You are on page 1of 18

Osnivai programa su Christian and Philip Losch devedesetih godina.

Program je
objavljen u Kickstart magazinu, gde je ujedno i pobedio na takmienju u
programiranju.
Cinema 4D firme MAXON je popularna 3 aplikacija medu programima za
modeliranje koji se koriste u !ilmovima, znatno usled "od#paint 3 modula, i
podjednako popularan za animiranje.
$enderovanje odnosi se na raunanje scena, senenje, strukture. Posle
renderovanja pru%a mogu&ost snimanja u video !romatu, kao sliku ili kao
panorama.
Od video formata podrzava avi ' (uick time movie, a najnovija verzija podrzava
' mpeg. A od slika podrzava) TIFF, PNG, TARGA, BMP, PICT, IFF, JPEG,
RLA, RPF, Photosho P!D, B"D, #$i%& Time !GI, #$i%& Time PNG, #$i%&
Time TIF, #$i%& Time Ima'e. *to se tice panorama podr%ava #$i%& Time (R
Panorama. ' #$i%& Time (R O)*e%t koji se koristi za prikazivane 3 modela na
internetu.
Formati filma koji su podrani)
+, mm, "- mm, "- mm f$.., ,- mm, /0 mm, !t$1io !hot +, !t$1io !hot 2,
Com$ter, 3DT(, !$''este1 Format, IMAX, NT!C, PAL, !$er 4 mm, !$er
+, mm, Te%hnis%oe, (osta(ision
lZOLLO FHOZOHM FHOOHMPM
PeO0e| ODekl
+enader objekata sadr%i sve objekte
koje se nalaze na sceni. +o%ete ih
grupisati, menjati naziv, dodavati
e!ekte, kucati skripte. ve sive
takice koje se nalaze pored svakog
objeta omogucavaju sakrivanje '
prikazivanje objekata. Prva taka
ako je crvene boje onda se taj
objekat ne vidi u editoru ali se vidi
pri renderovanju, a ako je druga
crvena onda se ne vidi pri
renderovanju ali vidi se u editoru.
PLNMOzLH FMHMPLIMHM
Ovde se unose kordinate objekata u ravni ,, - ' ., velicina objekata u
metrima i vr/ise okretanje objekata.
LOlIOH PMILHlJMLM
Ovde se dodaju materijali ili se edituju. *a dva klika na odre0eni
material otvara se prozor za podesavanje parametara.
1 ovom prozoru se bira boja materijala ili se dodaje te2tura,
pode/ava se di!uzija, providnost materijala, re!leksija svetlosti, mo%e
da se doda magla, zatim mo%e da se podesi relje! kao /to se mo%e
videti na slici.
FHlHMZ
Ovde se vr/i prikaz objekata u 3u. Prikaz mo%e da izgleda i ovako
+o%e da se prika%e 3 u jednom. *a razliitim pogledom. 4etiri ikonice koje se
vide u gornjem desnom uglu u sva etiri prozora slu%e za pomeranje kamere
levo, desno, gore ' dole, zatim za udaljavanje '
pribli%avanje, za okretanje kamere ' poslednja ikonica slu%i
za prosirivanje prozora na ceo ekran kao na prvoj slici.
HOPMNONM OHLFM
Ove dve strelice slu%e za vra&anje jednog koraka u nazad ili u napred
51ndo ' $edo6.
*trelica slu%i za selektovanje objekata.
Kocka sa strelicama slu%i za pomeranje objekata.
Piramida sa strelicama slu%i za menjanje veliine objekata.
Lopta sa strelicama slu%i za okretanje objekata.
'konice sa ,, - ' . slu%i za zakljuavanje ili odkljuavanje kordinate
2,# ili z.
.atim ikonica za pregled svih objekata, za renderovanje '
podesavanja pri renderovanju.
Ovom grupom mo%ete dodavati gotove objekte
Linije
,
71$"* objekte
,
zatim dodate svetlo, kameru, pod, nebo ili neku de!ormaciju objekata.
'li objekte pomo&u kojih mo%ete da grupi/ete gotove objekte ili
pore0ati u krug, zatim ise&i objekat ili napraviti rupu, Pore0ati objekte
po veliini, napraviti lice ili pak napraviti atom.
Pomo&u atoma mo%ete da od bilo kog gotovog objekta napravite
atomsku strukturu. Primeri

Pomo&u +etaball objekta mo%ete od vi/e objekata da napravite jednu
skupinu. Primer)
8ko uznemo kocku i loptu)
obi&emo ovo
'li sa dve lopte
OLOHPMLlJL
Pmo&u ovih objekata mo%e da se menja odnosno da se de!ormiraju
gotovi objekti. 7aprimer uznemo cilindar)
Onda upotrebimo "97 de!ormaciju)
Pomo&u 8rra# objekta mo%ete bilo koji od gotovih objekata da
pore0ate u krug.
Kocke
Piramide
HOPMONL FMLLIL
:u spadaju Point tool, 9dge tool, Pol#gon tool, :e2ture tool i Object
82is tool.
Prve dve ikonice odozgo slu%e za prebacivanje sa objekta na kameru
' obrnuto. 8ko ste selektovali neki predmet i okrenuli na primer
mo%ete kliknuti na ikonicu na kojoj je nacrtana kamera onda mo%ete
da pomerate kameru.

Point tool, Edge tool, Polygon tool slu%e za izvlaenje detalja.
7aprimer uznemo jednu loptu i kliknemo na +ake Object 9ditable i
ikonica objekta koja je bila lopta u menadzeru objekata postala je
trougao onda mo%emo da koristimo tool. ' onda primerice uznemo
Pol#gon tool i primeti&e te da je lopta obavijena mre%om, stavite mi/a
na jednu od kockica ' ona &e se postati %uta, ta kocka, kliknemo
jednom na tu kockicu ' pojavi&e se tri strelice, zatim pomeramo te
strelice i dobijamo ovo)
'sto tako mo%emo da iseemo kockice)
9;O K8KO 8 78P$8;':9 *97K1
Kao prvo uzmite)
Loptu 5*phere6,4oveka 5!igure6,*vetlo 5light6,Pod 5<loor6
8 zatim idite na pode/avanje parametra u Light i parametar *hado=
postavite na *o!t ili >ard ali na so!t ne&e se videti ivice. 8 t#pe
postavite na Omni
OHUlIM
.a poetak napravite dve lopte 5*phere6. ' stavite da jedna bude
manja a jedna ve&a. ;e&u nazovite *17C9 a manju PL879:8.
Objekte preimenujete tako /to dva puta kliknete na %eljeni objekat.
*tavite da radijus sunca bude 3? m i @3 segmenata, a radijus planete
A? m sa @3 segmenata i jedno svetlo 5Light6 da bude pored sunca.
.atim u editoru za materijale napravite novi materijal i imenujte u
sunce. *tavite da boja materijala bude %uta a za te2turu B*imple
7oiseC nalazi se u meniju sur!aces. 4ekirajte BLuminanceC i stavite da
bude %ute boje i "rgitness na ADE. 7apravite jos jedan materijal i
nazovite Planeta i stavite da te2tura bude BPlanetC isto se nalazi pod
sur!aces. *ad materijale *unce i Planeta postavite u objekte *17C9
i PL879:8.Kada ste to uradeli selektujte PL879:8 i zatim kliknite
na <ile FG C'79+8 3 :ags FG C.O.<.<.9.9 i otvori&e se prozor
92pression 9ditor. 1 njemu unesite ovu skriptu)
const var orbitsHPerH*econd I ?.DJ orbita koju napravi planeta u sekundama
const var revolutionsHPerHOrbit I D revolucija planeta u orbiti
const var orbitH$adiusHA I @??J x
const var orbitH$adiusH@ I @3?J #
main 5 theHocument, theHObject 6
K
var time I theHocumentFGLet:ime56FGLet*econd56J
var theH8ngle I @ M time M P' M orbitsHPerH*econdJ
theHObjectFG*etPosition 5 vector 5 orbitH$adiusHA M cos 5 theH8ngle 6, ?, orbitH$adiusH@ M sin
5 theH8ngle 6 6 6J
theHObjectFG*et$otation 5 vector 5 F time M @ M P' M revolutionsHPerHOrbit, ?, ? 6 6J
N