, pentru a nu fi deteriorate, cat si pentru a nu se da nastere la accidente prin lovire. Se interzice cu desavarsire stationarea lucratorilor in santuri sau pe marginea sapaturilor in timpul executarii lucrarilor, cat si in timpul pauzei de masa. Executarea sapaturilor in apropierea fundatiilor constructiilor existente se va face numai cu peretii sprijiniti, care se vor controla zilnic. Sapaturile executate in terenurile slabe 1nisip, pietris, loess etc.2 cu umiditate ridicata sau in imediata apropiere a unor umpluturi care nu s-au tasat complet, se vor face numai cu peretii sprijiniti, iar sprijinirile si starea terenului se vor copntrola in permanenta. Saparea manuala se va folosi numai in cazul santurilor inguste, al existentei unei numeroase retele de gospodarie subterana, la finisarea santurilor 1inlaturarea ultimului strat de 0*-3* cm pana la cota2 si la lucrarile izolate, cu volum mic. In general, lucrarile de sapatura vor fi executate cu mijloace mecanice. Executarea sapaturilor nesprijinite se va face cu formarea de maluri inclinate la unghiul taluzului natural al pamantului, pentru a avea stabilitate. 'cest unghi este in functie de natura terenului. Saparea santurilor cu pereti verticali sau cu un taluz mai incvlinat decat unghiul taluzului natural se va executa numai cu sprijinirea malurilor pentru ca terenul sa nu se surpe. Sprijinirea santurilor se va face in functie de natura si umiditatea terenului, precum si de adancimea sapaturii, dupa indicatiile prevazute in fisa tehnologica a lucrarilor. !entru a se evita caderea pamantului, a lucratorilor sau a materialelor, scandurile verticale ale sprijinirilor vor depasi cu cel putin #4 cm marginea superioara a santurilor. In cazul intreruperii temporare a sapaturilor, acestea vor fi ingradite pe intreaga lungime. a reluarea lucrului, marginile sapaturii si sprijnirile vor fi in mod obligatoriu verificate. In timpul pauzei de masa si la terminarea programului de lucru, platformele intermediare pentru aruncarea succesiva a pamantului vor fi eliberate de pamant sau de alte materiale. Seful de echipa si conducatorul punctului de lucru vor verifica in permanenta starea p:latformelor si vor urmari ca aceste platforme sa nu fie supraincarcate. In timpul iernii se permite executarea lucrarilor de sapaturi fara sprijinire, numai pana la adancimea de inghet a terenului. a adancimi mai mari, peretii sapaturii vor fi sprijiniti pe toata inaltimea sapaturii.

5

6 . 7!.

71.

72.

73.

74. 75. 76. 77. 78. 7 .

Executarea mecanizata a sapaturilor se poate face cu excavatorul cu o singura cupa, cu echipament cu lingura dreapta, lingura intoarsa 1draglina, graifer2 sau cu mai multe cupe. Excavatorul cu lingura dreapta se aseaza la baza sapaturii si sapa printr-o deplasare periodica, formand un sant. Excavatorul cu lingura intoarsa, folosit la saparea santurilor lungi, se aseaza pe aliniamentul sapaturii, executand saparea in fata pozitiei de stationare. In acelasi mod se lucreaza si cu excavatorul cu echipament de draglina. Excavatorul cu lingura dreapta va stationa in sapatura, in afara limitei taluzului natural. Excavatorul cu lingura intoarsa, draglina si graiferul vor stationa in afara limitei de surpare a malurilot, respectiv a taluzului natural. In cazul amplasarii benzilor transportoare in santuri, se va asigura loc suficient pentru treceri si pentru executarea lucrarilor 1latimea minima a santului: ),4 m2. Mutarea benzii transportoare se va face dupa terminarea completa a sapaturii pe o parte a santului, dupa care se va muta in aceasta parte sapata si se va continua saparea pe latimea pe care a stat inainte. .u este permis a se sapa sub banda transportoare si a se lasa picioare din pamant pentru sustinerea benzii. 'cestea, prin surpare, pot duce la rasturnarea benzii si la eventuale accidente. a folosirea macaralelor ;!ionier< pentru scoaterea pamantului din santuri, se va verifica inainte de punerea in functiune a acestora: a. (aca agatarea de cablu a cutiei pentru scos pamant este corect facuta" b. (aca nu este agatat cablul de vreun obstacol. %ablul cu care se ridica cutiile va fi prins cu bride sau cu carlige de siguranta. a ridicarea cutiilor se vor monta dulapi verticali pentru ghidaj si pentru a impiedica lovirea sau agatarea spraiturilor. Macaralele ;!ionier< vor fi bine ancorate, iar rotile fixate prin saboti. ungimea cablului va fi astfel aleasa, incat la desfasurarea lui, pentru pozitia cutiei la adancimea maxima, sa ramana pe tambur cel putin trei spire nedesfasurate. !rinderea si tragerea cutiei incarcate cu pamant pe mal nu se va face cu mana, ci cu ajutorul unor carlige speciale, pentru a se impiedica eventuala cadere a lucratorului in sant. Intre lucratorii care sapa si cei care evacueaza pamantul se va asigura un sistem de semnalizare acustica, cunoscut de toti lucratorii, pentru anuntarea urcarii incarcaturii sau coborarii cutiei.

E"ui*(en#e

,

8!.

81. 82. 83. 84.

85.

86.

87.

In cazul evacuarii apei din sapaturi prin pompare, se vor respecta, in mod obligatoriu, urmatoarele reguli: a. !ompele vor fi montate pe postamente bine fixate, fara posibilitate de rasturnare in timpul exploatarii, si vor fi amplasate la o distanta suficienta de marginea sapaturii" b. ocul unde se afla amplasata pompa va fi ingradit cu balustrade metalice sau din lemn" c. =urtunul de aspiratie al pompei va fi bine ancorat si sustinut, spre a nu da pompei posibilitatea de rasturnare in timpul exploatarii. d. Sorbul pompei va fi montat intr-un put colector, care va fi executat cu peretii din dulapi batuti sub cota putului. In interiorul putului se va executa un strat filtrant din pietris. !uturile colectoare se vor aseza in partea cea mai de jos a gropii 1santului2, catre care se vor executa santuri de scurgere sau drenuri din tuburi de beton gaurite. Exploatarea pompelor se va face numai de personal calificat pentru aceasta activitate. In cazul folosirii pompelor electrice, se vor respecta toate masurile tehnice de securitate a muncii prevazute pentru astfel de utilaje 1tablouri de distributie, legare la pamant, conductori izolati etc.2. Indepartarea apei din epuizmente va fi facuta prin jgheaburi, furtunuri sau conducte, la distanta mare de marginea santului sau a gropii de fundatie, la reteaua de canalizare in exploatare sau in locuri joase, acolo unde situatia locala permite, astfel incat apa provenita din epuizmente sa nu produca pagube sau calamitati. Schimbarea locului de munca al pompei va fi facuta numai sub supravegherea mecanicului sau a maistrului mecanic, iar legarea la reteaua de alimentare cu energie electrica va fi facuta numai de catre electricianului autorizat. In timpul functionarii pompelor nu este permis a se face lucrari de reparatii sau de intretinere a acestora. ucrarile de reparatii sau de intretinere la o pompa se vor face numai cu pompa in stare de repaus si numai de catre mecanicul respectiv, dupa ce aceasta a fost deconectata de la reteaua electrica. In timpul functionarii acestor pompe in cursul noptii, se vor lua masurile necesare ca zona de lucru deservita de aceste utilaje sa fie in mod corespunzator.

C&n'u%#e "en#ru re#ele 'e ali(en#are %u a"a 88. Inainte de inceperea lucrului, conducatorul punctului de lucru va lua masuri spre a crea conditii normale si sigure pentru executarea lucrarilor. a lucrarile din exterior se vor lua masuri de protectie contra ploilor si vanturilor. ocul de munca va fi bine iluminat.

8 .

>

!. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. . 1!!.

1!1. 1!2.

1!3.

.ici un muncitor nu va executa alte operatii decat cele care i s-au incredintat. a executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si masini unelte care sunt in buna stare de functionare. a imbinarea tevilor prin flanse se interzice a se face controlul manual al coincidentei orificiilor suruburilor. 'cest control se va face cu ajutorul dornurilor sau chiar al suruburilor. ampile electrice portative care se folosesc pentru iluminarea locului de munca vor fi alimentate la o retea de )3 ?. 'paratele electrice fixe sau portative vor fi legate la instalatia de punere la pamant, ale carei rezistente nu vor depasi 3 ohmi. a lucrarile de instalatii care se executa in apropierea unor mase metalice sau retele electrice, se vor lua masuri contra descarcarilor electrice. In timpul ploilor insotite de descarcari electrice se va intrerupe lucrul, iar lucratorii se vor adaposti in locuri protejate contra eventualelor descarcari electrice. Incarcarea conductelor sau a tuburilor in mijloacele de transport se va face fie cu mijloace mecanizate 1automacara, trolii etc.2, fie pe planuri inclinate, luand masuri de franare, avanmd grija ca rostogolirea sa nu se faca pe mufe. Este interzisa descarcarea conductelor sau tuburilor prin cadere libera pe planul inclinat din carligul macaralei sau prin aruncare de la inaltime. a manipulare, tuburile se vor prinde cu chingi speciale, fiind interzisa folosirea cablurilor sau lanturilor. Este interzisa tararea tuburilor pe pamant cu tractorul sau cu alt mijloc de tractiune. a transportul in autovehicule, tuburile se vor aseza pe suporturi de lemn, atat in plan vertical, cat si orizontal. $uburile de azbociment se vor imobiliza pe timpul transportului in randuri stranse si bine fixate cu sipci pe marginea vehiculului. !e fundul vehiculului se va asterne un strat protector de paie, rumegus sau talas. Mufele se vor aseza vertical, fiind protejate de paie, rumegus sau talas. Este interzisa descarcarea tuburilor de azbociment prin aruncare sau prin rostogolire pe grinzi. $uburile cu diametre de pana la #4* mm si piesele de imbinare respective se transporta de la locul de depozitare de pe santier pana la locul de montaj6, fara dispozitive speciale, si se coboara in sant cu ajutorul franghiilor. $uburile cu diametre intre #4*-0** mm se coboara in santuri cu ajutorul chingilor. %and adancimea santurilor depaseste 0 m, tuburile, indiferent de diametru, se coboara in santuri cu ajutorul chingilor sau al funiilor trecute prin tuburi, folosindu-se trepiede cu scripeti.

#*

1!4. 1!5. 1!6.

1!7.

1!8. 1! .

11!. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

118.

$uburile cu diametre mai mari de #4* mm se vor depozita cat mai aproape de marginea gropii, fara a depasi insa distantele impuse de .$S pentru depozitarea materialelor. Montarea definitiva a conductelor si instalatiilor se va face conform proiectului intocmit pentru lucrarea respectiva. a executarea lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor electrici si anume: scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice, ingradirea si izolarea conductorilor etc. (aca se lucreaza in spatii unde instalatiile de gaze, aburi sau apa fierbinte sunt in functiune, se vor lua masuri speciale de protectie, prin blocarea robinetelor din sectorul respectiv de lucru, fixarea flanselor oarbe, montarea de robinete de inchidere, placi avertizoare, ingradiri etc. Santurile pentru instalarea conductelor se vor executa si asigura contra surparii, respectand instructiunileprevazute in prezentele norme ; ucrari de sapaturi< si ; ucrari de sprijinit maluri<. 'sezarea conductelor subterane pe sub sosele se va realiza, pe cat posibil, inainte de executarea imbracamintei drumului. In cazul in care se vor face traversari pe sub drumuri si sosele, cu imbracamintea executata, aceasta va fi desfacuta pe o latime de cel putin *,4* m in ambele parti ale santului sapat, pentru asezarea conductei. Este interzisa asezarea tevilor la o distanta mai mica de 5* cm de marginea santului. In caz de depozitare a tevilor pe marginea santului, se vor lua masuri contra rostogolirii lor. %oborarea tevilor in santuri nu se face de pe partea unde s-a depozitat pamantul. .u se permite coborarea in sant a tevilor, tuburilor sau armaturilor prin aruncare. %oborarea in sant a tevilor cu mufe se va executa cu mufa in sus. %oborarea in sant a tevilor sau armaturilor avand greutatea pana la 4* 6g, se va face prin trecerea lor din mana in mana. %oborarea in santuri, ca si ridicarea conductelor armaturilor mai grele de 4* 6g se va face cu ajutorul unor macarale care se misca de-a lungul santului sau cu ajutorul unor scripeti fixati pe trepiede. $repiedele vor fi asezate pe podine din dulapi, iar picioarele legate intre ele pentru a se limita deschiderea. Suspendarea palanelor si a macaralelor diferentiale de trepiede, pentru coborarea tevilor in santuri, se va realiza cu ajutorul unui inel special. Se interzice suspendarea palanelor si macaralelor diferentiale direct de bulonul din varful trepiedului. Se interzice folosirea elementelor de sprijinire a peretilor santurilor, ca suport pentru tuburile ce se instaleaza in sant.

##

11 . 12!.

121. 122.

123. 124. 125. 126. 127. 128. 12 . 13!.

131. 132. 133.

Inainte de coborare, conducta va fi adusa pana la marginea santului si plasata de-a curmezisul santului. %oborarea va fi facuta pe toata lungimea, evitandu-se inclinarea. %oborarea tevilor intr-un sant sprijinit va fi executata fara scoaterea elementelor sprijinirii. In cazuri exceptionale, se permite scoaterea unei parti din piesele sprijinirii in timpul coborarii tevii, pe baza unui proiect insusit de conducatorul punctului de lucru si sub supravegherea directa a acestuia sau a unui tehnician competent, luandu-se totodata masuri corespunzatoare de siguranta. Este interzisa prezenta lucratorilor in puturi sau in santuri la coborarea pieselor si conductelor. Inainte de coborarea lucratorilor in puturi, acestea vor fi cercetate daca nu contin gaze vatamatoare sau explozive. !entru a se constata existenta gazelor in put, este interzis a se folosi o lumanare aprinsa, chibrituri sau a se arunca hartie aprinsa. Se va folosi numai detectorul de gaze. Se interzice fierberea si incalzirea masticurilor izolante ca si prepararea acestora in interiorul puturilor sau santurilor si al altor spatii inguste. !lumbul se va topi in cazane asezate pe forje sau pe sobe speciale si se va turna in tevi cu o lingura cu cioc. !lumbul se va topi la o distanta suficient de mare de sant, incat sa nu prezinte nici un pericol pentru cei ce lucreaza in sant. .u se admite ca la plumbul topit sa fie adaugat plumbul varsa@, care a stat pe pamant, fara ca acesta sa fie in prealabil pus la uscat. Introducerea bucatilor de plumb rece in cazanul cu plumb topit se poate face numai cu ajutorul unor clesti metalici. a coborarea in sant a cazanului cu plumb topit este interzis a se lua in primire cazanul de la o inaltime care trece de mijlocul lucratorului. Inainte de umplerea capetelor tevilor cu plumb, ele vor fi uscate, pentru evitarea stropilor de plumb. In timpul turnarii plumbului se va lucra cu ochelari, ferindu-se fata, corpul si picioarele de eventualii stropi de plumb sau de varsarea acestuia. (e asemenea, lucratorii vor folosi in mod obligatoriu manusi de protectie. ucratorii care executa curatirea conductelor vor avea manusi de cauciuc si ochelari de protectie. (aca se lucreaza cu mastic de asfalt topit, se vor respecta aceleasi reguli ca si la plumb 1nu se incalzeste pana la fierbere, se fereste de apa, iar lucratorii isi vor unge mainile cu o alifie protectoare2. 'sezarea conductelor pe sant se va face pe traverse de lemn rezistente, late de cel putin #* cm, cu o lungime care sa depaseasca latura santului cu minimum *,54 m de fiecare parte si cu o distanta intre ele de pana la ) m.

#)

134. 135. 136.

137. 138. 13 .

14!. 141. 142.

143.

144.

145. 146.

In timpul cat se face asezarea conductelor pe sant, lucratorii vor fi indepartati din sant sau de pe conducta. !regatirea utilajelor de ridicat, verificarea lor si a chingilor de sustinere a conductei se vor face inainte de terminarea asamblarii tronsonului. Este interzisa suspendarea intamplatoare a conductei cu sisteme improvizate 1franghii, lanturi, cabluri etc.2. punctele de suspendare a conductei se vor calcula astfel, incat sa se realizeze o curba de deformare elastica a conductei, prin care sa nu se depaseasca rezistentele admisibile in conducta. In timpul operatiunii de lansare vor ramane numai lucratorii echipei care executa aceasta lucrare, acestia fiind special instruiti asupra acestei operatiuni. ansarea conductei va fi condusa si supravegheata in permanenta de seful de echipa sau un tehnician specialist in acest gen de lucrari. Inainte de inceperea lansarii, dupa ce conducta a fost ridicata si adusa la pozitia suspendata deasupra santului si dupa o verificare suplimentara a legaturilor la punctele de sustinere, lucratorii de pe traseul conductei vor ridica bilele de deasupra santului, se vor indeparta la ) m de sant si apoi se va da comanda pentru inceperea coborarii conductei in sant. (upa ce conducta a fost pozata pe fundul santului pe toata lungimea acestuia, se va permite accesul lucratorilor in sant, pentru desfacerea si scoaterea chingilor din jurul conductei. !entru stemuirea mufelor se vor efectua gropi de pozitii, suficient de mari pentru a permite baterea cu ciocanul. In cazul cand traseele conductelor de alimentare cu apa se intersecteaza cu traseele altor conducte, conductele cu apa potabila se vor aseza deasupra celorlalte, , pentru a se evita infectarea apei in cazul unor eventuale avarii. Incercarea conductelor instalatiilor de apa va fi efectuata sub supravegherea sefului de echipa sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca. In general, conductele se incearca la presiunea hidraulica. Incercarea cu aer comprimat este admisa numai pentru conducte de otel si numai in cazuri exceptionale 1iarna sau in lipsa de apa2 si va fi executata dupa instructiunile special prevazute cu semne distincte. %onductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se incearca vor fi verificate hidraulic in prealabil. ucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face inainte un instructaj in legatura cu: a. 'sezarea armaturilor 1robinetelor2 si a flanselor oarbe" b. Metodele de evacuare a aerului din instalatii"

#0

c.

147.

148.

14 . 15!. 151. 152. 153.

154. 155. 156. 157. 158.

Modul de marire si miscarea treptata a presiunii din instalatii" d. Interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune" e. !resiunea maxima admisa de normele tehnice" f. Interzicerea ciocnirii conductelor care se afla sub presiune, in locurile imbinate prin ambutisare" g. !rocedeele de verificare a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune. !iesele fasonate 1fitingaria2 si armaturile 1robinetaria2 pentru conductele din otel, precum si portiunile acestora care se afla sub cai sau drumuri si in locuri unde accesul la conducta este ingreunat, vor fi incercate in prealabil. Incercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executata numai dupa asezarea elementelor profilate si a armaturilor care au fost in prealabil incarcate hidraulic. Se interzice incercarea cu aer comprimat a conductelor pe care saunt montate elemente profilate si armaturi, langa marginea santului. %ompresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanta de cel putin #* m de conducta care se incearca. %onductele de legatura dintre compresor si conducta care se incearca vor trebui verificate in prealabil prin presiunea hidraulica. In tot timpul incercarii cu aer comprimat, sectoarele respective de conducta vor fi supravegheate de seful de echipa sau de catre un tehnician de specialitate. Se interzice examinarea conductei care se incearca cu aer comprimat, in timpul introducerii aerului comprimat. Examinarea conductei este permisa numai dupa instalarea presiunii de regim. /rmarirea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat este permisa numai de la o distanta de cel putin 4 m. se interzice coborarea lucratorilor in santuri sau puturi, precum si ciocnirea conductelor. Inlaturarea defectelor observate in timpul incercarii cu aer comprimat se va face, dupa reducerea presiunii, la presiunea normala. In timpul incercarilor este interzisa ingramadirea lucratorilor sau a altor persoane in apropierea conductelor in curs de incercare si a instalatiei de aer comprimst in functiune. Aetelele exterioare de alimentare cu apa vor fi supuse incercarilor hidraulice, la rezistenta si la etanseitate, inainte de astuparea santurilor. (urata mentinerii presiunii este de la jumatate de ora pana la o ora pentru conducte metalice si de #-) ore pentru conducte din alte materiale. !resiunile de incercare vor fi:

#3

a.

15 .

16!.

161. 162.

163.

164. 165. 166. 167. 168. 16 . 17!.

(e ) ori presiunea de regim, pentru presiunea de regim sub 4 atm." b. !resiunea de regim B 4 atm., pentru presiuni de regim de 4 atm. si mai mari. =lansele de la capete se sprijina si se impaneaza pe masive de beton rezemate pe teren viu. Intre tronsoanele supuse la incercari se lasa o portiune de sant nesapat, care va constitui punctul de sprijin in timpul incercarilor la presiune a conductelor. !roba se poate efectua la #3 zile de la turnarea masivelor de ancoraj, in functie de anotimpul in care se face turnarea betonului. !resiunea de regim a tuburilor este de la *,4 la # atm. sarcina maxima de rupere a tuburilor la presiune pe lungimea tubului 1generatoare2 este in functie de diametrul si de presiunea de regim si trebuie sa corespunda normativelor in vigoare. !roba de presiune hidraulica 1presiune interioara2 se va face astupand capetele tubului cu flanse si pompand in interior apa cu ajutorul unei pompe. !entru #*C din tuburile lotului, proba de presiune interioara se va face marindu-se presiunea din interior, in trepte de *,4 atm. din #4 in #4 minute, pana la presiunea de incercare, care se va mentine cate #4 minute pentru fiecare centimetru din grosimea peretelui tubului. !entru restul tuburilor din lot, proba de presiune interioara se va face marindu-se presiunea in interior, in trepte de *,4 atm, din 4 in 4 minute, pana la presiunea de incercare, care se va mentine timp de o ora. $uburile din beton armat precomprimat servesc pentru conducte sub presiune de regim B lovitura de berbec de 3 atm, 5 atm si #* atm. Incercarea tuburilor la presiune pentru impermeabilitate si fisurare se face cu dispozitive speciale de catre furnizor. $uburile vor avea obligatoriu viza controlului de calitate. Incercarea la presiunea hidraulica se va face in etape si anume: a. Incercarea pe tronsoane a conductelor" b. Incercarea generala a conductelor. Incercarea pe tronsoane se va face fara armaturi montate, cu capete inchise prin flanse oarbe, iar incercarea generala se va face avand armaturile montate. Inainte de a se incepe incercarea conductei, aceasta va fi acoperita cu pamant pe portiunea dintre imbinarea tuburilor, si va fi verificata in mod special la curbe, ramificatii si capete. Manometrele utilizate la incercarile de presiune hidraulica vor avea cadranul cu gradatii de *,# 6gf7cmp. (upa umplerea cu apa a conductelor, se procedeaza la ridicarea lenta a presiunii, pana la presiunea de regim. $ronsonul supus

#4

171.

172.

173. 174. 175. 176.

incercarii de presiune se mentine sub presiunea de regim timp de )3 de ore, pentru absorbtia aerului din apa si imbibarea tuburilor. (aca in timpul incercarilor de presiune apar defectiuni, se goleste conducta, iar dupa remedierea defectelor se umple din nou si se mentine la presiunea de regim pe timpul necesar, pentru a completa cele )3 de ore. (upa prima etapa, se p:rocedeaza la ridicarea presiunii pana la presiunea de incercare prescrisa 1#,4 ori presiunea de regim2. $impul de mentinere sub presiunea de incercare va fi de cel putin o jumatate ora pentru fiecare #** m de tronson incercat. (upa efectuarea incercarii tronsonului, se scade presiunea in conducte pana la presiunea de regim si se acopera imbinarile cu minimum 0* cm pamant. Incercarea generala se face inainte de darea in exploatare a conductelor, acestea avand toate armaturile montate. Incercarea generala dureaza minimum ) ore la presiunea de regim a conductei. !e tot timpul efectuarii incercarilor de presiune a conductelor este interzisa executarea altor lucrari in santurile respective. !roba hidraulica nu se va face pe timp friguros 1sub B 4 grd. %2.

Canali*ari e$e%u#a#e 'in ele(en#e "re+a,ri%a#e 177. (epozitarea tuburilor in lungul santurilor se va face la distanta de minimum *,5* m de la marginea santurilor. In mod obligatoriu se vor lua masuri pentru a impiedica rostogolirea tuburilor in sant, prin prelungirea sprijinirii peste marginea superioara a santurilor. .ici un lucrator nu va avea voie sa execute alte operatiuni decat acelea ce i s-au fixat de catre conducatorul tehnic al lucrarii. Se interzice folosirea, la lansarea tuburilor, a lucratorilor necalificati. Se interzice lansarea tuburilor in sant prin cadere libera. Se interzice transmiterea tuburilor prin purtare directa, atunci cand depasesc greutatea de 4* 6g7buc. !entru greutati mai mari se vor folosi franghii, scripeti, electropalane, automacarale, in functie de greutatea tuburilor, respectandu-se normele de securitate a muncii la aceste dispozitive. Santurile se vor arma 1sprijini2 respectand instructiunile de securitate a muncii prevazute la capitolul ; ucrari de terasamente2. Este interzisa folosirea spraiturilor pentru sprijinirea podinelor sau a platformelor pe care se instaleaza dispozitivele de lansare a tuburilor. Se interzice cu desavarsire demontarea partiala sau totala a sprijinirilor, in vederea lansarii tuburilor, daca marimea lor impune acest lucru. (emontarea lor se va face dupa un proiect aprobat de seful de echipa, respectandu-se indicatiile capitolului ; ucrari de terasamente<.

178. 17 . 18!.

181. 182. 183.

#9

184. 185. 186. 187. 188. 18 .

1 !. 1 1. 1 2.

1 3.

1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 .

2!!.

a lansarea cu franghii a tuburilor de beton este interzis ca franghia sa se frece pe marginea santului sau pe elementele sprijinirii. Ea va fi petrecuta, obligatoriu, pe canelura unui scripete. ucratorii vor fi evacuati din santuri in zona de lansare. Este interzisa balansarea tuburilor prinse in cablul macaralelor, in vederea trecerii lor prin sprijiniri. (irijarea tuburilor si oprirea balansului se va face numai cu ajutorul unei cangi speciale. !rinderea tuburilor in carligul macaralelor se va face permanent de acelasi lucrator, instruit in mod special pentru efectuarea acestei operatii in bune conditii. In cazul montarii a doua sau mai multe canale in aceeasi sapatura, la cote diferite, se va executa in primul rand montarea celui de la adancimea cea mai mare. .umai dupa ce s-a executat umplutura pana la cota radierului celui de al doilea canal este permisa montarea acestuia. Este strict interzisa depozitarea tuburilor pe taluzul pamantului rezultat din sapatura. %oborarea tuburilor in santuri se va face de pe partea unde nu s-a depozitat pamant. (irijarea tuburilor pe locul de montare prevazut de proiect se va face de lucratorii din sant, care se vor apropia de tubul respectiv numai dupa ce acesta a ajuns la maximum *,0* m deasupra cotei de fundare. 'sezarea tuburilor la cota din proiect se va face prin scoaterea sau adaugarea unei anumite cantitati de nisip. Este interzis ca aceasta operatie sa se faca prin introducerea bratului sub tubul de beton tinut in cablul macaralei. ansarea tuburilor printre cabluri electrice, conducte de gaze sau apa etc. se va face fara atingerea acestora si numai dupa ce acestea au fost p:rotejate prin masuri speciale. Este interzis accesul altor persoane in zona de lucru. 'ceasta va fi marcata cu placute avertizoare vizibile si in numar suficient. Este interzis accesul lucratorilor in santuri in care se simte miros de gaze. !rezenta gazelor nu se va determina prin aprinderea flacarii deschise, ci prin folosirea detectorului de gaze. In cazul lucrului pe timpul noptii, locul de munca va trebui sa fie bine iluminat. ampile electrice portative care se folosesc in santuri vor fi alimentate cu tensiune joasa, de )3 ?. Sculele devenite disponibile nu vor fi lasate pe marginea santurilor sau pe platforme, ci vor fi depozitate cu grija la o distanta de minimum #,4* m de marginea sapaturii. Spargerile canalelor in functiune in vederea montarii unor tuburi de racord se vor face de catre lucratori protejati cu ochelari de protectie.

#5

2!1.

2!2. 2!3.

Este interzis a se executa partea inferioara a mansonului 1care in final va fi sub tuburi2 in momentul in care tubul se afla deja deasupra mansonului in cablul macaralei. 'ceasta operatiune se va executa inainte de lansarea tubului. !artile laterale ale mansoanelor se vor executa in cofraje special confectionate, astfel incat sa nu necesite introducerea mainii lucratorului sub tuburi. In dreptul mansoanelor, saparea se va supralargi, astfel ca intre tub si sapatura sa existe minimum *,9* m.

#,

2!4. 2!5. 2!6. 2!7. 2!8. 2! . 21!. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 21 . 22!. 221. 222.

ansarea in santuri a mortarului de ciment necesar confectionarii mansoanelor se va face in galeti, de pe platforme solide executate pe santuri, prevazute cu parapete si scanduri pe margine de cel putin #4 cm latime. ucratorii care excuta mansoane la partea superioara a tuburilor ovoide, cu latimi mai mari de #,9* m, vor lucra pe platforme special amenajate, astfel incat sa se impiedice alunecarea lor in spatiul dintre tub si sapatura. %hituirea interioara a rosturilor dintre tuburi se va face la lumina artificiala, folosind lampi portative alimentate la tensiunea de )3 ?. %irculatia lucratorilor in interiorul canalului se face dupa curatirea, in prealabil, a resturilor de mortar sau a altor materiale si scule ce impiedica circulatia prin acesta. Montarea de bolti prefabricate de beton se face prin lansarea acestora cu ajutorul diferitelor utilaje de transportat pe verticala, respectandu-se normele de securitate a muncii pentru acestea. Montarea de bolti prefabricate de beton pe o cuneta 1partea inferioara2 veche se va face numai dupa ce in prealabil s-a verificat rezistenta si stabilitatea acesteia. Suprafata de contact dintre peretii canalului si bolta prefabricata va fi tratata astfel, incat sa asigure rezemarea perfecta a acesteia si sa nu fie posibile deplasari ulterioare. a lansarea si montarea boltilor prefabricate, precum si la executarea mansoanelor si chituirea interioara a acestora se vor respecta toate indicatiile prevazute la tuburile de beton. =iind elemente semicirculare, prinderea lor in cablul macaralei se va face in carligele speciale prevazute la confectionarea lor. In caz ca acestea lipsesc, cablul va fi petrecut pe linia de cheie a boltii 1linia centrelor de greutate2. Sapatura caminelor de vizitare a canalelor va avea minimum )4 cm intre marginea sapaturii si partea exterioara a zidariei, pe toate laturile. +rosimea zidurilor va fi de )4 cm pana la adancimea de 0 m, si de 05,4 cm la adancimi mai mari. %oborarea materialelor in groapa se va face cu mijloace mecanizate sau prin jgheaburi portative. !odina de lucru se va face in interiorul caminului si se va ridica pe masura ridicarii zidului, astfel ca zidul sa nu depaseasca nivelul podinei cu mai mult de #,)* m. Montarea treptelor de acces in caminul de vizitare se va face astfel, incat sa nu fie posibila smulgerea lor din perete pe timpul exploatarii lucrarii de canalizare. Aostuirea interioara a zidariei se va face avand capacul caminului deschis. %and se lucreaza in caminul de vizitare si capacul este indepartat, se vor plasa placute avertizoare cu indicatia ;camin in lucru<, amplasate in toate directiile de deplasare, la o distanta de #,4* m de centrul caminului. 'ccesul caminului se va face numai dupa ce in prealabil s-a constatat ca nu exista gaze vatamatoare sau explozive, cu ajutorul detectorului de gaze. %aminele din elemente prefabricate se monteaza cu ajutorul macaralelor-trepied sau al automacaralelor. !rinderea tuburilor poate fi facuta cu ajutorul unor carlige montate pe conturul lor de fabricatie sau prin petrecerea unei chingi cu dispozitiv de strangere pe

223. 224. 225. 226.

circumferinta tubului, prevazute cu 3 inele in care sunt introduse carligele cablului. Este interzisa folosirea chingilor defecte, la care dispozitivul de strangere nu are o frana care sa impiedice slabirea chingii si scaparea elementului. Este interzisa prinderea elementului prin gauri executate in tub pe santier, care pot fisura tubul. Se vor verifica inainte de prinderea lor in cablul macaralei. ucratorii vor iesi din sapatura pe timpul lansarii. Montarea in pozitia finala se va face numai dupa ce tubul a ajuns la 4 cm deasupra radierului sau a tubului precedent.

Re"ara#ii la %anali*arile in e$"l&a#are 227. 228. !entru acest gen de lucrari, instruirea lucratorilor utilizati se va face pe baza lucrarilor prevazute in caietul de sarcini, dat de catre proiectantr, si pe baza conditiilor in care se executa lucrarile respective. %onstructorul nu va incepe executarea lucrarilor decat dupa ce proiectantul determina si indica prin procesul de executie: a. .atura terenului din afara canalului" b. $ipul de canal" c. Starea de degradare a canalului. In functie de prevederile caietului de sarcini, se vor stabili de catre conducatorul tehnic al lucrarii zonele in care vor fi efectuate sprijiniri, inainte de executarea lucrarilor, si natura lor. 'ccesul lucratorilor in canal nu va fi permis decat numai in urma avizarii acestuia de catre conducatorul tehnic al lucrarii, care va stabili sarcinile fiecarui lucrator si locul sau de munca, precum si masurile de securitate ce vor fi luate. ucratorilor folositi la acest gen de lucrari li se va face un instructaj pe formatii de lucratori inainte de inceperea fiecarei lucrari, insistandu-se asupra masurilor specifice. 'ccesul in canalele fisurate nu va fi permis decat cu casca de protectie, luandu-se masura ca , la gura de acces, sa stea in permanenta un lucrator care va avertiza circulatia de pe strada si va tine legatura cu cei ce lucreaza in canal, prin diferite semnale acustice sau luminoase. Inainte de atacarea lucrarilor, se va cere organelor sanitare teritoriale determinarea gradului de toxixitate respectiv. Inceperea lucrarilor se poate face numai dupa ce s-au luat toate masurile pentru inlaturarea pericolului de imbolnaviri sau de accidente. a orice canal in functiune sau in legatura cu alte canalizari, constructorul este obligat sa ia legatura cu unitatea de gospodarie comunala locala, care va preciza, in scris, daca aceste canale nu conduc si ape industriale, prin ele insele sau prin gazele toxice pe care le degaja. /nitatile de gospodarie comunala locala vor fi obligate sa precizeze natura nocivitatii respective, orele in care aceasta se manifesta, pentru a se putea stabili, pe baza acestora, masuril"e de securitate a muncii.

22 . 23!. 231. 232.

233.

234.

235.

236. 237. 238.

23 . 24!. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 24 . 25!.

.u se vor introduce la lucru in interiorul canalelor decat lucratorii a caror sanatate, stabilita prin controlul medical, poate suporta conditiile de lucru la care vor fi supusi lucratorii respectivi, dotati cu echipamentul de protectie aferent. !e tot timpul activitatii in canal, echipa respectiva va fi supravegheata de conducatorul ei 1sef de echipa, maistru etc.2, care va da indicatiile potrivite, in functie de lucrarea ce se executa si conditiile concrete. Executarea lucrarilor de reparatii capitale la canale au un specific deosebit, ele executandu-se pe strazi, bulevarde, piete in circulatie, pe trasee care au in imediata lor apropiere lucrari subterane in functiune 1conducte de apa, gaze, cabluri electrice si telefonice etc.2. ucrarile care se executa pot fi: dublarea, inlocuirea sau repararea canalului existent. ucratorii folositi la acest gen de lucrari se vor dota cu masti de protectie si echipamentul necesar. Iluminarea canalului va fi asigurata la tensiunea de )3?. Aacordurile de la imobile sau de la canalele secundare in functiune se vor suspenda temporar, luandu-se masurile necesare pentru aceasta suspendare. Se va busona canalul in amonte, pentru evitarea scurgerii unui debit de apa care eventual ar impiedica circulatia normala a lucratorilor in canal, sau care poate sa degradeze lucrarile executate 1remedieri de betoane si tencuieli2D In timpul executarii lucrarilor, in canal se vor deschide toate capacele de pe traseu pentru a se asigura ventilatia in canal sau, in cazuri speciale, se va folosi instalatia pentru ventilarea fortata a aerului in canal. Se va obtine restrictia de viteza pentru circulatie atat tipm cat lucratorii sunt in canal si, daca este cazul, inchiderea circulatiei pe tronsoane. a executarea lucrarilor in canale fisurate, inainte de intrarea in canal se va inchide circulatia pe tronsoanele respective. a canalele fisurate se va inainta lucandu-se masuri de sprijinire a boltii si a peretilor, in vederea evitarii surparii canalului. Spargerea betoanelor se va efectua lucrandu-se numai pe deasupra canalului fisurat Se va evita amplasarea utilajelor ce produc vibratii in apropierea canalelor fisurate. Se va cauta evitarea distrugerii lucrarilor subterane existente 1cabluri electrice, telefonice, conducte etc.2, iar la terminarea lucrarilor se vor lua masuri de refacere a acestora, in cazul degradarii. In cazul in care conductele de apa magistrale sunt in imediata apropiere a lucrarii, se vor lua masuri de scoatere a acestora din functiune, daca este posibil, iar in cazul cand aceasta intrerupere nu se poate face, se vor lua masurile necesare pentru evitarea ruperii acestor conducte datorita presiunii de impingere a pamantului, dintr-o directie, in zona in care conducta a fost descoperita lateral. A"r&,a#.ire%#&r /eneral-

In#&%(i#C&(". Se%uri#a#e )i Sana#a#e in Mun%a-

ing. M&gil'ea .aniel 0i&rel

Ing. .u(i#ra)%