2.2.

1

Banding Beza KBSR Dan KSSR Setelah meneliti keseluruhan latar belakang KBSR dan KSSR, terdapat

persamaan dan perbezaan antara KBSR dan KSSR. Antara persamaan KBSR dan KSSR ialah KSSR digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mengekalkan prinsip KBSR, maka empat prinsip di dalam KBSR iaitu pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid serta pendidikan seumur hidup uga masih diterapkan dalam KSSR. Prinsip!prinsip yang diterapkan dalam kedua!dua kurikulum ini adalah berasaskan Falsafah Pendidikan "egara. Seterusnya, kedua!dua standard kandungan ini merupakan teras panduan dalam pr#ses penga aran dan pembela aran yang digunakan di semua sek#lah. Antara perbezaan KSSR dan KBSR ialah matlamat bagi KBSR dan KSSR berbeza. Secara ringkasnya, KBSR bermatlamat untuk memastikan perkembangan p#tensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. $anakala, KSSR mensasarkan pencapaian angka pan ang bagi memastikan pela ar mempunyai semangat kecintaan negara di samping menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan k#mpetensi serta melahirkan m#dal insan yang b#leh menangani cabaran pada masa depan. $alah, matlamat KSSR lebih menumpukan ke arah sk#p yang luas bagi melahirkan insan yang seimbang dari segala aspek supaya mereka dapat bersedia menangani dan menghadapi cabaran dunia gl#balisasi kini berbanding KBSR yang hanya men urus ke arah perkembangan p#tensi murid secara menyeluruh. %leh itu transf#rmasi pendidikan yang berubah daripada sistem KBSR kepada KSSR telah mengubah matlamat pendidikan rendah dan membuka sk#p yang lebih luas lagi releven dengan keadaan semasa. Seterusnya, selaras dengan matlamat masing!masing, terdapat banyak perbezaaan #b ektif di antara KBSR dan KSSR. Perbezaannya ialah KBSR lebih memberi penekanan dalam penguasaan Bahasa $elayu. Berbeza dengan KSSR yang menumpukan dalam penguasaan dua bahasa iaitu Bahasa $elayu dan Bahasa &nggeris. Selain itu, #b ektif KBSR lebih berf#kuskan ke arah kemahiran!kemahiran seperti mengira, berfikir, bela ar, saintifik dan teknikal. 'ika dibandingkan dengan KSSR, kemahiran yang ingin dikuasai meliputi sk#p yang lebih luas seperti kemahiran dalam tekn#l#gi dan maklumat serta kemahiran!kemahiran yang diperlukan bagi menyiapkan diri untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan

berkemahiran tinggi serta berkeperibadian yang mulia. berfikiran kreatif. Perubahan ini berlaku kerana )alaupun KBSR telah mengaplikasikan elemen kreatif dan kritis dalam pr#ses pembela aran dan penga aran. KSSR mempunyai tiga elemen tambahan iaitu kemahiran kreatif dan in#vatif. #b ektif!#b ektif KSSR telah disasarkan selaras dengan perkembangan semasa dan uga bagi mengatasi isu!isu pendidikan yang hangat diperkatakan. berdaya tahan. berpengetahuan. KSSR uga turut me)u udkan *Global Player’ iaitu murid yang berdaya saing. Penambahan tiga kemahiran di dalam KSSR bertu uan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan m#dal insan yang h#listik. (i samping itu uga. 'usteru itu.membaca. di dalam ciri!ciri KSSR.0$K/. menulis dan menaakul/.$ saha a iaitu membaca. Penambahan tersebut ialah KSSR ingin melahirkan murid yang berp#tensi untuk men adi usaha)an bagi menyumbang perkembangan ek#n#mi negara. berkemahiran dalam k#munikasi dan mempunyai ati diri. terdapat beberapa perbezaan serta perubahan yang telah dilakukan. . terdapat beberapa penambahan elemen di dalam #b ektif KSSR. mengira. ia uga dapat melahirkan murid yang mempunyai sk#p pemikiran yang tinggi seperti mengka i masa depan bagi mencipta sesuatu ciptaan yang mendatangkan kebaikan kepada semua. ini akan dapat melahirkan murid yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir mereka dalam pembela aran. namun masih terdapat banyak ruang untuk diperhalusi agar m#dal insan yang dihasilkan mampu berdaya saing biarpun di peringkat gl#bal. keusaha)anan serta tekn#l#gi maklumat dan k#munikasi . menulis dan mengira. Sebaliknya KSSR telah ditambah dengan satu lagi kemahiran asas yang baru iaitu menaakul dan ini men adikan KSSR menekankan kemahiran asas -$ . KSSR dilaksanakan untuk men adikan pr#ses penga aran dan pembela aran di dalam kelas lebih menyer#n#kkan dan tidak terlalu ber#rientasikan kepada peperiksaan semata!mata.dan mempertungaktkan lagi ati diri. 'usteru itu. Asas menaakul itu sendiri memb#lehkan murid mampu untuk memahami pr#ses mendapat sesuatu ilmu itu daripada menerima sesuatu ilmu itu seadanya. Selain itu. dengan penambahan satu f#kus di antara KBSR dan KSSR. +ang menariknya. Selain itu. Kemahiran asas semasa pelaksanaan KBSR terdiri daripada . 0ambahan lagi. kritis dan berin#vasi. 0idak seperti KBSR yang hanya menerapkan di dalam diri pela ar untuk menguasai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. %leh itu. Perbezaan tersebut elas dilihat dalam kemahiran asas yang perlu dikuasai #leh pela ar. Selain itu uga.

)a ib dan tambahan. setiap tahap mempunyai m#dul yang berbeza.penambahan elemen ini uga selaras dengan arus semasa perm#denan dan gl#balisasi dunia pada hari ini. ker#hanian. keterampilan diri. sikap serta nilai. Selain itu. struktur KBSR dan KSSR merangkumi reka bentuk kurikulum dan #rganisasi kurikulum. m#dul teras tema dan m#dul elektif dalam pelaksanaan pr#ses penga aran dan pembela arannya. Sebagai c#nt#h pela ar di tahap pertama hanya menggunakan tiga m#dul saha a iaitu m#dul teras asas. Perubahan ini memperlihatkan baha)a KSSR ini lebih bergerak kehadapan berbanding dengan KBSR. perubahan yang berlaku ini men adikan murid di sek#lah rendah mampu melangkah setapak lebih auh ika hendak dibandingkan dengan KBSR. (ari segi aspek reka bentuk kurikulumnya. (engan penambahbaikan yang telah dilakukan di dalam reka bentuk ini. ia dapat meluaskan lagi sk#p pembela aran murid!murid di peringkat sek#lah rendah dan sekaligus mendidik mereka dalam independent learning. 'usteru itu. $anakala bagi kurikulum yang berbentuk m#dular pula iaitu KSSR. dengan perubahan yang berlaku dalam bentuk kurikulum. perubahan bentuk kurikulum daripada linear kepada m#dular uga merupakan salah satu aspek yang berbeza di antara KBSR dan KSSR. (i samping itu. &ni sekaligus mendidik para pela ar dalam pembela aran . KBSR yang hanya mempunyai tiga bidang utama sebagai k#mp#nennya. 1nam tun ang tersebut adalah k#munikasi. kemanusiaan. Berbeza dengan bentuk m#dular yang diguna pakai dalam KSSR yang merupakan satu kurikulum yang kandungannya di#rganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan sebagai m#dul. $alah. ia telah men adikan pr#ses penga aran dan pembela aran dilaksanakan berasaskan mata pela aran berkenaan yang merangkumi mata pela aran teras. %leh itu. manusia dan alam keliling dan perkembangan diri individu. Berbeza pula dengan KBSR yang hanya terdiri daripada tiga bidang iaitu k#munikasi. hasil pembela aran dan seterusnya cadangan atau aktiviti. Bagi KBSR yang merupakan satu kurikulum yang berbentuk linear. ia uga memba)a perubahan kepada #rganisasi kurikulum itu sendiri. Bentuk linear bermaksud kurikulum yang disampaikan adalah mengikut turutan misalnya bermula dari kandungan. perkembangan fizikal dan estetik dan yang keenam ialah sains dan tekn#l#gi. m#dul yang di#rganisasikan mempunyai kandungan pembela aran yang disediakan dalam bentuk unit kendiri yang lengkap. manakala KSSR pula telah berlaku perubahan penambahan men adikannya enam tun ang utama sebagai k#mp#nennya.

Bukan itu . pembela aran luar bilik dar ah serta pembela aran kendiri. 0ambahan pula. pembela aran masteri. lak#nan. %leh itu. Kaedah!kaedah KSSR ini telah ditambah baik daripada kaedah KBSR dan ia memberi kesan yang lebih mendalam terhadap pembela aran pela ar.kendiri mereka. buku teks bagi mata pela aran KSSR turut diperkenalkan. di dalam KSSR. Perbezaan yang seterusnya pula ialah dari segi penambahbaikan kaedah antara KBSR dan KSSR. Selain itu. Antara kaedah di dalam KSSR ialah inkuiri penemuan. perubahan yang berlaku ini turut menyumbang ke arah pembela aran yang lebih sistematik dan meluas )alaupun pada peringkat sek#lah rendah. Perbezaan ini menun ukkan baha)a KSSR mempunyai sk#p yang luas di dalam pemantapan pr#ses penga aran dan pembela aran. KBSR amat menf#kuskan peranan guru dalam me)u udkan suasana bilik dar ah yang k#ndusif dan meransang pembela aran serta mengamalkan prinsip tertentu. aktiviti yang sesuai semasa penga aran dan pembela aran. struktur pembela aran k##peratif. semasa dan selepas pr#ses penga aran dan pembela aran. pembela aran secara k#ntekstual. Antara pendekatan tersebut ialah stretegi menter emahkan d#kumen standard kurikulum. simulasi. kaedah penyampaian yang berkesan serta pendekatan selepas penga aran. pr# ek dan la)atan yang memberikan kesan dalam pembela aran. penyampaian penga aran. perbezaan mengenai aspek bahan kurikulum telah dinyatakan. Sebaliknya. 'ika dahulu KBSR mengguna Sukatan Pela aran dan 2uraian Sukatan Pela aran sebagai panduan dalam pr#ses penga aran dan pembela aran. Bukan setakat itu saha a. (i dalam pengenalan pr#ses pelaksanaan kedua!dua kurikulum ini. strategi serta teknik menga ar dan penyampaian berasaskan Standard Kurikulum ini. di dalam pendekatan dan strategi penga aran dan pembela aran. Berbanding KBSR yang telah mengesy#rkan pelbagai kaedah seperti tun uk a ar guru. setiap )arga pendidik perlu mengubah kaedah. mengambil kira fakt#r perbezaan individu dan berasaskan keb#lehan murid yang berbeza!beza. perancangan penga aran. kini transf#rmasi kurikulum yang baru iaitu KSSR telah merangka d#kumen Standard Kurikulum yang merangkumi Standard Pembela aran dan Standard Kandungan. guru lebih menf#kuskan pendekatan dan strategi sebelum. kaedah KSSR turut diperkenalkan dan ianya menggunakan kaedah!kaedah hands-on learning. pembela aran berasaskan pr# ek. &ni berdasarkan strategi yang berpusatkan murid. pembela aran k#nstuktivisme.

saha a. 0ahun -. / Pela aran 0ambahan 0ahap 6 . Secara ringkasnya perbandingan antara KBSR dan uga KSSR dapat dilihat berdasarkan adual diba)ah . 0eras tema dan elektif 0ahap 6 .9 / .. 0ahun 5.6. kaedah pentaksiran KSSR uga bersifat autentik dan h#listik yang bermaksud pentaksiran yang di alankan b#leh dipercayai dan menyeluruh.8.6. kaedah hands-on learning ini memb#lehkan murid!murid tidak bergantung sepenuhnya kepada guru dalam pemberian inf#rmasi pela aran. 0ahun -. 0ambahan lagi. guru!guru di sek#lah perlu menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai bagi memberi peluang kepada pela ar untuk mengalami pembela aran yang menyer#n#kkan serta mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid!murid tersebut. tahap 7a ib !Keterampilan (iri Bahan kurikulum !(#kumen Standard Kurikulum Reka Bentuk Kurikulum !m#dular Satu %rganisasi dan ! kurikulum tahap Satu . Semasa KBSR masih di alankan. 0ahun 5. Penilaian sumatif ini ialah penilaian yang dilakukan pada akhir satu!satu pembela aran c#nt#hnya peperiksaan a)am seperti 3PSR. kaedah pentaksiran di antara kedua!dua kurikulum ini uga mengalami perubahan. Selain itu.9 / ..8. Berbeza pula dengan KSSR yang menekankan penilaian f#rmatif di mana penilaian ini di alankan secara berterusan bagi mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembela aran. KBSR Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang 4 ! ! ! k#munikasi $anusia dan alam sekeliling Perkembangan diri individu KSSR Berasaskan enam tun ang utama 4 !K#munikasi !Ker#hanian. 'usteru itu. Bukan setakat itu saha a. / $#dul 0eras Asas. sikap dan nilai !Kemanusiaan !Perkembangn fizikl dan estetika !Sains dan 0ekn#l#gi Bahan kurikulum !sukatan pela aran Reka bentuk kurikulum ! linear %rganisasi !$ata kurikulum teras. dengan pertukaran yang berlaku dalam kaedah pentaksiran ini memb#lehkan para pela ar bela ar untuk menambahkan lebih banyak pengetahuan dan mengurangkan tekanan pela ar dalam peperiksaan. kaedah pentaksirannya amat menekankan kepada penilaian sumatif.

! $ata Pela aran teras. $engira. $enulis. menaakul/ . $embaca. $embaca. 7a ib dan 0ambahan Berf#kuskan .$ . $engira/ ! $ata Pela aran teras. 7a ib dan 0ambahan Berf#kuskan -$ . $enulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful