P. 1
Health tips in tamil

Health tips in tamil

|Views: 29|Likes:
Published by knsaravana
tamil
tamil

More info:

Published by: knsaravana on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

1.

¿mæ) mgp¿mm
♦ Òa+qaa+aaoo J_jçg ¸ou¢aa+a.
♦ aoo+m ouoæo ¡u_a ±ccèaç]umç
ç¿og ¸ou¢.
♦ q¢ça, +uu+aqèaçg, _¿aq, uoccam
açgaad _]o ç¿+Ca ±dom.
♦ aa no]o Òa!a+ma+aa +qag ¸ou¢.
uooma+m _co ±ucao+a¿a, _¢ø C¡¢ç]ga, uç]a
±uo+aøa _g ±uuç__ q__g.
♦ ¿__a ¸ou¢a a+ua oc ¸ou¢ù u¿Ca
¡oog.
♦ Òouu_ ¸ou¢aa+a o+¢, uçça _o_u_a
auqa_a. ±d¿_ùqaom ¸ç_Juaù Cu+a_a; n!èauo
¸ca_a.
♦ [!çø C¡+a, Cu]çÒç+ouo, ¸qaaq çuo
C¡+a o¿ço, _ ¢ua Ca+o+_, +çCu], _o____
¸ou¢ua ¸qaaq ±uoo Ca+çç+o uo_u¸.
♦ ¸uu+ao a+g ooa_a, Òç+uuc ooa_a
¸ou¢aa+æm a+u_ù uamu¸çgam_m+.
♦ _¢çça Òa+]ùuuç ç¸a_a ___o
_ç__u¸ nmug ¸uuaa au¸uqùq.
♦ ¸ou¢uaù u__a uuça uoç]a gto__ùq
aucçgdog: "a+_o ±uo__a a_a_a ¿u_a¿a_a
Òu++_]! Cç+cCç++ qu+¢çCç++ - ç+a¿a_a
au¿]u¢ù uooC¡+aaa+¢¿a_+ a+¿u_a+
Òou¿]u¢ù u¿a+a o].¨
z. ¿mmaJ mgp¿mm
♦ ¸mm+Jù uça ¸]a ¿¸. +çCu], oæ__oo
q_u¸çga nmug ¿c ¡auaua. a+auça, _¢¿+ uça
_o__o ±do ¸Cç Òoùu ¸oo+m 14 a+o!Ca
¸mm+Jæga ±dog. ¡+a ]m¿a uamu¸çga qoæm
Òoùu ¸oø 82 a+o! __a.
♦ ¸mm+Jù uça auqa_a ¿aaa C¡+aad:-
ç¿ uaaç çuooo, _¿uaaç çuooo, noo+oç au
C¡+aad, noo+oç a+g C¡+aad, noo+oç uo C¡+aad,
Òç+uuc aaujça+m C¡+aad, o+aùqu,
¿uoaCa+o+_, ¿+ua aa] _u_ø Cu+m_uo. Cç_a,
¸mm+Jùu¿a Ca+çgè Òaaaùu¸a ¸mm+Jùuç a+uçuç
40 ¡+cad Òç+c+jg a+ùu¸og _jC¡+aauo ou¢oo
Cu+aaqa_a.
♦ a¿aca+a+uoua ou¢oo _uùu¸çga
___o ¸mm+J a+_a_ ±u¸.
♦ 20 a¢+a nuc¢do ¸mm+Jù uçç]o ±do
±æ+è açgaad: uoccam q-17 a.a. u-2-0.34 a.a. J-
0.18 a.a. +uu+aqèaçg-6 a.a. _¿aqèaçg 0.3 a.
♦ _¢ççaçjg uooma+a _¿ùuo+a¿a_
¸mm+J J_jç 'c+ma'.
♦ uçç aaujça+m Ca+o+_ad a+¢ua+a a+uo
o+j], a_a_ùq, uJ ajça Cu+m_o_u_ [a_o]o
¸mm+J ¿¢m.
♦ Òuua¿a_ q_u¸a Òoduo C¡+a _ua+a
¸mm+J ±çøa.
♦ _¢çççuçè +ç] Òaaog, +¢u ±_ùqauo
ogùu¸çgog, aoa_cuoè +ççùu¸çgog ¸mm+Jæm J_ùq.
♦ Òç+c+jg 40 ¡+cad _ùuççuç ±uuo+ad
Cçaç]o _C¢+aaaa+m uouoùq q_u¸a.
♦ ]¢+ç Ca+uc ç+açuçç çua_a ___o
¸mm+Jù uçèa+_a_ ±u¸.
§. @tqæpJJ mgp¿mm
a+aa ±uo__a Jo a¿çgoa _u+ad ±u¸.
J_ùu+a _c¸ a+aaç]m çoÒo+¿ u_]a_a ç¿ a¿çgo
_ua ±u¸. uo u_]ad o+¢uo q_u¸ççøa, ¸_ ¢uçuç
ouooaaøa +qauo nmuç+o, +¢aa, ao_ Cu+m_
Òu+¿cauoa aojg _o_u_è auaaa Cou¸a.
_cqm çuo: _çaa aaujça+m uuuo [a_a.
_cga_ù uoçuça Òa+¸a_a; au+o uuauoù Cu+a_a.
_cqm au: aua¿a_ a_jç uoçuça
Òa+¸a_a. u++uo go+_a.
_cqm a++q: auçuç ¸_a_a. a++qa_ù uoçuça
Òa+¸a_a. a++qù u+aç]o qu _¿jç+o ___a.
_cqm _çaa: uç!aa ±uc+a_a. am ___uoù
Òu¿a_a. _çaç]__ù uoa ç¿a.
_cqm ¡+a_: ¿cuc ¸a__a. Cç+ga_ù u+ua
çjg uouoùu+a_a.
_cqm ¿uo: au _o+èJ Òu_a. ç+g o¿ç]
±uc+a_a. qç] Òçoouc¢a. ¡umo+__o ¸]a!a_a.
¿uo u+aç]__ ¡oo uoçuçç ç¿a.
_cqm gu¢T¢o: ±com Òoùuçuç ___a
_o+èJua ±uc+a_a. gu¢T¢ga_ a_jç og ç¿a.
_c¸a Òa+¿ùq: _¸ùqù u+aç]__ ¡oo uoa ç¿a.
nooç _¢uçuç¢a ___a.
_cqm _uqaa+a: _¸ùqa_a _uqa a+aa_a
uoa ç¿a. _¸ùq C¡+a ¸a__a. ç+g o¿ç]a+_a. _u
__ u¿a_a.
_c¸a a+oad: ngaqa¿a_ù uoa ç¿a. uç!aa
q_u¸çga. a+oa¿a_ ___o ç¿a.
q. @ùnm mgp¿mm
♦ ¿mq _u]C¢oa+oo¿jg aùuo_+a ojç
uuaa+¢ _ùud uça, _ùCu+g a+ø1!o q_ucc _ùud
q¢cJa+o, ouo _u_jg, u+a¢+aom uça+a aojg
occg.
♦ _¢ççç]__è Òaj¡_a ç¿a
"_Ca+aaCo+um¨ _ùuoo a_]. ±]¢ù Cu+aua
¡_çga aa]¢a, _¢çççuçè +ç] Òaa¢a ___ga
_ç__u¸. Òç+c+jg ±uCu++ ±coo a_a_ùqa
ao+èJ¢a Ca¿a.
♦ ]m¿a _ùuuo Òam_ a+ùuc¸ ojç+o,
u_ad ogouc¢a. =_aoo quad, oo, _¢çça o¿ço
Cu+m_o_u_ _ùud çuc Òaa¢a.
♦ _ùuoo, qC¢+c±m- .8, Òa+¿ùq-1, a+aau¢
13.4 u+_ad ±dom. ço¢ uoccam q,u,J, Ca+qaa
Òu+cc+Jaa, Cu+m_uo¢a ±dom. nmCo, "¡+Òo+¿
_ùud a¿çgou¢ o¢c¸a¨ nm_ uçÒa+ç ±uuaCa.
♦ aoo¢uoè +_+_ùu+a_a ___ga,
_c_a¿aauoa Òa+oga aa]¢a _ç__u¸.
♦ _çjuça¿a_a _ùud ç¢o+a. _g ¡oo
aoaoaa. Cu]a+_a _çjuça¿a_ Coa uoçgù
uuajg ç¢o+a.
♦ _ùuoo ±do u+uu¢ açg ¿uoa_
ooua¢a, Òçoøa ç¿a. ¿uoaCa+o+_ ±doo+a¿a_
_g a+a¿jg, o+ç C¡+aa_a ¸¿ a¿jg.
♦ ¡¢aqç ço+èJ, ±_aaa o¢+ua, gtaaç]o
qoauo, ¡cçço Cu+m_ ¡¢aqa Ca+o+_a¿a_a a+uo,
a+uo ¿+ _ùud oça a+_ uçjg Òa+¸çç+o _ua
Òç!¢a.
♦ am ±uçùu+o+ac_ _ùud a+_ auoùq [aa,
qgç Òçmqa am ooøa ç¿ogcm, _ça¿a ¡¢aq
auco¿a qg ___o Òu_è Òaa¢a.
§. @ma)mg mgp¿mm
a¿a a+__a [+a, Òu+mm_a+a: _o+¢a_uo
±uoo ¸qaaq Ca+çgè auaçg ojç+o ±co
Òu+mm_a+a a+_a. Jo+ ±cauo ±ùqù Òu+!çç+_Cu+o
_¿a_a. Cç+oo o_cJ _¿a_a. Co+a_aCu+g a__+uç
aua o+a. ¸qaaq ¡+o_cJ q_u¸a. _o_u_Òaoo+a
_o+¢a_ ±uc+o ]+aao+a.
a+a ±_ùqaoo n!èao: _u, Òuu a+a
±_ùqaoo Òç+ouoa+m n!èao+? _o+¢a_uoa
Òa+u¸ a+uç Òaag u¿am+o _jç n!èao ¸c+_a. oc
_j]a+oo Òu¿au+¸ uu auc aao+ _çum
Ca+ma_d Òagç] ¡oa Òu_am_m+.
±_aaç]o ojg: Òooùu¸a u¢èaumua [aa
_o+¢a_ a+uçuçù u¿a o¿a ¸oog auaçg ±ua.
±co ¡uaèaga_: _o+¢a_øcm u+Jù uau_è
Ca+çg ¸u¢çg ¡uaèao ±do u+aç]o Cçaçga
_oçç+o, ¡uaèao [+ao¸a.
auCu+aa_: _o+¢a_uo oçaa u¸a_a ¿m
auaoo uoçga acc, C¡+a [+_a.
±c¿¸ çua: _uça Òa+u¸ aø+aa Òaag
¸çgcm _om u+o Ca+çgù u¿am+o ±c¿¸ çu¢a.
¿o ¿uoa_: ±o+jç _o+¢a_, ¸¿aaCo+
_o_u_ _qçgè ¿¢ua Òaag, _om Ò¡aæo
Jcquaaoø aojg a+ùuc ¿o¿uo [+_a.
6. §gJ mgp¿mm
njç oç a+aèaga_a: u+] +u¸ o¢o _¿J¢cm
ç¿ uaùuqaoø q]m+a du¢uaè Ca+çg a+Ò_¸çg,
oqacq, Cçaa¢uq Cçuma _çùua aojg ±ua.
Òç+c+jg J_g Òoj[+ u¿_a. _ooça ¡+uoa_ __
Couo ça+!çg ±uc+o, um ouoooo+ao njça
a+aèauo¢a _uùu¸çço+a.
a+ùuuaom oaaga_: 2 Cçaa¢uq _¿Jè
a+_cm qoa+Òa+cuc ¸oø ]ùuo¢a ¸Cç ¸oø
a¸aa+¢a Ca+çg ua Cu+o ¸u¢çg ±d¿a_ç ç¿a.
¡_a+ç oaao ¡__a.
oc+ç çuoooa_: _¿Juaç çcq oo¢do
_cç]o ama+aù u__ù Cu+¸a. a+o au C¡¢ç]o
"a+¿a_ç çuooo¨ nm_ Cacd+ad.
a+a C¡+aa_: +u¸ o¢o [o _¿J, ¸Cç ¸oø
J__¢çuç _o_u_è Ca+çg ¸aaæo ¡+aa, ç¿ cauo+
çuu+ oc¸ ¸¸ùuo uoçga aø+aa+aa a+aèJ __çg,
a+uo, a+uo ¸u¢ cauo+ ¸oø aø+açgcm a+aau¢
Ca+çga _qaaa a+aC¡+a a+u+ao Cu+_a.
njç C¡+¢a o¢+]¿aa Cça uom q_uc:
ouo¢a+jç Coaa+auo ¡+q uuçuçè Òaooc+]+.
a+uoæo u+aaoø Cç+o +oa _¿Jç guuc Òam_
o¿+_a. a]aa ¸Cç ¸oø +aua o¿+_a. a+uo ¸Cç
¸oø a¸aa+aç guuc Òam_ ]m_ o¸a. ¿Couo¢a
o¿+aa um [+ ¸¿jço+a. ±uøa_ ¿m ±u@ço ¡oa.
Òç+c+jg 29 ¡+cad ±ua. 3 ¡+d o¸a. a_uq 21 ¡+cad
±ua. 40 ¡+d _ooça a+ùu¸Co++a_ njC¡+¢a
¸@a+g. Cçaa ±_]a+_a.
¶. §æo mgp¿mm
¡¢aq aucoçuçè ++u¸çgo]o _uaæm a¿çgo
_ua aaçç+mg. noo+ ±u+øauo¢a gtucøa ¸Cç
C¡¢ç]o ¸¿aaøa ¸ç__!a _ua ±u¸.
¡¢aq aaujça+m Ca+o+_ad, J_ùu+a
¡¢aqçço+aJ, Ca+aa+m ¡aço+o q_ucc ¸]+èJ
_o_u_ù Cu+aaqaa _ç_a+m _uaua ¢Jçga
Cacc+o Coaa+m uom Òç!¢a.
_ua a¿çgoè Jaèuaæm ¿ço ç¢a+m ¿u_ ¿+
_uaa a¿oua C¡+a+oCa _aaao ¸oog u+¸ço+_a.
_g ¿qa+ço+ad _uauaa Cac¸ ¢Jaa Cou¸a.
a++ccu nm_ ¸Òa!aa ¡a!o ç¿ uo a¿çgo+
_mmua n¿ùuCa gt__aauaa+m C¡+a+oa¿a_ù uo
u¸+ao, uoo¸a_ ¡¢ùuoauoè Òaagdo++; aaaa
a¿jCç+ oo _u_ùq a¿jCç+ auca+g. ¡aao+ad
Ca+]aac¸a.
_u±!a+ C¡+æm ¸___ad Cç+m_m+o, ¡¢aqa
a¿oaom _m_uaua ¸qaaq Cacug ¡oog. ¡¢aq
_ua _u±!a+uo o¢c¸a.
a¸uaa+m çuooo- ¸g uaaC_m nm_ Òa+qa
çuoooa+m+ga a!, ç¿ ¡u+ 1c¸a (Ca+Co+) oaom
_uauaç Òç+c+jg Ca¿+ad. oaom çuoooa_
a+a¿jg.
_uaa+o u+ ¸]aa+aù u+o a_aa_g- Òaq
Òaçaa_g nm_+o, amç+ad? u+ucmo _uauaa
Òa+u¸ +aùu¢aoa, aaaa a¿j]m_, ¸_uo Jaèua-
qm _çaè JaèuaCa ¡caa_g.
±cga_a am]__a o¿a njç C¡+ua¢a
_uùu¸çga ___o _uaa_ ac¸Ca ±u¸. njç
C¡+a+m+ga _uaæo aojg ±¸¿ø+ad. ±coo _ua
u¢øa Cu+g C¡+a ¿qo¸a.
8. §gmq mgp¿mm
¿è+ oc J¢aa+? a+a+ad q_ucc+o _ua+a
¡+o+a_ç+? njC¡¢¿a ±co _o¿a ±u+ø q_u¸a_ç+?
±¢aoo+ç auç Cu+¸a_ç+? u++uo a+ao+?
±+ad ±coo _¿aqèaçg _u_ø _¿aaa+¸a.
ç¿ a¢+a! amç_a_ ç¿ ¡+uoa_è +a++ 12 a.a¢+a
_¿aqèaçg ¸oJaa Cçuo.
¡+a ±æ+ o+ç, aaøa ¸oJaa+m ±æ+ooua ±co
¿¿oga Òa+u¸ Òaoga _¿aqèaç]__ Co_ a+_C_
_ouo.
_¢çç Ca+ua C¡+a _¿aqèaçg _muaa+o
q_u¸a_g. Ca+ua C¡+a+oad Jo+ noooø _¿aqèaçg
a+ç]u¢auoè a+ùucc+ga uamouoCa nm_
qoaqogu¸. Jo+ ±cauo _aa+ç]u¢ad Couo
Òaaa+ao _¿aao+a. a+¢ua ±cauo Òaaqèaçg
Cu+]a ¸oø _¿jç+oç+m _¿aqèaçg ±coo Couo
Òaa¢a.
_¿aqèaçg a+ç]u¢auoè a+ùuc¸ù uamouo
nmuo+ad C¡¢qa+a ¸o_u_ ±uøù Òu+¿cad
oça+aCo Òu__+o +c Òaaqèaçga auca_a. noç+a
±caq _èaçuç ±uom oçCa ç+m =+a_a.
_¿aqèaçg a_jçuo: Cu1èaauça, qoaauça,
]¢+cuaùuça, +uucaa+a o__o, J_a u+a_a+a,
Òa+çço¢+a+a, ¿¿+uaaa+a, a++a+a, uauoadu¢,
auççaa+oadu¢, Òu+mm++auuadu¢, u++o,
¿cuc.
y. §m|æqùug mgp¿mm
_ojuçù uçç]o _¿oua¢ucooo+? ±¿oa
_¢uc+m+ga a¿çgoù uuqaoga, açgaaoga
_¢u¸a J_jçuoCa.
_ojuçù uçç]o "ayc+aa¨ ¸aoa ±dog. _g
¿uouaè +_+_ùu+a_a. nmCo, ¿uo ±uçùq
ÒaaCo++aÒaoo+a _ojuçùuça J_jç ¡uum.
_ùud uçç] _oo+ç uoccam q ±æ+èaçg
_ojuçæo ¡u_a a+uùu¸a_g. ¡u_a +uu+aqè
açga _¿aa_g. nmCo ngaq, u_ad ±_] Òu_ ¸qaaq
_ojuçùuça a+ùuco+a.
oæ__ùCu+a_, +çoCu], doo+¢ù uqùq, [!çø,
aoèJaao, Cocuc ¿çoao____ _ùuça ¡oo a¿jg
nm_ ¡a a¿çgo gtoad +_am_m.
±+ad oa+uo ¡+_a_ç+? ±do+a+o, ¸a_d,
±do+ua Cu+m_ _c+aoo _ojuç _uoauo ¡+aaù
uçjg ¸jçè a+_u_ oa+uo o¿a _c+aoo çcoa a+a
o¸a. Òa+¿a C¡¢ç]__ù um a¿øa. oa+uo ¡+__a
¸çjÒç+ç¢a.
Òç+uucùqu, =_aoo _¢ççùÒu¿a_, o+aùqu
_o____ _ojuç _ojço+auo [!o Cu+c¸, ±ùuuè
Ca+çga Òa+]aa uoçga Òa+ùuoçç+o uom Òç!¢a.
¿q ±]+a_ç+? Òa+cuca+a_ç+? _ojuç _uo
a+_u_ç çuoaæ!ga, Òa+cuc o¿jç _c+aoga çco
o¿a. ou¢oo ¿q ¡m_ oo¿a.
_ojuç _uoauoa Òa+]aa uoçç [u¢a
Òa+u¸ __jço+ acoçuç [¢+cq, Òucqa_d
acç]m+o, acoa +aa¢a ¸¿aa Òac+g. uuuca
naù]a!m ¿u_ _g.
1o. nùq mgp¿mm
Òa+cuc auucæo aæ+ ¿uoaa: ±ùuu ¡m_+a
gtd Òaag ]ma! 3 ¸oog 4 Couo Cçaçg o¢ aæ+
¿uoa_a.
¿d _ç]m ooa_: ±ùq, ao_, a! nuc n¸çg
¡oÒouÒuæo oçaaa Òa+u¸ çççca çjç+o _ça
Òç!¢a.
¡aè+__ au_a: ±ùq, Òo+a+aa, +¸Ca+_
_a¿mu_¢a aa ¸oø ¸u¢çg ¡aè +__o acqa
Òa+doøa.
a+]o n_aq ¸oog J_ _èJ q_jg occ+o:
Òa+¿aa ±ùuu [!o au¢çg a+]o oc, Jo ¡acç]o
njçù _èJ¢a ÒooCa_a.
oøaaqa¿a_: _oo, Joj] Cu+m_ oøù_èJad
Òa+cqm+o, aqçç+o, ±ùuua Òa+¿aa çuu+ Cu+c¸,
Òacqa+aa au¢çg, aq o+æo çcom+o
_u+Òa+¸a_a. a+aau¢ç çuu!o Jo go ±ùqç
çuu+ oc¸ ±d¿a_a Òa+¸ùuga ¡oog.
±ùum u_ uamad:
* Ò¡aæo ç¿ Cçaa¢uq ±ùuuù Cu+c¸è
+cuoçç+o Ò¡a [uc ¡+d _¿a_a.
* auÒuuÒuæo J_g ±ùq aojg
ooaCa__m+o auÒuuÒua +aa¢a ]¢+g.
* ¸!Juaè Caaa_a Cu+g J_g ±ùqç gtuo¢a
aojg occ+o nççum ¡+o+æ_a ¸g Òac+ao q¿ _èJ
o¢+ao u+ga+ùu+a _¿a_a.
* a+a+mad 1g g¿ùuqç]¿jç+o ¸çm 1g
±ùuuç Cç¢+ad ¸am_ uouoùq Cç+m_a.
* çu¢ a¿øa [!o ±ùq aojg a¿om+o çu¢
a+ajç u__ =aad çu¢æo Òa+aa_a Òç+ouoæ¢+g.
11. n_mJæo mgp¿mm
_u_jç ouoæo ¡u_jç uaumç ç¢a+qa
uçouaaoo =¸ _uua__g ngaèaa uça. _çm
a¿çgoù uomauo _ùuq ucqaCo Cu+co+a:
uçççuçù Cu+a_a, çuooo ]+a_a, aoèJaao
ooa_a, Òç+uuc oouaù Cu+a_a, o+j]ua ¡_çga,
a+o¢+a a¿aauo çça_a, uo C¡+aauo _uùu¸çga,
o+a ¡+__çuçù Cu+a_a, a+a C¡+aauoa _uùu¸çga,
c+mJuoç ç¸a_a, oøçuç ¿_a_a, o+aùquuu
___a, Cçd aqa_ ±çøa, a¿aaa+a+uoua [a_a,
oaaçuça _u_a_a. o+¢uo ¸a__a, uJua
±uc+a_a, o¢o +__a_ ±çøa, a+umaa+o oa+]uaa
_uùu¸çga.
¿ccoo a+ùu¸Co++ aomaa: ¿cco
a+ùu+c¸aa+¢+ad +çça__ Coa+ç auaauo, ±uu
C¡+oç+o q_uca+qa uo Òç+ouoauo [aa 2 ngaèaa
uççuçè a+_ uçjg, ¡oo Òu¿+a+açuça aojg, ±ùq
Ca+çgç ]m¿a _qùug ¡oog.
¸@_u¸ a]!aaaç]o¿jg çùu: ¸@ _u¸
Ca+çumad ¡cçgoç+o [!ga, a+__ga q_u¸a
a]!aaa ¸u+açuçç ç¸a_a ___o ngaèua Cç+oo
±do 'ùCa+uCom' nm_ aç]o ±dog. ]m¿a ngaèua
±uuo+ad a]!aaaçuçç ç++a çùu ¿q¢a. q__
C¡+aaa+¢+a¿a_ nauC¢ Jaèuaa+o q_u¸a a]!aaaç
]+ua¢a ngaèua ç¸aa_g.
ç++a ¿qa+ auoùu+: ouoa+c¸, ¿ccù ujçaa,
a¸uaa+m Couo _o__+o q_u¸a auoùuu [aa ç¿
ngaèaù uççuç n¸çg ±cCm aqçgè a+_u_Ca+,
¸oog uçjg a+aau¢ Cu+cCc+ a+ùu¸+ad. ±cmq
Òçmq q_u¸a.
±uu+o¢ça ¿_ùCu++: 1u¸a ±u@a Cu+g
ngaèua uçèa+_ ¸¿j] ±uø ±uc+o ç+m +¢uù
u¢èJumad C¡+ouçç ç¸aa ¿q¢a.
1z. nm mgp¿mm
±co _uoaa ¸oog u¿aa: a+uo n¿jçøcm
+a++ 20 a¢+a a_ùq nduo Òam_ ]m_ çuu+
_q¢+ad. 3 au C¡¢a Co_ ngøa ±uua+c+g. _èJ
±cau++a¿a_è auç Cu+¸a. çqa+ _uoùu+.
u¸auaæo J_[+: u¸auaæo J_[+ aça_a
_çjuça¿a_ _¢oo Òou¿do+a¢cm nd Ca+çga
Òa+¸çç+o. ¸ùuçaaa çç¢a.
¿o C¡+a ±ucao+ad: ¿o C¡+a ±ucao+ad 5
a¢+a nd o¿gcm, 5 a¢+a _c¸ùu+uo¢a, 5 a¢+a
a+aau¢ua¢a au¢çga _qçg ojç+o uam Òç!¢a.
¢ççaa+aa: ¢ççaa+aa q_ucc+o ¸oocç]o
gu¢çç nd¿cm Cçum¢a Ò¡aua¢a aojg çco
_ua+_a.
uo uooma ±ucao+ad: ]ma! a+uo ç¿
uaùuq nd a+ùu¸+ad. u_aom oçèJ ç¸aaùuc¸. u_ad
uoa+_a.
Òç+¿C¡+a _ua+a: Òç+¿C¡+a _ua+aøa nd
±çøa. nd ±ùq aoa+a ouaa_ _jg a¢+a n¸çg Coa+a
o_çg, _qçg, aoçgù u+cqoo Cu+c¸ uoçgç ]ma!
a+uo, a+uo _¢u¸ Jcqua ¸oø ¸u¢ Cçaa¢uq ¸oø
u+Ò¡aæo aojg 21¡+d ±uc+o _ua+_a.
[!çø C¡+a: [!çø C¡+a ±ucao+ad 5 a¢+a
nduo 3 au C¡¢a [!o ±_ uoçç+o a¿¡_ Cç+d açm_
Òoj¡_a+_a. _uç ¡m_ a+a uoçg o+uoæo
o_aaøa. um uum Òoooçuçù u+_ Òaag ¸]o
Cu+c¸a ao_ ngaèaa uç ¸oø ±¿uuca+aa a+uo
¿¿uuc oça ±u¸ Òoj[+ u¿_a. 21 ¡+d Òaaa. [!çø
_u_¢a. _mùuu _jC¡¢a ço+aa. ]ma u+a_a+a
Ca+aa.
1§. gmaæm mgp¿mm
"¡+m ¿a+g +_+_ùqcm _a+a o¿aC_m.
C¡+ao+aùu¸oç__ nma_ C¡¢aouo.¨
- _ùuqè Òa+ooCa C¡+a o¢+ao o¢cqaqaa
¿q¢a nm_ Jjçumua ±oa__ oç+aao+ c+ac+ _._.
uu+u a. _o+ ç+m auuc ¸uaùq _¢+aèJaom
(Phrenology) çjuç.
a¸uaa+m ±co C¡+aauo¢a, am C¡+aauo¢a
aCm+ ¡uoa_ç ç_jçuq _ucoc+ao +_+_ùu+m
¡uoç]cca ¸uaçga Òa+u¸ _uùu¸ç]a Òa+do
¿q¢a.
u¢u¢ùq ¸ucjg Òa+u¸ (tensi on) njC¡¢¿a
Òu+_uaæm_ _a+_og Co_, am]o Òu+_ua¢a
¸ua]¢a Òa+u¸ ±coo +_+_ùqcm ¿a+ao _a+_og
Co_. u¢u¢ùq C¡+a Òa+u¿a; +_+_ùq C¡+a [a_a.
¿a+ua a¿çgoa +_+_ùum u+_ucc ]ccacc
¡ç+ma+m o!uaa+m Couoao+o ¸uaog.
_ucoc+ç ±uçùuo _¿a_aCu+g ±co
_C¢+aaaçgcm _¿a_a uo+, Couoæo¿jg ¿aø
Òu__øcm uooç C¡+aa¿a_ù uoa+a_++ad. o+¢
o¸¿u_+c _oo+ao a+uo ¿ço _¢ø ou¢ ±uça_a
uaaad aucaa+¢+, ¿q]¿çguo+, aqa+¢a u¿g
u++ùCu++, Òucqa aucaa+¢+ Cu+m_ _ucoc+
±uçùu+oauoa aom¢+ad. _o+aom _ucoc+
+_+_ùu+o _o+ad _oua¢c_a, _C¢+aaaçgc_a
_¿aa_++ad. ajça+aa ac_a_ Couo Òaa¢a ¸¢+
¸goo+ad uo+ ¸qaaq C¡+ao+aùu¸og _ç_cm
çùqC¡+aaççaag.
+_+_ùu+mo+a¿a_ C¡+a ojç+ga,C¡+a u+]ùqa
_u_o+a _¿a_a. ou¢oga _ua+_a.
C¡+a ojç+o Òaa¢a ' ¿a+ua a¿çgoa' :
aa]aCa__uq uq¢+ad. ¿oaa ]c¸+ad- n¿g+ad.
uam+a qç+og J_ Couo q!¢+ad. _aaù_+oa+aè
Òaaou¸aCu+g, ¸çøù_+oa+m C¡+a uaaa¿jg ±co
¸]+øad ]ua a+_, ±cuoa _uùu¸çgam_m.
1952_o ¿a+ua a¿çgo+aom ±oaa +ccuaùq
±¿o+aaùuc¸ _m_ 20 ¡+¸aoo _aa¿çgo+ad
¿a+ua a¿çgoa Òaaa_++ad.
1q. æoæoa mgp¿mm
aaaa+ Jo ]muuc+aoo ¿Jaa+a ac¸a
Ca+aaùu¸o]ouo. _g Cçaç]__ _o+èJ ç¿a a¿çgo
_u¿a Òa+ucg. nèa!aua:- _uç ¸]aa ±uc+o
aaaaa o¿a.
¿a+g ¸¿a _çjuça¿a_: aaaa+uo uaCu+o
¸u¢aa, _çjuçæm Òç+ùquoè +__ç çcøa. ¸¿ua
¸c+_a.
¸aua oqø a+_: 10 a¢+a aaaa+øcm ç¿ uq
Coùuuo, ç¿ gu¸ augt! a¿ad _uoauoè Ca+çg
¸u¢çgù _Ja a¿øa.
oæ__ù Cu+aa__: ¡+g o¢_auc aaaa+uo
n¸çg ¸uç o+æo Cu+c¸ ¡m_+a Òam_ ]m_ Òa+¿aa
çuu+ _qaaøa.
Cça ¸!ùqa_: aaa+, a¿¿+¢aa, a+aa+aa
Òa+oo ouç, [+Òocq ¿çgùu¿ùq _uo ço+ a+o uoa,
Cç+a+aa d__ çm_, _o_u_ çm_+a, ¡m_+a ¸u¢çgç
Cçuoa+m ¸oø Cçaçga _oaaøa.
+çCu]a_: gtauaa+m aaaa+uo Coa+a o_çg,
¸aaæo uoçg uaCu+o gtd Òaag, Òa+¿aa uum
Òoooa Ca+çg ¸u¢çg, Òa+cucù u+aaoø a+uo,
a+uo a+ùucøa.
aaaa+è Òaqæm ouçCa ¡a ±uoga, a¿j]ga
uamu¸çga aaaa+. aaaa+è Òaqæm _oaa+uaa d_
¸]o¿jg oq¢a u+uoa a+__o ±o+ç] n¸ùuCç "¸um¨
nm_ o+a!ù Òu+¿o+a_g. _uçù uamu¸ççç çuc
o]aaùuc¸dog.
1§. æm mgp¿mm
±co ¡oçuç¢a, ¡oamuaua¢a auauo ±__ù
u++çCç Òç!jg Òa+doo+a.
ç¿ _ça auu+quaa au ¸¿ao uoçgù
u!Ca+]aaøa. dçaauc ucç]o ±dog Cu+m_ u!çgù
u++aaøa. ±com Òu+g ¡uouaa auc_a _a¿u_
±çøa.
1. Cç+om ¡oa.
2. ¿uoæm ¡oa.
3.¡¢aq aucoç]m ¡oa.
__ùucc u_]aoo
qdoad, Ca+¸ad ¸oog Co_
__ad Òçmucc+o ¸ùu_]a_!a
±_ùqad ¡oamua nm_ Òu+¿d.
_m_a o!o+a ±co ¡uo ¸_a _¿ auaom
¡uoua¢a dçaauco+_ u++çgç Òç!jg Òa+doo+a.
¡oamuaÒamç Òç!jç+o ±cm a¿çgou¢
¸@aøa.
16. æmm4 mgp¿mm
♦ auu+ _a_ua oç+_a a+ a¿jg. ]m¿a
auaoo ç¿ o¢o auc ¸oø auu+ ±_uç]a+a_g-
a+¢uçgcmç+m!
♦ auuua a+a_a aoaa auu+. nùuq?
C¡+aaa¿aad aua¿a_d guça+ao, n]+çg ¡m_
¸o_u_ ¸ççga auauoa a¿øa_g auu+.
♦ auu!o _¢u¸ oua a¿a¡+Jm aa]¢do
Òu+¿cad ±dom. ¸uo: uoCa+uaa, uuCa+qm.
♦ +a++ ç¿ Cçaa¢uq auuu¢ 1 occ+ çuu!o
aojç+o ¸g aaè J_jç ¿cucù_èJ a¿jç+aù
uamu¸a. ¿cucù_èJa+o Òç+ouoùu¸uo+ad auu+
aojç çuuu¢ ¿cucù_èJ q_jgdo _c+aoga
Òçoaaøa.
♦ aucæo o__a a¿a¡+Jmad __ùucc
a+oç]__ùum ogoçjgo¸a. auu!m C¡+a n]+ùq
au ±doou¢ _u_o]ouo.
♦ ¸oau¢¢a, acqauo¢a _uùu¸çga ___o
auu¿a_ ±u¸.
♦ ama o¿j] ¸¿g auu+ oc Couc+a. o+a
oc¸ ¡m_ J!çç+ga auu+ o¿a. auad +çça+aù
u¢a+Ja_a. J!çga auu+ oc¸ au C¡+aauo, am
C¡+aauo o¢c¸+ad.
♦ ¸¿ua o¿aCu+g ¸caa+]+ad. ¡m_
¸¿go¸+ad. ¸caam+o amC¡+a o¿a. ¡¢aqaCa+o+_
±doo+ad ¸ç ¿qa+ço+ad. o+¢çÒç+ouo, _uga+,
¸oa+ _uo auu+ o_cJ a+¢ua+a q_uca+¸a.
1¶. æpq1Jæam mgp¿mm
açç!aa+a ç¿ ¿oua nmug uo¿a_ç Òç!a+g.
nmCoç+m Jçç+ad a!a+uç¢cm 'uç]aa a_' nm_
_çum ¸uçaa_++ad. ¡a _oaaa+aoo _gCo
o¿gu+a+a nm ¸uçaaùu¸a_g.
_uga+, =¢o C¡+a, a+aa Cu+m_ ]o¢a+m
C¡+aa¿a_ _oaa+mo+ac_ ooua ç¢a+qag _g.
_çum o__o Cu+o Òaag ¡oÒouÒuæo
Òu+_çg ±uc+o ±cga_ç Cçuoa+m Òoùuaa]
(colories) auca_a.
ç+g uooma+a, _oo+çoo ±coCa++ø
±__o+a¿a_a açç!aa+a qçgu+èJ¢a ç+g o¿ç]¢a
±uc+a_a.
_çum o__o, _çaq Òaag ±uc+o, a¿aaom
ç+a_ço+o ooùuaa =¢o ooua _m_ _¿jç+o, =¢o
Ca++uoù Cu+a_a.
açç!ùuççuç ±Jæm+o _ç] ¡oÒouÒuæo
oçaa ao_çgtd, ±ùq gto ±uc+o uo C¡+aad,
¸_ ¢ua [+_a. o+aøa Ca+o+_ _u_¢a. uçça Cu+_a.
amç+a_ ac¸am_, a+¸a¿a_ o¿a oæ__ oo,
oæ__ù q¿aad, oæ_ ±ùqaa _aao__a_a
açç!aa+uaç çuoo +c¸è J_g Òu¿+a+aa +cq
a+¸a¿a_a acc, ¸jC¡+aad oo_a.
Cç+o aaujçùucc C¡+a ±ucao+ad ac¸a
açç!aa+uaè Ca+aaa +c+g; Cç+o C¡+aa
a+¢u+auo _g a_oa_a.
' ¿+ç] J_aç+æ_a, d+ç] Òu!ag' nm_a
uçÒa+ça_è a!a+m n¸çgaa+c¸ açç!aa+a.
18. æ{ßmùnæm mgp¿mm
a_Coùuuo gtaa n_oç_aoo- ±uuç_Ca.
_çum ±uc+o ±coo Ca¿a açgaad:-
q¢ça, _¿aqèaçg, +uu+aqèaçg, u+uu¢u,
Òa+¿ùq, a++Cu+u_cC¢c, uoccam q, uoccam J.
_o__+o au u++uoa Ca+o+_ad ¸@a+. ngaqad
q__a Òu_a; Ca+ua C¡+a ¸uc+g. _g ac¸a+:
♦ Òç+__ C¡+aad ±!o _¿jç+ga ¡aa_ o¢+ao
ç¸a_a ___o _ç__ ±u¸.
♦ quad ou¢oo __ a¿Coùuuo ±çøa, J_ùu+a
o+aùqu _ua+_a. uo =_ ogo+_a.
♦ oæ_ Òç+c+u+m Jaaoauo o¢cqaqa_a
ooua _ç__u¸. aoèJaauoù Cu+a_a; _ ¢u aa]ua
a_oa_a. Cu]uaa ac¸ùu¸çga; uçççuç a+__
o+j]uaç ç¸çg oæ__ _u¢èauoç Òç+uoa_a.
♦ çuo¿q oo¢øa, omùu+a oo+aøa, aua¿a_
çoç¢øa, +aaoa o¿ç]aucaøa a_Coùuuoæo ±do
±ccè açgad ±çøa.
♦ ¿aç]o ¸aua o¸o+? aouo Couc+a.
a_Coùuuo ç¿ uq, aaaa+ ç¿ a¢uq, augt! a¿ad
ç¿ gu¸, ¸aaæo uoçg ¸u¢çg ¿aç]o çcø+ad.
¸u¢ au C¡¢a ±_+ad. um a¿ø+ad. _g Cu+o 15
¡+cad Òaag u+¿+ad. ¸auaç ç¿aqad ¸qCa+¸
au_¢a.
♦ uJ n¸ùu]ouoa+? +¢u ajça+?
a_Coùuuoua o_çg ao_, +¢aa, +a_ _o_u_ù Òu+q
Òaag ±ùqè Ca+çg Ca+_cm uuajg ±u@+ad. uJ
ao+jÒç¿jg 'Òa+u¸ o+ Òa+u¸ o+' nmd+ad.
1y. æa|q mgp¿mm
a+jçç gu¸auo ±com uo u+a+aoo uoçg
njç C¡+ua¢a _uùu¸çç ¿q¢a. Òoo¡+¸aoo
q__C¡+uaCa _èJaèua ¿u_ Òo__a¢a+aa
_uùu¸ç] ±dog. (_ç+¢a: _jg 4-3-84) Ca+oaç
¡+cqo _çgu_æo ]o¢ _aøad ¡açççùuc¸
o¿am_m.
_çm Òaaou+¸ nùuq? ¡a ±cga_dCoCa a+jç
oao _¿aa_g. _çaa, ¿uo Cu+m_ ±co ±_ùqaaCo
a+jççuçç Cç+__oaam_m. ±cga_ Òooæo ¡+a
a+jçç guuc uoa_aCu+g ±cga_d _¿a_a a+jç
aa] gtucùuc¸ ¸çm+o -
_¢çça noç+aù u+ajg _¢çç ¿cca +¢uca_g;
_¢çç ±u_ø, ¸]aùuq a+oJa, Òa+ouc¢+o, çam
Ju¢aoo ±do a__ ¸+çç+ad ¡+¿oa+aaùu¸am_m.
¸g ac¸a+? a+jç ¿cca ±coo q_u¸a Cu+g
Cç+m_a Òoùua ooua¢a oaaçuç¢a _u_aa_g.
nùuq?
a+jç ¿cca Òaoauoù qgùuçço ++]¿çça
oo+çço nmuCç+¸ q]a J_jç _¢çç ¸@aaom
nuuauaua¢a ±a+çga_g. _çm+o Ca++øa
¡¢aqçço+èJ¢a [+a ±_ùqad a!a+a _a+_am_m.
Coç a+oç]CoCa _a_ua a+jçè Jaèua ¿u_
_+_ _¿jg ojgdog.
a+jçç]m Òçm g¿oç]__è +Cacuaa+a
aa]_c¸a _ua, ÒoùuCa_u¸çga ___o _uo
_¿aam_m. oo, oaaa Òç+c+u+m ¸umçg
C¡+aauo¢a ¸g +¢+a_a_g. ¸gCu+o ocg¿oa C¡+a
a¿aauo ¸ça_a _ua Òa+u¸doç+o, a¿aao+o
q_u¸a ¸umçg C¡+aauo¢a ¸g _uùu¸çga_g.
a+jçç gu¸auo ±cCo+¸ çcqa ¡uoæo ]ma
+a++ 15 ¡aca uoçg _¿jç+o C¡+aauoa
_uùu¸çço+a. _èJaèua ¿u_ ±cmq ¡o+¢ua
ç¢a+qag; nog. u+ga+ùu+mg; n]+ouoøaCo+ Co_
]uaaCo+ Òaaa+g. aoo+mg; çC¢ a+jççuç ocqo
±doo+ad uo _u¸ad uamu¸çço+a. C¡+a ç¸ùq
¿u_a+aøa _a a¿çgoa ±çøa.
¿u_a+a _è Jaèua Òaaaøa, C¡+aa_!a
a+jça a¿oauoù Òu_øa _g Òç+c+u+m o!o+m çaoo
Òu_øa dçaauc ¿ao!¢cm Òç+c+q Òa+doo+a:-
na._. ¸uu+gu¢,
38/4 amm] Òç¿,
Cç¢q uu ¡uoaa,
Òamum-600 019.
zo. æa)t mgp¿mm
u+o, ÒouÒua a+ùucc+o ¡u_a uoccam 'q'
auca_a. ¸ç__ oa]æoo+ço+ad ¡u_a a+¢c Ca+çga
Òa+uc+o accççcc ¸Cç ¸oø ' q' uoccaum
aoo+aù Òu_o+a. aucJ ou¢ auu+q Cu+c+ao
_¿aaa a+¢c ±çøCa.
oæ__o ¸aoa a+¢ua+aù qoCaùua, uJ ajça
q_u¸a_ç+? a+¢cucç g¿o uèJq Òaag a+ùu¸+ad.
a+¢cqo 'a+¢±m' nm_ J_ùqù Òu+¿d ±dog.
_gCo uoccam ±uc+oç__a a+¢ua+a _¿ùug,
Òç+çg C¡+aad ¡aa_ o¢+ao o¢c¸og.
±co _uoaa, ucqm _¿jCçm ¸ùuq¢a
uamouo nma_+ao+? a+¢c uèaq ¸qaaq a+ùuc¸ù
u+¿+ad. _u_a+occ+o Ca¿+ad. Òa+¿ùuua
_u_a_a aa] a+¢cqm çmççmua.
a¿aauo ¡+aa Òaa¢a aa] a+¢c¸a_ ±u¸.
_¢çça _u_ø a+¢ua+a ±coo Ca+ua
q_ucc+o a+¢c q]a _¢çççuç ±_uç] Òaa¢a.
J_[+ aaajça+m Ca+o+_auoè a!ùu¸çga
___ga _ç__ ±u¸.
a+aau¢ C¡+a ±ucao+ad _çum ±uc+o C¡+a
Òa+¿aa ac¸ùu¸a.
Cç+om Òamuaa_a, u+ga+ùqa_a ooau¢
Ca+ùqauo ¡aqouç oc a+¢cuc ¡auo+a.
uèua ±uo+aa a+¢cuc ±uuCç J_jçg!
u_çg aaa a+ojç+çç] auaçç+Co+ ¸]a C¡¢a
Òa+]aa uoçç+Co+ ¸oog ]_jç u+ç]¢ç]o
auaçç+Co+ _çm ±æ+açg ¸çjgo¸a.
a+¢cqm u_ùuca _ùamuç+_a ¸çum ¸¸çç
u_]a¿Ca. Cao ¡+cco+ uucÒa¸ùu+o ¸g ¡aa_ ojg
Ca+jçg.
_m+o, _ùCu+g ¡a ¡+c¸a a+aa_auo oc
aoo+a _g aucùuç+o _çum ¸qaaq uamu¸ç]ù
uom Òu_Co+a.
z1. óæ) mgp¿mm
ouo aoo+m a+ç+¢uù Òu+¿caoga, ¡u_a
uomauoù Òu_ ¿q¢a nmuç__ _mÒm+¿ n¸çgaa+c¸
du¢ad. Jo ¿aaa du¢aom uamad:-
¸u¢adu¢: ]m¿a ±uuççaa du¢aoo _g
çuoa+mg. nooua C¡+a+oa_a q__g. au u++uo,
_¢çç ¡+o+ad, _ ¢u ±_ùqad Cu+m_o_u_
¡mmuoæo u+ga+a_a. u¢aoa+m aao+a_ ±cmq
±cca ¸oa_a.
auççaa+o: o+aùqu, oæ__ùqu@a_a au
auc a¿+o. ¿o C¡+a. _co ¸ç_J ac¸ùu¸a. _¢o ooa
Òu¿a_a. ¸oa¿a_ ¸_qç a¿jg. o+¢a 2 ¿u_
±uuççaag.
uauoadu¢: aoèJaauo o¢c¸a. _uuauaù
uoùu¸çga. _o+èJ ç¿a. _adu¢ua _uga+ Cu+m_
C¡+¢ucao+ad Ca+uc a+oç]o ac¸Ca ±uuøa.
Òoj]aadu¢: o+¢uoa auqa_a. aoo¢uoè
+_+_ùu+a_a. q¢ça, ç+gaad, uoccam J _]o
q¢+oa. o+¢a 1 ¿u_ ±u¸ o¢ ¿c¸oo, _¸ùqù uqùq
Cu+m_uo [+_a. J_[+ Ca+o+_ ¸uc+g.
¿uoadu¢: nooa]m¿a, ]m¿a ±uua+qag.
¡oo uJuaç gtu¸a. a+a C¡+æm Cu+g o¿a a+aèauoa
ac¸ùu¸çga.
¸aç]adu¢: uoccam, _¿aqèaçg, +uu+aqè
açg ¡u_jçg. oø+auo ¿_a_a. au u++uo ¡¢aqac_
og_c¸a. a¿aauoa Òa+oga. _m+o, _çum oæ__a
Ca+o+_ucCa++, oCa+]a+ ±uuo+a+g. a+ça ç¿
¿u_Ca _g ±uuççaag.
a!ao++auu du¢: ¿guaç Cç+__çuça
ac¸ùu¸çga. au u++uo Òçoø_a. uo C¡+aad o¢+g.
_u¢ùuuua ooo+a_a.
qoa+u¢adu¢: odoo+¢+o aouç]__ _uua+a
_g Cuaùu¸a_g. aua, uçço+¢uo¢a auqa_a.
¿oC¡+a, ¡+cucc a¢+u _o____ a+a¿jg.
zz. _±_mùg mgp¿mm
♦ çuooo, au C¡+a, auC¡+a, ¿uo, +¢a, +aao
¡cca, ç+aa, Caa[+, uçça, o+j], [+çCç+ca, o+æmùq-
_uo ¸umçuç¢a Cu+a_a a¿çgom _+_aù_.
Ca_auc C¡+aauoù Cu+aa, _+_aù_ ç¿ u+_,
+çça+m [+ 80 u+_ n¸çga Òa+do Cou¸a. _+_aù_uo
[!o ±_ù Cu+c¸ CouoÒa+m_a_ +a++ 75 a¢+a oça a+uo
a+uo _¿ Couo _qçg ojç+o _ua Òç!¢a.
♦ o+a ¡+__a+? Òa!a+m aa] _ouoa+?
Òo__uo¢cm J_g _+_aù_, C¢+_+ _ççad Ca+çgè
a+ùuc¸ù u+¿+ad. uom Òç!¢a.
♦ +aùu¢aoa+a ]m¿a _¢oo a+aèJa _om
u+oo _+_aù_ aojg _qaao+a.
♦ a+ùua Òooùuc+ao ¸o]ùu¸uo+ad Ca+aqa
aø+aç]o Òa+¿aa _+_aù_ au¢çga Òa+¸aa
ou¢oo Òooùu¸a.
♦ oæ__o __jç uuca Òooùuc _+_aù_uo 2
o¢+am nuc n¸çga Òa+¿aa [+ occu¢çg ¸ùuqCa
a+ùuca Òa+¸çç+o uom Òç!¢a.
♦ a+a ±_ùq ¢u+a¿a_- _u __, Òuu __,
_amo+a ¿çoa _c+aoo _+_aù_uoç Cçmo
occu¢çgç çco o¢ ou¢oo _ua+_a.
♦ _co qu __- ¸g ag ¸¿j] _coo q_ucc
quu+æ_a a!- a+aèJa _om u+oo +çça+m _+_aù_
aojg ]m¿a u¿_ogcm a+¢ ±uøauo [aa, _¢ø
oçùuua _u_çç+o ou¢oo _ua Òç!¢a.
♦ auu+ ç¿_a u¢èJuma+? Òç!a+ç au
C¡+a+? _+_aù_øcm ¿uoùu+o occu¢çg _¢u¸
Òa+c¸ auaoo o¸a. ±cm uom Òç!¢a.
u._.: _+_aa nm_ Òa+o u+¢+aè Òa+o. çaço
200 u+¢+a Òa+_ad ±dom. Jo: ça++, ça+!ùq, a+aa++
_1mç++, uuç+ u_++.
z§. 0æamma mgp¿mm
♦ ouo aoo+m uç+aoga ¡u_a açga, a¿çgoa
_u+a¿a ±u¸ nmuç__ _mÒm+¿ n¸çgaa+c¸
Òa+aa+. _g ¡a ¡+cqo aa ¸]aa+aù uæ¢+oç+oç+m
_çm ouo aoø.
♦ ouç [aaùucc Òa+aa+ùuça _çaçga_
oo_c¸a aa]¢ucag.
♦ aoèJaauo [a_a aaçç+m uça Òa+aa+.
♦ oaao ojç+o, Òa+aa+ ±u@+ad. oaao
±cCm ¡__a.
♦ _]o uoccam J a_]. _uçç ço¢ q,u,
uoccama¿a, J_çoø ±dom. ¿+ ¸øm+ uçç]o 1
a¢+a q¢ça, 1 a¢+a Òa+¿ùqè açg, 3 aoo a¢+a
+uu+aqè açg, 4.1 a¢+a a++Cu+ u_cC¢c, .3 a¢+a
_¿aqè açga ±dom.
♦ Òa+aa+ù u¿+a_ù Cu]ua ¡_çga _ua
±u¸.
♦ Òa+aa+ _uouaa aø+aa uoçgù u¿am+o
o+j]¢a Cu]¢a ¡__a. _jç _uoua o+æoc¸ ¡m_
Òam_ o+a Òa+ùuoçç+o uooo _u_¢a. a¸a uoooa_
_ùuq ¸qaaq Òaag uam Òu_a.
♦ Òa+aa+ _uoa Òa+¿juç ±uc+o ¡oo uJ
n¸a_a. _co ogùÒu_a. ¸_ ¢uç Òç+ouoa¿a_
_uoa Òa+¿juçù u_çg a¿oè +çça Òaag a+uoæo
Òo_a oæ__o a+ùucc+o _ua Òç!¢a.
♦ Òa+aa+ù uççuçè a+ùu¸aCu+g, Cç+o [aaè
a+ùuca+c+g. ¸ùuqè a+ùucc+o, ¸_ ¢ua
Ca+o+_ad Cç+m_a. Caga Cç+Co+¸ a+ùucc+oç+m
¸]gdo açgaauo ¿¿uaa+aù Òu_¿q¢a.
♦ Òa+aa+uo ¸oCo+¸ ±uuo ¡oa. ¸]aa+a
±uug Jo+ ±cga_ ççga Òa+do]ouo.
♦ Òa+aa+ ¡ag ¡+cqm Òç+muaa+m a¢aoo.
uu+mø Òa+çæo "_o+a+o+" nm_a, _+aCoa+ao+o
"_a+o+" nm_a _g ¸uçaaùu¸a. ±èa!ùuua
a+@aCu+g _g ¿+ _C¢+ùua __a_a]è a¢aCa nmug
Òç!a_g.
zq. o|qm mgp¿mm
Ca+uc Òoùuç]m Òa+¸uaæo ¡aa_ ±çøa ±__
¡uum ajçma. nùCu+ga ocqo ajçma acuc
uoç]¿+ad.
çua+ç ¡+o_cJ o+c¸a_ç+? noooø [+
_qçç+ga ç+aa çuaoouoa+? _o[+ o+a¿umæo
ç¿ J_a Òu+çço Cu+¸+ad. ¸ç_d ajçmç guoù
Cu+c¸ ±_ uoçg, u__ oqacq ¸¿jg+ad. ç+aa
+çça+a ¸c+_a.
Ca+ucæo q_u¸a Co+a_¿o__ ¸u¢çç
ajçmçuç _uççgù _J ojç+o Co+a_¿ uc¸ù Cu+_a.
+¢çç+o q_u¸a çuooo, q¿oç]o oo _o____
ajçmçuçç Cçmo ¸u¢çg Ò¡__æo u__ù Cu+¸+ad.
±cCm Òç!¢a _ua.
¸u¢çç ajçmç]o Òa+¿aa çuu+ aojg, 10
¡aca Òçoa uoçg Òçojç ç¿ cao+ [!o Cçm,
a+aau¢ aojg ±uc+o oæ__ù Òu+¿ao, +ça açèao,
Òoùua çu¢a.
ngaèaa uçèa+_ oc¸ ajçma acucua ¸u¢çg,
a+_u_ù _Jm+o ¡uaèao, Òa+_, J¢+_, ¸aa, Cçao
Cu+m_ a¿a C¡+aad u_jCç+¸a.
ajçma acucuaù Òu+q Òaag, ¡m_ a+aèJa
[!o aojg, u__ oqacq ¸¿jç +¢a, a+jça, a++qç
gqùq _uo _ua+_a. _j[+ ]o¢ ¡+q ¡ucua
¡mmuoùu¸çgo]o ¿¢m.
¿aùu¿ au_a u_++ "a1a¨ad nç__? ]¢+ç ¿aùu¿
CoC_+¸ au_a ajçma, ao_, _+]aa+a +cqau¢çg
¿aùu¿om 1g 10 ¡+cad Òç+c+jg çcoù u+¿+ad.
noa ¡èaaa+m ¡o+¢u _g.
ajçmç]o ¿m_ oua¢u¸. Joùq ¡_è ajçma
a¿çgoç]__è J_jçg; a¿ad ¡¸çç¢a, Òouua
uam__g.
z§. J1ùq mgp¿mm
♦ ]m¿a Òa+¿a C¡¢a ama oc¸, o+a oc¸è
J!çg o¿a uçaaçuç ¡+a Ca_Òa+uc+o, c+ac+auo
¸@a Couqa ¸oJaCa q_uc+g. amuç ac¸am_
±cuo¢a +¢+a_og J!ùq!
♦ _maCo+J+ uu+mquocqu nm_ ua+a¢ ¿c¸
C¡+a+o dqaaùucco+ a+cc+ Cc !o_ _çç+J!a+
¡++am aJmu. ¸o+ uuçaa o+aùq 500o 1ç+m. ]ma 10
¡aca oæ_ _g+a J!çg ¸c!mo +¢ùuauo ±a_oçg,
±caum n]+ùqè aa]uaù Òu¿aa ¸jC¡+æo¿jg _¢u
_ua+m++.
♦ a¸a¸çç ¿aa+? 34 çuaad ¸ùCu+g _a+a
Cou¸a. qmmuaa_a Cu+Cç+ 13 çuaad ac¸Ca
_a+_am_m. ¸g ac¸aoo çuaaom ou¢ùqa
ço+a_g.
♦ ¿uoæm ¸qùu+aç]o ±do uc_cc!
+¢ùuuaè J!ùq gtu¸a_g. uom: ¸]o oo+èJ
±æ¢@aad a!a+m ¸oø q_u¸am_m. ¿uoæo
gcua+m _¢çça _ç+aaoo _¢çç ¿ccçuç
ou¢øùu¸ç] ¿uo, Òçoø Òu_a_g.
♦ J!çga Òa+uCc a+ùu¸aCu+g Òa!a+ma
J_aa_g. _co ±a_oaaùu¸a_g. ¡u_a
J!ùuo+a¿a_ aoèJaao o¢+g.
♦ J!ùq _¢ççç]gdo Òa+¿ùqèaç]m ¸ouoa
_u_çg _ça C¡+aa_ a¿jç+a oo+_a_g nmug
¸uua au¸uqùq. _¢çç ¸¿çç C¡+aa_a a+a¿jg
J!ùq.
♦ ' J!çgè J!çgù Òu¿çgù Cu+' nmug
±uuaa+m uçÒa+ç.
z6. Jg¶4 mgp¿mm
J_[!o _¿a_a Òu+¿cauo, Ca+çuma
+cç]o u!Ca+]çg, ¡ag ±co ¡uoua a¿çgo+ad
¸_a_++ad. a+aau¢ _¿jç+o, [!çø C¡+a nm_a,
q¢ça _¿jç+o J_[¢aa Ca+o+_ nm_a, uçça _¿ùum
aoo¢o Couo Òaaaoouo nm_a +ç _¿jç+o,
J_[+ùu+uç a¿aao+o u+]aaùucq¿aam_Òçm_a
¿¢oø q!jg Òa+doo+a.
ç¿ ¡+uoa_ ç¿ a¢+a! amç+ 50 ¸ømu J_[+
aça Cou¸a. [+ ¸¿jço a__a çcuÒoùu ¡uoaCa_u
_g a__ ¿mum _a _¿aao+a. _m+o, a_jç a+_u+¸
_¿ùum a¿çgou¢ù u++ùug ¡oog.
J_[+ aç¢aCu+g, ¸çm ¡_çuça Òa+u¸ ¡+a
nèa!aua ¸uca dçaauc oo¢a ç¢ùu¸a_g.
uoaCa+o ¡_a - ¡oo ±co¡uo
¡_a__ ¸oog aa a+ao+a - [!çø C¡+a
çoc¸ ¡_a ¸oog Joùq - J_[!o _¢çça
qua ¡_a - J_ ¸oø _¢çça
_¢¿+ ¡_a - a¿aca+a+uo/ a+aèao/ a¸a
±uçùq
_çjç a¿ad ¡_a - aoo¢o Ca+o+_
u+o ¡_a - Òa+¿ùq, +ç, _c_u+o
[oa - ucu+a¸/Òaçom ¡¿+ ±dog
uèua - ¸]a uçça/ a++u+oa ¸aoa ¸oog ç++
±dog
a¿ùq - aoo¢o Ca+o+_/ ¸]a ¸oø ç++ Òu+¿cad
guçjgdom.
_jç ¸uca+o+auo ¿qjç ¿qo+aa Òa+u¸
¸¿a+ao, nèa!auaa+a q__, ±cm a¿çgou¢ ¸@a
Òçoø Òu_ço ¸oJaa.
__ùq: ¡a ±co Couc+Òam ¸a__a
açøùÒu+¿Co J_[+. _èJ_[u¢a _qçç+o, C¡+aad
¸aga nmuga, ±co Òu+oø_a nmuga ¸_oao
_ç+¢a__ a¿çç+_a.
z¶. J)æ mgp¿mm
+¢aa ±uoo auç]_a+a ac¸a Ca+aaùu¸og
_ouo. 25a_a Ca_ucc C¡+aauoç ç¸aa +¢aa
±çøa_g. ¡_+¢aa, Òu¿¿+¢aa, a¿¿+¢aa,
a+c¸è+¢aa, uoùq +¢aa, ¡caç]¢ +¢aa, Òa¿+¢aa nm
q¿ oua ±u¸. ¡+a ±uoo uamu¸çgog Òu¿¿+¢a¿a
¡_+¢a¿a+a.
¿aaa a¿çgo uuq: o+a ¡+__a [a_a, o+aùqu
_u_¢a, ¡+a_ç çqùq [+_a, o+a ±_o çu¢a, _¿ao
_u_¢a, Òç+uucaac¸ [+_a, aoaac¸ [+_a, a++q
oo _u_¢a, ¿è+ç ]u_o [+_a, +¢ua ç¿+a+_a,
oæ__ oo [+_a, ¿ça oo [+_a, +çCu] _ua+_a, uo
oo _u_¢a, ngaq uoa ¸uc¢a. ±co o_cJuaù
Cu+a_a, oa+uo ¡+__a [a_a, o+j] _accuo [a_a,
[+ n!uo [a_a, uçç aaaaa, _'¢a çua_a.
¿ç]¢ n!èaga_a, _o+èJa_a ¸m_+ca
uamu¸çga +¢a [+ ça+!a_a ¿u_:
4 oc. [u¢a Òa+]aa uoaaøa. Òa+]çç [u¢
oqacq ¸]o 50 a¢+a +¢açuçù Cu+c¸ 1u¸a Òa+]aa
uoçg __aaøa. _jç [u¢Ca _q[¢+a nùCu+ga
uamu¸ç]m+o, Ca_auc uomaoo uoo_u_ù Òu_o+a.
J_ùu+a ¿ç]¢ n!èao, +¢uamua _o____ _g
J_jç _ua ¸oa_a.
+¢aç]o ±do aç]m oaça (100 a¢+a)
q¢ça 18.7a; Òa+¿ùq 15.0a; ç+g ±ùqad 5.8a;
a++Cu+u_cC¢c 36.6a; +uu+aq 511a.a; _¿aq 310
a.a.; aC¢+qm 522 a.a.; u¡aJm 2.6 a.a; uoccam 'J'
3 a.a.
z8. mmmamq mgp¿mm
+uu+auo _¢u¸ oua. çm_ ao +uu+aq;
a__g ao¿ao +uu+aq. _¢u¸a uam+mCç.
♦ ¡+a, _um, _¢+m, no, Òu¿èa+o, ¿¿¿_ aqçg
occ+o, +uu+aq, a¿ad, ±ùq _a¿mu_¢a aa nuc
n¸çgç çuu+ oc¸ uaCu+o ¸u¢çga aq o+æo
uoçgè ¿Cc_ç Cçaçg o¢ oøa [+_a.
♦ Cçd aqa_, +uu+aqcm Òa+¿aa ¡oèa+¢a
Ca+çg ¡+aa ¸uça Òa+cqm _cç]o, uoçgç
Cçaçç+o oøa __+_a.
♦ a¸uaa+m Òç+uuca acc+? u¸a_a ¿m aa
¸oø Cç_a, +uu+aqa aoaaøa. ¿c+_a _jçù
uuauaç Òç+uucæo _aøa. uqçga Òa+d¿a. a+uo
Òç+uuc Òçoo+_a.
♦ a¿ad a+a+uoa_a a+o uq çæ¿cm Òa+cucù
u+aaoø +uu+auuè Ca+çg 3 ¡+d a+uoæo ac¸a
a+ùucc+o _ua+_a.
♦ Òoj[+ ¸oog Ò¡¿ùqù ucc qu@a_,
+uu+auuù Cu+o _¿ u+_ [!o aoaaøa. CaCo
Òçojç [u¢ ac¸a n¸çg Cç+a+ÒauÒuuaa aojg
_çùuç çco o¢, qu __a.
♦ acqad u¿çg ±uca, +uu+aq, a+oo+aa
ucuc _uo _¢uuc¢a aa nuc n¸çg ¸u¢çg
¡oÒouÒuæo _uççgù Cu+c¸ o¢a acq u¿çg
±uc¢a.
♦ oaaa, _¢ççaac¸a_, +uu+aq gu +cc a!,
uumÒoooa _o_u_è aa nuc n¸çg uaCu+o ¸u¢çg
oaaa ±do _cç]o Cu+ca _ua Òç!¢a.
♦ J_[+ __+a+occ+o +uu+auu ±aç[+ oc¸a
_uçjg ¸uçç Òç+ùquoè +__ çco oc¸ a+o Òu¿o¢o
¡¢auga çcoa a+o o¢uo ¡m_ Cçaçg o¸a. [+ noç+a
__+_a.
zy. g1m mgp¿mm
¿!a a¿çgoa ¿!aa _oao+o ¡açççùuc
Cou¸a. oqa_a+uo Òaooo ¿+æC_ _ç__ q__g.
a+uo 9 aua_ Cao _g q__çoo. ±d¿uca¿cm
ac¸a ±com ¿m u_]æga, um u_]æga Òoaæo
u¸auq u¸oo ¸a+a. 5 ¡acç]o _¢auçgù uqùuqa+a
ç¿ au ou¢ ¸]a!aa.
oqa_a+uo ¿!amm a+ajç çoaa]!o q_±ç+
a]+ad ±u¸. _uo ±cga_è aa] ç¿uuo. occam q
_]o ¡u_a ±u¸. _jç occam u__+a_u_a+o,
_çjuça¿a_ o¿a !aÒacu, ngaq aaujçùucc
C¡+aad ¿!aa _oao+o _ua+_a.
¿!a çoæm _¢a+ama a]+ad, _¢ççè Joùq
¸@aaom ±_uç]uaù Òu¿a_am_m. Ca+ua C¡+aa_
_g a+a¿jg.
¿q Òa+c¸uo+ad ¸çum ¡_çç ¿!aa _oao
Òaa¢+ad. ¿q Òaççg oo¢ a]Ò¢+o ±çøa.
♦ a]Ò¢+o Cç+om Cououaè Òaauaa+a_a_g.
Cç+o C¡+aad o¢+ao ç¸aa_g; C¡+aaa¿aauo
¸çaa_g. Cç+o C¡+aç Òç+ouoad Òç+uoa ¿!a
a¿çgoa ±çøa.
♦ noo+oç au Ca+o+_a¿a_a: auuu
¿qaÒa+u¸ ¿!aum C¡+a_a. oçua, uaa o+cqga,
Caga d¿a ¡a+çga.
¿!aa_oaomCu+g aaaaa o¿Co++, ¡¢aq oa+]
±dCo++, _¢ççè Juçødoo+ad _aa¿çgoa Òaaaa
+c+g. ¿!a a¿çgoa u__ Caga ¸_a C¡!o ¸@_a:
Òamum a+] a¢+Ca+çCa+a uom,
236, ¸ouo au¿aa a+uo, Òamum-600 086.
¡+d: ]+ad, Òodo: C¡¢a a+uo 6.30)
§o. qJæam mgp¿mm
♦ ¸¸ùq u__ uoaa+ao ça+!aaùu¸a uèua
±uøù Òu+¿caoo ¿çmuaa+mg çaa+o. quçaom
¸çaa ¡uum. ¡++ _m_, Òa+cucæm_, ±_aa
¸oJaam_ a+ùuc _uçoc _muaa+m a+aa_ _ouo.
♦ Òoæo a+oç]o çaa+ouaè a+_ uçjg
ngaèaa uçèa+_cm a+aau¢ Cu+c¸ù u¿am+o
a¸uaa+m ±co Òoùua çu¢a.
♦ _ça C¡+a+oad, _uuaa _u_o+mo+ad,
±co u¿am+a o¿aquo+ad, ¿uo ±uçùq ±doo+ad
_çum ¸m_+ca ±uoo Ca+çga Òa+dog aaøa
¡oog.
♦ _]o uoccam q, u, aa ¸oøa ¸]aa+m
uoccam J¢a, qC¢+c±m, Òa+¿ùq, a+oJaa, ajçaa,
u+uu¢u, _¿aq, açgaad ¡u_jgdom. _jçè açgaad
a+ua ocù uçç]oç+m _¢ua+a ¡u_jgdom.
çaa+oua Coa uoaa+ao uèuaa+aè a+ùu¸a Cu+Cç
¸çom_ ¸ççum açga¿a aucaam_m.
♦ _¢ççç]o ¸aoa a_jç+o ±co çaa_a.
Òa!a+ma _mua, Ò¡¿+a!ùq q_u¸a. _ç__a, aoo¢o,
_¢ùuu aaajçùucc Ca+o+_a¿a_a çaa+o ¸¿uaa+m
a¿jç+aè Òaaou¸a.
♦ au u++uo ooa Òu_, uog_] Òu_ _¢ççç]o
¸@aad Òu¿a _¢çç ±_uç] +¢+a, a¿aC¡+a
¡o+¢uç]__, Òu+go+a C¡+a o¢+ao ç¸aa çaa+o
aaøa ±çøa.
♦ çaa+où uçç]m auçua oc _çm Cç+oo 20
ac+_a_ Cao açgaad ±dom. çaa+oua uoçgç
ça+!a_a njçç ça+!ùuga Cç+uo [a_og a!aoo.
♦ çaa+o qg ±oaçç+o¢a, ÒçmmÒa!aa+oo
Cacu+¢__ _g oo+jg Òa+uq¿jçg au¸uqaaùuc¸
16_a gt__+uqo _C¢+ùu+o__ ÒaaJCa+oo¿jg
Òa+u¸ Cu+aùuccg. ±oaa ¿¿oga u¢ùuùuccg.
_ùCu+g _çm J_ùqa a+¢ua+a ±oao ¸]aa+a
oo+aaùu¸a 3og Òaq _ma+a oo+_a_g!
§1. qmm4 mgp¿mm
¡ag ±co 80% çuu¢+o _mg. ±oa¿a +a++
80% [¢+o _mgç+m. ±coo 10% [+ _u_jç+o ¡oa
Òa¸a_g. 20% _u_jç+o ±æ+ Cu+a_g.
ç+aa n¸çç+o ac¸Ca [+ ¸¿jç Cou¸a nmug
a!aoo. ç¿ ¡+uoa_ ç¿ amçm _u_jçg 8 cao+
[¢+og ¸¿jç Cou¸a. çuu+ Cu+]a ¸oø
u¿a+occ+o ¿ç]¢aa+æm _aaaa u+]a_a. [+
_u_jg ¸]gdo ±ùqaad aoo+a J_[¢aç]o ç+_a.
aoa Òacqa+a aoèJaao, ¿o C¡+aad q_u¸a.
çuooo, ¡¢aqçço+èJ, uJæmua q_u¸a.
çuu+ ¸qaaq u¿_oç+o q_u¸a ¡muaad:
±uø a!a+a Òa!a_a. +¢ùuad gtuqocùuc¸
¡m_+aè +¢a_a. _¢çça ±cÒo+_a u¢øa. ±com ¡è+ù
Òu+¿cad auu+, oa+uo, J_[¢+a ÒooCa_a. a¿aa
uouoa_a. ngaq uoùu¸a.
a+o¢+ C¡+a ojg o+j]Òa¸ùuo+ad, [+ ¸oø
±coo _u_jCç __aa_++ad. oæ__ù Cu+aa+o __ùq
q_u¸oç__a _gCo a+¢ua. _j¡uouaæo ¡u_a [+
u¿am+o a+oo¿jg 1o ¿q¢a.
a¸a a+aèao q_uc¸ ¸]aa Òa¸çoad
C¡¢+ao¿aaç çuu+ ¸qaaq u¿_og aaøa
±uCa+aa+mç+_a.
§z. qm4 mgp¿mm
u+uo ocç çæ¿a ¸çum oc Ca+¿a ±cga_
¡mua uaùuuo. çæC¢+, Ca+C¢+ _m_ ¡a ±uuoù _+ç]
Òaaog ¡ooçoo. çæ+ a+çç]__ _mÒm+¿ Òua+:
¸mm_¢u.
çæ!m a¿çgoa _ua: uJuaç gtu¸a; ±cga_a
_o+èJ ç¿a; _acco o+j] [+_a; ¸_ ¢ua Cu+a_a.
Cu]uaa ac¸ùu¸çga; a¿ac a+a+uouaa
_uùu¸çga.
çæ!o +uu+aqè açga uoccam J¢a ±dom.
nmCo _èaçgù u__+a_u_a+o q_u¸a ¸umçga
Ca+o+_a¿a_a çæ+ ¡oog.
a¿aa uouoaaøa, ¿!a Òoùuç]m+o
u+]aaùuc+ao _¿aaøa auc a1aauoù
uamu¸çç+]+ad. çæ+ ¸oog Ca+u¢ ±coo _Ja
_oçgù u+¿+ad. [+ad oaa_aoøa_ ¿a¿a ±cga
a_a_a.
çuo¿q, a¿go+a [oa+a _C¢+aaaa+aç çæu¢
ocè J_jçg ng? çæ+ aæ+aa+oaoo u¸auq ¡m_+a
auucæo Cçaçga _o¢+ad. +a++ 20 ¡ac+ad
çæu¢ç çuoæo Cçaçg ±_a umm+ _oçç+o Òu+¸_ad
çç¢a. gt aaamuaa_a çuoè ¿cq__a +c
çæ+a_oao ¡oog.
o_uc ¿aa+? Ca+¸ao+? udoa Cac+? aouo
Couc+. ¡+dCç+_a çæu¢ ¿aç]o _J 10 ¡aca aççg
¿aa a¿ø+ad. ou¢oo uam a+ud+ad.
¿aùu¿aauo ççaa Cou¸a+? Ca_auc ¿u_æo
_ua+aoouoÒamo çæ!o J_g acuo a+ø aojg
¸u¢ au ±_a u__ ¿açuça a¿ø+ad. ]ma Òaag
o+¿+ad. u¿aad au_¢a.
a+oad Ca++jg occmo+? çæ¿cm oma+ aojg
a+o 1g çcø+ad. qçgu+èJ auca_a. a+oa+
ogùÒu_øa, qçgu+ø Òu_øa Òç+c+jg u+ça, a@aa+o
_]a+o _aa u_]aoo çæu¢ ¡m_ Cçaçga _oaao+a.
çæ¿cm a_ùq ao_ aojg ±uc+o u+aqaaq
oøa ¿_¢a.
§§. qamæ) mgp¿mm
ç+au¢æo Òouç+au¢, Òajç+au¢, _a+aç
ç+au¢, aoç+au¢ nmù uo oua ±u¸. _]o
Òouç+au¢ù _Co a_jç a¿çgo _u¿ucaç+_a.
±co Òoùuç]m+o q_u¸a Ca+o+_auoç
çuùuCç _çm çmççmua.
±øuç]m+o au Joaa_ç+? auu+ oqa_ç+?
ç+au¢ù _uoù u+au+oo Cu+c¸a a+aèJ __aa, ¸jç
_oua oçauoç ]_jg Òa+u¸ uqaaøa. au
Òçoouc¢a.
¸_ ¢uçç+o q_u¸a Cu], =¢o C¡+a, +çCu]
Cu+m_ oæ__ C¡+aa¿a_ù _om a+_ _uaoa_a.
a+ùuua¿a_ç ç+au¢ù _ aaøa ¡oog. 8og
a+çç]o uJ ajça q_u¸a Cu+g, ç+au¢ù_øcm
Ò¡aç_aç+ua¢a Ca+çg ¸u¢çgù u+au+oo aojg
Òa+¸çç+o auauÒom_ uJ n¸a_a.
ç+au¢ù _o__ ¿uouaè +_+_ùu+a_a
___gu¸. _çuma aø+aa+aaè a+ùuc¸ ojç+o ¿uo
uoùu¸a; ¸_ø u¢a+aauc¢a ¸çgcm ¡u¢ ]u¢ a+_a.
106 qa! a+aèao ojg ¿uo Jç_ù Cu+a, ¸mo
o+a ¡uoa+? ça+a+ao ç+au¢ù_ aø+aa Òa+¸+ad.
Òa+¿a C¡¢ç]o ¡m_+a oa+çg, +¢a __+_a.
ç+au¢ù_ aø+açgcm Cçm aojg a+ùucc+o
_¢çça Òa+]ùq C¡+a ¸c+_a. _j¡uoæo ±uoo
¸u¢ ±ùqç+m Ca+çga Òa+do Cou¸a.
_j¡+!m u¿Jm+o ]! Òaag q__ùu¸a ooauaù
u++ùuo+a¿a_a au u++uo _o+èJ Òu_a. _m+o
¸oooa_ u+Ò¡a ¸oog _gùu Ò¡auaa
Òa+uCc+ç+m q__ùuc Cou¸a.
§q. q)atæo mgp¿mm
♦ ]¢+cua uèuaa+a ±doCu+ga, ±o+j]¿a_a
Cu+ga ¸çm a¿çgo _ua çC¢ a+]! J_ùqcmç+m
±dog.
♦ ]¢+cuaù uççuç umm!o ±_uoçg a+_ uçjg
u¿am+o _çaC¡+aad ¸aga. _ça Òaa_u+¸ J_ùu+a
¸ua¢a.
♦ _c_qu ±doo+ad, aoo¢o, auu¢o Ca+o+_
±doo+ad _çm uçèa+_u_ 3 Couo, ¸u¢ ¸ømu oça
u¿am+o _ua Òu_o+a.
♦ 20 a¢+a ±o+jç ]¢+cuaua Ò¡a oc¸ù
Òu+!çgè a+ùuc¸ ojç+o ¿¸ a+¢ua+aç Cç+m_a
_¿ao ac¸ùu¸a.
♦ ¸uao ±uø ±uu+ço+ad; ¸m_+c o+çoo
]¢+cuauaè Ca+çga Òa+uc+o, ¸uao ±uom+o aucaaa
+qa Cçuoa+m uomauoç ]¢+cuaa+o Òu_ ¿q¢a.
♦ Òç+c+jg ]¢+cua a+ùu¸a uçaaa
±doo+a¿a_ ±coo C¡+a ç¸ùqè aa] ogùu¸a.
_o+èJ¢a, +¢u aa]¢a ç¿og ]¢+cua.
♦ a+uo n¿jçøcm ]¢+cua ¢aa ç¿ Ca+ùuu u¿a
ojç+o, ¡+cucc çuooo, ç_u_ç çuooo _uo ç¿a
]¢+ç Òç+ouoad ]¿a.
♦ a+çoc+a Ca+o+_uca Òuua¿a, a+ùuua¿a
¡+dCç+_a a+uo Òo_a oæ__o ]¢+cua ¢aa u¿_og
¡oo uomoa_a.
♦ _çjuça¿aCa__ ¡oo a¿çgoù uuca
]¢+cua. uo ¿uoa_a u¿oç]o q_u¸a aoaac¸, Cu],
a+aèao Cu+m_o____ 2 Couo ç¿ Cçaa¢uq a+_
uçjg Òa+¸çç+o uom Òç!¢a.
♦ ]¢+cuaæo +a++ 60 ouaad ±dom. _]o
qoa_a _mçuç ocù qoùq _oo+ç _mCa aaè J_jç
uom ç¿oç+_a.
§§. ¿mJ mgp¿mm
noa a+aaoua: a+uo _oççum 5 goJ
_uoauo ±u¸ [+ _q¢+ad. a+o au C¡¢a aççg
±uø Òa+d¿+ad. ço_+ao _ùuq 108 ¡+cad Òaaç+o
¡u¢, ]u¢, ¿ùq, uu _m_ [uc _¢d Òu_o+a.
' au¢ù aaa+' Couc+a: qÒmmo ¸g
a+oùCu+aao _çjuça¿a_a Òa¸ço Òaa¢a. uuo¢aa
Couc+a. u]o+a 10 goJ _uoauoù u+a u+oo
Cu+c¸a a+aèJa Òa+¸çç+o, _çjuça¿a_!a njç
C¡+¢a o¢+ao a+aao+a.
njç _ça C¡+aa_a, u¿gucc _çaç]__a goJ
a!a+m _a_ua a¿jg. goJèa+_ 5 go, Cçm 20 go
aojg Òoj[!o ç¿ Cçaa¢uq Ca+çg a+uo, a+uo
Òo_a oæ__o a+ùucc+o +a++ 1 a+çç]o _ua Òç!¢a.
njç oøa aqa+m+ga, no, Cçd, _¢+m, ng
aqçç+ga aqo+æo goJ Cou¢ ¸u¢çgù _Jm+o oøa
¿_¢a.
u+aq aqçç+o, goJua ¡m_ au¢çgç çuo
±èJæo d_ ¸+_ uoçga acqc ¿+èua Òço¢a. goJè
a+_u_ù um ±d¿a_a Òa+¸çgè Jaèua Òaaao+a.
a+aèao o¿og Cu+o, _oCç+øa uqùug Cu+o
_¿aa_ç+; qg _cç]o uèuaç çuu!o _oçgoc¸ù
uaùu¸a_+ao+? Òa+¿aa goJ _uoauo Òam_
]m_+ad. Òç+__ C¡+aa, a¿aad ±+ad ±coo Couo
Òaaa+g. umouoødo a+aèao a+ç]u¢a¿a_è a+ø
au ¸q¢+ad.
_m_a ]¢+ç çuooo, u++uo a+ao, gt¢ùu++uo,
a+uoaau C¡+a, ¿__a _øcC¢+aa, Òou_øca,
uooo, oæ__ù_èJç Òç+ouo, çuoæo Cum _o_u_a
_uùu¸çgo]ga goJ ¿¢m.
goJa_ _mÒm+¿ Òua+ u¿jç+. goJ
a+cucçç+m u¿jç+oma nm_m+. _çm ¸] ¸_qça+m
çmuaauo am]o Òa+u¸ aaaoucCa u¢ùuçç+m
_çuma acø¿a_!aç+aè Òa+oo
±a+øu¸ç]æ¿aa_++ad.
§6. ¿tJæ mgp¿mm
♦ Òu¿au+o+m C¡+aauoa _uùu¸çç
a+ç]u¢auo oc gtaaa ±çøa. J_ùu+a _çaa
aaajçùucc C¡+aa¿a_ç gtaaCa J_jç a¿jg.
♦ u¿auuad +aa çjç+ga aqm aaçoCa _çjç
±_aaçga_a ±cga_a ¡oog. ¡ag ¿gÒagaq
±_aaç]o ç+m ¿aÒo¸aa_g. _ç__a aqm aaçoç]o
u¸a_a Cu+Cç ¸uaooo+ ¿aø auca_a. ¿gÒagaq
aaujçùucc C¡+aa¿a_è aaço ±_aaa ¡o a¿jg.
♦ _ucoc+ aqm ±uçùu+o ço+jg Cu+a_+ao+?
a]a ±uøa_ù um u]umjCç ¡aca ac¸a _cqç
gtaaa Cu+c¸ n¿j]¿+ad. a+ùu, ±, ag, JaÒ¢cuc oc
¡_a+m qçgu+èJ ç¿og _cqç gtaaa. a__ C¡¢+aoo
±co ±uççg ama Òa¿+aCu+ga Jo ¡ac ±_aaa,
¡auaù qgùua_a. [uc Ca+aCu_ç gtaaa ço+èJua
q_u¸çga. _cqç gtaaa ±_a+a c+ma. ÒogÒogùu+m
u+oo, Òa+¿aa oo+aùucuc ç¿ Cçaa¢uq Cçm
aojg _qçç+o, gtaaamua nma_ C¡+a gtd gto+_a.
±_+a ±co ¡oa+_a.
♦ oog q_a u¸+ad. _u_jçg 6 au C¡¢ç gtaaa
Cçuo. ¿aua¢a o+ua¢a Cu++uoa+o ¿c+]+. noo+
am, ±co gmuçuç¢a gtaaa a¿où Cu+a_g nm_
±+a¿a_d Òa+oo, amuç Coa+aaa Òa+u¸
±_+am+o C¡+Ca o¢+g.
§¶. ßq±æam mgp¿mm
♦ "¿+ _u¸a_ noooø ¡+cad ±uCc+, ¸oooø
±uCa+a¿dog Cç+a+a¨ nma_++ad
_jCç+Cmøa+ad. Òçmaça_ _Ja+øaCa Òa+jça+m
Cç+a+ua, _C¢+ùua+a¿a_ oaùqcm o+uçg,
¸_¿aùu¸ç]ao+ a++Ca+Cu+Co+ç+m.
♦ ¿o C¡+aa_ç Cç+a+ua ¸qaaq Ca+çç+o
±aa¢a _u_¢a.
♦ o+aù qu@a_ç Cç+a+a g¿ouo o+æo Cu+c¸
Òam_ ¸uçCa ±çcqga çco o¢ qu __a.
♦ oæ__a acq [+a, Jo Cç+a+a d__auo
±ùqa_d ¸açç] uoç]¿jg a_¡+d ç¿ d__ a+ùucøa.
±co ¡uoaCa_u 3 ¡+d a+ùuc, acq [+_a.
♦ du¢ù_èJ oæ__o¿jg ÒooCa_, ¸u¢ ¿q
Cç+a+uaç g¿o u+o n¸çg Òo_a oæ__o a+ùu¸a.
♦ Cç+a+a u¿ùq _¢çççuçè +ç] Òaa¢a; do
o+ça, u+!a o+ça Cu+a_a; ç+guo ±uc+a_a.
♦ _¸ùq oouaù Cu+aaøa, o+a g+¡+__çuç
[aaøa ___gucag Cç+a+a.
♦ Cç+a+æo ±do açgaaom açoça:-
[+-36. 3; q¢ça-4. 5; Òa+¿ùq-41. 6; a++Cu+
u_qC¢c-13.00; u_-4.6; 100 a¢+a Cç+a+æo 1.7 a.
_¿aq; 0. 01 a. a+oJaa; 0. 24 a. u+uu¢u _aa
açgaa¿a ±u¸. Cç+a+a J_jç Òa+¿ùqù
Òu+¿o+æ_a no]o +¢ua+_a J_ùqucag. a__
nuÒuaauo oc Cç+a+a nuÒua +oua+a
+¢ua+_a.
§8. ßqm mgp¿mm
ç¿ ¡+uoa_a _u_jçg 2 Cçaa¢uq Cçm
u¿am+o dçaauc C¡+aad o¢+aga, ojç+o _ua+aaa
Òa+doøa ¿q¢a.
+¢ua, oæ__ ±_ùqad aaujçùucc C¡+aad-
_çaa gu¢T¢o Ca+o+_ad- ¡¢aq ço+èJ- J_[¢aa
aaujçùuccuo- _¢çç Ca+ua- gtaaamua, uo,
Òç+uuc, a+g, au C¡+aad- a¿aç Òç+ouoad-
oøaaq ([uc ucqao... _m+o _caouo) ¡auaa+m
çC¢ a+oC¢+a ¡o+¢u Cçm!
gt_ _u¸ad o+ç oç o_a_a Òu+¿d Cçm. 123
oa]o 74 uao ¡cjç ç¿ amç+ _çumç ]m¿a
±ucç+aù Cucqaoçgdo++. _o¢g 98 oa]o ç¿
_çjuç u_j]¿aa_g. 100 oa]__ Cao o+¿a 200
Cuu¢ù Cucq auc]o _o+ad ]m¿a Cçum ±uuç+aç
Òç!a_g.
_çaç]__ ooua ¸oa_a çC¢ Òu+¿d Cçm.
±co u¿auma _u_aa noa oç Cçm. a+uoæo
]m¿a Òç+c+jg Òo_a oæ__o 2 Cçaa¢uq Cçm
¸¿j]m+o uom ±_].
aaa auoùu+m ¡uoæo ç¿ Cçaa¢uq Cçm
¸¿j]ù u+¿+ad. a+ùu Cu+m_ Òaa_ua oøaççm
+_+_ùq Cçm ¸_a+çg. _çm ¡_a+m qçgu+èJa_ 12
Òaau¸aoo _g _¢çççCç+¸ aojg aa]a+oCç
a+¢ua. ç¿ a¢+a Cçm 3.15 aCo+! ___o ç¿a_g!
_u_èJ, ¿cuc ç¿a aCo+! ¸oog. _m+o u_
]uaa__g.
u¢ao Coçum q_u¸¿m 2 ¸ømu Cçm u¿am+o
+aùu¢aoa+_a.
§y. §æm mgp¿mm
_C¢+aaaa+m ±co¡uoa_ ¸uca+oa o¢o
¡a+ad. _uo ç¿ a+çç]__ 1/8" oo¢ Cou¸a. _jç
¸oø oo¢oouoÒam_+o ç+g ±ùqaa¿a,
uoccama¿a ¡aa_ù u__+a_u_ nm_ q!jg
Òa+doo+a. _jç ¸oø oo+èJ _ouoCao
_ùu__+a_u_æm+o+m C¡+aad o¢ùCu+am_m nm
n]+C¡+aao+a.
¡aç]o _ o¿jç+o ¸]+øca nmug ¿c¡auaua.
a+oJaa u__+a_u_æm Òooùu+Cc _g.
¡aa Òo¿ç]¿ùuç+o Joùq ¸@aad _u_ø. ¢çç
Ca+ua nm_ Òu+¿d.
¡aç]m ¿umad o¢ga_ Cao ouojg
a+uùucc+o, ¿è+ aaujça+m C¡+a ¸oog a+aC¡+a
nm_ q!jg Òa+doo+a.
¡aç]m __aCa ç¿o¿a_a __ao+m Ca¸
çcqm+o ¸]a C¡+ao+aùuc¸ uooma+a _¿aa_++
¸oog _¿jç++ nm_ ¸_ao+a.
¡aa ±ucço ¸oog Òç+ajg Cu+ço nmuga
C¡+æm ¸___Ca. ç+g ±ùqaad u__+a_u_Ca _ç__a
a+¢ua.
¡açuç njç C¡¢¿a aqaaç gqùuo+ad
¡¢aqçço+èJaa+¢+ad. _o+a¿a_ uoccam u a+aou
a__a uoccam = u__+a_u_ ¡èaaa _¿a_a.
¸+çça+m ¿çoo Couoad Òaaç+Co+
açou_a_è Òam_+Co+ uaauo, ¡a+auoè
+ççùu¸çgog ¸oJaa. ¡aç]o guç¢a ¸¿a_ad, uo
C¡+aauoç Cç+__oa_a. Co]ù Òu+¿cad, Òuæu¸ad
¡aç]o uc+ao Òuuad u+ga+ùug ¸oJaa. ¸o+aom
Òaooa ]+aauo _g uoomùu¸ç], oøa+aa qgo+_a.
a+cca+m _oao Ca+ùqad ¡açga_ ¡ooçoo.
qo. §JmJæq g{p mgp¿mm
a¿çgou¢ ±cmqa+a ¸@a ¿qa+ç ¡uoæo
ac¸Ca dçaauc ¸oa¢ a¿çgoçuçù umu__øa. um
a¿çgo+ _Co+aum¢a Cçuo.
auu+q o!am: u+ao _uoèa+_u_ ¡u_aa
_qçg o+j] n¸aaøa.
¡oo u+aq: o+uçùucucauoù u+a Cu+o u¢ùu
u¸aa uoçg, o+uçùucucè a+_ ±cÒa+doè Òaaa.
Cçd: Òa+cqa _cç]o Òo+a+açuç¢a
+uu+auu¢a çm_+aa aojg Cçaaaøa.
ou¸: a+¢ Òo__uo 2 n¸çg, 8 ao_ Ca+çg
±ua. a+¢çuç o¿+_a. Òç!a+ç _è+aaqa_a
_aa¿juçCa uamu¸çga.
Joj]: _c+Òç+uc _uo, uèua a¿ad, ao_
Ca+çg ¸u¢çga aqo+æo accøa.
Òo_¡+a: a¿auo¢a u¢uucua¢a aa ¸oo+a
n¸çg uaCu+o ¸u¢çg ¡oÒouÒuæo oçaa aqucc
_cç]o accøa.
no: ÒodÒo¿aaa u+uoç çcom+o ¸jç _ca
quu+ao¸a. umm+ ___oc oøa [+_a. ¡+aaaqa_a
_g ±ajçg.
_um: gtauaa+aaa _ùuCam Cou¢ ¸aaæo
uoçg, u+a u+o oc¸ ÒouÒua uça+a ¸u¢çÒç¸çg
a+aèJm u+au+oo au¢çgù u¿_a. ç¿ o+¢a a+uo
a+uo u¿_a.
_¢+m: u¿ua auÒuuÒuæo ¡umçga aqucc
_cç]o u¢u¢Òom_ Cçaaaøa. Ò¡¿ùqù uaaa
Cu+aa+c+g.
¡c¸o+aa+o: Òa+ùuu¢ ¸oog ¿__a Cç+a+ua
Òam_ o¿+aøa. _çjuça+æm Cç+a+aù u+uoù uçjg
ç¢øa.
q1. §gm g{p mgp¿mm
¿cucù_èJ a¿jg _qçço+a¿a_ ¿çoo
¡u_aç çuu+ ç¢øa. Òa+¿aa a¸_ ¸u¢çga _qaaa
Òa+¸çç+o o+j] ±uc+_a. o+j] ±uc+m+o, oø
o!aa _u_¢a. uèua ¿cuc¢cm _o[+ Ca+çga
_qaao+a. o!açuçù Cu+aao+a.
auÒuuÒua _qçço+a_ a¸_ ¸u¢çg
±d¿a_a Òa+¸çg o+j] n¸aaè Òaag ¿c+m
a+ùua+og Cçæuoù u+ma+og Òa+¸aaøa.
auu+qç gtuoç ]m_o+ac_ _¢çça+a o+j]
o¿a. a¿ad, a+Jaa+a, ¸]ag¢a _uoauoè aa ¸oø
n¸çg ¸u¢çg _¿Jè a+__o aojg _qaaè Òaaaøa.
a+aa ±uø (_u_èJ, 1m) Òa!a+ma+a+ao
_u¢ùuuæo ç+a ¡¿a+ogu¸. Òa+¿aa aça+a Cç[+
u¿am+o ¡¿+ ¸aga.
quaæuo a_]a+a ±u¸ ¡¿a+m+o, ¸aç]a
du¢¢cm ao_ +cq aø+aa ça+!çg 3 Couo
±cÒa+doøa.
a¿a+ _qçg Òo_oca [+a, Òoj[!o ngaèaa
uçèa+_ aojg ¸qaaq _qaaøa.
ncq ouç a+ùuc¸ ¡¿Ca!ao+ac_, a+aèJa
_om u+oo Ca+ç ¿cucæm Òoua¿ Ca+çga _qaaa
_ua+_a.
u+ø+u ¡¿+ [+a, o+o aoua Òouua Ca+çg
¡m_+a ¸u¢çg ±d¿a_a Òa+¸aaøa.
n¿aaau+o ¡¿+ ¿_a a+aèJa _om u+oo
a¿auo ¸u¢çga aoaa 3 Couo ±cÒa+doøa.
adoùu+o ¡¿+ ¸ao, aoùuoo+ç Cç+a+a
nuÒua 2 ¸ømu _qaaøa.
¸um ¡¿+ ¸ao _om Ò¡aæo uqa+¢çuçù
Òu+_çgè a+ùucøa.
_m_au oca [+a Ò¡aæo u¿ùqè a+aau¢
aojg a+uoæga a+uoæga ±ua.
njç oøçga_a +j]_ aç+uaa aø+aa Òaag
Òa+¸aaøa.
qz. §mmm mgp¿mm
Òç+m_ Òç+c¸ ¡a ¡+cqo qç+a o¿a ¡oauad
Òo_a _cau¢çga_ ac¸a ±!amooo. aua¿a_
±ooao uuqa¿a a¿çgoa _u+a¿a ±u¸ nm_ ¡a
uuça gtoa¿a, Jçç a¿çgo¿a +_am_m.
1. Ca+Caçaa: _¢çç Ca+ua [a_a. uçça
Òç+c+u+m Ca+o+_auoa _uùu¸çga.
2. [oa: _ça C¡+aa¿a_ ¡oog; au u++uoua
ogùu¸çga. oøaaqaom ¡¿ua ¸a__a. Ò¡¿aaqæo
ço¢+ç am ±_]¢a am ¸ua]¢a aucaa ±çøa.
3. uooa: _¢ççç]o ±do Òa+ouq¢+uoa
_u_a_a. _ça ¢çç ±u_uoç ç¸a_a. oæ__ùquuu
___a. _¢çç ¸¿çççuça _u_a_a. _¿ao, _uga+,
¿oa, Cu]uaa _uùu¸çga.
4. qcu¢+aa: oæ__ C¡+aad, Òç+¿C¡+a _o_u_ù
Cu+a_a. _uuauaù Òu¿a_a. ±coo
¸uj]¿a_aCu+g, C¡+a o¢ùCu+ouç ¸_oa_a
ouaæo çm ¡_çuç a+__a a+c¸a.
5. a¢aça: ¡¢aq aaajça+m C¡+aad, au C¡+aad
[a_a. ¡¿+auoè +¢ça_a; uaa Cu+a_a.
6. a+uaaa: Òoc¸a a+aç]o uoçç+o _¢çça
oqog ¡__a. ¡è+ù u¢+uauoa Òa+oga.
7. ¿çg: ±cga_a _o+èJ ç¿a. [uc o+ç¡+d
Òu_ ±çøa. Òuuaom aoc¸ççmuaua [a_a. auom
aumo ç+auç]a ç__uaua oo+a_a.
8. uo¸!aa: aqo+æo uoçç+o ¡¿ua ¿_a_a.
au u++uoua ogùu¸çga; a+aèauoa _uùu¸çga;
[uc o+ç¡+¿a ¡o¿a Òu_ ±çøa.
9. uo¢a: Òacc amøad o¢+ao çuc Òaa¢a;
uuç]aa, Òç+¿C¡+a _o_u_a _uùu¸çga.
Ca_auc ¡oauad, ¿__ga Cu+oæm_ _¿jg
±coo ¸u¢aCu+g _ùuomad aucaaa+¸a. a+¿a
o¿¿+m u!Ca+çuma¿a_ _ùuomauo _gou¢
±cu¸ç]a çaoo aucaaoouo. uom Òu_C_++
Òç!oaao+a.
q§. 0§mmJæam mgp¿mm
_jg Ò¡ooaa+ua n¸çgè a+_ uça. ¸Cç ¸oø
ngaèaa uçèa+_ aojg, 2 u_m Cçm oc¸ ¸u¢ _ouo
+¸[+ aojg a+uoæo u¿am+o, C¡+aad uaaç]o o¢
¡¸+_a. 'aoqoccam c+ùÒoc¸'auo oc aa] o+ajçg
_g.
uçça a_a_ùq, aaaaa, uuç]aa, amçç¸a+__a
Ca+ua _o____ Ò¡ooèa+_ ¸¿a¿jg.
_co ogouca Cou¸a+? ç¿ ¸øm+
Ò¡ooèa+_cm ¸u¢ ¸øm+ Cçm aojg a+uoæo ±ua.
+¢uaa] ¸_qça+a oo+_a.
oc+ç oaao ¡_a Cou¸a+? Ò¡ooèa+_cm
Òa+¿aa ¸!J ]ùuoùÒu+quaa aojg ±u@+ad.
nc_ ¡¢aq Cou¸a+? ç¿ a¢uq Ò¡ooèa+_cm
u+ Ò¡a Ca+çga a+uoæo +uo¢+ad. '¡¢aqç ço+èJ'
[+a¸a.
_oua _m_+]¿aa Cou¸a+? Cçmo
Ò¡ooaamua ±_ uoçga a+uo, a+uo ]m¿a ±u¸
o+¿+ad.
Ò¡oo aucaa+ç a+o+aoo Coaaa, _+a, o__o
Òaag uamu¸ç]m+ga ¸uo¢a ¡mua ç¿a.
¸¿ Ò¡ooa am _o+èJ ç¿a. uçççuçè
aamu¸çga. a+ua ¸u¢çg Ca+!o aoaaa Òa+¸aa,
a¿aca+a+uo _ua+_a.
a¿ Ò¡oo nm_ oua ¸_+oa+mg. Ò¡¸¡+d o+ç
uoa_a ç+gù Òu+¿cad _]o ±u¸. _g Òu+]ua
auoèa+¢oo ouoa_g. çouoa_ ¸]aa+m Òa+¸ççg
_gCo.
qq. utqm mgp¿mm
amç ±cga_ç ç+Cm C¡+uaa _uùu¸ç]a
Òa+d¿a ___o ±u¸. ¸jç ___uo a_]ùu¸ç]a
Òa+do ±çøog 'ucqm a¿çgoa.'
a¢+a! ±co ¡uo¢doo+ad o+¢a ç¿¿u_, ¿ço
¸oog aucJ ç¿ Couo ac¸Ca ±uøa, a__
_¿Couo, ucqm¢a acùuCç a!a+m ¿u_. a__ ¡oo
±co¡uo¢doo+ad o+¢a ç¿¡+d ¿¿oga ucqm
acùug ¡oog. _ao+ço+ad o+¢a ç¿ ¿u_ ç¿
Couoa+æ_a ucqm acaao+a.
ucqm aca_aCu+g [+ ac¸a ço_+g u¿a
Cou¸a. ucqm ¿_a_aCu+g ¸c+ç]a+m ]c ±uø
+c+g. _¢¿+ ¸oog ngaèua a+_ ¡oog. umm+, ]c
±uø +¸a.
o+¢ç]m 6 ¡+cad ¡+a ±u@a ±uøad, ¡è+ù
Òu+¿cad 7og ¡+d ucqmæm Cu+g J_[¢aa, _co,
gu¢T¢o, Cç+o oçCa ÒooCa_am_m.
3 ¿ço 90 ¡+cad C¡+a+oauoù ucqm _¿aa
uoçg, q__ C¡+a, a+aC¡+a _o_u_¢a _æ¢aauaao
_uùu¸ç]¢do++ ¸Òa!aa a¿çgo+ Òøocm. (Dr.
Shelton, P.B.No.1277, San Antonid, Texas-78206, U.S.A.)
q§. uqæa) mgp¿mm
_g u++uoa_ _uacq Cu+o _¿a_a. ±ùq-
go+ùu+a ¿Ja_a. ¿q]¿çga ¡uoa+aoo _çumù
u++aao+a. ao¢aaç] uc¸ ¢çça o¿ouç ¡_ççù
uamu¸çgo++ad. _uç ¡+c¸ a¿jg aucaoo o++a,
¡+¿a ocqo uoç]¿ùug ¡oog. _çm ouo _u_ø.
¿aao _¢çç ¡_a: uqa+¢çuçç çuu!o au¢çg,
¿aam Caga ¿aam ±d¿a çco _¢çça o¿og ¡__a.
_¢çça ac¸ au¢a: uqa+¢a Cçuoa+m ¸oø
n¸çg ¸jç ¸oøa_ù q__ au Ca+çg,¸]o ¿cucæm
Òoduoa a¿uo oc¸ ua Cu+o ¸u¢çgù u__ù Cu+ca
_ua Òç!¢a.
_¢çça a+aa ]¢: uqa+¢çuçç gtd Òaag, ¸]o
¿¿ ±¿jg ¸oøç gt uo n¸çg, ¸uç 3 ¸ømu
çuu¿cm aojg a+uo a+uo a+ùuc¸o¢a _ua ç¿a.
a+uoæo ac¸a a+ùuccum u+Jùua_ ¿ùq uoçgè
a+ùu¸og ¡oog.
Òuuad Òu¿a u+c¸a_: uqa+¢a 3 _m_au nuc
n¸çg ¸uç ç¿ ¸ømu çuu!o aojg 7 ¡+d a+uoæo
ac¸a a+ùuca _ua ç¿a.
aa_o+m _¿aga_: uqa+¢çuç 3 Ò¡o nucaoø
gtd Òaag Òa+¿aa Cçm aojg ç¿ ¡+uoa_ 3 ¿u_
oça 3 ¡+cad Òa+¸aaa _ua ç¿a. _ua
ç¢oouoa+æm a_uq 3 ¡+uoa_, uqa+¢çgtuoa
Òa+¿aa a_]a+aaa Òa+u¸, ¸çgcm Òa+¿aa
Òu¿+a+a¿a Ca+çga Òa+¸aa, _ua ±_].
au ooa_: Òa+¿aa uqa+¢çuç n¸çgè
+çça+aç gtd Òaag ¸uç ç¿Òaooa guæo ¿qjg
+çça+m çuu!o Cçaçga a+uo a+uo auuo _¿
goad oca auoo _ua+_a.
çuoùCum Cu+a: çuu!o uqa+¢çuça au¢çg
¸çgcm ¿a_çgtuoù Cu+c¸a _çùu, çuoæo ¡m_+aç
Cçaçg ¸u¢ au C¡¢a aççgè +aaa+a Cçaçgç çuo
¿¿aù Cum Cu+_a.
q6. uùuamùug mgp¿mm
¡aaucCa _¿a_a uo ¡oo amç+ad nùuq
Òooèaç]__ o¿o]ouoCa+ ¸gCu+o ¸_qça+m
_a_ua Òu+¿ca¿a qCm+ ¡aa+o
¡¢+a!aaùucq¿aam_m. ooau¢ç]o o¿uuo, ouo
¸]aa+a _¿ùuuo ac¸Ca ±a+jç Òu+¿cad nm_
auCu+ccç]o a+__a Cçuo. uo _c+aoo
+jgo+¢__, çgaaùuc¸ _¿a_a uùu+oùuça noooø
¸_qça+mg u+¿+ad:
♦ uùu+o +¢u aa]ua ¸]aùu¸çga_g. ¸_ ¢ua
¸uçama+_a. uùu+o u+o q¢ççuçCa Òa!a_a ___o
±ucag. aucaoo o__a Òa!a+m a+ç]u¢auo
_ùu+oo¿jgç+m ça+!aa_++ad.
♦ _¢ø a+ùuc¸ù u¸çç+o, nùCu+ucc aoèJaaga
oo_a.
♦ Jo gu¸ uùu+où uçç]o ç¿¡+d Cçuoua oc
2 ac+_ occam ' J' _¿aa_g. occam ' q' ¢a
_¿aa_g. aoo¢o oaaa [+_a. a+a uoçç uùu+oa_ù
uèua Joùq ouua _J J_ guc+aa 'qcq ù¿cq'
nm_ Òua+ ¿cq _ua1aga Caaaga Cu+c¸ ouo
q__a_++ad.
♦ [!çø C¡+a ojç+o ao+a+]+ad. uùu+oua¢a,
¡+o_uççuç¢a a+uo çm_a a+uo çm_a+aè Jo
¡+cad ±uc+o [!çø C¡+ua _uo +¢ça_a.
♦ ¡¢aqç ço+èJ, ¡¢aqooÒaoo+a ]¿auù
u++aa+ao ¿cuoùu+m uùu+o ¿¢m.
♦ ç+aa++ad _çum ±uc+o çucæm_ù u+o
+¢a_a.
♦ a+ùua+a ±do Òuuad _çum ±uc+o
a¿aauo¢a ¸u+aa ±u¸.
Cu++çgdJa+ao+o 17_a gt__+uqo
_j]a+o__ ¸_¿aùu¸ççùuccg uùu+o. aCoJa+,
J+aù_+ _aa ¡+¸aoo aaad uùu+oæm ¸¿ua
±u+jg ±uo__ù u__ ]m¿a a+ùucç ço_og
_ouo.
q¶. uam mgp¿mm
¡oo açguøù uuc+auo ±co ¡oçgcm
_¿a_aCu+gç+m ±uu ¿q¢a. ±co ¡oa Òacc
¡uoæga a¿jç+aøa, ±uo+aøa ±uua+qag
u+o+_a.
ç+aùu+o: ±oaCoCa _ç__ ¡a¢+m u+Co _ouo.
±uCo Òaoo+ao, uooma+m ¡uoæo ±doo+a¿a_ù
qçgæ+ ¸oçg, a¢uç]o¿jg ¸o+auoa a+aaç ç+aùu+o
±çøa.
u+om u+o: ç+aùu+ga_ ¸¸çg J_ùqucag _g.
±co _o+èJ, aoèJaao ¸a__o, ¿oC¡+a çuçço,
±coo Ca¿a ¡è+ù Òu+¿cauo ÒooCa__o _çm
a¿çgoù uuu+_a.
_c¸ùu+o: [!çø C¡+aa_a, J_[¢aa Ca+o+_a_a
_ùu+o aaøa ¡oog.
_]u¢ùu+o: _]o Òa+¿ùqè aç]ouo; _o+èJ
±u¸. ±co ¡oo omùqa Òu+oøa Òu_ _çumù u¿ao+a.
a¿uçùu+o: noo+oç a¿aC¡+aauo¢a ¸a__a
___o _ç__u¸. ¡u_a açgaad ±ucag. gu¢T¢o
aaajçùucc C¡+aa¿a_ _g ¡oo a¿jç+_a.
a+umùu+o: ¡oo ±ccè açg ±do _g
±u+èJauoa ao_o¸a çmua¢ucag. auaoo
Cç+m_a+qa uuauo ¸a__a _aoq _ç__u¸.
__ùq: u+uo nùCu+ga acacÒom o+aa_d
Òa+cqa Òa+doa+c+g. ¡ç+ma+a o+æo uoçgç
goç goa+aç Òç+uuca_d ¸_ùqoCç ¸çm ¿¿ù
ua_a accè Òaaoç+_a.
q8. uaqùn1p mgp¿mm
±co ¡uouaù
u¢]uoa_a auu+q ¡ag
u+ça nmug 3000 _u¸ac_
¿mq ¡+a auc_jç ±uua.
_+a¿jg _aa¿çgo ¿u_
+m+øa_ù u¢o, _m_ +m+
±o_a_ oç+aa
Òa+uq¿aa_g.
±co ±_ùqauo
_aa_a noo+ ¡¢aqa¿a
u+çç]o Ca+am_m. ¿+ ±_ùq
C¡+¢_a Cu+g, ¡¢aq ¿qùu+a
u+çç]o ±u+_c¸a.
acuco¢o+o ±d u+çç]m uo
u_]auo ¡m_ ¸¿ç]a
Òa+uCc o¿aCu+g C¡+¢__ ±co u_]uaa __a_a
¡¢aq aj]a_a _ca ¸]a ±u+øcm _¿a_a; a__a
++a. nmCo njçù u_]æo C¡+a nm_ au¸uqaaøa,
C¡+uaa _uùu¸ççøa _a¿u_ ±çøa.
ucçuçù u+¿+ad. __ùucc _cçuç [+aCo
¡m_ ¸¿ç] aa+_ Òaaa. _¿ u+ç+aoo njç çm_ga
uom ±u¸. uçaaaoo+Cç++ Òaaç+ga ç+_a+_+a ngøa
_aoc+g. _uç]oo+ç noa a¿çgoa. J_ùu+a,
+¢ùuad, _co o+o, oæ_, u+oao ±_ùqad aaujçùucc
Òç+ouoa¿a_ ¡oo ¡o+¢ua auca_a.
qy. uamu)m mgp¿mm
u+uu¢u ¿uo Òaoaoo, ¸ømJ__ 100 a.a¢+a
oça _¿aa_g. _çm ouoo+a ±coo ±do +¢ùuad
a!a+a +¢aaç gtu¸og, u+uu¢u açCç. ¸g ac¸am_
¸]aa+a +¢a_a ¸aoçuçè aaùu¸ç], Òa+¿ùqa a+øù
Òu+¿¿a a!a+m oaçç]o _¿aaù u+uu¢u a+oo
a+aa_g.
u+uu¢u açg ±coo _u_jç+o -
♦ ngaqad uooma+_a, ouçg C¡¿aCu+g ngaq
¿_øaa+m a+ç]aa ¸]aa+_a.
♦ gu¢T¢o uooma+_a. a+aC¡+a o¿a. o+aùq
¸]a!a_a.
♦ ¿uoa_a çuaa¿a_a ±do Òç+c+q
uooma+_a. ¸çm+o ¡¢aq auco u+]ùq q_u¸a. çuaad
ogoça_a. çua qgùuçço ¡aç+g. çua +¿a_ q_u¸a.
♦ Joùq ¸@aad _u_jg Cu+a, ¸çm u__+a_u_
Òç+ouoad n¿a.
♦ ±coo ç+a_ùuqa_a aa], o!aa, _oo+ao
Cu+_a.
a+oJa¿a, u+uu¢+a çau]ad. ±coo 1:1.5 nm_
oaçç]o ¸uo Ca+jg _¿aa Cou¸a. a+oJaa 1,
nmug 6 _a u+uu¢u ¸oø ¸]a!aa+occ+o
"!aÒacu¨ nm_ C¡+a o¿a. ¸]a a+aaa ±uCu++ ¸]a
a+oJa açg Òu_a_++ad. nmCo +cCo ¡u_a u+uu¢u
açuç ¸ç__ _uua+aç Cçq ±uu+occ+o
u¢èJuma+_a.
u+uu¢u ±uø ouaad: q¿+ao!J, u++o,
¿cucCa+u, Cç+a+a, +uucaa+a o__o, J_a
u+a_a+a, uo+aÒa+cuc, ¿¿+uaaa+a, ucc+u, _u¸,
u+o, Cçm, uç+ad, ¡ag ç¿ ¡+uoa u+uu¢u Cçuo: 80
a.a¢+a.
§o. n)mt mgp¿mm
uuça ±oaç]m q¿ ¸]aa+aoo uçuaa+mga,
_m_a ¸ça+ao¿ùuga naù]gdo da+ nm_ocç]m
Òu!a u¢ac+_a. +a++ 4500 _u¸ac_ ¿mm+o
accùucc, _çm u¢a+uca ac¸am_ _çm ___o
_mu_a o¿¿+mauo ¸a¢ uoç]¿aa_g. a+mc
o¢o+__o a1u a+oa ou¢ _oooø Òu!a accca _aæo
n+_a n¿ùuùucoouo.
_çm ±a¢a +a++ 450 ¸q. ±d u¢ùq 14 qaa+. 90
aooam am ¸q a_ad _]o uamu¸ççùucq¿aam_m.
¸ç+og ¸Òa!aa+om aaùÒu!a naua+ uCcc accca
a+]! 30 accca u¢auc uoçga acco+a. Ca+¡+ç+
u_jçg ¿ço _j¡+d ou¢ u!cqø ]oo accùuc¸do
Òa+çç Cço+oa+aoo uamu¸ççùucc a_auo oc
¸]aa+m a_ad u¢aqo uamu¸ççùuc¸dom.
_m_a Òçoo+aè Òa+ooç+m+o 48 a+q
acccçuç oc ±a¢a+m _jçù Òu!a u¢auca Òa+u¸
3 ¸q ±a¢¿a ¿¢q am¿a ±do +o+ n¿ùum+o ¸g 5300
uao [oa oo¿a. aaç gooaa+a u¢aqm ¸qùu_]
a+jç¿d a+c¸a ocaua C¡+aaa Òa+uq¿aa_g.
_uç ocù Òu!a ¸]aaa, ±oaç]m Òa+çç ¡oùu¢ùum
¡cc¡¸ uaaç]o u¢ac ¸uajgdog. 500 uaoa¿a_
a_aCo _oo+ç u+uoè aaÒooæo 4500 _u¸a¿a_
¿mm+o _oooø o¿¿+m 1]a+aç ]ccac¸ _uça
acqa ¿uo a+¿ucag nmug _m_a q!a+ç q]¢+aCo
±dog. Òooa¢a amç+aom Òç+c+q _]o
_¿ùuç+aøa ç¿ a+¢++ ¡aqam_m+.
u¢aqm aaçgoa ¸çm u¢a+ucç]o ac¸aouo;
¸çm C¡+a ]+a_a ___oga ±dog. naù]a u¢aqm
oquo ¸ùuqCa J_aç+aa ¡+a ocqo ça+!çgù uo
C¡+aauo oaççaaoça+a ¸ùuqCa _uùu¸çço+a.
±oÒa+_a u¢aqm _ua+a_a çmua u__ _aø ¡cjg
o¿a_g. Ca+oaç]m Òomma¢+¸ uoauoaaçaa, u¢ac
_aøçgu_ nmÒ_+¿ çmçgu_uaCa ¡_o¢dog.
♦ u¢aq__d a+aa_, uça, a+aaa uoççç+o uo
¡+cad Òa¸o]ouo. u+a±!a+aad u¢aqo oo¢
¿qa+g.
♦ uçèa+__o ±do aaùq [+_a. a+uæm aaùq
_u_¢a.
♦ ]_jç ¸uaùqdo u¢aq__d oo+aaùu¸a
ç+o¢+ad 150% ¸]a oo+èJ Òu_a.
♦ uoccamaom aa] ¸]a!a_a.
♦ _ç+a [u¢ 2 o+¢a _ç__d uoçç+o, ¸¿o [u¢ù
Cu+o qg Òodoa+aè +uoa_a.
♦ oc¸ù u¢+uad u¢aqo guça aaøa _uaùu¸a.
=aad, _èJad u¢auc Òo_çg çga_a.
♦ Jmma _çjuçaom ¸c¿a ¿¢c¸ççm¿a
_u_jg ¸o+ad ¸ua]ùu¸o+.
♦ u¢aq__d _ç¡uo ]a+ma Òaaç+o, Jjçum
Coaa, oçùqu+èJ qom ±u+øad ++uaa+_a.
♦ qçgu+èJ q_u¸a. a¸a ç_u_ç çuooo +cù
u_a_a.
♦ a¿+aa uCo¸auo ±dCo uoçç+o
++uaa+_a.
♦ u¢aucç çuoa_ CaCo uoçg ±_+am+o
qçgu+ø q_u¸a.
♦ çuo¿q Coaa+a oo¿a.
♦ ooad, _¢ççaaJø, au u++uo, a+g ajça
_ua+_a.
§1. qqma mgp¿mm
amm+ ¸Ca+a+ oçùCu+aa+a¿a_
a¿çgoaumauo Ò¡¸¿a+uoaoo acqaCu+g,
¸+Òaoo+a q]m+a du¢ua¢a uæ!cè Òaa]¿aa_++.
[uc Ò¡¸+a+oa+a ¡a auuo a¿çgoùuu q!¢a
_adu¢æm J_ùq o¿a+_:
o+a ¡+__çuç [a_a. +¢uçuçè a! Òaa¢a.
uJuaç gtu¸a. uçççuça auqa_a. Òa+¿ùuua
_u_çg ±cuo Òaoa uoa_a. uo _ccçuçç ç¸a_a.
¿è+ç ]u_uoa _u_a_a. o_c¸ _¿auoç çua_a.
o+æo nèJo ±_uo [a_a. Òç+c+jg n¸a_a oaauo
[a_a. * o+j]uaa ac¸ùu¸çga uaa+o _¿ùq, _Jø,
¡¢aqç ço+èJ Cu+m_ ¡¢aqa Ca+o+_auoa
_uùu¸çga.
_g ac¸a+? _adu¢ ¿ç]¢a a+aa¿a_ ¡oo
_a_ua c+ma __a. _uga+uoa _uùu¸çga ___ga
_ç__ ±u¸.
a+ç oc+a ç+aça+? q]m+uoa a+auoçgù Òu+q
Òaag çm_ ¿ço 3 Couo Cçmo aojg ±uc+o uom
Òç!¢a. _ùÒu+q J_jç uoÒu+qa+aøa uamu¸a.
ç¿ ¸øm+ q]m+adu¢æo nççum açgaad
±dom nmù u+¿+ad:
q¢ça: 1.4 a¢+a, +uu+aqè açg: 57 a.a. _¿aq:
4.4 a.a. uoccam q: 767 (1-u) uoccam u: 14 a.a.
uoccam u-2: 23 a.a. a+o!ad: 16, Caga ajçaa,
_Co+!m, _aa+oa _Jc _aa açga¿a ±dom.
§z. qmmmug mgp¿mm
qo _¢çççuçè +uc uoa_a nmug ç¿ ¿c
¡auaua. _¢çççuç ¿_aaa +qa Òa+qa açg qga
qoæo _ouo.
njça a+¢uçç+o _acco o+j] q_ucc+ga,
qoua o+æo Cu+c¸ aùu [u¢ o¿+am+o o+j] ¡__a.
¸quc¸ _¢ççaac¸ q_ucc+o, qo¢a ±ùqa
aojg _çaq Cu+o ¸u¢çg oqacq, ¸¸ùuo uoçg
ç+oa+qa ¿c¸cm u__ù Cu+cc+o _¢çça ac¸
au¢jg o¸a.
Cçd aqa_ù qo a¿jg +çça+m qoCa+¸, aa
¸oø gta =¢ +uu+auuù uuajç+o, ¿c+a _¿a_a.
_çumç Cçd Òa+cqa _cç]o uoçg ¸¿ç]a Jo
¡ac+aoo auçæo çcqa Òa+d¿a. oøa aouoæo
q_a. a¸ùq ¡__a.
na+ oaaa, uo oo _o____ù qoa+Òa+cucaoø
qo¢a ¸Cç ¸oø ±ùqa aojg oo¢do _cç]o
uoç]¿jç+o ±aç [+ +¢a_a. ±aç [u¢ç gùuoc
Cou¸a. 10 ¡aca aççg ¸caaa qouaç gùu
Òoj[¢+o o+a Òa+ùuoaa oo ¿_¢a. ¿m_ Couo
Òaaç+o _¢u _ua+_a.
±cga_ ¸]a ±øua ç¢, ¿uo aaajça+m
oa+]auoa _uùu¸ç], o+ç aaajç C¡+aauoa
auqaa qo, qoa+aè Òaaou¸a.
20 a¢+a nuc qoaauçç]o ±do ±æ+èaçgaad:
uoccamn-28 a.a. u-17 a.a. J-1 a.a. +uu+aqèaçg-
48 a.a. Òoùu ¸oø-82 a+o!.
§§. gmQ mgp¿mm
Òoduoù_u¸ ±uuo+auo _ç _oçço+
ao+aøa, ]ucçça+ço+ao+aøa u++çç a+oa çm_
Ca_aga +c _¿j]¿aa_g. _çøu¸çgoç+a ¡uoçg
Ju_aua]a¿a_ù _uucCa ±uo+aa _¿aa_++ad.
_j]a a¿çgo¿a _mu_a o¿¿+m¿a _uqm
a¿çgo _ua aaçç+mg nmam_m+. _¢ççç]o ±do
Òa+ouc¢+uoa _u_ùu]o _uqm a¿çgo u+_
¿çmuaa+mg.
_uqm ¿aaa a¿çgoù uamad: +¢uamua,
_oCç+øa, a+goo, o+¢çÒç+ouo, ¿aùu¿, ±uoèauç
_¢çç +ççamua, q¿çÒç+ouo, _¢çç ¸¿çça
aaajça+m C¡+aad, ¿o C¡+a Cu+m_uo o¢+ao
ç¸aaøa ojç+o _uùu¸ççøa _u¸ oooua¢ucag.
a¸a a+aèao+: 102 qa!a_ Cao a+aèao ojg
occ+o Òoduoù _u¸ a+_u_ ±do+uaæga,
±do+a+oga ¡m_ Cçaaaøa a+aèao __+_a.
oc+ç _¿ao+: u¸aaù Cu+_a ¿m _u¸
ouçauoù Cu+c¸a a+aèJ _uuc¢a u+uo¢a a+ùu¸a.
J_ùu+a ¸o+_a+o q_u¸a _¿aga_ _a¿u_ J_jçg.
_¢ççaa+aa+: Òoduoù _uuc¢a
+uu+auu¢a aa ¸oø ¸u¢çga a+aç]o uoçga
acqm+o çcqa Òa+d¿a. a+aa __m um ç+m+aCo ¸g
o¿jg o¸a.
naù]m u¢a¸auoa acqa Òç+ço+o+ad
Òo+a+a¿a, _u¸ ±u¸ç+m ___gcm Òaaoucc++
aÒom o¢o+_ +_a_g.
§q. ßu1Jæam mgp¿mm
Cu!aa+a _ùud ouauaè a++jçg; nm_a
_ùuoo ¸_Co _oo+ç occam q _ùuçç]o ±dog.
_ùuuooc _g ouo aoø nm_+ga _ùuuooc uo
a¿çgoa _u+ad ±ucag.
Cu!aa+a auca_a a+oç]o ¸qaaq a+ùuc¸
ojç+o ±cga_ ¡oo +uu+aqèaçga, _¿aqèaçga
auca_a. ngaqad, u_ad uoùu¸a. _çaa ogo+_a.
_u¢ùuu, _co, u_ _ ¢u a¿oauoù uoa+a_a
___o _ç__ ±u¸. _uç ¸qaaq ±u@aCu+g ¡oo
uJ¢a n¸a_a. +¢u¿a ¡m_+a __a. a¢+u nm_a
oæ__ùCu+aua ¡_çga ¿¢m Cu!aa+a.
]±Ò¢m _çaa Jo¿a_ù ucuca_a. am]o ¸èaa
Cç+m_a. oa+uo q_u¸a. ua a+o ±ç_a.
_ùuqùucco+ad Cu!aa+uaç Òç+c+jg a+ùucc+o
_jçù uoom+ad [+_a. am ±_]¢a, amç Òçmqa
q_u¸a.
J_o+ad acc+aa a+ùuc Couqa uça _g.
¸o+ad ngaqa¿a, u_a¿a uoa+a _¿aaøa uo
C¡+aad o¢+ao _¿aaøa Cu!aa+a guu Òaa¢a.
a+ùuuad Cu!aa+uaè a+ùuc¸ ojç+o u_a_a
_çjuç ¡oo ]ca+a, _C¢+aaaa+a _¿a_a. u+o
Òa+¸a_a ç+aa++a¿a_a Cu!aa+a Cç+çmç+m.
¸qaaq a+ùucc+o Cçuoa+m u+o +¢a_a.
§§. ßu1Jomug mgp¿mm
¡a ¡+cqo Cu!èa a¢+ad uæ¢+o]ouo. J__èa
a¢+aCo _+_ ±u¸. _+_a auca_a Cu!èaa uç+ad
¸umçga Ca__ _Ja, _ùu!aa ¡+¸aoo¿jCç
__a_a] Òaaaùu¸omo+_a. _ùuça o__o+aCo+, uça
Òaaaùuccç+aCo+, ¡aa_ ¸_ùuùu¸a_g.
♦ J_o+ ¿ço Òu!Ca++ ou¢ ¸m_+c ±uoo
±ucum ç¿ Couoa+og _u_jçg 2 ¸oog 3
Cu!èaauç+auoç Òç+c+jg a+ùucc+o: q]a _¢çça
±uc+_a. ±com Cagdo Cç+o oçoçùu+_a. au
aaajça+m Ca+o+_ad o¢+g. _¿jç+ga _ua+_a.
¡¢aqa¿a_ ¿_a_ q_a. njç ouaa+m Òç+__ C¡+¢a
¸@a+g. uo aaajça+m C¡+aad o¢+g. _¿jç+ga
_ua+_a. a+ùucc ±uø no]o Òa!a+ma+_a.
♦ Cu!èaa uçç]o ±do açgaaom oo¢a (20
a¢+a nucæo)
uoccam-n-170a.a. +uu+aqè açg-10a.a. u1-
26a.a. _¿aqçaçg-3 a.a. u2-26 a.a. ±øu ¸oø-80
a+o! c- _ouo.
♦ ç+g o¿ç]¢a, Cu+a aa]¢a _u_¢ucao+ad.
Cu!èaauççuçç Cçmo ±_uoçg ¡+d Cç+_a Jo
gu¸auoè a+ùuc¸ù u+o u¿ao¢ ¡oo _ua Òç!¢a.
♦ _¿ao, aua Cu+m_ Ca+o+_a¿a_ù
Cu!èaauççuçù u+oo Coa uoçg ±uc+o uo_u¸.
§6. 0uattaJmm mgp¿mm
occamad a+]! Co_ Jo ¿oa+a¿a ±cga_
aaøa Cçuo. Òu+cc+Jaa _]o çm_. amç ±cga_
aaç Cçuoa+m _aJ_um ±co ¿¿oga Òa+u¸
Òaoga uuuaù Òu+cc+Jaa Òaaa_g. _çaççuaa_è
aa]_cq, gu¢T¢o o!jg ±cga_ ¸]a _au _m
aucaa Òu+cc+Jaa ±çøa.
Òu+cc+Jaa _u_jç+o dçaauc Òç+ouoad
q_u¸a:
♦ çuaad ogoça_a. ¸oøa_ 1_a
Ca+aCu_ççma q_u¸a.
♦ _çaççuaCa u+]aaùu¸a.
♦ gtaaamua q_u¸a; ama_çùua q_u¸çga.
♦ a+a+ad __ç ç+aça+_a.
♦ oo q_u¸aCu+g, ¸oøu+ø ¸]a!a_a.
♦ çuo o¿aua q_u¸çç a+¢ua+_a.
♦ Cç+om ±J _çgog Cu+m_ ±u+uo q_u¸çga.
amç ±coo 0.35% Òu+cc+Jaa ±dog. ç¿
¡+uoa_ 5.3 a¢+a Òu+cc+Jaa a¢+a! oag amç_a_ç
Cçuo.
¡+a oçaaa+a ±u@a ±uøaoo Òu+cc+Jaa
¡a ±cga_ç Cçuoa+m ¸oø aucçg o¸oç+o,
Òu+cc+Jaa _u_u+¸ no]o q_uc¸ oc+g. _m+o,
¸]aa+m oæ__ù Cu+a_, a¸a o+j], J_[¢aa
Ca+o+_ad, J_ a¿jgao+o q_u¸a guu ouoøaom
a+¢ua+aCo Òu+cc+Jaa u__+a_u_ q_u¸a.
_jça _u_u+¸ q_uccøcm a¿çgou¢a
aojç+Co+Jçg Òu+cc+Ja ±ùq aojgdo a+ç]u¢auo
±cmqa+a ±uu Cou¸a.
ac_u+J ±uøad, a++a+a, ±o+jç ¸ç]ùuça,
Cçm, ¿ouaç Cç[+, ]¢+cua _o__o ¡u_a
Òu+cc+Jaa ±u¸.
¿cucaCa+u, a+ouoo+, çaa+o, a+¢c,
Òo+a+aa _o__ga Òu+cc+Jaa ±uÒcm_a, ¸o_u_
¡+a Coa uoçg ±u@aCu+g 50% Òu+cc+Jaa ¸çjg
o¸a_g.
§¶. mmgJJ mgp¿mm
noo+ C¡+aa¿a_a ¿oa+¢ua gmuCa nmug
dçç]ua ¡+c¸ aaaom [uc ¡+d ¡auaua.
ç¿ou¢ _ucoc+g aaçèJæo uoç]¿ùuçm
¿oa njç C¡+ua¢a _uùu¸ç]oc ¿q¢Òam uuça +m
a¿çgo ¿u_ +_a_g.
_m+o, C¡+a+oua njC¡¢¿a aaçèJæo
_ççgoÒçmug ¡uc¿u_ a+ç]aaoo- Jo C¡¢+aoo
C¡+a+oæm aaçèJ a__o!m gmua+aøa ¸uaaa+¸a;
a__a C¡+a+oaom aCm+¡uouaù Òu+_çg, ¸o+
aaçèJ uaaÒac¸a gt¢ç]Co+, ncc+aama+aCo+ +c
_¿jgoca +¸a.
aaçèJ nmug CçqèÒaooçoo- ¸g ¡+a
±¿o+a_oç+_a nm_ ¸qùuuc ±uuaua C¡+a+o
q!jg Òa+uc+o aaçèJ noç+_a.
¸o¢g _¿uaua, ¸ou¢ ÒooaÒa+u¿a oçua
C¡+a+oa_a a__ç ç¿oCç aaçèJ a¿çgoa+_a.
uçao, ¿oaa, _ua, ¡cma, ouoa+c¸ Cu+m_ ama
oæa_a _æ¢aauaa+m noa oçaoo C¡+a+o oc+
aaçèJua ±¿o+aaa Òa+do ¿q¢a.
_ççuaa aaçèJ ±coo u¢oæ¿a_aCu+g, ¡a
±co ]+aad, _aJ_m+o ¡¢ùuùuc¸ Òoduo ¸@aad
njç C¡+aaa¿aua¢a ¸qçg o¢c¸a ooua
Òu_am_m. +¢ùuad a!a+aè +¢aam_m; açøù
Òu+¿cad [+_am_m.
¡a aaçèJa_ ¡uoa+m oç, a__o+auo nùCu+ga
¡+a aaçèJùu¸çç ¿aooç+_a; uua+__oç+_a.
"noCo+¿a _mq__¿aa, nm acm ¸o+ac_ù uu
Òaag acùuCç¨ nm_ a¿aùu++uo ç¿a aaçèJua
¸_uoùuo+a¿a_ njç C¡+¢a o¿o]ouo.
§8. mgom mgp¿mm
Ca__ù quu+?: a¿auo¢a, a¸aa+ua¢a aa
¸oø ¸u¢çg n¸çga aoaaøa. _¢ø u¸a_a ¿m a+o
o¢oauoè +çça Òaaç um Ca__ù qu ojç _cç]o
çcoøa Jo ¡+cad Òaaç+o qu uc¸ùCu+_a.
¸_ ¢ua, oæ__a Ca+o+_+?: Òa+¿aa a¿ad
gtuoè a+ça oqçç a¿Jæo aojg ¸çm Òçouo
±cÒa+uc+o _ua Òç!¢a.
_¿ao Òç+uuc n!èao+?: u¸a_¿m ç¿
cauo+ u+oo a¿ad gtd 1/2 u_m, 10 uo _u¸, Òa+¿aa
aoau¸ Ca+çg ¡m_ a+aèJ, ¿cCc+¸ u¿aøa,
Òç+uuc _ça+_a. a¿ad gtuoç Cçmo _uççgè
a+ùucc+ga oc+ç _¿ao ¸c+_a.
_oCç+øa+?: [uc a¿ad guqm ¿umua
Ò¡¿ùuo a+cqù u__ uoaaøa. ¸]o¿jg aoaqa
quaua ¿a+jç+o _oCç+øa u_jCç+¸a.
_¢ççaac¸, +ç acqaom ±u+uça+?:
¿c+aaa a+ççCç+¸ a¿ad gtuoa aojg uuajg
u+]aaùucc _cç]mCao ¿cCc+¸ u¢ùua ac¸ù
Cu+cøa. a+uoCa ¿¢oø _ua Òç!¢a. a_¡+¿a
Òç+c¿+ad a!a+_a.
¡aè+__+?: +uu+auu¢a, a¿auo¢a Ca+çga
_uççgù Cu+cc+o ¡aè+__ au_jgo¸a.
a¿aC¡+a+?: uèua a¿ad, ¸_aaqo, Coùuuo,
u+Jùuæ_ _o_u_è Ca+çg ¸u¢çg ¸oo¿uça
_oa_¿m çco J_g C¡¢a aççga _oçg o¢øa.
Òu¿au+muaa+m a¿açÒç+ouoad _]o ac¸ùu¸a.
§y. moa@ mgp¿mm
gt__+u¸ao+a ¡a auuo Òaçç]¿a_a
±mmça+m aa+_ Jaèua ¿u_ua ¸uuaa a+oç]o
Jo+ Òa+èuaùu¸ç] ]a C¡+aa__ _u¢a+aa
o¿am_m+.
a+¿a_ aa+_ Cçuo? ±caq çma_!a aa]uaç
çmg ±co Òaaou+¸ao+o Òu_ ¿qa+ço+a¿a_ç
Cçuo. a¿jgao+o ¡aççç ¿qa+ç Jaèuaua ±cauuç
]_auc ¸¿çgço, uuaço, ±¿c¸ço, Cçaçço, çc¸ço
Cu+m_ Òaaoao+o ¡aççço+a.
C¡+a _uùu¸çço nmu]o ¸]+øad
¸c+aæ¿aam_m. ¿u_a+a aa+_ Òaauo+ a!a+m
¸]+øa¿a_ ±cuo oaùu¸çga_++.
¿c¸, ¡¢aq, çua aaajça+m ¸umçg C¡+aa¿a,
aoèJaaga aa+_ a¿çgoçç+o ±uç ucCc+¸a.
aa+_ Òaa¢a Cu+g ¸ooc+aoo -
1. oo, Ca++ø, ou_ùq _o____a a+¢ua+a
çuaaoo ç+a¢do açøù Òu+¿cad [+_am_m. ('aa+_
¸_qça+m oo ¡o+¢u' a.¿. 500o _ùCu+a¢cqu)
2. ¡¢aq aucoa qçgu+èJ Òu_a_g.u¢u¢ùq,
ou_ùq, aouo _uo [+a, ¡oo ±_aaa q_u¸a_g.
3. _¢çç ¿cca Òu¿a, u¢+uo+¢ ]+aa¿a_a,
Òaoa¿a_a u¢o ±_a+aa n¿a_g.
4. 2 qa!æo¿jg 3 qa! ou¢ Òoùua a_jg,
gu¢T¢o +o+aa ¸]a!aa_g. ¡u[+ Cçuoa+m ¸oø
+¢aa_g.
5. aa+_ Òaaaùuc+çuç oc aa+_ Òaaaùucc
±co ±_ùqaoo _oua Òaçùuua a+uo+a.
gta a+_C_+cca+m _cç]o aa+_ Òaaog
a!oaç ±uø ±uuga ou¢oo uom acc ¸oJaa+_a.
aa+_ nmug Ca++jCç+¿a_ ç¿ Òaa_ua
±c_uæ_J. _a_uaa+aè Òaaaùu¸a ±c_uæ_J a+]!
çua Òu¿aa ¸oog ±uoè auçuaa _u_aa aa+_
±ço+g.
6o. mmmææ mgp¿mm
amuç aaa_a ¡_aua Òa+ucg. Òuuaom
+jçuo ¸o+a!ùug- nmug ac¸Ca aoouaæm
J_ùuoo. a¿çgo _u+a¿a aoouaa_ù qaç
Ca+aam_m.
Jo aoouaù _aauoa aaaa, _¢u¸ Òa+c¸ad
auuo oc¸ ojç+o, auuo q_ucc au _aad a+_ç
Òç+c+_a.
ç+aa++a¿a_ù u+o +¢ùuuç ¡_çç ¿qa+ao ç¿
__ùucc oag acjga uaa_çjuça_ù u+o
Òa+¸ùu++ad; _g ¡ooçoo. u+o +¢ùuuç ooæm_
¡_çç, aoouaù _aauo a++ua+aoo _u_jçucaa 3
¡+cad uoçga acqa Òa+u¸ ojç+o u+o +¢ùq
¸c+ao¸a.
Ca+uca acqCa+, Co_ njça acqCa+ ojç+o
aoouaua ¡+¸+ad. acqæm 1g aoouaù _uo
¸u¢çgù u__ù Cu+c¸ ojç+o acq au¢jg o¸a.
Òuua¿a_ ¸qaaq çuooo o¿ogu¸.
çuooo¢do Òuuad, aoouauaç çuoæo ¿qa
Òa+uc+Co çuooo u_jg Cu+_a. çuoauuaqæo
aooua aou¢ç gtoù u¸çç+ga çuooo a+uo
n¿uaæo a+mo [¢+ao¸a.
aoouauaa Òa+u¸ uçoa n¸aao+a.
aucaoga _g auca_a. _jça a¸a Ca+ucæo
_çuçoçuça Òa+u¸ çuo ¿çam+o, ±co
_¿_¿Òom_ _ao¸a.
_jç aoouaç uçoçuçç Cçaçga _oçg
ojç+o ±coo a¿a C¡+aaCo o¢+ao ç¸aao+a.
au n!èaga, çuooo¢a o+c¸aCu+g, çuoæo
aoouaù _ nuÒuauaç Òç+c+jg Cçaçgù u+¿+ad.
au n!èao [+_a; au u++uo Òçoo+_a.
61. ma¿mm ug mgp¿mm
aç]a çu¢aac_au¢ù u_]æo¿jg u¢oa
o¢o+__ù qa¿ucag a+goauça. _çammm a+oCa+m
a+goa u__ u+qa u+coad ±dom. Òu!a a+goa
Cç+ùCu _om uoç]¿jç+m.
♦ ]¢+ç aoèJaao+? Òç+c+jg 3 ¡+ca¿a_ ¸u¢
a+goauça uao ±uo__ù um a+ùu¸+ad. _ç__ù um
aoèJaaCo _¿aa+g.
♦ oc+ç o_c¸ _¿ao+? _ç__a Ca_auco+_ 3
¡+cad a+ùuc¸ ojç+o ¡oo _ua Òç!¢a.
♦ njç a¿j]ga _ua+a+ç +çCu]a+? a+guo
_¿aaù uaCam? a+goa Cç+uo uaCu+o ¸u¢çg, ¸]o
ngaèaauç ¸oø n¸çg ¸u¢ cao+ n¿ua çæ!o aoaa,
a+uoæo ac¸a Òç+c+jg 3 ¡+cad a+ùu¸+ad.
¿mCm++ uaauc ¿u_æg.
♦ ¸qaaq a+goauççuçè a+ùuc¸ ojç+o _¢çça
+çça+a q]a _¢çça ±uc+_a. _çm a+¢ua+a ±co
uaa, ¸_ø oo+èJ, ¡umo+__o q_u¸a. ngaqad, u_ad
±_]ùu¸a. uçç aaujça+m C¡+aad ¿qùCu+_a.
♦ a+guoæo 100a_ Ca_ucc ouaad ±u¸. njç
oua¢a açgucag. uoccam J, aamJaa, ajçaa _aa
açgaad a+guoæo ¸]aa.
♦ a+guoæm ouça_a a+a C¢+açuça auqa_a
___ga, +aaoçuçù Òu¿a_a aa]¢a [+è+¿a_,
oæ__ C¡+aauoa _ua+a_a çmua¢a ±u¸.
♦ a+guo Òu+_+uaua¢a, uua¢u+uo¢a
auoaè Òaa¢a ___o ±doç+o, ¸çum ±u@+ad
nm_ Òa+ça_++ ¿aaag ¡u ¸o+ad.
6z. mamug mgp¿mm
♦ Òç+c+jg a++a+a a+ùu¸uo+a¿a_ ¸u+aa+m
Òu¿+_co q__C¡+a o¿o]ouo nm_ Cao¡+c¸
o¿¿+mù u!Ca+çumad ¡¿uçgdom.
♦ a+auçèa+_ ]¢+ç çuooouaù Cu+a_a
_u¿ucag.
♦ a+auçç]o ¡u_a uoccam 'q'¢a, u, J, q
¿çoa uoccama¿a aojgdom. nmCo Cç+om
o¢au__ oo+èJ, a+uoaau C¡+a, auacq,
¡¢aqçço+èJ, +¢ua Ca+o+_, 'qù]!a+' nm_ Òç+uuc
¸ucùq C¡+a _o____ a+ J_jç a¿jç+_a.
♦ noooø ¡+cucc _uga+o+a _¿jç+ga
a++Òa+cuc u¿ùq _uùu¸çga. u¿ùuu ±o+ç]ç
gto+aa, gt¿cm Cçm Ca+çgù uuajg Ò¡ooaa+a
¸oø a+uo, a+uo ±uc+o uom ¡èaaa. _gCo
¿oC¡+a, oæ__aa¸ùq, Cu], Òa+aaùq¿ _o_u_¢a
[a_a.
♦ J_[¢aç]o q_u¸a noo+ç Òç+ouoauo¢a
a+au¿ùq _uùu¸çga.
♦ [!çø C¡+aa_ a+jço+ ±çøa. _ojço+auo
¡çoo ±o+çga. u__ Òoæoo ¡m_ ±o+çga.
±o+jçga u¡a _qçg ç¿ qcqæo uç]¢ùu¸çga. ç¿
cauo+ Òa+]a_a [!o ç¿ Cçaa¢uq a+ouoçgtuoa
aoaa ¿cCc+¸ _qaaøa. ç¿ ¡+uoa_ 2 Couo oça
40 ¡+cad Òç+c+jç+o a¸uaa+m [!çø C¡+¢a
ac¸ùu¸a.
♦ Òç+uucaaaao, Òç+uuc¢ua, _¿ao
Cu+m_ njçç Òç+uuc C¡+ua¢a a+ouo Cu+a_a.
¿__a 4 _uoauoè acqæo Cu+c¸, ¸]o 1 Cçaa¢uq
Cçm oc¸ ¸¸ùuCo__ _uo a¿_a ou¢ o_aaøa. um
200 aoo [+ oc¸è +u¸a ou¢ a+aèaøa. _çum ¿+
¸øm+ oça 2 Couo a+ùucc+o njçç Òç+uucç
Òç+ouo¢a [+_a.
♦ _¢çç ¿oç]__ uaaoø a+ouo _qçgè a+_
uçjg, ¸u¢ ¸øm+ a+_cm ¸u¢ ¸øm+ Cçm, ¸u¢
¸øm+ Ò¡a aojg ¿m_ Couo ±ua. _ua ¡m_
Òç!¢a. _çumè Caa!aa+g ¸m_+ca ça+!aa Cou¸a.
¿aamaoo çm_+a a+uo uoç]¿ùuç__ ¸çm
+uo ac¸aoo a¿çgoa _u¿a a+¢ua+_a.
6§. mmæam mgp¿mm
aoa+a a1u gt__+u¸aoo ç+m ¡a ¡+cq__
¸_¿aa+mg. ¡a ¿mCm++ad aoa+a a+¢çuç
±uCa+aççCç _ouo. a+¢ç]__ aoCa uamuccg.
ao_ Cu+m_ a+¢¿ucaç+a _¿jçç+o _g aoa+a nm
¸uçaaùuccg.
a+aa __: aoa+a, ±ùq a! nuc gtd Òaaa.
_çum CoùÒuuuuæo oçaaa ac¸a. _ua+_a.
çuooo ]¢: aoa+a, ao_, Òaaau, aa ¸oø
n¸çg, çuu+ oc¸ ua Cu+o ¸u¢çga Òa+]aa uoçg
_o¿¿c+aù u__ù Cu+¸a.
¿d uççç oo [+a: aoa+a, ±ùq, a! ¸oø n¸çg
¡oÒouuuæo Cu+c¸ ¡m_+a oçaaa Òa+u¸ çççca
Òa+¸çç+o oo ]¿a.
oæ__ oo ]¢: ±øuç]m+o oæ_ ooçç+o, ç¿
aoa+uaa ado ¸çm ouçauo o+æo Cu+c¸a Òa+u¸,
Òa+¿aa çuu+ _qaa oo ]¿a.
a+g oo Cu+a: Òa+¿aa ¡oÒouuuua ç¿ J_a
a¢uqæo ±__ ¸]o aoa+uaa adoù Cu+c¸ ¿Cc__
¡m_+aè Jojçøcm ¸jç nuÒuæo Òu+_a_a ¿c¸cm
Jo goad a+]o oc¸, u¿Jm+o ¸ucçg uoaa,
_ua+_a.
¡¢aqè Joj]a_: aoa+ua ¡m_+a ¸u¢çg
uoçga accøa. a+uo, a+uo _ooça Òaaa ¡¢aq
¸_jgo¿a. n!èaga _¢+g. uaùuc Couc+a.
6q. mm_ mgp¿mm
uçjçaçaçgè Ca¢ ¡+Cc ±oa__ aoua
¸_¿aùu¸ç]a _a. ¸ao ¡+c¸ aoa+a ¸_¿aa+oç__
¿m ¡aao+ a+¢ç]__ aoCa uamu¸ç]m+.
ç¿_a aoa+: ±J ¿umæo aouaa _ç] ]æo
a+c¸a. qua o¿a. ¸çum ¿a+jç+o ç¿_a ao¢a
¿aaucùqa u_jCç+¸a.
uaao+çÒam_a Òu¢+oJau: _çumù _¢ua+aa
_uùu¸çç _+ao a¿çgo ¿u_ ]u_a_g. _m+o, ¡a
ao_ aad¢a+aa _uùu¸ç]a a+uua_a. 50 a¢+a
aouaç gtd Òaaa. ¸u¢ occ+ ¡oÒouÒuæo aojg
a¸_ ]¢¿a ou¢ J_]æo a+aèJ oqac¸a. u+]aaùucc
±co ±_ùqad 1g _jç nuÒuuaç ]m¿a ¸¿jçç
Cçaçg ±¿o oc¸ ojç+o _uùu¸çço+a.
çoo+ua nm_a ¸o+_a+? ççgo¢+ç ±uo+o
çoo+ua q_ucc+ga. ±uoo oøa+m+ga ao_
¿_a_a. Òa+¿aa ao_ç gtuo ç¿ occ+ [!o Cu+c¸
a+o u_]a+a o__auq a+aèJa _qçç+o Cu+ga.
±øua, ¸_ ¢ua,Cu], Òç+uucaaaao, a+ç+ a+aèao
Cu+m_o____a _j[+ _uaoa_a.
çuooo: ao_ç gtuo ±èajçuoæo ¡m_+aç
Cçaçç+o çuooo u_a_a.
uooo: ç¿ Cçaa¢uq ¸oø ao_a, ¸Cç ¸oø
a+aau¢¢a Ca+çg ua Cu+o ¸u¢çgù uooo¢do
_cç]o uoaaøa. oo +aa+_a. ou¢ Òaaa. _ua ±_].
Cçd Òa+c¸: 20 aoua n¸çg çoÒo+m_+a
Òam_ o¿+_a. oøa __+a oo [+_a.
6§. gtæt mgp¿mm
]ùqu __: ¿cuc Òoduoa a¿uo n¸çg, ]ùqu
ucc _cç]o _Jm+o qu n!èao _u_¢a; ou¢jg __a.
oøa ¿_o+a: u+oo, ¿cuc Òoduoaa¿uo
¸qçga aoaaa _qçç+o oø a¿jç+o q_ucc ]+_
¿_aaùu¸a.
au Joùq Òçoa: Òoduoa a¿oo, Òa+¿aa
uqa+¢ç gtuoa au¢çg ¸uçç gtauaa+m guæo
¡umçga auum Cao Cu+cc+o Jojç au Òço¢a.
çuoægdo qu, J¢+_ çça: ¿cuc ¿cuc
Ò¡¿ùuoc¸è a+auo+aa, _ç_cm Òa+¿aa
ooaÒauÒuuaè Ca+çgç çuoæo çco, Òa+¿a+
aççg _oçç+o, çuo a¿a C¡+aad ac¸ùu¸a.
_¢ççaac¸a_: Òoduoa a¿oo a+o u+_
uqa+¢a, a+o u+_ au¢a+m q__ au _o_u_è Ca+çg
ua Cu+o ¸u¢çg, _¢çça ac¸ ±do _cç]o u__ù
Cu+cc+o, ¡oo _ua Òç!¢a.
auca+uo, a¿çuçè +__ q_u¸a _ooaaa qu,
_ua+a: ¿cucua ±ucçg, a+ouq u+a u+oo Cu+c¸
¡m_ ¸qçg 40 ¡+cad a+uoæo a+ùuc¸ ojç+o
auca+uo u_jCç+¸a.
66. gg±ææ mgp¿mm
♦ oc¸ç Cç+ccç]o ç¿ ¿¿+ua a¢a
_¿aa_Òçmo, nùCu+ga ¡a¿cm ¡ooÒç+¿ a¿çgo+
_¿ùuç+a ¸+çça.
♦ ¿¿+uaaa+a uJua ¸]a!a_a; oæ__ù
quuu ___a; çuooouaù Cu+a_a; a¸a
_¢ççCu]uaa _uùu¸çga; _¢çççuç, J_[u¢è
+ççùu¸çga; auçuç çça_a.
♦ o+¢ç]__ 2 ¿u_ ¿¿+uaaa+a aua¢+ad.
±øu, uçç, o+¢ Òç+ouo¢ucao+ad ac¸a
¿¿+uauaa _u_ùug ¡oog.
♦ ¿+ ¸ømu ¿¿+uaaa+æm açgaad: _¿aqè
açg-1. 5 a. a. ; Òa+¿ùq-. 1a; q¢ça-7 a. ;
a++Cu+u_cC¢c, a+oJaa-8 a.a.; u+uu¢u-30 a.a.;
¸çgcm uoccam q, J açgaad.
♦ [!çø C¡+uaç ]+a_a ___o ¿¿+uaa du¢a_
±u¸. _uo¢cm, nd Ca+çgç Òç+c+jg auaçgè
a+ùucc+o noooø a¸a [!çø C¡+¢a accùu¸a.
♦ a+aèao, ±co ¸+a+ad ±u+èJa__¿çço,
¡¢aqçço+èJ _o____ ¿¿+ua a¢ Cou¢ [+oc+ao
¸u¢çg Ò¡ooaa+a ¸oø u+au+oo aojg a+uo a+uo
¸¿jga.
♦ _çaçga_ og_c¸a aa] ¿¿+uaù _øa_
±u¸. ¿¿+uaù _uo ¸oçg Jo ¡+cad Òç+c+jg
±uCo+¸ Ca+aa, _çaa uoùu¸a.
♦ uç]!ua ooau¢+auoù u++çg, _çjç aa]ua
1ca, ¸+ ¸qa_a a¿çgo+aoca a¿jg o++a q¢+oa+aù
uua Òaooçùuuç oc ¿¿+uaua ¡aq+ad. ¿¿+ua
uJum 8 au C¡¢a [!o ±_ uoçg 2 ¸øm+ [¿cm J_g
aoau¸ Ca+çg ]m¿a a+ùucc+o Caa C¡+aad [+_a;
ç+g o¿ç] q_u¸a.
6¶. ß)a@a mgp¿mm
♦ ¿a+jç+CoCa uom ç¢a +qag C¢+_+ ao+.
¿a+jç+o ao Cu+_a. çuooo ac¸ùu¸a. oo ¸ùCu+ga
¡_a+oqo ao+èa+_u_ ¿aao uçjç+o çuooo
u_jCç+¸a.
♦ C¢+_+ Òa+c¸aauo Coa+a oçaa, guoao
Òaa¢+ad. +çCu]a_a uaauc a¿jg _g.
♦ C¢+_+uo ¡çoo ±o+ç], aø+aa Cu+c¸è
a+ùu¸og o+aùquuu ___a; a+ùuua¿a_è J_[+
ç+¢+oa+aù Cu+_a.
♦ C¢+_+ aø+açuça a+aèJa u+au+oo aojg
a+ùucc+o, _co açøcm uçç[+ Òooa+_a ±co
aoaoùu+a _¿a_a.
♦ C¢+_+uo Òam_ ]m_+Co ¡u_a uo_u¸. oæ_
+çça+_a. +¢a çu¢a; o+j]Òa¸aa o¿a çaa+oa
¡__a. ç+aa a+j]auc¢a. _am n!èao ¸c+_a.
♦ C¢+_+ù_ _oajg aucaoo auca_a. ]ma
a+uo, a+uo _¿ Couo _çumè +uoçg
ojç+o, ±cogdo ±d ±_ùqad ¸umçga, "¿o+
_o¨ Òaaç uaaad a+]! uoùuc¸ _a+_a. _a_ua
c+ma.
♦ ¡+uojg amamù _èJauoù uq¢+ad.
¸ç_cm C¢+_+ù _uoè Ca+çg ¡m_+a ¸u¢çg n¸+ad.
¸uç oqaacq _o¿¿c+aa a+]o occ+o ±cCm a+g
±u+uç _u_¢a. ou¢oo _ua+_a.
68. mmm mgp¿mm
ouu+a¿a_a C¡+aauoa _uùu¸çga çmua
±u¸. ouua auu+qad oça+a C¡+a+oad Cao
çouaù u+aè+ço, _q [!o ouuçuça aoçço,
]¢o+auoa __ùucc ouu cao!o ¸¿jgço
__ùucc ouu¿do ±uøù Òu+¿uo ±uuo Cu+m_
¿u_aoo ouu Jaèua ¡qu+ad uo C¡+a+oauoa
_uùu¸ç] o¿a_++ad.
dçaauc 8 ouu+auo Ca_auc ¿u_aoo
Joo_u_ C¡+a+oaom Cao ouu Ò¡¿aa¿uc+aa
dçaauc C¡+aauoa _uùu¸çgam_m+.
Joùq: _¢çç ¸¿çççuç ¸]a!a_a. _¢çç
¿ccçuçç çuca+a_a C¡+aad, ¡u[+a _ç+a
C¡+aad, _¢çça aaujçùucc C¡+aad, uaa o+ça
_o_u_a _uùu¸çço+a.
_¢¿+: ¡+qçgqùuu a_oa_a. aaùCu_do
ç+aa++a¿a_ ¡u_a u+o +¢aaè Òaa¢a. _co a!ø
(Hernia), _coo+o oaaa (Appendicities), J_[+ùuuæo
a_ad, dç oæ__ù u_] aaujçùucc C¡+aad _o_u_è
a!a+aao+a.
a¿ad: a+aau¢ C¡+a, ¸_ ¢ua, J_[¢a
_u¢ùuua Ca+o+_ad, aoèJaao, Jo au, Òç+uuc
C¡+aad _o_u_ [aao+a.
uèua: ¡¢aq aaujçùucc C¡+aad, _c_qu
(Ulcer), aCo!a+,_mqyÒoma+, _oCç+øa, çuooo,
±u+ø oaùucc _çùu ¡uouaè a+jçùu¸ç], _¢çç
¿cc, _ça C¡+aauoa _uùu¸çga.
[oa: Cç+o C¡+aad, +o+aa Òç+c+u+muo,
¿a+qaa, aCo!a+, ¡¢aqç ço+èJ, ucucùq, oo
_u_a_a. _¢çça o¿ouça ac¸ùu¸çga. ]ùqu,
oæ__ù Cu+a_ _o_u_¢a _ua+a_a.
a¿[oa: a+g ajça, uc_cc! +¢ùu Ca+o+_ad,
auucoa (Cataract) ç_u_ç çuooo, au, a+g, ¡¢aq
aucoa _o_u_ _ça+a_a.
±ç+: u¢ao Coçumuaa _u_a_a. ¡¢aq, ±u+ø
_çùu+ad, _+çu¢cqu _o_u_a _uùu¸çço+a.
uèua, a¿a¿cm Ca+çg, Òç+caa¡uo Cç+o q__
C¡+uaa _ua+aao+a.
a_mc+: ama_çùua, ±co am1]a+a acqù
Cu+cc ¡uo, ¸o¡auaua; Jo _ça C¡+aad am
C¡+aad _o_u_a _ua+aao+a.
6y. maægpqmQ mgp¿mm
±co ama _u_a: "a+um Òa+¿çç+o
o+uçççuuca Òa+¸¨ nmug uçÒa+ç. Òa+¿ùuua
_u_aa o+uçççu¸ aaè J_jçg. ç¿ ¡+d oc¸ ç¿ ¡+d
auaçguc+o ±co Òa+¿ùq _u_jg _uoa_a.
açgaad oo¢a: =¢a-88.3 a; q¢ça-0.5a; Òa+¿ùq-
0.1a; ç+g ±ùqaad-0.6a; ¡++-0.8a; a+aau¢è açg-
9.7a; +uu+aqè açg-10a.a; u+uu¢u-10 a.a.; _¿aq-
1a.a.; uçaam-0.02 a.a.; !Cu+cuCoom-0.01 a.a.;
¡a+Jm-0.02 a.a.; uoccam J-7 a.a.; aa]-42a.
aCo+!.
Òa++aaqa_: Òa++aaqçgç çqùq q_ucc+o,
o+uçççuuc _¢uc+a Òocq, Òocqa u_]uaa
Òa++aaqçç _c+aoo Jo ¡ac+ad Cçaaaa
_ua+_a.
¿aùu¿o__: o+uçççuucù u+]a+aù uojg
¿aùu¿ødo _c+aoo ¡+¿a 2 ¡ac+ad Cçaçg
ojç+o u¿aad [+a ¿aa ¸ça+_a.
dçaauc C¡+aad o¢+ao¿aaøa, ojç+o
_uùu¸ççøa ___gucag o+uçççu¸. ¿ç]¢ n!ø,
[¢ucùq, ¿ç]¢ù uuæo ao Cu+m_ J_[+ aaajçùucc
aao u¢èauma¿a_a uaauc a¿jg o+uçççu¸.
[!çø, oæ__ùqu, a¿a C¡+aad, oæ__ù _èJ, uooo
_èJ, a¿ac a+a+uo Cu+m_o____ ¸qaaq ±ua.
_çjuçac_a ¡u_ a+ùuuac_a o+uçççu¸
±ajççoo.
¶o. maægùug mgp¿mm
aa aoo+a, noç+aa auca_a Òu+¿caom
¸¿uaua ¡+a ±u+o]ouo nmuç__ o+uçùuça ¿+
n¸çgaa+c¸.
ç¿ o+uçùuça+mg, ç¿ Ca+ùuu _¢¿+ù
uçèa+_a_a, _¢u¸ _ùud uç+a¿a_a, _¢u¸ ¸ç]ù
uç+a¿a_a, ¡+m_ Cu1èaauç+a¿a_a, _¿ug
]¢+cuaa¿a_a - aaa+m açgaauo ±ucag.
ouoCa+ aaøa aoo+mgç+Cm! qm noao+a¿a
]m¿a a+ùuc¸, uuaa+¢+aom ±co oouoù
Òu_a+c+g?
o+uçùuça noç+aè +¢uaaa +qag.C¡+a+oad
+cù uaùuc+ao a+ùuc¸ o¢o+a. oo¿a _çjuça¿a_
o+uçùuç¿a u+au+ga ¡oo ±cca ç¿a ±uø.
aoèJaaga_ aa _a_uaa+m a¿jg o+uçùuça.
¡+dCç+_a _¿ o+uçùuça a+ùucc+o ¡oo ±co
¡oçCç+¸ C¡+æm_ _¿aao+a.
J_auoùuça, Cuam, a__¢a, uèua, ¡+cm,
C¡j]¢a, aço, ac¸, Òaoo+uç, ¢uç+o, _om Cu+m_
uo ouaad _¿ùu_a, noç+a ouo _u_o+aa aucùug
_omç+m, nm ¸acuc Òaaa+]+ad. a__
o+uçùuç+aoo ±do noo+è açga _]o ¸]aa+aCo
_¿ùug _a_ua ¡aa_ ¸oçgdo çmèaguaa+_a.
¶1. mttmm ø q¿p qæmm
_u¸a_ 5 ocaa _çjuçad ±oÒa+_a occam
q u__+a_u_a+o u++uo _çaam_m. +a++ 70 ocaa
_çjuçad no]o C¡+a o+aùu¸am_m.
±oa +a+ç+¢ a+aa (WHO) 5 aooam c+o+
ac¸Ca Òaoocc+o _jç ¸ooçuç a+__ ¿q¢a!
Òaa¢a+?
Òu!a Coqaua nmmÒom_+o occam q
u__+a_u_ ±do Òoùu ¡+¸aoo ç+m occam q
¸u!aça+a _a_uaæo aucaa_g.
q__C¡+a q_u¸oç__ occam A u__+a_u_¢a
a+¢ua nm_ ¸uuaæo au¸uqaaùuc¸dog.
occam q _u_o+o o¿a C¡+aad:
_¢ø u++uo ajça, Cç+o o_cJ, noç+aè ao
uqçço, ngaq oo+èJæmua, _mo¿ç] ±_ùq
u¢èaumad.
occam q ±douo: u+o, ¿cuc a¿aca¿,
ÒouÒua, a+auça, uùu+oùuça, Cu!aa+a, uo+ùuça,
_¢¿+, çaa+oùuça, uèua a+¢c, aa ¸]aa: a+c oo+
_æo (1000 1.U a¢+a).
]ma! Cçuo: 1/2 oaga_d: 1400 l.U (lnternational
Unit.)
1 oag: 2000 l.U. 1-3: 2000, 4-6: 2500, 7-10: 3000
_uad 11 ¿ço: 5000; Òuuad 11 ¿ço 4000
a+ùu¿__ Òuuad: 5000; u+o ç¿a aao+: 6000
¶z. mttmm *J' mgp¿mm
♦ JaÒ¢c quaùuo+a¿a_ occam J aa ¸oJaa.
çoÒo+¿ JaÒ¢c¸a ±coo 25 a.a¢+a occam J_
¸çaa_g.
♦ ¸]aa+aù q¢çèaçgdo ±uø ±uuo+a¿a
occam J ¸]aa Ca+aa Cou¸a. q¢ça ±coo
¸]a!a_aCu+g occam Jæm Cçuo¢a ¸]a!aa_g.
a+oJaè açg _u_jç+o occam J_ ±co q_a+g.
♦ ammùCu+m quu+_a auç, ±d a+a+ad,
uooma+m ngaq, uo, =_ C¡+aad, ajçççma,
Ca+aCu+_ççma, a¸a auoùq, _uoÒaoo+a occam
J u__+a_u_a+o o¿a Òç+ouoad.
♦ _oCç+øç]__ ¿çgço occam J. ç¿ aua_
100 a.a. oça 24 au C¡¢a Òç+c+jg a+ùucc+o
_oCç+øa ac¸ùu¸a. ]ma 100 a. a. Ca+çç+o
_oCç+øCa ¸uc+g.
♦ a+aa_auo Òocq Ò¡¸C¡¢a ÒooCa uoçço,
¿c+m u+ç]¢ç]o a+aa_auo Ò¡¸C¡¢a u+ga+çço,
¸]aa+a Coauoçço _uo ¸o__gdo occam Jæm
¸ouoa _u_a_a.
♦ a¢+a! amçmm ç¿ ¡+uoa occam J
_u_jçuca Cçuo 400 a.a. ç¿ ¡+uoa_ 2000o¿jg
3000 a.a. ou¢ Ca+çga Òa+duo+a¿a_ q__C¡+a,
_çaa Òç+c+u+m C¡+aad, Òç+__ C¡+aad o¿og
ç¸aaùu¸a_g nmug ¸uua a¿çgoa a¿çg.
♦ aa ¸]aa occam J ±douo: Òa+aa+ùuça
(15 a¢+ao 85 a.a.), _¢¿+ (19 a.a.), ngaèua (18
a.a.) uùu+oùuça (13 a.a.) a+çga_q (11 a.a.) çaa+o
(9 a.a.) ¿cucaCa++, uèua a+¢c, ±¿uoaaç+_.
¶§. mttmm a mgp¿mm
¡aa_ ¸]aa Òç!a+ç occam-= ¡aa_ù uo ±co
Òç+ouoaom Cacaa+_a.
occam =, _oo+occ+o, occam q¢a J¢a
¸çjgo¸a. _oo¿ occamauo¢a u+ga+ùug occam
=-_m Couo.
♦ _C¢+aaaa+m _ça¿a, ¢çç ¿cc¿a _a+a
occam = ±çøoç+o, a+¢ucùq q_u¸oç_a+m o+aùuu
_g _u_aa_g.
♦ occam = ±coo Ca¿aCu+g, [¢çø C¡+a
ac¸ùu¸a_g. auç ogouca_g.
♦ occam = _u_o+o _ua¿a_ aoc¸ççma
q_u¸a_g. Òaau o+çuoù u+]aa_g. Ca+aCu_ççma,
uooma, aoma_u_ø _uo _a_u_u+qm Òooùu+¸ad.
♦ oaç+mo+a¿a_ occam = aaøa Cçuo. +aa¢a
¿gua ¸ucouç _g ç¸a_a.
♦ occam =-_ ]±Ò¢m aa ¸]a ¸ooo Ca+aaa
+c+g. _çm+o ¢çç ¸¿çça ¸]a!a_a. +aa¢a ¢çça
±u_ouç occam = çuc Òaaoç+o ¢çça ±u_a+.
Ca+o+_ucao+ad _çum ¸]aa+aè Ca+aaa +c+g.
♦ a¢+a! amçmm ç¿ ¡+uoa occam = Cçuo
100 ¸.¸. (¸umçgoa ¸o_: 1.¢)
a+ø nj]¢ç]o ¸u¢aaùu¸a ç+ma+ad occam
=-_ _çaam_m. uaç+ Ò¢+cq, ]cqa ¸!J _uo
occam =-_ _çjçuo.
occam = aojgdo J_jç Òu+¿d
ucc+uaacuo. _uçç ço¢ Ca+gua ¢o+, q¿+ao!J,
¿cuc, ¿!aa+j] ouç, _o__ga ¡u_a ±u¸.
nuÒua Òa+¿ùuCo au_aa +qag occam =.
nuÒua uç++çç+ad ¸]aa ±uc+o _g ¸çjg o¸a.
¶q. mmamug mgp¿mm
_jç C¡+aad ±+a¿a_ ±uc+?: auu++uo
a+ao, aç+ o+æo aaùq, a+uoæo a¿ao+a
o+j]Òa¸çço, uçça a_a_ùq, ua a+oaoo ¸]a
oa+uo q_uc¸è JoÒom_ Cu+ço, uçça a+¢ua+a -
_o¡u¢, ¡+oo ¿Ja__ ¡uo, ¸oøa_ 1_a ±aç[+
+¢çço, Òç+uucù qu, aoo¢o _aaaa ++_uojg
q_u¸a u¢èJumad - ngo+æ_a aouo Couc+a. ]ma!
a+uo ±uo__ù um ¡m_ u¿çç oo+auççuç ±ucçg
±cu_]ua ac¸a a+aau¢ ¸oog Òoooa Ca+çg 21
¡+cad ±uc+o _¢u _ua+_a.
¸qaaq oo+auça a+ùucc+o...: ¢ççç]o aoa_a
C¡+a a¿aad ¸ç¢a. nmCo ±cuo C¡+a ç+aa+g. ¢çça
+çça+_a, ¸_ ¢ua Ca+o+_ ¸uc+g. ¸_øç Òçoø
q_u¸a.
J_o+a¿a_: udoù u+cçuç ¸qaaq a_jg o¸a
J_o+aom _a_u_ [+a ¡umo+__o Òu_, ngaqad
±_]a+a oo+auça ±çøa.
oCa+]a+a¿a_: _ùuça ç¿ c+ma, ¿m_
¡+ca¿a_ ç¿¿u_ ±uc+o ngaqad uoa Òu_a. u_ad
_cca a+u+g. q]a ¢çça ±_uç]a+a ¡umo+__o
¸]aùu¸a. _çaçgqùq +¢+_a. amaaoaaa au_jg
aaçøa, ¡uc¿u_æo Òçaqa q_u¸a.
Òuu oJa a¿jga_ a+__: noo+o_u_¢a a_jg
ç¿ __ùucc Òuu@cm uçgùuqçg ¸uoa oJa a¿jg
ç¢ùu¸oç+aa Cado¢__ _¿aaC_+a. _g ±uuaCa+
Òu+aCa+ ngo+æ_a Òuuad Òç+c+u+o Jaaè +¢ç¢a
¡u+auo 1ca oo+auççuç auçua¢a, ¿cuc¢a Ca+çg
¡+¿a_ ç¿ uça oça 21 ¡+cad ç¿a. Òuu oJaçuç¢a
]a ±u+uo¢a _g ¿_çg Ca+a Òo_a+auo ama
a+__a. "occçq _ua oo+auç ¿cCc+c¨ nmug
uçÒa+ç.
¶§. 0m±æam mgp¿mm
±cga_ nuu__ ¡mua ç¢a+qaga a¿çgo
_ua ¸c+aaga+m a+aa_aoo ¿çmuaamg
Òo+a+aCa.
¸qaaq Òo+a+aa ±uuç+o q_u¸a uomad:
±co ¿¸ çu¢a, ±d ±_ùqa¿a, ngaqa uoa
Òu_a. ¡¢aqaom gqùq ç¿+_u¸ççùu¸a. Òç+__
C¡+aad o¢+ao ç¸aaùu¸a. oæ__o ±do a¿aad
a+_a, +¢u ___o ¸]a!a_a. _¢çça +ç]a!aaùu¸a.
¿uoæm ___o ¸]a!a_a. Ca_auc uomauoù Òu_
a+uo Òo_a oæ__o _¿ Jmm Òo+a+açuçç Cç+o
[aaù uèuaa+a ±ua.
Cçd Òa+c¸a_: _¿ u+]a+a Òo+a+açuç ¡_aa,
ç¿ u_]uaa Òa+c¸ o+æo Cçaçç+o oo _u_¢a oøa
__+_a ou¢ Cçaaaøa.
o+j]ua ¡_çç: ¡_aaa Òo+a+açuç ¿a+jç+ga
]m_+ga o+j] ¡__a.
au ooa_: Òo+a+açuç ¸¿a_ù uc+ao çcq
Òaooa Òoduoç guæo uoçga a+uo, a+uo
auaoo 2,3 go oca au oo _ua+_a
a+aa+a ooùu__: ooùq o¿uaæo Òoduo
Òo+a+açuç ¡+aa ¸çm a+_u_ n¸çga a+]o occ+o
ooùq ¡__a.
_¿aga_: Òo+a+açuç oçaaç ]m_+o _¿ao
uc¸ù Cu+_a.
C¡+a ç¸ùu+a: Òç+__ C¡+a u¢o¢do _cç]__è
Òaoga Cu+g acucù uuæo 2,3, Òo+a+açuç n¸çgè
Òam_+o Òç+__ C¡+a ç+aa+g.
o+aùquu__: Òo+a+açuçù Òu+qa+a ¡_aa
Ò¡a oc¸ oçaa u+] Ca+_ u+] Òo+a+aa+aa aojg
a+uo ±uc+o _ua Òç!¢a.
¶6. 0m|qm mgp¿mm
[!çø C¡+a: Cçaa¢uqaoø +çça+m
Òojçaçuça a+uoæo Òo_a oæ__o o+æo Cu+c¸
o¿+a, J_çoø çuu+ _qçgocøa. 21 ¡+cad _ùuqè
Òaaç+o [!çø C¡+a ac¸ùu¸a.
aoèJaao: Cçaa¢uqaoø +çça+m Òojçaçuç
_¢ø u¸a_a ¿m o+æo Cu+c¸ Òam_ ]m_, çuu+
u¿aøa. a+uo, J¢aam_ _oao+a aoa aç¢a.
+jço Òu+oø: 10 a¢+a Òojçaçuç _¢ø
¿¿oga [!o ±_ uoaaøa, a+uoæo ¸çum
Òamuaa+a ¸u¢çgç çuoæo çco a+o au C¡¢a
±_øa. o+¢a ¿m_ ¡+cad _ooça Òaaç+o +jço
a¿a¿Òom_a, [u¸a oo¿a. Cça¿a _o+èJauc¢a.
±øua Ca+o+_ad: _¢ø J_g Òojçaçuç [!o
±_ uoçg, a+uo [¢+a+¢ç]o Cu+c¸a _qçç+o,
nùCu+ucc ±øu¿a çu¢a, Òojçaçuçù Òu+_çg
Òam_ a+ùuc ±øu aaujça+m oæ__ oo, oæ__ùqu
_uo ¸aga.
o+aùqu: ±øuçç+o o+a ¿¿oga quad
Cç+m_a Cu+g, o+æo Òojçaçuç ¸ooùÒu+¿g
Òaooøa. o+æo ±_a um aqçg ±uuøa.
o+aùquum ±aa¢a çu¢a.
¶¶. 0mmm1Jæam mgp¿mm
♦ Òodo!æo a_jgdo [+èaçg, a¸a ¡+o_cJua
o¢c¸oCç+¸, uJua¢a ±uc+a_a. ±cuoa
_o¢uoa_a.
♦ Òodo!æo uoccamad qgaouo. _m+o,
ç+gù Òu+¿cao+m Ca+qaa, a+oJaa, aaCmJaa,
_¿aq, u+uu¢u, ajçaa, Joam, _Co+!m- _ççum¢a
Òodo!æo ±u¸. _o_u_ oc, ¡a _¢ççç]o
Joùu@aauo ±¿o+a_a Òu+cc+Jaa Òodo!æo
a_].
♦ =¢o, aoo¢o _o__o ¿cucç çua_a ___o
Òodo!a_ _¿ùuç+o ¸ùu+a+aoo q_u¸a C¡+a
çu¢a! Òa!a+ma ]o¢a+_a; uJ ¸]a!a_a.
Òodo!aa+ua ±u@uaæo uJ¢aa nm_a oCaø _ ¢u
[+ +¢aa_g nmuga o¿¿+maom au¸uqùq. aoçuça
ac¸ùu¸çga; uçççuça _u_a_a.
♦ ±do!ùq, a¢ùu+m Cu+m_ a¿a C¡+aauoù
Cu+a_a ___o Òodo!a_ ±u¸.
♦ Òodo!ù u¿ua ±cÒa+uc+o ]!Cç+ø¿a
Cu+_a nm_ uuça uoç]a gtoad Cu+am_m.
♦ quaùuqùCu+!m _cuo ¡Ca+qm ¡¿+
+¢çaa_g. ¡¿ua [a_a ¸_qç ___o Òodo!aa+aa_
±u¸.
♦ ¿uoa_ aaèJ_jç ooua ç¢a+qag Òodo!.
¿uo Couo ¸]aa Òaag au+oa ¿¸ ¸ucjço+a¿a_a
_o+èJ¢a, ¿uoa_ù qçgu+èJ¢a Òodo!aa+a
oç+_a.
gu¢T¢o Ca+o+_ad, aua - _¿ao ±doo+ad
Òodo!aa+uaè a+ùu¸og ¡ooçoo.
¶8. 0m]{æm mgp¿mm
♦ çuoooa_ _¢u¸ ¸oog ¿m_ goad
Òo__uoè a+_u_ ¿aa_d occ+o çuooo ]¿a.
♦ _Cç a+]! a+g _ççga_ ¿m_ goad a+]_d
oc _ua+_a.
♦ u+o +¢a_a Cu+g u+o acq ±uc+_a.
oaaçga_ Òo__uoua Ò¡¿ùuo o+cq ¸ùuqCa
¸¸aa¸aa+a ¿uoæo uoçga acc oaaa [+_a.
♦ gu¢T¢o aaujça+m C¡+aa¿a_ Òo__uoè
a+__cm _¿Jè a+_ aojg Òa+¸aao+a.
* ]ùucc quad 1g Òo__uoua uoçg ojç+o
qu __a.
♦ _oa Òo__uoa Òa+q Co¿a, ao_a Ca+çgè
a+ùuc¸ o¢ aocuc ±uc+a_a.
♦ Òo__uo Cou¢ç ]m_ o¢ u+ca+aom Òç+u
+ççùu¸a.
♦ Òo__uoua nuÒuæo ¡umçg ooaao o+cq
a++um Cao Cu+c, Ò¡¿+oo, au _¿ao, ¿è+¿cco,
aqm +o+aa oo_a.
♦ Òo__uoè a+__o Cçm Ca+çg ±uc+o _¿ao
oo_a.
♦ Cçdaq ucco+a¿a_ ç¿ Òu!a Òo__uoæo
u]Òm+¿ aoua uoçg aqçga Òa+¸çg ¡m_+a Òam_
o¿+_auq Òaaç+o Cçd oøa [+_a.
♦ ¡oÒouÒua ¿_øa_ Òo__uoè a+_ _qçç+o
+aa+_a.
¶y. ßmùu §æm mgp¿mm
Coùu a¢a ¡ag ¡+cqm _a_ua ooa. Jo ¡+¸aoo
ac¸Ca _g ouoa_g. _çm Co+, ucuc, ±cu+aa,
uJmad, _uo, _, a+a, uça, =+a_, ouç, nuÒua
noo+Ca a¿çgoù uam ±douo.
♦ o+ou+ad, ¿aùu¿o+o ¸o]ùuc¸ ooau¢ç]o
u++a_a uooç ' a1a' auoù _J ¸gaa_++ad. Coùu
_uoua¢a, J_g a¿auo¢a Ca+çg ¸u¢çgù u¿aaom
Cao _J o+¿+ad. njça auc a¿juç¢a oc _g ±cCm
u¿uoè +¢ça_a. ¿aa uouoa_a.
♦ _çjuça¿a_ C¡+Ca o¢+ao _¿aa Cou¸a+?
Coùu+ Òa+¿jg _uoa¿cm +¢aa, ao_ Ca+çg
¸u¢çgè J_ ±¿uucao+a ±¿cq, ç+aùu+oo ¸oog
Òoj[!o aoaa, nuÒua ¿¿a_ Òaaçøcm Òa+¸+ad.
aua ÒooCa_a. du¢ù _èJad ÒaçÒç+ç¢a. u_ C¡+aad
¸uc+g.
♦ _çjuça¿a_ njç a¿juça Òa+¸çç+ga
açèao+aù dèJ ¸qùug ¡_aoouoa+? Coùu
_uoua¢a, oaauu¢a ¸u¢çg ±d¿a_a Òa+¸çgù
u+¿+ad. ±cCm açao acÒcm ¡mC_ ]¿a.
♦ njç oça+m ¸auaa+a _¿jç+o nmm? Coùu
_uo _¿a_a ou¢ aouoæouoCa. ¸aua C¡+ua
¸qçg o¢cc ç¿ uaùuq ¸oø _uoua n¸çg J_g
a¿a¿a Ca+çg ¸u¢çg u+oo aoaaa _q¢+ad.
ou¢oo ¸aua çu¢a.
♦ Òu+m_a_ o+a nm_ ' aau' ojg a+]m
¸qùu+aa o+a occç+? +¢a ¸qa_a; o+ua ¸uaaa
¿qa+g. _ç__ Coùuuoua¢a J_g a¿auo¢a
¸u¢çgù u__ù Cu+¸+ad. çmm+o oaaa _u_¢a.
_uçCa uçç Òoqùqaa¿a_a Cu+cc+o _ua ±u¸.
♦ Coùu _uoua ¡oÒouÒua çco oçaa
acqaom Cao uoçga acq ojç+o, ¸uo u¿çg
±uc¢a.
♦ g+¡+__a ±do quauoa a¿o Òccc+o
uamu¸çgaC_+a. Coùu _uo aø+açuç¢a _ùuqa
a¿a ¡+Jma+aù uamu¸çço+Ca!
♦ Jççùu¢aua Cu+m_ amC¡+aa¿a_, ¡¢aq
aaujça+m Ca+o+_a¿a_ Coùu _uoæm
a¿çgoççmua uamu¸a_g. Cu+a o¢cc Coùuuo
±çøoç+aè Òa+ooÒçoo+a _ùuq q_ucc ç¿
¡auauaCa!
8o. ßmùumg mgp¿mm
♦ oæ__o _èJa+? Co_ _+ao a¿jgauo oc
Coùua_ oæ__a_ç ]+am_ _cogdo aoaa¿aauo
çça_a. aucuç¢a ]m_a J_o+aom oæ_u_è
+ççùu¸çç, Coùua_ aø+aa Òa+¸+ad, a!a+ao¸a.
♦ ±co u¿auma _u_aa Cou¸a+? ¡+dCç+_a
Coùua_uo ±_ uoçça _q[+ ¸¿j]m+o
o¿ùuç]_Ca_u Òaoao+a.
♦ a+]o +ç, ¸oog _¢ua _¿aa_ç+? ¡oo Òa+]
[!o Coùua _uoù Cu+¸+ad. _o o¿a. _ouaa a+]o
uqçç+o +ç, _¢ua a!a+_a. Òç+uucù quu+a
_¿jç+o, o+uaç ]_jg Òç+uuca_d uq¢+ad
Òç+uucù qu _ua+_a.
♦ o+j] o¿a ±u+o+? ¸qaaq qùua+? Coùua
_uo o_çgù Òu+q Òaag, u¿ùq ¢açgcm aojg
a+ùu¸+ad. o+j]¢a, qùu¿a ç¿a Òç+ouoad ¸_Co
[+_a.
♦ Coùua _om J_ùq nmm? Coùua _ +¢u aa]ua
¸]a!a_a; ±co Òoùuçuç q_u¸çga. uçççuça
auqa_a.
♦ au u++uo uoèJc Cou¸a+? ±o+jç Coù_uo
¡m_ _qçg, aa ¸oø Òoq¢ùqù Òu+q¢cm aojg
a+__ù qa+ _ùuæo uo¢+ad. Cou¸aCu+g n¸çga
auaoo ]cq o¢Cou¸a. ¡oo uom Òu_o+ad.
♦ njç C¡+¢a ¸@a+]¿aa Cou¸a+?
Coùua_uoç Cçmo ±_ uo¢+ad. C¢+_+ù_ _oajg
a+]! _g Coùua_ _oajg. u¸a_a ¿m Òa+cucùu+a_
¸oø +uo¢+ad. C¡+a__ o+çø o+ço+ad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->