Mitt liv - mine valg!

Selvstendighet og styrkede rettigheter for jenter i to av verdens fattigste land

Søknad til Operasjon Dagsverk 2014

Innholdsfortegnelse
Innledning 3 Hvorfor jobbe med jenter og styrking av deres rettigheter og innflytelse over eget liv? Hva skal «Mitt liv – Mine valg» bidra til?
Om programmet

4 5

Delmål 1-4 6-9

Hvem skal programmet jobbe sammen med?
Målgrupper Integrering av ungdom med funksjonshemminger og andre sårbare grupper

11

Hvor skal programmet gjennomføres?
Situasjonsbeskrivelse Programområder Risikofaktorer

12-13

Om Utviklingsfondet 14 Ungdom i fokus – Utviklingsfondets kompetanse og erfaring fra å jobbe med ungdom Kampanje- og informasjonsarbeid
Utviklingsfondets rolle og merverdi

15 16

Organisering av programmet 17-19
Kontakperson for Utviklingsfondet: Elin Cecilie Ranum Nestleder i Utenlandsavdelingen elin@utviklingsfondet.no Telefon: 2310-9601 /96229600
Fordeling av ansvar og roller Nasjonale og lokale myndigheters rolle Samarbeidspartnere

Økonomi
Budsjett Rutiner for oppfølging 20

2

Innledning

“Jeg tror det kommer en dag for alle unge kvinner. En dag da vi kan ta våre egne valg, da vi fritt vil kunne delta i beslutningsprosesser. En dag da jentebarn fra fødselen av aksepteres for hvem de er og deres evner anerkjennes. Vi, unge kvinner, har rett til å strekke oss bortenfor kjøkkenet. Vi fortjener bedre. Det er aldri for sent å gi jenter håp om en bedre morgendag.” Norice Kumwenda, 18 år, Malawi.

Fra de er født møter jenter i Etiopia og Malawi hindringer som begrenser deres mulighet til å få utdanning og til å ta egne valg. Både der og mange andre steder i verden må de kjempe ekstra hardt for sine rettigheter – fordi de er født som jenter. Det at jenter ikke får være med å påvirke og forme sine egne liv og samfunnet de lever i er dypt urettferdig. Det er også en av de største hindringene for utvikling. Derfor ønsker Utviklingsfondet å fokusere spesielt på jenter i denne OD-søknaden. Vi skal jobbe for at jenter får en trygg skolegang og mulighet til å fullføre grunnskolen. Vi vil at jenter skal kunne utdanne seg. Vi vil at de skal få en jobb eller ha muligheten til å opprette egne bedrifter slik at de får egne inntekter. Vi vil at jenter selv skal bestemme når de vil bli mor og gifte seg. Og vi vil at jenter skal bestemme over sin egen kropp, sitt eget liv og være med på å endre samfunnet de er en del av.

Denne OD satsningen vil føre til at: • Jenter fullfører grunnskolen • Jenter tar yrkesutdanning • Jenter har jobb og egen inntekt • Jenters rettigheter respekteres • Ungdom setter dagsorden og er med på beslutninger som angår deres framtid • Ungdom engasjerer seg og tar vare på miljøet

Utviklingsfondet har valgt dette temaet fordi vi vet at det nytter. Vi vet at sammen med lokale samarbeidspartnere og ikke minst – ungdom, både i Norge og landene vi jobber i –gjøre vi en forskjell. Vi ønsker å invitere Operasjon Dagsverk med på et skikkelig solidaritetsløft for jenter, og gutter, på landsbygda i Malawi og Etiopia. Dette er ungdom som altfor ofte blir oversett. Den enorme kunnskapen, energien og ikke minst viljen de For å få til dette må vi også ha med guttene. Vi vet at for har til å skape endring blir altfor sjelden verdsatt. Vi vet å få til mer likeverd og likestilling mellom kjønnene, må at det er tusenvis av ungdom som vil gjøre en forskjell, guttenes holdninger endres. Guttene må få økt kunnskap og og de er ikke redde for å gripe mulighetene når de først forståelse om rettigheter og likestilling. Og de må være med ligger der. Dette OD programmet vil føre til økte muå kjempe sammen med jentene om et bedre og mer rettfer- ligheter der de trengs. dig samfunn, hvor gutter og jenter har samme rettigheter og hvor ungdoms kunnskap og styrke er anerkjent og verdsatt.
3

Hvorfor jobbe med jenter og styrking av deres rettigheter og innflytelse over eget liv?

I land som Etiopia og Malawi møter unge jenter store hindringer som gjør det vanskelig å skape den framtiden de selv ønsker. Mange av disse hindringene er der kun fordi de er født som jenter. Jentene står ofte bakerst i køen hvis foreldrene må velge hvem av ungene de har råd til å sende på skolen. Og de fleste av dem som begynner, fullfører aldri grunnskolen. I stedet for å sitte på skolebenken går mange jenter ufrivillig inn i ekteskap og morsrollen i svært ung alder. I store deler av Etiopia er kjønnslemlestelse av jenter utbredt. Jenter er utsatt for vold og overgrep fra ulike hold, fra familiemedlemmer til lærere og medelever. De er mer utsatt for å bli smittet av HIV/ AIDS enn gutter, og mangler grunnleggende kunnskap om hvordan smittsomme sykdommer eller uønsket graviditet kan forebygges.

inntekter er viktig for å styrke jenters selvstendighet, og vil gi dem verdifull kunnskap og erfaring for framtiden. Det er også viktig å redusere omfanget av skadelige skikker, som tidlig ekteskap og kjønnslemlestelse, og endre inngrodde holdninger som frarøver jentene selvtillit og tro på seg selv som et likeverdig menneske.

Organisering, deltakelse og innflytelse over beslutninger, enten i skolesammenheng eller miljøgrupper er med på å bygge selvtillit. Vi vet at unge jenter er sterke og handlekraftige. Vi ønsker å jobbe sammen med unge jenter og gutter slik at de kan bruke denne styrken til å utvikle seg til viktige endringsagenter og skape en bedre framtid for yngre generasjoner i Etiopia og Malawi. Både jenter og gutter må være med i beslutninger som angår deres liv og framtid, og samfunnene de bor i. Ungdom ønsker å være Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret står sterkt. Jenter med når dagsorden skal settes, og deres forslag til løsog kvinner har lange arbeidsdager. Fra de er små hjelper ninger og endringer er avgjørende for samfunnsutviklinjenter til med å hente vann og ved, de lager mat, passer gen. Derfor er bevisstgjøring, organisering og deltakelse mindre søsken eller har ansvar for å passe husdyra. Og en viktig del i dette programmet. det fortsetter de med også i sitt voksne liv. Men til tross for hardt arbeid har de ikke egne penger, fordi det er Ungdom har vært involvert i diskusjon og planlegging av mannen som bestemmer. aktiviteter i både Etiopia og Malawi. Programmets mål og aktiviteter er basert på forslagene fra ungdom og partnere Disse faktorene fratar unge jenter muligheten til å i begge land. bestemme over eget liv. Og det er ikke bare dypt urettferdig, men hemmer også samfunnsendringer. Økt likestill- Vi har valgt å jobbe med både Malawi og Etiopia fordi ing bidrar til mer utvikling. ungdommene og partnerne i begge land har viktige erfaringer som vil kunne styrke programmet. Erfaringer fra Arbeid med ungdom i samfunn hvor forskjellene mel- deltakelse og styrking av kvinners rettigheter i Malawi vil lom jenter og gutter er så store som i Malawi og Etiopia, styrke arbeidet i Etiopia. Erfaringer fra organisering og må ta hensyn til jenters spesielle sårbarhet for å være vel- utdanningsarbeid i Etiopia vil styrke tilsvarende arbeid i lykket. Derfor ønsker Utviklingsfondet og våre partnere Malawi. For ungdom er det også motiverende å være del å styrke jenters rettigheter og mulighet til å påvirke eget av noe større – et program som går utover landegrensene liv og framtid. Utdanning, lønnet arbeid og kontroll over inspirerer og styrker ungdom til å gjøre en ekstra innsats.
4

Om programmet: Hva skal «Mitt Liv – Mine Valg» bidra til?

Programmets hovedmål Programmets overordnede mål er å gi jenter i Etiopia og Malawi økt selvstendighet og større innflytelse over sitt eget liv. Jenter med utdanning og egne inntekter, og som er bevisste sine rettigheter, vil være viktige rollemodeller for andre jenter i framtiden. Vi ønsker å endre jenter og gutters syn på og kunnskap om egne rettigheter, og jobbe for at de selv er med å skape seg en bedre framtid. For at programmet skal føre til varige endringer, er det også viktig at foreldre, lærere og lokale myndigheter får et mer positivt syn på ungdom og verdsetter ungdoms kunnskap og ideer. Tiltakene som vil bli iverksatt for å oppnå dette målet vil variere i de ulike prosjektområdene. Men de viktigste aktivitetene er skissert under hvert delmål.

Programmet skal føre til at: • Flere jenter fullfører ungdomsskolen • Flere jenter tar praktisk yrkesutdanning og får egne inntekter • Ungdom er endringsaktører og kjemper for sine rettigheter • Ungdom tar vare på miljøet

bidra til en ny generasjon ledere. Gjennom kunnskaUtfasing og langsiktige effekter: pen ungdommene tilegner seg underveis i programGode planer for utfasing er avgjørende for langsiktige efmet, vil det bli mulig å skape en ny kultur for ledelse fekter. Utfasingsplan vil utarbeides samtidig som langtidog deltakelse. Ungdommer vil være med på å skape splanen utformes. Sterke ungdomsorganisasjoner, samarsamfunnsendringer og sette dagsorden. beid med og påvirkningsarbeid mot lokale myndigheter er • Bedre tilgang til utdanning: Holdningsendringer og viktig for resultatenes framtidige bærekraft og langsiktige økt bevissthet om viktigheten av skolegang hos dagens effekt. Effektene vil forsterkes gjennom Utviklingsfondet og framtidens foreldre vil føre til at flere prioriterer og våre partnernes øvrige arbeid i programområdene. utdanning. Programmet vil skape varige endringer i Satsningen vil føre til langsiktige, positive endringer som: det offentlige utdanningstilbudet på landsbygda og • Økt likestilling: Ved å redusere forskjellene melgjøre det mer tilgjengelig og tryggere for jenter. Dette lom kjønnene og styrke jenter og unge kvinners retvil også gi jenter mulighet til å innta viktige posistigheter vil programmet legge grunnlaget for en bedre joner samfunnet og konkurrere om jobber på samme utvikling. Økt bevissthet om skadelige skikker vil føre grunnlag som gutter/menn til at færre jenter blir kjønnslemlestet, giftet bort eller • Økonomisk selvstendighet: Programmet vil tilby blir mødre i ung alder relevant yrkesopplæring og legge til rette for at flere • Jenter som rollemodeller: De vil bane vei og motivere unge kvinner deltar aktivt i yrkeslivet. Egne inntekter andre jenter til å kjempe for sine rettigheter og ta egne fører til økt økonomisk selvstendighet, og er også vikvalg. tig for fattigdomsbekjempelse. • Ungdom som positive endringsaktører: Organisering, deltakelse og økt bevissthet om rettigheter vil
5

Delmål 1: Flere jenter fullfører grunnskolen
Det er mange grunner til at jenter ikke går på eller fullfører grunnskolen. For mange foreldre er det vanskelig å prioritere skolegang for barna. Dette er ikke fordi de ikke ønsker alt godt for barna sine, men fordi de har dårlig råd og er og er avhengig av barnas arbeidskraft for å overleve. Mange familier har ikke mulighet til å kjøpe skrivebøker, blyanter eller ryggsekker. Mange unger på landsbygda har for lite mat store deler av året. De som går på skolen, får lite utbytte av skoledagen når de går på tom mage. For mange er skoleveien lang, og særlig for jenter er skolehverdagen full av farer. Overgrep og trakassering fra medelever, lærer eller andre på vei til eller mens de er på skolen er vanlig. Dette fører til at mange jenter ikke vil gå på skolen, og foreldrene deres er også redde for å sende jentene dit. Bevisstgjøring om viktighet av skolegang: Vi skal jobbe med familier og lokalsamfunn for å skape økt forståelse om viktigheten av skolegang. Tryggere skoler: Skape økt forståelse hos lokale myndigheter, lærere og lokalsamfunn om rettigheter og viktigheten av å forebygge overgrep og trakassering på skoleveien eller i skoletiden. Dette vil omfatte alle elever for å sikre en tryggere skolegang for jenter.
6

Dyrking av skolemat i skolens områder: Vi skal opprette kjøkkenhager på skolens områder hvor elevene selv er med på å dyrke sin egen skolemat. Et måltid om dagen vil gjøre at flere familier sender ungene på skolen, og elevene vil kunne konsentrere seg og ta til seg kunnskap. Støtte til utdanning: Jenter og gutter fra fattige familier vil få det mest nødvendige skolematerialet slik at de kan sende ungene på skolen uten at det koster noe. Bedre fasiliteter på skolene: I samarbeid med skolene og utdanningsmyndighetene skal programmet bygge egne toalett for jenter, og iverksette enkle tiltak for å forbedre hygiene. Forventede resultater: • Jenter fullfører grunnskole • En tryggere skolehverdag for jenter • Et skolemåltid om dagen

Delmål 2: Jenter har yrkesfaglig utdanning
Grunnleggende kunnskap og ferdigheter i praktiske yrker kan være avgjørende for framtida til mange unge. For ungdom har også opplæringen i seg selv en verdi. Bare det å beherske et yrke styrker selvtilliten og gjør dem bedre rustet til å møte framtiden. Det gir dem også større mulighet til å få jobb og egne inntekter. Dette er spesielt viktig for at jenter skal få økt selvstendighet og styring over eget liv. Kombinert med enkel opplæring i å drive bedrift kan yrkesopplæring bidra til å fremme ungt entreprenørskap. Dette er et godt alternativ for ungdom på landsbygda. Både jenter og gutter er framtidens bønder. Mange lever, og vil alltid leve av jordbruk, men de mangler tilgang på opplæring i hvordan de kan best kan møte klimaendringene. Grunnleggende, praktisk jordbruksopplæring vil føre til at både jenter og gutter står bedre rustet til å tilpasse produksjonen til klimaendringene, og dermed fø seg selv og familien i framtiden. Derfor vil opplæring i klimatilpasset og bærekraftig jordbruk være en del av yrkesopplæringen. Jordbruk: Praktisk opplæring i bærekraftig jordbruk og klimaendringer, innføring i enkle teknikker for å tilpasse seg klimaendringene. Kjøkkenhager i skolene hvor ungdom selv har ansvar for å dyrke mat vil gi dem praktisk erfaring i bruken av teknikkene. Forventede resultater: • Jenter har yrkesfaglig utdanning • Jenter har egne inntekter • Unge bønder er bedre rustet til å møte klimaendringene

Bedre muligheter for framtidens bønder “Bærekraftige jordbruksmetoder kan være så mangt. Hovedpoenget er at vi ikke må tilføres for mye kunstgjødsel, men heller bruke næringsstoffer som er fornybare og at det brukes lite sprøytemidler. Det er fullt mulig hvis man bruker lokale sorter som er tilpasset klimaet, dyrker planter som har gode egenskaper for hverandre ved siden av hverandre, har trær i nærheten av gårder for å holde på vannet i jorda og hindre erosjon og jobber på lag med Yrkesopplæringskurs: Samarbeid og koordinering med insekter, larver, sopp og mikroorganismer i jorda. Kort eksisterende yrkesopplæringstilbud, først og fremst of- sagt - bærekraftig jordbruk spiller på lag med det økosysfentlige, men også private der det finnes. Programmet temet dyra eller jordene er en del av.” Fra Spires nettsider skal bidra til å tilrettelegge utdanningen og identifisere tema som er etterspurt i lokalsamfunnene. Ungdommer vil få støtte til materiale for å fullføre utdanningen. BEDRE MULIGHETER FOR FRAMTIDENS BØNDER Ungt entreprenørskap: I forbindelse med yrkesopplæringen skal ungdom få kurs i hvordan starte og drive små bedrifter. For å støtte ungdom som ønsker å starte egne bedrifter, vil programmet tilby veiledning og oppfølging. Det skal også opprettes gunstige låneordninger for ungdom. Når lånene tilbakebetales, vil pengene kunne brukes til lån for andre ungdommer. Slik går pengene på omgang og flere nyter godt av de samme pengene. Spareog lånegrupper vil også bli etablert. Praksisplasser og integrering i arbeidsmarked: Samarbeid med offentlig og privat sektor for å øke tilbudet om praksisplasser, etablere nettverk som gjør det lettere for ungdom å komme i jobb. “Bærekraftige jordbruksmetoder kan være så mangt. Hovedpoenget er at vi ikke må tilføres for mye kunstgjødsel, men heller bruke næringsstoffer som er fornybare og at det brukes lite sprøytemidler. Det er fullt mulig hvis man bruker lokale sorter som er tilpasset klimaet, dyrker planter som har gode egenskaper for hverandre ved siden av hverandre, har trær i nærheten av gårder for å holde på vannet i jorda og hindre erosjon og jobber på lag med insekter, larver, sopp og mikroorganismer i jorda. Kort sagt - bærekraftig jordbruk spiller på lag med det økosystemet dyra eller jordene er en del av.” Fra Spires nettsider

7

Delmål 3: Økt bevissthet om og styrking av ungdommers rettigheter
Ungdom er ofte ekskludert fra beslutningsprosesser, også når det berører dem selv. Mange kjenner ikke sine rettigheter. Mangel på informasjon om og kjennskap til grunnleggende rettigheter er spesielt utbredt blant jenter. Kjønnslemlestelse og tidlig ekteskap frarøver unge jenter kontroll over egen kropp og eget liv. Seksualitet og bruk av prevensjon er tabubelagte tema, og vanskeliggjør forebygging av HIV/AIDS, andre seksuelt overførbare sykdommer og tidlig graviditet. Tabubelagte tema må settes på dagsorden, og økt bevissthet om temaet, hos både jenter og gutter og deres familie, vil bidra til å redusere omfanget av dette. Det er også viktig at ungdom får egne møteplasser for å kunne organisere seg, diskutere og fremme sine egne krav. I Malawi vil programmet jobbe aktivt for å fremme ungdoms rettigheter gjennom opplysningsarbeid og påvirkning av lokale og sentrale myndigheter. Ungdommen vil selv utarbeide forslag og bidra med eksempler og utfordringer, og arbeide for å påvirke myndigheter i sine lokalsamfunn. Programmets partnere vil ta ungdommenes forslag med videre på andre arenaer og integrere ungdom i arbeidet med rettigheter på nasjonalt nivå. I Etiopia er det store begrensninger på rettighetsfremmende arbeid. Der vil diskusjonsgrupper hvor ungdom kan møtes for å snakke ut om felles utfordringer og mulige løsninger de selv kan ta fatt i være det viktigste tiltaket. Styrke jenters/unge kvinners rettigheter: Bevisstgjøring og opplæring i likestilling og kvinners rettigheter hos jenter og gutter. Kurs i ledelse, fremme unge kvinnelige rollemodeller og talskvinner. Organisere grupper og opprette diskusjonsfora mellom jenter for erfaringsutveksling om tema som berører dem (kropp, seksualitet, vold, karrieremuligheter, jenters rolle i samfunnet og i hjemmet) Ungdomsrettigheter og deltakelse: Organisering av ungdom, opplæring i rettigheter og påvirkningsarbeid. Etablere diskusjonsfora og møteplasser hvor ungdom kan diskutere utfordringer og løsninger. Vi skal særlig fokusere på rettighetene til unge mennesker med funksjonshemminger. Dette vil vi gjøre i samarbeid med andre organisasjoner som jobber spesielt med temaet. Unge kvinner kan! I Malawi vil vi etablere flere “Unge kvinner kan! klubber” (Young Women Can Do It). Erfaringer fra disse klubbene skal også brukes i Etiopia for å skape arenaer hvor jenter kan møtes i skolesammenheng.

Forventede resultater: • Jenter er organisert • Økt bevissthet og forståelse for jenters rettigheter • Ungdom setter dagsorden og påvirker lokale myndigheter • Lovbrudd, som kjønnslemlestelse og tidlig ekteskap anmeldes til myndigheter Forebygging av kjønnslemlestelse, og HIV/AIDS: Bev- • Redusert spredning av HIV/AIDS og tidlig graviditet isstgjøring og samarbeid med foreldre og lokale myndigheter for å redusere omfanget av kjønnslemlestelse og andre skadelige skikker. Opplæring i reproduktiv helse for å forebygge HIV/AIDS og graviditet i tidlig alder.
8

Delmål 4: Ungdom tar vare på miljøet
Miljø er et tema som engasjerer ungdom på landsbygda. De kjenner effektene av klimaendringer og miljøødeleggelser på kroppen. De er opptatt av natur, og ønsker å ta vare på naturressursene på en best mulig måte slik at det kommer framtidige generasjoner til gode. Miljø og klima er tema som motiverer ungdom til å organisere seg, og programmet vil bruke dette for å bygge en organisasjons- og deltakelseskultur hos ungdom. Aktiviteter og kampanjer for et bedre miljø, som treplanting, søppelrydding, rensing av elver og vannkilder, er synlige og har positiv effekt i lokalsamfunnene. De bidrar til å vise ungdoms kunnskap og skape økt tillit mellom ungdom og resten av befolkningen. Opprette miljøgrupper: Vi vil bruke skolenes områder for å skape muligheter til fritidsaktiviteter som er knyttet til miljø. Ungdom vil få opplæring i miljø og klima. Ungdom vil danne miljøgrupper hvor de selv planlegger og gjennomfører kampanjer og aktiviteter for miljøet i nærområder. Bevaring av naturressurser: Leirskoleordninger hvor ungdom lærer om naturen gjennom aktiv bruk. I Etiopia vil besteforeldregenerasjonen bidra på leirskoler for å gi ungdom bedre forståelse og kunnskap om tradisjoner og hvordan forfedrene har bevart naturen. Forventede resultater: • Ungdom er organisert i miljøklubber • Bedre miljø og forvaltning av naturressursene • Ungdom gjennomfører miljøkampanjer i lokalsamfunnene. Ungdom lærer om natur, kultur og gamle skikker Et av programmets partnere i Etiopia, MELCA, har utviklet en egen metode for å styrke ungdoms selvstendighet gjennom bevisstgjøring, miljøopplæring og aktiv deltakelse hos ungdom. SEGNI-modellen fokuserer på: • Leirskoler: Ungdom tilbringer 5 dager i naturen hvor de lærer å bli bedre kjent med de fantastiske ressursene skogen og naturområdene kan by på. På dagtid lærer de om mangfoldet i naturen og hvordan de best kan verne om dette, og på kveldstid er det kultur som står på programmet. Eldre personer i områdene rundt skogen er med på leirskolen og ungdom får høre og lære om tradisjoner og hvordan deres forfedre har tatt vare på naturressursene. • Aktiviteter på skolen: Praktiske aktiviteter som treplanting, og innsamling av ulike plante- og tresorter. Innlegg i skoleavis og skoleradio for å lære bort til andre elever. Debatter og dialog om natur og miljø. Metoden fokuserer også på økt kunnskap og bevisstgjøring om ungdoms rettigheter og hvordan ungdom kan være ressurspersoner i sine lokalsamfunn. • Feiringer og markering av tradisjonelle fest- og merkedager. Ungdom planlegger feiring av ulike merkedager. Dette motiverer mange ungdom til å delta, og de lærer mye underveis. Slik bidrar også ungdom til å bli mer synlig i lokalsamfunnene, og får de voksne til å se på ungdom som positive aktører.
9

UNGE KVINNER KAN!

TOLERANSE OG FORSTÅELSE PÅ TVERS AV GRENSER

Vi skal skape møteplasser for ungdom fra ulike regioner i Etiopia og Malawi. Å utveksle erfaringer bidrar til nye ideer, og ved å diskutere felles utfordringer og forslag til løsninger vil ungdom styrke sin gjennomslagskraft. Grupper av ungdommer, fra forskjellige regioner og distrikter i Malawi og Etiopia vil besøke hverandre i et planlagt utvekslingsprogram i hvert land. Programmet vil også sørge for erfaringsutveksling mellom ungdom fra Etiopia og Malawi.

I “Unge kvinner kan! klubbene” (Young Women Can Do It) får ungdom opplæring blant annet innen ledelse, organisasjonsarbeid, nettverks-bygging og i måter de kan påvirke lokale myndigheter. Klubbene etableres på skoler, men også i lokalsamfunn ellers fordi det er viktig at unge kvinner som ikke går på skole får muligheten til å delta i aktivitetene. Mer enn 50 “Unge Kvinner Kan!” klubber er nå etablert i Malawi. Klubbene og ungdomsorganisasjonen Network for Youth Development jobber med å få lokale myndigheter til å forstå viktigheten av at jenter og unge kvinner deltar aktivt i lokalsamfunnet. På den måten ønsker de å øke antall kvinner i styrer og utvalg som er med å ta avgjørelser.

10

Hvem skal programmet jobbe sammen med - målgrupper:
Programmet vil nå ut til om lag 34 000 ungdommer. Jenter fra landsbygda i Etiopia og Malawi i alderen 1319 år er programmets viktigste målgruppe. Omtrent to tredjedeler av ungdommene i programmet vil være jenter. Ungdommene vil ha ulik etnisk opprinnelse, språk og religion. Mange av aktivitetene er utformet spesielt med tanke på å styrke jenters deltakelse i samfunnet, spesielt i styrer og utvalg hvor beslutninger påvirkes og tas. Og å sikre jentenes tilgang på utdanning og yrkesfaglig opplæring. For å styrke jenters selvstendighet og rettigheter må også gutter endre sine holdninger. Derfor vil gutter i samme aldersgruppe og hele lokalsamfunn også være sentrale målgrupper for programmet. Selv om enkelte aktiviteter vil være spesielt rettet mot jenter, vil programmet sørge for at gutter er inkludert og får økt tilgang på grunnskoleutdanning, yrkesfaglig utdanning, jordbruksopplæring, og deltakelse i miljøgrupper, diskusjonsgrupper og påvirkningsprosesser. Det er også viktig at gutter og jenter jobber sammen for å skape forståelse for og vise likeverd i praksis. I tillegg er det viktig at jenter og gutter organiserer seg sammen for å bli enige om hvilke utfordringer de står overfor, og ikke minst, hvilke løsninger de ønsker å fremme. Slik står de sterkere når de kjemper for sine rettigheter.

Integrering av ungdom med funksjonshemminger og spesielt sårbare grupper Vi vil legge til rette for deltakelse i flere programaktiviteter, som skolegang og yrkesopplæring for ungdom med funksjonshemminger. Vi vil også jobbe med bevisstgjøring og økt toleranse for ungdom med funksjonshemming gjennom deltakelse i organisasjoner og miljøklubber.

Funksjonshemmedes rettigheter vil være en del av det rettighetsfremmede arbeidet ungdom i Malawi skal gjøre. I Etiopia vil dette være et tema i diskusjonsgruppene om ungdoms rettigheter. Erfaringsmessig vet vi at partnere Sårbar og utestengt ungdom: Enkelte er utestengt fra har begrenset kapasitet og kunnskap om dette temaet. Vi fellesskapet og samfunnet. Dette gjelder blant annet un- vil søke allianser med organisasjoner med mer erfaring fra gdom med funksjonshemming, unge med HIV/AIDS og arbeid med ungdom med funksjonshemming. Utviklingsunge mødre. Vi vil integrere disse i ulike programaktiv- fondet vil også benytte seg av erfaringer fra tidligere OD prosjekt, samt ODs nettverk i Norge, hvor det er organisasiteter. joner med spesifikk kompetanse på dette tema. Foreldre og familier vil også være en del av målgruppen. Holdningsendringer og økt bevissthet hos denne gruppen Unge mødre og annen ungdom som står utenfor utdanom skolegang og utdanning er spesielt viktig for å oppnå ningssystemet vil også integreres i programmet. Yrkesopplæring og ungt entreprenørskap er spesielt viktig for disse resultatene. gruppene. Unge mødre trenger spesiell tilrettelegging som Skoler, lærere og lokale myndigheter: For å oppnå resul- tilbud av barnepass og holdningsendringer hos ektemenn tater må lærernes og lokale myndigheters holdninger og og øvrig familie. Vi vil gjøre det mulig for dem å delta i dissyn på ungdom bedres. Derfor vil de være en del av mål- kusjonsgrupper og rettighetsfremmende arbeid. Opplysgruppen i holdningsendrende aktiviteter, spesielt aktiv- ning om risikoen knyttet til kjønnslemlestelse er spesielt iteter som fokuserer på reduksjon av vold og overgrep mot viktig for unge foreldre. Mange unge mødre vil også kunne delta i miljøaktiviteter og jordbruksopplæring. unge jenter.
11

Hvor programmet skal gjennomføres:
Etiopia og Malawi er blant de fattigste landene i verden. I begge landene er ungdom oversett og de får ikke delta aktivt når beslutninger som angår deres framtid blir tatt. Situasjonen er spesielt vanskelig for unge jenter, som ofte står bakerst i køen til utdanning, helse og jobb. Etiopia ligger på nest siste plass av UNESCOs “Education for All” liste over utdanningsnivå. Fire av fem jenter begynner i første klasse, men bare under halvparten av dem går videre til ungdomsskolen. Andelen gutter som går videre til ungdomsskole er høyere.. Bare 18% av etiopiske kvinner kan lese og skrive. Til sammenligning kan 42% av etiopiske menn lese og skrive. For mange jenter er hverdagen tøff. Jenter hjelper til hjemme, og må ofte gå i timesvis i steikende sol for å hente vann og ved. De hjelper også til med å passe geiter og kyr, matlaging og pass av småsøsken. Fritid er ukjent for de fleste. Halvparten av etiopiske jenter er gift før de fyller 17 år, noen giftes bort før de når tenårene. Dette setter store begrensinger for jenters utsikter til å ta videregående utdanning eller skaffe seg en jobb, og muligheten til å ha kontroll og styring over sitt eget liv og egen framtid. Kjønnslemlestelse av jenter er utbredt. Det er ulike grader av kjønnslemlestelse, de mest alvorlige er veldig smertefulle og skadelige, og påfører jenter stor risiko for sykdom og sterke smerter når de må på do eller menstruerer. Dette er en av de alvorligste formene for overgrep mot jenter. I tillegg utsettes særlig jenter for vold i hjemmet, når de går på skolen eller henter vann og ved. Etiopia: Etiopia er et folkerikt og mangfoldig land. Med 84 millioner innbyggere er det Afrikas nest største land målt i folketall. Etiopia er det eneste landet i Afrika som aldri ble kolonisert. Men det bærer preg av lange perioder med diktatur og miltærregimer, og det var først i 1995 at demokratiske valg ble innført. Men til tross for valg har ikke Etiopia beveget seg i en retning med styrking av demokratiet og et åpnere samfunn. Den sittende regjeringen har blitt kritisert for å stramme inn rommet til opposisjonen, begrense ytringsfrihet og for å ha en autoritær lederstil. Malawi ligger sør-øst i Afrika. Det er et lite, men langstrakt land. Befolkningen kommer fra ulike etniske grupper og snakker ulike språk. Malawi ble en selvstendig stat i 1964 etter å ha vært under britisk styre som koloni. I de første tretti årene etter uavhengigheten var landet en etparti-stat ledet av en og samme president. Først i 1994 ble demokrati innført i Malawi. I dag er Malawi et av få land i Afrika, og verden, som har en kvinnelig president.

Omtrent 85% av landets 15 millioner innbyggere bor på landsbygda. Landet er helt avhengig av jordbruk, og de aller fleste som bor på landsbygda deltar aktiv i jordDe siste årene har Etiopia hatt sterk økonomisk vekst. Det bruk og husdyrhold. Noen livnærer seg ved hjelp av arhar også vært positive sosiale endringer, men fattigdom- beid på tobakks- og teplantasjene, men de aller fleste er men er fortsatt enorm. I mange områder er det kronisk småbønder som dyrker mat til eget og familiens forbruk. matmangel, og tørke rammer landet hyppig. I flere om- Nesten halvparten av befolkningen har mindre enn en råder, som Somali og Amhara regionene, er det vanskelig dollar (seks kroner) å rutte med om dagen. å drive jordbruk. Mange familier livnærer seg gjennom husdyrhold, og enkel matproduksjon på små jordlapper. Over halvparten av Malawis befolkning er under 18 år. Fire av fem jenter på landsbygda fullfører ikke barnesko12

len, og bare 9% av alle jenter går ut av ungdomsskolen. Selv om tallene for gutters utdanning også er lave, er det ca. dobbelt så mange gutter som går ut av ungdomsskolen som jenter. Unge jenter i Malawi, i alderen 13-19 år, jobber i gjennomsnitt 15-25 timer i uka med å lage mat, hente vann og ved, passe søsken og å vaske. Guttene jobber i snitt 1-10 timer. I tillegg hjelper både gutter og jenter foreldrene med jordbruk, fra bearbeiding av jorda med hakker, til såing, luking og innhøsting.

Nord (Mzimba, Rumphi og Nkhata Bay

Nesten én av ti jenter i alderen 15-24 år er smittet av HIV. Jenter er mye mer utsatt enn gutter. På grunn av forskjeller på kvinne- og mannskroppen er smittefaren større for jenter enn for gutter ved heteroseksuelt samleie. Jenter og kvinner er ofte økonomisk og sosialt underordnet menn noe som gjør det vanskelig for jenter å si nei. I tillegg er det i noen miljøer menn som tror at samleie med jenter som ikke har hatt sex før helbreder HIV. I likhet med Etiopia blir mange jenter på landsbygda gift i tidlig alder, og sikre at flest mulig ungdom får fullført utdanning og delfår sitt første barn lenge før de fyller 18 år tatt i de ulike aktivitetene ellers. For å redusere risikoen vil vi jobbe i områder hvor partnerne allerede er etablert Prosjektområder: og har tillitt fra lokalsamfunnene. Særlig i begynnelsen Etiopia vil tett kontakt mellom partnerorganisasjonene og familiene være viktig, og god informasjon om programmet og I Etiopia skal vi jobbe i tre regioner: Oromia, Amhara og målene er sentralt gjennom hele programperioden. Somali. De tre regionene har ulik etnisk bakgrunn, språk og religion. Utfordrende klima, særlig i form av ekstremvær, kan Ahmara påvirke resultatene. Uventet tørke eller flom og store nedbørsmengder kan blant annet skade avlingen i skolehagene og forsinke aktiviteter i jordbruksutdanningen.
Oroma

Sentrale del (Dowa, Ntchisi og Lilongwe)

Somali

Den politiske situasjonen i begge land er ganske stabil og tilsynelatende rolig. Det er imidlertid mye usikkerhet knyttet til valget i Etiopia i 2015, og politisk uro før, under og i kjølvannet av valget kan vanskeliggjøre gjennomføringen av noen aktiviteter. Somaliregionen i Etiopia er per i dag rolig og et trygt område. Men hvis konflikten i Somalia eskalerer og nærmer seg grensen til Etiopia kan dette påvirke sikkerhetssituasjonen i Somaliregionen.

Malawi:

I Malawi skal vi jobbe i den nordlige og den sentrale delen av landet. I nord vil programmet dekke distriktene Redusert rom for påvirkningsarbeid og rettighetsfremMzimba, Rumphi og Nhkata Bay. I den sentrale delen vil mende arbeid i Etiopia er en risiko for oppnåelse av vi jobbe i distrkitene Dowa, Ntchisi og Lilongwe. Her er delmål 3. det også folkegrupper med ulik etnisk bakgrunn og språk. På grunn av manglende utenlandsk valuta i den maRisikofaktorer: lawiske statskassa er det av og til over lengre perioder ikke Det er vanskelig og tidkrevende å endre holdninger. En drivstoff å oppdrive i landet. Dette kan forsinke arbeidet risiko er at vi ikke lykkes i å endre foreldres, skolenes og når det påvirker nødvendig transport ut til målgruppene lokale myndigheters holdninger tilstrekkelig til å kunne for dem som jobber med programmet.
13

Om Utviklingsfondet

Utviklingsfondet er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for et bærekraftig landbruk for å utrydde sult og fattigdom. På denne måten bidrar vi til at fattige familier på landsbygda får en bedre hverdag. Vi har drevet med utviklingsarbeid i over 35 år og er partipolitisk og religiøst nøytrale. Vi kjemper for mer rettferdighet for de som har aller minst. Løsningene til fattigdom finnes ofte hos de fattige selv, og vi jobber side om side med dem for å finne og fremme disse løsningene. Vi jobber for at fattige fra landsbygda, og da særlig kvinner og ungdom, skal få mulighet til å delta og påvirke samfunnsendringer og beslutninger som berører dem. Utviklingsfondet samarbeider tett med lokale organisasjoner som kjenner forholdene, finner løsninger og set14

ter i gang tiltak sammen med de fattige selv. Solidaritet, mangfold, rettferdighet og deltakelse er verdier som er styrende for alt samarbeid og tiltak vi setter i gang. For at prosjektene skal gi resultater som varer er det viktig at målgruppene er aktive deltakere i hele prosessen, og at de ulike gruppenes kunnskap og erfaringer verdsettes og styrkes. Organisering og deltakelse er grunnleggende i arbeidet vårt. Dette er grunnleggende for varige samfunnsendringer. Vi jobber for å styrke lokale organisasjoner og for at grupper som historisk har hatt liten påvirkning på beslutninger som berører deres liv, skal bli hørt og være med å forme samfunnet de lever i. Utviklingsfondet tror på lokale løsninger. Samtidig er det viktig å påvirke og endre urettferdige forhold som innvirker negativt på fattiges livsvilkår, rettigheter og muligheter.. Derfor engasjerer Utviklingsfondet seg også i internasjonale spørsmål.

Ungdom i fokus – Utviklingsfondets erfaring og kompetanse på arbeid med ungdom
Varige samfunnsendringer kan ikke oppnås hvis ikke yngre generasjoner er med. Derfor er ungdom en viktig målgruppe for Utviklingsfondet. Vi tror på de unges kapasitet og evner. Vi ønsker å ha med ungdom og lære av deres ønsker om nytenkning, og vi vil høre på deres forslag til alternative løsninger. Vi mener at ingen land i verden har råd til ikke å benytte den enorme ressursen ungdommene er for samfunnet. Vi jobber derfor sammen med ungdom for å øke deres deltagelse og styrke deres mulighet til å være med å bestemme i utviklingsprosesser. Vi har i flere år jobbet med et program for jenter og unge kvinner i Malawi. Det aller viktigste vi har lært fra dette er hvor mye stå-på-vilje jenter har. Vi har også lært mye om hvordan vi kan jobbe for å inkludere jenter og kvinner, spesielt med hensyn til å bygge tillitt hos jentene og foreldrene. I Etiopia har alle partnerorganisasjonene våre ulike program for ungdom som en del av arbeidet sitt. Sammen har ungdom, partnere og Utviklingsfondet diskutert og kommet fram til tema og fokuset i denne søknaden. Utviklingsfondet har svært positive erfaringer fra tidligere OD-program. Siden vårt første OD-program i 1992, har vi bygget og utviklet kompetanse på å jobbe med ungdom. Erfaringene fra de to siste programmene (Sri Lanka 2003 og Mellom-Amerika 2007) har styrket vår overbevisning om hvor viktig og motiverende dette arbeidet er. Gjennom både OD-programmene og andre prosjekter med ungdom, har vi lært mye om hvilke faktorer som motiverer og muliggjør ungdomsdeltakelse og engasjement. Vi har møtt utfordringer som har bidratt til nytenkning og utvikling av nye arbeidsmetoder. Å endre samfunnets innstilling til ungdoms deltakelse og påvirkningsmuligheter der ungdoms rettigheter står svakt og ungdoms betydning er nedvurdert, tar tid. Å bygge selvtillit og endre holdninger og handlingsmønster krever tålmodighet. Men vi vet at det går an. I Mellom-Amerika er ungdom nå med på å bestemme hvordan lokalsamfunnet deres skal være. De får gjennomslag for forslag som gir ungdom fritidsaktiviteter og større muligheter. Ungdom driver egne bedrifter. De tar vare på naturressursene og er positive endringsaktører og ledere. Og de driver lokale solidaritetskampanjer inspirert av OD for å gi andre ungdom nye muligheter. Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, er et konkret resultat av OD 2003. Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser, og ønsker å se de store sammenhengene bak det som skaper urettferdighet. Derfor har Spire blant annet fokus på miljø og det å sikre at folk har nok mat. De påvirker politikere i Norge og internasjonalt for å skape endring. Spire samarbeider med ungdom i andre land og driver informasjonsarbeid for å inspirere norsk ungdom til handling. Spire har lært Utviklingsfondet mye om hvordan norsk ungdom engasjeres, og ikke minst om hvilken ressurs de er for arbeidet vi alle samler oss om. Ungdomsorganisasjonen har vært med i planlegging og utforming av programmet, og vil være en viktig ressurs under kampanjen og gjennomføringen av programmet. Spire har i flere år samarbeidet med ungdom i Malawi, og vi vil bygge videre på dette samarbeidet og ønsker å utvide det til Etiopia.

Utveksling og samarbeid mellom norske og malawiske ungdom
Gjennom nettverksbygging, politisk påvirkning og kapasitetsbygging jobber Network for Youth Development (NfYD) for unge menneskers rettigheter både i Malawi og internasjonalt. NfYD og Spire har samarbeidet med siden 2005 og har gjennomført flere prosjekter sammen. Vårt siste samarbeidsprosjekt fant sted i Malawi sommeren 2013. Hit kom ungdom fra Spire, ungdom fra nettverket til NfYD i Malawi samt ungdom fra vår felles partner Youth Environment Network Zambia. Tema for møtet var hvordan ungdom kan bidra for å sikre en bærekraftig utvikling. Ungdommene kom sammen for å diskutere begrepet bærekraftig utvikling, og for å utveksle erfaringer med og kunnskap om kampanjearbeid.

Møtte ministeren: Lizzie fra Zambia møtte utviklingsminister Heikki Holmås våren 2013. 15

Kampanje og infoarbeid
Utvikling handler også om hva vi i Norge gjør og tenker. Derfor står informasjonsarbeid og folkeopplysning i Norge sentralt i Utviklingsfondets arbeid. Solid erfaring fra solidaritets- og utviklingsarbeid har gitt oss viktig kunnskap som vi har et ansvar for å dele. Ikke minst er det viktig for oss at stemmer fra Sør får en plass i den offentlige debatten både i Norge og i verden for øvrig. Gjennom våre samarbeidspartnere har vi en unik mulighet til å bidra til at det skjer. Vi har en samarbeidsavtale med NORAD om opplysningsstøtte. Et nytt samarbeid med Operasjon Dagsverk vil være et viktig og forsterket middel på vei mot vårt felles mål om å skape endring – i Nord og Sør. Erfaring fra tidligere OD-kampanjer gir oss mye å spille videre på. Vi kjenner godt til ODs arbeidsmetoder, og har mye å bidra med inn i informasjonskampanjen og Internasjonal Uke. Spire vil også være med på kampanjearbeidet. Som ungdomsorganisasjon, vet Spire hva som engasjerer ungdom og hvordan henvende seg til denne målgruppen. Både Spire og Utviklingsfondet har lang og variert erfaring med kampanjearbeid, og vi har et stort nedslagsfelt i ulike medier. Fra tidligere vet vi at et samarbeid med OD er motiverende og samlende for oss som organisasjon, og hele staben ønsker å trå skikkelig til for å skape en spennende og viktig informasjonskampanje. Et OD-program som fokuserer på en situasjon som er grunnleggende urettferdig og feil gir mange muligheter for en informasjonskampanje. Gjennom det eksisterende arbeidet til Utviklingsfondet og partnerne, har vi et nettverk av jenter og unge kvinner som selv har gått fra å ikke ha framtidsmuligheter til å bli positive rollemodeller som jobber for endring. Både i Malawi og Etiopia er det mange jente, og gutter, som kan bidra til å belyse situasjonen og vise hvordan tiltak som er integrert i denne søknaden kan endre deres liv og gi dem tro på en bedre framtid. Årsakene til urettferdig fordeling av muligheter og de store forskjellene mellom gutter og jenter er mange. Det er også mange stigmatiserende holdninger som er knyttet til dette temaet. Dette gjør det også utfordrende å belyse og jobbe med dette temaet. For norsk ungdom kan likestilling være et fjernt tema, kanskje nettopp fordi vi har kommet så langt på dette området. Men det er mange situasjoner norsk ungdom kan kjenne seg igjen i. Det kan
16

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

spenne fra usikkerheten mange norske jenter føler når de går hjem alene, eller usikkerhet knyttet til valg av utdanning. Mange føler også presset fra kravene samfunnet setter, og selv om situasjonen er ulik dreier også dette seg om følelsen av å kunne ta egne valg og bestemme over eget liv. Det er mange mulige innfallsvinkler til en informasjonskampanje knyttet til dette temaet. Av erfaring vet vi at det er viktig å knytte kampanjen opp mot situasjoner som norsk ungdom kjenner seg igjen i og som de kan identifisere seg med. Urettferdighet engasjerer til innsats, og vi er sikre på at dette temaet kan engasjere norsk ungdom til å gjøre et løft for andre.

Organisering av programmet
Utviklingsfondets rolle og merverdi
Utviklingsfondets viktigste merverdi er bygget på våre erfaringer fra tidligere OD-program og arbeid med ungdom. Vi har kompetanse og erfaring fra å koordinere sterke og helhetlige OD- program, og vil bruke dette i utformingen og oppfølgingen av et nytt program. Vi har både norske og lokalt ansatte i Etiopia og Malawi som kjenner svært godt til forholdene og utfordringene. På kontoret i Oslo har vi også ansatte med spisskompetanse på kjønn og likestilling, samt arbeid med ungdom. Utviklingsfondet vil kunne tilføre kunnskap og kompetanse for å styrke programmet innenfor flere områder. De viktigste er: Deltakelse av ungdom i alle ledd: Her har vi gode erfaringer fra bl.a. OD 2007 i Mellom- Amerika. Vi vil være en pådriver for at ungdoms kunnskap og evner blir verdsatt, skape møteplasser og rom for ungdoms deltakelse, og for at ungdom skal få økende innflytelse over beslutninger som angår programmet. Spesielt viktig er det at ungdom er aktivt involvert i utvikling av langtidsplanen. Utviklingsfondet har gode metoder for å sikre deltakelse av ungdom og andre målgrupper i planlegging og oppfølging. med spesielle behov eller utfordringer, blir aktivt integrert i programmet. Kjønn og likestilling: Utviklingsfondet har de siste årene økt egen kompetanse om dette temaet, og vil benytte dette for å sikre at programmet setter likestilling i fokus, og tar tilstrekkelig hensyn til jenters utfordringer og styrker når planer utarbeides. I samarbeid med en av de aktuelle partnerne i Etiopia jobber vi med utvikling av metoder og styrking av de øvrige partnernes kompetanse på dette området, og vi vil fortsette å jobbe aktivt med dette. Inspirasjon til videre solidaritet: Utviklingsfondet vil jobbe for at ODs solidaritetsånd blir videreført i prosjektene. OD inspirerer ungdom, erfaringene fra OD 2007 i Mellom–Amerika hvor ungdommene gjennomfører egne OD-kampanjer i sine lokalsamfunn har motivert oss og vi vil ta med dette videre.

Deling av erfaringer: Partnerne og ungdommen i programmet vil ha viktig kunnskap om de ulike delene som satsningen skal resultere i. Utviklingsfondet vil jobbe for erfaringsdeling mellom både ungdom og partnere i Etiopia og Malawi under hele perioden. Vi vil benytte de Bygge videre på eksisterende engasjement og kunnskap: ulike aktørenes styrker på tvers for opplæring av hveranUngdom, partnere og Utviklingsfondet brenner etter å dre for å sikre best mulig oppnåelse av målet. Erfaringer bygge videre på det de har lært. Det er mange jenter som og kunnskap fra arbeid med ungdom i andre land, særlig er motiverte for å jobbe for at flere får de mulighetene Mellom Amerika, vil også bli tilført programmet. de har fått gjennom program som Young Women Can Do It og andre tiltak. Programmet bygger videre på tiltak Forsterket effekt: Gjennom våre partnere, jobber Utsom gir effekt. Partnerne har erfaringer og ekspertise fra viklingsfondet allerede i programområdene som er akbåde tema og programområdene, og har opparbeidet seg tuelle for denne satsningen. Vi har spisskompetanse og tillit i lokalsamfunnene. Lokal forankring og eierskap er lang erfaring fra samfunnsutvikling. Tiltakene i dette avgjørende for gode resultater, også etter OD. programmet vil ikke være isolerte enkelttiltak, og effekten forsterkes gjennom det øvrige arbeidet vi støtter. Inkludering av mennesker med funksjonshemminger og andre grupper med spesielle behov: Dette er ut- Resultatbasert prosjektoppfølging: Utviklingsfondet vil fordrende og krevende, men erfaringer viser at det er jobbe kontinuerlig med de lokale partnerorganisasjonene mulig. Utviklingsfondet vil overføre erfaringer og me- og bidra med opplæring i resultatbasert prosjektoppfølgtoder fra egne og andres prosjekter, og være pådriver for ing for å styrke programet at ungdom med funksjonshemming, eller andre grupper

17

Organisering av arbeidet og fordeling av ansvar mellom Utviklingsfondet og partnere
Utviklingsfondet vil ha hovedansvaret for at programmets mål blir oppfylt. Vi vil benytte våre eksisterende rutiner for koordinering og oppfølging, og ha tett kontakt med partnerorganisasjonene gjennom hele perioden. Programmet vil gå inn i våre eksisterende landprogram i Etiopia og Malawi. Utviklingsfondet har landkontor i begge disse landene, og landkontorene vil stå for den daglige kontakten og oppfølgingen med partnerne. Nærheten til prosjektområdene vil gjøre det mulig med jevnlige besøk i områdene og nært samarbeid med partnere. Utviklingsfondet gjennomfører ikke prosjekter selv, men jobber gjennom lokale organisasjoner. I Malawi og Etiopia vil det opprettes en prosjektkoordineringsgruppe, hvor representanter for ungdommene og alle partnerne deltar. I hvert land vil det ansettes en nasjonal programkoordinator som vil arbeide og ha kontor hos en av partnerne. Den nasjonale programkoordinatoren vil sørge for god koordinering av aktivitetene og mellom de ulike partnerne.

Utviklingsfondets vil ha det overordnete ansvaret for oppfølgingen, slik som å samle og dele erfaringer fra og mellom begge land. Utviklingsfondet vil ha ansvar for gjennomgang av årsplaner, budsjett, skriftlige rapporter og regnskap fra partnerne, samt rapportering og kontakt med OD i Norge.

Nasjonale og lokale myndigheters rolle
Både i Malawi og Etiopia vil programmet samarbeide med det offentlige utdanningssystemet. Samarbeidet vil i hovedsak skje på lokalt nivå og med skoler i lokalsamfunnene. For yrkesopplæring vil vi i størst mulig grad benytte oss av offentlige godkjente yrkesopplæringstilbud. All grunnskole, praktisk og videregående utdanning som tilbys ungdom gjennom programmet vil være offentlig godkjent. Vi vil jobbe for at skolene og utdanningsmyndighetene selv overtar mange av aktivitetene som programmet vil gjennomføre. Tiltakene for å sikre økt tilgang på utdanning for jenter vil gi en langtids effekt i form av økt bevissthet og forståelse rundt jenter og gutters utfordringer hos skolens ledelse og lærerne.
18

Vi vil også samarbeide med helsesystemet på lokalt plan. Kjønnslemlestelse er forbudt i Etiopia, og både lokale helseinstitusjoner og andre myndigheter er viktige allierte i dette arbeidet. Lokale helsestasjoner og myndigheter er også viktig for forebygging av HIV/AIDS og andre seksuelle overførbare sykdommer og tidlig graviditet. I påvirkningsarbeidet vil vi samarbeide med lokale og nasjonale myndigheter. Vi vil jobbe aktivt for at deler av programmet blir inkludert i lokale og nasjonale planer, i den grad den nasjonale konteksten tillater det. I Malawi vil vi fortsette arbeidet med bærekraftig jordbruk, klimatilpasning og biologisk mangfold som en del av undervisningen.

Programmets samarbeidspartnere:
Utviklingsfondet har valgt å samarbeide med 4 lokale organisasjoner i hvert av de to programlandene. Alle organisasjonene er allerede samarbeidspartnere i landprogrammene, og er organisasjoner vi vet har kunnskap og vilje til å stå på og jobbe for gode og varige resultater. Etiopia: Women Support Association (WSA): Utviklingsfondet har samarbeidet med WSA siden 2012. WSA jobber med organisering av kvinner og styrking av deres rettigheter. De jobber med ungdom og har blant annet erfaring med forebygging av kjønnslemlestelse. WSA vil være en viktig ressurs for programmet og styrke de øvrige partnernes kompetanse på likestillingsarbeid. Movement for Ecological Learning and Community Action (MELCA): Utviklingsfondet har jobbet sammen med MELCA i mange år. MELCA fokuserer på miljø og naturvern, og knytter dette direkte til arbeid og organi- Farmers Forum for Trade & Social Justice (FAsering i lokalsamfunnene. MELCA har lang erfaring med FOTRAJ): Utviklingsfondet startet samarbeidet med FAFOTRAJ i år. FAFOTRAJ har sin styrke i likestillingså arbeide med ungdom og utdanning. og ungdomsarbeid, med hovedfokus på opplæring innen Pastoralist Welfare Organisation (PWO): PWO er yrkesfag, det å bli entreprenører og det å stimulere til å mangeårig partner med Utviklingsfondet. PWO har lang drive små forretninger som har livets rett. FAFOTRAJ erfaring med arbeid med ungdom og organisering av un- har den kompetansen som trengs for å gi ungdom mugdomsklubber, forebygging av kjønnslemlestelse, HIV/ lighet til å komme seg ut i arbeid, enten gjennom yrkesfag eller ved å starte egne, små bedrifter. AIDS og miljøarbeid. Association for Sustainable Development Alternative (ASDA): ASDA har vært Utviklingsfondets samarbeidspartner siden 2012. ASDA jobber med bærekraftig bruk av naturressurser og landbruk. De jobber også med likestilling og organisering av kvinner, og spesielle tiltak rettet mot HIV smittede. ASDA har arbeidet mye med miljøgrupper på skoler. Malawi: Network for Youth and Development (NfYD): NfYD har vært partner med Utviklingsfondet i 5-6 år og har fokus på ungdomsarbeid generelt og etablering av «Young Women Can Do It» klubber spesielt. NfYD er også engasjert i miljøarbeid blant ungdom i Malawi. NfYD vil være en viktig partner i OD fordi de kjenner til ungdoms utfordringer og har lang erfaring med arbeid med ungdom, klima og likestilling. Center for Policy and Advocacy (CEPA): CEPA har vært partner med Utviklingsfondet siden 2007. Deres spesialitet er arbeid med lovverk, styresett og hvordan vi skal forklare for regjering og parlament hvilke hindringer f.eks. ungdom og kvinner møter i dagens Malawi. Arbeid med opplysning, lover og rettigheter er viktig for at ungdom skal ha mulighet til å gjøre seg mer synlige i det malawiske samfunnet. Biodiversity Conservation Initiative (BCI): BCI ble partner med Utviklingsfondet i oktober 2012. BCI har sin styrke innen bevaring og utvikling av lokale grønnsaker, frukt og kornsorter. I OD vil BCI ha en rolle i skolematdelen av programmet. Tanken er at BCI, sammen med den enkelte skole, skal promotere dyrking av matplanter i / ved skolens område slik at dette kan brukes til å tilberede et måltid mat pr dag for elevene.
19

Økonomi
Totalbudsjett per delmål
Tiltak Delmål 1: Flere jenter fullfører grunnskolen Delmål 2: Jenter har yrkesfaglig utdanning Delmål 3: Økt bevissthet om og styrking av ungdommers rettigheter Delmål 4: Ungdom er organisert i miljøklubber Kapasitetsbygging og samarbeid med partnere Administrative kostnader Totalt over 5 år Budsjett i NOK 6 500 000 8 000 000 2 500 000 6 600 000 3 000 000 1 400 000 28 000 000

Totalbudsjett per partner
Navn på partner Association for Sustainable Development Alternative Biodiversity Conservation Initiative Center for Policy and Advocacy Farmers Forum for Trade & Social Justice Movement for Ecological Learning and Community Action Network for Youth and Development Pastoralist Welfare Organisation Women Support Association Kostnadder administrert av Utviklingsfondet Totalt Budsjett i NOK 2 600 000 3 200 000 2 200 000 4 300 000 3 900 000 2 200 000 2 600 000 2 600 000 4 400 000 28 000 000

Rutiner for oppfølging av det økonomiske samarbeidet Utviklingsfondet har gode faste rutinger for økonomisk oppfølging av alle våre prosjekter. På kontorene våre i Etiopia og Malawi har vi ansatte som er ansvarlig for oppfølging av regnskap og rapporter. Disse jobber også sammen med de lokale partnerne for å sikre felles forståelse av budsjett- og regnskapsrutiner. Utviklingsfondet bistår partnerne med tilrettelegging, retningslinjer og systemer der det er behov. Både på landkontorene og i Oslo, har vi rutiner for opplæring i antikorrupsjon for ansatte og partnere. Vi har utarbeidet rutiner for varsling og håndtering av korrupsjonsmistanker som vi deler med våre partnere. En bindende kontrakt for bruk av midlene blir inngått med alle partnere hvert år. Kontrakten inneholder kriterier for bruk av midler og for rapportering av eventuelt mislighold. Disse er på forhånd delt og diskutert med
20

partnerne. Alle prosjektregnskap blir revidert av lokal revisor og deretter av revisor i Norge. Det er Utviklingsfondet som identifiserer og skriver kontrakt med lokal revisor. I Norge er det årsmøtet, Utviklingsfondets øverste organ, som velger revisor. Våre ansatte på landkontorene har jevnlig kontakt med revisor, og våre krav til revisjon er i tråd med internasjonale standarder. Vi går gjennom revisjonsberetningene med lokale partnerne. Eventuelle oppfølgingstiltak etter anbefalinger fra revisor blir planlagt i felleskap med partnerne og fulgt opp av våre ansatte. Ved mistanke om mislighold av midler vil Utviklingsfondet følge sine faste retningslinjer. Disse innebærer grundig gjennomgang av regnskap og alle bilag, om nødvendig med hjelp av ekstern ekspertise. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt, og alvorlige misligheter kan føre til umiddelbart opphør av samarbeidet.