ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ

Β΄ ΙYKEIOY

ΞΝ΢ΙΗΝΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ
ΘΑΙΑΪΡΕΗΓΝ΢ ΦΟΝΠΩ

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛ΢ΚΝ……………………………………………………...
ΡΚΖΚΑ………………………………………………………………………
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ………………………………….………………………….
Α. ΘΔΗΚΔΛΝ
[1] Εἰ κὴ ζπλῄδε, ὦ βνπιή, ηνῖο θαηεγόξνηο βνπινκέλνηο ἐθ παληὸο ηξόπνπ θαθῶο ἐκὲ πνηεῖλ,
πνιιὴλ ἂλ αὐηνῖο ράξηλ εἶρνλ ηαύηεο η῅ο θαηεγνξίαο· ἡγνῦκαη γὰξ ηνῖο ἀδίθσο δηαβεβιεκέλνηο ηνύηνπο
εἶλαη κεγίζησλ ἀγαζῶλ αἰηίνπο, νἵηηλεο ἂλ αὐηνὺο ἀλαγθάδσζηλ εἰο ἔιεγρνλ ηῶλ αὐηνῖο βεβησκέλσλ
θαηαζη῅λαη.
[2] ἐγὼ γὰξ νὕησ ζθόδξα ἐκαπηῷ πηζηεύσ, ὥζη' ἐιπίδσ θαὶ εἴ ηηο πξόο κε ηπγράλεη ἀεδῶο ἢ
θαθῶο δηαθείκελνο, ἐπεηδὰλ ἐκνῦ ιέγνληνο ἀθνύζῃ πεξὶ ηῶλ πεπξαγκέλσλ, κεηακειήζεηλ αὐηῷ θαὶ
πνιὺ βειηίσ κε εἰο ηὸλ ινηπὸλ ρξόλνλ ἡγήζεζζαη.
[3] ἀμηῶ δέ, ὦ βνπιή, ἐὰλ κὲλ ηνῦην κόλνλ ὑκῖλ ἐπηδείμσ, ὡο εὔλνπο εἰκὶ ηνῖο θαζεζηεθόζη
πξάγκαζη θαὶ ὡο ἠλάγθαζκαη ηῶλ αὐηῶλ θηλδύλσλ κεηέρεηλ ὑκῖλ, κεδέλ πώ κνη πιένλ εἶλαη. ἐὰλ δὲ
θαίλσκαη θαὶ ηὰ ἄιια κεηξίσο βεβησθὼο θαὶ πνιὺ παξὰ ηὴλ δόμαλ θαὶ παξὰ ηνὺο ιόγνπο ηνὺο ηῶλ
ἐρζξῶλ, δένκαη ὑκῶλ ἐκὲ κὲλ δνθηκάδεηλ, ηνύηνπο δὲ ἡγεῖζζαη ρείξνπο εἶλαη. πξῶηνλ δὲ ἀπνδείμσ ὡο
νὐθ ἵππεπνλ νὔη' ἐπεδήκνπλ ἐπὶ ηῶλ ηξηάθνληα, νὐδὲ κεηέζρνλ η῅ο ηόηε πνιηηείαο.
Β. ΔΟΩΡΖΠΔΗΠ
1. Από ην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη λα κεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην ηκήκα: “ἐγὼ γὰξ νὕησ
ζθόδξα ... η῅ο ηόηε πνιηηείαο ”.
Μνλάδεο 10
2. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ελαληίνλ ηνπ Μαληηζένπ θαηεγνξεηήξην, ζύκθσλα κε ηα
δεδνκέλα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ θεηκέλνπ;
Μνλάδεο 10
3. Να ππνδείμεηε ηηο εθθξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο νπνίεο ν Μαληίζενο ραξαθηεξίδεη ην ήζνο ησλ
αληηπάισλ ηνπ θαη απηέο κε ηηο νπνίεο πξνβάιιεη ην δηθό ηνπ ήζνο.
Μνλάδεο 10
4. Να αλαθέξεηαη δύν ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ όπνπ εληνπίδνπκε εύλνηα θαη άιια δύν όπνπ εληνπίδνπκε
επκάζεηα.
Μνλάδεο 10
5. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο έληερλεο πίζηεηο θαη λα αλαπηύμεηε δύν απ’ απηέο.
Μνλάδεο 10
6. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο ιέμεηο πνπ ζαο δίλνληαη παξαθάησ. Δίπια ζε θαζεκηά από
απηέο, λα γξάςεηε κία άιιε ιέμε, εηπκνινγηθώο ζπγγελή, από ην αξραίν θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη:
ζσνείδηζη, ηγεμόνας, διάβολος, εσηστία, βίος.
Μνλάδεο 10

Να γξάςεηε ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ.α. ΘΔΗΚΔΛΝ: Oὔθνπλ ραιεπὸλ γλῶλαη͵ ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί͵ ὅηη νὐ πεξὶ πνιηηείαο εἰζὶλ αἱ πξὸο ἀιιήινπο δηαθνξαί͵ ἀιιὰ πεξὶ ηῶλ ἰδίᾳ ζπκθεξόλησλ ἑκάζηῳ. Μνλάδεο 5 Μνλάδεο 5 Μνλάδεο 5 3. Δήκνπ Καηαιύζεσο Απνινγία 10-11 Β. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη: ὦ ἄνδρες: θιεηηθή εληθνύ πολιηείας: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ἑκάζηῳ: ε ίδηα πηώζε ζην ζειπθό γέλνο κρίζιν: δνηηθή πιεζπληηθνύ αὑηοῖς: γεληθή εληθνύ ζην νπδέηεξν γέλνο 2. Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη: γνῶναι: β΄εληθό ππνηαθηηθήο ζην ρξόλν πνπ βξίζθεηαη ζκοποῦνηας: α΄ πιεζπληηθό επθηηθήο ίδηνπ ρξόλνπ δεδωκόηες: γ' εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο ελεζηώηα ζηε θσλή πνπ βξίζθεηαη. ἐγὼ ηνίλπλ ἡγνῦκαη͵ ὅζνη κὲλ ἐν ηῇ δημοκραηίᾳ ἄηηκνη ἦζαλ ἢ ηῶν ὄνηων ἀπεζηεξεκέλνη ἢ ἄιιῃ ηηλὶ ζπκθνξᾷ ηνηαύηῃ θερξεκέλνη͵ πξνζήθεηλ αὐηοῖς ἑηέξαο ἐπηζπκεῖλ πνιηηείαο͵ ἐιπίδνληαο ηὴλ κεηαβνιὴλ ὠθέιεηάλ ηηλα αὑηνῖο ἔζεζζαη· Λπζίνπ . ζπληαθηηθόο ξόινο).β.β. ὑκᾶο νὖλ ρξὴ ἐθ ηνύησλ δνθηκάδεηλ ηνὺο πνιίηαο͵ ζθνπνῦληαο κὲλ ὅπσο ἦζαλ ἐλ ηῆ δεκνθξαηίᾳ πεπνιηηεπκέλνη͵ δεηνῦληαο δὲ εἴ ηηο αὐηνῖο ἐγίγλεην ὠθέιεηα ηῶλ πξαγκάησλ κεηαπεζόλησλ· νὕησο γὰξ ἂλ δηθαηνηάηελ ηὴλ θξίζηλ πεξὶ αὐηῶλ πνηνῖζζε. Μνλάδεο 20 2.α. Μνλάδεο 5 ΘΑΙΖ ΔΞΗΡ΢ΣΗΑ! . εθθνξά. μεηαπεζόνηων: β΄πιεζπληηθό πξνζηαθηηθήο ζην ρξόλν πνπ είλαη ε κεηνρή ἔζεζθαι: ν αληίζηνηρνο ηύπνο ζηνλ ελεζηώηα 3. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθώο ηνπο ππνγξακκηζκέλνπο όξνπο ηνπ θεηκέλνπ.ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ Β΄ ΙYKEIOY ΞΝ΢ΙΗΝΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΘΑΙΑΪΡΕΗΓΝ΢ ΦΟΝΠΩ AΓΛΩΠΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ Α. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθώο ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε: εἴ ηις αὐηοῖς ἐγίγνεηο ὠθέλεια ηῶν πραγμάηων μεηαπεζόνηων (εηζαγσγή. ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful