Tema nr.

1
,QWURGXFHUH vQ LQWHOLJHQ D DUWLILFLDO

1 Scurt istoric

Inteligen a artificial reprezint un domeniu al gtiin ei calculatoarelor care s-a constituit
în scopul emul rii comportamentului inteligent la magini, în spe la calculatoare.
Constituirea ca domeniu gtiin ific autonom, cu obiect de studiu propriu, cu metode gi
tehnici de lucru specifice s-a realizat la începutul anilor ‘50, urmare a dezvolt rii gi maturiz rii
cercet rilor proprii, precum gi a sprijinului de care a beneficiat inteligen a artificial din partea
unor domenii conexe, precum: matematica, psihologia, fiziologia, în special a creierului.
În 1950 este formulat testul lui Turing ([Turi59]), care definegte cerin ele pe care trebuie
s le satisfac un calculator pentru a fi considerat inteligent. A. Turing a formulat acest test sub
forma unui joc de indentificare în trei. Doi dintre parteneri, desemna 1 _111 1 g1 Ì¡ >111 1ZL1Ü 1
senzorial de cel de-al treilea - C, care are sarcina de a preciza, în fiecare moment, identitatea
partenerului s 1 LL L1Ü1L@ [1 >Ü1 Ìj. Ì1 LÜL111 111L1ÜL 11111¡ _Ü111L1_Ü1111 1 LLL_L1LÜZ L1 V 11
>L1>11 L 11 1g1 Ü>L11LL 1LL1111Ü1LÜ¡ 11 111_ LL Ì LÜ11 > 11 LL111LZL _L V¡ LÜ1L1-se drept A. La
un moment dat, B este înlocuit printr-11 LÜ1L11Ü1L1. 1ÜL _L11L11Ü1 L1L 111 V 11 1LL11111LÜ1LÜ
_Ü11L1L111L1 11 >L 11111 1 L>L L1_ 1LÜ11ZÜ1LÜ ÜLL>1L1 >L1111 11¡ Ü111L1 LÜ1L11Ü1L111 LÜ1L 1-a
înlocuit pe B poate fi caracterizat drept inteligent.
Testul lui Turing este important întrucât defineg1L 111L11@L1 Ü 11 1L1meni comportamentali.
V L1111Ü1L [1Ü111Ü1 >Ü1 Ü11111L1Ü1 j 11L111L LL1>1LL1Ü1 111L11@L11 11 1Ü_L11 LL LL1_L11Ü1L1111 > u
În 1957 este lansat primul produs de inteligen artificial , Logic Theorist, produs
destinat demonstr rii automate de teoreme gi 1LÜ11ZÜ1 LL L 11L 1. 1L¾L11¡ J.V. `1ܾ g1 Ì. `11L1.
Ì1 1LZL1NÜ1LÜ _1L11L1L1 >L _1LLÜ LL 1Ü 1LL1L1Ü LÜ1L 11L111Ü 1LZL1NÜ1 1LÜ11Zându-se deplasarea
>_1L Ü21L1L¡ _111 L11111Ü1LÜ _1L@1L>1N Ü L11L1L1 L1L1 L1111L >1Ü1LÜ L11L11 Ü _1L11L1L1 g1 >LL_11
propus.
Ì1LL1Ü1 L1_ 1Ü1>Ü1LÜ ÜLL>111 _1LL1>¡ 1LÜ11ZÜ1L111 > 1 Ü1 LL1Ü1Ü1 11 _1L1LL1 1111 1Ü1
Ü111 1L>¡ LL11111 General Problem Solver, prin care se urm rea realizarea unui produs capabil s
1LZL1NL L @Ü1 1Ü1@ LL _1L11L1L. T1LL1>11 111Ü > 11LL1_L1LZL 1L1LLL LL 1Ü 1L1Ü1L11
@L1L1Ü1L¡ LÜ1L > 11 1ÜL Ü_11LÜ111 11 LL1L111 L211L1 LL NÜ11Ü1L. Ì11 iatorii acestui proiect au plecat
de la premiza c la baza comportamentului inteligent stau o serie de mecanisme de gândire
generale, universale, care sunt utilizate în rezolvarea oric rei probleme, în desf surarea oric rei
activit i. Proiectul avea drept obiective identificarea acestor mecanisme abstracte ale gândirii gi
transpunerea lor sub forma unor programe de calcul.
1111 ·\ Ü1 1Ü1LÜ1 1111LL1LL1LÜ g1 @L1L1Ü11ZÜ1LÜ LLnceptului de FXQRúWLQ H (knowledge),
considerându->L L L111Ü1LÜ LL1_L11Ü1L111111 111L11@L11 1Ü 1Üg111 L>1L _L>1111 _111 1L1L1Ü1LÜ
gi prelucrarea automat de cunogtin e. Produsele de inteligen artificial încep s fie realizate sub
forma unor sisteme care de in gi utilizeaz cunogtin e, din aceast cauz gi fiind denumite sisteme
bazate pe cunoútin e sau sisteme cu baz de cunoútin e.
Sistemele de inteligen artificial cu cel mai mare succes comercial în domeniul civil au
fost, în aceast perioad , sistemele expert. 1Ì11T1Ì¡ 1VÌ1 g1 TTV`TÌV¹VT 1L_1LZ111
sisteme de automatizare a expertizei umane într-o serie de domenii, precum: chimia, medicina,
geologia. Î1 LLLL1111 gÜ_1L Ü>11L1 LL >1>1L1L Ü1 LL1N11> LL11111Ü1LÜ LLL1L11L LL NÜ1L1 L1L
cercet rilor din domeniul inteligen ei artificiale.
ÌÜ 11LL_1111 Ü111L1 Ö\ 11 JÜ_L11Ü L>1L 111 1Ü1 _1L1LL111 FDOFXODWRDUHORU GH JHQHUD LD D
cincea. VL1L1Ü 1Ü Ü L11LLÜ LL LÜ1L11Ü1LÜ1L L1Ü _1L11@11Ü1 L1L_1 @L1L1Ü 1Ü >1>1L1L1L1 LL _1L11L1Ü1L
Ü11L1Ü1 Ü L11Lg111 L1L1 [T1L¾1LL@L Ì11L11Ü11L1 T1LLL>>11@ `_>1L1>j. 1LL>1L >1>1L1L 111Ü1 >
>L LÜ1ÜL1L11ZLZL _111 _11L111LL 1ÜL1111 1 LL _1L11L1Ü1L Ü L11Lg111 L1L1¡ _111 ÜNÜ1>Ü1L 1ÜL1111 1 LL
@L>1111L Ü 1ÜZL1L1 LL L11Lg111 L g1 111L11L L 111L11@L11L L1-1Üg11 . În locul setului standard de
L_L1Ü ii aritmetico-1L@1LL¡ _1LLL>LÜ1L1L 111Ü1 > 1LÜ11ZLZL 111L1L1 L [1Ü 1L1Ü1L11L L1L1L11Ü1Lj¡
viteza lor exprimându->L _111 111 1 LL 111L1L1 L/>LL11L . VÜ 1111Ü] 1Üg11 ¡ _1L1LL111 N1ZÜ
11111ZÜ1LÜ 1111Ü]1111 T1L1L@. 11_ 11LLL1LÜ LL1L1 ZLLL Ü11 LÜ1 Ü L11Ü1 _1Liectul, au fost raportate o
serie de succese, în special în domeniul hardware-1111 _Ü1Ü1L1¡ LÜ1 Ü1 1L>1 1 L11L 1Ü1 _1 11L
1L1L1111 11 LLLÜ LL _11NLg1L >L11¾Ü1L-11 LL _1L11L1Ü1L Ü L11Lg111 L1L1.
Decada anilor '80 s-Ü LÜ1ÜL1L11ZÜ1 _111 L2111LL1LÜ 11111Z 111 _1LL1>L1L1 LL 111L11@L1
Ü11111L1Ü1 11 1LL111 LLL1L11L¡ _111 L1NL1>111LÜ1LÜ 1L1LLL1L1 g1 1L111L11L1 LL 11L11 Ü_11LÜ1L 11
realizarea diferitelor sisteme inteligente. Realizatorii de instrumente software au diversificat
oferta de instrumente pentru genera1LÜ LL _1LL1>L LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 . ¹L1LLÜ1 ¡ Ü1 1L>1
>L11 1L1Ü1L L >L11L LL _1L11L1L 1L@Ü1L LL 111L@1Ü1LÜ >1>1L1L1L1 LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 L1 L11L111L
11_111 LL >1>1L1L 1Ü1L¾Ü1L g1 >L11¾Ü1L.
Ì1 _1LZL11¡ LL1LL1 111L 11 LL1L1111 111L11@L1 L1 Ü11111L1Ü1L N1ZLÜZ 11 LL11111Ü1L
L1NL1>111LÜ1LÜ 1L1LLL1L1 g1 1L111L11L1 LL 11L11¡ L1NL1>111LÜ1LÜ _1Ü11L11L1L1 1Ü1L¾Ü1L _L LÜ1L > >L
1LÜ11ZLZL 11_1L1L11Ü1LÜ >1>1L1L1L1 LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 ¡ @ >11LÜ 11L1 1L1 >L11 11 LL 1LÜ11ZÜ1L Ü
sistemelor distribuitL LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 ¡ _1LL11 g1 LL 11111L1ZÜ1L Ü >1>1L1L1L1 [LL 11111ZÜ1L
LL1111Ü1 Ü 1Ü1 1111L1 LÜ1L@L111 LL 1L1LLL g1 1L111L1j.

2 Obiectul de studiu al inteligen ei artificiale

Obiectul de studiu al inteligen ei artificiale îl reprezint comportamentul inteligent gi
posibilitatea de emulare a acestuia la magini.
Prin comportament inteligent se în elege acel comportament care implic realizarea de
activit i ce reclam calit i intelectuale deosebite, cum ar fi, de exemplu: posibilitatea de
abstractizare, adaptarea la situa ii noi, incomplet cunoscute, flexibilitate, creativitate g.a.m.d.
În elegerea limbajului natural, practicarea matematicii, rezolvarea unor probleme practice dificile,
acordarea de semnifica ie diferitelor forme sunt exemple de activit i a c ror realizare reclam
inteligen ¡ LÜ1ÜL1L11Zând deci un comportament inteligent. Efectuarea acestor activit i de c tre
magin , prin urmare automatizarea lor, poate fi extrem de dificil . Chiar gi activit i precum
în elegerea limbajului natural pe care omul le realizeaz în mod curent gi care sunt considerate,
din aceast cauz , activit i comune, chiar triviale, pot fi extrem de dificil de automatizat.
Informatica conven ional , bazat pe algoritm drept paradigm a calculului, nu a reugit s
transfere aceste activit i inteligente la magin .
Inteligen a artificial a introdus noi paradigme ale calculului (figura 1). Paradigma care a
dominat domeniul inteligen ei artificiale la începutul constituirii sale poate fi calificat _111 11> g1
denumirea de General Problem Solver. Egecul acestui proiect a demonstrat c activit ile ce
reclam inteligen 11L111L Ü1L1LÜ1L L11L1L1 iat, inând cont de marea lor varietate gi c esen iale
în realizarea acestor activit 1 >111 L11Lg111 L1L. Sfârgitul anilor ‘70 a marcat momentul lans rii
unei noi paradigme în cadrul inteligen ei artificiale gi anume cea de cunoútin e.
Comportament
“conven ional”
al maginilor
Comportament
“inteligent”
al maginilor
ALGORITM


GENERAL PROBLEM
SOLVER


CUNO_TIN E
Fig. 1. - Schimbarea de paradigm în cadrul inteligen ei artificiale
În sens informatic, cunoútin ele 1L_1LZ111 111L11Ü ii care servesc la realizarea diferitelor
activit i, oferind suport în rezolvarea problemelor. Degi aspectul pragmatic este esen ial în
definirea conceptului de cunogtin e, exprimarea acestora trebuie realizat relativ independent de
modul lor de utilizare, deoarece unele gi aceleagi cunogtin e pot fi utilizate în mod diferit pentru
rezolvarea diferitelor probleme sau chiar pentru aceeagi problem , dar în circumstan e diferite.
Cunogtin ele constituie informa ii acceptate ca utile în atingerea anumitor scopuri.
Cunogtin ele prezint , prin urmare, caracteristica de inten ionalitate legat de scopul utiliz rii lor,
precum gi de încredere în valabilitatea gi utilitatea aplic rii acestora.
Cunogtin ele sunt informa ii corelate, integrate unui context specific, pentru care au
semnifica ie gi relevan gi în care sunt valabile gi aplicabile.
Informatica conven ional >L 1ÜZLÜZ _L L 1L_1LZL11Ü1L 11_11L11 a cunogtin elor gi o
reprezentare explicit a modului de utilizare a acestor cunogtin e. Algoritmul constituie de fapt o
schem de aplicare a unor cunogtin e care nu sunt men ionate în mod explicit, ci sunt prezente în
contextul de prelucrare în form implicit .
Spre deosebire de aceast abordare, inteligen a artificial a adoptat solu ia reprezent rii
explicite a cunogtin elor, într-o form relativ independent de modurile lor de utilizare. În aceste
LL1L1 11¡ 1LÜlizarea unui sistem bazat pe cunogtin e presupune achizi ionarea gi reprezentarea
cunogtin elor necesare efectu rii anumitor activit i, memorarea acestor cunogtin e în cadrul
sistemului gi înzestrarea acestui sistem cu mecanisme care s permit aplicarea (utilizarea)
cunogtin elor. Responsabilitatea deciziilor privind modul efectiv de utilizare a cunogtin elor
revine sistemului însugi, care la momentul execu iei va lua, în mod automat, decizii privind CE
cunogtin e, CUM gi CÂND s fie utilizate.
Sistemele bazate pe cunogtin e dispun de o baz de cunogtin e, de mecanisme de utilizare
a acestora, denumite mecanisme rezolutive, inferen iale sau de ra ionament, precum gi de
interfe e, cea mai important fiind interfa a utilizator.
Realizarea unui sistem bazat pe cunogtin e impune aplicarea unui ansamblu de PHWRGH úL
WHKQLFL GH DFKL]L LRQDUH UHSUH]HQWDUH úL XWLOL]DUH D FXQRúWLQ HORU

3 Domeniile inteligen ei artificiale

T111 L11LL111 > 1 LL >11L11¡ 111L11@L1 Ü Ü11111L1Ü1 N1ZLÜZ Ü11L1Ü11ZÜ1LÜ ÜL11N11 11L1
L111L11L¡ LÜ1L >111 L1LL11Ü1L L1 @1L11Ü1L LL L tre om sau care sunt greu de automatizat, de
11Ü1>1L1Ü1 1Ü 1Üg11 .
1L11N11 11L LÜ1ÜL1L11ZÜ1L L1L_1 L111L11L gi vizate de inteligen a artificial au variat în timp.
Astfel, în anii '50 s-Ü LL1>1LL1Ü1 L 111L11@L1 Ü Ü11111L1Ü1 11L111L > 1LÜ11ZLZL Ü11L1Ütizarea
ÜL11N11 11L1 1L@Ü1L LL _1ÜL11LÜ1LÜ 1Ü1L1Ü11L11¡ _1LL11 LL1L1>11Ü1LÜ LL 1LL1L1L 1Ü1L1Ü11LL gi
]LL1111L L1 _Ü11L1L1 LÜ1L11Ü1L1 [gÜ1¡ LÜ1L¡ 111L@L L1L.j. 1LL>1L ÜL11N11 1 >111 @1L1 LL Ü11L1Ü11ZÜ1
LÜ1L111 L2_1LZ1L1 LL1111Ü1L11Ü1L Ü LÜ1L111111 LÜ1L >e produce în procesul rezolv rii lor, dar gi
_1L11L1 111L1 _1L_L1LL1L11 >111L11LL _L LÜ1L 1L 11_11L ¡ _1L11L1 11 11>111L1L11 1Ü1111ZÜ1L 1Ü ÜLLÜ
LÜ1 11 LL1L1111 111L11Ü11L11. Ì1 LLLÜ LL _11NLg1L _L>111111Ü1LÜ LL LL11111L¡ ÜLL>1L ÜL11N11 1 >L
11LÜL1LÜZ 11 L1Ü>Ü _1L11L1L1L1 111L LL11111L. ¹L1 11 Ü111 Õ\¡ LÜ1L111 1LLL1g11L111Z 111 >111L1L11L
Ü L111L111 11L1 LL 11Ü1>1L1Ü1L >_1L 1Üg11 ¡ >L LL1>1LL1Ü1 LÜ ÜL11N11 1 LL 111L1L> _L1111 111L11@L1 Ü
Ü11111L1Ü1 g1 ÜL11N11 11L 11Ü1L L1 11 @1ÜL 11L1LÜ1 LL L1LÜ11N11Ü1L. `111 >L11Ü1Ü1L 11 ÜLLÜ>1
_L11LÜL 11LL1L 11 LL L1LÜ 1L 11Z1LÜ1 ¡ 111L1Ü1 ¡ Ü111>11L 11 @L1L1Ü1¡ L2L11>1N LL L tre calculator.
Aceast perioad este cunoscut gi sub numele de perioada clasic a inteligen ei artificiale
([Jack99]).
În anii '60 ac11N11 11L _11L111L L1LÜ11NL >111 1LL11111LÜ1L L1L_1 ÜL11N11 1 LL 11 _L1 11
11Ü1>1L1Ü1L¡ 111L@1Ü1¡ 1Üg1111L1¡ L1LÜ11N11Ü1LÜ 1L_1LZL11Ü1L 11 Ü111111 _111 L2LL1L1 11Ü1.
1L1L1111 _1L11L1L1L1 LL1111Ü1L11Ü1L¡ 111L LL11111L 1L_1LZ111 ¡ 11 LL11111Ü1L _1LLL1_Ü1ea
_1LL11LL1 Ü LL1LL1 1L111L1 L11 LL1L1111 111L11@L1 L1 Ü11111L1Ü1L¡ Ü1 1111 LL _1L11L1L1L LL _L1LL_ 1L
g1 1L1L11LÜ. T1L11L1L1L _1L1L1Ü1L 11 ÜLLÜ>1 _L11LÜL ¡ LL11111 gi perioada romantic a
inteligen ei artificiale, au fost cele pentru care exista posib1111Ü1LÜ 1L1111 111 11L1 LL>L11L11
complete, precise, în care s 11L 11_11LÜ1 11 NL111 1L1Ü11N 1LL1> LL LÜ1L¡ 11> 1111-o activitate de
_1L11L1Ü1L LL1_1L2 ¡ 1ÜZÜ1 _L Ü1Ü11ZÜ 1111 111 1 11_L11Ü11 LL Ü11L11Ü11NL¡ în vederea gener rii
>L11 1L1. 1gÜ 11111L1L probleme prost sau slab structurate, de tip interpretare rezultate
L2_L111L11Ü1L¡ LL _1L>1_11 L 1Ü1L LÜ1111Ü1L LL 111L11Ü 11 g1 _L1111 LÜ1L 11 L21>1 L LL1111 1L
_1LL1> L1Ü1 LN11Ü1L¡ 1111L LL1>1LL1Ü1L în acea perioad 1L_L111N11L _L1111 111L11@L1 Ü Ü11111L1Ü1 .
Ì1 Ü111 ·\ ÜLLL1111 >L LL_1Ü>LÜZ 11> 1LL1Ü1 >_1L ÜLL>1 11_ LL _1L11L1L. ÌLL11 LL111Ü1 11
_1LLL1_ 111L LL1LL1 1L111L1 L11 LÜL111 111L11@L1 L1 Ü11111L1Ü1L L>1L LL1_Ü1 LL _1L11L1L LL
L1Ü@1L>11LÜ1L [1L111L ¡ 1LL1LÜ1 ¡ LLL1L11L j¡ Ü1Ü11Z g1 111L1_1etare date, acordare de
>L11111LÜ 1L _L1111 LÜ1L1L >L1ZL11Ü1L¡ LL1>111Ü1 ¡ 11>11111L¡ Ü>1>1Ü1L Ü LLL1Z111L1 1ÜL11LL g1
>11Ü1L@1LL¡ 1LÜ1L 1L_1LZL11Ü1L 11 L>L1 _1L11L1L _1L>1 LL11111L. Începe acum aga numita perioad
modern a inteligen ei artificiale.
Domeniile inteligen ei artificiale reprezint zone majore de aplica ii ale inteligen ei
Ü11111L1Ü1L >111L111Ü1L LL11L11 11_1111L1 LL ÜL11N11 1 LL1>1LL1Ü1L L1L_1 >L11111LÜ11NL _L1111 ÜLL>1
domeniu.
Prelucrarea limbajului natural cuprinde atât în elegerea cât gi generarea mesajelor în
limbaj natural. Este considerat drept cel mai dificil domeniu al inteligen ei artificiale.
VL1111LÜ1LÜ 11 1111Ü] 1Ü111Ü1 _1L>1_11L 1LÜ11ZÜ1LÜ 11L1 _1LLL>L L211L1 LL LL1_1L2L g1 11L
_1 11 L11L>L11L. Ì111Ü]11 1Ü111Ü1 >L1NLg1L 1Ü NL11L11Ü1LÜ L11Lg111 L1L1¡ >11 1L11 LL 1L>Ü]L¡
ÜLL>LÜ 1LÜ11L LL1LL1>Ü1L. Ì1 L1L@L1LÜ 1111Ü]1111 1Ü111Ü1 L>1L L _1L11L1 LLL>L111 LL LL1_1L2 ¡ LL
LLLLL111LÜ1L Ü ÜLL>1L1 1L>Ü]L. 11 >1>1L1 >L11¾Ü1L LÜ_Ü111 > 11 L1LÜ@ 11 1L>Ü] 11 1111Ü] 1Ü111Ü1
ar trebui s _L>LLL 1L1 Ü1Ü1LÜ L11Lg111 L LL11L211Ü1L g1 > L1LL11LZL 1L1 Ü1Ü1LÜ _1L11L1 11
111L11Ü 1L1Ü1L¡ LÜ1L Ü1 1L>1 1LLL>Ü1L LL111 LÜ1L Ü 1LLÜL1Ü1 1L>Ü]11. Ì1 _1LZL11¡ Ü1 1L>1 LLLLL111LÜ1L
g1 @L1L1Ü1L 1L>Ü]L 11 1111Ü] 1Ü111Ü1 _L1111 11Ü@1L11L 11111Ü1L LL 1L21L
De prelucrarea limbajului natural sunt legate o serie de alte aplica ii de inteligen
artificial ¡ _1LL11 11ÜL1LL111L Ü11L1Ü1L g1 _1L@1Ü1Ü1LÜ Ü11L1Ü1 . 3URJUDPDUHD DXWRPDW
_1L>1_11L @L1L1Ü1LÜ 1111 _1L@1Ü1 _L 1ÜZ LL >_LL111LÜ 11 1LLÜL1Ü1L 11 1111Ü] 1Ü11ral sau într-o
Ü11 1L11 LL 11NL1 11Ü11. Ì111-11 Ü11111 >L1>¡ LL1_11Ü1LÜ1L1L 1LÜ11ZLÜZ L _1L@1Ü1Ü1L Ü11L1Ü1 ¡
_111 1Ü_111 L @L1L1LÜZ LLL L11LL1 _L 1ÜZÜ 11L1 L111 111 L2_111Ü1L 1111-un limbaj formal
(limbajul de programare utilizat pentru scrierea prog1Ü11111 >11> j. 1LLÜ>1 1L11 LL _1L@1Ü1Ü1L
Ü11L1Ü1 11 L>1L 11 >_111111 Ü LLLÜ LL >L 11 L1L@L 11 LÜL111 111L11@L1 L1 Ü11111L1Ü1L _111 _1L@1Ü1Ü1L
Ü11L1Ü1 ¡ 11111LÜ1 11 L>1L Ü>1@11Ü1 LL111 Ü LÜ >_LL111LÜ 111L > 11L LL 11NL1 11Ü11. `L11L1LÜ L11L 111
progra1 L>1L 1L@Ü1 LL LL1L1>11Ü1LÜ 1Ü_11111 L _1L@1Ü111 1L>_LL11N LL1L1111 L1 11L1LÜ 11L1
1LZ111Ü1L LL1LL1L [NL1111LÜ1LÜ _1L@1Ü11111j. ¹LÜ1L >1>1L1L1L LL _1L@1Ü1Ü1L Ü11L1Ü1 11L111L >
1LÜ11ZLZL ÜLLÜ>1 NL1111LÜ1L Ü _1L@1Ü11111 @L1L1Ü1.
Modelarea diferitelor forme de ra ionament reprezint un domeniu mai abstract, cu
aplicabilitate în cadrul altor domenii teoretice gi practice. Semnificative pentru acest domeniu
sunt modelarea ra 1L1Ü1L111111 11L1L11N¡ L1L1L11 LL 1ÜZ Ü1 >1>1L1L1L1 LL înv are automat gi
modelarea ra 1L1Ü1L111111 11LL11¡ L>L1 1Ü1 11 LÜL111 >1>1L1L1L1 L2_L11. Ì1 LÜL111 1LLL1 111
1Ü 1L1Ü1L111111¡ 11 1L1 11_L11Ü11 11 LL 11L LL1L>11Ü1LÜ Ü11L1Ü1 Ü 1LL1L1L1L1¡ 11Ü1Ü1 11LL11 L1L_1
domeniu distinct.
'HPRQVWUDUHD DXWRPDW D WHRUHPHORU presupune abi111Ü1LÜ LL Ü 1LÜ11ZÜ LLL1L 11¡ _1LLÜ1L
LL 1Ü L >L11L LL 1_L1LZL¡ _1LL11 g1 11111 1L¡ _L1111 >1Ü11111LÜ 1LL1L1L1L1 Ü11L11L1 LL1L1>11Ü1L Ü
L 1L1 11111ZÜ1L L>1L 1111 11 LL1L1>11Ü 1Ü L11L11 . 1111L ÜL11N11 1 L11L11L¡ _1ÜL11LL¡ _1LL11
L1Ü@1L>11LÜ1LÜ¡ 1L@ >11LÜ 111L11Ü 111L1 _L1 11 1L11Ü11ZÜ1L L1L_1 _1L11L1L LL LL1L1>11Ü1L LL
teoreme. Formalizarea procesului deductiv, utilizând logica predicatelor de ordinul întâi a
LL11111111 1Ü 1Ü1 111Ü 11 L1L@L1L Ü L11L111L1L1 1L11L LL 1Ü 1L1Ü1L11.
Problemele de percep ie acoper domenii precum vederea gi vorbirea artificial , cu
aplicabilitate în extinderea capacit ilor de interac iune om-magin . T1L11L1L1L LL _L1LL_ 1L >L
_L1 11LÜL1Ü 11 LL1L1111 1Ü1 1Ü1@ Ü1 1LL11Lg1L111 1L11L1L1. VL1LL_111 LL 1L11 [_Ü11L11j L>1L
extrem dL @L1L1Ü1¡ 1L1111L 11111Ü1 1Ü 1L11L1L N1Z1Ü1L >Ü1 Ü1L111NL g1 ÜNÜ1L >L11111LÜ 1Ü LL L1Ü> ¡
LL Ü1>Ü1111 L1 Ü11111L LÜ1ÜL1L11>11L1. V Ü_11LÜ 1L 11_L11Ü11 Ü 1LL11LÜg1L111 1L11L1L1 L>1L
L1Ü>111LÜ1LÜ Ü11L1Ü1 . TLL11LÜg1L1LÜ 1L11L1L1 N1Z1Ü1L g1 Ü1L111NL 11L1L _1L11L1Ü 11 L1L@L111 Ü
LLLÜ LL >L11111L 1L11Ü N Z11 >Ü1 Ü1Z11 . 1LLÜ>1 11 L1L@L1L L>1L _L>1111 111Ü1 Ü111L1 LÜ1L >L
L1>_11L LL L 1Ü1L LÜ1111Ü1L LL L11Lg111 L 1L1L111LÜ1L 1Ü LL11L2111 11 LÜ1L >L 1LÜ11ZLÜZ _L1LL_ 1Ü.
T1LLL>11 LL _L1LL_ 1L L>1L LL>LL1_1> într-L >L11L LL L_L1Ü 11. 1L L2L1_11¡ _L1LL_L1LÜ 11L1 >LL1L
N1Z1Ü1L _1L>1_11L LLL111LÜ1LÜ >LL1L1 LL L 11L >L1ZL11¡ >11 1L11Ü 11L1 NÜ1L11 [LÜ1L LL 1111Ü1L
1111Lj¡ LL1L1111Ü1LÜ LL1_L1L11L1L1 _111111NL LL 1ÜZ [11111¡ L111L L1L.j¡ LL1L1111Ü1LÜ
caracteristici1L1 >_Ü 1Ü1L¡ LL NL111 g1 1L_1LZL11Ü1LÜ >LL1L1 _11111-un model (o descriere de nivel
11Ü11j. 1LL>1L L_L1Ü 11 >L 1ÜZLÜZ ¡ 11LLÜ1L _L 11 Ü11111 11NL1 LL LL>L11L1L Ü >LL1L1. T111L1_Ü1Ü
L111L111Ü1L LL 1LÜ11ZÜ1L Ü ÜLL>1L1 L_L1Ü 11 L LL1>11111L 111 111 L1L11 LL descrieri posibile,
LÜ1L1LÜ1L 1Ü 11LLÜ1L 11NL1 11 _Ü11L. TL1111 LL_ g11LÜ ÜLL>1L1 L111L111 1 >111 LL11111L L1Ü>L
[LÜ1L@L111j LL >LL1L¡ 111Ü1L Ü >L 1L>1Ü LÜL LLLÜ LL Ü 1L>1 _L1LL_11 Ü_Ü1 11L 11L1 L1Ü>L >Ü1 Ü11L1Ü.
Ì1LLÜ1L L1Ü> LL >LL1L Ü1L Ü>LL1Ü1L 111L1LÜ>L L11Lg111 L¡ L1@Ü11ZÜ1L LL 1L@11 11 >111L1111
denumite frame-uri sau scheme.
Jocurile cu partener calculator reprezint probleme combinatoriale, pentru care
încetinirea sau chiar împiedicarea exploziei combinatoriale a calculelor reprezint aspectul
teoretic gi practic cel mai important de solu 1L1Ü1. VL1LL1 111L 11 LL1L1111 111L11@L1 L1 Ü11111L1Ü1L
Ü1 N1ZÜ1 L1 11L1LÜ 11L1 _1LL1>L _L1111 LÜ1L 111_11 LL 1LZL1NÜ1L > L1LÜ>L LÜ1 1Ü1 _1 11 11 1Ü_L11
LL L1Lg1L1LÜ L11L1>11111 _1L11L1L1. Ì1 ÜLL>1 >L1>¡ Ü1 fost definite o serie de metode de controlare
Ü L2_1LZ1L1 LL1111Ü1L11Ü1L. Ì1L1L1111 LL111Ü1 11 LÜL111 ÜLL>1L1 1L1LLL 11 LL1>11111L L11Lg111 L1L
LL>_1L _1L11L1 .
Robo ii inteligen i reprezint acea clas de sisteme fizice autonome care pot realiza
planificarea ac iunilor într-un mediu necunoscut sau numai par ial cunoscut. Controlarea
ÜL 11111L1 11Z1LL Ü1L 1L1L 11L1 _1L>1_11L 11111ZÜ1LÜ 11L1 1L111L1 LL 1LLL1Ü1L Ü >1 111L1 1LL11111 11
LÜ1L ÜL 1L1LÜZ 1L1L111¡ 1LL11 L11L>L11 >11 111L1L LL 111LÜ 1L1L11111¡ Ü 1nor tehnici de
LL>L11L1L Ü _1LLL>1111 LL 11LLL1L LL 1Ü L >1Ü1L 1Ü Ü11Ü¡ LL @L1L1Ü1L Ü 11L1 _1Ü1111 LL ÜL 111L g1 Ü
11L1 1L111L1 LL 1L111L11ZÜ1L Ü L2LL1 1L1 ÜLL>1L1 _1Ü1111. TL_1LZL11Ü1LÜ 11111 1L1L11111 >L _LÜ1L
realiza prin frame-111¡ 1L L1L >L1Ü111LL L1L. T1Ü1111LÜ1LÜ ÜL 11111L1 >L _LÜ1L 1LÜ11ZÜ _L 1ÜZÜ 11L1
L11Lg111 L L2_111Ü1L _111 1L@111¡ LL 1L11Ü 11L1 _L1LL11 >1Ü1L-ÜL 111L. VL1L1Ü1LÜ 1111 _1Ü1 LL
ÜL 1111 _L1111 Ü111@L1LÜ 1111 Ü11111 L11LL11N 11>LÜ11 @ >11LÜ ÜLL1L1 >LLNL1 L L1LL1Ü1L LL 1L@111¡
prin a L 1L1 Ü_11LÜ1L > >L 11Ü1>1L11L 111LÜ L11 >1Ü1LÜ 111 1Ü1 1111-L >1Ü1L 11 LÜ1L L11LL11N11 > 11L
atins.
Sistemele expert reprezint sistemele de inteligen artificial cu cel mai mare succes
LL1L1L1Ü1 g1 L1 L 1Ü1@ L111ZÜ1L în activitatea economico-social curent .

,QWHOLJHQ D DUWLILFLDO WHRUHWLF úL DSOLFDW

111 _1LZL11Ü1LÜ LL1L1111L1¡ >L _L1 1LL11111LÜ LL1 LÜ1L@L111 11_L11Ü11L LL _1LLL1_ 11 11
LÜL111 111L11@L1 L1 Ü11111L1Ü1L g1 Ü111L LL1L LL 1Ü111 _1L_L1LL1L11 1LL1L11L g1 LL1L LL 1Ü111 >111L1
Ü_11LÜ11N . Ì1 1Ü_L11 LL ÜLL>1LÜ¡ 111L11@L1 Ü Ü11111L1Ü1 >L _LÜ1L >111L111Ü 11 LL1 LL1_L1L11L¡ g1
anume:
• 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 1LL1L11L
• 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 Ü_11LÜ1
,QWHOLJHQ D DUWLILFLDO WHRUHWLF L>1L LL1>111111 L11 _1LLL1_ 111L LL LLfinire a conceptelor
LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 ¡ LL LLZNL11Ü1L LL 1L1 1L1LLL g1 1L111L1 LL 11L11. VÜ >LL_ g1111 111L 1Ü1
1Ü1@¡ 111L11@L1 Ü Ü11111L1Ü1 111 1Lg1L > LL1111111L Ü1 1111 LL Ü11L LL1L111 g1111 111LL 1Ü LL1>111111LÜ
unei teorii generale a inteliJHQ HL [L g1111 Ü 111L11@L1 L1j¡ LÜ1L > 1L_1LZ111L >1_L1111 1LL1L11L Ü1
11 L1L@L111 g1 1LLL1 111 LL1_L11Ü1L111111 11Ü1¡ _1LL11 g1 Ü1 1LÜ11Z 111 LL 1Üg111 111L11@L11L.
,QWHOLJHQ D DUWLILFLDO DSOLFDW L>1L LL1>111111 L11 _1LLL1_ 111L N1ZÜ1L 1LÜ11ZÜ1LÜ de
Ü_11LÜ 11 [>1>1L1L¡ _1LL1>Lj LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 11 L11L111L LL1L111 LLL1L11LL-sociale, civile
g1 11111Ü1L.

,PSDFWXO VLVWHPHORU GH LQWHOLJHQ DUWLILFLDO DVXSUD PHGLXOXL HFRQRPLF

Prelucrarea nealgoritmic a cunogtin elor în cadrul sistemelo1 LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 L
dus la extinderea ariei de aplicare a tehnologiilor informatice în mediul economic. Se poate
vorbi, pe de o parte, de o extindere pe orizontal , în sensul cuprinderii unor noi domenii
economico-sociale, cum ar fi: activit ile educa ionale, juridice, politice etc., domenii în care
procesele de prelucrare informa ional se algoritmizeaz cu greu sau chiar nu se pot algoritmiza,
datorit naturii preponderent calitative, necuantificabile a informa iilor. Pe de alt parte, se poste
vorbi de o extindere pe vertical , în sensul cuprinderii în actuala tehnologie informatic a noi
prelucr ri, procese informa ionale, precum: evaluarea calitativ , ra ionamentul, în sens general.
În al doilea rând, sistemele de inteligen artificial reprezint un mijloc important de
dominare a complexit ii informa ionale. S-a sperat, gi progresele rapide ale tehnologiilor de
realizare a hardware-ului p reau s confirme acest lucru, c odat cu definirea unui algoritm gi
de inerea unor procesoare de mare putere, acel algoritm poate fi utilizat pentru rezolvarea
problemelor concrete, indiferent de dimensiunea lor. Atât dezvolt rile teoretice (teoria
matematic a complexit ii), cât gi dificult ile practice întâmpinate în rezolvarea unor probleme
de dimensiuni mari au ar tat îns c în lupta împotriva complexit ii informa ionale calea
algoritmic are limite clare
În al treilea rând, prelucrarea nealgoritmic a informa iei in cadrul sistemelor de
111L11@L1 Ü11111L1Ü1 _LÜ1L L1L11 solu ii mai productive unor probleme abordate gi rezolvate deja
gi în manier conven ional , algoritmic . În domeniile în care datele gi cerin ele informa ionale se
modific frecvent, solu iile algoritmice se adapteaz cu dificultate la aceste schimb ri, uneori cu
un efort de reproiectare gi programare foarte important. Tehnologiile nealgoritmice permit o
adaptare perfect la schimb rile intevenite în volumul gi structura cunogtin elor, a cerin elor
informa ionale etc. O adaptare deosebit o prezint sistemele inteligente gi la situa iile cu
informa ie incomplet gi/sau imprecis .
Solu iile ob 1111L L1 Ü]11L111 ÜLL>1L1 >1>1L1L >111 11 11L1L LÜZ111 [_1LL11 LL1L L1 1111L
cu ajutorul sistemelor expert) solu ii de o calitate deosebit , prin faptul c se ofer posibilitatea
utiliz rii, în cadrul ra ionamentului automat a regulilor euristice validate de practic , ce concur ,
uneori cu succes abord rile formale. Exper ii umani exprim de cele mai multe ori expertiza prin
Ü1111Ü 11 LL 11_11 LL L11LL1 L>1L ÜLLN rat c “ sau “se poate spune c “. Adesea, dificult ile
constau nu atât în prelucrarea informa iilor de fundamentare a deciziilor, cât în ob inerea acestor
informa ii gi evaluarea importan ei lor.
În situa iile perfect cunoscute, cu informa ie complet gi precis , este posibil de realizat
selectarea celei mai bune variante decizionale, dac num rul alternativelor nu este foarte mare. În
practic îns , informa iile sunt cel mai adesea incomplete úi incerte, presiunea în luarea deciziei
este mare (pericol iminent de pierderi semnificative, uneori dramatice). În domeniul
1Ü1Ü@L1L111111¡ >1>1L1L1L LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 Ü1 LL1ândit o larg utilizare, deoarece pentru
orice func ie managerial exist probleme decizionale complexe, prost în elese, dinamice, definite
prin criterii multiple gi contradictorii de selectare a alternativelor. Aceste probleme decizionale
reclam 11111ZÜ1LÜ >1>1L1L1L1 LL 111L11@L1 Ü11111L1Ü1 .
Cel mai important impact al inteligen ei artificiale asupra mediului economic îl reprezint
îns contribu ia adus de aceasta la consolidarea conceptului de organiza ie bazat pe cunoútin e
gi la definirea unor strategii coerente pentru managementul cunoútin elor economice în cadrul
acestor organiza ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful