2 (λόγοι εν Λόγω

) 

5 (απέναντι)
.

σ (κατέναντι)

Ευστοχία
ευθείασ και
κυκλικήσ
κίνησησ
του νου,
στο σύνολο
σπειροειδούσ

Διαδοχική έκπτωσις λόγω στάσης (επανάστασης) οπότε και δια μετανοίας
επιστροφή/μεταστροφή του νου και όλου του εαυτού από το κατέναντι
στο απέναντι και από εκεί στο μέσα. Εν Λόγω και δια Λόγου οι λόγοι…

ΠΟΔΑΣ - ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΙΣΩΜΑ

Η ‘’δουλειά’’ του αντισώματος
είναι η άμυνα του οργανισμού και η
εκκαθάριση έως ενός, των μικροβίων,
‘’δικαιολογούσης’’ της θέσεως και ‘’σκληρότητος
‘’σκληρότητος’’
’’
του π.Χ. ΙΣΡΑΗΛ

ΣΩΜΑ

Η ‘’δουλειά’’ του Σώματος
είναι η φιλοξενία και η μετάβαση
των μετεχόντων μυστικά και μυστηριακά
ανθρώπων, από τη γη στον ουρανό. Εντός ημών.

ΑΝΤΙΠΟΔΑΣ - ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Στο κέντρο του χώρου και του χρόνου, του τετραδιάστατου
στον τύπο του απρόσωπου σταυρού, εισέρχεται ως Πρόσωπον
Ο ενχρονισθείς και χωρηθείς Θεού Υιός/Θεός δια της Θεοτόκου
και αδιοδεύτου Πύλης, για να μας εξάγει από χώρο στάσεως
σε χώρα Αναστάσεως. Αμήν γένοιτο!!

«ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν
πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον
αντιλεγόμενον»»

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος,
Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον
Πάθος,, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ
Πάθος
ὁδῷ··
Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα
Ἱεροσόλυμα,, καὶ
παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,
ἀνθρώπου,
καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
αὐτοῦ.. Δεῦτε οὖν
καὶ ἡμεῖς
ἡμεῖς,, κεκαθαρμέναις διανοίαις
διανοίαις,,
συμπορευθῶμεν αὐτῷ
αὐτῷ,, καὶ
συσταυρωθῶμεν,, καὶ νεκρωθῶμεν δι'
συσταυρωθῶμεν
δι'
αὐτόν,, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς,
αὐτόν
ἡδοναῖς, ἵνα καὶ
συζήσωμεν αὐτῷ
αὐτῷ,, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος
αὐτοῦ·· οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ
αὐτοῦ
Ἱερουσαλήμ,,
διὰ τὸ παθεῖν·
παθεῖν· ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν
Πατέρα μου, Πατέρα ὑμῶν
ὑμῶν,, καὶ Θεόν μου,
καὶ Θεὸν ὑμῶν
ὑμῶν·· καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν
ἄνω Ἱερουσαλήμ
Ἱερουσαλήμ,, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν..
οὐρανῶν

καρδίαν καθαράν
κτίσον εν εμοί ο Θεός
και Πνεύμα ευθές
εγκαίνισον εν τοις
εγκάτοις μου...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful