No.

Kod: EDU 3103

PMM

BAHAGIAN A ( 20 markah )

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C A D B B A B C D A

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C B B C A C D D C

1 jawapan betul 20 jawapan betul 1 markah !umlah

= 1 markah = 20 markah = 20 markah

1

No. Kod: EDU 3103

PMM

BAHAGIAN B (40 markah)

1. "r#$e$ belajar melalu% pen&alaman lan&$un& merupakan 'ara $emulaja(% manu$%a belajar. )an*a ju&a a(alah bentuk pembelajaran *an& pal%n& berke$an.

+a,

-enara%kan t%&a pr%n$%p pembelajaran $emula ja(% kanak.kanak men&%kut !#hn /#lt +1995,.

• • • • •

0empun*a% kekuatan (a*a %n&%n tahu (an berkeupa*aan belajar $e'ara lan&$un& tentan& (un%a $ek%tarn*a. 0en&etahu% (en&an $en(%r%n*a 'ara hen(ak belajar $e$uatu. 0emerlukan jumlah ma$a $en*ap *an& ban*ak untuk ber1%k%r. 2%(ak takut men&aku t%(ak tahu (an beran% membuat ke$%lapan. 0en&ha*at% n%la%.n%la% %ntr%n$%k (alam perkara *an& (%pelajar% mereka.
2

No. Kod: EDU 3103

PMM

• • • •

Belajar pal%n& ba%k tentan& hubun&an (en&an #ran& la%n melalu% %nterak$% (en&an pelba&a% per%n&kat u$%a. Belajar pal%n& ba%k tentan& (un%an*a melalu% pen&alaman lan&$un&. 0emerlukan ma$a *an& men'ukup% untuk ber$ama keluar&a. 2ekanan akan men&&an&&u pembelajaran kanak.kanak.

1 fakta 1 fakta dan 1 huraian 3 fakta dan 3 huraian 6 fakta JUMLAH

= 1 markah = 2 markah = 6 markah = 6 markah = 6 markah

+b,

!ela$kan (ua a$pek $#$%al *an& (%an&&ap $eba&a% %kl%m $ek#lah (alam Alam Belajar.

• •

3eluar&a me$ra 4 penuh ka$%h $a*an&. men(apat perhat%an5 la*anan ba%k5 ber$%kap leb%h p#$%t%1. "er$ek%taran $ek#lah $elamat. pera$aan $elamat5 (%ter%ma5 (%har&a%5 mener%ma la*anan *an& ba%k5 pera$aan perk#n&$%an. membentuk per$ek%taran pembelajaran *an& memberan&$an&kan.
3

No. Kod: EDU 3103

PMM

)kl%m b%l%k (arjah $%hat. men&utamakan hubun&an $e$ame mur%(5 &uru (en&an mur%(5 $eman&at kerja$ama5 kek%taan5 t#leran$%5 ber$an&ka ba%k5 pen&har&aan.membantu pembelajaran mur%(. 3eperluan 1%$%#l#&% (an p$%k#l#&% (%penuh%.mur%( berm#t%6a$% untuk memperkemban&kan p#ten$% (%r%5 belajar perkara baru5 meman%pula$%kan keupa*aan (%r% $epenuhn*a. 1 fakta 1 fakta dan huraian 2 fakta dan huraian 4 fakta JUMLAH = 1 markah = 2 markah = 4 markah = 4 markah = 4 markah

2. 0a%n mempun*a% peranan be$ar (alam pr#$e$ pembelajaran. …childrens have the right to rest and leisure; engage in age – appropriate play and recreational activities + Akta kanak.kanak "ertubuhan Ban&$a.Ban&$a Ber$atu5 1989,. +a, -enara%kan (ua jen%$ ma%n $#$%al

• • •

0a%n (unoccupied). t%(ak berma%n (en&an alatan7 $e$%apa tetap% bera(a (% kawa$an perma%nan. 0a%n (%r% $en(%r% (solitary). berma%n $e#ran& (%r% tanpa men&h%raukan rakan8kea(aan $ekel%l%n&. 0a%n $elar% (parallel). berma%n$en(%r%an5 men&&unakan 'ara (an alatan *an& $ama (en&anrakan tanpa berb%n'an& +k#n&$% alat ma%n $en(%r%.$en(%r%., 0a%n a$#$%at%1 (associative)- berma%n $en(%r%an tetap% ber%nterak$%5 bertan*a (an mem%njam alatan (en&an rakan. 0a%n k#perat%1 (cooperative)- berma%n (alam kumpulan5 bekerja$ama untuk men'apa% matlamat kumpulan.

• •

4

No. Kod: EDU 3103

PMM

0a%n memerhat% (onlooker)- memerhat% rakan.rakan berma%n5 berm%nat pa(a perma%nan #ran&.

1 fakta 1 fakta dan huraian 2 fakta dan huraian 4 fakta JUMLAH

= 1 markah = 2 markah = 4 markah = 4 markah = 4 markah

+b,

-enara%kan enam kepent%n&an ma%n kepa(a kanak.kanak.

• • • • • • • • • • • •

Belajar k#n$ep 0en%n&katkan keupa*aan k#&n%t%1 0emupuk pem%k%ran *an& %n#6at%15 kr%t%$ (an kreat%1 0emenuh% pera$aan %n&%n tahu melalu% pener#kaan 0embantu (alam pen*ele$a%an ma$alah 0embantu kemah%ran $#$%al 0emaham% (un%a $ekel%l%n& 0empelajar% baha$a 0embantu mur%( men&ata$% pera$aan b%mban& (an tertekan 0emb%na kemah%ran ken(%r% *an& p#$%t%1 0emupuk $%kap bertan&&un&jawab 0empelajar% peranan #ran& (ewa$a

1 fakta 1 fakta dan 1 huraian
5

= 1 markah = 2 markah

No. Kod: EDU 3103

PMM

3 fakta dan 3 huraian 6 fakta JUMLAH

= 6 markah = 6 markah = 6 markah

3. 0ur%(.mur%( (alam b%l%k (arjah b#leh berbe9a (ar% pelba&a% a$pek.

+a,

-enara%kan m!at a$pek *an& menunjukkan mereka a(alah berbe9a.

• • • • • •

:%9%kal ; $et%ap %n(%6%(u berbe9a (ar% $e&% jant%na5 rupa (an $a%9 ba(an $erta kemah%ran ja$man%n*a. 3#&n%t%1; $et%ap %n(%6%(u berbe9a (ar% $e&% keupa*aan ber1%k%r (an belajar. -#$%al ; $et%ap %n(%6%(u mempun*a% 'ara keh%(upan *an& ter$en(%r% (an berbe9a (% antara $atu $ama la%n. <m#$% ; $et%ap %n(%6%(u menunjukkan em#$% *an& berbe9a (alam $%tua$% *an& $ama. =#han% ; $et%ap %n(%6%(u mempun*a% 1al$a1ah h%(up (an kea&amaan *an& berbe9a (en&an %n(%6%(u *an& la%n. 2%n&kahlaku ; $et%ap %n(%6%(u mempun*a% t%n&kahlaku *an& berbe9a (ar% $e&% per&aulan5 %nterak$% (an akt%6%t% $#$%al.

1 fakta 1 fakta dan huraian 2 fakta dan huraian 4 fakta JUMLAH

= 1 markah = 2 markah = 4 markah = 4 markah = 4 markah

6

No. Kod: EDU 3103

PMM

+b,

!ela$kan ti"a %mpl%ka$% perbe9aan perkemban&an %n(%6%(u terha(ap pen&ajaran (an pembelajaran.

• • • • • •

>uru haru$ meran'an& p4p men&%kut keb#lehan (an m%nat pelajar. -trate&% (an pen(ekatan *an& $e$ua% $epert% akt%6%t% kumpulan (an perma%nan. "r#&ram pemul%han (an pen&&a*aan untuk mur%(.mur%( *an& berbe9a tahap ke'er(a$an. Bahan bantu men&ajar (an belajar *an& $e$ua% (an menar%k "en%la%an 1#rmat%1 *an& berteru$an. >uru perlu peka (an ber$%1at pr%hat%n.

1 fakta 1 fakta dan 1 huraian 3 fakta dan 3 huraian 6 fakta JUMLAH

= 1 markah = 2 markah = 6 markah = 6 markah = 6 markah

4. 0#t%6a$% merupakan $alah $atu elemen *an& pent%n& (alam menentukan keja*aan pen&ajaran (an pembelajaran. -e$e#ran& &uru *an& berke$an

7

No. Kod: EDU 3103

PMM

akan beru$aha mema$t%kan mur%(.mur%(n*a $ent%a$a berm#t%6a$%.

+a, !ela$kan dua jen%$ m#t%6a$%.

)n$tr%n$%k ? (#r#n&an8m%nat (alam (%r%7 t%(ak men&amb%l k%ra &anjaran7 $%1at $emulaja(% $e$e#ran&.

<k$tr%n$%k ? (%'%pta #leh 1akt#r luaran7 &anjaran5 (en(aan7 pun'a m#t%6a$% wuju( (ar% per$ek%taran7 mement%n&kan keuntun&an5 habuan

1 fakta 1 fakta dan huraian 2 fakta dan huraian 4 fakta JUMLAH

= 1 markah = 2 markah = 4 markah = 4 markah = 4 markah

+b,

Ber%kan t%&a $trate&% untuk meran&$an& pelajar ba&% mewuju(kan pr#$e$ pembelajaran *an& berke$an (alam b%l%k (arjah.

• 0emenuh% kehen(ak a$a$ mur%(.mur%(. • 0emb%na ke*ak%nan (alam kalan&an pelajar • 0en&&alakkan mur%(.mur%( memb%na harapan p#$%t%1 • 0embantu mur%( $upa*a member% 1#ku$ (alam pembelajaran • 0embentuk n%la% pembelajaran *an& bermakna.

8

No. Kod: EDU 3103

PMM

1 fakta dan huraian 3 fakta dan huraian JUMLAH

= 2 markah = 6 markah = 6 markah

BAHAGIAN # ( 40 markah )

1.

0enurut !.B. @at$#n +1930,5 A Ber% $a*a $atu (#9en kanak.kanak ke'%l *an& $%hat (an $empurna. -e'ara rawak5 $a*a akan p%l%h $e#ran& (ar%pa(a b%lan&an %tu. 3emu(%an tanpa men&amb%l k%ra bakat5 ke'en(erun&an atau etn%k kanak.kanak %n%5 $a*a akan melat%hn*a

9

No. Kod: EDU 3103

PMM

untuk menja(% $e#ran& (#'t#r5 pe&uam5 $en%man atau pen%a&a5 bahkan $e#ran& pen&em%$ atau pen'ur%.B

+a,

B%n'an&kan k kuatan (an k $ mahan 2e#r% "embelajaran Beha6%#r%$ berban(%n& te#r%.te#r% la%n (alam meneran&kan pr#$e$ pen&ajaran (an pembelajaran.

3ekuatan

"embelajaran bermula apab%la wuju(n*a t%n(akbala$ terha(ap $e$uatu ran&$an&an.

"r#$e$ pembelajaran akan (%teru$kan j%ka ter(apat m#t%6a$% *an& $e$ua%5 %a%tu pen&&erak *an& (apat men(#r#n& mur%( untuk mem%k%rkan ert% ran&$an&an %tu.

"r#$e$ pembelajaran ber(a$arkan pela9%man5 $e$uatu perhubun&an *an& (%bentuk (ar%pa(a men&a%tkan $t%mul% (en&an t%n(akbala$.

"r#$e$ pembelajaran akan menja(% leb%h mu(ah $ek%ran*a matlamat *an& $pe$%1%k (%tetapkan #leh &uru

Ber&una (alam $ubjek *an& mel%batkan kemah%ran.

3elemahan

• 2%(ak b#leh (%&unakan untuk menjela$kan ke$emua pembelajaran *an& berlaku kerana te#r% %n% men&enep%kan akt%6%t% mental.
10

No. Kod: EDU 3103

PMM

• 2e#r% %n% ju&a t%(ak (apat menjela$kan $e$eten&ah pembelajaran *an& berlaku5 m%$aln*a apab%la kanak. kanak men&e'am p#la.p#la baha$a baru (% mana tekn%k pen&ukuhan lan&$un& t%(ak $e$ua% (%&unakan. • /a$%l kaj%an menunjukkan bahawa ha%wan b#leh men&ubah$ua% p#la *an& telah (% perkukuhkan terha(ap maklumat baru.

• "en&ajaran a(alah berpu$atkan kepa(a &uru + hubun&an $ehala $ahaja ,.

• "en&ekalan %$% pelajaran akan menja(% $ukar $ek%ran*a t%a(a pene&uhan atau &anjaran (%per#leh%.

1 fakta 1 fakta dan 1 huraian 10 fakta dan huraian

= 1 markah = 2 markah = 20 markah

(% k kuatan & % k $ mahan) JUMLAH = 20 markah

2. "e(a&#&% be$tar% (apat mewuju(kan $atu per$ek%taran
11

No. Kod: EDU 3103

PMM

men*eluruh $erta melah%rkan &enera$% *an& ber1%k%ran t%n&&%.

B%n'an&kan (en&an r%n&ka$ jen%$.jen%$ pen&ajaran be$tar%.

• • • • • • •

"en&ajaran D%rekt%1 "en&ajaran 0e(%at%1 "en&ajaran >enerat%1 "en&ajaran "emerhat%an "en&ajaran 3#n$tektual "en&ajaran 0etak#&n%t%1 "en&ajaran 0a$a Depan

1 fakta

= 2 markah

1 fakta dan huraian = 4 markah % fakta dan huraian ' 2 markah = 20 markah

JUMLAH

= 20 markah

2. 0enurut ahl% human%$me5 manu$%a (%lah%rkan (en&an ke'en(erun&an $emulaja(% $erta keperluan untuk beru$aha men'apa% p#ten$% *an& #pt%mum.

/ura%kan $trate&% *an& b#leh (%lakukan #leh &uru untuk meran&$an& pelajar men'apa% tahap k#mpeten$% (an har&a (%r%.

12

No. Kod: EDU 3103

PMM

0embantu pelajar men%mba keja*aan5 terutama $ekal% tu&a$an *an& men'abar.

0ember% pelajar mekan%$me k#nkr%t $upa*a mereka (apat mel%hat kemajuan ma$%n&.ma$%n& (ar% $ema$a ke $ema$a.

0en&uran&kan per$a%n&an (an elakkan wuju(n*a $%tua$%.$%tua$% (% mana pelajar (%n%la% $e'ara kuran& a(%l (alam kalan&an rakan $eba*a.

0en&&alakkan pelajar men'ar% makna (alam pembelajaran $e'ara akt%1.

0en&&alakkan pelajar menentukan matlamat $en(%r%.

1 fakta

= 1 markah

1 fakta dan huraian = 4 markah % fakta dan huraian ' 4 markah = 20 markah

JUMLAH

= 20 markah

C /ak C%pta 3erajaan 0ala*$%a 2012
13

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.