RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU MPV-KHAS PENDIDIKAN KHAS SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR Nama : Mohd Faizal Bin

Abd Kadi Kom,on+n : MPV P+n0+.ah)an S+dia Ada Ma.lama. *an0!a Pan1an0 K+!)a.an%Mina. K+l+mahan % Ma2alah 3an0 Di!+nal,a2.i -b1+!.i4 *an0!a P+nd+! Murid dapat !" #ersama semasa proses Pengajaran Pengajaran berjalan $" Melakukan akti%iti &ang di arah oleh guru semasa P P !" 'uru berada di samping murid semasa P P $" Murid melakukan akti%iti bersama guru semasa P P (" 'uru kerap bersoal ja)ab dengan murid semasa P P Ta i!h "ahi :#$%#&%'( Ta i!h M)la : ' *)lai (##' T+m,oh S+ma! : &# -!.ob+ (##'

Um) : &/ Tah)n Asas Pertanian (MPV-KHAS) Dapat memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan Rajin dan minat datang ke sekolah Kurang memberi tumpuan semasa P P+nd+!a.an P berjalan P+nilaian % Ta i!h % Tan00)n01a5ab *arikh +

Penjaga + -------------------------.*andatangan ibu bapa . penjaga + ------------------------- *arikh #ersidang + Akhir+ ----------------- .ama+ --------------------*andatangan 'uru+ *arikh Sidang+ A)al+ ---------------- *andatangan ibubapa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful