A katolikus teológia első két évében nagyon törekvő voltam, nagyon komolyan vettem a lelki életet, mármint, ott

ahogy megkívánták. De harmad évtől kezdte követelni a jogait az igazi lényem, a kereső és nem usztán !sak el"ogadó. #n keresőként lettem vallásos, de nem tudtam megállni a usztán el"ogadó, utánzó vallásosságnál. A kereséshez nagy lehetőség volt, hogy harmad évtől könyvtáros lettem, negyed $ ötöd éven "őkönyvtáros is. A kötelező rogramokat kivéve az időmet a könyvtárban olvasással töltöttem. %özben s ortoltam is, vigyáztam a "izikumra. &gazság szerint nem lett volna szabad a heti könyvtárnyitáson kív'l, ami két óra volt, nekem sem többet tartózkodni a könyvtárba, de a tanáraim elnézték. (ermészetesen, nem lehetett az egész könyvtárat átolvasni, de átnézni nagyon sok könyvet, igen. )zért volt az, hogy bármilyen nyelv* könyvről lett volna szó, tudtam, hogy kb. mi van benne . )bből a teológusoknak is hasznuk volt, mert amikor jöttek, hogy valami dolgozathoz anyag kellene, készen megka ták tőlem, nem kellett kereséssel tölteni'k az időt. +alószín* ezért, és azért is nézték el tanáraim, hogy látták rajtam a könyvtárban tartózkodás eredményét. (ermészetesen, amikor ötöd év után ott hagytam a teológiát, akkor azzal jöttek sokan, hogy a könyvtár ártott meg nekem. )zt most sem értem, a buzgósággal nem vág össze az olvasottság, bunkónak kell maradni, hogy jámbor maradhass. ,ehet nem vág össze. -tólag, évekre rá, olyan rólam szóló legendával is találkoztam, hogy elolvastam a könyvtár összes könyveit. .tt olvastam először, jelzem a kommunizmus d'höngő korszakában, a nyol!vanas években voltam teológus, /árait és 0s. 1zabót, ekkor ez ott nagy dolog volt. +olt olyan, hogy inde2 könyvtár, de nem egyházi, hanem az államiak miatt. Abban volt egy néhány könyv, magyar történelem témában, de, hogy azok miért ker'ltek oda, nem értettem, semmi k'lönös nem volt benn'k, lehet, hogy "ormaság volt, az állami éberség kijátszására, ro "orma. A 0hiara ,ubi!h, nevével "émjelzett karizmatikus, és bázisközösség mozgalom begy*r*zött 3yula"ehérvárra a teológiára. &tt meg kell jegyeznem egy dologot, amit a római katolikus egyházban "elismertek, hogy az emberi lét egyik ala ja az, hogy közösségben él, és nem ar!talan tömegben. 4elismerték, hogy az egyház tömeggé z'llött, melyben nem lehet hiteles lelki életet élni, !sak kisközösségben. Azt hiszem, hogy ezt a nemzet esetében is be kellene látni, hogy nem elég a olitikai, véresszáj5 magyarkodás, a nemzet !sak községként, kis közösségekbe tagolódva életké es, és nem, magukat nemzetinek mondó, identitás nélk'li tömeg ártokban. /eg azt is be kellene látni, hogy a lélek nem !sak a vallásoknak "ontos, hanem a nemzetnek is, mert !sak egészséges lelkekben életké es a nemzet. &lyen szem ontból elég riasztó adatai vannak az egészség'gy statisztikáknak, ami a magyarságot illeti. A teológián is létrejöttek ilyen közösségek, de egy idő után betiltották őket, mert "ura dolgokat rodukáltak, 6megszállta őket a lélek7 és kivetkőztek magukból, amit a tanári gárda nem tudott elviselni. Az én időmben megint engedélyezték őket, és jó ont volt ha közéj'k tartoztál, mert buzgóbbnak számítottál, mint a többi. #n is jó ontokat akartam szerezni, és egy néhányszor eljártam, lehet !sak egyszer. De abból elegem volt már. 8ányingerem volt az ott dívó ömlelgő szabad, kötetlen imáktól. Ahol van az egyik, ott megjelenik a másik, az ellentéte. Ahol vannak buzgók, ott megjelennek természetesen a liberálisak, vég'l ezek között kötöttem ki. /agatartásom ala ján soroltak oda, és nem é az ala ján, hogy társaságilag is közéj'k tartoztam. #n egyed'li, k'lön utat jártam, engem a könyvtár érdekelt, és az távol tartott a két !so ort kon"liktusától. A buzgók nem nézték jó szemmel a liberálisakat, a teológia lelki rendjének veszélyeztetőit látták benn'k, amivel a tanári kar is, hallgatólagosan egyet értett, ezért volt az, hogy a buzgók be tudták kö ni a liberálisokat, nagyon gyakran, !sak gyan5sítva, ala talan rágalmakkal, amire a tanári kar "el is 'lt, és így sz'lettek igazságtalan döntések. (ermészetesen a bibliások, mert így nevezt'k őket mi liberálisok, a kötetlen 9iblia magyarázataik miatt, ezt mind annak az

érdekében tették, hogy rend legyen a teológián, a mélyebb lelki életért voltak tisztességtelen bes5gói a tanári karnak. )gyszer meg is mondtam nyíltan, ti sem vagytok k'lönbek a kív'lről k'ldött szekus bes5góknál. )zeket az embereket, inkább lelki betegeknek láttam, mint jámboraknak. +allásosságuk egy szörny* monomániás önzés volt, nem egyéb. :em volt ennek semmi köze &stenhez, mint általában a mostani nyugati vallásosságnak. A teológián, nagyon kellett vigyáznod, hogy ne barátkozz egyoldal5an egy személlyel, mert a buziság gyan5jába keveredhettél. /eg volt a mindenna i egy óra séta idő, amikor sétálni mehettél a városba, de a séta artnereidet ajánlott volt változtatni, ha nem akartál abba a gyan5ba keveredni, hogy meleg vagy. 8armad éves voltam, amikor év"olyamtársam lett /. %., egy néhány év sz'net után kérte visszavételét. :agyon nyitott volt, olvasott, és barátok lett'nk. /iután ott hagytam a teológiát, sokan azt mondták, hogy /. %. hatása volt. :ekem az a gyan5m, hogy a 1e!uritate k'ldte oda, direkt értem, hogy liberális voltomat "elerősítse, és így távolítson el a teológiáról. Az a "olyamat, ami bennem elindult harmad éven, azt nem /. %. hozta létre, az az enyém volt, a lélek követelte a magáét, a lélekölő vallásossággal szemeben, ami uszta "orma volt, ő !sak rájátszott, tényleg !sak erősítette, természetesen megbízói !éljainak meg"elelően. :agyon skru ulus votam az elején, rengeteg lelki gör!söm volt, /.%., attól "'ggetlen'l, hogy kiknek a megbízásából tette, és mi !élból, nagyban hozzájárult ezen gör!söktől való megszabadulásomhoz, vég'l a teológus$'gynök ki"ejezetten lelki javamra volt. )nnek következtében ott is hagytam a teológiát, a 1e!uritate !élt is ért, de az igazi nyertes én voltam. A diktat5ra látványos kínzásai, kivégzései ka nak hangs5lyt utólag, és kevesen írnak arról, hogy a diktat5ra egyik "ő eszköze az ilyen mani ulálás is volt, hogy rád 'ltetek egy ilyen barátot, ki szé lassan eltérített élet!élodtól, ami nem volt ínyére a rendszernek, mert 5gy látta, hogy ha megvalósítod élet!élodat, akkor a rendszer számára kényelmetlen lehetsz. De majdnem későn vettem észre, hogy ez a demokrá!iában is így m*ködik. A demokrá!iában is 'ltettek rám ember'ket, hogy megint eltérítsenek !élomtól, vagyis a már megvalósult !élomat tegyék tönkre. :em gondoltam, !sak utólag, hogy ezt egy egyetemi tanársegéd, most már tanár, de unitárius tiszteletes "eleség teszi velem. )zek a titkosszolgálatiak, nagon jól ismerik az embe rejtett, vagy nyílt törekvéseit, és arra rájátszanak. Az unitárius a ságból való kilé ésembe akart besegíteni ez a hölgy, a titkosszolgálati !éloknak meg"elelően, téves in"ormá!ióval, amikor %olozsvárt könyvtárosi állás kerestem, amire évek m5ltával jöttem rá. De erről még írok bővebben. Akármilyen k'lön utas voltam, én sem ker'lhetem el, a bibliások ellnem irányuló "eljelentését, vagyis az ellen'nk irányuló "eljelentést. /ivel méla undorom volt a többi teológustól, $ nagyon buták voltak, és érződött rajtuk, nagy részén, hogy valami kom le2usnak köszönhették ott lét'ket, kivéve azokat, kiket a 1e!uritate k'ldött oda eleve, vagy nekik is meg volt a maguk kom le2usa;< $ !sak /.%. $ val barátkoztam, elkövetve az egyoldal5, kizárólagos barátság hibáját, ahhoz vezetett negyed éven, hogy "eljelentettek a 's öknél a buziság gyan5jával. 8át mondhatom, hogy a vád ala talan volt. )lőször /.%.$t hívatta a 's ök, ha jól emlékszem még =akab Antal volt, de rám már nem ker'lt sor, mert /.%.$nak jó dumája volt és meggyőzte, hogy ala talan a vád. :em olyan rég, a neten megkerestem volt év"olyamtársamat, /'lhba!her )duardot, aki :émetországban katolikus a . /ivel szebeni szász volt kiment :émetországban. De ebben közre játszott az is, hogy a székely kollégái, kinéztél maguk köz'l, német volta miatt. )zt ő

anaszolta nekem szomor5an, hogy ki kell mennie, mert a székelyek nem tolerálják származása miatt. A székely nem az a mókás, vi!!es, !savaros esz* ártatlan emberke, minek szereti magát bemutatni. 1okszor nagyon intoleráns, ezért volt, valamelyik században, a 1zékely"öldön örmény ellenes ogrom, amiről kevesen tudnak, a =aten, 1zegeden, egy nyári agytágítón hallgattam egy előadást erről. /'hlba!her )duarddal elemlegett'k a teológiai éveket, és megemlékezt'nk a bibliásokról is, akiket ő is r'hellt. (őle tudtam meg, hogy akik minket bekö hettek a 's öknek, buziság gyan5jával, azoknak biza egy része maga buzi volt. :agyokat imádkoztak, ahogy )duard mondta, és közben seggbe baszták egymást. #s mivel karizmatikusok voltak, az 5r szent lelke "ölött'k lebegett. :agy Attila >?uli@ $ %ökös