You are on page 1of 35

TRNG I HC IN LC KHOA IN T - VIN THNG

TM HIU V TEMS
GVHD : TH.S TRN V KIN
NHM 2 CA 2 4TVT
L TH HOA (NHM TRNG) NGUYN NGC HIU TRN KIM HON MAI DUY HONG NGUYN VIT VINH 02, Thng 6 nm 2013

MC L C
GII THIU CHUNG .......................................................................................................... 1 CHNG I: TEMS INVESTIGATION ............................................................................. 4 1.1 Tng quan v Tems Investigation ............................................................................... 4 1.2 Mt s thao tc c bn trn Tems Investigation........................................................ 4 1.3 Cc bc chun b v tin hnh o kim ................................................................... 5 1.4 Cc thao tc o kim c bn trn Tems Investigation .............................................. 6 1.4.1 Thng tin v CELL .................................................................................................. 6 1.4.2 iu khin mng ..................................................................................................... 8 1.4.3 Pht hin li v ti u vng ph .......................................................................... 10 a, Pht hin nhiu ......................................................................................................... 10 b, Pht hin sai FI- .................................................................................................. 12 1.4.4 Pht hin khai thiu NEGBOURING CELL hoc khng phug hp ................. 13 1.4.5 Ti u vng ph thp ............................................................................................ 13 1.4.6 To REPORT t LOGFILES ............................................................................... 14 a, Tab THRESHOLD VALUES (gi tr ngng) ........................................................ 15 b, Tab EVENT(s kin) ............................................................................................... 16 c, To REPORT ............................................................................................................ 16 CHNG II: MY O TEMS POCKET....................................................................... 17 2.1 My o k800i ............................................................................................................... 17 2.2 Phn mm TEMS POCKET 5.3 ............................................................................... 18 2.3 Mt s thao tc o kim c bn trn TEMS POCKET .......................................... 19 2.3.1 OPERATIONAL MODE ....................................................................................... 19 2.3.2 DATA VIEW .......................................................................................................... 19 2.3.3 POCKET MENU ................................................................................................... 33 KT LUN .......................................................................................................................... 35

Page 2

GII THIU CHUNG


Hin nay TEMS c kh nhiu dng sn phn nhng ch yu sn phm ph hp vi a s khch hng hin ti c da trn TEMS Investigation v TEMS Pocket TEMS Investigation: l phn mm o drive test, h tr cc loi cng ngh khc nhau c ci t trn my tnh: GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HAUPA / CDMA2000 / EV DO / LTE / WIMAX,. TEMS Investigation c hai chc nng chnh : + Thu thp s liu o thc t t nhiu thit b ngoi vi(External Equipment, c th l my di ng, UE hoc card d liu). + Phn tch, pht hin li(troubleshooting) trong qu trnh o hoc sau khi o. Do TEMS ban u c Ericsson pht trin(hin ti TEMS l mt b phn ca AScom Thy S) nn phn mm ny c kh nhiu template hu dng khi s dng trong mng GSM/WCDMA. y cng l mt trong nhng nguyn nhn TEMS tr nn rt thn thin vi hu ht k s, cn b k thut lm v thng tin di ng. TEMS Pocket: Phn mm rt gn c ci t trong my di ng cm tay, rt tin li s dng trong iu kin b hn ch v khng gian i li. TEMS Pocket c th ghi c log file c hu ht cc ch tiu quan trng ca TEMS Investigation. Tuy nhin, do hn ch ca thit b, TEMS pocket gn nh khng h tr v troubleshooting. Log file ca TEMS Pocket c th ghi vo b nh ca my hoc th nh. TEMS Pocket l mt cng c chun on mang tnh di ng tin tin c xy dng trong mt Sony Ericsson hay in thoi Nokia. TEMS Pocket ph hp cho kim tra, bo tr v x l s c ca mng di dng trong ngy v cn tin dng cho nhiu nhim v quy hoch di ng .

Page 3

CHNG I: TEMS INVESTIGATION


1.1 Tng quan v Tems Investigation
TEMS Investigaation l cng c test cho php chng ta chun on, o kim li, vng ph thi gian thc. Cho php chng ta gim st knh thoi cng nh truyn data qua cc kt ni GPRS, EDGE, chuyn mch knh (CSD) hoc chuyn mch knh tc cao (HSCSD). Cc phin truyn data, voice c th c kim sot trong phm vi ca TEMS. - D liu m TEMS thu c s c trnh by ngay thi im thc hin o. iu lm cho TEMS pht huy nhng u vit trong vic Driving test khc phc li, thc hin iu chnh, ti u vng ph nng cao cht lng mng. - Ngoi ra d liu m TEMS thu c c th lu thnh Logfiles phc v mc ch x l, iu chnh, so snh trc v sau khi c s tc ng, thng k, bo co (Report). TEMS Investigation c hai Mode hot ng l Idle Mode v Dedicated Mode, trong : - Idle Mode c s o vng ph ca trm, trn c s chng ta c th ti u vng ph tt hn. - Dedicated Mode c s dng o chi tit v cht lng cuc gi nh RxLev, C/I, Handover,

1.2 Mt s thao tc c bn trn Tems Investigation


- Giao din TEMS Investigation:

Hnh 1. 2 Giao din phn mm TEMS Investigation Page 4

- Cc thao tc c bn: Lu Logfiles Kt ni TEMS mobile vi PC qua cng COM (hay USB). Kt ni tt c thit b (GPS, Mobile). Ngt kt ni tt c thit b. Ngng qu trnh ghi Logfiles. Dng ghi/ tip tc ghi. M Logfiles/ ng Logfiles. Chy logfiles. Chy tng bc. Chy logfiles vi tc cao. To Report thng k, bo co.

1.3 Cc bc chun b v tin hnh o kim


Chun b: - Mt my tnh xch tay ci t phn mm Tems_Investigation. My in thoi di ng ( hin cng ty ang dung my Sony Ericsson K800i v SE C702) Mt GPS. Xe t . Mt b chuyn i in t DC sang AC dng cho my tnh xch tay ( loi dng trn xe t).

Tin hnh o Kim. Chy ng dng Tems Investigation. Kt ni thit b: in thoi, GPS. Load CellFile. To lnh gi. M bn a l trong Map, xc nh trc tuyn ng cn kim tra. Nhp trn thanh Toolbar-> chn ni lu Logfile, bt u vic ghi logfile. Vo Command Sequence nhp khi ng lnh gi. Bt u di chuyn xe o kim. Page 5

Kt thc o kim. o Nhp trong Command Sequence ngng lnh gi. o Nhp trn thanh ToolBar ngng vic ghi Logfile Mt s li thng gp khi o kim. 1. Cho Feeder. Cho mt cp Feeder. Cho mt si thu hoc pht. 2. Thiu Neighbor. 3. Cho truyn dn. Thng tin sai lch trn Cellfile v thng s o c

1.4 Cc thao tc o kim c bn trn Tems Investigation


1.4.1 Thng tin v CELL

c th kim sot li v ti u vng ph cho cc trm cn cung cp cho TEMS Investigation cc d liu bao gm Cellfile, Site Name, bn s vng cn o kim. a. Cellfile Load Load Cellfile cho TEMS chng ta thao tc nh sau: T giao din Control ca TEMS kch p tri chut vo ca s Cellfile load

Page 6

Hnh 1.4.1.a Load Cellfile Tip theo chn ng dn n v tr cha Cellfiles/OK.

Lu : Cellfile c th c to ra t cc cng c nh MCOM, Exert, TEMS, Vi d liu u vo ly t CDD ca BSC bao gm cc trng nh Lat, Lon, Ant. Direction, Ant. Beam width. b. Chn Layer Control c thng tin v tn v v tr ca trm trn bn cn phi cung cp cho TEMS tn ca cc trm . y chnh l vic to Site Name v chn Site Name vo TEMS.

Hnh 1.4.1.b1 Giao din chnh ca TEMS - Thao tc chn Site Name nh sau: T Tab GSM nh hnh 2.2, kch tri chut vo biu tng Name Page 7 , thc hin Add Site

Hnh 1.4.1.b2 Chn Site Name Lu : Site Name file c th c to ra t cng c nh Piano (site name file cn c gi l file Tab). D liu u vo to Sitename file c ly t mt file text cha cc trng nh Cell, Site, Lon, Lat, Dir. c. M bn T Tab GSM, kch chut vo biu tng (Mapfiles). , sau chn n v tr cha file bn

Hnh 1.4.1.c Chn bn khu vc Drive test


1.4.2 iu khin m ng

a. Chui lnh Chui lnh c s dng TEMS t ng test dch v thoi cng nh dch v data. N cho php chng ta ghi li tt c cc lnh m sau ny s dng li trong sut qu trnh o Driving test. Page 8

- i vi dch v voice, chng ta c th kim sot vic la chn li cell v cch c x vi Handover cng nh vic o cc t s C/A v C/I. - i vi dch v data, chng ta c th test c cc ng dng nh HTTP, FTP, Email, Ping, SMS, WAP v MMS. Mt iu tht th v l chng ta cng c th dng nhiu phin, nhiu mobile ng thi so snh gia chng. b. Xy dng chui lnh Chui lnh c xy dng v chy trn ca s chui lnh (Command Sequence) trong mc Control ca Navigator.

Hnh 1.4.2b1 M ca s Command Sequence Cc bc xy dng Command Sequence nh sau: Thm lnh (Add ) kch chut vo biu tng trn v cho php chng ta la chn, bao gm loi ng dng (Dch v data, MS), iu khin thit b, Reselection/handover, voice,

V d: Xy dng Command Sequence

Page 9

Hnh 1.4.2b2 V d v Command Sequence c thit lp


1.4.3 Pht hi n li v t i u vng ph

Trong qu trnh Driving test mt s cng c thng dng gim st v pht hin li nh Map, Serving + Neighbour cell, C/I [MS1], Radio Parameters, Line Chart, Cell Definition, Command Sequence, Interference Line Chart, Khi Driving test nhm Drivetest s qua st ch yu giao din ny pht hin li trong qu trnh o.

Hnh 1.4.3 Giao din kim sot li thng thng ca TEMS a, Pht hi n nhi u Phn mm TEMS c th cho ta nhn bit s tc ng ca nhiu. nhn bit nhiu qua TEMS chng ta c th quan st ca s C/I [MS1]. Khi c C/I Drop, iu ny ng ngha vi vic ch ra s c mt ca nhiu trong sng mang. Hnh v bn di m t v tr b nhiu thng qua ca s Line chart hoc Radio parameters. Page 10

Hnh 1.4.3.a Pht hin nhiu qua Line chart Nhiu l mt trong nhng nguyn nhn chnh lm gim cht lng ca mng GSM, iu dn n cht lng voice ti, rt cuc gi s tng, Handover khng thnh cng, thit lp cuc gi khng thnh cng, .. Trn ca s Line Chart chng ta c th nhn thy cht lng thoi (SQI) gim ng k ng dc xung ( v tr Poor SQI v RxQual) v t s C/I ti nht trn hai knh TCH (C/I worst). Ngoi ra chng ta c th xem t s C/I r hn ca s C/I. Khi d on c nhiu vng bin ca trm hoc trong vng ph ca cell cn gim tc Drive, bi v tc cao kh c th pht hin c nhiu, c bit vng nhiu ngang qua rt nhanh. Mt s phng php c th ci thin tnh trng b nhiu trong mng: Thay i tn s trn cell phc v hoc/ v cell gy nn nhiu. Downtilt ngun nhiu trong trng hp b chng ln qu nhiu gia cc cell. Tng cng sut ca cell phc v v hoc gim cng sut pht ca cell gy nn ngun nhiu. Tin hnh iu khin cng sut, hoc s dng phng php nhy tn cn bng nhiu. Trong trng hp Driving test pht hin ra nhiu, vic u tin l xem xt vic quy hoch tn s cho vng v tm ra ngun nhiu c nhiu kh nng nht thng qua phn mm MCOM. i vi trng hp nhiu rt ln v nghim trng c th s dng phng php nhy tn gim nhiu. Khi cc gii php trn t hiu qu chng ta c th s dng phng php tng cng sut pht tng t s C/I, hoc gim cng sut ca trm gy nhiu. Ngoi ra chng ta c th Downtilt ca anten gim s chng ln gia cc cell. Page 11

b, Pht hi n sai FI- Lp sai Fi- l mt trong nhng nguyn nhn gy nn rt Bad Quality, Suddenly Drop lm gim cht lng mng. Bi v khi lp sai Fi- s nh hng v phn b tn s gy nn nhiu cho vng v quan h Neighbouring cell b sai lch cng dn n rt. Trong qu trnh Driving test vic pht hin sai Fi- l mt trong nhng vn rt n gin. Song trong mt s trng hp chng ta s mc phi sai lm khi cha o chnh xc to v hng ca anten (Lon, lat, Dir).

Hnh 1.4.3.b1 Cp nht li to v hng ca anten trn TEMS xc nh sai Fi-, bc u tin chng ta phi lm l o li (Lon, lat, Dir Anten), xem hnh 3.3. Nu pht hin sai phi cp nht vo Cellfiles v tin hnh Driving test xung quanh trm (Cch trm t 600 1000m, tu thuc tilt ca anten). Trong mt s trng hp c th ch hai hai Sector, nhng c nhng trm sai Fi- vng.

Hnh 1.4.3.b2 Pht hin li sai Fi-. Page 12

1.4.4 Pht hi n khai thi u NEGBOURING CELL ho c khng phug h p

Chng ta bit rng vic khai bo Neighbouring cell thiu hoc khng hp l s nh hng rt nhiu n cht lng mng. Bi v khi MS di chuyn xa Serving cell v RxLev s gim dn v n ngng n cn phi Handover sang trm c kh nng phc v tt hn, nhng do khai thiu Neighbouring cell, v th MS khng th Handover sang trm khc c v iu ny s gy nn Call Drop. Ngoi vic phn tch KPI xc nh vic khi thiu Neighbouring cell nh Outgoing HO Success Rate, Incoming,th Driving test rt hiu qu trong vic pht hin li do khai bo thiu Neighbouring cell.

Hnh 1.4.4 Khai bo thiu Neighbouring cell Kim tra missing neghbour bng cch xem trc tip ca s Map trong qu trnh Driving test Khi Driving test pht hin c li khai bo thiu Neighbouring cell, cn phi kim tra li CDD ca BSC bng cch s dng MCOM v lm CR (change Request) yu cu b sung.
1.4.5 Ti u vng ph thp

Vic ti u vng ph tng chng n gin, nhng thc t li khng n gin cht no, c bit vi nhng vng mt trm qu tha hoc qu dy. Vn cn quan tm trong vic ti u vng ph chnh l iu chnh mc RxLev sao cho ph hp, c bit l nhng vng c mc RxLev thp hoc nhng vng c nhiu tc ng. Vn chnh ca vic ti u vng ph l phi m bo RxLev tt. Nguyn nhn dn n RxLev thp l do nh hng t bn ngoi. Khi tn hiu thp s ko theo C/ I b gim Page 13

v C/I gim gy nn cht lng thoi gim. u tin l BER tng ln dn n cht lng thoi b gim v tip theo l FER tng khi cc mu tn hiu b mt tt c v iu ny chc chn s dn n rt cuc gi. Nu ngun gy nhiu c nh gi trc khi quan tm n RxLev, ngi ti u c th b cun ht vo vn nhiu gy nn cht lng mng thp v tp trung vo vic iu chnh tn s, iu lm lng ph thi gian bi nguyn nhn thc s ca nhiu l nhiu nhit hoc nhiu nn chng khng th b loi b bi vic thay i tn s. Gii php gii quyt vn vng ph thp l: Tng cng sut pht ra ca BTS hoc gim suy hao BTS. Chnh li hng, tilt hoc tng cao anten S dng mt Repeater m rng vng ph. Xy dng thm trm mi.

Tu vo thit b ca nh cung cp, c th tng cng sut n ti a thng qua yu cu phn mm hoc thay TRX vi cng sut cao hn. Lu c th vng ph thp l do suy hao Fi-. Mt iu quan trng cn lu l vng ph uplink v downlink phi cn bng, do khi tng cng sut ng xung cn thit phi kt hp vi vic tng vng ph ng ln nh thm vo TMA. Nu vn vng ph gn vi site hin ti v nguyn nhn RxLev thp bi vt chn, khi c th gii quyt vn ny nh tng cao anten vt qua vt chn. Nu vn vng ph gn vi mt cell hin ti nhng v tr nm gia 2 sector, khi ta c th chnh li hng anten ci thin mc thu. Quay li nhng vn c th trong vic tc ng trc tip nh chnh tilt, hng anten, lp t trm mi,
1.4.6 To REPORT t LOGFILES

T mt hoc nhiu logfiles chng ta c th to ra Report vi nh dng HTML m n c tng hp t thng tin ca Logfiles vi mc ch to ra bn tin thng k v cc thng s ca mng. Mt s im cn ch khi to Report:

Page 14

+ +

Khng c m logfile trong khi ang to Report, nu c bt c logfile c m th phi ng li.

no

Nu c bt c thit b no ang kt ni phi ngt kt ni chng (Disconnect). iu ny tht s cn thit qu trnh Report lm vic mt cch ng n hn. , h p

chun b Report logfile, kch chut vo Generate ReportReport toolbar thoi bn di xut hin.

- u tin ta chn mt hoc nhiu logfile m bn cn Report, Kch chut vo Add V chn Browse ca Logfiles mun Report. - Tip theo cn ch r th mc li ra m Report s c to ra. - Sau kch chut vo Properties la chn ni dung cn Report. Ca s Log Report Properties xut hin. a, Tab THRESHOLD VALUES (gi tr ng ng)

Sau khi ca s ny xut hin, chng ta c th so snh gi tr t bn tin Report vi gi tr ngng m TEMS a ra. Cc gi tr ngng ny c th thay i tu theo yu cu ca tng mng. Trong Tab Threshold Values, chng ta c th loi b hay la chn nhng thnh phn thng tin cn thit to Report. Page 15

Cc gi tr ngng c xc nh trc trong hp thoi trn v chng ta cng c th nh ngha hoc thay i, xo b theo mun. b, Tab EVENT(s ki n) Trong bn tin Report ny cho chng ta thng k theo cc s kin theo yu cu (Call Attemp, Call Setup, Call Drop,). T Tab ny chng ta la chn loi s kin, nh hnh bn di.

c, T o REPORT Sau khi thc hin hon thnh cc bc trn, chng ta kch chut chn Finish kt thc qu trnh to Report.

Page 16

CHNG II: MY O TEMS POCKET


2.1 My o k800i

Replay mode, event

GSM

quad-band 1900
logfile

counts: TEMS K800i

(850/900/1800/ MHz) EDGE Class 10 WCDMA

TEMS Discovery: PC

o kim: - 2G - 3G o test ch voice, idle, v GPRS o test RF Coverage, CS, Video Call, HO InteRat

Phn mm ci trong my in thoi : Tems Pocket 5.3.x

Phn mm ci t h tr cho my tnh: - Tems Investigation 8.0.3 - Tems Investigation 9.1.4 Page 17

2.2 Phn mm TEMS POCKET 5.3


Chc nng o: - Voice - Data - Scanner option: GSM + WCDMA iao din EMS Pocket
Activity Menu: - Truy cp bng phm, tab TEMS Pocket - S dng Active/Inactive TEMS Pocket, scanner (Operational mode) - Cc chc nng iu khin o khi drive test.

Data views: - Mn hnh hin th sau khi active TEMS Pocket. - Quan st cc tr s o ca cc tham s v tuyn. + 1.x: D liu chung ca bi o GSM&WCDMA. + 2.x: WCDMA. + 3.x & 4.x: GSM/GPRS-EDGE. Pocket Menu: - Truy cp bng phm, tab TEMS Pocket Chn Active TEMS pocket(Operational Mode) Chn Pocket menu - y cc tnh nng phc v cho cng vic chun b o v thc hin o.

Page 18

2.3 Mt s thao tc o kim c bn trn TEMS POCKET


2.3.1 OPERATIONAL MODE

Active: Tt c cc chc nng TEMS Pocket ang hot ng. Background: nhng d liu cha c hin th, nhng tt c chc nng TEMS Pocket khc ang hot ng. Inactive: Khng c chc nng TEMS Pocket ang hot ng.

Active/ Background/Inactive TEMS Pocket: Activity Menu -> Operational mode


2.3.2 DATA VIEW

Xem d liu hot ng Tt c cc hnh ng xem d liu u c thc hin bng cch nhn nt more v chn Data.Mt danh sch cc hnh ng c sn s xut hin.

V d xem d liu trong mt danh sch cc cell, bn c th kha mt trong cc t bo.(Lock GSM cell). Page 19

Kt hp t bo WCDMA v t bo GSM vo mt ch xem


Dng 1-4 hin th t bo WCDMA do ch yu c s dng trong t bo WCDMA. Tuy nhin khi WCDMA bn cnh c xc nh trong ch GSM, n cng c xut hin y. Ch nu bn kha in thoai GSM ( mc 5.2.1) WCDMA bn cnh s khng bao gi c o. W : Loi t bo WCDMA. S: T bo phuc v A: Thnh vin thit lp hot ng. M: Theo di ln cn. D : Pht hin ln cn.

UARFC: UARFCN, UMTS s knh tn s v tuyn tuyt i. SC: M xo trn RSCP: Cng sut m tn hiu thu (dbm) s/ hnh nh. Ec/No : Ec/No (dB). S/hnh nh. PL: pathoss (db), kt qu o lng ny ch nhn c khi c yu cu bi mng.

Dng 5-8 hin th t bo GSM do ch yu s dng trong t bo GSM. Nu GSM bn cnh o lng trong ch WCDMA, n cng c xut hin y.Ch nu bn kha in thoai WCDMA /GSM bn cnh s khng bao gi c o. Dng 5 : T bo dch v GSM. Dng 6-8 G: Cc loi knh dch v trong GSM B: BCCH; P: PBCCH, p : Hopping PBCCH. S: SDCCH; s: Hopping SDCCH. T :TCCH, t: Hopping TCCH. D : PDTCH, d : Hoppong PDTCH. ARFCN : ARFCN s knh tn s v tuyn tuyt i. BS : BSIC M nhn dng trm. RxLev: Cng tn hiu nhn c.( s/hnh nh) Page 20

Dng 9-10 s dng c 2 ch WCDMA v GSM.Hin th thng tin v mng in thoi ang s dng.Cc thng tin c hin th trong ch WCDMA v GSM l mt phn khc nhau, chi tit di y. Thng tin c lp i lp li trong nhiu d liu khc nhau. C : Crrent RAT ( G: GSM, W : WCDMA, -: khng dch v) (U)ARFC : WCDMA :T bo dch v UARFCN, GSM : T bo dch V BCCH ARFCN B: WCDMA: M trn ca cell ang phc v. GSM: serving cell BSIC. RSSI : Ch s cng tn hiu nhn ca cell (=RSCP trong WCDMA; =RxLev trong GSM), s/ hnh nh RAC : M nh tuyn vng. MCC: M di ng quc gia. MNC : M mng di ng. LAC : M Khu vc. CI: Nhn dng Cell.

Hin th a ch PDP v bi cnh PDP ci t cho mi a ch, bao gm NSAPI v APN.


Dng 1-6 hin th d liu hot ng trn PDP context v cc ni dung yu cu ca PDP context. PDP Address: Ipv4 PDP address ( gm 12 s) NSAPI:. D:Delay Class {0 ... 4} R:Reliability Class {0 ... 5} K:Peak Throughput {0 ... 9} P:Precedence Class {0 ... 3} MT:Mean Throughput {0 ... 18, 31} (i vi ngha cc gi tr xem ph lc A.8.) APN: Access Point Name Dng 7-8 ging nh hai dng di cng trong W/G xem phn 3

Page 21

Hin th identities c trng cho WCDMA v GSM, chng hn nh TMSI, P-TMSI v CGI ca mng ng k cui cng.
Dng 1-4 hin th d liu lin quan n qun l di ng/GPRS Mobility Management. TMSI : S hiu thu bao di ng ton thi ( Hex) T3212C: T3212, thi im hin ti gia v tr cp nht {OFF, 0 ... Pht 1530} T3212M: T3212, ti a thi gian gia cc v tr cp nht {off, 0 ... Pht 1530} PTMSI : Packet TMSI ( Hex) GMM : nh km GMM ( A:Attached, -: Not Attached) TLLI : S hiu lin kt logic tm thi (hex) Bn thng s sau c cp nht mi khi in thoi thc hin mt cp nht Din tch a im hoc cp nht nh tuyn trong khu vc. RMCC:mg k MCC RMNC: ng k MNC RLAC: ng k LAC RRAC: ng k RAC registered

Dng 5 v dng 6 ging nh hai dng cui cng trong W/G Thi gian ng nhp Hin th cc thng tin v thi gian ca cuc gi.

Page 22

MM Home Equiv Roam Unreg GSM TCH : Thi gian s dng knh lu lng PDCH: Thi gian s dng knh gi d liu Idle: Thi gian ch nhn ri, WCDMA DCH : Thi gian s dng knh dnh ring. Idle: Thi gian ch nhn ri. No service : Thi gian ch No service.

Hin th d liu GPS cn thit: v , kinh , cao v tc , s v tinh, cht lng sa cha, thi gian v ngy. Lu nhng thng s ny ch c sn nu TEMS Pocket la chn GPS c ci t. Ch nhn thy hin th ny nu ty chn GPS c mua vi sn phm.
Dng 1-8 hin th d liu GPS. Latitude : V theo , pht v pht thp phn. Longitude: Kinh theo , pht v pht thp phn. Altitude : Chiu cao so vi mc nc bin tnh theo mt. Speed : Tc Km/h No. of Statellites ; S lng v tinh nhn thy thit b GPS Pix quality : Cht lng sa cha GPS. Xem ph lc A.16 Time : Thi gian trong ngy ( Gi : Pht : Giy) Date : Ngy ( Nm : Thng : Ngy)

Page 23

S v tinh v cht lng sa cha s lun lun c gi tr min l in thoi c kt ni vi GPS Hin th UARFC, tnh trng t bo, s xo trn m, RSCP, ECP/No, v s tn hao ng truyn ca mi t bo trong ch hot ng v gim st/ pht hin trong WCDMA cells. C th hin th 8 t bo WCDMA.
Dng 1-4 hin th t bo WCDMA do ch yu c s dng trong t bo WCDMA. Tuy nhin khi WCDMA bn cnh c xc nh trong ch GSM, n cng c xut hin y. Ch nu bn kha in thoai GSM ( mc 5.2.1) WCDMA bn cnh s khng bao gi c o. W : Loi t bo WCDMA. S: T bo phuc v A: Thnh vin thit lp hot ng. M: Theo di ln cn. D : Pht hin ln cn.

UARFC: UARFCN, UMTS s knh tn s v tuyn tuyt i. SC: M xo trn RSCP: Cng sut m tn hiu thu (dbm) s/ hnh nh. Ec/No : Ec/No (dB). S/hnh nh. PL: pathoss (db), kt qu o lng ny ch nhn c khi c yu cu bi mng.

Bn c th kha trn mt t bo WCDMA hoc UARFCN c lit k trong giao din. Cc th tc kha v m kha cng tng t nh trong cc t bo xem W / G Hin th SIR v tn hiu SIR, thng tin iu khin nng lng, trng thi RRC v thng tin v ngi s dng knh vn chuyn - WCDMA channel

Page 24

Dng 1 SIR: T l tn hiu trn nhiu (dB) SIR_TG : SIR Target ( dB) TxPwr: Cng sut truyn UE ( dBm) s/hnh nh. Dng 2: PCA:Power Control Algorithm, see 3GPP TS 25.331 PCSS:Power Control Step Size, see 3GPP TS 25.331 RRC_STATE:RRC State, one of {CELL_DCH, CELL_FACH, CELL_PCH, URA_PCH, IDLE, PASSIVE} CM:Compressed Mode: 0: No, 1: Yes

Dng 3-8:Nhng dng ny cho thy cu hnh ln n 6 knh vn chuyn: Chld : Id knh vn chuyn. ChT/D : Hng v loi knh vn chuyn. DLBT: ng xung BLER (%) Rate : Tc truyn bit ti a (bit/s)

Hin th d liu WCDMA

Page 25

Dng 1 SIR: T l tn hiu trn nhiu (dB) SIR_TG : SIR Target ( dB) TxPwr: Cng sut truyn UE ( dBm) s/hnh nh. Line 2 PCA:Power Control Algorithm, see 3GPP 25.331 PCSS:Power Control Step Size, see 3GPP 25.331 RRC_STATE:RRC State, one of {CELL_DCH, CELL_FACH, CELL_PCH, URA_PCH, IDLE, PASSIVE} CM:Compressed Mode: 0: No, 1: Yes

Dng 3-6 bo co hiu sut hin ti v mt s thng k v vic chuyn giao WCDMA.Gi tr l gi tr kt hp tnh trn tt c cc knh c s dng. Dng 3 : Mc giao thc RLC , ng xung. Dng 4 : Knh vn chuyn, ng xung. Dng 5 : Mc giao thc RLC, ng ln. Dng 6: Knh vn chuyn , ng ln. Rate: Tc truyn d liu tc thi. Err : T l phn trm cc khi d liu gii m li.( tuyn xung ) S/hnh nh. Retr : T l phn trm cc khi d liu truyn li.( tuyn ln ch c RLC) s/ hnh nh. Totdata : Tng s byte truyn (B= byte, K=Kilobyte, M=Mb). Bn c th Reset tt c cc b m theo hng dn mc 3.10.1 Dng 7-8 ging 2 dng cui cng trong W/G Hin th mt tp hp cc d liu v WCDMA trong trnh duyt WAP

Page 26

Bn c th thit lp li tt c cc b m bng cch chn Reset data counter. Lnh ny cng ci t trong b m d liu GPRS Hin th ARFCN, BSIC, RxLev, C1/C31, and C2/C32 cho cc t bo phc v v mi t bo ln cn.Thng tin h thng v truy cp t bo v v tr cc cell trong GSM.
L: Knh logic. B: BCCH P: PBCCH p: Hopping PBCCH S: SDCCH s: Hopping SDCCH T: TCH t: Hopping TCH D: PDTCH d: Hopping PDTCH BC: T bo phuc v BCCH ARFCN.

BS :M s hiu trm gc (BSIC) RxLev: Cng tn hiu thu ( n v s dng cu hnh xem phn 5.10.6) s/hnh nh. R: Routing Area Color, RACo {0..7}; Khng hp l {-} nu khng kt ni GPRS. Nu t bo khng pht sng cc knh gi (no PBCCH), hai tham s ngoi cng bn phi l:

C1:Pathloss Criterion C1 C2:Cell Reselection Criterion C2 Nu cc t bo h tr cc knh gi (chng trnh pht sng mt PBCCH), hai tham s ngoi cng bn phi tr thnh:

C31:GPRS Signal Strength Threshold Criterion C31 C32: GPRS Cell Ranking Criterion C32

Page 27

Dng 2-7 (T bo GSM bn cnh) NC1NC6: BCCH ARFCN ca 6 cell bn cnh mnh nht. Phn cn li l nh trn dng 1 ngoi tr b vic b xung: A: a im din tch =: Tng t LA/RA. R: Tng t LA, khc RA. L: Khc LA P : PLMN Khng ph hp -: Unknown MT: MS-TXPWR-MAX-CCH, cng sut ti a RACH(dBm) {GSM 900: 5 ... 39; GSM 1800:0 ... 36; GSM 1900: 0 ... 33}

RH:Cell Reselection Hysteresis (dB) {0, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14} B:BS-PA-MFRMS, number of multiframes between paging subgroups {2 ... 9} CB:Serving cell barred {B: Barred, : Not Barred}

Hin th ARFCN, LAC, CI v RxLEV cho cc t bo phc v v mi t bo ln cn. Thng tin h thng v truy cp t bo v v tr ca GSM cell id.
Dng 1( T bo phc v) L : Knh Logic B: BCCH P: PBCCH, p: Hopping PBCCH S: SDCCH, s: Hopping SDCCH T: TCH, t: Hopping TCH D: PDTCH, d: Hopping PDTCH BCCH :T bo phc v BCCH ARFCN LAC: M vng t bo phc v. CI: Ch s t bo phc v. NC1NC6: BCCH ARFCN ca 6 cell bn cnh mnh nht.

Page 28

Dng 2-7 ( T bo bn cnh) NC1NC6: BCCH ARFCN ca 6 cell bn cnh mnh nht. LAC: M vng t bo phc v. CI: Ch s t bo phc v.

Dng 8: MT:MS-TXPWR-MAX-CCH, maximum RACH power (dBm) {GSM 900: 5 ... 39; GSM 1800: 0 ... 36; GSM 1900: 0 ... 33} RH:Cell Reselection Hysteresis (dB) {0, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14} B:BS-PA-MFRMS, number of multiframes between paging subgroups {2 ... 9} CB:Serving cell barred {B: Barred, : Not Barred}

Trnh by d liu h thng thng tin trn mi t bo phc v ty thuc vo ch ( nhn ri/ kt ni)

Page 29

L: Logical Channel = knh cc b P: PBCCH p: chuyn knh PBCCH S: SDCCH =Standalone Dedicated Control Channel Knh iu khin chuyn dng c lp s: Hopping SDCCH = knh iu khin chuyn dng di ng T: TCH = knh lu lng

t: Hopping TCH D: PDTCH d: chuyn knh PDTCH TC:Knh lu lng (TCH ARFCN ) hoc knh iu khin dnh ring (SDCCH ARFCN) hoc gi knh truyn ring (PDTCH ARFCN) . TS: Timeslot Number = s khe thi gian

TA: Timing Advance = t thi gian TX: Transmit Power (dBm), numeric/graphic = cng sut tuyn RLTC/M: Radio Link Timeout (Current) and Radio Link Timeout (Max) = thi gian tr sng v tuyn ( chnh xc ) v thi gian tr sng v tuyn ln nht C/I : t l tn hiu trn nhiu (dB)

Hin th knh lu lng ARFCN, khe thi gian v m ha chng trnh s dng. Hiu sut LLC trn ng ln v ng xung ca GPRS

Page 30

CSd : GPRS : sp xp m knh trn tuyn xung ( CS1.CS4);EDGE: bin i sp xp m trn tuyn xung ( MCS1.MCS9) MSd: phng php bin i m trn tuyn xung( G=GMSK , 8=8PSK). Csu : GPRS : sp xp m knh cho tuyn ln (CS1.CS4) ;EDGE bin i sp xp m trn tuyn ln (MCS1.MCS9) MSU : phng php bin i trn tuyn ln (G = GMSK , 8 = 8-PSK). C : EDGE C gi tr (0.63) MBEP : EDGE ngha l xc sut li bit (BEP) . BEPV : EDGE BEP variance. ARQ : ch yu cu lp li t ng.(ARQ1 , ARQ2). Dng 5-8 : bo co lung hon thnh v mt vi thng k trn d liu truyn GPRS. RATE: tc truyn d liu tc thi trong bytes/s ERR: t l phn trm khi d liu gii m b mt ( tuyn xung ) . Retr : t l phn trm khi d liu b truyn li , s hoc biu . TotData : tng s byte truyn

Th hin thng tin C/I thng tin t s tn hiu trn nhiu trong GSM cho khe thi gian c dng thng xuyn cho mi AFCN c dung.

Hin th knh lu lng ARFCN, khe thi gian v m ha chng trnh s dng v GPRS/ cc thng s cu hnh EGPRS. Page 31

EWSd: c ca s EGPRS trn tuyn xung (64..1024). LWSd : c ca s LLC ( cho d liu) trn tuyn xung (1.255). EWSu c ca s EGPRS trn tuyn ln ( 64.1024) LWSu : c ca s LLC (cho d liu ) trn tuyn ln (1255). G : ch qun l linh ng ca GPRS (GMM)( I =idle, R =ready .S=standby, - khng dng mng GPRS) T3314C : thi gian sn sng cho ch GMM T3314S: thi gian chun b GMM T3168 : thi gian quy nh gi ln T3192 : thi gian hon thnh gi NMO : qun l ch mng ( I , II , III) DX : DRX ( Discontinous Reception) , thi gian ti a thu nhn ngt qung.

Hin th knh thng tin GSM. M ha AMR c la chn trn ng ln v ng xung

RQ: t l li nhn bit li. FE: t l mt khung (FER) th hin bng % s hoc biu . DXD : t l pht gin on trn ng xung . DXU : t l thu gin on trn ng xung Trong dng 4-7 hin ra tt c kh nng m ha trong AMR ch hot ng . CUL : b thch ng tc (AMR) m ha s dng trn ng ln . ULU : s s dng (%) ca m ha AMR ca ng ln.

Hin th mt tp hp cc d liu GPRS (4.2) trong khi trnh duyt WAP. Page 32

Khi trnh duyt Wap ( kch hot t mn hnh chnh ca in thoi -> cc dch v mng) ang chy. TEMS Pocket c th hin ra la chn thng tin giao din khng gian trong phn di ca mn hnh . Cung cp xem 2 d liu hai trnh duyt l , mt l xem cho WCDMA v mt l GPRS. Bn dch chuyn xem gia 2 trnh duyt bng nt bn tri pha trn in thoi .

Trnh duyt WAP d liu xem bng mc nh thy c : Trong sut mt phin WAP . bn c th n d liu xem nhanh hn v chn xem d liu n . hin h lm li nhanh hn v chn d liu xem . Bn c th thay i d liu xem trn , v tt t Pocket menu . Ngoi ra cn tch hp chc nng Toogle help iu chnh ni dung ca mn hnh d liu.
2.3.3 POCKET MENU

Activity Menu -> Pocket menu + Cell control: iu khin cc hnh vi ca mng nh: lock cell, band, freq, lock RAT, etc + Events menu: c s dng hin th v kim sot bn ghi s kin v thit lp s kin. + Data views menu: iu khin cc data view + FTP menu: c s dng thit lp cc phin FTP v FTP chuyn logfile FTP. + Call sequence menu: c s dng xc nh thng tin cuc gi: Dial number, Call duration, Guard time Page 33

+ Info menu: c s dng kim tra mt s phn cng v phn mm d liu

+ GPS: ci t cu hnh GPS vd: GPS connect [Manual], GPS device [Internal], GPS Time Synch [On/Off] + Logfile: Save logfile to [Memory Stick/phone memory] + General Settings: kim sot cc thng tin thit lp khc ca TEMS Pocket: WAP Data View, Data View Style, Messages, Backlight, Cell Id Format, Power Display (GSM), Measure Mode Display (GSM, Auto Answer,etc

Page 34

KT LUN
nng cao cht lng mng cng nh duy tr tnh n nh ca mng li, p ng tt v nng cao kh nng phc v cho khch hng, cng vic ti u l rt cn thit v phi c thc hin lin tc. y l mt ni dung khng th thiu c ngy cng phc v tt hn yu cu ca khc hng. Trong chu trnh ti u ny Drive test t ra rt hiu qu v cng l mt th tc quan trng gp phn cho chu trnh ti u c hon ho hn. Do vy vic thc c tm quan trng ca Drive test v hiu r qu trnh phn tch Drive test s gip cho chng ta a ra nhng quyt nh ti u mng li mt cch chnh xc hn.

Page 35