1.

0 -

TAJUK Literasi Kritikal Dalam Konteks Pendidikan Tinggi: Suara Dari Sebuah Bilik Darjah Di Malaysia

2.0 -

RUJUKAN Koo Yew Lie,Wong Fook Fei,Kemboja Ismail,Chang Peng Kee,dan Mohd. Subakir Mohd Yasin, Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik,Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.

3.0 -

OBJEKTIF KAJIAN menakrif semula pembentukan makna dari suara, pengalaman dan wacana yang saling bersilang dan/atau bercanggah dengan idea perspektif ideologikal mengenai literasi dan kesedaran pengetahuan.

4.0 -

BAHAN KAJIAN Seorang pascasiswazah yang berumur tiga puluh lima tahun, bernama Zee. Melibatkan perakaman audio percakapan guru dalam kelas berpandukan rujukan utama kuliah.- percakapan guru dan refleksi pelajar.

5.0 -

BATASAN KAJIAN Kajian ini melibatkan lima orang pelajar pascasiswazah yang mengambil kursus bahasa dan literasi tetapi kertas ini hanya bertumpu kepada seorang pascasiswazah yang berumur tiga puluh lima tahun, bernama Zee.

bukan sekadar untuk tujuan . 8.0 - KAEDAH KAJIAN Kerangka pedagogi yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk membantu para pelajar berfikir secara kritikal melalui kedudukan subjek majmuk mereka. Ia menekankan intervensi pedagogik dan pembelajaran di mana guru dan pelajar bertindak berdasarkan kesedaran dan pengetahuan yang diperolehi daripada pengalaman kehidupan utama dan sekunder. tetapi disituasikan dan dikontekstualisasikan: Tinjauan ke atas profil pelajar.0 9.0 - TEORI KAJIAN Kesedaran Literasi Kritikal (Critical Literacy Awareness atau CLA).0 - HASIL KAJIAN Penemuan kajian menunjukkan bahawa pencakapan guru (teacher talk) dan intervensi melalui pedagogi CLA menpunyai hubungan silang budaya yang rapat dengan bahasa and budaya pelajar untuk membentuk pengalaman yang inklusif dan transformatif. 7. - 9.2 Pembentukan kesedaran: Kewarganegaraan global Institusi pelajaran tinggi harus menitikberatkan kesedaran literasi kritikal pelajar dalam melengkapkan dan memberi kuasa kepada (empowering) mereka.6. 9.1 KESIMPULAN -Literasi bukanlah autonomi.

10.0 MAKLUMAT KRITIS Penemuan kajian menunjukkan bahawa pencakapan guru (teacher talk) dan intervensi melalui pedagogi CLA menpunyai hubungan silang budaya yang rapat dengan bahasa and budaya pelajar untuk membentuk pengalaman yang inklusif dan transformatif.kebolehgunaan tenaga masa hadapan tetapi untuk membolehkan mereka memainkan peranan penyertaan (participatory roles) sebagai warganegara sejagat. .