PADHUKUHAN MENDHANG SURUHAN

Ana desa banjar dawa dumunung aneng tepining kali Kenanga, lah punika ingkang awasta padhukuhan Mendhang Srayan inggih sinebat dhukuh Mendhang Suruhan. Asri lamun dinulu labet taksih prawan dereng kajamah dening mekaring kahanan. Papane waradin, marga-marga tinalasah sela seta, selane sinasap pasir jenar cinampur padhas linebur. Taru turi turusing marga katingal ngrembaka, rone tumiyung

manglung dadya payung, hangayomi uruting dianggung. gegodhongan, Pategalan kinembong taneman ijeming pala

sawarnining

pinantha-pantha. Palawija tinon ngrembaka, pala gumantung rone mentiyung, pala kasimpar katingal gumelar, pala kapendhem wohe

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

hambiyeg. Datan kantun pari gaga wus katon gumrining krana handungkap ing mangsa panen. Katiyuping maruta manda katingal lembak-

lembak kadya ombaking tambak ing wanci sandyakala. Padoning desa rinengga sendhang, toyane bening pinager sela tinundha-tundha, nenggih punika ingkang awasta sendhang Gendhayakan. Sahari-hari dadya pasabaning kenya lan wanita kang hangangsu toya, naratas ilining tirta tilasing pasiraman, tinalangan hanjog mring pesabinan, kekucahe manjing mring blumbang, dadya pasabaning menthok lan meri. Sinten ta tetuwangganing dhusun Mendhang Suruhan? lah punika kang nami Ki Sagotra. Pangkat bekel dhasare prigel, pawakan kandel watak mbandhel nanging bandel tur kendel.
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Pesambenira dadya blantik, nadyan bathine sithik nanging khalal, pramila mboten nama mokal lamun Ki Sagotra sugih kanca, labet jangkep ing tatakrama, nora sembrana kepara nengenaken luhuring agama. Nuju dinten Selasa Pon, wancine surya mangrangsang. Ki Sagotra lenggah aneng

pendhapa, katingal sungkawa katitik saking lekering wadana kang pindha sasadara karahinan. Denira mrihatinaken lelampahanira wus

sawetawis candra, krana anggenira palakrama klayan Niken Winihan wus watara sapta warsa, parandene engga dinten mangke dereng atut kaya lumrahe wong bebojoan. Japa mantra, syarat sarana, pengasihan jaran goyang wus

katamakaken, nanging tiwas ngentekke dupa sak sirahing dirada, parandene tan lebda ing karya.
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Saben wengi turune njaba, lamun nusul kepingin kumpul, anane hamung cuwa labet korine kinancing rapet dening sang garwa. Sru denira kasmaran bebasan kaya ngidham

cempaluk, nanging Niken Winihan pijer semaya mbenjang ngentosi sileming palwa. Saking wantere denira ngampet, prasasat kaya wong lali purwa duksina. Mangan nora doyan, turu mangsa merema, bebasan adus kewala nganti tan kober. Rikma panjang ngantya gimbal, modhal-madhul den ore prapteng wadi gang. Wus sawetawis denira lenggah, parandene sang garwa malah ngungkuraken. Mangkana wuwuse ki Sagotra hangudarasa sinandhang. marang lelakon kang lagya

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo