You are on page 1of 4

Sacred Text

-1 -

Amritabindu Upanishad

Read Upanishads online at www.swargarohan.org

swargarohan.Sacred Text -2 - Amritabindu Upanishad अमृतिबन्द ु उपिनषत ् ॐ भ ं कणिभः शृणुयाम दे वाः िस्थरै रङ्गैस्तु ु वांसस्तनूिभव्यर्शेम स्विस्त स्विस्त न इन् ो वृ वाः नस्ता य ऽिर नेिमः भ ं पश्येमाक्षिभयर्ज ाः । दे विहतं यदायुः । स्विस्त नः स्विस्त नो पूषा िव वेदाः बृहस्पितदर् धातु ॐ शांितः । शांितः । शांितः ॥ ॥ अथ अमृतिबन्द ु उपिनषत ् ॥ मनो अशु ं मन बन्धाय यतो अतो िह ि िवधं कामसंकल्पं एव शु ं शु ं मनुष्याणां िपष्यास ं िनिवर्षयं िनरो व्यं कारणं िनिवर्षयं मनः संिनरु ं भावं च बन्धमोक्षयोः मनसो िनत्यं यदाऽऽयात्यात्मनो चाशु मेव कामिवविजर्तम ् मु ं ये िनिवर्ष्यस्यास्य िनरस्तिनषयासङ्गं तावदे व ो ं तदा स्मृतम ् मुि िरष्यते काय एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्याय । ॥२॥ । ॥३॥ हृिद । पदम ् ॥४॥ तत्परमं गतं ॥१॥ मुमुक्षण ु ा मनो याव ित ृ । क्षयम ् । िवस्तरः ॥५॥ नैव िचन्त्यं न चािचन्त्यं न िचन्त्यं िचन्त्यमेव च । पक्षपातिविनमुर् ं संप ते तदा Read Upanishads online at www.org ॥६॥ । । .

org । .swargarohan.Sacred Text -3 - स्वरे ण संधये ोगमस्वरं अस्वरे णानुभावेन तदे व नाभावो िनष्कलं तद ािमित ज्ञात्वा िनरोधो च न मुमुक्षन ु र् एक यज्ञात्वा चोत्पि नर् वै मु एवाऽऽत्मा एक एकधा एव िह बहधा ु चैव घटो नीयेत । मुच्यते ब ो भूते दृष्यते नीयमानो नाऽकाशः घटवि िवधाकारं । हे तु ा ान्तविजर्तम ् पुनजर्न्म घटसंवत ृ माकाशं िनरञ्जनम ् ॥८॥ न इत्येषा भूतात्मा ॥७॥ व ु म् मन्थव्यो स्थान यव्यतीतस्य । इष्यते संप ते च अ मेयमनािदं न भाव भावयेत्परम ् िनिवर्कल्पं िनिवर्कल्पमनन्तं न Amritabindu Upanishad च ॥९॥ साधकः परमाथर्ता । ॥१०॥ जा त्स्वप्नसुषुि षु । न िव ते भूते व्यविस्थतः । ॥११॥ घटे यथा । जलचन् वत ् त ाज्जीवो िभ मानं बुधः ॥१२॥ नभोपमः पुनः ॥१३॥ पुनः । त े दे न च जानाित स जानाित च िनत्यशः ॥१४॥ शब्दमायावृतो िभन्नो शब्दाक्षरं ति े तमिस ानक्षरं िव े नैव परं तमसा चैकत्वमेक याित पुष्करे एवानुपश्यित तिस्मन्क्षीणे तु शब्द परं ॥१५॥ यदक्षरम ् ध्यायेच् दीच्छे छािन्तमात्मनः वेिदतव्ये । च । ॥१६॥ यत ् Read Upanishads online at www.

org । । .swargarohan.Sacred Text -4 - शब्द ािण Amritabindu Upanishad िनष्णातः न्थमभ्यस्य पलालिमव परं मेधावी ॥१७॥ ज्ञानवीज्ञानतत्परः धान्याय । त्यजेद् न्थमशेषतः गवामनेकवणार्नां क्षीरवत्पष्यते ािधगच्छित ॥१८॥ क्षीरस्याप्येकवणर्ता ज्ञानं िलिङ्गनस्तु गवां । यथा ॥१९॥ धृतिमव पयिस िनगूढं भूते भूते च वसित िवज्ञानम ् । सततं मनिस ज्ञानने ं िनष्कलं मन्थियतव्यं मनु समाधाय िन लं सवर्भूतािधवासं सवार्नु ाहकत्वेन शान्तं तद् मन्थानभूतेन ॥२०॥ चो रे िह्गवत्परम ् । ाहिमित य ते ू षु च तद्स्म्यहं स्मृतम ् ॥२१॥ वसत्यिप वासुदेवः ॥ इित अथवर्वेदे अमृतिबन्द ु उपिनषत ् समा ☼ ☼ ☼ ☼ । ॥२२॥ ॥ ☼ शांितपाठ ॐ भ ं कणिभः शृणुयाम दे वाः िस्थरै रङ्गैस्तु ु वांसस्तनूिभव्यर्शेम स्विस्त स्विस्त न इन् ो वृ वाः नस्ता य ऽिर नेिमः भ ं पश्येमाक्षिभयर्ज ाः । दे विहतं यदायुः । स्विस्त नः स्विस्त नो पूषा िव वेदाः बृहस्पितदर् धातु ॐ शांितः । शांितः । शांितः ॥ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ Read Upanishads online at www.