Jesen Opis

Neki kažu da je to najljepše godišnje doba.Puno predivnih boja i plodova.Žute dunje,crvene jabuke,zelene paprike,plavo grožđe,itd. tek liš!e na drve!u"#pektar boja neopisive ljepote.Pro!i kroz šu$u u jesen,pravo je uživanje.%areno liš!e pršti pod noga$a,a sunce se probija kroz granje,i sve postaje zlatno,narandzasto,crveno,ruži&asto,s$eđe.#vijetlo plavo nebo sa bije$ vunasti$ obla&i!i$a,i sunce koje grije, a ne prži kao ljetno.'ozreli plodovi divno $irišu. u polji$a pjes$a zrikavaca koji se spre$aju za zi$ski san.(nogi pjesnici su opisali jesen kao divno doba $irisa,boja i zrenja.Jesen je uvijek bila inspiracija u$jetnici$a. #a$o sve i$a svoj kraj pa i ta ljepota.)ada po&nu jesenje kiše sve postaje sivo,t$urno i tužno. i taj tonor kiše i$a svoje draži.#itne kapi $onotono i uspavljuju!e lupkaju po prozorsko$ staklu.Jednoli&an šu$ vode iz oluka isto djeluje s$iruju!e.*ijepo je šetati po sitnoj jesenjoj kiši koja lupka po kišobranu.Priroda se polako spre$a za zi$ski san.+rava postaje žuta i s$edja,a drve!e gubi svoju šarenu odje!u.#je!a$ se slijede!ih stihova na koje sa$ nekad naišla,i koje sa$ zbog njihove ljepote zapa$tila.(isli$ da su to bili stihovi ,ojislava -li!a posve!eni jeseni. ./askaljani puti Otišle su laste )išoviti dani 'aljina ih skriva *iš!e vene žuti #iva $agla pala Na okisloj grani ,rh usnulih njiva..