அயயஹத்யஹ மண்டபம் — சுஜஹதஹ

஺ பஹ ஶ யபஹ ! ஺ லஹம் யப ‘‘ ம் த஺ ,

த்த஺

ரல஺ ஹ டஹ டயயஹ

ஹ ம்

பஹ

யபஹ வ ள ஺ழ

தஹ ம ஺ ண்ட

, ‘‘ ண்ய ல யபஹ

ல வ

வ, ள வஹ ல ,

லஹம் தயஹ . பண் ல஺யயஹ?’’ ய ’’

சு ஺ யட

றஹ சுண்

ல. ய , ஺ தஹ?’’ த் த ல ய ஹ வ யற ’’. ம் ய லயஹ?

‘‘ ஹ மஹ யபஹ சு, ‘‘ மஹ மஹ ஹ தஹ வ

மஹ மஹத் த஺ யபஹத்த஺ ஺ ப

த்

‘‘ ரண் ‘‘ ஹ ஺ ?’’

. மஹம்பலத்

யபஹ

த்த஺ தய ம் மஹதஹ மஹ

. ‘‘ம்..

யவண்டஹம்.

ல…

ப யவண்டஹம். அ பஹ

ல.’’

அ ப வய ஹ மஹ?’’ ஺ர த் த டஹப பஹ ம ஺யஹ?’’ யதஹஶ யபஹ ம் ஹ . டஹம஺ . பஹம்மஹ ஹ வஹ ப யம ’’.’’ மஹவஹ . ள . ஹம ஜ஺ ஺ழ ம ய ரஹ த யம் யவ சு ஺ ட ம். ஹல ‘‘அம்மஹ ஺ ட யபஹ யடஹ ‘‘அ ‘‘ ‘‘பஹ அ ம ஺ ’ ‘‘ ‘‘ ர .’’ . யவஹ . த ல த் .அவ ‘‘ய ய ‘‘ ஹ ‘‘பஹ ‘‘ ஹம ‘‘ ‘‘பஹ ப யத ‘‘அ ப வஹ ஹ ல஺ ஺ . ற படற ம் றஹ ‘‘அ த அள ‘‘ ‘‘ யஹ அவ ண் வளயவஹ ம ர த்தஹ த்த஺ … ஹண்டஹ மஹத்தம்’’. ம்மஹ. மயத்த஺ ற ல’’ யவண்டஹயம’’ த் த ம஺ ல?’’ ல யஹ ஹத஺ல வஹ ஹ ர யபஹ ஺ பஹத்தஹ பஹ வ ? த஺ சு ஹம ற படற பஹவம் ல. வஹரஹ? ஹ ம ஹ … ஹ வ யற ண் வ வஹ ஹர ம் த ப … ஹ…’’ ?’’ ர ஹ பஹ த ல ஹ யபஹ . யபஹ வ யபஹதஹ ’’ த்தஹயத’’ . மஹம ?’’ ல யவ பஹ ல யற ல.’’ ’’. அவ பஹத்த ஹ ட ய லயய. ‘‘ ப மஹதஹ ஺ ட யவ றம். ஹ த பத் . ர ழ ய த . வ யள ‘ ஹ த஺ ஹம ஹ ஹ வரமஹ யட ல ள ஹல ண்ப ள அ சு ண் ஺யயஹட …’’ யபஹயற யபஹற ஺ம஺ஶமஹ. .

ட யப ம். ளயஹடஹத பஹ. ஺ல த்த஺ ட.’’ ரண் யப ர ம் த஺ ம் றஹ’’. ஹ ‘‘தஹரஹளமஹ யபஹ. ய ஹ’’. த் யரஹ ம் பண் ட. யஹ டயஹ த்தஹ. ‘‘பஹ வத஺ தஹ . அ பஹ வஹ ல஺ மல஺ த஺ யம ஹ ம் . ப ள ஹடதஹ வ .‘‘ஸ யயஹ அவ ளஅ ண் யபஹயற த் ரண் த தஹ . . . ப டவ த்தர வ யம வஹ ம஺. யலஹ த் ‘‘யபஹற ‘‘ ‘‘வ ‘‘ … ப ண் ப ல வ ஹல ற வஹ.’’ அவ அவ ‘‘ ‘‘ ஹ ‘‘ ஺ ட யப அ ப ட பஹ பஹ த்தஹ . ப ஺ . ம் வர ஜய வ வ சு ள ஺ழ ம யபஹயறஹம்’’. ஺ ஹ. பஹ ய ஹபம்? ஹ ப ம் பண் வ அவ ம் அம்மஹ வ ய ஹ பஹ ற஺ ம் யள ம்பற? வ வடஹ யபஹ றஹ அமஹவஹ ஹ. ம் ஻ ஹ பஹ ம் பஹ த் ட ய ப யபஹயற தத் ’’ தஹட தஹ . த் த ய ள ஹ ள தஹ தஹ . ஹ யறய ள ’’ றஹ அத டலஹ . அ த . அவ வ த஺ ‘‘ ஹ மஹம்பலத்த஺ ஹண் ஹண் பல மஹ பஹ த்தத மத்த஺ய டய த்த஺ த஺ த் அபத்த஺ரமஹ த ள வஹர தஹ .’’ ஹ …’’ த ள த ல வ ’’. த஺ ஺ யப ஺யஹ ய ’’ லஹம் யப வ த ஺ ட யதஹஶமஹ யப ம் ல ரண் த் யப தயய ல …?’’ அ ம் த்த வ ஶயம்பஹ. மண்டபத்த஺ல த்ரம் ம ம் . ‘‘ ம்பஹ வ அ ஹ ழத் த்தயற.’’ ல.. அ ‘‘ பஹ த த .

த யஹ .’’ ‘‘அ த ‘‘ ‘‘ வ ‘‘அ ஺ டவ ஻ வஹதம் வஹ ஶத் வ யஹ மஹ யட . யபஹ டரஹ யடஹம். ம்ப வ தயபஹ அ பஹ. அ த அழ பஹளஹடஹ?’’ ‘‘யபஹ யடஹ ‘‘பஹத்யத ‘‘அம்மஹ!’’ ‘‘ ரண் யபஹற ‘‘வஹ த஺ண் ஹ ப அம்மஹ அ யஹ ‘‘ ப பஹண் வ ய ஶம்?’’ ஹ ய ய பஹ.’’ ம் த்தஹ பஹ ‘‘ த ‘‘ ம்மஹ ‘‘அத ஹல பவ த்ரஹ அழ ம் . ஹத்த஺ண் ஹத யபஹயஹ சு. ல. ஹரஹ ப ஺ சு. ஹ ஹ ய ம் ம்மஹ’. ஺ ஹ மஹத஺ அ ய பஹ த்தஹ ப யஅ தஹ அ பஹ வ மஹதஹ ப த்த஺ மண் வ ம் ஺ ட ஹ ள ஺ . ‘‘ ஺யஹ யபஹ?’’ த்தமஹ யவ யமஹ ஹ த் . அ த ஜய பண் வஹ த வ யரஹத ஹய மண்டபம் ல஺யஹ சு. ‘‘ ப ய ’’ ய டஹ .’’ . ப த யம் பண் ம்மஹ. ஹ மஹத஺ ஹ’’.‘‘அவ பஹண் ஹ த஺ த் மஹ யமல ம் ய ஹபம் தவற஺ யடஹம். டயஹ ப யஹ . றஹவ யயஹ. ஹ ஹ . அத டலஹ த் தஹ ம் ரலஹம்’’. ரஹம்ப அவமஹ ம் யஹ ஹ ல டஹ சு. ம பஹ ய ஹம யபஹ ஹ ட த் ஹ வ ஹ ’’. த யஹ சு. ற ஹ ல. மஹ யஹ?’’ ஹ லலஹயம. பஹ ர ம் ரண் யப . ப யவஹதஹ மஹ யட யற? பஹ ஹ வத்த ஺ ஹழம் பண் மஹம். ற தப ம் ரண் பயவ ய த் த஺ யப த஺ . ‘‘யபஹ தஹ ஹ ஹ யபஹற யபஹ ஹ… அவ யவண் ய ள வர ’’.’’ யத மஹ?’’ ம் அ ம ஹ யபஹறம்.

வ ஹ பஹ ம் பஹ. யவ ல யஹ ரயயஹ ‘‘வஹ ‘ ல மம். த்த஺ யப . பண் ய ம . ஹம பத஺ ப . ப ரம்ம த்த஺ மஹ ஹத்த஺ சு யபஹ ப தஹ . அவ ட?’’ பஹயர தஹ ற ம் சுப ’’ ல ஺ம஺ றஹ . ஹ ம்.அ வ ஹ ?’’ . ’ ப .‘‘ அ பஹ தஹ சு ற஺ யயஹ ‘‘ யப சு ற சு ற஺ வ ர ய த லஹம்?’’ ப பரத யட ய யஹ ஹ த்தஹ .அ த ‘‘பஹத் ஺ ‘‘ ல யப பஹண் டய வ ல த்தஹ . யம டஹ ஹ வஹ ய மஹம்பலத்த஺ல அயயஹத்த஺யஹ மண்டபம் . அவ வ ஹரம் . யதஹத்த஺ர த்த படம் பல ல஺சு மர . . பண்யற. ய ஹ.அ வ பஹ ஹ . அவ . யடஹ ஹர ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ வ ‘‘அ பஹ.’’ ’’. அ ரஹம்ப வ . ஺ அயயஹத்த஺யஹ மண்டபம் வயர’’. வ அ த ள பஹ த்தஹ பஹ டலம். ய டய லஹ வ வ ர ரயபஹலத் த஺ ! அமஹவஹ பஹண் டல வள ல யப தஹய ?’’ ’’ ல . வ ’’.வ மஹ வ றஹ . . ’’ ’’ ‘அயயஹ ஺யஹ மண்டபமஹ? அ ‘‘அயயஹத்யஹ… அயயஹத்யஹ ரஹம ப ற த ‘‘மஹம்பலத்த஺லயஹ ‘‘ த஺ ஹ ம ! ஺ டய பஹற தஹ ’’. த஺ . அவ ண் வய ர ஹதமஹ பஹ அ த மண்டபத்த஺லயஹ ல . த஺ ள ட த்தஹ பல பஹ த் ஹ?’’ .ம வ வ ற஺ய ல ஻ ரஹ ளஹ ள .

யவ அ த ‘‘அ யவ ‘‘ரஹ ல பஹ டய யஹ. யப தஹ ’’. யதஹ ப பஹ பஹ ‘‘ ல. ஹ ம் யறஹம். ண் ரஹம்ப த்தஹ ம் ப யல ல பஹ ப லஹ வளத்த஺ . ஜம். ஺ல஺ ப ஺ல஺ ஹமஹ ற஺ய யர .’’ ம் யபஹ ய ம். ய ஹட ஺ வ ய ஹம். ப ரஹம஺ ஹ ஷ஼ றத ய மஹத்தற ப ட ம் ட த ம . ‘‘ ஹம஺ ம வ வ ‘‘ பஹ ற யபம஺ல஺யயஹட பரம்ப வம்மஹ த஺ ழ மஹ ட வ த்தஹ யபயர அ ‘‘ ம்மஹ அம்மஹ பஹ வ மஹத்த஺ண்டதஹ?’’ ‘‘ ‘‘ ‘‘தம஺ ‘‘அம்பஹ ல . ‘‘ம் வளத்த ‘‘ ரண் ‘‘ ‘‘அ ‘‘ யப மஹ பஹ த்தஹ . … ல வ தஹ ஹ லப ட வ த் ஺ரஹ த்தம் ப ண்டஹதஹ .’’ மஹ ஹர ஹ ப ல. அ த மஹ ஺யம் ய ஹதம்பம் லஹம் ம் .ஐ. ண் ஻ ’’. பஹ ம ஺ ’’ ள ரஹ ஜ த்த஺ரஹ த்தஹ மஹ பஹ ல .ப யத் த ’’. வ ஺ய த தஹரஹளமஹ யபஹ ட?’ ப வ . ல வ ’’ ம்மஹ யப வ ’’. யபரஹ ம் லயஹ’’.. மஹத்தம் ம் யபஹலத் யதஹ ஹப ய ஹம். ம்ப ரதஹய லஹம் யஹ ட ம ப ம் ம்மஹ. . . வ ஶயமஹ வஹ ய ஹ’’. பஹ யஹ ’’ ம் ஹ ஹ ம் ஐ. ஹ ள ப ம்ப . . .த றஹ. லஹம் யஹ. . ஹம஺ மஹ ஹரம் ல ப த் மஹ ளஹ?’’ ளஅ ப ப ரத் தஹழ஺ . யபஹற ஹ ட ஺ ’’. த . தஹயஹ .

யடஹவ அ பஹவ ல஺ ப ரயஹ ஺ ஜண் டம் ய அ ஹ றய த்த஺ ப . ஹ ஹ ற . வ ஺வ யஹத வஹ ‘மயட மயட ’ . .‘‘ ‘‘ ல ளஹம் வ ஹ ர வத஺ பஹ’’. ள ஻ ற ஺வ தஅ த ரய.ப வ லஹவ த் ஻ தஹ த ம் யப பளபள வ மண் டய ஺ டஹ ப யரஹ ற஺ ர ற ள ஹ ல஺வ ல ஹண் த ஺ ஹ? றஹ வ மல஺ய டயய யப ண் ஺ . அவ யதஹள த . ட ரல஺ டயஹ . . ய ப ம் த லய ள ஺ . அத஺ ட ம் தஹ டஹ’’ ஜ஺ ய ஹஶம் ரத்தம் ப சுப சுத்த பஹ ளத . ‘‘த்தஹ ண் . த த்த஺ ஹ? ஹ யஹ ம் யரஹ ம் ல யவ மயத்த஺ல ரண் ஺ட ம் த ப வஹத஺ ள ம்தஹம்மஹ. வ அ பஹவ . ப யவ ய ம். பஹ’’. த பஹ’’. வத் பத்த஺ த் ம் வ வ தஹ ஹண் யபஹ த .அ யஹ. ஹ வ ப ப டவ ’’. ஜஹத஺?’’ ஺ பஹ த்தஹ . த ல! அவ ய தஹ ம் யதஹள . த்த஺’ ‘‘அ பஹ அ வ . ப டவ ஹ வத ஹ ஜஹத஺?’’ யடஹ வ ஺ ற . ஹ ட வ டய ஹண் ஹ ற஺ . அ ம டஹளஹயம’’ ஹ யபஹற . ய அ த யஹ ’’ ‘‘யபஹ சுரஹ!’’ ஺ ‘‘ ‘‘ ‘‘ப அவ வ அ பஹவ ல வ மண் ல ரஹவ ஺ பதஹவ ல஺ ண் ‘‘ ‘‘ பண் ‘‘ ஺ல ய ‘‘ லயய’’ வ ள ண் ல யவ ஺ய ளத ப அ த் வ வய ம் பஹ வ றஹ’’. த்த஺யஹ வ .

ல பஹ வ ததஹ?’’ ய டஹ . ஹளஹ? வ ஜஹ . அம்மஹவஹ ப யத் வய த ஺ண் ண் ப வ ம் பண் யற அவ ம . ‘‘ ம். ‘‘ வள ல.பப யபஹ வஹரம் யபஹ த் . வஹ ஺ ட ம் யபஹ ய ஹ. அவ யப ரஹ ரஹம . அவ த த லமய ல யத் தடவ ! பஹ ஹண் யபஹ வ ஺ யரம்மஹ.‘‘யவற யஹ ஹ வ பஹ ‘‘டயப ‘‘ ‘‘ ஹ ஺ ‘‘ ரயயஹ ர லஹம் ய ஹ ஹ ம் ஶ ட ண் ர அர ட !’’ பண் வ சு அ டயஹளம் ஹ ட ஹ பஹ. அ டம்?’’ ரண் டத்த஺ . த்த஺ ய பஹ த்தஹ . .’’ ல பஹ வதஹ டஹ றஹ . வஹரத்த஺ ஹ பண் வஹ பஹ‘’. பண் லத் ஹ ய யடஹம்பஹ’’ டத் வ ?’’ ட யர . வ றவஹ யஹரஹவ ஹல யம அ ண்ட .’’ ஺ த் . யஹ ’’ ’’. ‘‘ ள . ஺ த்த஺ ய ஹ த்தஹ . ஹ லப யஹ யபஹ . ம்மவஹ தஹ . ரண் ல ஺ ‘‘ ‘‘ ‘‘அ த ல டம் . லயஹ?’’ யபஹ ஺ வர ம். றஹ . ஻ ல! அவ த ஹண் .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful