Trắc nghiệm Hóa sinh

Cactus

HOÏA HOÜC VAÌ CHUYÃØN HOÏA GLUCID

1.ÅÍ vi sinh váût, polysaccarid laì cáúu tæí quan troüng cuía thaình tãú baìo vi
khuáøn
A. Âuïng
B. Sai
2..Amylase coï taïc duûng thuyí phán liãn kãút β 1-4 glucosid
A. Âuïng
B. Sai
3. Oligosaccarid bë thuyí phán cho 2-10 gäúc monosaccarid
A. Âuïng
B. Sai
4. Enzym tiãu hoaï cháút glucid gäöm:
A. Disaccarase
B. Amylose 1-6 transglucosidase
C.Amylase
D. Cáu A vaì B
E. Cáu A vaì C
5.Trong caïc glucid sau, caïc cháút thãø hiãûn tênh khæí laì:
A. Glucose, fructose, tinh bäüt.
C. Glucose, fructose, lactose.
B. Glucose, fructose, saccarose.
D. Fructose, tinh bäüt, saccarose.
E. Fructose, tinh bäüt, lactose.
6. Tãn khoa hoüc âáöy âuí cuía Maltose laì:
A. 1-2 βD Glucosido βD Glucose.
B. 1-2 αD Glucosido βD Glucose.
C. 1-4 αD Glucosido βD Glucose.
D. 1-4 βD Glucosido αD Glucose.
E. 1-2 αD Glucosido αD Glucose.
7.Caïc cháút naìo sau âáy laì Polysaccarid taûp:
A. Cellulose, tinh bäüt, heparin.
B. Acid hyaluronic, glycogen, cellulose.
C. Heparin, acid hyaluronic, cellulose.
D. Tinh bäüt, condroitin sunfat, heparin.
E. Condroitin sunfat, heparin, acid hyaluronic.
8.Caïc nhoïm cháút sau âáy, nhoïm naìo coï cáúu taûo phán nhaïnh:
A. Amylose, Glycogen.
B. Amylopectin, Cellulose.
C. Cellulose, Amylose.
D. Dextrin, Cellulose.
E. Amylopectin, Glycogen.
9.Trong caïc cháút sau âáy, cháút naìo taïc duûng våïi Iod cho maìu âoí náu:
A. Cellulose.
D. Amylodextrin
B. Glycogen
E. Maltodextrin
C. Amylose
10.Trong caïc cháút sau âáy, cháút naìo taïc duûng våïi Iod cho maìu xanh:
A. Tinh bäüt
D. Amylodextrin
B. Glycogen
E. Maltodextrin
C. Amylose
11. Nhoïm cháút naìo laì Mucopolysaccarid
A. Acid hyaluronic, Cellulose vaì Condroitin Sulfat.
B. Acid hyaluronic, Condroitin Sulfat vaì Heparin.
YHDP2

2008 - 2014

Cellulose. D. Amylose. CH2OH CH2OH HO OH O OH OH OH H OH Cäng thæïc bãn laì cáúu taûo cuía: A. Saccarose. Glycogen. Glycogen 17. Glucose vaì Fructose khi bë khæí (+2H ) seî cho cháút goüi laì: A. Saccarose.2014 . 15. YHDP2 2008 . Caïc nhoïm cháút naìo sau âáy coï cáúu taûo maûch thàóng khäng phán nhaïnh: A. Maltose. Glycogen. Sorbitol. Acid hyaluronic. C. Acid hyaluronic. Lactose C. Galactose. Lactose C. Caïc cháút laì acid amin. D. 12. Condroitin Sulfat vaì Heparin. Lactose. Mannose 14. Amylose. E. Amylose D. Phaín æïng Molish duìng âãø nháûn âënh: A. Glycogen. Phaín æïng Feling duìng âãø nháûn âënh: A. Amylose. E. E. Condroitin Sulfat vaì Dextran. B. Alcol etylic. Amylose. Acetal dehyd. D. Caïc cháút coï nhoïm aldehyd. C. Amylopectin. B. 13. Cellulose. B. Mannitol. Caïc cháút laì Protid. Cháút naìo khäng coï tênh khæí A. Cellulose. Cellulose. B. Dextran. Saccarose. D. Mantose D. Caïc cháút laì Glucid. Galactose E. B. Dextrin. Cellulose vaì Dextran. C. E. E. Amylopectin E. 16. C. D. Amylopectin. B. Ribitol. Caïc cháút coï nhoïm ceton. Cellulose.Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus C.

Aldohexose. Cetohexose. Amylose. Heparin. Condroitin Sulfat. Aldohexose. Amylopectin. D. E. Glycogen. Cellulose coï caïc tênh cháút sau: A. B. Glycogen C. Amylopectin. Heparin. Cellulose. 2 âån vë α Glucose. Glycogen. Tan trong næåïc. Cetoheptose. Amylopectin. Tan trong næåïc. Cellulose. 22. Glycogen. trong cäng thæïc coï nhoïm aldehyd thç âæåüc goüi tãn laì: A. trong cäng thæïc coï nhoïm ceton thç âæåüc goüi tãn laì: A. Khäng tan trong næåïc. Cellulose. bë thuíy phán båíi Cellulase. 2 âån vë β Galactose. B. C. E. Amylose. Saccarose.Cetopentose. Amylose. D. cho våïi Iod maìu xanh têm. B. Dextrin. bë thuíy phán båíi Cellulase. Heparin. Cetoheptose. Cellulose. Heparin 21. 1α Fructose vaì 1β Glucose. D. 23. C. Saccarose. Amylose. Condroitin Sulfat. E. Amylose. Mäüt âån âæåìng coï 6C. C. Saccarose âæåüc taûo thaình båíi: A. Khäng tan trong næåïc. Lactose. Caïc cháút naìo sau âáy thuäüc nhoïm Polysaccarid: A. YHDP2 2008 . B. E. Amylose. C. Caïc cháút naìo sau âáy thuäüc nhoïm Polysaccarid thuáön: A. D. E. Aldopentose. Cellulose E.Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus 18. acid hyaluronic. 2 âån vë α Galactose. D. Amylopectin B. acid hyaluronic. Cellulose. Heparin. Amylopectin. 19. Caïc nhoïm cháút naìo sau âáy coï cáúu taûo maûch phán nhaïnh: A. 1β Fructose vaì 1α Glucose. B. Cellulose. C. acid hyaluronic. Aldopentose. Cetohexose. taïc duûng våïi Iod cho maìu âoí náu. Fructose. Glycogen. Condroitin Sulfat. Maltose. D. Heparin 20. Amylopectin. Tan trong dung dëch Schweitzer.2014 . E. Fructose. bë thuíy phán båíi Amylase. 24.Cetopentose. D. C. B. Glycogen. Dextran. Mäüt âån âæåìng coï 5C.

C. khäng coï tênh khæí. C. B. E. 4. 3. Trong cáúu taûo cuía Heparin coï: A. cho våïi Iod maìu âoí náu. D. Hexokinase. Glycogen Glucose 1 Glucose 6 Táûp håüp caïc Enzym naìo dæåïi âáy xuïc taïc cho 2 phaín æïng noïi trãn: A. β Fructofuranose. 3. 2. 30. B. β Ribofuranose.Tan trong næåïc noïng taûo dung dëch keo. Cäng thæïc bãn laì cáúu taûo cuía: HOH2C OH H OH H 28. E. G 6 Isomerase. B. 3. D. 1. coï tênh khæí.2014 PDA + PGA E. Enzym taûo nhaïnh. Phosphorylase. Tan trong næåïc laûnh. Glucose 6 Phosphatase. β Deoxyribopyranose. N Acetyl Galactosamin. E. Phosphorylase. C. Cho 2 phaín æïng: A. B. B. E. Aldolase. khäng coï tênh khæí. Glucokinase. D. C. α Fructofuranose. .Táûp håüp caïc phaín æïng naìo dæåïi âáy cáön ATP: Glucose G6  F6  F1. Khäng tan trong næåïc laûnh. 2. khäng coï tênh khæí. C. H3PO4 B. Phosphorylase. C. 29. YHDP2 2008 . 27. Acid Gluconic. cho våïi Iod maìu xanh têm. D. 1. D. G 6  Isomerase. 4.Enzym naìo taûo liãn kãút 1-4 Glucosid trong Glycogen: A. β Deoxyribofuranose. cho våïi Iod maìu xanh têm.Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus 25. G 6  Isomerase. Glycogen Synthetase. E.6 Di  (1) (2) (3) (4) A. Khäng tan trong næåïc laûnh. cho våïi Iod maìu âoí náu. Tan trong næåïc noïng taûo dung dëch keo. 26. 2. H2SO4 D. Glucokinase. Acid Glyceric. Amylo 1-6 Glucosidase. Tinh bäüt coï caïc tênh cháút sau: A. Phosphoglucomutase.

enzym naìo sau âáy tham gia càõt nhaïnh âãø giaíi phoïng Glucose tæû do: A. D. C. 1. E. Amylo 1-4 1-6 transGlucosidase. TPP. H3PO4 vaì F 1-6 Di Phosphatase.Táûp håüp caïc coenzym naìo dæåïi âáy tham gia vaìo quaï trçnh khæí Carboxyl oxy hoïa: Acid pyruvic Acetyl CoA -2H A. enzym tham gia gàõn nhaïnh laì: A. 3 C. B. FADH2 E. B. 5. Pyridoxal . FAD. 5 B. Biotin. NADHH+ C. TPP. NADP+ 35. 2. Amylo 1-6 1-4 transglucosidase. B.2014 . ATP vaì Phosphofructokinase. Amylo 1-4 1-4 transglucosidase. ADP vaì Hexokinase. ÅÍ quaï trçnh täøng håüp Glycogen tæì Glucose. Pyridoxal . 3 E. 2. Amylo 1-4 1-6 transglucosidase. C. 36. D. C. Trong quaï trçnh thoaïi hoïa Glycogen thaình Glucose. NAD+ D. 5. 34. Amylo 1-6 Glucosidase. CoASH. 1. NAD. 3. Quaï trçnh sinh täøng håüp acid beïo cáön sæû tham gia cuía: A. 32. E. E. Amylo 1-4 1-4 transGlucosidase. Amylo 1-6 Glucosidase.Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus 31. ADP vaì Phosphofructokinase. Biotin. C. 5.3 Di  Glycerat 3  Glycerat (1) (2) (3) Pyruvat Phosphoenol pyruvat 2  Glycerat (5) (4) A. CoASH. 5 D. NADPHH+ B. Biotin.Táûp håüp caïc phaín æïng naìo dæåïi âáy taûo âæåüc ATP: Phosphoglyceraldehyd (PGA) 1. Táút caí caïc cáu trãn âãöu sai. NAD. Acid Lipoic. D. B. E. TPP. NADP vaì Fructo 1-6 Di Phosphatase. Phosphorylase. 4. CO2 33. NAD. Fructose 6   → F 1-6 Di  cáön: A. Phosphorylase. YHDP2 2008 . 4. 4 81. D.

Lactat. C. 129 ATP. B. Pyruvat. C. 39 ATP. 2 ATP. C. B. B. åí giai âoaûn naìo coï sæû tham gia cuía enzym Aldolase: (1) Glucose (2) G6  (3) F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (PGA) YHDP2 (5) 2008 . E. NADPHH+. B. Alcol Etylic pyruvat. Thoaïi hoïa Glucose theo con âæåìng Hexose Di - yãúm khê (åí vi sinh váût) cho saín pháøm cuäúi cuìng laì: A. C. E. 3 ATP. 43. 3 ATP. Thoaïi hoïa Glucose theo con âæåìng Hexose Di- trong âiãöu kiãûn yãúm khê (åí ngæåìi) cho saín pháøm cuäúi cuìng laì: A. 39 ATP. Glucose  → G-1-  → G-6-  → Täøng håüp maûch thàóng  → Täøng håüp maûch nhaïnh.Thoaïi hoïa Glucid (âi tæì Glycogen) theo con âæåìng Hexose Di  âiãöu kiãûn hiãúu khê cho: A. Pyruvat. 44. B. D. CO2. D. Lactat. Thoaïi hoïa Glucid (âi tæì Glucose) theo con âæåìng Hexose Di - trong âiãöu kiãûn yãúm khê cho: A. E. C. D. Acetyl CoA. Thoaïi hoïa Glucid (âi tæì Glycogen) theo con âæåìng Hexose Di  trong âiãöu kiãûn yãúm khê cho: A. 39 ATP. D. 38 ATP C. B. 138 ATP. Glucose  → G-6-  → G-1-  → Täøng håüp maûch thàóng  → Täøng håüp maûch nhaïnh. 3 ATP. 2 ATP. Chu trçnh Pentose chuí yãúu taûo ra: trong âiãöu kiãûn E. Quaï trçnh täøng håüp Glycogen tæì Glucose theo tuáön tæû seî laì: A. trong 40. 3 ATP. Lactat. Phospho enol pyruvat. 129 ATP. 38 ATP. 38 ATP. 38 ATP. E. G-1-  → G-6-  → Glucose  → Täøng håüp maûch thàóng  → Täøng håüp maûch nhaïnh. 39. 45. B. 39 ATP. D. Trong chuäùi phaín æïng sau. 138 ATP. D. E.2014 Phospho Dihydroxy Aceton(PDA) . Thoaïi hoïa Glucid (âi tæì Glucose) theo con âæåìng Hexose Di  trong âiãöu kiãûn hiãúu khê cho: A.H2O vaì ATP. Acetyl CoA. 41. D. 2 ATP C. E. Glucose  → G-1-  → G-6-  → Täøng håüp maûch nhaïnh  → Täøng håüp maûch thàóng. E. 38. Acetyl CoA. 2 ATP. C. D. B. Nàng læåüng cho cå thãø sæí duûng. Alcol Etylic.Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus 37. 42. Glucose  → G-6-  → G-1-  → Täøng håüp maûch nhaïnh  → Täøng håüp maûch thàóng. Phospho enol A.

D. Trong quaï trçnh täøng håüp Glucose tæì Pyruvat. 3 âån vë C tæì Cetose âãún Aldose. 49.2014 . Táút caí caïc cáu trãn âãöu sai. Trong chuäùi phaín æïng sau. åí chuäùi phaín æïng sau. (2) C. E. 6G-6- + 12 NADP+ + 6H2O → 5G-6- + 6CO2 + 12 NADPHH+. Glucose tæû do âæåüc taûo ra åí gan laì do gan coï Enzym: A. 1 âån vë C tæì Cetose âãún Aldose. Phaín æïng täøng quaït cuía chu trçnh Pentose Phosphat: A. 48. (1) B. 3 G-6-+3NADP++ 3H2→ G-6- + P Glyceraldedyd + 3NADPHH+ +3CO2 C.6 Di  2008 . F 1-6 Di PhosphataseC. B. 6 G-6- + 6NADP+ + 6H2O→ 5 G-6- + 6NADPHH+ + 6CO2. Phosphorylase. 51. B. Glucose 6 Phosphatase. 2 âån vë C tæì Aldose âãún Cetose C. Glucose 6 Phosphat dehydrogenase. Glucokinase. Trans aldolase laì enzym chuyãøn nhoïm: A. (5) 46. 2 âån vë C tæì Cetose âãún Aldose. 3 âån vë C tæì Aldose âãún Cetose. E. (1) Cactus B. (3) D. (4) E. B. (2) (5) C. E. 2 âån vë C tæì Aldose âãún Cetose C. Trong chu trçnh Pentose Phosphat. 3 G-6- + 3NAD+ + 3H2O → 2 G-6-+ Glyceraldedyd + 3NADHH+ +CO2 D. (5) 47. (4) E. 6 G-6- + 12NAD+ + 6H2O → 5 G-6- + 12NADHH+ + 6 CO2. (3) Phospho Dihydroxy Aceton(PDA) D. åí giai âoaûn naìo coï sæû tham gia cuía enzym Glucose kinase: (1) Glucose (2) G6  (3) F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (PGA) A. Trong chu trçnh Pentose Phosphat. D. D.Trắc nghiệm Hóa sinh A. 2 âån vë C tæì Cetose âãún Aldose. Transcetolase laì Enzym chuyãøn nhoïm: A. giai âoaûn naìo laì khäng thuáûn nghëch våïi quaï trçnh thoaïi hoïa Glucose: G (1) G6  (2) F6  (3) YHDP2 F1. E. 50. 3 âån vë C tæì Cetose âãún Aldose. 3 âån vë C tæì Aldose âãún Cetose. B.

1. 3 C. 4 E. Chu trçnh Urã. Chu trçnh β Oxy hoïa. 3 52. Chu trçnh Krebs. Táút caí caïc cáu trãn âãöu sai. 1. E. Chu trçnh Cori. Lactat âæåüc chuyãøn hoïa trong chu trçnh naììo: A. 4 B. B. D. C.2014 . 2. 3. 1. 2 D.Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus (4)  Glyceraldehyd  Dihydroxy Aceton A. YHDP2 2008 .

Adrenalin. Phosphoglycerat. Glucagon. D. Tàng täøng håüp Glucose thaình Glycogen. C. Glucagon. ACTH. B. 1. Giaím hoaût hoïa enzym Glucokinase. Pyruvat. B. Insulin. Giaím acid cetonic trong maïu. Oxaloacetat. E. Dihydroxyaceton. Glucocorticoid.6 Di Phosphat. E. nhu cáöu täúi thiãøu haìng ngaìy cáön: A. Glucocorticoid. D. E. acid amin. 180g Glucose.2014 .5 58. 1. Tàng sæí duûng Glucose åí tãú baìo. Lactat. ADH. E. Insulin. caïc saín pháøm trung gian cuía chu trçnh Krebs. Adrenalin. tàng quaï trçnh tán taûo âæåìng. Glucagon. Lactat. Vasopressin. 380g Glucose. 3. C. tàng täøng håüp Glucose tæì caïc saín pháøm trung gian nhæ Pyruvat. Glucagon. B. B. Glucose 6 Phosphat. 54. ÅÍ bãûnh âaïi âæåìng thãø phuû thuäüc Insulin. giaím quaï trçnh täøng håüp Glucose thaình Glycogen. Adrenalin. C. Tàng phán ly Glycogen thaình Glucose. B. Sæû täøng håüp Glucose tæì caïc acid amin qua trung gian cuía: A. 5. 3.Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus 53. Tàng thoaïi hoïa Glucose cho nàng læåüng. Glucagon. Adrenalin. C. Lactat. D. Caïc näüi tiãút täú naìo sau âáy coï vai troì laìm tàng âæåìng huyãút: A. Tàng sæí duûng Glucose åí tãú baìo. giaím quaï trçnh âæåìng phán.4 E. MSH. 2. Tàng caïc thãø cetonic trong maïu. 55. Oxytocin. Tàng âæåìng phán. Giaím Acetyl CoA trong maïu. Haîy choün táûp håüp âuïng. 1. bãûnh nhán thæåìng chãút trong tçnh traûng hän mã do toan maïu. MSH. 2. Insulin. Adrenalin D. ADH. 80g Glucose. Fructose 1. 280g Glucose. træåìng håüp naìy thæåìng do: 1. Caïc näüi tiãút täú naìo sau âáy coï vai troì âiãöu hoìa âæåìng huyãút: A. Prolactin.4 D. Lactat. caïc saín pháøm trung gian cuía chu trçnh Krebs. Phosphoglycerat. C. E. Pyruvat. 57. tàng quaï trçnh âæåìng phán vaì æïc chãú quaï trçnh tán taûo âæåìng. giaím sæí duûng Glucose åí tãú baìo. 44g Glucose cho hãû tháön kinh. 2 B.3 C. Insulin. Phosphoglycerat. Glucagon. Prolactin. YHDP2 2008 . ACTH. ÅÍ ngæåìi træåíng thaình. Pyruvat. Adrenalin. Oxytocin. Adrenalin D. A. Insulin laì näüi tiãút täú laìm haû âæåìng huyãút do coï taïc duûng: A. 4. giaím sæí duûng Glucose åí tãú baìo. 56.

C. Monosaccarid E. C.Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus 59. Polysaccarid B.2014 CH2OH . Saín pháøm thuíy phán cuäúi cuìng cuía glucid træåïc khi âæåüc háúp thuû laì: A.Cäng thæïc cuía β Fructofuranose: A. Oligosaccarid. 69. HOH2C E. CH2OH HOH2C HO OH HO HO HO YHDP2 OH 2008 . Acid amin. Trisaccarid. CH2OH CH2OH CHOH OH CH2OH H HO OH OH H HO CH2OH HO CH2OH HO OH D.. D. B.