SATRIYA LELANA

Mendhung tumiyung manglung imbanging gunung, hangalingi prabaning Basanta.

Anyarkara nyarengi wanci bedhug tengange, peksi-peksi tan ana lumayang, sato wana kadya sungkan luru memangsan, labet kaya wuninga lamun tan dangu malih badhe jawah deres. Brang wetan kapireng gumontang swaraning guntur hanabrang, sora lir prahara
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

gumawang hing madya gantang. Tumlawung jagad kilen winatesan cakrawala, katingal himanda seta nggegana sinartan kemelap kilat ing ngakasa, yayah ilating Hywang Rudra kang arsa ndilat bantala. Ering kidul wus dangu mendhung sumunu, katingal

hanggameng ngendanu. Sisih ler komrosak sebawane ron langking katrajang maruta yayah guyune yaksa gora hanggegirisi. Anenggih punika prenahing wana gung, awasta wana ........................ Gawat kaliwat wingit kepati, labet yaksa ing alas mriku myang kinarya bangsa

dhangkaning

seluman, jim setan pri prayangan. Wreksa geng samya kinemul hangregemeng, kekalang. grumbul, bebanjengan Ngandhaping ri kemadhoh pange wreksa seretete

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

bebondhetan, ri bandhil, ri sisir myang ri kemarung bet-ubetan, kapagut rungkut alangalang glaglah lan kalanjana. Tela rengka sela gilang, grumbul-grumbul gegrombolan dadya susuhing sato kang mawa wisa. Kala jengking klabang samya

hanggramang, semut geni nggegilani, sawer dumung lan ula welang pating talusup, playune mlebu mring eleng. Rawa-rawa sinaba baya, lembak-lembak ganggeng kumambang, sinela gundha klawan weweyan. Tepining rawa sinung blethok lelejogan tilasing gambul warak lan bantheng. Lutung nggantung pating genteyong, munyuk-munyuk menek hamucuk. Wana gawat angker kepati, apa ta buktine? Dupi wus magut suruping Arka, madyaning wana katingal singup, sela ageng pating
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

jenggeleg, pinancal sato temah kaprapal, kontale dhawah mririg jurang, tinampi tebing kang tetebengan, kumrosak swarane agawe miris. Kala-kala ana swara kang tanpa rupa, ana rerupan tanpa nyabawa. Memedi colok pating brengok, wadhon-wadon hanyekaklak mulat bandhosa lumaku tanpa digawa.

Gumbrenggeng swaraning pasar, candhak kulak dol tinuku, nanging yen dinulu hamung kuburan tuwa sinung kijing kinemul lumut. Ana Semangka lamun pinandeng dadya cumplung, ana wong blanja lamun sinawang dadya jrangkong, genjong myang waru

dhoyong, engklek-engklek balung atandhak. Nadyan gawat sinung wingit, parandene ana trubusaning satriya tama, tuhu trahing kusuma rembesing warih, tedhake wong tapa turune
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

sang witaradya, lamun cinandra yayah sesotya kang coplok saking embanan. Anenggih punika ta warnanira satriya ………… kekasih Raden .................. Sang binagus hanasak wana labet ngupadi marga kang nekuk penjalin, esthining penggalih murih enggala prapteng unggyane kang tinuju. Bawane satriya tama sinung kadigdayan linangkung, pramila denira lumaksana wus datan handarbeni raos kaworan ajrih. Marga nyangkal putung den langkungi tan metung pringga bayaning lampah. Denira lumaksana katingal lon-lonan pindha sasadara miyos saking ancala, datan sumengka hamung nut pangwasaning kodrat. Ingkang kepareng handherekaken sang kusuma trahing ngawirya, sanggya repat panakawan catur nenggih Ki Lurah Semar,
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Nala Gareng, Ki Lurah Petruk sumawana Bagong. Wulucumbu denira lumaku tansah asung pasemon lumantar sendhon sindhen gegojegan. Prapteng sangandhaping wit

gendhayakan, sang pekik kandheg lampahe, telenging manah arsa sumene ngentosi

lingsiring bagaskara.

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful