S.

No

Name

1 2 3 4 5 ! $ ' ( 1* 11 12 13 14 15 1! 1$ 1' 1( 2* 21 22 23 24 25 2! 2$ 2' 2( 3*

Aakanksha Jain Aanchal Kochar Abhishek Srivastava Aman Raaj Narang Amol Milind hakar Ankit K"mar Marodi#a Ansh"l %"&ta Ansh"l Singhal A&oorv )ajaj Ashish Jindal At"l K"mar +mar At"l Nanda A#"sh Singhal ,ee&ak )hatt %"lshan K"rien Jose&h -arsh Rakesh -imansh" -ir.ani -itesh hakkar /sh K"mar /shaan Singh ,hingra Jeet Ankit Singh Nanda Karan "li Karishma Malhotra Neerav Sahdeva Neha %"&ta Nikhil %"&ta 0atel 1hirag ,2 0ooja Agnihotri 0rachi Aggar.al 0ranav )harad.aj

aniel Sahil dalal Sanchit Aneja Sa"rabh %"&ta Shag"n %o"risaria Sharanjot Ka"r aranjeet Singh )hasin +tsav Sharma 3aibhav %"&ta 3as" Sharma 4atin Sethi .al Rajat 3ij Rinsi .31 32 33 34 35 3! 3$ 3' 3( 4* 41 42 43 44 0reit# %"&ta 0ri#ansh" Aggar.