KAHYANGAN SURALAYA

Pucaking haldaka Himalaya, wonten teja

hangenguwung, punika sanes tejaning pandhita tapa, yekti punika sasana sramane para dewa. Jagat wetan ramyang-ramyang, jagad kulon maya-maya, ana cahya kadya uruping damar, nanging sunare hanelahi, dudu soroting surya candra ndaru klawan kartika, tuhu punika kaperbawan dening gumelaring Kahyangan Suralaya, inggih sinebat Kahyangan Ngondar-andir Bawana, Paku Jamur Kataliwarna, inggih awasta Kahywangan Ujung Giri Kaelasa ya Jonggreng Salaka. Ana padhang dudu padhanging rina, ana peteng dudu petenging wengi, pegating paningal kapantog uruping cahya hangenguwung, pating galebyar pating palancur lir kilat sisiring langit. Punika rerenggan tuwin pepasren ing kadewatan ingkang ing nguni piniji saking
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

sesotya, kayu sela mawateja nulya kasendhal mayang kinarya hanjangkepi rerenggan hing Suralaya. Tinon bale Araras Marcukundha winangun candhi tinundha, talundhage giri gora, saka guru kayon kang mawa teja, ompak geng sela kartika, jerambah tinalasah akik linebur, naratas prapteng talundhagan lir cinandhi, tepine ginaris runtut lan urut, ginapit selaka menur, pramila katingal sumorot mengku prabawa. Siang ratri datan kendhat, kinarya pratandha muhung sekar kastuba ingkang tinunu wonten luhuring beji. Kalamun sekar samya megar tandha wanci rahina, lamun sekar samya kudhup, yekti pratandha ing wanci ratri. Lah sinten ta ingkang dadya gegununganing kahyangan Suralaya, wewisik Sang Hywang Guru, Manikmaya, Hywang Jagad Karana, Jagadnata,

Hywang Jagad Girinata, ya Hywang Jagad Pratingkah, Hywang Nilakantha, Hywang Hutipati, Hywang

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Lengin, inggih Hywang Pramesthi, Randhuwanda, Samba, Hywang Caturboja, Adhityanirmala, Hywang Birawa, Dewaraja, Dewaesa, Hywang Mahadewa Budha, Isyaka, Pasupati, Pasuprabu, Hywang Prawata, Hywang Rudra, Dewa Syiwa, Siwahbudha inggih wewisik Hywang Wisesa. Hangratoni sanggya dewa, widadara, widadari, hapsara, hapsari miwah hangratoni jagad Triloka. Nuju ari Respati Hywang Guru miyos tinangkil wonten madyaning bale Araras Marcukundha, lenggah

dhampar Sela Kandha Warubinangun, sesemek Lembu Handini. Denira siniwaka kahayap para hapsari kang samya hangampil upacara kadewatan nenggih kayu klepu Dewandaru, gedhang mas pupus cindhe debog swasa, sekar mayang kang sarwi rukmi. Lenggahira Hywang Girinata kahadhep

tetuwangganing kahyangan nenggih jawata saking
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Sidik

Pangudal-udal

wewisik

Hywang

Naradha,

Naradadi, Hywang Kanekaputra, Kanekasabda, Resi Kanwakabudha, Dewaresi, Wategresi, Resi Anggana. Kasambet pisowanira jawata Kaendran wewisik Sang Hywang Endra, Hywang Sakra, Surapati inggih sang Resi Upadya. Lenggah mabukuh susilarja temah konjem tumungkul wedanane. Wusnya satata lenggah, Hywang Manikmaya sigra hamedhar sabda, mangkana wijiling pangandika ingkang kawiyosing lesan.

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo