§¶¡@¡¶¬—Îƍ›¬Î

ไบโอพลาสติก...
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รมณีย์ หวังดีธรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
196 ถนนพหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ลาสติกนับว่ามีบทบาทสำคัญ
ต่อการดำรงชีวติ หากเราได้
มีโอกาสไปเดินซื้อสินค้าไม่
ว่าทีใ่ ดก็ตาม จะพบว่าผลิตภัณฑ์เกือบ
ทุกชนิดที่เราซื้อ อาหารส่วนใหญ่ที่เรา
รั บ ประทาน และเครื ่ อ งดื ่ ม จำนวน
มากที่เราดื่มล้วนผลิตขึ้นหรือถูกบรรจุ
อยูภ่ ายในภาชนะทีเ่ รียกว่าพลาสติกด้วย
กันทั้งสิ้น การใช้พลาสติกมีปริมาณสูง
ตามปริมาณประชากรโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละปี ในทำนองเดียวกัน
ของเหลือทิง้ ทีม่ าจากผลิตภัณฑ์พลาสติก
ก็ย่อมมีปริมาณมากขึ้นตามกัน ดังนั้น

ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก รวมถึง
ผลกระทบจากการใช้วตั ถุดบิ ในการผลิต
กระบวนการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การกำจัดผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่
บนโลกใบเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นแนวทาง
ในการร่วมกันลดภาระการจัดการของ
เสียทีม่ อี ยู่ และป้องกันมลพิษทีอ่ าจเกิด
ขึ้นอีกหลายด้านในอนาคตอันใกล้
พลาสติกเป็นวัสดุที่ผลิตจาก
สารพอลิเมอร์ (polymer) หลายชนิด
มาสร้างพันธะร่วมกัน คำว่า poly แปลว่า
มาก ส่วนคำว่า mer แปลว่า ส่วนหรือ

ส่ ว นประกอบ ดั ง นั ้ น polymer จึ ง
หมายความว่า หลายๆ ส่วน มารวมกัน
แต่ ล ะส่ ว นของ polymer เรี ย กว่ า
monomer หรือ monomeric unit ซึ่ง
สามารถสร้างพันธะเป็นสายโซ่ต่อเนื่อง
กัน เกิดเป็น polymer ทีม่ โี มเลกุลใหญ่
มีสูตรโครงสร้างสลับซับซ้อน มีความ
แข็งแรง และยืดหยุ่นขึ้น polymer เกิด
ขึ้นได้หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป
เช่น พรมเดครอน (พรมทีท่ ำด้วยเส้นใย
สังเคราะห์ มีสมบัติที่เหนียวทนทาน
ไม่ยน่ มีชอ่ื ทางการค้าว่า Dacron) ทำ

§¶¡@¡¶¬—Îƍ›¬Î จากพอลิเมอร์ชนิดที่สร้างพันธะเรียง ต่อกันเป็นสายโซ่แนวตรง ขวดแชมพู และเหยือกนมทีม่ คี วามอ่อนนุม่ ยืดหยุน่ ได้ ทำจากพอลิเมอร์ชนิดที่สร้างพันธะ แบบมีกง่ิ ก้านหรือเป็นแขนง ยางรถยนต์ และลูกโบว์ลิ่ง ทำจากพอลิเมอร์ที่สร้าง พันธะแบบเชื่อมโยง เป็นต้น พลาสติกจากพอลิเมอร์สงั เคราะห์กบั พลาสติกจากไบโอพอลิเมอร์ ส่ ว นผสมหลั ก ของพลาสติ ก คื อ สารพอลิ เ มอร์ การผลิ ต โดยใช้ ส ารพอลิ เ มอร์ ต ่ า งชนิ ด และ ต่ า งกระบวนการจะได้ พ ลาสติ ก ต่ า ง ชนิด ต่างรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ข องการนำพลาสติ ก ชนิ ด นั ้ น ไป ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ะไร อย่ า งไรก็ ต าม วั ส ดุ ท ี ่ เ ราเรี ย กว่ า พลาสติ ก จะต้ อ ง มีขอ้ กำหนด 3 ประการ คือ 1. เมื ่ อ สิ ้ น สุ ด กระบวนการ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ุ ด ท้ า ยต้ อ งอยู ่ ใ น สถานะที่เป็นของแข็ง พลาสติ ก ที ่ ใ ช้ ก ั น อยู ่ ท ุ ก วั น นี ้ ส่ ว นใหญ่ ผ ลิ ต จากพอลิ เ มอร์ สั ง เคราะห์ ซึ ่ ง มี ส ารพวกปิ โ ตรเคมี เป็นส่วนผสมหลัก พอลิเมอร์สงั เคราะห์ เหล่านี้จะสร้างพันธะต่อกันเป็นโซ่ยาว จนเป็ น โมเลกุ ล ใหญ่ แต่ ก ารใช้ ส าร พอลิเมอร์อย่างเดียวในการผลิต ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ ดูแข็งแรง แต่เปราะเกินไป บิดงอได้ แต่ยืดหรือหดตัวมากเกินไป หรือพลิก งอและยืดหยุน่ ได้ดี แต่รปู ลักษณ์ไม่สวย งามไม่ต้องใจ ดังนั้นระหว่างกระบวน การผลิตจึงมักมีการเติมสาร plasticizers (สารเพิ่มความยืดหยุ่น และอ่อน นิ่ม) และสารตัวเติมอื่นๆ เพื่อเพิ่ม ความทนทาน ความยืดหยุน่ และปรับปรุง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูดียิ่งขึ้น การเพิม่ สมบัตขิ องวัสดุโดยการเติมสาร ชนิดต่างๆ ดังกล่าว เป็นการเปลีย่ นแปลง สมบัตทิ างฟิสกิ ส์และเคมีของสารพอลิเมอร์ตั้งต้น ซึ่งนอกจากทำให้น้ำหนัก ⌫ โมเลกุ ล ใหญ่ ข ึ ้ น แล้ ว ยั ง ทำให้ ส าร พอลิเมอร์มสี มบัตเิ ป็นสารพวก hydrophobic เป็นผลให้พลาสติกและผลิตภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ที ่ ผ ลิ ต จากพอลิ เ มอร์ เหล่านีเ้ กิดการสูญเสียความสามารถใน การย่ อ ยสลายโดยเชื ้ อ จุ ล ิ น ทรี ย ์ ใ น ธรรมชาติ เ มื ่ อ สิ ้ น สุ ด อายุ ก ารใช้ ง าน การไม่ ย ่ อ ยสลายของวั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ผ ลิ ต พลาสติกนี้เองที่เพิ่มภาระการจัดการ ของเสี ย เนื ่ อ งจากการนำไปถมที ่ ว ่ า ง เปล่าหรือฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีการกำจัด ขยะที ่ ง ่ า ย และประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย ไม่ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาขยะพลาสติ ก ที ่ ไม่ ย ่ อ ยสลาย นอกจากนี ้ ก ารเผาทำ ลายยังทำให้เกิดแก๊สพิษ และกลิ่นไม่ พึ ง ปรารถนาที ่ อ าจก่ อ อั น ตรายต่ อ การดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตได้ การลดภาระการจัดการของ เสียที่เป็นพลาสติก หรือขยะพลาสติก ที ่ ไ ม่ ย ่ อ ยสลาย โดยการนำมาใช้ ซ ้ ำ (reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle) หรือลดปริมาณการใช้ (reduce) ด้วยการใช้วัสดุชนิดอื่นที่ย่อย สลายได้เข้ามาทดแทน ก็สามารถลด . ต้ อ งอยู ่ ใ นสถานะที ่ เ ป็ น ของเหลว ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่าง กระบวนการผลิต 3. มีสารพอลิเมอร์เป็นส่วน ผสมหลัก 2.

จำนวนครั ้ ง ของการนำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าใช้ ซ ้ ำ หรื อ หมุ น เวี ย น กลับมาใช้ใหม่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก โดย เฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ เ ป็ น บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เมื่อนำมาใช้ซ้ำควรมีการคัดแยก และ ทำความสะอาดได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ด้ ว ย กรรมวิธีที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ ของการนำไปใช้งานซ้ำ จำนวนครัง้ ของ การทำความสะอาดและการใช้ซ้ำ ทำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เสื ่ อ มสภาพ เนื ่ อ งจากสภาพของวั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการ ผลิ ต ขี ด จำกั ด ของการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พลาสติ ก ซ้ ำ จึ ง อาจขึ ้ น กั บ ดุ ล ยพิ น ิ จ ของผู้ใช้งาน กรณี ห มุ น เวี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยก และการทำความสะอาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค่อนข้างยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในการ ⌫ ดำเนินการสูง เนื่องจากต้องจัดกลุ่ม ตามชนิดของพลาสติกในขั้นตอนการ คัดแยก และกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น อาหาร หมึกพิมพ์ และสิ่งแปลกปลอม อื่นๆ ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์พลาสติก ออกให้ ห มดก่ อ นนำเข้ า กระบวนการ หมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ ยิ ่ ง ไปกว่ า นั ้ น พลาสติ ก ที ่ น ำเข้ า กระบวนการหมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ มั ก ทำให้ ร ะบบการ ทำงานของเครื่องจักรหยุดชะงัก และ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ผ ลิ ต ขึ ้ น ใหม่ มี ค ุ ณ ภาพ ที ่ ด ้ อ ยลง อั น เป็ น ผลจากการเสื ่ อ ม สภาพของพอลิ เ มอร์ ท ี ่ ผ ่ า นกระบวน .§¶¡@¡¶¬—Îƍ›¬Î ปั ญ หาได้ ใ นระดั บ หนึ ่ ง แต่ ส ิ ่ ง ที ่ ค วร คำนึ ง ถึ ง เกี ่ ย วกั บ การนำผลิ ต ภั ณ ฑ์ พลาสติกมาใช้ซ้ำ หรือหมุนเวียนกลับ มาใช้ใหม่ คือ 1. การปนเปื้อนของการนำ ผลิตภัณฑ์พลาสติกมาใช้ซำ้ หรือหมุน เวียนกลับมาใช้ใหม่ 2.

ไบโอพอลิเมอร์สู่ไบโอพลาสติก ทาง เลือกใหม่สำหรับโลกในอนาคต BIOPLASTIC การผลิ ต ซ้ ำ หลายครั ้ ง การพั ฒ นา เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ไ ด้ ม ี ก ารนำ พลาสติกที่ไม่ย่อยสลายเข้าสู่กระบวน การหมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ แล้ ว ทำ การแปรสภาพวั ส ดุ ก ลั บ ไปเป็ น สาร ตั้งต้น (feed monomer) เพื่อนำไป ผลิ ต สารพอลิ เ มอร์ ส ำหรั บ ผลิ ต พลาสติ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ขึ้นมาใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม การแปร สภาพพลาสติ ก กลั บ ไปสู ่ ส ารตั ้ ง ต้ น ทำให้ต้นทุนของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น ส่ง ผลให้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ (final plastic หรือ finished product) สูงขึน้ ตามไปด้วย ซึ่งแม้จะเป็นการช่วยลด ภาระการจั ด การกั บ ของเสี ย จำพวก พลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย แต่ระหว่าง กระบวนการแปรสภาพพลาสติ ก ก็ อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ หรือ ทางน้ ำ อั น เป็ น การลดภาระการจั ด การมลภาวะด้ า นหนึ ่ ง แล้ ว ไปก่ อ มลภาวะด้ า นอื ่ น อี ก หลายด้ า นตาม BIOPLASTIC §¶¡@¡¶¬—Îƍ›¬Î กันไป เทคโนโลยี ก ารนำพลาสติ ก ที ่ ไ ม่ ย ่ อ ยสลายหมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ ใหม่ แม้จะได้รับการพัฒนาอย่างไม่ หยุ ด ยั ้ ง แต่ ก ็ ไ ม่ ส ามารถแก้ ป ั ญ หา เรื ่ อ งต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ ล ดต่ ำ ลงใน ระดับที่ผู้ผลิตยอมรับได้ ประกอบกับ ความต้ อ งการใช้ พ ลาสติ ก และผลิ ต ภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง จึงเกิดความกังวลเกี่ยวกับ ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น และทรัพยากรที ่ น ั บ วั น มี แ ต่ จ ะลดน้ อ ยลง ซึ ่ ง หากได้มีการศึกษาเพื่อแสวงหาแหล่ง วัตถุดิบชนิดใหม่ หรือวัสดุพอลิเมอร์ ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้มา ใช้ผลิตพลาสติกในอุตสาหกรรมแล้ว ก็น่าจะเป็นการเพิ่มและกระตุ้นความ สนใจให้เกิดการนำพอลิเมอร์ชนิดใหม่ นี ้ ม าใช้ ผ ลิ ต พลาสติ ก ที ่ ย ่ อ ยสลายได้ ต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วย ⌫ เมื ่ อ เรานึ ก ถึ ง บางสิ ่ ง บาง อย่างที่ย่อยสลายได้ เรามักจะนึกถึง ภาพการแยกออกเป็ น ชิ ้ น เล็ ก ชิ ้ น น้ อ ยแล้ ว เกิ ด การสลายและหายไป เช่ น เดี ย วกั บ ไบโอพลาสติ ก ซึ ่ ง ผลิ ต จากไบโอพอลิ เ มอร์ ที ่ ไ ด้ จ ากวั ส ดุ ธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ด้วย กระบวนการทางชีวภาพ แล้วเปลี่ยน ไปเป็นธาตุคาร์บอน ออกซิเจน และ ไฮโดรเจน โดยจะย่ อ ยส่ ว นประกอบ ที ่ เ ป็ น วั ส ดุ ธ รรมชาติ เช่ น พวก คาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น จากถั ่ ว และ ไตรกลีเซอไรด์ เป็นต้น ระยะเวลาการ ย่ อ ยสลายขึ ้ น อยู ่ ก ั บ น้ ำ หนั ก โมเลกุ ล ชนิ ด และปริ ม าณไบโอพอลิ เ มอร์ ที ่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมในการผลิ ต ไบโอ พลาสติก เช่น ไบโอพลาสติกที่ผลิต จากแป้ ง เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เมื ่ อ ได้ ร ั บ ความชื้น แป้งจะเกิดการพองตัว และ เสียรูป จากนั้นก็จะเกิดการย่อยสลาย ไปอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย กลาย เป็ น วั ต ถุ ด ิ บ ที ่ ค ื น กลั บ สู ่ ธ รรมชาติ กลมกลื น ไปกั บ สภาพแวดล้ อ ม แต่ เมื่อนำแป้งผสมเข้ากับไบโอพอลิเมอร์ ชนิดอื่นหรือพอลิเมอร์ที่ไม่ย่อยสลาย ปริมาณเล็กน้อยก็จะทำให้ไบโอพลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีความแข็งแรง ทนทานยิ่งขึ้น ดังนั้น การผลิตไบโอ พลาสติกเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆ จึงต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการ ใช้งานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การย่อย สลายง่ายของไบโอพลาสติกที่ผลิตจาก วัสดุทธ่ี รรมชาติสามารถสร้างขึน้ ใหม่ได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกไม่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานสั้นกว่า อีก ทั้งต้นทุนการผลิตก็สูงกว่าเมื่อเทียบ กับพลาสติกสังเคราะห์ทั่วไปที่ผลิตจาก .

poly. มี ค วามสามารถในการ ย่อยสลาย โดยพิจารณาจากระยะเวลา การย่อยสลายหลังการเลิกใช้งาน 3. เป็นวัสดุธรรมชาติทใ่ี ช้แล้ว สามารถเกิดขึน้ ใหม่ได้ โดยพิจารณาว่า วัสดุนั้นสามารถเกิด หรือเจริญเติบโต ขึ ้ น ใหม่ เ พื ่ อ ให้ ท ั น ต่ อ การนำไปผลิ ต ไบโอพลาสติกหรือไม่ เช่น วัสดุที่ผลิต จากเมล็ดถั่วนำมาใช้ประโยชน์ได้เร็ว กว่าที่ผลิตจากไม้ 2.hydroxyalkanoate (PHA). ลดปริมาณของเสียที่เกิด โดยพิ จ ารณาปริ ม าณของเสี ย หรื อ มลภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ ผลิตไบโอดีพลาสติก หรือเมื่อเลิกใช้ ผลิตภัณฑ์แล้ว อันที่จริงวัสดุธรรมชาติหลาย ชนิ ด ได้ ม ี ก ารพั ฒ นาสมบั ต ิ ท างเคมี และฟิสกิ ส์ ให้กลายเป็นไบโอพอลิเมอร์ สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุน่ และ หักงอได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายการ ผลิตออกมาในเชิงการค้า เช่น cellulose collagen casein polyesters แป้ง โปรตีนจากถั่ว และข้าวโพด เป็นต้น และในบรรดาวัสดุธรรมชาติทั้งหลาย เหล่านี้ แป้งนับว่ามีจำนวนมากและ ราคาถูกที่สุด เนื่องจากสามารถหาได้ ง่ายจากพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรัง่ มันเทศ มันสำปะหลัง เป็นต้น แต่แป้งมีขีดจำกัดการใช้งาน ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไบโอพลาสติก ทีผ่ ลิตจากแป้งโดยตรง เกิดการพองตัว และเสียรูปง่ายเมือ่ ได้รบั ความชืน้ จึงได้ BIOPLASTIC BIOPLASTIC ⌫ BIOPLASTIC §¶¡@¡¶¬—Îƍ›¬Î มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลาย แป้ ง แล้ ว เปลี ่ ย นแป้ ง ให้ ก ลายสาร monomer ที่เรียกว่า กรด lactic หลัง ผ่านกระบวนการ polymerization กรด lactic จะเชื่อมโยงต่อกันเป็นสายโซ่ ยาวเรียกว่า polymer ซึ่งจะสร้างพันธะ ต่อไปอีก จนกลายเป็นพลาสติกที่เรียก ว่า polylactic acid (PLA) นอกจากนี้ เชือ้ จุลนิ ทรียห์ ลายชนิดยังใช้แป้งในการ สั ง เคราะห์ แ ละสะสมพอลิ เ มอร์ ท ี ่ ม ี ขนาดโมเลกุ ล ใหญ่ ข ึ ้ น ภายในเซลล์ ได้ แ ก่ poly.β -hydroxybutyrate (PHB) และ poly-β-hydroxyvalerate (PHV) เป็นต้น ปั จ จุ บ ั น ไบโอพลาสติ ก จาก ไบโอพอลิเมอร์ทไ่ี ด้จากการเปลีย่ นแปลง ของแป้ง หรือจากแป้งโดยตรง สามารถ นำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น ถุงและกระสอบบรรจุปุ๋ย ภาชนะ บรรจุอาหารจานด่วน บรรจุภณ ั ฑ์ตา่ งๆ แผ่นฟิล์มสำหรับห่อของและคลุมต้น กล้าของพืชสำหรับกันแมลง ผ้าอ้อม และผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ เช่น บริษทั โตโยต้า เป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายแรกของโลก ทีใ่ ช้ polylactic acid (PLA) ในการผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ และปลอกครอบยาง อะไหล่รถยนต์ บริษทั มิตซูบชิ พิ ลาสติก ประสบความสำเร็จในการเพิ่มความ แข็งแรง และความสามารถในการต้าน ทานความร้ อ นของ polylactic acid โดยนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีร่วมกับ ไบโอพลาสติ ก และสารตั ว เติ ม อื ่ น ๆ ไบโอพลาสติ ก ชนิ ด ใหม่ ท ี ่ ผ ลิ ต ขึ ้ น สามารถนำมาผลิ ต กล่ อ ง และโครง พลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์ชน้ิ ใหม่ของ บริษัท Sony ในขณะเดียวกัน บริษัท NEC ได้ ท ดลองใช้ polylactic acid ผสมกับเส้นใยปอในปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี คี วามแข็งแรง .สารปิโตรเคมีที่ได้จากธรรมชาติ แต่ไม่ สามารถสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งหากได้มีการ พัฒนาด้านความแข็งแรง ทนทาน โดย ทำให้ความสามารถในการย่อยสลาย บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริง และลด ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้แล้ว ก็จะทำให้ ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกมีอนาคตสดใส ยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ สัมฤทธิ์ผลจึงอาจเริ่มจากการเลือกใช้ วัสดุธรรมชาติทห่ี าได้งา่ ย มีปริมาณมาก ราคาถูก และสามารถปรับปรุงคุณภาพ เพื ่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ี ค วามทนทาน แข็งแรงขณะใช้งาน โดยมีปัจจัยในการ พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบที ่ ม ี ต ่ อ สภาพ แวดล้อม คือ 1.β.

science.htm/ Making packaging greener-biodegradable plastics : http://www.au/nova/061/061key..eco-foam.tifac.htm Biodegradable : http://www.htm/ Biodegradable Plastics.org.jrc.htm/ Learn about green plastics: http://www.com/green.com/biodegradable. : Year of Publication : 2003 : http://www.com/plastics-materials.greenplastics.และต้านทานความร้อนสูง เป้าหมาย ในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้าของบริษัท NEC คือ การใช้ไบโอพลาสติกชนิดใหม่ นี้เพียงอย่างเดียวในการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ทำกล่องด้านนอกของชุดคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่สามารถ ใช้ ป ระโยชน์ ซ ั บ ซ้ อ นยิ ่ ง ขึ ้ น ซึ ่ ง ใน ปั จ จุ บ ั น ประเทศญี ่ ป ุ ่ น ได้ ม ี ก ารใช้ พลาสติกประมาณ 14 ล้านตันต่อปี หากการผลิ ต ไบโอพลาสติ ก หรื อ พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงปีละ 1 หมื่นตัน แล้วคาดว่าในปี 2005 นี้ ตลาดสำหรับไบโอพลาสติกคงจะเติบโต อย่างชนิดที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว กล่าวโดยสรุปก็คือ พลาสติก หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ที ่ ผ ลิ ต จาก พอลิเมอร์สังเคราะห์จากสารปิโตรเคมี ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แม้จะมีราคาถูก มี ความแข็ ง แรงและมี อ ายุ ก ารใช้ ง าน นาน แต่ความทนทานและการยึดเกาะ กันอย่างเหนียวแน่นของเนื้อพลาสติก ทำให้พลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ อันเป็น การสร้ า งภาระการจั ด การขยะ หรื อ ของเหลือทิ้ง ดังนั้นจึงได้เกิดการศึกษา วิจัยเพื่อนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่าย มีปริมาณมาก และราคาถูก มาทดลอง ผลิ ต ไบโอพอลิ เ มอร์ เพื ่ อ การผลิ ต ไบโอพลาสติก ซึ่งการผลิตไบโอพอลิเมอร์โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ นี้ นอกจากจะใช้พลังงานในการสังเคราะห์ และย่อยสลายต่ำแล้วยังทำให้ ดินมีสภาพดีในการย่อยสลาย ลดการ เกิดฝนกรดและสร้างสภาพแวดล้อม โดยรวมที่ดีตามไปด้วย นอกเหนือจาก นั้น ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่ได้รับ การพัฒนาแล้วยังมีสมบัติในด้านความ แข็งแรง ยืดหยุ่น และทนทานต่อการ ใช้ ง านได้ ด ี เ ช่ น เดี ย วกั บ พลาสติ ก สังเคราะห์จนสามารถผลิตออกสู่ตลาด มากขึ ้ น แม้ ใ นปั จ จุ บ ั น จะมี ก ารนำ polylactic acid (PLA) และ poly-βhydroxyalkanoate (PHA) ออกมา BIOPLASTIC §¶¡@¡¶¬—Îƍ›¬Î ใช้บ้างแล้ว แต่ต้นทุนการผลิตที่ค่อน ข้ า งสู ง ทำให้ ไ บโอพลาสติ ก มี ร าคา แพงกว่ า พลาสติ ก สั ง เคราะห์ ท ี ่ ใ ช้ ก ั น ทั่วไปอยู่ 2-3 เท่า อย่างไรก็ตาม ใน อนาคตข้างหน้าหากได้มีการสนับสนุน และพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่สามารถ สร้างขึ้นใหม่ในการผลิตไบโอพลาสติก โดยทำการประเมิ น หรื อ กำหนดอายุ การใช้ ง าน ศึ ก ษาผลกระทบและ ระยะเวลาการย่ อ ยสลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หลั ง การเลิ ก ใช้ ง านพร้ อ มทั ้ ง หาวิ ธ ี ก ารบริ ห ารจั ด การที ่ เ หมาะสม ลดต้นทุนการผลิต เสริมความรู้ และ สร้ า งความเข้ า ใจแก่ ผ ู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งให้ มากขึ ้ น แล้ ว ก็ จ ะทำให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไบโอพลาสติกกลายเป็นที่นิยม และ ยอมรั บ ของคนทั ้ ง โลกในอนาคต ข้างหน้าได้ เอกสารอ้างอิง Biodegradable Plastic-Developments and Environment Impacts : Nolan-ITU Pty. Prepared in Association with Excel Plas Australia.org.htm/ Learn about plastics as materials : http://www.greenplastics.greenplastics. 2002 : http://www.greenplastics.htm ⌫ .gov.au/industry/waste/biodegradable/chapter 912.es/pages/iptsreport/vo110/english/ Env1E106.worldwise.com/biodegradable./offer/tlbo/rep/st168.asp Learn about plastics : http://www.in.com/plastics.htm Biodegradable/Compostable : http://www. Ltd.htm/ Learn about plastics and the environment : http://www.html Biodegradable plastics from Renewable Sources : http://www. October.com/green.deh.