You are on page 1of 147

/

> 1l a 1 >
* $Igl o
.

? apl -k p. pt x i t l !J a- a z t . a-y at zA . dla . r pt -

.( , ) I
+

wt * Jj 1
* + t

A7.A$t

$ A/ AA $ 977 -5823 -33 - 1

:Lj t 4 N .1 * ' a

: J. , g$ o. pj
#
-

AG. f u r z l l' Ct k*
.

1. 21 Jl

.( , ) 1
/ 1 '
.

x & . a >. && 2.j z .j o e >e r. .


.

. .
.

' .

A J

A $s - ue s! q . z . ) e w -.J . kl ! ! . k . p> J r r
rDntt.i

:( j . L .j y j z u -l p . *

.
$
4 .

.
.

r 1 $$ A-u 1 1 $

J: * %j . ..k j

' .

(
i r
Q

'' ' #

1 l
4

t .i : ? :
. .

) ; . '
D .

' j .z t
.

E : :> t s t : i

' j .

1: j y !
? . . J ' ' ( ' . ' ) 'k !

.N t
i k
.

*9 +* + * +* * *

:i

)
t !

.
.

Jj
$ . ; .) j 1
! 1J

)l k: ) ) f ; .. 1 '
j$
l '

'

' .# '
f ; ( 1 1 y : ? ,
I E4
! .X s : .

: $ L i
)

'

. .

1 , .
/ '

, j
' t t 4 k s y ,
'. . . . . . . ,

k
. -

,. k . ,
j X' y .
2

; p ) : j

. , k

, , , j

! j ' ) l
) ' .
' . : '

' 1. d
' , . . . ' I. , . . . . v r . . .

J j 4 @ . y . > 7 : r ' j . 9 js 1 ; 4 .
k , i # : q ! j i , b , ; ' . b j r k ' # ' 1 l . ! ' j j l $ .
y . w . . ; . , .
;. # . .
yq n

) J 1 . ' T , , . t o ' . j j . 1 r . y ; j . : : ,

j . , t . , l r . .

1 u I nL I oT H : c A

' . j , . : uu .

'

j k k j . zyt. z. j & . j . l j j . ., .
, d

<

4 % +

4 ? T / , 2 . ' . q1
. , '

p , j ; ) h.j t j i , i o#

j jj j a : ) p

' s L

j 1 . k . , j - t. l! h x r ;, ' . . . r . , . . k .$ a u j , p j p L , r i ! . k C ) : H i i L A p t r . ( A , j 2 , R , t k k t z , j ' . 1 j t : A 1 > ak t . x wl l 1 x . ; y . r . a ( m . xs u .j


.

' 1 . f , 1 1) j j

. . . -w . . + ' % . >

. K

4 :: ; % #

)2 z h :
' ' ' ? ( .

J .J ! r , .
. ,

. l l $ j

. .

J. )

; ' C

i ' g j i

t'
j
.

'

1 ! l . . ' ' j 4
.

j.
z#
e u

j( ,j :
W

.
A

J ..
.

' j
<:. 13z .

i ( .
t. .
, '

t . :
!

j ' . . 1 ). ! ' 2. ' :

t 1
$ ?
'

j.
.

o at - .C a t :o t . f . l a ! 1c . : . . : . J . r 2 1. 1 . .u . p . t r <! j au . y n w . . ) a u t ! -.../ , kjt . j . L.t k .z'#-t . , . . . <J ju . . Jjj . * k >. -x j A ' . ; . . , . , j t . g . $ . jt . . us ' - A z p Lj z = J t. . a . * z' ' ; e
. . ,

r ) 1 )
E j
' .

.: .

. . * . a t o aj . * u. j 0z!y . o. -* . ws .. ug .j vy .( . j o ( . , . 9 ,
, j t . . j ut <! ja j . y c . g.J-tz u u * # a t 1t ,k . , j e ae aa a. w aj j . u .c . t ps . . . q . -c . y .oy .q . t y . , , . , j
.

t L . j'
i j : .
2 j ; '
h

, .

)' : j
) ' j y
) ,
r ; -

p i . q ; l 2 : .

.; . . t Jj 9J x &j. uy . o, > .k . . ; . . Xjuj , b l . > a . . z wr w: -. .t . uy


* '
.

. w a . z. e

1 . j jt * j . 1 . . = V, 3 e v.
y )

su . . . t . j u ..r v jj)w . . >w u 0t . q ju. . r .up -j + . .. . z . * s gjs . km u. o ' m. a a( . a t'


.

.(
a vy . jJLx sy .
'e x k z e
.

. .

f ,

q ;
: ;' : .
'

jq . z.u ., j j x jk , a z . a jrj , . =. : , ( . . : q , j / j joa . p a ' jo ' . j . ( jX. *. ( J% y k t r <. ,r>J . . c . . .u . j u; oq . u. 6) L j I . . J J$Jo z t . Jo . . Hj . L.t .
.

J ' ' ' ' ' # t .


,. ,
..

: ' b !
I

. . ..y u . % go . y . . . <! jo 0 0 4t , . J A. . l i yyyj. j . y * . .s . . j p t x ss g. # . . . . . e > o .e. ;$y . o. z x . a y. - - %, !o . y , X .k r o . u . . a .N r - o . t f J o .


. .
,

. :

. . . ':t j .( . >l .! - . -t . <r ! t

: a J1 a< , t e . J %1 , * , . . c =. * . . i . , e * . . , 1 4 * 0 1 z e k ot J 1 c . y-h @ %X * e -. e
. .
.

l ' t ! j ( i .)

t ' .
,

. . z y..9 e j . .4 . j j . j ; . . j ; . j . , . ,. j . )k , . , p aa . .( , . . . J (j y ( j . i. . . u
.

l 2 ) : 6 t
b ; . ,
k
, $ q r ! r i q

y & , . %. 1! Ur
.
.

jw ot . pU a . j x jt j a ga . y A ' ' / ( ; ' .s . . ,


. ,
.-

uN4( < . u p )u. . , ro . . . p c . bu.


-

.y

j ! ' L 1
, ? ! ! ) j '
.

#. , .. u . , au i t -ju s . . r
. y. j
.

i y ; y ' , ,
' t / f

yo

.s w . w . u u j. a j . : . p J4u ; . y . . . ,( . # j u, .A up / j u . q Jy= ( . .
.

j y . . ; p : ) 1 ' l t i 1 4 $ (

( i . ) 7
.

r a JI

o . p t . . a r , 1 . 9

>

t #
r

j % t ' t
' j ;

oe . . t . , * 6c p ' au s . t or zx k xo aU . AJ:t . . . . ! !4 2' t v glt c z f t l:. . .! 6+.= 0 A- ' . .6


*
. . . .

z . m . w t . . w -' %t . a . . . . 1 %+ ya b k' s Ju2 ) 41 . J


.

t ; t s' a

:. . . . t . . . ! $ a t . J j c . y- Y
z

( (

a a )k z . . l t fJ e $t -l m a x . U uw - t r -(t . l e %s W r)
. .

.. .

J a ! , : t 1 a> *u ' : , lt s .

'at . , .t . . . > L L $ a uu z v u ? -

u -. At pc z ea 1 o!t u . k.) tJ U r r' , * . . 4J >1 k . < . . wt p


z * l * a ' t f s . a
. .

c e * Xj . ja * e . > * * . t j . z o Nj o e * #U * j w .. . F

1B' a x t lu / s ;. * 1. t bt x l ., k z p uta i G J-b t2 -. . , 1 1 wo / u ' o a ott . . ( a o j jk r l x e.t s 1 p' - !u r & v ' ' rU J G t : z l :$Cyw a t . , s . ' $ t jq . . ; . +o ' jJ-l a k' . - j: 1 a x J $a a j( u. m j ; aa . / t . tc z a
=- .
. . .

t x ) !q : sa e. pt l . a .* - ., . . 1J

t Ju r, u l l . l t x s t l a &y& n o aj zy . .
. .

' ...

, k . s t pc o a yt u P N/
.

$ 6t e . <! l . k x= , 3 ' * . j # t ;t t l . ' . 0 .a ' . i @ . 'k *.W , . . . pL * t . # J$h , . R J # $ ' k o l x ; o$ . t . >JS


u
z ; . . ' a 4 e L . 21yno o t* M' r , z . !( Jt 2 . . s
. $. t ) L> : ) ( j .t ; j . a ' . cp t :2 z x

.1 $< tw t . <! z ; * 3 NJ' J


.

2# 1

D3* & t pi r - .r- j


I C e o ' . ) < # .

'

4 : .

j , '

.' :

! 2,
;

!
i. .

i ! : )
!
.

i 1 ( ' . i y ;

J+ ! $jt . u t . l j # *
. . t g ! j. e .j . j 9
-

j , : 1 l
j . k

-. .

.!

? j '
. ..

w .. ' ' j . a . ! j. .

j :

1 ! )

l )
.

E l t . k @ 1 j A
.

j $ : t

! .

( . q j
l 1 7
. .

i ' 1 7 ' ? ' , , $ j y

: ' t t j )
.. . ,

1 g t : ' . '
'

) ! : i C ! ,
,,

i l l ; ' r i 7 . / 1 y s . 1 ; 7 . ' . : 1 q ' . : )


. .
,

! r j ( . . 1 ! ' ) 1 . f ) ' ) ' l i


.

l ) j , !
; ) ;
C t
.
.

r ' j ; '

j i

'

1
.

! (

..

t a ! j . .j -

o : o.

'
,

a a e k t t $o . k lu c l L V tL ) L 1 %. # lav t g ( + = .CI . . t Q J 1& J ' lp'


u r
. .

.% L JA 1at t t , - o' bt ) t . lL > ae sk ytp ' . zr . , xL t ' =U -6c<a : 1 a/ 1 J u . , . -7


*#
.

% 2! -t , w ( s z %- z a k' . t so u u ' u; t jJ s b ta ' N!t lmt -. . $b t g ,.


. .
.

:
.,

, .% ' Q. Jo z, t . us m .. >. a Lul l aU . . . . ! !. 1 . ( * ' . *X1 Jt ' e l .t .Nt --t -t e at .


r t c . . t ; z : k: .: ae t > -L! , . >t * '$ '1u'u i .; t ' . > a; a(

L 1 . .
'

y Lx k c g % t j . . . J $t /y a .c A % *u / !a ' ' , k : t jt yV .y. . % a e -* ** L * a * . 4 ' a e .c ' . ) V e1z J , % -- 1


. '
.

q ! .
.

.. 4

; J . .$ . . u J ( . t ) 1 Jt Q 2l a(L X $u p . q y .g . q Jt f . x )( . . J X J 4 -(
.

' ) t ' i ' ' t ; ' ' j ' L . ' :


'
.

' ,

.
.

zz-i 1 $u ; a -Y .; . . . . ,t J . l . . . . !, . . -$at 2 zt , -, w , $c ' ) ) )-. . , .. . t . .. ) 1 . J t o -( w -5 t J' J ) e . , . t )t w , v. s . ! 1. * . k * . t $ * -c. . 9 t 5 -( u . gw a . . 2t ; . i . =A SN (a . %j . . j( j . . ! j)s . !y. J . . ..L L ?J


.

' r ! ; j /

' ; j ' )
.

1 j )

: . 1 -t !z a kt lk c . . J t s -( mz . >. ) . a e k a . . aa* u . t l!u . ot i t . # . . <$ k . . J - t i . . , r. ' ' * . *. *

; , 2 I t . L . ( ' , . , : l ' '


2

k p . aGJ '$ . J .. L ' . uz s wU Z Z . ) . Z1: G .t z x


(, ), s , .a e t ;u, . . . 0J

. y
E

, t r : . j p t ' , . '

. L' ( ot g jJ a k ! t !J. A r t 2 . 1J . . s . J 1k . ; p . p &* -c. . 1 t s -J , kt t j, . t >L ) j Y: a J j ! . u a u o a$ t ( t ) j ; u . 4; t < r . : z pJ auo . os u ze r M- t. - po k


.
.

i s : . j i ( !
L . j @ C i $ . i y i 7 r (
,
.

. . .

C t w k . a kc z j e. at o tl a a .

. .

. . m Je l' -. ! a ) l: u * J 1 . /L , s. ) ma4 . , . % .< - U lp J1 a t X .L .


4 j JL t au j z t a v x jc y o ' o $ J f=W' . a< . o t . fu ?. % -f

q i k ' l i '
'. '

4 : ' ' @ ' 2 ). s : . 0$ $1ao l au ow aw x .

j; ,

t i ,
' z. . s

, j.
.

' ( 1 ) The Ro nt eo fEx odu a.


s J1tt w ( t) ( hh :)I Ja. . .
.

: ;

S '.

y ' ! '
?1 : ..

k j . j . i $ . , ; . . 1 j y 1. , ) ' . :

z w c , xu / Js a os d( , . kc . a zx 'u k. z b( r)

! , l . y h ,j
? ,. t 1 j )
i
'
'

: t j (

E ) ' ) j

aax k u mw ty w - a! 1 . , A. Ja . m ,(, Li u . , m ta . , ..J m G $ * o . 'e w o v je . x e ua- s m ur # ,o


.

t z x 4 I a) )

( Av)a . . .J 1 n loj t ) 1 t , k . < 13at o .( h )( ( rhh p -u s x sv cyw r .. a5 ( u . . J , J y jt ; . . 1 . . . ) L1. . . y p, . : 1 t !J.wa o4 ) Iuj p k > )p > * F* e ) k e L e L : . .. .s, . .j m , A. A )JL . . C L w . .u ra 1p. ' , .: J j p( y . . jz. w j j ,, 0 , $-. . ( t) ( j . !. o . . ; ! . Lg a
. .

-.

. .. .

..

MJ

u p ' ' A. . yu
.

x l : z g . ,. 8t . J ! . . .

w o . ' - !c Sl - a

. !u -u , 1 . a 1 . u zw = u , ? s; t ) )1 . n . . : 'e t .. a ) .
.

( r)(at z,t .

'c? -, . y. o

c
. .

;% a x ul!u z t ' r !t # *L k . z ,j x Gu p. % -q
. .

lt a uJ l J z3 tx / a at w LI t !0 . p $ . / $: > . e 6w . / . w ' . xk u' ,t . w . a , Q' . ak u m


-

a t z , t , w *

L ?J k . SL V Xlsa a x t !w e o a tU U! $J . 1JN u ao b n ( : z 4;i . l 1t JZ-. . . . .

t 4 . 3 1 ' .? <y. . z aA S' S u, . . . . a t .t ko ab t o


.

(t )

1u ; o l ak Jp lz av ' t a - ou z #a ( : , ? a* A a c:y o qr u s: u yt z %a .$x a


-

, $

* p I .

<t %

-z .

l l t js ( . <! jl . k > a t( A: ( s a .<) k . r s oxb afca ' . s t :y a e l x fu s l fk r o y. . au r p t t . ( h )


, k. . r c t z.n a mt kjt awJ . j .z. . o. z !t k t ) yJft l eo
.

&. z . , . U! ( l. / t 7 )ct ' w w1avU $ . / >( ) ( 7/ t V)ct ' a-laXJ la Z-( r)


( ttt )v v v l 7 t ju yt . f J I( a a yG( i) .

(: ct tl j k #.. : )c pz
. * #

+
.

# F

p ,4

C )ab e! #Ga .Va a l b c ,( . . . . J = c. Ju po -t z t x 2 ) !ay A a at .!ow ' a sa


u ' oul! lg'
.

. .

1a : u f t l 3 %-J . - = ( : 1 ((r( z kc ) y z eJ = ( . Ak )U z t . . 6 .J J = c . Jt zi( . . . i . ( J )( r . w . 3x' -: , ' -2 , . t . . 2$


.
.

. .

u z mxl ' . 8t o ( t -A . tt i l J y'(k . z w) A, x= %. . ti t . .@' ' t t t o . i(k z v)a - '


.

-a' -= (k a t): ) ! . , . a (c p ) - '( yoy' t . . ; l !


.

(r)+ .! u . i . m

J . 2a . -a . . p . ! a a
y %a c . )2 )
.

z . w .a..s Q, J cr .. -. .

: ) 4:(a ( 9 .p

rl r'J a1 5

Ksm
a a kA 1 at ! 1aa
, am h l *
.

Ksm
- . , . . x st. a -( : ) L J. Jb '
j

u o1 ' -. ' t >k y v u


-$ 1 a u

. >J a# ,(: . = . i u; t 6b: a.* %!. 1 : -t . , v at z -.J . t 3 !( 2 z x r . . . . *j e * @


.

( h )u %! 1az t z -$ , oG, . . y < -; s V= * 4 *. >' >'t


.

* #

'

%>

u.. $ u.o s$ > .:- .$ e

W. R' : a u. . - .-O .z -j o . uj j '


( -' ' t , a. a ) eJ $a. x. . ,t ' r L +J -. .

w -k : . . w i Z- c . z u w m .p

v z , k a . a &j L . j a .

k.

t a1 u >. !o 1 30 - u aa, o: b . c .

* -z a ! , : t #, . u k : zt s ' a-C t . Je, . . J 94 . . t -r , t -. . . N I e o v' e # : @


t % .L 't ) * 1 - u .pt xz --. k 'o t. u at J 2U ';

u> :. , 2!o u k >r AJX J


.

** *- y

W N . j

( 1 )J e wi s h ENC .
.j . Ja yw , f . y $ ! , . j . j
, , ,

L o s- . J1 y--t

o-r

(4 . b - $y-)r a q d- 4
o -A

U.L . Jj - :

LGJI e -v
* J 3U
-

J. t .z k- b.
.

j-

; . z L - h!

lza x a . oG
t . '1. z2
uo ..

r L j- 1 t
( ) >' '
.

+ !e'- h D

z ! i # & *

. g j / k

k h l z .

1!

:
I

! ' k , mj k , : ; : : r ! k j

, ; ' ! ;

..

e# *

!
.
;.

l j
1

.. 1 o , t j : % .y x a0 w .t p . at . b t . = -1 t v p a :( . Jk k . y g e ' * * a. t s a $ #
. . . . .J .
. . . .

)
' .

1
:
'

j jj . j . st
,

qa ..y j , e( a , y

(
.

.u z s aJx .:t -s .- a - -sxb j t o . t s a I k . > - u p ! . Jt p i a . #l< J , 1Jx .( : , t s a (. ' i ; . . . ! !a e $< ! $ . ,J . x. T .y. omx ' Jju . J t m ' :J x t <l 1 . t >k : . l t a ((1 z . . . G )J1 s . x J I %.JLL x a. r w* % l 1J . , . Uj
t ) t Ki, . . . . -, 3 $apc , X !a .
.

(.

u. t fa
.

.
.

'

1J+ z 4t . s - ' -1 9 k za . w- ( s . . . w . . P Sj. l ; 1) -* U! . . ' . . e ' ' e . st f Jt o. l Sjk s. s u a k. z > . !X J N o u owx . q . . . .y. . mj& .
. .

# .

I ; q i
2 '

:i l .. a L +

jw

.t

j $: . . ,o S, Jju ; j jut , . . x u( 1 )u : l . 1 . 1yu at K. oa!u a a x


. 4 . * . . e

l !
j . ' E q 1 $ :

) k

q . -. , . +. 1 J J a $k c . . . w ' !ui , . > .


. p

- rt ' ! t . zQ. nh . u
. . .
.s ,

h 1 !
j . : .

> - aS (y.h )J . 1J x.t . . t f ( y) . . Jx.c , x%+ y.0 . k, a


.

-a .. ( .. . . -: . ; j

l j '
6

q z l . t a(y . +k . a - k y o : ) , .l u . a xy w. wwk . Q t ; , x j y . . y u y p s . J
.! p t r e+h Sa ' ez .: e+ ' , < . +
1
t j J U$( ) w c :
.
. .

j ; . t
: . @ k , . k 1 p '
'

$ . Jp l t . t ,y* . x. u. t f
.

k 1 j

, $rt : V . . t z J $Y .

.
) . 1 t . 1 t -

. . , , ,z j q , j . , p jy lA X . Uj , j k . ; j , j k . ji ; y j . , j , . sj y . ; , j 4 j , ' g , t p j fJv .ak , ; o : j oao yjaog . p.. , wx


s

?
k 2 i.

! 1 1 -

j ; i j )
) , : ,
.
. . #I .

( y> . z. . S oj oJ' y 1r t z !, w. .< p$K . t . . e $( . . ., : k ' J 1t a ;. L w at t . . o $ . . w!( s . a r .


,

A.

. .

. .

i(

)' .
) . '
: j
. v

-j k. ; ! jk l uas 'e aljL u s ' . t x lU U Jz z ' . 3j u. a w) jy .u. t oo .t ze . k ju. . . oo g : . w je . t j( . j ;

'. (

:U UJ J a.ak ' . 1& 2 ) k . . a ok u. oo

! :
) .
.

D BaalBak l n Hi st or y By gohn wod .

) E , .
1
.

j
hJ

.k oy *l au o t k t s j z . . t L * l t = yt . ec o / 0:a k ' . 1 ( t )

? , ,

. ) ' r
.' j
i .k .

j i ! .
ri . ' r j : ) ?

u z l<f X!: a a #a a a ' e -k . > -> a ' e. lt o r Af J $a m ta .wl lJ Z Xi . lu pA' ! zN . sz t ;. n at 3 1 . . -y o u. a t. t . ! : . 1 o lu z wa ' u s t sv c , +. ' . .c / . J
.
.

(1 )o u a, t ; w q suz .

.u e J sjL t , s ) b u (r 1A . + e . a
. ..

oym
.

i u u y . 1.! 1 . t ak alt s ' a ov r no y u ' a x ' w g' x. . pI Jt z u /t ; t f . .c-

*t lu t w u D
. .

r J I !oo o -j q a ..( .

- < f X1 caz z$2. lu .


.-

a5 .01 1wJ %
.

A at s -LJ o Yb(Z% )UZ JSA r t / f u ! s. . t l p . A * ' * e %a


.

t ;, : 1 t t $ c '1 ut z w uo -' u J X1 : as >y 4 5 ' .p c z tA

o a. . o c2 . e ( t) uj y Al J
.

CA . % 1Jyo u H
.

( . ww gj< ; . l l r . t j at t . . . .V j t fu . , eQ * %1 t lz t l wNjt : . a a wa ) M o ta . .u u r w t ) lu, -tal ataL - st u A ; N JX!! u> > - a ;k . ml( . =!a . g+ 1
.

u t k ) o g. b m
*

. . . .a l a. . l . t o .a e u
*

t za . -tok s aa f az -A ; > JA U z ka t a z ac z t /t= . < f xl u( J -c . -a at x ,; m , ' a, w ab kmut d = 'A 'TJ-' SIu , . pe lu z o l . , m. -1 . , 4 ab upv o t * t ; ! $z > zNs k . cw luyv a Jfb t >r l p N!4 .. . y a. J . >u %. . . . c , xuo ftp / .. !r ! . gc . L s( e . : , . ,k : l t s4 J z t ea L .> t L vz x a J #ms o 'cba * Y$ 'IJf . c t c7j aa l -at , lA f $a e . t 3 ;Jfui t . . %.tC u a, / t s . . , a z. . . l b czJ
.

..

( r)al o a zl z w* v 9u , a ' k1 , a. u
* 4 *.# ' < k z
. .
. .

Y*

k l u w . t gs -, ua .wo e u * '

. 1 ,. , wx JJe %J al z o l. z >u , , a ZX!( xt ) #x a>u /1a > . J. Aa , ti )( (u -al J. . t( . >s. w bz , z . .t $< - %f a.er . w . ,
. .
.

> . r t x 1a 1 fz , x >(T) a. .- - ( to:/hh )w y xt s! > t $ a. . .o( t) o. , . . . . -- ( t:4/hh ). . ; e-t aal lz , z , w( r) ( t./h1 ).


. .
.

( 4)TheQwel l eso ff he Ni l eP .1 6 3.
j q

J tA . x a au -i. lz< ; d a Jt aS
. .
.

.. U N , H
. . . -

s -< ; $ ( . s. ' jJ. , -3 - at e. '' , . *


.

(h ) . . z t ! - . ,

a, .o. j s ;. t < ' a!at . , 'ca .> ,u . x B6 al

A. u . rs i ! -ya : 3 lz * u : j .u . , , . aBi su s t x xt : , , . pk s ! t :c ' , y J+t . e . * . -J. 3 *c p. m) 1p a w, - $* . 4j J lXe e lt . a' %. w l a e 43 .'. z . m ! J t o t !r Lg U y . . tj s z%$a; . kjg.a . o u . u. 9 (u z xk . o. o ( t),) . 2j w .,
.

. .

$. >A' u ! w Xt w at V)J=> x&. x t t t l ,0, yo t xl u r a. . a .l la A o> z .M!t


.

; - .' 1Jt . . o 0= . J. w t q -k z . t , JJ 'tJ > . r c .

A w a
k

,t . .

mlz k l / a c x. * Jt t lt w ; t , ; . wG4 e t . . o . 0 N J* * % e . . #

: , L . u, . J1 . , ' s , * z % .a W % 0 'e
.

hP $p a t .. 9 * 1e t < 0. % . 1. , : l t u r .

A 1 rt :R , t t - , . , ) U wju o
. .

t :u * 1 t t !. 1 .

A . Z. 9 e

mt< ! hlJ t w a a r . & . ai u , . . . a, x tt w ay t . ' . ! $, x, ,i t o) .$A ; o . j . w, %. . . . . . .k . . u u .(t) . : 0.u -t p .> .j u . ,


.

* * * e# #

r . g . xz ! t . %z , !t x w . aa ! z oL . . - . at . ! ' , z ! !t ma : -r z t . ' . t ! jC p -aL c f .-/ a -. -. .

J. 4 J hu b 'L #

U J . - GY -t . . ou . . t >' $c. . x v ! o ) . . ) (z o . J * . c J - ! e.) l o) k . . . v


. , . . -

J#t gwc. z 2a ;

( g e ja .. o x j e j ju e . .t l . z l .. . . jj s , . k , > 3
.

( 4 )

-. .

c + .

:a a .k . rd . . r . d J!urq a

( 1 )L e s Tr i t i e se tL es Ri t es en Tgyl eiAnae us Parh ax q ul mau s


P.83 .
.

( r911$ 7)k : z . - . ( !)

o yl l u V -q y m t t s jz . p . J h c )z , . . xi < . -k . /! ( t ! ): a . w ' S 1 l b . /, .u s k . . j g . g. z( r)
.( : z . .

a -A . k ; J 4 aww ( t) - .J t :( rt r/ $)e .y -I

. p. .

f w.

gst . z ' ( o) t rk . : . 0 . . 2lua , w. pz p1 . S . . k Zb4. , wl bJ z 1 ! bas s la. . p . a ,J -t .

#L, . 1a r . o .e ' l t 7w , . 2 , . p &' t J !a . z Z!u s s. z . m . ,u 3t o t x l : a ! > X .li u U +t . 5 ' a


( vr u e)u os a pl

A a t . s r e:'

. .

..

M 9 % e v
. .

(. j . *n <9 oJ 1 . t r v9 e $ . . . :us . .( . j j . .( j . emjJyy . . . x. ny % e,


.

. e Jl .j
. .

t . / ' .J & Jap p -

'e t . , x .u r . -1 5 J tL J l t l 1u .alt p a .p t ' wa k 4 c a; (1 )O . y4 J. tz: . ,j z se jau .o. y .


. .. .
. .

t . . pt ' t f . x )' . u r fC J
-

K . t w u cru ..z . d
*, a t i . . . L .. : b t

-L . t

--w t .o -* $et . < . . u, .t .

. yr e *u -o * ( o . # no .( %= . > s u ,; . t o& p j y o a *a * o . . . , ( . j y
.

. g' o

a k. . . . >u , .. t . , oL . . . . . t ,( f)
u

Je ja , ' , t ) ) J .' ( , , , , . . jJt e z u . . 3 tz ! , . j o z .. . . k .! 4l . . e . . a t ,< a * % - .. (w ) X z . J -,. . . # . ( t ' ). ! . : t i ar . ) . w, I, t ! , . , .-a . . . j ua s) a --. ! .. ! Iu --.,..t a


. ..

. .

-.

! *: Jp 9lp*a L. . i JJk . ' . up' z 'w u a . Ju ?L -L Jt -a. ' . u'. L - > .


.
. .

( ! b ' )
. . A a
-

! ua - a ! . , , j, . 1 1( 3 t A. . t zt ws9t, . . . . . j . . t . . . a a ca!at .
...
.

. . . '. . % ' 1, , e ,, . 4 a , . . % . L> $ z r . . t z+ , . i % ios . .. . <, . . z . - . .. a . u - 1 k$ u. e ! $ - u. - t ,- L a (u t . . . , . . <c -- t . f . . o.p' 1 <! . a! $ -.


.. ...
.

kz b ! Iz' %1t . . . . . , . . . . . . . e * .
-

l l t r -

i l , ' 1 ! .
.

. 1 . 1 ( . .

p,

t m, t J ' ! jk , g s
.

j. i . = . , zo . z he a 1 j g.'
!c , t f9 ku4 -J 1Zt % . .. L . ko
.

at . ft . . %; . ? . 1 . . . ,y . p< p* 1u : . z t ; $ A . 1o e' xq y o. ' ' > ' . r :Q a ;J a. . U $u : . i t f


<4 -J !u ' ot ; $ p . k $, , m. ' . ?> 1 aJAJ $. 4 9 J. 4

'

J-6u ' ot ; 1 . X1, . . . b . . . @ 't .. zV . c . . ! k; 1 1t ) t . 9 t* % , . .' 1


L

!at . f . st w ; 9 . t . . ;

g' a. nt .u ao o Jt l t l , tk r . y t . . ! 1uw-. c . t v IJ t =W r i z> e ' J 1p A.z y e eo o-u s .Jt . l x (h )


i r r! !. 'k . ; l n . w . . ( ' -

u,

S1u pax 1 l a up L - lu ' o ' a;9t L g t -. . . ! j&t , 0 * %1J9p -AJ a.

!t . o4 . r -

ta a $t . x 1 . =u /14 . 4 1 %jy,aoc ! t s -! , a 0 ! c ; k. . .y-; , ! . , . au-u . o . t : . a . , j . u e a . -1J>, J , . * . 1 4: . 1 e . . . %& -.-,at . s , h e( ' . 2i < q! , s , ! 1: . : t @ . l> . . . = * . J J $ w . / L > . 1 I at s -z Q. . . * . c ) '( 3 1 * . . )
j

:t . * . . * ' . . . t @ .

-! , : ; 1 1 ' . Jt . J . , t ! !a . t w , 'u ? -a r . , t . , . e4 . p!us> (b )l pa u wu -j ' q a u t s -s . . . t . u jM onem y ; t =v s . !J+ a . ,o :M. . ,t . a sJ .a p %! %ju . . . t ,. pyJr. . t . z t )(v s - u )a ao a z -ae $p. u .j. u >!u.say -(
. .
.

< ! ' %!k, , t . -

w!u z /z *t . j . . a : )
..
.

. J

2 1 . J 1 i w . z .. . k J J (i t =t , y ta -. h.l j J u . . ;
.

r)L , #( ' * t j

' 1z. x ou ot x :t r , x a ,a u r,t , J Ie. * * % 1 .I -!at t su r t ' . . s. a *U P


'
.

e* @

$uu fw t ; lA L s - e* S1L' 6 . t? :XIq . z z ku t t ba t a u; t s 1 * v - e at z . z . o Ut l. s, ' p oG ' J $, . . .w . . ) t ,u , >1 tJt l . I z Q. . . tJJo mo= . g .


. .

ze z

$ ap U a( ! k J jc j a ya U - j . . j . .. . z . . w = . ' 1 a; p aw x . 1 , t ! - ' .k : z ay t p = . L .ax Jz L X -t o t . x l l a JG u s ; l a. t C ' . . . X1


. .

a! , a . . 4! . k $ -. ,

. .
.

a w. .o .

r t uja ., s>
.. .

( i )u zta oo ' -t . * A

a, . .

u (hA . , $h A) k. . . .

. -. . -

.u ? j . .jU ; . l ju .r . k , . ,. . /t ? . J

as : JGa i o /G J
-

4S apt ; < . v ; o . t -t o z f 32 z - , 1 1at t sc , xu , . A . .J 'z


.

o wx t o. ! e. . 1c . ;p O . z >t . 3J5g (? ! y L.)Becok . -b ! ; t . =* %!ae l : JG ( . J ( -. . t k. , . uj . . , w! t > &y<, , - - JG J t L * . . , , aL . c J . at x l bt y bes -l . L ( a t (u J Bel l w) l l os c ea 1!: ) $:JG t . l -. )Bi , gp
. . . . . . .
. .

' . .

.! !e l 4 LJ . .. Z-

1o ow .

r s p pJ ! ' . . . . . aa at a . . tk : . ,
.
.

( 1 )The Qu el l e so ft he Ni l e By W al l i s Budy eP. 30 . ( 2)L a Rel i ga n Eq yp t i s nne By Tno nl y.


.

s s J ; ! t 7( rl r/ $ ). . rz c i .: ' w ( r) - -yi :. . . , . 1 . 1 k s J a e . r( t V$ c , . . )u ; .y , . -/t zt . t , . /$' .( : ) I . 1 1 k ! l ( e . , . x x .( t )

. k . r. . . . .

r1 & y <j A ;
.

q z. - - <; v - IJG k sw t l l . y
. .

. ! a= . mu J -$ . z J ax J JC t -l a1 G ! e : au jt d w x . l( z > ..( 2 z A 4, .
.

J '. z 4u r . /u ; . . t >!
u s J ) 1
.
-

Us t ' . ' . w ' S$ Jt o . w ulo. . t . p V -,e.3 e . -

t . s -PheI bes
.

-1

$as c p1 0 x . e . z s 'J b Ga n . i 6 :u

!3 t =* SjL a
-

t ,z . k. : s et ur f u* o u . .
-

; , 0 . 1 ur 'k . c z : aa %; JG a k $J! o u b k t ,ta ,xJ I o z t wt !u pu ' o oa . y Posok ,Thel bes ,Phal abes

a'aa ks !> t J I Ju s a ' z!a-'&' ,' - ax u t zt as ak L t t -t !' et ' s 'OJ # % (tt) . $t k. . . J ! 1a:,4= . . . ) :JG . - .I Z. . , J 1 J. 6. , w. 4. b t ! s. , ! $
.
. .

Pel bes :owe G p'. t ' . x; bA e' .


-

'j a. w g aa .J. . t . ' . Lt k . t . 4a .. l zu c zt s ' a (a N !z u gm wl # La t . a t , . . w- . J . .' J ! .!J ez a * . o , ;1e ! i . , p


-

1l . . , .a , ! .wa a . l I$> . .J l . . t . us, . a q

UL Q$

u-. tJt -. t. . t aJ. . oa 1 1 . , . 1 JGoU ' f aa . l G . z * %1


.

(h )' I C0k ocok ! ) a . . x tu j . u sg. p t . = t pw k o. lw t ; a


,w t !7* t L1 -$aw o 1u' at. y u u e /. s >k yt X dl l t . . lg'o oa u r at X !, X$ .Qw J %; : JG ; t . . ! N $u s t . pt . . ..u o w w p* !c . w up e L r ou is l
. .

. . .

. .

: x k: au sua) !J% o i t k. aau ea K JS -P SS Ju e a t t s aa e . t l !%z . a k. -j


.
-

us >a

'k t t l i .d

: JG

' #

Nw . z ! e u L# G9 t t vl < *1

e. * -

j t . , s . ' %lu. p L. $ -, $e t ' . %A * l


. .

+. ac > . / 6J 1 ot +. . JI -J 4 I .Tt ao G u. . ' k . < mJo mo tz x. t oLa ' t .y a


t a ' '! y 1 e .%,y o C Z X S . ''+o a (c r gt w Jo L ' a J$ xl ac z x a t L U t. %
* * @
..

c a a. . lu ea < : z L -3
, x . l . . .

!. J C -( $t. ( sz ! j . ; . < )c z wsz%;lu z . u i( h ) ; ; -et . . .


.

!*

'

i l l ' j
.
.

, ' l . fj 1 T
i '.h ) ' 1 , y
l ' !

I l 1

j ' j I

. uu% .. k .. j . .. j ' c s h a :Jb p wa : ) .ju p ..o *


' k , ' .' ' ..' ' ' -

.o . . -j 'cu .$( . j . a .. .j. , s ; . . )

' . ' -JJ; ' ) . J ol ' ' ' .


.

l . l .
.
.

i j .l
.

l 1 J

- D O JJ - . jJt .pe jc . k . t x z.U?J - t t zU . jt . j -u? .z u ? 4 * . r /o 2$jk . d H . t y . X J JJ

' ! ' ' ' ' k ! 4 -: E ; : 1 k . : ; ) ; : , . ' , . 1 , 4 : , . 6 : ' . , ' . 1d k ! z i b t . . rl . Jt . . t . z ' ' . J , j ; . . . .k , . , .

4j l 2 7 1'1 I' 1 ' q l l . 1 i . 1 ; 1 ! l y ., 1


i ') l
.

OS . o . uj . J .
.. .

w. q

. , x z4 . 1 t /b Jj j . Jt j (p j . . j jc) . w x . . j; . ,,o . j . j t . . ! j.
. , . . .
. , . ,
. .

' t J: ' !
,

g .

L ) r t i i

t . > . . ! 1- , . ! , ' .1 ;' . . : 1 : : . ! . l k r , . . . : . 'r ( . . s . . ) e x !Jt o . p * * . # j: . i . pt ;( *u . . p !rt a P ju * * $k i - lJ apt ; e . & * YJ t . , z x4 . . . = . . ? ..t : ap > . lu s . l $ 3 . lA J . U! $ t , b e$ . . 1 ! t . t jz t J 9 z) ! $ ..t . . 7 9 . . : ' (t . . , f : .. - b. . 1 ' , . . : . j, lx. . w= ) , .s le! k a . l j ; : -1 !k : l t :0 , / a k( 1 Ar!)4 . : . . 0 e $4 . . . 1 &. * 4 . , Xyj
.

. . .

. .

. .

. .

) 1 j 1 1 1

l .i l' j l
?' ..
, .

i o z ya ' z y j *
..

j. . j< . j jy p ap < . .o ko . k : pj j u . q w u! j . w aj r . ,. *
. .
, . . . g a. pt a

( . , %. k J *e 0. . % . ' jJ. . Uj
..

j j . . a . .t .j . j j . . , . . z aj , u z w . ,m w ya , e ; j! . . u.. -a o , uj - $k 9 o
. .

l 1 i4 1
, '

(j )

. , (h Avh )u. w
, i l r l t h

e ** *

y .. z x

w, . uj . j y ( . ,4 j a jk ) s.
.

ji .j ( 1g :$ ) 1 .i . !( . ! i 1. :
' . . .
. .

t, ! ' ..) j . ,. i ' ! . 1t. ! ) ,

4 ) 1 ( -

f ' j . ! ; . j < . 4
' ' .

I . I i. . ! . y ( . k I : s ! r j 1 g j . j 7 t z. # ! ). , . : M j . l . k! . .j ' ! j 2 . , . t .l . ) l : ' . j
! . 1Ib .i

; l * t :(hhto )k : . , o
.

d# a . t x

a! 1 *jw U j
* . *

tt . -w ; xl j a. % . * $j ay y$ %. . ..

tr

tt * -. x t j ,yw pj zF t * . a # . x * . 6 * Sj . 1 . t . * - e **
uU ' A; $( . ) ! Jc / X.J u . . , . . . .

.-J' ' J1 a. t . = . ' * S1 -* k. a . t * . * . ' n ' *

.p

c, . 3 m w z . .
.

. 4. ( : ' r. . . J. 4 1 .( -a tZL u )' . a ox . +-a


+ -> $ a1 Zi . . . 't . e. g A G * ala ( x. . t 2 z' -l t +,a' saa tu, k yoal s *s i . . bu . yaa x :t ; . t . . . .e uo . #
-

. .

, . t l bz j o ) u ( a 3$. y >i r . /k, w. . lJ. le .1=b -4 . 2 . . .. . * tJ . , . sZ , t . . , 'L


&Ll ' t . - n. . , ' * V s a l> vr
'

eh e . #

9. . w0, %J J #1 e .. -

u . w t .t ; . i . . . .p . > o

3 - .t . tt . l . -a ,l e o: ac . at ) 1 z , A 'c ; u . k . . xt . x ! . 6 , . . . ,. s' o y t .

4 J J G4 . j . , . ! .. l a %zy ( jw a . o
-

. u . f, a. $ tza . e #z q ou. .. o
. .. .

k p, m

t . l $u . 4 . r et . H 3.z l z
.

* .p t , ' . , i d A( * . * ) a% ..

&1 k .t )o , . w . !L e $ . <j s w. . . . zs!


.

t 4: .

*-

. .

e ' : J ' r

Q.

. J

. . Q ' e t j . l l .

- z t ' g! k -' : t ! > '. w . . , lt . , . u a - $' .. - -1 ( . , J . ' . $ ' . - . .-

-- ..( a $ , . 9

s l . ; * r , . I ! . !t . . t . * ; t . . t !

# ! . , . ; , ' f b t t 4 . , $ ) k . $ ep *
u s tx a

** *

*
.

$ < $ . i . . . . * . J . #t o
. .

t 4 . $c. j ; . J . . . .a!tx . t ;q sj o . . ( j z mmJ . 4e %r A, . J l. . # J> ajt o m L 1 1 i - *x : 4 3lt f a u -J#6u ' k z ( + . > ! a)i t t 4 lI. . . , . Ol + z. z mx 't%. p ' z . 5 - t : : , . e+ $!z mu s t k o a h . . c vo : k a. x l t t sq . ' . w . ; . w xp vmwz b p ut o a. . xx L ' . J. t ' , rr 2 /. . . 1$x u 1 p( J =. -t >. . . ft ; . 1 ; . .r 1t : . . x: w Jl . )(Z - $
. .
. .
.

. -

.r Szl a: %X$

t : . a/! -. -- ! . 1 . z - -1 t ; . 1 . . ,e t ; ' S!u fr ' , 1 a c < . . -' -1. . . ' ' -. , ! Ap . s . ' .J -'
. ,

. .

t:

. 1 .. 1 . r au i ax ;c r x' a u. , w u 6 .o..v
.

1r u t p . y. r a- a xc y mo ( u z sb a u. - c

t pJ . . 9k y t a . rz a kt t; a . J t xt .! aL J mw w ! j a , . u
(q yo . m r sb( .
.

t ab ct y w ' .) :1 . A. * je t ' y . :
. .

g!amxl - o 0a . w * al la gt . ! l / yo j zu ,( . .! z aja t s -) ) :1 e t > r' , >l afLt . .. . . , .a


.

. ;. . . .

( . y pa w. x

' -J-!0. . % 1I s. . j L .a awz J , 2 $u ' s k a . uu pa * SIa9zk,


x .-

.u G r k-/ .

i t .( * . 6 % -t -t *t . A e3 * l J . . . ,
.
.

p .X j - ' $p & kk* :$ J t 3t , e x $'.t ww. ( stn .O. z e. u z u -. , U t c* l up u ': G ek ro U '! 3 a m! a z os a ks ' ' khe l $; t A J# ( ) !' ' : t . 1 , . Jk a w ah= oz t s b (c7l4 . /ft -. . . ' L .Z* % Xt t . ib a a' ( . ( z. J g zz t :l
.

1 , , ka !; ax w UV o' . -t 2 . 9- '

'

kko 1 !r a x ) !u r d. k ; J. ) ' *J e I1''


:( . u . , !p t . r * b . .
.

L l a . a' t o t . ; le-l ajc z 1 t ! , ! ! ' , ,.... - J1u pt . . . > $ aJ( : h 3 t . . x 1 . J) j ap G c. . > z . 4 hc at . zk xz ay k cz lI GG . ' , ' l Q . b t aj a#Zt . . ' c l r. * /. J. . : $ 1 . , : * . J
. ,
. -

. .

. .

.
4 J -g . z.
-

(h )

v no a q ya

jj .

wa c , j eu . t o wk u'ata 0 mo '' 'aea t . . a . t /!e t wu . t >Jj e % s. , 31z t >r %. J$ut p c. > S ajL ) t f %p '! , 1 6t : u t . w!t o a : pU a3 1Jz . 1 u'
.

p mw >u -

t t ) SZJSSa l aiw u s . . (k z e-, : w a ko ) o r .pu . : 1 l t 4 a. mou p


.

e* * <W
t

' '-' , X .ul . .. u . . j . .


'

J , . . yj t ; . 1 . u u) !c. t k r e L . , w. x ng .) $. * 4 Na! a ! . >w j , x m t ; , . . , .Jyt )u . j. k( . t x .z .< . s ,; . . , ; l . . . ,. t . , . . . j o ( a..j -1 y oa a ' u , i ,at s -va J j x, . r'a,s . e * a t ) . zg
w .

2. , l o: t, a. A( + +. -

zx .- u . w <a ) j .L . -k . a; . % N. J ' $ au ; . p . . ( * +' A( . r z . . .


'

, , t o . .k ..1o . za
4 # -

r * u ,e . a . r *u e

1' CL S -z bq ' . .
.

c , A VJu ea t u , v lr t a l ' ' ' ' t pk : ; t s -:u r . a l l a (h ) .ost i !( . J Jt i J!A t z , -u ! J t . tou ! ? r . . m( (u ol u9 1ot , . -) ' ' a a pI
-

(t . o, , . > L l k . I

'$. . j sz + . r :, k % ' 1)

k z s . : . a( ! ) z s s aln
.

tq

.ax. t * . , j -; a. p J1 !8 .t . . a 3 e. .>
.

#Jt o ol a . % J-$* @ 'k , > . /L * e . d J 't a k ' . t 1 . w %2 t ) P I : v s e > . o # !u z m. ' . 1J . y . q :- 1 4. 1 1 t e F X JI . 'r# d p z t , -' z a . : , -

. .

6t ' +.au u..,z-s -. .

&

... . at !t ) t s -t -: ; . z ul lL s o. t o x-r l. e e. ya xj t J . . ' . - t . .u n . .

' ) ,

. .

1 lI - - p. . .a' f& .J . . z . tt ; l . . -z j a' t r ' , -e i4 . , . , ,- a ( . U1u? aI ) : Al . . z !


.
.

t k . a , . s . # . . ki 1 oal $( G t a . x a t z u' - * +' *j


. . . .

(( m . . * $ju . . o7 j 6 j. e j u' a kx . x( . & * * + a * j a , . .k a . . i ( s '- r . . ' * ' ' dg 3 L. . . /..) U I ' ' ' . . : ' Q -a k . r . l t . ; * , l o . ' t !, . i % . &1twy. o>. . .9c . oo e t ; . 1 . . . .< t . . a -uua aZ#c s Qlo. v t ! gj . y

M JZ .%. a ' -' -f . JJ-!L - l : ) . 1 t 1u > * z= j t t x' 'c u x .S a J1 / k; X!J $rt . . * .L . l . t a; t . , -u J t fw . a . w pL ' i . . -: t , . -: ) U < . . t3, . ) 1=A > . ' 1 *
: ) L >* %l L ) a. k . * . u u zU1 aw
* . .

at l s u V. l oC t * k au v . . . . L . . ,X u s # t i A . Z e t p --Nt uz . u at ; . i . . . . y. > j -
.

( . m . P Uju : j f j ' . z . 'u 4 . +* r s r o( Jt . r e Jt . r e2r ' A 'j ) sj g ek . * ) e ju . J ? jr . . . >j- >


*

(h )u , )M . . u- #
. .

ua.. t j . . 5 j . . . , s.o au.$ .. . .y e e . . -. .

. o tu . i r4 ( . .

1 &.+. z %

s . Jt Gu . i 1a
.

X as
.
.

1' $at s -- 3

. , . ; 1 . . a1 t . . :u p 'u J t c -c. . l t fL u . . i s. , a '.)< : t xo A 2t ' . ) . .r z l g

o a . oo $ z. , , . .,. - at to , - -; . . , .t ; . 1. . - a* 4, . , >. .) . t !, , .x ' Ja - # t , . . t a . . . t $k : a1 . ' ) 1 , k. .. . . c . . -a! . a 0 ! , s . .. 8t . > a kc . z a! .!u :a. ,


.

i e . . . : . u . x . l jz : t . l : 1 IJ .. x j j . Jj /!

t w &Z t . z >G a 9 'L c i Sx '.A J


. -

-l a . Z .u ' : . l t f O. .. . * . yr-' a !- A
u , l . . . : 4t -- $ . k . j . ) .L o ( at a o w o( 4> t . o . . . 2 * * * d * l o . . z

L-t a - G0 ' a

a a . k * t , k. t tN . j
.

:e ..,

c . J % .k k. . Ac . o t 3 ' : . x ' 1 . . z 4J . y n o u ot .Z ' Ic p'u oL $ ao 1 , gw U - a G. . , %1(h ) - .o

, .e
. -

1 7. t ,w
.

. a , . . t 1 . .n a . N u c , ? h . k! 1/ xz ! 9a :.. ! t . ! !. o '< : $

8 t . . > ' /. ) u , . o !(1)< k . t . . ' a ! u ' , u. $Jja . -1 yt 1 . * +a kt pt ri t


J..- ej e - uy . ja yj -u. j $; . a . ! . s . t jy n . J .. . 3YJ &. ,

i . 1 ( .

i l l h
.

: . 1 . : -

A% R J' * J2: . , .w Ye.i * . j . , . , .


: J* L L (t 9)ct x. m!ujFQ! ao ' J -E ! o V -!J * %
'

L
-

c j so e . . q'
. .
,

--

'u 7. x bu s Jt b ta ar p0 v ' . ! . J-, ' . , ' so e b '' )


-

. , 2 , * 6 , t . . t t , w . - u - r> $ ; M J at . s < oy ; a ao y e t , . w . . .( . r 4 ..L a (c .u z Aa ? . !'. L : 4 # - t : P . LX Vl . p 'Jt 7 3 J..e. /r Z ' a * 1 : t JVa 2 , , . . . . . * Y.z p &.+. # . t . w. w, . , g! Jt g . k * *t T J ,% , . . a.U u. ': u* ,. 8 .a. s : azp-,2 *$ * aW + + G G . < # e * pt . u ( 3t m. s -u ' u '. t o aw . t Ls k Uu s p z ' a ? z a? . 5 a . . p ' - 3 lz #o * %!u 's ' ' . l&* . -. .
.
.

.. .

8 '# %e t ; e) . - ( : ) ap a ; ' at . t . t , wu po uj 2 ) . t . . =' C C Xt ; . - 04 ' a L : 1 ! $l a u t zs ' a. 8t , l . u l . % u i -p e p p. N$ ' * $u jk t . t x 1 a ;z P l e Lga t i J) . , G , , - .k s ; a lu p l. ws Js. . l n( : ) f . l kt ) t t %u


.
. .

. .

. .

. .

-.

. ,

( (J J#
ly r e'L o J Lt r ; t s
m

k sw t j . y .

: o. v . t G t !u yt r <! 1t m1 y' s t . f uj p t . -

o . . at * . x t 6(J t . . . ! I Jp (%x . oUy . . at l L ac . pp t > . .)

, .. ,

3) , J!e !

!y u w1 - a:, . 2 -!u : 1 i ., . : ., . , k. ' e l . . , % jt ot . . , k at . . s -< ; !

t ' . ;<e q a (k . e y
.

>bu j f d. A. e 1a a . w. aa. ) u . p sg t > u a' * * 1 y kt o . /( : j t , t . % k ! . t l a . d f u l 1 u' l . , k > Ct ; ' . tu z w v v m - uj k . oe u . ot = J. 1: a t . 1 X .1. .Zt . . v J1. . . ' t p u< a -y.t p g . ; : au . X-r 1( t s t . l . ! ..)0. . . p. o .L . s m y' . ) N!aj) )Ja a L .

t tUJ I /: * SSu . t +0 ( J e .
,

m m a; a( J OOU 'le t a , 2 $t . .. . :tl ot !c s c . * e * * * et p .


.

$ as
.

1 & m A2 *1 '
.

I t . J! ( . Iz v o . a: Iz! =z . :J . . J . >t ) c. 7l a
.

( t)z,

o u h z # x 2 b J. t . J !y. u .k. . t . . zc , x . ,u. ,s y . $. , . < x


$ ( V/h )ct . . . w!:1 n . 2 ZL, ( 97 c t . o) l . .. uk . . w s . - -j axi $ t js t w f ujt u ' p . j p( ! ' p )
. .

( 1 )The Rowt e oft he Ex odu s


.

YA

M r 4 . 1u .
* ' . . -.

l< lp O -' M
. .

u q ' ' '

o z t . o ae l a =. , -. t ; . & . . .u lk e .t . . >U . 2 , . , t e Z' J

u # '

-. .

e a * ; l o , . .u . jut . s * . . - . j. u * , . , x. . t ' s . > . o m. * Jai z >' a ' L 6 ?e t ; N !a . t0 . x, y . .


.

1 ! . :

1 , $

1 1 1

% 'w e . . > $L ' u rn ' .J C@ >


.

j J ;

1 a . fL
k
. .

!aa t IJ t u a. t p . vc ? aJ . . mt ;. 8 t ' . > at fu /A ' -1 -X t & a . ,:g ap a A. / , G. + 1 . w a. . u , J 9 1 a Q' . .( : a at s J>


.
.

P S1 z 1 a. . t w at . Jt . , e , NIL : N X aaks$ 'c sm' . . m aa x. J .t . . . o


.

zo '. )( . . >z v . t w 4 Jt .t f.J s l z a ' -- - ' l a w x h j$o . . t . p JL V3 e $L U Z. ; pz l . z Q $c . t L -

L
.

$at t 1aw. , '

$aa - t q J P L $. t . : : 1u os . a. w, 9t t . x -1 . m 'k : a 4J Le e t . . . i: ) -J I z .X . %a' ea pb u ' z ' l z > .! o u 5. . , *u ea 1 : -1 . !e Z I . z ' r> -:' 6& o b7 2 -. b ac , s !t , w L g !. ' . , , $! J+ s ua , e ue + @ a . k yx
.

. -.

. La ( . t .

y ( 3 .

Iao $ a; a (

#! . #X @ ' . b J. 4 t . r ! $t : . e
. .
.

. 1 J > y. , . 4 . $
. . $ X!
.
.

i t J z >. 'l y? . .

u- u. x . . ! !! a . pz . x J
. .

=' u ' 1 zx . . -: b ! az U!J + % . J) :( !!/ r) carX

J S .t t , s :y.Z . .. o b -a -$
*
. . ..
.

' $a - . - u - - k (( . c . , 1a. z , . p
-.

. . , 94 . m: .a r a %; y x +. . J . J ttL J k -a 3 a . .

tu . z. . Jt +: at . ' rz . p: y! -. . . gJ c

jJ )

. . *

e t . o

Je aL . > l' -Q a o o u s .. , e at . s --r s at . i JJ z1 u . l ' 1 r a: ) t s ' a (k ' , s 6 y( : )' -1 . #Z '' -' S . z . u X .a / 6 JA


u

SP SI0 . J, 1 . *. t . . ' . J &-pp s l> a (t o - U1J -

/ NL

' e ! . . w N o e ee W P$ s. a $u , o b z t . u1, . . . . !1 a1 4 9, wx, > 1, . <k : l e ! , , . x N1 -w k r t J . , t a a #a . ; . ! ! J. , s <zL p . e . J tL . t . . X . j( J r a $ a: ) t e i$


.

. 6k . . xu , aw x () : a aa-

z t < e $ %

z ! * # l :

ts

tv = y y

( >J l x. ! )vo -( 3 v- : >y


; . 16t J l . *h bk * . s e aa c sal l p at !, +iztsv,,e rxu !su o- p t
..

u ; aX 4 1. 1 -. . ' 1z+' r 4 uat -. k


.

' : t ; t , . : i t t . . s -t . 2 a . -( . 1 -o u . 0 Y. . . y -lu p

e %t q a: 1 a . # -jp'. % t o s o

al
-

- . JGa ( ; +../ l . . g; R t * . . ' . ! l a. 4 2 . / , 1t s a w. o< ; ia. e . /. a -c r s z a ,$u / ' xJ ( . =lt f a. S #j . lL z . > c k l i . zc su.p t. l f J a2 -J$k s : xt pt . a = ltt -.
.
.

L 1 or )u $ % Ls ' . z . oe t . . u p -4e i . . . t :ZL y N . ML . A tU S ' . Ft . . .V . t u (h ) x J : -j:, a a. J a sl . Nj u.r t l z t ! !1 J u . uy a ; a ct o h z =' u .a - at


.
-

. . ,

. .

o. a *-6Ow . x-

u s w x y t. . t s -a#' lU J G<:
.

* w

' -4u : . . t l 3u L L 2: ! a aJ -t .

A : t ja x. ' l. . . a & ' ! a J, v . . . ,au t -t Y w ' -. W. e -e


a& : b o/!w;. % L a a > aL . A .a #!u sa ' x ka W J!p t ljq yo * 1 > ! : ..s. . i . t laal yko t ( (y ) p t t . !aaw. s skv - vl . . i a ;( t) u$ l ap :r-<.c r ' u ( > >y -1k .. u .u s t ! l -bz us -u:
u

r . , u

$&t

o. .

t p. -, i Q !%J u ; : 1 a a S1z t tu ' o . t a . -t . 4 . 21k L - L .z -. . :L $ w t o . y tI 31 SS . t a ke 'Q ; . p . w. y uu. . p w . Ue . . O ' 11 . t .J t * '1A ; L uu p kr t p ul l U Jl


. .

. ,

. .

Lr u tJ ! Js s xtc n. . y .' +c . . fL ' Aa. d J-1: s 1 a V -!ak . , l p JA s . . t > a r # -o w 7> t p. z . , Nc l iu , ' x . z x> u Q -J J ! ; 1 o . /!
I. . t pe $( w , . 1 3 . !r N z> us - -: . ' A y o . -y . x l ! a s 2 ( ' p J # ) ) ( +. ' Ju -c . Lt k -t q. 4 X .J t 4 3 ( j . e , e 1us o. eb ' -. Ju t -t . : ) . r . , . . #' b( 7 ( . : p f : 1 . , . i ' . . 1 - lk j , . , ,
. .
.

. .

,.

F)b . . t:t .( o r! -bt = z , *' ' ' '- ..,

. i, , . )a .. l b( 7,2!. wx (h ) ( AA k .
. .

: bV -1J u , , . z *u . s . w . z *' k ; . z *( Y)
.

(q. u , w)z ull a J gJ l k a iv. m xt r)


.

U / ' ' M Ja wu
I L./

a) zv ..1- y .s $k yyu ar x-l jut .p a' . a u'al .p u. . g$. s . ' . s va


. .
.
.

. >1 '1c. * $u -: . Uy : ) 4 * a .( 1 )t . , l $( z$t x we JJ u o , / ) . A = ' 1c s Q1: A. . t X l rt .( . .


c. x
.

es +:. ' 1z s 'A b w t o oa '. r a ' =I as -u mm ' a a,z u'! . e !Jj jJ a k. . u'. . t J au , . . w y t ; . i ; . . .ay La 1 . )t z m t a , r; a k ! .a jk ' r w
-

-:kt z t j, a * . j JLs . wu

f .r- ja' z z ) $J +j .
.
. .

j a l * , . t . t A. * 1 u ? * g k . 3 . * u ' uc p . yu . e j u d * . . 1 * . * u * : o . ' j ' u ra uz l l , ' f u /j . . >. J J j j ( t ) .. . .z . $ j . t a z . , . . a ! j . z . uo ' 4. : , . J u t .. . . .. J. J jpo . 0, . u . e u . t . . . ! u


..

w ,,

1 e J1 -f OL %f #X * :
.

( r ) 4 ' . 4 -A Jaay r a go sJ u j Jt . : z$ J+ ' Wu .f # f p x. e ot - a f* , , + *' ( 3f t > e-J 1z k . A . J+ *1 o ' : ' * *


.
.

. .

( t ) jave' # ta. j yz a ( 4 ) . . . . y .J yo .. y (k 4& A. p a aa/: ' t j . j . u . . ; j oj-r A af . . . g . L ' 1 a- wl r2 l . . . ' . , . .2 ) .a 'J f> mu . x :j l j zj ( 7 ) j . 014 s. ;u . u. ; y ao a * ? a6 .
.
.

a e , t * t l yj eg ' < e J ZGoat l j gz u * l @ z a * j y y ua L: Jj L ' e >: 1 J j j-


uX * . ' yc pz e . >wt J ( . t az . . o * l j ,Z . j u a, Jau , . W* b, G( o % J $V j .( V ) ju e . . . u , aJ l a o zs 2 C t . : c , a t s u s o ea > J . zt gs u . o U s! s t x a
.

'

:$ :7 74 1 ,: a- ( r)
.

, !: . !: a *t . + . . ,( o) .)
'

. * U > oa. w( V) o A

rh

Ae ** y' ( > 1 < e lpu s -e t a ' < uJ k s ' . xr t ; . t . . uj pr t w ' k : . . 1 t . 5 . . . . , yw ' a . U u$ u' 1 < $ ' ,<* ' L, , w. w u' . < J J 2!Jt x ' b' S1 - 4 J . 4* !u ; a j G v ' < . e G up e. '. 7 * * . .: t ;i : Xl l CJ-Jui v .x . 9. U ,, u . . Jt o o . ot wa o w kc . t z. x l l t 1t; : . . . 0

t uso nou .

u. .l( . 1 1 k d l t o

. .

1 . 1 k : z . a' t , , >, . > D tu : . . wre 3 ., , e . . , . pZ . t . . .Qu !Jp e l a . t u$r j yo: . 1 . . . . ! lA m 1 *


-

. Jt . , . . 1 . 1u ' . l 1 t J . .
.

t u v . % cl a Lu ro z yz J. 11. . . / ' t ' , . w 7 l aa m. 4J JA . r u s . . . . : . wt . i ; . - o t . . 2 .: . . t t ,=' ' sm ' * $< U -* 1t -q -k -J - p$k k . : . l o t. . -k s . . ' m . . e ' . x :4. Jr G' $ J( -. k z p t a at f v t l1 . 1 z ho c , e ' l C. J Cl y z w l au . JJ1k x s;u p 't ; . Au x:
.

oa oa
.

-- . ; t f-

$ 9! , s . . , ! 1& , , , . . . w .. 1 ) a. -J $:. . >. . tu -. . 9 k. . . . 11 ! . t > .


.

. . ,

(h )z , . Hus --u.: . >io u o n . w . . , r * Q' A z, DJ ' .a


.

kz : . . . 1 $, . J t x u.e t : s
.
.

t j o at ; a &.. e&l. k j V J .. t opr JL . . . . . U1 az ul e @ ; o. k : . p< ; 1 we k : , r * -- r .& - : . * 1 - k; z . w -# . . . $ t) Jt wju . - 2) '( ? *j A. J Z Jj zj go . tu j t , . k r . J( p wj . .

t G. S r t !t y a t l y. Jt x. . . . $ : . w! . t l

' o

l . p uw L >.. G. . us .
.

) tu . . w . p .t ; . . . . %= . . l . ,u e
.

..t u . . w ur j y: . i ; . . ! ! oo z : 7 r' *

z a u. ,J j4= -. #c . t ' w > . .z 1 ; ' ' .J # - . l a t. z . . X1 aQ V V .I .. t . /* $ t = . $ !U w . a: , ! . . . 1 !4 1 *. ,c , t = . t >. . a # t > J$ % ? # . h e ' e . e e h e *e et e< , u , t >c . t > ct . , 9 * : X .l: z t a J . b
. .

L, . w . w u'z e t . t ;l aaj zk ; , k . r )N z . p aa woJ fy . yau s u w . e . je %) . yc : l ! ! $( t r: . l $s , . . . sa . ! a . . k 2 $r, y. : i ! b< : . . t . ! l a u s. t 1 1k : z , /p t , a . . v , U1 . . , 1 ) z . , z o x. .

. .

-.

2 1 81 J > 1 5 G 'J t s ' , r %, J ! . rj yt au s . . e - l. t 5 %. > fC ; A Jt S t Au : o . L ' kJ b yb . j 1t 12 '1a zb A a ( Ji ,* ! c k/ . ek . t i l 34ue t a ( r J . e.v l l t xc - P Sb ! 9r .1t w tc t g!u.. J!p t s t xc a/ : . L < Joa t .a
.

, r e-o -oa . -$ , (i 0.)u r . . t :t . ai a t sa t z1( h ) . .1 R Vi si ons E ,ParR.Ur al i on P .92 .


.

TY

J. 2 . - c C ! !. ' , wg (V La J1 t x . t . S1)a L . J su wa u( . *a z X6--t -%! pk r . z '


K * *@ . # '

. . u . z . (h )( avI: . , , . . . J .- ) u,
.
..

u ; z g JW k N$1Xt . ' . >a . m J. $ 4 1 . > J k ou s . . x . 2 = . ,z f: ' =u r ' S1JZ W l Jt . t . 1 1c k zb z >t p. .u . ) Qa w. a( J. 1J - JIJ. I


.

1 ,

!L !u w 1 aal .t J zk!
. . . .

r a 3by> Jt -*! 1u k ,$ at . f t 9, b ' 1 . -$A 2 Jk : : p aL k z v o ' o ( ep u . , w . 1 7 t I i . . ; p t . f J 1, t -. . v t c u , t l 3 jt >. L . J ! a


.
.

'

. . .

( (U. . /$ ) w L s g ) f : ) , x, . J f a l a kka ;(L J b )r j a( . Jg . l x h. . , 4u k . . , . 1 x J 11 J . a


' !J$voa k ( t )( (cya < . o , ' ' rLz 2 -o y . b) )c ni s, , . -g . , . r . . u , : . , .r , L h %#ui a ; jy-ux a ' -( . . s ,k( V )a v ! at s -jJt -. & . v, 1 . , 0 y ;i .( . ' k; .
.

t a 1k - k' N ' 1( 1. t . r, - .1. . a x . pta . er t)JJ . .


.
- ''

# .!t . aa
-

t ;. . . 1 4 c ) . . y,

J t ' J 1 1 : ! 3 u. . c ( , ! $, . , . . pa e $uj ; ( . s . pc e ((t c . a l j. z . , . . a) )k 3 -. L .J , $ J-t al la z v t ) t u( & ) %1Ll . . $ u ;: . . . . * %1 *l a e .!ak a . . t . t$ 1 3 2 , . . 2 * ' J tL -mt w .m p1 # y.. . . . tc .
- - . .

. .

- (k l J ' %j J t a k . . a)k . 0 . ! .J . j( st; u : , ; l ! s . w. c u J Laz) . . . Ju + 2 .; .

Jl # ' v 9e t ' . * . . , 7 > . . 4 U ; e .a *A , mk : f 1w . t v #( (W , , w * JW . ' kJ I)U t . * P . .w :L 5 'V u' Xe % V


.

$l . , t ; . s !; t . J 1 IC't z x 7( s c, !- .l9i . r z t . a ! . t j -( & ,l J z * 1. . * > * 2( . . k z t m,


. .

. .

( . 4 o ! p k . # -1u y . . , *L . GJ$f . 9( . 1 r a z . s Je lt +' x a '! o. J . >. ' S1 > C D ttJ . a( * 2 '(; u J t . lj( (c y ul a. p) )(a a )t u . . u J jt j = -a (u . oS. . w k! !
. .

>2* ' $

! a , . q . >* S e ' u ) P . zj j 1 ua *. J
.

+ 1

1. , = M RP ' *
-. . .

N #

-1 7 t . , ! !, . 7 N d M e .
-

. . t xa -1 a;

* *

!o -t s -1 o -b P ; i . . . . - t ' -

C .. . .z. -

s *jM . g . . j( u * x r a( . s . u * :y u . j P ju . 4 j ! o . . @ u ; J tt . e
-. .

4 . 2 2 w , , t . c . . .

z *r

$-

1 , 1 1 h .

1 1 1 .

. 1 2 1 ( -

!-. ( 5 ) 2 -. l a. J t s -:z 0 .t J C%s > ,Z . . wJ $t tJ k k . ; saat a u. w u . . t.y. y z y . !( ! ) ( (a aaL ' ) c , a%+ y a o J .c . . z : . xt( . . . wI - t ) 1- $- !
.
. .

( A! c t . o) . >a. it ro
.

: -$k l t f v .Jt ;i . z L : ) -. G :a 1 oJ. . l .( a ;( r)


.

rr

l. . . . . *
.

a'1 w= 1 1j a a
z& .

! t :j : z w .*L . j: * * . *t *l *
*+

e /$ : J $ $ 2 1 yyv L . ai t <. , N pj LL
. ..

1 cpu $ !( , , p f !u s J. $ ua z t k -p (a - -u. - l !
-

r
( (

<J -z 1 * u' %2 -. tJ t z. m
.
.

e a t ky t a >o* bw p '< 2 $ . . eupu . $zt J !a r #!


a t 47 l l vj )y y p j a w t x! j: . . . . ! j . .
..

. .

) k . r: 1 !t .; . . a

U Z . , . k : ; ! $) ) s o o J#J. z t !k : z xb , ' uml .1 c , xat w .z,> ' ! $at s L . t ; z y + )!z : 1 -a y. /1. y >l z k ) $ ; t ; a . -. . $l -! !. t J ya x . t
.

. .

. . .

u. . . , >' . !
. h e

c x1 l t1o. za , , . . .u . i t . , : k .
we ' ve .

(A J . - !L. J a s w z$u' . z. 't u . v t e Y ' tJ -. # ' W : * )


.
.. .
.

. J k r. ; -s -. i t . l e. .J -w . . =z .. ; . . < . k pJ . t r . . , . , #t b t2t = * L -, ) ##ll . t > ,- e , . lj . k t. > a t J z u. L jr N.p ce-' a..PL. 1 .1 . !t r - .) 4 a -. t ) j l: at 2 1 9 u.. . . .


.

us

plz z a L' t uL . J a> . L ' .tz . - J. 1h. t Lw t zs l t l ls


.

's .

J w. . ao tL . z 2 ' I . Ju r k# l > t z sut a . As! c , aa . m xJ. $ 1 / 6 '


.
..

. u -I JI; !ak t lu . : , . l t s a t2 4 . b a. . u ojl a au- ( . b (z .:oD J. k' g . aa kju s bJ-l: AAJjt . r az -a #1 , Q ! xo t o . o oy mp . J1 . z > %, .l a a a . s. z 4t ' L. . !s Z2 *$J e b ttt . .. J # J . $. z 4 . * 2 1J J . z r N1 y ' t . t . f 4 1 t ,u y y' . k ia - ut p tp , o ' gj -y. t . e -l a l p' u ot ' z! .- ' . 9
-

, .

. . .

N 3 3 . et w. . ! uj k 4 l . :y 1N , . w.( ) t <N !o . k ; , .1 . pU L : . . . . . k . s$ . 4 : t x. . . V oS . LN $ . . &.) L. zJt v o ' a tt +i, z l l1 a * p h; X L 'r1 2 t z k . 5. 1 , 4 1 , *l> L o y z y z . u


-

f a Nl . k > * at + o
c eal loj t sa *. . a (t r
.

f I x*. t p a. ;e I L. . . .a A/ t * # 'l
.
.

. 1< . r #Iu j 0. %L ' a. . l -* . .i t wt i l s2 . t l t x l !t t -a


. .
.

t ; atu z k.., zszt . s -, w.Jt -. w .u' 1 , . u1 6rl G' slu z l t '' t 7 t l ,/t , .. . . , . J -! . t ) t t w : . a. 1 I 1 a ,, . . . >l a s 1, Z ' z Q ' . ' t a lk : , x )t > t * U * e ' Y 't w e v( . e c w t k a a a (1 A. !J , !( ' . , r ol t Z3 l , w. . ; h 1 ) * > A l . . a t . .a ) j . x k a a (r t a . .J.. . :z .
k
..

. .

* uz . a .z % k : . e. r. S ' b a ul l: . . . . ! b - Ii a tk % .
. .

. . u-.

X 1 . 1 * Ls . l

) 5 1 - '. ) 1 t -

6 . 1 ( -

ri

* ** J) z ' . a- J1u rpk = -U a


Q Y I t et , *J # ! . m. * . pZ. e.< L . . a& L L *JN 1 1< t a *Je t , . *
a: . pL -. t Q * r . . ! a k
.

.. .

%t w. * .t. , , a. 21<t . l t .l 1& . 1 a r 1 1 J jJ nh '


.
.

u ea
. .
.

< t z ' t . T $o 7 . t v. t . ;a . , . 1 o at * s a ) . t * . x l 1: z er ( -Jzo :r w. 1 J tr j y e 1 . . *o . . * ' ' *L .= ' A j @ %r. z ' r uu ? . . : ..we.t pz . w . z 2$

a ** t , * < u. Jloy '%-Q F e b eu . - -o! jvp r oa T . . 4 1 . ' A * , 4 !. t o # . . a ox . t . 1 qa sa. ' . .. xJ . $U -. , t J 1u p ' . . t Jz< , rL , . a . x ' -( . J . J( .. . ,: . J
)K s ! u, . (h r * h I . , J : I 3Ic j $ J . . . .J . . . . ,a u
.

. y ac w: 4. ..u . ; a-

$ l I

4 I t

* r. e' .

2 .N o j > . aN
, z1 a a u et . - z +. o
v

$u * s u ( qih) a. > z vr u ' ou (

'' rj

at s -o n za x;Jt 7 1 $r 1 or #t - J, J 1 ' t l UU -t Jr a Jl( a ' f su . eAw X .1oj .. S$ k . . . a. t x x ..c yu ; : ' t z$K a bJ y. m y. u. t ; o(. . ts ' u. ' . ! ' t p i( U *lt t xt xa& y o 'n e a a.k * Uj< TJ$' m t . >' LrLJ . <1 ya p up, i ! e . - .1) JG JI
. .
.

. .

1 1 1 ,
e* * G

41 .
. .

1 1
e

'

* , .t .j +: . 1 . . . . ! j
. * <

c . . u . ; . >.os a . sz r ' . /e $r . /
*G J
-

&

'

. u , . t pr t ' /fe . ! ' u , . >%m 't 2 lz ro o' . . 2 3; . ' . ' . 1 '


-

g l

X: * $ i ' t e ' -. 1 we . mL . mu ) 1 ' t 1 ! x a .: -! . . * I ' * ' . . a . 1l z xl , at l: . t . . . . ! tt a' a lwe . -a t : . t * ' ' ' ' ' * . ' * ' e ': * ' * ', F e' J . .( r'r . . . , . . -. X' ' - * '. . 'r a . . # , - 2 ' . J . ' . .
. . ,
.

2'' t : . . r
. .,

I2, J. . . a t -$a X e . . . . ! $u? *t j . , . .r -z u hIu- , . : 9 ;: . $ . . . ! 1u oalj au . .

, .

.
.

n1 iu zt . w , . $ Ag$1 = .
. -

a!

. .

't 0 -r.s l o

( r 77)

- jt ; . . .1 . + . , ' jr t . , . . a : J J (r >N . I k : z p( : * ! 1 a ; Jx tj
.

t w! , ; . ! jJt ZJ s1, . . .

Ld -

. x t . 2 J . @ -a .. . a l g lp , z -. # . ! $k yo . c pa. 1 * , ' I ae l l t .! 6L; 2 . .e


-.
.

(1$ A7 k r )a t k - J2 &J l aa. .( 3 )

u-

. x e-ubl a . t$ u ! t -a , w. . .u-t ou ak ji t bt x T lsL< -a

FJ

t pt . <. y mxa t . AJa ' $c s 'u b . . . : o ' ak J#lc . , ms ' : o . 4lL . t t lz w '. . t <, t !c .m' au : ' t , . w/Z . r . - k . >$ - !M. ) tf . w7h )2 : . ,t mxt . 1. # i . t , t )a: . pk Q 3 zt s !( t z o t f u c, . e Zt zt > - e t -t ! 1 a e -'1 ,: X #$f . po . l . . (h ) a az a us1 a, . . . .. . . ) * * ' '( w-a> t . . a z . a a ' . >u c s t o .z .u . . z6 1 a 2J QX t ut ( + +a. a * ' # . * ' * ..t j . 1 r Ga l Jy . . X $t . t . , , . I . jy ) us
.

. .

. .

.. .

Je $=-? . 1t . 1 . * bc l . V' !J. .c w . u1 . 2 . 1 . . , 7 . . . , 1Ja x u. z . > J! !t t , k . ok : . , y1 l. . ,


2 , < M -

& t . pa aXjqs LL . . . . az x l 1t yt f . x up J . 4 . : 1 a (C X 1;+ t . !) . 1 , : L a. ; ! 1 1 1u'' t ; aoxo =. t ;u. t > J .. . . a ua k( r 7AtJ u 7!)2 w * . . . A ' a ;( J2 . % . , . lI t )4. ( $ , j . t sy . t . .! $u .( o, y. ot . . s atk , s . o . . xv. 7 k !
.

.. .-

z. # t * k %

# # h

s )4. w< $ !L . . *(7 ( WD. . $:! . .! I- u, .x, /1u. . . k * . Jz ua (h ) . z w x 1t . *a /p&J . ! t :t 4 J L . , -C: t 7- t . 4 . . >4 $ !u j b: . l . . . ! 1( t) ' J w v ou . . .
. .

. .

. .

r;

C1 J1 s M1
ZI JI :w t ,l t l

rv

=
'

1
'

. .I, J , . 1<t . . L -u ' oLaAa . . , t ;L L. 1b ' v t -l = o Q W! . : < ; p ' e * .! . J p' **( ) . > u ' g a oa .

w -@ , t : ce

-< . tz . , ' t e jk, t s . jw', t . ot . . . jw' 9 1 . zr t s -. $ e s. oaa -t . ut ! e. v9 oz e .* ou w i


. . .

$N Jt ? . 1 1

e l -l .! 1. Naa e oe. . x

JJt ; &f a 11 . 1 =* *4 . . .
. . . k y l all : . , t L u. n ( rI Vt!

& . 114 ); u .k , .js , k j ot i zw ls< 1a . r p . a


-

tu. J a .: k . p * U$c pz .. m 61.z>.; . st


.

J . z 1 t t1 Jp lJz = ' 1( . 1

..f. z t2 . . U -1
. ,
-

( r1 A1 t /u 1 Yt V)i u =u jp : a p +- t : au p wi aw k . * a a, .-w t sa * 6q lL usbu al av ; au t k .r r' o! ' * 1' f z; > l a#e l z / s!. t +r -p'ua t i z-. .
.
'

d . t zr-. >! sb tz l z* ' dt


.

t. ' .
'

ul . i p .; . .p u . ? ou p 0 L 'JG

k# *

. , . . . * . . l 1Ja 4 > -c e e1 Au s a t ; z-l w6 ' >1L; . J u'z ) a : . . k at f a 1J . 1U V . -t ) L s -i) h k t z .( . = -S aa fu t t .4 , I y < e a u' : l. 1 jJ X L .y t s j& ui aj du r o t s at zl %.. ' $ %. u wt u; ap J p a; a 0, r 1 2 , :C . yL -. V. * : L J 2 1A.. /1 . 1 . . . t ou ' z s w- h
.
.

r ax. ' 4 . . . ( 3a . . t a t ;. $ . & . , t s, . 1 1 t rt .z z . : . pu . t( ) t st l $p-1 awp e, . u. $- Y jt z . , .a r a et s brt k y . . . + , -( . 1 :( h !h r)a t , -#! .I


.

al sat l x u t uu s at l w z# . w6ou p a(. . . . , .J$. 1. t . e c 5 -t , a 7 k -m . . .


.

oa h .. u j x !r t ;ua m a, .( * .1 y, j . , t z j . : Je .z y. ke. at . ,; . , -r
.

Jt x . , . a t l lo l a!t x a: . o Lt t , u . . , . w. e ' ot x. uu; a . s l .k


.

* 3* % L t1 c. . w . wJ .j J- >
# z % j : q ( %

rl

K S / e RV ' r b/l
. . < a Jz t x l, ( :L .k i at . l ILs2I u ;t t $ $ J> a tx o us . .

b I

z ,

. Ir t a X .I ja
.

' = < D

J9. >a c . %. wa ' *5J . #a u . z -' ' xa l t , o . xa ' i i * ' 'z ' z t' i e . -n
. .

: z x. z * ' X1 a u>> xl q s!t -. JY : z xA ? G L . . .t ' al u x w >a ) )w ' + mx u . . zx f .t


t s.n ; y j . , . . ! ; ! k . ; jz . a ' : p . j. J d ' . > .@ . .. . .
-

jj . . . , . , , . 4 t ' p i4 2 )j 4 k . , . . ; : . , ' k : j , .e . . h a * ue

k . w usb '- ( 7. A) i u . Jt xw tJa + 216. a < : . pz pa aa l $uaa ) J ea . r x l 1 -u'< t t x, m o ' t . . s -A ! . a . b, > !, . w ' -9. , > , Xo . t . t( u 7A) : . 1, e ' . . / %> < <# ' G < z' @
. .
.

Q .l a r

& ! oa ' .9z : 3 's, 7 S l l x l a az pt z. . ;g


.

r j $j j a l yj J k u. aLL %l u
.

1 , 0 t <! 9Jt . , o Y ju e'a o/. #. ! . . , . j jt . . xxJt b


.

r L. t )
. -

z x at-- ! . p a t< t .r -t $k s t l ;p t ' . 1 # $c . .

-. .

o. -u s ;.., c w
-

y . lk . . a X4

ao z a
.

-. , . J 3 t . 2 . 3 $.
> !z
**

. .. .. 1. -1 , o. , w zt lowt / Ik a' 1( ki at x) ! loj u ; . 1 . -

JY. X1
*

>!om t : j j l j * k ' j rJ ) ' . . w J!c. . t a=% *< lpr3 * aA & t l : 0 . . a! . * :j z ,


.

t . r . >

1 . 1 a a . t . . ! j< : z a zy k * :k . . . u y. pu r m z wy )j( t , a $ j . ? y. 9 . . . .ju Ic z ru , .. 1 Y . .. - z ,J a wJ9 ) . . . t ' pw t e . x . $ 4 . t . . j l p y / a< ; ! a ut -r ,. t ,, .g , u 5 1J-z .a . , . . . . .-e!Je !t ku a z z ot o u. og t g sJ- o us z >t k I . . t o u. . . . , r . 't . ab t : a - a k: h M a e. . we G <' a . Q . . L c ..gJ J1 .
u ?
t . . s .

g ' t . . . ix k j a x Yt w y. ou t . , o . iu y A t . 3 ' o m qu / L' ! . 9 a> u+u. 'a t ;h . . u. . t c c . t 1 > A . -p < ; * S. 2 ! A 'a u. z it1 ' ' < a o z aJ . ) oJ! r.
u'
.. .

n a! ' 'uij; . j y .
-

t . 1 !. .u k : y . f . u
.

r /. . 2 1uu JJ' Jl> Z OJSu ; Ua t o x. = ifJt i< . 1 p ' * ' .A ; .l a aL> V J- V. 1 ( LX .( $ J r p a ' ' t v' Z I ' C J -'!u : au 1 )
-

u. t .. & .s . . zj a

c a o t k l l( h VA! )t ' . . wa $ k c ' t . ; - K . J Z -V . 1 ( L% .t a t z . 1C Z . V . 4 ( 1 )

t . , e : e Sj t J. J . gi -s4
. .

z : . -. ps s - a! a

., y ! . c u . , t u $ .i , . t ,o . <, t . ' $1t o, s ' 5. -6a,


( . . > $!7) U OL J( rht !' /u At D )
.

S L aL -/' . Jvv #'b au r t a ' . G. , wp 't -p -' a' l ; ! Z 26

. m' l a a wt p a
.

. . >1 <t . . z m ' at ;sa l. , . .1 i ; t o . s -.z. X u s l t x l -l l ' . '1., tt . J t as I4 3.+ 1c . . %: , . ! $t c . AG , . J, r f l . t . J t a . -w s . , e . c . , > . w u. J ' 1 t 1 at . , x i . L' : J !: t . . . . v o . t ;i .. , w a, . . .
.
.

(h )r yj
, .

J < n a . al2 - $oj kr/t . a l !s t . s '< ! 9 . . . .


-

. ,

. 5 $ : . # b %

: 8 1 t k 4 %

. ' . # # . # 4 %

4 - $ .. . x j
e **

1( : ) t w u m, , . s . > -J lam r . ,at .. p, ' . ? . . t ! l, * . e a 'n -!p L $! ' s!. 4 ) J <#* < > + uo %2 >< j P e
.

a ox ;uj ( A -i) a t . - u'j;

-. .

7 . u ac V!D)2 . w . (
'

s . . l a t v w s l a '$k
-

( r) C. - t ut ! j , , ?
. .

ui a! Z$ . w .

* 9!r t k o t o $ s ' g o. z >; .t ,at


.

J Jt , . - y>! # *- > $
ue
.

t- -! k : s at , l -, . -- u , sat , . . -a ! !. t --. a '.w I t ;p pu .o 1e t t .b .


.

. -

. J, l .2 ., t :J kJ k s. l t s ak

-t -. o, . : 1 a>. . !. . k L . Jp !z t . . . : u ( . J t xwJ -t , .
r . . j t a . . w* , ! $. t J c p -( 9 . . . '
.

' & !a, , . 1p . x r e .. t J9


.

4 . :L G y zt x . , t AJ 1 9

rn * a; a k ,mr , a ' ' b t . .t t 81, . , x u, ' J e t o a1 Lu s - u. ' $ -ax u . : p t . s 'u , , t st ;


--

i1

<t a' L -. .w' t d!: z' l a ou za t aw :L y <. * ay.z . . a, - y cx , . '1 . 71 3a . ! b


.

u yLf 'JI ox 4 x -. .. 0. t Ju t u . wax ,.: % .Luz y. ! A' !u'o zt u>


. -, ..

aA'-

p$ca . a=
.

z.z -# j,. a ar . 7 x l h?t . f J1 t > 'l . ! t -, .,: . .


. .
.

s -t ., -&. :z ut g! t -. a ! 1 . .!J1x -t

t ' l . : 2 '1: ) t sb . o - . 0 z z . J - u@ - u J; uk s . t . p 1uj4 1 t z . x & s a1 ! . e t 1yu. /I e o a+. w * ox 0 u * Jt . J!k g1 / 1 $J bu .lw t l yt l s( s s, L D I1 1* =J . ! V -c , x ' .* ., . 4w e . -x $ Jt x rg u tc -) ! *' J j. 1 . . ! j< CJ L + o. ** jk . o = > ' # .J=x t o (hY.4)i u ' . . w # *
.
. ,

t , . w.t ; . . . .J. o ,jq a . t w. ). . w . . j j< j . g j y. jg js x u *a . k ! jo y'ue* u (j ) rt .a i t . > a


. . .

# *

* # .

l k

. ) 1 $

>
. '

1. i . e . ** ' 1 *
-

+a ..J -. z tt . , . U -1t . 2 .. l ! . :( h $11 )1 . w> a . . . x.


Q*
. .

!t e '- s1t J o
. .

t . . * r l >

M* %!& oA : $ -u . t l !2 > %. w tJG c mz a t J )t . w a A*$ t

o e 31 c u.m'

t . i *c * % 1 u. . . t aj x eq a j a' z , , 3 v w +,yh. j a a ; ' sju ot . 1 rc r . u >. b .; t w #t . g y w: . .t p a aLa -t k u a !z . u zt o


.

g x t :

a . , , ( .

u v s zu '

lk z w L w.3 L w' SIukw . .

u ; i 1: s r . . e u yt . 5 -up . t. . * .. $!. . k >i . l , :(1 ) . , z .

L1 9 N1nwj l dt
fY

d eL - <#j
t . j >. 's b j J a a ; ae ! v -r
..

. t. a gt -. ;$, . . .> L Y 4 . 0
.

a ax a 1 a
t a at n N aaat . tt a a.U!

'jku . IU -

2s, . i . >r ' =U 'UG W y UL -JIF Ny >G

:sl a 2$tt V l. N. y >as om .a


. . .

1 x , -a uc ' f- !

a e. ...

JX j+ =b ' . . 1 1k l aa pj ac p mo . . Jfr t slox . % c l v k l l ( rhht 9 / -> Dii )


.
.

. A A*1 t 1l : .1La ma & le t p = '< t . z , a ; 1 .#t&0 $ s 1 . 1Z O GJ a x t t!g' ,2 J u j wa La =.z ' <! a (. u . 4. k Q -t oJ , w . l kr t w z ls. J . $&. a ak 4 ' G , .
( h ' l -t . t l t ksk ut s -e.
.
. . .

e -. z .>. t . . -u.ut . ! pc. . p . . ml -! c , a. . . -p

rL - al ( 3-% ( G 11 z ,. , $z + .j VL -JI . - 1- Y ui t f az b r wl la2$a.1 * > .c . G -l 4 a t(l t Ah )i c . wu.a w. aJe l. %


.

(: z . t ; l !) z. m
.

. ( z, ! ' . t a : 1 : J..A .

Jl a ' . x .a . m uo ! . .y a t UJ t z ' k . $ r' -t z a wk t : uc e . J1 ci u. .1 . - au o (t )ru s . k J z > 'z o( . . . , t = t f v i t .$L k a. bo at t . a u s . a ( aat z $w k L m. . k -. .( Jrt , . t a . ' . i V 4, . . t s -o2 : . + x - u ea t ..ue =- Cg- t kt .J e lo o J2 az t ; -r1Jt 4
- -

1 . 1 . , . ya wx t . e JJ G oj > - :a b (k w. wk k a xU t a'
z- p .

a l aa ' ' au . . . 3 4a. . t . t (a. . w. e* * ae. u Il a u 27 . * Jj. z . m k : . ? xJw. . ;s a X su u. ' '. m


. . .

. .

. -.

.J =* . . !t wl . i' . t = at s ! xt . 1-< !t l ! ' tae 1. uk A JL 1 w z -1. c ; '+ < * j w -. * 'L + 'tC t y* J) e. . t . ' - I:? +J 1u sx ' xt( : ) xu . ! t ; l - . . a - a. . uj a :z . m k ' a x ut --a A t l J 1 l .
.
.

u'. .. ! 1I LJt . >= !Ao ( JQZS$J% u oJ a,y , a (u : p Wt p UY1 t f a


.

', ' . t * t Jt X 1c 's 9 1 z a . u OYAJI u ya !( 1 ) j J. g ? Aa. v ( a, t . . . uk x. , aj ; . a 1 , . . 31(t a !au ' u. . u a. u r1ra . . C > .. . , k #a ( t)
. .

1 . >. . t t IJG .

..

v ' . , t j j ; L j . ; % .j

i r

1 1s U 1
. ** *

2 .w . j
-

j a

(
2

i l i x We
-,

e ++
ZI . . X) .

. F .

j# ju l uy p xjp j o ow * m. t . . . . ! jt ) . ( j j jA !w .
-

' SX- J at f $ J Ql a z
.

c . . . l 1j J ;. uj . . x . / I . J# . t w v ; ' Sl L 1 . * , . . . . !t c . $ JJ , kt . aw '; t ;oo . oet J ' . It e w < ' 0 -. u aj


oo e V

l. t . .2 j a l . c . s %j t z

1 I .0 -t 1 !: . . 1 . -u ' * !. b . t L' ( o' *N 1 f 1l a A .Xa w w ' . a )t g# -( ' 3!t' t t v. ' a . ! > u. , a


. .

. .

. . ,

p. 4 J9!. .w s4 . % .a e , e k' . .w > - ( J . 1 . . = ,. .+ . . g a, - I. , 1t ; . l . . , ,t : a, . .. i a e : . Luo .1 ' ' t. .. j J j * t ; . l . . . ,t . *' ft c . f o, J . 1 . . , . . xao (


-

-! I tp .9. w.t ; . . . . .Jt t a 1t * t -. % Iq g!. l , , .r ' Y, . , %tz u H jz . . . a . r eu'L!


.
w.
.

( . . ..

e ,r

u J

P m L . *t iJJ # l-*' 2 : .
. .

Iu . r, * , .$ . J p L > .u . e. J q et . x l j
. .

ux,

t . , . 9 . I+ t a ,o j . x . t zJQ, . * w ' . > t z . . * ' 1 . , * . . , , 1 . ); . 1 ; . . . ! j j %. * q . px t g o . wa z :


.

. k

.. .

@
e
.

1 1
. . ..
w

: j? * * a kt a JL

-. . w >.h . . 1 Ts k o*
.

e u . .

i k ' 4( t J . .) .!a , * k! t/ t ; j 1 N .: 5 . ! . )t w' t . t J au G > x e < Fle v


.

e. N

u c . l L

aaw e a yu ; 2$ a y. . t J $y zt 1J t . . . .y 1 > k! mc. i t s et . . t . a a wr -z ,k . l $, A> ' u't a. oL w.j . oL 'a u - U .; Lo z s wj . ' a J t;. .j ot ) %j
. .

*
. *
,
s

. ) >

) . :

w1 . . t j Jj ! ( ) t x xa ' u( Ju . j, . j . x j j
.

. .F ja; aj j at x l j, . j . ? jv w ( ; . j . . uK . l . a e . . . , j,. v
.

; > - a >. . . J % a a.< v( z ' aec r kt p> ' .a t 0 +. w .aosae 'L +


.

t ) t . p J lc , . /a x zu . + . x w f . u Kz. . u .. J 'cw . i t f v i 4 a . o4o J. (L . . , . UbJt . a u z * c' . , et xL=pA u . . a ' t ; a tos z t zhrt ' e
.
.

-. .

.1. ! . v . . . . aa' . f

l. k a . . . . . t !

# V

1 t l

! :

. s z 0. h -t zv l. * u ) t . s a .
@

t . o w . k : w p

$ **

. . .. $ ) 9 o t . a . l ! ,. . I4 :t , .. I t a j , ! w . . . . t $! , x . o . .. g j ' . . . ) ; t j :. , .1 . ( . g y r q z t q . j ju * P . jao ( . ) !=w > .+ < u. 1 wj j a a. # . r ua j w. s . p . . . ,oj g j j ej t m , y j . y p y y s o,) j j ; t y p o p y aat . . . . ju u


.

) ' z u j w k , w p .

. #

. $w t

; .

<: >! a - ... . . ' z . . z $ )4 . . s $ ' r . ( Sr . J . .,u, . ' U Z A. . ) . A * . . : . t ' ,-. (l . . . . , $ l4 gl )9. . w . . . . t x
.

p , .r bu l
. .

4. -

a . ,A a C. . . t 5. J

; ) 1 l h

) ! t h

e . . t . . . . . . ! j e+) * #a
'

t 7 : )F . ) t . t . l !. Jt > ( V k .h w v .
,

. .

s' t . k . 3' , j . e . w ; .) tw t ,, . . pp ) t . p * e %h. e - $


..
.

> ( . , . c

:L . . . ; , ! ! lt -. .

E at . o ( '* . %l) J..9 % l0 -t kl !- ( a a a. 1) ( . . . ' w -Z >k . z o: )


. t . z . Z. a ; i . .t u j * (X . . z
. .

Jro . . JS J . ) t . x
j
. . .

u . ) s t . s a cyo . . .
. .

. J * 1l : ) t s ' k s ls.. t . x!, . r. . AA . .

.. .

u ;

:t ks !t o ' ! !(a at ! l)k


A *j

.w

: G -l o . J< J4.,.. > . 2t) . t . . . . , ! L ui J ? . X I 1 t ? t w w l t! . k ' > . J


zp : ) *>'lJ> y .a a # * a .X e4 ' ) %2 ) - h
-

&z . f w -. >.. , , s z X lt . ' t k !,. -t . z t . l t x L e < a r . * %p v. # * L


.

-X 1 . l . ' l lu k! 1( : ) af J( : ! * !- t o
. . . at$ ,. ! e t tJt.
.

.. .

!: L, ,u. i -t w . x ' z+QJ . . > ' . A 4u e. N . t .$ ;. . , ! lt * z . , J ! t . . , . ! Ik -jk * ; . . , ! j( ; z*t ' j L-g ) !k . . ' . m a c. . : r 4 -a . s z.; ' . . , : r ' ' ' > -j * 1E al z ' -t z a a akt lk yac . At t l !tt . w . .

o= . %> z.J 0 1 . z
. .

Ol 3N E A . : % u' a a . x L 2 Jt ? lz . ! y . at / . I $ I A
.

J! )t . ot ? t & . ! ld : w . , w - '$r ' ) t . v ' o :, . > b . 5 l, > 'u ot , a t . ; 7 ! ! . z > t . w . , . . 'a w. xk p L* 1


.

t . l l l.z -. b t. ' J l $r t l i . iU/ L . , ' f a; . t . >t ut , 1u 9 -t 1 ' <> u ? z * J -cz . a . 3 ( c . e a l t . . ' p


.. $ 1 . $ t o . t !zw y*1 z w r v s -, ' ' .. ra ' .. . =
.

aa w. k> . .o. w v . a s .c p aY' j ( o u , u( Jt x x( !u . . t . . , . ! jt yt w ja w. . j j u ?J ..l . . > ' z *a r w Na L ) jt j u y !t j o ) ( g ' . . j . t . t k$ u. . u p t . oJ4 .t ) l t . . . . , ! $Ao t u tk ' )Jw O Jt
. .

tu . ot j) t . . . 0 !,> p J .!j A> * k : . w 4 . i ue . . . j( ;


'
.

. .

iA

'

o% % a> 1 2 1 -1 ' y
'

j
-

er4 i u m x r wv . ;; sJ k o : l x x (Z ** j ' DJ . . . r *. x ot
. . -

. . I . Z#:j . , . q '( J aj w w x -. . k -

1 z , t . s . t $. : 1 t :J jt . ' y . y +a % . -( ) . J. w j2 ) t f q 3 tr l . * . ! 1o. J 1o. . , a xL . . p


c-. ,

. #lk k. . /. J j
M

t s ez e . * , k: t l; a> ' 2 ) t w . <. 6) t . . t jv t w . t ' ! t L t oat i a, t xl . % k.: . $k . u' Jt w U ! . . .

!( . . . >re -: x>I . w . . t % N $ J* t
. .

'.( : 3' .1 w' Z ' c . t xx .9 J% a


, .

G # .3 ' -

.. . . . t.
*

.Zd 1 e* d '

- Lao JX
= ..

-. .
. .

u, ..

l I. . !( : ! l. I a4 . 5 51Jt ? -. . 0t . . > , 3. .. )2 ) * 1. .e
.

z 4 . t m . t. , t o t aL . t * > a k ak p. t 'c J r :( . +. ' + X '$ . z t : t( )su m .

o y ta

. ( * +. t' t ma o o -. !

. 1 . c a' l< v f w '

) L* %!u ; . . :u f . t :j . . , . . >l y! * : v w , $
. ,

au . . ., . J Q .!( : : j) :c u . *$u # #. . lJ aka


u. '4 b . -! 11 J
. .v
. .

( *(
' . .

. . ..

. .. a t t , k : t a f. . # . C VD . . .( O -! 7 1
Z ' L . JP A
.

. t - * . .. j j

j, . g .+ . J j.. 4 ( . ). ) r .a o . x u. 4 . s ,A ; !# ( . z . s j jp l t , w

( ) L, . X J S, . . .
t x . w- c . J> ' ao uz . ) l #!
.

' *. 1 . 0u 4 z l Jl, e , * 1 y

lk a l' a c. < u)' .< ! 4 F) p J!, . e ,. ! u . x w v L. ) * ..%. -e -J # Zt * J! . . 92 -t . ' X ao f t . . . * ! ! au x l' .=. .. . . a


4 l $
e* # G > p

( . * ;

1 1 *

4 1 l

JIw * f l **# , l xV * -l I ( r A1. - A.$ /u 1 $D - 1 1i ) :2 *1a Gc t + a yG-h

oaJ! JloD . a U. . J 1 . Z . X *4 C vl G 1S a a t lG'..< ' z . . wt p aU Jy X! JG( 3 t 5 '

%. t x Yt . ol . w . . L. . u+. J ya . . J. ) Lu q . ; . t ' J1J a a t >QY Ql3/ < z! awl .1) cl / 'I 1 , ; ;u /p


.

( r A1 i />1 9$ ) :li . 0 . a. . Q l 1 -Y . x s !a z k tl. 0 ' ' ! a k0 , . u r lowt . . cmo + U J fu j a /. k y z AQ -1 ao ' +t . o . : ' . ' =
' .

: r 4u . -e a o uJ bt i. i --a t pJ! . y ' ' v . . ea b . . r o .s X. a o &' ' a i . .uJfu o /. !0 . . . 4 % .( . 2 (k o po 'J. lt*1z a ..=% 'JJJ ui . /. .J)1 . 0
.

: t J

is

j
q )

J LJ # . e e . #2
ap < . : t t . w* 1. a w .
- .
.-

--V1 . 2!pt . , I , L.! 1 1


t 21 e ' L -2$ z * . 5 t .j t .3 z .

. G -' ' l:Y r t . ' : z tJ , t*a Q - ..J rc .m' . t . al a a t l . , , z .t u . t t t a .j g t i t -j 2 g t ' t w k . !Jz n k , .at s . , g . ' s . lt +. ;e t . z J ! ' .

, , y

, -

( u r 7A) t w ' w. x 1 ! J &t f rt . w. k1g' - z > . J g' a; J t< w L >t p


. . . .

. . . . . , . l . A ' a< ! t xt <e s a a$ t . %l aw , u l Jt o . , . -u . # 1 . . . A a

J bz. mU 'l
x .

9 . .

t . . > . l l( 0 . Q!k sx . x ) Jp : . . t , . #. . -u j . x a * !c .. 4( : ) t kk . . . ! ! s1 . 9; r . t )t . a . 1 . r . . . . xM ' 1 t U 'l f s .U .1 ; k ' ? x! GR' l t Ju ;LJ .J (. , 1r . c - .zre* %$: A .-j ut . rz a! o ' < q . > * % ) ! : ' ' t ; 4 J a . o 'a . x . t J ;z u ? ( J ,. J. . ) : r o J. , z Jr .. J ' ' a .m . J k i; > t . t1
.

. ,

: .

,11J! ,: t . . r = *t x t a ' l
t % . t y. w -

J-p 'u>' . 4. ua L7 . J . . o 't u u . u, . s . ar 0. .t . t< ; t ir s : 'at kt . . . l !L 91 , ' e . * 1. j t ' w u


.

( )

. ur ! L < .w # * # # Le j s m .e
. ,

* t .
e

. gv

up l L j z . t kt . . . ! j

k : z 4.

k l , . w w -

-. .

a z j l . $ ' * . . $r ! , l . . ! j( . . ' N ' j4 j t . , z x( ;$ ! . sl . . , l j. N j oj '( z. 4. o . J ) . 4c y 4jkt . . A . 'u t wv k!Jw.s < * w Lt . ' a ! I J> 1 . p ' L< ' v CJ< . L # t . u
. w

-L. -b L . t kl . . . ! jt . . , U1 j( * : ) t f( ; * 1 .r t . l j. * .. b , a ..J z ' ? s , . t . j( ) !t . 6 i l Ju , ; . s j . G* 1 z . r 4 -' pL) t uw u , 2! j 4 S2! 'v :J . . w. w t t4 J 1 . ' e , * !e t , . 9 * < J > '' ' . # ' . v . z G m > ') 1 ' e * w e . wt ., . w . a . ! . J t ,k 4 Aya l * ( t)( .t e :t4 . , 7 . g . :j= v ' w . ;t y . s y . . . ! $ . !< . ! j , . .
.

: o au2 J , !t . . z v o Lt pa ', k ' ; s t . . l 1J . $e x 1 .cA -l aya i. J t : l . .

1r Je '' !t . m a: . c L 'a )
.

Jz L Q! 'jJ p. -9e' l . . t t 1z y . z # ..sJ z * U w . ue


.

lraJ lt l OJIJ . Jak ' . .l


.

j l ao * sl aut l l ak l L .y e , . . 01 a. . ( 1Jt X!u'.. a a


u
.

( e aa w ' a ur o! J . $
,

pu t . t a m l ap la xw, * . . 1El k . .cw w * ..a l a; a Qa ;Uz wt u!J eIL I wT ' . ; . AL t r . . z s l a

( r )I J . -M. m yj .vpv uo -t g!
.

z >1 ; J !r ( n r/h r)7


. .
.

I( t)
.

a l z >1L. -; '( 1 ) ( q. k z , m/ r, 9 e . )z ; , . 1( r)
.
. .

I
1

i
(' ,

e* . t tt zt z v 1: at l +.o * e1 > * 1 .J
Al w w k . ' A) y <= > c . y w q x .j
.J . j >

lt w t $ . ,
l t I s e* *

l . ) $ -

( . . 1Yr 7)
i l t I l h q : i t I l h

. . e
.
. .

z . . l . z . ! k. . n
. .

z p' ' . . r 4t .t . kp* a; =b ' ! '.l e ;z ' 1> l a/L eu ' a tt .t u.

-. ,

q : s& I .t z j u t >-9 eg a xJ -L .h* X-t : z zV t 'Ie X ! !g z . 4w . . %p . . #' . # n . u -. s t lw wx , ot . -( : ) l,J P . <w ') U -lU ', . ma ?9 t . / u CJ J$. . + , . x . t . , . . e -c A ! ''
,

C. , M p

- ( 3l

. l l. ; . 4 . . ac ! t .s . . < at . e ca . . ' .l l 'p +, $ : k!t ( . , <t ( . Ha . t o c -t . . .t ..O J$ .< y. . o o A z axL = Jr A. xX .1J. + +. * . w -k a o az l t r L af w o0 7 .4 t y . w' !J . 1 o b *
.

-.

> >
. .

. r+ . . j y . f '( .. 0 . . j u ? a' 7 mx . & ..1u . , . 4 p a x j ' . 1k xz' . -* - e a


-

.j<a ( o . m .( * o w . . 4
f e

-a
u>.

* * 4 . * ? a uw j za ..= < '' u ' a . zk .


.

*-

( o g .I

. .p . ,Ju , a< ; . elu ' !x 1 ! 3J-. -1 !o . ) s. . : t . Jl' -. .r t , p J. fJ a t! t l . k >u , . l $z , a. . *1. . j .t .. s . - &( u j . > . ,a; Jp +. oJ !o g. $
-. .
. .

.. -w -

Jua

. .

i . p l

.v

o bc l
t x y . Jt . c N . . a; u i l k * ' . ! t ; <. u . . t '1 a ' . Q ' :( 3t . . l N ; eJ' jw ..o % N e pjW *= 1l( wla JJ Ik p Wak Nf: $ k ez -N k e s .ot ' w -. '&!1 : 3 J$t s t . ' x -a'u r rj a( t -. . . . Ni1 ;
. . .
.

.
/

jS AG :t $ -! J l # .

t ' 6 1 * * ' T ! ' j J j t . . > 1JS p . z c --k ' J * $ut -a u --a !: * ) LJ N! at . : at ggi . l51 t a ' * . 1 1 < t o. (K a . a . ON . a t . . U !. % g ku J. z w . t o . 1 . p JG . Y at s b ( aw 2lu'k c g mw b ' ' t iu t . J !O LQL!L t J z z . 1J. 1A JX-u r o a J jOLQXI ax t o wp 'y k z p t . t o o t + ' JI a (' A . .; . +. *t /u ' aL . u
.

., .

t t . t = ,, m- a* u t . t l J, . t p AJa l $ 9 (t x, x . ' p

$ 4 , * .' j a; t s -p t k t ' k . o sz ' s a


.

( 4 J s . w
41

o t . . - . . . ..u ' ot -at


.

t . gbz t t t u kz ' . J !-' * 1( : ) .I - '1a oz w og


. . . , ..

0 ' . . 0t pz t c* 1 w x w s 'Qu & <. jp l ' a . w . . . i T L Z N -% > w v *k <


.

l t o . . .v e .+o t e J ju e r a x;y y t w a : . p
,.

' b oz

. 1 . * - - yx e r t w lat fw = &J1 ou c p LA ; LJ yJ -#J f>- a #6 zs. uz t d at j z l . X! . w X! - p c ' zo at ..a t f so. ps : : : . N at s ak a' % e v9Lpt e Jt t k l > t w t o t w l. sLGX . t J l az '!k *, u e v cp F. H 1 ' . Na p t w t w k a t ! . r : bJe $
. .
.
.

. .

. ,

1 1 1J # ' -

- a t . - 1
--

at s -z ul1! la o

o g. /1( : z xc . -- 'I LJIa u ; g l . / 1c . ! . e= ' = 1- Y


t ; Sb, . t > uj . . ! -. . . e S!r t u rz r t at s a te iJ . w i .k
.

t o - !e t o . xb, . J t' k < . , < -Jt t (2 -t a 3)a z ut . * , > ' . , m ., . z = -t xy ( : h -r


t. . . .v u . 3 -.! . t> - .( t , N ! . t >u p -. t a z . 4 <; .
..

t . ' J r 1. , rz L -J t . . ) U .g' ! 9; . .
. .

.; t . J .

1Ut Q ' . 1 $.z= w -

d ' ' k. . ' ' k


#

' kjf , ; j

, ao - .. S$ , -z.> P

<, L> '


-

1, . - : > . i r t 9 LJ * 1e $ !i . . , . pk . c . - *# * t u t . x s. t , <A v .R e k . -. &( u , . . > -u . , x' ( . , J t . x . . 1 . z , . 1 - -t . . . -t L . J t . l & . ! 4 z t . .. z . z ,. .o 1 Jr . A t ;. ' J


*
.

. .

. & jo .k , t . . . x u z f*

*r j . * o t . u * . e o Ju s ' . ' . 9 ! * * w i . o o u . s # . j n . a aa ' . 5 o u z ' A - r> . . . .


.

. . es . . . * I t # , . !
. .. . 1 < . e.
. .

j . k * >

u . uL t m . xr t a e ,( ) Le . 1 .

LJ !o a. V L * . 1 Ya t (p Jl
.

J fy l1 y ' t . f :%u e ' $ . . t . A $ '


ko 1

1 1 ( .

$ 1 1

1 1 :

J o ujo j . . . j .e z t / ' . 0 . a u. --. u . . t j ju ( . . . .. , j . a# j y .o. . uv t j jq . . s g z 't z . H z k Y z 1z . e4 Jt . ..a . au cn . p #j ( . . * t . xK , . a CC e e u u a t jo ' j a . , . . ji r s u . w!y uys -u; e s $ w. . , $ Zu e 'x . . .U Jo- t .t
e* *
. .

. .

# .

, . ! 12 . t t . ! 1 $ L .!
. -

z t g 1

z ,

..

s . ej w uu

uk2 jp j y a . .
Y

. .

. .. . . . . ., ! . .o t og x, z . . .
-

. . .

t f a
x.

<. . <
$ 1 $ $ 1 1

u1

:t

'

' r i
:
' E . :

> z % $s U 1
.

o% l gj JA

>r

p 1 % 4 A

< . $
%v .

* '

! 'i ' 1 . . . : t ; $ . t j 1 ! I ! i t l 1 ! r i l I . j , j . j j g

f j 1 I . i I i :

'

L ' j I h 1 f l j t :
1 ) ; . i '

.
.

t .

. 2 . # t . , k. , a .a * .
-. .
.

j
j .

f ' t j i : t d ! 1 ! t j i j ! , I ' j 1 ; ' ( # i ; l t l f ' ) . !


. '
.

j ' / 1 ' E ! j , j : q j ; : l j
.

o e t . j ye z j ct . ; ! j J
.

j ) . . : j . k .$ , ' t l . ' . ' j ; C j j ' C L -. I L j . i 9 . 1 j ' : ' j 1 J . ; i


'

) , u. j< ; !. : 1 ! 3z . m oj k. $ yw . X1( -x . . -: >t . 2!j . > k : z xo cs w c m tp x ' ' ' y.aj

t ' 1 ; , i ; j I ' : ) r I t
.

, wx - (; . t . w x $ ot . ; o . ) u ! !v y zs .u t . . . w v o sj. , . , o ,j : * # at z alt ' ot x ! aa $ 5 ja l e , k. . t lt a * 4 a Y. w k a . rt d - -eJ ' . a ' ' 1u '$


.. ,

a) .$
. .

u .

:
'

) / j , r

t l ' r ! 1 ! , q ;

r p q . E ' . # j ) . 4 r :
) , l ! i i ' i : ( l j r ; q ; 1 . , 3 , . 1 ; . : t 1 k i .
' .

j .. t . j, a. .x k a, 2 ) t t . . >t w ka , . ' . z ,! . a, , aw x a . . g! -j. ,yj . s j u z zj j . k x yja j z . s . -Ia 1a 2 a. . . : : e . , . , -. ss.jk -w j m s nl yt o ye upj( . v . .q s , , : , j r j ) . . , . , . . C 7 C . . . : t ; : - ( $j . . t . !, , -.2 k . : , : : ,(j ; j , k j . . . . .
. , .

-J . w. >z 3 j L -

.c ,:% wx z . . )$

. . j ) -, . , . j za j 4 . . u.
.

. j , . .

. .

. -,

. , j w , og a j a. c e . .a .j ygjt ; ( y

E: s !
I $ : ' l , ji k !
, .

uM Ju mj lj J J
j, g . j , x jc a, c s p . a t pj ay , x. , wx
.

i $'
. . .

* 'c o . g j ja j gj . j a .> aq

jj j g! ( . j j j o k $ e . p .
t k , j , j . j . . , . j j

i . ' j q ; l .

t r' !
'

! : : ' q t j : . $
.

I . : l : ! k i ! : ' . '1
I . ! . : 1 . ! : i ( . , . c j i r t ! r j jp

...0

, %. , $ a !Ja p a z ' J $ . !

wa8/.4, l z. mp oje l > , .r e . t 3J. z k#L


.
.

. , oak! , g ( ; sk . . s. . ly

, , ,a

JA I e1 e' aJ JJ! ,# l l JC . >J !

d '

U. *. d ,J jXl n . t , a c , . eq k . . / -Y t . ul 1J yu . ? ' . g Q! s '. ! a. z v -f u 21 J f' . ; p A. . 1 . + ra> - t u ; . . > J J !( . ' , r t o J fu ; g A ', ! u k> - o JJJ t Z . k . JrU -t ' k . low p t iz s n o ( - a) -' -J # OJ U( a ' >u k . z b-G
.
. .

z' - x o . a: $a ' k. . , , . J. ; ? x !I l.a k m, .,, ' Jl. k u s(t . l t ; 1: . -1: a. b , . . ,z a # k . . l 4 ( . . . . M * * *j ' u# ' * : . . e e ' v k . . % ee j e
.

' ' e

14

a: . pUt l. lk wt a

la c t -* : . . , !( . r . J I I a > at
.
.

'a a> 4 / Nr+ . , . J a>u t x ; a /a waAa > .k t. xk< P t w t ; T


'

st a (C u ) k : w 2( : ) t ( s * lt
.,

' lz ' t . . L, -/< . . Na Q ' t . . . . /z


. .

e !( : ) #t . t . a

'V . .
.

ll ' Jl t l a * e ' *l # r . . -

o. t . ! $4 * . 4 . 4 -o kk . y. , . Js4 . 10 j r . . > . l ayt J . 1 , . . ,q y t s t s sa ,a t Jt t . 5 t . a -9


. . ,c 2, , : . , . 1k s .z. . a a pt u kp Ct. .

uk . x . x . . a . . a X! (h) s .) s 1. !: w xt a A ) .

:a . Jo$ J>
k .

ka . o J/ . 8t . >u ' u i t s ' ) w. my' 1 p c e 3ak! . t >t w & t r a (a wa> r ma ' s a y p ' a z 'u r ' l > lz ? 'a z w et 2 t .t &> t : ' Z ' a (J . z > t . tit a ' l . f' X .4u k. 1 S ' $t r *t 1 t s -. >u 4a !k ' Ja ; 1 . z Q . .!, a t x-t a: Av b -t ) t a. bu -4a > - t 4u sa z r .c ka kb !l . 41 ' ' a (, - !a ;' . - t( : ) #a t - !, . J l . ;!

pt . j x $ ! . . . . . , N. ! a . o N$a w . t ; a
.

J , . $! 1z -, i a i >. t / l ju xxt zt ) 1 , . J , ; ! lZJ a k . l ! . @


.

:u ol ; , : aaa kl 1 a# ' a( -

,. k k . . uc , . wt w . z 2b 1 . p.a.1 . + JS . , A -r
.

a. m. Xl c l a 2 a kt ? a) . =()
.

y wa 1 J k # *. . i; I . z Q .!u . 3 . 0u ea (: . p > t tjJjt L p#lJ. >1 s. z ; (u y) k : z .S a;a;af aa v k . 2! a j .(u k JX J I $ . t >o . t pe -J l a( , . Jy , l . t p % J s


.

C aAt l

. i. n .

! $$ 1.y'J ac . # -y ' t . t . aZy/ lJ A

; ax t e t !t j . u

ak uA .y . a(u r yt r . . x !. > t ezv t gt . ; t


7 .

111A r . l aa a . zl ' ( : ) xk 3V 1 u ea

(L A/ rr)4 a x ) . >o k( t/h 4 ) ((T V/1 r)ca a kl. / . * ,/i l a a ' t l s(1 )
'

4%

' j l t !

7 z * '/ * #+/t . a. t t T. N p1 u kA
t ) . k ' . f. X! : z N./ . * . , 1k . /t . . aa * < t p at h -- C . > .
.

J)t a . 1 t. . . X pc , . >. ? ' t . . t !z ) t . s r t z l lJ)r tC 3 r ' 'J# ..c r . a .. J/


. .

. a -9 ow a -x ! - e. . 1 . . 5 % u , , ' . t wI G - u g , t t ! l !. . . . e* # **% e G j G G ve v -% u v> Q s aa L. . x $ a .l Z a J zv z . lc


. .

s ' . x >.( 3l k1 , . . 1 1a . . 2 4 J * 1k k #J ( r AtS) 2 =,t l1 2 . *' t w a


.

JA t z a

( . , . . 6 j ' b . . J #L a . i : < : . . X .lq y aj . . , w a z r . Jt yJ - . $a t vz . > . z t . k . z . * 1 a ( La . 1 t <' . X . l t s a . -. $ ) .u s a t ; t o ! !t . r t . 7 . u la sN$k . . : p . . t ; . J , tJ fJL c. ( 1 ) t , . rts . J:> Jjr' &k ya t .. J#( . +, .z ua a; . l r t , t . t l J# . . z . mq : ) x( . / 4 ilt ka 21 !u , /r - ..t . : Y: k J ' u ua h$c / z m' 'tJ , < -a k! l1, g Lu . l + N g ( ( . y . 1 a l Ic kz z > t t l tJtJ a . . > . #sAa t . l u 2l & -. Iz e J I I J : . . 2 ! y' : 1 Jt s 'c k >J 1 . 1( J ) ( I L ! J ..k x w( y. ) . hk : z . 4 a r su u t l s a A a . . p dt l l a (a . 1 ! f1 .l a; . i# at ., al sm t . J a az e A Iu z sJJ L Vt c . i . 5 $k o %l
. -

At . Zl V l l z' ac k zks !l ' t . >. 6 V: ) .t> c..t ez JI C ' :.,, -' 4t , . .


-

! 1 a c s' 'u . .
-'. . ,

c r a l z x. At ; Jak n p t , ' ao k - .. r al a b .
.

.t . t e < .1 oa ot <. a t .aaz a u J4, 1 ,u. , , = ;y o t . tl=u k k. , so . j ' Ut ' : ! . z , : j t s -, i . . , s l4 , . t . u aa. x * ( e

( t ) w xt jp
u

u at -' :j., .. .c y- . , uu u; z, , l ! Jyju a


t k s $U Ik ., . -. -
.

. t . o t ! . . k ! p! u. 3t ,a :t ,k ,. x! ! uu J '! y. t 5 t > .u J t f a (t * @ # . . A.
u .

t i a ( p* au U ! J! -. t . ! k ' ,
.

a w y' a z. m. 'o - CJ t t J1L. z Zlt k a a J' N


.

, ! t -N ja: t . . r1 . o ,!k . . v . x ! . o.z4


-

t . '-t . j oyo C. . -q s . i t j9( Jy. . qj; o u. . JJ y .y / . , P z * t 2 .


.

: . , . . . s w! . J e ..k

(h rt ( t , 0/ h . y . t . ): a > $l (. . 4 st . ; . <a.u i a wa J x G . ( 1 )
.

( 2)Hi s t ol yo fEgy p ti nt h e Mi d dl eAge s.


.

J aK ' . #y t ' a xc1 ; 1 b

>V

'

'

! !

; o x S '1 y. z 4u 4 , !t t . s . t lk : . u k t o'yg; ,q . y x. g sg u kjzs y -t u v. u <


. ,.

l l

k : . g aJ . . ), ..! C2 . yj W..' j J x. yo . r zlt u y. ?k r p a a l jJQ. po . t op a r 4( t z l jo a v / u yjc nt uy. jy z !) ) I amraa Jlt . > a t i ! t z ml 2t k , a tt z s e l k a - o. u , s j o = 1


j

. . . ,

(aw aa . x

t z uYw l

2 t . , . . * :4q . ol lt ' J at ,., zu . : . . ) 1


9 ) 8
.

y!o. t o JA u , j s t .Ao j w uj
-

t t = -a . lk /

l . J

1 l $
l
.

I I (

1 .. v

j j l t p -

'

., ( Jt, l , l !y . , b -! w uu pa . (. > m k .+y y .j sjk : . u i ( s , p .j y ( w >!k : s . ,,j t .( U N . A S V P Nlc. . , a )q k . s z -t j t o . -a.c . v J uj %w uc . v xj '. 4A .I . . . . . J JlJ' '#lk : . 1 G (t ) t kt . . . $ 1ut ; j a u lk x . t iu . : zt ' L J Nt pj Jat ki a . a l l xbNb ot / t rt !
..

:d

j I I I

. .

s !!

:y a o . . . . . . J1 +pjJ. yu ut o 1 . . t >J $J . a. . . lsl l. r . rt . . #l . gl l l a o!Jjo4 . p .( y.! . t eJ . ? %1u k>1 l. -

'

z > e. ' ru ?

t s. . ' r. )! $ Jj .. l t x . , t lk . z .- t JC . , . Ul au el a/ IJS JZL . . ' - ' -k : ' k 2 a$ ( . J1u L . t ' t . d t ' 1 1. x. w ka z l l z aa y ( : 3 t $ ,t ra! ! r a l !c kW l lt ) !J j; > t ut g s ly'c s Ja X l( $1 a wt a x ' ! 1. t a,aaiuo #$JZ AL ,c i a xa (a k. a m' L) . l . f. u 3 . l Jjt t at l a3. ) : . .J)U -Xlk * . . ' a Gs z ' : xA '< . -* u .y. . b ; L, up -z -u k. z b op &t . . Jl '. . lt x . t lc , a a ea . ..JC A -r
.
-

. .

. .

-. .

..

(h ) uu!, % q a uwp ' a; . # ( q,, ; x . ,yf p


.
, .

(=u . p( . 4 j a
.

( tV rk e /hi. > r)a. 1 t . t . l 1 l lu e s b N!. .

(1 ) 4A

'

j ' '
.

j 1 . i1 ' )
..

j (. i .
!. j

1 ) k i ( . ! : 'i

a:

1 t # T ' q
t :p ' '
.
.

!1 xoa x .y . p t ). Jc
y 4 J . l . . e . ,k y ! .

'

# # am u z -jz :t . . .az jo e
.

j
.

!u ; ! ,s . .q . Jj p. !J,k) , z( . +, a. . t w zs.
. .

t ' !1
.

j ! j . I 4 r ,

l ) i , . L t '
' 1 j , ; k j ' : , ; 1 1 1
.

a' L . v .1 . 8 . 3 . / 3 . v 3ue j . ; z . ' . y fx . a (yys - s. , . wg c yo , j -. j ss


#
ja .y

. . .

t ) t s et . . gq : at 1yk. . $a4 c . x l a , , -z u . u
.

. .

Ia ak) j

. y. o ) t z yt ; . j . . . .J jy o lx j joV . t l /. 0 . xj ; uq j . j o o ky $ .t .t . rV o e
.

i ) : ' ; ( E 1 j j ' . ; g ! ! ' 1 ; ! ! 1 ) 1 ; t ) : I :


I ,

A.. w , . .ry ' a f x l !k ' fa x ) lJaa y1 1 . u, l


.

'

' l ' r l i
: .'

Nt . . , $ . .
(j )
.

t k , 1 ' .: i ; :
' .

ju .1, . ? . / )
.

t r l . J . S . ' t j u 4 z t . , . t . . z * ' ! g ;u s . . p yj t . w . , w . 0 ) . f a . ! ,j
.

. ( a y . j o .. , . . , z z ; mt j s p y . . z u s . . y . Jsa ; , , . x . y
.

1 : : y , ; ' i ' l ' j j ( ' 1 . i / , i , . , j ) ' . r :


' ,
.

3u s wt # . -j yt < y.laa k laz . s2 u tl =k s t s jaa k ) !. pt qq . g) uS : p w . t fz a/! . a( ; !k : 4 m t . l #lk a m ' x Ay 4 $lk ; . l j o uy a . , . . t .t s t ' J ! ) Xu p a. :c , r j j g ( g -, -i j . Jl: / . . ,au , . : w-aa k) ! j . ugl j p u. l( ) ju t . . p ju a. l (j o
t u w . .
-

T j ' . , ,

t ) , i i ! k k 1 j '
'

l j h i ( i ' i
,
'

1 , i ' ) . l l ' t ! ! , p t , i
1 7 . j 1 , l 2 h

b q m>J x . , J# ( ' Z kJ a w,Jl u o a x x, up t t . , J)r L ' . . , iJi( ' 2 (k . : g ,


.(
' . .
. .

l1 l>u s a1 . 2 $ -( ) t f . . . 4u ea )1 . k $ -t k . . u Jt L tl !( . j =. , t- l a 1J j r )
.
. .

o j) .Ja. -k , z luj r u.t k : , a! . , .( , . +. zyj1 . . t . .y ya;u.a x . e. . . l g .!. 1 . . . . , j a (e t j j jt k, a . a 't . #' s (oc '
.
.

p . a )oy t p zl a a . a rb - . '

' o

r i l , l , ' ,

( k . r b t w lj . z yj)r yj y.o 0. p ap 1 5 t . .aj j . . % )z u . z a . j j asu ( t ) LGJ!y ( ' 4 k nk wq uat .q z ap .1 la l. Ai u 6 lll t >k w t o& A , , aa tbt t .a > Jil a e a al e-k : z 4t /. l t . uI #J - ) a ka u r g a apa o l a L. . up
.

. z x (t

ta-sa!l . t >y e ul .

, . , u r ar + ; vj (J a s g: )r x . 'p (o. ;. -( . )(c z wa


.
.

Jt ot z a PX J? ,L J1 I a el a e al a wk iz a aklu y t o Lt 2i: h ' z i k ' a ( r) $J , i , .t !q ol- . 1t , . t :: , s: r +. -> . 32 . , 1 y tu : .


, .
-. .

V A :t : xl a (v v :c t J4 . ) ,i a z . ,( ) l, (( t ! t t/ hi ) $( /1 r) ( rv/1 t)cazi' k . . ,( . )I C . L > . JI : . z l k J I( t ) . ( V/h t ) (( th ' /h : ) . ( t/h i )ca a kly L, a (monWmentO: L tJ ; l t J( F)


.
. .

. .

4$

1 !
.

.
s t ' w - :)1 Xq u u!- . I, 1 . 2 .. o x . j jl a l a z aJ -$ k r ) k s w l t lc k Ju r a. , t ) t . . & at p a . , r( : - al ke bt l ao. r t a 1 1 %17 2. ! $y'r Q! . Jj
J 1 . ' . . .
.

l . 1 . x p 'l . Za (( + +v

CSL T J !y 4 . . . s % a( . . >p b a p vt , . . . i t , w ' o -$ k . k . , lk ka k l l


.( w i' a e
. .

p w f k M. . b o ' am Y2 v . + Jt a aal j< . . i , x 'e . . , . !u r ls sj A a akl ll t ua - !


I l i . ) k . I l i

1 # )# $ 0% 1 #1
av t . t!a
,

!y'o .J . / a Jp . x.
.

. y . ja .. . . , )t g!t . . j . e ; .%= .y . .

j : l t s #0f .x ) . 9(: g . .z o . ) jyp . $ . s. . J( : ) t s '


. -

'! > u ea x l l, *: . . ' lt ec s . wt > . i. 1 Jt 2 . t wa t a ua at p . tz2 '$1 1 zt s ' a ( a. >'I t J AJ GJ ' lz s bz e. a t iq a ea.w , r ' x to ' . vt az
'
-

a x Q $ao u ; aV e1L/ .u e% ' 1* ' ' t a %1 ' $ a . , . 2 1 at f v oq au . t !tz2l- S


w
. .
'

' '

' . !- i -.

.u 4z' ' t #1 !- *
.

; a. =. . .; , . ' , .n

c r , . > % t ?? '. t 5 t o: ) t s -' : . i a (t s a , . D !JJ . lt ? . ) e u e' z l l '


. -

.A t / a a ' ) : . t >k xl t f a t x . %l l au r lb< . j g( +.4 12 # 1p t x; y'


a . z 2l, . . t >k m . t ) Xyk s / y < . +( am 'k : a aD .t u . : zL Gt ya u o I a' J : . It
.

( Jt v . at 5 . 5k z v . k# t e ' t Ga(t ' a x . J ! J a l a p a(J U. A X . ! , , ; . . . ' . t . z a . uAAZ . ! $aa k ) !t / $ i uq . z .; t a . . . N!. t 1 , x ) 4 $ a !t a a z pZJ J. a . > . a u y)t 1m t e. X . - k p y .d . s JJ t ' a a%. t ;< l pu . J t s -b Jt 4 J z 1 , L ,(Ga ' ,l
.

G .z#a k o

$u r l a
'

% .1 ( w ' . . . , $% . ua u. %l ak s . JI Lt > . -e . g t , . . t 4 w .r a m -t /$, J . >u u l t f ow .j t , . JV J .1t l . z a . JJ-l k : p , $u r l a uy -u j .a . >. N J ly x) l au ', Nl ex 2 , b

N*

' ) j J j

'

. . i I I . : ):
.

4 i ,

i 1 2 1 ' ' t : 1 ' :

! l : ! I I i i ' : j l ! ! : ' 1 ( 1 l
3 i k t 2 , '
.

. :k , J kJ / ' ? 4 2yu -!y ! vyu.


.

- j a Jp . j

z . . . ' $je, w! ;w z .' s! -. ; , -j . ' sj j ' V k . ed .

i l i d l ' ! : i) . ( 1 i ; : ! 1 ! ; ,
.

2 .oc n . 0. . k ;k x ; t sy ! t / , . uk y .. %I . z /t G . j .u t t s t J t kl a t . l l j a . . t . s . j z l a pt . , . . . !( . s . ;a ;. . ll ) t . k ' J j a J t z ,G) . t l lJ A / (Q . , . , Q) l . ) I ' ' * ' %


!g y a !yJ . 1, u -yt k . kl ! . , cYwU .12J a (Jt . J$u y . p> ( , / % ,: J J .
u ..1
.

. i , j ! !l ,
'

..

' d
I j ' ! .,
'

j . , j ) j . j . . g j

; , . , ! r ' i E
! ' l y ?
)

- t xu . z f v 3 ( J y . a a OAJI I . . ac a p.. at b t . , t s . k . ob . y . 2i a tp
-

%. . w: t L . . y)ua o. '; 4 uk , l ) , . Ga %; t . J( . , b,l a . 1 , , o a


-

't z t i, x 4w .a t J !
#

j ;
. ( : . ! '
':

k pu oxwl a.a. z bk s x- t , ' uk e c kt . . . <z a . . )t 4 pj. ul - a : y

i ; k
.

uy t /1 ; . i >J w G. j t a . u $ ; . k >% p. . 1 t x Jq o o l q z e rk ' u I wI a Jy %J , t v Y) a


'* ' # ' $

j j 4, .

j j jjj jg.j

: 2 1 : j l ; . . i , i :
.

@ l ; ' t :
.

Lw .t o ,o ' j . , uA .U .. gj: . k. . a ,,: .; & 9 . ' .jp J .l; J . oU . av a , j . . J!2 ) ' * e e! . . . . h . ' u . , w e ' v!u e ' . . j l h 1 . >; U S JJ J e' . L -t z , 4at s ' a A. . k a -t * l : a p k a e .t y-ap . . . . . 1 1t k v t . , . -t .
.

k : . v i t . f( / !t / It : l t 1&

a . . . 5 *( l . k 1 . r . u !k : z . 4( . j . t . zla . . . /!u p .u ; z . Z $4 t . r . u l p% w l auao. ' t p t iJJ t s: z a v . . s u c p s c o k l l t s z l aUJ t /l , . t Ak y . a t k ' ) , . J , k a i: 4 z. pk : . z t . t / y, . L >k J ' t ' w e b . et ' a t J t i< * 1 # m * yt . . X P lt o ya l . & L j u'a z o !s h . v ot t k r :y $st v . w ! j Jk . : u a o og sa x!
.

* e . .. . . . , -. zN

. .

# .

t . . . : j( . 4. . z w ' . j .

. J

4 J y s h ( : $ k . r , w v! . . ) Lt p!t z t t iJ jt . , u

t x a o. 'i z t p j Xj Jh h k . s . . >y . x a ga %y , !p z s r a .k a v i t s -b J fi t l mt , . X . ! k c u! . t > a. l m' $- 'w . u' d . t s Jt : . ut s <: t Q l. a J . > . o . 2 ) y. $ Jt . l , k Jt a k l c w e G @4 G w e <ge #


'

J. uz g j ; 1 . J/ . lyt t z az o k ea a . t lc l ax tJ A t a w' # $ . k ' #U L J j a t ) t fa i(o # lu y z l ar ' a U !3. . :t * .. ) w ,p'oa a ia x . L ) . ) . V; U * za . #a


.
. -

J4 j . y p: : z a . . u . F J' u p ! -, $ c ps. ,l a t .. z ' w > N l I . ! J#b b o m. k jt z' s l > ( h )(a a + t l t y! y uk a i. . . j ! . ua t a . , $ r . t ! ! : : I yf u og t g j . . , ; e .

t . . , r 1k -, ( t, )q . o -: ' 1(h ) ,t

# %b

' . z X # > -z: t p ys a a. r -k ya , . . . ) k z . . : a .t o e. . k q - ( : ) t f4 J k . V . t . y .


.

t /l : . k >
u 6 11 a Y .>J!u ' l a a x t l a
' .. .

z*. J 3 t lt l 2k . e.
.

y . ' ! . z ' >( . ac . pu . o ! y . . k o ! Iu r . : b uy L . : t s ' L p k . . r4 . . 1. . ). . i. k . z A , L. ' u ' : p,


. .
'

p ae. tk . . sl/!u .
-

z eq w . Jt .. t .- . a> ja. . : z'- ! a c ; ac. L. . a .lp z pl . ,ao . t $t


-

t. s . t t . , a ! $u s w s. ) a xaar ' tJ t
-

t ! y , .

..

t %$c , . a (k ; & la -< . , 4 .. jc . .- ! & aj . . . 1 . . z 4X. . u . , aa >A 4 z 4t .


. .
.

& Ct . . . . %. ! j: a: A .l: a: , >q () s C . v s a . , tk , . , a #, jq . s . s j( . ) r * '4 . . , o J ju , J %k . . a' . !


.

u1 ' ml c. . . X !u %#. ,: lt p . , J L -B. ee > . , .


$ 1 i 9 l t
* ' 1
.

t l
J

<> . . ts y q 4 t . , . , . l !( : ) -l z . ' 1 . $: r . a t,. ( . 2 t v ; Jt : t rJ #( . ; . b y2 . lc z2 . . ( u z * U . !q ' z a. a p ' -1 1 t a (e . p ul a J ' !k : z . .' 't l y14a w .akt e . r l a 3 o ' t . l g . l lk z p v . u. iu t s : L . z:( z u/ o' A Slu / J J ' e p a -u s wk v i J Jt k$ . t . . ul a
.

. .

. .

! /
J J

1 , k o ! t !6 . t > .ek . a . , o e t , l

! t w , qq . : . l w t 4, r . , x u . : , l e .a ee , kt t lt J 1 t : 9(' Oa2 . .l: a ,


. , ,

( h ) %l )e . e . o I uu u . a opz u . e . , o a . ou a , k . t 1. : , . u . . x . z u . k ss
1 $ ! ( . @ $ l 1 h e

4 9 1 h

J ja a ; t l $L - lt k . t b !c s 'd b . t l w L a A . la 4 Sla . l :t y . #l c u k . 1 1 ! u ;/ l
-

k . r / t . l!1 3 J x ./ #
,
.

; P t. p a ' .k =' ot 6 p . z . w N!lu t - bu p 'JL L *3 1/ . $ aS a : ) a l ' : ) t s ' a k e1tz It iu , t pa - . aa !z S. , . ub . a -. z -r .. , . u ? t ., x . ! !. t iz i t . o,q u x( t )r y. ' j I . . ' . . t , s . = , ( r p ! . 0 . ! r . u: ( + * ' .
.

--

u! jJ k
tz '-, n t t !w . t .
.

r ., 1 a ) J l -v nl y . l : a e x o (t a ' z . 1 i r . e w t-a wau o a eqk . i t . ' . J

( h )
( q ) a , ' . . a

l ( z K . t t1t l l t , J. t t . I( : , . . . .. a a x( s . . w u. ( j . x. * # # . la. , . j. .,

l u j . ' . > !.r a y ' l ( t )

q ; ' : j
.
.

: t! '

; i j . p 1 ' r : t
i ' l : r 1 1 ' ! . ;
.. .

9 4 h i 1i

+ r a .u s , s yoyjr s sI gy!a..! sa t a y u . ; !y u . ,a, J yI a z . k: . t l . t , ) : ju oj ao w. . zb j yo y < ga o .u r . t j j 0 x;Ic s j . ou s e t l p ! jyg .j


.

1 l j k j . .
( 1 1 1 1 : y j j ; 1
.

( 1 )( gzjo y w x u u!o y o y ux y gx ac yv g y yj .u
y . J , jj a k ' ; $ r j yu . . y e yj o , j . yy(y y . j t . y yt w u . ! VV ..
.

y mx ,j j ugj yy . j y
-

. k . ) t . , -' @t k ) t> i J$k z o ' x t u' c # L ' '1 t . ! l > ' y' a k .$ . . t bu ot . k z$ csb . , ' - L-

e2 =. M u 4z 4' J l . l
.

9 1 i

I j

I 1 $

z . %$ N $
=

Red r t . . t a.Nx

(k J.z . ar . q)t . . t Z.. N!0 . u ) lo k o a d . , . ) 1a % .

z > a k . yt k s la, , x a( c l av xy . j) )z j j p . 1< . L ou - !t 4 ml kl J j a . . N!s at I ,

u ea/ l p a z ' x J)c k . >J IJ A > aw -' f , !k : , zt ' a' . , . su ' c p 1 . z r . xz s t . ' . .k ui t ' !. * . , ) 1 4z x . z , . c l j ; a; N!4u u J A A U ' L I L CJ' ' l a Ct at /l a u . $1 . k s a rb o Ja ; l q z s 1; o . . J1 a (7 . 1u oj $, a ' >t . t s , . . jjk
e 1
.

y , JL : ,

u : . g j

I; aA ' L ' ' . : t


-

. . . -c $ :z Ct r > q . jp a l , lu u , j. ' j yj
, .

t r x e .. j, , . u k j j l j ju . , - . . .

. y. z k z p t a . k .S V . 1 . tA . 'P JJ a
.

k . obt x . l I l
.

q muo .j q .

> - y y; l a st k ) ll t . a a ' V 1W a c' - . l t xA k -l /b a Sufc, kt A a a k' ' at opea Ll f v s ! usk , w. Nl N A au e a ut o A' G oo p .l a' et k l a x eu s 1. 3- r, . )Sufr ,k Ja Red Sea a . . ?!z N (o yp) Ia m. . , 1z z. . . * ' :l0 x) t i q . ,1 a k a o a Nu r. )y w >. :t
e .
.

u z a4 2 . , l . ( 4t suf is b. u) la aa wt l. . p .

Jt : ap . t l ) lbl ar- ' c J 1u k a( yj r . ,cp '2 ) . ,uJ l$ , . $,.l . 0 . . J 1I i j a= q -i t s l( * 21= ( a p ' -' a=( s + Jl= F1 om ( k . 4t ) ' kJ!, c1 . -. . . k ' '. . .
. .
.

. ,

, t

J . , y l ; , . #1 al p ap ' s . .. :t, ' .$ -( A vk x ql( , .t e) ( u. -. J 1 aJ ?


.
. -

ak r p ( - ' . z x J ! . > . .s t . 6 . -( ) p '.z .

Ar

'

X lu g q :/ l act . . . w . l lu s u t t ' wa z p 't a eMaq . : . g !- . l' t . 1 ! x L 12 a e, ! ol p . gr . lt , w, sp s a a2 -lk . . L o t k a a (z , ' >. N! . k) !.e. #u r a ..p u. >t .
. .

'u z # V. 1 . J

j 1
1
t ,
;

q r , l -. $ , . t > y ' a x L yo ; l ast k ) l a t s ' l t y


u r I J l au z ka 2l pt b : . . ' 1 l i z ; xtz s mZ .. Nl . !o x. 1 . t b ( . e . >) ! : ) kt l ' ;

t
$ )
l
1

k ; ua . z t . 2 ) : t' O . M 'u o l a z >o obt .4 m 1 :k l ' t ( W! o s a l l : t 2 3a t f v 4 e


*

: /$o4 . -. S a ct . . , . l 6s z . r xtX)t 4 . ul a e e( Ja $2 ) XIu s 4 7 . > I . .

:i ap S t w ' k Jv vo . ! . ?st kb .p e a k tk r o k- , $ . t >u : . . ) 2 $ . -p


, . u
e

au t w, - -, . > a. k . t l Ja l t<$ c a l i . .. x , . + Ya a u st k s lzt - h J1 . <t . x a k) lz e. l t s ' a a . . 7 , . 1 ' l u ; t o le # ! ke e M < h o + # w .t w e' -a < l * <' ( ' e. o. k . #'* J> u
,

1 p !
.

k j t : l '' - L ) . .

lzt f x . it xz al Ja a , I
.

U I J JIo> 'a . m> k :e 41 4 z@, . . . . ' u z a . / . b sg t k l ! ( l t s --t


.

e e . t . klt . .j4 ) t . A . . r . u X4 . u 7j . w . z t . e t >,


.

e * e

) J -ot 4 . # l -. . t >k s i c . t 4 V . l ast k $ $ . Gz e . at z *c ' a #l z t , ' , . $ . 7f


l
l t
1
.

1 I
l

: l a# -$& Tt . . . ) :J . ' . . % . I $ . I( , y . a (a a k a . t 1: t xq y .( : $ t s -z . z -!c . a a ' . . . i f ' ? ,u u 3 , k. , t t . -. e . . . ! r a -jj a a . ry J . u c. l . p. ba . = . sk. y vr . a , , . :z*' ky j ' ' . , j . u. t , j z. . j(u . o !. . $ * s j .jc .
.. a

1 $

1 l t

' l C

' l t

1
? 1 )
I
'
!
.

> $ 1 G # * '
t o t z a . . u -t pa a t s ' Jp . l . : , 1t o Ju , z $ o -.! ty aazt
. -

! , I

Ia.u oywS it . ,u. %, !a'au. . . . . . :auy $( : ) 1 . ua t s b (, .. . 4 t . ) $


. ,

l az t LJ u V ' ! zJ iu et 't ' J l .1

a k t iJu . o2 -l aav . p!k : ) ak ' -/a au ot / wl . ) aU V. Z VC ) Yz . . . N! Z V la t . ot A1 j a e a w w l s a t < .u ut fJ. l


'

At

'

c j , ( j : i t : . $ ' ( 1t k
.

1 j : ij .

' '

1 . t .
p k ; y l i ( 9 . j
' ) . '
'

k y.t . u u o. t . . .l l t J(c ee ' Nl a >.. N$ , ! e c eJ k s /l s t oA .'p . a s j zj z y tx w u j (0 j m u yj #j . , : . . ) % ug y . o yjua j , , . :a # V ( $ :


. .

' ; ) l i
I'
.

1 l l
j
'

j J u o t 1 a . ' t . a a p ;A u >= ' ' '( 4 (J / . $ > c t u . . uu ; . k ' #t a ' o e , 5 Lt CD t y .a . yj . j j, o . u , ya ab t . Ja sma= . k a . . 1 1


.

$ u ' : . J t f x i
,

j . o . , w yj

t . g
t

A. ) !$ -a Jjt s ! -!t ; . , 0k . ; w -k l i l 3
u
'

! a 2 9 at t l Z >d 'u . a
..

N! ., . wt ; s jp s v w ' a 3 . p . !d . op '. t > . !s.l a g: t ) 5k p so S..

/!a #u ; V . lu k. z $l>
.

' ' c , 1 21u k W1 11 2 ' * . *. 3 ax ' ' > ' ' V1 . !


, .

) a > , . #

a ( ut f c ' $ J $k k, i , x J !t s low t . g!a t . ' . 4 . $. t u . . -a l a a ta.

4I a u .;. 0 $..- k! z .u 7 t t l c k a k ) l 1 . . 1( o va ;. u 1X) n ny J / . I t /w t . . ztxa ' ' ' ax. l a ut c . t $t ) (b b s 1G p 31 l a at g. t ; .$ y ? ( 0. 4t J !t . .

(k ' . o%c xk! !u ; z a: Ua ( . . . 4U lt / l( : , ) t


.

': t . Ga 1 , . . '( , . ) J. t m, . . r .1 . ) . 4 G l a
1. e 5 l . z , b !u p '. u . , . . : 1 1< t wt e J C ' ' UJ , . y

k . , w

l . , x a ' t :t -s .
.

p ' J/ . b( w ia z . w -u z a ' aN J l , Iq ' z .k ) . X$.' !q r . zt , f . .

N eJ ( u ' : . l N. z s ) * 1 lu ; o I at . aa ' e e'u . . e . . .

%. >t u. )( I Z Jk . s t . pJt k !k a -a p y t lk r ' !- . la la .. ' Sl . ! *q s . w '1 ; t : l . t . ' I t ;l yl Q ; oJ ' lt ' l i :t z aN+ U ; J Itzz ja . . t . > zt ) TJj zZ c . s .l
-,
.

t w v #t ;t b . t .c . ) Ac . > ' ' ; L ' ; 1 l . t AC Z Ya (u s v x ; U l I X ' l q ' z .c . . m * a eu t . l Y i t al G a (C I t . . l z -ur r l! gt kl . %a !Jj %. >t uJK / I ) J( . e k r , J t l , I u . Aa
.

a t p; t ' J 1 L ''k a w 3t m. a z ' w ' . .. 4' JA . al> - oz . . k Jt o y k z az a( . ) (u %. . . UI . 4 . k, u ' 1 k 'J jZt f w c .L. . . > NIo ot p/l4 1>( . : . J 1a l b t pt ; a ai l ( L ( r . t r a . . !: yu ua o 'a !J jAa x zq . z .u o. z o' ' , 2 a aJ I j. ..c e . 1 I; t . t ; l lt 4 ; . ) . t . lI2 u . V ela lt . . t v p . t < . . , .lk X o . / 1y . . w l. q #1 -, t . J a kll U ' I UJ ' .a ' -! ( z, . % ! : l t # v iJ. # . !y . ? '. , t , . w . a J O. T!
.

. .

.u # t . a - t ui

' -1 k y.

I/ t . au z ea /! 2 1
.

u t lt sjoo . y. . ga s . o y'z t ra - N!z w) t .J/ .!J' A. et e Ja 1a yA;

'

g t . , 0! $; v . i . x. 1 .: ? (U ew uIa ' S . Ak . . . s 3 .: G 'u s ' u xJ jz w . : =' . v ; t s!; s . x * % . 2 lt u (


. -

(1 )
& A '. * .
.

y ' ' ' . ' -

N!

. t o( . ,a . . .k . s . l a t yr u!
.

. .jk : z o
. .
.

' v e.b (. odyo )

i 1

o uy . l j y, z T. k . o x w( . o . : ju. L U j . .jj x um y l ' *' ae' a . uQ v j p ua Lv . o: u s : l a: t ' v ;JJut t =. . . u ra l( t $ 1 * 1 1 4 2 6 1t 4 % V #b #k * 1 -. 2 , UJa a 1 ) t ; . '. t +, t . . . ) . a ry + ' l Y t .u k ' ll : ' . >t . . r ' a ' Ju r 1 -l J( r . ' . ' w ! Q5 ' 't . . . . 1
w
. .

. . . . ,

. .

!
1
,
.

tz l J'( . s >( . r a > ' !L. . . . ut w' v ot $ 1 l t l . . ,, . j A. i . ; . t ,t . p . f' ' ' %J


/ ! . . Ue t f w k . !p t w ' ' v r lK 0 J a Jt az ) !t. ; . . . .c ux z at 4Ju zw vE t . o e ! !i . , t >k ; ' !Nj- r
.

1
1

s? . l ,t . q t z ' . !: v . s1u'9 t . , ' ; v . iJ l l t !s t . , -a. !


z u . v bu .k : . . w a Gt z . l . w. . . ' J . . 'o . .1 u? )L a ' k' ) x -

.-

j j-; t t l !
.

,. : ..s s : s e . ,
,

1%. . a .z. J: t . ' , e t $ao . .: . : ut ; t i r *' .) t


. . . .

1 l

k u j ' 3 *.2. >( : ) . 1 Ja u . o # : 'b ' a. . . . 4< b ' t J< u . . n . )g . . ' a ' a. , y, .Jj Z .. N1
p t ! J ' i $Jt g . r . lA. * J>*

. $t . -

<-t . t . %. b 'k . : p . Iu ; z aE L . e J . , . 1 . n.,l ( . w. >. .l z ( J-z w . , ' .. <

, ,

1 r i

: t oa awx . t ',. .. ' r : . m z . s / =


.

ow y' !u : 1 l a* 1 ) 1 J a e w, $t ) . . ,- t
- . .
, .
.

a. . .' Sl
a. o u o

t u '

', ' . . . - cs a . .. ' s 1 I; u c . t z ' ' , l !: t . ' . 0 ! !.y 4 ' > -; . : t s j , . J !)A.
.

a t > . 1 I ,

1 I 1 '
.

. !k . l g al . l: t >
' 1 .l . e .u o tJ -

. . .u. ' ( $u ; 41 J 5 .yx . . -; e G./ . Ia.ss x J bk . r . ;.1t . X 'jk k ' . t j >o . e

g ,p Ja:at . w vq a axj j . k . p ; . . j k , . (( . j ; ,u p w sj y.: aj s xxy aj z e


. .
.

'e
-

u . b a e- t z a; t . , e t lo x ' xt..)a * s p ' t . 61l jq t w . . . .


*

. .

a. jp u' - 4
-

t l
'

k a eapl - t . iu oyywx !u z mx 't: t ' . , ! ! . ja d a ue a; . ' aA J JI J t > l 2! t . a #t ik w t , Jt . 1 L V Jk l . v , a . : ac s - t m:l ! J z : a (( JJ ,t . ' z z . u s A a


.

j h l t l
1

J' a ' S!! 4 ! r v tat . 4 .3. J aquao '.cp < ' < .lu . s . x: l . ' , ! !
j ' * F ' j r#

7 at a, t , rc '. J 9p t : 7 l ! . . 1c
' '

a wa

' )/ l a : . , q %!J yu * !2. J


.

1 6 11, k. ' . ' , . . ,


.

# -

' ! 1 1
. . . 1(h )
.

k ; J( t. v): . . . .1 $!-

Hsi t ony ofEavyptPago 27 c .

sH 'a (( h Vho e/ h 'h k , . t ).

' > .$ . t :l t x w u) !z-

u r l t l' a

(, . )) LG . '. .Jt . , . a AA

'

i '' rg ,

j' , 1 . I i i ' ' I k ; ' ' k $ : 1 : , . ' r i


1 . !. '
''

l .. j ' . ' ) j I i
: i . 1 . ' l '
.
.

ax>w .

( rhh v - qA)t ue:t >. . I Ju . s l ua lla . >l a y ' ' t !a a ( : ) %I J: t G V


.

2 ( . 1 , t . w . l j ; : ; . ! j t . $ 1 ) :t . z . , ! t . > r . , a e; t ! l I o . k >t . ' : t 5 e , . , z . t y . . ' t J b . t ?. . !( a . o a , . ) . : t . : .


. , .a h$ (a . t . ' j ! j s , wa )t ). t , k . : . p . .j OX .c , y s . ' v u eu . . . , k , q y -. f u ( . . s ' o-. 7: * *2 o .. .. . ' > -o /$g l . , ! t : . , e. z ) t . A . j( . q . k 4q s e a . .t . o . z : ., 1 y. J ( . . ) * ? % ' . . . y .p . ' . . . tu * .
.

:1 '
:
. .

j'
.

' ig ' l
' '

&-,: . . , as t ! z , 1 ! . t . > . J k ' : , g %i . , . k! !t s z b ap t . , .t e ' ' t A . ! $( ) . Jd = . . t ,u p 'k . , ; u 6 1


&
. ,

t uyoq . c , ot . gla a , w . . .
ji

r b -3 )( . x . y. . , , X , . ' '!v. % w ua . z ae ' i L ' ak t t l l


, .

' ! ' ( ) 1 ' j


.
.

.I . ,

g . u ' w t . s . . , , y k . o '.( . ; %j0* c p . j . j aa . t . . , ! jg ) t w .j y'; ( . ' gj . a; t ! o ' ' $ Ia . ' k >t . : t t j e . , j -i -o .j %( . ' z z ' ! a. Ju * aL y . t . J 9 ( oy . ) /! . J t . . p x /) * * * 1) -. . .; .
u
. . .

..

'; !

, . , , j I , , k , , , ,

i ! j g k . , , j , ; : : , 2 1 ' * ' . ' : , j . p ! . k

b s . t . k! . , . > J 1t v x . t . . . ! !, $ . > ' Sba Ju , . $ ! -t . . z a; t : 0 ! l, a. . .. l . . v x t . . . ,; . I j . t Qa . ,. zl . a s w, l . . 1 j e * c. v v K. N .


.

k ::
- i . . 4 . . t .

a. 1 , ! 1u J -l, . > A (, , . , 4 !C t >p -, x ' > -p z t r k . ,: Gt ' l ! 'a 4 xa a . o. : . : t r J . po ,r t ;t x1 ) a( - . zc . t w ' l< . . c . . 4t a( : ) y - ! . , y


( j ). u. $ . . t j z ) j; .
: t ! * , l !
. . k . ) t o lv .. q e . w k . $. k. ' .
.

: : I l ' '
.'

! '

( E ! l k . j k ' C 1 ! ' 1
.

- . a.l vz -. , , . p w t Jt . : t s -: l t 2 ! j: a >( : ) j , J . J . .

' U : J

$u j j; t ! . , . ! j w j ! e .i . r . j a . ! $ ; t ! ; . ! j( j , . j t . : . ? :; . u . u . k , , $ . , s! , s , , 6 l J( . . z c =.( . ' ' ... : 4j . . I l f 9 l i 1 1 i

u e# .j . p z , !. ..
.

. .

5 e ' !W , ' , ,a u . t ' xr t iq pt z a/ YW . P lg e$ e 'ae sc t k . !ay . I . z :ajt . l . -

: ' a -. -.!I t . a ( a-atlas (a Xl . - '.t vL ' L b a z J )L b l a b..vj , . .- . . -o . . t st . >zv. 1 .z r %. -U J L V u/ -l, . i >t ) !X/k . J t x . . I JC t Gt . s . . . e at s ' a (U O' S! . ' G-, 2 ' >-z t xa I I Ya JGAXlt. ) . . .
.

z . m q : z z -!u # ' ' -A C t ' as !, . t >. l x ' w +. ) . Qlr Ga wa e. t . x j u o 't l a p af 'tt 2 k a t lJi ; t ! h ! j. . t . >q yo c '3# i ( . ; . t ' f J !J. y z y . a
.
. . ,
.

1 . . -J4 t . . ro t q p . t$ ; ! ! J( hhiq z > )u r z t . . , r : Nl aq zt uo r Xl a v a at j . , . ) U( h )


.

- ., 4:) t . c
, -, t. .- ..

' J. . . * > -, . u w J9 o
..

t a, . . . 4! w t J7 t . 1 ! $t . : t s -(qi r - u r) u p ' <


. . . .
.

. > . * ! .! y k z -. (9.- 1(s. 3 j( + ' z .( Ct . . , . . ! !; t . a -t . ' JS . s oJ -. -: a . (4 . .. e jt . t , s ( + . t1 J . 4 u( . . t . . ): a . at , s . - < . L . t . , a . g!. -o ( s$ ) H .


. .
.

(1 )

!k . o . .j. ,. , y-t wg s . w . z. J ,. . juai > -. j s k , -. . y' .u . . , j oy . , .t ( , . . xh yA;


-

1 $
.

g t i

s r t

d% 1. ..$
l k' ' ' ! ; 1 k, ; -d : !( JjJt , . ' . ' . t c . l e . 'K -C . z A bl elk : j E : i ! ; 1. o. J ' w A( w Ak : z 4t ?1 .'1 . u t p q t >r l : it ' ) $ u/ * J loA . a * J tk ' z = .3 K4 * 1 wa . 4 . t d * 1 !as = Cf .u L . .t /p t . q x . . !Ga . x . > * . o
q . . ; a ',
-

, . , -

. ,

t P x t J t ;. 1 ' t a .j1 . . u , . . t >t w tt s. , 3Ik. k . j J -ye L > . Tu ' ot . , . . . z .. z . w w t -c . t t . a (. s u j< ) t . y w 1 a ;> t -. . * 1 # 9 a +. . . o 't e k r *1 * ' * '* Y 'U *jk e l$q . : . g S at . kb x k , ' ' s . -

,.

t . w w w & .a . k, 'a!Au ;- : , >b1 -!k a . k a , x . . :t . * . q ' e v' . # j r. . # ' 4 :


.

p y. sN!q . l' u = , ' k J a . uot . w x. k l e gh l # # ( .. . . . e


:q zz ; l #- '!k w ')t c
.

J ' . !u . : p t . 2. I. !c < a . xj< ; !. ' . ) L v! :


' 4

/ g v'
,

. '. l a> ' j a .x


.

. . 2IJ, ' 1 , , . o :k : . . l t s -t t . ; g i h4 e ' , . > N Jl r . 7 :!c ;t t lu kaks lk z t l J.z .


e wb. . t d
. : 1 , 4 . y

L '$t e . k . ' . a .Q * :a; 4 .

/.

1k . . ;14 2 . : ,uz . , e a e ,a a
. .. .

j :

. ' b
,

* !a , l< t J J t 7 . r l< . t x L . j
. . ,

? .4 . * =.Vj' , , # j s j j y AJ Ju / # SL :Z' ' ' ' Nl * ILa u ' a zt a b iS ar 4 Jt f. 1 lJLo u > . p ! . *.D e wt , k w . : p u t . oI ! . .. ) t . 1. l( . . j J aL < #ju : % A' Gl P 'A .u h ' Ft e t : It . . t . t ' . p j y'1r t ? . t ( jl a / l a a '. l ak s p t v t w k . Nt . ,t . . 1 I JL )u t , j. : % w+ a: zx . . ' K J1 . > . X.
.

9t . z k x j &$ak p Jt . , s . M . , N Jj: . ' - $e w ' t l # $l . J Mak x l l ;lA 1 $ t . 2 . a . /.Jt . . . ! . . . !: . . s k f x JJa ' Vsc aw v ' s$. . t 4 . p 0 3 Jbax l z* p ) . ' . . . J? . , >c yo uz. < :w L I<. ' S!, . t . ar c>. !u , . at . # a p ! ,. 'P . P .' t Jj
. .
.

y' ' T$ '

( . : , et a . eL C ) u t t t l lc r . a k $. J 'IJ t p a :. l . ,J : 3 :$ ' ( . /t a , x2 J! . , Lc e Ju> !r < Iu o> a t !k a -. c , a Ja a. + i plp .. x ' k ll a o Nla m x pwi y


. .
.

ww ) .!i z a t l Yx) !y. a. j -'lc a; . ' rr t f w vr t J 2. . l t . . . 1 :L X $rt z p' . . I? * Lat -J . . t . . - . . % , r w . t ) !t ' x t ; t . ' 1 . t ,< J jJ .X t t 6l a . ,. 1 l . to s. . A ,( . . . JGN 1 at . t . %. . . -. . . :
. .

( 1 ) S t a n l y L a n e P o l e .

'

7 * 1j l !
! l ; % j.
-

r ' t I r

$ ' . p g j . ' : j 1 l
$ ' I j . $ l i ) ! i
: 1
l l
.

K Q . t fy . ya t . J ! u t . u JJj J / ' L . . z . ' > ' S !. 1 . L . ac ; t ak . k . p. 8 t . Ac . t L -y Le ucos


w

c m$ Ta . l h . -t . y. .!y.i . w . . . g. y o. Tj . ju . s . t . oh Lx . . .q yv :.. j
kp *k j . w . -, . J j jw t w a.et .c j . uo L . j ' m en
. .

1 j i '
..

''

1 ; 1 : l
us

t , . j jJl . . , : $. 1 pP # .JV # . ' . . > .e u . ) t ;o , t ox u aJ . . 1 : . . , lr , c s w tu s . k oa : .'y. J


l .$ j at a:a j o ua . w 1 9. : zt f w . - sap x qyj a . s (a . . . . Nj a;< $! a : u ( 2 , 1 : 9 . 1 . a a q r eo k pu z at z. ja)x.p.a. jc a wx JO . , O uvt . . s xa tz t t a u t t l k . j x ,, 0. p ., , j . n. :, ' k . , . . . , ,a o t . 0 . t fa . . . n .at s 'u o y ., . s ,uu jgz q p w-t o y. ++ % 'oj a jq j yo yz j z yyst j L l y g jt . r a z ! . j z y . , ,u w , pjy . a . , . Aj a jy
. .
.

t l 1 . t i t i t
' j

. .

, ; j : 1 k 1 ) ! i ' j ! i 1 j ; i ; ) '
.

1 I i

#- e z.>' %j . t j .j J . u/ t p. q l: ' t . , w J.t . t t t : . p' . z ' . ' D .kpu &w k . , w !r . . egju. . j o j m -, . , j( !z u $c er u ' az nw v y 'k ' i j a & yo o jcx st sx y LI a a J !, . u y. b oo j sao zjy u . l u t >v . r 'Ja % . . -t w# =t . 2 )J. , w> , . J' 2u . <J a '>> k ' z' u aai u b lt slz rj h y. . vrt u t. h Gk J ' t . s -Jt . , * . XI1 . 1 t J ' - 1q' l xA ; a # (k J /1
.

t j u e * ' l . v .( * * 'u i t u p ju. y . < 1t f x a( : .u oywI


'

. J$ . h e. . z ? ' Sh . !t gk . r *' : a Jt , . x, 1r t ; c : 1 l . yat f v . iSeoost r i sl l I t . o n) , w; ( t o. : i t . b rt lu i U! e A , . ; !t . p, ; a t l1 . 1v o j$ a W .k y.omx 'tyL


. . , . . .
-

. .

. . -

)' j v ( (! . , yo s jt x

Thi s Suez r egi n & bi kew i se t he guef of Sues w er e al r eady Connec t ed w i t ht he Eas t er nAr m e oft he Ni l e.

$ a, r . . ya k, :a.(C C N$k z sy . z . ' x i)a ; . D , i L Xj . j A . tga w v v s !. j t / y.


.
.

( 2 m VjL y( j. . . .( ; zu z . q s. gj # t as ' e (:1 jo w q aw . l j ejy jow j . k o > Z O J , Gt 3 N:JA t a. 1 r . . at , x . j ) , . J !I s . J ' $; ot . .! j, u . 2 ) L fu ' . Ut w !u -1( 5 . -/ z p( . 6 lc ? --l* a > < tr t yc r '!z u >s . t > a o p : t t ! j , . k . > L . . z > e k . 7 . . 1 % :z' Xl q o >. ' ' i JIj au : 1 . t . ! !JjA. . G X W zk1c . s -I V* !u p '
.
x

, .

. . ,

. -

%J SQ1J 1 e. # 'l( y4u o$. . kl tt s t a p'w=a (U t = .u -t x$c k GJ ' )t kw a . a a. t ' p r ' . *bt . , z . , , e a ( J r ' Nu ? . #Iu . , u $. .la * 0 . s . ' . . z bQ * r J. 1 h .; t ' , x v , . l .ufxu . * . * ** .
. .

. U

. X ., t b ' r .u . o . o , ' y c= k . ul t f J (V t ; j k . s q A! yy q y as. s) ' . jx y a .o vx :i k k a z

( 1 )A Hi s t or yo fEg y pt P ,1 27.( Br e as t ed, ).


3$

'

w t l. r' z2 ' * <: Jt .

!u . : 1 ! ;. . . q oa u . 'a; t w r at . . , 2 . $t st o j . . . .to Gl j x! ja! ' ,D . C . * )j( u . y . # w y u c j . j ju 0 . . j t j s : u j ,( . . . . .j , j( j . ( ' CJ j w j jk , . A 2.u .$ s . o- u . a( j os t a r. t > . ) . 4 . .. . . . b yo ( . : l ow a j t ; r u Z s c . . 0 . a t . 6 l t t ! t ! z : b . i . . . : a z . w , oz .w , o t . J1


.

. .

j ,

.
.

. .

. , .

u ot i .l , a. '> k a. 0 J.Z . A#!

t a' u : o. ' y ' !l . ) ' f% . >* ! ) < , f x ) J . !: ' ' l t x u 'l ( z # * F


.

t . . l . .

!u k .> c . a 'p z t . p fk . r w . wz ) ) Jp I u. l , t , !z %. 2! ad 'a -u ' . . t :z yaJj(t s !aa l k ot at )


. ,
. .

. . ' - JL

. .

' .n . z a q w v x N $$ . . . t ' t t , -- ' k /o t h p : l h . ' e. # > :J


, . .
.

. ) $ , , u . , 4 / : , : -t * . . . . y $$ . : . . , , t . ; ix t ' . k ' j . u( . -. i . 1 ! 9 .. ) ..
. ..

J .. ( (z t . ' h . . . .,.a

' C t j l j j' j . j. ' t j


.

j< t . , . 1 $j . . . . ; b p )t . , ,( . . j . t g ' .,

J ju : o
a k a q r b AAe.

l( g b ! a: L a -o , . p. ' . ) t . A9tU . . Ul4 S I, >


( h )e , s q . . iz c , j . x* N z . > t wt -$C 2 u ; z y2 . . z= . b z. wN lr , .l .
.

. $s 4 1z x v o< ' v , V
u c p z u ..jz. o ' :j
q s zu sla . .

y !u. a

( : ) jx k kL . . pJ . J 3l l k : u J? c t %I. e ' x' . ' 'ooa as =; ' St ,' 1' . . 1 ksz t o. ! . 1 1u s ea t . ktas w k t . i . a /t @z t #' . w ,y'< . . yu 'o 01 o . k . ot ; K*< . ' .: %. 1 lk i yw t ae . ! , L al
.

; . ) t n. 'w . t , '. . j ; .

' i

l a> '

' > -w t z . aS t . > l 4 a .


.

l w

e d -

< > sg @j , u : ou p u v w 4 4 . # , . ) y > y , j : . . wt p Ja L ' 9t wc ly'< A4 cv a . v s l ! a JU $q m, . . w q v u2 '. ' .t t a JlGL t uatw q 0 $ . xk! 1oz t jP L G Jjuj , t w . s a.' t s w A oa v z w a a.. at . j , $< , e #$
.
.

Pi thum 1 y / tu w q , . u a$. nr ! ak u' 1 . . t . . 'Ck w e j ja & e r . o > = w e


.

j ,If . m . x yV e v .l p>
.

e- # # e#

q . w 'j% t j o .u ? .( SZ ' , ju. w j . k ou . aP . j . . t ,ug . . r J.

( ; , .. . z x
-. z) -

. a

( t)k , z . y V1 u >.a yl k . .
.
'

J x' a

at -. t .

k s t al s r -. ! !, . , al k ok : p e - Jt . <R

lf z l 97 t Gh , . t s ,c t mt m v l . . . i k: a ' << * < e. 4


.

a) a+p u ? 'z ka; Uaw uu x; d t ) rL . . . v. Z ) Jk ' l t s ' a uaj . l . . e A k l zt t l !k av -a ot ( . 1 i t e . Q $u . t .ZJ Ja a y a (t a wt lt a a bl a t . o ' bl , <t . . x ,lA e : t eu s w a . 1C k Jlu p ' ta St z zt pk ; sy . . b ': uJ . !k Z. .' su Jt
. .
.

k . s .
.

t puJ ! #a a x ' z!b x y .J ba w) lz t / .JJu; , . wa . : . v . zJi' J l t t l . . t o ' bu t l l w t s a J J +V 'u c t . p uV' lu ; z l a J)p b. z . v . pt e t e-' 34 a ' a t. r * . > . %m Q . l
( 1 )A Hi s t o r yo fEgy p t. P27 4. ( 2)Br eas t ed . 44 2.

:. 1 ' ' ' ! ')


:: j, .

I !t

;7 1 ' t j ' J

! ) ) ! , l i , !
y , ,L
! i k f . )
i ' .

u ?
# o

. . 4 - . J .ZJ

- . .

( . =

j : ; ) !
I @ j : J , ! . . ; q . j
. , ,

L . J . ) J !dzw ' -A e
p> v . q , v j n . .Ja T !t 1 . 1 : t . ! . , . . ,0o ., ..9 a.,o ,t , r . z . e . . 0 , l , j l , . k , t I: . -c j t t , . , $ Io -' -$ u y! . . j !o s . . e ' * $ J
.

E j : , !
!
'

(
o
. .

lu . eu . z , A . pl g . . u( j t . )j > . ; . .u . ' l t so . . l . . o i k p z , J . :a> k i x


. .

,. , . p

j s j p ' e Jt 7 . 4 kr . % . t t i j . l j k , y l ys s y ( ' . ) j ..; , 1 . . . ! j y j . . j< . j . # j ) ( . j j .< . ( * k r , . . : . # . . . ; r ;( . ) ( . j ; .j q . j . y j( . , ) ! () , . . : j . N & ' . )) j ) a Tt; . t >u . ' J ' s ; ' G a4 ' > -t 4 p t t . $ . 'st . . . w . Cl k $ $. . !t y . . .o k x ' g$ tx l I Jk ' J ub j4 . p%4q q z w p a !t tu; . j ; .. t ;b j yo o j a! Ju ' .o
. . . . . ,
. .

. . ..

s ,

s. .

t ..j

.( . . X . jo ' ' $o j . j .N . j( . , r . J ot . y j . g ' q j l g , . . j 4 ' , . . .. .j , . .s


k

!U ' . t 1 l u ;

: . e z. ' . . * 3!

. r . z aG ' y ' w ' .; t . w t!t ' 1 1 ' . , z . m J.p t . t . J1 e' a( 4 u 1 1 y' t ki. !u'C ( = z2 .It t o . . klc o uuv. . 1 a s '. j su ' !
.
.

1 .

G Ju # ' $ i . t . xa 2 > . a e u awaz 1 . )J a ' ' J l l y l J p aw. r .ow ad '$U :j . j v a .u J a I l l . t / , . . u r, : 5 7 . . )1 7.-. -z t . , . $k I, .Ik fK s : . e . zo ' % 4
.
.

. .

. -

z i ' x qu o ' z1c Jaa wz . '' ' Iz y o o s ' t j lt i a a gao e w at it J !)ua v!kxt o l a j .Lh u1 u t lz ' b > ' i Jl : 41 . 1 y.a . ; . l ow ylJju j wz 1Ji . , . lk y a
.

k . s kt o- .1I t > .I . c . ' w . aoJ . ( r J tVV) a ' . . . .uo ' t 6!u z a - .u ;P J ' fia x2 l . w- ' c , . - .' Jz ,$ . ' . 4 -(u z e-1 1)' k a va !k kuK . u p tu . z>' ) -.
.

J t a Jl( y , Jl. , $ , . , :z Y. q . , . . ) JJ t 6 1( : ) / Iy. . J t + uA e a z ' . . !a. a . J . IJ J Jl y . NlJG J jJ)( t1 VV - $ A)k ) ' %I J'a a bl a t a xl ' t iu / -!. . t > J oy 0 a t f a * % i J Ja ' % ( . $G. t 4 Y JY L ' w ! %p l )i Aa 4 .: t GA u# 21 & . Xl Jl: . z > 1 -I u v s, , :tat . f w 4ox . g:! . j . ( 2 .
. .
. .

. .

k . e Aw / l . z + 2 l k . * . . '6
ux au et x l a a r u'sa t kkla .z . . pZ L1 X lr' t l t w ' lz' z z -u r' . . ' a 'Lt m zZc' ' o eu .. t ;x t sa yo v . v pt .t . JG a p j l z. z it . l i .z . . . . . . m4u k!oA . ut . . r
.

aou uz ' et tk o x ua up'(/ a ; a tr ! kl i ak z p 1-1. . li


. . -

z-

z X . .k : a > a ta w.' - !
.

( 1 )Th e St or yo fAn c i e n tEg y p t e D .A ,Mochenzy P .70 .


.

V1

u'
og

,.

t p

w t a;, . . a . .. x %+ 1a t ) > 't f wa z t o w i!J#r t * kl

t . v xp . . j au w A !, y> bc p ' Jj k y4hp L a#


-l
l . . : j
.

, , k 3 J. t . . ., . w.K LUJ , > 6k t Lt xs al9u c u r e ' t yw h; t .A ? ' 'X !. i . . -

( (

. : 'i . u u . . w v .s a la zw k y.c .

. -

t auo s l! t ' #C: a# a wxa l aJ J t o '


.

' av,z k t OL , . . b 'A p )e . t . p . w !2 2 24 !1 ) N1u, * 1 . . ' ' . .zsb m' o. ar m-p .t . t s p oo

a..

'' lk . ju z p . z ' t -u y . >.J. y V t : % J1 t x . >( J ya Q x$ a , v p , a. z . . pt i %' Lt . s . ' -Y c k a ki ! . k >X' a


.

a-.. k t l ai t f. .J #u . : p ! . n . ' L!

ut pl ! , 2 m, . ZiJ s a J. x l 1 l w uX Qu x t a zp ! .j . 4 ' x a x . . * !Lw w u t . uJ


a a: < ! L, a J lc . z k X !u . t t s Jc p .

' 1 a (. ! !Jt xv ut . . , . . . % J %l k. 0 . L - p ( .( . j a. 1 ) l . - ' $u j >2 %L t lw pt ,. . X kt e i uG; u u, < ' >.k l t s J a.) a (: aL '. J 1 # # P '! :
. .
.

: z >t $ 1 . , : .a. # * . I . @.

Jz $ A wx ;Lp zt k l lt k uc . o l . -' : ' c t t x l !p a 1u s yb t x a: . o . l y= - t . gae' .aaa . tlaw . >Jt -. -( & e s az St JJ . !q y al a s( : t . f x ia? . t t I J .. p .u 2>. ''1 , %tk ea 1 . t d t $3J . k : z m; t /t( J . . w. pk . ' : . l 1. u / . lu! a . . . . 1 $
.
.

. .

( : ) AJ a (, . 1, w J !J t -. . . ! 1- ., , w 4
n. .

.l( : ) t ' G
. .

'1e'p't b s. t
-

t t . oJ k a x z it , . : . 3: . t . . . , ! tc e , . . .u a t a . l . iu p a w oia x;c. ' k a t )U -t 1 !: a ; . . ru s l k


.
.

r ' az ( , aa t ; . x) 9 c , . t &. ! u w( J - z

U; L . . a1j t -t p. t o . x . a p, t a

,, - olJt a u -l t a ,l at .( 't s ' e. , . . ! 1aa : .. a- w* Ut w l. !4 . v 2a '( t lt z k . kj ot x t !o ; a


. -

. . as z x ; t pt . , z s * . $u y y: A. k . #!< f w Jj - ( : ) J ju # . t 1. 'tu . y t t( : ) ! . k ; c .t 3t .apx. . t * ' at r Q . . . J . Qa . a t . -J jt l t a a a w l!1 . . . ; t f az . ' 4 -Y1 1t . . . . z 5 *Ya u p. #t ) . b @ Jy wj '( * . 2 K 4 . u y jt j . u t . . p .y z y z . ( : ' . j . . .f u. .a . , . c . .y j. j , u , Nj , u z.? ') At zl !t Xt . Ya z >t l l a t . tJ #s . z > t l ! bc . o ly z ' ea t . Klu r ' t .w t mp ( + 2 ..j zV2 4w . o t kj .j a x N $. u . a * k oe q v j w . o , l .. , N >j x . x . . z ' % -. , uv . . ' > , -a : . . z . y yz
.

4 , 1 1 -

I S I F

4 $ : 1 -

C. t . . t jw U j
. .

>% 1 A.. e-

VF

u z / %$ .. ey
VJ ! - a>
, . .k 't y1 . -HD z X!u . t i t s -t 41. s ' a* $M 'c t , a. p&1 , . . . . . ? M ' Ja ' o qt . ar . . f m J. . ..' . s c , ) (j )u -.u % . . j oa. k , $o a, . o ! jo . .( -u . , t . r ur '' l a' s . .j . a, -, 'u 4 zc
: uYa9 , > ,aA . k . J% )I e t . . . zI *, . 2 . 1, . r . o o. .K .l . s r .a ' ' . , kt zc . ' ' , t . s 9(t w u v l
' HJ J.z ' Ly

q . s . . ' e; e . u-z t w. fJ /u ot ='Z J. # lW '. 6 J u a' ' ., w'u s a'A a


. 4. t , :. . ! &.y L.. t ) k : , ! /P I U N ' S!c o l a t . yk k xa , k. . t o . . u !q yo1 t . a ..., % lS x. J . . . p a . # ( oka21 ) L z2 u s ) c y w. /lu ka i x l I J. / A JX! (u z tp zlako ak o)
'

t 6> t s a we ( J lu z ea zsE t . Ja t f x x )u ka k) s$ . k . zA v . . J> a a y x t ' ( : , aa b z z mc , r ' ' a sI JL A t > .Mt t c .( . # -' . D J Y J' ' a $k s ' . ,.
.
.

u p1 .
w

z . r ' q7.u , -$ -J lJ L' SIu s 'a l a o ab v , = ' s ,p t kX( J e# ! 2 1f e + o . . t 2 J


.

D . . x p t o Jja s z wl !. & =t . ok y q a (l a at al x1 . l$ -. y a t . , L . l& . v <ju s w l) dl l t J . . $ 1J. Z . . > . ' ' J I0 xt . q y t. . ' o t !k k. , k5 !! . t >J >> a sz s ' y . a a (U z k:
. '
o
.

G k k zk !e. m aaw' aa l a za u wl z z , ' q a. & y ..


.

a.. ' a &a s,' o

3 A vb yo n a. ( : ) a ' > %= ! . e.> ( 4u ca t ! u t aa . J# ( X' A>


.
.,.

I, t At . ' t s ' a

2 /1 . /1 2 * J' -L
l, . t >k . ul k

l eu y' 1 : a al sw % J! a( : ) '$u ' e o.s2 , . . r *' &J CJ0k.

!, k. >J A. u .z ) t, . w. .t . 1 . . -, J 1, . v ,9 %, . . , . u2 < $ !( : ) X . )k o a pl a

( : ) 2!( : ) a . z a : tl ' t 5 ' y.u o!- ,l aa aw * l l at ' ) y


. .
. .

l, . ' +.3 a
. -

lL1 . *. ZJ .(

k .

' Jt . . . .k . ; a u , . z X$-

;t . ; . . xt ) ' f %J( : )
.

t x. X$ !o.y . J$! a> ' U V ; .a . le . . . z .

Vt l ! JJ 2l a' A J . . b . u ; / . ! c z kz zl u k . z b: ) ' ' -. . z . p ' s! z t . ( h )


9o

' x S$$ . 1 ' . 4 . 1: a . pt ' , u$ . , ) s ( . z>..z .

$r G! tJ . q( r s y'a' aa ' a( . . .

l x- .

t y a l lq yot > a z p ' . JMGJIu t u t a


) I C
.

- a ar a z av a h ' . ut l w t t l: J . >

t .

. ' AJ * .. P I y Q x 'a t k' !k> . . 4U X ; L VJ Ju y azk lu o/u k y4 J. ' 1


-

u? .

.. .

t kuu r p t w !. . b t
, . -

at . f x lz w @ , 4J t .

t o ax%, . . z Sa 0 * . 4 . : 1 t k ! $ % 1g ' yk J ' *t p t . t lu t t l l a kv . a9


.

k -

; wr . u J#J a wlh< 1p
,

.u #t k ! i k w i4 J h 't e . u J P. $:L B . Rq yo ; . J > t i g !Jja k a uta. oa ' !aa .tluwt zl


.

1 t j# * .:f i ' l a ju : uj .j* ' . . .u / ' 1 * . J. .e ot a, w1 'l4:u l p Ly w1 .l -. .

t ba . au -J t s .

'

. -

! k . ' , . ' ! '

,. : ) , 1 (. . $ 1 . , ' ! . k' Lz wl 'l at a/l : a h ua.z a6 u c p a t +


. .
-

. x . . . , i t. u. x a . j jj . . JS o . XX ( . . . . a . . ,.0 .t .t t# * . > tu -> J/ Y , . . z . / , > t o L . Jk l -. J . t g . A o a r . t t l sq ztu y wa t lu s . e . pSu ka i x ) i> t ea ' a x au a t a l . s


.

u r.r . ' < e't z .LA


.

l1 * . . .t z!

) I t k

4 8 1 t -

i $ l t .. .

u ? . u .j r .j
.

l . . , . N1JAat y . 0 . X z f 1 . / . 1 u jf yt 6 ! kk
. .

+ . . . aku & on.


-

a. z.. o s h t .,. - .

'

l .- - ba-/ l ua t -u z s a t t l lJ x s . t !

J S J. t . , . , zt x a ll .)
(l . , , ot x ) ja !

q . ; t z a-/ j ( : ) t . s (h )( .

* A. az s t %lJl e-( . . #

&y0 p lzq wu $
i , l ( . s l I ( -

y4t i t . . . t !L . ' . t < a -. . ( .


i ) I f .

* # 2 21 U' '
at s !Ja 1 ., . t k a,U U; L Cu z -t x l b aa z . rA A v/ . ' . . w$lax k z ot x l 1a az *P ' 'a z . z ;u ' J aw +
. .

, , Xu ea x l lea e 'a ma U ' F1 a CX ' 'lk l , . p a GJ !


4. . u

( At u e)Z I AJc mv /.k l e t xl a wae, ' u U( h )


VA

.. .

J .u ' u ja o go
.
.

ao . GW X X

Ik . ' ) a t lu /l a k : z a u ..t : L < .c p ' La l1 lk ' . 2( , . . : t , . ' t ) . i . . 1 , x z t J J# W. . y oJ a $( * : ) t . : e .4l . b * . . 2' e 1ea ' 'y C Q . a U -lk . : . a p'p y , j j ' ' v t . %. z 2 !al a lt. n . '( J zd . . 1c , a p ' x )LaJ '4 . 3 ex JAu 1%t Jr a Jl: 1 ' t ; a (( . ' a ' . , +v #b l . e1 . y > = '4. #J t 2 J ..u # e t w wa . p w r . . t =( . ) ( ... ' - l ! ( , ; . -t e azlt e . ! iL. x y' L) X 'k : z Az pk ' ; YI (w i px s 1L . ' * ' . . m /t . r e . . , . . = ' 1t e t +oJ/u ##. la. u rt zla a aw . z , ' wk : ' , . !H J z lt : , , 4t l t s ' a kr a /
. ,
.

lu . y z. u$

' .C J -!t G ,

. .

. .

-.

'

(h )u

S . ) JV

..
( . # j%) . . . P
' '' -

t < , ) j ue j
.

jua . , ., . , . ; .u *jp. j s . Xjq . : . j yg a y. qy t z


# ijt . ' . l i y. )a e ki . . . ! $u , b a( : ) t f , . s ..z . 9
.

. z . vj . ,,o yv

' ! al.Jr la ' ao U

u ' a ' 4( J S &u .z s m * +' Z ' , -L ' * G lt a a /lt z x %u . t . , >


.1 A$ *( : ) !k s a t l J 1. %l

a aL u t( : ) L G taw ' r* !t l aa -g .
.

y a. ' e ls. /, a 1 A. , t . c s 'Jt b l ot . r . J < . . . , a . g .J' 3k . v . 1J ' 5 9J z . . a) , %l , . . z ':. . m L :s . a ' T> u t ) !) . ; K. :, x. k -. . . . . . b u p. ak lt a xt +o ' G( : ) l . i ' . . . . ! I aZ J>1 'l at !y z . ..t u uk : . : . u l t s b (r t y a y ;
.
-

) t x' !uX 9F - '! 9p, ' JI u . pJ. 1t . : , i , ln. v t . J ! ' . N 1 . . t p* . 1! . 1 1 1gA s os . s ao ' lc lk =2 .. , t ' ' . , . r w . : s sz Xlu ox . , f . g j j xNl . ,J a a
..
.

JuJ l eu o t . . /< . . . w $ It . l l ; a J) A p ' e #:( J . > k : . a t . lJt p a . z t ! >' t '!e 2 ' l k :y> .' . ) #!w t , . !k . J . +. , l J%Jl a., a a e . a( : ? at > -: )-l a l l al . +, a Ju s it . . 4 >. y, w aI s. z >''
.
.

. .. -

:. . 1, . . w w l>. . :. * . m < e/

I au. e/ Gu u. . 21l + , . ' . . . * !a J

t ) t w /l a p .S g ht . . . . ' ! ! . . J
,

.( t )&u ! ay u -a ev u g <
.

1u. w. p ' !t * z #,
.

e . Lp

A> ' S' uw ' > v b l -t . . c ' e.e ev 1 o


.

It kx . . . u . ' a
.

ea a. a -t; (1 $hu e)JI AJk t :t wyt a yt . : r : zl x ' , . 1(h ) -l -;u . ( r.k .e)u 4 v l( . J . a( t)

VV

'

2
.

:
p 7

. - a' .

l e j t . o :a at w tA . Jk . l a: gl aa s m JfV U S . z *uz a v . 4u t mn p' m. qJ X , L t t a. m. ' l a bs A u r -aa a' mx z# . l il t y . l lu. . eu . a f a z tao u: 1 5 3JV ; : . . 1) 1 ( J. ! n yo ) p


.

. .

, .

# . k '

#
,

u . N$ zv ! . u$ p u 3 * : * F * je
1 . ,,= . l t s al . k s lr L t 4 . . .
.

-, ''

y.a ' . , t * t . 2:va . t , s > t d w ' $. +t 2 . > Nlu r p p . xI .$ , . #


.

sa Yt , z a t . ' l t t l aJ z t x l ! t x i t t 1 k : a sz Xl U ' U . GJ jua' b !


zl as u s e. a-e ' e Ja&

Jju) , a sv . tJn t . ! !u : t t t $a t . x u 4 1 t t $a L <l #, . 9 . Ja . ' X . . l< . a 1p t l . .,( / w. 9t . 1 : 'a. g z aq s l 1. .:J. , , t . o -! , y j


.

n l p ylcl t . tq , i l t i) q et . a , r . w u -) . ' aJ . . .

, , ..(

(h ) (. nrv) k . . wp a xt xjc
-

6 ' o o

1 u , . t o a x z k asa! yt . ,! :
a t 0 . . j r u :
-

( G a (e a z .y c j 1 . , t 1t . p . fy . > .t * . sa wa ar t v t ) j a . ; o 'a L o ' . ! 4 ! a t a a o . -.


.

, . . .t , i. . t t t . tl.Z J. 1.! 1.) . U3 ,( G - y&. t , v Jl> o t z e , i !t ) !t ) 1yJ. ' kg * ! . .a . Nl . - . . . p ' at . i c q o y-. . z , . (( . : . , $ , . . s ! *N # m . , > Jt . $ l :. ( hb k . gt . N4 F k . . / . Z e . ) ' .l . . 1 l2 GY. 4 l b i : C. X JJt ) l . e , , ( ) r .' - l, Gl a a a 4 tI ... o iz . a Jt
j . m .. 1 j -

'

'

y ( ' ' ' k


'' ' '

y j , y

j LGk l . w . . at t v t l j Jj g (u . 1 t . n t j Jj j a j e a : . , , c t . . . jj . , , Jj
.

& yh m a, t t !i ' . o. ' JoJt x . .yp G; yu pa t Q . ' j

2 ) a

. ' @ j J

( )J t e s wl w jMK

:u 4 tu e G. t 4 > , u 4 L t . ! t , t t ! L 1 . # d e ( .

Jie. , mu r UI. z a;a x . a. a $. , . l . $ ' t -c r t s t ik k t1/ at . s k ' l ) > t t z t l. l an . b . J cJ . at s u a l t i z ) . . uk o . , t o .- zt w ut ;yw ua


.-

'. .

'
. ,

r . O

t -# u . s uk , , a ' , ' ai u j c ' . a , M!r t . s (c t i t . o t ; zt $ 1. . 1 :. i . > at st . h g , r4 ,i


.
.

., ,

-.

-, .

. p'<t ) t 4 . 1 .Ji NkU . yv x a a' l Aw utV J . , ;A. - j


.. ..

c/a dzu L .Jt Qi . . . ! 1


-

t +, ,

. .

<. . ) . 1 t <. . X .l u s l fdw aa . , . . 0 c . -a


( r!hk slJI AJu aa s n -(h ) . .
.

) . o .. i .. w xk at r - . ( rV ( ao l. s . ow.t t . . t taAt % l- k . el tw /l ( . J t x ) ! 3 t / . 4 z . w x( t )

. ) r y j

'

zW

'

s * 1 %. J. , o ' .t t . at s t . s G at t o . . . l lr Gd . t s Y z < . lJ1 .


-

#J Y> . . $$u yt ' y o i L :4 J$ -+ pJ t x ' %lc , 0 x' ' '


, .

l zt . ! . ! j Jao gl # '

g l a ka w. > at l ' ! . .u l L .i p t ./ a lJ J 'ia 9l > # l, r t zs @ X *. . aa . p Ja z! . $a . AJ $ . ,ts k . . , . o L - .A $ *k . t . , , ! !J > y


. .

u . . -

'

e'.

e .

. .

# ! aav . ww .. ! a..l . t . . : t . . l !2 ) 1, . . . t , . 1. ' ak , . .


. .

( : ) t, ' k v ; a ;. xt J '$a J t . 0 r #o . . 1 o $ .. , oo . P $ e j xe< * ., l t st . . l lk k ' ) . r J l . * . . .J 'ar Y. .a23 0 % ) tu


k ' J t a al p . z *k : , a%. a . *t qJ S Jeq Y' G ,.Jll at wa & s . . t . # ! l!u4L =x - z... . . . j j ? . j . , : . . . . , gxj t # -1 .( ! i ' . . 5 j ? . j mv . jN a, : , r . , . . : . . : ' (j N s y s . ..$ . . . . -N : k ' . . . ju .. . . . ; t , . . . . . . . , p .
-

. , ;) .

L.

t l au , . . z >A < t sJ r as l r' ' a a , t . # e. aj aS s . , f , .r u . : )k s b( ay a dL .z ! . z 4a/; J o il lp L ' 1 it v t L. J!k t p ( . . > s .


.

' l s . . m * p %a Lt . . . ! !u ' ov v w Al at 1. w . . 8. J !U NJ L S -- t -k :c , .

o. p at . dX! ' ' ' a

'JJt s z ' b1 1 Yt z1 . . .t w/ 9t u l t . , ' . * . A !a ' * . . . uZL - u'u ' : J t J . 9 . * %l, , @ .y x % .k a i t z v i t s ' a r t f u k. i . > JG' %loi a /3 . 1 . 6 . Jd L I Jt z a Z * XS . l( . . 3 r KXl g .. a. ; , . u aa :,1$ t x0 z m' x t s ' i. . u s hi a at .!. l # -( . . / -lut p1l : ) a t s ( t )a ou ; s . -ut s uw u u uj zy $ J . # d. u x t = Jt . o.
. .
.

a- : L' . !( > ht.$ 1 99) r t r -z. Ll awi x t ; / l1. A. . z p a -. a au o .. z . TI z t t $K a t . r p . .$. . J )t ) . > , $x 1 #p L x. I k . 'Jl e' bI -. ) ' . I
.
. .

I . . ' S! J r
A w u s ' & a-z o
.

-, ! . a - mx ). J ot w' la; a . . . ' : . &lat . ' s 9


-

t s at l a w) w$

%. s mju'* 1 ) # :; l . . . , tu t w W t wt kk lt , j . . >$ pj 9L x j: Ij at , . bU w v . c ' x! . . . u. i

j j JL Xj p: . . : .i k) . . zo/ Jj( 4 ka . , r . NIu t t la a tk JI . /A SIu /q o. a Ja > t h ) lJA ! '


.
.

t i2 , 1 . * . . . , *u ey' x . q 1. v + y' L /I J jt p o

) : 2 a

. >t . :! ' ' ' A; a .x zu z k t tl au ie' aq r ' ! ' l p' r t ' 2* :, aa ,


. .

D a. . o cz h ) ( rh k a wlAu . t . .a+l a w. t() i . '( A 2 3a X % ' j .u r . j t ! . t . $ taa Q !. ) . : w .a< at J( t ) l( . y G zw 7.. :1.


.

s .

V$

J. Z J g0 t y k . . .J ( h t o u!t i l u jt 1s a ! ; !t l j s ,u . II u $. l a J. 1 . ! I . . t , x -at . or t Kl. l v . ' <# . ( ) L ' l a p r . t x l . ! Iu s ) usl or . . Oaj . gk l t , j. A l . ? . .J y, 1 : , : . . . ac l . * . . * 3 ' N! * .j . s j . . Nl jJI . . . .
. . . . . . . . . .

v C a --l k -r e

. .C J Y3 / . .J . k : . e ' i cm ' a t i '! L V . !q y pJ t -. 1 !


7 . . ) 1%

J. J N J l
.

1 ) .G . t ! . . /# J' L . . . Oa.5. Jy o
z-) ' 4 . .

ta t axq /. $ . z , Nl

s . - . % !b u - . NjJ Z) Ju ej ;k l g j t o z s s . ) t . n! $ a . !u k ' l a p yk ! la t s2 . 4. t ko k a . j . k
.
.

-. .

A Ju s . t o
-

'e : .p. )

1 1 : .

4 ) l t ,

. 1 1 4 8
ep #

- . .-.

. j i

e: .j z . t .lj a a +

L e. . . . ' , Q$t t o . . L$ . L a .y . J
.

, #q yoq gaw j i , . juy. x l lc ' a #b JJ


.

c, z . mv * .

( r1V$A tw w # ' !r - u h !h r) t l , l . . + > t saw . w pc ? '3 ) 0. t t , ;! ) $ . p . k ! i p t ,.t %r ) . . p t t a !u . : . . . x. . t ka $ aa c t xk , ,t $ L, -* >, % * F 't . e * 'k . f h . a , , ,


.

--

c w . -G(d t t Yt s m). 1 . V . Nt b o l, . ju t l l 1 . , ; l a k(r t k! at a J t l XaC VS K' L $ l . ! t . r4 . >y> t +$ at t . iu'q gt ) !. l p j * # %t m > NjA Jz k v k . 0 !y :Jt ;
, .

. .

' ' ' ' ' t : i

k l l
1 * ,

ct c . J-a k y ' a < ) ?t s < a4 . , ' . byt t g L; t f v a e2I , % 1 , . . , s m .J )$ . *1 . z t -s !t : z , .ui X r . + /$( >. m-( . 2 $. A . .$ -: . 1 $ 3. t x , a e s ,. .1. aaz la l k l iJlc ' u. . . z . L .z' l t ae a a ' us %. r Jlo ' . .u t t . c> -l a t fs . . +, ' t s ' k a . ' a-u ot t l a . #l ( )(t x u !1 5 :.l aa t i b .. t t a l. . u t z 4. t 9 /1 uo , t c rL k z t l j a k . s e . 1 J1o' olsa eJ t OF S! st . : uj ' -t ,
.
.

t..a

c pv v t ! ( . . / Jt u
.
. .

'

-. ,

. .

u q . 1 < m#1 y-G . . . . : . A # 1 ol / ,f Ca . > u

pk . t . ba v x p y: J, . k o> t x , > h t !, p > . . . . 4s a -A t ' ; $ )t ) j . l, t ;uy u cw ww


.

( Y11y tk oi 1 l1 j y o ll t e -t z a a' t l l t zl sa t :( 1 )
-

h.

j I

*JEot . au

1 ( . ) B

z. . ' . du. x. x. j h . ' ( t $ bt z lu$ .J lt . z : . , l .. , . / a '


-.

U -. . t ) !Jaw t

' 'V1 al' 'Jt iJlk x a 't l . a . az q . . ; a . 2l- . 1 . ha J at . + r - -X .$ u 1 lk y . H / ' u s$ J Jl'. ! . J Vt ez ai a 'l l wh t aat tl t ug ' 'Zayonchek ' '. 4 i t . ' , 1 ) $ . t 1 u. t l a op . 9l lFu9I . g g$ I la ,( . j j.. j x j. t ; j ut z j . . z ' r . p a k . . p
.

. x J- 1 I l a.,s.
?13 t .
. '
.
.

t ' 1 t J, 7t. ! a, t 4L. . s at p( g


.

I' 1:ax -t :

J ' L 'M ur at ' ' 'N ' 'Ral mpon ' '( : ) l..1 , , . . J t 'I . JJ e ..- ' $ JI'$ la 1 . I s I . n jk a: . , t . -' 'I lesai x' 'z I z4 o t a a (t t. , z v. . a; . . . at k . kz J1. .
. .

J) - b .'Lecl er ck ' '. t )


I ! $ I l $ I l i

#Ja3 a& 1 1 az bt d'


'

k : z ,( r1 vqA t uv

u ol a t C ' l J)( 4t a zl J)k r ' a t . a4. ua1 . d l L .o. z q i . t ) J l.. !7 . : t ; , . 'i z > t l 3 i at r a . t iJ. . a ,ez ' i y Je. ; kl . /t f JGNIl ) h ' t .La t . b4 . ,t 2 ) J a 4 oo n. - l%a , a (C t i . !)> t zt i ' . !JjC z '!oa 2 L c , . z t lk y . a Qr =a z 'l
. ' .
.

' t) ( s wl vy u. . 2 ,2 ' , #d%

J t

ua 4 9 t = . . ! v1 h e

. 1s, -1 sv z jk . t , 2 Jt ' * $ * # : k,l l > J * <


u .

'Iu v t . . QJ I a ; apt ;z w -)z2


.
.

: )

I . l :

$t .$ 1 , , , jz I J . l . l. bt , , . . . 1 ; ! l ( J J L Q Z . jJi a i ' k J j

. u s t k # ' J( *. ( ' . > ' t <W . a $J.J


( (( ! t.c ' . 1 l)(h ) ' . . a n
. -

' k : . , ai )r . st . -f -t to. i . . '

L I a J t . 2 . ,

t z sxl l s a s ax l kt . t a cw . * ,
.

! a. JGN as -> l a s ., x2 J !l o t a

Kt *. !u Jl%> r I a z t , wr - bu ' i p z t . x l uz s = J kt +' a z i m ' k t f x l 1. .1 ' t t aUNl)t l 21J GA J l( . >. , L >( ' t z . / )ct ; . n( . . /a o t b ' ( r . 1 +, k t z i ; l t . . t it o q z 4( : ) t q v t ,( t . . . . . , ' J jJa N$y . + , a ;& . J .c aq ( Ja k k y sA lk y a ax t y a . L o . zu ya x ) jk ' J ua i& : gU V ,;u s t <t :q y a
.

t . k l Ik aik J ' . J t - .r l i tl. . >t I2. , + . * .z u , t p .) e w v . t . w X)K D Jz L Q . . . .


e . . -

Xy oL ..

(( : ) t l , a . : ! l ap a u$ ! ' ' ,(k . e w l %J Sk z ' .asv w i . z 2 'L .I . / 1. % $ow . i . . . ! !( . . P . .


,u

/t a t i t rJ > ' . l J) u z lb c f k t t fl a. z z( h )

'

. .! Jf aa u ' e-' u #
J ot pt . ;t ( - l$
.

t . , . 5 , jj a
$L ' I yo aw - v.
.

. u (,) y , . . vl a au . ju azjau q. , . w
. w ' ' .. . .

j , j a

@ .

4 a1az t . U a1 L w G..t .b 1 I( : ) l a y . ..9 t k . y. j w c -. ,i yQ . ( 2 y tq . 1 . , t !..pe. ! a (J 6 '. i .. , gz s s ., , . . z . .

1 4 8

. 1 1 ( .

) ! ( .

y j

jCt be 4 . ( , X .j o t / ' '. p 4 #j oj , x. , , j 4 j


r k a I s . . , a N J $c . z n .!3 $)-t f v l
. .

i ' ' < u . t . , ' L . !; t , o5 ' .


'' '

k a . . 0t ?a 3 !

) . ) a . 6 .
.
,

c
u : ut

. . : z , 4e a z a .' t +' .o ' e z . s. . /lu ' ar w '


.

k ' v. t 1. .!1 t ' ) . c % . -. ? .. oa 21 L G ' lp L . ' ' U ' kt ' . t ; aa . . . . . . . . . : . ap j o '3 . . ?J . . , . . C ,rl

# '!k . . r v . . $, lJu r a
.

!'. t 9
.

? >t . J . a
. sw ' , f x . .t >. t $-

a . . l 9(a . . . . . ' . 2lz - !


. . ,
.

p , , . a ' . ) ! Jou . q . x !
.

0 x . j l a' x ' L' t . c L . !. Y> ' . ) C* -! -

J1 o ' '
.

X. ) t ! t ar. . . ax; t j . o. j w t . p( ) t s . ,c yv . x. t . l hk pp J yo *v , k xz 1 a -' ' ' ' * ( L$ . . . , x . 3 ! 0> , 1 1 .


AJ, y 1 $
.

! a.b 'y * . J 1u. l . . . : a ql b . '1 aa , G . x t . t : L x . . J l . . z v . 3 .,


. .
,

t ;t a l '. . b, . $! t 1 t , i( . . :w k . , wb ' 's at l al i s . e l d 1 . : ' d % ; t 1 # ' : , . y F k s e t ; p h , r : l . . . : qOXl . y .JN J k . u p ' ty . +) . j ' 1 l Or k . . k t lJjI jk ; . .( ;yj t j j( . z 1 ya . q( e . >p ,j aa . 2 , $ . lsJ . * ' ' f4, z. w . ' . ac . ! .. , , ' l ' w z ! ' 1 1JlI a u s . : . -r z ut t l lu s il ar'
. .
.
.

a>. ! '

, j j . , ' $ ! j j

, ,

:. . . $ 1

r!z f . : t . , 0 . jo! . c . . . !a ( . , b v !v ...a ' ut p)J!' !P '


.

.
. # o ,

t t)
@

t z z A-

ut uu

p. . . l . ' , a ,' Icx J+a, . ke z a . oz l a a. a( ' !4) ( > s '


-

s . s j u ?( t . > J t o ' v p iu ? '( s .

4 Ay g j t a j j g m y j( . y ( j . ; # j k j

4 a t ' w r -o '

j y . t j f j k y y s A j( s s s g g m s j j , ; . , i : j . y jy g j l s y j j o g y y sj -4 ( p s , p y s a j: y j 4 a j j g g s j . j s g j y j s m , jN . # , , y j ( t g j ; e s s . t a ' 1< . r9 . $ 1 3 k t J 7z At . 2 ,1c ' z so k ' 1 .


.

U Z JL yt x tsA' (h )
o

J t . q. z 1 $ ) . Jt
.

p . t s J l. . l J/O ' ' Jt . /l . At f J l az Y 4 ' 'k y ' pca t t / ,!. . t >Z. . 2 u ' I( t )
.
.

lk : . r n1 2t l pk : . . a . g' (h !h r) a = ' a .v . . = a d. z2 o. ') b ) : . ' . 1 l1 t >u ? 'u p ' l

zr > ba (b ' + *a -u . J )' h s m' 1+ ' t at . b =u n rs JSu , ia t waU . . * 1%e .Jl u s a . . . ' . # , 1
. ,
.

t f x i t i . !Jy. . ' . . s a . $ a !u u t s ' au oa t f tz fc . . . z x .c . m 'w t xa ' l !22 - L < L' lJ *1 I A F' ' J( ' Aa a k me o u x ' bI ' . A X' ' t 2 i I >Z L / G .1u s d k : z xl t 2 S a k .J k y a
.

l D jh w t z) . j #p Au ! ,t p' av-. . .
. .
-

( 1

t> * S#(1 .
'

u ., --J , .

1 bu '( 3t a . , z ' 4 ?

< , =' A 3= /

%. . )z . . j4 . , u . y .

p .a* $Jt > P %!> . 44 x l . 1 k. x X : ot a l x . m?t i ' K la c . w v( 3 YJ :J a '( e 7)z p .t -a 4 J b.# !J r ! . Laugi erA C / . . J Jl' * !L< L <' %( : ) yt . l o. t ! $au p t m. o J 'l'c eN . hp . jt . ua c p . lt . s . , 21
k 4. t .
& . .
.

t . q. , t a ' @< ; E a; L . #

ua Jt JAh N J . , ;$k , k f' ! kk . o! ) . 6!; A/ X t . Gaar > . 2 ) L z2! k g p . z ' f ' ' <. ' e % f $
.

( (k : u .

$ t . >; , t s a ' u w . . N . Z:

k l 1 : .

: ! I i

1 . 1 t h -

M * #J e $
J K J aa . . t z t ;. t ' a , i L X% ' .o ' t . , . 2 . lz l o t . * . . laxa , . 2 . e .u . . . . L ' J..) 1 ' 5 14 . p . . . j . . . z2i . . I :. . . 10. A *Al, ' . * : ' ' ' h K l
,

A xk a J$., $U #
.

. , yk : . w o . a x . l l a' (k ' . ) X J1', $ at > . a oJ' , !


.

: 1 ! ; u? ' 2 U Z US d A u, . . t . , . G( zp * . 6 ,!Jaglk / 1 ( 3. t ;. . . . : ' . , , . &lB ,.' . . ze ) .. Jt yh b-y J . , 9' l Lt ; .y . . o 0 t ;: x 1 ,( j . aj aju> . . * jt r ) u . uu( ' $ )yt j u ) j . . . yz Al0-.J (r 2 u a ' a. q ,.c s .( b 2 ) am ; t . t . ! J yw z . , = , 4b a a . s , -. ) z t A) -( : ) U V . 'A . ai . : ,
u
.

t . ' a. X 6k 'u , k 2) 42 ) axac : ) . 4 . . ' .J at . c- 1 k : z o tp t . . > za . . v. nA a . . l l pt s - . . Ge : l .x t . , o !z; . . ( 3 % e zzr


k t a t ( 1 .6 w !J w . , 09> 'r -z Ya, . J 1 , . . .. . ,2
-

u s
.

l fk . . . . * . . t ,N J( : y < ! -: ! '' SIi t 5 , x . ,a x u l, , . . , * 1. . , ) 1t. . <u : 1 ,, . . > a. ) I t > ' .y . Jk yo u ? 'u s k. 9 t4 . , k . l . n! luj< !gt x . t ! jg'4 . 1 ju . , . sy J ( : pb.
. .

: . ,

, . > t . z!JJ( . . > a ap . y . . w lJ a z w a ' az ' l


. ,

t a m ' a x k . 'Ga z t &t ) * Ic . t xx . !k : ) , a


.
. .

' A)c .) ) :z * iJ ak k . 6 1 l Ju / . , ( b )( ) . f g' t ai . - h aa p ' . ,. a. e.t . r . tv .


t ( 4 k l ( , , -a o . . .

. y < -

' t l p$ 0 . 6 . a k# c . t a1 .. k : r At + p 'z s 'a' b a (J U ' 'z z p 'a* . .0% . -, .' # * ! k z t t .


, ., w. ,u pf( . . >

a u -

) 1 : *

i ) 1 : .

A'

'

(h VAA 1 . . .
(
u '. 9 . $( .
.

* 1hh )< t w At . e ! j ? - zv *
.

Lt : ' h, )a. )< ; LJ k y o: gc ho o y, ,.y't u a &v


. .. .
. .

.
. , -

h. ) u'(a :2l)J / s -. !( . 1a a kk l L .( . . > $ a!u p t . ou s b


.

J#1 a . . , ot ;0 . . . 2 :2i . # . : lJ a wa Jw . a -ua z u.k . r . t J lk t . . t g 4( . w . . > l ajp . j . k ' .( : )


; l a Lannes t ) J! k. l5J ' . ' .( : ) k : l a < : u> u . a. l , . tw aui , ( ul .t . ' o ! l n. ' ' L t ;c z l . . . * . t , d t( : ) Ly 4 A . !: a. - sa q a b t ' 1&) ya p y. u ; . l J lM ur at be Jl U . . , 0 . !# . .) (h VhA k. . , , ' hh) t w l. t . nl t ' J s x . gt . ', . ot s -j . . . . u' L ' l . ! t o . l !P/'g . u oot a I S -) s . . - al a tt d . , u . L.aa , .. t l, . k > uj JL Q Jl s U ' Z V X ; Jt . #' s a k Xl . +: twp ow - t pk : ? wt g . pat s '45 Nc wuy' s a ; o. o Ia a a: , ay +a k : . 1 t . f 3t t ot at al z ap r j . . 4 . u, . x $ ' L : l . ! t . q l k ' J up t s ' a 2t e .
. . .
.

. .

. .

. .

. .

k A Y. /

. a( : ) 1. . / 'l4. a ' el a k. . * -. !( : ) L. #( : . 1 4t e . ; . K . . 't s a x aJ a , . 2 *


.

. .. . : 1 . l a 0+. . % . lu x 1 . ! t 2 l( : ) t . w, '1 9 ) * l y. . v v Js a . l l' J, ,r ,


.

, , z ' N!rY. %? . . q Jb ! , ' ' ' ' J


.

w L . a ( .!., ! / > , j . ' t s -. . u3am 'N J at t J, t s t . . . . t ! a; o t . gt . , Y $k : z ab . , t i , !Ja. . . aJ X)( ' t . i(. G Jl z : ) . p h. t . i. 1 z , . .( . . J a (u p -! . J b A. ., Z Jt . ot -t . , wc , , .k s a m t !i . t >z s 'cx a ( S' L XJ X!u s l i' J k . l t . . 1 - az p a Detr v ' j by . x /a f x l a a . J L -( 1 ) y' Ja f d! es o' P t
.
. .

'

:OJv . . t lJ . x pd . . tJ u'9 I ; J t1 . . -!. .. bl . , n 't l


i at sx i . . , * . a t l t . 4. l4 . .> l< .. . J t s a t . , wc . . < p $ 3 . ! p a ' k J!q : sp . . oa ( , l a r a :)d > yt -x ,a .ws ,' . > (: . . a . !u s t l b ,k l L . r . . . z t j
. .

J- $
'
-

z f s V. a . /!u . s . t o 0. . . 4. , 2l%. p 1u i a t N' L


.

a ot za ' ' 1 . ! t . 1 $
' .
,

n 0 . a, . . o . . t Ik b.) p1 . . gt ./ t os. ml !u . t , ) d . L ,y . al ajJju j w,. z , . ' kt . ) $ J y . j(J 't


.

lp < x at k eaxl t $- a c l . w. o ' o 2!Jt . G wb g aiZ J J. i ' -. ' ph (a al u s

t r ut , w &. a a1 . Q. -Jl a l za t p c t r e( ' +. ul /a al w +o L -L . t @( ' > . V ( (z y3! c p op a x . on yL . . pt z zp t pt j y oa wwu s ) y( A.. t)


( ' . . # '
. . i : ) t ,, , 2! u . . . 4 . ;, $tLt . nl $t s H .o u' u x l , ! t . . l! u . g t aw zl . , . . . t z v X U % eJ r * * w . e % , . . . # * * ( .p. , .t .
-

. .

g. . pk st 6 !

'4&. S a (p z > t tl i a a to jJu -( . 4 . :1 . z >( h )


-

At

z w t > . .. . . $s j j a (
.

'

. t j : . j t . e . . . , l jt j w . py . j J 1 j . > ) .o l ju . . 6 l . ' ! . J . ) ! . . .
tJ % . 0. . . $.z w

' 1 . , . j*

z a a x J, l4 , x . *L t A . bdL .c> -b aJu yl ' . . . . 1 L .I S z 2!


-

) 1 i -

l ! t -

! z1 *$ J) u # e* t ' : z e
'

hp#U! . , Au pa z x t xJ# ' l a r u( ' h r)r at . 1. t . . -! 1 a. , > . . t ;a t . s ) 0. ' s! -, p at $(h * 3? J$ ul au r .. ' , . -, . / . J r sz bt s -L' s t , . . r . r ' , ., .
. .
.

. .

a$ Loyer 4 , 4y ). ka t . t . y at & ..C J L )u' J!. I ) %! !L2 . !l w t >x u l j . t' . . t . .s 1 ' v f . i - t j , a J # : ,aC t v , o Jla . . V . L . t ;% t . , . A t . . , . o . 1 t #. , N , . 1 l( . y 4. . < , J , j 3 sl - l l4 au . p $ ' Nl, , J%. o ut . oa g Xa t l at L L . t at . o t , t :l . r .,g . ) aU !( . . : a . l . . . , . J ZLJ!u ? 'z a/ t 21 x s I . /I - t ck y pa a U -lJ . . '
.

i..

: yU . ( ) j) )' . # y! t Jq . z . wz t s ' ) Jyi d a t f x ! ! L J( : ).. t .. ! x . . >


.
.

'

1 t . . . . t . l l . p h. urs x ' '9 AJ 1 . k > u'w-': ) Ll .p k . ; e eL ) %l o ko z J4


! j. !' !'
. .

:1t s ' lz % tn o yx.j jJV . ,c y > ilJ1 - L .


. ,
.

.( . 2

( zag ' k ; ' SlI /' .


. .

P
i.

8L. . a (h vqA t ux * . , .J$ > l k ' . ! $


.

. ! hE ) r a up t x a' . a z u't bt f v l at a . z . i . : ) t ' w . . i y>. 't a . o) ) * ! k ! G4 . :t Ak . , . . w . /t , ) . '( : ) ( r )9 . r , N JJ .. ,

+1 *,

4 $

t z t . Jt . , . . $

' e) t al l( : ) j
. .

yu wg . ,: 0 . M .t ! . . ) . : $, J I; J . >c s . 'u 6 m, w a . '2 ) . l


.

t v . x 1s.o t t . z o ; iAw t ;i k . 1

t ' c, ! . j (a : . t > U( : ) t kl . u , $a 0 . . $#1 vs jz . . 2t ' . . , , z , : .Xa . N J at . . . 1 . 4 ' . . 4 t, g . : 1 #1a . t . !Jt . . J!k : z ' .t l t m. . yt a . , . . #* $ a

( )c ham py . . t ou . t ju .. 1, @ /l( Jj . . - l J / . J S a : . , . k ! l . . g:-lt , t . , ' . , t . ( i ) , . ( r) ci ont e . ru g( 1 8 k a


-.
. .

1 1 .

) 1 t .

6 1 $ .

t t ) j( r, ! A )e ' ' az u t r t w v aua. wqo j7 z . ) ! Jl . . JJU Lac r bt : ) . . p . t , . tJ . . a -( b ) a z t ; .k : ) w + a t . t l4 1 JJ+ a l a u fa. . u l i t , . Jj aa z s :u x i a (t w 1 . t ml ly'G5 1 . / bL J


.

* -

. .

4% as , k . a x J, 1 . :k . s t r e( : ) t r; ul p. t, . l l
$
.

$w t . ap 1q : z . A( r) ( ( t) ,
-

t '-

u : . . l t : ) 1 Ja Jl a . h X . !t a . t . p G$. , lc s bbt : ) 4 . 1 , t ;u o! JL , ( . .
-

t . : z p: . ) t . u , zl: . 1 >l t l > t( i )


.

! :. : < a; = at . s -w t ; j :J . A (as v l a azJa al !Jua t t !t u. a )>t Ju p 'z e) t x Jl a . I. # .

AJ

) 7 ' l '

j '

* ' e .!u * q x 1 x l1 * . a L! * Nj . .l7 . .t , at 1 o aa J!. Itw . . a a , . > t . , J lJ + bC ) X J1. !5 p u .M ur . ' oz u t , x! z J!' l ) L, a tt u elLa. u t '' X . u y .-J j4 : . pjJJ t ' . ' . t s ( T ) t . . s . J , k ! j . . A I l t ; . g :. o j a ox u j jw , u .O . . , J ! . , . . j . ! j .jt .y g o .j( , . , , , , . , . s .
.

i '

. .

. .

i ) ' i .
t

. .

. .
* !.
,

, : ). t ;. 4 'k j , , s q , . , . . -z e u w i , t . . . l !c s .. b 6 *( *. v ; t * . . 4 '
2 u - &1 . .

Jj.. jo . t v xp :: %9 a. . ) J$.. I . , ,.
. , , ,
.

Jy Z Lb ' )usi & t tI

q . ' ' o Agv . - Q tn ! ' -' l l . . . !z z a

za . . t >- ; u;1
.

a, a( . . z e
.

lc '.; a

: t . , !
-

94 . J ' $2 t ap a lt ; ! : -o 'x t . . ' ,J!- lt ' ? u o9


q . . s s : 4 , . e '

I a. t : a!o ua ' ) l& : 1 . l t ., 1 . 1. j t . > ' . / $r a - ! $ . r 4 j . e

' ' tq . s ' ' . -

l ! , 4 1
y

!u1. t . , . ,! t , d : p Lt ( ; J , a . . ' . . , Nl 4 -a l 1 . * ' . % . p ' t . w . ; p.


, . . , ,

: 7 :

( s 1 t J ;- ' .

a . . . , kJ $. . u e9 t , ,# ) ) JI-.Ia k . t >. (s1 , . . .. . . . . . )t h . . ,. ;: e f * . j s 4 .w 1 . , / ( 3 t P I 0 1F f1 , * j # j ' k j y ju q . jr ( j . y v #t r . a ij : j 4 P Nj4 J (c ! a( t . a ao . p . . . . . a . ' l. . 1 . 1 . 2Iz ap 9. t . - t b . . j1 ) ! a . ' Sl. > a. o. , t , ' , ?k : l ! . z 9 , ;uC & J $-'. w4
. .

* ! . , : 5 7 , . 4 t.nl l , . : $4 . . .
.

. -

. -

. .

. i .

, .

< : at u
( . ; 5 p 1
'

!z '

& .. I . .

-w ' - 9 !, t 1 !' ( a -. a , .. o4 . J. t ' Ao t . a 4 u 9 u1. - l , , , ! 1u o-,t w a; a k ' 21 . l.l 1u ut . ' . . X1 . 1 . . , nv. f !tNk'
* , '
. .
.

.,

1 i . J : ' t . . ' ) k !( . ' 4 .z


(

. ..

( . : t . s ) p . , .

t ,

j )$ . . . .

! ' l ( h y . l. z t ' . . . . . i .lA ' ' . . ,

( z4 w

1 .. .

' , f

1 )
.. '

l' L G'
.

' 1 aq a z '. lp l a' t r e L % ' J K!03 4 c + #2a..+* ) (t . 4 % ' .( : ) t . f . w .


...

y'

K l t j z c4 .. , + . >! , 1 '0p . j l j, ;jo. x U .: ''l t w v t t . t . It . ; . j( s ej . . . ) / j z ' # . jj . , . e .k . , - ,.. - pt 9 .' o , . h $. kj pk . 9 , , .) J$. jJ ak , x - s .j r . j j


.

st , us z$ . # . y .

' t . 2 : l( % . 1 W Z '%a :: %

'

, t /. . tc , t ' w a u -G ; ax r z tk ' ) * $: ) at ' x . 2$t ; '$( J J G%l & ! y:( . s 'l0x . ( 3 a o h a a 1 . g . a; yo' b . l . at 4 * * 4j #. i . ' , . , . :
..

: l> --ij aa ; J alaav oj t . . . i . 4 3l:j ! .. ! I1 ( J, t L. q t , - ' ( : ) o w t z t i UJL , . J= k . JJ t ka w t z u )a xt xl a -, , u . s ' a&t i . i a'( l l yv b . qk .. . c -)u.. .o ja . xaL J .I -4
.

t l azu t ; t! t . >.k -l wa - . - z-ea L Jt ; ( a, LJ la ' a ' . , , I, s w * . t . w u., t = i <t ) tn Jj L . pz n s . zw k s ' j : z p t y L a ( u p t 1 . . ! . k , l aL . ' . , , , t lJ 1 ; a, . t ! L, au u at ; aJ l' , I* . / J) ): 2. 1 . a

uf 'la . . ! : ' , w l > i a .. ' ' ' ' ' U 9 , ' 'k t* ' % . ' # .'e, -t a a < . J !.t = . -e pa (o w t , J I: # ' a . . a . u.t s i c . t > % v u X ( w A a &0 . j o L J I a i b t yo J $ ' us . . - . .l J . ) ( tt ea aw z l 1k . . z ; . i v . aalp. ,4
.
.

< : I J$ . L a'p % t w u$ . , .,
.

t. ; . . t 1t ' l a uJ t . ' I . h Jl. 1sv x '. t . . a ;k a ) . . w s k . i . , , 1 1( : ) J, L Jj z t . k ak ' l AJ (h )


. .

>t w

Jt . . iJI. 1y wc a h( : 3 1 a: p .I

'

u* %1 .1
c . ) s. .

, , o : ao s s >, ' 4 +* ' z , 4u ' ap =' 2 $aJ. . #J 'L . .k : . . .


.
,

L-. '

t . ' s J (t . t . . . t l a . .

. # v ' J t u -J u* % 2 . l . at a ' &Ic s 'Jl . e* %It ' . . ' ' b '

. au p 'c I
-1k . : ut . . o L XI -

t s . ; ' p . 1 . : . t ia; z . ot xs e!C* t !k . ' o ( e +' . . , . e-k . J tp -.


e ' .

Ja '. .. ., ! ',.J. ) ' . ' . . . J ' 4o . -

XM 2c , . . b # G ,: . # . . > t 'W g , . 9 , . * , e W J ' sl 't . s . . Y t 1Lu . t . . p( 1 9$ A)4 1 . . ,a '* !yh l . . 9 !z > s ' b
Ke i k w w ; '$y' t x ' 2!q e wa t j . o
t .. , , , J l S l l $1 1 4 :
* - . #
. .

. . w ) l %! * j y. . . b '(

6 . #4( . s
t

.l

. . ' . , a 10 l p s ; h * l lA #

b ' P $I oa ' U p yp. Uj o. ot 1. . ja . t a t . . , x *U S u* %l * # # : # ' )J!.# 1u 'y S . .


.

. .

. , ' h < 1 -* ! . t . . . Jt . . J(
. .
'

-E ; : h t . . s z ,( . . , j ' ,! . ' ,t p , $ . : , : ,k . , t ) t , . ) -l ( . ! . ' : . .) 9 . , ) .-, . . a, a . . . . .


..

* $r t . a ( . , a

J t z k . w . e + > .. U / - . . k z' 4 ) . C -3 . . ., . * % t k . , , . p . G o t . , , , . J l ! u * % . 1 ! ' . a ' f a , . . a J l . 1 . z*.( , . 7*. . , ) , j . ! 9 .. . r . . -. . .(


. , ,

z.t uu . . f. . . a; , wl s . o ' K J!a . * 1t . o- ( ( . <. -l. JIt . z l t ' e . . l, 4 o . $k . c p t s ea

. . .. J ' . . * ' = . . j t . i xj .ja . o yjUS . . uv . o . . 1


f -

'p , ZIk . : u. t k. ' . = ! . l; a..j t . x ! !; ap. . U..J a ' ' . . . . , -!u. ' ' , L X !. h -o t . ; ' -a; d . z *t . z pu l , . 3 1 , 1 . '(;. aa ' u q . . aet . j . o l u' i J $ . 'k i . .; * .*4 . o a ' 4.1 y s .b ' Nj :: & us
. .

z d k l 4 ' b( . ' : h t z k a . l . ; . ; z' e( , . , : . 2 9 jk . , x


. .
. -

z e l y $ . 4 , .. F t . J ;( : ! $ ' h ? ! ( h k , / $ k: k . 2 . . , ,..) '' $ z' $ ( ) pr . .j . . k j z> ' = 9


. .

.
,
,

j < $ 1 .
.

. j. i 6 : ,u . . : j j ) * . j jc j * . . .j . d .( . j . jj : , j Jj z k . ' u a z z# . . . *

j ' j. d j( . , ; j j o 4 j ' u j j . j j ; t j j z* t . z zk
, ,j ., , .

k
!

.k , w jx ' u y w ., , . :4 . , . a . 2 L ' . t a, J w) j( . . . s . . . , : . ia . ' j * j. j j o o .. ( # 0 Jj. j. a; (ht. . ) au . L, 'iu . z , :(to . )4 . $2 xj . w ' w e & ta; a ua ,a . t lus j, J' .y o. j' -a ' t . y . . 1
.

.g t . t . t !k ' . zA
l aa: . : , a.t . L4 . . 0 p l( : l JJa l / !c' r%? .J z , ( . Jz . 2lV !u / p ' !u e w.4

k. !'

$ . t > u' ak
'

Z . /
. , .

l t ' ' DZ #' Js lz t xi, ! ( Jl at . & t-s' h Ye ! J* J !h e . q t l a C z At tjt . t y ( . J ' 4j , !a ;y .w .A o ' t k c w ; yj


< . -, . ,
.

w .

* ' 1 . e

'a x K ' ' : 2 lz '. ay ( ' ' a ; ' ' ' t : a;: . J . l : a . , Jt o . iku / r t . l(! .. ). s . ) ! , ( ! !.) aq n w a G( c.. ), k . x p Jl Z. . t o. A! ( h )( (ua . . zp u. , x. . , u.u u , t . re , a ac ' t k t t , Jz t .t u ,r # ' seq c! sz k aea a l)C a at x . l z Y2b . !k : , . c. l a t t ' . L ! f e a7M Jt l a >
. .

k ;t . $ . -( . z a . ok b t K; z r Aa . . > . 3 ' : ' J 3 -

. .

-.

. , -

. .

. .

k l z r -

; J . J l. t , .A J $ l e( . .

(( : ) t v . l t . t . t lk J .$ax (1( ).9 p z . 4u . z k z '' b p. .


.

. .

.. Q X .jQ V .4 jc s .( b N ! )

Jlj a t r -( + ' .t u . . k t lJ/A l z . z o. . or +t . a p ! *


.. , ,

r ' A z aa . . . . ' a. a
. e

..
#
.

Q a l i N e j '.

Nt x. . wk . w . . 1. $o . . , . . -x ' l' z a . . . . ' , . 2t . s .4l , =J ' z, u x t ) . . YW k .1 , J t l, 4u # j ' e . J j 'u G * * j

y . j

( .

y4 < . r . A a Jl'.lk . g ' Z ' - /a . .J . . e-Q J 4 . * ! !ot s . z 1 . ! ' -/ I K J! . u . i t . f . l !: yg -$ z .. $ ' . t % . oj j . . . >aa . xa ' -a l . ( * . , *i 23 . xz . .- t t s k x1 ! , :a k ' j . )u j w a l . j(: . : aj xc nu % . z x %$ . ., $k : . p z . . , 0 ! w j . , 4k r w w . . uw ,I J z A y .ujt . ., , e u. ./ 4 2 ) J X X 4. j' x u ' Xt . , , . ! j o . e ' ' j w ut 'aw j k, t ' ' ' ; ! 4. , ) xl 9 +p1 I (, - k * # ' , , + 1 N!i e . . .
.
..

. ,

. .

. .

l ah t a/ lt . d . ul p t . t . a tp . p e' N$ u pt s ' a k!y'k . Za t za ob p( w X!yt . 0 ! 1 . N J a '..t r *' , z . q1 / . l( : ) a (: ) V s $u ;. . ' < y u. $c /$ y. J !L jt u.k . < . tk <
p z.
.

ez ' . % .y u t p w t a.k J a t t l s ( . #( . / e $e
. -

'

* oe t . , 0 ,$ 1 . .
--. ., .-

Jj v +, t hT . U L -I Js z k aa !k c g a x l l . jJt > % J l a l a
-

( : ) . 1u . a

. -

( . 2. 1

-. .

i$ a1 . , 0 , at ; s. , z 2 -!l al > a (: . 1 : a at x 2l ( ! !z X, l us . . . .;
.

U t s l a t z!Jf2 . . , . 1 9t ' ' w ' t x z lJ#


'

J . * 'J Wa . -- 4 . z ..z . r r s

' k ax t u J, u . 'v ,a J< ' v f lt . x, 1 J! 92 t . . . ! !; Z I, Xt e + > t . . o


- .-

j s lk j . t l J. t . dJ k JaS ju'u : p t a ' N!k . : . p a . u. w ! . 9 ,!


. .
.

( > hth r) t z ,u r ea ,. . 1q . t p l s , - y' c 'a> .lu ; $. !JG ( rh VFA)

z s z > b (' y2 , . m Jl . ..1 -U k : , an v -. U u q v L, w = ' .' ' 1. $ . - ag. t k ' , L !e. ' . . . vi t t t . l t ,1 a. ua 4 $ , k, g . 9: a, C eA JIaea t ' J L , a pc t o a ', >t a tlJ#r +.bav ' a re. o, ' e 6 . , , .l a o a . X 'l a JeJa t f z l z v ; a
.x ' .
. .

'

'

. .

(h )t +.uxw !

u
-

-. .

ht a. z >, w J' . '? z 'k w u' su k. >1 ! a.J . , La u . #a kwt . . . x j j@ :. .a / $ . .e x e s i . t , a o ! $. Ly j- ( a yy j.y. oq p! a s X e '
.
.

aa ! , wz)a! w LL aw o+p . r)c z w wz yp .

( t 1 Ao 4 )k a x i l Jl O4 ' . . . / . k . LJ m ; ! L -t y z t s ' r , L . b ( 1 )

A A

!
.

,
-

) '

t ' i l

u j az!: aa2 .$ : @#
u s . z1u q oj s. !A e. a uj r G( 2 .
s t s e C. G-.C p a asl u n. G.J ( u . .

-. .

t nt .. tw lJa> - . 2% # s t q 1 dz . . /lr t l
-

a x ' . . i . , . zs a . . l # lu t o yb . ' N J ! . ) Nz t t : . .. , k.
-

: ) t f (

. , .-i N!c j lNj(. , . . . , t $ ut , .


.

1 a a w p x t 1. .. ' $ . I . yk s a2 . 7l( : ) d( : q j . lt ; j ak u . p . j . 1 . l z > t a; . ' ov , p s . v x u s u ua k. , . $. l Jb . J il * ua a x : t a e' Xl( . . > t #t ' Jp 't p g .. 0 1 ( ; oL o . . , . . 's A . wzt z !ysu x j J p!k : . v a: w! . Joj . u
'

.-

+ d

: .4

f (ut /lr t p Jyk . e ' L S aJi l l t p t v , a UL


.

'lUL )l y Jal s . tt o f a
-

. t i . . t u. . 1 t . 6 1l x 1 . . lu s pL fy. V $i l>( J * ::u a. y wq s /at J p t .s . ! . .t JI . Jaw x z!( ya. j #k . yi . z >w k w. lyx c . t , : t ff u il ' z 1 l2 ) t : 1 1 JJ jk . . l . , !Jv s! . J
.

. .

. .

%Y .t . . k
1 , 1 h
.

e# #

e t . p

) 1 ( .

I l t

A$

'

i'

(
;

l 1 E
j
1

2 . !
i r

!
;

E ; ( !

> U -$s U $
.

*# # W

u'u 1 1A> % j e* W #

$1

j '
' . ; 5
.

k ' I # 1 I ; j ! .
, '
.

e ** az- o e %J' V. #1 $V .'


.

J ' . m J#V. z U!J' t . 1 1u e' N Jt g z /r X J#2 ) e . z * / *1A t k t s. l( . z ml ' . 1 , . e ,


i%. u: , 4 . 0 .0, . t : . . . Nt - $( : y . t t l ( . +. g . l . . o

: . 4 . a e -a wt m Jy jq au.

z t x z wv t o (U O. e . NIa! , & . . . . , nr #j< . r . Jt , o-a 'b ai a t xz .-b a u. bl ' L ,( . . + ' . ; . %!t LL l. .2' lJ. . a -t . ' . e, . . m J! au r ' t x. . !a !r * b -' 'll ' t . . A a r t zo . 4 . .
.

( ( vt v /. > :. $ )t u xc s 't x l t t !. k r p
.

t t a r .' J/a zi' s+. !a>y' t ylc , ax a z ' e . y J)ul .i . $ u aw l ' t l g k Juk , % . X .L .e b a l ae t kp . , ... ' 1 . k u ' , ' u ? >. ' z .b U . ,
-

y. l z J f. z ' b , *' So x; lX ' L ax bt t !( . /S . z ZU l z ' af c z . l . <. 4J t w( . l a .


.

( , )zw !

e t ; t . . , m J) y , . .

'.

y .$ j st ;t s . f . .k I 1 , . t . . ' s . ! j e .u ut . j j %$q p y a . wj k . . . . .

( ' l X '.

' a6 a e u. . wXl up

.& -, . J L u z mx '

.. k . 3t a w , :u : . 1 t s a( uI a J . I a
.

!
t

#t . 4 . tl k . , , m ' x l a. ek : . , u w t . . zl. b ' k ' t . l t z m . . x l u ; J y# tJ . a -/ e e .!'


.

j<. 9 t . k , l !k . ; o . z pt . , . .t . . . y0 J . j a (J. , . >( . . , . a .

' ' . , -J. x . aL . , a x J l


. . .

u . pt , k f v , p - .o . e u/ aa3 d a ' l ,.. p


.

't . e . . , , . 9 : J . !, . , . >., 4 : t . e b j q . u o ap o l ). gj + < w6 G k ' * 'U '3t a9 . ! )!;J > < J 1 9 b J. z s lt w u a

a > . o p L' %!u ' : g J s uJ . % ( t LL -< k gt . /l a: a . A ' :'! au* . A. x a JY+ ! $ t f u t 1a. >u os aa k tr ao -O G. J ' V$u z ' y'rA6 r / ' . 3 'JLt .$ t ' >6 . #c p z 6 . la ; a
.

. *

jj

.. * . , .$ ' e

Ij : l , t j . s t . . , ! jt 4l . , > j. j 2ja. v p, v. . jjg . m v


. .

aw A Lxo w . J * . ; :

y:w e l 4 ( Z Aj

$g $j J j ) .,
. , ,
. .

/; a>1 -ak p , .(t . ' zl u. / ' . yp z 3 .a


. .

. & 1 . r a . '( : 1 a w t , t :r t g'b* ! -r> .


L ' -t 4. ) 2lu k.g U l..+ u k. J . L 1 I( : ) Ya .

-. .

-1 @

; Lr LQ$k 2a q s . a-( o . 1 *1q : z a1 , A . 1e . k ' ) t . r( 1 ) *. e .

$/

'

. . u l luo .
. . >

ju j . j j . . s ! j .
.

' Jwzp J# l pe o ak . , p, Ul, . mx '?t ' ) Ya . si : * . 'u . ) m a .r Ya w X .!J3 . 'z . m . os, a . U!k i J> !o . . w, # t . v ' 9uo l ' . . . . M 1 4t . i . 1 Y . * , . .u u w # . . . & $% . , r U ' $k. N' ( X '$k . . 4 . 1 Js . k fv u t yt . t 9 ''<j t xu . fs . , a . > * / ! . . z ' e ' *'
4. A hM 1
. .
.

.ro ( j > #*
(L !, e. t x .
l ' '

1v-1 t ; . . . . .r 9p ' -t . q w ' t o k . . g l !p & m. .d . w a e l . e a! $k , : . p . d l )p ) .

< $Zb x' < t f w .. . t ' 4 J ; l. . ' U$ t , . , )b ' . . . . q . t : . w a' J


.

: . . =. 4 a1 94 m z t :! t ' r ' w) c z mt . 2!a a.,e. p U, '( L h t * l a I U .l' . ' . u t l a % ' 't . . w . . . . . . .. $


..

k> , tt ' . f Ul; . k >1 lr -u o k> ' , , P-4 . . J tt ) aw. o* 2 . 4 . . , s .aw>. . x k i a' e : .J ( L ) u. g z . . . . s . . . ,

k z w a ' i 'z s b 'a , k . l( j ' al . . +)( 1 t t 2a a w wu s . t pt ut . - ,- < ; t . ; '*


-

''

t g t kl! . k > A iu

t t aw mo C V A

y, a
.

a( st Jt -.l * . <J #t a . 4 !
. 1j ? L f j L 6 -$u . : < u'l a at , t ' t tm . . au j ,

z w t o4 2v . >. s 'l b s yu t l aa wxk s wt x ) a a a. . pS ) p 't x. l m a e . -1 1i . i . >u oaul * . 4 $ c '

A q wa x s lcu .. . t aa wz 1. aw l l j a (a
>.
. ..

.s jsa x ) s u4 ) . w ..
..

i .

. . < ; J x ,t , $ . j j . j , ' . $ @ L x x . j ( p, L . ? . ' j 'W' omUJ jo. . je j c mo % #. w


..

. . g( j , j j( . . , . . ( ; J . g j s j ts j , . j .

. . j. .i w . j gj . j. . .. .j u : . p p ( . , w .l a ; ( j (a . j ( . x J ja e I . . e 'L h j p. . p : vp . o.
.
.

z *4

(h ) au ( z ap zt s sz a , . ' ' ' . . A


. .

uo . .z -.

...

. k . - k . ! . . :t . , w la . Y
,

- ' -b' . . k ' >$ . ' : g > t z s .J

r. @ Q4t ) t lr -t . -4 1 . . . 9t . ! . -t .. J. . . H um' 3 . ' . z '' . 0. . ' p ' ' ' i ' . '#
. .

. z ma . . L Jl x j - . t o at s ' a (( . . > h. h )t : . xt z k !. 1 . . 0a r t . t . sa . y z . oJ! a( u ' . r '( : ) # !/. A ' ' y A ( : ) t f . , A. . l 1 ' ! . :l a z w x s e u ' b ( ' %U S X' It . . . wt J' lL a k .! w * y w u -! u : 1 $ J ' S ' a ((( : ) %lo. , y l )r.-lJ la w. m
. .

a; 1 ' t i( ( . 2!o. v . a *4 * 1 . . . 3 ZD . . . . . . .

C: Q. . h * *J

!K t o

. ..

& .

4 2. . 1- r e # .. . .
.

t w z t : J
.

. 2t . . . .JJt . . % 3 ..

L ) %!t . : . . ; ,O. AJ

: * * :# J l . -l a p t , 4 u> (1 2 , . ; ,t o. u. ' . . ! <. .t set > $4 2, 1 -- i .


. . . . .

$$

L -!, am ' ( : ) t . rt < '


.

I . > . . , ' . J 1L . . *, 2 a ' w( : ) #a . ec . . . l( : ) t . f . . 9 $ %) . .. + k . , s. - Jt sl a4 m, u $ $ o s waJt l pa 2 ) t q u , . ! ' (k . y $)J ! . s


> i k .

)( , u' w u o.(h . . A rt$)z . 9 j , o j0 .s . w. ,k a . o. , !. . , 4 !


( z ! J : p , $ / . , . k a l !'* . z$ : . ' -t . . f 4.. . : . ! <' , . . -t . 4 , . . ' k! I' -4 1 l w . e e 1u + 4 ##- t q A # rt ..' '!!. u . h 1 , 9 . l . ( : ) t . ( : ) j 9 $t . o
1 ) 1 ( . . : 1 . ( .1 2 1 ( -

4 2 e
.

$ :' $ ' J

u d . 2 t A . ..
.

' 't :' ( zu. o- a . 2e e. q . , oo L . ; r . : $ j- u j . gjgj a. A j . .a . ' l . . . ; l j; . u t , . . , ' t s e 1 m . . . , x .t ; . 1 . , wo k u e$. w x X ,!a . 0 lt > . : l #* 4o e . a p !r %v ' , X .! '2 . J- r Vw x N .!
.

,l . . . u . , . . . ,r -(. u d a a v ht a =
-

,e n ., , , s . . , , ! .j ,. a - xs. . , . ) . z ' -k 4 . , a uw a( . +4 . a

awaa r t . * . . ! l a Jj a x y t lt w l . w u yj x. 3! q wo # .

J! t . , ! ! . 2y e o A, J l( ( t 2t o, x! l:s ! , . 1 . . . t ,' . ' t wt . b u. ; u . , ' t s b ; aat Q $z t w 4 2 /, w o X , $ J a . 1J jU la ' ! . . .Jt t . o ! %u1 a y. . . u ' ! a J J- - , . k . >z l . ) . , t , .

JL t z; u 1

!a. l ..x ;cu ,, a *, t >.


,

J r a 'tLa 2tr tu r h, 2lu k> a . p' ) ' t tiw , ' a xJ . . , wo Ll


z. -- k l l 14 t L . las m. pc s 'L b t . l l 5( : ) t s ' a k 1, l k. . . . ' l iu . t . y ,1 . . J ly . a . .: ; L . , . , . . . . , j . ! ' 11 . au , e a 2 : . , l t ! ja . k , l , f , . a( . : , k ; 1 . : 5 ; : +. ' j : . .( e. . . aj . ( .. . . -! . C , ' j . p t ' l . w!
. .
. . .

. .

. .

l. : . 1 . 1 !h . k on b y*

( . . a f t l . 1y. J a J . !t a a u w o !$ ' ' a0 . % .a . ) J JU , . $. /!. J. .l) : 1 . . % , s t > . k. . . . is


. .

1. ! oj

. w . , ' -l ' ' * 1$ r ' Pt . . a y z s ' a. z ' -c z / a


( (
-. .

' : . . . #

1 t . . . z ,. .ya $ z s . t . % t' SI
'' o

u p '( ! . %au . . : t f v up ' . ' J ,j * +. 04k /at . , -s,


t . +u & lt )

Xlr >x .I asa1. -, m xJ#. u.t u . r 2 yu y1 c z a . xlt ' l ' 2 . U 3c , z


u , . q -e ( . s . , z t a( ' J 2l a' = ' a e .. w a
, =-l a , . m . hu .z
. .

( 'u e)u r . t z f v t ly . e C t f a a( AA k . e)yt v , t ( h )


$0

'

. a K s . ' . 2 .

(a a t x ) !< ) . p. J :

O . O .z k pa

L3 ! . s .J !l t ' J * t , .ua t pa ' J u at -kl s a

q ugl

ke .: .
., #

Q. x j ejU j( y xJ j P j ( v , Uj * x, o . .

4( j j . U y A X . *k j * j. @ * . . )
t Ao -4 1 *' - 1
! z . x l l- t -; 1
.

a, t ul- Y
t p '-
*
.

-,

1- J e k . e

ta
. .

!- A

k - 1. J! /A ( s .
4 p l t .
'

t sz t ' w pj- v VA 1 !- $
, l #

1 1 1 .

J
,.
.

$ *. . J,1
.
'

. : pt ;. . .. . ) . ' . . @. k u Lw . ,. ' 1 .U J jt t w w ;u' t , j j . . o !c p J $. /k s . k . )y* 1. n% . % j- 1 . yj . ,

& y;
u

J (. l a . r . N4 lo . . t z t . . .

av a l t l l a (u > -. !. : t J L. t , . 2,%

!.

r
.

a (z ak : , x A Ia . #. ; /t . , w . u. L < . u p t i l ' !
.

' . : ) t s -u ' Q . l at a . k * , 1 . . .

. t ? t . 1 1
* 1

y L. ) ! . , j: ) l e . ut $J. #J jk . +0 ( ) t . j (Ut ey a i !Jt m . . K uz %#u z a ' m t ac po ' a : . $ . . . . .j . .. t ' ( $ ( , j . k , l y dg H .V .J a ta ; . . uu ( . j . $ ! L d i: d .V k . l J au : p , jk yc . a. : a a* $k : a ( b )J $. x e . j ; u a $s L t g y a (a, /$x D atys .u , 4 , u ( . . .
.
.

- . !k : m' v t -Z / ' U I l a J>


.*
.

. .

u s ka l . . .) )p t w. lax a> : k : m' w . -. >t . L!- t at s ' l(4 . J y> u o. . m .aa ' . x l, , c L -Na -t s ' a ( Ja x l l . rt pt e r. t . ! ! a h. A ' . . J(r . . XJ $ at > +. #1u ' -: ) L $ a- ( . : , ' U -1 a .b ,r . . e a, . y s ' . . t ' 4 * a sp 1 -Io-, w
-

t ; -a lHJ tz< C; t Ga ; a( l a w. $ a st xp . jS X' 'k . r / U .!V j


-

U N 1 1t t . w u it Ju s ot V ) , . I, * t . . .aa . e y > :f 9 t . ) , a !u yt z- r l r Xt k . . * e U .$d-e- u . i . f . uJt / . x . t * $# J1 z . t : -' > .a ( ; u,a k ( : : t s t . r e . z N Na aA N' J1 al * ' HL e


-.
.

a z tj- k s e . .az 'a k x z ' xte K ( s >; S. I X'


-

J. v A .: ) * $. L e a
.

'L .k . . m ' v x J lJa .

.( *! k e) 2 a . 8 . . ! 1( , v%!-

l#t r -( h )

! (

'

t xq <a.p J J . z j . w .

A ; g k y. . u . - /t . l J j ya -- p z > t a ' . t ! . 1 L$ , -t 2 a- , . JU, . W


.

V W lQ' * J. . eV $X ' z , . ;: a a j! . y . G a' t J t e . . ! $ta a . l $ r L $V. * u #t e . . l 1 Ic = .. ;at :. z - a I- t e zUI


.

I f )r b * $2 . Jz, . . , 5 .l, 7 C e . k. J

t . t . A1 ) g z k? A' t . , l 6, 2 . A, ' z . ' z x?t . -!a; a t =, . l -K . *t #( . St . Ak *' < 4 uM .


i j j r .. . $ 4 , . $ y . * $ !' .. ' !, i7 ku . y$ . f . =, ../ . !

o s. 7 tl < ! 9 . 0l ) t . . '> . . 4 a t 2lg ' o . . . w & A. 'u . p. 2 lw. '. & q( : ) t . . ,. t , t a l l- :

' t . >* !
'

t ;Al za z o t( : ) t k a l . . . ! $k z . oL l . t pl a(o. . t %t 4) '$ . , t p


.

eA .

l b uu osv '; #J z . * . aAh ) -9 k tw t ;, v . u * # uy LJ # 2 e. <# '4 e: # tu *t s l a l. tu J 1 ! t . . J! t u 1 a> . k l , . t . , . ..

.: 3 .Jo . S - ' l- A
'

U. . k + J k k oU . t JJ-!sa a ' t . . lc g iZt x' l a a ' . . !a ; a. ,< w . : e P gjy ..s . s g g


J
'

.J . . . .

' t < 2 != J. . . ) t ; . . -a ; az n1 a' .

t , i s -:' . .'t # t ; J ' 1- A


..
.

a (u . c a . , jz > j 'qj j j , 0 ) , 0 , , ' a (4 , .

. . ' ; !( . , k . j !) ). a -( . . z * . e (s 3 at
-

v -az a .a * 1 4 . u x. bz nt -

J ' - '( wJ e U J ' i

4 1 1 F

1 1 .

! r ! I ,

M ## b' $ 7. o +. A $ O A * 1 e i ! a ' S!
a ko al ia w t >
. ? z zt s . . ! o, x, . , Q!1 $ t . ut 4: t . , t yp . : t , . :t . b -ow U . !J . i L oi t t ' a' Sbu l , = ' . yU ' b . . 0t . wt ' lIu'L yaJ' y-p. .

:t t . a' %; . t >c s a ' xtJ w U ' a


) t . , . a . ! t k .
.

.t 2 r a e,t o t ) w$ ak . ) $ ' 2L . !c. .et . , .z

-- .

t . . -- h .

* ! >t o aw'- t
u
. I rX . )' ' i.#A - j .

. . : $. ? w q o( * ' ; ua k . yt . a o- $
.q : . o ' 'L . , b )at z l l Y -o -. . L u -c
.

u t zt . . - %. t a , ga /l f w -q
4 * v .s o w -y .

o . t w 1 ! t . l >$ !t .1 a . 4 )4 t + J, <0 e #. 4 v v e pt . #f1 .e j w- . v Lt


.

p: #

t . w a .-

'4 c j , . j zJ. l1 & >k . ; * :ow 1 . jq : & sxx . u ra A1 2 lak( * b ) l . * t . J 'J ! J $k ' J Jc . 4t aaa .* ) e- .. .t . +' a e a a . z m. NJt . r 2 .
.

. 3( . +; * % . *(

>' ! . # # .u
. .

. $ @

V $

+ y e

l t s Jt k, w . . ow t 2 .! ( 'au O pk c p . % t J . Ap1 q r t 2r # yz .!! . k >.a


-

a . kN k zt s ' a l gI J . ; J l>1 /$ .-u ' : . . . e.r r


.

u ot a . 6 u 'A . *j . J a( sa x
.

z s at l: . k >. i ' $ ! :X q s . ' a-q s' t , s f llb . l

J> c s t oe p a ua
.

.- k ua . , ot . . : t s :

. . y: a !a. ,
. .

. -I . )

. 2l 9 ' ' lu os ' x a a't2$ . ' %l l. h I . , . 0. .

-q : , . v . x . s l. p .

.lq y . t -1

: at h ak c e w x oa a; a kr V -lt z a;uat ' . s .


.

z ' ' r . .t t g b >. . t >1 5 a t ,( Ja


.

l t yJ . ) A L 't . l ' t oJ (z . . t a>l aw a k z a t , ; .t) au . . @. z Su o . k s . . . t b t xl ' . ! 1. ( J. 9 at . !( : ) z x ) !ot v a ' z w .l z. t . >* 1( : ) Jb . .t -. . t # t1! . . u


.

F . Rw L

:> al 3. 1z w -#
& - ev % J &. . # lk y' -a bt z l l>
a. . . . . ,.j , k . L - e
.

u k G J1 '!I . ua

Jz u 9- . . 1J a* 1 . fQ .t w w -a . . . e . . .# a . v . . yw 't ot , Yt YLU . . # a p Na
.. .

'* uG . JA ; * $t t , ' . , . a a;9 .


.

&

< 1 % 1
.

oxb .' * 1 Jk . : p t w w s Iq . e; m. ! .

2 ) t K; ( . t tt ) aae . . x ow U 'I( t s -u t . w o-u / w l 1 , t ts. t . Au . r / U ' b .q . J a aA ; t ' w zk . Ju r e U ' !


# ac jt o. z >< u oa #a 4 .u z x U ' ouJam a ;ex ' a ' l ,k . yL1 &l q : j . . u , . -! . -t : z , mj . j . f k a w t t l aRa f v l !J%' > ' . ' %l az p l z lL .a i e w lu r w ulo. v . w > ./L . 1 L #z . . f , : @ . i4 1 * $k s ' !
.

. .

t. . . . 1. l
.

.u# . A J + t . ) %#. .$
t . : a s t C; f a (k . . . v ; . -z Jt . . . )a t . . At * , : z ' 4< t ; ' S( + . ; t . ; , a ik . ; ' . l t . ) o

JJ . . !1 a> ' e:
AA

t c ' > .t a :s a .a'

t . a . . U$ t ' 1 l . uu P j . cl

--

# ! . :**3 . - 1 u . t z ,( : ) t A ; ! ub .e t < ' . Jb '


. .

R UOTHECA AL EXANDRI NA

V > u . p Z . ' k t : ! r Z x

1 t I

% :u t pawt t l . . p % t Na - 1 ; . . . ut !u i . z x y( Ja (. t xw' Sb . L #* Sl . z y . t /b p p. aa . l lluf .v s a (t a a a ya. w ' -a vt v t l Ja -t . . f J$. #!AIyu >-J .


.

. .

, ,

. . ...

t s ( we . a cx ; + ) t w !a z IJ%4. * U ), k Jt o oa a (.; u A .$up b ot . +. u


.

yt ; a. t . z t o ' . u ak s z ao. - a. . ) j a; .ee 1 A ' 't .t l Ja3L J 1 : Y -$ e ec


'

J2 .!t z . t l Ja z v w m ' a (k z. wa a' xt . . . o )( . ! , t ; 1 ! ( a. z U!t . $!a ; . f , G .Jz s!$ . t >


AJ k > !& ' i 4 t u, , t -t p t xa * yk, 2 . + -= AJ . . . 4L . l Jb , !L k ' : f l. k ? >w Ye e' 4 W .. R : #( 4 k# k k @' 4
.

t i t i a +3 t zea 4 2 : e. m QNJ ( .
.
-

'. . ' G urJ.#Y L ' * -2 ZL -< u 7t / ' l J Y 3

J $NjA ; o ' , lp : 0, 2 , . -e. s a l at


. .
.

!A u s l ) : . wb k y J . io x w b s

k. ) a! c. s z ' -u'J > . :t ) . . , ! j aa s ax ) r J u


1
w $ #

t s lsb L q * 3r . kp
-

. m . a Jx &t -

u r g t a z0. y w x ' u % b o' a t. k s a! u t e g p 'u a s a!L k z t t p ru g w!, t > .t t xav (n n. ) jat s -t . ot


k . .

k eb - J.l a (4 k GaAJa>

: 2t . . a

x m . a1 z * <. . . -A

. . oyx ut ouz e W , . ,. *u .e-, e yu@a t s -yxpjAa aa j0 . A Le / g't0 . . * . JI J t > ;2+ 1 & 1A i l a t . . , a . , ' j 4 , p . 1. t . ro . yx +. . ,k y . l a . oq s, . +. a > a L a w. t z u' . . , . ,U t SJz t f . ( . . . ' , 1Q -. 1 pm, > . j J j4 . t i xJ . , k: !c p . u u# I
.
. . -

.-

ag u. ok s. o ayw . .
'
-.

alz - !. L ' k = e X J$ ! . k >JG (( b )(c v 1u ; m%.)u # !$ . . t >J. %u y a v ; a


. .

$ s .4 . , / , ! A# z. % l a . i . . ! s . . , t $ . u, . ,

Jp . 6 t . >u ( 1 /
.

- 1 ) t . >v n. jJ . . e a t.. . 0 . z2 'la : t . tI1 , A .. t ;. y .( . 2 u oLw x s a1 14 u , 5L : a$ J fu s r o


.

j ' t

z l #

$ ! $

d1J . l l a s .p ojt S4 . . z m t(h ) . t

$$

'

-: ; ,

f l ! 4 ' ) r

; k '

o . ' ! v t . . , ! !# t . ' f u - jo R * * v ! e#
.

l E ;

* # # * uau) !uz . x #' A


'

j
.

4 ' j ' ' r ' '

j j

( ' r t I .

lc . . . . c . . ,1 J ) .t . . . o . . x . :K Z. S! b - . . s t . > * 1k . .( . . t . L 4 * . u . f t a * !# * p m N: . . . . ..o. a ' = : 4L * s .ui :. ) lk 3z . pa. z > . - bt . t s -j J j U J UJ .J - 'k : . p ' > -t . z c -.

Q : J

1 t '

. .

. .

. C ur . . .a i . j q ; e e. qz a Jae oj

j . I r ' . ( 1 : k j ' I ! : '


1
,

I J * ' *
' '

j t .-

' o
.

t ' . . , . 1

. * '$k j > . . j , . ! l '. d * ' ' ' '


, , . .

; . j

) ' ' 1 . ,

j( ,t . . I $ 1( . / p ( pt . ! k s ) y y . . a l * ? . $ ' l . : * # ' e ' % . z ' 1 *


.

' '

$ , . . . t. . . .

. ? . l ! . .
.

. ! ) I * . '

. . z . , z . . k Jan s k r z t x l lc .# t '1 1 9 6 . J$ - ' : : a 4= .k t . . . x* l4 )t : l .' ' .!u c ' ' l . p 'k . . i * . k' . , . . . X!l a. ' >
. .
.

2 j I . . t j ; ' ! r l ;
.
,

( : je . L : l . t ,! /a( j . > e$. l t a ., , o;ju J u ; . jJ-J N lJz2 . z ' . w , r . >- 1 .zZ !: p . # j. . j x . . )! a . . J . . t . )e o e . ! j . j usjot u ? r z* Nj; , v f. . l jo axa . . .t ;k 3t . . . $ $u . * . , z . , >' . -z
.

I ! I

: i j

2 ' y :
I' .
,

j . '

' $

!' e .

$ ' : 1 i , .

u .

-Xf ( ; U1 . 9 k . . p, . xl !, . v 0 ' ,t . . . l t x ' s . Tlp N J. >l 9 . t 1 z ' , . -u . p t . . * . . ! !u' $ Y ' : t . . 0 x I J j gt a( j . w ( , . g$k . j . k e g$j . d. .a @ . f .. . x . , , z , j j $. u . , 0 $e . js x p$ # X J . h .. b o. < .
.
. . . ... .

j , I i r r

'

1( ' fev H J J,1. e 2 k .- aa ok eu . ' r 4 %e a .e a l a z ' u w l aq . . . 1 G . ' !k : z a' '' t I yl ' * l law. p> % 4 2 tt . , , u i %' %!t . r a. x ' i Jk a wxt ' ' ' %. ut . : . l t pq a z
.

. .

. ..

-. .

'lL , m$ ltk ls jJt ,. 1 u ! . X t . zt . x. . b !t 4 i . l t . lj /z /' y -!


. .

' , : - t J-.es . t wz rk . . i 1 -t : l - . .. 3l. t . 3t :. . . ! lc % t , L!- r U ' A ..Z . s .


-. .

z t x ' . Ulu p 'Jn' . Sly . ax , F $( . >a (

t k. 2p a at > 2 lu s a , t!t ) t Kv x ' u s e . .


. .
. .

' .. o u . i ..j . g >. . +. t! .


,
.

e!( . ! . o . , . .a. g . ' fa ; Ht . . t . ! jt ) t s ' -( : ) j j u a. oj a;j r , 4t ' ,


. . .

t . p . >-k. . . . i t . -tk 2 J-. ( . . . > y 1. . . . . P . .

.. ., , a
-

! iJ t . x J L . a -, l B -t . r a a
I I i

> . 1 i

z , I ' .

& U -$s U .j
.t : ! j

h.h

J .t <t jy ..

. . J

. ..
' -k yw t z a e 0 t o t .u u w b -h .
.

=' op.. p. . ao '.( : ) 1lu =. / . . . . ! ! C.zX $t . . .i t . o -s .


.

1 e z k' . t l, l>J)4 t >. : :a t . kr s! k ol daZ. . N! . b . ' 1c ) s l4 1 . . ,#! s t . w l ) I


w .AT 4u s , I J- Y t pu j 3 ' a . . 1, . . .w; t ! l $u t mx ul s o s- axt 1. 4 . f w t tK wt . pC z ka aJ > l a tl p kt t l, . t . .qpj
.

aw . z a -.. , * .

ot zs a a * lczv a . l at A l2 . % .L -

IJI X Nla aAu . t l. + -F


-

s a x 0L . -( . 3: z. w ' sl t o a a . j b 4* % ? L z S!rL J aVt ' : l !C-P v a ( . . /U ' L J Yk z ' f u o r#la zr v ' - ' X U t s a L ?J N, . o z ,v .t ) 1k aet $k $i a s z a. . . t i at s a . , 1 st u . u x ' ot k zt la, . u !. 2 : , : 40 .,
u
-

'

. ,

e :: t . k f l b> > . !r lk . r w tJx.1 . . l Llr, w au j x,.+ a t t s . s . r N! t o;* 1 7 . z oa. .y a t s k ; ! t o t w t . xr p@ .y . . t l t . f w ql a t g x l l a t ! t 1 : I * ! . 0 x j g J' .. : . p w k ' , = ! a; e : P p. e d.k u e ; t w s ) t . J ' , . v e . . / . . s . t . . . t j o ' u , jj u y t s t . 1 aa : k : j j a w O . S. . o g .j o mx ,u ; a. j o o' ( 1 r , , , , , j l' j ' ,p, r j d l , . 1 , : , jJ 4, < . , .J* ,u w. g
. . .
.

-!b : aU X* P 9 . ;c p av t z - u : , . w. v . w !Lx pjj v . t x. i . t a y () ' > 't z t -e' u z ' ; a !> u ' : . G J b %. v . pt : 1 f tt u . Q$ . . , t .U 1( : ! . 2l
l . ba .
. .

. .

. .

. 0 a .o ..lu ( . . >( . >


.

.$ at. '. . & . as 'u . 0. s ! JU Z ' ' , . o u . k X! . R -z , q4 .k .


: 4

, .Juc e 'l x a( u 4:u ot . 'LJ . <k : z pt ' m . 1 f : ax ' a u. t .. .. o'$ . . 1 . e. , . 0! a : a ' +' . ; p <, -p ' -- 1- . t . ac m. ' rk : z *y .> a ' j e. e o ' c . . t a zu t p . s u . t x ru ' ) ) . J(: u . t vl . Jz ! . . n l( Jj %. . + v > ' 1L. . . , I u 'p.
. .

q #

4 4

( w# p +'. .

k . y.

32 . $ -t 2 :, . . A . <t . w, > .ep $ . t -11 *. . . . > 3t 5 'J 1


.

, . . , > . 4 3 > = u X!
.

c j . e-

I , Sx . . 9 . lJ t w X 1 t zl e ' 93 ' '

. .

, . 4 ' . + =p *L $ % J ' $u z M ' Au . k 1 t ) ! 1yx !k . z ,j , .k ' p z/ . $ o a . z w . ?c , t a . )

1+r

'

.je

t . e. t zj . . . $ >s . u .g ) z. u y. j x s qj( . * . p e ..z a e . a- t t w : z . 1 t # l e ..i . . c bt 4 b N p J lJ J


.

t +. $ ' ;k . ' 1 . ' ' , . ! k t , ) . a t ,t # ' 4 ; t ' h : p r ? h $. % . J h > t l -a .

' t a( j ( . ; , p t . jj .. j a . j y .

. : ) p ol j : , : i l1 . . l k ' d ! '. k . u ' : j , l. . . .9 1 / 1 ' $ 7 f $. .. ( . . . .t . . .. . y . ; . y ; ; o k . u w q z :( . y y . y j # j ( . j j( j j ai . as ' mx u z A .a.z . . ' J (y . m . s j y


:. ;k. t I
a

k ' b w , o. >t a ' N! ' . . * 4 .


(. '
.

. : :

j w mo k , . )a ' . k a . , ' ! !tt , q . k s !u : uo s , . . s w e o ' !t . o ak p :k s . e , ! l- x s ; ; F 4 * . + 1 . r *

s 6 . %l l . , o t 4 * . , j , $a . $ , $ , . . e o ' l jx : t . , . . . f! $t . . l t ( c j ao j w ! t . , < .

( : ; t a(

JX B J4 z, ;9uw eo ': w k t o, z . ! 1

. w t a ' J . . .w , , s t wn u . . -. . ,1
.

! O. . 2t t <! $ '9 ( k, ' , ( h )o' - a u j 3u k . . .;


-4 .

'
.

LJ

'

u oa '

t . o $o ' t . -aa $ * *

. ' t r y'J Q. . X LJ 0 . $ u N &L . . , e < j . uo t w' la w. 4( j . 5 t . y -ou. az!u L. $t u . * : . A J ul , N . , # , L. . & j( . ( xl jk . j . o . o( ; . 1 , . u. b k w Q : A4 2 jc. a . .( wv o s s .ygq Jt . / . , h 1.j . e ..sJ -M .

z at . x ) !u n z as 3 %u# . . pt ; . 1 . . ,c a v *t l .o . & ' .l j Ku . f, . a . wa t z 4 ' .


. .
. .

. .

. ! ,s a. -. . a o . ' lu $ l . . ,X* ! t *# ) j u y s tl N o w ; # * ' 'h e P#


.

t e . . ? . . q e ' t ;tq , . l . > X jg . j K : #w y f N J F . # %


.

1- D c p a . x , q

27k1 t l a. ' Al oat e x s s . $

, u. k' 4( . +. u & -s l '

s .zz$ ' A) oy z u . a.

J !t . a , . z 2!y t w . z! t ) t . .

aa t , . lJ
-

'$u'u Q . lJ t w , . z a;9 (

L ) $ ' aa uj y. t t kr r x !l' J . ( ' J ab LL J % J ba. -. Ja za (. z . >xt - a. , e g' l a s ' j$ )t a f u 1k%L A. . r ,( . +u z ip > r . ' Y. . x x ,$e . z aq r l a ( . . 4 = '
.

( (azJa ' z a 1( (a. 2l


'

. t ),

1 u x' -u -l . al u -' J # .aa : .u -.1 .

) t :.u -t . s -l . k <. s a . .u
.

1 . . ' n . i . .

'

4 1 1 -

i h l t -

4 . 1 t .

1 . . . -u 4 J a t ' . . wJt , . J Jl z >q ' . h . > ' a #1o ' z ' z x !Ga a L a %, ,eJ '-t l t t . . t >( h )
' L . 0a . , ou .

= ; . . . lt z ; %

' -b k j Z !; . y (

'

'

j
1

j r
. Q e
!
'

j. . . .j *

k ( j jk . , $L--z2la!l s . ( ll . u s , w x o . u
* T ' . >

J. g( . j u . * j. j e o . . * j . j yv g s j ' - .u : . j t xt % '. 6( . , 0 a* -

j 1 l i
I
j
1
.

t +u u j -: x 1 V'/ u ( . ) t U ' l .

'k . ' . ! . p

N l . k > J' . 1 t . , . )
. .

u. . u- !
. .

: a l a-

1
1

y. .- f
zi u !- A

o z -# '
a

I l I

t w .d . !- > - w e

kj A . -v $

1 I
:

? l . t . ! .. , .$
A

$ ,

@ (

- !!

k : l

. l e a ,4 * J t 4. .. : . x o cJ 1 . ' u. ,l U 'k . ) x . . z ' '


. .

e .

J. , t Jk z a

1: . . t > . . 9

t o. o, . .w4 91, . . <t f v . wo . u.( :. < u. , Ga kt l ' > o <v u - a Ax. '4

' ';
:

z ! / . ! $k . r : . . l t a (, . . .; ' 6 at w e ( c . , l $ . 9: o $ z X .lt. . . , , '%= . .( . J . $ -k o . v x az . l . . . :a ; a


# ' ' e h e
' ' ' . . . e ' * 1 v '

' ' '

k .
'

. ,

(( J( (.I ) ja . . . h z st : . p l O . Qjas a . oa ' ua . . . . e , = . . .s s e ' .( k -. ! I1 a> - l -a . l i . ! je .s . . . 3I . J ( t awa . w as a . r -k t . z x I a t . . a . v w r . . ' 0l a : -l l .) t: . u x a. ' o k s z J a t . a2 a, a Sl n. 0 ') 1k At ' t . . : 2! -t . * i: t .t t ,4 . . :* $um tl v , z 9 9 ' . . o t .
'*

(h )( !. j. ' ) . . . X5
;J a j

'

u s uJl a # VV V la , t ' C ! !k : z mz 7 . . f . ,LZ -u# 'p a z f s l 1Z k -p . . . J $. kl -G% o. . . . . %. . wX . '! u s w z . y , xz p '1 a ' a a x , Jt l V -l( . .X!t . a 'a . . 2 # 'l ' .. . z . -c , . 4u # . t . # -t . e ls z . c r t s a (O J L' JI - L . u>'
.

t L.z;a 1 . . 1 > t u

f x ) su z la Jt f a u c w l t s ' a (i a af l!( . 1.a : a s f J!u r >. ko s . . . w e '&C as . ( ') ( -J ( s . k pa ap l ag : 4 / . ,:u p a oJy2 -. . . - ' y s o a at ; t t ! , . .>
.

q s y .a . o. x . tJ .k - q . X gj x q a x yt ; . l l(j ) ,I .! .t
.

m : N JJ + t . 5 'k : z .l ( :c z > )t s at zb j . . a . , l aj- t , rt ! <l !t 4 . , t . A C a z. t - l( ml t )


.

k .

, : u %. -p pu r . t t . t . o t J ' ! jJ we )u 1 . t l J' , . j9 jt ) N j, + . . . , t , la ; ' l ? o . : t $: . , . , ap t w. , * %!u . o , )


.

u #t u. v = . N lCz t $ . . 4 .
s ga u s l lt -. . . , at ) t . f(
.

..u , ut . hO' L , -, k A ,t u . a m sl ak d . z u Jba . ..W U-a a > at JA lk ea (= L X:


(h ) . $z u t xvt , j -

.1 4 . ./l ( t ) Z) Jt J u . z w . l!Jb . +

( r1 rAY)2 . ' . Jl . ) > -Jpa a At kr t ' < t X. ) , . . x . . -e$1 . . 1( ) t $ ' a


4 h I .
.

s ) 1 l '
.

q ) l ( -

u.* .k wt . . 4zo . . t l 1w t c . . 1 4 #
W# #

c*ai j j j a .u . . w a V u
.

l at pl a;a

, tL N J y't i a a . 4t al kw up . .!&y % u t g a xM JA t v u. . t : xt ) LJ X .b.1 a ,Lo + . -. a t . e. Xk : z a Ju 'a .$ a . -1u sx ' x


.

i az e.

. . t T l w zs( z . . % c ! . , a t . , -' . .

.-

' -l! . . t >( T ) -- l : ( . . , . , NIl . , i . A nx % -r j satlcw u N . 2 ! t - ! . t p sp t a N&l a #


. .
-

C AZ Z L lJaw S2 11 r. %? > ' .. . ' e$oy . x xe . p . k -; .ta ' a)z . u r: ) s ' J..s . %

j z -I ' 2 %. : . 3f ) at so > ' y t ,. = 1 #. e. a bwy as a .u y a x l l ca 'La t p' Ak J J v az w t kua ( l ab y . x !t l l a.u . ; t f . $ (t k. -l trg lr . . w s!u , . t p co . ! NI
b . .

a1 ) !u p - .t

. 1 ) %!u j m I /. . g sa 2sc a .t et .( saz . xe v ; t .


.

z=.z2l

S AXL G- Y t ot k!Za as !1 ; 1u s s ft k. 21y . . . , ! j . . ' . rA . .


.

r A' - !aa w' A. . . 1u s 4 ) N1 a.%+ uo ' t l # . $. 0 %lJ e <L ) t a .jy. 2 - r


.

: kAXi ut e ; .. u : Law e a; k 3t 5 -0OA. . . . ,t . . t . ' At . i ..' .( Xlq : z aN. . t !rl u u) l( . . . x xjJt o. . . u $- $ + ' ' A

. . oJ j ' o p1
.

j&. a !c s t y' % au s $cs. wU . FJ a (A t ! JL V J J Jmb


.

t k. 2Iy . . wl..t t . +e: J % J f( . r o w kr KX w . M . m L -: V K. ->


.

z ' e. )u s . t p N!er . l (h ) ( t A - t7o4l ip


.

* I ! y ' t
a. . 0, :. . . a .a at 1N a u
,. z ,

t 1. .!

l, . , w!

, . 3 lu l w z ko a a8t . . >- A
$k . j Z*ay4 . uz ( h ) d l l -z
x

ft > 'o ) !t :t . * , l o : r: & 'a s k . a> l t . : o' . r e' = p t . e. a A J$ c

-. .

G kt . . ! Jat . z. t ' w , . ; . . w ' e 'lt * r . U J, z . N 1a z p 'y . oX . a 1 4w G . t .. u - V


.

, w'-

&

: - ,..

>

- 1

t , a -# A. . a '(, . a t . l $d . g . , U %W. 1 - -e , > s .. r . . . x L a z z x . a M J c < UR W l # ( t ) u azjas z ! $ k . w . a .u ) . J , . -, !k . t . t s lo ( j e 4W P *. * ** w F J ;


.

ho b .U , . , $!. t ! o . t ; , . s , . > --9 a t s Jl a. . . . , !ae. u, u> . ' !- A & * . <! ( h o . < A.u! G$ < #. :
.

C . 4. + u q , -. ' ' 4a-..u t +u ' t xa t xae .v t k a!a- w.t t ! . . . . r


. .

J% a a 1r ' t f w t!. . t > r * l , * . . . ! 1t t . . t ' w -U ' L J Z -! J /o t / . ' ol; , ht k a t le t kr l- $


1 4 a -o d tay Y* -ut ' s ' : p i t -l jk o . . u* y% . .' ( ( t p ou- r. b t ) s a (k . +. u .ata.

: ! ..t . . 9. , ?

: . . t p sg t . # . x * 1z 5 t . A kt o ' e . . uu . . g , > ' v u -t , . . .(u L . Gp *# <X


. . ,

t u . .t w&-! J t . t Wa
*

aat . , . s . .t ' w. c . lS , 1 k . l jJo b a* !( (z! ' # . 9 : : # ! ; t a1 * . . , 0 a . a a . . a, t w 2 . 1j1 . ' e : $. .

1 +J .lJf - Y
.

-A;( C G! J) t . . t ; t . x, v , ' W . . j t, -!ap wa - r . e %, -) eaJ


.

JLJL S -t . a . x - 2 Jx l , . ) , p kt . . . :- t
,

4 .1 , zo!- o t a a 4, .k ' ) . y k, -t st l . > . .%e .u -! tt ,2


-.
-

oj
.

k z , . . t -t ,l w t . 9 t:k l . l 1D t >L t J i . * , ' :a;, . s v !a ..9 N$ ak p w l ak. !- 7 . .


.

m. z > a t f wt j aoa Py ht .u ot oJ jN U .1. z k t t !r t l > cj j / ! ( : ) . z 2!


.

. C4 J at . a. JGN.C . z >. >Jft ; l > -: '


.

S ak . : p t p . . i t . l l a '!- 9
-

tk z p a t t . ( . . ek l p z t -e . , k .! J j<L .=# . -aJ /u ol t x) l- A t z. 6+ ..k i zzs


.

,( . L g. !: 1 k ! .J, !t ys g' . sc k . ) . X jyg ( 7 J


t z . a, . , t , ' 1 . i
.

-!,.: .

1-i < : .z l . % . l(h )

LJj w .

. J, . 4s . o -F a b .I k 2 . . ! i( t)

1* V

9 1 . 1 jo . t , . -. s , !
4 A ' e. , ,

. .. u .t u * . -l

. ..( !L S . J > e -l a J . .
.

u , ; u . Jt . . z a . 1- $

Ju .( : ) i , ; ! . . . . g ' J. L. . t *! a J ft : ar Gt . r t ) l t ! . # ' ! r b u t o u . k -t ac , 1 ! J .aa. , w uo v mv ( a >- h. - t z ! !z l aa ) sr t ;r uaw ' aa au


.
-

1 1 ( .

4 , 1 -

i ' l l .

i t - ,t 4 > y.aas z x$
'

* -S a
e #

,. ux

). w . 2l< . j . . L!C o 94 . . . *t o aWk z 1 !t u-3 N $au ' u . : zt . < @ +


e: 4

a* 1> - t . . . 't e ' 3YO *

c z M ' J> ' . : I . ;


LJ s v o vlA H I S S /t o w .p . e

, i w , > e . ap L e rq s w . w .e x t u wt . pc e . t ' , . a t ( ow .x * s ' rJ e a k* . .)


t e , . $ e .
H4 #

#. #( , c, z4 v i t f0 e U$ 9i k ul . 5 N . p Ya . . 1 . e . ! $ . . , , $z
s. w . ( rh At$ /. . >h ArA) a t . ,k
-

r .g% t s -(
-

$A e. a. Uu o$ z N J !cY. eX Lr Gi ' w Qa . . .
u r p p. L * e t b p 9 tu -. - -- 1 . . .

: ) 'l e t p 2e B a) !- Y '

3 yo - t . p a u a2 .j- :
-

t o a, * t J.zw w J!- t

( . r i Iit -* 2. j - u. !t a ox Aj- o G w*
.a - - * t o at , ,

l- q

# p. t p a :. -V * $#$ e e #
., . , L: :a ;o . K . t t lo . f. t x . a
. .

. ! , . . u eu . t $ . t l 4 - z. w . . fzqol )J s x . 'u t . g . . u . .4 . ; $j , : st f *, )I. 1 w. . ..'j . t j a o. x U .!t . m Jt > . v $$ -u s l jc . t e . >. $ a c.- ! (o *- h : . es jo e N *- j


.
.

. .

. . ey jk , g xjr ' ' a e. y

l a .z -. Sa
-. ,

. -C. J- h
K
-

La ' Z Q! a tat f x o lb a Lw v l u

j . . . . J- Y
'

1 y ?
.

t , ' .
l,
,

L
.

J# l1 a*% + t . . s > t oc s hc kJ GJ . !u t . v x: . e* $! J Jg' l cY. . >. !u t p . 1 * .t & '


.
.

, . ? 3 t ;' JJt x a t :1J ', . o

u . : . . a- ! a ( t .' - !I . ! J G' ;l, . J. 4! -. . , J -

lJ - . #
.

!t . . wt pu>u k l t ; J . $ . J. . 7 . #1d . l l u L . w o a
-

y jt p
.

1 --s e $ . . ,k , , . u ,p 4 , . .t . zl . .< j . u . # j y . . s 4 # :2 ) . j
.
.

u ba q t< , Lt . , mt wt tz # b* $. u . . : pa d l o ' . t : . k ' . 4 2p a t a # . a .r GJ fw ' k . t o ac . ' ! t ; j % . ( t. . j j ( u t 4 . o f j kJ ' j b , u . ; . ( . y j ju) . . $ :( j j g j ; z .q . . A j j t . : j g e - u zt #x t -. A .) Ag JN . . g r y


9 1u k a1 ( (u . : . p a1 'iat x2 . , J > 2 l . J k. $ t X . !om . .
' 3
. .

a . z* . t J . l. . , . %taa . . .

'u . J ' t . . . t l a p' ' l ll t , 4 b ' ' k ,. . y o 1 a r t A . . l Iu . , , 4t o! a#l, t .u p ' ''1 ' 1 a
.

)%. . ! ' uzs ag zz - u -(h p


u . . , , .

-. -

. , 0! u . z , , :s u . < . ..b t ( : ) ay l ,
.
.

L . . . b ? -. ,!

.- . b C u

, 1 i

I l '
.

1 .# . tl . . !3 ej J
: u ea. J' '! . z . 4t X w, .c . , ot ) .
-

j , t . t . . .z
. .

(hAAh ? )a e ! . u l . ! . * .) . >

lz l . 1 . e ,Ja * $( 7 ) Y' us x ww e . .

-(t u J .! t * a. . u )c u e J K!< k ' ' t xou . : t . s -

u k) G J . l J' .. z .- t
.

u k. ; b ' J ' a a u .- 1
> #* t i- L

2 = W' - ( )%. > v


-

.juu . y
zn ' fl o . -

a.t ) -i u J .$tauu . . w . x . t w% Jt kba z ' v -( rh$t V)t u w l u . uJu' ' a


z t . ' w . -a -r
; b y -7

( . 4 G J . J '. z 4- t
-

c k3 G . /!a a . o . .- h
e. j-t

t x . w :- h
-

*bt . . .- A

JM a x Y -V
.

a. : 1 # )l J yJ .l . , z 4s a w . =. u s t x . yk o a w 1t at k !( : , t . i(h $ 7. )t : . oz : . i . :u!
.a . f z* z
-

v so ,

-.

a,

( t7 k e/i, ) a )u ; ',, ! :.zk, . . l(h )


. , , . .

t . . t Ul. i
. .

X 5 a; a a - .t ;( t , ut .$ . pla . . t t lk y: ..c; t s ( h ) - $az jat <.- ua. a


t kl .
!7r ,.
A.
S +t q 1 t . .

(. sQ/
# +
. * .
'

zv * # . N$ @
.

/
.

1 o N / .
Gx
1 .51 N u<2 $ .
e .#

bu o

hV , .'
#

z t xli
z a=
; -)

.l
e

U . e
.

z 1 '
ON

l J jr: r4 r = AA t, u t p t l jrrl $ :
a . . $ S 3 VtF =

'

l4 . . 0,- j

'

$u , t o

k Nz l
ag' l
z-

s ;!z . t o

4$11 t

t . ' . w xt .!
. 0-..L

rls.

a.e' x-Y #, 't


-

. 1 , e $ I J! C e. . J! . k ; ' .. ) ; QJ a %!p a . k . !

! ( t ka a kat . a a -! 2 k r ' . /!g ' a b( h )

o Jj $t t A= l 1t A.

k ua la e . 1 l o ! j . k o-r

u t g t i j7 AD!
J . g3 i.tqv = o$t$.
t xl p * . . . 9

J '. /1 . 1 k! j: . u.

( h )ap ' t jh Ajj r


r$7$ = * - $- 1 A

!71$ =

' l aje , #

rr7 =
1tA =
h7A ! =

Cj . 1 e , ! l ' $- 1$
; z <t -l- t. 2 .
:. z . ' . t t l- !1

jo y

1.1.1 =
tq . A=

&n.k ll k. Jj- r #

i ' a. LI t Xl a.z o aal b- 7


u

$$i. =

y w . t I- tt

1 t A..=
r h$ =

J' J! t . et . * . j- ! r
c. ' . . - N-g - !t * t . +o N.J !- t:

hDi =

1tL$$ =
i$. = r79t =

>I J J '6- V

tt r.

u ol t . . . . 1 1- A
( : ) . 1 .. . t j- q .J

1 9r =
1t$ . =

( : ) t a y)t . . . ) ! t- !4
a. t ) Ic ! z . ,3 )L, - !V ,.

( *. 11!Vr4 =
h h !=
4, v 4t k tl l,

Y4!A =
r1 $ =

c: 5 % ol . t- TA
: J t . . p x - t$ .

lh

Va . V K1- h U t
; t ;l , w. . .! j-

QD 3*- V.
=

r!t! =
r4. =

uo . e - rj
l . . . ,a . . j- r! '

Yat akl l1- j( )

DAAA =

h F$A =
r 1CA =

t . e : ei ,- rr
D!A4 =

U. . t w J .- h7
t-l t ) z! !- hv

a a> nt . . .- r t

( (1$ V7) z ' t : . . vt ' l t f. . Nb t f x . . llr t x l s t . t . . ! $, t . > -N J .

# '

t av v x w t lu yj). i %. , ( . s( S )
. .

( (1$ V A/h - h l( .- k e$ r)e. pc >,t / s . v s w l IJ Q ' . ' t , aa .


. . ,

1h1

7 =
4c =

Y - . u 4 J t . w -z . am , .p
. t : t xv tt;. a
.

!hA91 =

. . . .

jj M4 ,- r o 4 . . y - r4

g ' - !

:A$r =
r $1 =
t ht =

2l Ja e w & L. 1 - Jj
h ' 4A7 = YAA 1
t773 *=

u j x 2 e . yy
i . . . . - FA *

c * . 2 wl . = - r
Dt t . ' : . . .Q. -u

< t 1 . lA' - rA
z .
. .

at , -t e. a - oD

h1 . z l 1a4 Y - 6'
t v s i../ S - : '

t 1tr =

-e:

t . z .- A -

: 11 ea! a t s -- th .

Vrsr =

k : w - *9
t , . b ; ; l lt . . o ak ; a- :A

=
FrA =

z oY. . . J lA. - t r
' 5 '- it toj t ..p . r% .

t7r =
tV4. =

Y. . 'L 1 e . . - 1 *
c e . . . e . .- 4 . '

17$$ =
ho!r =

HJzU$. 4 ' - i
-

:Ao: =
-

t i t w wx w t b l a Ly - 71
hVA =

L j l -. 1. ,, xa x i s -- tw j e .
.

. yb g. - tg t . rt

! * Dh4$

17qr =
A o =

t w m A -t A
t . t . , r sa .y5 %*- tq

% d k

4 1 $

1 1 i

M X 1s U 1
.

.. > .> .-a # >1 + $ a $ > =S a t ' -,

1h r

. .. W -> **a # > ' $ . 1 . ) $ w . o$ a t : -,


* Jl. . . z a 1. .s t e f oj t . <t . w ' u' a t% N /
. ..
.

s . o J> U l ' t 1 9 .

H: :

UA J . > ac u f Lr N
.

'

' . . #c +. , . t , > #! ' .t + . , c 4 .la. . . pq . s t 1y ' .k . r a . a ' 2 '$


$ , >la w> k y.t. . /
. . . . .

. w y I M -

JG < ; G ' a ( JaN$u 1 . $ * a;

'lu J p 't r . 4 3l ' a ' t yo. .p t


. .
.

# ' ' l.Z. : t b 4 ) 1 -' J ' . . uda ' =< z ' S . . a/ . .J 2 (t . ta .

r ! / ) l a Ja # S!. U . lt . i l a, .k . . ma Jt z a a ( '1 3 * 1u l x . . U .!JG a u r p l s , . , / ' )a. m> U , !t. ' i t ' ,J ( . : ). '7,L * . ; x. . .. ' 6 t : ak oJ X. , X1k ' r 4: a . 4 ly . . 0!
. . ' j

u; w ! : %

' wa t uu u 9, - %' 9

' .. ,

k. t ;z s . w zk r zt i a

; oGl
t ' :4 JGa
, . .

: k%. . . h k la ' ksk, i: a p Gk l G z ' a (t . s Jt t la w d lc ;t s a as w . ' z


o

. 4 Z z . 1 ' !u #a y '
. . .

t s mgYj y ...j( y s .1 yj . 4 g st y gy u o . g( xs X . J . . %- t-.A A . t( . . s w. . . . , <; t y .-ev a w.- l s a a ..! u . u A k .

rt ;t tsa z xJ y 4. a . a (t ) t o t t . - y' a !: l a V -p'k : , u . y w w u%; ' .t s k a 2l k : ) x ul *2IJ/ ' .u s . a a t t t -u pa t .ZJV 'r t t z! - -s ' . ' ' s< k l & yu 1 ' . 4! 2 'a . m . . u -a ' > . 1u e Jlp z a l ?l J/ -t . 4 . 2 a' : ) ! . i ; . -a!JG : kC z k. z ' UsJ1+ u e . #?L .l /' t o-YU 'S a (z l a ' zQAL .Z ' LG lu s 4 = ' . . ' q z t s t t is t o' - u ' '< : J ! zz > .a!J3 a (, w,o > ' , bk a . ac p' r t a) lJ a !k ea k za -9 . 2U S GI JI J' l a y. waa v . r . at xa . . , s m1 , t k. . , . a ..c , s tq ' J /k l i l t o l l a t yb ' l l , at ea l a e. aT z A t .G i e' au /. . ,a ' -' -k : z oU' /t ' a * 2 : 4 1ca . l
.
.

. .

s e a . l 't z u( ;ju t w u jt ) j t . . . , qj e ' t . u. u u' Qz oe p j, . w 4 . . j j

l , k) . ,l L . , ./ 'IJjc . ea t jo . J ' g' . . !t l . w , > . . t > -u o . t . : . , jt + tu t u x t ; . )j

, ,.J j

!h

'

X. vo s a az - h. K . . , kz k) l . a ta wx Ji .a r x3 . . . A z 3 X. lr a / hk yo1 a > 1LA 3 : c


. .

a t i t ? . . aa . m k am ' a z 6. A a> . a s ' . s Xt ) r t /!u 7? .t 2: o l,u q s z bJj z .o (a;t . ls as . t .n w .. . g;u.w J$y. a pr t v ' : l !q s . b e. . lut , x, j yu x. k
. .

%a . ak ..t . , l oJ J z ' m4J /u , et . ula a . t . s pa La V. t , . kIu , , t kl ' . 1a l


.

)( S. . X J. u ' ' a t + to . x yt s( . z 9 . , 2:L ' . . ' . , .t wai ua ! z ) t . s -t 4Jt w v aT L - , at h x yt a a k r a t o t a 0. . lI z .lJ#u s kq : z . *r . ; #l JU . J xI


.

t t w klzw u au v v vb . kk -k s . u.

u'u p f w ot . w. ; t 4 ) I= us f
u,
,
.

. .

t . wa' t l . a ae t !t l
.

. k. oa aw +. . * . %
.

. . ., u

j L , .' J t ! .

J!a . z . . oa L( ' 2t pa oa .y a 't l( , .t x s lu a a k y w; c4 4) % -. t . ow t g % c; y A Jy'u x w ' at , . f J J%!U J l .u s $a s a . 4a> l a . oo xJ y */a ( e ! lu k s. . tg ' a;J ( : A . &a t w . , . 4 . * !t /aV ' $e l%. u Ja ' * a ( Jj /a t s a >.. . + : a , o s t . sw t lo (L A , . SE a t . . o +.ut s a z t wu + ( . A A. 7)t u x. . t = aw a ab+ u t p l Y) wr x' aa t = u r ' t wwh1 > ac l ft v w ,: t p *, . ' a !a S!as mt k . J 11 * . , o . . :u r az a JG t.! e wu l A =t oa . . u +.' t w t ; k o. . g , . z 1IJGa
.
.

. .

'

, ,

. .

q z . . a . 4J a ;t . . '
tp- l s u w l m; at t .. , p . z = w
.

c r a. . jt t x / l a lt k. . . J ! k : a . ,L p' g alJGa kt t o z 4u t . , i L Q JYx z 4: ; x . .Jj a ( Y> . z *oz a / lJf a (2 L , w . ak : z 41 1 f . . > l s a t t ' v .r C a t f ?4J/ a ( as . . z .C z a a J/ a tQ c yu z ka ' J u s . .t . . J1( Jb z' Jb (t t -z'u z ' /G Jb (z0. z'zr, ' r J/ a kt t . . a,t z az ' $Jb t t t . . a % 03 % 2 1 , . * . )! . ' at u. z a4t k. . . . , ! $Jk a ta. . , p ,.
.

. .

'

. .

: :t k. . . ) ! $ . W. . . v * * J *

k : z z

, . . 6 . <. Jl x> ) ! . . J j pi.+ ju j y a . . N. . j ( y. . , x a ).


. . .

'

.c . ! 29

z >t , % ' : . lc ' a( : ) * 1 -. . t . . ' 1 -k ' . a a '.z. z . v S -w --csJa .. J t: zp $. , . . re . . ( . . . :.. . t5 C a z . af a .( . . ' .'d . j f '. .a . ' j r . * . 4 . . ) > %a . a . . au r ' ' = a i aI P ' Lp a-p j a !
. , ,

%t k. . . , l !c , . z /t . z z. z te= '

ot e . w x -u .t , et j a e : ) 'N j -$.., ; ..z2 s ' ' a . ? .o A u .( am a( , . , a J# , . z . , .


.

l ta .z , . . ak . ly : .z h ax f x a2 a . m1 -l 3i l-

'

q : ui t f

y: ?t x . ,. # u. . x . . t . , jo . = g.
w . . .
. .

w . o : ) k ' , . 1 : < J . h l % 4 . . t . ka .. t :u ) . . , . ( . . . ) , Cj ) ? J u . p# , . J ' ** u s y 1 > ' , N J $ m .S . w.J t s.t J (4 , 4 u . w


. . . .
. .

). t ( b , l k ' > . t J w o g z ' . : 4 / l 1 v X ; . , ' a t . , L k 3 l 1 . t a u ' s f l p . 4 % t : a y w . ' u l 1 , z > o . t ' 1 c ; . y ) . J , b * i ! : ' r o k e . z x J , ) a i . ; u e l b r t x ' > u . a z ' m t , # ) J . 0 1 , z u k . ) t f ' a u J S , e . l ! . / k ' ; z j * % U J . H l b u ' ( . k 1 p % , a > ' ( . s 3 , t J ' ; . w t J u , c * r a
$
.. .

. #k 1) ( . j 9 :/ ; 1 . j s j . s . j #. J $ j $ r j . : .k :? # k fb aw . a y: a k a # jz. e . , : . z pu , . w1 -x . o b a' ) b,
.

l / 1 15 1u a u ot p t k l lu . . ko ' !. 5 uGs ' !- , ? s w k. . . a a <e , , w d a. ko a j .JjJGa 4 e * H * v9q # v <gt v e. . Aky J ' J L S -t ' l .$0. , 3u s ' a ky a> (, u e 7-U . /a rek a . m ' ' -& ' ' . . .
.

.( . r * *. , %' ' o1
k. y . -0o > k : z ak . ' : . l G $IJ . w tt < &c o av xt , 1. , . a . !t ' z l ot u' a r a 'z2 ll o. J e. u o .. > k % >J J ' y w k, . z .( p t w t l a aa, wt 4 . u (tA)i i a ;b k ou st l su ezzl. z x . ,& t -. . .t sll i4 y . z : .l
. .
. -

. .

u o% a . /
.

u s z b. e , * s ay'a. . k wk l st < a (ow gt ; a


? . . lk . : . p t . 5 'u' j . .

. u s ku o! a; . : . xt k3 l( J l t t $( ) ( je jg y. . 1 1k a x s. a ) r ,! . . . .

Jl . . . , e. * * : 1 p
<e
-

t 4 z l . y ) !1 , . 1' t l , + 2 . 1 !t g l l !u oy. . z , xt l zt , .. nL . z a >R G # -Fv >> e WJ, v! t * @ , : ut e>J t V .

ez ht l z f lu s ' ' -' *LJ e A ( . > l a/a c , --

'a ; a tu y azly' t . gc r a
.a K. t , w; t z ' ' v x t a xs !t , ' ' . . ?. )t . . #

( L. x t , . 1 !t j xs. z et 2 , iw , , t za1 . . ,J 1 .o e j u w . ug . j x t . ; . s t. , ..a' c%. w

. sJt ; . J

V4 uj e 4 eg ( g # y j % uyy y Hu . s j s j y . . j . ( j # u q& -s s jg u u ys uy g e gj s s u

'

& aa 2 . l z s .t ' . J l #l o j n a q u.p t 1 l z . z . . . q yt fr'-$( >( : ) u s a a plalJGa . u/. /sk. . . a . t c ' # oo u syaz !k%. .z w b a Xj. t . k 1t 4 pJ -N Jat s -t J a. . Q .l %,J ast : ) t . f x . i; . ! . . t lcv ; l A su ;J, . . k u zf !( r ou su az / g$( ; . ) a a r . wt -. ' , l !k : . !t z . u: z v . z a . . t t .JL' P , NI J ot . t . , .2 ) t 5 . t $) . j 9 k ao a j p! .'jk g t ' fk l jya p , a s z o s z ' ' s .a.* ! %4 < : l a otu' t w ., t t l u y ca 'z p, pL a k r . p %. . , k . .
.

JK. . k. i a2 f . . 4U JJ* aa e . . < 1 71' k.

w -

. .

. -

. .

. ..

p ! , . QlAa V e jt; t 5 ' t o. , . e . . . au r . . . .t u . u1 ) t , xu tk z . w . l t . kr , t ) %. U!u' cc W4 v # <


. K l u9 * l ? y al t zlC. ' . U . . O A , ,% . ' , - 4 . . , . . 1 s? * ' ' ' ' , ' h h e - ' ' !e, . . # ': . e ' *

! :* * . * .l ,. %n)

.$
.

1 ,

f . . . ' ' b e < ai l gu ' > - td . .

( : ) $ . l i . 1 jC ..-S. . K k . . : . w ..e. . )y )!u s ;< . t J $ . 2 , ,

. #' t . . . l $ , . J< : et j -. . a 9 t a . . . 1 l t . o , ! j
-

'ua x g a . !u s bt a a a z iP l. r . / - re' ar ' V lt . , 3l ra . le o uo z >- ( . s . . t ) l '/l y k , l ' !r G* ! a '!u p - t. ; ! a z4 l ju-5 s r /! J c . a l !u u )c Lt z u ' ' 9o /. 1 lp t c<: l, . . ak t pt . . Ar . !< Jp v t l t xl 'l1 sx G '1 w . G t k . V # e v e R 0: : . Jf a
,-

H uzl. , o 2a z u w t ou1 aU .$z ) Jt . ; a ta . c . l e ' , * # : . u lA . 3t a ' m ' ' * lL ' * . ' ' Y l< . . . . sy ' ' ' . ' Sl . L u . e a aw , ' 1 ' . !. 4$ j . . v v X aq . x, . . . 4 .Jt . t ! a % . >t up . H.> t s l L b j oxjj la c : 1 ! J . , at K . t l $t #! a t . ' !t #oz ' oy . vy ) ..lt .N $ , ,
. .
. .
.

. .

oy .ux s jg u j . p Jlt s e ( + ' :t k


. , .

.j * j, . t . , y ( . . z R=o

( s

j jq mz !u u .j . s o s x . y j: . . . . . . . jt . ; j ys j w j j
o

; , t t <. n N t f . . o g. t ) . t t <. . . X$ 4 ) t i e t v w . jJt . bt . t9 t uJ t t ta . . . $ .k ' . o. ' j t ( ! ) . 1 ..L -. . I u cwa .a w uwa .,ua . . . . : , $ . j . pt s . . n . .t , . j s x u. l < tu uxt ax k e p . w !w. . x. ' . a x :, . -o x . ' us

Jt ;

! a u u t o : s .
.

u. J Jt ; a

, w. > ' G u''t l. 'l s . $ ! ' 'ix . . . . lJa. . , 2! . 4 . t . . . . . . : % ' ' ' -t z , z > 1 %. k . Ie t Q e. <9k .p : , <# 4
.

/ Ly
.

P z > t ; z l ! . .. .

.u pa 'ea ' 'r A U , . . ' w ' l l .w tr t f w t . La . . ,% $5%4


> c ' y o( : ) a% G =u : ' 'v t ' w w . i . . . l !t z
. .

,$! . k >u t . . %r ' a Jl J

l a-z a e . . k x tq : , . o' n o sa . v tJyu li p t ' .


u

R . + . b u1 lt s at ! lk . Q .4 3a u J/l z sw

x l 1 # I4 , J l k . . . w fv , 4a . Jt t a Jt l . a t . . , ! j4 )tI . <a ( : ) t f a t <j @t ) t fL o e . i . pu >J t o k ' ! . . Y $P ' . . j ' ' ' ' 1 $k i aw o 0s <! u) a -k z' va . o ' . ,a a . ) ! cY. . , /t l t k . . . ! 1q y la t a. p aa. 'J l . jq ,
. .

l ' * ; ! lJ. . L O t : z , 4( V .b! . t >u 'V J , Aa l wt 1 . J 1 a 1 < r , . 5 . a . x j Jw u a ( : 1 t t , , 1 1u s l y. , , , ' S1c i at . p J% Jt a .. t . . . . ' ! 1t ' . Ll > . l a t< . L ou . k . ; mX L
, zap a. x ! J u .

1 X. ua e a s .' a .

r : .. a e. ak r p a( . +u Ja4 % 's' rt . -

t . . . , s 1<J , ' o

o i a. . a 5 'aa o !aV A K , b t : t %. . . .. s a y.ua.J t g s) la. xc p' .l. , 1 -9 .


.
.

J ' m A y a m o. . ea 4 . s k . at p l a lzw x ut .. zk ' g aa= .q z ' . t o iew . %lu ea


K' lt xzt KJ t .w X!t ' = . )u s i (CU J aJ a JG k sZ, t 'l. 4 a . . . ea '; s y.t .
.

1.& , ...
.

t ly . . 4 aq z xt . ' 3 l
.

.. 4 4Jt 4 ' . w ' N J JJa

p '1 j * 11 , ' o , !k k ' ; 9 y; c . l ., w . .( : ) t k , . . , ! lu v.1 ( vr!) k w . wc ra ..zZ . -ju p, . ) . s . J. zt . . . ..


.

J..> p'a . ) . -' r - .t . p: ) Z '2 e 1 # It ' e a. uk ' J * 1' J l Jo . , +. ' . . . o (l . ' . c a a &av v . , r . l ,. $ (y! z , v u $ .. jc . ! u f u jt o ax; at , ' . , . z. ak . g s xw w. & kx. 't . ) t s ' , . . . 4 ; e H 4 i J1 -' . b . -J t. 2t e u. . w , 9 . -4 , . , . . j o: k . . i , 1 't k 'y . w . ,, e . j . at . $ l c # ,y , e' .. p .
- ..
.

y( 4 )t ) t s '
. .

(t x ) 4 ) !k yo ( : ) l t , s l . . . 1 1 !t ' $ Jlt u.t -l 'A a R b 1, 1 st --! t , 24. v . z ' w J z' . , . wz q o . . . 4 . e- z4 . . . . s ' # o% : z l . 5 ..) < t o . Jt . p> > L !u . l l ' !G . . : . m -o . & lu t s. Z, v. > .! ( !t z o t >' e l a -l g w / cp G <# c %< +. .
, .

z. . , a ' :, J2 , 2 . 1u1 . . . C.s. . AJgt z j . . w . . t . +4t t w> x p u ,.A


.

s 4. J/ 1

@ # . j . y (g : .o e . .ju !q . j j g e#y , j . x jy &. z . 3 . - jf , s i d p t gy t y


. .

: + *

; u J t .l $u. 4 . l a N !z no lo c w o t )1 !, . , !
x
.

.l h K J'JGa zr o Z at xt '!a-! t k ' i t t r v a a l aw e w e a - la az ao a i' . . z : r *u r a , l . & # t $U . Jt ' , l l .1( : ) t s ' a .!a ' j c %& u ?. l z ' ' e. p '' - e. !t y >.! zGI .

oe w t t !a e ' . kl !s , aa( r ) r u bz , e t . k! !, x? I . >


. . -

'

. ,

L ( 0 . 1 I .i .J t

!t : z , a1 aw x u ' s '( : ) t , A. J ! lk . . : . i Q . . z -A )ox . . j. !( 7 ; 1t / . . , , , a JZ.. . . w ,1 at . ! w t a J! '! J <. J( ak y4/ $g J. nQ1J t4 1 . . 4k ' r AJ %1u ; a a . 2 J / 1 4 d1 $ . . : J+a 4 J . . 1, , . 4 . . : . .!t ) , k . x l a ( tJyxo1A> A -, . 'ub : . . l lz> !u' u. . w . w !, e ? 'r ) !( <, At . t k l ! .J4 1 % J
. . . . ,
. . . .
.

'

s' # ,%e. - J )J. # l%e. - ( . , pu b . a -c b . j l2 ) u v: t : J' 3t w a .taw; j : l !. ) x t k. . . . ' t L . y k . . kw .: u' c rk ' ' * . o x q$ y ,L u g -u k i a Au L Q!+ L k- , 2lu s t zol< ' L us lpa. ' J t< , l 7l a ' Ic s l p c zazI< l t . .k ' e . . . q lz t lou /.!u o ' a . k .u ( : ) !Ja = It l a t ett l l ai. . t > !g'u ) wt,. t r l t s ' g ( <!e t j . a s j t ts la/ p az.u s j fk s a x , . l .u s /' aut x bu . t j . , . v . pt ' . wJ# ' l a e . a aat s ' a ( L. . . . k3 ! ): 34. , t k . u Jj -J L S -( . 4 l s ly tl .jk a, > as xt xl a 'IJ#Jo ik : z a1 a . . x J 'z b i! cy * Q YzX Ju u . e -Y t t l . ! z w 'q v , . s -a
.

.. t ,Y
U .t

. .

..

. .

..

. .

. ,

'

. .

4. *:. .

t %e o : j, l . . r sL t HJ JaX. .u l . j y. -t ; ) t kt . . . ! $ 2 u' p q uL * . . t f! z X !, . t( : ) t t . s t . . . ! 1 ' -x !p


.
.

( y< . J !u g1 . . , . a $ a e.t. . s .Jt ; a 1.. ., t w. t l za u . y u c u K ! J t: t , . . . . , z .


.

'

'
-

,:.z * lk . %. p .u e-, ,21 4 . , , .u : x. a k. ; o t - a y -z*. ap =


I v' e
, .

.. w . l a ' b!k s r t w ;l k l x ; t . s 9( , , t o. ! !%. < # $ ' * ' # 6 $ %. # 8t . . >( : ) J t m t t . $< b -z , . .t x w. , ''9 S. . It f i k .u . p $ . , . .( : ) ' j< ! t . w t a -oy x v t. $ t. v. $ . * K z #J ' x 4 J # :
I
# . .
.

JJab
. .

. . ,tu u' k l a l t . s -aa x

g . a; ; -

+. k . .u # e !k i . n , wJ. . J (J t 4 a ! !o . uL .. t .k J . . 1 ) . x u p '%. , G . .i Q O t z . t . $ l o J+J$2 . z . 3 -4 1r o w k . ' %. v ; . ) / 1L , a s z x . . J %. n t w %. J)k . o. . : t . p


.

e -

h1$

'

l t
2 l

j -

o x ' >.t . q3/ . !r a '. 1u s -a < q . a. .. ) . u ' . w . J j4 J ' Sx . 3 . o J/ . lp u a er . ac p- . z 4 W


c u
x

: '

;. zo X J994 ). - Jt 2 k a t . . , ! z . . ' w 'd . 1 1 2 LA L p t t !u x l i ., k z s u. > w J!


c *G w ' uu e * ** k l < k > eG

p i r
1
!

Dt . ; h s ' . ' t k r l t . ; k . l ' . t k r l J. ) ,

lo t l t t l1 t i Z'r t f w l -JL Ql( J -a-

2#a u u /t -'. . t va p . t p , t . . . n . i !A . K . V Z . . !a . . . z ' , . , X q . . , .! 1, . t t k s jr j u z Mt =!u 4 s i4 . . U k ' ) t f a at Jr t w . -a z . asv t x 2 .j( z t t t j a a xa z al


. . ..
. .
. .

'. . 1 1 % Ja pl i tt . , . p 's w w ' auA a : l . ja, p . J . J


. -

'!m a ' ' a o q ' z t t l t l l c s b ! J#Qvo n ar a xt t . : r . l.. J J. . 2t t 34 . . a g w .4 . : . , : 0.u p rl ' . ' 4( J 5 'a +. ' ' > . . t . i( i ' +A # *t o . , , 4a . . . . ' . ! . . J
.

:1k k o . ! z.' . . s
e

*.

r -3( j a y,t) , e . . : a . . . a ' t .k . 3 a l a y( ) t kl . . . ! l( : ) t f . jr . ! ' a . . l t1 yu' t . z . )p w z . , r . Nt . j %t t s a a . , k.l tgt ) t tt a 1) z %. . ' j4 . 4 t . a . ' , s j: j LJ q y. aq a . . , . l Jt >. , a . l u , k #t a .K . . . q y , ' %l y ' t s ' a. . 2 5 -c s . u, k . y l . /! t g c s . . ' > -4 f x . ) t t . J, Xa aa . . . $ : ' . y . l . x . m ' -& ! ( . . ( . 3 'uz /a c p ' t k t l au ot f o a a l t . s -sa klk 2 p xl( . . . . J JS u s t '2 ) - .Vt . w . . l z' . : v > c u t p %1 & ' u s lap at . wl u JXl1 : . 2/ 'a t # J rL 1p p ' l 2 ) !- - u r # .!k a ' a 4. w * t z ul au , , ' ; a ' %!: oa . Sa !t j a ( Jiu ot : . . st b zy, . l a; k : z , . :- . , /t . . . .a , t kt . . . ! !r t lr a at ( 2 z .a & S au ' t i k ' l , . , a . x: tX t .u o.U 'l ll . 1 '. . ; . . . 'at ! z2l ( . ; Zl w . + 4. v ; a u w. . w. w at
.

. .

. . ,

, .

. -

. ..'

. -

': q . t , t l Jt . . a. . J .j , . ytq . o . t pr !u ! 1 t :y'k . D .a i s u y# . $p L ozt #L. m


...

4 . r t x . e

Jt ;a . . , n ,L a ' wx ( -ka u r p a 2!
at .w , wzJiz , 4 u- i:aw. p wt
.

. !c l a .z2 -1 2, . $ 2 . y'J k . y L ,p'1 . . , 4


.

'lt o % a V Jlt Xa p' . J: u ; . t <! !

a l a a p a( . #k : z lz t s ' t ah b jA J3a . ' . P I . .a . . %, ,A ..pa (t T t o aC =t u w


w
.

iA JZ J Vt L!( . +u c pn . -z ) g! . , . . k. ' 1 t a r oa r t . . , sk . s t o+ t x. l lala i p :1 k ., ' ! Ly pa N !A a wwJjo' l azu b . A ty . .. . .k 3 Z U! / IJt i . j < /( . 4 3 . , 1 az s b o -j '' i al . ( . py% ( . +' r t ; a tu r p t a. l . ia( . /u , o ' >'
.

u ; a w , a xt ' 1 t t la. . pa r t . & . . s: Xa t . tu yt , av kla ' t t 1w k . : . r ,Jt l , a t . o Jt ;z


. . -

t ) ( t t . > .J jur <h .j : l I a u k o ay # p. j (Ga , r ozow U ' Yjt ko . -%p ' . * b ' ,c ) 4 k : z au . /. lI . , Gu l a . 1t J, . 1.x t1JGt ot z a . t $a z . t ' Adaa ( A .i a , *' a, . +'k z ' .t L . , Xkt . u ( . . +$J ( Ja . z > u ua G( J a (e . J' l z <'U t SJ Xa ( . +x .rpa . p 'k. ut .o m hu , 2 a ao %p ' u za 7 1
e '
..

1Y#

t . . , s4 . . J ltr f. ' ' .A. . 0 *. . . ,. A 1I s . t . >t . z . lw . .2 ) s. o2 .j s . v a , . < jtt * ' ) t . i


. w u. . dk ! z t J, a.t . . .A> ! ua v mo . 's. . t o ,p ; . . . .. 6 J . 9q t z *1 % z !< v u e < #ou * @ g> k , aL u. H j G *l % ej Rc * I!
-

%; . s m#o & j y xU, . z s l $ Qj . > 3 ' . . 9t /. #t go j a * 1 a . . p ' t ' 9


( w

u y

ish t wa J* . . . ; lJ t a (r . . /Z -!J /r t . Q! l( : ) -! . . ; t G't k p 4 l P ' l h e 9 w z , -& w t . i *j


.

%' z/l t s . p . . v . q3* . . z ! !


s 1. 3 a x .
u*--, u-. . .
,
.

. 'J . w . . V le l z >y , > . z * # 0 . 6 . a. > J t ; l: & ! 6!


. 4 (t<, 2t < m - 1y 4 . . KX)b . s gx

lu =. ' t r ,, . .t. 1 + .

k . > ; ( : t w . , , e . w '
.

j, j w4 yt *a . y ap 'i . m u( . < t J, s ' 1 ,t . t .e t o . y

Ag 2t m. . , . . ' ., . j a9 x, ., o . > t J ' t Jt . w . xj -GP Gk . < . jJ A. %, . t o! I J t G. tz t t jt s


-

&1t ) $ 3 . ) t . fl J ) ,u . e > -l . p u *k y 4t . . . . j . > * $2 ' . k ! ' 1 - z s ' . 14 ( : . ,. , )k .( J cl -. .at . %. a a . z .0t . + 3k m ;U . #k Qt ,. z - U . 1 > u . i- ac Js QlJa a (' 1 e ' > rt Jt z ' .t o t l l t ? x a ; a bas j a -ra .t , , . u >!k i N jt t x, x r J .
..
. -

a , !. 0 .
.

a> U . H .U t x . 1 . , u . P .k j t . a , . wjIa ' . . . % 'z 3 t t . a JU Q ' N' , J( a . t . , w %4 * 1 . , ,U ? J uk xe. : A t a ut ' i o 'c + u -o C, Jk Ma a ' t l> z l oc . 1 % .la. r ' m . 4a z . u e ' t . r ' t 1u y . . .# . q j9 . . J 0 s t o u. x ' & -. jc . z ' . .r +.J t . , . Ju z &, # . . j -jt >l k . . 2. i zl . , . : 4 e w *+5 . e . :u . x t ! . , 7 k z. j( : ) a )G t !( z' . . z/ u ? csr .; %ja . r 4 !J /L . r fA # . s z t: . . m3 ! > a ut kl t4 1 . * h l, t i s t : a ui ak . !Jya 'z , . . ,Jy< tt K . ' a -' u m: . ' r . A b . m. z 4k 3 . y . V l( . >' $a jr 1< t < ' r l . t +c . 0 xu 'w $ at v o L1 . p > 'c . b z *l X
. . . ,

. .

.. l - . .

. .

.-lsa t . . l ! 1 e , .,! jk . . ;u. . v p ' > u JJ L . . . 1 ! l, . j Io. x U .j ' .w t . /a e . . z 4 jy v u: -o ' t ;y . . j . p; , a' . e.t z 4K JX!t . , . > .e & . t s u r :; . F k l y e k , . %yt k. . . 1 $ 1Jfb a u t w . as . / '( . +x u -t w , . L < v p ,r .. b '( : ) t . AN ' -b -4 a+ . au ? e J > ( s J( . # m. . ( P J!L . # > , . 1a ' s . . w IU . t . *. 1 u .o ? ' y& / Q, , . 4 .l
( : $

t et . . . ct . . ..A ; !u t blg l .
. -

. j j . . . l $ y . w. . > p . .:s.
.

. ..

c +. . ; # u-iy . t . !t >lk a t p4 . x au . t i .
.

'k : z k . : : l t l l. ) x'c pu aa - . r ' . ' *u ? ' 2u ? '


.

. u. . J ja( s , JjL K . t ! L * . . . a(2 h )k k ay ../. . w. x. . . pk . r w tu z m a !u x t p -e J j( . +.y


,
.

>' !z t p , . r. >t ! , e . . . , ' t lq v ) jc, . . a a a ; . . . ; , l 1ow a l at z , .L w uc s p . t . . & .. :t ! , a . . . z , ! kt , Jl a a a u augl. z . : . 4 !k s ! fu . ; l ! l c . . z . %'c1 m a Yll ao a tj . . . /; L ' J u i y L oa a z N4 J j '( . 7aw . L . L .< a . .L & . . : )( ) k l La lt . . at yt z x l a t. . .t ' . . xre2s( J u. rt
( . , ..

. .

*lt -z . et l z (h) hth

'

'

) j ' r E I i

; y' x o( 3t . a (x u . 4u & . , y L l( - a l . . k y . w . t ' , >tNjk . 3 t x. 'e . . . ! . j . > ( j . oc . l X 'T l . . -' u ., . . . # , y ..s, g% , ,z > ao a. w. , .c1 a >-d ' - t ; . . .. s ( , .j ; . . , z ! !Jjj al t a.d. . p 1 ; . = J$u y .. t j xl z s s . .Jaw4 k r g y. . / y ' ' b a k t; t k i : . , z wa tc . l X 't4 $. / Xa
. .

, .

'j i , ' T, @(
:J r ; ,
1
,

: 1 (
1 t
i
i
, t
, l

1 -

.u.

uj .. -t 4 . 1, . # o !k : z xq . . Sl. . o ( . $ . .k a. , No , . : . : J . l l y y e * ? s h . !t . . ; .p 3 . . 6 . K a. . ,J1 = . . k # J za ' ' 'r> y z s b 'J t va k a r ay . 1 .' .


. . .

. .. a ' - ' lz s ma $ 2ba lk . u. 3 C% ? . . . J ac r t . . l . z* c , a3 14a u s es t/a za k > . . N Jl . < lL Ja a 2ba c s . v' ak ' ' Atc . . wz
'
-

' P4 . ' I zsb aq m. .p a t . ik : e


'
. .

..

J1b j a o GJ u . u #1 a . r 4 !
.

'

t C
2 .

r
: ' j l

t w t/u m' N J !c r z L .. zoj . : p t ' z ' ', t . . . 1,z a a ib >t k , . . . . ' l $( v t ; a . r 4 aa.
-

( 0 .7. :

J t . . k e , . , t l !t ) ' !u s t lu/!J j k za u . t s t o . . & a . , ' -$ . y . L f.U 4ca y L .t g ., 4 . , k a - ' Jl l az u . J t , , . ! l( . y oP . . .c z v g a( J' ( . j >. . . . g . j . t + y* j u'ua . : . . ,u j o . . j a
. .
... ,.

1 j t i
l j t
r.

'cj u up ,

oo e. 1 , . > ' ' . u k a k t a , t x . g k r p rt j . sl a' s b # a o t 'z l s * 1 z tj w t p a l . j


j . , v . 4u , .t r eu k y. ( J , . . l $
.

'
.

J' t pz l z , w ta Yt w .a ' m> u r z. ! k . Aau s . e: a L l u s i a


$ a
(
.

j ' .

1 .

ak e' ) N!

m. up - '!J > 1k ' z a ' x a ' ' t . p( . . +x ' . . 1 z x U .l c l a X 'I I . ; ak


.
.

J AJ J ( a. . . J t . , . +.. ) t -. a( . #( .

-. .

Ja . a ' 'r . pL ' . Xu z . ws r ' y'a , w . wq . k t , q a . v w e


,
.

k t & .. .

u ) J!a a , w Ja aa , y , xt z pu , -z pJ ; . ' Jc s . eua 0 u 6 ga t u w,. > u p l ' . %$Le 'A . z 'at s / k a' k ' lJ> !s p, . A A * ' P'w z -' . a( l-. 1 . . . t it .! ? a e-t . ? au
.

k ' ) w .

e '$ e uu ' l a w k . l4 !, 11 , . . A 't e t ! ut p ), . s ak x L , . 4 .t t . J :s v . w pt ' . . . . . l e 'k -. i4. !, $T t . s . o 5 'q w t . o t, ' t o. 'qt . m. . , , o! A = ' ' : zL G s k. tc a -. e ) ) uv jtt z t lc r z at l. ,!k j ' + 1 :u * . # * 4 pv e s . . v o J. #. z > ' . Nl .

I Q: G u' w w

. 1 p t k. . . , ' t 1J J( . + u( w J #1( : ) J )U Q -1U; a . z .. 1t Jl z2!c . J! a JL . . . J Vr . . G . Ju v . . r l( . /d s l a (b l Q . . . 1 1 : o t . pJa z < . a G') (p z o . b t ; . . t ,y. e t ; J4 : . : , %k . s$ : . . . : , t $u u!Jyy o s b . lu l s k . lJ ya ' > 2lc ; Jl z2lJ# z t or )J S Iu d .. 1 > t k. . . l ! !Jyf ea e . ak : ) xC . . + /> rz . '
.

4 . L . . ac . z a <. L o Jx . at K . ,Jo >. ' a


..

. . .

. .

z= % l t . r )t . w %$2 ) . 4tb x, l . ' t r t . a; m >'1 . : . % 3 . . t


.

) o. '=' k o. ' zt xa z) . , , m . a ' S!c j xo 'k . u. 'u . . .a. . a Ja Nu ; t .. p.( : ) t . l e l . ' Jz YS!e t Jt wc z z ' '. A z u, t kl l . a $Jt mx ) !b no s . ' . l a h. ka , e p; XL
-

'

t . oc ea ( . ' u : . . 1 % ( . mp ' l t e l .l xt k a, $ ! 4p* a , m J. !3 . ) , 21k ' a s u# a z . 4 t !a z pI I l X .! f .. . j z' bz s ' , . /bt o .> I l t o kU NI J! a ' - ac s . . . s . pA k-, . 'c , s ' l , j a: ,= t . y N J k , . t p a . k$l . k AA ' -( . . $JG a t< !L . a A r -c pt . 2 . lo w t #., l 4 a, t : 1 / . , . . , t c . > . ' i J ' . t ' 9 t ) X t z t 't ' ' k f . l l t . o u>3 zgU < - # - ee ' au t t t x . i
.

r a ;t ) JJk z g a t . !e m .r x 2la. n) &.'k' . J


.

-.

. ..

, ,

t . ! i=; *i .
.

. t # $S g .z , . . . ,
. . .

e ... ! . ) y lL . o . . ) ! t J l t t l @ u n* . 9 J; u ! t . . k t . ; L J au .q , a. x (.) * *. J. > k **t o k o. . 2 . . # ' Au * * * 6 . . k y4 3t ' n . a az . U K ju ' . t x a 8. eu 4 $la . k $a . Q ja ) 1 y* - c r aa K $ a &' s gu 4 aw J . t ! t t !g -!ts a .. . u 8 z > t . -4Js 2 '. . . z -L 2 .y> y' z.
.

t m.< ' : i l /' .i . uu ut r a ( ba z % l. . . x .ua a laet u t za J ' . . . .aaxo a Jt . 2i . . w

L at i u g.z i l fX . t y i.J aw t xa u . 4 ' wJ J,w t ' !Lw 4 u t ' . . x a -s oa u i a -f

k : z 'a

& * t l $2 .!r . .u v tJ at s e& . '$. . . /


-

a ' l . z 4 V .g t k 4 , u . 1 . % .

t J u'k' , . x l ! ,, t a t ! l> * !p ' t . . u, t x a a N$r su js a > t 4 ) lJfa La( : ) t . , . a , . ) J %. > , .k a il p z ' s as z2 ' t . : .l : S. . , >JJ , -1 c #. ' o' k . kc s p .2J t ;
pk z j a . q . st

# ; oa ( j Y. SYt , . n l 1 u J l l # l( . . , .t ! t w . . , o . w ' Jt z u . . w s e w ' . . Jy . a k . . v xu' . J


.u

' p .k : z at . u w..

'l u ?
u.

. l , :u . ; $ :. yu w a X. a t ux u. j . . J. 7 m at ,C , . ? .$ . - t ac 9
-

z >t l ! i t . . J> . ' / k ' z . u , e q t -% A ; g x , . , ' !SJ u / SL ' ! >a a: J >L Jb c u ; a i X ,lu : 1 ! ac 4 y .'z y q U . lk . ' o a ar - L $ . * . f' . l . g ( Za . , t ! I ( ' J 1+ k ' z ' iz w t sJra La (n J Y V . . C .p +.L . -Z# k t ' r * . . , ' ! a 1. ,. *. t ga * !a w1 , . . . . fJa a u. u. J l l t !l j t l e l . . ! 14 : y 1Jp aa2lcY. eu ' Db 2t x. . o # . ' a2 s J L . ) . JC= *t . ' . . xu ? ' a
-

r = , >4 al s ay u y ak k . I L C a; a t2 ) 11 0 '$a!a . S t . . p Aa . a l 1 . 4aoa z . v . .u r r a w. ' ' N. . : . 1u ' aa w . a ' Eet t s !u . k : z *. , , z OI J JIa 1 . . k


.

J#J I Z Q ! t . pk a t x -X . alJ z o! ' .z #' a iJ. : . * AA a ' / ' o' a $ut a kl, , . m
L t ).ka2 . lcz 4. a$ *
m <' t , c( ' -. # au t . z 3ru -/' 'J' ' zu i
.

u , . t pa w o .

ul ja t o t 2 : 2 , 1z t o a4 0 J ak J 1 t o . w.J z t zsx u . . pk # at iJO t a l j


-

htr

Jo t x ) !r t l a(
.

$J#U Q -a el . p a >J . ..Xy k . s w J o t zl a ' . ' Sl k ; . t . at< . nz J j . ' %! a t . c z aaw. a. z . U$r J. ,L r Gt z s t wL -, - &z ' b . p a' l w= .a' . UlN Z a 'i' J i t t l4 . # $J+ -2 . ,
-

z l t y ls a t : t s ' Jl t l ak ! ls a . u . u u. 4 . t w < . t iU I LUNjU C / N,at gg aa l . %a .t bw k ! j


.

; ePa(a a x ' S l u k oJ. > GJ a Nl e' . . ao ' yJa , z . z w a'r a b ' ' %!
.

l< . Aa se. a. 1 22 u , ' c, >t z c , x. # au ( 2 ( + . . wx! u r a. w. x' a '

. wc sa< v :c o z w't. z. M1a.p a o> c , ''u w + Jz t zl< wk : sq st. t x l !x . lp ua : . t ; <r z . m Jj ' ' N$ . y pc s l jt Q1J a w . w s 'u y aa r u . z *a t J .
. w
.

l w w ut v w uz . Nlcy u u t l z z-: ak ' ' p ', au r v .


us -

'

s t pG ..u

l aa z a l uj J t x) l

l kz j. ' a. l : . c . . z . , > Jz t xs st . . J ae ' . le . l ka (7 . ,t 2 1 1 c s l ft = . ' ' a =t , , . . , s ' a Jz t xs !c ' l l t l( L . ) Jl a4 nu. + ' * ' .e . * u r z t -z . . . . i4( . eq /x xt g . a: * 11 1 k ' r ' aa . o -aX . u s t a2l'$ . . u J 'l . z .k y qu r k a 2!c s 't . . . ft u . 2li l >u t . l t f a (a t , . .t * . iJ. t w J$ a 2lp' a uA t aa z . p at a k . a, . x- i . v t ' v f. 64t !D)p pt ! , . ! $ -k z ; t s -, J -l $ u p tu on a o( t . klc . ! a> r %f . 1 ! J , t ' o . t l ' 'a . w, w . .a. . U $ m. t '' bs -. >' t :t ) 1 . . ' ' , . :c 4 . k a x q!JGa k 4 & ' $( a. ; O M' U, ! yua z x h,+. .. - aa > zt . v zp t ' w . v s - tJ. cp t Jx 3 . . J (t ; t w . x aL . . , w;%a t l t s ' a :JG u ut i aks !p'a. . 2$p t l ! - .u't pL - at s ' a (L . i K4 1 /1 o. J' ( 4 , 4 %. . x jk . z . . , . * . . J ctt . q t , t , ; : * . . Ja . . 1 :k k . .( . > a te. ' . t ir , t k w l N .It st
. . .

. .

. ..

. . u o t u.x' . y.J. 1 , . * . a -

(: z .0 t p 'e> .. ay +u l v , w. k eA
.

pasa t . . s . ! $ a x t a

( NXL, . x t 4 1 sAxp. .:e al o y a ox t z! ' a l g a :, L 'r -u z3XI2 ) * > tJf t aw J> . %t wa t ei a -l aC . z aa . . A a a . m J jt s ' a (Za a.c .J#aLa
.

( Nt . , . a w' i Jp , 4a. . li t . w p a.v z . t g U 't z *h t . >.y'JS jX ( : ) L. . X -. .w X t s a . . . ( aaaw a . 1, -> z wU 'lc J 1 l jt ) t l . s . . . ! b. . k : . p u> % #l 3 a a a X 30 X> 'x k ca ' . * u ' $ . J
.
.

: ' 1. 1 1cot w( 4

w 1. : 3 '. Je jw. (L t kt . . . ! !, z l . ! t .1 k x : t . Na l : ) t s b * .# w / $ * h j ' # . # # .

. a t wa (k ' J l kt . . , ! !ut eok # . . u. ; -l : ) Jfuz z r ' . a Js a a Nl a . -, to yk : z ax u l%L $ JGa (cw. . -t s< . w .lp t b i z t p k .a a a (k k ou g s / i ar 1e a zu l ) zt x l a wt p
h Y$

zt s ' a S- U . 1w b . . t 4l @( 1 1 2 1 * . $ ' %: .vu . . '14 2 , , e .%' :. 4 -'Jt kt . . 1 $4. pk s e. x. .t J ' !


r k xv . . w ,tw . ,t r 6y .
.

:e ' .

t ,t o

jsx 4 J 9 (t : t . , .. . , 9t y s . %)9t l s u) lL : .u : y

z= < u t .t = : z .'l. u ' . x J< : l a e . i k L tzt t l , . . ! 1 Jt lx a t k l l J# ; , ! ' e . a e . . t . s .

9. . k ) 4 . oe ..H .: k < . / u; * . . ' jt ! t . . , t ) t kk . . 1 $l ! . . , .) t . o ; . t Aw . z * '( M z ug! . .2 . s ' h D.) .


.

$O . . P . u .

p* 1 U .lJl t z * . .

6* ! : 5 -< :e k : z t xt ) . a . . ,y . . l u. ,LJ ! * 1t, ' l ' t& y z wU '$L ' 1 1 t ! kt . . . :.z .


.

'u s H . ' j

t t ) t ! ' l . . . ! $a * 1J t , ja t ' a t r a 2t . , . . . : a aa o a &% =' $' t . u xu t a z l f . ' . -z p ' a

J J t l . . e . 2 Ja > va ..J , b t a . t . s alJ - a( a . . e * ' .t ' l( . ; t .J L/ n> 5- > c . sl -jk yo : t wt1 ya al *: t l i t . i 1u'u /j( 2 ) a . w . . J lwo . 't pw e-t . . . 9t , . . .
t .
*
. .

4 )'z t . . t . pa!Jb . . . . p4 , . v d . k %S U t I ) J. n ba J a Zl a - &l a


' ma t l 1L; t . . . 1 1<p , . x! l,1 &.) ' e <& e 'G < < s .zzlat ea ( Jt el a! @ :

-l au r q a a s s a
. t sao e'
.k . . j . e.

takt +, et i t l , a y'l' aa A a 1-.1 e l. 1 $Jft ' J t k . . . ! !

a ? .OG/I !u p 'c+ .,

t l. : 1 . l G1lA l z. !k k l l a ogt a a: av w x p y. : k. . xu t p z l s , w .u'C gaw . l . $y' a . .

q . z 4Nj . . . a a ; w: % ' s p ap uj A J t J zl t ' fL * J' Jt o-sg /y w a tz t . . , $ ! L .z y2! . g' zu!u


u
.

: 1 . 1 t . 1 lk z w l t o a y . a/ sjJ' t v w pp yu . u x $ :%. ueJ >. j a. z > .


-

. .

) . & = t s -$ +. yx . y yt , u

-, .

JjP . .. .k . 2t vu e . , y Ji . z , e ' a0 X, I Jt s -s t e w o$$ . 1


!at . s -q y4: ) t ' . ) ly t x. a
. .

! (' . .z A
.

, at / a< x x oa l at a a Jt kl. !x . . t ps at . , a ' a ( ut -( . ' zx aI J-mQI . - o !. ' + 2k -

z . . / o. ' a as: t )..9 . wJ t 4 t . a. 4j at a a. i t ! ! . f t # ra & s .

1j . . p JG a ( ,' 1ip wt . p a p l . z 4 ' %l, i t cAt klc. ' w, .t t /V C*u r ' a x ! lr B>'Ja ' 2lz %' .y'c> l' u p a lk s zl a ea x St 4 pu .u t u t p a a l ' ! a. uj a e ' 'U I SJ c ? 'JL j a w a c# A . l . +x z' - 1 #1sa x ) la
4.

- t is a x! lat l : 4 . , . 1 . r ,
,

t . '1 a ax u , . v . L 9( 'L L f --t ; / .. t $b - < -.9 . t a8 * . ) ,< e ej a t f a< uj a l ; t ' 3lsl a x ) :; . x gg p y p. 9u t . T lc py . p


,

. .

tu x l . l t dl ar t f w l hy J -t i . ! w 'IJ. # ' ' J (k i yw e y. l aU; L sp m s s


.o e y u ' %. J ,
htJ

! u r ' s a g . Jj : 1 . . J l l u s p' a(S M' S I Z I k . J j o e . t p. ) x N! z a Ya

u . o . . & , : 9. 6 . j t l , lt 4 . 1 . y . *t : w g:. - !o . s . k , t , lo. .q , . . .

o . ' 1

e. 1 e o :L

0 , .. . a

'

. b * % LI J yt s ' :! .

a Jt w fa . 1 , . > .st . 5lz t . . p %. ut ' J J - u . 0: . : . , , ) t w 2!q y w -0 e z b ' !a . . t q . > . x t x s J!a lL . t pw t 4us X !. l ; t ; . , . -, . j x( t f, . Gt . . Jl 10 . . + e zt c sva a t. . o -t ' . . at ) t. x . . tu s iC IF' GZ ) L OL t l a. i . , . . , X! > t . %. J. J ao mb,
-

'

!w' I G a; a z' t . e-. . u . :

u . e w a'a
p

a ' t w. xa ( . . ' > l aa . )a ' S!' t a x x. e w * t Sl% * . . o

'1 1 at . zo k a ma ' > ! y 4 ' j l J< z a ' 1 $u p '..z . . e. Ju ;t , oJ ' 1 at . r t k ' . c

t . >AJa a

a w u l. : . t . <l l ( . /t v ) , a , uk . : . g t . . . 9 %!as = . w ' ' . g( . . z . . A l . . z 2 'loj c, ' . l t ' :A l a ( SP . C ' Sl


.

2t k t . 1 %!tu a uj u . ot .: z > 1) -u p 'e ' .! Jcs ' c u !i u . , w J..9 . .. .

k o x . aa .
.

a . 1 . . ' y v . z' .Kl%, .. 2a < ; * 1u ; a t x ' . . . 1 !g Y) lp '!y' . J


.
.. ..

)u ' f w ., . ) l4 4. , .. p . . G> l , x t ! b >, t ,k . . s 9s a . k $, . . a . t w o! l e. . $ %e P >w > k. j < e u o . +u we py' -t ! l . '( ; a. z Ul ''!u # z s Jt . 4 , 1 lt e t .t : l $u. .4at ' 1 . J: . k t 4 . n w. . t <( J ' ta. . , . . ' . u . pt . at v ; aao al . k ; t ; at . : t oz t , ' . . . J tuwr ' JC at x s L L 4t j o. aa t . ag a . Jl . v . - z Jt (
e <
.

o ' ' ' A ' b1 *l au /4 . /! k a. /lk : z ac. w . . l: %. x ) L . a . . 4 : kx u f u z .t : ut zat z t oa ew , xt u w t +, raJa ' : , 3o/ . t ? w a. at kk t Lt / a a u at J . a at r t b/$U . Z ' ' . J!&. . . p
. ... . .,

u e. jk n . at z s w .j
; j , j, ! g o , , j j ., , 4 . , . , , . 2 j j. j , .saw , ,sa. b ,j%. , t : $, -$ . p b t w . s 1 x ' x . zN . o v. , , aj . . . 4 J
,

, . -

Sa t. . w
#
.

w& LJ t ' . A ' u ax :,


U e . G
- ..

: . . t >x z
U:

K !ma Lk i. . m' t w . l!
e# k pv# / e up

. G

k : . u ) 4+ z . z* 4 x i . ' - jt . . . r
t q q t a . 2. v. -

, . , j , . u . a!asa ..j - t . J: . , -t :. k .4 ' . >. a (( : ) 1 wl .! -!u m. b ae a .p z >t ; gL Ct u k o . . : . z2 .


e *

( k. . , u . , u. , .. .. .
' t , i. l . . . ! ! !4 . 4 . , .

k t . . , ' w . u 9. ! ! t . . ! ! . . p . 9. l< a . > # e ee w ' : e e ; . ,* ># *t ou-;


.

u wz . . . c . . 94 , . . 2 '' & J$ a a . w e e
$4 k. w t, 7 q.J

i( . ; J t s k ! J4 . . 3 3 J!a , . 5 . * $ . -.( : ) t . :* 1 ' !C4 L> 0 t o ' . # %l J z - %* .a : 3u . eL .


J t , 1) -! w w a . ' a ' lA tot . . , . , -np , ; . ! l , ,> t . , ' . , ! !. jq . . p , t! + t w l* $.
* w

u' t , u t w ; ; ' * q
'

.t t u t o u@ 1at s 9 z %w- h , r #f *

t . 9

u; . . . % ,i u' < lo x ! t . , . s Aet u ! : :. , / p . ; y . 4 j: *


.

' l . . ' -.y . J a k . ? u,

s. . . wa we .. '.j k 2t . i t . l J q ' . t . a AK ,2 . . o L t) l ' Ce . l l C. . -e . >a y . . . @ ' 1 V e! .u s . ! . ' . a . !au uj . J $ - z.

o m ' L . . J!< , t : . >1 -l v* . 1 &l. 1 m . , . z ma . l c . . > . a. .1: k o. e ' . . 4a* 11 . A. !< ' J %> v V ' e - J a: . p, t . x e a ' l t , e ' l >; NL J t , y a< z 1 $eL * ' . < 'y';z '' -. ' ' Jz . a .) >t ' 2 't a t w t v ; w ua . 4 . .P . 3 . .. .. a e t lt . . u C < . o ' p' L .J < c r .< ' +y .u p: . . : a Zaw ta 1 . . 9 y . . . w G a$
.
.

I . 1 . , . . ! . . .. , .u' . Jp ' a t. . t p y! !: e , . .u'

el at ) Lf . .J1k . u w! Jt o az p 'J ym J. ;p
.
.

a, ;( 4 A a Xj ot . a (&, l . a . p -.)
w

* 1 Lt d' bpL -;o < <. y . . . ' o a (t . o . A z ha J u .J . ' 1 . J -t . J $ . i . . . . t h g' l j t . v x Nl . l a z t . r -f AJx . c ( . 5 . ' u .s ! o p A : aa . i -. .aat >) ,a 4
. .
. .

' l . . t r t . . -! J ao .u e' '

t . jz
.

, at , w u . l. .b v , +.
, . . -

ak l g %)t . ' . x$ . . : . . J t . $ -< Na a !yj t i j . l 4 J t i Jc y a t :J' L ./. J


21L2J
.

'

t w l 2 'lt t . , s H r a . A t a e l $ . . .. ! !. i ! . ak . i w . . . ,. .j , a . , $ 1% b . a , k s ; z l. .' , , . .u aa Jt *a3 a; . 1 . , . ! 1. k . x ' .k . J ' f c . 42 . , 1t. . ) oL J t > z A ' L . l au ; a . 2 -l. , k . o' z!. 1 -. a z 2i z
,

. .

. ,

t . . .. , . . , .' : . 1 1 ,Y t a . r - $ .-. t ( # aL z 4 J . w t !t , t ' 4 . . . . Jt ww y gly u-z4tj: ( w' . -gt , .' j ( r . j j aA J , ..j yjs &jk y p &4 ' a4 2 * .u J4 a au ak z f a a
'

> a / a

u 4 . 4 4 j 1 , , e # q q w : -1 L .. ad . l u t ... . x N. . I j . , ,
.

! .j

9o p v . l o e t $: . . . . , .! )k ' u, . j t ! jA e f x t ,.) . . j L, . . . . J
. .

v u. o U ( < Jt . . n . . t j.,ts' ' -. j i . . e . , ; !( J . t , ,b t. . i t .ju J s v t $ y e k . !L t . a .t ). # . ! 1 Ja . ,u ; a L k pI *1e ' 1 . , , , . Jd ' ' %v b t jJt g a ;. . j r. a. a $ ! p t f , . J l 01 r t wl . l t . u ' . f apl zt zl e' # z . . k e e e u w y k . : .w . J
. .
.

.-

wr

. .

A e a ' xl 1 ak r -Ius '' u .-)y . ' i J t ,..z . w x >.; t . , e .! l


. .

u b . . . , u . 5 J !( L j 4 '$a. . .t . . . / t al a oy '' Ql a W. z . : . JaNCd u uj O L * > 2 /z a 2t . - ly . ; p . !'


e
. .
.

k s + w l Jt . x l4 2 ! u. * . a+ $ . 1 . . . ! i 1 , * . ut t a k< z , $u ) > b t . t . n oJG a . m JJr t v t ) a.al q .a . U . 1 . . %u 4 . l ; . -a. au ya z . p1 a al J 0. 11 1 t ' .U 'q u ' : u . t L %, U ' a Jr 'a t :k : ? a3= - ' a > ' J$J -k : . z
. .

a ta. a . -! - 1 . , u 2$wu ' . o1 : : e . k . o % e : v e j . .w e . '$o . ! e $ . &r ? t . , s t !u . , . l . k j a g ot >. pt ; a, t . , r. . , hL . . > a tt l a $ , z w t7 at wu ( a k ! k; <1p 9 t 1 wv 3 . t a a p $ -.


.
-

: *<

* * / j
. .

b t . . A> t z .s l aa z lS, X.) .z +


. .

e' q . u e ..# t . u JLJL .. a 1 2( : : 121a t wa . aL C X!e-m' a;a : u'-l9 . t. . : ! i, ., ( . j , a . z Jja , z w , y !( ( ; . l. , ., , z . < ; 1Jt x e a, . .- :k . . )4 . i .. . ..' .$
.

' t !a e '1 '!x. . r ,u , t vJ . = U ?J (a ' ' A ' . u .t u p-t j $ . t J . y ' 4< j< ) . J< . )o aj w uo $ g .j$ a ' . > . )

'

y l ' t

! 2

' j

t t .. . >. t 't ; t g l u a t u !J4 a ; ak ' J t n JS k : z pc , x t . ) !t x + . u .k k. vt . aa . y 4 -a # p


-

1
'p ' 1 : ;
.

-'

. J$$t . . ez ul t wt .
( : )
x . lpa
, .
.

. . X )J J , ..lc. v x ' at . . raa . 1 . . . . ' .l j gq . uk . . pj x e ! t jj ' .ju . t . . p1 . .Jt l . l( .


. . .

. i t l . x,! tJ d 0u . Vt. $z t t !> t Ja . . 1o. au y. , oa > a


.

: t . w w ' J !. b . J( . s ! gg

k ' ) y.
7 x y u r > at

z t / g ba. -1 o . ? ) t y , : o e.!o ? . * d a
.

1 '

j ,

i ' y (
j l

( %z s . . uu . . QA * :
.

yu a ec y w 'a t t f . l ' :u'a> t w# ,J aj . l o yJ , Ic a 's. t ! 1. +a


r b 2sZ I Ju'r t k ' . ! 1k : z aL ' ) J a; a JG p a t v p . ai u Jn o t 'o. b t p .
.

: , ' : : .
i r
g

. a' . . e-> t .u . : : 1 k

Jt a Dt 1 ' . 3 . X.
.

t s' . : C* . ' * D .p = $J l . jt x. . $ ! . ( . k z t a '< . t z . wk e . -. t x t i4 , :( r ) t w ' . , r Q 4

< / J/ . l k l z a4 : ! u . e. . zb b l -.l a . . ' k . . -t a a . , .l . e . . t # ' ot . a . i l . )a . q su : p t m t e *


.

p '

. .

g
' g

i :
,.

! I
i

< ) Yt . t l !. x . -. . -t ' . . . : . !l ' ! L! > v

1 j
) @

r. 2 =3 '
2 . -Jy . gj TJ
.
'

.$u r ' ->g i ' . . * r ' a


.4 ; l l . k . . . . . ; u
-

y +. t x j ' au s ' A ' p #( a x e ) j< . v ja t. . . j! J j


a s L : g u a. u1JS e t . P 1
. .

6 l jt : 1 : . ,

C ' >

l 11 a+ t . t. * ( z2
.

>

k .

l f
.

$V1 z e J# ( 1 a ; 3l%u . K'


.

Jt zl a ul a -. . xu A
- . oM . Jow t . 4r ! #
t kat li k x a
.
.

t. .

s :a ; ua e o h i$a . m %): w
:

u ' : , i g' J ''$ k : z .o t w . a J>'


.

q 8zv ly g: ab ' u Ow U .l, , l . n2 u w . . -a . a.s w -

. !l ua

e 1 . , ,

% > l , A. ! lt s k 3t ! . . . s q s t pa e t e . . K . . . ;t . , b . q 'qe . ; 1 je-u g g. j o wt j a , . . ); yt p % jk C ' j . s$ h kl L 1 *' a k. r * > ' %lu r p ' L . =2. ,$ * $ ac ,t. . %= . * . k . : . e J '. z . . ot x a< t o.7, ak . i /l a
.

. .

. .

.-

' k . j, jc . +$4 )J+a (a . . z . 22 ) 1 L t . . , t jy y ,uk ot . a y ,a e t . . , .u, # a ! ot e -e ' .s j a CI , u z. c at o AU! ot a a f zlU ; J JGJ t )u a t x ) (U t a qa ( i k x J ;


-

u s * '

.j . . . . . . ! j2 . , ) . x t j j . , s j t . ' . . w q X g t 1. . s . , $:/, L . !i t p av Qu ga v ol p . !a' ..c . a t . c .Kl, a+ v w z .( : ! #. 2l a ) a ( &!1 1 . .. . . t ;. e- laa . i . . . .Jj . Jr . , t ; . :t . . st a z r ' , au q . z . J. ' . !&. ) . i . . u
-.

lt : , ) j . 1 .. , a( (. 1 . . . .u . , . , / j .a ' ' . . . . .k a . S ; . . j . . t . . . ! !

htA

k ; > L <1 Jk -' t o t l l a . . g. z >%' = a -. .. a a s t k ! .. ' . . ' ' t l J , .' x :4 t b ui a t klAJ ' ' J lr t k . ar r x ,!c . = &J ' t f x l iJ. /lz ' y o V '1 .Jt w! $4 : ' !w uo . % l . a C ' !o - . ' 1t . ! j$ w t x. .: . . t : . . . , u 69Gs e wa !J #c e . ) z l 4 . . . '
.
. , .
.

:. ' .J o%l o zy '. u s w qua aU J . J G Z Yl' .$ q A. w w tz , . r o . -z s bq aa ' a ' ..


! . j '. l! '.! . C' .. ) >- t s ' % o ' t l J
.-

-. b a. t . k t. . u' u '

. . i

' .r

!k u yt : , d -tzt .
. .

a ..

l .. --t ,x u s y r f . . , ,

r t f 4. 1Q t t 4 J J uu t . aJ t z t pt . AI JJt f a JUJ' t t !s t lr tk , 3 'L P , L . , l : h t < J: t ) J . ' * X: a r . pj . . p& f. Ja o a (( , . + #Vt u1 ,J C d ' J a A e .4 . 4 . J S . z > - ' a
'

k . : . . l t L cY

g ' d' t -t lX#u s . a x Xa . !' lX#uo ' ! L 'lu.. t . -k i . . . m. 'e J (k # * X . .


.

, u +l uut u '$ 1 a e.c yk sl t o tr t f k . !a t a m Ja ' ' 1 . 'L t k st . a . , M y t . u . a 41 . . ,aw>. ' z . mp J . > Ik : z A. A >' 1 ' $t 7* <$La ' %$ ,< !t L. w . . X t . ( q z s a' a
.

Lz>> zl ac > t ' ak . a s v' a c. t uxx X!c< . . ak * ' p JuJ' u l 4u' ou s ' a ' a . .
,

.e

. w

. t . . # . . . aG J. t xag'1 yt ;uo z &ly, . ; ak . ; t s ' l . 3 . g z ,t . , .


l z l y< boL ' -p l a -

. ,
y

$g t #t , t g a ,

' 1 I r '

z l ay ' 1. , G 4t <4 ; h 'Jt <z t t4 : I 2 . . 1r . $-L . . z s! w. .y t u . yw o . u aw, a z ' a ( y %1J, !, l a ' t . oJkj :a , t t ' t w. a, . , . w y ( -1
.

: ) :. 1 .,t , . . uw k , w : ' $a - ls. at w J. A, . L . l aa plk y,w . 1p . 9 w U , l. , +. t . . . o . .


.

. x !A a * ot .#

aal l l lg + aaa u ' z a i lt . wl lc' L ' rc s l t t l l a

p u t ut -u Jf l aa -u ' r u. .a , at ka z( : . % ' l st l l l a
t . xa. > ' arz at ,. . ' 1 j x .( a . x %= ,w 1p $ 3 . ) . . .
2 . . .

k . . i G . J da e' ' . , 2!C4 L r s . .C. ! . z $ ! a l a ' . ; -Jt x z z l A 1aA a

. . . a. p k . p

t . w. z o ! . a !u e' , vt .

. , . . a Us. J lk a eut xt !z p u s a ai t !a. oa l a -

L 1 J . )t t .. - .
.

%u . a( . , . tr + lk r ' l e' . . a. z >' t t za ..2 4k c .t t t z x. >. z . . m


, . ,

t , * $ . t . l la e . & . % * . ?! .- . J1 j ; ! a a. t J) u r ' . >( / -. x , r .r t . . x. J1 . % 3 * !: J . Jt . . ' t . , . , t . u Jw uQ . . V J!k . t . , w . J tJ t > P S! a1 p t ' . w . -lJ 2 a . . t 1 lq y o ' -) t * . . Jk . 3 a ' w . i r . .
.
. , .
.

'

t . t u w y al a l . s d ULO * # . *LX N! $ ;k , p . , y Uj2. ' ' ) 1 ,t l. .. j Ju ra kDl3 1aw


.

* q tn zt , , , ,l . us .v ; h 1 ) P / J w . : / * w ' ' ' . xh -. -j p t . uh 4 L . , t t sJ m. m . . q y . , , w p '1 w . , r w p . a : w 4 q u s . ; y u$ . . . 4 . 4 . #w j p. j1 t z al&.' . 'l , t xl' s! 9 '.!m. . 4- t z k4 t 3 1 ! y. , 3 4 t > 1= 14 & !
.

t ; t . . . c :t z v w ; , . z. . s 'w , . : . '' ut v pt . v x N p J . ' $ w ol 7 #, . tl , q . . . z %J 2' . z * .u > $t u z <9 L .t <9(


. e

w 1

' .t v t . x 1u= * t f . z
# #
*

( : ! ; t % . . .. , l $ 1 e w: , z ; > .o, a t .) .
. '

! . j j . ; , 'c ' j . j , ' k. : . ) 1 . . . , ap s % )t e ..j .

u 1 9 , : . 4u kt . . llu'k : l t s b kt ) al 1. .

N !u . p t , uw ' ' ) !x * u s( : ) t s e a d s l J ,,p' ls xa . t $Jt ; s l, . x, t a. .! ! - qyo z xllA J at s m a; a ? ' 7 : . / ' !u C I L . ; C l . p ; ! 1 . k ' ' : ' . . ) J) , . ., a k . e r r < Gt . 1u s t pat a( agl a
.

l-

L.

k -z . . .f * , ! ' $ ka' . . a 4 , x t . w ) s A z$t x l l !v . s t yc ' . a ' ., . ,

- .!t /

a' . . * ue . ' r $ . , k ,., . . t. # .$ %aX! * ' ei aa a u. w -. a at pj . . , .owa .. a.


'

' 4 ev , j2y) t j a a .' z * .1 : $zzx . . t ' I a . z %: < >'Xp ) c rg . 1 t at a l S ' ' e ' ' a ' A $ R + . , . , t i 2 . Jt . . . ! $ul y a v pt , a1 . t >. . l !2, , . . * .< $Jt k u'1 ) t ' v ' 2l a t 1y. ww. t . ; l 4(, . .
. . , .

* jre . ,
.

s z ' ' * .

.. , . 0, , . . , . . 4 . . , . k j t . . . c . .u .L Nj x . , . j . . , . .UA J . ., ? SA . J4
. .
.
. .

o o v ja. . . , s . , j J4* . . . . . . . .

t v . w o* I' A ' x, ' $ . 4 * : , LJ Ik g+ l a ' . 2$ J . . r . XJ 2 . . % .u /l a (. . z . . *: .*$. . k ' > k. . w a a


-

. , . i ' l AJ./J .j ' v S O ;x j . j . ,U .


.

r ; . , . x . . w x p , j2 A ( , * 4 J( .. J J*
.

. .

J. '# u, z o ; a ou ' ) . #. ?o ' - $6 . aIa . t . '. 6 .p l i . J hu . . .%. . , 5t pa u a ' t . n o ' . n $ la . t . . . , 4 . . # 1 Ct x ' . J:u, 4 % ,u u '. .< , 9 ' -!Ja o x ) . . J Y J Jx ) ' m z . . $ . 1 e . . Ylc p< ' . < J< t w . J j
. . .
.

u ?

z . , ox s b 1 * aC o

, !ys q . . , . . va. ) J e > :C1 2 . lt ' z ,> hl u c p 'at < . r 3aal -. 1 # . ! 1Jzaa - ! u / u r2 . 1 . . . , ,a ; . g u ot ea 0 . * . % .
.
.

: . : t w4 4 . ?

e J i l J J. , k 1. x . t l oh , 2 l, w a ' x:< ) . k ' . w 9u ' : w. . -L w v ' a s . $pz = .ln. k . p e k > ' Iw # * e a * ' + > u s t 4 ! ! e i . > . l , 1 . . - ' *$a . . & . , e l( : j L J $ w. , z ., . 1 . , . ' . . e < . e '. .. itJ . , JL2!u ; ao . t a . ? 2 . Al , . . e m u. ' y . ,
. . , . . .

1 n %J > ' l. : a x : a . ) uq -t

z1 . Gt . t , . ; l . . G bl Jt zu .' a( : ) t ' . 1 l at : t -. . at ) t . k s * !t yt b
-

L %u , z w cr a JfJa 't pa t . . J :u . , . + ? ; ,( ; t a a ' ,4 3 . t ' . : . x a )u . j % q ' fx e v w q g .t j b . j g 3t : . s ' $lut s ' au s z l gl< J


-

' .

- .

, k , , : j p l ' j '* ' 1 k ' . : 2 ; : j 8 2 4 J . v ' eK . . . ! , , , j. J . -

' ' ' h h

1 , 1 .

' ,

z ,.

.L , : $ '; 1 .ke . . . 'j- .l( . . . p y. 2 . z2 . pt .

r , k j ' j ' r j g , j k j k , , j j : jc ' ,: ' '. j , , .. j , . st f. . /. , 4 . t . . , ; 6 b e uu ' L w . b . t X!z < ; : , . . ! 1 , . .! . ! . $ '-4 . . . . , . .. .

i ' ' j j ' j s ' k ' j j j : k i , j j p : jj s j z j i j

' ' '

, . -?

% J !v p 't #yJb ' o a t . x l 4. a 'ly - t f :X 1 . . + t . ' auu xa s k ' e .z' eJ # u @ p4 * 1 >>.


.

k ! 11 ' . 1 . J . j a pt

- ,q . ) . 4 .

4 . . : . ,o . -I aA .

'

: . , 4 . t . , , . , p ! k . . u k , .j j . j . 4

'

2lua z . e 't z u, . D l . 1 1Z. , wIu' w '2 .


. .

' , x . 4 t .

t a xu s l z

o t U . , t > Jk ( Ja ( u i al k ; . . ' . t lu r v a . r u s l f1 J ' t u. z > t k k z l L ' u . t e.a * e ' l o . . A ' 4 . . l! . .1 ' e *tc we . w ' 9 ; k 3 l XL V la L ' , . v ;U . >P S!, ' . a Qu ,k %$ w e v G @u L jl *K w k . . G ' < < # Y@ .j p . t , p( ( . i , . = y. . . ) w' a a /!o . t . pu 4 . i . . . uc j . y . @ * . )( . e l. i x , -a
. . .
.

u) s w t o !. w -a t < . i . . ug-av;a
k t . . wt . y k a) a aw sa . - - s? ( g al /a kl . 1 . .. ' l ' & ! u. . . - 4. . J j a
.

t uua> J ' S$JJ( . L 6 . : (%a .( 7a Z$l . Ja t l l a, s p ' x -u d 'u s t p ' . l ( . >1 YVr)
k . . o. ql, e
.

l, . . 4' . . s
k W a
.

--9kz -,. 3 !. , J !( 7.,, e ' r . a z12 -1 k . $ . w. '( u htvA) . . . * ' * : .


. .

p a.zZ - lk l ' aQ . 'l( wa t e , a

( ry t uta 1 cuuc . ' y * . z . , a . pc j >t . i o. ot o . o ' U! a

ot . 2 'lu p '. ( %# J yL k t wu a '%: p l *u . .u . . %. . . p .

zo.y !ut . -o v u
.
. . ,

u p a p . lu, x . ua o u$: ) yla . xo m u .. . ... . o UJt f . w o a, . 4 u,z xa 4o J ba u e ' a L .t . i 1 a( s > a (t a# 'l J . q : , pt l mt , . X .I J; u 4, . a > t wJ , : *. I . . /a ce J ' lc . l . z ' a ' =, X, , >t va (t . ' t . . # t a( 7u z 2 .
.

t Jt , . t . ! $4 j e.( : z .L f x . u . u l ja p x 4 . 5 1/. )( : ) t . . . , i a .
. . . .

u k x s . . t y l . l . , . !. i . . # . . a
.

.' t . y a a

, t ' w 1 , !s wv t u. ! ) 5t y . a 'v s . L 91 .. . . t ! 9A 9 t p. . t U( : )
-

t ma

l : ) t . z b vt i t . . l %; t lIr t x a . lug l t %J . !u al a %f a (a t e r. & ' S!( y.t l . #l . , q , )t j . a l J zt .Ju . ; J !t j t go apoa ) . o . -y s . jl . . ) , ' bpu. w . G t i j o j jy gw . j
. , .

t pj ual .$
. u zt ;' ) t . . p a. . . . ' - ! A+ ; t . k ! lp t - .$ !, j x , o . *&I t s ' a $ > k. / u# . . q yo l l. h t JA. . -t t t t p, AU . y > 9 (. >h r. !k ua u' v ,t 2: . , k. ! -. . N Ji <p 'a u e < v . u 4t eL. >p p :i .o l lgJ oz )g'. t ) 9(Yt w ak G !. 1 o , . w =g a v o. .4 J 1. . !' e j w e s l ak . j j s . w t Nj
.

- -

. k Q s o ax-f . i-.zv ' l !zo g. !t a l .z..* k ; >.1 j !aw . $a . zZ$


. -

(( . . > ht9r t u w

u r at l. ,-<a z p ' a L-...p2!1 0 13 1' .1 r k y /u z -/zl .

u s x' . uJlU . --. L u s b '. 4 1 1 4L. < .

W. g . p. e ,. e > $ ar a t m ! j u I zt w z u u y' ;g ka a i l t s g+ ,t j o , j , a a J
t . z JUT.n b.J ( g Jo t ; . . . a U -$ At . -Jl . ?u ut ; . ; ; ! a , t l . . /q . : p L , ; N$t +,
.

-.. >t v t bu e q

( J A . J u: 2 . h a ue y 't j u ,oa a / ( ) !w t x tL w a w k t !u z 1 l t t - el v -. o ) >


w

1 r' 1

t w . . , . .( . , % * j I $.)( . p s , . . . . -

j y A ' ( ' 4( ) . l , ,( t . h . 4 5 je . .. . Jk . . . . . . ) J . ; t . J tz k z .) ' i j / jj . =k , . ) j y ) . u Jj , . . (h )<.> io, t o .j j; ot ! o . . j


. .
. .

S l t -

4i
#

: 1 .

4 * # 1 . p$ 'Ie b
.

1. = . i . ' t ' , t j1ke ol j *


, . ' . 4 : ,z . i t t k -. . t . t , . ) . , , k . s l; .y . . y p . , '( . , . 4 $ . . , .k 5 h l !r u z . ok y (ht)
. .
. ..

u . qa .. t j uju .o z
:u . . . ' : (t ' : ( . p . . , p . ! . g , 1 . l'- : ) . . t , t . ! s ; -( . : . . , ! . . , D . > 1 . FJ . . J ' 4
at zl lw kt x t !t p .

u 4 :t . . s ! j . t .. ! u < y' r sj ,

l a z t l l a k uar - . lI . + : t - JA C > t k:a a


$ 't , l( gX 'l, k <l . :&nlt :<
.

l. . u . x .j l t t
I X a ...

lu . 3 U xa

:K kJG ) $= ) % cp .t w. t 3 t ! : 1 hp ! l
, ' o ' ! lu . bk . , . p ' ! . , . . . ot % k . ez. . A' a ,( ) ; 'k o Jt u x . . t . , t . $ kk
s . .

' - ; @$ : t +o . .

J . . s . . r . . .

(b6) k . ) a

t t- ! a+ ' % at v t0 ! lu ot w z) z e? . a. L . -t z a.
-

s d o ' l.p . l ot . x . t s lt -

, l a a ) bJjt =,u 3 XIr a a;J)&. o , -%; u s w w g . / I J .. #lJ . v . w -k . z 4. . . . . K , ! l Lt oox .> t a . , u 1 1 . et e w : . . . . tt ; t < w o . - $ a a > .
' w L w t w a4 . k: . 5 ll , . . k w . p t . . . ' ' Y
..

A* e . '9 4 kx J !< e t z 1 . X$: . : t . .! K z h 4 > J * !u , l w . . . . w . . ' w . t< L J, < t > . ,j . w r ,z A Jl. i . .L c e w . w s * c . y a U -lJp 1 z: . w k3 $!i
#k . l <
. .

!( : ) ' l.t , l .l ls . t ... e

) t ' * .! . - u ob . ! .v .. t . . a- p Q YJt ' *! Iap > ' fr . l t e .k % ) z , - . yy . z ' ' N . - :t . r .' A. % . . . .


.

) t. w. . , t !! ' s t a , ! I $ . k(u ' . . ' . . , t , .


-

t,

I. . t j ty * L. X l; ) t . ' ; $je A v . . . ) ! . : j. ) j a . o
i u ut . ; r . i( ) j J , . .

J . q z p L ; t w w -, $': . : t . ! .. a e l o . . . ,A: . ja ' , k . z( .. j . : $ z. wt , s. . , .

1 ' ' a , @ Es z J! % .- < ; 1 -.. * . .u . p ! . -l, 2 7I Jo ' . u kk.. , a. , o a, t . . . t $! . t , a , ! $ el Q. . . . . t , l t . i . r J al 9 . l . b' - -lq . 4 . J . i) k c , ! g LJ o ' J ll u' ( t. w. 4* ,. kkl e . B ' ,j ft . . l. )s a w u ' ' , t f( : ) j9 A e k, t . fk . pI 9 t . x/$ . . ,
q . . , .

*t . zt . ! ) ) L. . 4 .

- lq . ; . g t . , . t e , l ! ! : : -

'l1 . G (1 )

h rt

K. .

-. . , ;!

. ..., t t. w. . k a . a kke at t y . , . . * !pt w o a. o r . . a. r . .

v w . '4 ) pi . g , q . , t r . . ,u ; . U$L . . , . ' #l !y. >( : ) t x . ;l u sl y * l '1 ( t i . pz a , > . ot . i p ! a ...: a. e.Zt e . woj
e JAe $

Z LL S -k : p l lt , z . - y
'

u . /p J

l4. . a . .. , .U s S!Ja % J 1: . , /!: 2 . > CU ; Y 29

t j uk . t g A) > ' .w . e!: t , . . t o, , . . ,t k, 'p : t ;. k : * A: ' w t q a -2 0t . ' . -u' k e . . , . , t )A +! % -

at esa v L w -k . . e a. . 0lu z w o w t ' J e- u. ' 1p a. a . -k . ,, : z . 4. z x f 1J J( 9 . s 1 . = ' l a


. .

a as 'U! ( J/ a L x xJ J u ; , 1t . ! * l lZ 2 . SI #t . mc ( . L l z
.

k . > t la x I
t

L t 7 t !l yo . .

) .) ) .. ( ( : ) p *. ) t w, . . . . v . l . : u/

. . ) . J *( + ;t 4 a ' . j aa . x . lt e , ! , e ! l2 ) j . t /1 . , o . . . n < . c . u ; z t . kip t ; ju y. . I ou e w x . s l . Jy )


-

kke ! $O u aa r o. , u-a.uaw a! ' 1 > !(1t) a a% t , .

. ax.

!a . . . ,k . . yf
(t ; X
'c e u ?
w w

t a

$ *

: ') ).

!. e . 2 !. kl o J ' ! la e 1 . . nA .( r , z 4 1, . , . , , . i J t $l ok a a ! $ k . ; l t A :' .
-

s' ' uzxx yu p..p ) c a: ' y. U S AJ u / !t , s k, ! lz ' . +* 11 u . 1 . Nt . v ! , a ! !t$ . z

. t ) 1t . . '. r * .;1 ; z t v x l uu. y v . /l J' .. z t lt ; t fz t kw a .y


.

a.y4 a.# .i
,

a * !Ay et , k, t ! ct >. ,a #u s g' * 1y N J k . l - t <. p a . ; z !J .!: . i . . -9 !t * k . s !q 4 . . J $!


$. l . . t I, 4. J z J..9
.

. .t l 9

a e k. . ,, j :, . )4 . w t . p! 9j m w( t J . k J j 91 ! s 0 t !

: > -3 X!J* jk ' J t . t l j a a2ir t f w ol a1 5 a21W' t s l p k a pu oxt . wA k sy . ' ( Z , Xt . ' n1 !k ' l a a . .c s l pa. b . u .i;gt UJ , -a !k z l t eJ S, ... . m . >l at . f w o( >-( wi3 . . s . / . , : , 1 1t . . k r oa t o , ! J L -t < t ; !. . * % 1 . . . . ! lt #t w : .j . q , b t1J z, S t7 . 1 : z t u x lw v w y h/ . s ax cp u u s t . p ! J '. z t !y 1 k. . . ,J:2 ) . Jt l
. .
. -

. .=

. ,

s . s . -t s t $ l la ek u jaj ' a1 $. . .t jv > 3 'l . w tza . u ;) a. a . r . t r' al . j, . h ' a) J y . . x lJJ a. Ja' b!u s t . r lc ' 1 k !( . J- l k. l$AJ J t . -( t:$t) - t.l Jlps . w* %1 -- ! . ' l . a ( IF k tt zv x ' %. 6) 1 . ,p t w. . , q ya 9 $. . ll 3p -( t r.. )- Lw o l , . ! jS -NI (Ja % lu i t , w w x w, . a Ja N lJ . t a t ' l :, 1 -. . . !- . v :. 2 Jp - l ' 't u x( qto)
.

a -

1 'T

4 . .. . t . )4 . : (a ' e k . 7 t !

j. l . . t l!

., . . ! . , 3 $ . 1aa,r=.02 *lr .

lJ j x. . t:x k V %
x .

'. ' ax . x mJ r . JY1 > ' !l a ox o ' x, t L . . 'A z . w e .u o l' . L :u ' a 9 yt z >
4 . pN J lt . ' . . . . t ,) t . l $, . . t . p4 . 3o x s p( . r . k 3 . L . . . #l( : ) t < r t ! . ) . >,! . . , . t ! 0% .-#. )
.

' l t ' a :! $

j / u gS U ?A A.u s. t *#@ct 1 , . q , ! 1
'
-

& a xa ( : ) j a w z , * !u.y a a ; . h. ' i . . .( . p '


1k a 7t $

oa za u ? u. z . . >2 -t . J 0. ' . , , a- t . j a Ju . t v . x . . m. $ >. . st c u , u ) . z . m. 4< ' . . wt oL2 , ' .oj

4 k2 -l2 z
.

a. u x x. k ; t -4 . . 5

X lk . . . .i z*' t k s t o a . . lu
.

. ( .

-a t '. ' .. t . , atu s e ' % K . t p (1 .a . t lJ t e . l ya. o k+n . lam )t f v -! 1 at .-' %y a e. n. r Ll. t J)t . w a l1:X l)ev . w'< pXi
. -

. .

z 4lt' a. o l/r %=l aS .Jt . . ! a ,.,a k, l $< #% J t t a


. .

b a z . v w .C a t , . .u p ' lu . 4 u' a t e . . t jt ) )yu y . t > ' -I 1 . .k r .lt x s . k g' e . J t kl s . A -r . , ' t . , pk ' ) t s -, t . s , ! l( : ) ' $c o u. .jJt f . . ! ! J . > . J tu #, I a ca t !k . s l r -t . Yr -( ( J 't . ' -. t ) t ) L; X$u z . x x )t . 4o e x ' z wat l aA ' . 'L .< ; a u ; . z . m4Jf 7 + o j; A . .t l t . n
. .

'

!u <
:- ..$

( . , . , . 49 ( , e . ? j , t p) )t g al

j( r ) t fa e ! s . . . ,Ae , > t aX !
-

t kK u L!
Jk : , ! 1
. . ,

( J. . . . # ) r' . 1< : . . < - t, , t J * .( 1( : ) 1 * x1 . ' J t , j a, J jo p ..zfJ u 'o / - . l4 .; J + ' % ' % ' J


'

( (z i k: ! !): o t . , pc y t f w ai t t ..g

t s# . J . * ' . X!, J t . .l , b< , # G. ! (h$AV) : t . p, . b '1 k. . . ' A -. > .c * >. . ! ll . . b j k . R .k ? % . . ; ; ' $ * * .# j ' :j * F t . , a l !. t w , . . 1 z . r , 4 a 4h r u Ap J G. J . sw ' tp r$( u .k a v : ' v ' ' 'L . . . . , lr *33 z t ;
. . .

u s : -

k : ,

u 1 t p1t :
j y o t l a u -sw al aa ke l l- j . + t . w Jl > . .

-A LV !aaa wl la . r pI J ;u . z f l a at zs a At d!t p

hrt

u u> !u . Z S G - sat . , n lu k . e L s-l Tl J aM - r t ak e l 1 t r ' . s ?


.

la t . p . : t . . ! Ik : l j
.

t . r
( : . .

l =e ' a; a

t . . r

/a --. mt . . A ' ' * l . !l : ) t ; t zt >t f x ) !t


-

. .

- .

t . ! !4 1 , . , . . q. I , ! .

t o ' u . Vt ts >!a ; a .. a .p lr l aw . . Xl ak -w l ty v b z x t w! . . .
.

- a' !u - ' .! 3$ z al ? at - ut a , -

ui to , . k o ! ! C lx k j h . , $ t .) )I . s l( . 4k . : : . , $ t . k ' . s ; k . l4 i . 4 j . 5 ! '( a . - ) J -. z -! a ( .
. .

. -

9 ( t. . g.. w : t ; t . v k l< ! ) (z . !) * )u a ' fa 1 . . nt t . y . .

p . .k y . , .1 a. 1 t ' g . . , g t a - t , i . , . . xJ. , 1 . . . 4 J . -r . , e. 't ,

el 6 2t ,1 h. ' , ! 11 o ' t t #
( ) a; t $G u u. p. t ' , ' A .f cj , . w. z 4, ' t . ' . 1. L <! . h. v s x oo - , : t f - ,.. . 1 . $1 . , . , . . t ' , t ja ' t . s J ' ! !L' f
.

u u & a. . Y' Nk , . . k ssjt , , . y . ):


.. .

ei & *t 1 . t > ' %l' ! . -l h e

:!4. : . c, e i k2 *j. , w. . k l k . p . e l pN / e < . t p 1 # '( 3 jt ) . #ak .

! a ut x . , ' 2 , t . 1 * 1

'p h p4 ' ' k J$u . J! %w , > . N J . .

L h yo -l oat x a o. . Gh l / tw t k -h ap a ar t. . ! $l t w x t ! p a u t p1 1 4 . 1 5 1u ' L v ; t t t- !
9 )t ( (t . . i JI , . . ' ' A!
. -.-t . t u s . 2 . !( : ) t . . ' , ' l e < k j l ' N ' l2) . . $ ' ! . 2 .z
.

t k w 1 >i ae e A j j j .( (u e . , . w e . u)! > l! a . 1 . 0a , ;k ) ' y


y j v j a j t j . s y s j i j ;u . s #.
d. p ! 1u . : . u . i t . . J
.

!t : l t f! J j- r

, j ju k yk # # . j q j : g j g f ( ( j j j # yy 4 ( : , y j v , s w s : jj . j o s j r. aj , J y ju y y y y x m j s . , j s m j s s ; L ) ' ' . ,j e a( = . o . y m o s

( . ; Iat . ; T; . l e , ) a = 9t va ea a
a ! . , . , ! lb . . : . . , + -: ) L .. ' . , ! Ik yn 4 J l ) . .. k j . . . . ,
.

1LL . . . . !- E

t .! Iu ! V. . yt k. : z l I( : ) J + % - o. . j 1: .l: . . . ' rz . . ) . * .t ' . A ao a.


.

t p tz . o .0. , 2 1
.

y jt . s v . .ut x s j: . , . . ! ' 1
N .
. .

t . . ! I Jt ,aa ;tyo y '; g t w .Ly . j ( cj au / j


,

l a 4o J !apw a . w > ,a %; y. . , . . >o 2 k, l !( : ) a g . e( : ) a jJ! au r y )! cs X% -o e w At t( 2 ) ' % - .J , Jt( : ) t f . zt ww w , >. .- , . . x . s t u vN t. t . 2 * 1! ao t #..pas z k


Y. k ' 5 1 ,zp kz, .lc s p Jz >. u ' ' a $. !o -U r . t ' J l J )Ja . w ' Jkt7 ! 1o u. .
.

1 ':

uu &.$ ,
( e !t : ) :-!-

p l a o! - !

' t t l !,* u s z : ) l AJ k a ra a e-ce ' ; ! t -a w. , azj ' o t :- r z , 1- ( .o


.

. 0

5 3J=JI' l t . o/ zYt L. , 1 1 !- i
. . z . , . ; . , . t 1- u Jk s w . w p * %1> . - 7

. A -u-aAa ia . x auJ . ! L -- r af . . a a. . p- V t . x , , ! !a ... L ; Jt %. p-A dl. u c '/ : L; . , ! ' t J- r a f x . a.-z ) . . .


. t 2!. t k g b a .Z Q . !- $ #
.

J c t > . l1t ) p-, . a o . ; - hh s , ot ! ob .- 1! Ir y. . v N .!zj ', .c . ro-r . . . ! ajc . , . = / - u


.
.

...,

, .

y3 j:z..,. . : . w . .( . ;.z . )l.

h r

( . ; y a. 1 nv= - y' b . V ' 1. !u z x y. t . z$- ht


.

z . . mt t k 1 3 !ao a; - h X .. l t e/ z- ' ka lL .

yt wa a u. . ! J -s. z 2! ( . . . -. -h 7
a -Z lu. . .

hV

8aL t . w t L, . t o-J . d . ' , p l. L . k l. .1- h A . ,

c. . t 2!t t : t x ) -a . q a aJfk . m. et . 1 . . . . ax u- ! A u ' l,u . eJ l J!t y. . > . Jl +. p- t w a a2 -!i k f . y . V!- ) ' .


. .

h rV

X7 . z ' * ' . Io@ ' . J J1C ' Y' a- Xh u aw l tk t s t a- c q on jc r a al.. . ! + t :- z . , .ac w 'u. t . . . . ! 1y! - tv
'
.
.

' jw k; jt . . . !t .L . ! ' -a . . k. e ! $k k . . , .u t . ' e ujUI ; - yr k j . . u . ' , . . Ft

1 j . . u s 1a, . r .uL . l * t :- a . q . w p . t 6 ,$( : ) ( ) x 1 ju. a . m u' u t . a l lg zj a N . k l- ! ' t , . . C' ' * .$l


. .

u r a a/il . l t . w
wk .k zjp t . f! jow yt ; - !o r .
.

y. ! aa . s . ! . #lam .o l o/ . :- t & . , a U .1a t , ' . ' k J !- !7


l. .. = t, '.! * u owax e k Iu u f-! .. o jk. oI p . - !9 . k . r v c e. . yt . .

x - A p 'j X yu1 l k-a w. mJjk a . w pU . . . =u y az ' ! t :- h. . . pz u sIc .k . : j id i . p p) . . ;g . : . . . . l !- k . a w y. . v N #jk .. # .: w i jy. t . x ) - !q


v .

k , . .

& am- @

.b u . n x K s . 1 . p u. ' . l L -- z . m u'u B yTl4 ) a . t , ) !( t p - r. -,


w

p a w > . , 1 -.> y ok a x . z aa A t k ' l !-k eyx x .j yt 2l J %a wa-rT


. '- rt . owt o a a a A l ' !1. 1 A - rr yazlaw k z p A*. ! Jb k y w > / ztJ . ! ' U '- 3a V Q!k #k /lq e7 - rt .t r a. 1 . ! !c . >! m : a u r g t z'k yoa t v k zl' - r ajl b- %: t . , A p a z.
.

u ;a u 0x A .= C z Al . ./ .i (

. ok. . U#w 'aU -1oj - z$ w oa #( . y 4k . yt ' f - r7 w4

Yt w co / z&z ' ; 1 L -2 t 1 1 ) 1 < k ly'u c g t a . s ' -r v


'u z sz w 21- rh
.

z,.t ' !u , u p# . t : oy.w u a j . !u; . ! ' Us w. aq mt z z x - rA . . . 4 m


, .

* '

. . , .

g . ' w ' Vl - 6 .

'

( + a w t v .l !a l s- th ( jf s . j 1 . . t . . r .o. ) pa . . . > . 1. / . ! t -- u s v w . r . ' %1c . . v . w )t s . 1 t , t . : : l ! ( . . . .


. .

j .
' r J

h rA

y . i . . s . ) . a. .a I u . : . o/ zu; . ! t :aw. >u.k , '( . 1 9 1 .$ . % . . z . l ly. t . z l j -t !


.

J. u y u . k w . , x$ a t . pw t w . j b:, ' . ! t ea p . . . . l ! . J3 1 *$ : o pa w. . , q- i r . .,

LJ Q!t t , . v . a - it .n

1 $ Aty aj! r apa 12a .-i :


2 . . . . . *! aX Z l2xx . . !U a

JN J 4ax . = >z >%!l t l x w iA 1 $ V4/ r/ rV z a . or 1 ,a .. -1 1t sph h1/ $ r &,t A; u J. z ' S!' t 1 k l t x, a- . t . r a . , . x ' Sl ,. )4 . ; t j . 1 . . I- iq
. . .

. .

. .

(L . ..# l t k . u1 J jk . , et . '!> X / ' . !L . w. . y *)Jt o a z( . 5 . % . . z 4.l ; ! * t ; I a V-Iy

- .

1 f i

: d h ! 1 F

z . ! . *

! r$

zt , -j

e 4* P*j z ,
,

1 -Bal lBek i n Hi st or y By John W oad . 2 -The Tr avel l er s oft he Ni l e.

3 -Jew i sh Tr avel l er s Ly Adl er.

4 -Hi s t or y of Egypti nt he M i ddl e Ages By St anl y Lane Pool. 5 -The Peopl e of fShar k i a. 6 -The Rout e ofExodus . z u ga v t ! ! C k auc ' t p 'a
. ..

z ,

7 -Les Jni t i es -Les Ri t es en Egypt e. 8 -Les Rel i gi ons Egypt i enues ParM i ngy . 9 -Jewi sh Encycl opedea .

1 I $

9 ! C

hi*

1, .. . ;. ! !

ou> gl +

h r
h
1:

F:

1f1

VV

rs

t.

th

tt
tr

t (V

E V

7r

VF

99
A.

A.

A1
AY Ar

AD

Ah
$1

$E

94

1 rV

' *

! j )
1
.

l t !
'

' )
hti
BI BLI CTHECAAL EX ANPRI NA
* -

Q/ u. q Z. ' 11 ZI T ZA

1 9
-