- Capitolul IX PLURALITATEA DE FĂPTUITORI

Pluralitatea naturală nu cere, însă, ca toţi participanţii să acţioneze cu vinovăţie. E posibil ca unii dintre participanţi să se afle în eroare şi, astfel, ei nu vor răspunde penal. Pluralitatea ocazională (participaţia a) existenţa a două sau mai multe persoane: autori, coautori, instigatori sau complici. b) Legătura subiectivă între făptuitori înainte sau în timpul săvârşirii actelor de executare -dacă această legătură se stabileşte după consumarea faptei, nu mai avem participaţie, ci suntem în prezența unor infracţiuni de sine-stătătoare (tăinuire, favorizare etc.) c) participarea cu acte materiale sau intelectuale -autorul și coautorii participă întotdeauna cu acte de executare - omplicele poate participa cu acte materiale sau intelectuale-!nstigatorul participă cu acte intelectuale d) săvârşirea de participanţi a aceleiaşi infracţiuni "n cazul infracțiunilor de simplă repetare (este vorba despre faptele care dob#ndesc un caracter infracţional doar o dată cu comiterea celui de-al doilea act, primul fiind contravenţie$ - dacă autorul se află la prima faptă şi este sancționat contravențional, complicele, c%iar dacă se află la a doua faptă nu va putea fi condamnat penal, pentru că nu poate exista complicitate în absența unui act de executare comis de către de autor si va fi sanctionat tot contraventional. - dacă autorul se află la a doua faptă i se va aplica pedeapsa pentru infracţiune. "n cazul complicelui său aflat la prima faptă există două soluții, în funcție de poziția psi%ică a complicelui. &stfel, dacă acesta ştia că își aduce o contribuție la săv#rșirea unei infracțiuni va fi sancţionat penal, iar dacă nu știe că a'ută la comiterea unei infracțiuni, se află în eroare de fapt şi va răspunde doar contravenţional. e) Participarea mai multor persoane să nu fie cerută de conţinutul natural sau legal al infracţiunii "n cazul pluralităţii constituite se consideră ma'oritar în doctrină și unanim în 'urisprudență că nu este posibilă participaţia în niciuna din formele sale. &ceasta pentru că legea incriminează ca acte de executare şi acele acte care, potrivit naturii lor, ar constitui acte de instigare sau de complicitate ( de exemplu, infracțiunea de asociere pentru săv#rșirea de infracțiunii sancționează ca act de executare )fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săv#rșirii uneia sau mai multor infracțiuni (...) ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri*. !n cazul pluralității naturale$ participația penală nu este posibilă, sub forma coautoratului. &ceasta deoarece fiecare persoană care participă cu acte de executare este considerat autor. +ar participația sub forma instigării sau complicității este unanim admisă în materia pluralității naturale (o per!oană in!ti"ă #oi $rați !ă %ntrețină raporturi !e&uale (in!ti"are la in$racțiunea #e ince!t !au le pune la #i!pozi ție %n ace!t !cop aparta'entul !ău (co'plicitate la in$racțiunea #e ince!t ( Autoratul (Coautoratul ,egătura subiectivă în cazul coautoratului poate să se stabilească at#t anterior începutului actului de executare, c#t şi pe parcursul desfăşurării actului de executare. !n cazul coautoratului e suficient ca toţi coautorii să participe cu acte de executare, dar nu este necesar ca acţiunea fiecăruia privită în mod izolat să producă rezultate prevăzute de norma de incriminare. "n cazul infracţiunii complexe în care există două acţiuni sau inacţiuni este posibil ca unul dintre coautori să săv#rşească o acţiune, iar al doilea pe cealaltă.

. . deoarece prin inacţiune fiecare își încalcă o obligaţie personal ( in$racțiunea #e ne#enunţare a co'iterii unor in$racțiuni art.sunt anumite ipoteze în care s-ar putea imagina și coautorat la infracțiunile din culpă. -totusi e posibil coautoratul în cazul infracțiunilor comisive prin omisiune ( %n !ituația părinților care re$uză !ă %și .nu este absolut necesar ca fiecare coautor să lezeze ambele obiecte 'uridice. cu excepţia celor caracterizate de pluralitatea constituită . fiind suficient ca un coautor să comită acţiuni prin care se aduce atingere obiectului secundar. producerea acestuia fiind determinată de efectul con'ugat a acţiunii coautorilor. iar celălalt o acţiune care vizează obiectul principal.. $ în cazul instigării legătura subiectivă nu se poate realiza dec#t înainte de luarea %otăr#ri de către autor.0)$ a in!ti"atorul %l #eter'ină pe autor !ă !ă*/rșea!că o $aptă pre*ăzută #e le"ea penală ce !e pe#ep!e0te cu o pe#eap!ă #e la 1 luni la un an( Dacă autorul co'ite o tentati*ă 0i !e #e!i!tă) #ar p/nă %n 'o'entul #e!i!tării !unt %ntrunite ele'entele con!tituti*e ale unei alte in$rac țiuni (!anc ționată) #e pil#ă) cu %nc. autorul co'ite o tentati*ă #e $urt ur'ată #e #e!i!tare) %n!ă) p/nă la 'o'entul #e!i!tării) a pătrun! $ără #rept %n locuința *icti'ei) $iin# %ntrunite ele'entele con!tituti*e ale in$rac țiunii #e *iolare #e #o'iciliu( 2n acea!tă ipoteză) at/t autorul) c/t și in!ti"atorul *or $i !anc ționa ți cu pe#eap!a pre*ăzută #e le"e pentru in$racțiunea #e *iolare #e #o'iciliu( . distingem între instigare perfectă și. (art -/ al . . în măsura în care toţi au participat cu acte de executare.i!oarea #e la o lună la 1 luni ) autorul *a $i !anc ționat %ntre ace!te li'ite #e pe#ea!pă) iar in!ti"atorului %i *a $i aplicată o pe#eap!ă cuprin!ă %ntre aceleași li'ite( . -.. în măsura în care există o cooperare obiectivă între coautori și sunt animați de aceeași finalitate (c%iar dacă nu cea prevăzută de legea penală) (#ouă per!oane *or !ă tran!porte o "rin#ă #e 'are "reutate și) #in cauza neatenției lor) o !capă #e la un eta+ !uperior) iar acea!ta ca#e și *ată'ă inte"ritatea corporală a unui terț( c) infracțiunile omisive.instigarea neurmată de executare se va sancţiona cu pedeapsa prevăzută pentru fapta efectiv comisă.. .). !n funcție de modul în care se exteriori"ea"ă$ instigare explicită sau implicită.instigarea este posibilă la toate infracţiunile.va exista coautorat şi în situaţia în care rezultatul a fost cauzat în mod nemi'locit de acţiunea unuia dintre autori. c) !n funcție de faptul dacă #otărârea a fost adoptată de instigat și acesta a trecut sau nu la executare.o parte a literaturii de specialitate consideră că nu se poate reține coautoratul. pen. . !nfracțiuni care nu pot fi săv#rşite în coautorat$ a) infracţiunile caracterizate de o pluralitate naturală sau constituită (toti sunt autori) b) infracţiunile cu autor unic (care se comit în persoană proprie) .instigare cu un singur instigator.rănea!că $iul In!ti"area a) upă numărul de persoane care instigă . respectiv imperfectă. respectiv instigare realizată de mai multe persoane împreună (coinstigatori).pro!tituţia) e*a#area) #ezertarea) 'ărturia 'incinoa!ă etc( c) infracţiunile din culpă. dacă p#nă în momentul desistării autorul a săv#rşit o altă infracţiune.e posibil ca acţiunea fiecărui autor privită izolat să nu producă rezultatul. .

instigatorul să primească o pedeapsă mai severă dec#t autorul.. .). -. "n caz contrar. &stfel.infracţiunea de nedenunţare a unor infracţiuni (art. pen. vom putea fi în prezența unei complicități intelectuale. -. !mpiedicarea consumării faptei este o cauză de nepedepsire specifică participației. +acă există o legătură subiectivă. Prin e&cepţie) uneori) co'plicitatea ne"ati*ă e!te !ancţionată ca in$racţiune #e !ine !tătătoare. ce corespunde de cele mai multe ori cauzei de nepedepsire a împiedicării producerii rezultatului din materia tentativei. . 2u există o faptă de complicitate neurmată de executare. complicitatea negativă nu se pedepseşte.1unt susceptibile să se răsfr#ngă şi asupra altor participanţi. "n dreptul rom#nesc. -454 . suntem în prezenţa unei complicităţi intelectuale. în cazul infracțiunii de delapidare prevăzute de art.Co'plicitatea a) %omplicitatea materială &ctul complicelui poate fi în sine un act fără relevanţă penală (de exemplu.. în caz concret.) !n materia participației. A3Coaut(4I4C !erar%izarea formelor de participaţie nu se impune în mod obligatoriu în ceea ce priveşte pedeapsa concret aplicată.). b) circumstanţe personale de individuali"are . în măsura în care le-au cunoscut şi le-au prevăzut (calitatea de gestionar sau de administrator. împrumutarea unui ve%icul cu care autorul va săv#rşi infracţiunea) sau poate constitui prin el însuşi o faptă prevăzută de legea penală (de exemplu. în principiu suficientă pentru a atrage nepedepsirea. pen.3 . pen. fiind necesară împiedicarea consumării faptei. e posibil ca.se referă la anumite calităţi ale unui participant. complicitatea nu se pedepseşte dec#t în măsura în care autorul a trecut la executare. deşi autoratul este o formă mai gravă dec#t instigarea. desistarea nu este. Circu'!tanțele ircumstanţele personale pot fi clasificate în$ a) circumstanţe personale subiective $ privesc starea sau poziţia psi%ică a autorului (participantului) faţă de urmarea faptei săv#rşite $ nu se răsfr#ng niciodată asupra altor participanţi. dar uneori c%iar și desistării. omisiunea sesizării organelor 'udiciare (art. omplicitate !nstigare Elementul esential$ momentul stabilită ulterior luării %otăr#rii de anterior luarii %otararii de catre stabilirii legaturii subiective către autor autor efecte îi întăreşte %otăr#rea de'a luată îl determină pe autor să ia %otăr#rea %omplicitatea negativă se realizează atunci c#nd complicele asistă la săv#rşirea acţiunii de către autor (si nu face nimic pentru a o impiedica). transmiterea unor documente cu caracter secret). b) %omplicitatea intelectuală 1pre deosebire de instigare. fără ca între ei să existe o legătură subiectivă. 0entru a fi în prezenţa complicităţii materiale este necesar ca mi'loacele procurate de complice să fie puse efectiv la dispoziţia autorului si ca aceste mi'loace să fi fost folosite efectiv de către acesta la săv#rşirea infracţiunii.

toți participanții vor urma să răspundă pentru aceasta. +in acest motiv. eilalți participanți ( ceilalți coautori. +acă actele săv#rşite p#nă în momentul împiedicării constituie o altă faptă prevăzută de legea penală.a) &utorul sau toți coautorii se desistă sau împiedică producerea re"ultatului &stfel. i se aplică pedeapsa pentru această faptă. +acă actele săv#rşite p#nă în momentul împiedicării constituie o altă faptă prevăzută de legea penală (care nu poate fi. b) 'n coautor împiedică consumarea faptei "n acest caz. fără a-l excepta pe instigator. deoarece art. pen. 38 . "n acest caz. se consideră că situația instigatorului nu trebuie să fie diferită față de cea a altui participant. nu va fi pedepsit dacă în cursul executării. respectivul coautor nu va fi pedepsit pentru tentativă. autorul sau toți coautorii vor fi nepedepsiți pentru tentativă. dar înainte de descoperirea faptei. și. iar pentru instigator se va putea reține instigarea neurmată de executare 6art. (4) . ci doar împiedicarea consumării faptei (care în ipotezele viitoare se vor identifica practic cu împiedicarea producerii rezultatului). c#nd este vorba autor (singura persoana care comite acte de executare) sau de toți coautorii. b) ( d)7 nu se va mai regăsi desistarea. "n consecință. instigatorului i se va aplica pedeapsa pentru această faptă . la care ne raliem fără rezerve. eventualii alți complici și instigatori ( vor urma să răspundă pentru tentativă la infracțiunea dorită. și anume. pen.7 dacă sunt îndeplinite condițiile. instigatorului îi vor fi aplicabile dispozițiile de drept comun ale art. "n măsura în care p#nă în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului. la fel și complicele sau complicii. -/ alin. 38 . "ntr-o a doua opinie. se referă la situa ția participantului care împiedică consumarea faptei. dar doar în această ipoteze. i se aplică pedeapsa pentru această faptă. în toate celelalte ipoteze 6lit. +acă actele săv#rşite p#nă în momentul împiedicării constituie o altă faptă prevăzută de legea penală. împiedică consumarea acesteia. acel complice nu va fi pedepsit pentru tentativă. autorul sau toți coautorii au comis o altă faptă prevăzută de legea penală. în consecință. d) 'n instigator împiedică consumarea faptei .ceilalți participanți ( autorul sau coautorii. pen. c) 'n complice împiedică consumarea faptei "n acest caz. în niciun caz infracțiunea distinctă de instigare neurmată de executare). eventualii alți complici și instigatori ( vor urma să răspundă pentru tentativă la infracțiunea dorită. %eilalți participanți ( autorul sau coautorii. eventualii complici și instigatori ( vor urma să răspundă pentru tentativă la infracțiunea dorită. desistarea poate produce efecte.