VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK

SEMINARSKI RAD

Predmet: UPRAVLJANJE KVALITETOM

KONTROLA KVALITETA

Mentor:
Prof. dr Milošević Milorad

Student:
Zoran Padjen
Br.indeksa:111-004/11

Sombor, novembar 2013. godina.
С А Д Р

Ж

А Ј :

Uvod…………………………………………………………………………………..3
1. Pojam, poreklo, definicija kontrole kvaliteta........................................................4
2. Faze u razvoju kontrole kvaliteta...........................................................................5
3. Uloga kontrole kvaliteta u proizvodnji...................................................................6
4. Organizacija kontrole kvaliteta proizvodnje.........................................................7
5. Kontrolne karte........................................................................................................8
6. Merenje i kontrola kvaliteta u toku proizvodnje................................................10
6.1 Мерење и праћење улазних материјала.......................................................10
6.2 Мерење и контролисање производа у току процеса производње.............11
6.3 Завршно мерење и контролисање производа.............................................11.
6.4 Записи о мерењу и контроли квалитета производа……………………..…13
7. Zaključak................................................................................................................14
Literatura....................................................................................................................15

2

UVOD
Postoje različite definicije pojmova kontrole u literaturi gde se, obično,
razgraničenje između njih zasniva na radnim postupcima ili licima koji ih obavljaju,
ali se u praksi najčešće greškom koriste u istom smislu.
Reč kontrola potiče od francuske reči koja znači "protiv-uloga", dakle, provera koja se
vrši putem suprotstavljanja, tj. upoređivanja između onoga što jeste i onoga što treba
da bude. Odatle možemo zaključiti da je kontrola utvrđivanje činjenica i njihovo
upoređivanje, odnosno, suština kontrole sastoji se u upoređivanju.
Kontrola kao funkcija provere koristi se u najrazličitijim područjima ljudske
delatnosti. Sa gledišta nadzora, tj. provere poslovanja privrednih subjekata možemo je
definisati kao stručni i sistematski nadzor zasnovan na ispitivanju, upoređivanju i
prosuđivanju poslovanja preduzeća.
Kao takva, ona je uključena u svaku njenu osnovnu funkciju kao stalni mehanizam, a
deluje preventivno na izvršavanje poslovnih procesa i obavlja se tekuće sa njegovim
odvijanjem.

3

1. ПОЈАМ, ПОРЕКЛО И ДЕФИНИЦИЈА КОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА
Реч квалитет се данас често помиње у вези са многим активностима,
потребама, жељама сваког човека. Тако се већ традиционално говори о
квалитету робе, али и о квалитету рада, одмора, путовања, образовања, лечења,
становања, односно свих свера човековог живота. Интресовање људи за
квалитет постоји практично одувек, односно оно се јавља оног тренутка када је
човек почео да се интресује за своје и туђе грешке и њихове последице. Тог
тренутка се успоставља и одређена контрола активности и резултата, као и
одговарајућа одговорност.
Да би смо одредили дефиницију контроле квалитета потребно је да прво
одредимо дефиницију квалитета.
«Квалитет је скуп свих својстава и карактеристика производа или услуга,
које се односе на могућност да задовоље утврђене или индиректно изражене
потребе.»
У складу са овом дефиницијом квалитета производа или услуге произилази да
се квалитет ствара у процесу настанка од идеје преко реализације, па до
сервисирања у коришђењу производа или услуга од стране крајњег корисника.
Према томе у квалитету производа и услуга учествују непосредно или посредно
сви запослени кроз обављање својих радних задатака.
Кључни елементи савременог схватања квалитета су : одговорност, контрола,
орјентисаност ка потрошачима и унапређење квалитета. С обзиром да је тема
овог рада контрола квалитета обратићемо пажњу на тај елемент.1
Контрола квалитета је елеменат квалитета, па можемо рећи да је контрола
квалитета процес који спречава и благовремено открива неусаглашености,
како би са што мање контролисања био остварен задовољавајући квалитет.
Значи да контрола квалитета има основни задатак да обезбеди да производ или
услуга заиста има оне карактеристике које се очекују, односно оне које
произвођач декларише.
Контрола квалитета се појавила веома рано. Први писани траг се налази на
цртежу из старог Египта на коме контролор проверава димензије блока који ће
бити уграђен у пирамиду.
Начин спровођења контроле квалитета се мењао онако како е мењало и
схватање квалитета.
Значајан моменат у развоју контроле квалитета је био увођење принципа
узимања узорака, односно непосредна контрола се примењује само на једном
мањем броју производа. Узимање узорака као средство контроле квалитета, које
се и данас широко примењује се јавља релативно рано. Колико се зна, овај
принцип је први пут био примењен средином дванаестог века и то у краљевској
ковници новца у Великој Британији. Контрола новчића је организована тако
што је сваки 15. новчић стављан на страну. Ови издвојени новчићи су чувани у
Вестминстерској опатији ради провере састава. Ову контролу је обављало
независно тело, а циљ је био да се утврди да ли ковница, која је била независна
од круне, прописану количину племенитих метала заиста уграђује у новчиће.
1

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ISO 9001 : 2000 – др. Војислав Вулаковић ( Нови Сад, 2001.године )

4

Узимање узорака је предходило данас широко примењиваној статистичкој
контроли квалитета. Међутим системска примена статистичких метода у
контроли квалитета се поклапа са почетком интезивне индустријализације и
масовне производње. Тако је 20-тих година прошлог века утврђено да
одступања у производним процесима могу да се опишу статистичким методама.
Творац савремене контроле квалитета и иницијатор контролних карата је
Walter A. Shewhart. Статистичке методе контроле квалитета су дефинитивно
развијене у току Другог светског рата, а резултати су тада били толико значајни
да су све до краја рата држане у тајности.

2. ФАЗЕ У РАЗВОЈУ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
Са променом схватања квалитета су се мењали методи контроле квалитета .
Контрола квалитета је до данас прошла кроз неколико фаза.
А) У првој фази развоја квалитета, контролу квалитета обавља сам
произвођач, тј. Практично не постоји посебна функција контроле квалитета.
Дакле, у овој почетној фази контрола се своди искључиво на самоконтроли.
Б) У следећој фази развоја пословођа поред осталих функција врши и
контролу квалитета. Дакле, функција контроле се одвија од производње у
најужем смислу. Сам процес контроле је углавном визуелне природе, без
мерних инструмената и лабораторијске контроле.
Ц) Организована техничка контрола квалитета појавњује се развојем крупне
индустријске производње. Ову производњу карактерише масовна
производња, у којој и сама проблематика квалитета добија сасвим нове
димензије. У већим фабрикама се оснивају прва одељења за техничку
контролу. Тада се појављују и први специјалисти за проблеме контроле
квалитета. Отпочиње процес стаданрдизације технологија и методе
контрола. Израда производа по стандарду је сматрана врхунским
достигнућем у квалитету. У овом периоду се уводи статистичка контрола
квалитета која је веома ефикасна код великих серија производа.
Д) Интегрална контрола квалитета је савремена фаза контроле квалитета.
Основни принцип ове контроле квалитета је праћење и анализа квалитета
производа кроз све фазе животног тока производе. У складу са са овим
техничка контрола квалитета почиње са контролом, свих сировина и
завршава се са контролом готових производа.
Циљ тако спровођене контроле квалитета је да се грешке открију на месту
настанка и ту одмах отклоне. Овакав прилаз контроли квалитета ствара
мегућности да се спречи настајање неисправних производа, што смањује
трошкове, дораде, враћања, растуре.

5

3. УЛОГА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У ПРОИЗВОДЊИ
Сваки производни процес кога чини скуп различитих операција, изводи се са
више
или мање одступања у односу на дефинисане захтеве који
представљају квалитет излазног производа. О квалитету производа можемо
говорити са аспекта произвођача и аспекта корисника – купца.
Када се говори о произвођачу могуће је толерисати известан проценат
неисправности у току, односно на крају процеса производње.
Али када се говори о квалитету са становишта корисника односно купца
критеријум може да буде другачији. Ако се купује један или мањи број
комада производа, онда је захтев да сваки комад буде у складу са
прописаним условима квалитета. Сложеност производа указује на бројне
компоненте које резултирају укупношђу својстава квалитета. Ако се деси да
током времена једно од својстава производа изгуби нешто у свом интезитету
произвођач преузима на себе да у гарантном року отклони настала
отступања. Тиме надокнађује све што је решавао компромисима у погледу
квалитета у току и на крају процеса производње. ( Гарантни рок представља
меру заштите од економских нежељених последица по предузеће, а у односу
на корисника – купца ).
Истицање наведених аспеката на релацији произвођач – купац има за
последицу избор метода и техника односно одговарајућег модела
организације функције контроле у оквиру производног система.
Квалитет производа се ствара од самог почетка производног процеса
односно улаза репродукционог материјала и на њега утичу многи фактори,
као што су:
Човек, алат, машина, техничко-технолошке методе.
Да би квалитет производа био одговарајући потребно је усвојити адекватне
методе и техничка контролисања стања и промена утицајних фактора.
Па према томе улога контроле квалитета у производњи може бити:
- превентивна, у смислу спречавања настанка отступања од жељеног
квалитета, и
- арбитражна, у смислу пријема или одбацивања или пресуђивања према
усвојеним критеријумима за квалитет.

6

4. ОРГАНИЗАЦИЈА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У
ПРОИЗВОДЊИ
Сцрха контроле производње састоји се у надзору да ли се извршавају
унапред утврђени захтеви у погледу квалитета и квантитета готових
производа. У области контроле треба разликовати :
- пројектовање контролних поступака, и
- начин спровођења контроле.2
Истовремено са пројектовањем производа, и приликом разраде технолошких
процеса, треба решавати проблеме у вези са контролом. Реализација
контроле изискује обимне припреме алата и прибора, што се нарочито
односи на масовну производњу производа. Када се ради о сложенијим
производима с обзиром на велики број карактеристика које треба
проверавати представљају специфичан проблем јер број контролних
операција расте, а са тим и потребно време.
Контролом треба обухватити:
- контролу услова за производњу, и
- контролу извршавања постављених задатака.
Контрола услова за производњу обухвата контролу материјала, делова,
постројења, онда алате, прибор, као и производну документацију.
Контрола извршавања постављених задатака обухвата контролу операција,
фазе производње, делове, подскупове, скупове, као и готове производе.
За вршење контроле располаже се контролним уређајима, прибором, алатом
и методама.
У погледу контролних метода квалитета треба разликовати:
- емпиријске, и
- статистичке.
Емпиријске методе контроле обухватају такозванз 100% контролу сваког
производа. Овај метод се користио пре него што је дошло до масовне
производње односно индустријске производње. Омасовљавање производње
условило је примену контроле преко узорка.
Приликом контроле готових произвоса у савременим условима производње
долази до одређених проблема, као што су:
- скоро је немогуће или се не исплати спроводити стопроцентну контролу,
- контрола квалитета материјала или производа у низу случајева захтева
уништење производа,
- пооштрени захтеви у погледу квалитета намећу потребу систематског
праћења и истраживања фактора који утичу на квалитет.
Развојем статистике створени су улови за увођење нових метода. Тада је
створен метода статистичке контроле квалитета. Први пут се овај метод
применио у индустрији пива у Енглеској. Шира примена овог метода десила
се када су разрађени теоријски модели иприлагођени практичној употреби.
2

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ- ДР. Вуксан Булат и др. Радомир Бојковић , 2001. година

7

Усавршавањем ових теоријских модела створени су услови за широку
примену, а пре свега за:
- контролу квалитета производа у масовној производњи,
- истраживање фактора који утичу на квалитет у току процеса производње,
- контролу материјала и производа која је скопчана са уништењем.
Методе статистичке контроле квалитета омогућавају откривање
ненормалности, али их не објашњавају. На основу индикација које дају
статистичке методе технички стручњаци приступају анализи откривених
отступања и доносе одлуке о даљем току производње.

5. КОНТРОЛНЕ КАРТЕ
У циљу праћења квалитета у току процеса производње и уочавање
присуства фактора како би се спречило ширење непожељних промена
користе се контролне карте.
Контролне карте су алат за надгледање процеса и идентификацију и
контролу узорка који повећавају њихове варијације. Основу контролних
карата представља дефиниција процеса и подела узрока грешке .
За контролу квалитета од битног је значаја да се систематским праћењем
може утврдити да се процес креће у предвиђеним толеранцијама, као и да се
на време уоче непредвиђена отступања.
Према томе, суштина метода статистичке контроле квалитета у подручју
финалне контроле и у току производње, своди се на систематско праћење и
проверавање квалитета с обзиром на предвиђене толеранције, односно
захтеве у погледу квалитета.
Благовремено уочавању отступања омогућава преузимање одговарајућих
мера за нормализацију производног процеса. Систематским планирањем
контроле преко узорака материјала, односно финалних производа постиже
се жељени ниво ризика у погледу прихватања или неприхватања одређеног
квалитета. Ово се постиже помоћу контролних карата и планова пријема.
Спровођење мерења може бити двојако и то:
- појединачно мерење, и
- мерење узорака.
У оба случаја приликом контролисања контролне карте поставља се оцењивања
добивених резултата према одговарајућим величинама у оквиру целокупне
производње, односно групе делова – узорци и подвргавају мерењу.
Приликом конструисања контролних граница, заједничко им је одређивање:
- средње вредности,
- горња и доња нутрашња контролна граница( 95% вероватноће, да ће се
вредности наћи у овим границама),
- горња и доња спољња контролна граница( 99,73% вероватноће да ће се
вредности променљиве наћи у овим границама).
Управљање квалитетом помоћу контролних карата се у пракси своди на
контролу једне мере централне тенденције и једне мере дисперзије. Као мера
централне тенденције најчешће се користи аритметичка средина, а као мера

8

дисперзије стандардна девијација, ако може да се одреди, или интервал
варијације.
Постоји већи број контролних карата, али се оне могу сврстати у два основна
типа:
- контролне карте за варијабилне показатеље квалитета, код којих се
директно уносе измерени подаци о изабраном показатељу квалитета.
Најпопуларније карте овог типа су М и Р карте, и
- контролне карте за атрибутивне показатеље квалитета, од којих се
највише користе такозване п-карте и ц – карте.
Контролне карте за варијабилне показатеље квалитета су алати за
проучавање варирања просечне вредности, распона и стандардне девијације за
контролисани узорак. Међу контролним картама овог типа се најчешће користи
контролна карта за аритметичку средину, односно М- карта. Она је средство
контроле квалитета, али је као допунска информација неопходно формирати и
карту за распон варијације, односно Р- карту.
М- карте као централну линију имају аритметичку средину показатеља
квалитета узорака. Да би ове контролне карте биле поуздане неопходно је да
буде најмање 20 до 30 узорака са 4 или 5 јединица.
Р- карте се користе као пратеће контролне карте. У контролну карту се као
показатељуноси распон узорка, који
Представља разлику највише и најниже вредности једног узорка.
Контролне карте за атрибутивне показатеље квалитета се користе онда када
се квалитет изражава атрибутивно. Обично су везане за анализу грешака у
процесу или на производима.(број грешака у једном производу или узорку, број
или удео грешака у узорку и сл.).
П-карте се користе за праћење неисправних јединица из процеса. Величина
узорка је обично много већа него код контролних карата за варијабилне
показатеље, узорак мора бити довољно велики да би се у њему нашла бар једна
дефектна јединица. Тако на пример ако је процес у стању статистичке контроле,
и ако се процењује да постоји приближно једна неисправна јединица на 200
јединица, узорак мора да обухвати најмање 200 јединица.
Ц- карте се употребљавају за контролу броја грешака по погодној јединици.
Као и код п-карте, узорак мора бити довољно велики да би обухватио бар једну
грешку по испитиваној јединици.
Планови пријема контроле квалитета
У производњи постоје увек неисправни комади, производи, који се јављају у
одређеним % укупне количине. У односима купца и продавца, односно
примаоца и испоручиоца, утврђује се прихватљив % шкарта. Уколико
испоручена количина производа има прихватљив % шкарта, онда ту количину
купац прима у целини јер одговара договореном нивоу квалитета.
У случају да се спроводи стоптоцентна контрола квалитета неких количина ,
односно производи без грешке, вероватноћа да се прихвате лоше количине
производа је 0, а вероватноћа да се прихвате исправне је 100%. То значи да је
купац сигуран да у примљеним количинама робе неће бити испорука у којима
ће бити већег % шкарта, од уговореног, а то би значило и да ће продавац,
испоручилац, бити сигуран да ће све испоруке бити примљене, јер задовољавају
договорени ниво квалитета.

9

6. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА У ТОКУ ПРОЦЕСА
ПРОИЗВОДЊЕ
Организација у току производног процеса по одређеним фазама спроводи
контролисање квалитета производа да би утврдила да ли су задовољени сви
захтеви који су постављени у производним и услужним процесима. Неопходно
је кроз модел организације обезбедити објективност. Организација том
приликом узима у обзир:
- где ће лоцирати испитивања и контролисања у току процеса,
- карактеристике квалитета и критеријуме за прихватање производа,
- мерно контролну опрему, прибор и алате који се захтевају,
- мерења и контролисања која се врше у присуству купца односно
корисника,
- мерења и контролисања у присуству Законом овлашћених институција,
- завршно контролисање и испитивање у циљу прихватња готовог
производа.
- резултате мерења и контролисања процеса и производа у претходном
периоду.
Мерење и испитивање треба да држи под контролом све активности које
утичу на квалитет.
Ако се посматра рад у организацији онда се види да се он састоји од низа
фаза који подлежу праћењу и контролисању.
Класична контрола квалитета има документоване спецификације за мерење
и праћење које обухватају:
6.1.
Мерење и праћење улазних материјала,
6.2.
Мерење и контролисање производа у току процеса,
6.3.
Завршно мерење и контролисање производа
6.4.
Записе о контролисању и испитивању.
6.1 Мерење и праћење улазних материјала
Под улазним материјалом подразумева се сировина, материјал, стандардна роба
и готови производи који се набављају за прераду у процесу производње или за
уградњу. Контролу квалитета улазних материјала обавља посебно
организациона јединица која се најчешће назива « улазна контрола квалитета ».
Улазна контрола квалитета непосредно сарађује са набавном слижбом,
складиштем, испоручиоцима, службом обезбеђења квалитета као и са другим
службама ако је то потребно. Да би улазна контрола обавила свој задатак на
контроли квалитета улазних материјала мора располагати условима, као што су:
- технички услови пријема,
- уговор или наруџбеница,
- листа изабраних испоручиоца,
- поступак за квалитетан пријем,
- одговарајућа опрема и простор, и
- квалификовани и оспособљени кадрови.
У добро организованим предузећима не може се наручити материјал од оног
испоручиоца који није оцењен као добар. Битна је и Ранг листа испоручиоца.
10

Контрола квалитета улазних материјала зависи и од тога на ком месту се на ранг
листи налази испоручиоц материјала.
Приликом испоруке материјала доставља се отпремни документ ( товарни лист,
отпремница, атест, и остала документација која је везана за испоруку). Уз
испоруку се могу доставити и епрувете за испитивање, као резултат
контролисања материјала од стране испоручиоца, ако постоји неусаглашеност
која је раније пријављена.
Правило је да се не користи ни један материјал док се не обави квантитативан и
квалитативан пријем, односно контрола. Стручно лице улазне контроле врши
визуелну контролу на основу прописаних захтева. Оба контрола подразумева
начин паковања, означавање на амбалажи и на материјалу, као и спољни изхлед
материјала. Уколико је налаз ове контроле уредан узима се узорак за контролу
квалитета и мерење.
Након визуелне контроле и узимања узорака, приступа се мерењима и
испитивањима према техничкој документацији. Врше се ако треба
лабораторијска испитивања, или хемијска, физичка, металографска и др.
Паралелно са овим испитивањима врши се и контрола осталих карактеристика:
Димензије, облик, функција и др.
На основу свих испитивања и мерења доноси се одлука о контроли квалитета.

6.2 Мерење и контролисање производа у току процеса производње
У циљу обезбеђења квалитета у току процеса производње спроводи се мерење и
праћење карактеристика производа.У процесима где квалитет зависи у највећој
мери од алата са великом сигурношћу се може прихватити операција, ако поред
обавезне контроле првог комада извршимо проверу на последњем комаду.
Статистичко преузимање врши се по завршетку производне операције, а по
табели узорковања, у произ. Процесима који кратко трају, а произведе се велика
количина производа.
У неким фабрикама постоје и летеће контроле односно патролне контроле које
насумице проверавају процес, верификују или проглашавају неусаглашеност. У
случају 100% , статистичке контроле и летеће контроле води се одговарајућа
евиденција. Изглед записа зависи како од начина контроле , тако и од врсте
процеса. У многим аутоматизованим процесима производње постоји
аутоматска контрола квалитета. У случају незадовољавајућег квалитета процес
се аутоматски зауставља и тако упозорава да нешто није у реду.
6.3 Завршно мерење и контролисање производа
Под праћењем и мерењем карактеристика производа подразумева се завршно
контролисање и испитивање финалног производа пре испоруке купцу односно
кориснику. Завршна контрола квалитета спроводи се 100% обично у следећим
случајевима:
- код провере функционалности,
- код скупих и одговорних производа,
- када је у питању сигурност и здравље људи,
- када постоји сумња да се могу очекивати неусаглашености,
- када је индивидуална производња.

11

Мерење карактеристика производа спроводе организационе јединице које
обично носе називе Завршна контрола квалитета и Излазна контрола квалитета.
Купац може овластити независну контролну институцију која ће за његов рачун
и у његово име извршити пријем производа, ако је то тако договорено.
Излазна контрола квалитета проверава и исправности: формирање јединица
испоруке, паковања, комплетирању отпремне документације уз производ,
утовара, формирања документације за превозника.
6.4 Записи о мерењу и контроли квалитета производа
Записи су документа којим се исказују добијени резулзази или дају докази о
извршеним активностима.
Записи о мерењу и контроли карактеристика производа садрже следеће:
- купац, односно корисник,
- производ ( назив и ознаку ),
- извештај о мерењу и испитивању (записник),
- списак (саставница) прибора и делова уз производ.

12

7. З А К Љ У Ч А К

Квалитет је постао најзначајнији стратешки фактор сваке организације,
друштва уопште. Реч квалитет се данас често помиње у вези са многим
активностима, потребама, жељама човека. Тако се говори о квалитету робр, али
и о квалитету рада, одмора, путовања, образовања, лечења, становања, живота и
др.
Примереним удовољавањем корисничких захтева може се исказати задовољење
односно одушевљење корисника.
Задовољава се рафинираност корисника од настанка па до данас, и зати се
каже:

13

Л И Т Е Р А Т У Р А:

1. СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ISO 9001 : 2000 – др. Војислав Вулаковић и
др. ( Нови Сад, 2001.године )
2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ- ДР. Вуксан Булат и др.Радомир
Бојковић , 2001. година
3. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ МАТЕРИЈАЛНИХ ПРОИЗВОДА – др.
Душанка Ушћумлић и др. Радојко Лукић ( Београд, 2006. године )
4. МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАТИКА КВАЛИТЕТ
др. Милан Перовић (Крагујевац, 1999. године).

14