P. 1
4 Normizacija i Norme

4 Normizacija i Norme

|Views: 17|Likes:
Published by Martina Vujnović
......
......

More info:

Published by: Martina Vujnović on Nov 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

NORMIZACIJA I NORME

Normizacija i norme
 Normizacija i norme = standardizacija i standardi  Eng. standardization = normiranje, svođenje na

jednaku veličinu, jačinu, podjednak sastav, priznavanje kao norme (ili propisa)  U nacionalnim i međunarodnim okvirima nastoji se preći na proizvodnju standardne robe tj. one robe koja odgovara unaprijed postavljenim zahtjevima u pogledu svih bitnih karakteristika, sastava, teţine, vanjskog izgleda, mehaničkim svojstava dimenzija i kvalitetnih svojstava uopće  Standarde ne treba shvatiti kao dane i nepromjenjive norme

Normizacija i norme
 Norma ili standard je poznata i priznata mjera za

određenu kvantitativnu ili kvalitativnu veličinu u okviru određene socijalne zajednice

Ako je prihvaćena običajno, društveno i/ili zakonski, norma postaje pravilo, uzorak ili propis Svaka norma ima svoje porijeklo, razvoj i potrebu za promjenom

 U današnjem društvu norma je pisani dokument koji

ovisno o prihvaćanju, moţe imati nacionalni, regionalni ili svjetski (internacionalni) zakonski status

Normizacija i norme
 Najčešće se pod normom ili standardom (u robnoj

proizvodnji) podrazumijeva niz precizno i saţeto danih definicija, tehničkih specifikacija, kriterija, mjera, pravila i karakteristika koji opisuje materijale, proizvode, procese i sustave

upute ili obilježja djelatnosti ili njihovih rezultata i koja jamči najbolji stupanj uređenosti u određenim okolnostima Normizacija je djelatnost uspostavljanja odredaba za opću i opetovanu uporabu koje se odnose na postojeće ili moguće probleme radi postizanja najboljeg stupnja uređenosti . Normizacija i srodne djelatnosti – Opći rječnik): Norma je isprava za opću i višekratnu uporabu.Normizacija i norme  Sluţbena definicija prema ISO/IEC GUIDE 2:1996 (Standardization and related activities – General vocabulary. donesena konsenzusom i odobrena od priznate ustanove koja sadrži pravila.

sigurnost. zaštita okoliša  Uklanjanje zapreka u trgovini  Norma utvrđuje “stanje tehnike” –stupanj razvoja tehnike u danom vremenu utemeljen na provjerenim znanstvenim.Normizacija i norme  Ciljevi normizacije  Osiguranje prikladnosti nekog proizvoda. tehničkim i iskustvenim spoznajama . procesa ili usluge da u određenim uvjetima sluţi svojoj namjeni  Ograničavanje raznolikosti izborom optimalnog broja tipova ili veličina  Osiguravanje spojivosti raznih proizvoda  Zaštita zdravlja.

Normizacija i norme  Značenje normizacije za gospodarstvo je vrlo veliko  Daje najbolja tehnička i ekonomska rješenja za proizvode i postupke  Omogućuje uvođenje specijalizacije i kooperacije u proizvodnju  Određuje metode za ispitivanje kvalitete proizvoda  Omogućuje racionalizaciju u proizvodnji. i time ograničuje i ukida zastarjele i neupotrebljive tipove i dimenzije  Smanjuje asortiman proizvoda na optimalnu mjeru  Omogućuje smanjenje zaliha  Dopušta svrhovitu konstrukciju i olakšava projektiranje  Pospješuje automatizaciju proizvodnje  Rješava tehničko-ekonomske probleme .

Normizacija i norme  Normizacija  Omogućuje da proizvod zadovolji zahtjeve kupca.  Olakšava dogovaranje i naručivanje pojedinog proizvoda  Sprječava brojne uzroke sporova između kupaca i proizvođača  Zbog niza praktičnih razloga (od gospodarstvenih do tehničkih) te zbog sve oštrijih zahtjeva na kvalitetu. teţi se internacionalizaciji normi .

procesa i sustava  Ujednačuje. pruţanje usluga i odrţavanje  Povećava protok roba i liberalizacija trţišta .  Povećava kvaliteta i pouzdanost materijala. proizvoda.Normizacija i norme  Internacionalizacijom normi  Smanjuju se ekološki i sigurnosni rizici. pojednostavljuje i pojeftinjuje razvoj. proizvodnja.

globalnom smislu       Izbjegavanje protekcionizma Zaštita zemalja u razvoju Stvaranje jedinstvenog svjetskog trţišta Očuvanje ekološkog planetarnog sustava Širenje i prihvaćanje najnovijih globalnih tehničkih i tehnoloških znanja Izgradnja jedinstvenog svjetskog komunikacijskog sustava .Normizacija i norme  Osnovni smisao internacionalizacije normi u svjetskom.

proračuna pa sve do realizacije 4. Sigurnosne norme  Točno propisuju postupke kojih se treba pridrţavati kako ne bi došlo do ugroţavanja ţivota i zdravlja ljudi te nanošenja materijalne štete . Norme za usluge  Govore kakav pojedina usluţna djelatnost mora biti da bi ispunila osnovnu namjenu 3. Planske norme  Sadrţe sve elemente za bilo koje planirane aktivnosti od ideje. nacrta.Vrste normi  Trenutno ima 14 vrsta normi i svaka ima strogo definirani cilj i namjenu 1. Osnovne norme  Opisuju glavna područja primjene i opće pojmove 2.

Proizvodne norme  Točno definiran način proizvodnje 7. Norme za mjerenje  Strogi propisi o mjernim jedinicama i načinima mjerenja . poluproizvoda i proizvoda 8. Norme za uporabu  Daju opis korektnih načina i metoda pri korištenju materijalnih sredstva i davanja usluga 6.Vrste normi 5. Norme za isporuku  Definiraju kako se obavlja ispravna isporuka sirovina.

Vrste normi 9. Norme za ispitivanje (i testiranje)  Opisuju načine ispitivanja proizvoda. Norme za postupke (procedure)  Propisuju sve nuţne postupke koji se moraju poštovati prilikom realizacije proizvoda ili prilikom pruţanja usluge 11. dobivanja i obrade podataka i njihova tumačenja . Norme za kvalitetu materijala (norme za materijale)  Definiraju kakve sirovine i poluproizvodi moraju biti (minimalna kvaliteta sadrţana u propisanim karakteristikama) 10.

Deklaracijske norme  Strogo propisuju kako i kad proizvođač mora deklarirati svoj proizvod i njegove karakteristike o kojima kupac (korisnik) mora biti točno i pravodobno informiran .Vrste normi 12. Norme za objašnjenja i simbole  Definiraju kako treba tumačiti pojedine odredbe. simbole ili oznake 13. Terminološke norme  Određuju koji se termini moraju koristiti da ne bi došlo do zabuna i nesporazuma 14.

te u pojedinim poduzećima . postoje  Interne (radne norme)  Industrijske  Nacionalne  Regionalne i  Međunarodne norme  Interne norme  Vrijede. nastaju i primjenjuju se samo u pojedinoj multinacionalnoj kompaniji ili korporaciji.Vrste normi  Hijerarhijski gledano (po značenju i vaţnosti).

GB za Veliku Britaniju.Vrste normi  Industrijske norme  Nastaju unutar jedne ili više industrijskih grana u nekoj zemlji i ograničene su samo na pripadajuća industrijska područja  ASTM u SAD  Nacionalne norme  Su u nadleţnosti pojedine drţave i vrijede na njenom području  DIN za Njemačku. HRN (Hrvatske norme) za Hrvatsku .

drţava koje su međusobno povezane u političkoj i gospodarskoj suradnji (Europa. Afrika. generiraju se od regionalnih organizacija za norme i obavezne su za tu regiju  U Europi postoji pet regionalnih organizacija nadleţnih za norme i normizaciju  CEN = Europski odbor za normizaciju  Najviši je regionalni organ u Europi koji je neposredno ispod ISO-a  pokriva opća područja kao i ISO  Sve zemlje EU i EFTA (Europskog slobodnog trţišta) su članice .Vrste normi  Regionalne norme  Pokrivaju pojedine regije tj. Daleki Istok). Australija. Sjeverna Amerika.

Vrste normi  Funkcija . neposredno ispod IEC-a ETSI = Europski komitet za normizaciju u telekomunikacijama ECISS = Europski odbor za norme koji propisuje norme za ţeljezo i čelik (u suradnji s CEN-om) AECMA = Europsko udruţenje proizvođača opreme za zrakoplovstvo i svemirske programe (u suradnji s CENom)     .usklađivanje nacionalnih normi članica zapadnih drţava članica EU i izdavanje Europske norme EN (Euronorm)  Vrijede za sva područja tehnike osim elektrotehnike CENELEC = Europski komitet za elektrotehničku normizaciju.

Međunarodna organizacija za norme  IEC = International Electrotechnical Commission Međunarodna komisija za elektrotehniku  Svaka niţa norma u hijerarhiji mora poštovati višu razinu.Vrste normi  MeĎunarodne ili internacionalne norme  Propisuju 2 svjetske nadleţne organizacije ISO i IEC i one vrijede za sve članice  ISO = International Standardization Organization. a izuzetci su dopušteni samo onda kada su kriteriji niţe razine oštriji od kriterija normi koje se nalaze iznad njih .

Vrste normi  Bivši Drţavni zavod za normizaciju – DZNM u fazi je institucijskih promjena jer se osnivaju   Drţavni zavod za mjeriteljstvo (DZM) Hrvatski zavod za norme (HZN)  Predstavlja RH u europskim i međunarodnim organizacijama za normizaciju i sudjeluje u njihovu radu   Tijelo drţavne uprave i ima ulogu nacionalnog normizacijskog tijela Hrvatska norma – HRN  svaka norma koja je prihvaćena u hrvatski sustav i koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj .

Vrste normi  Područje hrvatske normizacije obuhvaća            Usluge Osnovne norme Graditeljstvo Kemikalije. kemijski inţenjering poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Strojarstvo Metalne materijale Nemetalne materijale Okoliš. zdravlje i međunarodnu opremu Informacijsku tehnologiju Prijevoz. rukovanje i pakiranje Proizvode za kućanstvo i slobodno vrijeme .

godine DZNM je član ISO i IEC  Pravo sudjelovanja u izradi donošenju. ali i prihvaćanju međunarodnih normi kao hrvatskih normi i pravo uključivanja hrvatskih stručnjaka u rad tehničkih odbora na međunarodnoj razini .Vrste normi     Opću elektrotehniku Elektroniku Energetsku elektrotehniku telekomunikacije  Od 1993.

Vrste normi  Od 1995. pridruţeni je član CENELEC-a i CEN-a   Kao pridruţeni član dobiva mogućnost sudjelovanja u radu. pravo prihvaćanja europskih normi i obavijesti o stanju u europskoj normizaciji Puno članstvo CEN-u i CENELEC-u jedan je od osnovnih uvjeta pristupanja Europskoj uniji. a moţe se postići tek kad 80% europskih normi bude prihvaćeno kao nacionalne norme i uz jamstvo da će prihvaćanje ostalih normi uslijediti u razumnom roku .

NORMIZACIJA I NORME ISO .

46 pridruţenih i 10 članica pretplatnica podaci iz 2000. godine Pored redovitih i pridruţenih članica postoji i pretplatno članstvo koje je predviđeno za veoma male zemlje i zemlje s vrlo slabim ekonomijama koje su manje značajne za rad ISO-a .Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  1947.godine formiran i počeo sa radom  međunarodna organizacija nastala kao savez nacionalnih organizacija za norme i normizaciju iz 156 zemalja članica   100 redovnih.

nacionalnih biroa. regionalnih podorganizacija istog tipa. objavljivanje i briga o međunarodnim (svjetskim) normama prvenstveno iz područja tehnike osim elektrotehnike i elektronike  ISO ostvaruje svoje osnovne zadatke prvenstveno uz pomoć      Centralnog sekretarijata. tehničkih sekretarijata i institucija zaduţenih za norme u svakoj zemlji. prihvaćanje. putem rada svojih tehničkih odbora i pododbora te punom suradnjom s drugim svjetskim organizacijama i ustanovama .Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  Zadatak:  priprema.

org  U sastav ISO-a ulaze  Redovne (eng. “Subscriber membership” ili “pretplatno članstvo”)  Razlike između redovne.iso. “Member body” ili “članstvo”)  Pridruţene (eng. prava i obaveza . pridruţene i pretplatne članice-drţave sastoje se u različitom stupnju ovlaštenja. “Correspodent member” ili “pridruţeni članovi”)  Subvencioniranje drţave – članice (eng.Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  Centrala ili sluţbeno Centralni sekretarijat  organizacije ISO nalazi se u Ţenevi u Švicarskoj www.

Informiranje svih zainteresiranih pojedinaca i organizacija u svojoj zemlji o aktualnom stanju na području međunarodnih normi.Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  Redovne članice (100)  imaju uvijek samo jednu nacionalnu organizaciju za norme u vlastitoj drţavi  plaćaju punu članarinu u ISO-u  imaju 4 osnovna zadatka: 1. Prezentaciju vlastite zemlje i svih njezinih interesa vezanih na bilo kakav način za norme i normizaciju kroz rad svih organa ISO-a . inicijativa i svih ostalih događanja koje se odnose na norme i normizaciju 2.

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO 3. Suradnju i punu podršku centralnom sekretarijatu kroz aktivno sudjelovanje u svim radnim tijelima organizacije. posebno u onim tehničkim odborima i pododborima za koje je zainteresirana vlastita drţava Ispunjenje svih obaveza i zadataka dobivenih na osnovi zajedničkih odluka godišnje konferencije svih članica i centralnog sekretarijata (na koje oni imaju pravo po statutu organizacije) počevši od plaćanja godišnje članarine pa nadalje . 4.

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  Pridružene članice (46)  zemlje (po pravilu nerazvijene ili u razvoju) koje još nemaju nacionalne organizacije zaduţene za norme  Nemaju pravo aktivnog rada u tehničkima aktivnostima. ali imaju pravo na puno informiranje iz svih područja koja ih zanimaju  Uvijek ih zastupa u ISO-u neka ovlaštena vladina organizacija iz vlastite zemlje .

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  Članice pretplatnice (10)  veoma male zemlje ili zemlje s iznimno slabom ili veoma malom ekonomijom  Plaćaju malu (ograničenu) članarinu  imaju status promatrača koji im omogućuje da budu u vezi s ISO-om. te da pravodobno dobiju norme koje ih zanimaju .

tehnike i tehnologije s osnovnim motom iz teorije i prakse kvalitete:  Napravi to samo jednom ali napravi kako treba napravi na međunarodnoj razini (eng. katalozi. bilteni itd.). “Do it once. ali i putem izdavačke djelatnosti (norme. te edukacijom. do it right. do it internationally”) . stručnom i savjetodavnom pomoći (38%)  Osnovni cilj ISO-a je potpuna (globalna) normizacija svih područja znanosti.Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  ISO se najvećim dijelom financira iz članarine njezinih članica (62%).

publikacije. propagandni materijal itd.Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  Za objavljivanje. norme. distribuciju i brigu o normama odgovorne su sve regionalne organizacije i nacionalne institucije koje se nalaze unutar ISO sustava  Podaci se dobivaju u obliku papirnatih. mikrofilmskih i digitalnih medija kao katalozi.   Prezentiraju se i na mnogim savjetovanjima i konferencijama Nalaze se i na Internetu .

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO  Osnovni materijal koji izdaje ISO je ISO katalog (ISO Catalogue) koji se pojavljuje u obliku knjige ili CD-a  Pojedinačne norme ili više njih također se dobivaju u papirnatoj formi ili na CD-u  Dvije su osnovne ISO publikacije  ISO bilten (ISO Bulletin)  Jednomjesečnik Dvomjesečnik  ISO 9000 novosti (ISO 9000 NEWS)   ISO Online – jedinstvena mreţa podataka vezanih za međunarodne norme .

Konsenzusom (Consensus)  Kad se Centralnom sekretarijatu u Ţenevi. mjerni laboratorij. ustanove. . s novim idejama javljaju sveučilišta.ISO norma  Prijedlog za razvoj nove ISO norme sluţbeno se prihvaća kad se Centralnom sekretarijatu izravno ili putem regionalnih i/ili nacionalnih organizacija podnese odgovarajući zahtjev  Zahtjev moţe biti upućen na 3 načina 1. putem nacionalnih i regionalnih organizacija. vladine organizacije itd. instituti.

ISO norma 2.) ili multinacionalne kompanije izravno kontaktiraju s Centralnom sekretarijatom 3. Putem krupnih industrijskih kompleksa (Industry-wide)  Kada velike svjetske proizvodne grupacije (za naftu. energiju itd. Slobodno (Voluntary)  Centralnom se sekretarijatu moţe obratiti bilo tko (pojedinac ili organizacija) ako to smatra potrebnim . hranu.

putem svojih organa te uz pomoć regionalnih i nacionalnih organizacija razmatra sve nove prijedloge i ocjenjuje njihovu vaţnost  Ako je prijedlog koristan i ako bude prihvaćen pristupa se izradi nove norme  Prihvaćeni prijedlog za uspostavom nove norme automatski pokreće mehanizam njezine realizacije koji je strogo propisan i koji se sastoji od faze razvoja.ISO norma  Centralni sekretarijat tada po prihvaćenom postupku. usklađivanja i prihvaćanja .

razvoju norme i dokazivanju njezine opravdanosti u praksi. odmah i zakon  Ovisno o ekonomskoj snazi pojedine članice. ekologiji i slično ili ako se norma pokazala posve opravdanom. nova norma uvijek određeno vrijeme ima status preporuke  Međutim.ISO norma  Nova norma nije. ona postaje zakonska obaveza ili zakon  U ostalim slučajevima norma se prihvaća kao informacija . po pravilu. ako se radi o sigurnosti.

Mala revizija) Norma se podvrgava velikim izmjenama (nastaje tzv. Velika revizija) Nastaje potpuno nova norma Norma se povlači .ISO norma  Svaka norma mora se temeljito preispitati najmanje jedanput u 5 godina i tada mogu nastati sljedeći slučajevi      Norma ostaje neizmijenjena Norma trpi manje izmjene (nastaje tzv.

način unošenja podataka.000 stranica .   Naziv ISO norme određuje automatski i naziv koji će biti primijenjen u regionalnim i nacionalnim normama ISO 9001:2000 u Europi se označava kao EN ISO 9001:2000.  Objavljuje se u A4 formatu i moţe imati od 4 do preko 1. crteţa itd. simbola.ISO norma  sluţbeni je dokument koji ima strogo propisan  naziv. strukturu. skica. a u Hrvatskoj kao HRN EN ISO 9001:2000       oblik.

ključne riječi i sadrţaj Svrha i područje primjene Veza s drugim (srodnim) normama Osnovni pojmovi Glavni sadrţaj Prilozi (Annexes) po potrebi . 4. Opis norme. 2.ISO norma  Po pravilu svaka norma ima 0. Uvod  1. 5. njen nastanak. 3.

godine Da bi se točno razlikovale obično se stavi oznaka godine nastanka  ISO 9001:1994 i ISO 9001:2000 označavaju istu normu.ISO norma  Serija normi ISO 9000ff je niz uputa za implementaciju i upravljanje (menadţment) sustavom kvalitete organizacije  Oznaka ff → eng. godine i do sada doţivjela 2 velike revizije   prvu 1994. “full family” = kompletna (puna) obitelj (serija ili skup) normi iste namjena  Serija normi za izgradnju i upravljanje sustavima kvalitete pojavile su se 1987. godine i drugu 2000. ali dva različita perioda nastanka .

bila je namijenjena svim pojedincima i tvrtkama koje izlaze na trţište. pomoćnih ili dodatnih normi . godine obuhvaćao je 3 osnovna modela sustava za osiguravanje kvalitete (ISO 9001.ISO norma  Norma ISO 9000 iz 1987. nudeći svoje proizvode –konkretne materijalne proizvode i usluge  Intencija norme ISO 9000 bila je da se kvaliteta proizvoda većim dijelom ocjenjuje indirektno – kroz ocjenu kvalitete proizvođača  Osnovni oblik norme (ISO 9000ff) iz 1994. ISO 9002 i ISO 9003) i niz tzv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->