Φυσική

ο

κκααττεεύύθθυυννσσηηςςȱ

ΘΕΜΑ 1
Να γράψετε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση.
1.
Kατά τη διάρκεια µιας περιόδου µιας γραµµικής αρµονικής ταλάντωσης σώµατος, η κινητική
ενέργεια γίνεται τριπλάσια της δυναµικής του ενέργειας:
α. µία φορά
β. δύο φορές
γ. τέσσερις φορές
δ. οχτώ φορές.
Μονάδες 4
2.
Εκτρέπουµε ένα σώµα κατά d από τη θέση ισορροπίας του και αυτό εκτελεί γραµµική αρµονική
ταλάντωση. Αν είχαµε εκτρέψει το ίδιο σώµα κατά 2d, τότε θα εκτελούσε ταλάντωση µε:
α. διπλάσια ενέργεια
β. διπλάσια περίοδο
γ. διπλάσια συχνότητα
δ. διπλάσια µέγιστη ταχύτητα.
Μονάδες 4
3.
Η επιτάχυνση ενός σώµατος που εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση:
α. έχει φορά πάντα αντίθετη από τη φορά της ταχύτητας
β. είναι µηδέν όταν η ταχύτητα είναι µηδέν
γ. ελαττώνεται κατά µέτρο όταν αυξάνεται η κινητική ενέργεια ταλάντωσης
δ. ελαττώνεται κατά µέτρο όταν αυξάνεται η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης.
Μονάδες 4
4.
Ένα σώµα µάζας m συνδέεται µε το ένα άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k
και εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα f.Αντικαθιστούµε το σώµα µε ένα άλλο µάζας
9m.H συχνότητα της ταλάντωσης του νέου σώµατος είναι:
α. f / 3
β. 3f
γ. 2f
δ. 4f.
Μονάδες 4
5.
Ένα σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση πλάτους Α και ολικής ενέργειας Ε. Στη θέση
A
x=+ :
2
E
α. έχει δυναµική ενέργεια
2
E
β. έχει κινητική ενέργεια
4
γ. έχει κινητική ενέργεια ίση µε τη δυναµική
3E
δ. έχει κινητική ενέργεια
.
Μονάδες 4
4

A B π π 3 t (s) 0 4 Μονάδες 3 γ) Η περίοδος ταλάντωσης του σώµατος Β είναι ίση µε 12 s. Μονάδες 3 δ) Τη χρονική στιγµή t=4 s τα δύο σώµατα έχουν την ίδια ταχύτητα.6.Να αιτιολογήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις σωστές και ποιες είναι λανθασµένες. Μονάδες 3 β) Η κυκλική συχνότητα ταλάντωσης του σώµατος Α είναι ίση µε π rad/s.τ. 1 / 3 γ. α) Τη χρονική στιγµή t=0 και τα δύο σώµατα έχουν µέγιστη κινητική ενέργεια. ε. που εκτελούν δύο σώµατα Α και Β σε συνάρτηση µε το χρόνο. Στην γ. είναι µέγιστη η κινητική του ενέργεια ισούται µε µηδέν. Η δύναµη που δέχεται ένα σώµα που εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση όταν διέρχεται από τη A θέση x1 = − έχει διπλάσιο µέτρο από τη δύναµη που δέχεται όταν διέρχεται από τη θέση x 2 = − A . π γ. Η συνολική δύναµη που δέχεται ένα σώµα που εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση είναι ανάλογη του χρόνου.τ. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 2ο 1. γράφοντας δίπλα στο γράµµα αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό. Μονάδες 3 2. η φάση της ταχύτητας προηγείται της φάσης της αποµάκρυνσης κατά rαd . αν η πρόταση είναι λανθασµένη. Μονάδες 1 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Ένα σύστηµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση. Ένα σώµα που εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση διανύει σε ίσους χρόνους ίσα διαστήµατα.α. Τη χρονική στιγµή που η ταχύτητα του σώµατος είναι ίση µε υ = ± 3 υmαx το πηλίκο της κινητικής προς τη δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης 2 είναι: α. 3 β. 2 β. Στο διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή της φάσης δύο ανεξάρτητων µεταξύ τους απλών αρµονικών ταλαντώσεων ίδιου πλάτους. Τη χρονική στιγµή που η επιτάχυνση ενός σώµατος που εκτελεί γ. 1 δ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. Μονάδες 5 . α. αν πρόταση είναι σωστή ή Λάθος. 2 δ.α. 2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

60% του πλάτους δ. = συν = 4 4 2 ΘΕΜΑ 4ο Σώµα m=4Kgr είναι δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=400N/m το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο.Tην χρονική στιγµή t=0 ο ταλαντωτής διέρχεται από την θέση x = A 2 µε θετική ταχύτητα. την ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση και την ταχύτητα του βλήµατος u1 Μονάδες 6 β.1m σε χρόνο ∆t=5s. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ 3ο Ένας ταλαντωτής εκτελεί 10 πλήρεις αρµονικές ταλαντώσεις πλάτους Α=0. Να βρείτε: 2 α. να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης . Να βρείτε: α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. την µέγιστη τιµή της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Μονάδες 6 δ.3. Αρχικά το σώµα ισορροπεί ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε το ελατήριο στο φυσικό του µήκος και την χρονική στιγµή t=0 ένα βλήµα µάζας m1=5Kg που έρχεται από δεξιά µε ταχύτητα u1 συγκρούεται πλαστικά µε το σώµα m και δηµιουργείται συσσωµάτωµα . . Μονάδες 1 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.3m. ηµ π π 2 . να βρείτε την µεταβολή της ορµής του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση µέχρι την στιγµή που το συσσωµάτωµα επιστρέφει στην θέση ισορροπίας του για πρώτη φορά Μονάδες 7 ∆ίνεται ηµπ = 0. Η µέγιστη επιµήκυνση του ελατηρίου από το φυσικό του µήκος µετά την κρούση είναι Α=0. 64% του πλάτους. της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του συσσωµατώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο θεωρώντας θετική φορά την φορά που είναι αντίθετη της αρχικής ταχύτητας του βλήµατος Μονάδες 6 γ. η αποµάκρυνσή του έχει απόλυτη τιµή ίση µε το: α. 40% του πλάτους γ. Ένα σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση. 20% του πλάτους β. την γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης Μονάδες 6 β. συνπ = −1 . τον ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση Μονάδες 6 δ. Τη χρονική στιγµή που το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος είναι ίσο µε το 80% του µέτρου της µέγιστης ταχύτητας. την αρχική φάση της ταλάντωσης Μονάδες 6 γ. το χρονικό διάστηµα που απαιτείται ώστε ο ταλαντωτής να φθάσει σε ακραία θέση της ταλάντωσης για πρώτη φορά Μονάδες 7 ∆ίνεται π2=10.

00΄. Στο Τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία. 2. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο. 3. 4. ȱ ȱ ȱ ȱ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ sygchrono-edu. Να γράψετε το Ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τις 11. Να γράψετε τις Απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο στυλό. εξεταζόµενο µάθηµα). Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.̈Δ΍ΐνΏΉ΍΅DZȱ̙ǯȱ̍΅ΘΉΆΣΘ΋ΖȱȮȱ̈ǯȱ̏΅ΑΓΙΗΣΎ΋ȱ Καλή επιτυχία! Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 1. 6.gr 4 .

Φυσική κκααττεεύύθθυυννσσηηςς ΘΕΜΑ Α 1-γ 2-δ 3-γ 4-α 5-δ 6 α-Λ β-Λ γ-Σ δ-Λ ε-Σ ΘΕΜΑ B 1. B π 6 s ∆t 4 − 0 6 δ) Η πρόταση είναι λανθασµένη διότι: π π π  π π  υΑ = υmax. 1 3 2 3 2 mυ2 υmax υmax 2 K K υ 2 4 4 = = = 2 = = = 3.Β συν(ωB ⋅ 0 + ) = υmax. Α συνωΑ t ⇔ υΑ = Aσυν  t  = Aσυν  4  = − A 4 4 4  4 4  π π π π π υΒ = υmax.Β συν(ωB t + ) ⇔ υΒ = Aσυν( ⋅ 4 + ) = − A 3 6 6 3 6 2. 1 2 U E − K 1 mυ2 − 1 mυ2 υmax − υ2 υ2 − 3 υ2 υmax max max max 2 2 4 4 3.gr 1 . 80 8 64 2 1 1 64 2 64 υ= υmax ⇔ υ = υmax ⇔ υ2 = υmax ⇔ mυ2 = m υmax ⇔ K = E και 100 10 100 2 2 100 100 36 1 36 1 36 2 6 60 E=K+U⇔U= E ⇔ Dx 2 = DA 2 ⇔ x 2 = A ⇔x=± A=± A.Β συν(ωB t + ) ⇔ υΒ = υmax.ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ .Β ⋅ 3 3 2 Άρα µέγιστη κινητική ενέργεια την t=0 έχει µόνο το κινητό Α. ΘΕΜΑ Γ Α. Η χρονική εξίσωση της ταχύτητας για κάθε κινητό είναι της µορφής υ = υmax συν(ωt + φ Ο ) άρα υΑ = υmax. Η συχνότητα της απλής αρµονικής ταλάντωσης είναι συχνότητα είναι ω = 2πf = 4π (rad / sec) . f = N 10 = Hz = 2 Hz 5 t εποµένως η κυκλική .ΠΑΛΛΗΝΗ sygchrono-edu. = ⇔ ωΑ = β) Η πρόταση είναι λανθασµένη διότι: ωΑ = 4 s ∆t 4 − 0 π 2π π− rad ∆φ π 3 ⇔ω = γ) Η πρόταση είναι σωστή διότι: ωB = = άρα TB = 1 ⇔ TB = 12s . Σωστή απάντηση είναι η γ. α) Η πρόταση είναι λανθασµένη. ∆φ π − 0 π rad .Α π π 1 υΒ = υmax. Σωστή απάντηση είναι η α.ΑΘΗΝΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . 100 2 100 2 100 10 100 Η αποµάκρυνση έχει απόλυτη τιµή ίση µε το 60% του πλάτους.Α συν(ωΑ t + 0) ⇔ υΑ = υmax. Α συν0 = υmax.

4 Γ.ΠΑΛΛΗΝΗ sygchrono-edu. Για τον λόγο αυτόν θα λύσω το πρόβληµα: .∆. Για να γράψω την εξίσωση αποµάκρυνσης-χρόνου θα υπολογίσω την αρχική φάση της ταλάντωσης. Για να βρούµε την αρχική φάση της ταλάντωσης θα λύσουµε το πρόβληµα π    2 ( 1 ) = + φ κπ A 2 ο   A 2 π x =  4 t =0⇒ = Aηµφο ⇒ ηµφο = ηµ ⇒  ⇒ 2 ⇒ 3 π 2 4 φ = 2κπ + u  0  (2)    ο  4 π   = rad  φ ο   4 ⇒  φ = 3π rad   ο  4 π από αυτές τις δύο λύσεις θετική ταχύτητα την t=0 δίνει η φο = rad άρα αυτή είναι η δεκτή λύση.Β. m1u1 + 0 = (m + m1 )Vmax ⇒ u1 = (m + m1 )Vmax = 3.ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ .Ο.6m / sec m1 Β. Για να βρούµε το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να φθάσει το σώµα σε ακραία θέση για πρώτη φορά στην εξίσωση αποµάκρυνσης-χρόνου θα απαιτήσουµε να είναι x=A και θα βρούµε την µικρότερη χρονική λύση: A = Aηµ (4πt + π / 4) ⇒ ηµ (4πt + π / 4) = ηµ 4πt + π / 4 = 2κπ + π / 2  π ⇒  2 4πt + π / 4 = 2κπ + π − π / 2 =0 κ  → ⇒ t = 1 / 16 sec ΘΕΜΑ ∆ Α.gr 2 .3m / sec = 2m / sec m + m1 9 Eφαρµόζω την αρχή διατήρησης της ορµής για την κρούση των δύο σωµάτων για να υπολογίσω την ταχύτητα του βλήµατος: Α. Επειδή η σύγκρουση των δύο σωµάτων γίνεται στην θέση ισορροπίας της ταλάντωσης η ταχύτητα που έχει το συσσωµάτωµα αµέσως µετά την σύγκρουση είναι µέγιστη εποµένως θα ισχύει: Vmax = ω A = κ 400 A= 0.ΑΘΗΝΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . Η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης είναι u max = ω Α = 0.4π ( m / sec) Ενώ η µέγιστη επιτάχυνση της ταλάντωσης είναι amax = ω 2 Α = 16(m / sec 2 ) ∆.

Η µεταβολή στην ορµή του σώµατος είναι     ∆p = pτελ − pαρχ ⇒ ∆p = (m + m1 )Vmax − [− (m + m1 )Vmax ] = 36 Kgr ⋅ m / sec ̈Δ΍ΐνΏΉ΍΅DZȱ̙ǯȱ̍΅ΘΉΆΣΘ΋ΖȱȮȱ̈ǯȱ̏΅ΑΓΙΗΣΎ΋ȱ .3ηµ (20t / 3 + π )( S .ΑΘΗΝΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . Για να βρούµε την κυκλική συχνότητα εξίσωση αποµάκρυνσης-χρόνου γίνεται: ω= φο = πrad εποµένως αυτή είναι η κ = 20 / 3rad / sec m + m1 εποµένως η x = 0. ∆.ΠΑΛΛΗΝΗ sygchrono-edu. Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος είναι: ∆Κ ∆W ΣF ⋅ ∆x = = = ΣF ⋅ u = 0 ∆t ∆t ∆t γιατί αµέσως µετά την σύγκρουση το σώµα βρίσκεται στην θέση ισορροπίας του στην οποία η δύναµη επαναφοράς του είναι µηδενική.ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ .) Γ.gr 3 .φο = 2κπ + π (1)  x = 0  t =0⇒ ⇒  ⇒ 0 = Aηµφο ⇒ ηµφο = ηµπ ⇒  φ κπ ≺ = u 2 ( 2 ) 0     ο φο = πrad  ⇒  φο = 0rad  Από τις λύσεις αυτές αυτή που δίνει αρνητική ταχύτητα είναι η αποδεκτή λύση.I .