OGORUL DOMNULUI

VOLUMUL XXXV

ISTORIA BIBLICĂ
LA LUMINA CERCETĂRILOR ŞI DESCOPERIRILOR CELOR MAI NOUĂ

NOUL TESTAMENT
de Profesorul
A. P. LOPUHIN
TRADUCERE de
Patriarhul NICODIM

TOMUL AL CINCILEA

1

PREDOSLOVIE.
Cu tomul de faţă începem Noul Testament al Istoriei Biblice. Nu ne vom apuca să spunem câtă
vreme ne«a cerut această ediţie şi câtă muncă, pentrucă vremea este dar dela Dumnezeu, iar munca
este datoria noastră. Dar uitându*ne acum înapoi, noi nu putem decât să*i mulţămim lui Dumnezeu şi
oamenilor de bine, că această ediţie am isbutit a o aduce la sfârşit. Negreşit, rezultatul de faţă nu
corespunde nici pe departe acelei idei, care s'a purtat pe dinaintea ochilor noştri, când ea, încolţind în
mintea 1 noastră încă în periodul fericitei noastre tinereţe, a fost desmer» dată şi legitimată de noi în
inimă în curgere de aproape două decenii. Realitatea în totdeauna e mai inferioară decât idealul. La
realizarea ideei s'au întâlnit nu puţine împrejurări grele *şi împovărătoare, care, mai ales în vederea
caracterului lor neaş« teptat, ar fi putut să sdrobească spiritul şi să întrerupă energia, dacă viaţa aspră,
care diri copilărie ne*a deprins cu tot felul de necazuri, n'ar fi întărit în noi acel spirit de abnegaţiune,
care ne*a dat putere să suportăm toate până la fine, în speranţa, că rugăciunea la Dumnezeu şi slujba
pentru rege nu se perd. Şi _acurji^ terminând această opera a noastră, noi dorim numai un singur lucru,
ca toţi cititorii noştri, şi cei bine dispuşi, şi cei duşmănoşi 1, să se refege către dânsa cu acel duh
creştinesc de indulgenţă şi sinceritate, care este condiţia primă şi indispensa» bilă de preţuire dreaptă a
muncii altuia.
In alcătuirea acestor două tomuri, ca şi a celorlalte patru, noi ne«am folosit liber de studiile
celor mai buni bibleişti moderni şi sub formă de suplemente am înserat în traducere (nu puţine
modificări şi complectări) cunoscuta operă a bibleistului francez F. Vigourou: „Noul Testament şi cele
mai nouă descoperiri arheologice", în care cititorii pot găsi o mulţime de date uimitoare pentru
combaterea atentatelor criticei negative la demnitatea istorică a cărţilor Noului Testament1. La sfârşitul
cărţii e anexată o indicaţiune vastă pentru toată Istoria Biblică atât a Noului, cât si a Vechiului
Testament, si deasemenea o hartă geografică, care ne dă posibilitatea să ne însuşim cât mai bine
detaliile din mersul istoric al evenimentelor. Deci, cu Dumnezeu înainte?
Intenţiunea noastră a fost să dăm«s3cîetăţii noastre culte o astfel de carte, în care ea, cunoscând
într'o expunere accesibilă pentru toţi2), cele mai bune rezultate ale cercetărilor şi descope* ririlor
biblico-apoiogetice cele mai nouă, ar putea găsi pentru sine sprijinul cuvenit în lupta cu raţionalismul
şi negaţiunea, ce dau năvală la noi din toate părţile, şi să se întărească în convinge» rea, că orce
furtuni ar stârni spiritul necredinţei moderne, acesta e neputincios de a zdruncina stânca cea neclintită,
pe care se-'" reazemă adevărul etern al Sf. Scripturi. Pe cât am putut izbuti a " realiza această
intenţiune, nu ni e dat nouă
să judecăm; dar noi ne mângâem cu credinţa dulce, că
JudecătoruURăsplătitor, în r nesfârşita îndurare şi indulgenţă către neputinţa noastră, şi ms>
tenţiuriile cele bune le preţueşte.
A. L..
S. Peterzburg. 11 Iunie, 1894

-

2

CARTEA ÎNTÂIA.
DELA NAŞTEREA LUI
HRISTOS PANĂ IA
BOTEZUL DOMNULUI.

3

CAP. I.

INTRUPAREA LUI DUMNEZEU
CUVÂNTUL, ZEMISLIREA SF. IO AN, ÎNAINTE MERGĂTORUL.
Intreaga istorie a neamului omenesc se învârteşte împrejurul a două evenimente dintre cele mai
mari: căderea Jn_ păcat şi răscumpărarea. Pri=< mul dintr'însele s'a petrecut" atunci,"' când a» nume
omul, călcând porunca lui Dumnezeu, s'a otrăvit pe sine şi toată natura sa cu iruc* tele păcatului şi ale
morţii, aplicând pecetea neştearsă a păcatului pe toată viaţa istorică a omenirei Vechiului Testament, şi
ea perzind din sine izvorul adevăratei vieţi duhovniceşti, a trăit numai cu nădejdea în răscumpărarea
viitoare, făgăduită omului îndată după căderea în păcat. Răscumpărarea, cum ea s'a lămurit treptat
într'o serie întreagă de făgăduinţe şi de prorocii, trebuia să dărâme împărăţia păcatului, şi a morţii, ce
se instaurase pe pământ şi să restaureze din nou împărăţia harului, perdut cândva, ca izvor al
adevăratei vieţi duhovniceşti. Dar restabilirea izvorului perdut de adevărată viaţă, instaurarea vieţii în
locul morţii, echivala cu crearea a unei noui vieţi pe pământ, şi răscumpărarea din această cauză, a
putut să se săvârşască iarăşi numai prin acel cuvânt Dumnezeesc, prin care se săvârşise la început şi
însuşi creaţiunea lumii. De aceea, după cum autorul cărţei facerea a Vechiului testament, sf. Proroc
Moise, a început istorisirea sa despre facerea lumii cu semnifi» cativele cuvinte „la început", aşa şi
autorul facerei Noului Tes« tament, sf. Evanghelist Ioan a început istorisirea sa despre răs« cumpărare
cu aceleaşi cuvinte „la început" ca să arate, că acel Cuvânt Dumnezeesc care avea să regenereze
neamul omenesc cel căzut, este Cuvântul cel dela început, Acela însuşi, care înainte de fiinţa
vremelnică era la Dumnezeu si care însuşi era Dumnezeu. „El era la început la Dumnezeu. Toate
printr'Insul s'au făcut şi fără de Dânsul nimic nu s'a făcut". Dar El nu este numai causa creărei a toată
făptura, ci,este totodată izvorul vieţii. „Intr'Insul era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor". Omenirea
căzută, care prin căderea sa în păcat pierzind adevărata viaţă, o putea găsi iară numai în acest Cuvânt
Dumnezeesc şi această viaţă adevărată singură putea deveni acea lumină, care putea să lumineze
omului dela moarte spre viaţă. Pentru a da omenirei păcătoase putinţa să se împărtăşască din acest
izvor de viaţă, „Cuvântul s'a făcut trup şi a locuit cu noi, plin de har şi de adevăr; şi noi, ~ adaogă
evanghelistul, ~ am văzut slava Lui, slavă ca a unui=a născut din Tatăl". Precum la începutul tuturor
lucrurilor s'a săvârşit taina nepătrunsă de minte a creaţiunii lumii, aşa la plinirea vremilor s'a săvârşit o
taină tot atât de nepătrunsă a întrupării lui Dumnezeu — Cuvântul. „Şi cu ades vărat, ~ sf. apostol
Pavel, — mare este taina creştinătăţii, Dum» nezeu s'a arătat în trup, s'a justificat prin Duhul, a fost
văzut de îngeri, s'a propoveduit între popoară, a fost primit în lume şi s'a înălţat întru slavă" (l Tim. III,
16). Anume această mare taină a creştinătăţei alcătueşte obiectul Istoriei Biblice a Noului Testament.
întruparea lui Dumnezeu ~ Cuvântul s'a săvârşit „la plinirea vremilor", când omenirea
păcătoasă îşi săcăluise cu totul puterile moralo=duhovniceşti şi ajunsese la convingerea conştientă sau
4

inconştientă, că viaţa mai departe în asemenea stare e imposis bilă şi că trebue să vină de undeva
izbăvirea. Si ea a venit de sus şi a fost însoţita de evenimente, care fusese prezise de pro* roci, ca nişte
semne, după care se putea cunoaşte vremea ară» tării Mântuitorului lumii. Unul din semnele
principale, cum prezisese prorocul Maleahi, trebuia să servească arătarea unui prevestitor sau înger,
care trebuia să pregătească calea lui Mesia celui îndeobşte aşteptat1). Acest prevestitor a fost sf. Ioan
înainte mergătorul, şi prin vestirea concepţiei şi naşterei lui să şi începe istoria biblică a Noului
Testament (Luc. I, 5-25).
In timpul domniei lui Irod cel Mare în Iudeea, în unul din oraşele preoţeşti nu departe de
Ierusalim, anume în oraşul Iudei sau Iuta'), trăia o pereche evlavioasă şi anume preotul Zaharia cu
soţia sa Elisaveta. In situaţia preoţiei iudaice din Timpul capti* vităţif babilonice se produsese o
schimbare esenţială. Adevărat) ca şi înainte, încă de pe vremea lui David, preoţii se împărţeau în
^dejurnii"; regulate, care săvârşiau cu rândul slujbele la templu, dar preoţia nu mai avea însemnătatea
dinainte. însuşi templu nu mai avea în el lucrurile sfinte de altă dată, de oarece într'însul nu mai era
sicriul legii, nu mai erau tablele legii, precum nu se mai arăta nici strălucirea tainică a lui Dumnezeu,
care cândva cerceta templu lui Solomon. In capul preoţilor, ca şi mai înainte, stătea arhiereul^ dar
această vrednicie pierduse demult însămnă* tatea sa de altă dată, dt oare ce mulţi arhierei îşi pătase
cinul lor prin rivalităţi nedemne, prin intrigi lumeşti, prin viaţă de* şartă, priri setea după avuţii şi prin
alergarea după interese curat lumeşti, şi politice. Sub Irod cel Mare arhiereii deveniseră simple
instrumente a scopurilor politice, se puneau şi se depuneau după capriciul regelui şi se târau înjositor
înaintea autorităţilor lumeşti. Dar perzindusşi importanţa lor duhovniceasca, arhiereii cu atât mai mare
râvnă tindeau să ocupe situaţie socială cu atât mai avantajoasă, şi repede împrejurul arhiereului se
alcătuia un întreg partid de preoţi principali, care=şi punea de problemă principală a vieţii lor, de a nu
perde cinul arhieresc din cercul lor, şi dacă trebuia să obţină asta chiar şi prin bani şi după aceea să
ţină toată preoţimea şi poporul supus sieşi. Această „aristrocraţîe preo* ţască" care consta în mare
parte din saduchei, ce nu credeau nici măcar în viaţa viitoare, era o nouă dovadă a faptului, .până la ce
grad de decădere sub raport religioso=moral ajunsese po* porul ales. Din fericire pentru el această
aristrocraţie prezenta un cerc puţin numeros, iar alăturea de dânsul exista o enormă mulţime de preoţi
inferiori, care, stând la o parte de agitaţiile politice, îşi îndeplineau modest datoria lor preoţască,
mângâin* du*se cu nădejdea, că în curând va veni Izbăvitorul făgăduit, Care va restabili vrednicia
sfinţeniei călcate în picioare. De oare cc preoţia rămăsese ereditară, deaceea era foarte numeroasă.
După mărturia lui Iosif Flavie, numărul preoţilor în acest timp ajungea pânăla 20.000 de oameni, cifră
foarte mare pentru po« porul iudeu, şi deşi ei trăiau în 13 oraşe, destinate lor prin lege, totuşi ei se
puteau vedea necontenit pe uliţile Ierusalimului, când asistau necontenit îa datoria slujbei lor.
Mulţimea cea mai mare din ei erau- săraci, de oare ce poporul era tare sgârcit la aducerea de prinoase;
veniturile obişnuite constau din jertfe şi mai ales din desatine sau zeciuiele, şi -afară de asta
aristocraţia preoţească răpea fără milă şi acea parte sărăcăcioasă de prinoase, ce li se mai cuvenea.| In
asemenea stare de lucruri nu*i de mirare, că cea mai mare parte a preoţimei inferioare nu se distingea
prin o cultură înaltă, cu atât mai mult, că ritualismul extrem de des* voltat trebuia să răpească cu totul
atenţiunea lor, nedând putinţa unei vieţi independente a spiritului. Dar în împrejurările date aceasta a
fost spre bine. Cultura acelui timp era îmbibată de otrava îndoelii sau chiar a deplinei necredinţe, cum
se observa mai ales la saduchei, sau de bucvalismul fără suflet, încă şi mai primejdios, împreunat cu
trufia nemărginită a pretinsei cuvioşii, cum se petrecea asta cu fariseii, şi deaceea adevărata cucernicie
se putea păstra anume în acel mediu, unde se păstra mai mult sau mai puţin modestia, care trăia cu
sfintele tradiţii şi cu aş* teptările poporuluir=Nu se ştie,_. ce_.şiţuaţie ocupa propriu _p_reotul
Zaharia, dar după toate semnele _el___eni^mjr^^ raporturile. El trăia în unul_din oraşele cele mai
mici preoţeşti, departe de zgomotul marilor mişcări politice, ce se petreceau în lume, şi ducând o J/iaţă
J|nlştită___şi..lihniţi, adunând în sufletul său acea. bogăţie mare^re]igipso=morală, singura care şi
poate servi de temelie a fericirei. Femeea sa El^l^ţa_d^a^menjea_se_ pogora din neamul sacru
preoţesc, şi în realitate, ei amândoi îşi trăgeau genealogia lor "dela JVaron. După viaţa lor ei
răspundeau în totul cerinţei înalte a credinţei lor şi legii lor, de oare ce ei amândoi erau drepţi înaintea
lui Dumnezeu, purtându=se după toate poruncile şi rânduelele Domnului fără meteahnă" (Luc. I, 6).
Dar nici această cuvioşie înaintea lui Dumnezeu, care insta* urase pacea în sufletul lor, nu putea să
5

înăbuşe în inima lor o întristare tainică, care=i apăsa pe ei pe amândoi. Slăvitul lor neam, care dăduse
slujitori lui Dumnezeu în curgere de aproape 1500 ani, era expus primejdiei unei conteniri totale, de
oare ce ei amândoi erau bătrâni, şi totuşi până acum nu aveau copii. Se ştie, ce nenorocire si ruşine era
pentru femeea biblică, star» piciune. Pentru înlăturarea ei multe femei vărsase potop de lacrimi şi cu
rugăciune înflăcărată alergau la Dumnezeu pentru a le ridica asemenea ocară (Fac. XXX, 1-2; Reg. I.
11). Naşterea pruncului se considera ca o deosebită binecuvântare deja Duiris nezeu, care adeverea că
numele tatălui lui ^nu se va şterge din Israil" şi „nu va dispare dintre fraţii lui" (Denter. XXV, 6; Rut.
IV, 10). La popoarele vechi, în genere era puternică dorinţa de urmaşi, dar la poporul cel ales
împreună cu asta se unea şi dorinţa supremă, ca măcar prin urmaşi să se unească cu Mesia cel aşteptat.
In vederea tuturor acestora se poate înţelege cât de mare era întristarea evlaviosilor Zaharia si
Elisaveta. Anii treceau unii după alţi, şi rugăciunile cu lacrimi ferbinţi ale lor, ca să li se dăruiască
copii rămâneau oare cum neascultate. Dar când anii înaintaţi făcuse pe perechea cea evlavioasă să
piardă orce nă* dejde de împlinire a înfîăcăratei dorinţe a inimii lor, ea se împlini după planul rânduit
de Dumnezeu şi în împrejurări neo* bişnuite.
După îndatoririle slujbei sale, Zaharia trebuia la anumite date să vină la Ierusalim pentru slujba
sa preoţească. El făcea parte din dejurnea luiAyfa şi când veni rândul acestei dejurne, el plec la oraşul
sfânt. Ierusalimul acestui timp prezenta o faţă deja cu totul alta, decât ceeace era el în timpul trecut de
dinaintea ro=» biei babilonene. Peste dânsul trecuse multe furtuni istorice. Ne* greşit, el stătea tot pe
acel munte istoric, era împresurat tot de aceie localităţi istorice şi sfinte pentru popor, dar în sine el
pre« zinta un oraş cu totul nou, construit pe cenuşa Ierusalimului anterior, deşi deja reuşise să se
învechiască din nou. El datora câteva
ziduri, deasupra cărora se înălţau turle şi
între dânsele se remarca turnul Antonia,
care serveşte de principală pază a noilor
cuceritori păgâni.ai oraşului sacru, a
romanilor. Acest turn era chiar în preajma
templului, care, ca şi înainte, continua să
servească de centru nil numai- oraşului, ci
şi a toată ţara, ba încă nu numai a
Palestinei, ci, se poate spune, a tuturor
ţărilor, unde locuiau iudeii risipirii.^ In
capul poporului stătea un-uzur* pator al
tronului lui David, neiubit de el, Irod zis
cel Mare, care» simţind dependenţa sa de romani, se. tara înaintea lor până întru atâta, încât pentru a
plăcea lor, nesocotind sentimentele supuşilor săi» cel puţin a celei mai bune părţi din ei, introduse în
Ierusalim instituţiile păgâne romane, până şi teatrele lor. Şi pentru ca să înăbuşe murmurul poporului
şi totodată pentru a satisface setea sa de construcţie, el în acelaş timp construi din nou templul
sărăcăcios de până atuncea zidit cu mijloacele sărăcăcioase ale poporului la întoarcerea din robia babilonică, şi ridică cu adevărat un templu măreţ, care alcătuia un lucru de admiraţie pentru străini. Condus
de gândul trufaş să întreacă pe Sos lomon, Irod nu cruţă nici osteneală, nici bani. Pe mii de căruţe cără ,
piatră ; zece mii de lucrători sub conducerea a o mie de preoţi osteniră la construirea lui, şi cu ajutorul
celor mai buni artişti şi arhitecţi a fost creat un templu, care uimea prin măreţia şi frumuseţea sa. Nu
degeaba s'a alcătuit proverbul iudeu, ;că ,,cine n'a văzut templul lui Irod, acela nu ştie ce-A
frumosul/Aproape de curţile şi pridvoarele templului se îngrămădeau gloate de oamenii cei mai
diferiţi. Aicea erau elinisti, sosiţi la sanctuarul naţional, se poate zice din toate unghiurile lumii;
Galilieni cu temperamentul lor aprins şi-cu graiul lor suigeneris; iudei cin oraşele şi satele
înconjurătoare şi ierusalimieni spilcuiţi; preoţi şi leviţi în hainele lor albe; farisei vajnici şi cu pasul
fudul cu hainele lor largi în poale, cu ciucurii legiuiţi şi cu filateriile tru* faş aşezate la iveală, şi
saducheii delicaţi, cu manierele lor fine, manifestându=şi necredinţa lor prin surâsuri ironice la
vederea evlaviei de faţadă a fariseilor, protivnicii lor; iar prin curţile exterioare se îngrămădeau şi
păgânii, atraşi de simţul simplei curiozităţi pentru cultul iudaic. Mulţi din această mulţime felurită
veneau aicea să se roage, alţii să aducă jertfe sau să- primească curăţire, iar alţii simplu ca să se vadă
6

Insfârşit se înţelege. care. curte. In ziua următoare disdedimineaţă se începea dejurnea lui de slujire preoţească. înălţînd rugăciune. Rugăciunea în asemenea împrejurare se ridica pentru ertarea păcatelor poporului. ca mai înainte cândva îngerul Domnului să se fi arătat unui simplu preot în timpul săvârşirei jertfei tămâerii. veneau la sanctuarul naţional. a înseşi preotului slujitor şi a familiei lui. Fericitul. Zaharia putu să adaoge la asta şi rugăciunea. ca sub umbra lui să se dedee la cugetări asupra soartei trecute şi viitoare a poporului şi să se roage pentru vinirea cât mai degrabă a „"Mângâerei lui. iar chiar dinaintea lui se afla însuşi jertfelnicul tămâerei cu cărbunii aprinşi pe dânsul. şedeau cu lăzile lor schimbătorii de bani. şi să vie Mesia Cel vestit de proroci % Şi când el înălţa această rugăciune.cu prietenii şi cunoscuţii lor. cari pentru o plată fixată. care cereau pomană. în templu răsună sunetul puternic al trâmbiţei de argint.te zi. înălţînd rugăciune. La semnalul dat preotul aruncă tămâia pe cărbunii aprinşi şi uri stâlp de fum bine mirositor îl cuprinse şi pe el însuşi şi sanctuarul. când lui pentru prima şi pentru ultima oră* în viaţă îi căzu fericirea să săvârşască cel mai sfânt act al sfintei slujbe. că erau aicea şi astfel de persoane. din care unul cu evlavie îndepărtă dela jertfelnic tot ceeace putuse remânea dela slujba precedentă şi. deodată i se arătă îngerul Domnului. ce stătea în pridvor şi în .lucruri. şi pentru săvârşirea ei preotul se alegea printr'un sorţ deosebit. Israil". îi puse pe altarul tămâierii şi deasemenea. pe chestiuni judecătoreşti. simbolizând rugăciunea pentru poporul ce se ruga şi pentru tot israelul. el stă înaintea perdelei. ca să predice poporului legea sau să răspundă la întrebările. care era accesibil pentru un preot. sau păşind vajnic unii din cunoscuţii cărturari şi legişti. aşa că în sanctuar rămase nu* mai preotul slujitor. în prezenţa tainică a lui Dumnezeu. Poporul în-gloate dese se îndreptă spre templu. ce li se punea relativ de diferite subtilităţi ale cazuisticei iudaice legisie. Actul cu deosebire solemn aj slujbei sfinte era tămâerea' cu înălţare de rugăciune pentru poporul. care.apropia cu evlavie de altarul tămâerei. De data aceasta sorţul fericit a căzut pe dreptul Zaharia. purtându*se chiar peste cuprinsul curţilor lui. La dreapta lui se afla masa panilor punerii înainte. 38). necesare la slujbă. în care nu se poate să. cu cădelniţa de aur în mâni. care se îngăduia de lege pentru jertfe. Nu e greu de închipuit starea dreptului bătrân. de oare ce acest act se considera atât de sfânt. şi el trebui să se pregătească pentru asta. Iată. unde preoţii îşi împărţeau între dânşii complicatele îndatoriri ale slujbelor de pes. Ca ajutoare i se dădură doi preoţi. se depărta. Porţile masive ale templului se deschiseră şi prin oraş răsună întreitul sunet al trâmbiţelor de argint. Aceşti cărturari sâmbăta si în sărbători eşau pe terasa templului. 25. Aflându*se într'un loc aşa de sfânt. se îndreptă spre încăperea pregătită pentru dânsul la templu.nu se fi amestecat şi dorinţa tainică a inimii lui de a i se dărui urmaşi. la stânga se afla sfeşnicul cel de aur. sau chiar. In una din zilele de toamnă dreptul Zaharia. care despartă de dânsul Sfânta Sfintelor. şi el cu tremur de inima începu să se pregătească pentru marea slujbă. Chiar nici în tradiţie nu se afla nici cea mai mică amintire. care trebuia să restabilească din nou slava dispărută a poporului celui ales. şi în genere tot felul de. Dar ca om drept [şi fără îndoială asemenea multor altor adevărat israiliţi. 7 . fără să vrea se umplu de simţul unei neobişnuite evlavii. dreptul Zaharia. Intre acestea. se retrase. In curtea păgânilor sau în porticile ci.si despre altele. dădea de ştire poporului începutul slujbei sfinte. căruia îi cădea acest sorţ. căruia corespundea şi tot po« porul ce stătea în pridvor şi se aprofundase într'o tăcere evla* vioasa. asupra căruia de preferinţă se concentra atenţiunea întregului popor adunat. Preotul slujitor Zaharia. după care urmau învăţăceii lor dornici de imitaţie. II. iar la pridvoarele şi zidurile templului se îngrămădeau săracii şi diferiţi ciungi. Aceasta fu ceva cu totul neobişnuit. „aşteptând Mângâerea lui Israil" şi „aştep* tând izbăvirea" (Luca. şi deasemenea şi un cunoscut avantaj la împărţirea veni» turilor) şi el devenea persoana principală. în colonadele cele largi. se . încât săvârşirea lui se oferea fiecărui preot numai odată în an. O agitaţie sfântă îl cuprinse. fiind însufleţite de senti» mente religioso-morale mai alese. şi încă în ne« mijlocita apropiere de sfânta sfintelor. In această mulţime împestriţată ici colea se arătau şi membrii de ai aristocraţiei preoţeşti luxos îmbrăcaţi. schimbau orce monedă străină pesiclii sacrii. celălalt aduse cărbuni aprinşi. care împrejmuiau templul. strecurându«se prin această mulţime. ca să se împlinească cât mai repede nădejdea aşteptată a lui Israil. care revărsa asupra lui razele luminii tainic scânteind. se numea „bogatul" (probabil din causă că se lăsa la dispoziţia lui bogăţia darurilor duhovniceşti supe* rioare. Tot aicea se vindeau şi diferite animale şi paseri. şi să sfătuească despre lucrurile religioase. singurii care se primeau la templu. prin care preoţii vesteau momentul aducerei jertfelor de dimineaţa. care se rezolvau în una din încăperile templului de către Sinedriu.

„El va fi nazareu. când se începea o nouă dejurne. capabil să4 convingă. Atunci îngerul îi spuse: „Eu sunt Gavriil. Po* porului. 8 . Zaharia voi să rostească binecuvântarea.deşi erau cunoscute două cazuri de arătare a îngerului arhiereilor în marea zi a îndurărei. şi numai fumul de tămâe în valuri dese răvărsa miros plăcut în sanctuar. care binecuvântare de regulă preceda jertfele zilei. şi fu până întru atâta cufundat în cugetarea la cele ce se petre» cuseră. Spre marea bucurie a fericitei perechi. Arhanghelul Gavriil. I. că „Zaharia.. Lovit de muţenie. ca să întoarcă inimile părinţilor către copii. ca sa ocupe loc pe treptele ce duceau dela pridvor la curtea preoţilor. Apoi se întoarse din Ierusalim în oraşul său natal şi aduse vestea mută. nu va bea vin. şi anume lui Simon cel drept şi lui Ismail. această întârziere neobişnuită în sanctuar deasemenea i se păru bănuitoare. adecă până în sâmbăta următoare. Curând trebuia să vie Mesia şi dreptul preot se va învrednici de marea cinste să fie rudă cu El chiar şi după trup: lui i se va naşte un fiu. In mare nedumerire Zaharia ascultă graiurile misteriosului binevestitor. fiul lui Elisei. dar plină de bucurie drăgălaşei sale Elisabeta. celce stau înaintea lui Dumnezeu şi sunt trimis să vorbesc cu tine şi să»ţi binevestesc aceasta. şi pentru evlavioasa Elisaveta. dar abia atunci simţi. că toată vedenia asta nu este o simplă amăgire a simţului agitat. Poporul privea şi se mira. „Pe ce voi cu* noaste eu asta ? . Elisabeta concepu ')> dar timp de cinci luni desmerdă tainic în inima sa această mare bucurie pentru dânsa şi repeta cu entuziasm: „Aşa mi=a făcut mie Domnul în ziua aceasta.Căci eu sunt bătrân şi femeea mea înaintată în vrâstă". Astfel. în ziua aceea. Uimit de toate acestea. ca bunavestire să fie adeverită prin vre un semn văzut. mult aşteptatul bătrân eşi din templu. şi celor neascultători chipul cugetării celor drepţi. îşi exprimă el cu teamă dorinţa. poporul se împrăştia prin oraş. Nu=i de mirare. 13-17). ca inima tremurândă a preotului să fie în stare să le primească deodată. Oscilând între credinţă şi îndoială. Zaharia nu conteni slujbele sale preoţeşti şi a rămas la templu până la terminarea dejurnei sale. cu atât mai vârtos faţă de conştiinţă. pentru că n'ai crezut cuvintelor mele. Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie. care se vor împlini la vremea lor". şi pe mulţi din fii lui Israil îi va în* toarce la Domnul Dumnezeul lor. Dar iată. încât uită că afară îl aştepta mulţimea închinătorilor. că preotului i s'a întâmplat ceva acum deveni limpede pentru toţi. Şi iată. îl aşteptau să dea binecuvântarea solemnă poporului. pentru a prezenta Domnului un popor pregătit" (Luca. şi se va umplea de Duhul. Ocupând locul său. iar unii probabil se şi temeau. făgăduinţa arhanghelu* lui nu întârzie a se împlini. Bănuiala. care însuşi va pregăti calea Mântuitorului lumii. că Zaharia „a avut vedenie în templu".Dar acesta era un vestitor bun.Sfânt chiar din pântecele mamei sale. însfârşit. ducând cu sine şi răspândind istorisirea despre acest eveniment neobişnuit. marea taină se apropia de împlinirea ei. Apoi îngerul s'a făcut nevăzut.întreabă Zaharia nedumerit. bătrânul stătea în uimire mută. ca să ridice dela mine ocara dintre oameni". că el şi femeea lui sunt deja împovăraţi de ani. Sosise timpul împlinirii rugăciunilor înflăcărate ale lui Zaharia şi a tuturor celor de un gând"cu dânsul. . în care a privit spre mine. numai după trecerea săptămânei de rând. văzîndu4 s'a turburat şi frică a căzut peste dânsul". tu nu vei grăi şi nu vei avea putinţă să vorbeşti până. Primind dela preotul respectat de toţi binecuvântarea mută. nici sichera. şi Zaharia se încercă să explice asta cumva prin semne. când se va împlini aceasta. care avea sa comunice dreptului Zaharia vestea care trebuia să servească de amanet bucuriei şi pentru dânsul. că asupra lui deja se împlinise cuvintele arhanghelului şi fusese lovit de muţenie. care stând în rând după cin. pe care mulţi îl înţeleseră exact anume în acel înţeles. şi mulţi se mirau de aceasta. Graiurile acestea erau cu totul neaşteptate şi îmbucurătoare. pentru tot Israilul şi pentru toată omenirea. să nu se fi întâmplat ceva bătrânului preot în templu.

ca un neroditor". avea multe tuime. numărau cu bucurie săptămânile şi zilele ce=i apropiau de împlinirea făgăduinţei date lor. Care era aşteptarea lui Israil. Intr'o împrejurare. Aceasta era rodul sfânt al multor rugăciuni cu lacrămi ale lui Ioachim şi ale Anei. jertfă Domnului. Tradiţia ne arată cu deosebire una din trăsăturile. veni împreună cu concetăţenii săi la templul din Ierusalim. încă si mai îmbucurătoare si totodată încă si mai înfricoşată. după obiceiul său. cam la 180 de chilometri dela dânşii. pentrucă Ioachim era om bogat şi aseme» nea straSunilor poporului israilit. ca şi inima drepţilor Zaharia şi Eli» sabeta. în micul orăşel Nazaret. zicând : „pentruce tu înaintea altora doreşti să aduci da* rurile tale lui Dumnezeu? Tu esti nevrednic de aceasta. se întuneca tot mai mult. Acest reproş îl lovi mai tare ca 9 . şi totuşi ei nu aveau încă copii. Mult şi cu înflăcărare se rugaseră ei. iar pe ceialaltă o împărţeau la săraci. ca Dumnezeu să deslege stârpiciunea lor. când un oare care Ruvim începu să o respingă cu dispreţ.convingere. se săvârşi altă taină încă si mai mare. vor fi lipsiţi de nădejdea de a se apropia prin urmaşii lor de Acela. aşa că din pricina întristării inima lui Ioachim era parecă să se sfărâme. dar se împlinise' deja cincizeci de ani dela căsătoria lor.CAPITOLUL II BUNA VESTIRE A PREASFINTEI FECIOARE MĂRIA ŞI NAŞTEREA SF. era chinuită de o tristeţă tainică. El o prezentă cu toată căldura sentimentului său de respect. Sfânta pe» reche trăia în belşug. ci înalta evlavie distingea această familie între celelalte şi o făcea vrednică de mila lui Dumnezeu. In una din marele sărbători dreptul Ioachim. de oarece chiar în acest moment se aprinse iar nădejdea demult stânsă. în vederea vârstei înaintate. la nord. că din pricina nerodirei lor. In acest orăşel trăia ruda Elisabetei. şi totodată trista . cu gândul să < ducă. Această do* rinţă a venirii cât mai curând în lume a lui Mesia. trăind în căsuţa lor paşnică. Dar nu bogăţia. ca şi Za* haria şi Elisabeta. Dar cu toată această feri* cire de dinafară. tânăra fecioară Măria. o pereche tot aşa de sfântă. ccest dispreţ se exprimă cu" deosebire de pu* ternic. Ei pe fiecare an osebeau două treimi din veniturile lor. IOAN INAINTEMERGĂTORUL Când drepţii Zaharia şi Elisabeta. în ce măsură toată viaţa lor era pătrunsă de spiritul iubirei respec'toase către Dumnezeu şi al milei de cei săraci. şi asupra sufletului lor tot mai mult apăsa povara dispreţului oamenilor. Propriu Ioachim se trăgea din tribul lui Iuda şi avea de străbun pe regele David. Această pereche se pogora din vechiul neam regesc al lui David. ca împlinitor exact al legii. Dar totodată această împrejurare servi ca punct de întoarcere în viaţa lui. de oarece ei nu aveau copii. le pricinuia o întristare cu atât mai mare. comună tu» turor drepţilor Vechiului Testament. din care o treime o jertfeau templului. iar Ana era fiica cea mai mică a preotului Matihan din neamul lui Aaron. care mărturiseşte. cu cât nădejdea lor. inima lor. dar care nu Iu mâh« nirea lui.

înţelepciunea ei mira pe toţi. Doamne ?" Când ea era cu totul absorbită de ase* menea 'cugetări triste. a avut loc într'o împrejurare sulemnă. care prezenta ceva în genul monahilor din timpurile nouL. eu îl făgăduesc Domnului. de oare ce în adevăr Ana născu o fiică. si la o mare sărbătoare la Ana veni slujnica sa Iudit şi cu duioşie din inimă îi zise? „Mult ai să=ţi sfâşii tu sufletul 1? Acum nu e bine să te întristezi. în templu fu primită de arhiereu şi s'a educat la templu împre* ună cu alte ucenite. celeia ce n'am copii 1 Vai. la Acela. Când drepţii Ioachim şi Ana se apropiară cu fiica lor consacrată de templu. Scriptură şi cugeta la cele citite. pentru că şi acelea aduc rod la vremea lor şi Te binecuvin* tează pe Tine. Această veste în astfel de împre* jurare neobişnuită o uimi aşa de tare. către milostivul Dătător de bunătăţi? Mergi. Cu adâncă întristare în inimă părăsi el templul şi se aprofunda intr'o rugă* ciune cu lacrimi. care între acestea se retrăsese din pricina întristărei în pustie şi acolo petrecea in mijlo* cui turmelor sale. Vai mie. Acest simbol al naşterii de fii iarăşi se reflectă apăsă* tor în inima sa. Care te--a dăruit mie? Mergi. fie de genul femenin sau masculin. ea căută spre ceriu şi văzu în ramurile pomului un cuib de vrabie. intervalele între acestea ea le consacra lucrului manual. ~ şoptea ea. unde i se şi dădu locuinţă în una din clădirile sfinte. pentrucă ele au copilaşi. se um* plură de bucurie. şi lui îi veni gândul strivitor. . deodată apăru înaintea ei un înger şUi spuse. că şi în realitate el probabil este aşa de păcătos. care se consacrase slujirii dumnezeeşti. Această veste de bucurie Ana nu întârzia să o comunice băr* băţului său. în templul Domnului? Intră în biserica lui Dumnezeu. La templu Preasfânta Măria a trăit până la vârsta de paispre» zece ani. Acolo ea şezu sub un pom de Laur şi se ruga încetişor lui Dumnezeu : „Dumnezeule al părinţilor mei. caria i se puse numele Măria Ca rod sfânt al unor rugăciuni cu multe lacrimi. In templu locuiau nu puţini oameni evlavioşi. Chivot sfinţit. Ei amândoi nă» dăjduiau cu toată încrederea în făgăduinţa lui Dumnezeu. ea învăţă cu plăcere. de oare ce şi ele aduc rod înaintea Domnului. pentrucă a sosit marea zi a Domnului". oftând. sicriul Cu* vântului. cu deosebire haine şi vestminte care aparţineau slujbelor preoţeşti. Intrarea în biserică a Prea* sfintei Născătoarei de Dumnezeu. evlavioasa Ana se adresă către dânsa cu cu* vintele entuziaste: „Mergi. cât şi cei de parte femeească. Măria a fost consacrată lui Dumnezeu. si când ea împlini trei ani. Punând pe micuţa lor fiică pe prima treaptă a scârbi templului. că ea singură se urcă pe toate treptele. şi el va sluji Lui în toate zilele vieţii lui". că ea va naşte un copil. şi unii din aceşti consacraţi se aduceau acolo la tem* piu până la o vârstă mai matură.Cum e viu Domnul Dumnezeu. şi ea. alipite de templu. a fost introdusa la templul din ierusalim. Intre dânşii era o clasă de oa* meni. Cui mă pot eu asămăna ? Nu paserilor ce* rului.bine* cuvinteazăsmă şi auzi plângerea mea. cunoscuţi sub denumirea de nazorei. bucuria şi veselia lumii?" întreg acest mediu măreţ însufleţi pe mititica până întru atâta. uşa vieţii.. şi vestea înge* rului se împlini la vremea ei pentru ei. nu dobitoacelor necuvântătoare. Din lucru manual ea se ocupa cu torsul inului şi a lânii. iubea să coase cu mătăsuri. cum ai auzit tu pe Sara şi ai binecuvântata prin dăruirea ca fiu pe Isac". Ea învăţă la perfecţie cititul şi scrisul. Aceste la» crâmi necontenite sfâsiau si inimile tuturor vecinilor lor. Vestea despre asta ajunse şi până la Ana. aşa copilul se va naşte din mine.ascuţişul unei săbii în inimă. şi în toate acestea era foarte iscusită. Evlavioasa Ana găsi în aceste cuvinte oare care mângâere pentru sine. citea adesa sf. în care*şi vărsă toată amărăciunea. şi ea de* asemenea plânse nemângâiată şi se rugă Domnului. La iudei era în genere obiceiul de a se consacra primii născuţi lui Dumnezeu atât cei de parte bărbătească. încât ea esclamă: . ca să devin ocară şi dispreţ printre fiii lui Israil. Arta sa ea a 10 . care umplea sufletul lui. de care s'a şi folosit pentru a cunoaşte legea Domnului. însuşi arhiereul acelui fericit timp1). către multmilostivul Stăpân? Mergi. eu m'am născut. Cugetând astfel rugător. fiica mea. îmbrăcă hainele de sărbătoare şi pela ceasurile nouă eşi în grădină. Distingându=se dela natură cu talente înalte. şi tot timpul 1-a petrecut în rugăciuni. nu făpturilor din ape. atunci întru întimpinarea lor a eşit cu cântare preoţii care slujau în frunte cu. zise: „Vai mie. încât merita ocara poporului.

Mai potrivit pentru dânsa era să îm* partă această bucurie cu bătrâna sa rudenie Elisabeta. Plină de credinţă în măreaţa comunicare. soţia dreptului Zaharia. că ai aflat har la Dumnezeu. Aceasta nu era îndoială. a conceput fiu acum. roaba Domnului] Să--mi fie mie după cu* vântul tău?" Şi s'a dus îngerul dela dânsa'). ea orcând sosea timpul jerfei de dimineaţă. Bine* cuvântată eşti tu între femei?" Apariţia cerescului binevestitor în camera ei deosebită. după toată pro* babilitatea. din nea* mul vechiu regesc al lui David. dar greu de străbătut.dovedibo mai târziu prin aceea. nici după anii săi. nu odată a fost şi a stat ca oaspete. nici după situaţia sa. care după lege se socotea periodul majo= râtului. când Preasfânta Fecioară stătea singură la rugăciune sau citea din sf. Educată din pruncie la templu.„când eu nu ştiu de bărbat". atât de frumoase. . ca nişte raze luminoase de viată dătătoare. dela naştere pregătită să slujească de vas cu totul curat marei taine. ea imediat se pregăti şi plecă la drum. şi va domni peste casa lui Iacov în veci. şi în puterea consacraţiunei Domnului. şi încă şi mai mult după pietatea sa. Şi iată. Asemenea tu* turor oamenilor credincioşi din poporul ales. şi după predis* poziţia sa personală preferă să rămână necăsătorită. pline de bucurie. si*i va da Domnul Dumnezeu tronul lui David. şi toată puterea credinţei şi a nădejdei sale în Dumnezeu se exprimă în răspunsul său către înger: „Iată. şi*i vei pune nu* mele Iisus. şi luminară toată nedumerirea inimei sale celei fecio* reşti. ea se duse pe jos şi străbătu toată distanţa ce o despartă de Iuta şi. In unul din aceste momente s'a şi petrecut un mare eveniment. şi ea începu să cugete în sine ce fel de salutare este asta. hotărâră să o logodească cu o rudă a sa. apoi arhiereul şi preoţii. după înseşi anii săi şi după în* rudire. dar în starea sa de orfană îşi găsi mângâere în devotamentul plin de iubire a rudeniei sale Elisa= beta. tânăra fecioară si în Nazaret fu cu totul devotată împlinirei votului său şfcsi petrecea timpul în rugăciuni neadormite si în citirea cuvântului lui Dumnezeu. după o deos sebită indicare a lui Dumnezeu. ci se cereau trei sau patru zile de călătorie printr'o localitate muntoasă. că pregătea pentru Domnul Iisus Hristos litoane nu cil* sute. dar totodată şi nepăB trunse 2 Doar ea era fecioară din făgăduinţă. la bătrâneţele ei. Cuvinte slăvite. Scriptură. ca şi ea. preasfânta Măria îndepărtă dela sine toate socotelele omeneşti. Dar iată pentru dânsa sosi acea etate. ca să cadă întreg unuia din ei. făcută Zahariei în templu. că Elisabeta. ci hotărâră să arunce sorţ. putea fi cel mai bun păzitor al fecioriei eiAcesta era Iosif. Primind o veste atât de măreaţă si tainică. nu putea fi persoana. un bătrân evlavios. cu care ea ar fi putut împărţi bucuria sa tainică. In luna a şasea dupji tainica descoperire. şi era acum luna a şasa de când i se făcuse aceasta. fericiţi prin o naştere aşa de miraculoasă a unei fiice. pentru aceea si sfântul ce se va naşte se va chema Fiul lui Dumnezeu". unde. cunoscută ei. că la Dumnezeu nu=i nimica cu neputinţă. şi după obiceiul predominant ea trebuia să se mărite. se retrăgea în camera sa deosebită şi să deda tainic la rugăciune. De oarece ea. Drumul nu era scurt. Aceste cu* vinte căzură în sufletil Măriei. încât răstigni* torii nu îndrăzniră să sfâşie litonul cu care fusese îmbrăcat Mântuitorul atuncea. şi vei naşte un Fiu. şi ca do* vadă despre asta îngerul arătă.zise Măria către înger. trecută de moştenire Măriei. Intre acestea drepţii Ioachim şi Ana. care ar fi putut asigura sigu* ranţa şi fecioria tinerei fete. şi încă tocmai în ceasul rugăciunii fireşte că a trebuit să o turbure. El va fi mare şi se va chema Fiul lui Dumnezeu. intrând în casa rudeniei sale. tatăl Său-. cu pacea în suflet îşi încheiară călătoria lor pământească şi se alăturară la străbunii lor. Dar înaripată de nepătrunsa sa bucurie. sub influenţa binefăcătoare a necontenitelor lui slujbe sfinte şi simbolice. Şi. ci numai o nedumerire a minţii ei simple omeneşti. Măria rămase singură la templu. de care nu era capabilă inima sincer crezătoare a Măriei. după meserie tâmplar. „Cum va fi aceasta" . şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit". şi cuvintele vestite* rului se par protivnice naturei şi nepătrunse pentru mintea ome* nească. Dreptul Iosif. îşi duceau o viaţă liniştită şi pioasă.îngerul ii spuse: „Nu te teme. apoi ei se mutară acolo în oraşul lor natal. ruda ei. Preasfânta Fecioară simţi o nebiruită nevoe să împărtăşască această bucurie cu cineva din cei mai scumpi inimii sale. care descinzind. 11 . în casa cărora ea. Atunci îngerul îi răspunse: „Duhul Sfânt va veni peste tine. dar între aU tele la iudei nu erau instiluţiuni. Mărie. cunoscută deja tuturor ca stearpă. De oare ce acolo după Ioachim şi Ana rămăsese probabil casă. în camera ei apăru acelaş arhanghel Gavriil şi»i zise: „Bucurăste cea plină de dar! Domnul este cu tine. Si iată vei concepe în pântece. ci ţesute de sus până jos. după logodirea cu dreptul Iosif. şi puterea Celui preaînalt te va umbri. care şi însuşi primise o asemenea bucurie şi care a fost pentru ea a doua mamă în timpul educaţiei sale la templu. care locuia în Nazaret. măreţe.

In acel timp. toate. După exterior fecioara Măria oare cum nu se deosebea de celelalte fecioare. când ea găsi posibilitatea să descopere persoanei de încredere taina inimii sale. Duhul ei. Iată pentru ce. care. ca tot cuprinsul interiorului său să se reverse acum în cântarea entuziastă. cu lumina slavei Sale. tirania. şi ce slăvită reve* laţie a dispoziţiei lăuntrice se manifestă în aceste cuvinte entu* ziaste. smerita fiică a poporului. Dumnezeu n'are ne* voe de concursul nostru la împlinirea operelor sale. 1 In sine însuşi ea nu este altă ceva. Mândrii farisei. Sufletul semit. ci cânta. mireasa unui tâmplar. lui Avraam şi seminţiei lui până în veac 2). aducându^şi aminte de milă. fără sforţări deo« sebite trece dela vorbirea obişnuită la imn şi treptat se înalţă până la cel mai înalt ton al poeziei lirice. de viitoarea sa slavă universală. într'o măsură miraculoasă s'a manifestat în acest moment la Preasfânta Măria. pogorâta pe cei puternici de pe scaun şi a ridicat pe cei smeriţi. de expresiunile lor. care apar în istoria poporului ales. că Preasfânta Măria s'a nutrit în tinereţă cu minunatele sentinţe ale cărţilor sfinte . „Primita pe Israil. şi bogăţia şi-au încheiat împărăţia lor. că iată de acum mă vor ferici toate neamurile" ]). [Acea tăcere. pentru că se vor împlini celece i s'au spus ei dela Domnul". şi când ea a trebuit să exprime tot focul entuziasmatei sale inimi. Dar si ca o unealtă aleasă de Dumnezeu. şi zise: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău? Şi de unde mie cinstea aceasta. că a căutat spre smerenia roabei sale. Din această cântare se vede. şi îndată a săltat pruncul în pântecele ei. care evident ne= contenit umpleau sufletul său. plin de o recunoştinţă nemărginită. cum a grăit părinţilor noştri. şi în adevăr în Vechiul Testament e greu încă să găsim cu* vinte mai înalte. mugurul depărtat al unui neam vestit cândva. Entuziasmul său sfânt era aşa de mare. iar pe cei bogaţi i*a scos afară deşerţi" In aceste cu* vinte s'a exprimat ideea predominantă a Evangheliei. când vrăşmaşii lui Dumnezeu sunt dobo* râţi. Măria îşi exprimă entuziasmul inimii sale sfinte şi curate în măreaţa cântare. ea ocupă o situaţie din cele mai înalte între cele mai bune alese şi devinea acea uşă. ea s'a folosit de ideile lor. preasfânta Măria. Şi ferice de ceeace a crezut. şi Elisabeta se umplu de Duhul Sfânt. din gura ei vorbiră deo* dată evlavia. Acest adevăr acum se recunoaşte întotul de Israil. şi mila Lui e din neam în neam spre ceice se tem de Dânsul"'). Pe cei flămânzi Ua umplut de bunătăţi. Ea proslăveşte pe Domnul său. ca recunoştinţă către Dumnezeu. '/Plină de conştiinţa de măreţia sa neobişnuită. Omul trebue să se smerească. pe care ea a păstrat=o până acum despre dumnezeeasca taină. arată cât de adânc cunoştea şi înţelegea sf. aşa de minunat slăvită în smerenia sa. iar smerita Fecioară a lui Israil s'a învrednicit de cinstea ca să fie obiectul unei deosebite proslăviri în ceruri şi pe pământ. cu sfinţenia Sa. au fost lepădaţi. sărăcia. Limba evreeascâ şi în genere este foarte potrivită pentru această trecere pe nesimţitele dela forma prozaică la forma poetică. sub o pro* fundă impresiune a vre unui eveniment izbitor. Sufletul celor mai mari şi mai slăviţi drepţi ai Vechiului Testament. comunicată ei. Şi a zis Măria. supunându-se în totul voinţei Lui şi prea= mărind slava lui prin o recunoştinţă entuziastă şi prin devotament. decât o unealtă a Proniei dumnezeesti. inima ei a trăit cu amintirile despre slăvitele femei ale Vechiului Testament. abnegaţiunea. că smerenia este izvorul celei mai mari puteri şi bogăţii. pruncul Său. a săltat pruncul cu bucurie în pântecele meu. In această măreaţă cântare a Preasfintei Marii s'a exprimat în totul întreaga fiinţă a vieţii ei duhovniceşti. ca să se facă plăcut lui Dumnezeu. virtuţile unui suflet înalt. pe care trebuia să se arate "Mesia în lume. să recunoască nimihnicia sa. ca să răsplătească cu iubirea sa. încă şi mai bucurată de această salutare. smerenia.. Această neaşteptată apariţie a Măriei şi salutarea ei plină de entuziasm miră pe Elisabeta. Ea. bucuria duhovnicească. încă şi mai mult contribui. care cu această 12 . s'a învrednicit unei cinste mari şi negrăit de slăvite. Mântuitorul Meu. în acest moment si=au revărsat în sufletul ei. când glasul salutării tale a ajuns la urechile mele. încât ea chiar nu vorbea. şi esclamă cu glas mare.„Măreşte sufletul meu pe Domnul şi s'a bucurat duhul meu de Dumnezeu. cu o încredere pioasă prezice situaţia sa în viitor. alcătuind oare cum o urzală din cele mai binecuvântate sentinţe ale Vechiului Testa* ment. Dumnezeu îi va lepăda. dată strămoşilor. decât acelea. Scriptură. „Că mi*a făcut mie mărire cel Puternic. supunerea blândă. Şi cu toate acestea ce izvor de cele mai înalte sentimente se ascundea sub exteriorul ei modest şi smerit.entuziasm sub înrâurirea îndurărei Mântuitorului Dumnezeu spre dânsa. „Arătarea puterea braţului Său şi=a risipit pe cei mândrii cu cugetele inimii lor.salută cu entuziasm şi sărută pe Elisabeta. Şi această însuşire./Mândria. el primeşte împlinirea făgăduinţelor. puternicii şi bogaţii lumii acesteea. sfânt este numele Lui •. ca să vie maica Domnului meu la mine1? că iată. Irod. Cesarul. ajunse într'o stare de.

Matei zicând. Curând după plecarea ei se împlini şi făgăduinţa dată lui Zaharia. ci şi pe toate rudele şi vecinii.Dacă întâiu. să dai popo» rului Lui să înţeleagă mântuirea întru ertarea păcatelor lui. edit. şi stăruiau să se dea copilului numele tatălui său. I. Vadeaua asta (6 + 3) poate da motiv presupunerei. tatăl lui. ca unui consacrat după dreptul primei naşteri lui Dumnezeu Fiul. . Astfel obiecţiunile indicate sunt cu totul lipsite de tărie. Dar mirarea aceasta se prefăcu aproape în spaimă. Asemenea lor. slobozit de Noe din corabie „eşind nu s 'a întors până ce a dispărut apa de pe pământ* (Fac. tom. că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului Său. anume in acest senz mărginit. nu insamnă. când îndată după asta Zaharia începu iară să vorbească şi explică celor adunaţi vedenia ce a avut el şi făgăduinţa din templu. La vie de J. s'a învrednicit să vadă împlinirea făgăduinţei. şi ultimul cuvânt al cântării ei a fost bucuria entu* ziastă. ca să poată sdruncina adevărata învăţătură a Bisericii. adecă fiul harului Dum» nezeesc. el se simţea într'o situaţie extrem de dificilă. te vei chiema proroc al Celui preaînalt. ea*şi iubea po* porul său. că Preasfânta Măria a rămas neispitită de bărbat până la naşterea Fiului. care cunoştea taina barba* tului său. Dar istorisi» rea următoare presupune că Preasfânta Măria a părăsit Iuta Înainte de naşterea Iui Ioan. Istorisirea aceasta căzu adânc în inima tuturor celor ce au ascultako. negreşit. Expresia aceasta în genere nu odată se întâlneşte în Biblie. 41. care negreşit n'a putut să dea drumul iubitei sale rudenii. că poporul ei. Vezi la Vişneacov. VIII. cu care ne?a cercetat pe noi Răsăritul cel de sus. fără referire la aceeai mal urnfau'oare după dânsul şi alţii copii. 166. nota. să ne dea. că corbul s'a intors după aceea. că ea n'a mai avut copii. El negreşit nu ştia nici de cercetarea ei de către înger. că va face milă cu părinţii noştri şi=şi va aduce aminte de sfântul său aşezământ. înainte de solemnitatea de bucurie familiară. care deschidea pântecele (Eş.lor. că el in adevăr se in« dreaptă după moarte. ce este Indoelnic şi Iasă fără amintire ceea ce-I neîndoelnlc. să<J slujim întru sfinţenie şi dreptate înaintea Lui. în toate zilele vieţii noastre. „Pruncul însă creştea şi se întărea cu duhul" (Luca. 2). voia să dea copilului ei numele Ioan. iară „Zaharia. şi legea cerea să se consacre lui Dum< nezeu fiecare IntâîîTTîfscut. fără să 13 . când s'a uscat pământul.ocaziune s'au re* vărsat din gura Preasfintei Marii. chiar pânâla naşterea fiului Elisabetei. discuta Lucian (Daemonax. însfârşit. pentrucă un astfel de nume nu existase nici* odată în neamul . Zaharia ceru o tăbliţă şi scrise pe dânsa: „Ioan va fi numele lui". Nefiind în stare să deslege această contrazicere. întâiu născut adesa. După întoarcerea sf. neatingându-se de periodul următor şi presupunând posibilitatea însuşi cititorului să ştie pe temeiul istorisire! următoare a Evangheliei. 7). că ne va mântui de vrăşmaşii noştri si din manile tuturor celor ce ne urăsc. Atunci au trebuit să se adreseze pentru curmarea discuţiei către însuşi Zaharia. Aceasta. care sincer se bucurară cu dânşii. robul Său. Dreptul Iosif fu nu puţin turburat de semnele* însărcinării ei. Fecioarei Măria la Nazaret. 80). că el. că corbul. a reţinut pe Preasfânta Măria timp de trei luni. de jură" mântui cu care s'a jurat lui Avraam. zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israil. ca mireasă a Duhului S:'ârt. dacă este unul. provocat de toate cele petre» cute. că rămânerea preasfintei Fecioare la Iuta. 67^79). Cuvântul „întâiu născut* deaseme» nea a servit nu odată de motiv pentru sforţarea de a zdruncina învăţătura Bisericei. că o asemenea bănuială ar fi fost o crimă. nu înţelegem. Toţi se mi* rară de asemenea coincidentă a dorinţei lui cu dorinţa Elisabetei. că evangheliştii întrebuinţau acest termen explicativ Ia lege şi au dat aces titlu Iui Iisus. şi ne*a ridicat corn de mântuire în casa lui David. 1. Tot trecutul acestei fecioare curate. sau el rămânea unicul fiu Ia părinţii lui. IV. plin fiind de Duhul Sfânt. s'a aflat că ea are în pântece dela Duhul Sfânt. cum a vestit prin gura sfinţilor Săi proroci celor din vechime. pag. Mama. I. Şi totuşi gro* zava realitate fără să vrea i se aruncă în ochi. putea fi unkul. şi fără să vrea se gândeau la soarta viitoare a pruncului. dar rudele se împotriviră la asta. A pune la bănuială castitatea miresei sale nu îndrăsnea. nici de sfaturile evlavioase ale Ma* riei cu Elisabeta în casa lui Zaharia. dată cândva părinţilor lui. că Preasfânta Măria. căci vei merge înaintea Domnului. se săvârşi tăerea împrejur. după lege. In ziua a opta. ca şi entusiastul imn al dreptului Zaharia s'au tipărit adânc în sufletul celor de faţă. luminând pe ceice şedeau în întus nerec şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii" (Luca. pruncule. apoi nu este întâiu*. Neştiind nimic de taina să« vârşită. odată cu aceasta a şi pus înainte numele copilului Ioan. Christ. şi ei s'au împrăştiat dela sărbătoarea familiară plini de sentimentul uimirii evlavioase. Elisabeta născu un fiu. şi totodată se puse şi numele noului născut. vrea să înlăture numai indoiala relativ de acest period determinat. Duhul său drept se turbura de contrastul evidenţei fizice şi neîndoelnicia măreţiei morale a logodnicei sale. părintele nostru. Toate împrejurările acestea. Acoperământul. înseamnă nu unul. XIII. ca săJ pregăteşti calea. şi a făcut mântuirea lui. Aşa spu« nând. viaţa ei şi mediul îi dădeau limpede să înţe* leagă. Iosif ajunse la gândul. şi când prin semne îl întrebară pe acesta. Vezi Le Camus. şi a prorocit. Şi tu. şj-a păstrat fecioria sa şi după naşterea Iui Hristos Mântuitorul. cum ar dori să se numească fiul său. pag. după bunătatea milostivirii Dumnezeului nostru.că un anumit om nu se îndreptează până ce nu moare. I. 25). ospitalier al lui Zaharia şi Elisabetei. explică aceea. după izbăvirea noastră din manile vrăşmaşilor noştri. Aşa şi Ev. după trecerea că* rora ea s'a întors la Nazaret1). Dar din toate se vede. unde îngerul Domnului. şi naşterea lui bucură nu numai pe însuşi drepţii lui părinţi. vestindu=i naşterea fiului. Aşa In istorisirea despre potop se spune. prctarea el.

şi*I vei pune numele Iisus. despre care deasemenea se prezisese de proroci. apoi Pronia Dumnezeească va regula toate spre bine. femeea ta: că ce s'a conceput într'însa este dela Duhul Sfânt. anume credinţa. care zice : iată. că împlinirea ei a trebuit să se săvârşească nu în Nazaret. întră formal cu dânsa în căsătorie. Dar împrejurările s'au aranjat aşa. care*i spuse: „Iosife. va naşte deci un fiu. I. — continuă îngerul. că dacă ea s'a învrednicit de o taină aşa de mare. care fără îndoială împreună cu alţi mulţi drepţi ase* menea lui demult şi în/lăcărat aştepta mântuirea lui Israil. fiul lui David. fecioara va lua în pântece siva naşte Fiu. linişti cu totul pe Iosif. care spunea aşa de multe pentru un astfel de drept. 22~23). care a fost obiect de mare învăţătură pentru Iosif. care nu avea visuri bune. şi se -va chema numele lui Emanoil. Şi în adevăr aşa se şi întâmplă. nu te teme a lua pe Măria. aşa că omul. de a deveni unealta întrupării lui Dumnezeu. Astfel Iosif presupunea să lese toată chestiunea asta în sama lui Dumnezeu. ci în' alt oraş depărtat. şi visul bun se considera unul din cele trei aspecte ale înaltei fericiri. adormi odată şi avu o vedenie.jignească pe logodnica sa. Visurile se re* cunoşteau la Iudei unul din mijloacele înaltei revelaţiuni. Dreptul Iosif visă în somn îngerul Domnului. In asemenea situaţie cu adevărat penibilă Preasfintei Fecioare îi rămăsese o singură mân* gâere. Această revelaţiune. ca să scape pe Măria de orce umbră de reproş din partea celor ce o înconjurau. îngerul adeveri cuvintele sale prin un citat din Sf. ce se tâlcueşte. „o luă în casa sa". şi el. unde Preasfânta Fecioară şi*aştepta împlinirea marei făgăduinţe. — ca să sepii* nească cele zise de Domnul prin prorocul. Când Iosif. „Şi toate acestea s'au făcut. se considera chiar ca pără* sit de Dumnezeu. Scriptură. prin declararea vre unei îndoiele sau bănuele. căci El va mân* tui pe poporul Său din păcatele lor" (Mat. poate pur şi simplu să4 dea drumul. cu noi este Dumnezeu" (Mat. Aceste oscila* ţiuni lăuntrice negreşit nu puteau scăpa neobservate de ochiul pătrunzător al Preasfintei Fecioare. 14 . preocupat de o mare nelinişte în suflet şi de gândul cum să iasă din această dificultate a sa. Ca să în* credinţeze încă şi mai bine pe dreptul de adevărul tainei comu* nicate lui. 20—21). I. şi ea nu putea să nu se teamă de urmările unei rupturi posibile.

Pogorându* se 15 . Pro» priu rege iudeu în acest timp era Irod cel Mare. care toate puterile geniului său de cârmuire îl îndreptă pentru instaurarea ordinei în vastul imperiu. din care se trăgea neamul cutarei sau cutarei persoană2). In vremea lui. adică apucând puţină provizie. ca toţi să se supună inscripţiunii cerute. Asemenea înscrieri în timpul lui s'au făcut trei. ea înfine ajunse şi la Iudeea. Făcând pregătirile necesare pentru calea destul de grea. ci. Dar de oarece iarna în Palestina e. de aceea el a dat po« runcă în toată ţara. la mijlocul domniei lui ~ în anul 746. Aceasta a fost evident în iarna anului 750 dela fondarea Romei. guvernul roman de obiceiu lăsa fiecărei provincii la voia ei să împlinească dispoziţiile sale aşa.CAPITOLUL III NAŞTEREA LUI HRISTOS.) plătea acesteia tribut. unde se scot turmele la păscut. Deaceea şi în Iudeea înscrierea se făcu nu după sistema romană. care deabea trăise grozăviile zguduirilor sociale şi a luptelor intestine. Hr. mai ales acum. mişcându*se treptat din provincie în provincie. atunci pentru înscrierea nume* lui său el trebuia să plece la Betleem. necesară după calculul zilelor de călătorie. Acum se făcea a doua din aceste înscrieri şi. dar ca unealtă romană el atârna în totul de romani. care deasemenea trebuea să execute decretul marelui împărat'). suma tributurilor şi impozitelor. Mai mult ca orce aveau 4ievoe de pus în ordine trebile financiare. Pen» tru a nu stârni în diferite popoară agitaţiuni fără scop şi de pri* sos şi nemulţumiri. supus Romei imperiale. apoi cu toată lungimea drumului. cu notarea cetăţenilor şi aliaţilor.câteodată cu totul moale şi caldă. De oarece Iosif îşi trăgea genealogia sa dela David regele. care ajunsese în totală desordine în timpul tulbu* rarilor petrecute. ci după sistema veche iudaică. Iosif cu Preasfânta Măria plecară la drum. care deasemenea se pogora din neamul lui David şi nu se putea să nu simtă dorinţa de a vizita oraşul străbunului său regesc. împăratul era până în aşa grad interesat de acest important lucru. aşa că după ploile de Noemvrie câteodată se arată verdeaţă pe câmpii. după care fiecare trebuia să se înscrie nu în localitatea unde locuia. încât cu mâna sa proprie a făcut totalul datelor statistice a întregului imperiu. cum aceasta era mai potrivit cu caracterul poporului şi a obiceiurilor lui. şi cu acest scop împăratul po» runci să se facă numărarea populaţiei din toate provinciile colosalului imperiu. Iosif se hotărî să ia cu sine şi pe Măria. în acel oraş. ca patrie a marelui său străbun regesc. cam pe la anul 750 dela fondarea Romei. la anul 726 dela fondarea Romei. Pe tronul roman s'a urcat August. şi din vremea lui Pompei (dela anul 63 a. şi la sfârşitul domniei lui. şi anume la începutul domniei lui. poporul iudeu se afla supus stă« pânitorului lumii. când se apropia timpul naşterei de către ea a Fiului lui David. cu un servilism de rob era gata să execute toate dorinţele cezarului.

HPcf unul din aceste dealuri. Şerpuind mai departe printre cele mai bo« gate livezi. drumul se îndrepta direct spre sud către Isreel.nefericitul rege Saul. că el e cu totul plin de lume venită de afară din toate părţile pentru înscriere. în acest mediu sărăcăcios. şi acest urcuş era cu deosebire greu în această vreme umedă de iarnă. în cinstea ma» relui stăpân roman. sinonimul grecesc a cuvântului latinesc August. după o tradiţie arabă. cândva mândră capitală a necredinciosului Ahab. ci patria strămoşului lor David. Mântuitorul Hristos 16 . din care cele mai mici numărau până la cinsprezece mii de locuitori3). care atuncea deabea fusese reînoită de Irod şi încă în aşa splendoare. drumul ducea la Samaria. s'a născut Impă* râtul lumii. în adevăr păşiră în această din urmă. anume acesta este câmpul. şi de pe care deal se deschidea împrejur o prea frumoasă panoramă de dealuri. unde şi socoteau ei să mâe. Puţin mai spre răsărit de Isreel se ridicau munţii Ghelbua. ce rămâneu după săcerători şi şi=a găsit fericirea sa. . Mai întâiu de toate înaintea lor apărură Sacrul Silom. pământul samarinean. Galileea acelor timpuri. pentru ca să=şi găsască şi ei un aco* periş de adăpost. Pentru a pătrunde în oraşul natal. unde a perit într'un grozav măcel cu filistenii. de oare ce pretutindenea întâlnea privirile dispreţuitoare sau nebînevoitoare ale samarinenilor. şi de aceea făcând. poate. Lăsând la stânga piscul rotund al Taborului. marele proroc Samuil. lui Iacov. 5). pentru noaptea rece ce venea. care alcătuia linia de graniţă între Samaria şi Iudeea. care a făcut numele ei slăvit în istoria poporului celui ales. în extremis. smochini şi meri granaţi. străbunica regelui David. unde cândva a venit Iosif să cerceteze pe fraţii săi şi a devenit jertfa grozavei lor zavistii şi răutăţi. şi pentru ei nu se găsi loc. legate cu cele mai sfinte amintiri pentru fiecare iudeu. omul în timpurile vechi putea călători acolo în curs de un an întreg şi nu rămânea două nopţi în acelaşi sat. se hotărâră să se oprească pentru masă înir'o peşteră din apro* pierea hanului. Dar ţinta călătoriei lui Iosif şi Măria nu era capitala Iudeei. şi apoi şi Galgala. aduna spicele. care aşa de dureros nu justificase nădejdile puse într'însul. care apar* ţinea bogatului Booz şi pe care Rut. dobândit prin lacrămi. ei se grăbiră să părăsască cât mai re* pede. pe care în rânduri neregulate se întindeau uliţile lui înguste şi priporoase. că într'însa se numărau pânăla 240 de oraşe şi sate. Irodium. aşa că. şi încă şi mai greu era drumul pentru Preasfânta Măria în starea ei de însărcinare (Luca. Dar cu atât mai mare bucurie că* lătorii din Nazaret ajunseră ei la una din casele de oaspeţi din preajma oraşului sau hanuri. vii şi ogoare. atunci să văzu. cam la cinci chilometrii spre răsărit. nici în alte oraşe samarinene. pe care se afla Nazaretul. după mărturia lui Iosif Flavie. ce se alătura de oraş şi acum în anumită vreme îngăl* benesc lanurile de orz. Dar evlavioşii călători nu se putură opri mult nici în Samaria. unde cândva stătea cortul mărturiei si unde evlavioasa Ana venise cu rugăciune plângătoare pentru amărăciunea ce apăsa asupra ei pentru lipsa de copii. peste Iordan se înălţa un grup de dealuri purpurii ale Moabului. călătorii trebuiau să facă un urcuş foarte greu la deal. atunci înaintea ochilor lor se deschise localităţile. care fără voe provocau în sufletul. să«şi găsască odihnă pe pământul sfânt al lui Israil. La dreapta se vede Datanul cu bogatele lui păşuni. II. ei.pe coasta muntelui. ei trebuiră să se îndrepte pe drumul. şi încă şi mai departe spre răsărit. care totodată servea ca staul pentru vite domes* tice. Atunci. Chiar dacă se admite că această mărturie cuprinde oare care exagerare. fiecărui călător serios scumpe amintiri istorice. Şi anume acolo. unde în urmă a îm* plinit vrednicia de judecător marele ei fiu. apoi totuşi rămâne neîndoelnic. care astăzi se pare pustie şi părăginită. care în terase largi se lăsau spre văile înconjurătoare şi pe alocurea erau acoperite cu vii şi feluriţi arbori roditori: măslini. vestite prin una sau alta din marele amintiri istorice. ce duce pe valea Ezdrilonului. când din pricina deselor ploi se muese şi devenise lunecoase toate drumurile ce duceau sus . aproape de Sihem sau de Sihar. întreg drumul acesta trecea prin oraşe şi localităţi. Mai departe drumul străbătea alte multe localităţi. pe care prin ondulaţiuni minunate se jucau razele soarelui ce răsărea sau apunea. Propriu muntele Betleemului din toate părţile prezenta prăpăstii. că populaţiunea acestei provincii era extraordinar de deasă. iar în vremea aceea ferbea acolo cea mai febrilă viaţă industrială. se înălţa mândru castelul lui Irod. Betleemul era răsfirat pe coasta unui munte destul de poncişă. Intr'un mic şes. un popas la fântâna. cu duşmănia lor de veacuri faţă de iudei. oraşul Betleem. care se afla la vreo zece chilometri spre sud de Ierusalim. pânăce în cele din urmă îi scoase la porţile Ierusalimului. încât linguşitorul rege o consideră vrednică să se numească Sevastia. Totuşi când sosiră ei la han. era până întru atât de des populată. Şi când ei trecură prin înălţimea Acravim.

II. în mijlocul acestei linişti de noapte „li se înfâţişe lor îngerul Domnului şi s'a-'a Domnului îi lumină". care străjuiau cu rârdul împrejurul turmei în* crdinţate lor. pe care cândva îşi păştea turma sa regescul David. care trebuia să o regenereze cu totul. nu în* târziară a le oferi o încăpere mai îndâmânoasă 17 . Şi s'au întors păstorii. Aceasta anume când prorocul Isaia într'o solemnă vedenie s'a învrednicit să vadă slava Domnului Savaot. Şi toţi ceice auzeau se mirau de cele ce li se spunea de către păs* tori. şi când serafimii care=l înconjurau ne» contenit strigau: „Sfânt. Tot ei cei dintâiu dintre oameni au devenit şi bine* vestitorii venirii Lui. ei. ca să îngreuneze cu noui dări populaţia şi aşa destul de săracă. dar ea nu ştiu nimica despre cele petre* cute şi. dar. păstorii iarăşi veniră în stâne şi îndată se hotărâră să meargă la Betleem. 13).-f-Imprejurul lor domnea o linişte de mormânt.. păzindu=o de lupi şi de tâlhari. se abătuseră pe la hanul delângă oraş. obosită de nesfârşitele răutăţi ale zilei. ca să vadă. care se oficia în templul din Ierusalim. Deasupra capetelor lor se întindea un ceriu senin. semnalate prin sunetul trimb'ţelor de argint ale preoţilor. asupra aceloraşi câmpii. de oarece imediat după asta au început a* istorisi tuturor. Familie a şezut în sărăcăcioasa lor încăpere . toate anume aşa cum li se vestise. zicând: „Nu vă temeţi. ce anume s'a întâmplat acolo. Pe drum. ca locuitori ai unui sat. în peştera vecină „au găsit pe Măria şi pe Iosif. cu jertfele lui lăscumpârâioare. Mântuitorul care este Hristos Domnul. era afundată' în s omn adânc. ca să răspingă jugul păgânilor. în care se arată o mulţimă de oaste cerească şi deasupra pământului cufundat în somn. căci acum vi s'au născut în cetatea lui David. şi astfel taina naşterei lui Hristos începu să se propoveduiască în lume. 8-12). şi anume acolo. împestriţat de desene minunate ale stelelor scânteietoare priveau mute ca şi cu mii de ani înainte. cum li se spusese lor" (Luca. eu vă vestesc bucurie mare. iar Măria (căreia mai mult decât tuturora îi erau cunoscute împrejurările înfricoşate. fără în* doială. ce se afla aproape sub zidurile slăvitei patrii a marelui rege David (la un chilometru şi jumătate dela Betleem) şi totodată nu departe nici de Ierusalim şi de templul lui. pentru care mai ales erau predestinate turmele lor1). întreruptă numai de slabul sberăt al oilor. când ei duceau animalele de jertfă. când omul muritor s'a învrednicit să audă cântarea corului ceresc. şi timpul slobod al nopţilor plicticoase şi reci nu odată le scurtau cu dis= cuţiuni simple despre curânda Lui venire. că cei dinprejur din corn* pătimire pentru tânăra mamă cu minunatul ei Prunc. slăvind şi binecuvântând pe Dumnezeu pentru tot ce văzuse şi auzise. VI. Când jertfa se punea pe altar. Nu dormeau numai câţiva păstori săraci şi simpli ai unui sat vecin. cântarea sacră prezenta necontenit forma „întreitei cântări".triumfala. voire î" In sferile cereşti se săvârşi oare cum o slujbă dumnezeiască solemnă. răsună JD cântare îngerească. Tot o astfel de formă a întreit sfintei cântări o avu şi cântarea îngerească în trei pro* poziţiuni deosebite. -"' Nu se stie câtă vreme sf. Sfânt. între oameni bună. pământul şi inima omenească. Când tăcu corul îngeresc şi uimiţi de toate cele văzute şi auzite. II. Ceriul de noapte cu nenumăratele lui stele deodată se lumină de o lumină ne mai văzută. când văzură altă privelişte. Atuncea din aceste esclamaţiuni tunătoare „se cutremurau pragurile de sus ale uşilor" şi inima prorocului ce auzea se cutremură de groază. pe care se învredniciră să o audă nişte simpli păstori. punându-le în inima sa. Sfânt Domnul Savaot 1 Plin este tot pământul de slava Ta?" (îs. culcat în esle" (Luca. şi pruncul culcat în esle". Şi deodată. revărsă în inimile lor fericire. Cum au auzit ei această veste neobişnuită şi ne putând măcar cât de puţin să o pătrundă cu mintea lor simplă. aşa că.In lume se săvârşi cel mai mare eveniment. şi ei cei dintâiu s'au închinat lui Hristos celui nou născut. Pastorii negreşit nu întârziară să istorisască despre toate cele întâmplate şi în Ierusalim. numai decât. Din toată istoria Vechiului Testament se ştie încă numai un singur caz. dar se poate nădăjdui. dar îngerul îi linişti. bucurie şi pace. care jvj:^eji_şp_sirea_ unei ere noui în istoria omenirii: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu.. măcar pentru aceea. Această arătare îi uimi şi=i umplu de frici neobişnuită. minunate şi divine ale evenimentului ce se săvârşise) păstra toate cuvintele acestea. Şi iată semn pentru voi: veţi găsi un prunc înfăşat. erau pătrunşi de aşteptarea obştească a lui Mesia. Acum cântarea îngerească. cuprinzind în sine trei sfere esenţiale a fiinţei: Cerul. 3—20). atunci muzica sfântă răsuna în trei răstimpuri deosebite. ce se desfasura asemenea aceleia. „despre cele vestite lor despre Pruncul acesta. care supuneau acum poporul lui Dumnezeu unei numărători ruşinoase. care va fi pentru toţi oamenii. sub înrâu* rirea spuselor păstorilor despre vedeniile ce au avut ei. care confirma minunat cele spuse de îrţger. Deşi aceştia erau oameni cu totul simpli. despre cele vestite lor dela Domnul. şi pe pământ pace.

Acolo în ziua a opta. anume la viaţa veşnica.. SăvârşinduT. şi cerce* tare a lucrului3). şi tot el. dar la rând cu dânsul. ci fiilor pierzărei. întocmai după cum la noi se invită rudele şi cunoscuţii la. ca unşi de sus. circumcide pruncul tău de parte bărbătească. aceasta singură de sine ne arată că era în totul pătruns de revelaţiile cele către el şi de împrejurările care în genere au însoţit naşterea pruncului.chiar în han sau în vreo casă particulară din Betleem. şi anume Hristos. care a avut senz preînchipuitor. căci în această zi au fost circumcişi Avraam cu toţi casnicii săi. se spune într'lnsa. „In ziua a opta. era singur. care a condus pe captivii. Din acel timp numele acesta a devenit iubit în popor. poate numai în prezenţa dreptului Zaharia şi Elisabeta. „Cartea Iubileilor". de sine sacru pentru poporul iudeu. şi credea în marea predestinaţie a zisului său fiu. deşi aceasta numai în cazuri excepţionale. apoi în aceasta nu se poate a nu vedea semnul prorocesc. după o coinci* denţă tainică. Fiii lui Veliar sunt aceia. a pruncului. cari nu vor împlini aceasta"Dreptul de a săvârşi circumciziunea aparţinea de drept tatălui. nici să amâne ritualul circumciziunei pe mai târziu de ziua a opta. Şi nimenea să nu îndrăsnească să schimbe această zi. ce se întorceau în patrie din Babilon. Dacă acum un asemenea nume slăvit se dădu prun* cului. adecă unsul. Circumciziunea se săvârşa în cercul familiar. cum făceau aceasta marii patriarhi Avraam. Cine nu va îndeplini aceasta. Acest ritual. Isaac şi Iacov. şi dacă acum dreptul Iosif alese anume acest nume pentru noul născut. Intru cât iudeii însuşi se refereau riguros către împlinirea acestei datorii în acest timp. Lui chiar din primele i se dădu un alt nume cu înţeles mult mai larg. care în evreeşte se scria lehoşua sau prescurtat lesua. botez. Adevărat. preoţilor şi prorocilor. şi a fost dat cândva de Moise fiului lui Navi în semn. se poate vedea din acea persistenţă. ne* greşit n'a putut să săvârşească acest ritual cu o sărbătoare so* lemnă. spre împlinirea legii. şi de bună samă ea s'a săvârşit în izolarea liniştită a fa* miliei. ca să le transmită lor binecu* vântarea lui Avraam. Numele „lisus". Dreptul de a alege numele aparţinea tot tatălui. care avea sa săvârşească un lucru încă si mai mare: să scoată nu numii un popor. pe care o are la creştini botezul şi legea cerea riguros observarea lui la vremea cuvenită. în prezenţa rudelor de aproape sau a cunoscuţilor. Sfânta familie. acela nu aparţine fiilor făgă=> duinţei. care nu se poate să nu fi simţit nevoia să nu împărtăşască marea bucurie iubitei lor rude. şi Sfântul Prunc a fost numit lisus. tatăl rostea rugăciunea: „Să fie bine* cuvântat lehova Domnul 1 El a sfinţit pe iubitul său din pântecele mamei sale şi a scris legea sa pe trupul nostru. adecă „lehova este mân* tuirea mea". că el va mântui pe poporul său de greutăţile vieţii în pustiu şi=l va introduce' în pământul făgăduinţii. care anume erau invitaţi k această sărbătoare fami* liară. iar câteodată îl săvârşau şi mamele1). cu care cerea împlinirea acestui ritual. El însamnă pe fiii săi cu semnul aşezământului. cum se pare. întărită şi scrisă pe tablele ce= reşti. al vechiului testament avea în viaţa religioasă şi fa* miliară a Iudeilor aceeaşi insămnătate. sau „Mântuitor". deşi negreşit în această pri* vinţă chestiunea se deslega cu înţelegerea comună a celor din familie şi chiar a rudelor. după care se cântau locuri alese din psalmi2). născut într'un mediu aşa de sărăcăcios. care alcătueşte traducerea greacă a cuvântului evreesc Mesia. a fost purtat încă de arhiereul. în Vechiul Testament acest nume câteodată se dădea regilor. Propriu însuşi ritualul circomciziunii era foarte simplu. părintele nostru". de oarece acesta era un act solemn de consacrare lui Dumnezeu a noului născut în calitate de membru nou a poporului ales. La săvârşirea cincomciziunii noului născut i se dădea numele. ci şi toată omenirea din greaua robie a păcatului şi a morţii la pământul cel nou al fâgăduinţii. aflându=se departe de oraşul său natal. Numele Jisus era numele personal al Fiului lui Dumnezeu în viaţa sa pe pământ. pruncului i se săvârşi DlualuJ_ţăexii—înipiejur. pentrucă aceasta=i lege veşnică. Toţi cei de faţă răspun* deau la această binecuvântare „amin". după o anumită consfătuire . mijloci* tori 18 .

împreună cu vânzătorii de alte animale pentru jertfă. ca jertfă pentru păcat (Luca^JI. smeriţi şi blânzi cu inima cuprind biruitor pământul şi moştenesc împărăţia cerului. ca fiu unul născut a lui Dumnezeu Tatăl însuşi. 16). si Pruncul. In Ierusalim în acest timp. sfântă modestie a tăcerei despre lucrarea lui Dumnezeu şi înalta cinstire a legii erau mult mai conforme cu duhul şi ca* racterul Preasfintei Fecioare. După tradiţie. Dumnezeu si oameni. nu avea nevoe de o osebită consacrare lui Dumnezeu. a plecat la Ierusalim şi s'a prezentat preotului. Avusese el momente de grele îndoeli.între. Şi din acel timp numele dublu al Mântuitorului — Iisus Hristos — a devenit semn de biruinţă pe acel steag. citind vestita prorocie a lui Isaia despre naşterea lui Mesia din Fecioară. negreşit sub ocrotirea lui Iosif. că el este proprietatea lui lehova. care se puteau cumpăra în curtea de afară a templului. se distingea prin o deosebită indulgenţă. Şi iată. către persoanele lipsite şi în deosebi către săraci. Aşa că consacrarea lor Domnului. erau nu puţini de astfel de oameni adânc credincioşi şi evlavioşi. şi mai ales însetau să vadă însfârsit mântuirea lui Israil. care cu deosebire fusese greu de suportat pentru un suflet drept şi credincios. ca şi în alte locuri ale ţării. In asemenea cazuri după lege se cerea a aduce un mei de un an ca jertfă arderei de tot şi un pui de porumb şi o turturică. „bărbat drept şi pios. Măria era săracă şi de aceea se prezentă cu jertfa sărăciei sale. de oare ce El nu numai concentra în persoană demnitatea de mijlocitor. II. şi un asemenea moment servi chiar de armă de mare ispită şi în acelaşi timp de mare. Deaceea ea plecă la templu. cei săraci cu duhul. unde se aflau anumiţi vânzători de porumbei. Prin această hotărâre legea afirmă puterea tradiţiei în Israil. concepând şi născând pe Fiul său în afară de condiţiunile obişnuite ale firii. Dar smere* nia. care văzuse în zilele lui nu puţine mari răsturnări şi care trecuse nu prin puţine zguduiri sufleteşti. Dar in afară de cheltuiala pentru cumpărarea porumbeilor de jertfă se mai cerea încă să facă şi o plată bănească în calitate de răscumpărare a fiului întâiu născut. dar această cercetare a templului s'a remarcat prin aceea. Porumbeii se vindeau la să* răcime aşa de mulţi. când a sosit termenul legal. care nu erau în stare să aducă o jertfă aşa de scumpă. Dar "fiindcă legea împreună cu aceasta recunoştea deosebita instituţie a preoţiei. 25-28). dar lui Iisus el s'a dat într'un senz deosebit de înalt. După legea lui Moise. după cum tot Lui după lege se aduceau primele produse ale pămân* tului şi ale animalelor domestice. XII.chiar cu conveţuirea legiuită în căsătorie şi cu roadele ei sta în legătură o anumită parte de vinovăţie. şi pentru această îndoială „i se 19 . era numai un ritual. punând în_contact nemijlo» citorul si pamantul pana atuncea despartite între ele. Pe de altă parte. era scoasă din orce necurăţenie. de oare ce Măria. dacă pruncul era întâiu născut. Preasfânta "Măria cu pruncul. deşi contra acestui lucru se ridicau râvnitorii legii. că în timpul ei Pruncul a fost recunoscut ca Mântuitorul lumii de drepţii Simeon şi Ana (Luca. cari invitau pe cumpărători. care şi trebuia răscumpărată prin prinoase aduse lui Dumnezeu. bucurie pentru dânsul. Fiecare fiu întâiu născut din această cauză se considera proprietatea lui Iehova şi trebuia să servească la templu. Neîndoios că în împre» jurările date tot ritualul acesta a fost numai o formalitate. de aceea anumitor săraci. cerând să se ofere lui Dumnezeu primele produse ale familiei. 21 şi 24. Această contribuţie era determinată de lege la cinci siclii sacrii (Numer. dar nici în genere să iasă din camera sa. ca una din fe* meile obişnuite. atuncea el era în totul consacrat lui Dumnezeu2). legea a voit să arate. Despre curăţire şi aducere la templu în istorisirea evanghe* lică nu ni se comunică mai mult nici un fel de amănunţimi. ceea ce făcea mai bine de 16 lei aur. Pe lângă toate calculele higienice. două turturele şi doi pui de porumb. se îngăduia să aducă în loc de aceasta. destinat a aminti poporului aceea. care în părţi anumite se exer* cita de cei trei reprezentanţi ai slujirii înalte pe pământ. Din numărul lor făcea parte un oare care Simeon. prin care treceau. că după căderea omului în păcat. Legiuirea lui Moise dealtmintrelea. toată femeia după naşterea fiului. care simţau mai mult greutatea timpului. Lev. Acesta era deja la bătrâneţe adânci. decât divulgarea înainte de vreme a tainei celei mari. se considera necurată timp de 40 de zile') şi în tot timpul acesta nu mai putea să cerceteze templul.'încât neamul lacom de negustori ai arhie» reilor îi făcu obiectul deosebit de speculă şi le urcau preţul artificial pânăla o anumită înălţime. ci se unea în sine divinitatea şi omenirea. XVIII. 1-8). atunci pentru primii născuţi ai celorlalte triburi se statornici dreptul de răscumpărare din obligaţia de aservi la templu. care aş* tepta mângâerea lui Israil". purtătorii care erau toţi membrii tribului lui Levi. el se îndoi de putinţa unui ase* menea lucru. sub călăuzirea căruia toţi cei osteniţi şi împovăraţi.

dar El nu zăbovi să se arate şi păgânilor. dar anii treceau unii după alţii.prezise dela Duhul Sfânt. Când Simeon termină binecuvântarea sa pentru părinţii Pruncului. iară el. arătând spre Prunca acesta este pus spre cădere şi spre sculare multora în Israil şi ca semn contra căruia se va vorbi. Stă* pâne. pe care ai găsit*o Tu înaintea feţii tuturor popoarelor. căci văzură ochii Mei mân* tuirea Ta. ca să se descopere cugetele a multe inimi". Şi pentru această abnegaţie. Şi iată la templu apăru sf. adre* sându*se către dânşii. Simeon îl luă în braţele sale bătrâneşti şi slăbănoage. după cuvântul Tău cu pace . întreaga domnie a lui Irod cu gro* zăviile şi vărsările ei de sânge. Vă* zându=L ea slăvi pe Domnul şi vorbi despre Dînsul tuturor ce* lor ce aşteptau mântuirea în Ierusalim. ca şi Simeon. ca poporului celui ales. adăogând mereu asupra lui po* voara neputinţii bătrâneţei. adăogând către Fecioara Măria cuvinte foarte semnificative. In anii din urmă ai vieţii sale devenise aproape locuitor permanent al tem* plului şi a pridvoarelor lui. ci se purtase şi lupta înverşunată între fraţii Asmonei.liberezi pe robul tău. care a devenit imnul iubit al lumii creştine: „Acum . mulţămi lui Dum* mezeu şi rosti acea măreaţă cuvântare. Fecioară cu dumnezeescul său Prunc. cunoscută cercetătorilor templului sub numele de prorocită. 20 . îi binecuvânta. Simeon cu duhul său cel prorocesc înţelese. că el nu va vedea moartea. Lumină spre luminarea popoarelor şi slava poporului Tău Israil". toată puterea cărora ea o pu* tea înţelege numai în urmă: „Iată ~ zise el. şi Mesia nu se mai arăta. Mântuitorului lumii s'a arătat lui Israil.zise el .sufletul tău va trece sabie. In persoana drepţilor Simeon şi Ana. că acesta şi este mângâerea lui Israil. prin urmare din Galileea. se desfăşurase sub ochii ei şi stârnise într'însa cu atât mai puternică dorinţa de a vedea mân* tuirea lui Israil. care a sdruncinat puterile morale ale poporului şi a contribuit la cotropirea tronului lui David de către vickanul idumeian Irod. Şi decând ţinea ea minte se săvârşise nu numai supunerea Ierusalimului de către Pompei romanul. Aristobul şi Hircan. acesta şi este Mesia. ea deasemenea s'a învrednicit să vadă pe Mântuitorul Lumii-. care deasemenea trebuiau să participe la mân= tuire şi această arătare a lui Dumnezeu păgânilor s'a săvârşit în nişte împrejurări neobişnuite. După săvârşirea asupra Pruncului a ritualului prescris de lege. până nu va vedea pe Hristosul Domnului" Făgăduinţa fu cu deosebire veselă pentru dânsul. şi prin înseşi . s'a apropiat de dânşii bătrâna Ana. unde el necontenit înălţa rugăciuni pentru împlinirea cât mai repede â făgăduinţei date lui. Mântuitorul lumii. Aceasta era o femee tot aşa de dreaptă. La ve* derea acestui Sfânt Prunc săltă sufletul de Dumnezeu luminat a bătrânului. ea se pogora din neamul lui Asir. Pioasă din fire. trăind cu bărbatul său numai şapte ani şi după moartea lui s'a consacrat cu totul la lucrul „slujirii lui Dumnezeu ziua şi noaptea". Iosif şi Măria se mirau de toate cele ce auzeau. Aceasta avea vârsta de 84 de ani.

cunoscuţi în vechime sub numele de magi sau cititori de stele. tâlcuind oamenilor vo= inţa zeilor. eclipsă de soare sau de lună. şi despre dâşsa vesti şi însuşi natura până la cele mai depărtate margini ale pământului. unde desvoltarea ei a fost fa* vorizată atât de cultul vechilor babiloneni. Intr'un timp ele prevestesc furtună furioasă. unde s'a născut Hristos? Aceştia erau înţelepţii halde* eni. aceşti înţelepţi orientali se ocupau cu deosebită îngri» jire cu observarea celor cinci planeie.CAPITOLUL IV. Din depăr* tatul răsărit sosiră la Ierusalim nişte călători vestiţi. ştiinţa astrologică s'a concentrat în cartea sacrificatorilor. după învăţătura lor. pe care stelele prin strălucirea lor fermecătoare fără să vrei îţi pironeşte privirea şi deprinde la observarea fenomenelor cereşti. la semănat gâceau cât de bună sau căt de rea va fi recolta. care. trăind liniştit sub acoperământul sărăciei şi necunoscutului. apariţia cometelor. Cum şi în genere în răsăritul antic. Familie a rămas acolo un timp oare care. Fiecare stea. ele prevestesc una prin răsăritul lor. După mărturia lui Diodor Sicilianul. ÎNCHINAREA MAGILOR. erau vestiţi prin prezicerile lor a evenimentelor ce se petreceau în lume şi a prefacerilor. Ştiinţa prezicerilor astrologice pentru prima oară s'a născut în Mesopotamia. şi după una sau alta din situaţiile ei. După întoarcerea la Betleem. După părerea lor. cunoscute lor. pe care ei le numeau gâciţoare sau profetese. la care 21 . la expediţie cum va fi rezul* tatul războiului. — ceea ce e-şi înţeles pentru ceice se ocupă cu grija în observarea lor. . Din Haldeea această înţelepciune a trecut în urmă la sacrificatorii persani. sau după constelaţia ei prevestea sănătate" sau boală. ocupându*se cu observarea ştiinţifică a astrelor cereşti.spre fericirea sau nefericirea nu numai a popoarelor şi provincii. cat şi de ceriul pururea senin. după părerea veche generală în legătură cu schim* bările în fenomenele cereşti.. „Asemenea numire o dădeau ei acestor planete. care consta din ado* rărea astrelor cereşti.şte» lelor la naşterea pruncului înţelepţii haldei gâceau cât de fericită sau nefericită va fi viaţa pruncului. şi aceştia spre mi* rărea locuitorilor capitalei Iudeei întrebară. Intre aceste vestea despre naşterea lui Mesia începu să se răspândească tot mai mult. sf. cutremur de pământ. îşi avea o deosebită însămnătate. FUGA IN EGIPT. aceste planete rătăcesc pe alte căi şi servesc de prevestitori ai viitorului. şi de oare ce aceste preziceri priveau obiectele. pentrucă în timp ce celelalte stele au un drum determinat în mişcarea lor. viaţă sau moarte pentru persoane singuratece sau pentru popoară întregi. atât de interesante pentru fiecare. ca aflându*se. ci şi pentru regi şi pentru poporul simpluDupă poziţiunea. cari au fost păstrătorii esclusivi a înţelep* ciunei haldeene. alta prin apusul lor şi alta prin culcarea lor. în altul ploae toren* ţială sau secetă. şi în genere orce schimbare sub cer. apoi magii se bucurau în o* rient de o enormă influenţă socială şi la prezicerile lor toţi luau aminte cu atenţiunea încordată dela rege până la cel din urmă sătean sau muncitor. prosperitate sau nenorocire.

ne mai văzută de ei niciodată până atuncea. după învăţătura lor. Şi că aceasta era aşa. care în mare mulţime trăiau prin toate ţările răsăritului şi cu deosebire în Mesopotamia. a planetelor ]upiter şi Saturn în constelaţia Peştilor. Hr. ca Tacit şi Suetpniu. şi negreşit mai ales a celor ce se ocupau cu astronomia. Asemenea combinaţie se produce odată la 800 de ani. Cât de răspândită era această aşteptare. Ce putea ea să însemneze oare? Răspunsul la această între* bare putea să*l spună pentru dânşii numai acea credinţă răspân* dită în toată lumea. Mai mult încă. marii reprezentanţi ai adevăratei religii cu făgăduinţele ei. care trebuia să se arate în neînsemnata Iudee. Dar ce fel de stea era asta ? Fost*a oare aceasta în adevăr -un fenomen astronomic. dar prezenta şi o privelişte foarte strălucitoare pe fondul cerului de noapte. că steaua asta vesteşte anume naşterea lui Mesia. ca să ajungă la convingerea deplină. şi anume în Mai. care*şi va supune toată lumea')• Dacă asemenea părere circula în Roma. care cu o deosebită expresivitate a prezis venirea lui Mesia şi chiar data precisă (vestita sistemă a săptămânilor) a venirii Lui. Toate acestea erau deajuns pentru magi la vederea stelei cereşti. care se ară* tase în chip miraculos haldeilor înţelepţi. ca din Israil trebue să răsară cândva o mare stea a mântuirii'). că în acel timp sau aproape de acel timp. Fonomenul acesta a fost nu numai neobişnuit după însuşi fiinţa sa. Dară la ei mai erau şi alte date şi mai esenţiale pentru discutarea acestei chestiuni. Fie care apariţie de stea nouă. că în Iudeea curând se va scula un rege.). care le dădu putinţă să priceapă mai adânc în genere fenome* nele lumei duhovniceşti. care ne mai crezând în zeii lor mincinoşi şi reci. centralizarea tuturor părerilor şi zvonurilor. lua aminte cu evlavie la tainele religiei iudaice şi cu inima tremurândă aştepta aceea. care a scris despre Babilonia pentru greci în limba greacă în veacul al III a.însuşi vederile asupra vieţii sub înrâurirea lui Zoroastru. că de clasa lor ţinuse cândva prorocul Daniil. ce se arătase atuncea pe ceriu. astfel o va scoate din starea de nesuferit. ca să vestească prin ei lumii păgâne naşterea Izbăvitorului demult aşteptat ? Astronomia modernă dă la întrebarea asta un răspuns uimitor. ca una ce era capitala lumii. a rostit vestita prorocie despre aceea. şi el nu se putu să nu atragă atenţiunea tuturor celor ce se ocupau cu fenomenele ste* lare. şi anume în anul 747 dela fondarea Romei pe ceriu s'a văzut un fenomen stelar neobişnuit si anume o combinaţie înte* resantă în cel mai mare grad. Anume aceşti înţelepţi orientali în timpul observaţiunilor lor ştiinţifice pe cerul binecunoscut lor. După aceia din cauza risipirii iudeilor. că aceeaşi părere putu să ajungă şi în depărtatul răsărit şi negreşit era cunoscută şi înţelepţilor haldei sau persani. care avea să exercite o mare influenţă asupra soartei lumii. care în genere se refereau către iudei cu un extrem dispreţ. mărturisea apariţia pe pământ a vre unui om mare. încât ea stârni în magi un deosebit interes. In fine cu această nădejde a lui Israil în* ţelepţii haldeeni trebue să fi fost bine cunoscuţi mulţămită acelei împrejurări. în lume a unui oarecare rege tainic neobişnuit de mare. apoi nu*i de mirare. iar haîdeii în special. ce era obiectul aşteptării de veacuri a iudeilor. sau numai un semn văzut. că cunoştea deaproape adevărurile adevăratei religii şi pe temeiul acestei cunoştinţe şi sub dumnezeeasca inspiraţie. cunoşteau bine aşteptările iudeilor relativ de venirea lui Mesia. nutrind o nădejde vagă. despre asta mărturiseşte vestita personalitate a magului mesopotamian Valaam. care. Septemvrie şi Decemvrie. avea un caracter mult mai înalt. Iudeii risipiţi atuncea prin toată lumea cunoscută făcuse cunoscute credinţele lor reli* gioase în toată lumea păgână. date poporului israilit a mani* festat. „. care în binecuvântările sale fără de voe. fură frapaţi de apariţia unei stele neobişnuite. adecă în anul 748 dela fondarea 22 . adecă anume a înţelepţilor haldeeni sau a magilor. cu studiul caria fără îndoială se ocupau şi sacrificatorii haldei (cum se vede aceasta din exemplul sacri* ficatorului Beroze. asta se poate vedea din acea împrejurare. şi deasemenea şi a traducerei cărţilor sfinte ale Vechiului Testament în limba grecească. După cerce* ţările astronomice se vede. ca Avraam şi Iacov. gene» ral cunoscută atuncea. că acest Rege de toţi aşteptat va produce o prefacere deplină în lume şi. Acest fapt acum se recunoaşte de toţi astronomii. rămase pe malurile râurilor Mesopotamiei dela cei ce*şi petrecuse viaţa acolo. de unde la rândul lor se răspândeau până la cele mai depărtate unghere ale lumei. Pintre dânşii negreşit se păstrase urme ale vechilor credinţe patriarhale. păgânii răsăritului în genere. Aşteptarea aceasta ajunsese la cel mai înalt grad de încordare. Dar această stea nouă era aşa de neobişnuită. iară în acel'an ea a avut loc nu mai puţin de trei ori. socotindu*i vrednici de a fi obiect al cronicilor lor. care cuprindea în sine aşteptarea curândei veniri. Ei transmit părerea ce circula în vremea lor. în anul următor. că asupra ei se întorsese şi atenţiunea chiar din partea unor astfel de istorici.

deasemenea se observă o stea colaterală 'către acea vreme. atunci steaua. în vis. aceasta Iudeilor li era cunoscut mai mult decât altora. şi iudeii întrebau miraţi pe magi. aşeză şi însuşi anul naşterei lui Hristos în anul 748 dela fondarea Romei1). la această combinaţie se alătură încă şi Martie. Iar aceasta după toată probabilitatea şi este acel timp. atunci când s'a pro=> dus combinaţia celor trei planete. care încă şi mai mult spori caracterul neobişnuit a întregului fenomen. Părerea aceasta îşi găseşte răsfrângere şi în Talmud. a fost temeiu suficient pentru magii dela răsărit să ajungă la convinge* rea. după voia Lui să se producă şi asemenea fenomene neobişnuite. care a uimit prin apariţia sa pe înţelepţii răsăritului. şi în alt loc adaogă. putea să aibă şi caracter cu totul mira» los şi supranatural. „Unde este Regele Iudeei Celce s'a născut1?" In întrebarea magilor sună încredinţarea de* plină întru aceea. ca una ce se află în întregime în mâna cea puternică a atotţiitorului Făcător. La asta magii le răspunseră. care era unul din mijloacele contac* tului cu lumea superioară duhovnicească nu numai la iudei. se poate zice. că aceasta. Toate* acestea cu adevărat sunt miraculoase. de exemplu. care es în afară de orce calcul astonomic. că în lume în adevăr a sosit ceva măreţ. când magii. sosind la Ierusalim. de oarece închinarea lor fără îndoială a precedat moartea lui Irod. în care caz combinaţiile naturale a planetelor au putut servi de indicii pregătitoare a apariţiei sale pentru înţelepţi.Romei. că în lumea stelelor. în tăbliţele astronomice ale chinejilor. care spune. La această descoperire. Or cum am privi la această coincidenţă. plecară spre Betleem sa se închine noului născut Hristos. care eşeau din Ierusalim. Cepler a ajuns mulţămită faptului. că acolo încă aproape nimenea nu ştie despre marele eveniment ce se să* vârşise. începură a întreba de toţi. şi că el. Şi iată ei. Şi dacă ei pelângă aceasta au primit şi o deosebită re* velaţie. Dar dacă la asta vom adăoga credinţa. „Citirea în stele este desfătarea rabi* * nilor". mai ales de planete şi de combinaţia planetelor. şi după calculele lor ea trebue să se fi arătat pentru prima oară pe ceriu în Februarie. astronomiceşte s'a dovedit2). aşa că după expresia unui tratat iudeu. de oare ce vestita prorocie a lui Valaam despre steaua ce 23 . dominantă pretutindenea. Mai mult încă. în capitala Iudeei fiecare trebue să ştie despre aceasta. aşa că de exemplu Iosif Flavie dădea o deosebită importanţă faptului. că acest fenomen stelar s'a arătat înaintea ochilor acelora. dar ea în tot cazul este remar* cabilă în cel mai înalt caz şi fără voe aduce aminte de ziua psal* mistului. sau îi conducea în di* recţia Betleemului. că „viaţa şi soarta copiilor atârnă nu de cucernicie. că cerurile spun slava lui Dumnezeu. că înainte de căderea Ierusalimului timp de un an întreg deasupra nenorocitului oraş luci o stea în formă de Sabie2). pentrucă şi între dânşii era foarte răspândită părerea astrologică. şi după presupunerea sa o asemenea stea trebue să se fi arătat pe ceriu si în anul nasterei lui Hristos. că pe vremea lui. că ei „au văzut steaua lui la răsărit. anul '750 dela fondarea Romei. apoi ei au şi plecat din mediul lor câtva membrif) să se încredinţeze în adevăr de s'a săvârşit marele eveniment şi în caz că el s'a realizat. că. Pingre şi alţi astonomi presupun. Cinstea descoperirei acestui fapt remarcabil aparţine vestitului Cepler. Mulţi din iudei. netăgăduită de ştiinţa sănă* toasă. chiar dacă noi ne«am mărgini aici la presupuneraa unui simplu şi curat fenomen astronomic. Ce se atinge de aceea. că soarta oame* nilor se află în strânsă dependenţă de fenomenele cereşti. care au fost la Ierusalim. când aflară. vrednicia justă a cărora o a adeverite cu înalta sa autoritate vestitul autor al „Cosmosului" Humbold. ci de stele ')".'a fost o co* metă. După aceea. care pe temeiul acestei descoperiri. Dar care nu fu mirarea lor. să aducă daruri şi închinare nou născutului Rege. Aseme* nea declaraţiune nu trebuia să li se pară stranie. cum au aflat ei despre naşterea regelui Iudeei. Arătarea acestei stele neobişnuite în împrejurările expuse şi sub influenţa aşteptării lui Mesia. că şi soarta lui Mesia celui aşteptat de ei trebuia să se afle într'un raport sau altul cu lumea stelelor. şi au venit să se închine Lui. anume în anul 1603— 1604 a avut loc o • constelaţie la fel a planetelor. şi pe lângă aceasta el observă deasemenea. dar negreşit. şi anume s'a născut Hristos. că „planetele dau înţelepciune şi bogăţie". chiar le mergea înainte. între Iupiter şi Saturn apăru o nouă stea lăturalnică extraordinar de strălucitoare si revărsând o lumină suigeneris. care a avut loc în Martie acelaşi an 750. ci şi la haldei şi în genere la popoarele răsăritului. ca acest Rege deja s'a născut şi lor li era ne* cunoscut numai unde se află El în momentul dat. mai ales printre cărturari sau rajpini se ocupau cu astronomia. după presupunerea lor.

In vede* rea tuturor acestora. XXIV. 17). atât apariţia acestor ciudaţi călători. 24 . aşa că de această credinţă s'au folosit chiar uzurpatorii în scopul de a influenţa mai puternic asupra maselor populare 2). era înserată în cărţile lor sacre şi eidedemult o referise anume la Mesia cel aşteptat.avea să răsară din Iacov (Numere. şi mai cu samă spusa lor stârniră în Ierusalim atenţiunea generală şi scopul venirii lor imediat a fost raportat lui Irod.

când ajunse şj pană-la el vestea. împovărat de ani şi de o boală uri* cioasă. Totodată printre iudei totuşi era răs* pândită credinţa. Betleeme. în care. împreună cu dânsul şi tot Ierusalimul. — spune Targumul ierusalimlean cu ocazia acestei prorocii. căruia şi aparţine de drept tronul.Vestea aceasta ca un trăsnet a lovit pe bănuitorul Irod. El. — care se va ridica din casa lui Iuda". cărora poporul le recunoştea darul prorocesc. reuşise să se aranjeze la curtea uzurpatorului. că anume din el se va naşte Mesia3). chiar pe faţă afirmau. zice acelaşi Targum în alt loc. Teologilor învăţaţi ai iudeilor nu le fu greu să răspundă la această întrebare. De aicea numirea „Fiul lui David" necontenit se aplica regelui aşteptat. Irod imediat „a adunat pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului. şi le ceru. el urând pe toţi şi urât de toţi. ca sad răspundă la întrebarea: unde trebue să se nască Hristos". ca. şi se foloseau de orce zvon. trebuia să se şi nască în oraşul lui David. că anume acum. care uitând cinstea şi conştiinţa-. care în acest timp. anume cum s'a născut şi Mesia. trib care devenise foarte văzut şi mai vestit din poporul ales. care în* trecea probabil prin luxul şi iscusinţa arhitecturii sale însuşi tem* plul. la întrebarea lui Irod. Exprimând în urmă îndoiala. crezînd declaraţiunii viclenilor farisei. şi cuvintele binecuvântării lui Iacov. se bucura de bunăvoinţa lui şi sub protec* ţiunea lui trăia pe socoteala poporului împilat şi necăjit. ei se mărginiră numai la 25 . pogoare din Iuda. de . după prorocia lui Miheea. de unde--i. ca să*l curate pentru Mesia. Pentru astfel de oameni. şi căpeteniile lor. orce schimbare la stăpânire ameninţa cu o totală răsturnare a propriei lor situaţiuni. pană nu va veni Imppăciuitorul". „Cât de frumos este re* gele Mesia".lui Esei". pământul lui Iuda. ilegal ocupat de dânsul. Din el anume eşise David. VII. că „nu va rece sceptru din Iuda. Atunci. adevăratul fiu al lui David. care are să pască pe poporul Meu Israil" !). care adusese într'o extremă turburare tot Ie* rusalimul. şi simţind deja o nesuferită mustrare de cuget pentru toate păcatele şi crimele sângeroase din viaţa sa ticăloasă. străbunicul şi prototipul lui Mesia. Acestei alarmări negreşit a contribuit nu puţin şi bucuria neascunsă a acelora. în singurătate posomorâtă se gândea la soarta sa.nădejde. în care rolul principal l*a jucat eunucul Bagoa. Fariserii în număr de şase mii refuzară să depună jurământ de supunere lui. „Rege se va scula dintre fiii. se poate aştepta naşterea lui Mesia. ca să lămurească acest lucru important şi în caz de ne. sa relativ de mesianismul lui Iisus Hristos. pentru a nimici pe toţi. cum aceasta demulte ori se făcuse deja şi mai înainte. nu eşti nici decum mai mic între voivodatele lui Iuda: căci din tine are să iasă căpetenia. că după hotă* rârea lui Dumnezeu. Situaţia sa deveni tot mai lipsită. iudeii discutau profund între dânşii: „noi îl ştim pe Dânsul. Dar fiind descen* dentul lui David. dându*şi sama că aceşti su* puşi ai săi nu mai pot aştepta decât moartea lui. Dar iată vărsând un întreg pârâu de sânge. câţi aveau măcar cât de puţin drept sau pretenţie de a ocupa tronul. nimenea nu va şti unde este" (Ioan. asa că alarmarea lor a fost cu totul întemeiată si înţeleasă.. după credinţa iudeilor. că Mesia trebuia să se. că locul exact al naşterei lui Mesia va fi ne* cunoscut. ce*l înconjurau în magnificul palat. de demult fusese referite şnurne la Mesia. ca să răspândească această idee. el pozitiv se înspăimântă.* voe să ia măsurile trebuitoare. care înadevăr aşteptau detronarea lui Irod şi a casei lui. se afla în sta£e de tâmpenie aproape asemenea cu nebunia. Irod cu tot neamul lui va fi izgonit de pe tron. Nu cu mult înainte de aceea ă fost chiar în palat o conjuraţie. adecă în Betleem. când puterile îl părăsise pe tiran şi*l lipsau de putinţă de a acţiona cu energia de altă dată. In mijlocul strălucirii şi luxului. Conjuraţia a fost înăbuşită în sângele părtaşilor ei. un astfel de oraş. 27). toată acea numeroasă clasă a popula» ţiunii. şi anume în acest senz învăţaţii iudei amintind prorocia lui Miheia : „Şi tu. Iar Hristos când va veni. „şi Me« sia se va scula din fiii fiilor lui". Anume în acest înţeles şi răspunseră învăţaţii iudei teologi. de care era plin Ierusalimul. Ştiinţa lor deja demult determinase şi cu totul regulat. Şi iată pentru a contribui la cât mai repedea împlinire a prezicerei cu părtăşia lor s'a organizat printre damele dela curte o conjuraţie. Indicând Betle* emul.

şi în scopul de a face religia evreească mai înţeleasă şi mai accesibilă grecilor şi romanilor. când îl veţi găsi. Ei aveau acolo templul lor în Leontopol. apoi el ar fi putut apuca Pruncul în orce loc şi în orce ţinut al ei. ca meseriaş. dându4e o vicleană însărcinare: „Mergeţi şi cercetaţi cu amăruntul despre Prunc. In acel timp ţara faraonilor era oare cum ca o adoua Iudee. ca Irod. cum se ştie. Despre mijlocul cum s'a adus la îndeplinire această poruncă. Poruncile unor astfel de tirani. Asemenea răspuns. magii plecară la drum şi cu mare bucurie văzură. magii negreşit s'ar fi întors la Ierusalim. când în Betleem bântuia furia dornică de sânge a lui Irod. asupra căruia în urma vizitei magilor începuse a privi. alcătuia şi lemnarii. şi. n'a putut satisface pe Irod. de oare ce de pe timpul Ptolomei* lor. atunci el nu se opri în faţa celei mai grozave crime şi dădu porunca sângeroasă: să se ucidă toţi copiii de gen bărbătesc din Betleem şi din im» prejurimile lui „dela doi ani în jos". şi el după terminarea consfătuirii. văzîndu*se înşelat de magi şi bănuindud în depărtăşie cu regescul Prunc. sau după spusa obştească. îi întrebă despre timpul arătării stelei. după toată probabilitatea. Copiii au putut fi ucişi în taină. în Egipt însă sf. ârămarii şi ţăsătorii. cam la doi chilometrii dela Betleem şi adăoga glasul său la plânsul şi bocitul nefericitelor mame. uciderea a putut fi săvârşită într'un ceas anume hotărât. nu se ştie nimic. de oare ce diferite clase de meseriaşi iudei în Egipt trăiau şi lucrau în sindicate. şi după indicaţia îngerului se strămută în grabă cu familia sa în Egipt. care luă chiar un caracter lugubru. pe care ei nu le arătase nici lui Irod în palatele lui cele luxoase. chemând tainic pe magi. au văzut Pruncul cu Mama lui Măria. la sărăcăciosul domiciliu. ca unul ce este accesibil numai rabi* nilor învăţaţi. traducerea Bi* bliei în limba greacă. treptat şi prin diferite mijloace. şi de oare ce în răsărit mamele de obiceiu alăptează pe copiii lor timp de doi ani. Intre acestea regele. si des* chizând vistieriile lor. care susţineau pe confraţi de meserie în caz de lipsă de câştig sau îi primeau pentru un timp în sindicatul lor. Dar(el_stia. erau ocupate de iudei. Rabinii egipteni erau vestiţi prin erudiţia lor. că Pruncul. ca să împartă bucuria lor cu Irod şi să*i dea prilej să se închine şi el lui Mesia . şi între ei Iosif fără o deosebită 26 . era încă prunc la sânul mamei sale. se umplu de o furie încă şi mai mare. In Egipt însă a fost făcută. şi această traducere are o mare răspândire înlocuind originalul ebraic. ce se auzea se p*ărea. îi îndreptă într'acolo. negreşit. mormântul caria se află lângă drum. tămâe şi smirnă". dar lui. Dar nici o tiranie n'a fost în stare să facă să tacă pe nefericitele mame. din cinci cartiere ale oraşului. cărora li se lua cu aşa sălbătăcie copiii. că steaua văzută de ei la răsărit li se.\|Deşi Iosif era sărac. care şi considerau de da* toria lor să susţină pe confraţii lor nevoiaşi. adecă Mesia. că pare că iar plângea marea stră» moaşă a lor Rahila. ca la un rival al său sau al casei sale. fă* cătorii de bolduri. De oarece toată Palestina se afla sub stăpânirea acestui tiran. Neştiind nimica de dorinţa sângeroasă a regelui. de obiceiu sunt acoperite de întunerec nepătruns 5 ei umplu pe toţi de groază şi de uimire. şi încă şi mai puţin ne* greşit s'ar fi apucat să=L caute într'o peşteră. arătând astfel Pruncului. că El trebue ^ă se nască în Betleem. care^şi jăleau fără mângăere copilaşii lor măcelăriţi'). două ba poate şi mai mult. ei se sileau să ridice iudaismul într'un fel de sistemă filosofică şi întemeiară o deosebită şcoală teologică care în urmă căpătă o mare importanţă. nu*i fu greu să găsească acolo destul de lucru. şi după aceea. care din timpuri depărtate era locul firesc de refugiu pentru toţi cei prigoniţi în Israil.000 de cetăţeni liberi. şi * chiar în Alexandria cu cei 300. familie era în deplină siguranţă. nădăjduind pe această cale să determine timpul naşterii lui Mesia. care dădea adăpost turmelor păstoreşti aproape de un han din marginea Betleemului. dar revelaţia ce au avut=o ei în somn descoperi înaintea lor planul viclean al lui Irod. „Şi intrând în casă. ne determinând mai mult timpul şi condi* ţiile naşterii Lui. lămu* rindu=le lor. Hr. ca să merg şi eu să mă închin Lui". unde era Pruncul nou născut. zidit în anul 160 a. deşi ei la sărbători preferau • să meargă la Ierusalim.această comunicare generală.Qi^ acelaşi timp şi Iosif primi o prevenire de sus despre pericolul ce i se pregăteşte Pruncului. El nu avea mijloace să afle pe regescul Prunc din neamul lui David. şi bocetul dis» perat. Aducându»şi darurile lor şi închinându«se miraculosului Prunc. să mă vestiţi şi pe mine. I«au dus daruri: aur. sfânta familie trăia liniştită în Egipt. unde s'au aşezat sute de mii din ei. faţă de care nu=i siguranţă să vorbeşti chiar în şoaptă. care se raportase foarte binevoitori către iudei şi încurajase în tot felul strămutarea lor acolo. Un asemenea sin* dicat. arătă din nou înaintea lor si=i duse numai bine la acel loc. si căzind s'au închinat Lui. onoruri. In asemenea sindicate trăiau meşterii aurari şi argintari. Intre acestea. şi ei „s'au întors pe altă cale în ţara lor".

Irod trebuia să sufere toate chinurile trupeşti ale omului de toţi lepădat şi osândit. invitată cu vicleşug la o petrecere în circ. cari cu sutele de mii inundaseră valea "Nilului. şi a paserilor. ca anume pe malurile Nilului. care se încuibase în mintea lor din timpul eşirii iudeilor din Egipt. cu atât mai mult. care diviniza crocodilul şi momiţa. Putoarea nesuferită dela tiranul bolnav se răspândea prin toate camerile luxoase ale măreţului palat.greutate. şi a patrupedelor. când vorbind de păgânism. după tradiţie. că dreptul Iosif cu familia sa nu se putea să nu dorească ca orcât s'ar putea mai curând să se întoarcă în patrie. Vechea duşmănie intre ţara Misraim si fiii lui Israil în oarecare măsură continua a se manifesta şi în acest timp. alungând dela dânsul pe toţi cei deaproape. observa. câtă anume vreme sf. dar el fu împedecat de la asta. şi a târâtoarelor (Rom. care nu încetau a repeta faţă de dânşii cele mai duşmănoase eşiri şi să arunce asupra lor cele mai ruşinoase clevetiri. şi curând chinuitoarea boală îl culcă în pat. pe care Moise i*a scos din Egipt. chinuri. Iosif Flavie deasemenea a luat în râs religia. ci şi pe pământ zeificând chiar şi Nilul cu gadinile lui1). Iudeii urau pe sacrificatorii egipteni cu tainele lor absurde si cu simbolurile ridicole. Familii nu numai adăpost contra lui Irod. el puse la cale un plan infernal: să nimicească chiar în clipa morţii sale toată aristocraţia ţării. la dreptul Iosif nu putea să nu fie dorinţa. pe* lângă care în acelaşi timp el nu putea cu nimic satisface nici foamea sa. I. încă numai cu cinci zile înainte de 27 . nu erau deosebit de prieteonşi către iudeii străini. pe care ei deasemenea nud iubeau. care încă şi mai mult se măreau de suferinţele morale. Apostolul Pavel evident a avut în vedere idolatria egipteană. si se mândreau în faţa lor cu o religie mult mai curată şi mai înaltă. că israiliţii. că romanii. care se terminau cu devastarea cartierelor evreeşti. care alcătuiau mulţimea cea mai de samă a oraşelor. a putut să*şi găsească sprijin sau ocupaţie. Nefericitul rege se încercă să pună capăt suferinţelor sale de neîndurat prin sinucidere. înseşi respiraţia ii pricinuia durere şi frigurile perma* nente îl făcea să sufere chinurile cele mai grozave ale setei. întâmpinând în ei concurenţi periculoşi. în cariera comercială şi industrială. 22). Uciderea pruncilor a fost ultima crimă mare a lui Irod. Porunca „să nu=ţi faci idol. In Egipt ei văzuse întruparea celui mai greţos păgânism şi cel mai denaturat. către care tradiţia pune mai ales sălaşul sf. Această ură din partea populaţiunii egiptene crescu încă şi din acea pricină. au fost nişte leproşi. de oare ce îşi căuta obiecte de adorare nu în ceriu. îlmustră întru» aceea. şi chiar romanul Iuvenalie să nu învenineze cu sarcasmul său pe poporul. la care „zeii creşteau prin grădinile de zar* zavat". Totuşi ne luând în samă acestea. Chiar Filon. ca măcar prin lacrimile rudelor acestor ucişi să semnaleze ziua morţii sale. era lemnar iscusit şi prin urmare om trebuincios în asemenea oraş mare şi bogat. ca după putinţă cât mai repede să se întoarcă în ţara natală. ci şi izvorul câştigului. pentru toate crimele lui. ca şi cum degetul lui Dumnezeu ar fi de* terminat să supună toate părţile trupului său pedepsei. Familie a trebuit să stea în Egipt. şi nici o asemănare" nicăirea nu se călca în aşa măsură. Lucrurile ajunse până acolo. le dădea deosebite privilegii. târâtoarele şi pisicile. că el „slava nestricăciosului Dumnezeu o a schimbat în chip ase menea omului stncacios. In vederea acestora nu=i de mirare. In esenţă nici grecii. că în contra iudeilor se stârniră şi revolte făţişe. Din fericire porunca lui în această privinţă n'a fost executată şi Irod. dar probabil nu mult. Urâta boală îi roase interiorul şi în uricioasa rană se cui* băriră vermii. care fireşte stârneau zavistia contra lor. nici egip* tenii săteni. Dar asta nu smeri deloc pe Irod. că el. că religia egip* teană prezenta cea mai josnică din toate formele de idolatrie. considerând pe iudei un element foarte conservativ şi prin urmare de nădejde pentru guvern. că Egiptul putea da sf. Exact nu se ştie. Familii în Egipt'). pe care însuşi faraon i*a izgonit din ţ^ră$ grecii apucau această tradiţie şi cu obişnuita lor deriziune muşcătoare pentru concetăţenii lor iudei. aşa că bogata colonie iudaică din Alexandria se temea chiar de o totală izgonire şi ruină1). Cu un cuvânt. care însuşi îşi avea leagănul în Egipt. /Pe dealtă parte iudeii sufereau din pricina urei tradiţionale faţă de neamul lor din partea egiptenilor. ca Alexandria sau Memfisul. Pintre egipteni circulau poveşti. Ştiind că nimenea în toată ţara nu va vărsa nici o lacrimă.

ia Pruncul şi pe Mama Lui.acea. şi. Cu sufletul uşurat Iosif plecă din Egipt. Vestea despre moartea crudului tiran se lăţi repede pretu* tindenea şi toţi respirară uşuraţi. Această veste ajunse şi în Egipt. în care i se dădu indicaţie să se ducă în Ga* lileea. mergi în pământul lui Israil. care astfel s'a învrednicit de cinstea de a educa în sine pe Mântuitorul lumii. Dar sosind la hotar. chiar la urcarea pe tron îşi arătă natura sa crudă. el află. Atunci Iosif părăsi intenţiunea. chiar dela începutul domniei lui întoarse toată acţiunea sa la întărirea prosperităţii provincii sale. ordonând să ucidă în templu trei mii de supuşi ai săi. fiul lui Irod. şi s'a temut să meargă mai de* parte. Greaua stare pe gânduri a lui Iosif în asemenea împrejurări i*a fost din nou deslegată prin o revelaţiune. dând decret să fie ucis fiul său Antipatru. că au murit ceice căutau sufletul Pruncului". că în Iudeea s'a făcut rege Arhelae. atrase într'însa străini folositori pentru ţară şi pe cât fu posibil se sili să îmbu-nătăţască situaţia poporului său. 28 . cu puţin înainte de pastile anului 750 dela fondarea Romei. de oare ce Arhelae fiind cu totul vrednic de tatăl său. Dreptului Iosif i se arătă îngerul Domnului în vis şi*izise: „scoală. în anul 34 d£ domnie2). muri în vârstă de 70 de ani. distingându-se prin un caracter mai dulce şi om de o politică mai sănătoasă. Acest din urmă. care căzuse de moştenire lui Irod Antipa. ce se pare că o avea de a se aşeza în oraşul natal al regescului său strămoş David şi plecă spre oraşul său de mai nainte Naza* ret.

lemnarul din Nazaret. nu se bucura la adevăraţii iudeii dl un nume bun. pe alt tărâm. care ca una ce era ocupată de o populaţie amestecată de iudei şi păgâni. încredinţat pur* tarei ei de grijă. IV. sub alte ceruri. 40). Limba stricată greco* iudaică sau aramaică si caracterul îndoelnic al religiei aşezase această provincie aşa de jos în părerea cărturarilor iudei. XIII. 52). VII.!. care servea la vreme rea de adăpost unor păstori săraci si turmelor lor si fusese culcat în esle. care nu corespunde nici decum ideei omeneşti de măreţie si slavă. dându*ne lămurit a înţelege. în condiţiuni cu totul altele religioso*morale. cum se ajunge ca de oameni obişnuiţi.Nazaretul. către care . Luca. Ca om adevărat. care cere studiu şi lămuriri. El a trăit viaţa omenească obişnuită. Cauza acestui lucru nu se ştie. După mărturia expresivă a sf. da ea se putea cuprinde sau în raporturile lui strânse cu păgânii. Dar acest nume rău. până ce va sosi timpul apariţiei lui Mesia la opera mântuirii lumii. că „din Galileea nu s'a sculat proroc" (Ioan. Mântuitorul lumii. In fine şi în genere acesta era un orăşel aşa de nimica. sau în înseşi caracterul locuitorilor. umplându*se de înţelepciune şi harul lui Dum* nezeu era peste Dânsul" (Luc. cum de obiceiu scriitorii trec sub tăcefe condiţiile vieţei înconjurătoare de toate zilele. familiare şi obşteşti de atuncea. sociak>familiare şi de stat. presupunându=o cunoscută lor.CAPITOLUL V. care umplu copilăria Lui cu felurite minuni. Dar pentru noi. Luca.cu dispreţ se refereau chiar până şi Gali* lienii 1). născut într'o peşteră. cunoscute contimporanilor. care se distingeau prin o extremă necredinţă şi răs* vrătiri crude. unde sf. De aceea nun deloc de prisos să ne lămurim anume 29 . pentru care lucru evangheliştii le*au şi trecut sub tăcere.-^Nazaretul era unul din acele orăşele neînsemnate ale Galileei. aşezat în una din cele mai frumoase cotlovine ale Galileei şi înconjurat din toate părţile de dealuri pitoreşti. încât cu dânsul nu stătea în le* gătură nici un fel de amintiri istorice din viaţa poporului ales şi chiar însuşi numele luiniciodată nu se întâlneşte în Vechiul Tes* tament î). II. Iosif. „El creştea şi se întărea cu duhul.'Evan* ght liştii nu ne comunică nici un fel de amănunţimi din viaţa co« pilâriei lui lisus pânăla vrâsta lui de doisprezece ani. 51-58. că la ei chiar se for* mase convingerea. chiar în jocurile copilăreşti. cu o deosebită putere cădea mai ales asupra Na» zaretului. nu au nevoe de explicaţie deosebită a lor pentru cititor. prezenta locul potrivit. Aceste condiţiuni. Pruncul Hristos încerca şi neputinţele omeneşti ale copilăriei. Dar cu toate acestea. 16-28). condiţiile vieţii de atuncea ne prezintă ceva cu totul neobişnuit. binevoi să*si petreacă si toti anii cresterei sale în brasul. pe care în urmă a avut să le încerce şi însuşi Hristos (Mat. că. Şi anume acolo dumnezeescul Prunc a crescut sub acoperişul sărăcăcios a numitului său tată. împărtăşită de toată Galileea. deşi străin de orce păcat şi creş* tea în condiţii obişnuite vieţei religioase. despărţiţi de acel timp de mii întregi de ani şi care trăim cu totul in alt climat. Familie putea păstra în linişte şi obscuritate dumnezeescul amanet. contrar istorisirilor apocrife. COPILĂRIA MÂNTUITORULUI HRISTOS ÎN NAZARET. aşa că vrâsta majoratului trupesc şi duhovnicesc a fost ajunsă de Dânsul cu aceeaşi treptalitate.

a gospodăriei. Careţi alesese pe bine* cuvântată Mama. si aceasta a fost prevăzut de Fiul lui Dumnezeu. a activităţii necontenite. XX. adecă pentru evlavia sa şi pentru morala ireproşabilă şi pentru cură» tenia trupească plină de darurile înalte ale harului — Iisus astfel din anii copilăriei s'a educat în atmosfera cea mai curată a unei familii cu adevărat sfinte. Idealul femeei bune. când aceasta a cerut=o voinţa tatălui. acest tip prea nobil de iubire sfântă. pentru că sentinţele cărţilor sfinte erau bine cunoscute întregului. dar femeea. a res* pectului nobil către bărbat şi a evlaviei către Domnul. „s'a închinat lui şi l*a sărutat" (Eş. cât si în toate trebile casnice. 8). după cum suntem în drept să aşteptăm şi să presupunem. Copiii nevrednici se supu* neau la' cele mai grele ameninţări ale mâniei Dumnezeeşti. a fost perfect realizat de Preasfânta Fecioară Măria în modestul ei cerc familiar. „Cine şi=a găsit femee virtuoasă ? întreabă regele Solomon. care se putea pedepsi cu moartea. 19. XLVI. şi în fine a iubirei materne şi a îngrijirii de copii. 20-22).acel mejdiuoriginal. căzu pe grumazul lui şi a plâns mult" şi „s'a închinat lui până la pământ". dar tu le întreci pe toate. cu toate că era mare demnitar al lubfaraon (Fac. care din tinereţe împlinise legea lui Dumnezeu. şi»a păstrat înţelesul său pentru toate veacu* rile următoare. şi această poruncă se repeta mereu în lege (Lev. şi s'a învrednicit de cele mai înalte laude. In is* toria sfântă copilul putea citi. Şi femeea Vechiul Testament în cele mai bune reprezentante ale ei a justificat în totul situaţia sa vrednică şi a realizat idealul fericirii familiare şi a prosperităţii. pe care însuşi Dumnezeu le scrisese pe tablele de piatră: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. 52). 10. (Eş. Fiind după omenire fiul unor părinţi credincioşi. natural. Şi acest ideal. popor iudeu. după care tinerii „Trebue să se scoale înaintea persoanelor cărunte si să cinstească fata bă* trânului" (Lev. iar Roma nici nu era în* scrisă pe harta lumii. din care numitul său tată s'a învrednicit din partea evanghelistului de nu» mirea de „Om drept" (Mat.YDar chiar si în afară de aceste condiţii exclusive. Temeea între iudei nici* odată n'a fost pogorâtă la starea aşa de atârnată şi dispreţuită. XLVIII. şi ce poţi tu să le dai tu. în care au fost petrecuţi de Hristos Mântuitorul anii copilă'fiefsale cu amintirile ei. se împre* ună respectul profund al copiilor către părinţi. 12). II. — şi o fericesc. Fiecare copil gă* sindu*şi un ideal sacru de respect şi de ascultare de părinţi. şi deasemenea şi sentinţa înţeleaptă a fiului lui Sirah. întimpinând pe oaspetele său. căutând la smerenia Ei şi supunându*se smerit grijei Ei materne despre educaţia în copilărie şi tinereţe. prezenta obiectul demn al râvnei pentru multe femei din Vechiul Testament. a cruţării şi a respectului de sine. şi în genere prezenta un tablou foarte atrăgător şi înălţător. 29. şi să nu uiţi durerile de naştere ale mamei tale. XIX. Pruncul de timpuriu cunoştea istoria blestămului. -Cu buna rânduială şi tonul înalt al familiei. ~ atât în caracter. adecă. ca acela pe care ni*l pre* zintă poezia sacră acum nu mai puţin de trei mii de ani. a înţe* lepciunii. Fiecărui prunc iudeu din anii copilăriei i se inspirau cuvintele. cu toate ne= cazurile istorice din soarta lui. 28-30). cum era asta la celelalte popoară ale răsăritului. conturat de stilul inspirat de Dum* nezeu al înţeleptului. care a putut să răsară numai pe terenul sănătos al vieţei familiare solide şi măreţe. că tu eşti născut din ei. şi cum marele legiuitor al lui Israil. 12). când în Grecia abea încolţia viaţa civilizată. Şi înadevăr nici într'o literatură nu se poate găsi încă un ideal aşa de înalt şi frumos de femee şi mamă. ca să se prelungească zilele tale pe pământ". cum ţi*au dat 30 . Tabloul conturat în* tr'însele a iubitoarei de fidelitate. ne zugrăveşte înainte aşa tip simpatic. etc). care se teme de Domnul e vrednică de laudă" (Proverb. XVIII. care a fost realizat în viaţa patriarhului Isaac cu femeea sa Rebeica. Cu veacuri întregi înainte de preasfânta Măria imnul entuziast al lui despre femeia virtuoasă era pe buzele fie* cărei fete din Vechiul Testament. ca Iosif. care spune: „Din toată inima să cinsteşti pe tatăl tău. Adulţi aminte. că femeea este os din oasele bărbatului şi trup din trupul lui şi e menită să fie ajutorul lui (Fac. şi lui i se inspira legea. I. în înţelegere de bună voe a lui Isaac chiar lajunghiere. iar Preasfânta Mamă a fost numită de înger „Plină de har" 1). Neascultarea de tată sau de mamă se ridică la gradul de crimă socială. 7). se scoală bărbatul şi o laudă. „iară Iosif. pentrucă prea* sfânta carte a lui Dumnezeu îi învăţa. La ei niciodată nu s'a perdut din ve* dere acel ideal al fericirei familiare. care a căzut pe nerespectuosul fiu al lui Noe. care înălţau casa lui Iosif din rândul celorlalte case. că viaţa familiară a poporului vechiu iudeu. -— Se ridică copiii. Ea şi*a lăsat urmele pe multe pagine a cărţilor sfinte. Chipul. XIX. Moise. „întâlnind pe tatăl său. fiind om drept". au fost multe femei virtuosde. se ştie. XXXI. Preţul ei e mai mare decât al perlelor. care se reflectează în urmă* toareîe cuvinte şi pilde ale lui Hristos. Fata delicată e amăgitoare şi frumuseţa deşartă . cum e zugrăvit el în cartea pildelor lui Solomon.

ei ţie"? (Sir. VII, 29, 30) Şi cât de adânc aceste inspiraţiuni se înrădăcinase în poporul iudeu, ne arată
aceea, cât de colosală şi cu adevărat sfântă importanţă se da binecuvântării părinţilor şi ce nenorocire
se considera perderea sau privaţiunea de dânsa.
Viaţa familiară, care se întemeia pe asemenea principii pre* zinta un mediu foarte plăcut
pentru educaţia morală a copiilor, pe care la rândul lor părinţii îi considera cea mai mare binecu»
vântare pentru dânşii şi o adevărată fericire, revărsând asupra lor toată puterea iubirii lor şi a grijei lor.
îngrijirea lor se exprima cu deosebire în siguranţa de a le da copiilor cea mai bună edu* caţie, şi anume
în spiritul legii Domnului. In opera educaţiei luau parte amândoi părinţii, cum se vede aceasta din
istoria Susanei, despre care se spune, că „părinţii ei, fiind drepţi, învăţară pe fiica lor legea lui Moise"
(Dan. XIII, 3), şi deasemenea din istoria lui Timotei, care „din copilărie ştia sf. Scriptură şi primise o
educaţie religioasă dela mătuşa sa Loida şi de la mama sa Eunica (2~Pim. I, 5; III, 15). Dar mai
important ca orce anume asupra tatălui apăsa datoria să înveţe pe copiii de ambele sexe şi să le predea
legea şi în genere sf. Scriptură, care alcătuiau aproape esclusiv obiectele culturii iudaice. Prin hotărâri
directe se cerea dela orce tată, ca el să predea cu sârguinţă copiilor săi istoria sfântă a poporului său cu
marele fapte şi feluritele necazuri din viaţa străbunilor lor, precum şi hotărârile legii, şi să
convorbească cu dânşii despre ele, fie stând în casă, sau aflându=se pe cale, plecând să se odihnească
sau sculându*se din pat (Deut VI, 7; XI, 19; IV, 9 10). Lămurind hotărârile legii, rabinii cereau, ca
copilul să înceapă învăţarea legii pe de rost, când a împlinit cinci ani, iar rugăciunile începătoare ale
slujbei de dimineaţa să i se predea din acel moment, când el a început a grăi. Necontenita rânduire
armarelor sărbători cu ceremoniile lor natural stârnea curiozitatea copiilor relativ de ele, şi explicarea
însemnărei lor se impunea părinţilor ca o datorie sfântă. Cartea pildelor lui Solomon abundă în dovezi
despre aceea, cu ce îngrijire se împlineau aceste prescripţiuni atât de tata, cât şi de mama. Intr'o casă
bine orga* nizată şi evlavioasă nu se pierdea nici o împrejurare potrivită — nici la masa dela prânz,
nici dimineaţa şi sara la lucru manual — pentru a inspira minţilor tinere respectul către Dumnezeu şi
ne* contenit de a le preda poruncile şi legile, pânăce ei le învăţau pe de rost.
Asemenea rândueli predominau din veac în fiecare familie evlavioasă de iudeu. Dar educaţia
familiară mai târziu începu înceMncet să cedeze locul şcoalei. Şcolile la început au fost în» troduse
numai pentru educaţia şi cultura orfanilor, care astfel nu aveau putinţa să primească educaţie casnică 5
dar mai târziu în şcoli au început să-şi trimită copiii şi însuşi părinţii şi opera şcoalei, către timpul
naşterei lui Hristos, căpătă pintre iudei o largă des» voltare. Fiecare oraş obligator trebuia să aibă
şcoala sa de oare ce „oraşul, zice Talmudu, care nu-şi are şcoala sa, trebue să piară" „Ierusalimul a
perit de aceia, că a neglijat educaţia copiilor săi". Iosif Flavie nu odată vorbeşte cu mândrie de acea
grijă, cu care iudeii se refereau la educaţia copiilor săi. „Despre educaţia copiilor săi, zice el, noi ne
îngrijim mai mult decât de orce alta, şi paza legilor şi inspiraţia prin ele a evlaviei noi o considerăm ca
lucrul cel mai important pentru toată viaţa 2). Aceia îşi atrase asupră-le ruşinoasa numire de „amhaareţ"
- „oamenii pământului", care având copii, nu le^au dat cunoştinţile cuvenite în legea Domnului cu
ajutorul învăţăturii acasă sau în şcoală. Rabinii determinau exact însuşi începutul învăţăturei în şcoală,
„să nu incepi a invata pe baiat (in scoala) spune unui învăţător savantul rabin Rabba, pânăla etate de
şase ani; iar din acest an i»al şi4 învaţă, cum înveţi boul, care din zi în zi duce povere tot mai grele".
Chiar numărul elevilor se definea exact pentru un învăţător, învăţătorul putea să aibă in şcoală 25
elevi, iar dacă ei erau 50, atunci trebuia doi învăţători; dacă însă erau 40, atunci trebuia un învăţător şi
un ajutor, căruia trebuia să=i plătească o parte învăţătorul principal şi o parte parohia. Şeful şcolii de
obiceiu era havanul, adecă şeful celei mai apropiate sinagogi, ba şi însuşi şcoala în majoritatea
cazurilor se instala în sinagogă. In şcoală, copiii potrivit cu etatea lor, şedeau pe pardosală, cum e asta
şi astăzi în răsărit3), în care caz învăţătorul ocupa loc pe un postament deosebit mai înalt. Copiii cei
mai mici aveau în manile lor, în calitate de abecedar, mici extrase din Biblie4), de oare ce cărţi după
înţejesul nostru atuncea nu existau încă. In şcolile orientale de astăzi lecţiile se ' scriu de elevi cu cretă
pe plăci de lemn, în genul plăcilor noastre, de pe care apoi se pot şterge, ca să se scrie în locul lor
altele. Aşa, după toată probabilitatea, se proceda şi în vremea veche. De problema principală a sa
învăţătorul îşi punea: să comunice copiilor cunoştinţa preţioasă a legii, necontenit adaptându=se la
capacitatea şi talentele lor, temperând severitatea cu bunătatea, şi mai cu samă având în vedere scopul
suprem al educaţiunii. A feri copiii de orce contact cu viciul, a cultiva într'însii blândeta. chiar si când
31

ei ar fi trebuit sa suporte şi cea mai mare nedreptate, mai curând a arăta păcatul în toată urâciunea lui,
de cât a*l feri de consecinţe, să inspire dreptatea riguroasă, a evita tot ce ar fi putut duce la idei
neplăcute sau impresii şi a face toate acestea fără nici o patimă, fără severitate peste măsură şi în
acelaşi timp fără slăbi* rea disciplinii, cu distribuirea raţională a timpului între ocupaţiuni şi repaos, cu
grija cumpănită despre temeinicia cunoştinţelor: iată în ce sta idealul, pe care fiecare învăţător iudeu îl
avea înaintea ochilor săi şi pentru care anume era şi înbrăţişat cu aşa respect înalt învăţătorimea în
Israil.
Ce se atinge de obiectele de învăţătură, apoi în genere elevii pânăla vârsta de zece ani se
ocupau esclusiv cu învăţarea Bibliei, dela zece pânăla cincisprezece ani cu învăţarea legii nescrise, sau
a mişnei, după care elevul putea deja păşi în acele discuţiuni teologice, care serveau de obiect principal
de ocupaţie în şcolile de rabini. Acest curs, negreşit, nu era obligatoriu pentru toţi, aşa că după trei sau
cinci ani de învăţătură băiatul dacă nu manifesta un deosebit succes şi nu dădea mare nădejde în viitor
sau simplu nu avea mijloace îndestulătoare pentru a urma să se cui* tive mai departe, atunci cultura lui
se termina cu şcolile inferioare.
învăţarea Bibliei se începea cu cartea Levicului în parte cu acel scop, ca din anii timpurii să
deprindă pe co pii cu legiuirile rituale, care se cuprind în această carte, si deasemenea pentrucă
ritualele, care se expun în această carte, erau mai mult cunoscute copiilor din cauză că ei necontenit au
avut prilejul să le întâinească şi acasă, şi în sinagogă. După cartea Leviticului învăţarea trecea la
următoarele cărţi ale Pentaterfcului, după acea la cărţile prorocilor şi în fine la cele lalte cărţi sfinte
(agiografi). Ceeace astăzi alcătueşte Gemara sau Talmud, se preda deja în şcolile superioare,
admiterea în care se făcea nu mai timpuriu de etatea de cinsprezece ani. La studiu se observa măsura
cuvenită, şi profesorii se îngrijau, ca să nu obosască peste măsură pe elevii lor prin o muncă peste
măsură. In acest scop deja de mai înainte erau stabilite anumite ceasuri pentru predare în şcoală, şi
ocupaţiile se scurtau sau se curmau cu totul în perioadele de arşiţă ale lunilor de vară1) Nouă nu ni e
descoperit: a frecventat această şcoală într'un grad sau altul dumnezeescul tânăr lisus; după
cuvântările Lui următoare ni se arată clar, că dumnezeescul Său duh întrecea infinit prin profun*
zimea priceperei Sale a adevărului acele cunoştinţe, pe care le putea da şcoala 2).
Alăturea cu şcoala, dar în grad încă şi mai profundă in* fluenţă educativo*culturală avea
asupra iudeilor contimporani lui Hristos sinagoga, sau casa obştească de rugăciune, care înlocuia în
oare c1îrT"masură pentru locuitorii depărtatelor oraşe şi sate templul din Ierusalim. Insămnătatea ei,
sinagcga pentru prima oară o dobândi în veacul Macabeilor, deşi origina ei se referă la un timp mult
mai vechiu şi primele urme ale ei se întâlnesc deja în Babilon. După dărâmarea templului, captivii, ne
mai având putinţa să. săvârşască într'însul jertfele
statornicite, pentru sa* tisfacerea nevoilor lor
religioase se adunau prin case particulare şi acolo
se rugau împreună şi erau învăţaţi prin citirea legei
şi propoveduirile prorocilor şi a preoţilor. Din acest
obiceiu, sub conducerea învăţatului preot Ezdra
deja dupăjnjojrcjr^a^dinjro.* bie, se ridică o
instîîuţîe _formajă_ pentru rugăciune--şi-, tâlcuirea
legii, că"re~în Ijrhiă s'a. numiţ_sinagogă.
Sinagogile repede se li* piră de gustul poporului,
care găsi in această instituţie izvor bo* gat de
învăţătură religioasă, şi către timpul vieţii
pământeşti al lui lisus Hrisfos ele erau răspândite
pretutindenea. Chiar în Ieru* salim, cu toate că
templul se restaurase, sinagogile căpătară im*
portantă independentă în înţeles de instituţiuni de
învăţătură re* ligioasă, şi acolo numărul lor se
ridicară pânăla 480. In alte oraşe mari de asemenea
erau câteva sinagogi: în Tiberiata 13, în Da* mase
32

10, si în cele mai neînsemnate orăşele si sate câte una. Sinagogile se construiau de obiceiu în locul cel
mai vizibil al oraşului sau satului, în cea mai mare parte pe malul râului (Fapt. XVI, 13) sau pe o
înălţime, cu mijloacele obşteşti ale parohiei, şi câte odată cu prinosul bogat al persoanelor avute (Luc.
VII, 5). Ruinele unor sinagogi din Galileea ne dau putinţa să ne fa» cern despre dânsele o părere
destul de complectă. Sinagoga de obiceiu prezenta o clădire în patru colţuri, având intrarea princis pală
în partea de sud şi dispusă în lungime spre nord. înăuntru clădirea se susţinea de câteva rânduri de
coloane, câteodată cu căpiţele frumos ornate în stil corintic sau ionic. Deasupra uşei dela intrare
câteodată se făceau chipurile sculptate ale sfeşnicului de aur, a vasului cu mană, a mielului pashal sau
a unei viţe de vie. Zidurile pereţilor erau făcute din pietre mari şi în parohiile bogate se căptuşau cu
marmoră sau cu stucatură, iar acoperişul greu se acoperea cu un strat gros de pământ, în scopul de a
tempera razele ferbinţi ale soarelui. Ce se atinge de dispoziţia lăuntrică, apoi ea de obiceiu se construia
după modelul cortului mărturiei sau a templului, cu ale lor trei împărţiri. Prima, cea mai mare încăpere
era destinată pentru ceice se rugau; a doua, ceva ridicată dela nivel, pentru citeţi şi propoveduitori.
După aceea o mică ridicătură într'însa, necontenit închis prin o perdea (cores* punzind sfintei sfintelor
din templu), servea ca loc de păstrare a sulurilor cărţilor sf. Scripturi. Rabinii cereau, ca aceastăridicătură să caute în direcţia Ierusalimului, deşi această cerinţă nu se observa totdeauna prin
sinagogile de pe vremea vieţii pământeşti a lui Iisus Hristos. Sinagogile ^erau zilnic deschise pentru
rugăciunile de dimineaţa şi sara, care erau înconjurate de oare care fast în zilele de sâmbătă şi
de.sărbători. In anumite ceasuri poporul se aduna cu rândul la sinagogă, când şefii şi oamenii de seamă
ocupau primele locuri, şi acolo se începea slujba. Siujba_propriu, consta din rugăciuni şi citirea legii şi
a prorocilor, deşi în cazul prezenţei vre unui cărturar învăţat el putea adăuga o predică,, adecă vreo
tâlcuire morală a locului citit din sf. Scriptură. După rugăciunea mută obştească a celor adunaţi, citeţul
rostea în auz binecuvântarea, la care poporul răspundea: „amin", şi după aceea, se începea citirea din
sf. Scriptură. Citirele acestea erau distri* buite aşa, ca în curgere de un an să fie citită toată sf.
Scriptură. După aceia iară se rosteau rugăciuni, în care caz citirea lor că* pătau caracter antifonic : o
anumită propoziţiune o rostea citeţul, iar cea următoare după dânsul o rostea poporul în cor. Aşa,
citeţul rostind slavoslovia, zicea : „Noi aicea pe pământ trăind, vom slăvi numele Tău, cum să slăveşte
în ceruri, unde cum e scris în proroci, strigau unul către altul", şi poporul în cor rostea slavoslovia,
zicând: „Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Savaot, pline cerul şi pământul de mărirea Ta", etc. rugăciunile iar
se inter? calau cu citirile legii cu alăturarea interpretării la ea şi după aceea slujba ser termina cu o
binecuvântare de încheere. Rugăciunile se rosteau de obiceiu în dialectul simplu popular al Palestinii,
dar în astfel de oraşe, ca Cezareea, unde predomina influenţa greacă, ele se repetau deasemenea şi
greceşte. Ce se atinge de Sf. Scrip* tură, apoi aceste citiri să făceau în limba veche evreească, dar pe
loc se traduceau în limba populară de tâlcuitorii deosebiţi, pe care--i avea fiecare sinagogă, sau de
traducători. O slujbă la fel se făcea şi sara, cu schimbarea rugăciunilor, şi această rânduială se repeta
neschimbat din zi în zi, lărgindusse sâmbăta şi în zilele de sărbătoare, şi din această cauză sinagoga era
nu numai izvo» rul educaţiei religioso»morale, ci şi un centru obştesc, împrejurul căruia se concentra
toată comunitatea cunoscută si sub conduce» rea caria mergea toată viaţa obştească.
Nu poate fi nici o îndoială în acea privinţă, că evlavioşii părinţi ai lui Hristos : dreptul Iosif şi
preabinecuvântata Măria, au fost vizitatorii permanenţi a casei de rugăciune sau ai şina* gogii, care,
cum se pare era numai una în tot Nazaretul (Luca, VI, 16), şi au luat cu sine şi pe dumnezeescul Fiu,
după ajun» gerea vrâstei de şcoală, unde El a auzit înălţarea de rugăciuni şi de cereri către Tatăl Lui
cel ceresc şi citirea legii şi a prorocilor.
Adânca şi întreaga ştiinţă de către Dânsul a sf. Scripturi se vede nu numai din recurgerile sale
prime la sf. Scriptură, ci deasemenea şi din numeroasele indicaţiuni, pe care El le-a făcut la Pentateuc
şi alte cărţi şi la prorocii: Isaia, Ieremia, Daniil, Ioil, Osie, Miheia, Zaharia, Manasie şi cu deosebire la
Psaltire, în care El, ca în o operă inspirată a Regescului său strămoş, găsea idei şi sentimente trudite şi
apropiate inimii Sale. Avem toate te* meiurile să presupunem, că în casa sa naturală permanenta cilire
a sf. Scripturi era un obiceiu pios nu numai al dreptului Iosif, ci şi a preasfintei Măria, care precumJn
templul din Ierusalim „aşa şi în Nazaret înainte de logodire tot timpul îl consacra citirii sf. Scripturi,
aşa că, după tradiţie, şi arhanghelul Gavriil cu vestea lui cea bună a găsrUo în această sfântă ocupaţie.
Această tradi» ţie ne arată ; că sf. familie poseda un sul propriu al sf. Scripturi. Adevărat, în acel timp,
33

în absenţa tiparniţelor sulurile acestea erau foarte scumpe, aşa că un manuscris complet al Vechiului
Testament întreg îl puteau poseda numai oemenii foarte bogaţi, p'ecând Iosif era sărac î). Dar acest
manuscript a putut să i se procure lui prin moştenire dela străbunii lui sau a putut alcă* tui proprietatea
preasfintei Măria, primindu=l ca moştenire dela părinţii săi, care fusese foarte bogaţi şi păslrându4 în
casa sa ca pe o însemnată comoară. Şi iată, ascultând citirea sf. Scripturi permanent şi fără contenire,
care intrase în rânduiala neschimbată şi în felul de viaţă al sf. familii 5 citirea în cercul familiar cu
gura fericitului Iosif şi a preabinecuvântatei Măriei, cu iubire maternă insufla dumnezeeştile cuvinte
noului ei Născut Fiu. El era învăţat de Duhul lui Dumnezeu, care se odihnea peste Dânsul, ca să
binevestească săracilor, să vindece pe cei cu inima sdrobită, (Isaia, LXI, 1), şi acest zilnic pios
exerciţiu putea să=L înrudească cu sf. Scriptură, să facă .conţinutul ei o parte constitutivă a fiinţii Lui,
aşa că El şi grăia, şi cugeta în duhul cuvântului dumnezeesc.
Linaba, în care grăiau evreii contimporani lui Iisus Hristos, era aramaica, adecă un amestec din
vechea siriană cu haldeana2), Hristos a vorbit în acea limbă, care era uşor de înţeles ascultă* torilon
După unile citate ale Sale din sf. Scriptură se indică di* rect originalul ebraic, precum tot pe el ni4
indică semnele literare amintite de Hristos3). Pelângă asta trebue de observat încă şi aceea, că de oare
ce cărturarii, şi fariseii de obicei recurgeau la originalul evreesc al sf. Scripturi, ca astfel să frapeze
prin asta pe protivnicii lor mai puţin învăţaţi, apoi Hristos în ciocni* rile cu ei îi putea izbi numai
anume pe acest teren şi cu aceiaşi armă, şi anume atuncea, .?la ştiinţa cea mai profundă a Lui în ale sf.
Scripturi după literă şi după înţeles o deosebită ascuţime şi putere căpăta întrebarea lui indignată, cu
care El aşa de adesa se adresa interlocutorilor săi preînvăţaţi: "„au doară voi n'aţi citit?".
Anume în asemenea conditiuni ale vieţii familiare si sociale s'au desfăşurat anii tinereţii
Domnului nostru Iisus Hristos. Dar ca Dumnezeu*om El stătea infinit mai sus de cât ei, şi nici o
psiho* logie nud în stare să urmărească taina maturizării fiinţei Lui Dumnezească=omenească. Una e
neîndoelnică, că tendinţa întreagă a Spiritului Său a fost împlinirea voinţei Tatălui celui ce-L
trimisese, pentru slujirea caria El „a crescut şi s'a întărit cu duhul, um* plându*se de înţelepciune",
cum mărturiseşte evanghelistul. Oare cum cu scop încă şi mai puternic exprimă baza principală a pro*
păşirii Lui Dumnezeească şi umană în înţelepciune, acelaşi evanghelist adăogând solemn: „şi harul lui
Dumnezeu era peste Dân* sul" (Luca, II, 40 şi 52). Şi anume această înţelepciune dumne* zeească a
Sa tânărul lisus în chip. miraculos o' manifestă deja la vrâsta sa de 12 ani într'o împrejurare ;foarte
remarcabilă.

34

CAP1T0LIL. VI
IISUS LA „VÂRSTA DE 12 ANI LA TEMPLUL DIN IERUSALIM.
Depe timpul robiei babilonene, Iudeea cu o deose* bită râvnă împlinea legea, care prescria
tuturor bărbaţilor majori să'se adune la Ierusalim la trei sărbători mari anuale. La cea mai mare
sărbătoare si anume la Paşti, la Ierusalim de obiceiu plecau si femeile, luând cu sine şi copiii mai
mărişori, anume când ei atingeau vrâsta de doisprezece ani. Aceste sărbători alcătuiau un eveniment
însemnat în cel mai înalt grad pentru populaţie, care prin cei mai buni reprezentanţi ai săi trimitea cele
mai alese bu* nuri ale sale ca prinos al Său, în dar sanchi* arului naţional. Dreptul Iosif, ca israiltean
ade* vărat, împlinea fără greş această îndatorire a legii, şi când tânărul Iisus atinse vrâsta de
doisprezece ani, ce*i impunea şi Lui îndatorirea să împlinească legea, atunci sfânta familie plecă la
Ierusalim, ca sub umbra templului să prăznuească marea sărbătoare în acest vestit an al vieţii Fiului
lor. Nazaretul se afla cam la 150 de chilometrii de* parte de Ierusalim, şi de oare ce drumul
închinătorilor străbătea prin o localitate deasă în populaţiune, apoi partea de închinători treptat se
mărea prin grupuri noui de-prin oraşele interme» diare şi de prin sate şi până la Ierusalim creştea,
transformau» du=se într'o caravană enormă, care se mişca spre oraşul sfânt cu cântări sacre şi în
dispoziţie duhovnicească entuziastă.
Ierusalimul era oraşul cei mai sfânt din ţara sfântă, de oare ce într'însul se afla lucrul cel mai
sfint al poporului - Templul.. Nimic necurat nu se îngăduia în acest oraş, şi, după credinţa poporului,
până şi terenul într'însul se afla aşa de sfânt, încât aicea niciodată şarpe sau scorpion n'a pricinuit
vătămare cuiva. Dar dacă sfânt era însuşi oraşul, apoi cu atât mai sfânt era tem» plul, cuprins între
zidurile lui, cu toate localităţile dimprejurul lui. însuşi muntele templului ocupa al patrulea loc între
locurile sfinte. Nimic necurat sub raport ritual nu se putea urca pe dânsul. Următorul loc după gradul
de sfinţenie era spaţiul, care se afla între curtea păgânilor şi curţile interioare, unde nu întră nimenea
afară de israilit, şi chiar şi acesta putea întră, numai nefiind în» tinat prin atingere de trupuri moarte.
După aceea venea curtea' femeilor. Intr'însa nu putea întră nici un om necurat, chiar şi după spălare.
încă si mai sfântă- era curtea anterioară a israilitilor, în care nu putea întră nimenea.din aceia, care
aveau nevoe să se săvârşască pentru dânşii jertfa de îndurare. După aceea încă şi mai sus în această
privinţă stătea curtea anterioară a preoţilor, pragul caria cu excepţia unor cazuri deosebite, indicate de
lege, nimenea nu=l putea paşi afară de preoţi sau leviţi. Spaţiul dintre jertfelnic şi templu avea încă şi
mai mare sfinţenie, de oare ce într'însul nu putea intra nici chiar preotul cu pare care neajuns corporal,
sau cu haina ruptă, sau dacă a gustat vin. însuşi tem* plul stătea separat şi înainte de a intra într'însul,
fiecare preot trebuia să=şi spele mâiaile şi picioarele. Dar în. fine chiar şi în templu se afla cel mai
înalt centru de sfinţenie, anume despărţi» tura, cunoscută sub denumirea de „Sfânta Sfintelor", unde
putea întră numai singur arhiereul, şi încă şi el numai odată în an, în marea zi a milostivirii.
35

Un asemenea oraş, cu marea lui sfinţenie, nu se putea să nu fie obiectul celui mai entuziast
respect pentru iudei. Iubirea lor către sfinţenia lor naţională a crescut cu deosebire din timpul grozavei
lor izgoniri la Babilon. Simţul lor în această privinţă îl mărturiseşte limpede un psalm, în care se
istoriseşte, cum cap» tivii şedeau şi plângeau la râurile Babiîonului, când îşi aduceau ei aminte de Sion
(Ps. CXXXVI), şi acelaş simţ de respect cătră sfântul oraş se manifestă în credinţa târgumului, că
trupurile iudeilor drepţi, morţi în ţări străine, pe cale subterană se vor aduna în muntele Eleonului, ca
acolo, pe pământ sfânt, să ia parte la învierea drepţilor. Oriunde s'ar afla iudeul, şi ei erau risipiţi prin
toate ţările lumii cunoscute pe atuncea, privirile lui de pretutin» denea se îndreptau spre templu şi
aflau liniştire la vederea lăca* şului lor naţional. In hotarele lui pentru dânşii pare că se cuprindea
patria lor şi cerească şi pământească. Din toate marginile pămân* tului răsuna mereu acelaş plâns
evlavios, care aşa de solemn era exprimat de inspiratul de Dumnezeu Psalmist: „Cum doreşte cerbul
de izvoarele de apă, aşa doreşte sufletul meu de tine, Dumnezeule? însetează sufletul meu de
Dumnezeul cel tare si viu-, când voi veni şi mă voi arăta înaintea feţii Tale, Dumnezeule? Lacrămile
mi^au fost pânea ziua şi noaptea, când mi se spunea în fie care zi: undezi Dumnezeul tău?
Amintindu^mi de aceasta, îmi revărs sufletul meu, pentrucă am umblat prin mulţimea oa* menilor, am
păşit cu ei în casa lui Dumnezeu cu glas de bucurie şi cu slavoslovie prăznuitcare (Ps. XLI, 2»5).
-'Pentru"iudei din orce ţară vizitarea^ templului era scopul principal şi slava în* tregei lor sisteme
religioase. In Sinagogile şi casele lor de rugă* ciune, râsipite pretutindenea, ei, la orice adunare,
păstrau în sine acest simţimânt sacru. (Darurile şi prinoasele lor curgeau spre dânsul, aşa zicând, pârâu
din plin, parte spre împlinirea cerinţelor legii, dar mai mult spre satisfacerea nevoilor evlaviei lor
religioase. Fiecare iudeu, care avea mai mult de 20 de ani dela naştere, plătea anual o didrahmă în
calitate de dare, stabilită de lege la primii născuţi, şi aceste sifme mergeau la întreţinerea templului şi
la jaduce* rile sale de jertfe. Dar afară de asta în tezaurul templului necontenit curgeau şi alte jertfe.
Rabinii cereau zeciuele dela toţi iudeii, oriunde ar fi trăit ei, şi mulţi din iudeii evlavioşi fără îndoială
le plăteau. „Aproape în fiecare oraş, spune Filon, există cutie pentru banii sacrii, şi într'însul se
depuneau prinoasele. La anumită vreme banii aceştia se încredinţau oamenilor de seamă pentru
trimiterea lor la Ierusalim. Cei mai de seamă oameni. din fiecare oraş se alea geau pentru trimiterea
acestei nădejdi a tuturor evreilor în toată siguranţa ei, de oare ce pe plata acestui prinos legiuit se
bazează nădejdea celor pioşi'). Această dare anuală acurat o trimitea până şi Egiptul, deşi iudeii
egipteni aveau templul lor deosebit în Leons topole-, ea curgea regulat dela iudeii din Roma şi din tot
apusul, din Asia Mică si din toată Siria. Dar mai cu samă ea sosea din Babilonia şi din ţările de peste
Eufrat, de unde sumele acestei dări erau sub protecţia a mii întregi de popor, care de bună voe îşi
arătau dorinţa să însoţască banii sacri la Ierusalim şi să*i pă* zească de furtul hoţilor părţi2). Astfel
pentru templul din Ierusa* lim bătea, aşa zicând, inima întregei lumi iudaice. Toţi considerau ca cea
mai dintâiu datorie să se îngrijească de aceea, ca să în» tretină acest sanctuar în cea mai bună stare,
Cârmuitorii străini puteau să stăpânească peste Palestina şi chiar peste Ierusalim, şi câtă vreme templul
rămânea neatins, iudeii cu supunere se îm* păcau cu această situaţie. Dar dacă aroganţa sau lăcomia
vrăş* masului violau sau chiar dacă numai ameninţau să violeze intan* gibilitatea templului, atunci în
toată lumea iudaică se răspândea simţul indignării, care imediat îi agita pretutindenea, şi la bocitul, că
templul este în pericol, ei apucau armele şi dădeau jurământ solemn să nu se cruţe până la ultima
picătură de sânge pe câm* pul de luptă sau împrejurul jertfelnicului
însuşi, ca numai să apere Ierusalimul şi sanctuarul dintr'însul.
La sărbătoarea Pastelor în Ierusalim, se îngrămădeau aşa mul*
ţime de popor, încât oraşul sfânt trebue să fi produs o privelişte
neobişnuită. Multe mii, zice Filon, din multe mii ale oraşelor si satelor
săvârşesc pelerinaj la templu la fiecare sărbătoare? unii pe uscat, alţii pe
marea dela răsărit şi apus, dela nord şi dela sud3). Chiar la sărbătoarea
cincizecimii, care atrage mult mai puţin po* por, enormele mulţimi de
iudei şi prozeliţi, curgeau din toate părţile imperiului Roman, care
anjncea cuprindea aproape toată lumea cunoscută (Fapt, II, 9, 11). După
mărturia lui Iosif Flavie la un Paşte, împreună cu populaţiunea oraşului
au participat 2.700.000 de suflete4). In oraş necontenit soseau caravane
36

cu toate ritualele statornicite întru aceasta. dacă erau circumcişi. către acest timp nu trebuia să fie rămăşiţă nici a unei bucăţele cât de mici de pâne dospită. şi. După amează în ziua de 14 "Nisan. se începea deja . Nu* meroşii mei pashali la început se examinau de preoţi. aşa. în* cepând cu apusul soarelui din 13. şi prezentul poporului lui Dumnezeu şi se auzea acel graiu de limbi infinite. îi pregăteau pentru fript. In înseşi oraşul. Copiii dela o anumită vârstă. fără să se expună la profanare. Caravanele închinătorilor se sileau să sosească la Ierusalim cu o zi cel puţin înainte de Paşti sau.-şi trecutul. se punea deoparte pentru a se duce preotului la templu. una din ele. nu se îngăduia a avea sau a mânca ceva dospit. Doamne Dumnezeul nostru. ce le găsea şi le ardea. împletite destul de strâns pentru acoperiş solid. Sara. Meii se frigeau în mii de cuptoare anume pregătite deosebit în acest scop. cu adevărat era un măreţ martor al slavei unui singur Dumne* zeu adevărat peste toată lumea. ros* tind cuvintele: „această epă este pentru pânea azimă". deşi nu se cerea dela ele să mănânce pasca. adunând toate fărmăturile. aduse în oraş în această vreme. XIII. adecă. în sara căruia se începea înseşi sărbătoarea. Femeilor li se îngăduia să asiste împreună cu ceilalţi membrii ai familiei lor. şi tot meiul se propunea să se mănânce tot. cel puţin la 14 Nisan. In acest oraş s'a concentrat tot. locuitorii Mesopotamiei în hainele depărtatului răsărit. cu lungile lor caravane de cămile şi catâri. elamitenii. ca pe adoua zi să nu rămână nimic dintr'însul. Capul fiecărei familii cu sosirea serei începea să curăţe casa sa cu rugăciunea: „Binecuvântat eşti Tu. midenii. Ziua de 14. după care el în tăcere cerceta toate încăperile. care produceau înviorare tot mai mare în el şi în împrejurimile lui. Prin case. La 10 se alegeau meii pashali din e* normile turme. de oare ce în acest timp toţi se grăbeau să*şi termene pregătirile lor întru aşteptarea. toată lumea iudaică s'a adunat într'un singur loc. fiecare lua meiul său şi pleca cu el la templu. deşi jertfele se puteau junghea şi în ultimile trei ceasuri ale acestei zile. capul fie* cărei familii pleca în acest scop după apă. După aceea. mişcarea în vederea sosirei sărbătorii. Celce ne=ai sfinţit cu porun* cile Tale şi ne*ai poruncit să îndepărtăm dospitura". aceasta deveni imposibil. ba câteodată şi slujitorii templului. ca prevenire pentru închinători ca să nu se întineze prin atingerea de dânsele. locul sălăşluirii iudeilor din diaspora. De oare ce oraşul nu putea să încapă în sine pe tot poporul sosit. Aicea se puteau vedea iudeii răsipirii din toate ţările posibile. XIX. Sub umbra templului se întâlneau între dânşii parţenii.000 de mieiTimpul exact pentru jungherea jertfei se con= siderau ceasurile „dintre cele două seri". La masă putea sta până la zece sau chiar doispre* zece inşi. care o şi scotea. parte din toate pro* vinciiîe Asiei Mici. leviţii. In cursul următoa* relor şapte zile. după care copiii diferitelor familii. Propriu după lege meiul se putea mânca numai în curţile templului. şi*şi poate orcine în* chipui. Pontului. şi deaceea ea se numeşte „ziua pregătirei" (Ioan. de oare ce aproape în ace* laşi timp se cerea câteodată a junghea şi a găti mai bine de 250. 37 . umplând văzduhul. după coacerea panilor. Capadochiei. cum cerea legea. sau împuterniciţii lor.colosale. din pricina îmbulzirei închinătorilor. din Libia şi din Cirenaica din Africa. cu rugăciunea prescrisă. închinători chiar din Roma imperială şi din depărtatele oraşe şi sate ale pustiului Arabiei. 7). era timpul celei mai mari mişcări. câtă osteneală cerea aceasta. ca să răsune din templu sunetul trâmbiţei. Deja zu o lună înainte de Paşti se începea repararea tuturor podurilor şi a drumurilor. care vestea sosirea sărbătorii înseşi. dela apusul soa* relui în 14 Nisan şi pânăla ivirea stelelor. dar de oare ce cu trecerea timpului. Casa înseşi se supunea unei curăţiri în* grijite şi deacum nimenea nu putea întră într'o casă necurăţită a vreuni păgân. împăratul lumii. „înainte de apariţia stelelor". se începea gătirea lor pentru masa pashaiă. se înconjurau cu anumită îngrăditură sau se însemnau cu anumite pietre. mulţimi mari de iudei bogaţi din Egipt. atunci rabinii îngăduiră să se mănânce în împrejurimile templului şi al oraşului. care. Era deasemenea prima zi a sărbătoririi azimelor (Eş. de aceea închină* torii se aşezau afară din oraş în salaşuri repede făcute din ramuri proaspete de copaci. cu ţăsături deosebite în haine şi limbă. prin sinagogi şi chiar în templu se săvârşau anumite slujbe. După aceea cu o deosebită îngrijire se făcea coacerea înseşi a azimelor. cu o grijă neobişnuită se frământa făina. care se numea marea sâmbătă. pe pereţii curţilor căruia în cinstea sărbătorii se desfăşurau covoară. aşa ca ele să se poată vedea de departe. ca ei să nu aibă vreo meteahnă : apoi se junghiau.de mai înainte. şi chiar robii şi străinii. Când răsuna acest sunet. gropniţile din prejurul Ierusalimului. Frigiei şi Pamfiliei. şi rabinii explicau poporului legea şi însemnătatea sărbătorii. După termina* rea jungherii meilor. în 13 Nisan. In sâmbăta cere preceda lui 14 Nisan. î4). Cu un cuvânt. pentru a evita întinarea. care ar fi privat de putinţa de a mânca pasha.

Trei sunete de trâmbiţă din templu trezeau pe ceice dor* meau. Capul familiei. după care se începea mişcarea în oraş. şi oraşul sfânt gemea de învio* rărea sărbătorească. cu prinoase de recunoştinţe. stafide şi alte fructe. în care caz din an în an la f]e^rje_masji pashdă şe repeta toată istoriaeliberării . care se săvârşeau cu deosebită solemnitate de preoţi. prăjituri de smochine şi stafide. 15). care se petrecea tot aşa. fiecare îşi pleca capul rugător. pe care erau pregătite erburi amare şi azime. şi după o atingătoare binecuvâm tare din partea familiei. Tot aicea pe uliţi. După asta rugăjELunea-începea plină de înviorare în oraş. apoi urma rugăciunea. Vânzătorii de oi şi de vite cornute. spre plinirea poruncii legii. luând un mănunchiu de erburi amară. meseriaşii se ocupau cu meseriile lor: olarii făceau oale. Fiecăruia i se turna câte o ceaşcă de vin roş c'un amestec de apă. care urmărea cu ochii în patru toate cele ce se petreceau în oraş din înălţimea turnului Antonia. După aceea se turna a doua cupă de vin cu apă.deasemenea puteau lua parte la ceremonie. că în scop de rugăciune se deschideau şi numeroase sinagoge. se bea. întrebările puse erau numaidecât lămurite de rabini. adecă psalmii CXII şi CXIII. Oameni de cele mai diferite na* ţionalităţi grăbeau spre sinagogile lor naţionale. se îndrepta cu cârdul. Umplându*se a treia cupă. şi primele raze ale soarelui vesteau ceasul rugăciunei de dimineaţă. după aprinderea lumânărilor. Aceasta era o uliţă lungă plină de mese şi prăvălii. Când se adunau toţi membrii unei anume gospodării. se cân= tau ceilalţi psalmi ai marei Aliluia (CXIV-CXVII). care se înce* pea cu cuvintele: „Binecuvântat esti tu. şi în aceste adunări se puteau vedea reprezentanţi din toate ţările şi de toate limbile. 26. mulţămind lui Dumnezeu pentru crearea roadelor pământului. Pelerinii din toate părţile oraşului în grupuri mari se în= dreptau spre templu. La aceste stator* niciri religioase se adăoga şi multe desfătări curat lumeşti. ocupau într'o anumită ordine locuri pe dormeaze împrejurul mesei. şi poporul. oriunde se afla în această clipă. se punea meiul pashal. deoarece în orient poporul totdeauna se scoală foarte de dimineaţă. ba câteodată şi petrecaniile poporului. înfrânate numai de garnizoana sporită a armatei romane. care se distingeau prin o mai mare lăţime şi făţoşie ca la ceilalţi (Mat. XXX. si cismarii dre* geau încălţăminte. care "aproape nu dormise îo timpul acestei nopţi. Care ne-ai izbăvit si pe strămoşii nostrii din Egipt". în aşteptarea acestei clipe. Vânzătorii de fructe ofereau cele mai bune smo* chine de 38 . Uliţile se umpleau de lume deja dela ivirea zorilor. XXIII. împăratul lumii. fără să ţină samă. Un fariseu oarecare. gusta o mică parte şi dădea să guste fiecare din cei de faţă. afară de mâncarea meiului pashal. 5). şi apoi prin o rugăciune obştească se termina toată sărbătoarea. schimbă* torii de bani şi tot felul de industriaşi se grăbeau spre curtea pă* gânilor. La ivirea primei raze a soarelui răsărind. atunci ei cu toţii. mai ales la marele bazar. în aşa numitul oraşul nou de jos. eşa la uliţă. intenţionat. 2 Parai. ca nimenea să nu se arate înaintea feţii lui Dumnezeu cu manile goale (Eş. Doamne Dumnezeul no* stru. La mezul nopţii se deschideau din nou porţile tem* plului. acolo se vinde minunată pane de grâu din tribul lui Efrem. şi fiul casei (Eş. în necontenite aduceri de jertfe. şi un blid deosebit cu mâncare de finice. XXIII. diferite feluri de peşti din lacul Tiberiadei şi tot felul de j^codejie de lemn. îl mue în blid şi. Pe mesele deschise erau expuse spre vânzare. XII. După aceea pe masa. Sărbătoarea se prelungea toată săptămâna şi trecea. se oprea pripit şi lega la fruntea sa şi la mână filacteriile. care este înţelesul sărbătorii. Disdedimineaţă răsunau sunetele de trâmbiţă a gar* nizoanei romane din turnul Antonia. precum deasemenea. Din aceste prinoase preoţii luau partea lor legiuită şi după aceea restul îl înapoiau jertfitorilor. de oarece numeroasa inundaţie de popor atrăgea la Ierusalim şi tot felul de industriaşi şi negustori.poporului -israiliţ din robia egipteană în aceleaşi cuvinte în tot Israilul. 1-20) sau cel mai mic dintre băeţii de faţă întreba. cetăţeni şi închinători. în hainele sale de sărbătoare. asa cum sunt lămurite în cărţi. După a doua zi a sărbătorii. După aceasta toţi cei adunaţi cântau prima parte a marelui Aliluia.

După_ţerminarea sărbătorii. lemne pentru aducerea jertfei.băiatul trebue să fie. dar şi spori într'înşii teama ca nu cumva faţă cu îndârjirea părţilor duşmane sub zidurile Ierusalimului. şi chiar când nimenea nu le putu spune. că vre'o câţiva copii iudei. Fie care din aceşti din urmă. . zice cunoscutul rabin iudeu Iuda=ben*Tema. La o astfel de mişcare a numeroasei caravane prea uşor era să nu se observe o vreme absenţa copilului său chiar şi cei mai iubitori părinţi. pelerini în hainele tuturor ţărilor. numai ca să nu recunoască pe Cezarul drept stăpânilor al lor :). trăia pe socoteala pelerinilor. . care într'un climat mai rece sosesc abea în anii mai târzii '). iar la douăzeci şi unu de ani statura şi culoarea trec pentru dânsul"1). pe care-i duceau de căpăstru bărbaţi maturi. Asemenea neliniştită stare a ţării nu numai îngreuia drumul lor. fiul de zece ani tre* bue să se consacre mişnei. Această călătorie singuratecă a fost pentru ei mult turburată.zice el. Populaţiunea Ierusalimului înţelegea în totul însemnătatea pentru dânsa a marilor sărbători anuale. fariseii cu filacteriile late şi cu „poalele largi peste măsură a hainei. preţuiau mult importanţa templului lor. cel de treisprezece învăţării poruncilor. In răsărit copiii se desvoltă intelectual mult mai repede şi mai de timpuriu şi.-omul devine gramatist şi logic 5 la paisprezece ani el e major. care sub conducerea lui Iuda Galileianu şi a fariseului Sadoc. legionari romani. se mişcau pe diferite uliţe ale oraşului.cu aspectul vechilor proroci. In vederea acestora. trebue să citească sf. iar cel de optsprezece ani să între în căsătorie. în vederea lucrurilor lumeşti. prelucrată pe baza nouei înscrieri făcute. mai cheltuia oare care sumă şi pentru nevoile sale în timpul şederei în oraş. Iosif şi Măria începură cea mai amărunţită căutare. legişti spilcuiţi.Ierusalim sau de prin grădinile cele mai apropiate. caravanele închinătorilor pe ace-laşi drum se întorceau înapoi. supuşi la tortură în Egipt în vremea lui Vespasian. II. că aceste fructe sunt stropite cu sânge de jertfe. care încărcase poporul de dări după noua sistemă romană. asemenea lui. iar copii se jucau împre. ce se cumpărau de închinători spre aducerea aminte de vizita lor la Ierusalim. ascultându-i si întrebândud" (Luca. ceeace se vindea de ierusalimleni împreună cu o sume* denie de felurite lucrurele. unde El „şedea între învăţători. Iosif Flavie isto» riseşte. urr* plândud cu zgomotul lor de diferite limbi.dar nici în această zi. Filon. Şi ei înadevăr. nici chiar în dimineaţa zilei următoare. Din această cauză în timpul lui Hristos. părinţilor nu le rămase. nicairea n'eu putut" găsi pe lisus. şi în adevăr în acea zi de amărăciune şi groază.socotit june şi să ţină post în ziua îndurării. că Moise a părăsit casa tatălui său când era de doisprezece ani. Până la treispre» zece ani îndatoririle lui 39 .jurul părinţilor lor sau a rudelor. când în timpul unui mare popas ei nu putură găsi pe lisus al lor în toată caravana. Dar de ce groază fură cuprinşi Iosif şi Măria. mei şi boi pentru jertfă. adoua zi părăsiră caravana şi se întoarseră repede înapoi. Bătrânii gârboviţi şi femeile de obiceiu mergeau călări pe catâri. îl căutară şi=L găsiră în templu. şi Solomon a rostit câteva din minunatele sale raţionamente tot cam la vârsta asta. drumul se înviora cu veselie si cu muzică. şi chiar în timpul de astăzi în Palestina copiii ajung câteodată majoratul complect: băeţii la treisprezece ani şi fetiţele la unsprezece. de oare ce ţara în acest timp se afla în turburare şi pretutindenea mişuna banda răzvrătiţilor. negreşit. spunând. Pe alocurea călătorii se opreau. că el merge undeva cu alţii copii sau rude. ei considerau această vrâstă ca încheiere a copilăriei şi sosirea majoratului. nici în timpul nopţii sosite. Sub influenţa dispoziţiei sărbătoreşti. „Fiul de cinci ani. se poate zice.zice Talmudul. „După să= vârşirea anului doisprezece . de oare ce ea. gloate într'o nesfârşită variaţiune.. chiar. care puteau presupune. Samuil a început a proroci. ca să se răcorească cu apă rece de izvor şi să se întărească cu finice sau cu castraveţi. nu cumva a rămas El acolo. „La şapte ani. afară de prinoasele pentru tezaurul templului. La_rabini_s'_a păstrat tradiţia. chiar în copilărie manifestară deja trăsături. cel de cincisprezece studiului Talmudului. că locuitorii Ierusalimului. Când toate căutările se dovediră zadarnice. Pretutin denea se puteau vedea preoţii tre Sebit Oraşului sfânt. care a scris pe vremea lui Hristos. de exemplu. pentrucă e capabil să devină tată unei fiinţe. Scriptură tare (adecă în şcoală). 49). suportară bărbăteşte cele mai crude torturi. când i'se împlinise doisprezece ani. . precum şi pentru cumpărarea de porumbei. defineşte diferite vârste ale omului prin trăsăiuri destul de străine pentru concepţiile noastre. cu armele în mână se răsculase contra proconsulului roman Coponie.David. Hircan şi Iosif Flavie. până ce însfârşit. Fiul lor să nu se fi expus vre unei primejdii. eseii în hainele lor albe . ca să vadă. sabie trecu prin suf= letul Preasfintei Fecioare Măria } După sosirea în Ierusalim. decât să se întoarqp înapoi la Ierusalim. unde-i El. după căderea Masadei. Fete cu învălitoarea lor de cap deosebită şi cu sulişorul legii în buzunar.

se aşezau în semicerc ucenicii sau ascultătorii. Arhiereu în acest timp era Anan sau Ana. că ele erau pintre învăţătorii. şi astfel n'a putut vedea pe Acel Dumnezeu Tânăr. vestit în urmă ca proroc din causa prorociei făcute de dânsul despre peirea Templului. Cu prilejul sărbătorilor şi a îngrămădirii poporului. în mormântul căruia a trebuit să fie îngropat trupul lui Hristos. de iubire de ştiinţă neobişnuită. Sadoc. 40 . sub înrâurirea unei specule artificiale. ca reprezentanţi ai legii ce=şi trăia veacul. evident. care în acest timp împlinise doisprezece ani. Scripturi.religioase trebue să fie săvârşite pentru dânsul de tatăl lui. pe» lângă cunoştinţa sa firească. abea numit atuncea în postul înalt. rabinul ben*Buta. că „toţi câţi îl ascultau. şi astfel au văzut pe Dumnezeescul lisus acolo. care a luat parte la răscoala lui Iuda galileianu. deşi legea=i alesese ca obiectul de jertfă pentru săraci în vederea obişnuitei lor eftinătăţi. în care era liber accesul orsicui. cu monopolul comerţului de porumbei la templu. erau câţiva învăţători. şi bogatul Iosif Arema* teianul. dum= nezeescul tânăr lisus. Cuprinsă de spaimă pentru toate acestea şi mişcată de un amestec de simţ de bucurie cu prilejul fericitei găsiri a Fiului său şi de reproş pentru neliniştea pricinuită pă* rinţilor. deşi mulţi ani a fost orb. erau cunoscute . care acum se destinau pentru în» văţarea poporului în ale sf. se produse în una din acele încăperi dela templu. Aicea putea să fie deasemenea fiul lui Hilel. se poate numai presupune. Pintre vestitele persoane. Ase» menea adunări se numeau scoli. se cosidera după lege aproape om independent şi capabil să dispună de timpul Său după chibzuinţă Sa. mirândusse de puterea duhovnicească a acestui reprezen» tant necunoscut lor al noului Testament. deşi după toată probabilitatea el n'a asistat în templu. se mirau de înţelepciunea şi de răspunsurile Lui". şi El aflându-se în templu. în care scoŞ avea o mare crescătorie pe Elean. în şcoala. de oare ce Irod poruncise să fie orbit. Printre învăţătorii acestea putea să fie şi blândul Hilel. Nicodim. care se bucura de mare nume în erudiţia rabinică şi evlavie.. Educat în aşa pi* oasă viaţă a părinţilor Săi. fiul lui Sit.rabinul Iohanan=ben*Zachai. asupra Lui mai era şi pecetea ştiinţei dumnezeeşti. şi ei cu toţii. deşi în acest timp Gamaliil putea să fie asemenea lui Iisus. Scripturi din partea cărturarilor. deşi negreşit. se vindea cu un dinar bucata. cel mai vestit dintre rabinii timpului său şi care atunci se afla în cei . şi vădit din cei mai vestiţi din acel timp. Toate aceste vestite persoane şi altele se aflau în acel timp în Ierusalim. . bieţii galiiieni. care iubeau cercetarea sf. Ana nu prea dorea să înveţe poporul.. care în urmă a venit noaptea la Iisus. şi o astfel de înţelepciune duhov» nicească. au fost cuprinşi de frică la vederea cum tânărul lor Fiu vorbea îndrăsneţ cu marii preoţi şi învăţători ai poporului. unde s'a găsit Iisus. părinţii Lui. iar împrejurul lor. numai băiat. dar. învăţătorii sau rabinii ocupau loc pe o anumită înălţime. Î Găsindu»L aicea în această adunare de vestiţi învăţători ai poporului. dar din ziua împlinirei a treisprezece ani tatăl mai mult nu mai răspunde de păcatele fiului său". El deja în acest an avea întinsă cunoştinţă în teologia iudaică . pe Care în urmă L*a dat la răstignire. care predau poporului legea în templu. care trăiau in acel timp . de oare ce el era ocupat cu trebile sale. unde porumbeii. Astfel. jos. Pe lângă duşmănia crudă între arhierei şi rabini. Această adunare.mai înaintaţi ani.în Ierusalim.manifestă o astfel.

sau cu Cleopa. Răspunsul acesta a fost foarte.l scuteşte de obligaţia de a munci. 3). „sporea în înţelepciune şi cu vrâsta. cum El se şi arată în istorie după trecerea celor optsprezece ani după semnificativa vizitare a templului şi revelarea întru Dânsul a Divinităţii. atunci^ unde şi trebuiau ei să»l caute.^Deaceea nu vom face incursiune cu curiozitatea noastră omenească în această taină sfântă. Anume între aceşti tineri de aceiaşi vrâstă a crescut Hristos. dându=ne nouă prin aceasta lecţie mântuitoare. că El mai înainte de toate este Fiul lui Dumnezeu şi apoi numai în senz secundar e Fiul lor. El trebuia să muncească şi să ajute bătrânului său tată în meseria lui de stoler (Marcu. prin înseşi aceasta l*a pregătit pentru apariţia lui Mesia. negreşit. După natura sa omenească supus tuturor nevoilor şi neputinţelor ei. ca prin propria Sa pildă să expună oamenilor datoria de a rămânea întru cele ce sunt ale Tatălui ceresc. şi a fost în ascultarea lor". şi totodată. viaţa lui Iisus în curgere de optsprezece ani iarăşi rămâne necunoscută nouă. Dar desi în sufletul tânărului Iisus cu aşa putere miraculoasă sclipi conştiinţa originei sale divine. Ca Dumnezeu=om. II. şl „ei nu pricepură cuvintele spuse de Dânsul". Intr'însa se cuprindea indicaţiunea. evanghelistii au aplicat pecetea tă* cerii şi a tainei. VI. punându=l în raporturi politice cu totul nouă. Şi la această întrebare răsună din partea Lui dumnezeescul răspuns: „La ce trebuia să Mă căutaţi? Sau voi n'aţi ştiut. cel puţin în cel mâi adânc înţeles al lor. s'au săvârşit în acest timp. tatăl Tău si eu cu mare întristare Te*am căutat". că nici o înălţime a menirii omului nu. şi a venit în Nazaret. ci vom întoarce aten* ţiunea la aceste evenimente externe. de oare ce evangheliştii nu ne comunică nici un eveniment dintr'însa. 41 . „s'a dus cu dânşii. înzestrat cu toate desăvârşirile naturii trupeşti şi duhovniceşti. care. Acesta a fost timpul creşterei tăcute şi maturizării tânărului Iisus în bărbat desăvârşit. şi după moartea sa. El mai întâiu înţelegea prin acesteia templu. şi care avea câţiva fii şi fiice. că Eu trebuia să fiu întru cele ce sunt ale Tatălui Meu ?" 'Aicea pentru prima oară din gura lui Iisus a răsunat mărturisirea. In acest period lung în soarta poporului israilit s'au săvârşit evenimente foarte impoftante. Familia aceasta după moartea tatălui şi după toată pro* babilitatea. rinţilor săi pământeşti El le dă a înţelege. Familii în Nazaret. Care avea curând să se arate pentru opera mântuirei neamului omenesc '). El. care fusese măritată cu Alfeu.s'a arătat de Dânsul clar conştiinţa soliei Sale dumnezeeşti.Preasfânta Fecioară Măria intrerupse minunata lui con* vorbire cu o întrebare de reproş maternal: „Fiule. ca unul ce este casa prezenţei lui Dumnezeu. Pa*. In viaţa sa de toate zilele Ei se afla în raporturi per= manente şi apropiete cu familia înrudită a mătuşei Sale Măria. pentru care toate aceste acte ne* obişnuite ale Lui şi cuvintele Lui erau numai afirmaţiuni noui ale tainei înfricoşate a concepţiunii Lui. Iar Preasfânta Mama Lui. care. pentru aceea şi mai întâi de toate El trebue să meargă pe căile Domnului şi apoi pe cele omeneşti. Dar zisa aceasta are şi un înţeles mai adânc. a fost primită de Iosif sub îngrijirea sa. înalt pentru simplii săi părinţi. că Tatăl lui e Dumnezeu. EI. „păstra toate cuvintele acestea în inima sa". ce ai făcut Tu cu noi ? Iată. şi dacă e aşa. Mai întâiu de_toate. îndeplinind cu toată sijmplitatea datoria de supunere către părinţi. care L*a trimis în lume pentru mântuirea oamenilor. că referinţa firească a filiaţiei pentru tânărul Iisus trebue să fi fost a ceda locul împlinire! voinţei Tatălui Său Ceresc. După întoarcerea sf. cum despre asta nu-se spune în istorisirea evangelică'). Dar în tot acest lung period. 52). deasemenea cele două văduve au continuat să trăiască împreună asa că amândouă aceste familii se contopiră în una şi în închipuirea vecinilor copiii lor deveniră oare cum fraţi adevăraţi şi surori adevărate. şi în iubire la Dumnezeu şi la oameni" (Luca. dacă nu anume pe această cale a lui Dumnezeu ? Nicăiri deci ei nu trebuiau să*l caute. cunoscută ei. decât anume „în cele ce sânt ale Taţălui Său".

~ pentrucă ei au strâmtorat pe fiii lui luda şi au vărsat sânge nevinovat pe pământul lor" (Ioil. „Aşa zice Domnul. istorică. Ieremia şi lezechiil deasemenea au vestit mânia lui Dumnezeu asupra lor (Ier. atunci Edorn. aşa zicând. Chiar protopărinţii acestor două neamuri au fost duşmani de moarte între dânşii. a mustrat muş* cător pe edomiţi. ba pen* tru patru nu*l voi cruţa. după dă* râmarea Ierusalimului de către Nabuhodonosor. XVI. Faitatismul deja de mult se grămădise în tainiţele sufletului poporului şi deja nu cu mult înainte de tf moartea tiranului se manifestă prin turburările din templu. refuză să îngă* due israiliţilor să treacă prin pământul său şi4 sili să mai şadă câţiva ani grei în pustiu (Numer. Prorocii. Bucuria poporului cu prilejul eliberării tronului lui David de crudul edomitean nu mai cunoştea margini. Edomiţii au fost duşmanii de moarte ai primului rege israilit Saul (1 Reg. Ei au ajutat haldeilor la cucerirea totală a Iu* deii sub Nabuhodonosor si se bucurară de dărâmarea Ierusali* mului. Duşmănia dintre israiliţi şi edomiţi era. . ca în urmă să se con topească mai uşor în ceialaltă omenire. ei au fost vrăjmaşii cei mai răi şi mâine* împăcaţi duşmani. Domnia lui în planurile Proniei a avut de ţintă a ei să amâne decăderea poporului iudeu şi râsipirea lui definitivă pintre popoare. III. Hr. I.să înlesnească deşteptarea mai puternică în popoarele păgâne corn* pătimirea pentru iudaism şi să=i cucerească drepturi solide printre popoare în sehzul de sarea pământului şi pregătirea creştinismului. începând cu Amos şi Ioil în veacul al zecelea a. în nădejdea de a pune mâna pe bogatele lui pământuri şi a le alătura la sălbateca lor provincie de munte. atunci nu rămase nimenea. 19). 17. 12 care a trăit pela anul 585 a. ~ exclamă Ioil. a ucis pe Iacov prin o săgeată din arcul său1). a sforăit necontenit în mânia sa şi pururea a păstrat furia sa. Prorocul Avdie. că Isav.). pentrtfcă ei erau printre duşmanii lui Israil în ziua aceea. David i*a supus.CAPITOLUL VII IUDEEA SUB STĂPÂNIREA LUI ARHELAE ŞI A ROMEI Cu moartea lui Irod se înlătură mâna puternică. care să poată înfrâna sentimentele de atâta vreme îngră* mădite. şi va mistui curţile din Bosor3). In periodul de decădere al lui Israil sub domnia'ultimilor regi. 11. 14-21. si tradiţia iudaică a aprins încă şi mai mult această ură. i-au mustrat. Hr. Dar când el se pogorî de pe scenă. când străinii prădau ţara. de nemulţămire şi de duşmănie. în fine. „Edom va fi o stepă pustie.2). şi pe de altă parte. 18).pentru trei crime a lui Edom. comuni» când. cape cei mai răi vrăşmaşi ai teocraţiei. şi atât el cât şi Solomon au domnit peste dânşii. 47). XX. a înăbuşit simţul de rudenie. care în curs mai bine de o generaţiune a împilat deo* potrivă atât simţimintele întunecate ale duşmăniei. XI. 42 . pentrucă el a prigonit pe fratele său cu sabia. cât şi sentimentele luminoase ale speranţei popo* rului.' şi pentrucă ei-se bucurau cu răutate de iudei în ziua nenorocită a peirei lor politice (Avdia. Jud. Când Israil a ieşit din Egipt.prorocea Amos . Şi voi trimite foc asupra Tema* nului.

dintre membrii neamului regal. primi în dar oraşele I'annia si' Azdat în sesiil filistenilor si Fazail în. . că Arhelae. cu armele.Cezarul spre întărire. Intrigile dela curte şi cu deosebire umbletele stăruitoare ale lui Antipatru. îşi dădu ultima suflare. In timpul ro* biei babilonene. peste Iordan fură rezef. ziua morţii Cledpatrei. Ascultă cuvântul meu. le'geonul german şi". Tu trebue să fii desrâdăcinat şi fiii tăi deasemenea trebue să fie stârpiţi. că te iubesc şi voi păstra pacea cu tine. Deaceea cu puţin înainte de" asta provinciile dobândite. Intre acestea soldaţii proclamară rege pe Arhelae şi imediat' prestară jurământul de credinţă lui. Uri.'şi când îi vor creşte lui coarne în cap. XXXVII). ei au pus stăpânire pe o însemnată parte din pământul Iudeei şi au fost izgoniţi definitiv numai de Ioan Hircan (pe la anii 135-106 a.iitfenţiunea să'. încât să nud mai mănânce sau fure. înbrăcât . şi în tine nu poate fi iubire frăţască către mine. toţi. regimentul' tracic." toate acele împrejurări.XIX. iar Iudeea. după pregătirilenecesare. odihnea pe un catafalc de' aur. fiului său Antipa2). Samaria cu titlul de rege se.Trod. Pretutindenea a înviat spe* ranţa. fiii lui Irod şi numeroasele sale rude pe ambele părţi urmau sicriul-După dânşii se mişcau regimentele iubitei ale lui Irod: corpul de gardă.". '.le rezervă.. şi când corbul se va'face alb.). dar mama lui aparţinea unui neam la fel de neiubit. La aceasta nu se scăpă din" vedere. şi când ei îşi vor întoarce inimile unii către alţii. unirea căruia fusese opera' vieţii lui. dăruit lui. in mâna dreaptă i se puse sfcep'trul. trebuiau duse la . care în ochii lor s'a dovedit chiar mai rău decât tatăl său Irod. se poate spune. cu care Irod s'a căsătorit pentru frumuseţea' ei. că fiii. primul lucru a' surorei sale S'âlomia cu bărbatul ei. 43 .'decât numai prin împărţifea regatului. 7—22. că evident. dumbrăvile" de Palmieri din'Valea Iordanului. sora lui.în mantie de pur* pură. îh. rezervară lui Arhelae3).'. făcuse pe Irod să schimbe nu odată testamentul său în anii din urmă. deschise testamentullsău. numai atuncea eu voi afla. legionul de gali. a fost să 'elibereze pe toţi acei' iudei fruntaşi pe care Irod ii convocase la Ierihon.vâte lui Filip fiul Cleopatreî. probabil chiar în timpul domniei lui Irod. Dar nici acestei nădejdi nu=i fu dat să se realizeze. lor.a! dat'un mare banchet'. s'a dovedit fatală pentru' 'dânsul). şi cu ceremo* nialul cel mai strălucit. care a otrăvit în chip negrăit inima poporului ales. îndată ce Irod. şi el. Galileia cu Pereia el'. asemenea coarnelor oaei. Succesorul lui Irod a devenit Arhelae. că el în închierea exprimărei acestor simţiminte -prezice în capitolul următor. numai atuncea voi afla. dar părtăsia mamei acestui prinţ îh intrigile rabinilor. Anume aşa vorbeşte un iudeu despre Edom. Şi cu toate acestea reprezentantul acestui neam urît şi dis* preţuit în curgere de mai bine de o generaţiune a fost rege peste srailî Moartea lui a fost ridicarea ruşiriei naţionale. care ura pe fraţii săi în calitate de rival. de August. că te iubesc şi voi păstra pacea cu tine. timp fusese. şi când lupii se vor împăca cu mieii. urmat îngroparea lui Trod. Hr. împodobit cu. chiar în noaptea morţii tatălui său5). XXXVIII).zise Iacov către Isav în Cartea Jubileilor ~ tu m'ai urît pe mine şi fiii mei pentru totdeauna. ca. şi asta evident era cu totul firesc. fată din Ierusalim. duşmanul neîmpăcat al 'neamului Macabeilof. „Tu mă urăşti pe mine . Idumeea şi. a samarinenilor. decât să aibă în cap lor pe fiul Edomului sau al Samariei. numai atunci voi avea iubire frăţască către tine-. . prin nimica nu se putea stânge rivalitatea. niciodată nu vei avea tu pace" (Cartea Jubileilor. se dovedi. lui Iacov încă odată vor cuceri neamul urît al idumeilor şid vor aduce în robia lor (Cartea Jubileilor. O asemenea istorie sângeroasă întări încă şi mai mult duşmănia din născare dintre dânşii. pe care am să ţid spun: când eu voi fi în stare să schimb pielea şi coama porcului în lână. de oare ce el nu era numai om de sânge idumeian. XXXV. care i=a supus şi i*a silit să se tae împrejur. 13-15). lez. In sfârşit. şi când leul se va face prietenul boului şi vor merge în jug la plug. numai atunci voi fi eu în pace cu tine în inima mea. Deaceea' în popor. a". fiecare din proroci i=a declarat de duşmani ai lui Dumnezeu."care s'a săvârşit cil tot luxul dela curte. din sentimentul extrem de amărăciune şi de ruşine na» ţională. ca să=i supună acolo masacrării în ceasul morţii sale. Când procesiunea funebră se1-. şi. Şi în adevăr. Trupului răposatului i se dete toate dno* rurile regale pe capul'.După aceea ei adunară" 'oştirea şi poporul la amfiteatrul 'din Ierihon. ca să=şi facă bine unii al» tora.Salomia. începu să se ivească chiar dorinţa mai curând să se su« pue Romei. o. strălucit'. fiul celei de a doua Mari amna. rezerve tot regatul lui Irod. pie-tre scumpe. că uzurpatorul dese dat se va dovedi ultimul din uriciosul ui neam pe tronul lui David. pe care Israil a trebuit în urmă să*i supună nimicirii totale.puse îh. succesorul lui Antipâtru. ' După aceea. lăsată"' de răposatul'rege către ostaşi. mişcare. care împreiină cu inelul său. lui 'era aşezată coroana şi diadema. citind'scrisoarea.

popor. Toate acestea el le făgădui cu plăcere şi se retrase la palat. partizanu. în care toţi membrii ei ar fi putut lua parte. care il însoţau pe Arhelae. unde August le fixă lor audienţa1). nJa fost în stare să-ascundă faptul. Familia lui Irod în genere închina mai mult către înfiinţare oligarhiei. şi cerură pedepsirea funcţionarilor. în cel mai rău caz. iar alţii cerură eliberarea închişilor în temniţă cu prilejul ultimei. şi abea trupul fu scos la "oare care distanţă'de Ierusalim. în familia sa. atunci ei doreau pe Antipa.'îmbrăcând obişnuita mantie regală. de şapte zile după'înmormântare şi-l termină cu'un strălucit ospăţ. lăsând în absenţa sa câr* muitor pe Filip.'imediat unii din popor începură să ceară uşurarea" impozitelor. pe careul urau toţi."poporul începu să -ceară lui Arhelae.de pomenire pentru popor. şi va oferi poporului libertatea ^deplină în privinţa drepturilor religioase interne.negreşit a plângătoa-felor năimite. Cu dânsul a plecat Darido. se mişca. acum se manifestă cu toată puterea. şi acolo se'produse o-turburare a. decât pentru întări» rea unui singur rege dintre dânşii. că ei mai nădăjduiau la raporturi mult mai bune către dânşii din partea lui Arhelae. ceea ce contribui la aceea.1 cauzei poporului1). în acelaşi timp răsunară strigăte cu cererea depunerei lui Ioazar din neamul loi Boet. Arhelae plecă imediat la Roma.-de aur. din Ierusalim sosi o deputăţie în număr de cincizeci de iudei. înrudindu=se cu această familie prin legături de căsătorie.el Vâ fi întărit' pe tron de către . sub autoritatea guvernatorului roman. contra proscrierilor şi confiscărilor lui. încă şi mai primejdioasă fu aceea.cu steagurile şi întreaga muniţie militară.de puţin iubit a fost el în popor şi chiar. ea ar. decât pe fratele lui. se îndreptă spre templu. pentrucă ei îl urau.ca el imediat şă se ridice con3 tra romanilor şi să-i izgonească din ţară. că oraşul. şi deaceea Arhelae recurse la acest mijloc. de pe tronul de aur-o cuvântare'. Din zi în zi turburarea. Dar-îndată ce el o termină.sporea mereu. se produse măcel pe uliţă. -pentru viitor. cu prilejul apropierei sărbătorii Pastelor se umplu de nenumărate mulţimi de pelerini. Deputăţia expuse amărunţit şi temeinic înaintea lui toate plângerile lor contra lui Irod. chiar acolo se certa cu rudele sale pen-tru moştenire. şi pelerinii pashali fură izgoniţi din oraş. dar că ei acum au a deplânge trei mii de concetăţăni ai lor. îl numise arhiereu în locul lui Matatia.August. Intre acestea. Solia aceasta a fost primită cu mare entuziasm de iudeii din Roma. daţi de Irod morţii. în timpul căruia au fost ucişi 3000 de oameni. mai departe în lunga prpcesîe. atâta vreme înfrâ* nată de mâna de fer a lui Irod. Spre sară.. contra împodobirei de către dânsul a oraşelor străine şi neglijarea propriului său regat. tinde rosti către. ca parte a provinciei romane. care atârna deasupra templului. în care mulţumi iudeilor'pentru exprimarea de către dânşii a sentimentelor de supuşenie. răscoale religioase. şi făcu mari făgăduinţe. ucişi de 44 . în scopul de a protesta contra numirii ca rege a lui Arhelae şi să roage de a uni Iudeea la Siria. ba chiar mai mult: ca pe al doilea Irod. tainic şi cu vicleşug era susţinut în între» prinderea sa chiar de acei. în speranţă. totuşi gloate de popor se urcară chiar la porţile palatului. toată ceialaltă armată'. evident pentru susţinerea drepturilor lui. sora sa Salomia şi alţi membrii ai familiei.' călare şi pedestră. că Roma se va mărgini la supunerea externă şi a strângerei dărilor. deşi el acuma nu mai era în viaţă. şi începură să plângă pe rabinii şi tinerii. Antipa deasemenea plecă la Roma să se intereseze de drepturile sale la domnie în puterea unui testament anterior. pe'ntrucă Arhelae. Dar toată această strălucire externă. şi. pentru că ei în timpul ultimelor turburări au sfărmat. Toate silinţele'lui de a linişti poporul se dovediră zadarnice. aşa că au fost siliţi să se împrăştie pe la casele lor fără să săvârşască obişnuitul praznic al pastelor.fi preferat un cârmuitor roman lui Arhelae sau Antipa $ dar dacă va fi dat deja să fie pe tron unul din ei. Furtuna indignării poporului. ca pe unul ce era fiul samarininencii. toată această enormă procesiune. din care 8000 de oameni o însoţi la templul lui A» polon. Ordinea se putea statornici numai cu forţa. cât. care a pregătit'toate acestea magnifice ce« remonii de înmormântare. viaţă fiind şi=a construit un mausoleu măreţ. care au executat porunca lui Irod. Arhelae cu o prefăcută tristeţă'a purtat doliu obişnuit. când. unde ra-posatul rege încă în. vulturul. cu care prilej solii mai de» clarară încă. poporului. Poporul îl ascultă liniştit pânăla terminarea cuvântării. în sunetele" de jale ale 'm'uzicei militare şi-. cârid . şi ca fiul cel mai mare. se misca încet către noul castel al regelui. pe care -Irod.. Irodium.l îndreptă spre mulţime oştirea sa. dar în realitate în scopul de a4 contrazice." După aceea el îşi scoase hainele de doliu şi. cam la cincisprezece chilometri spre sud de Ierusalim. F. Cinci sute de robi şi libertini ai curţii duceau erburile' mirositoare şi unsorile pentru înmormântare. contra impozitelor lui mari şi contra a multor altora. In Roma ambii pretendenţi stăruiră cu râvnă pe lângă senatori în favoarea casei sale şi se înjosiră îndeajuns prin certurile lor.

ca lor să li se asigure deplina neatingere a instituţiilor naţionale. au fost ataşate la provincia Siria. pe care Dumnezeu a poruncit părinţilor lor să*i izgonească din Palestina.000. XIX. care declarau puternic: „nu voim. când. Samaria. cu îndepărtarea orcărui străin sau rege. şi anume : eliberarea de Irozi şi alipirea la Siria. cu toate vitre* giile din viaţa sa istorică. ne dorind să ia nicio parte spre întărirea autorităţii politice. tot aşa cum nu puteau suferi în vechime pe hananieni. ceea ce constitue 6. Poporul. Stră* bunii lor s'au sculat contra stăpânirei persane şi cu bucurie s'au predat biruitorului grec. ca şi mai înainte. ce mai rămăsese posibilă fraţilor. doreşte numai un lucru. erau uzurpatorii dreptului lui Iehova. soţia Cezarului. Din timpul lui Ezdra o parte a poporului. Pământul făgăduinţii trebue să aparţină în totul lui Iehova. Lui îi erau rezervate Idumeea. ar fi numai Dumnezeu. Veniturile dela această parte erau foarte considerabile şi se ridicau p'ânăla 600 se talanţi. Gadara şi Ipos. din care pricină contra lor a şi protestat în numele Lui. poate că şi simţau imposibilitatea restabilirii unei atari ordine de lucruri după atâtea schimbări petrecute în ţară. afară de daruri în aur. şi-1 rugă de îndurare. Regii peste Israil. ce s'a păstrat în timpul cârmuirei lui Ion Hircan după terminarea de către dânsul a războaelor sale. care aproape omorâse iudaismul sub 45 . Cesarul o întoarse fiilor. urându-1. împăratul a ridicat pe tânărul pretendent la tron. punând îndămânările lor personale şi avantajele lor personale. lucrurile în Palestina mergeau foarte rău. câtă vreme ea a recunoscut arhieria. Ei au rămas credincioşi acestei mari case pa» triotice. Multora acest timp li se părea potrivit pentru restaurarea teocraţiei. doreau guvernarea numai de procuratorul roman. anume în forma teocraţiei. Dar de îndată ce pentru dânşii se prezintă putinţa să îndeplinească slobod ritualele lor şi să se dedee studiului re* ligiei şi legii. Măcelul. Iudeea şi Samaria cu marele" oraşe Ierusalimul. ziceau solii. pietre preţioase şi haine scumpe pentru Iulia. cum este ea expusă în Pentateuc. ei părăsiră rândurile Macabeilor. Partizanii acestei păreri. cu scopul de a împedeca pe totdeauna apostasia religioasă şi descompunerea. se aruncă. Clasele bogate şi toţi aceia. Vestea despre această audienţă se răspândi repede în Iudeea. şi câtă vreme a fost nevoe să se lupte pentru apărarea credinţei lor. Pe păgâni acum ei nu=i puteau suferi. deşi cu condiţia. iar Filip numai a şasea parte. Peste câteva zile după aceste mijlociri. reţinându-şi sieşi numai câteva vase scumpe spre amintire.000 de oameni. Dar în curgere de câteva generaţiuni în ţară s'a format un partid. iar fratele care l=a moştenit a trebuit să fugă cu mâna sa de adepţi în ponoarele şi mlâşte» nile lacului Merom sau în huciagurile Galaadului. şi se imprimă adânc în amintirea poporului. după părerea lor. atunci contra grecilor s'au ridicat „pioşii" hasadimi. căreia ei nu=i dă* deau nici o importanţă. argint. în fine. sub influenţa cadoului de zece milioane de drahme însuşi cezarului (ceea ce alcătueşte mai bine de zece milioane lei aur). dar ei nu voiau să recunoască aceasta.dânsul în templu.C00 lei aur. trimiseră în urma lui o solie. Toate împrejurările acestea erau aşa de general cunoscute.. mai presus de toate. 12). la picioarele Cezarului. a fost consacrată de rabini la crearea a marei „ogrăzi" împrejurul legii. Enorma sumă de bani. îndată ce Arhelae a plecat. vrednicia supremă în stat. cum odată un om de neam mare s'a dus într'o ţară depărtată. ca oraşe greceşti. făgăduindu-i să=l facă mai târziu rege. cum Arhelae dorind oare cum să întreacă toate măsurile josniciei. Când în Roma se petreceau aceste scene uimitoare. Arhelae numai în parte reuşi să-şi ajungă scopul. Idealul sacru pentru dânsa era sistema po* litică. în care vorbea. şi sub con» ducerea Macabeilor au golit sabia pentru religia adevărată. săvârşit de dânsul chiar la intrarea în stăpânire. şi 1-a numit etnarh al părţii rezervate de Irod pentru dânsul. In fine Iuda Macabeul a fost aproape cu totul părăsit de ei şi a putut aduna împrejurul său numai o mână de adepţi de vreo 5. ca el să domnească peste noi". Pacea înde* lungată. ideea şi scopul căruia erau cu totul altele. încât în urmă Hristos nu avu nevoe chiar să explice2). Când stăpânirea greacă la rândul ei s'a expus stricăciunei şi începu să ameninţe „legea". regele ales de popor. marele proroc Samuil. şi cum cetăţenii. a fost oare cum scânteia într'un văzduh îmbibat cu materii explosibile şi imediat începu să se aprindă flacăra revoluţiei. care se ocupau numai de interesele materiale ale comerţului şi industriei. tot poporul intră în mare turburare. către guvernare şi către lege. Odată cu aceasta deveni cunoscut tuturor. chiar cu prilejul urcărei sale pe tron. lăsată lui de Irod. şi poporul Lui sub con* ducerea numai a arhiereului. ca să=şi ia domnie. Antipa avea numai a treia parte din aceste venituri. Ei se raportau cu o deopotrivă indiferenţă către religie. ce se tăvălea la picioarele lui. Cezareia şi Iopia 5 dar Gaza. pe cine anume a înţeles în pilda Sa depre talanţi (Luc. cu o nebiruită persistenţă nutrea visul restaurării teocraţiei. dacă se va arăta vrednic de aceasta. din respect către testamentul lui Irod3) şi fără îndoială.

care nu recunoşteau nici o autoritate pământească în genere. care nu voiau să sufere nici un fel de compromise. care se sileau să realizeze visul lor teocratic. atrase la ei tot mai mult puterile vitale ale poporului. Dacă nu în politică. Lupta între Hircan şi Aristobul nu a interesat deloc pe farisei. ei totuşi au putut să aprindă spiritul lor patriotic a generaţiunii ce se ridică. nici măcar numele înseşi ai lui Iuda. decât deosebirea după evlavie şi cunoaşterea legii. fereşteste de politică şi nu ocupa funcţiuni". Dar şi între înseşi rabinii şi poporul fanatic pânăla orbire. care era în vremea aceea cârmuitorul Siriei şi devenit în urmă. care câte odată se admiteau si de farisei. acesta era om cu totul fără prin* cipii. el se întoarse la Antiohla. care Irod l*a prins numai cu mare greutate şi l=a dat morţii. ca Sabin. care ar fi putut să asigure triumful ideei lor. Aşa numiţii bandiţi. Producând câteva execuţii şi presupunând. — aceasta era norma fundamentală a lui Şemaia. adecă drepţii. Abnega» ţiunea totdeauna e atrăgătoare. cu izolarea lor rituală şi el nu ceda nici sub cele mai extreme urmări. trăind în înstrăinare. Chiar şi în perioadele cele mai aspre ale domniei lui Irod. exclusiv numai la observarea şi prelucrarea legii aplicară pecetea corespunzătoare şi asupra dispoziţiunii poporului în genere. adecă schismatic. niciodată nu pomeneşte nici măcar numele cuiva din cei cinci "Macabei. Acest partid extrem deveni cunoscut sub denumirea de „farisei". Ei nu voiau să recunoască nici principe. care alcătuia nobilimea curţii. miră de putea el face ceva mai rău. care erau numai virtuţi personale şi nu puteau fi transmise prin moştenire. şi cu atât mai puţin vreo autoritate străină păgână. Cu scurgerea timpului indiferenţa fariseilor sau a partidului extremist faţă de trebile politice sau concentrarea de către dânşii. Deja pe vremea lui Ioan Hircan printre ei începu să se audă murmurul de nemulţumire. 46 . ei se osteneau cu prelucrarea sistemei legiste. până la moartea lui Ianeu. Pe unii din ei nu=i satisfăcea nici chiar toată asprimea şi rigoarea rabi* nilor. pentru că. că ordinea e restabilită. în calitate de cuceritor şi decizător al soartei poporu* lui Iudeu. că partidul lor era încă tare. că nici o acţiune politică din partea lor n'a mai fost posibilă. care înconjura pe rege şi care se mulţămea numai cu legea scrisă. împreună cu legiunile sale jertfa lui Arminie în Germania. Istoria poporului era cu totul străină acestor farisei visători. „Iubeşte munca. Dela ultimii ani ai cârmuirii lui Ioan Hircan. pe. pierdu o însemnată parte din simpatia poporului. „Poporul sacru". atunci ei încă odată prin protestele lor persistente do* vediră. In timpul luptelor intestine mulţi din ei se luptau pentru principii Asmonei. apoi cel puţin în şcolile lor. produse cu prilejul urcării pe tron a lui Arhelae. care în timp de pace se considera cu totul îndestulătoare pentru menţinerea ordinei. care întrupează sentimentele rabinice şi ideile lor. Te. însetat numai după înbogăţire. a neîmpăcabililor. când a oferit comanda peste legiune unui astfel de om. şi au trebuit să se consacre studiului harnic al legii. în derâdere era numit „sa-duchei". pe când partidul palatului. desi fiul său. lăsând după sine în Ierusalim sub conducerea lui Sabin. Iuda Galileianul. pentru dobândirea caria şi tindea el la prima ocazie. mai era încă un partid mai extremist. ocupând tronul. şi la glasurile lor se ridicase încă şi mai răsunătoare în vremea lui Alexandru lanei. deveni pentru popor obiect de desgust. Din acest timp noi şi începem a auzi despre „necon-tactul" iudeilor cu celelalte popoară. care nu cunoştea margini. se iveau oameni cu vederi şi mai extremiste. care alcătuia „imperiul preoţilor". succesorul lui Simeon ben-Setah. în loc să se îngrijască de bogăţie şi de întărirea puterii lor. iar aristocraţia preo* ţască. ba afară de el. care se silea să le înăbuşe prin o aspră prigoană. asemenea cârmuitorilor romani în genere ai acelui timp. de care a fost capabil fanatismul religios. si din când în când ba înăuntrul înseşi cercului rabinilor. nu voi să recunoască nici o deosebire alta. In timpul luptelor intestine între Hircan şi Aristobul ambii fraţi Asmonei statură cât fu posibil la o parte. unii nu se temeau să exprime proteste tăioase contra uzur* parii tronului de către el. Pintre ei se ivi fariseismul. înfrânţi de dânsul la Arbola. evident erau mai curând bande de asemenea patrioţi extremişti. Căpi* tanul principal al acestor ziloţi îndârjiţi era un oare care Ezechia. în Ierusalim a sosit Qintiliu Bar. dar sub Irod ei fură înăbuşiţi până întru atâta. nici rege. Dar când a sosit Pompeiu. a atenţiunii lor.stăpânirea dinastiei siro-grece. Talmudul. aşa că chiar pronunţarea şi importanţa cuvântului Macabeu nu era la locul său şi nu era cunoscut alcătuitorului Talmudului. şi unii din ei făcură aceasta cu mare izbândă. în urmă iarăşi nu odată a ridicat steagul răscoalei pentru libertatea şi întărirea poporului. rabirjii. Cu ocazia răscoalelor. o legiune întreagă în locul garnizoanei. Casa Asmoneilor. şi folosindu-se de ocrotirea regală a Alexandrei. care după convingerea lor aparţinea numai lui Dumnezeu. şi recompensa ei a fost acel desăvârşit devotament al poporului către rabini. ceea ce a făcut din domnia lui veacul de aur al rabinismului.

Idu* meea. începu o cruntă bătălie cu oştirile trimise spre potolirea sa. ba chiar şi armata lui Irod a fost până întru atâta de jignită prin aceasta. Dar asupra lui curând se deslănţui furtuna. aşa că în fine aceasta din urmă găsind toate celelalte mijloace nefolositoare. Matrapaslicurile şi jaful duseră poporul până la atacuri furioase. şi în această privinţă el nu considera prea îndrăsneţ nici o silnicie ne» legiuită. să restabilească iară teo» craţia sub conducerea rabinilor. şi în capul lor Iuda săvârşi o întreprindere îndrăsneaţă. ci şi ţara înconjurătoare. care se distingeau asemenea lui prin o statură înaltă. cu care erau lipite foiţele de aur. care*şi păştea turmele sale în pustietăţile sălbatece ale ţării de peste Iordan. El a adus pe iudei la furie. în care caz de partea lui Sabin însuşi s'a cuvenit 400 de talanţi. exceptând regimentele samarinene. se retrase spre fortăreaţa Fazail. aceasta era vre* mea cincizecimei. adecă aproape patru milioane de lei aur1). totuşi a ri* sipit curând pe adepţii săi. fost cândva robul lui Irod. care*l făcu erou timpului său şi proslăvi numele lui prin toate oraşele şi satele ţării. cari ochiră pentru sine jăfuirea tezaurelor lui. Dar cea mai primejdioasă răscoală se produse in Galileea. se adunară în gloate mari împrejurul lui. nici de chibzuinţă. evident. pentru că vădit se apropiese arătarea lui Mesia. Ierihon şi Pereia. proclamându*l pe dânsul de rege ailor. Timpul. dar cunoscut sub numirea de Galileanul. Galileenii viteji şi devotaţi. ale lor. întrupa deplin în sine duhul revoluţionar al tatălui său. Var temân* du=se de siguranţa 47 . şi izbânda aceasta procură în manile lui o mulţime enormă de arme de tot felul şi o mare sumă de bani. aşa că toată ţara deschisă se afla în manile lor. şi cete enorme de popor din Galileia. că legea este în primejdie. Ahia. un oare care Simon. se îndreptaseră spre Ierusalim. la caz de nevoe. trecură de partea poporului. ei arseră palatul lui Irod din acest din urmă oraş şi deteră focului si săbiei locuinţele tuturor celor nedoriti de dânşii. se luptară vitejeşte contra partidului noului rege. ceeace înseamnă şi însuşi numele oraşului. după izgonirea păgânilor. Ocupând acoperişul construcţiilor templului. demult pierdute şi. oraş puternic întărit pe un munte şi fostul loc al marelui arsenal din nord. şi 2000 din ei. Fiul său Iuda. Peste Iordan. în Pereea. Evident. Singurul său scop era jaful. în nu* măr de 3000 oameni. în care caz bâr* nele uscate de cedru şi ceara. în capul răzvrătiţilor se puse păstorul Afrong. pe care el imediat le prefăcu în propriatatea sa. Soldaţii concediaţi ai lui Irod înce~pură să facă prădăciuni în Iudeea. alipindu*se cu detaşamentul din Idumeea. sub Eze* chia. însuşi tem» plul acum se afla în manile romanilor.necruţind nici un fel de mijloace. trimis contra lui Simon. se va săvârşi minune. că să ajute ia luptă cu lacomul păgân. îndată ce răsună strigătul. care şade pe vârful dealului ei. născut de cealaltă parte de Iordan. nu se ştie. făcându=i să dea în manile lui întăritu* rile Ierusalimului şi apucând tezaurile lui Irod. ca singurul adevărat rege al ei. care prădase oraşul. precum nici în genere nu luară nici oare care măsuri de prudenţă pentru cazul de ne* reuşită. şi cu patru fraţi ai săi. care fusese şi mai înainte* focarul principal al ziloţilor. Dar aceasta nu făcu decât să înfurie şi mai tare poporul. dădură foc şi aproape nimiciră acele construcţii ale templului. bucurându=se de mare simpatie şi susţinere din partea poporului. Visul vieţii sale deveni reîntoarcerea ţării la Dumnezeu. Impărţindu=se în trei detaşamente. şi Sabin cuprins de groază. cu o generaţiune înainte de aceasta. Afară de asta. şi a fost în stare să se menţină în curgere de câţiva ani. Mai departe la nord. Acesta era om de o statură colosală şi de o putere neobişnuită. Această fortăreaţă asemenea unei paseri. dar mai ales din Iudeea. Intre acestea flacăra răscoalei se întinse peste toată ţara. pentru asigurarea izbândirei pentru dânşii. tri* mis contra lor. folosindu-se de timpul sărbătorii. răsvrătiţii inundară oraşul. Iuda o luă cu asalt. cum făcuse asta tatăl său şi eroii po* porului său în timpurile trecute. După părerea lor. Adu* nând o mare gloată de adepţi. pu* rurea gata să se lupte. Pătrunzind în văgăunile dintre Ierusalim şi Ieri* hon. se puse în capul unei mare armate. dădură o hrană foarte plăcută pentru flăcări. că toate detaşamentele. şi dispoziţiunea revoluţionară cuprinse nu numai oraşul. luară măsuri pentru înăbuşirea atât a lui cât şi a altor răsvrătiţi. In tâmpirea lor iudeii nu ştiau nici de prudenţă. iară el a fost ucis. nădăjduind că cu ajutorul lui să elibereze ţara lor şi să restabilească într'însa libertatea religiei. Capitala Galileei era Sepforis. silind pe vărul lui Irod. Romanii fără să piardă vremea. iudeii împroşcară cu o grindină de pietre şi de săgeţi oştirea romană. Deta* samentul de soldaţi romani. să*şi caute refugiu în fortăreţe. pentru iudei sosise momentul potrivit să se răscoale pentru dreptul libertăţii naţionale. trimisă pentru îndepărtarea lor. se silea să*şi răzbune pe duşmanii ţării sale. favoriza răsvrătirea sa pen* tru ^Dumnezeu şi lege". Câtă vreme el a fost în stare să reţină autoritatea de partea sa.

cu care ea avea deja copii. Samaria n'a luat nici o părtăşie la aceste răsvrătiri din pricina urei sale seculare contra iudeilor. ci şi cu samarinenii *). cu toate că poporul şi toate rudele sale. Oştirea răzvrătiţilor. La trecerea prin Berit. stăruiseră să împedice izbânda lui înaintea lui August. fără îndoială adesa auzi acum sau mai pe urmă. Dar aceasta deşi nu se poate să nu fi plăcut fariseilor şi poporului. cum se cerea dela dânşii. După moartea celui de al doilea bărbat al ei. compusă din 10. răsplăti bogat pe cei ce»i rămăslseră credincioşi şi dădu morţii pe cei ce se împotriviseră ocupării domniei de către dânsul (Luca. Dar ofensa princi* pală. iudeii din Ierusalim aruncară toată vina răz* vrătirii asupra ultimilor pelerini. încât iudeii si samarinehii uitară pentru o vreme duşmănia dintre dânşii şi cu puteri unite tindeau la detronarea lui. ceea ce deveni un nou temeiu pentru ura iudeilor contra „poporului cel prost" al Sihemului. afară de dreptul şi respectabilul Filip. Singură numai Samaria servise în folosul acestei răscoale. despre această călătorie a sa la Roma şi de înjosirea sa. Dar totuşi armatele prinseră pe toţi fugarii.detaşamentului. şi însuşi oraşul fu ars până în temelie. fost la începutul domniei lui Arhelae încă băetan. Unicul său gând acum era răzbunarea. ar fi. se îndreptă spre sud din Antiohia cu două legiuni suplementare şi patru detaşamente de cavalerie.fost răstigniţi dealun* gul drumurilor în împrejurimile Ierusalimului. şi Var întră în oraş. iar Areta. pentrucă ea nu numai nu suferi nimica în acest timp. mulţămită ajutorului Romei. Cu o prefacă* torie îndămănoasă. Dar ţara era pustiită : cei mai viteji din tinerii ei perise pe câmpul de luptă. se împrăştiară imediat. pentru o vreme a fost înăbuşită. de oare ce spre marea lor indignare. şi răzvrătirea în Iudeea. După părerea generală. In acelaşi timp la nord implini cu izbândă problema sa şi detaşamentul de sub comanda fiului lui Var. care asediau forturile ei. pelângă armatele ajutătoare. prietenul lui Irod şi Antonie. dacă e bine să se ducă 48 . în care un detaşament de soldaţi romani a fost atacat şi în parte distrus de Afron. nelăsând nici o îndoială relativ de carac» terul domniei lui. care au luat parte la răscoală. din care 2000 de oameni au. Ra» portul său către poporul său în genere a fost aşa de crud. se împrăştia. In Ierusalim depuse pe arhiereul din neamul lui Boet. putut să=l facă să se gândească. Iuba regele Libiei. ceea ce toate la un loc ridicară contra lui chiar şi pe rudele sale şi pe cei mai înţelepţi sfetnici ai tatălui său. iar el se îndreptă prin şesul Ezdrilonului şi Samaria spre Ierusalim. pelângă absenţa totală din el a tactului politic. acest oraş îi dădu o nouă întărire prin un detaşament de 1500 oameni. imorală şi crudă a lui Arhelae. A fost ars deasemenea Emausul. au fost trimişi legaţi la Roma şi" au fost ultimile jertfe ale acestei vremi turburi. şi din acest punct Var trimise pe fiul său cu un puternic detaşament în Galileea. Toată această putere armată a fost concentrată în Ptolemaida. Arhelae începu domnia sa anume cu o aşa răfuială cu slugile sale şi cu duşmanii. neîntâlnind nicio împotrivire. Natura senzuală. Din Roma el se întorsese umilit în proprii săi ochi prin aceea. XIX. el mai mult decât toţi fraţii săi sămăna tatălui său. aduse de el sentimentului poporului. iudeii. îi trimise un mare detaşament de armate neregulate de arabi săi* batici. asigurând. său în satul Ar. care considerau pe arhiereii din acest neam necuraţi2). Sepforisal a fost luat. ea se întoarse la tatăl său. că în genunchi ceruse domnia pentru sine. dobândită de ea în Ierusalim. 21 —27). totuşi bucuria lor nu a fost de lungă durată. a fost căsătoria sa cu Glafira. călăreţi şi pedestraşi. văduva fratelui său colateral Alexandru.000 de oameni. după care domnul care stăruise pentru domnie. lăsat de dânsul în Ierusalim. el oferi acest înalt cin succesiv la două din propriile sale creaturi3). Reputaţia ei anterioară. Când el puse mâna pe domnie. acuzat de conjuraţie contra sa. prinţul Arabiei Petroase. locuitorii săi duşi în robie. Pacea astfel. că ei înseşi s'au aflat asediaţi de dânşiif ca şi Sabin. Iisus. In pilda numită mai sus Hristos zugrăveşte limpede toată istoria aceasta. zice Iosif Flavie. şi deaceea a rămas neatinsă. procurate de principii locali dinprejur. şi deasemenea şi de măsurile luate de dânsul de răzbunare furioase după întoarcerea sa. care a şi fost ars de arabi cu armatele ajutătoare din cauza urei lor contra lui Irod. ci a treia parte de dările impuse ei a fost ridicată de pe umerii ei şi impuse Iudeei. Unii din rudeniile lui Irod. si anume acolo Arhelae s'a întâlnit cu dânsa la întoar* cerea sa dela Roma. Cu apropierea oştirii romane în împrejurimile capitalei. oraşele şi satele înfăţişau mormane de cenuşă fumegândă. ca peste câţiva ani să ridice altă răscoală încă şi mai groaznică. Amin» tirea despre sălbatica răzbunare a lui Arhelae nu se poate să nu se fi stârnit în minţile celor ce au ascultat această pildă. a fost încetul cu încetul restabilită si tinerii principi încă odată. deşi iudeii în acest timp au izbutit să scape prin fugă. intrară în moş» tenirea lor. Var aşeză lagărul. întorcân» du»se din lunga sa călătorie şi chemând pe slugile sale. atunci se raportă crud nu numai către iudei.

şi Arhelae a fost osândit la exil pe viaţă. pe malul Ronu* lui. care*i explică. că alăturarea ţării lor la Roma putea să le asigure neatârnarea religioasă. Cesarul fu cuprins de o mare indignare şi porunci agentului lui Arhelae dela Roma. pe care Irod prin prigoanele sale aproape le distrusese cu totul în anii cei de pe urmă ai domniei lui. un om cu acelaşi nume. dumbrăvile de pal* mieri şi clădirea Arhelaida erau singurele monumente ale etnar» hului. a fost una din pricinile principale ale morţii primului ei bărbatx). şi toată averea lui a fosPconfiscată în folosul împăratului. că el a venit la dânsa şi o acuză -de necredincioşia ei către dânsul. Ordinul imperial nu îngăduia nici o amânare. pe care el a lă» sat*o în inima fiecărui iudeu prin cruzimile şi împilările lui. Solia la Roma îsi făcuse treaba ei. tura păgână şi cătră jocurile publice. cu trecerea timpului crescu tot mai mult. numit de el în cinstea sa Arhelaida şi înzeztrându*o cu minunate conducte de apă pentru udarea dumbrăvilor de pal* mieri din grădinile sale4). de partidul lor dela curte. In Ierihon a restaurat cu mare splendoare palatul ars de Simon şi întemeie pe coastele apusene ale văii Iordanului. cum că zece spice perfect coapte au fost mâncate de boi el luă asta drept o prevestire rea. că după întoarcerea la locul vieţei de căsătorie anterioară. cât şi a lui Arhelae cea mai crâncină ură. şi în acelaşi timp. el ar fi înăbuşit şi pe ra* bini. dar ei în curând au trebuit să simtă. In aceste ultime luni de agitaţie a poporului. o vreme sub influenţa împilărei comune împrietenite între ele. Arhelae se înspăimântă extraordinar. aşa că ea nici nu reuşi "să pricinuiască cuiva vreo neplă* cere oare care. caria pânăla pasiune era dedat tatăl său. la începutul anului al şaselea lucrurile luară o întorsătură critică. Dar ei nu i*a fost dat să trăiască mult. încât ea se bolnăvi şi după câteva zile muri3). poseda destulă chibzuinţă pentru ca să nu bată pe monedele sale vre un semn păgân sau în genere neplă* cut poporului. Domnia lui a fost sfârşitul domniei casei lui Irod. Tot timpul şi inima lui au fost prea ocupate cu viciile şi beţia. Acuzatorii şi acuzatul au fost puşi faţă în faţă. ca astfel cu mare interes să se refere cu altă ceva. anume în Babilon. în scopul de a vizita vestitele şcoli ale lui Avtalion şi Şemaia1). decât câştigul zilnic de o jumătate de dinar. împreună cu ele. şi înspăimântatul regişor plecă imediat în Italia. Lupta sa a continuat cu o insistenţă adevărat iudaică timp de nouă ani. şi când a avut un vis. de alt* mintrelea. de oare ce posesiunile lui au fost imediat alăturate la Siria în calitate de parte a acestei pro* vincii romane3). că cele zece spice însamnă zece ani. el era extrem de superstiţios. Ca loc al izgonirei lui a fost designată Viena în Galia. tare uşor. Intre acestea ura poporului şi a căpeteniilor lui. pentrucă limba sa rea şi trufaşe şi pătimaşa dispreţuire către Salomia. Asemenea răposatei lui femei. Arhelae nu se distingea prin aşa înclinaţiune către arhitec». în ea se trezi amintirea despre bărbatul său ucis. Dar afară de aceasta el în genere n'a lăsat nici un fel de monumente despre domnia lui. decât regişorii săi de nimica. şi poate spre paguba sa proprie era mai puţin înclinat către declaraţiunele solemne de linguşire faţă de împăra* tul şi cârmuitorii de pe lângă dânsul. Fiind deja om căsătorit. Pelângă asta el era înfricoşat de un oare care Simon eseul. care chiar dela început se siliseră să*l împiedece de a ajunge rege. Şi visul acesta influenţă atât de puternic asupra ei. Iudeea si Samaria. el nu avea alte venituri. care arătase o înrâurire incomparabil mai mare asupra poporului. Această prezicere în împrejurările date era. anume Hilel. Insfârşit. Curând după aceasta ea văzu în vis. ucenicul blând şi evlavios a lui Ezdra. se părea că s'a pogorât de pe scenă omul de 120 ani dela naştere. la care trebue să se mărginească domnia lui. ce se câştiga de dânsul în calitate de cărător cu spatele sau de zilar. Dorinţa iudeilor a fost insfârşit satisfăcută. aţiţată mai mult sau mai puţin făţiş de rudele etnarhului şi. Căsătoria sa adulteră acum atrase atât asupra ei. în Samaria. afară. că porunca dată lui să păzască cumpătarea cuvenită în administraţie n'a fost respectată. făcându=se poate mai cu judecată şi mai fericit ca om. cât de amar s'au amăgit. să plece imediat în Palestina şi să ceară. de acea amărăciune. el mulţi ani în urmă a sosit în Ierusalim. ca suveranul lui să vină la Roma2). Castelul clin Ierihon.iară cu ea acolo. Adevărat. pe lângă cunoscuta timiditate. Trimisul sosi la Ierusalim tocmai peste cinci zile după visul pomenit şi găsi pe Arhelae la banchet cu prietenii săi. Acolo a şi trăit el în sărăcie pânăla moartea sa între viile Franţei de sud. Acolo fu repede rezolvită soarta lui. ceva mai la sud de Lyonul modern. dacă nu era acest geniu. a fariseilor. pelângă care educaţia dată de ea copiilor săi după metoda păgână o făcu uricioasă şi în ochii poporului2). care se dovedi prin căsătoria sa cu Arhelae. Născut între iudeii din diaspora. pre* supunând. educat în spiritul lor. şi deasemenea şi către neamul lui Irod în genere. uimiseră împreună soli la Roma pentru acuzarea tira* nului înaintea protectorului lui de jignirea majestăţei imperiale prin aceea. una din rudele sale era mare 49 . Se vede. bine înţeles.

asemenea tu* turor rabinilor. aceasta era suma întregei sale moralităţi. care. In timpul izgonirii lui Arhelae. de oare ce el foartea adesa se conducea de principiul pentru susţinerea păcii. încetul cu încetul îl aduseră în sim* ţire. negreşit. deşi iudeu riguros. niciodată să nu faci aproapelui tău. a fost trimis în exil. Ne fiind. de care înseta sufletul său. era şi el un asemenea sărac. Trecând apoi oare care vreme. care după 60 de ani. după rugămintea poporului. Intre acestea. Singurul temei pentru aşteptarea lor era totuşi numai această rugare a lor. ca şi puterea lui. aceasta a fost un eveniment critic în mediul poporului ce perea. între munţii săi pitoreşti. Hilel deveni căpetenia rabinismului în Ierusalim. îl spălară. învaţă el. dar vestea. cum se oferise oraşelor feniciene sub conducerea arhonţilor lor. iar tot restul este numai tâlcuirea ei". Când încă Arhelae umbla după tron. — iată toată legea. că în locul lui a fost numit un procurator1) sau viceguvernator. că iudeilor li se va oferi. cum s'ar putea numi el. învâlit de zăpadă. „Acela. curând răsipi visul lor despre libertatea teocratică? Proconsul al Siriei în acest timp era Publiu Sulpiciu Quiriniu. care au umplut ţara de groază şi pregătea catastrofa definitivă. de aceea a fost salutată cu bucurie generală. care a învăţat pe lângă Avtalion şi Şemaia. va fi cândva înecat asemenea 2)". probabil că în dimineaţa asta e tare nour. o independenţă reală. atunci în popor iarăşi învia nădejdea la restaurarea teocra» ţiei sub conducerea arhiereului şi a rabinilor. Când Arhelae. ocupându=se cu adunarea impozitelor şi cu trebile militare. Văzând odată un craniu omenesc plutind pe râu. se distingea totuşi prin înclinaţiunea în oare care raporturi cu ideile umanitariste şi liberale. iar celalalt. şi că Iudeea de acum va fi enumerată la provinciile Siriei. Principiul fundamental al ei era credinţa în răsplata riguroasă sau recompensa pentru fiecare act. Dar bogatul nu se îngrija deloc de dânsul. îl frecară cu uleiu şi. Acesta era Hilel. aşa că ocupaţiile în şcoală se făceau vinerea sara. să=şi conducă trebile lor interne. s'a terminat prin o totală nimicire a lui Israil. care devenise pentru dânsul inaccesibilă. Surghiunirea tiranului. Pânăla noi s'au păstrat multe sentinţe de ale lui. de oare ce Roma niciodată n'a prezentat unor popoară aşa de mari. Slăbiciunea lui Hilel. dar cea mai mare parte din* tr'însele sunt mult mai inferioare chiar decât acelea lăsate de Epictet sau Seneca1). pentrucă el atrase dup*ă sine urmări. de vreme ce aicea acum e aşa de întunerec". deşi ocupa o situaţie înaltă. Hilel. ca dovedin* du»se singurul om. sub conducerea arhiereilor lor. Hilel esclamă: „Tu te*ai înecat pentru că şi tu ai înecat (pe cineva). departe de turburările lumeşti. va fi şi la înfricoşata judecată. Dar. Aceeaşi. în ajunul sâmbetei. „Pentru un astfel de om se poate chiar viola sâmbăta". Dascălii şi ucenicii îl introduseră în cameră. făcută de dânsul pentru un păgân: „Ceia ce tu n'ai dori însuţi. Ca să se folosască de lecţie. deprins să poruncească şi să primească supunere. şi celce te*a înecat pe tine.rabin şi capul şcolii din Babilon. Hilel se caţără în nişa unei ferestre. ziceau dascălii si ucenicii între dânşii. Hilel totuşi nu voi să scape ştiinţa. şi că Roma nu se va amesteca în aceste trebi. Copilul lisus era de zece sau de doisprezece ani. se avusese în vedere. deputăţia trimisă către August ceruse deja aceasta. pe dinafară. Şemaia era întruparea spiritului îngust extrem fariseic şi ca atare avea cu mult mai mulţi aderenţi. — zice el. însuşi el se trăgea din» 50 . apăru altă şcoală nouă sub con» ducerea lui Şemaia. care a dobândit ştiinţa legii. el se uită în sus si văzu un om în fereastră. în şcoala noastră ziua de obiceiu e lumină. abea mai sufla. Către ziuă. spune tradiţia Şemaia observă lui Avtafion: „frate Avtalion. „Asemenea pentru asemenea". viteazul comandant şi sluga credincioasă a împăratului. se cu* prindeau în iubirea sa de pace. când.odată în stare să plătească o taxă de nimic portarului şcolii. prelungindu*se toată noaptea până sâmbăta dimineaţa. ca Palestina să fie luată sub cârmuirea nemijlocită a Romei sub conducerea proconsulului Siriei. — a dobândit deasemenea şi viaţa viitoare3). şi şezu acolo tremurând de frig. de oare ce timpul era rece si ningea tare. de cât rivalul său mult mai domol. proconsulul adecă guvernatorul=general al caria va şi fi căpetenia supremă a ei sub autoritatea supremă a împăratului. sistema sa religioasă nu era sănătoasă în însuşi baza ei. pu* nându*l aproape de cămin. con* form cu propriile lor obiceiuri. După cinci sau şase ani după începutul domniei lui Irod. ca popor. ci4 dispre* ţuia făţiş. Spunând asta. în Nazaretul său Galileean. trăind liniştit. Din ele e cu deosebire remarcabilă gene* ralizarea legii. iar alta a devenit om bogat în Ierusalim. Asta era iarnă. sub stăpânirea no» minală a Romei. Turburările şi greutăţile domniei lui Irod şi visurile rabinilor deşteptară dorinţa generală după moartea lui despre aceea. cum era cel iudeu. deşi să şi puteau folosi de un astfel de privilegiu.

13). după învăţătura rabinilor. Bogaţii şi săracii deopotrivă începură să protesteze contra acestei măsuri. cum pământul poate să rămână sfânt. 12. După asta el s'a învrednicit de pnoruri de triumf. de oare ce exceptând aceste cazuri ei în genere locuiau în Cezareea. că el continua a acuza pe femeea sade încercarea să*l strivească peste 20 de ani după ce se despărţise de dânsa. ca în urma acestora el trebue să facă o înscriere a poporului sau o numărătoare şi să facă totalizarea proprietăţilor şi veniturilor în calitate de bază a întroducerei sistemei romane de impozite. ca în baza înscrierei fiscale imperiale să se pună acel număr de popor. înseşi sfinţenia pământului se baza pe aceea. ea era un lucru simplu a înţelepciunei cetăţeneşti. care preziseseră. când ei se întâmpla să fie în Ierusalim în timpul sărbătorilor. persoană încă necunoscută prin nimic alta. că Israil va fi ca nisipul de pe ţărmul mării. şi pentru Quirinius. cu care erau legate indistructibil interesele religioase şi o bătae de joc de fă* găduinţa lui Iehova şi a prorocilor lui. care cu ifos percepeau de pe fiecare suflet un impozit de o jumătate de siclu în folosul templului. cu ale ei greutăţi noui şi neîncercate încă şi cu violarea generală a acelei ordine a lucrurilor. care Te făgăduia robie în loc de libertate. dacă împăratul păgân va primi venituri din izvoară consacrate prin aceste deşatine şi prinoase lui lehova? De aicea se năştea întrebarea fatală: E îngăduit oare a plăti bir Cezarului sau nu? — întrebare. Ei se opriră în palatul lui Irod. ca să statornicească pacea în provincie pe viitor. ci şi jos* nic şi răzbunător. şi. comună tuturor pro* vinciilor de sub stăpânirea romană. Legea iu» daică recunoştea impozitele şi prinoasele libere numai. încât din pricina lui se produceau răscoale necontenite. mulţumită meritelor militare şi diplomatece. şi matrapaslâcuri ruină* toare în loc de prosperitate. cu amestecurile ei supărătoare în viaţa şi comerţul. el împreună cu Quirinius sosi la Ierusalim. ca să pri* mească ţara sub autoritatea lui August. 10). pe alţii i*a trimis în exil şi-pe ceilalţi i*a enumerat în legiunile sale. Caius. Din gură în gură se transmiteau vechile prorocii. pe care el a izbutit să4 supună cu ajutorul asediului trecătorilor munţilor şi prin foame i*a silit la supunere. cu care prilej. dar care ridica din nou 51 . Romanii râdeau de iconomia politică a rabinilor. până întru atâta a izbutit să placă împăratului. cu scopul abatere! molimei dela popor (Eş. neiubirea către noua măsură sporeşte încă şi mai mult din causă că ea aducea jignire sentimentului patriotic religios. Dar în cazul dat. Proconsul al Iudeei. care se obţinea prin numărarea meilor. XXII. Romei. abrogarea legilor. el prin conducerea sa pricepută a lucrurilor. cu incursiunea ei în trebile particulare. călăreţ roman. Curând după condamnarea lui Arhelae. Spre dovedirea acestora se poate arăta aceea. în locul lui. I. 16—19. junghiaţi în Ierusalim la ultimile Paşti. care nu putea pricepe o asemenea stare de sentimente şi care deja mai înainte. totdeauna e ne* populară. Impunerea sistematică şi directă a dărilor pe ţară din partea Ro-mei. în timpul cărora mii de patrioţi îşi vărsau sângele şi mureau. Abea se terminase trecerea posesiunii în folosinţa coroanei romane. care nu se poate număra (Fac. şi propuneau. resimţau asupra lor caracterul lui cel rău. la cel mai dintâiu pas la supunerea Iudeei. aproape de Keist. că poporul s'a înşelat în aşteptările sale. a fost în chip trădător rănit în Armenia. de oare ce el era nu numai om rău şi lacom. că de pe fiecare ogor şi arbore mergea zeciuială în folosul templului. XXX. că August l*a numit consul. ajunse la aceea. şi Quirinius făcu cunoscut. Pelângă toate acelea toţi cei ce»l ştiau sau se aflau sub autoritatea lui. că acela ca recompensă îi oferi provincia Siria. Visurile de aur ale iudeilor despre restabilirea teocraţiei cu* rând dispărură. pe toţi cei apţi de a purta arma i*a dus în captivitate.tr'un neam de jos comparativ. care se deslega numai cu sabia. Acum tuturor deveni clar pânăla evidenţă. apoi pe de altă parte pentru iudei. că numărarea poporului va fi semnul apropiere! peirii lui naţionale. guvernul roman a trebuit să se ciocnească cu o extremă îndărătnicie a acestui po-por suigeneris. Pentru fanatismul iudeilor această numărătoare era lucru de viaţă şi de moarte.în scopuri religioase. într'un timp mult mai liniştit a operat o asemenea înscriere. Osie. Astfel. Când tânărul nepot al lui August. Ei [întrebau. cu care se deprinseseră toţi. care deacum începu să se numească Pretoriu şi servi de reşedinţă a procuratorilor totdeauna. Familia lui Irod a tre* buit să se mulţămească cu vechiul castel a principilor Macabei. Quirinius a numit pe Caponie. Dar dacă aceasta era ridiculul pentru romani. Şi în fiecare ţară în genere introdu* cerea nouei sisteme fiscale. In asta toţi vedeau o supunere directă şi for* mală a ţârii unui guvern păgân. dar. a devenit din acest timp izvorul permanent al urei şi duşmăniei dintre cârmuitor şi cârmuiţi. aceasta era un lucru aşa de sacru. El termină cu izbândă o expediţie în Asia Mică contra unui neam sălbatec de munţi.

52 . a fost încă şi mai mult sporit prin partite rele ale sistemei romane. care nu cădeau sub ultima 1). au fost născocite diferite sisteme. nu se sinchisau de strâmtorările şi matrapaslâcurile lor. reprezen* tanţii caria pe treptele eijnferioare se şi aflau propriu. ce se dovedeau necesare pentru ei. întreaga pro* pietate a cărora mai curând sau mai târziu se confisca pentru plata procentului ruinător. Orice „adupare de impozite" la poarta oraşului sau pod. şi deaicea în ţară necontenit erau turbu-rări. care se transformau în încăerări sângeroase. Asemenea mâncătorie. fiind asi* guraţi de nepedepsirea lor din partea legii. din care cauză aceşti împrumutători deveneau datornici particulari. Fiecare chiriaş si subchirias al venituri* lor. Aducând oştirile sale în Pergam. Aceştia erau capitaliştii imperiului. proconsulul Siriei în anul 48 a. aşa ~ numiţii „publicam" '). Pe lângă asta în mare trecere se afla încă sistema. — se luau vămi pentru Stat dela pq* duri şi drumuri. Populaţia sătească cu deose* bire era adusă de ei la totala ruină. le dădeau pe ţinuturi altora. dând.după fiecare nouă încercare de împotrivire dărilor. şi era astfel foarte apăsător.în care interesele băneşti personale jucau un rol aşa de important. care deasemenea se percepeau de perceptori. jăfuitorii mărunţi. în care ajunsese provinciile romane în puterea unei asemenea sisteme a dărilor. în scopul satisfacerei lăcomiei proconsulului. Din această causă impunerile. Impozitul acesta s'a ridicat pânăla a zecea parte la cereale şi a cincea parte la vin şi la fructe. cunoscuţi în Evanghelie sub denumire de „vameşi". proprietatea de pământ a persoanelor particulare era supusă impozitului pe pământ. în care caz prima era impozit pe toţi. prin care se obţinea. erau inevitabile urmările cele mai rele. Con* tribuţiile băneşti. Aceşti strângători luau dările dela stat în arenda. şi procuratorul din Cezareea avea dreptul să ceară pentru sine şi suita sa toate prisosurile. îri scopul de a linişti nemulţămirea. ce se stârnise într'însele. Faţăde asemenea sistemă. dacă recolta în Italia se prezenta insuficientă. în care caz. asemenea corn* paniilor timpului de astăzi. impozitele caria se arendau de ei. Afară de aceea mai erau luate şi alte venituri şi colecte în folo* sul guvernului imperial. în manile unor deo* sebiţi strângăto'ri. impuse lor asupra provinciei. Proporţia plăţilor se determina de persoana şi jaful perceptorilor cu infinita lor sistemă a subdiviziunilor. de care se împedeca fiecare iudeu. le oferi câteva oraşe pentru jăfuire. din care se alegeau judecătorii. poate el însuşi avea în vedere să ia în arendă aceleaşi impozite în viitor. el le încartirui pentru iarnă în cele mai bogate oraşe şi. daţi spre jăfuire acestor „vameşi". asi* gurare de plată o anumită sumă pe provincie. care al* cătuiau din sine companiile. unul din oraşele principale a provinciei Asia. odată cu aceasta pretinzând deasemenea în contul său şi acea sumă. că acest proconsul lua dela oraşe enorme rechiziţii băneşti şi storcea dela închiriatorii dărilor o sumă dublă a plăţilor ce trebuiau să între în casa statului roman. care luau în arendă veniturile provinciilor. care între altele. se îngrijau mult mai mult de cantitatea venitului lor decât de mijloacele. Darea cea dintâiu era stabilită în puterea unei înscriere deosebite şi în Siria şi Cilicia se încasa în proporţie de un procent. şi aceste companii. le dădeau la alţi chirigii. pe care desigur. trebuiau să fie plătite de nefericiţii provinciali. la urma urmelor. dându*le ocazie la strâmtorări arbitrare. nu puteau fi măsurătoarea sumelor percepute. Publicanii erau în cea mai mare parte din cavalerii romani. Afară de cele două dări principale erau după aceea dări pe deasupra de calcule şi dări locale._în proporţii din ce în ce mai mici. Hr. era acea piatră de pătimire. Deaceea publicanii. care se cuvenea pe anul următor. Toată. atunci provinciile erau datoare să o aprovizioneze cu pâne după preţurile stabilite. Acest desgust posomorât al iudeilor contra impozitelor romane. . Vorbind de Pius Scipione. obţineau anumite bacşişuri pentru sine. şi aceştia iarăşi. banii li se socoteau sub formă de împrumut. Ambele impozite. au fost stoarse cu o cruzime extremă. la rândul lor. Cavaleriijromani. că nu era nicio putinţă de luptă cu dânşii. ce citise legea. Impozite principale se cereau două: dare pe suflet şi impozitul pe pământ. statornicite propriu "de Roma. deasemenea erau vămi pela porţile oraşelor şi la hotarele provinciilor sau ţinuturilor. la rândul lor. după care persoanelor incapabile de a face plata. că întrecea cu mult tot ce putea suporta nefericiţii lu* crători ai provinciilor. putem fi în* credinţaţi. In caz. Cesarul ne*a lăsat o închipuire evidentă a acelei soarte. Plângeri contra abuzurilor puteau fi prezentate numai la judecă* torul. a acelei clase privilegiate. Toată sistema aceasta în înseşi temeiul ei era netrebnică. în care caz posesiunile iudaice ale coroanei au fost tn întregime confiscate în folosul tezaurului imperial. sau chiar era copărtaş în vreo companie de arendaşi în prezent. Aceasta se spori încă şi mai mult prin aceea. care cumpărau dreptul de a aduna impozitele pe cincf ani dela cenzorii din Roma. dând loc la tot felul de abuzuri. el istorisea.

Asupra oraşelor şi chiar asupra micilor sate şi mici locuri întărite erau numiţi oameni. Creditorul. „să sap nu pot. să cerşesc mi»i ruşine" (Luca. In mijlocul acestei sărăcii generale huzureau numai cămătarii (Luca. impozitelor au fost supuşi deasemenea coloanele şi uşile. XIV. Cicerone. Iudeii deja mai înainte trimisese deputăţie la Roma. până s'a sfârşit prin o mare criză financiară. 23). V. Uleiul şi grâul. silindu*se să se îndestuleze şi ei. în care caz pentru plata lor se percepea cereale. Orunde se putea născoci vre un pretext oare care pentru o nouă impunere. Construcţiile rămâneau neterminate din lipsa de mijloace (Luca. ne dau posibilitate deplină să ne închipuim toată nenorocirea nefericiţilor provinciali sau autoritatea proconsulilor şi procuratorilor şi nu în măsură mică ne explică cauza agitaţiunii şi răsvrătirilor iudeilor sub stăpânirea romană. Mat. Dela aceşti storcători nu erau scutiţi nici cetăţenii romani ai provinciei. deveni cea mai fatală pentru omul de rând. atât robi. Speculanţii scumpeau pânea în piaţă şi-şi lărgeau jitniţile lor (Luca. îl târa direct la temniţă. cu deosebire crud şi fără ome* nie. XIX. 53 . 16). Peste toate acestea se cerea un enorm procent. Anume în ase» menea culori necontenit se zugrăveşte în Evanghelie starea po» porului iudeu sub stăpânirea romană şi în cursul celorlalţi ani ai vieţii pământeşti a lui Hristos. lucruri de prima necesitate în viaţă. creditorului şi temniţă. cum era aceasta în obiceiu în timp de război. şi darea se per* cepea. învestiţi cu autoritatea militară. cât şi liberi. In fine senatul. care repede îşi sporise capitalurile lor de cinci sau chiar de zece ori. maşini militare şi că* rute. 25). Iisus Hristos a crescut şi s'a apropiat de vârsta matură în milocul murmurului contra unei atari sisteme. la păşirea sa în demnitatea de proconsul în Cilicia. când nemulţumirea devenea din an în an tot mai puternică şi mai înverşunată. care fals se contau asupra lor. din lipsa mijloacelor se mărgineau să4 prăşască cu sapa. cu o deosebită greutate s'a prăbuşit asupra unui aşa popor agricol. 6). purtarea căruia. Târgoveţul prefăcea banii săi în scopul de ai păstra într'un singur mărgăritar. XIII. de oare ce dela comunităţi şi oraşe se per* cepeau încă şi sume complimentare 1). 58. trimise în Siria pe nepotul imperial Germanic. până ce acela va plăti până la ultimul ban. care încet» încet a distrus în genere şi imperiul. XIII.Darea pe suflet a fost impusă asupra tuturor. se considera drept cel mai bun om şi cetăţean. In cuvântările lui Hristos noi întâlnim tot jnai des indicaţiuni asupra datornicului. ea a devenit din ce în ce mai rea. XVIII. Provincea era plină de lectori şi călăi. 44). Provinciile erau aproape cu totul ruinate de împilările si ja* furile predecesorului lui. care s'a deslănţuit peste tot imperiul la cinci ani după răstignire. Această sistemă desordonată. cu scopul de a linişti aţâţarea popo» rului. se foloseau imediat de dânsul. soldaţi. 29). a găsit situaţia lucrurilor în această provincie deopotrivă de tristă. şi în caz de neplată să se vândă pe el şi pe femeea lui şi copiii lui şi toate câte avea pentru strângerea datoriei lui. care cereau ca plată a impozitelor mai mult decât se cuvenea. se luau datorie la cârmuitorii de casă a oamenilor bogaţi (Luca. ca să arate ruina pricinuită ţării lor de sarcina insuportabilă a impozi» telor. „Ce să fac?" întreba stăpânul de casă ruinat. Epuizarea crescândă a Palestinei din cauza împilării fiscale din partea romanilor şi a familiei lui Irod îşi găseşte o reflexiune luminoasă în multe locuri ale Evangheliei. a fost monstruoasă şi'mai curând sămăna cu purtarea unei fiare sălbatece rapace decât a unui om 2). întrebarea: ce să mănânci sau ce să bei. XVI. după sfatul împăratului Tiberie. XII. care la caz de nevoie îl putea ascunde uşor (Mat. XII. întâlnind pe datornic pe uliţă. era furnicar de slujbaşi storcători. Mulţi îngropau banii lor în pământ. ca să-i scape de acaparatori (Mat. dela toţi ceice. XVI. iar sluga e datoare stăpânului de casă2). Stăpâ* nul de casă e dator regelui. şi celce se folosea de autoritatea sa. Asemenea tablouri. (Luca. 46). zugră» vite chiar de romani. In loc să are ogorul cu plugul. 25. 3). După comunicarea lui el a scutit multe oraşe de cele mai grele impozite şi de uzura cea mai ruinătoare. cum erau iudeii. după cuvintele lui Seneca. arme. şi chiar de datoriile. erau nevoiţi să recurgă la împrumut pentru plata impozitelor lor.

ba pe mun» tele sfânt al Sionului aşezau placa consacrată. Inima poporului era aprinsă până la ultimul grad. şi sute sau mii de vieţi pereau în încăerările sângeroase. ba că procuratorul a jăfuit tezaurul templului. Ba ei „profanau sărbătorile". Cei mai hotă* râţi. Agitaţia. că va reuşi s㻺i ajungă scopul. PROCURATORII ROMANI. sau vreo clădire oare care nouă publică. ba intrau în Ierusalim cu stşagurile lor militare sau oare care embleme păgâneşti. că va fi în stare să sus* ţină ordinea şi între iudei. Tot poporul văzu în desatină pe cereale şi în alte două desatine pe vin şi fructe. Din această causă August. cauzată de efectuarea inscrierei poporului şi a pro* prietăţii de către Quirinius. le percepeau pe căi piezişe. chemând pe toţi la arme. Arhiereul Ioazar. lăcomia de bani şi regimul. căpătau o enormă importanţă din cauza dispoziţiunii agitate a poporului. La început. Ambiţia. ce mişunau prin văgăuni. sare. pentru evitarea conflictului cu superstiţiile poporului. care sărăcise în această vreme grea *). Antig. Dară Quirinius nu se sinchisi de aseme* nea calcule şi chiar dela început provocă o crâncină împotrivire. F!av. Aceste impozite ale lor se răsfrângeau greu asupra poporului. şi după cum el izbutise să smerească prin foame pe muntenii Ciliciei. pieţe. Jigniri re» ale sau închipuite erau multe. ba că un păgân a pătruns în curtea templului. 2) Fiţi zilo'l ai legii. din asemenea îndemn al bunei chibzuinţe. o îm» podobeau cu figuri păgâne sculptate. Acuşi»acuşi se răspândea vestea. unde va fi mai sigur. In popor necontenit se menţinea agitaţia prin oare care povestire despre jignirea legii din partea romanilor. Irod şi Arhelae se încer* cară cu stăruinţă să evite în sistema lor a impozitelor asămănă* toare cu desatina pentru templu şi probabil pentrucă veniturile lor. nu«şi întoarse atenţiunea deloc la protestul rabinilor. în timpul jocurilor copilăreşti a batjocorit pe vre un iudeu 2). un atentat la drepturile lui Iehova. Rabinii oscilară şi se părea că nu sunt departe să treacă de acea parte. sub formă de vamă şi impozite pe case. ei. XIV. ba că vre un soldat roman a sfâşiat cartea legii. etc. care iarăşi apăruse în capul de luptă. 1-6. pricinuită ţării de Roma. păşi cunoscutul rabin Sadoc şi s'a alăturat la Iuda galilianul.CAPITOLUL VIII. şi izbucnirile lugubre neconte* nit preveneau pe cezarul despre apropierea catastrofei. a amânat multă vreme introducerea sistemei romane a impozitelor 1). primeau ne» contenit întărire dela toti aceia. obosiţi de nesfârşitele discuţiuni şi de desbateri seci din si* 54 1) I. Ruinarea materială. care umplea de groază. irodian din casa lui Voet. se părea. 10. Cele mai de nimica zvonuri sau întâmplări. erau sîngurile impulziuni ale acestui soldat aspru şi grosolan. . şi bandele unor fanatici. stătu făţiş de partea lui şi sfătui poporul din Ierusalim să admită liniştit înscrierea. sau vre un copil oare care pă« gân. In capul opo* ziţiei pintre rabini. oprită pentru dânsul. i se părea. Quirinius totuşi. Dar de această părere n'au fost toţi. a fost mare. fireşte spori neliniştea predominantă. le introduceau în templu.

în opera eliberării ţării de vrăşmaşi Lui. că această numărare a poporului. acela ia asupra sa jugul omului" (2 Macab. în ce priveşte ajungerea scopului său. anume „şcoala ziloţilor". dar aşa de măreţ în entuziasmul său. De. că împărăţia lui Dumnezeu poate fi statornicită numai cu sabia. II. afară de Iehova. Ei nu voiau. După mulţi ani Gamaliil a pomenit autorităţilor sine-driulului. Focul şl sabia pustiau ţara. dacă acesta se dovedea că este iudeu. Fiind fanaticii iudaismului. care stătea mai presus de toate închipuirile chibzuinţei sau realizărilor a anumite întreprinderi. se despărţiră de confraţii lor şi întemeiară o nouă şcoală. se declara vrăşmaş al lui Dumnezeu si al lui Israil. aşa că proconsulul Casie Gali. Chiar ' romanii au tras pentru dânşii o lecţie de aducere aminte şi niciodată n'au mai făcut încercări la o nouă înscriere. care»şi manifestau dorinţa de a trăi în pace cu ea1). s'a mărginit la o numărătoare după obiceiul iudeuf şi anume după numărul meilor pascali2). ei răspunseră cu cuvintele patrioţilor de altă dată: „cine ia asupra sa jugul legii. Astfel prezicerea. le împru» mutaseră din cuvintele muribundului Matatia: „Deci. şi toţi ceice au ascultat de dânsul. după părerea lor. cât şi tuturor confraţilor lor. acela nu se mai află deja sub jugul omului. anume în oraşul Gamale se produse o furioasă răscoală şi prin toată ţara a trecut îngerul distrugerei în persoana lui Iuda Galileianu2). de două ori vrednic de pedeapsă. însufleţiţi de duhul aspru al Vechiului Testament. pilda lui a avut o influenţă păgubitoare în cel mai mare grad asupra poporului/ Sub influenţa sa din mi» jlocul poporului apăreau pe nică pe ceas fanatici furioşi şi neîmpăcaţi. care sunt cu deosebire capabile să producă impresiune asupra imaginaţiunii poporului: acesta era un entuziast. că deşi el a suferit o deplină neizbândă. Aceştia erau imitatorii şi reprezentanţii patrioţilor riguroşi ai timpurilor Ma* cabeilor şi însuşi numirea lor. care s'au terminat cu pei» rea poporului. primind acuşiacuşi veştile ce veneau despre vreo nouă vărsare de sânge. a fost ca o nouă generaţiune a eroilor Macabei.. iar cine desbracă de pe sine legea. supuşenia credincioasă către Cezarul era închinare la idoli. Dar răscoala cu toate acestea a fost înăbuşită. ei se conduceau de o singură idee nedespărţită despre lupta cu Roma. şi această deviză nebiruit îngrămădea împrejurul lui tinere» tul ţării. care l=a poruncit lisus Navi contra hananienilor. pe înălţimile dealurilor Nazaretului se putea zilnic vedea fum ridicat dela satele incendiate. decât numai pentru templu. şi a atras.nagogă. cum „în timpul înscrierei a apărut Iuda Galileianul. cu romanii. asemenea numărătorii făcute sub David. V. dar el a perit. 3). care. nu este prie» ten. după sine destul popor-. s'au risipit" (Fapt. nu va rămânea fără împlinire. In fruntea poporului în genere Iuda şi fiii săi. cu un uimitor elan au continuat lucrul tatălui lor. plata de desatine sau vamă celui ce se considera necurat. ce s'au năpustit în moştenirea Lui. Ziloţii socoteau. Casa de dinafară de oraş a saduceului bogat şi hambarele partizanului bogat al Romei pereau pretutindenea in flăcări la prima ciocnire a acestor patrioţi grosolani. ca şi ţinta activităţii lor. erau toţi afară de dânşii şi de partizanii lor. După părerea ziloţilor. copii. silniciile că» rora două veacuri a dus la grozăviile marei răscoale. Grozava istorie a luptei lui totuşi n'a fost uitată de popor. va avea ca urmare a sa secerişul morţii. si Iuda a perit în luptă. se considera şi se proclama jignire a tot ce*i curat şi cel ce le cerea. Ziloţii la fel declarară război atât Romei. dar viteji pânăla disperare. Simon. decât numai zilotul". îşi puneau drept exemplu săvârşirea de către Samuil uciderea lui Agog înain-tea Domnului. care deacum a şi ţinut în manile sale soarta poporului. Menaim şi Eleazar în anii următori. în ţinutul ce chiar nu se presupunea s'a făcut înscrierea. şi în numele lui lehova declarau fără cruţare război nimicitor tuturor păgânilor. nu este impozit. La îndemnul confraţilor lor de a se supune în pace guvernului. şi locuitorii ţării. Deviza sa era „nu este alt stăpân. pentrucă fiii lui Iacov. în curgere de câteva-săptămâni au trecut prin agitaţiuni puternice. chiar sub domnia lui Nerone. asemenea acelui război. tot închinare la idoli a plăti impo» zite guvernului păgân. Pe malurile lacului Genisaretului. râv* niţi pentru lege2) şi să vă daţi viaţa voastră pentru aşezământul părinţilor voştri" 1). Nici unul din ei 55 . Iuda era una din acele persoane. 37). considerându*se ca unelte ale lui Dumnezeu. ca moştenirea lui lehova să se afle în manile unor oare care stăpânitori.

în vederea cărora poporul continuă să creadă şi după sfârşitul lor tragic. 31). UI. Veniturile acestei clase de oameni se da ca exemplu a toată necurăţenia. şi cătră sfârşitul anului dările şi impozitele pe pământ au fost impuse după sistema romanăl). luând în arendă impozitele uricioase. sau au căzut în luptă contra romanilor sau de mâna proprie. ziceau ei. atât de uricioasă. impozitele pe case şi pe pieţe era cu deosebire urâte po* porului. 38 . cu toate acesta întâmpină o ferbinte simpatie în ini* mile tuturor iudeilor. Numai lepădăturile poporului puteau păşi la o slujbă. în calitate de strângători ai lor sau în calitate de vameşi. Când a fost perdută de ei toată Iudeea. deşi "dedinafară înăbuşită. aşa că romanilor le rămase să triumfe numai asupra cenuşei şi trupurilor. ci despre aceea. Deşi Irod se considera cel mai bogat rege al răsăritului. aşa toţi repre* zentanţii săi cei din urmă continuau să se lupte contra lor. a dispărut chiar aroma şi gustul fructelor". Alungaţi din societate. dacă trebue a plăti romanilor dare. De aceea necontenit trece din gură în gură întrebarea. poporului său o comanda nepotul lui Iuda şi cu mândrie declară tovarăşilor săi. Flavie are dreptate. 12. cu acest prilej n'a fost făcută nici o uşurare faţă de impozitele împovărătoare de până atuncea. care în asemenea împrejurări întrau în slujbă în compania publicanilor. După cum grecii puneau pe strângătorii de dări pe aceeaşi scândură cu sicofanţii (cu oamenii josnici şi netrebnici sau . Aşi răzbuna pentru ura arătată lor. Ura şi dispreţul înverşunat faţă de ei nu cunoştea margini. recolta câmpului s'a micşorat"1). aşa că I. aşa şi iudeii. infect prin răspiraţia a fiului pierdut al casei lui Israil. şl el anume. vorbind de dânşii. A schimba moneta pentru dânşii sau a primi milostenie dela ei în* semna a jigni toată casa. văzind în fie* care monetă din banii lor izvorul ispitei religioase şi jignire. Rabinii continuară să propoveduiască. 56 . ca să nu cadă de vii în manile vrăşmaşilor. Fariseii cu groază evlavioasă se dădeau la o parte. desfrânaţii. că deşi răscoala n'a durat mai mult de două luni. ura şi dispreţul poporului contra acelora din compatrioţii lor. Pentru duşmănia şi ura ce li se arăta. când desatinile au încetat a se plăti regulat. care până atuncea se plătea templului. Zeciuiala romană s'a reflectat păgubitor asupra acelei dări. 8). o atribuiau mâniei Celui Atotputernic contra acestor lucruri. păgânii. Reacţiunea contra acestei impuneri păgâne. Tabloul trimis era separat pentru fiecare impozit. Ei. şi orce nenorocire reală sau închipuită. spuneau ei. alcătuia mai puţin de a 12*^ parte a sumelor. Galileea şi Iudeea niciodată n'au manifestat idealismul lor măreţ mai uU mitor. Sub raport financiar rezultatul totuşi a fost mult mai inferior decât acela. că ţara sfântă a fost profanată prin impozite plătite împăratului pă« gân.nu a murit liniştit în pat. ucigaşii şi hoţii 2). nu despre'aceea. pe faţă ei nu adesa se şi gândeau să o facă prin aceea. Cea mai ruşinoasă smulgere în vămi şi cea mai împietrită incon* ştienţă în adunarea de impozite în plus sau amăgitoare devenise fenomene zilnice. Mărturia vameşului nu se primea la judecătoriile iu* daice. din care. aşa că August după întărirea lui să o poată propune pentru arendarea publi* cânilor. ei plă* teau cu duşmănie şi ură societăţii (Luca. care se găseau în fortăreaţă împresurată împreună cu dânsul. XII.cu făţarnicii). pe care«l aşteptau romanii. dacă e permis în genere după lege să se plătească1). Intre acestea Quirinius întru câtva şi*a ajuns planul. Ne putem închipui în vederea tuturor acestora. care se primeau din Egipt. dar ea a aprins spiri* tul grozav al distrugerii. când spune. această din urmă întări tură a. aşa că după asta se cerea o deosebită curăţare3). de cât în persoana unor astfel de conducători. afară de fortăreaţa Masada. şi de aceasta erau indignaţi cu deosebire ra» binii. calculul tuturor su* melor impozitelor prezentat de Quirinius împăratului. ca să smulgă cât mai mult venit dela dânşii. Era oprit a şedea la masă cu vameşul sau a mânca pâne la dânsul. XIX. şi în fine a dat foc şi înseşi fortăreţei. Lepădăturile şi drojdiile societăţii singurile care puteau justifica slava acestei clase de oameni şi puteau să trăiască în desmăţul urât şi în imoralitate (Mat. „Din acel timp. a distrus templul şi a risipit pe Israil în tot pământul. ca să nu respire nici chiar aerul. când a fost călcată curăţenia pământului. şi toţi îi evitau cu mare grijă. XXI. Măreaţa sacrificare de sine al lui Iuda a devenit nemuritoare pildă şi a neliniştit Roma în curgere de 70 de ani. îi pu* neau la o laltă cu păcătoşii. când deja era pierdută orce nădejde de izbândă a causei cu învoirea obştească au ucis 900 de oameni. care s'a vândut la o ocupaţie aşa de ruşinoasă. XI. cauzată de stihii. „Din acel timp. că precum anume neamul sau cel dintâi s'a sculat contra păgânilor. vameşii locali deveneau tot mai mult paria lumei iudaice. care a făcut din Palestina o pustietate.

„Cel ce e sub lege". fiul lui Sit. Referindu*se către dânşii ca şi către nişte clienţi ai lui Cezar. şi încă şi mai puţin putea suferi vizita din partea strângătorilor de dări. şi rabinii în general. cum era sistema romană. XXII. după sfatul lui Mecenat. însuşite de acest par* tid x). anume pe arhiereul Ioazar Acest năimit. Marc. cum o în»-ţelegeau ei1). Războiul devenise aproape o stare cronică a lucrurilor. Relativ de dânsa. De remarcat e afară de asta. acusi-acusi se ridicau discuţiuni. iar după alipirea Iudeei la Roma. Ce se atinge de chestiunile religioase arzătoare. şi îngădui trimiterea de bani la templul din Ierusalim din toate părţile imperiului. nu=I aduse nici un fel de jertfă. că ea aparţinea partidului saduceilor. Scriptură. III. „a adus statul la peire cu devota» mentul său fanatic faţă de părerile furioase. dar în acelaşi timp el asemenea lui Cezar şi lui Cicerone. în adevăr. El susţinea religia romană. 39). decât aceea. a fost lipsit de cinul său de acelaşi stăpânitor. drepturile lor sau prosperitatea lor. atunci e uşor de închipuit acea primejdie. Fapt. apropiindu*se de vrâsta bărbatului desăvârşit. care făcuse atâta pentru realizarea înscrierii şi care în genere perduse orce respect al -poporului. înainte de a părăsi Ierusalimul. Ziloţii se întăriau mereu în ţară. că alcătuiau un mare cartier în capitală pe depărtatul mal al râului. el se raportă cu mare atenţiune către iudeii din Roma. şi lor le aparţinea deasemenea şi tânărul Savlu (Mat. care ameninţa pe fiecare în văile depărtate şi pustii peste Hebron. pe tânărul Caius Cezar. El recunoscuse formal sfatul iudeu din Alexandria. Au* gust îşi luă ca regulă mai curând să cruţe decât să ruineze pro* vinciile. îmbătrânit în tradiţiile sale de veacuri.In asemena raporturi între cârmuitori şi cârmuiţi a şi crescut lisus. Acestor din urmă începu să li se reproşeze şi aceea că ei în cărţile de despărţenie puneau numele împăratului alătu» rea cu numele lui Moise. 3).). 4. câte se atingeau de religia lor. care cereau încordare şi care acum erau impuse lui. X. apoi el. care a admis numele lui faraon alăturea cu numele lui Iehova (Eş. Primii şapte ani după alăturarea Palestinei la Siria. dacă nu în câmp deschis. şi această politică a sa el a obţinut=o prin deasa schimbare a procuratorilor. Flavie. se jăluia I. Din contra. cedând dorinţei lui Irod. cu toate acestea au fost încă comparativ timp liniştit pentru iudei3). că ea şi=a primit vrednicia aceea dela romani. El chiar lăudă pe strănepotul său. aducând jertfă. pre* cum şi aceea. învăţau ziloţii. unealta tiraniei sale. Afară de asta. In fruntea acestor furioşi patrioţi rămasără fiii că-' zutului Iuda. Quirinius a făcut o concesie poporului. erau distructive pentru orice guvern.cincizeci de ani. cu mici întreruperi. Principiile"acestui partid. „acela e liber de orice autoritate alta". ura sa. deja împrejurarea aceea. dacă aceasta ar promite să servească opera libertăţii. Dacă călătorul era ameninţat de tâlhari între Ierihon şi Ie* rusalim (Luca. dar în acelaşi timp proteja şi credinţa naţională a fiecărei ţări. unde ei din timpul expediţiilor lui Pompei şi Gabinie6) se îmul* ţiseră până întru atâta. Sub steagul lor se îngrămădeau tot cu mai multă plăcere oamenii cei mar nobili. El perso* nai dispreţuia religiile străine şi chiar în timpul vizitei sale la Ie* rusalim4) (cam pela anul 20 a Hr. nici o singură parte a Palestinii n'a fost încă . care se afla direct sub stăpânirea ro* mană. Ziloţii nu voiau să sufere nici chiar acele mici cedări Romei. V. X. care până atunci se îngăduiau de farisei. această chestiune o fă* cuse obiectul permanent de discuţie în şcolile lor. dinafară sub protecţiunea sa. că din timpul înscrierii romane. porunci să aducă pentru totdeauna ca jertfă zilnică un bou şi doi mei pe 57 . Dar deşi această casă arhierească s'a-folosit astfel de înalte vrednicii. el lucra cu o remarcabilă bună voinţă şi pricepere în toate. el luă pe iudeii. se ţinea de calea mijlocie de aur. deşi întrebă cu interes despre Dumnezeul iudeu. deşi se folosise de serviciile lui şi cinul de arhiereu a fost dat lui Hanan. stârnite în urma descompunerei păgânismului şi răspândirei reli* giunilor orientale în imperiu. nu voi nicidecum să aducă vreo jignire religiunei iudaice. mai ales sub o sistemă aşa de netreb* nică. apoi în neconte» nite reacţiuni peste toată ţara. Ei dădeau vot să recunoască numai pe Iehova în calitate de Rege al lui Israil şi să nu cedeze nici în faţa morţii. Chiar blânda şcoală a lui Hilel justifica întrebuinţarea a orice fel de mijloace în scopul de a evita jafurile „vameşilor". cum făcuse aceasta mai înainte Cezar. neaducând jertfă . cum se poate judeca după aceea. şi disputa a fost terminată numai prin amintirea de către adepţii lui Hilel către protivnicii lor. în neamul căruia a şi rămas. pentrucă acela a tre* cut prin Ierusalim 5) asemenea unui roman. nici dela uciderea celor mai de aproape rude ale lor.mai puţin fără primejdie. răsăritul nu putea suporta ordinile sis* tematece ale apusului. mai bine de. care hotărât îl dis* preţuia. „Tineretul nostru". că din numărul lor era şi unul din apostoli. 18. îl lipsau acum de orce însămnătate în destinele poporului. Rândurile lor se populau mai ales cu tineri. 1). că ase» menea ordine a fost sfinţită de înseşi sf. Doi din fiii lui în urmă au fost răstigniţi pentru o răscoală2).

în persoana lui Valerie Grat. După aceea arhieria pentru un an se oferi fiului lui Hanan. Cnei Pizan. Dar cu toată dorinţa lui August de a respecta particularită» ţile naţionale si confesionale ale iudeilor. lăsând pe preoţi să -curăţe templu şi blestămând pe răutăcioşii şi viclenii samarineni. împreună cu dânsul a fost trimis în calitate de proconsul al Siriei.de a scurta lungile ceasuri. cu atât mai mult. se ruga să»i fie uşurate. aşa că arhiereul Hanan a trebuit să îndepărteze astfel din sanctuarul profanat pe închinători. de libertatea po» litică pe care o obţinuse aşa de multă vreme. care încă nu căzuse în mizantropia dispreţuitoare. că Iudeea. care curând îl împinse în certuri personale. s'a observat. că nu au fost supuşi pentru asta la nici o pedeapsă. Cu scopul liniştirii. Asemenea schimbări aşa de dese şi de nenorocite însfârşit. la început prin mijlocirea iudaismului. trimise în Palestina un nou procu« rator. sora lui Irod. nepotul împăratului. Sub seu» tul întunerecului intrară în templu şi prin curţile lui aruncară oase omeneşti. Simon e cunoscut în cronicile rabinice prin o nenorocire. pe care el nici măcar nu l*a avut în vedere. Membrii sfatului lor se bucurau. Eleazar. Sub dânsul lucrurile au mers din rău în mai rău. decât cu amărăciune să se împrăştie pe la casele lor. care. Porţile templului. In scopul. ei nu se mai aflau deja mai mult în atârnare de Ie» rusalim. în ajunul răscoalei din pricina împi* larii strângătorilor de dări.în calitate de succesor al său la arhierie a fost făcut un oare care Ismail. şi nişte samarineni ştiind aceasta şi înainte. care la rândul său ocupă arhie* ria numai timp de un an. care sosise dimineaţa la porţile templului. încât poporul continuă să con* sidere arhiereu adevărat pe Hanan. Sub Caponie. spre amărăciunea sa acest păgân în cuvântarea sa aprinsă scăpă pe haina arhiereului un strop de scuipat şi prin asta l*a făcut necurat. se pare. încât la Roma. el se ocupa cu convorbirile cu un principe arab. iar nu pe succesorii săi. se pare. exceptând aceea. după obiceiu. După vicleanul Hanan. duşmanul lui de moarte. primul procurator după de» punerea lui Arhelae 1). că ei în noaptea spre Paşti profanară templul din Ierusalim. ba deasemenea şi unui partid saducheu nu tocmai mare. prin care s'a distins el în anii de mai târziu ai vieţii sale. nu găsi nici o eşire dintr'o 58 . a fost trimis în răsărit Germanic. Samarinenii. Asemenea politică n'a rămas fără urmări prielnice. fu trimisă o deputăţie deosebită cu rugămintea pentru oare care uşurare a sărăcimii. La jalba iudeilor procuratorul se mărgini numai să le declare. unul din oamenii cei mai nobili ai timpului său. om ca* pabil şi prudent. şi că în timpul celui dintâiu muri Salomia. şi apoi cu ajutorul creştinismului. continuă în această demnitate timp de unsprezece ani2). ca ei s㻺i păzască cu îngrijire lăcaşul lor sfânt2). Despre următorii doi procuratori. pătrunseră pe furiş în Ierusalim. toată Siria se afla. folosindu»se de un prilej. ei cu toate acestea se aflau în stare de agitaţie cronică. acest pioner a unei credinţe nouă şi superioară. dar astfel de înjosiri aduse înalţilor demnitari ai iu* daismului prin necesitate a trebuit să aţiţe peste măsură pe iudei. Peptru enormele mulţimi de închinători nu rămăsese nimic altă ceva de făcut. Dar acest popor uşuratec n'a putut să se folosască cum trebue de libertatea pusă la îndămâna lui. succesorii lui Caponie se ştie tare puţin. ginerele lui Hanan. după suirea sa pe tron. stoarsă de impozitele romane. din cauza neiubirii sale de schimbări. . dar. dar sigură a apusului. iar în timpul celui de al doilea muri însuşi August1). erau deschise la mezul nopţii spre sărbătoare. August a devenit cunoscut în Roma în calitate de protector al iudeilor. încă şi mai îndrăsneţ îşi ridicară capul. devenit în urmă judecătorul nedrept al lui Hristos. detrona pe Ha* nan şi pe rând dădu arhieria la diferiţi membrii ai casei lui. aşa că la îndeplinirea slujbei din ziua a doua locul său a trebuit să fie ocupat de fratele său3). înjosiră arhieria până întru atâta în ochii tuturor. Această toleranţă reli* gioasă între altele exercită o importantă contribuire mai ales unui scop. Marcu Ambivie şi Anie Ruf. ih anul 17. trimiţând daruri sub formă de vase preţioase de tur» nare la templu. în curgerea cărora nu=i era îngăduit să doarmă. dela care a trecut la Simon. iar acesta la rândul său trebui să o cedeze succesorului său Caiafa.agitaţiilor. Ea»i asigură cucerirea înceată. care l=a ajuns în noaptea dinaintea marei zile a milostivirei. din nenorocire. Intre acestea sarcina impozitelor deveni aşa de insuportabilă. dar. care rivaliza cu dânsa.contul său propriu şi împreună cu împărăteasa . noul îm* parat. şi în provincii chiar şi între înseşi iudeii a început a se considera drept protector mărinimos al religiei lor. Tiberie. care aproape a dus la război între dânşii'). La aceste schimbări în lăzile sale fără îndoială au căzut mari sume. că aceşti din urmă. Din timpul izgonirii lui Arhelae. căruia iudaismul îi'pregătise calea. Tiberie. Livia şi alţi membrii ai casei sale. Şi în adevăr. In timpul procuraturei sale el de cinci ori schimbă arhiereul.

el încurând a devenit omul. Pilat însă. apoi aceasta n'ar fi fost o mare pagubă. au preferat mai curând să moară ca mucenici. şi un roi întreg de muşte şedeau pe trupul lui plin de sânge. „Fiecare funcţiune. evident. neştiind când are să o predea. în care locuia Pilat. şi o mulţime de cetăţeni plecară la Pilat în Cezareea să4 roage pentru îndepărtarea steagurilor din oraşul sfânt. era gata să le alunge. nu fără puţină spaimă s'a primit acolo în anul 26. Intre acestea spaţiul ce înconjura arena îl ocupă el cu detaşamentul de soldaţi. socotind că însuşi acel soldat e prea slab. decât să=şi calce legea lor '). Vânzător. Totuşi poporul continuă să=şi manifeste cererea. dar cumpăna înclină către partidul cel mai cumpătat. ca să lege ranele vre unuia din po* poarele supuse lui. îi zise el. Unul din tovarăşii săi. i'Dar el nu avuse în vedere puterea fanatismului şi perzistenţa poporului. primirea Io» viturii săbiei. şi încă şi mai puţin ranele iudeilor urâţi de dânsul. crud chiar pânăla desfătarea de sânge. In timpul uneia din expediţiile mele. de oare ce iudeii nu puteau suferi. uriciosul favorit al lui Tiberie. cum să îndepărteze aceste lucruri de sminteală şi de eliberare. şi Ierusa a doua zi. vestea. Dacă ei ar fi perit acolo din pricina climatului. Suetoniu istori* seşte. că Valerie Grat insfârşit a fost reche* mat din funcţie şi în locul lui a fost numit Pilat din Pont2). şi când iudeii au început să ridice iarăşi strigătele lor răsvrătitoare. Dar Iosif Flavie se mândreşte cu aceea. In curgere de cinci zile şi cinci nopţi el a asediat palatul lui Irod. au fost trimişi pe corăbii în insula Sardinia pentru stârpirea bandelor de hoţi. ce zăcea în drum. când Seian se afla în culmea influ* enţei sale la curte. In Ierusalim începu curând să curgă gloate enorme de popor din toate ţările.-eu din întâmplare am dat peste un soldat rănit. se referea către supuşii săi fără nicio milă şi era cu totul departe de gândul de a se asă* măna bunului samarinean. Pilat însfârşit învită să se adune în ziua a şaptea la circ. cari au fost enumeraţi în legiuni. Pe de altă parte. nu* mele căruia a devenit cu deosebire uricios şi nesigur în Iudeea. cum făceau la început 5 iar dacă le alungi. clien* tul uriciosului curtezan. zice Tacit. Dar Pilat nu voi nici să audă nimica. şi se referi către această cerere ca la o ofensă adusă împăratului. cât mai poate încă. a văzut cum simbolurile idolatre atârnau mândru chiar în faţa templului. ca să facă aceasta. si dacă funcţionarul se fo* loseşte de funcţiune numai în curgere de timp scurt. din care consta aceste semne. vei goni aceste muşte. Prin oraş se răspândi o ne mai pomenită agitaţie. Clientul a fost în totul vrednic de patro* nul său. că Tiberie i*a silit chiar să=şi ardă vestmintele şi lucrurile lor sacre5). tu mai degrabă îmi vei pricinui vătămare decât uşurare. şi rabinii împreună cu poporul alcătuiră sfat cu privire la aceea. Hotărându=se să o termene cu acest lucru. dacă el ocupă funcţia un timp îndelungat. In anul 193) el izgoni pe iudei din Roma. trezeşte lăcomie. „Patru mii de libertini molipsiţi de această superstiţie. că aceia din iudei. neavând nici un fel de principii sau conştiinţă şi în acelaşi timp nehotărât în momentele critice. Acestea s'au săturat deja şi nu mă mai muşcă. atunci fireşte el va fi prădalnic şi va jăfui pe supuşii săi până în ultimul grad. Garnizoana turnului Antonia până atuncea totdeauna lăsa steagurile sale militare în camera lor principală din Cezareâ. ordonă armatei să între cu săbiile goale. Către populaţiunea Ierusalimului el se referea în chipul cel mai viclean. Celor* lalţi li s*a poruncit să părăsască Italia. poporul 59 . atunci în locul lor vor veni altele flămânde şi vor suge din mine ultima picătură de sânge" 2). dar rănitul îl rugă să=l lase mai bine în pace: dacă tu. şi pilda lui influenţă molipsitor asupra cârmuitorilor Pa* îestinei. Fără îndoială. spre groaza lui. refuzând să le facă vreo cedare. de milă. Oamenii cei mai aprinşi îndemnau să se recurgă la forţă. el. Păgânul fără inimă în purpură imperială. evident. adăogi el ca lămurire acelor spuse. dacă ei pânăla o anumită zi nu se leapădă de obiceiurile lor necurate"4). decât într'o prelungire a duratei cârmuirei procuratorilor. necontenit făcând să răsune văzduhul cu acelaşi strigăt pentru îndepărtarea emblemelor. atunci el însuşi va obosi jăfuind şi va deveni cumpănit de îndată ce va socoti suficiente cele adunate pentru sine. lacom.asemenea stare de lucruri. la prima schimbare a garnizoanei porunci noului detaşament să între în oraş noaptea cu emblemele jignitoare pe steagurile lor. In Iudeea aceste măsuri au fost atribuite influenţei lui Seian. zicea el de obiceiu. Chiar în Roma el se raporta către dânşii cu o cruzime extremă. Descoperindu=>şi piepturile şi plecându=se ca pentru . ca cetatea sfântă să fie profanată prin prezenţa vulturilor şi bustului împăratului. fiind capabili de a purta arme.

în care se însemna numele său. auzind de jalba presupusă către Tiberie. Strigătul stârnitor. şi Pilat luă asupra sa osteneala să facă o nouă conductă frumoasă. ruinarea de către dânsul a familii întregi şi toate lucrurile ruşinoase. In mulţimea poporului el răspândi un însem» hăt număr de ostaşi de ai săi. şi a tuturor cruzimilor lui de tot felul". Conducta de apă. necondamnate de tribunal. Probabil cam pe acea vreme. când lucrările la conductă erau înaintate.sfâmi O) straşnică turburare. Trecând puţină vreme.ne. strigau ei când el. Pilat iară ajunse în ciocnire cu po» porul la realizarea unui lucru. neadmiţând nici un refuz. temându-se de mânia împăratului. XIII. Deacum cererile zgomotoase ale mulţimii aproape totdeauna au fost încununate cu izbândă. ce se consacrau împăratului de alţi demnitari. Nu apucă să se răspândească bine ves-tea despre această intenţie a lui. „condamnările lui pentru bani. se speria. declarară. „a stârni războiu şi turburare. care incontestabil avea extremă importanţă pentru Ierusalim şi pentru care el primise deja învoirea autorităţii iudaice. ca să repete obişnuitul protest. Autoritatea lui Pilat asupra poporului a fost astfel înfrântă. atunci arată . • Antipa. care nenorocire rabinii o atribuiră mâniei lui Dumnezeu pentru întrebuinţarea tezaurului templului la treburi civile (Luca. evident. unde locuianejlj scuturi de aur cu inscripţii. Furios pentru [înfrângerea sa. cum socotea el. decretul s~au o nouă prescripţie. care trebuia să dea o cantitate îmbelşugată de apă pentru templu şi cetăţeni.causa poporului. Dar Pilat n'a învăţat nimica nici chiar din această lecţiune crudă pen* ru dânsul. lungă de 37 chilometrii2). uitând. Irod Vaetui. Voinţa lui Tiberie constă în . în cazul când ar ordona un măcel. şi mii de oameni se-îndreptară spre palat. Bazându*se pe aceastax Pilat expuse pe palat deasupra muntelui Sion. Iudeii se mângâiară. şi a trebuit să propună ca lucrul să rămână la hotă» rârea împăratului. că banii aceştia erau corhana". dar. turnul ce se afla acolo a căzut şi a ucis opt* sprezece oameni. după aceasta nu mai întâmpină nici o pedecă pentru terminarea ei. care să glăsuiască altmintrelea. şi în ceasurile cele de pe urmă ale vieţii lui Hristos. şi^Fa^ zail. a trebuit să cedeze şi steagurile au fost îndepărtate din ilerusalim. va fi în stare să o ducă la îndeplinire. Pilat. aproape pânăla scăldătoarea Siluam. Pilat. împăratului nu»i fac cinste jignirile aduse legii". şi imediat la sărbătoarea urmă» toare pe uliţile oraşului răsunară strigătele furioase. că este gata mai degrabă să*şi dea viaţa. de oare ce se temea. Dar procuratorul de data asta se'pregăti din vreme pentru împotrivire. că asemenea simboluri sunt egal în j. ca să cedeze. în decursul timpului se defectase. Iudeii l-au biruit prin perzistenţa lor neînduplecată. 6i 60 . a devenit deacum pentru dânşii mijlo» cui cel mai de nădejde. Din acest timp ei au ştiut cum să obţină cedare dela dânsul.^pgo^ priu şi numele împăratului Tiberie. şi deasemenea sunt încă şi mai puţin îngăduUeLdecâtţ emblemele de pe steaguri. dar de oare ce Irod Antipa se bucura de bunăvoinţa lui Tiberie şi susţinea cu plăcere. Dar aceasta iarăşi . că împăratul a fost serios mâniat pentru pehlivănia proastă a lui Pilat. care a fost încununat cu sucees în. iar dacă nu. că templul e ameninţat să fie jefuit. aceea. decât să se despartă de legea sa. nimic nu împedeca a expune în Ierusalim scuturi consacrate de felul acelora.Cezareea.mândgUj îi conciă. că legea lor nu îngăduia să expună chipuri. ca deputăţia la Roma să nu des» copere toate nelegiuirile lui.răcnea. nenumăratele torturi de persoane săvârşite din porunca lui. săvârşire de dânsul. că în acest scop era cu putinţă în parte să se folosască şi de banii din tezaurul templului. care. apoi procuratorul încă odată suferi înfrângerea. jafu» rile lui. cap cu cei patru fii ai lui Irod: Filip. el se hotărî să=şi răz* bune pentru ea prin o nouă uneltire. apoi procuratorul socotea. aruncându=i în mare groază. La cea mai apropiată sărbătoare -iuGej^rjto. ca legile noastre să se respecte.nţelesgjer^ fenicilor. De oare ce conducta aceasta era folositoare şi pentru templu. spre marele re* gret. ca noi să trimitem cu acest prilej o deputăţie la dânsul" *). 4). Porunca lui Tiberie se dovedi direct contra lui si eh contrar voinţei sale a trebuit să ri* dice scuturile şi să le atârne" în templul lui August în Cezareea. cum aceasta s'a dovedit. „încetează". cum mărturiseşte Filon. îmbrăcaţi în haine iudaice si cum răsună strigătul răsvrătitor. aşa că mulţi rămaseră pe loc greu răniţi. adecă consacraţi lui Dumnezeu. Conducta întreprinsă de Pilat. Rabinii afirmase. Totuşi el găsi prea din cale afară. care aproviziona oraşul şi templul cu apă. soldaţii se aruncară asupra celor ce strigau cu ciomege şi=i risipi repede.

Lui Antipa.nefiind în stare să învingă în sine sentimen» tele contra lui Arhelae şi Filip. care era cu miilt mai mare decât ei. Antipa a rămas în şcoală la Roma şi după ce Arhelae şi Filip au fost chemaţi în Iudeea. Antipa primi numele său în cinstea strămoşului său după tată. i<a fost de folos. Dar chiar înaintea morţii el totuşi se răzgândi şi alcătui al treilea testament. încât ei aproape se temeau să nu<i ajungă soarta celor doi fii a Mariamnei. Fiind deja băiat de treisprezece ani el. se pare. adecă moştenitori pe câte o a patra parte din pose* siunele tatălui. După moartea lui Irod. altmintrelea unui om aşa de pătrunzător. de oare ce caracterul său. încheiat după tortu* rărea lui Antipatru. Dar în acelaşi timp nu era nicidecum străin de anumite talente. şi acum se folosi de orce prilej ca să»i ele* vetească înaintea tatălui. îi evita pe amândoi. asa că el a fost frate adevărat a lui Arhelae. care evită intrigile lui Antipatru. şi anume pe un băiat cu numele Manaim sau Manail (Fapt. pentru că Irod în al doilea testament al său. Mama lui a fost samarineanca Maltasa. care era cu un an mai mare decât dânsul. In Roma. . asa că poate deaceea ei. după o ciudată coincidenţă. în anul 5 a. In oraşul imperial deja mai înainte trăise geniul cel rău al neamului lor. peirea acestui din urmă. XIII. şi el izbuti să înrăiască până întru atâta pe tatăl contra lor. au fost chemaţi în Iudeea. unde ei toţi au fost încredinţaţi îngrijirii unui educator particular. 1). anume fratele lor co» lateral Antipatru. cum în 61 . în care rege fu designat Arhelae. care în urmă a devenit învăţător creştin în Antiohia. iar Antipa şi Filip fură desig* naţi tetrarhi. niciodată nu i*ar fi venit în minte să*l facă pe dânsul singur suc« cesor al său.pe fiul său cel mai mic Antipa. Şi pe de altă parte. Galileea ajunse partea fiului său Irod Antipa. IROD ANTIPA SI PROVINCEA NATALĂ A LUl'lISUS HRISTOS. ca Irod.CAPITOLUL IX. împărţite între dânşii. aşa cum fratele său colateral Antipatru primise numele în cinstea unchiului său. care au perit în urma tot a unor asemenea intrigi. viaţa ur* mătoare a căruia se aranja cu totul altmintrelea. el niciodată n'ar fi fost susţinut. împreună cu Arhelae şi cu fratele său colateral Filip. i se întâmplă să aibă de prieten al său şi de coleg un om. Acesta totdeauna a urât pe Arhelae şi Filip. a fost trimis pentru educaţie la Roma. liniştit şi iubitor de pace întru o mă» sură oare care l*a ferit de clevetirile lui Antipatru şi de neîncre* derea tatălui. Hr. şi de succe* sor al său designa. care a cârmurUo aproape în tot cursul vieţii pământeşti a Mântuitorului şi timp de şase ani după moartea Lui i). ca concu* renţi ai lui la tron. Dar aceasta spori încă şi mai mult ura faţă de ei a lui Antipatru.

dar distruse de romani în timpul luptelor asmonee. Hr. aproape de înseşi hotarele lui Antipa. cunoscute sub denumirea -de Decapolia. situat cale de două ceasuri spre nord vest de Nazaret. arătă că pelângă liniştea externă a caracterului său. pe care Salomia. anume în localitatea din răsăritul mărei Moarte. a sfetnicilor tatălui său. vulcanice şi prin piscurile acestei localităţi. ca unui ce se afla departe. după stăruinţe de mulţi ani. că între zidurile acestui castel va trebui să se păteze cu cea mai greţoasă crimă. căruia i se poruncise să înăbuşe răscoala lui Iuda Galilianu. Cu ajutorul nenumăratelor manifestări de servilism şi de ascultător . şi pe ele le separa cu totul între dânsele provincea oraşelor libere. el întări castelul Maher cu ziduri înalte şi cu turnuri. el se apropia de dânsul. pentru că ea făcuse templului daruri în vase de aur şi alte lucruri preţioase. Bar vându locuitorii în robie. că acum el era singurul Irod. dar el însuşi tinzind să ajungă la re= alizarea planului şi a dreptului său. el construi încă un oraş nou. Sub conducerea înţeleaptă. de oarece el nu izbutise în niciuna din încercările făcute de dânsul de a întră în raporturi mai strânse cu împăratul. şi îndeosebi Galileea. şi*şi ajunse scopul numai prin extrem de înjositoare tâ« rare înaintea împăratului. şi Fizanlida şi Arhelaida în Valea Iordanului. o făcuse moştenitoarea sa şi vecina lui. In primii ani ai domniei lui sub August2). că el asigură "regatul său şi în punctele lui cele mai slabe. Salomeea şi sfetnicii lui Irod ridicând pe Antipa. totuşi era totodată om foarte ambiţios. aşa că lui prin necesitate i se ivi dorinţa de a se afla în raporturi bune cu dân» sa'). întâmplată cam pe la anul 10-13 d. pe ţărmurii Geni* saretului. şi Antipa se puteaf mândri. In expresiunea recunoştinţei sale Antipa. atuncea el avea aproape 17 ani de la naştere. construind sub apărarea lui o deosebită reşedinţă pentru sine. în pretenţiile sale la coroană cu preferinţă înaintea lui Arhelae. Hr. întimpină în persoana lui Antipa un puternic adversar. negreşit. Pereea se atingea de pro* vincia Navatiană şi era accesibilă incursiunilor' prădalnice ale arabilor. Ele amândouă. După isgonirea lui Arhelae el se încercă să se folosască de moştenirea lui şi să primească în genere toate poesiunile tatălui său: cum se statornicise aceasta după cel de al doilea testament al lui Irod.mişcărei sale revoluţionare. Provinciile lui erau risipite. când a restaurat oraşul întărind astfel graniţa sa din sud*vest. Antipa îşi întoarse atenţiunea asupra laturii opuse. şi. înainte de moartea sa. Antipa mai întâiu de toate îşi întoarse atenţiunea la cr* ganizarea regatului său. cafe făcuse Sep* forisul principala fortăreaţă a. August alipi Iudeea la Siria. anume cu torturarea celui mai mare şi mai sfânt proroc. pentru că Galileea se afla la norcUvest. negreşit. căruia îi dete numele Livia. Irinei şi Ptolomei. păşea ca acuzatorul principal a fratelui său căzut. ca de cel mai probabil vrăşmaş al său. Temându*se de prinţul arab vecin Areta. acum au fost făcute aproape inacce* sibile. 62 . aşa că Antipa a trebuit să atragă o nouă populaţie. să'dobândească o mare bunvoinţă din partea împăratului3). şi l*a făcut capitala sa. după toată probabilitatea tindeau spre atingerea esclu* siv numai a scopurilor lor. Zdrobind banda lui în peşterile stâncoase dela Arbela. construite la început de Alexandru Ianeu. Afară de asta Livia în acest timp se bucura de bunăvoinţa iudeilor. din care cauză deacum pu» tea esclusiv să capete acest nume. iar Pereea enumerată la dânsa la sud=estul ţării. evident. Fortificaţiile. Oraşul acesta înainte de. cu ţinutul dinpre* jurul lui din şesul Filistenilor. Livia a mai dobândit afară de aceasta încă oraşul Iamnia. unde. Afară de aceasta Antipa nu se bizuia numai pe singură tăria zidurilor. Antipa în chip chibzuit se ţinu de o politică modestă.. şi împreună cu aceasta prin împodobirea regatului său şi prin întărirea contra atacurilor siro* feniciene si chiar romane. el reuşi însfârşit. care suferise tare mult dela romani şi arabi în timpul războiului dintre ei. cum şi făcuse el pe monetele sale. şi deasemenea la consolida*-rea tronului după sine. In sudul Galileei el reînoi şi întări puter* nic oraşul Sepforis. că ocupau al doilea loc în moştenirea tatălui. rezervând lui Antipa să se mângâe numai cu acea idee. anume la capătul de sud al Mărei Moarte. parte prin denunţurile şi spionajul asupra proconsulilor. Pintre stâncile prăpăstioase. Când el păşi la cârmuirea Galileei. In scopul de a linguşi pe împărăteasa*mamă Livia. Dela Salomia. ceea ce aşa de mult plăcea bănuitorului şi despoticului împărat.realitate_ a fost asta înaintea lui August din partea Salo* miei si de toată casa. Dar ne dând nici o atenţiune acestor pretenţiuni. Lui. căruia oraşul Sepforis. si deasemenea si de cei mai cunoscuţi re* prezentanţi ai lui Irod şi a guvernului său. se considerau atât de bo* gate. Acest din urmă urât aproape de toţi. căsătorin* du*se cu fiica lui. în anul 4 a. Raporturile sale cu Tiberie au fost mai satisfăcătoare.aceea fusese luat şi ars până în temelie de fiul proconsulului Bar. printre dealurile Gali* leei. nu*i putu veni în minte.devotament manifestate.

să le dea anumite privilegii. Cu Galileea stă în legătură cel mai mare interes. aşa că şi în anii următori vizitarea ei. era împodobite cu co* lonade greceşti şi cu statui de marmoră. Cu deosebire o mare turburare produse în rabini grădina. pentru că nici un iudeu serios nu voia să se aşeze de bună voe în oraşul. şi pentru garnizonă a fost construită b fortăreaţă. Când palatul şi castelul a fost expus atacului poporului. şi*şi aranja luxos palatul său. isbutise să nuei mai placă drept capitală. Dar ce era şi mai rău decât toate. Zidirea ei a fost obiectul permanent al converzaţiilor şi curiozităţii prin oraşele înconjurătoare. iar oraşul însuşi se afla numai la 25 chilo* metri dela Nazaret. şi chiar în popor circulau istorioare că s'au aurit plafoanele. Cu toată această pasiune pentru luxul roman. lustrele de bronz de corint. care au semnalat periodul de maturitate deplină a lui Hristos. noua capitală a fost numită Tiberiada. Oraşul. în vedere că ea a alcătuit provincia principală a slujirii Iui Hristos. aproape de izvoarele calde ale Emausului. la începutul ultimului război iudaic. negreşit. după pararea rabinilor. sunt risipite pe malurile pustii. Aceasta era cea mai frumoasă parte a posesiunilor sale atât după bogăţia terenului. care se considera profanat. ca să servească centrul celor mai numeroase adunări. cu podoabele păgâneşti. VI. si urmele căruia se pot încă vedea şi astăzi4). ca Hristos ar fi vizitat-o cândva. In Tiberiada au fost strămutate împreună cu reşedinţa guvernului arhivele provinciei. Irod a strămutat într'insa reşedinţa sa din Sepforis. La rând cu acest măreţ palat spre marea groază a iudeilor. ca să umple noul oraş cu locuitori. Antipa dealt* mitrelea nu uită nici pe iudei. Tiberiada se pomeneşte în Evanghelie numai odată (Ioan. Ba chiar a fost nevoit să dea edificii şi grădini robilor şi săracilor. afară de aştă. în care putea să'încapă o mare mulţime de închinători. şi numai prin acest mijloc a fost în stare să populeze capitala sa. In curgerea următorilor cincizeci de ani Tiberiada a fost capitala incontestabilă a Galileei şi exceptând Cezareea. în care pe lângă aceasta El a petrecut aproape toată viaţa Sa. împodobită cu chipuri sculptate de animale. şi ea s'a produs tot timpul celor cinci ani. cu două generaţiuni mai târziu. Totuşi curând el a trebuit să recurgă la forţă. Sepforisul deacum până la domnia lui Ne* rone rămase al doilea oraş al provinciei. spălat de valurile limpezi'). minunatele mese şi toate serviciile de masă minunate din argint bătut la ciocan. în arsenalele caria se păstrau armele pentru 70. Interiorul palatului era gătit aproape cu strălucire imperială. care era deajuns de vast. de porfir şi sienit. se hotârîsă-şi con» struiască o nouă capitală pe malurile lacului Genizaret. Oraşul era.la marginea posesiunilor sale şi în mijlocul unui popor mândru şi nesupus. la săparea uliţilor s'au găsit urmele unui vechiu cimitir.000 de oameni]). Ea anume s'a început între anii 16 şi 19 d. localitatea aceasta s'a părut nu tocmai fericită. s'au produs adunări revoluţionare ale galileenilor în marelui război cu Roma. Totuşi un timp. aşa că în vasta încăpere a ei. şi îndată ce au fost gata câteva uliţi.orbea ochii. ca. dispusin stilul roman. Cu toată împotrivirea aceasta. pentru că ţărmul mocirlos o făcea nesănătoasă. Anume prin oraşele 63 . şi chiar în timpul de faţă de ruinele acestor clădiri luxoase. şi clădirile au fost gata pentru locuire cam pe la anul 22. să clădească pentru dânşii case. făcea pe om necurat timp de şapte zile. el construi un amfiteatru. spre mare amărăciune a poporului. cât şi după frumuseţa lo» cului. Situaţia aleasă pentru dânsa era una din cele mai frumoase de pe lac la cotitura ţărmului. Pentru dânşii el construi o mare sinagogă. au fost furate ca pradă3). Dar prejudiţiul nu părăsi Tiberiada nici după aceea. oferindu=le fiecăruia din ceice au voit să le ia. şi pentru depărtarea neurăţeniei se cerea săvâşirea ritualului cură* ţirei2). Această descoperire a servit imediat pentru rabini drept motiv să=şi exprime ruga lor. Hr. şi în cinstea împă* râtului domnitor. Dar Irod nu întoarse nici o atenţiune la această cerere. oraşul cel mai frumos al Palestinei. şi candelabrile miraculoase şi mobila de metale scumpe prin strălucirea lor. coloanele de granit şi dărăburile de marmură scumpe. umplu casele cu tot felul de oameni veniţi. 2) şi nu*i nici cea mai mică indicaţiune a faptului. locul acesta să fie părăsit ca necurat din pricina oaselor morţilor.

Populaţia regulată se începea numai la sud. iar atuncea era o livadă luxuriantă2). ca cel mai apropiat vecin al său. o parte a căruia se deschidea. 23. Hristos astfel a trăit în centrul unei provincii. înseşi numele său 1-a primit dela „teren gras" al ţinutului său. De aceea cunoştea mai deaproape această ţară. cu vii şi livezi. iar la sud ea se mărginea cu Decapolia şi cu provincea Samaria. iar satul 64 . Acum aceasta e o localitate desbrăcată. Produsele principale ale acestei binecuvântate provincii pe vremea lui Hristos era peştele din lacul Genisaretului.şi satele ei a umblat EI mai mult cu ucenicii săi şi cu propoveduirea sa (Mat. ziceau ei. dar avea puţină importanţă. La două» zeci şi cinci de chilometri împrejurul Sepforisului. aşa că o" parte din oraş era vestită sub numele de oraşul văpsitorilor. Şi înadevăr. In genere toată Galileea înfăţişa o provincie atât de prosperă în toate privinţele. nu departe de locul cunoscut astăzi sub denumirea „podul lui Iacov''. între înălţimile nordice şi creasta Carmilului. Chiar munţii erau atuncea acoperiţi de arbori. care deasemenea era cuprinsă în Galileea. şi în Galileea anume şi*a găsit El cea mai mare simpatie. Cel mai important centru al ţării era lacul Galileei. e foarte in* teresant pentru a ne lămuri împrejurările vieţii Lui pe pământ. prin care ea se zugrăveşte în cartea „Cântarea Cântărilor" !). Provincea aceasta era situată în interiorul ţării. aproape o primăvară veşnică 5 terenul ei era cel mai roditor din Palestina. care se duceau pentru jertfe. care se atingea de Fenicia la apus şi parte la nord. privirilor din Nazaret. Spre sud vest de lac. Graniţa răsăriteană a ei era lor* danul. In locul cel mai lat el are zece kilometri şi în lung are aproape douăzeci de kilometri. In timpul lui Hristos. şi fructele ei pretutindenea erau lăudate pentru gustul lor. după numele nouei capitale. După forma sa lacul samănă aproape cu o pară. şi partea lată a lui e întoarse spre nord. şi până astăzi justifică acele culori en* tuziaste. pe malul lacului Genisaret. grâul. aşa că pentru acest comerţ exi* stau nu' mai puţin de trei sute de prăvălii. ţara. după mărturia unui conţi» poran al lui Hristos *). cu măslini. In acest mare şes mai mult decât toate celelalte părţi ale provinciei clocotea viaţa şi în timpul vieţii pământeşti a lui Hristos era acoperit cu bogate la* nuri. toată provincia aceasta încă şi astăzi străluceşte prin verdeaţă şi bogăţie în diferite nuanţe. cu smochini. Gis* cala. fosta localitate industrială=comercială a Galileei. şi deasemenea cu micul stat care se întindea dela acel punct. erau acoperiţi cu chiparişi. pe cafe»l da abundent toată ţara. din partea răsăriteană a iezerului se întinde dunga platoului înalt de aproape şase chilometri în lăţime şi douăzeci în lungime. care garnisesc locul pe partea ră» săriteană. după spusa scriitorilor iudei. între care se învăluiau minunata apă albastră. care în timpul vieţii pământeşti a lui Hristos abunda în tot felul de fructe palestiniene. cum în parte chiar şi acum. Ţermurile acestui lac. Spre răsărit de Iordan. a vierilor şi gră* dinarilor. unde drumul caravanelor. 55). lămâi şi alţi arbori. vinul şi untdelemnul de măsline. purta comerţ mare cu porumB bei. Malul răsăritean tot» deauna a fost populat mai puţin. oraş situat în Galileea de nord. şi prin urmare împrejurul Nazaretului. cu palmieri. lăudată pentru cerialele şi untdelemnul său. IV. cotea la sud spre Tiberiada. In celelalte oraşe se producea mult in din care femeile ţeseau cea mai fină pânză. prezenta. şi fugarii. desi ho» tarele ei în diferite timpuri s'au schimbat întru câtva. Partea nor» dică a ei' e destul de mocirloasă şi acoperită cu stuh desvoltat. Văile şi dealurile. După întinderea sa ea era neînsemnată. întretăind Iordanul. despre care adesa vorbesc evangheliştii. In timpul lui Hristos ţârmul apusan era tot sămănat cu oraşe şi sate. pe malurile lui natura revărsa toată bogăţia luxuriantă a sudului. balsamine. care. şi el cu tot dreptul se numeşte ochiul Galileei. O prea bogată^localitate pe malul lacului acestuia era şesul Genisaretului. erau minunat cultivate şi astăzi pe partea apusană a lacului prin vegetaţia sa felurită prezintă un contrast izbitor cu prăpăstiile stâncoase. până la lacul Merom la hotarul nord=est. Tot acest oraş era vestit pentru materiile sale de lână şi vopsitorii. care se întindea între Damasc şi Acra. iar din când în când se ascundeau hoţii. şi în "zilele de târg cumpărătorii din toate părţile se gră* mădeau în târguri şi sate pentru desfacerea produselor ţării lor. în care se prăseau porci sălbateci şi bivoli. văzduhul caria El l=a respirat atâta vreme şi în mijlocul populaţiei caria a trăit El atâta vreme. In această provincie clocotea viaţa activă a agricultorilor. curgea miere şi lapte. dar chiar şi acolo în toate locurile libere de stânci se iţiau oraşe si sate. iar şesul Ezdrilonului. unde se termina Fenicia. a primit numele de al Tiberiadei. încât scriitorii iudei niciodată nu mai obosau a o lăuda. de oarece avea în lungime dela răsărit spre apus nu mai mult de 115 chilometri si nu mai mult de 40 de chilometri dela nord la sud. Climatul ei. IX. Magdala. era lăudat pentru slăvitele lui bogăţii în grâu. se întindea şesul Ezdrilonului. cu cedrii.

când taberele lui Sisara. pe partea lui sudică. Sepforisul. Marcu se vede că. XVI. Spre sud. unde i-a fost dat în urmă unui tânăr să se scoale iarăşi la viaţă de pe patul său de moarte.Chefr=Hanomie.000 de locuitori" *). unde Ghedeon a supus ispitirii pe soldaţii cei ce se adunase sub steagul său pentru luptă contra prădalnicilor madianiţi (Jud. din cauza desimei populaţiunii. unde cândva a căzut în luptă evla* viosul rege Iosia (2 Parai.mici din ele au mai mult de 15. şi Aendor. pentru că terenul roditor al ei totdeauna abundă în arbori de tot felul. ~ nu sufere niciodată de lipsa de populaţie. Printre aceste din urmă în. Iţindu=se lângă dealurile Ghelvua. II. 8). V. Dar şi întorcând ochii dela această ţară străină. peste şesul Ezdrilonului. probabil. a dus chiar la aceea.. Mai departe se ve* deau văile pârâului Chis^on.'6. pe care le prezenta această province» nu-i de mirare. acel timp în Galileea erau peste două sute patruzeci de oraşe şi cincisprezece cetăţi. unde "Nabuftei avea vie şi unde cânii au lins sângele trufaşei şi inco* rectivei păgâne Iezabela. că plugul a cedat locul sapei (Luca." Din partea sudică a văii. înfrânte de gloriosul Barac şi Debora. Dunga albă sclipitoare a litoralului şi cuptoarelor fumegând a fabri* cilor de sticlă ale Feniciei. 23. 45. altă mare bătălie istorică. 12). cea mai frumoasă dintre fete în regatul lui David. Aproape tot de acest deal. în care cândva prorocul Elisei s'a folosit de ospitalitatea bunei văduve sunemite. Păşunile erau transformate în lanuri. ca unele ce dădeau mai mult venit decât turmele. 1). Nici un petec de pământ nu rămânea nelucrat. unde Saul a văzut umbra lui Samuil chemată din mormânt. au perit cu cârdul de tăbărârea fără de veste (Jud. 15). pe malul caria trăia un popor cu totul de altă credinţă si de alte moravuri. dar tot în câmpul vederei. şi subîmpărţirile mărunte de pământ. dintre care multe puternic întărite. la depărtatul capăt al lui se întindea şesul Megidon. Cele mai.000 de oameni. în care oraşele sămănau văile şi dealurile. se ridicau munţii Ghelvua. Flavie mai târziu a năimit printre ga-lilieni o armată de 100. 65 . şi clă* dirile sure si afumate ale Tirului. acest „oraş. I. cândva capitala necredinciosului Ahab. se aflau'Safed şi Cezareea lui Filip. VII. pe care i=l prezenta propria sa ţară. Flavie. era situat satul Sunem. coastele dealurilor Galileii erau sămănate cu oraşe. că ea era sămănată cu oraşe şi sate populate. ce stătea pe vârful unui munte". 1. sate şi cătune (De exemplu Marcu. unde a căzut într'o luptă disperată Saul cu trei fii ai săi (1 Regi. care. înaintea ochilor săi se desfăşura o luxoasă panoramă. Si aicea alăturea. arată deasemenea densitatea populaţiunii. 36. Safed. Tăiat dela ţărmul mării. Despre bogăţia terenului şi înălţimea culturii mărturiseşte lămurit. Flavie spune. că în. cât şi pe uscat. Pământul se lucrează cu cea mai mare iscusinţă si nu rămâne nelucrat nici un petec. In partea răsăriteană a şesului se ridica pe coastele lui frumosul Israel. că Irod fără greutate a adunat în Galileea talanţii de contribuţie către romani. şi prosperitatea generală a ţării se poate vedea din aceea. XXXI. care în cantitate enormă se cereau într'o ţară aşa de bogată în uleiu. I. Din vârful dealurilor Nazaretiilui se deschidea vederea asupra tuturor acestor localităţi. 22-23). şi după aceea puţin mai departe. . care se ridică la 1800 picioare deasupra nivelului mării. care stăteau în contrast izbitor cu zidurile albe ale caselor iudaice. care se păşteau numai în munţii sirieni şi pe dealurile Iudeei. Din mărturia ev. aminteau fiecărui ga* liieean. în toată ţara era vestit prin produsele sale de oale şi mai ales prin borcanele pentru uleiul de măsline. Cana Galileea şi Rimonul. se ridică până la două milioane suflete. că lumea iudaică se termină cu dealurile sale şi că pe şesul de pe litoral se începe o altă lume greco=feniciană. Pe lângă acele îndămânări pentru o viaţă fără lipsuri. comerţul vioi atât pe apă. de ceia parte de dealuri erau situate oraşele Nain. I. dar ea cuprindea încă şi mai mult. chiar în centrul Galileei. VI. XII. curgea din stâncă izvorul Harod. Sepforisul şi Ietopata. în care şerpuia pârâiaşul acesta. Depe dealurile înconjur rătoare ale Nazaretului se puteau vedea Giscala. Uşurinţa. „Provincea aceasta. 56). gali* leeanul totuşi din vârful dealurilor sale putea să vadă uşor albastrul mărei celei mari. şi dă recoltă minunată agricultorului.cea mai apropiată împrejurime a oraşului natal al lui Hristos erau Taborul. cu care I. şi patria Abisagei. XXXV. la jumătatea drumului între Isreel şi Tabor. galileianul putea vedea înaintea sa un minunat tablou.zice el. care stârnesc în amintire.

XI. Aerul de munte pe care4 respirau ei. în vii ferbea o muncă vioae. sau introduceau oare care schimbări. 25. jitniţele erau aşa de pline. nu avea urme nici să se gândească la ceva mai înalt. la mori ne* contenit se măcina făină fină. XIII. Luc. dar prin mai multă vitalitate'). sămănau. V. Marc. Pe drumuri şi pela porţi orbi şi şchiopi aşteptau milostenie dela trecători. -Flavie se mândreşte cu acea nepăsare. Erau în totul ocupaţi cu ambiţia lor. IX. şi prezenţa lor prin în* seşi aceasta ne arată existenţa a o mulţime de sinagogi. cumpărau. care se îngăduiau în Ierusalim. în acelaşi timp n'a influenţat în chip rău nici asupra moralităţii" galilienilor. Populaţia Galileei nu era curat iudaică. XIV. 28. cu vreo prăznuire. Deşi oraşele lor erau distruse în timpul războiului. aşa că oamenii. 42). vindeau. iudaismul acolo pier* duse considerabil din' escluzivismul său şi din îngustimea sa. ca apărarea galilienilor a for* tăreţelor lor una după alta. XX. rămânând fiii vrednici ai acelor strămoşi. 14. Totuşi. De dimi* neaţa până noaptea târziu se auzea zgomotul de variată viaţă. XII. cufundaţi cu totul în deşărtăciunea vieţii. dar în Galileea poporul se ţinea mai mult de lege. XIV. 62. Cu toate acestea elementul iudeu predomina în totul peste ceilalţi. copiii se jucaii şi vorbeau în pie* ţele şi pe uliţile târgului. nefiind atât de escluzivişti. se însurau şi se măritau1). XX. In Ierusalim rabinii se dădeau la diferite subtilităţi legiste şi ritualiste. care „dându=şi sufletul la moarte pe înălţimile câmpului" (Jud. şi sunt încă puţine acele istorisiri care ar fi mai atingătoare şi mai uimitoare. şi bine dispuşi faţă de Antipa în curgere de 43 de ani a domniei lui. decât adevăraţii iudei în Gali* leea. ca familia gilotului Ezechia şi Iuda Galileianul. 18. cu toată disperata lor luptă. se distingea prin mai puţin formalism. îi făcea patrioţi voinici. VII. ei cei dintâiu păşau contra oştirilor romane şi cei din urmă apărau ruinile Ierusalimului. IX. Fiind devotaţi lui Irod din recunoştinţă pentru stârpirea hoţilor. dar în acelaşi timp ea era mai profundă. în cât posesorii lor se gândeau să facă altele noui mai mari. Unul cumpăra ţarină şi se ducea să o vadă. XIV. In acest fel de familii. femeile lor şi copiii erau duşi în robie. stăpâna păgână a poporului ales. iar un al treilea era ocupat cu un alt lucru oarecare. Luc. Atingerea de aproape cu păgânii. O mie cinci sute tineri galilieni au căzut în ultima luptă cu Roma. şi ţara aceasta totdeauna a fost vestită prin oameni viteji. îi dădu ca pildă măreţul eroism a acestor apărători ai libertăţii lor şi devotamentul lor către co* mandanţii lor. muncitorii se angajau în pieţe şi zilarii se înşirau sara spre casă cu plugurile lor. cu căsătoria sau cu vreo înmormântare (Luc. Frica. 18). deşi în acelaşi timp. care pustiau provincia lor după războaele intestine. ei mân* cau. construiau. de exemplu în contactul sexelor la dânşii se interziceau multe din acelea. 25. ura contra Romei trecu din generaţie în generaţie şi a dat mucenici pentru cauza poporului2). ca să ridice duhul oştirii sale. şi într'însa intrau mulţi venetici diferiţi din ţările înconjurătoare. Adevăraţii iudei din sud. cu confraţii lor din sud. XXIII. ei cu toate acestea se dis* tingeau de ură adânc înrădăcinată faţă de Roma. Flavie. Prin oraşe trăiau fariseii şi „legiştii". 18). La sud în deosebi o mare importanţă se dădea tradiţiei. mândrindu--se cu înalta lor ştiinţă a legii şi cu o mai mare 66 . grădinile se săpau (Mat. In oraşe se făceau mereu construcţii. în mijlocul şcolilor rabinice şi sub umbra templului. După înseşi zisa Domnului. 3. altul trebuia să încerce noua pe* reche de boi cumpăraţi. se refereau cu mare respect către lege şi_ neglijau mărunţişurile cazuisticei fariseice. cu care galilienii îşi puneau într'însul nădejdile lor. sub influenţa elementelor colaterale. Luc. — zice I. — niciodată n'a fost un defect al ga* lilienilor. călătorii băteau pela uşi până târziu noaptea (Mat. 23). iar galilienii nu sufereau novisme. dar în patriotismul lor ei se conduceau de râvna către credinţa lor. 30. Intr'însele noi ne* contenit întâlnim cea mai clocotitoare viaţă. 16. Chiar Tit. în depărtare se auzea cântecele şi jo* curile tineretului fără» de grijă. Coastele dealurilor erau acoperite cu vii. beau. câmpiile se să s mănau.Evangheliile adeveresc în totul toate acestea. 17. cu grijile. ga* lileenii păstrară cel mai puternic devotament către lege. Religia lor era mai li* beră. După caracterul lor galilienii se distingeau prin o aleasă băr« băţie. ce au urmat unele după altele. ei încă şi mai mult se îngrijau de siguranţa comandantului lor decât de propria lor bună stare1). I. 8. şi afară din oraşe se vedeau pietrele albe a numeroaselor cimitire (Mat. ca şi cum viaţa de aicea niciodată nu avea să se mai isprăvească pentru dânşii. In răzvrătirile. XXI. Marc. 27. ca unii ce trăiau în oraşul sfânt sau în apropiere de dânsul. Ei se deprindeau la războiu chiar din copilărie. In multe' privinţe ei moralmente erau chiar mai severi. munca şi plăcerile lor. Ei în cârduri enorme vizitau Ierusalimul în timpul sărbătorilor anuale şi erau profund devotaţi sinagogilor lor şi nădejdilor lui Israil. 4).

curăţie a sângelui. ţinut deasemenea esclusiv în Galileea sub stăpânirea lui Irod Antipa şi fostă întru câtva locul slujirii la început al lui Ioan Botezătorul şi după aceea al lui Hristos. se afla fortăreaţa muntoasă a oraşului Gherasa ia 1800 picioare deasupra nivelului mărei. Primele roade ale împărăţiei Sale El le»a adunat între ei. Aproape de pustiul. de oarece neamul lui aparţinea oraşului Galileean Giscala. Devotamentul lor credinţei lor. Dela arcul de triumf care se afla la marginea oraşului. Cea mai timpurie poezie a lui Israil. viţa de vie şi palmierul. că în vremea lui Hristos acesta era cel mai frumos oras din această provincie. Din-alte oraşe erau cunoscute Filadilfia. Esevo-nul pe calea romană. curaţi şi religioşi. Nu numai fiziceşte şi moral. şi ruinele caselor oficiale: baia. Pasha se prăznuia la Ierusalim în loc de şapte. când a fost străbătută de Hristos cu predica sa. Oraşul acesta era lângă drumul caravanelor. Provincia aceasta. Rabinii admit. în Cilicia. galilienii stăteau mai sus de populaţiunea îngustă şi istovită a adevăraţilor iudei. în genere prezintă un tablou de viaţa vioae si de industrie. 6). se întindea un drum lung prin poarta oraşului spre for. Tal» mudul în puţine cuvinte caracterizează lămurit toată deosebirea. opt zile. care se întretăeau în unghiuri drepte. Astfel ţinutul acesta era de aproape 120 chilometri în lungime şi 50 chilometri în lăţime. nici chiar vara". care în urmă s'a strămutat în Tars. Pe alocurea. II. Cântarea cântărilor s'a alcătuit în sufletul celui mai înţelept rege sub impresiunea cerului senin şi în văile luxoase ale acestei pro* vincii. care s'au consacrat slu-girii lui Hristos. Din Galileea insfârşit a eşit şi numele marelui a-postol al neamurilor. priveau la galilieni de'sus. teatrele. care ducea din Damasc la Ierihon. Spre răsărit de Iordan se întindea Pereea. că Mesia ar putea să vină din această pro* vincie. Prorocul Osie a eşit din tribul lui Zabulon. deşi hota» rele lui s'au tot schimbat în diferite timpuri. care produce tot felul de roade. ce şi astăzi stau martore. „Cea mai mare parte a ei. cu cunostintile sale cărturăreşti ale Iudeei. — zice I. şi Gherasa s'a pustiit pentru multe veacuri. că galileianii erau cumpătaţi. Mântui» torul necontenit afla adăpost între dânşii. când Barac şi Debora au sărbătorit victoria lor asupra hananienilor. si deasemenea si acele femei evlavioase. are un teren umed. Pereea era mult mai puţin rodnică în fructe nobile de cât Galileea. care încă şi astăzi e încins de cincizeci şi şapte de coloane ioniene. dar mai ales se desvoltă măslinul. unde măreţele sale ruine încă şi astăzi ne arată. Cele 230 de coloane. unde cel mai înţelept rege a putut cu propriii săi ochi să vadă. Urmărit în alte locuri. construit ca post militar veteranii lui Alexandru 67 . iar iudeul banii2). pentru că „din Sion va eşi legea şi cuvântul Domnului din Ierusalim (Es. parcu» rile şi forul. Intre acestea Galileia din cele mai vechi timpuri s'a distins prin o re* marcabilă viaţă cuminte a poporului său. s'a săcătuit şi a murit. şi tot din mijlocul Galilienilor au eşit aproape toţi apostolii. care separa aceste două provincii. decât Galileea proprie. Cu coloane erau deasemenea împo= dobite şi uliţile. vechea capitala a lui Amon. Când s'a arătat Hristos. şi era locul unui însemnat cornerţ. Flavie. De aceea şi Hristos şUe găsit mult mai mulţi ascultători şi ucenici prin oraşele şi satele Galileii decât în populaţia mândră. şi merii granaţi se acopereau de floare. care curg din munţi şi care niciodată nu sacă. terenul mai producea tot felul de roade şi câmpia era presărată cu arbori de tot felul. atuncea ei cu aceeaşi râvnă şi devota* ment au început să=i slujască Lui. Ei aproape până în timpul din urmă deschideau pentru El provincea lor. din cauza unor condiţiune neprielnice. Dar din acel timp viaţa în această provincie. totuşi. ce şerpuia munţii din Basara. ca refugiu lipsit de primejdie contra prigonirii furioase a Iudeilor. se manifesta în iubirea lor faţă de templu şi în vizitarea lui necontenită. cum viţa de vie înmugurea. care mărgineşte acest ţinut din partea răsăriteană. deşi străbunii lui la început se trăgeau din tribul lui Veniamin. Pela. cari se dedeau lâ interpretări copilăreşti şi la subtilităţile rabinice. ba deasemenea arcurile de triumf ne dau posibilitatea să ne închipuim limpede măreţia sa trecută. In aceste locuri' umede terenul este bine udat de pârae. templele. iar dela Iordan spre apus pânăla Filadelfia sau pânăla vechiul Arat-Amon spre răsărit. ci şi în prospeţimea şi puterea intelectuală. cum smochinul înfrunzeşte. — prezintă un pustiu stâncos şi mult mai puţin prielnică pentru produsele nobile. Dar e greu de ur» mărit deasemenea şi linia zidurilor oraşului. şi anume comu» nităţii galiliene a dat El însărcinarea să răspândească şi după moartea Sa Evanghelia în toată lumea1). Naum din Eleaşa care intra în alcătuirea Ga* lileei. Ei nu puteau nici să se gândească. cu toate că între dânşii se întindea Samaria duşmănoasa lor.a încolţit printre dealurile Galileii. Galileianul iubeşte cinstea. si multămită anume râvnei lor. Acest ţinut era mai mare decât Galileea în» seşi şi se întindea dela oraşul Pela în nord până la fortăreţa Ma» hera în sud.

cel Mare. Măsurat în ambiţia sa. Sub denumirea de Decapolia. ce se întindea pânăla coastele Ermonului la nord şi pânăla pustie spre sud. înseşi oraşele acestei provincii în cea mai mare parte erau neatârnate cu ţinutul ce aparţinea fiecăruia din ele. ca să mijlocească pentru causa lui Arhelae înaintea lui August. Gadara. iar iudeii îl respectau în chip deosebit pentru că nu era fiul sa* marinencii. Gipnos Rafana. împreună cu Schitopole sunt situate pe malul apusean al Iordanului. . Provincia aceasta se afla sub cârmuirea lui Filip. şi astfel. Curtea lui consta numai din puţini prieteni. de pace faţă^de vecinii săi. greci şi fenicieni. V. 28. deşi aflându=se în hotarele posesiunilor lui Antipa. ci se trăgea din fiica Sionului. care alcătuia un grup de zece oraşe ale sale. . pe care el rar îi schimba. fiica lui Irod Filip. de oare ce într'insa predominau păgânii. Marc. alcătuiau sub nemijlocita stăpânire romană o alianţă. Filip era căsătorit cu nepoata sa Salomia. cu coloanele sale corintice si cu edificiile sale masive în stil roman. Domnia lui s'a prelungit în tot timpul vieţii pământeşti a "Mântuitorului şi a murit insfârşit fără de copii. Necontenit a trăit în ţara supuse sieşi şi mereu călătorea printr'insa pentru instaurarea dreptăţii: scaunul său de judecată ~ sella curulis -pururea4 însoţea. când se îndepărta dela vicleniile propriului său domnitor Antipa şi de ura fariseilor galilieni. iară la sud. Pela. 68 . — Filadelfia. el se ocupa mai mult de cinstea modestă de a descoperi izvoarele Iordanului decât de slava zgomotoasă politică2). şi Gadara renumită pe vremea lui Hristos prin apele sale minerale. Ituria. că Hristos nu odată a fost în hotarele posesiunilor lui. şi aceasta în realitate le făcea pe ele oare cum un stat aparte.cumpătare şi linişte în viaţa şi cârmuirea sa. ca 'de pe el să audă plângerile fără nici o amânare" '). După etatea sa el ocupa mijlocia între Arhelae şi Antipa şi împreună cu dânşii s'a educat la Roma. încă şi astăzi prezintă o măr» turie izbitoare a veracităţii istorisirii evanghelice. Ea cuprindea în sine ţinuturile Glavonitida. el a fost nu mai puţin blând cu supuşii săi. că în grija sa de popor lua dela dânsul aproape mai puţine impozite decât i se cuvenea. dar s'a şi bucurat de. In Evanghelii de el nu se pomeneşte. pe malul lacului Galileei. de preferinţă trăiau sirieni. „El manifesta. Gherasa şi Canata. de oarece în împrejurimile acestui oraş El a vindecat doi îndrăciţi (Mat. In partea nordică a ei. pe care şi=o făcuse singur ca loc al odihnei sale. în Vitsaida. pe vremea lui Hristos se afla tetrarhia lui Filip. fiul lui Irod şi a Cleopatrei ieru* salimleanca. . înalţ respect înaintea romanilor. alcătuită în scopul apărărei contra bandelor locale de prădalnici şi a hoardelor arabe. el nu numai susţinu causa casei sale. Flavie. locuia o mare populaţie iudaică în mijlocul unei populaţiuni încă şi mai numeroase de sirieni. în realitate nu alcătuiau parte integrantă cu posesiunile sale. ca şi iubitor. VIII. Lui Antipa de fapt îi aparţinea numai acea parte din această provincie. Mai sus. deşi mărturie bună în fa» voarea sa serveşte aceea. Gadara a fost restaurată din ruinele sale de Pom* peiu şi se fălea cu uliţele ei pavate cu bazalt. Populaţiunea iudaică din Pereea era puţin numeroasă. şi despre el se spune. Trahonitida. la un an după răstignire.zice I. aşa că el putea fi imediat aşezat în piaţă sau lângă drum. fratele său neîncoronat. care nu intră în conducerea acestor oraşe. Numeroasele gropniţe scobite în dealurile înconjurătoare. arabi. dar s'a ţinut cu totul la o parte de intrigile familiare şi era destul de sincer. sau Livia. In toate ţinuturile acestea în timpul vieţii pământeşti a Mântuitorului. Fiind cel mai bun dintre fiii lui Irod. şi care era vestită prin răutăţile ei de Irodiadă. Avramitida şi Batanea. şi a fost pus în gropniţa. Dio. 1). şi deaceea numită pe numele propriei lor capitale ma» cedonene.*arabi. In curgere de 57 de ani ai domniei lui. dincolo de Pereea. în care a fost şi Hristos.

şi deaceea pentru simţul poporului nu putea fi o întinare mai mare decât dacă cineva sub raport ritual necurat s'ar apuca să o profaneze prin prezenţa sa. LA ZORILE ARĂTĂRII LUI MESIA. Iberii sau Galii. se raportau cu dispreţ trufaş. evreul ascetic se depărta de toţi oa» menii în genere în pustie.CAPITOLUL X. nu le mai pricinui vreo nouă grijă cuceritorului. care aveau pentru dânsul caracter absolut sacru. 27—38). II. a cărui existenţă era strâns legată cu legea lui. înseşi ţara.. un popor. priveau ca la nişte spurcaţi. către cei mai mândrii fii ai săi şi chiar în prezenţa lor. care era gata sa suporte mai curând orce tortură şi să se predea să fie mâncat de fiarele sălbatece în circ. decât să schimbe un singur cuvânt din cele ce se opreau de legeŞi femeile erau gata să sufere toate ' chinurile muceniciei decât să guste hrană necurată. Acolo Roma se întâlni cu o stare de lucruri necunoscută ei până atuncea. Insti» tuţiile religioase ale strămoşilor deveniră pentru dânsul obiectul devotamentului pasionat de neînvins. Chiar şi printre iudeif toţi cereau unul dela altul susţinerea sau restabilirea curăţeniei sale. nu fu în stare să o pri» ceapă. şi bărbaţii erau gata mai curând să se predea la tăiere în bucăţi fără nici o încercare de împotrivire. decât să scoată sabia în ziua sâmbetei (1 Macav. ca de necurăţenie sau ca de lepră. Legile lui. Contactul cu celelalte popoare după putinţă se admitea numai până la anumite limite. ci cu* rând primeau obiceiurile. sub Pompeiu. cum au fost Macabeii. care rugau pe fiecare străin să nu se apropie de ei2).un_popor. dar nici. ca imperiul Roman. au făcut din iudei.Iudeii refuzau orce raporturi paşnice cu stăpânitorul lumii. de felul acela. Dar cu totul altmintirelea era în Palestina. fiind odată cuceriţi. asupra căreia ea nu întoarse aten* ţiunea cuvenită. Frica de întinarea rituală silea pe fie» care să caute singurul refugiu de ea în pustie până ce insfârşit lucrurile ajunseră la o stare bolnăvicioasă. unde erau înălţaţi vulturii săi. Nenorocirea robiei babilonice. în ţara lor. fariseul se ferea de iudeul de rând. făurise dintr'însul sub toate raporturile un popor unic în felul său. limba şi religia într'o măsură mai mare sau mai mică se înrădăcinau pretutindenea. încetul cu încetul . străbătută de poporul iudeu până la cucerirea Palestinei de către Roma. sfinţită prin atât de multe curăţiri. El se îndepărtă de toate celelalte popoare. Toată viaţa lui era anturată de rituale şi de instituţiuni religioase. în care se aflau coloniştii samarineni ai insulelor mărei Roşii. Şcoala cea aspră de veacuri. Provinciile supuse lui de obiceiu mai târziu îşi înecau viaţa lor naţională în viaţa cuceritorului lor. se considera sfântă. Numai mun* tenii . şi dovadă a trium* fului său serveşte larga răspândire a rasei aşa zise romană chiar si în ziua de astăzi.civilizaţia şi legile Romei. dar prezenţa păgânilor între ei făcea profanarea zilnică 69 . de care se entuziasma toată viaţa. învăţătura conducătorilor lui după întoarcerea din robie şi a succesorilor lor şi lupta religioasă» morală sub steagul unor astfel de patrioţi plini de abnegaţie. Iudeul cum se cade evita pe păgân sau pe samarinean. Incă nici un stat nu arătase atât de mare putere de asimilare a popoarele supuse sieşi.

Romanul se îngrija numai de viaţa prezentă. într'însa se diviniza numai forţa brutală. LXX VIII. în care putea să intre numai singur arhiereul şi încă şi el numai odată în an. păgânii au intrat în moştenirea Ta. a fost profanată de păgânul Pompei şi când însuşi numele Dumnezeului lor.aproape inevitabilă. şi succe« sorii săi au păşit pe ur$aele lui. pecând iudeul se raporta neglijent la progresul material şi se s. Asemenea iudeului. Slujitorii unei astfel de religii nu puteau să înţeleagă nimic aşa ceva înalt. Asemenea nenorocire iudeii o puteau atribui numai mâniei lui lehova pe poporul său cel ales. celălalt celor nevăzute. Ambii se dispreţuiau unul pe altul. „Şi s'a aprins mânia Domnului asupra poporului Lui. când chiar sfânta sfintelor. nedând nici o a* tenţiune la cele mai delicate sentimente a lor. dar legea lui era legea imperiului. şi i=a dat pe dânşii în manile păgânilor. pe care iudeii nu îndrăzneau să»L rostească.cula contra celei mai prime condiţii de supunere politică. şi mai târziu procuratorii romani au stors orce vlagă din ţară şi aii împilat poporul pânăla extrem. pe care el o datora statului. CV. după părerea sa. Iţi poţi închipui. Poporului i se părea că oarecum asupra lui nu mai cădea îndestulător roua binecuvântării. In sinagogi necontenit se citeau cuvintele. 41). a fost făcut rege în Ierusalim. scopul ei principal era susţinerea ordinei externe şi a civilizaţiei materiale. dar aceasta era datoria. iudeul însă lepăda orce independenţă în ce priveşte autoritatea pământească şi se ţinea strâns numai de teocraţie. şi ogoarele nu mai dădeau secerişurile cuvenite2). începu zilnic să fie supus la hule de către soldaţii romani păgâni? Plângerea psalmistului izbucnind din pieptul său în timpul deja demult trecut deveni din nou deviza fiecărui iudeu: „Dumnezeule. şi s'a îngreţoşat El de moştenirea Sa. pare că fructele îşi pierduse aroma şi gustul. Desrădăcinătorul casei lor regale şi prietenul samarinenilor urâţi de dânşii. Religia romană consta din credinţa în puterea magică a numelui de roman şi în invincibilitatea armei romane. 40. şi cei ce=i urau au început să=i stăpânească" (Ps. ce groază a fost pentru popor. iar legea iudeului era a Dumnezeului celui nevăzut. — după multe curăţiri. legea lui avea nu mai puţină importanţă superioară decât şi la iudei. 70 . şi au spurcat biserica Ta cea sfântă!" (Ps. Unul se închina celor văzute. înseşi pământul se afla sub blestăm. ce alcătuia obiectul credinţei iudaice. romanul era un om necurat şi lepros. romanul pleca dela ideea de datorie. Romanul practic nu putea pricepe pe un popor aşa de idealist. Pentru iudeu. fără suflet şi crudă. în care limpede se exprima această judecată a lui Dumnezeu-. Pompei a început cu aceea."iar pentru iudeu toate cele prezente erau indi» ferente. că s'a raportat cu nepăsare către credinţele lor sfinte. şi pentru dânşii era ciudată însuşi înălţimea pentru oameni de a da o importanţă înaltă ideei. şi încă şi mai puţin a muri pentru ea. pentru roman iudeul era ridicol după religia sa şi uricioşi în faţa trufiei sale.

45. turburători. ai ruinat casele acelora. ai jignit pe făcătorii de pace. iată aceste popoară socotite de Tine drept nimica. 1 . 19). care îi enumerau la una dirTcele mai mari plăgi ale oraşului. XVI. Iudeii la început în Roma în mare măsură constau din robi. Vor» bind de iudeii.n'ai rămas tu eşti oare rămas din cele patru hiară. VI. ca să se odihnească tot pământul şi să scape de silnicia ta şi să nădăjduiască în jude* cata şi mila Creatorului său" (3 Ezdra. şi această ură a sporit din pricina acelei indulgenţe care religia lor. şi restul călca cu picioarele" (Dan. cu climatul ei ucigător pentru a nimici acolo pe bandiţi. ci=s asemenea scuipatului şi toată mulţimea lor Tu o ai asămănat picăturilor.000. cu crudele tale ghiară şi cu tot trupul tău netrebnic. 50. iudeii au fost pe rând obiectul deosebit al glumelor. al injuriilor şi al urei aroganţilor romani. sun* tem daţi în manile lor. IX. Apolonie Teonul ar fi spus lui Vespasian în Alexandria: „Când cineva a venit de pe câmpul de războiu şi a spus.Nu=i de mirare că. o şi mai mare dispreţuire. „care era deosebită de toate şi foarte grozavă. pentruce nu primim noi moştenire cu veacul? Şi până când aceasta?" (3 Ezdra. cu dinţii de fer şi un» ghiile . o găsi pintre femeile şi fetele romanilor. fiară. s'a umplut măsura nelegiuirilor ei.Xl. Demnitarii. Ce referinţe către sine ar fi putut ei aştepta dela romani şi dela guvernul roman. şi ai dărâmat zidurile acelora. Iară noi. „Doamne". vulturule. poporul Tău. Dar cumpărătorii găsiră. Tu ai judecat pământul nu după dreptate. cel mai înalt în vederile sale mai târziu. cu greţoasele tale pene. Si a intrat la Cel preaînalt jignirea ta. că ele sunt nimica. care se trag din Adam. că voi aţi fi ucis pânăla 30. Din cartea Faptelor Apostolilor se vede. „pentru noi ai creiat Tu veacul acesta. XVIII. Iar despre celelalte popoară. Mizerabili. în care se exprimă preamărirea iudaismului peste" lumea ceialaltă. Şi acum. XIV. Tu ai strâmtorat pe cei blânzi. XIII. 2. că „chiar dacă ei vor peri din pricina climatului. şi deaceea li se îngădui să=şi răscumpere' libertatea pe. aceasta se vede din miltte sentinţe ale scriitorilor romani. zoioşi. dacă e posibil. ce am să=ţi vorbesc eu şi ce are să-ţi spună Cel preaînalt ~ şi cu privire la romani au interpretat iudeii aceste cuvinte . Doamne. 30). cu relele tale capete.e iudei. nu va fi nici o pagubă"2). In urmă iudeii anume către ro* mani aplicau cuvinte. „O 71 . şi a patra din ele a venit şi a pus capăt tuturor fiarelor foarte înainte şi a ţinut veacul în mare groază şi toată lumea în împilare grea şi cu cea mai mare strâmtorare a celor de sub stăpânire şi atât de multă vreme a locuit pe pământ cu vicleşug. O astfel de ură neîmpăcată şi dispreţ crâncen din partea unui popor aşa de slab şi în multe privinţe aşa de ridicol pentru romani. iubitul Tău. pe care Tu l«ai numit întâiu născutul Tău. trimişi în Sardinia. deja adusese cu sine dispreţ şi desgust pentru dânsul. au început să ne stăpâs nească pe noi şi să . cum e aceea. cărturarii iudei vedeau în imperiul roman a patra fiară a vestitei vedenii a prorocului Daniil. mânca şi sfărma. unul născut. se poate oare să nu ai ceva mai demn de spus" 3). careţi găsise expresia sa în dispoziţia de a crede povestirile aşa de revoltătoare şi absurde. 1. Astfel în Roma se îngrămădi treptat o enormă mulţime de libertini iudei spre groaza romanilor în genere. se spune în una din cărţile cele mai noui. XVII. pe care eu le*am pus să domnească în veacul Meu. ca printr'însele să vie sfârşitul vremilor acelora. Tacit adaugă. Dacă pentru noi este creat veacul acesta. cât de adesa au fost ei pricina turburărilor (Fapt. şi iată ele s'au terminat. cari plecau din Roma în Iudeea pentru guvernarea acestui popor. Chiar Marc Aureliu. „Ascultă. Tu ai zis.de aramă. care picură din vas. şi trufia ta la Cel puternic. cu legea şi cu ritualele lor pricinuiau mai multă grijă în gospodărie decât să fi fost buni de lucru. preţuri foarte mari. care după dispreţul său muşcător întrece un raport tot aşa de muşcător faţă de dânşii a tuturor celorlalţi. 5. 55-59). care nu ţi*au adus vătămare. cu grozniciîe aripi ale tale. fireşte întâmpină împotrivire o neiubire la fel şi. 19.ne mănânce. VII. şi numărul lor din an în an se mărea. care au adus folos. Şi a privit Cel preaînalt la vremile trufiei. atunci eu am luat pe vorbitor la o parte şi l«am întrebat: ce»mi vorbeşti tu de asta. că robii dintre iudei.000 de iudei şi în altă bătălie pânăla 50. ar fi ma» nifestat o aşa ură cătr. XXI. 10. ai iubit pe mincinoşi. desgustători şi necontenit aroganţi în nădejdea de a=şi face prozeliţi. cum că iudeii în templul lor s'ar fi închi= nând la un cap de măgar. 23. ca la Dumnezeu 1). de oarece ei cârduri întregi se vindeau în pieţele de ne* volnici. XIV. Deaceea să dispari tu. 38-46).

care cu încredere se dăduse sub protecţiunea sa. decât duhovnicesc. poporul totuşi se menţinu pe nesimţite în credinţa sa scumpă sufletului său. ştiau. va reprezenta ceva în felul acelor conducători de popoară. 23.sensul teo* cxaţiej. slava şi împărăţia. şi asemenea numire se aplica arhiereilor şi prorocilor. Scriptură se spune ca de unşii lui lehova sau Mesiii Lui. cuvântul Mesia _deveni numirea obişnuită a Izbăvitorului. 22. neamurile şi limbile vor fi date Lui de către Cel vechiu de zile şt vor sluji Lui în veci (Dan._ca__Zaharia şi Tvîalahia. si sarmaţi!" esclamă împăratul trecând din Egipt în Palestina. în scopul înălţării triumfului său. VII. judecătorilor şi regilor. Situaţia suigeneris a poporului inevitabil dădu acestei slave vii* toare a lui un caracter %iai degrab politic. Adevărat. 14. să ducă în captivitate familia regală. In mijlocul tuturor acestor nenorociri şi decăderi în viaţa sa. 13. ură. despre peirea păgânilor şi înălţarea poporului celui ales pe cea mai înaltă treaptă a slavei sub stăpânirea lui Mesia (Dan.popQrului din robia_Babk>nului. . împărăţia Căruia este împărăţie veşnică şi toate stăpânirile vor servi şi se vor supune lui".marcomani. Urcarea pe tronul lui David a uriciosului idumeian Irod. lisus Navi. va sta „Fiul omenesc". că Ilie sau în genere „un proroc asemenea lui Moise" (Deuter. regilor şi chiar regelui Persiei. vocile vii ale prorocilor în mijlocul lui au muţit. Ei ştiau istoria lui Moise. după vederile lor. dar cu aceşti din urmă. călcându»! şi sfărâmându=l. târâiturile acestuia înaintea Romei şi trădarea faţă de ceeace pa* trioţii considerau operă naţională. obraznicul dispreţ. prezis. în timpul domniei lui Ioan Hircan poporul încă nutrea faţă de ei sentimente bune. care. aşa că toate popoarele. că despre patriarhi în sf. încă şi mai mult întăriră într'înşii aceste sentimente. adecă Mesia. arătă o profundă în* răurire asupra duhului poporului. In asemenea cuvinte Israil vedea slava viitoare politică în calitate de sediu al teocraţiei universale. pentrucă [mpărăţia Jui -Dumnezeu-el o înţelegea--în . 13. a fost greşala lui Pompei. care a provocat răscoala macabeică şi s'a terminat prin o eliberare vremelnică a poporului.). Dar înţelesul lui duhovnicesc în 72 . La început. care va veni pe norii ceriului şi va primi stăpânirea. din timpul ce a precedat imediat arătării lui Hristos. care trebuia să înlocuiască regatele păgâneşti şi să înflorească în stăpânirea sa veşnică peste toată menirea. 10) se va arăta propoveduitor al lui Mesia şi al împărăţiei Lui. încă cu patru veacuri înainte de naşterea lui Hristoş. după o scurtă strălucire. In cărţile lor sfinte necontenit se prezicea arătarea marelui Izbăvitor. care e mai jos şi mai rău chiar şi decât voi". iarăşi s'a întunecat si sub înrâurirea descom* punitoare a cărmuitorilor de mai târziu a sosit decăderea entu* ziasmului religios. Cirus. Dintru început iudeii se raportau. care l*a făcut. înte* meindu=se pe cărţile proroceşti ale lui Daniil. cu un mic luminiş de prosperitate. In realitate şi el singur a vestit despre această construire a prorocilor. în capul căruia_stă Dumnezeu. şi aproape esclusiv mărginit de ei. După întoarcere a. cu care el a întinat Sfânta Sfintelor. şi chiar şi mai târziu. către romani cu mirare şi*i respectau pentru vitejia lor şi pentru marile întreprinderi. în sensul unui regat pământesc. ca prevestitor sosirei zilei celei mari şi groznice a lui lehova (Maîah. după recunoaş* terea generală. stârniră în po* porul iudeu o ură de nedesrădăcinat către înseşi numele de roman. . şi după întoarcerea clin robie. au mai apărut şi apoi proroci. 6). In capul acestei monarhii universale. Hr. „Păgânii vor devora tot pământul. iar Unsul Lui în calitate de locţiitor împlineşte Jegea Lui scrisă.spune talmudul. cu care el a pus stăpânire pe ţară şi pe capitala Iudeei. ca şi cum ar fi prevestit împărăţia lui Mesia. s'a terminat scria prorocilor. 18). ce au căpătat o răspândire generală. Când slava repede trecătoare a periodului Macabeilor. „Toţi prorocii. pe care o susţinea în sine focul ferbinte al con* ştiinţei sale religioase si morale. slava cârmuirei de sub tot ceriul se va da poporului sfânt al Celui Preasfânt. indicând la'venirea lui Ilie. 14. care în trăsături înflăcărate se înfăţişează în litera* tura sa contimporană (în aşa numiţii psalmi ai lui Solomon şi alţii). Viclenia. 27). Din acest timp în popor s'a înrădăcinat credinţa. IV. VII. aceste prorocii se interpretau în senzul aplicării lor la nenorocitul period al prigoanei religioase sub Antioh Epifanul (între anii 175-161 a. care apărea în vechea lui istorie. cartea prorocului Daniil a produs o profundă impresiune prin prezicirile sale. dar împărăţia şi stăpânirea. de proroci. In timpurile de mai târziu nădejdea aceasta o desvoltase cu deosebire largă în literatura naţională. şi aroganţa. şi pomenind despre iudei: „eu am găsit în fine un popor. 18. Pintre iudeii de mai târziu. ca reacţie apăru vasta literatură. Pricina pentru care s'a săvârşit asemenea schim* bare bruscă. XVIII. Pintre ei se afirma tot mai mult ideea că Unsul. cum era ea pe vremea lui Moise. care va izbăvi pe Israil din toate necazurile lui.au pro* rocit numai despre ziltle lui Mesia". Iuda Macabeul a obţinut o alianţă cu dânşii.

Toţi arborii vor aduce necontenit roade. Ţara împrejurul lui va fi plină de perle şi de pietre preţioase. Atunci Israil va împărţi comorile popoarelor între sine. că El este Mesia. cu o deosebită vioiciune şi frumuseţă reproduc înaintea noastră acele nădejdi. înţelegând aşa împărăţia lui Mesia. etc. Chiar ideia despre origina Sa cerească nu era generală. scrişi în timpul invaziei lui Pompeiu. încărcaţi de cele mai luxoase fructe. atuncea şi ei vor primi partea lor. şi confundarea acestor concepţii încă şi mai mult a fost ajutată de învăţaţii cărturari. Atuncea păgânii se vor întoarce la Domnul şi vor umbla în lumina Lui. Nu vor mai fi nici boale.r la acestea nu va fi nici o greutate la seceriş. pentrucă Dumnezeu va trimite din salaşurile sale vânt. când fiii şi fiicele Ierusalimului vor fi iarăşi aduşi dela răsărit si dela apus. propoveduite de rabini în chip exagerat. Domnul. care va întemeia o împărăţie neîntrecută în strălucire. Ideia^predominantă însă a rabinilor şi poporului în genere. şi că „dacă iudeii se vor pocăi măcar pentru o sin» gură zi. că El va fi numai simplu un om-erou. pe vremea lui Hristos era aceea. înalte de treizeci de coţi şi lăţime. ^ se spune în targumul ierusalimlean. sunt asemenea cu coaja bobitelor purpurii". şi tulpina verdeţelor va fi asemenea arborilor de palmier sau coloanelor. care va sufla direct din spice făină. pentrucă Iehova s'a milostivit asupra stărei lor nenorocite '). încât va acoperi atâta spaţiu. ziceau rabinii. Mesia trebuia să elibereze pe Israil cu puterea armelor şi să=i_supună lui toată lumea.. în sufletul numai a puţine persoane mai înălţate sufleteşte ideea despre împărăţia lui Mesia rămăsese curată şi înaltă. ca să i se împotrivească. Cei mai buni rabini învăţau. ca Zaharia. Negreşit. hainele Lui roşite cu sângele lor. capitala regelui Mesia va fi slăvit fără încetare. Dumnezeu va aduna la un loc Sinaia. vârfurile munţilor. muţii vor vorbi şi surzii vor auzi. Acest mare rege va avea o capitală mare. In acest măreţ oraş. In celelalte zile. drepţii Simeon şi Ana. care va restabili împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. însoţit de alţi proroci. Cu un cuvânt. La început Ei trebuia să se arate la nord. In ceasul acela va fi sfărmată puterea popoarelor 5 ele vor fi asemenea corăbiei. . asta va fi timpul împărăţiei slavei şi a des* fătărilor poporului iudeu. De. Toate ideile acestea referitoare la Mesia. şi când va fi adus acasă. până nu va veni Ilie. în venirea lui Mesia. Mesia va împăraţi peste poporul care va fi tot alcătuit din proroci. aşa că dacă între ei vor fi şchiopi şi orbi. El va roşi munţii cu sângele vrăşmaşilor săi ucişi. In ziua aceea. Până atuncea el se va ascunde de popor. Elisa» beta. ca de exemplu în aşa numiţii psalmi ai lui Solomon. simţea limpede nevoea de răscumpărarea poporului de sub jugul său duhovnicesc şi a stricăciunii. Un spic de grâu va fi la mărime cât două burdufuri din cei mai mari boi. După părerea lor.realitate niciodată nu sJa deo* sebit decel politic. şi malurile lui se vor umbri de arbori. ziceau rabinii. continuau să propovăduiască rabinii. . nu vor mai fi nici şchiopi. nici orbi. „Cât de minunat. încât un cal abeasl va înconjura într'o zi de dimis neaţă până sara. ~ se spune mai departe în Targum. îşi găsiră o reflexiune mai curată în lite» ratura religioasăsnaţională a acelui timp. trăind necunoscut între dânşii. că arătarea Lui o împedecau păcatele poporului. El n'ar întârzia a se arăta". pânea va creşte din belşug până chiar şi pe. pentrucă cele zece triburi israilite. Intr'înşii se exprimă încredinţarea tare. că casele într'însul se vor construi pânăla o înălţime de cinci chilometri. şi deacum-Ierusalimul. şi paserile aerului se vor nutri cu ele în curgere de şapte ani".că iudeii din toate ţările lumii pot veni şi să ia dintr'însele cât îi trebue fiecăruia1). Oraşul va fi aşa de mare. cele dintâiu şi trebue să capete eliberarea. care sub impresia agita» ţiilor petrecute în viaţa lor. cu care 73 . Dar numai anume persoane. şi pe ei va pune Ierusalimul. şi pozitiv şi-au creiat chipul unui Mesia politic. întemeiată astfel împărăţia universală va fi raiul pământesc pentru iudei. aşa. Hotarele lui se vor întinde pânăla porţile Da» mascului. — marele depozit de pradă şi de bogăţie. Inima unor astfel de persoane.Un strugure de vie va umple o corabie întreagă. „hiarele câmpului în curgere de 12 luni se vor hrăni cu trupurile ucişilor. aşa că nu se mai pot ridica vintrelele deasupra ei. Taborul şi Carmilul. erau străine de visurile mândre de închipuirea relis gioasă-politică a iudeilor.îşi vor răsbuna pentru noi pe taberile lui Gog. şi nimenea nu e puternic până întru atâta. Porţile lui vor fi făcute din pietre preţioase şi de perle. Psalmii 17 si 18. şi aproape toţi îşi închipuiau. au fost întâiu supuse robiei de către păgâni. nici leproşi. El însuşi nu va şti. Unii rabini vorbeau chiar. pe care sunt sfărâmate catargurile şi pe care e sfărmată cârma. şi=L va unge. "De sub templu va curg# un râu roditor şi va uda pământul. nici vreo lipsă. care se trage din casa lui Iuda 1 El îşi încinge mijlocul său şi se pogoară şi porunceşte să se înceapă lupta contra vrăşmaşilor Săi şi ucide pe regii lor şi pe căpetenii.Regele Mesia. care va duce pe iudei la biruinţă. atunci vinul din el va curge ca din poloboc. că Mesia va fi pur şi simplu un rege mare.

şi»şi vor pe* trece zilele vieţii lor în pace şi bucurie. Şi El va aduce popoarele păgâne sub jugul său. nici ademenitori. auzind^o. care în veacul nostru rece şi practic e greu aproape şi de gâcit. care n'au gustat moarte dela naşterea lor. După caracterul său. că la sfârşitul veacului acestuia se va face rege Isav (aluzie la stăpânirea edomită). Apoi în descrierea suferinţelor poporului iudeu. care a avut o mare răspândire în popor. scriitorul sacru zice. ci toţi vor fi asemenea copiilor şi băetanilor. va înceta de a mai domni nedreptatea (3 Ezdr. şi va trâmbiţa trâmbiţă cu zgomot. care se cinstea de popor. 28—29). Prietenii se vor lupta în acea vreme contra prietenilor. Rezultatul acestor înrâuriri a fost o asemenea stârnire duho= vnicească în popor. şi nădejdea lui este în Dumnezeu atotputernicul. nici slăbănogiţi de viaţă. care i»a prezentata anume ca recunoştinţă pentrucă el a fost în stare să calce în picioare voinţele naţionale ale poporului iudeu şi să apuce titlul de rege iudeu. viaţa lui şi gusturile lui se distingea prin o extremă senzualitate şi prin un caracter păgân. cari au călcat legea Ta. se va scula dreptatea. în căruţe. aşa că. El a ucis unul după altul pemembrii neamului său şi între alţii. spre ruşinea păgânilor. Indi= când aceia. acesta era om crud şi fără de suflet. care înflăcărau su* fletul în timpul lui Hristos. O descriere încă şi mai luminoasă a acestor aşteptări se cuorinde în cartea a treia _a_lui Ezdra. şi fiind fiul unui tată uri= cios. la sfârşitul căruia va muri Hristos (3 Ezdr. Ţara care până atuncea era necunoscută şi fără roade. şi vinele izvoarelor se vor opri şi trei ceasuri nu vor curge. se va deschide răsplata. Israil nu va nădăjdui în cai. şi va arăta adevărul. până ce viaţa lor va ajunge aproape o mie de ani. el îşi datora domnia sa senatului rcman. va înflori credinţa. VII. şi se va preface în altă simţire Căci răul se va nimici şi va dispare viclenia. şi prin venirea Fiului lui David păgânii să fugă înaintea feţii Lui. Pământul va dispare. morţii vor învia şi va veni marea judecată. şi se va îngrozi pământul cu ceice trăesc pe dânsul. Rezultând dintr'un popor. cu care Dumnezeu va proslăvi sfântul oraş al Său. sau la moartea lui. a înjosit arhieriea. Şi va curaţi EI Ierusalimul întru dreptate. — Mesia anume în acest înţeles. VII. şi vor înălţa slava Domnului peste tot pământul. VI. pe care înainte de dânsul nu l«a purtat nici un străin. cum vasul olarului se sfarmă cu toiagul de fer. 18—28). va fi biruită stricăciunea. „zilele vor începe să se lungească şi fii oamenilor vor trăi mai mult din generaţiune în generaţiune şi din zi în zi. Lunga domnie a^luijrpd. toată natura lui mergea în imponcişare cu toată viaţa şi vederile iudeilor. psalmistul se adresează cu rugăciune către Dumnezeu pentru răzbunarea contra păgânilor: „Alungă pe păcătoşi din moştenirea Ta. pe ultimii reprezentanţi ai casei princiare autoctone. a umplut ţara de arhitectură păgânească. cu cât slava împărăţiei lui Mesia e mai presus de slava lor. şi în arii. care vor vedea. Asemenea literatură. însuşi Domnul este Regele lui. a avut o enormă înrâurire asupra poporului. după care „adevărul se va întemeia. Printre dânşii nu va fi nedreptate în zilele Lui. credinţa se va întări. întocmai ca la început. să vadă slava lui şi chinuiţii lui. Deci. citim noi în ultima. „Şi vor vedea oamenii cei aleşi. cele mai vii nădejdi în venirea curând a lui Mesia. Dar acest veac de aur va dura numai 400 de ani. prefă în pulbere mândria nelegiuiţilor. se va pogorî din ceriu Mesia cu acei bărbaţi. unt de_ iudei. păgânii vor veni din părţile depărtate ale pământului. a profanat mormântul lui David prin căutarea de comori într'insul. 33—35). şi El va lovi pe toţi păgânii cu groază înaintea sa -). şi se va schimba inima celor ce trăesc. şi faţa tuturor se va îngălbeni. sfarmă toată puterea lor. şi cărţile vor deschide în faţa tăriei. căci toate zilele lor vor fi zilele bine* cuvântării '). In timpul lui Mesia. Ni* miceşte cu cuvintele gurii tale pe păgâni. a dat morţii pe doi arhierei. Iar între altele realitatea stătea oarecum in contrazicere cu toate aceste nădejdi şi cu atât mai puternic încă făcea să se aştepte realizarea lor cât mai repede. care n'au gustat moartea. care învaţă despre Dumnezeu. a întinat Ierusalimul cu circul şi cu teatrul. tot nişte asemenea idei se des* voltă în targumuri. susţine într'ânsa . a ars genealogiile naţionale aşa de mare însemnătate avea succesiunea nu 74 . nu va aduna pentru sine argint şi aur pentru războiu. şi toţi laolaltă îi vor vedea. istoviţii fii se vor întoarce cu daruri să vadă slava Domnului. Şi El va fi Regele cel drept peste dânsul. va fi sămănată. şi nu va fi între ei nici acuzatori. pentru că ei cu toţii vor fi sfinţi şi Regele lor este Hristos Domnul.a trăit neamul iudeu în timpul venirii lui Hristos şi care se exprimau în răscoala furtunoasă re* ligioasă a lui Iuda Galelianul. Nu vor mai fi nici bătrâni. şi nu se va bizui pe armată numeroasă în ziua luptei. mai întâiu i«a depus. în scrierile lui Filon şi în cartea iubileilor. Tema asta după aceea a fost obiectul discuţiilor si în alte multe cărţi. a dat morţii pe majoritatea rabinilor marcanţi. care atâta timp a rămas fără rod" (3 Ezdr. că în timpul vieţii lui.iudeu.

atunci cuvântările lor aprindeau în inimile lui flacăra ne* potolită a patriotismului. ridicaţi de Irod la vrednicia de arhierei. Pe terenul cuvântului lui Dumnezeu el înverzi din nou şi iarăşi întinse ramurile sale. Oamenii de felul acesta s'au prezentat deja lui Pompeiu în Damasc. încât părea că sfintele cărţi ale lor erau scrise anume pentru el. Ea fu dată unei familii din Alexandria cu care Irod se înrudea prin căsătorie. Matatia şi Iuda. Dar aceste idei pentru prima oară deveniră deviza unui partid deosebit organizat. Dar poporul se plictisise de judecătorii şi de discuţiile lipsite de viaţă ale căturarilor. Acesta era un cerc al acelor case arhiereşti. la moarte. a curtezanilor. murind. dar în realitate ei erau Macabeii timpului lor. Anume aceste texte ei le repetau. sau Alexandrinii. Dar nimica nu=i putea constrânge să re* cunoască vre un om oare care de stăpân al lor". Subtilităţile şi discuţiile lor. Ura poporului către uzurpatorul străin era aşa de mare. In timpul vieţii pământeşti a Mântuitorului în partidele reli* gioase=morale s'au produs diferite schimbări. dacă acesta ar fi fost un simplu bandit. apoi cel puţin cu prilejul morţii lui. şi posomoritele prorocii ale lui Ieremia. sfaturile ar^toare şi entuziaste ale lui Jsaia şi Ieremia. Glasul vechilor proroci primi din nou vitalitatea lui şi era până întru atât aplicabil la vremea ce se străbătea. despre cruzimea şi trufia cărora vorbeşte aşa de des Talmudul. Dar când apăreau astfel de oameni. 75 . care atârna deasupra templului. fiul lui Sarifeu. adecă cu poporul. Discuţiile lor ei le întreţineau nu asupra unor oare care locuri obscure din cartea Eşirei sau Levitic. Din timp în timp începură să se ivească şi propoveduitori înflăcăraţi. printre iudei foarte puţini erau pentru Irod. Dar ei au o pasiune de nedesră* dăcinat pentru libertate şi nu vor să recunoască de stăpânitor al lor pe nimenea afară de Dumnezeu.vuJto aur. ci propoveduiau şi stârneau. ca în ceasul morţii sale să umplă ţara de bocete şi de durere. cu toată deosebirea dintre ele. a făcut chiar încer* carea să tragă pe Irod la Judecată. ci şi în viaţa de toate zilele. au plătit slava lor primejdioasă cu moarte silnică. Iuda Galileianul. partizanii şi amicii ai acelor numeroşi oameni. ca din timp în timp să navă* lească asupra armatei lui Irod. ca Ezechia. Ei au fost arşi. şi nu dau nicio atenţiune pătimirilor. deveniră irodieni. legiste nud mişcau inima. dar în locul lor apărură oameni de un gând cu dânşii. Jugul unui astfel de stăpânitor trebuia să şi poarte poporul iudeu în acest timp de extraordinară agitaţie. Ei nădăjduiau. Deşi irodianii. Dar cum se raporta poporul către fiul său Iuda. mij* locind nu pentru Hircan sau Aristobul. Dar toţi heralzii. adecă aderenţii regelui. orcât de gro* zave ar fi ele. zice Iosif Flavie ') în toate părerile sale sunt de acord cu fariseii.numai în preoţie. au fost în real^ate tribunii poporului. în anii săi deja înaintaţi el arse de vii pe doi rabini vestiţi şi a ucis pemulţi tineri din Ierusalim pentru râvna pentru lege -şi. şi Maţatia. pe care ru» deniile. dacă nu după dânsul. le tâlcuiau şi le desvoltau gloa* telor poporului ce cu sete le ascultau. Aceşti oameni nu dădeau atenţiune la subtilităţile goale. sub stârnirea cărora se producea asemenea înviorare. instituţiile căruia niciodată nu erau binevoitoare au« torităţii regale. în loc de Babilon. Ei nu socotesc decât drept nimica orce pătimire. arhieria pentru un timp fu luată dela partidul lor. aceasta se vede din cuvintele unui rabin : „în viitoarea lume Dumnezeu va aduna împrejurul lui Iuda oameni asemenea lui şi=i va pune înaintea feţii sale. Arborele aproape uscat al naţionalităţii iudaice. tatăl lui Iuda. ci luau ca texte ale lor cuvintele inspirate ale prorocilor. când aJp3i__doJ30£ât__. Voetuzimii. la începutul domniei lui Irod. că se însângera din nou. Pentru predarea lui Ezechia. îi considera bandiţi. Sinedriul. ci pentru poporul lui Dumnezeu. Cu excepţia arhiereilor. şi ostaşilor devotaţi războinicului rege. „Urmaşii lui Iuda Galileianu. cum se numeau toţi partizanii idumeianul urît de popor. Saduceii se depărtară de curte. anume sub domnia lui Irod şi ime* diat înainte de moartea lui. ca în loc de Ioachim să zici Irod." era devotată uriciosului rege şi străină de popor chiar după origina sa. ceeace el niciodată n'ar fi făcut. — o familie care trăia în totul cu alte idei. fiul lui Margdluta. sub influenţa cu vântărilor stăruitoare ale cărora s'a produs acea mare turburare. Ultimii mucenici sub-domnia-luijrodj Iuda fiul lui Sarifei. că în împotrivirea contra lui se uniră între ele ambele partide principale — a farişeilor şi a saduceilor. sau prietenii lor ar avea să le îndure din pricina lor (pentrucă aceşti din urmă s'au supus pedepsei în caz că ei n'au fost prinşi ca vinovaţi). Era deajuns. care au fost creaturile lui Irod. . care se închinau forţei zilei. care prin învăţătura lor înflăcăra duhul poporului împilat. că sunt gata să se realizeze din nou şi asupra noului Templu. că sub protecţiunea regelui şi a romanilor ei vor fi în stare să menţină trebile bise* riceşti în starea lor prezentă şi să menţină pentru dânşii privilegiile lor. lăsă în fine ultima poruncă să fie omorâţi anume bătrânii po«porului adunaţi.să zici Roma. se părea. se părea. care încă continua să existe. care fugise în munţi. ce li s'ar întâmpla să sufere.

dacă e să credem spusele Talmudului. robul lui Irod. — în* treabă rabinul Iohanan. la rândul său a întărit agitaţia poporului. ginerii lor sunt căpetenii şi slugi stâlcesc poporul cu ciomegile lor?" -2). va rămânea nu mai mult decât câte un an de fiecare l). tot pe atâtea butoae cu vin şi patruzeci cuşte cu porumbei7). fireşte.. Partidul extrem cel dintâi — anume ziloţii — se foloseau în totul pentru scopurile lor de o iubire entuziastă si devotamentului tineretullui2). să ridice duhul în populaţiu» nea iudaică. încât ceilalţi preoţi nu=i îngăduiră să o poarte. Vizita magilor. care nu recunoşteau nici un fel de învoele şi trampe. fiii lor administrează banii. ca la slava veacului lor. ca el să devoreze jertfele6). fiul. adecă aproape 200.000. Afrong. că. şi dă drumul lui Ismailsben=Fabi. până întru atâta a excitat entuziasmul religios şi a stârnit şi înflăcărat patriotismul naţional.— răsunau de patru strigăte: Depărtaţi-vă de aicea. Patrioţii neîn* duplecaţi. fiii lui Elie 3). care a stat aproape 410 ani şi a avut numai 18 arhierei dela primul până la ultimul. care a urmat curând după aceea.0.000 lei după cursul nor* mal. s'au ridicat sub înrâurirea acestei influenţe. din cauza transparenţei ei. Scriptură. inspirate şi prin citatele sale din sf.. dar haina aceasta era aşa de subţire. . să părea că e gol. In toţi se aprinse nădejdea. de oarece în genere bogăţia fabu= loasă a acestui preot milionar serveşte drept temă favorită pentru fantezia rabinică.Poporul ura aşa de mult acest cerc arhieresc. pentru că el. Pridvoarele lăcaşului sfânt. Dar astfel de exagerare în tot cazul îşi avea destul temeiu în realitate. negreşit.se apropie o mare răsturnare a lucrurilor în soarta poporului şi tot mai îndrăsneţ apăreau oamenii. ca să săvârsască el ritualele arhiereşti? Si în fine răsună al patrulea glas: „deschideţi»vă larg porţilor. Sângerosul rege muri în zvonul despre curânda venire a lui Mesia. urmând exemplul stă* panilor săi-romani. încâl tineretul ţării deacum cu o râvnă de neînvins păsa pe urmele lor. care încă şi mai mult crescu din cauza uciderii pruncilor în Betleem. depărtaţisvă de aicea Isahar Chefr Barcai. trimise la Roma cu rugămintea către August pentru înlăturarea lui Irod dela tron şi pentru permisiunea de a restabili vechia teocraţie. — se referă cuvintele: frica Domnului adaoge zilele V — la vremiie prirnuliiilempiu. a înseşi Romei. Fariseii si saducheii în aceşti ani întunecaţi au trebuit să se depărteze cu totul de pe arena vieţii politice şi să?şi caute-mân* gâere în studiul legii şi în atragerea poporului la şcolile. că şi în slăbiciunea lor vor triumfa cu ajutorul lui Dum» nezeu. ~ toţi mai mult sau mai puţin. Rabinii chinuiţi pentru răstur* narea vulturului de aur. lui Nehedai. După aceea cu ironie amară răsună strigătul: Deschide porţile Tale. Deputăţiile iudeilor. Despre Ismail=ben=Fabi se povesteşte.si anume întru slava lui Mesia cel as* teptat. Nici un fel de primejdie nu slăbiră patriotismul înflăcărat. Aicea. si Iuda cu tovarăşul său rabinul Sado. nici o jertfă nu era grozavă pentru eroismul lor. dacă putem să credem asta. precum şi prin eroismul său şi prin înălţimea scopurilor sale. ucenicul lui Finees 5). Iuda Galillianu şi a păstorului din f'ereea. Luxul şi mândria uâora din aceşti usurpatori ai vredniciei de arhiereu erau cu adevărat uimitoare. va deveni de ne* mirat. care a costat 9.000 lei. şi războiul cu păgânii din pricina sa deveni simbolul ere* dinţei pentru poporul aţiţat. Răscoale disperate sub comanda lui Simon. prin cuvântările sale.. o. ei visau. 76 . apoi pentru toţi ceilalţi arhierei. ucenicul îmbuibaţilor şi iubitorilor de plăceri.de ani la 5 arhierei excepţionali. de ani şi a avut mai mulFrle 300 de arhierei. unde ei învăţau sau întreţineau între dânşii discutiuni. că mama lui a făcut pentru dânsul haină care a costat 100 de mine. „La ce timp. Dar la ce vreme se referă cuvintele: anii necredincioşilor însă se vor scurta? — la timpul templului al doilea. încât pe uliţele Ierusulimului răsunau liber asemenea anateme asupra lui: „Blestăm casei lui Boet 1 Bles= tăm asupra casei lui Hanan1)] Blestăm asupra şueratului ei de viperă 1 Blestăm asupra casei lui Ismailben Fabil Blestăm asupra pumnilor lor ? însuşi ei arhiereii. Că acest din urmă. nu se poate să nu vedem o exagerare. care a durat 420. a căpătat asemenea numire. care se gândeşte numai la sine şi profanează jertfele sacre4).— continuă Talmudul. pentrucă dacă s'ar referi 85. gata să conlucre la această răsturnare. Astfel către timpul naşterei şi creşterei lui Iisus Hristos religia iară deveni un factor principal în viaţa poporului iudeu. că el separa pentru bucătăria sa câte treizeci de viţei. adecă 8. Arhieria în genere se pogorâse în timpul din urmă până la ultima treaptă de'stricăciune. şi daţi drumul lui Iahanan.000 de mine. Patrio» tismul din ce în ce mai mult se identificase cu râvna pentru lege. ţemplule. Mama lui Eleezer*ben=Harsam a făcut pentru fiul său o haină la fel. voi aţi pro* fanat templul celui veşnic-. pentru care ei s'au luptat contra taberilor stăpânitorului lumii. Chiar oa« menii maturi priveau la dânşii.

si asa sau altmintrelea să se reflecteze în inimile tuturor fiilor poporului. ceriul. Se poate presupune. n'au putut să nu fie obiectul discuţiilor pe uliţele şi pieţele. Viaţa Lui în Nazaret trecea aşa de neobservată. zicând. de smintele ale lumii. dar nu mai înainte dupăce activitatea sa ru= şinoasă umplu de groază toată lumea. că El cunoştea deaproape evenimentele politice ale timpului său1). timpul al luptei lui nevă* zute pentru sufletul Lui sfânt. In alte vremi asemenea nădejdi se mărgineau numai în graniţele înguste ale Iudeei. cum aceste împrejurări s'au reflectat în inima Dumnezeu*Omului. de care în acel timp erau pătrunse popoarele tuturor ţărilor.CAPITOLUL XI APROPIEREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU Anume în nişte astfel de împrejurări s'au strecurat anii vieţii necunoscute a lui Hristos în "Nazaret. aceşti ani au servit pentru Dânsul ca pregătire pentru săvârşirea marei opere a mântuirei omenirei. în înţelesul ei cel'mai înalt. Dar El învăţa a aştepta cu răbdare apropierea implinirei vremilor. ci împărăţia liniştită a iubirii datoriei faţă de Dumnezeu şi de oameni în sfera rezervată nouă. nu este numai activitatea. Dar cu toată înstrăinarea aceasta de mişcările lumeşti. culmea sa. până ce „va veni ceasul Lui". niciodată nu auzise de dânsul până chiar la păşirea lui la slujirea obştească. împărăţia răului în toată lumea atinsese. ci mai curând sălăşlueşte acolo. se pare. abea la câţiva chilometri dela Nazaret. Nouă nu ne este descoperit. care trăia în Cana Galileei. ce s'au produs atât în Galileea. care alcătuiau centrul tuturor informaţiilor si zvonurilor în orient. suferea la vederea necazurilor concetăţenilor săi şi de aşa îndelungata domniei a răului. deşi din cuvântă» rile sale următoare nu se poate să nu vedem. când trebuia să sosască ora arătării lui Mesia lui Israil. Aceşti ani necunoscuţi ai vieţii lui Hristos ne învaţă. cât şi în Iudeea. aşa zicând. încât chiar Natanail. Dar pentru Dânsul lucrul cel mai important era pregătirea pentru slujirea ce=L aştepta faţă de voinţa lui. pânăla un grad ne mai po* menit a trezit în popor nădejdea într'o mare şi curândă izbăvire. mulţămită liniştei înconjurătoare. unde. II. îşi găseşte reflexiunea în duhul neturburat şi ne agitat de nici un fel. şi concetăţenii Lui nu=şi puteau închipui. Evenimentele înconjurătoare. că şi El s'a amărât de timpurile rele ce«L împresurau. Intre acestea timpul se apropia tot mai mult de punctul. că cea mai sfântă bucurie a vieţii nu se cuprinde în sgomotul şi strălucirea activităţei sociale. pentru care fusese trimis El de Tatăl său ceresc. ca în cunoscutul lor Iisus se ascundea ceva mai mult decât un tânăr stoler. In Roma netrebnicul Seian/ care fusese multă vreme favoritul lui Tiberie. 40). care creştea si se întărea cu duhul. Dumnezeu. Impilaţiunea politică în puterea reacţiei naturale. căzu în fine. că viaţa. că starea prezentă a lucrurilor nu putea să continue mai departe. şi periodul tăcut "al primilor treizeci de ani ai vieţii Lui a fost. Ele coincidară cu simţul involun* tar. (Luca. 77 . iară acum ele au eşit până departe peste ho* tarele ei şi agitară toată lumea.

el se depărta de toţi în insula Capreea. proprietatea pierdu aproape orce valoare. Alăturea cu ruinarea gene* rală. El s'a arătat pe vremea lui Iezostris. Aflândusse sub o rea cârmuire. viciile luiTiberie. fuseseră aduşi până la starea de sărăcie. Virtutea şi viaţa deasemenea depindeau de mila lui: nimenea nu se putea considera în siguranţă de părtaşii şi denunţătorii lui greţoşi. înciudat pe toată lumea. Din cauza vânzărilor forţate. Industria decăzuse în toată lumea. deveneau din zi în zi tot mai monstruase. care domneau chiar în înseşi capitala lumii. Ţările cele mai depărtate tremurau înaintea Romei. Intre altele colegiile "sacre ale sacrificatorilor din Roma. Anii şi necumpănirea în plăcerile senzuale ingheboşase trupul lui. au afirmat aceea. Pretutindenea se săvârşeau falimente. unde*şi şi petrecea vremea în cele mai greţoase plăceri. Cârduri întregi de oameni. criminalitate si stricăciune. pe* reau bărbaţi. înciudat pe toată lumea. După calculile lor deasemenea s'a început ultimul period. ci şi ţările înconjurătoare se aflau în stare de aş« teptare neliniştită. Tribunalele erau pline de oameni. după care trebuia să vină sfârşitul lumii. Afară de asta. în acelaşi an. Ţările cele mai depărtate tremurau înaintea Romei. deveneau din zi în zi tot mai monstruase. viciile luiTiberie. undezi şi petrecea vremea în cele mai greţoase plăceri. trupurile cărora se aruncau pur şi simplu în Tibru. femei şi copii. când răsună în pustie glasul Inaintemergătorului. imoralitatea şi viciul domneau nedespărţite. Orientul era adânc agitat de presimţiri agitatoare ale unei schimbări. pe de altă parte. Aşa. Arătarea lui acum s'a părut neobişnuită. Orientul era adânc agitat de presimţiri agitatoare ale unei schimbări. imoralitatea şi viciul domneau nedespărţite. ci şi ţările înconjurătoare se aflau în stare de aş» teptare neliniştită. Fiind la început o emblemă mitologică a soarelui. ca să se 78 . ca semn tainic al fârsitului unui mare period universal si sosirei altuia. trupurile cărora se aruncau pur şi simplu în Tibru. femei şi copii. Mulţi din bogătaşi. Virgiîiu 2) deja cu o generaţiune înainte de Hristos a scris vestita sa a patra Eclogă.Schimbarea legiuirilor vechi despre cămătărie atrase după sine ruinarea financiară în tot im« periul. probabil. aşa că se uitase orce formă de judecată legală.-atât vinovaţi cât şi nevinovaţi pereau în temniţele romane. "Nu numai iudeii. care se rugau pentru schimbarea legilor uricioase. ce a fost declarat de sacrificatorii din Egipt. de oarece intervalele revenirii lui se determinau la 1461 şi 500 de ani. Virtutea şi viaţa deasemenea depindeau de mila lui ? nimenea nu se putea considera în siguranţă de părtaşii şi denunţătorii lui greţoşi. simbol al circulaţiunei vieţii lumii şi după părerea egiptenilor. anume luna universală a lui Apolon. iar din timpul lui Pcolomeu au trecut numai 230 de a ni. ce trebuia să sosască. în care se înfăţişază sosirea veacului uitase orce formă de judecată legală. simbol al circulaţiunei vieţii lumiij şi după părerea egiptenilor. că ei iarăşi au văzut paserea cunoscută sub numirea de Phoenix *)• Fiind la început o emblemă mitologică a soarelui. "Nu numai iudeii. Aşa. Uciderile legale şi confiscaţiile fără suflet sporeau. dar în acelaşi timp înclinaţiunea lui către plăcerile greţoase crescu tot mai mult şi ca fără pedică să se dedea' la ele.să se scoate din cenusa sa. criminalitate şi stricăciune. care domneau chiar în înseşi capitala lumii. faţa lui era acoperită cu coşuri urâte. Phoenix-ul încetul cu încetul începu să se considere . el se depărta de toţi în insula Capreea. Phoenix=ul încetul cu încetul începu să se considere . Cârduri întregi de oameni. când răsună în pustie glasul Inaintemergătorului. dar despre cârmuirea ei peste ele se poate judeca după acea cruzime. dar despre cârmuirea ei peste ele se poate judeca după acea cruzime. ce trebuia să sosască. dar în acelaşi timp înclinaţiunea lui către plăcerile greţoase crescu tot mai mult şi ca fără pedică să se dedea' la ele. atât vinovaţi cât şi nevinovaţi pereau în temniţele romane. Aflându-se sub o rea cârmuire. Afară de asta. probabil. Uciderile legale şi confiscaţiile fără suflet sporeau. se arata in anumite intervale. în Roma asupra tuturora apăru spionajul murdar. se arăta în anumite intervalet ca să se ardă şi iar . în acelaşi an. Anii şi necumpănirea în plăcerile senzuale îngheboşase trupul lui. pe= reau bărbaţi. a lui Amasis şi a lui Ptolomeu al treilea rege al dinastiei macedonene. şi strâmtoarea generală a popoaB relor devenea tot mai insuportabilă. că ei iarăşi au văzut paserea cunoscută sub numirea de Phoenixi). şi între acestea capitaliştii reuşise deja pe contul oa* menilor săraci să îngrămădească enorme bogăţii. faţa lui era acoperită cu coşuri urâte. sacrificatorii egipteni declarară. sacrificatorii egipteni declarară.

egipteanul Tamius.'o religie mai înaltă decât sistemele învechite ale timpurilor trecute. Pe . Guvernul ei şi legile ei garantau ordinea şi siguranţa pretutindenea. In Palestina se putea vedea. de oarece intervalele revenirii lui se determinau la 1461 şi 500 de ani. însuşi atmos* fera de deasupra Romei era îmbibată de sânge. ca atunci când va sosi la Palad. Ioan. care venea din Corfu din grozavă pricină se opri. care aveau atuncea o largă răspândire pretutindenea'). prin mijlocirea poemelor sibilniee iudaice. Acesta era timpul de tran» ziţie. Ruina financiară atrase după sine sărăcia generală a mulţimei poporului. şi unind toate popoarele într'o măreaţa alianţă în calitate de concetăţeni a unuia şi aceleiaşi monarhii măreţe. Zilele lumi* nate ale veacului lui August trecuseră deja demult. care se bucura de o mare cinstire în popor. După calculile lor deasemenea s'a început ultimul period. dar mai în=> semnat ca orce imperiul roman a pregătit lumea pentru religia. care trebuea să se propoveduiască întregei omeniri. La aceeaşi presimţire adâncă în lumea antică despre marea schimbare ce se pregătea instalarea omenirei ne arată şi legenda despre moartea' marelui zeu Pan. să comunice tuturor. că marele zeu Pan a murit. dar măreaţă a frăţiei umane generale. Egipteanul a făcut cum i se spusese. în care se infăţişază sosirea veacului de aur. care pe ne« simţite educă şi 79 . a neîncrederei şi aşteptării.—o corabie. a fost chiar din copilărie împresurat de influenţa. —se spune într'însa. Virgiliu 2) deja cu o generaţiune înainte de Hristos a scris vestita sa a patra Eclogă. înlăturând nenumăratele pedici a naţiunilor ce' se concurau. tată. Fiind om de obârşie preoţească atât după. După veacuri de războae neîntrerupte între oraşe şi state sosi liniştirea generală. după care trebuia să vină sfârşitul lumii. Arătarea lui acum s'a părut neobişnuită. dar îndată ce el răspândi vestea despre asta pe ţărmurile ce i se indicase. ca semn tainic al sfarsitului unui mare period universal si sosirei altuia. s'a alcătuit în timpul lui Tiberie. Marele Pan în adevăr murise. El s'a arătat pe vremea lui Iez&stris. împrumută unde putu.arda si iar să se scoale din cenusa sa. ce să creadă despre viitor. iar din timpul lui Ptolomeu au trecut numai 230 de ani. care până atuncea trăise viaţă separată. In comunitatea oraşului său natal părinţii lui fără în. anume luna universală a lui Apolon. şi cârmaciul. care răspândeau stăpânirea romană. auzi dinspre insulele Ehitad un glas puternic. si în sufletul tu= turora se înfiripă' ideea obscură. ce a fost declarat de sacrificatorii din Egipt.' Fiul dreptului preot. care. oferiţi lui tainic sub formă de mituire. îndată răsună împrejur mare plânset şi acest sunet tainic umplu pe marinari de frică. când se răs« în Roma. turbură pe împăratul Tiberie.urmele legiunelor. nouă nu se sculase încă din ruinele celei vechi şi s'a născut prevestitorul prevestit de . care aşa de des se întâlnesc în pildele lui Hristos. Chiar şi provinciile sufereau de criza grozavă de bani. cât şi după mamă. „In vremea aceea. şi până şi femeile nu erau nepericuloase in faţa lăncii3). către care până atuncea popoarele alergaseră după ajutor şi ocrotire. cum viitorul rege Agripa. Marele căi ale Romei dădură mijlocul îndămânos con* tactului cu toate ţările. în care caz însuşi tabloul a fost împrumutat dela prorocul Isaia. când . careul numi pe nume şi=i porunci. iar lumea. a lui Amasis şi a lui Ptolomeu al treilea rege al dinastiei macedonene. Drama vechei obştii era jucată. şi tânărul lor fiu din această causă era înconjurat deasemenea de respect. şi deasemenea şi poporul2). doială ocupau o situaţie văzută şi respectată. Datornicul.proroci al apropierei nouei ordine religioase morale de lucruri. şi ceilalţi zei plângeau la patul lui de moarte. Colosalul imperiu se ridicase pe ruinele naţionalităţilor. care a lucrat binefăcător la desvoltarea caracterului lui. deşi deocamdată sub forma supunerei unui monarh universal. Intre altele colegiile'sacre ale sacrificatorilor din Roma. unde ele căpătau putere. erau numai o vie ilustraţie a stării poporujufîn genere. care se manifestă prin o totală prefacere în viaţă. cu invidia lor politică şi cu prejudiţiile de neînvins. şi umpleau lumea de tendinţa nedeter= minată spre moralitatea înaltă şi cu nădejdea într. şi această centralizaţie politică struncină credinţa în zeii locali. In lumea păgână oamenii nu ştiau. împrumutătorul şi temniţa. în Iudeea ei aşteptau arătarea fără de neveste?a lui Mesia. el şUa început viaţa sa în condiţiuni prielnice. pe care le putea prezenta neamul vechiu. însuşi trium= ful unui stat asupra tuturor celorlalte în afară de orce alta pre = gătea calea pentru noua credinţă a lui Hristos. Oracolii şi vestitorii acelui timp presimţau o mare primejdie a unei catastrofe universale ce se apropia.organizaţia ve-chei obştii vădit fu distrusă. Faţă cu o asemenea stare de lucruri. urma stricăciunea şi împilarea. Povestea aceasta. timpul îndoelei generale. cu bucurie primind banii. dus până la extrema nevoe de bani. înstrăinarea po= poarelor duşmane între dânsele a fost zdrobită. au afirmat aceea. Uciderile şi sinu* ciderile erau fenomenul obicinuit şi la modă. după mărturia lui Plutarh.

Ioan. sau al surorii sale : „pentrucă este consacrat lui Dumnezeu" (Numer. Dar şi fiind consacrat lui Dumnezeu şi osebit de toţi ceilalţi prin osebite semne. iar după tradiţie şi cu Iacov cel drept. şi el însuşi după aceea primi această făgăduinţă. 6). Educaţiunea lui timpurie. sângele căruia curgea în vinele sale. să nu bea nimic astfel. Religiozitatea lor era adâncă şi sinceră. llaştrăinînduese de orce. VI.[Ca fiu al unor riguroşi râvnitori ai legii. exact glăsuia legea. VI. cugetând la suferinţele lui. 6-7). Simţind. deşi unele după propria sa dorinţă petreceau această abnegaţie şi mai departe (Ier. Şi în caz dacă acolo. pulsul ela« nului duhovnicesc. Cerinţa de a ' evita atingerea de trupuri moarte era numai o repetare a ceeace se cerea dela omul sfânt sub raport ritual în concepţia poporului. I. însuşi votul său în acel timp se considera violat şi el trebuia să-1 înceapă din nou. iubeau mila şi um* blau cu smerenie înaintea lui Dumnezeu (Mat. anume a preotului 80 .puteau fi dintre persoanele d# ambele sexe. Aşa a şi fost aceasta cu Ioan. în care caz el nu trebuea să=şi tundă capul său şi să aducă o anume stabilită jertfă de curăţenie.Dorinţa dea evita orice întinare rituală. nu întrebuinţau nici uleiu de uns. 3--5). Fiul lor moşteni dela dânşii aceste preanobile însuşiri ale inimii şi deja chiar din pruncie el manifestă o profundă evlavie (Luca. Unii se îndepărtau în pustiu şi munţii Iudeei sudice şi trăiau prin peştere. VI. El se retrăgea numai dela anumite forme sau laturi ale vieţii sociale. trebue să fi aplicat asupra lui. se umplu de setea înflăcărată a pusniciei. atunci întinarea putea fi îndepărtată numai prin o curăţire de „şapte zile". care bătea în inima poporului ce=l înconjura. aşa zicând. 23-24). că el va fi nazoreu în curgera întregei sale vieţi. fratele Mân* tuitorului. După aceea „în toate zilele nazorea» tului lui. pecetea situaţiunii lor şi a cucerniciei lor. nazoreul cu toate acestea nu era sihastru în înţelesul deplin al acestui cuvânt. de care el a putut auzi multe dela părinţi sau a citit în cărţile sfinte. Ca unic fiu al unui preot respectat. care s'ar fi înde= părtat . ci şi în duhul pietăţii părinţilor săi. dar el de timpuriu se pătrunse de duhul marilor bărbaţi ai timpului şi ai poporului său.inobilează pe om. nici uscate. Alţii. 8). primită de dânsul dela nobilii săi părinţi. Din cei mai plăpânzi ani. deşi şi după însuşi naşterea sa predestinat să fie preot. sau al mamei sau al fratelui. Ins clinaţiunea către nevoinţa ascetică în genere alcătuia trăsătura vizibilă în viaţa preoţiei iudaice. 15).şi nu mâncau carne1). pentru care s'a consacrat de nazoreu al Domnului. nu trebuia să mănânce bobite de vie nici crude. Până la plinirea zilelor. desfăteze* cumpătat în toată îndestularea. Ioan a crescut în duhul împlinirei exacte al legii lui Dumnezeu. după cum fusese asta mai înainte cu Samuil şi cu Samson. şi astfel formal îl consacrară lui Dumnezeu. care era însufleţit de idealul sacru al dumnezeeştilor porunci: ei făceau dreptatea. chiar dacă acela ar fi trupul tatălui. de viaţa obştească sau cetăţenească.desfătare. nu trebue'să mănânce (şi se bea) nimic ce se face din struguri. 6) în mai înalt înţeles decât dreptatea ra« binică. deşi în ţările calde el alcătueşte aproape o nevoe vitală. Pentru înlăturarea orcărei întinări rituale de vreun trup. briciul nu trebue să se atingă de capul lui". Părinţii lui amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu (Luca. sub influenţa familiei. „In toate zilele nazoreatului său. Votul de nazoreu de obiceiu se da pentru un anumit timp (Fapt. raporturile deosebite către care cere%u o permanentă curăţenie rituală. îngăduindu*şi să se nutrească numai cu hrana grosiera a pustiului şi să se folosască de îmbrăcămintea cea mai sumară. care=şi găsi cea rnai înaltă satisfacţie a sa în ascetism şi în lepădarea de sine. pravi= lele caria el le împlinea nu numai cu severitatea legistă.total de famile. ce se pregătea din struguri. el ar fi putut în cursul întregei vieţi să se bucure de respectul momitor şi să se. XXXV. chiar a timpului şi reljgiei. el e sfânt. Chemarea sa vitală negreşit în oare care măsură a fost predestinată de dorinţa şi hotărârea părinţilor lui. XXI. unde se află el. Obiceiul acesta exista în Israil din cele mai vechi timpuri1). dar părinţii puteau da votul pentru copilul lor sau pentru copii în genere înainte de naşterea lor cu con* sacrarea lor lui Dumnezeu pentru toată viaţa. Nazorii între iudei . la păcatele lui şi la nădejdele lui. decurgea din osebita lor consacrare lui Dumnezeu. Nazoreul trebuia să se abţină dela vin şi dela băuturile tari. asemenea iui Iacov cel drept. dela bobită pânăla coajă". s'a con* sacrat înaltei chemări de proroc şi»şi jertfi viaţa sa pentru lupta cu aşa de mult deplânsul rău şi pentru renaşterea religiei părin* ţilor săi. care au avut _ loc înainte de naşterea lui Ei_lncă~ deatuncea dăduseră făgăduinţa. şi ei se considerau în deo» sebi consacraţi lui Dumnezeu. copilul a putut auzi povestiri din istoria popo* rului său şi din acel mare neam preoţesc. de oarece ei apar* ţinea ia acel rest în îsrail. ar muri un om. I. trebue să crească părul pe capul lui (Numer. el niciodată nu trebuia să se aproapie de vreun trup mort. care*i făcea să se supună la asemenea nevoinţă. sufletul lui.

(Levit. prin care mai înainte se distin* geau hasidimii în timpul luptelor macabeice. „eu l-am îmbrăţişat şi am zis: iaca. pentru slăvită epocă a prorocilor şi a contribuit la marea mişcare duhovnicească. asemenea ţie. şi numărul lor a crescut mereu pe măsura apropierii timpului venirii lui Hristos '). care dăduse votul de na» zoreu. cu care poporul se raporta către nazoreism (Amos. şi deaceea eseii. respirând liber.. Dar unde el . II. Dealtmintrelea. Astfel considerându«se într'un înţeles deosebit „sfânt". o faţă nobilă. ca acolo. a venit la mine din sud un om. Dar iată odată. Aşa iaca. acolo deja nu mai putea avea importanţa de înţeles de mijloc. Din aceşti sihastrii din pustiuri se alcătuiră comunităţi întregi sau frăţii. care însetau după idealul suprem. şi părul în valuri enorme cădea pe umerele lui. 2)Aproape cu 3C0 de ani a. decât peste două sute de ani după David. sub influenţa tuturor apăsărilor şiretelor vremii. spune Simeon cel drept2). eu mi*am' văzut acolo chipul meu şi am simţit o mândrie tainică. care se îmbrăcau cu ajutorul totalei înstrăinări pentru a ajunge cucer» nicia ritualistă. prorocul Amos deplângea răceala şi chiar batjocora. că voi tunde părul meu pentru slava Lui". către sfârşitul periodului jude* cătorilor. Cea mai înaltă desvoltare el a atins*o în timpurile lui Samson şi Samuil. eseii erau ex* presia acelei râvne pentru lege. imposibilă în mijlocul lumii. din aceste comu» nităţi ale timpului său cu deosebire erau devotate vieţii ascetice eseii. ca să arate oamenilor evlavia lor. El avea nişte ochi minunaţi. Dorinţa puternică de a evita întinarea rituală. La dânsul el era protestul vădit şi nebiruit contra deşertăciunei lumeşti şi a indiferenţei duhovniceşti a omenirei înconjurătoare. „nu misa plăcut să mănânc din jertfele pentru păcatul hazoreului. Cu toate acestea nazoreii totdeauna au fost mulţi în Israil. tu vrei să te mândreşti cu ceeace nu*i al tău şi care nu trebue să mai aibă preţ pentru tine mai mult decât pulberea. se retrăgeau în pustie. care s'a consacrat lui Dumnezeu. PăjjuJJung netuns era probabil semnul văzut al _devotamentului întreg şi neatins-a omului întreg lui Iehova. Pentruce tu voeşti să tai acest păr minunat şi nu mai vrei să fii nazoreu?" l-am întrebat eu. îndoit păgubi» toare în omul. Infrânarea dela vin şi dela băuturile tari ferea pe nazoreu de ispită. care ar fi corespuns deplin chemării lor. de oarece ei umblau aprinşi după gloate şi cutrierau marea şi uscatul. 81 . relativ de aducerea de jertfi. şi afară de nazorei în popor în genere se observa înclinaţiunea de a se depărta în pustie. care a însemnat timpul primilor regi. făptură netrebnică. în Israil?"1). Dar regretabil. de exemplu a dorinţei de a primi dela Dumnezeu sănătate.se da pentru toată viaţa. cununa şi podoaba ei şi buclele ne tunse serveau astfel drept simbol consacrării raţiunii şi înaltele însuşiri ale duhului în slujba lui Dumnezeu. Eu m'am uitat la dânsul. Dar eseii se deosebeau avantajos de farisei prin aceea. să=şi uşureze sufletul său obosit în convorbirea singuratecă cu Dumnezeu şi în rugăciune înflăcărată pentru venirea cât mai curând a Izbăvi» torului. Votul de Nazoreu adesa era dat în scopul ajungerei împli* nirei vre unei dorinţe. demagogică. Dau făgăduinţă Dumnezeului meu. îşi găsi expresia sa supremă în aceşti extrem de asprii legişti. că printre nazorei erau puţini de aceia. Odată scoţând apă din izvor. „Eu niciodată în viaţa mea". Dar deja nu mai mult. slujirea înaintea Căruia cere limpezime permanentă şi trezirea duhului. continuă Simeon. cum era Ioan. 11). Un gând rău începu să pună stăpânire pe mine şi m'a turburat. neprimejduire sau izbândă înţr'o anumită lu* lucrare. Curăţenie legistă ideală nu se putea ajunge prin asemenea viaţă. tot înţelesul nazoreatului consta în ten= dinţa sinceră către perfecţiunea religioasă superioară. Cu trecerea timpului fariseii perdură tot mai mult dreptul lor la numirea „de înstrăinaţii de lume". care să=i dea anumită putere în lupta cu vrăşmaşii poporului lui. ducând la apariţiunea fariseismului. Hr. am zis eu. nazoreul pe viaţă stătea pe acelaşi nivel cu preotul şi putea să intre în interiorul templului. Asemenea fariseilor. dacă la noi ar fi mai mulţi nazorei. Nazoreismul în curgerea istoriei Vechiului Testament a trecut nu prin puţine oscilaîiuni. că erau străini de activitatea lor 1) Se ştie că prima pricină a certei dintre cunoscutul rabin Simeon ben Şetah cu Alexandru Ianel a fost această duplicitate a sufletului. ~ „Imediat". ca să alcătuiască din sine deosebite comunităţi.— „Eu pasc oile tatălui meu în ora* şui. PăruLera simbolul bărbăţiei. unde trăesc eu. XXI. După mărturia lui Iosif Flavie. ci pentru asemenea persoană. cum vedem aceasta în exemplul lui Iacov cel drept. 11). când el a servit de pregătire. răspunse el. exclusiv devotate pietăţii. comunitatea cărora număra în sînul său pânăla 4000 de oameni în Siria şi Palestina 2). care se cerea pentru ridicarea votului a 300 de nazorei.

Vegetaţia. Aceşti ănahareţi. care primeau şi asupră»le chipul vieţii lor grele pusniceşti. Scopul suprem al singurătăţii lor.Timpul originii acestor comunităţi în pustietăţi nu se ştie. mai ales celor ce se aflau la stăpânire. să fie credincioşi unul faţă de altul. care corespundea caracterului vieţii lor. Toată ziua petreceau la munca câmpului. care sub umbra unor tufişuri luxoase. Intru imitarea meselor preoţeşti în templu. riguroasa împlinire a legii până în ceje mai mărunte amărunţimi ale vieţii le dădea înfăţişarea de oameni "obosiţi de viaţă. o încă» pere comună pentru masă şi adunare. Novicii trabuiau să dea făgăduinţa „să dea cinstire lui Dumnezeu. Robia era inter» zisă şi între dânşii nu se îngăduia nici un fel de jurăminte afară de acelea. trăiau mai mult decât orunde eseii. şi ea_ se menţinea cu severitate. pe care nu o putea săvârşi nici un eseu. Ei o citeau nu numai sâmbăta. ca şi confraţii lor din pustie. Drept crimă principală se socotea ponosirea numelui lui Moise.dânsa. dela câştigul nedrept1). în păstoria vitelor sau în desvoltarea albinăritului si în alte ocupatiuni de felul acesta -J). şi cei vinovaţi de a* ceasta erau expuşi pedepsei cu moartea. Preoţii invocau binecuvântarea asupra mâncărei. Severitatea comunităţii eseilor se manifesta în voturile ei. ca să aibă şi mai-<multă putinţă pentru nesfârşitele spălări necesare pentru curăţenia rituală1). i s'a dat probabil acestei Io» calităţi din cauză. îşi îndreaptă apele spre Marea Moartă. că asemenea comuni» taţi existau deasemenea în diferite oraşe depărtate ale Iudeei. pe lângă fructe şi câştigul prin muncă comună. Se pare că la început ele trasau în genere între ceilalţi oameni şi numai încetul cu încetul s'au depărtat în de» plină singurătate. printre stâncile aruncate şi pe petrişuri. că această cărare stâncoâsă a fost bătătorită de caprele sălbatece. ascunse prin acele văi stăncoase (vadi). după care membrii se primeau în 82 . Ei se jertfise pentru opera pocăinţei pe toată viaţa în nădejdea de a merita împărăţia lui Dumnezeu. se nutreau numai cu plante sălbatece. dar la caz de trebuinţă se împumutau cu lucruri de nevoe şi te miră de întrebuinţau vreodată monede. Pe această cale ei se aprovizionau aproape cu tot ce li era de trebuinţă pentru trai. Mediul lor poso» . să iubească adevărul. să mustre pe mincinoşi şi să*şi abţină mâna dela furt. cumpărături din târg. ei aveau mesele comune dimineaţa şi sara. în care caz vasele şi blidele se curăţau cu grijă neadormită. In fiecare aşezare a lor se afla o sinagogă deosebită a lor. să contribue la bine. Afară de aceşti locatari erau şi pusnici singuratici. ii dădeau ei tot ce aveau. dar ei în acelaşi timp erau adesa în» conjuraţi de numeroşi ucenici. nici după propria sa dorinţă. precum şi ale altor văi paralele cu. Valea" de sus Enghedi. şi conştiinţa. înainte de începutul şi sfârşitul muncii până la al treilea an şi toţi ceice nu aparţineau comuni» taţii lor se escludeau ca necuraţi în sens ritual. cale de trei ceasuri de drum spre nord dela Masada» pe coasta înclinată de 1500 picioare. de care ei se fereau din pri» cina chipurilor păgâne de pe ele. în care caz membrii lor păstrau aceleaşi rituale. dela care se îndepărta tot ce era necurat cu mare grijă.morât. la bogatul izvor. încăperea pentru masă se considera tot aşa de sfântă ca sinagoga./Toţi ceice întrau în votul eseilor şi în comunitatea lor. şi înstrăinarea cărţilor sfinte se considera drept trădare. să urască răul.. Intre dânşii ei nu făceau noui cumpărături nici vânzări. De remarcat e. eseii găseau tocmai aşa localitate. în provincea pustie dintre Ieru» salim şi "Marea Moartă pe alocurea erau samanate asemenea sătucene. şi în folosinţa celor câştigate pe această cale. O cărare în zig»zag duce dela pustia iudaică. participau toţi. unde după mărturia lui Plîniu. atât individuale cât şi comune. şi destulă apă în izvorul pentru spălările zilnice. neînduplecată. era observarea legii lui Moise în toată severitatea ei posibilă. să fie drepţi faţă de oameni să nu ofenseze pe nimenea. pe măsură ce a crescut între ei temerea de întinare 2). de oameni cari se depărtase de lume. ca să se pregătească pentru moarte. înseşi numirea Enghedi. care însemnează „izvorul caprei". corespundea numai bine cerinţelor unei ase* menea vieţi pusniceşti.-dar orice altă citire era interziză la dânşii. Teama de întinarea rituală printre esei căpătă o desvoltare încă şi mai mare decât la farisei. ci şi ziua Şi noaptea. către timpul naşterei lui Hristos. şi ea se gusta într'o tăcere pioasă. In părţile de sus ale ţării. numai din când în când tri» miteau un deosebit împuternicit pentru . câteodată a» coperite de verdeaţă. tropicală de aicea satisface ne» voile simple ale vieţii aproape fără osteneală. şi sfinte se con* siderau şi îmbrăcămintele purtate în timpul mesei. în care caz bătrânii şi bolnavii se foloseau deosebit de o îngrijire delicată şi deosebită duioşie. Comunitatea-averei era condiţia necesară a unei astfel de viaţă. care în mare număr se lasă în vale din platoul înalt petros în direcţia Mărei Moarte._ premergătorii monahilor creştini. care trăiau pe malurile părăelor pustiului muntos. chiar nici în agonia torturilor sau a morţii. nici din porunca altuia.

pentrucă aducerea de jertfe atrăgea după sine participarea la masa jertfelor. eseii se bucurau de slava unor prevă* zători miraculoşi. ca să locuiască acolo veşnic1. şi nici un fel de torturi romane nu puteau sili pe eseu să renunţe la convingerile sale 3). ca primele raze ale lui să nu cadă pe ceva necurat. iar altul a prezis. care suflă ne* contenit dinspre ocean. Deaceea toată hrana lor era astfel. te miră de este o aşa întâmplare. Scriptură cu ajutorul a diferite alegorii fantastice. lui Jrod. fireşte se dedeau la raţiona* mente şi. care pentru ceilalţi iudei era un lux sărbătoresc. In fiecare dimineaţă eseul cu deosebită evlavie întâmpina răsăritul soarelui şi se îngrija. Sufletele acestor din urmă se eliberau aproape cu totul de legăturile'trupului şi erau în stare să se poarte dincolo . şi tot ce mâncau ei se pregătea de unul dintr'inşii. Ei se spălau deasemenea în fiecare dimineaţă înainte de rostirea numelui lui Dumnezeu. unde nu sunt cunoscute furtunile. şi că domnia lui va fi lungă5). şi unde arşiţa se temperează de o suflare fină dela apus. cu care în genere poporul iudeu s'a găsit multă vreme în contact. şi mărginirea între ele-se observa cu aşa severitate. Ei renunţau la carne şi la vin. Din cauza acea'sta după părerea mulţimei poporului şi chiar ai celor mai culţi reprezentanţi ai lui. cum se prescria celor* lalţi în timpul postului. a atinge astfel de vedenii. Eseii. de întinări reale sau închipuite. era mai curând să se omoare prin foame decât să se atingă de mâncarea pregătită de un simplu iudeu. când acesta era abea copil. Preoţii îşi spălau manile şi picioarele numai înainte de să» vârşirea sfintei slujbe. ca în temniţă. cu ciudatele lor forme de abnegaţiune de puznicie ascetică. prin care tot celce intra în comunitatea lor putea să treacă numai în ajutorul unei încercări lungi şi aspre.. Flavie. pogorât pe pământ în puterea unei căderi necesare şi închis în trup. un eseu a prezis sfârşitul nefericit a fratelui lui Aristobul Antigon 4). izgonit din comunitate. si astfel în ase* zările lor să urmeze zi după zi cu o monotonie neturburată. tâlcuiau sf. viitorul se descoperea înaintea bătrânilor membrii ai comunităţii. în unele din aşe» zările lor nu se admiteau deloc femei. prezenta un etern fiu de origină cerească. dacă a rămas curat.. spune I. după învăţătura lor. ca ni* menea să nu fie întinat de scuipatul altuia. mai ales să le dea şi puterea să suporte o viaţă. deşi în genere eseilor nu le era interzise căsătoria. se expunea unei aşa întinări. Eseul. se va duce într'o împărăţie deosebită peste marea. apoi devotamentul lor de rob ritualismului de sub lege. Tot de această-teamă de vreo întinare. parte pentrucă în viaţa lor voiau să realizeze severi» tatea de nazorei. bazată pe împlinirea Vechiului Testament. Dela iudaismul filosofic al Alexandriei ei împrumutară ideea de soartă. şi pre* găteau toată mâncarea Vineri. Dar dacă sufletul n'a păzit legea.de hotarele acestei lumi. se considera în ochii eseului „necurăţie". parte de teamă de a nu se întina. era curată şi înaltă. care s'ar dis* tinge prin aşa de mari privaţiuni şi abnegaţiuni. şi deaceea după esei adesea trimiteau. din pricina caria el trebuia să se spele').). Deşi trimiteau darurile obişnuite la templu.ederei. Ei observau riguros după aceea. asemenea rabinilor. ei manifestă pretenţia de a prevedea viitorul/şi în adevăr. şi chiar în sfârşit. care glăsueşte „să nu ucizi". „Din copilărie. care păzeau curăţia în cursul întregei lor vieţi. de preoţi în timpul slujirii lor şi de vechi re» haviţi.comunitate. ca să nu facă foc în această zi sfântă 2). ei se ţineau la o parte de el.. că membrul de gradul cel mai înalt în caz de atingerea de un membru de grad inferior. atunci va fi dus într'un infern întunecos si rece. Sufletul. de care trebuia să se spele. găsind interzicerea ei în porunca.-eseilor credea chiar şi Irod. Aşa.. Sâmbăta nu socoteau că li e permis să mute nici măcar un vas din locul său.2). După convingerea lor. şi ei în tot chipul evitau hrana animală. Războiul şi chiar pregătirea de arme se considerau ne îngăduite. arăta până la ce punct erau ei fiii literei şi nu ai duhului. Convingerea în putinţa de a ajunge comu* nicarea directă cu Dumnezeu prin ajutorul riguroasei curăţiri şi prin contemplarea tainică. până ce el se va elibera de dânsa cu ajutorul morţii. că el va fi rege.şi fiii lui. iar eseii îşi spălau tot trupul lor în apă rece înaintea fiecărei mese. întreagă această sistemă de speculaţiune şi viaţă. Ei recunoşteau patru grade de curăţenie rituală. După aceea el. dar odată cu aceea ei îşi însu= şiră şi diferite învăţături din Persia şi Grecia. când regele avea un vis rău sau se 83 . care ar putea să descopere înaintea lor tainele viitorului. sfinţiţi prin multe curăţiri şi mai cu samă cunoscători ai sfintelor cărţi şi ai proro* ciile prorocilor. In aceasta se manifesta adânca pricepere de către ei a naturei umane şi a ma* rei importanţe a postului şi înfrânării în chestia înălţărei duhului omenesc3). Uleiul de ungere. Toatcr*viaţa eseului consta din curăţiri per* manente. care ar fi putut să=i în» tineze. când prezicerile lor s'ar dovedi false". nu se putea să nu producă asupra poporului o profundă impresiune. Dar dacă moralitatea lor. Acestui dar a prey. ca mistici ai iudaismului.

nici să descopere vreuna din învăţătu» rile lor altora. că „fiii şi fiicele lor vor proroci. Dar. Fiind în totul ocupaţi cu un lucru. de oarece numărul lor era neînsemnat în comparaţie cu populaţiunea înconjurătoare şi ei nu tindeau la răspândirea ideilor lor. Ei se ţineau riguros de învăţătura despre predestinaţie şi credeau. că nu va comunica doctrina lor nimănui altuia şi că va păzi neatinsă taina cărţilor comuni» taţii şi numele îngerilor"3). care stătea în afară şi mai presus de priceperea omenească. Mişte» riozitatea deasemenea era una din cele mai distinctive particu» larităţi a eseilor. negurgase_ale. prin ajutorul pronunţării lor. eseii fireşte se dedeau la cele mai sălbatece şi adesa monstruoase speculaţiuni. sau nădejdea. ei puteau să dispună de serviciile lor pentru bine sau rău. menită la dispariţie şi cu totul incapabilă să creieze ceva nou. In această privinţă ei stătea nu mai sus decât fariseii. faţă cu convingerea sa în putinţa deplină de a obţine sfin» tenia fără ajutorul harului-de sus. bătrânii lor visuri vor visa. apoi nu ca răscumpărător care a pătimit pentru păcatele neamului omenesc. fără să se încerce a le răspândi în popor. cu tendinţa sa către cuvioşia legistă şi cu idealizaţia veacurilor trecute ale istoriei poporului ales. dar în rea» litate ei n'au avut nici un drept la el. în care rolul cel mai principal îl jucau aceste nume. că cu ajutorul descântecelor tainice. unii rânduiră eseilor locul de cinste între puterile duhovniceşti ale veacului lor-. nu pe acel Mesia. tâlcuitori de vise şi izgonitori ai duhurilor necu» rate. cât şi pe rabini. că ei L»ar fi aşteptat în viitor nemijlocit. şi era o încercare de abnegaţie de a desrădăcina răul din suflet. nu era mare. şi eseii. proroci. în calitate de necuraţi. Influenţa eseilor asupra veacului contimporan lor. Către sine anume ei aplicau sentinţa prorocului. Deaceea ve» derile şi ideile eseilor prezentau mai curând un contrast decât o asemănare cu creştinismul. prezis de proroci şi preînchipuit de jertfele Vechiului Testament. şi încă şi mai mult lui Hristos. Dar pelângă toate acestea simţimântul general. cu nădejdea lui în Mesia. şi deaceea ei nu făceau nici una. Cu toate acestea în oarecare privire ei în sfera moralei întrecură tot ce prezintă ulti» mile veacuri ale vieţii iudaice. nici alta. cu credinţa în Răscumpărătorul. Literatura apocrifă a acelui timp era vestită prin dare de liste a numelor de îngeri cu puterile şi îndatoririle lor. Unde nu=i libertate morală. de oarece el trăia în necontenit contact cu oamenii. iar nu în calitate de învăţători sau propoveduitori. faţă cu priceperea insufi» cientă a stricăciunei omeneşti adânci si a acelui adevăr. Totuşi noi nu vedem. Dacă curăţenia lor morală \ şi profunziunea duhovnicească câte odată reflectau înălţimea ve» derilor proroceşti şi încântau comunitatea lor în oarecare senz ca prevestitoare a creştinismului. şi descoperirea ei oamenilor de dinafară deasemenea se considera la ei o mare crimă. Dela fiecare novice sub jurământ sever se cerea să ascundă numele tainice ale îngerilor. Ideile lor religioase ei le nutreau în comunitatea lor.cu veacul lor ei credeau deasemenea în puterea magică tainică a plantelor şi pietrelor. şi tinerii lor vedenii vor vedea" 1 ). şi nu simţeau nevoe de pocăinţă şi renaşterea de sus şi necesitatea unirii în activitatea cea bună. acolo în zadar s'ar propo» vedui sau s'ar învăţa. eseii deşi aşteptau pe Mesia. Chiar cucernicia lor exagerată nu sămăna cu cucernicia fariseică. apoi pe de altă parte ritualismul lor extrem şi superstiţiile lor fantastice şi semipagâneşti în măsură ' considerabilă slăbiră înrâurilor părţii lor sănătoase. şi în această privinţă alcătuiau un contrast tăios al lui Ioan Botezătorului. care erau cunoscute numai frăţimei şi dădeau celor ce le ştiau putere. care umplea sufletul eseilor.. el trebuia să jure.unui. care deopotrivă evitau atât pe esei. Eseismul în cel mai bun senz era numai per» fecţiunea vie a trecutului. chiar dacă ar trebui să moară pentru refuzul acesta. asemenea rabinilor. cu care trăiau tot Israilul. Eseii ajunse la contactul cu poporul în calitate de vinde» cători. Afară de asta. Astep^ tarea lor se mărginea numai la vedenii. totuşi. chiar cu aceia. eseismul in anumită măsură ajuta aba» terea ideilor dela visul despre slava politică naţională şi către pregătirea terenului pentru o înţelegere mai duhovnicească a lui Mesia. Novicii prin grozav jurământ se obligau' „să nu ascundă ceva de frăţime.viitor-ideal.'care este şi jertfă şi arhiereu. Fiind produsul natural al timpului lor. să pogoare îngeri din ceriu. Pe temeiul curăţeniei lor morale. credeau. Im» preună. care se exprimă în iubirea către Dumnezeu şi către oameni. — ca semn al venirei apropiate "a lui Mesia. trăind cu totul îa o parte de dânsa.. că omul este robul păcatului şi se află sub condamnare din clipa naşterei sale. că totul în curgerea naturii şi în viaţa omului e determinat de soartă 2). sau că ar fi făcut oare care pregătiri practice a lui Israil pentru Dânsul. 84 . era aş* teptarea generală.neliniştea pentru viitor6). viata căruia era o înflăcărată slu» jire a mulţimei compatrioţilor săi.

Ea ne prezintă o întindere nero* ditoare.CAPITOLUL XII PROROCUL ÎN PUSTIE In acel period. ruinate de cutremurile 85 . care alcătuiau particu* laritatea deosebită a vieţii pusniceşti în pustie. cum se petrecea cu nazoreii. cu dezbi» nările. Inima apăsată de necazuri şi de agitaţiuni îşi găsea li« niştea în singurătate. se întinde pe laturea de răsărit a Iudeei. începând aproape dela Ierusalim şi întinzându*se sub diferite numiri până la Marea Moartă şi pustia sudică. răutăţile şi turburările ei. fără să se teamă de vreo incursiune în viaţa lor pusnicească. mai ales la vederea cum pretu» tindenea împrejurul sihastrilor triumfa răul şi necredinţa. fără să vrea inspira o deosebită simpatie către ele. de oarece stâncile. Faţă cu acea tulburare greoae. Cântarea de psalmi. din fire pătruns de un adânc simţimânt religios şi educat în pravilele* riguroase ale familiei sale. se retrase din casa sa şi dintre toţi oamenii în peşterele pustiei învecinate. unde toată lumea înconjurătoare. ambiţiile şi trădările ei. prin post şi râvna pentru lege. ca cea mai depărtată limită a ei. simplitatea paşnică unei asemenea vieţi pusniceşti avea o atracţie de neînvins. Pustiul. cu eseii şi cu alţi pusnici. Ioan. împlinirea exactă a legii şi munca liniştită. pe alocurea posomorâte şi groznice. când evlavia religioasă îşi găsia expresia sa în abnegaţiunea ascetică şi în îndepărtarea de lume. în care s'a retras Ioan. de oarece în retragerea ei liniştită oamenii puteau ajunge mântuirea lor prin rugăciune. care domnea în politică şi religie. care constă din văi stâncoase. pare că înceta să mai existe pentru dânsa. cu cruzimile.

In Egipt şi Nubia ea se mănâncă numai de cei din urmă săraci. jos se văd apele întune* cate ale Mărei Moarte. care nu cer apă.milenare. Câteodată o mănâncă fiartă în ulei sau presoară cu pâne proaspătă împreună cu uleiu". urcând tot mai sus şi mai groznic până chiar la fortăreaţa Masada1). poate în şanurile vreunei cotlovine adânci şi înguste. ele numai oamenii cei mai săraci" '). 'Şi în această localitate astăzi se văd ruinele singurului oraş. ţara devine şi cu totul de nepătruns. în toată severitatea şi în deplină cunoaştere şi pază a legii (Fapt. şi singura băutură era apa. şi astfel s㻺i îndeplinească mai bine votul său pe viaţă. în care se adaoge o în» semnată porţie de sare. prezintă un labirint impenetrabil de strămtori şi cotlovine. Tristram în scrierea sa „Istoria naturală a Bibliei" totuşi zice.izvoarele de prin stânci. fără să întâlneşti vre un semn de viaţă. şi mai departe spre sud. în tot ce se referea la lege era râvnitor înflăcărat. acestea erau un soi deosebit de lăcuste. decât potârniche de pustie sau din întâmplare vre un vultur sburând. că acridele sunt foarte gustoase2). picioarele şi aripile se rup. Singura lui mâncare erau acridele şi miere sălbatecă. sau aşezare. o oază cu adevărat înfloritoare în pustia posomorâtă. „Eu le*am găsit. 3). cu greu găsită în vre unul din. iar dealurile fără apă si văile stâncoase servesc oare cum drept simbol al pustiirei. Pe dealuri cresc numai erburi veştede şi dogorite. deşi în lăţime n'au decât 4-5 stânjini. asemenea acelui. mâncare. nu se ştie. Oraşul acesta se numeşte. câteo» dată pânăla 150 stânjini în adâncime. . La ce vârsta s'a dedat la această pusnicie. pregătindu=o pentru. că el a trăit departe de oameni deja mulţi ani înainte de a păşi la propoveduire.zice el. care se putea găsi alocurea prin crăpăturile stâncilor. Deja în partea nordică văile adânci. Anume în această pustietate. în această localitate apa se poate găsi numai în cotlovinele stâncilor sau în foarte puţine cisterne de apă. care şi puteau servi de refugiu pentru sihastrii. Pavel. iar în unele locuri şi foarte largi. el purta păr lung şi manta grosieră de păr de cămilă. In unele părţi ale ei nu pot trăi nici arabii chiar. care se umplu cu apă de acele ploi. ce cu greu se strecoară prin stanei. Arabii. au fost săpate de părăile volburoase. a aşa numiţilor meri şi spiniş de Sodoma. Educat asemenea ap. împrejur domneşte o linişte mormântală. după care ea peste câteva minute de fer^ere se scoate şi se usucă la soare. iar în sus enormele dărăburi ale stâncilor. care împiedecă mersul său. anumite prăvălii cu lăcuste de vânzare cu anumită măsură". iar în alte locuri în genere se priveşte cu desgust. care cel puţin dădea apărare de căldura insuportabilă a soarelui. In pustia mută nu se aude decât murmurul tainic al părăului. zice Burkhard. Iudeii au numit pustiul acesta „Eşeman". complectată doar de nişte sandali tot aşa de grosieri. Enghedi. adecă „pustia grozavă". care4 separa de oameni. care înfloreşte în Martie şi Aprilie. Acest izvor (Astăzi Ain Djidi) curge de sub o stâncă pe micul platou la 500 picioare deasupra nivelului mărei. dela 1000 la 1500 picioare adân»' cime. deoarece e imposibil să=ţi şi închipueşti o localitate mai tristă. încins cu o curea simplă. deasemenea ca şi isvorul. ca să fie singur cu Dumnezeu şi cu propriul său suflet. el fără îndoială. unde domneşte ârsita nesuferită.JDupă gustul lor ele întru câtva se apropie de gustul micilor raci de marea (cpevetele). dar se pare. în vreo peşteră. îndreptate spre Marea Moartă. o aruncă de vie în apă clocotită. apoi părerile despre ele diferă. „In Palestina acridele se întrebuinţează în hrană numai de arabi „dar şi aceia numai la periferie. Aceasta era se pare toată îmbrăcămintea lui. Ioan s'a şi aşezat. Evanghelia ne prezintă un tablou viu a exteriorului său şi al felului de trayCa nazoreu. care chiar şi astăzi servesc de hrană în multe locuri din răsărit „Toţi beduinii Arabiei şi locuitorii oraşelor din Nedje şi Gedjab adesa o întrebuinţează în mâncare". era valea izvorului Enghedi. Enormele văgăune verticale. care a existat cândva acolo. „In Medina şi Taif eu am văzut. Ce se atinge de acride. deşi nu au frăgezimea 86 . care din când în când cad peacolo. dar neplăcut de caldă la gust. Apa din el e bună şi curată. Capul. unde printre pietre şerpueşte vipera veninoasă2) şi se târăşte scorpionul. . XXII.-foarte bune. săpate în trecutul ^depărtat în stânci calcaroase. Poţi cală» tori acolo o zi întreagă. trupul se curăţă de sare şi se usucă deplin. Părăul pe o lungă albie se aruncă pintre stânci şi se pierde înjos printre tufari şi frunzişul uriaş de răchită. sau la nevoe se nutresc cu. ce curg primăvara pe aceste coaste spre Marea Moartă. Exceptând primăvara. iară în văi vegetaţia cea mai luxoasă o prezintă tufarul alb. dar după părerea majorităţii cercetătorilor. când se mănâncă după metoda arabă cu ulei. Localitatea înconjurătoare este minunată în măreţia sa sălbatecă. corbul sau vulturul alcătuesc aproape singurile semne de viaţă. Iar împrejurul lui domnea pustiul mut şi peşterile. şi unde vulpea. Singurul loc înviorător.

24. să poată fără frică să=i slujască în sf. Albine săi» batece în Palestina sunt cu mult mai multe decât cele domesticite şi cea mai marc parte de miere. Marc. înălţa către Dumne» zeu. dară ei urau poporul şi poporul îi urau pe dânşii. de atenţiunea rudelor. a Sodomei şi a Gomorei. 72. lăcaş al templului. ca viperite pustiului. mintei şi alte asemenea plante. 41. Climatul uscat şi vegetaţia puţin crescută. care ar fi mai potrivite pentru albine. anume preoţii. şi erau povăţuitori orbi ai orbilor (Marc. constatatoare mai ales din erburi aromatice în genul chimenului. pe lângă care deschizăturile uscate ale stâncelor văroase pretutindenea prezintă adăpost comod şi acoperământ pentru faguri. precum şi ruşinosul său lux personal. conducătorii duhovniceşti ai poporului devenise vicleni. când răul domina împrejur şi ^strigătul tuturor celor cu adevărat credincioşi şi drepţi în ţara sfântă se. mai împie» trită şi fără de nădejde decât populaţia Ninivei.'75).yfisrlil şedea deja demult în întunerecy aşteptând împlinirea făgăduinţelor date lui. din care cauză Acela. Ei inse= tau după eliberarea din jugul păgân. Au mai ocupat»o deasemenea şi trei membrii din casa lui Ha* nan. se recoltează dela roii sălbatici. 75). XV. 17. care era smerit si blând cu inima. In pustia Iudeei în toate timpurile anului sunt multe lăcuste de tot felul. dar poporul i=a blestemat. care se ridică sgomotos dela pământ la fiecare pas. 59. XI. dar ciomegile paznicilor săi au devenit proverbiale în Ierusalim. Ioan. Şi în adevăr. erau obiect de dispreţ şi de hulă pentru nevrednicia lonrlnainte de a ajunge la vârsta barbă» tească. Dar dacă în inima lui Ioan se manifesta greu întristarea poporului. foarte prielnice pentru dânsele. Cinul de arhiereu l»au ocupat doi din neamul lui Boet alexandrinul. că în curând trebue să vină Mesia cel de mult aşteptat. In casa sa natală Ioan ar fi putut să se desfăteze de o viaţă plăcută. locuia şi convingerea luminoasă. povestind cum ei în răutatea lor mândră fluerau asu» pra lui asemenea viperilor sau asemenea şerpilor' se dădeau la faptele lor rele. 38). Necredinţa se instaura în persoana lor pe muntele lui Dumnezeu. I. având de rege al lor pe Dumnezeu şi posedând în totul ţara lor. Nu era însă nevinovat nici. X. ca iarăşi. se distingeau prin silnicii grosolane. 14).ca El să=si aducă aminte de sfântul său aşezământ şi să trimită pe Isbăvitorul (Luca.a trebuit să vadă. de contactul cu părinţii iubi* tori. După legea lui Moise acridele se consideră curate3). fiul său Eleazar şi ginerele său Caiafa. apoi aceasta era urmarea propriilor sale păcate şi stricăciune. şi asemenea însuşi Hanan.acestora". 74. I.schimbări după voinţa lui Arhelae sau a cârmuito» rului păgân din Roma. VIII. 'l5. XI. de plăceri modeste în prezent şi de prevederi în viitor. cum la înaltul loc de arhireuVau produs noui . Dar în sufletul lui Ioaj?. multămită înrudirei lor cu Irod. ce se vinde prin ţinuturile de miază zi ale ei. Afară de acride pustiul mai da înc^i sihastrilor miere sălbatecă..poporul. In pustiul Iudeei albine se produc mult mai multe decât în orcare altă parte a Palestinei şi până astăzi această miere serveşte drept hrană obiş= nuită a beduinilor. şi închipuiţii arhierei jigneau această înaltă vrednicie prin viciile lor personale. care o storc din faguri şi o adună în burdu* furile lor *). apoi împreună cu aceasta pe el îl chinuiau şi păcatele lor. Lui nu-i era de comoditătile vieţii. După aceea vrednicia de arhiereu a ocupat»o deasemenea Is» mail. dar variată. de oare ce ei s'au înconjurat cu un lux dela curte şi. şi însuşi Hanan tot se mai considera încă omul. Dacă asupra poporului izraelit apăsa „umbra morţii". şi între altele realita* tea tristă distrugea. sunt puţine astfel de ţări. de oare ce Dum* nezeu îl părăsise numai pentrucă el însuşi la începui părăsise pe Dumnezeul său. îndeplinind ritualele legii (Luca. în urmă a mustrat asa de puternic această generaţiune rea şi răsdesfrânată. împreună cu tristeţa pentru neno» rocirea si păcătoşia poporului. se pare orce nădejde în împlinirea lor. fiul lui Tobie. prin târâturile lor sau prin indiferenţa lor faţă de înaltele lor datorii sau prin ruşino» sul lux şi prin mândria trufaşă. şi de aceea Ioan putea să le mănânce fără nici o turburare4). şi că cea mai 87 . Dar alte idei si alte tendinţe preocupau marele său suflet. care»şi atraseră asupra sa grozava mânie a lui Dums nezeu (Mat. cel mai cu vază în Ierusalim. Curţile templului Său fusese prefăcute în peşteră de tâlhari (Marc. Ceice ar fi trebuit să servească de mo* del şi pildă în viaţă. Pe fiii lor poporul ia înferat cu numirea de fiii lui Elie. XII.

ca Dumnezeu în sfârşit. el mai mult de cât orcare din contimporanii săi era în stare sa trezească conştiinţa adormită a lui Israil şi să mustre amăgirea de sine şi păcatele chiar şi a legiştilor timpului său.bună pregătire pentru venirea Lui era lepădarea de sine şi smerenia. el se dedea la rugăciuni înflăcărate şi cu lacrimi. iar de aceştia era plină lumea. el treptat crescu cu duhul în conştiinţa marei sale meniri. A mustra iubirea de avuţie ar fi fost zadarnic. ne arată o petrecere permanentă în şanurile pus* ţiului liber. accesul în care era cu totul liber lui. că el era un om în adevăratul înţeles integru şi sincer. şi acestei idei el i se dădu cu toată fiinţa sa. conştiincios de înălţimea scopului său şi a activităţei sale. istovit de un post aspru. de care erau însufleţiţi vechii proroci. Impulzi» uni mult mal vrednice şi mai înalte manoduceau pe Ioan. el cu toate acestea nu era eseu. împrumutate anume din această carte prorocească. şi sub aureola eftenă a cuvioşiei fariseilor. 7. că pentru mântuirea lui ajunge să ştie că e poporul lui Dumnezeu (Mat. Toată activitatea sa următoare. Sufletul lui se întrista la vederea. Puţinele fragmente din propoveduirea sa. deşi simplă. El Se depărtase în pustie. Hrana sa duhovnicească o scotea mai ales din adâncile şi înaltele prorocii a lui Isaia (Mat. asemenea lor. presupunând cu plăcere tâmpă. XI. Luca. chiar hrana sa. ideile sale despre împărăţia lui Dumnezeu. dacă el însuşi ar trăi în belşug şi în largheţă. IV. 7). Deşi trăind nu departe de aşezările eseilor. A trezi acest simţământ în genere în oameni. Dar. III. si că în curând trebue să vină Izbăvitorul de. privirea sa pătrunzătoare văzu imediat toată adâncimea ambiţiei răutăcioase. El săvârşa o mare nevoinţă duhovnicească şi fără îndoială zile şi nopţi întregi. Cu duhul său el stătea mai presus de legea rituală. Ioan arăta. şi în această privinţă nu putea fi nici o îndoială cu privire la Ioan. cât şi rabinii la fel învăţau. Raportul său cu poporul în genere. că era aproape mânia lui Dumnezeu asupra tuturor celor ce fac răul. de oare ce ea anume era izvorul principala păcătoşiei poporului. păstrate pânăla noi. Religia la oamenii dinprejur se terminase într'un formalism sec. prezentând în persoana sa pilda luptei contra păcatelor era problema principală a lui Ioan. 5). Trăind în pustia sa singuratecă. ne arată. El era adânc întristat în duhul Său şi petrecea nopţi întregi în munţi sau prin pustietăţi în rugăciune şi singurătate tot o asemenea râvnă -a toate cotropitoare trebue să fi simţit şi înainte mergătorul şi vestitorul său}> Atât prorocii. In pustie mai erau şi alţi sihastrii prin pocăinţă aspră să se curăţe de orce întinăciune a trupului şi a duhului1). şi din anii cei mai timpurii având putinţa să cunoască dispoziţiunea poporului său. El era convins. simţind în sine aceiaşi râvnă înflăcărată. abundă în figuri. când Israil se va pregăti pentru primirea ei prin smerenie şi pocăinţă. ca să se mântuiască pe sine faţă cu dezastrul tuturor celorlalţi. Asemenea eseilor. îndreptată toată pentru pregătirea nouei împărăţii a lui Mesia. Pătruns de cel mai adânc simţămât religios. că împărăţia lui Dumnezeu putea veni numai atuncea. care avea drept de moştenire la preoţie. cum chiar Hristos „în zilele timpului său înălţa rugăcuiuni şi rugi cu plânset tare şi cu lacrimi". lăcomiei şi făţărniciei. ca să cugete la tainele împărăţie lui Dumnezeu şi să ajute la realizarea ei. Cuviinţa externă alcătuia pentru dânşii esenţialul vieţii omeneşti. prezentând o vie întrupare a sincerităţii şi abnegaţiunii. Oamenii fără să vrea simt respect faţă de sinceritatea plină de abnegaţiune. Noi ştim. Pătrunzindu=se de duhul prorocilor Vechiu* lui Testament şi înflăcărându^se de râvna lor sfântă pentru Israil şi Dumnezeul lui. Pentru a mustra deşărtăciunea vieţii oamenilor. nu era o deşartă şi goală singurătate. că Dumnezeul lui" Avraam chiar si în mânie îsi aduce aminte de milă. mult as* teptat. Sub mantia curăţeniei legiste./ Viaţa lui Ioan în pustie nu a fost numai o stare vremelnică acolo. Toţi simţeau. de oare ce ritualismul lui nu=i dădea mai mult pacea internă. în îndurarea ^a să trimită pe Mesia poporului Său. el era neînsurat. că cel puţin era în Israil măcar un astfel de om. cum poporul orb şi fără ajutor dohovs nicesc sub conducerea si influenta fariseilor se mulţumea cu cucernicia fariseică. Viaţa lui. predica sa următoare. mai ales se îndepărta el de aristocraţia pre* oţească. el stătea la o parte de slujbele templului. departe de zgomotul slăbănogilor şi ademeniter al deşertăciunei vieţii. Dar deşi trăia în aceeaşi pustie. Deşi era un om. sim* patia sa chiar către Vameşi şi păcătoşi.Dar pentru mulţi din ei de impulziune generală servea aceea. Şi ca prevestitor al Lui şi apăru el acum. că el nu avea nici decum raporturi cu această sectă. felul său de viată si râvna sa prorocească. dar în acelaş timp el ştia deasemenea. el renunţase la orce comoditate şi manifesta o măreţie prorocească. Ioan cerea dreptatea de sus a inimii şi vieţii. el a preferat să 88 . la care religia alcătuia în adevăr puterea de viaţă. el a trebuit mai întâiu de toate să se curăţe însuşi de orce reproş în această privinţă. de care eseii şi fariseii se fereau ca de nişte spurcaţi. distingându*se de o sfântă simplitate şi justeţă în vorbire şi în acţiune.

fără îndoială. hule şi vărsări de sânge. cât se înrăutăţise situaţia sa din acel timp. „El era om răutăcios si furios". El era aşa de înfuriat. şi totuşi ea continuase deja o generaţiune întreagă. El se cutremura când vedea nevrednicia arhiereilor saducei. de fapte de sălbatecă împilare. muntele sfânt devenise fortăreaţa soldaţilor necircumcişi. nu voia să cedeze. VII. că niciodată nu va trece defa dânsul'. Filon.'El socoti sub demnitatea sa să înveţe acel popor. Tăcerea solemnă a dealurilor pustii şi nemărginirea bolţii cereşti cu urzeala lui de 89 . Un anii copilăriei sale înscrierea lui Quiriniu servi de motiv unei straşnice vărsări de sânge. şi uliţile. care aveau acum în frunte pe Caiafa. silindu*se numai pentru înbogăţirea lor şi întrebuinţând neconştiincios autoritatea lor. a lui Arhelae şi a altora mulţi din acest neam urît. contimporanul său. că chiar când îşi vedea greşala sa şi se temea de Tiberie. nu avea niciun fel de înflu* enţă dătătoare de viaţă asupra celor dimprejur. care ardea în peptul său contra poporului. când pământul devenise moştenirea romanilor. XII. dată în Sinai.trăiască în izolarea liberă. pentrucă nu putea să convină ca să facă ceva spre-plăcerea supuşilor săi. oare nu arătase. care după părerea sa ar fi putut să placă supuşilor săi" Poporul. aflându»se sub conducerea unui asemenea cârmuitor. Niciodată înainte Dumnezeu nu lăsase pe poporul Său veacuri întregi fără puternica Sa ocrotire. care s'a terminat cu peirea Ierusalimului. înaintea căreia tre* mura poporul şi prin care era atras. îl acuză de mituire. Dar împreună cu asta el era adânc întristat la vederea cum legea sfântă. prezise de proroci. 26. de necontenite nelegiuiri şi de cruzimi fără scop şi . El a văzut. gro* zavele nedreptăţi ale căruia au dus în fine la un război disperat. Toate deci arătau. ultimul procurator roman. care smerit îşi plecau capul sub jugul ruşinos şi se supuneau lui pentru interesele lor. ce se prăbuşise asupra casei uzurpatorului idumeian. Pilat oare cum inten* ţionat a jignit şi a violat obiceiurile sfinte ale poporului.extreme. cu părere fde rău îşi aducea aminte chiar şi de domnia lui Irod. că împărăţia de fer a Romei nu va continua mult (Dan. Experienţa vietii lînvăţase să se refere cu dispreţ către rabinii. pe care răsunase cântările sacre ale lui David şi a măreţelor lui coruri. pe care*l cărmuia. In curgere de aproape o generaţiune el nu văzu nimic. spune Filon. încă şi mai cumplit împilară. om care poate fi comparat numai cu Hesie Fior. sanctuarul vieţii poporului fu expus jignirii şi deriziunii. arhieria deveni o simplă jucărie în mâinile autorităţei supreme. că curând trebue să se arate protecţiunea sa. „ne dorind să facă aşa fel. după care urmă o aşa împilare. niciodată înainte nu=l lăsase la atâta peire. 7). Ioan prin post şi rugăciune se pregătea pentru primirea revelaţiei de sus. situaţia nenorocită a poporului. După agonia domniei lui Irod a urmat robia Romei păgâne. Populaţia Ierusalimului a trebuit să sufere dela dânsul o serie întreagă de jigniri. el era şi în genere om rău şi pururea gata cu ajutorul vicleşugului şi înşălătoriei să=şi satisfacă ura. Şi revelaţia aceasta în adevăr îi fu dată. decât necazuri în ţară. Din anul 26 guvernator al Palestinei deveni Pontiu Pilat. ce în starea obişnuită a duhului puteau turbura şi îndurera cea mai bărbătească inimă. blestămul. de ofense răutăcioase. că timpul deja se copsese pentru venirea judecăţii lui Dumnezu. dar pe care-l iubea sau cel puţin îl suferea Pilat. ca acum. a lui Irod. Fiind nu numai cărmuitor crud şi desordonat. Dar pusnicia aspră călise şi luminase duhul lui. garnizoanele păgâne ocupară1 oraşul sfânt şi templul. cât şi asupra duşmanilor lui. Toate acestea. pe când eseismul. Toate aceste evenimente erau cunoscute lui Ioan/si într'însele erau multe de aşa fel. niciodată înainte nu îngăduise El asemenea ponosire a poporului Său. pe careul ura poporul1). funcţionarii şi militarii îi imita pe eiîn împilările nelegiuite. se terminase într'un ritualism şi era numai tolerată de Roma. ei putea să ştie amărunţit toată viaţa şi toată situaţia poporului. de purtare ofensatoare cu mulţi. sceptrul poporului fusese făgăduit. Ducând o viaţă aspră singuratecă în pustie. şi nu vedea nici o nădejde de îmbunătăţire. care risipise orce nădejde. Cârmuitorii pră* dalnici şi nedrepţi din călăreţii romani. le văzuse Ioan. Trăind nu departe de Ierusalim. curând trebuiau să se prăbuşească atât asupra apostolilor din Israil. a lui Fazail. arătând prin înseşi aceasta. Dar chiar şi în aceste ultime zile.(In cartea prorocului Daniil se prezisese. de jaf. Şi anume această libertate alcătui într'însul acea putere morală. pe care el nu=l în* ţelegea şi care la rândul său îl ura din tot sufletul său. raportându*se trufaş chiar faţă de Antipa şi către fiii lui Irod. şi de ameninţări -nebuneşti. încât ea deja către timpul maturităţii lui timpurii secătuise toate puterile poporului şi4 sili cu disperare să alerge cu plângere la Roma pentru uşurare. nepose* dând nici un fel de puteri de viaţă. că mânia lui Dumnezeu se aprinsese deja şi că răzbunarea Lui se apropia ? Judecăţile lui Dumnezeu. peirea lui Antipatru. erau întinate cu simbolurile şi muzica păgânească.

noapte ale stelelor strălucitoare ştersese toate contrazicerile, stârnite de măr* ginirea cugetărei
omeneşti, şi umpluse sufletul lui de sentimentul măreţiei lui Dumnezeu. Ce este omul, zilele căruia
trec ca o cli* peală şi care însuşi nu este decât praf şi pulbere, înaintea atot* puternicului Făcător al
cerului şi al pământului, această tărie a lui Israil? Din istorie se ştie, cât de adesa s'a arătat El pentru
izbăvirea poporului său, când situaţia lui se arăta desnădăjduită. Şi oare înseşi mânia lui Dumnezeu
proclamată de proroci, nu cuprindea totdeauna în sine binele ascuns ? Oare nu totdeauna în cercetările
sale blestămul si binecuvântarea, lovirea si tămă* duirea, moartea şi învierea, au mers mână în mână?
Viaţa pro* prie a lui Ioan în pustie dădea deja amanetul putinţei pentru mântuirea şi a poporului?
Rugăciunile lui, pocăinţa lui, lepădarea lui de lume, viaţa lui în consacrarea lui Dumnezeu, ridicau po*
vara insuportabilă de pe sufletul lui, şi el găsi pace, linişte, har şi iluminare cerească."El îşi da seama
că timpul arătării lui Mesia este aproape. încă înainte de naşterea lui era ascuns, că el va fi
înainte*mergător pentru Mesia. în duhul şi puterea lui Iehova, ca să pregătească poporul pentru
primirea Domnului (LuCa, I, 17). Dar şi el însuşi după inspiraţie de sus simţea în sine o atracţie
nebiruită către activitatea^prorocească înaltă, şi a inceput a pro» povedui poporului despre pocăinţă şi
apropierea arătării Izbăvi* torului aşteptat, care avea să rostească judecata asupra celor ne* pocăiţi şi
să dăruiască milă celor ce se căesc. Sub înrâurirea Du* hului lui Dumnezeu, pogorît în trupul său
curăţit prin aspră po* căinţă ca vas demn pentru sine, el simţi în sufletul său putere de a ocupa situaţia
înaltă şi cea mai straşnică, care poate fi accesi* bilă pentru omul muritor, anume situaţia de prevestitor
al lui Mesia şi pregătitor al căilor Lui, adecă de a mustra pe trufaşi şi mândrii şi a ridica pe cei smeriţi
şi împilaţi, necruţind nici o cale strâmbă omenească şi ştergând ori netezind hopuroşitatea lor prin
chiemarea la pocăinţa din inimă, ca să=i facă buni pentru paşnica mergere.a lui Hristos.
împărăţia lui Dumnezeu, cum ea se prezenta lui Ioan, era mult mai înaltă şi mai măreaţă decât
toate preînchipuirile anterioare despre dânsa. In anii copilăriei sale, cunoscuţii învăţători ai popo* rului
Iuda şi Matatia, se încearcă să instaureze împărăţia lui Mesia prin ajutorul unei răscoale politice, care a
fost înecată în sânge. In tinereţea sa Iuda Galileianul în acelaşi scop a recurs la forţă, dar numai
umplând ţara de groază şi nenorocire. Cu toate acestea, s'a tot întărit partidul, pentru care războiul cu
Roma a devenit un fel de simbol de credinţă. Chiar în Samaria a fost răspândită con* vingerea, că
împărăţia lui Dumnezeu e aproape, şi ca ea va primi forma exterioară politică. Nenorocirea, care apăsa
asupra Iudeei, apăsa deasemenea şi asupra samarinenilor, şi rivalitatea lor cu iudeii îi făcu deasemenea
să caute uşurare în nădejdea puterni* ciei aşteptatului Mesia. După părerea lor, anume ei, iar nu iudeii,
trăiau pe terenul adevăratului pământ sfânt, făgăduit lui Avram, pământul, unde patriarhii au păscut
turmele lor-, pe sfântul lor munte Moise a îngropat adevăratele vase ale cortului, care, după părerea
iudeilor, se aflau sub templul lui Solomon, şi care, cum afirmau ei, au fost ascunse în chip minunat
după distrugerea templului de către haldei. Posedarea acestor vase se considera foarte importantă, de
oare ce, faţă cu înclinaţia în orient de a lega anumite credinţe cu obiectele externe, predomina
convingerea ge* nerală, că locul unde sunt ascunse ele, va şi fi anume locul ară* tării lui Mesia. După
o tradiţie răspândită, când se va deschide împărăţia lui Mesia, sicriul şi aceste vase sfinte iarăşi vor fi
scoase din pământ. Ieremia — aşa glăsuia tradiţia iudaică, — după indi* caţiunea lui Dumnezeu, a
poruncit cortului şi sicriului să urmeze după sine în muntele Nebo, şi acolo el le*a ascuns, precum şi
jertfelnicul tămâerii, într'o peşteră, şi a făcut intrarea într'însa aşa încât după aceea nimenea n'a mai
putut=o găsi. Acelaşi proroc a făcut cunoscut, că „acest loc va rămânea necunoscut până ce
Dumnezeu, milostivindu=se, va aduna mulţimea poporului. Şi a* tuncea Domnul îl va arăta şi se va
arăta slava Domnului, şi nour, cum s'a arătat pe vremea lui Moise" (3 Macab. II, 4-8). Infr'o tradiţie de
mai târziu, activul principal în această privinţă, în locul lui Ieremia apare un înger. Nu cu mult înainte
de dărâmarea Ierusalimului,' acest'înger, pogorîndu=se din ceriu în Ierusalim, a şezut pe templu ca
să=l mântuiască. Adunând, cortul, sicriul, ambele table de piatră, efodul şi veştmintele arhiereşti ţesute
cu aur, jer* felnicul tămâerii, urimul si tumimul si sfintele vase, le=a luat într'un loc tainic şi cu glas
tare a. strigat „o pământ, pământ, pământ! ascultă cuvântul Domnului atotputernic, şi primeşte ce*ţi
încredinţez eu şi păstrează până la .sfârşitul timpurilor, ca să le întorci iară, când ţi se va spune şi când
străinul nu le va. stăpâni. Căci va veni vremea, când Ierusalimul se va restaura iară, ca să existe în
vecii" Atunci pământul si=a deschis sînurile sale si a înghiţit toate lucrurile acestea 1). In urmă sfântul
văzător de taine a văzut aceste vase sfinte în ceriu. După mărturia lui, biruitorul
90

va mânca mana tainică1), şi când s'a deschis templul lui Dum*-nezeu în ceriu, atunci s'a arătat
sicriul legii în biserica Lui2).
Samarinenii au nutrit aceste nădejdi nu mai puţin călduros decât înseşi iudeii, dar le*au dat un
colorit local si au fost con* vinşi; că în adevăr locul, unde erau acunse aceste lucruri scumpe, era
vârful muntelui Garizim, în apropierea oraşului lor natal, — munte, din vârful căruia seminţiile lui
Israil, la intrarea lui Iisus Navi în pământul Hanaan, au rostit binecuvântările legii (Deu* ter. XXVII,
12).
Cât de puternic erau samarinenii pătrunşi de asemenea aşteptări în aceşti ani, s'a arătat puţin
mai târziu. Când s'a terminat acti* vitate lui Ioan, neaducându*le urmările aşteptate, s'a produs un
eveniment, care a fost numai expresia definitivă a sentimentelor de lungă vreme îngrămădite într'înşii.
„Un om", zice I. Flavie.3), „care- nu da nici o importanţă minciunei şi înşela poporul prin aceea ce*i
putea place lui", se hotărî să stârnească mişcarea po* porului în felul lui Ioan, răspândind prin Iudeia şi
Galileea, cu nădejdea de bună samă, să=i dea o importanţă politică. Răspân* dind prin văile Samariei
ştirea, că în ziua hotărâtă se va arăta un nou proroc pe muntele Garizim, în acelaşi loc, unde Moise a
ascuns vasele cortului, el ridicând o turburare neobişnuită. Pretutindenea s'a răspândit zvonul, că în
acea zi se va deschide împărăţia lui Dumnezeu, pentrucă vasele sfinţite au trebuit să rămână ascunse
până la începerea ei. Aceasta era o capcană vicleană să strămute asupra Samariei acele luminoase
nădejdi, care alcătuiau slava Iudeei, de oare ce pe lângă aceasta se spu* nea pretenţia la posedarea
comorilor tainice şi a legii în toată curăţenia ei. Mii de oameni din popor începură să se îngrămă*
dească în ziua hotărâtă* în valea dintre munţii Garizim si Gheval, caravane mereu noui soseau
necontenit cu popor în satul Tira*. vata, indicat de prorocul mincinos, ca punct de adunare, până ce
lucrul luă o întorsătură serioasă din punct de vedere politic, de oare ce şi bătrânii poporului se alipiră
la această mişcare. . Pilat se îngrijora, temându*se ca poporul ar putea trece dela căutarea vaselor
sfinte la o răscoală făţişe. Cruzimea sa din tre* cut pregătise deja poporul pentru această răscoală4).
Deaceea el opri acest pelerinaj, şi rândui detaşamente de cavalerie şi de 'pedestrime la toate drumurile
spre Garizim, ca să împedece urcarea pe munte. Dar gloata enormă de popor, printre care mulţi erau
înarmaţi, nu luă în samă această oprelişte şi se în* cercau cu sila să=şi deschidă drum spre locul sfânt.
Atunci Pilat porunci oştirilor să împrăştie poporul: a urmat apoi un măcel grozav, în care mulţi au fost
ucişi, cei rămaşi o luară la fugă, şi căpeteniile, căzute în captivitate în timpul luptei sau pe urmă, au
fost daţi morţii.
Acest eveniment sângeros se produsese deja cu câţiva ani după propoveduirea lui Ioan'). Dar el
a fost numai unul din manifestările concepţiile__poporului referitoare la împărătia. lui Mesia, arătând,
până unde părerile asupra ei erau pătrunse de ideile politice ale acelui timp. Ioan era cu totul străin de
ase* menea păreri. Dacă el, ca iudeu, credea, că Mesia va fi slavă lui Israil, apoi descoperirea acestei
slave el o lăsa pe sama vii* torului, şi el se mărginea esclusiv la nădejdile morale şi duhov* niceşti. El
n'a fost nicidecum un agitator politic de felul lui Iuda Galelianu,'; împărăţia'^ lui jfmesianică era
împărăţie nu din^lumea aceasta (Ioan*XVIII, 36).

91

CAPITOLUL XIII.
PRQPOVEDUIREA SF. IOAN INAINTEMERGĂTORUL,
IN PUSTIE
Către anul 15 al domniei lui Tiberie, care ar cores* punde anului 20 după naşterea lui Hristos,
asupra imperiului roman începuse să se aştearnă tot mai mult umbra celor mai întunecosi ani de
domnie ai acestui împărat, care în acel timp avea 71 de ani dela naştere Printre aceia, cari au trăit în
timpul lui şi în urmă au putut să*şi amintească toate împrejurările cele mai principale ale dom* niei
lui, Pliniu cel bătrân era încă copil de patru ani2). V^pasian, căruia în urmă împreună cu fiul său Tit i*a
fost dat să dărâme Ierusalimul, era tânăr de nouăsprezece ani, visător şi mândru 3). Ca» ligula, care la
timpul său, stând în fruntea impe* riului, umplu toată lumea de groază prin prive* liştea unei
despotism nebun, era băiat de şaispre» zece ani4); iar între căsătoriile, săvârşite în acel timp, a fost căsătoria fiicei nefericitului Germanic, din care după trecerea de nouă ani s'a născut Nerone. Trebile în
tot imperiul se aflau în stare paşnică, pentrucă toate popoarele lumii de atuncea se su* pusese deja
vulturului roman, care pusese asupra lor jugul a toate netezitor, şi se purtau numai două războae mici
la margini — cu tracii în răsăritul Europei şi cu frizii în nord^vest. Pontiu Pilat era deja de doi ani al
Samariei, Iudeei şi Idumeei. Irod Antipa aproape de 52 de ani cârmuria Galileea şi Samaria şi acum
avea aproape .50 de ani dela naştere, iar fratele său Filip, fiind .aproape de aceiaşi ani şi ocupând
deasemenea situaţia de domnitor, era tetrarh celeilalte părţi a ţării peste Iordan şi ducea viată liniştită,
silindu-se să fie folositor tării si vrednic de situaţia sa.
Exceptând răscoala religioasă a lui lucia şi alte câteva tur* burări după moartea lui Irod,
precum şi în timpul înscrierei, în* treprinsă de Quirinus, Palestina aproape în timp de 60 de ani s'a
folosit de o pace nominală ]): In diferite locuri ale ţării, cum s'a spus mai sus, în acest timp se ridicară
oraşe şi sate nouă cu toată strălucirea şi acurateţa civilizaţiei romane. „Lumea romană"., căreia fusese
dat să pregătească calea pentru creştinism prin distrugerea zidurilor dintre popoare şi prin contopirea
întregei lumi civilizate pentru un timp într'un singur stat puternic, astfel pretutindenea aduse fructele
sale, deşi cârmuirea neobservat submina întreaga sistemă a imperiului. Răsăritul se afla în stare de
pace adâncă. Oardele călări ale partenilor care erau groaza acelui veac, deja nusşi mai adăpau caii lor
în Eufrat, şi nu îndrăsneau să4 treacă timp de două generaţiuni2), deşi tot mai mişunau pe văile Pârtiei
şi aşteptau numai poruncă dela curtea Ctizifonova, ca să se pră* buşească asupra Palestinei deschise
pentru dânşii. Patru legiuni, care se ţineau gata în Siria, şi linia puternică de posturi militare erau
dealungul Eufratului.
In aşa stare se afla situaţia trebilor, când Ioan însfârşit eşi din singurătatea sa în calitate de
proroc al poporului său3). Aprds pierea pustiului Iudeei de Ierusalim şi desimea populaţiei ce trăia
92

împrejur, fără îndoială dădea multora putinţa să viziteze din când în când acea localitate, de oarece ^în
acel timp aţiţat din punct de vedere religioso*moral era deajuns un singur, zvon, că în vre un ţinut s'a
ivit un pusnic neobişnuit şi propovedueşte, ca în mulţi să se nască dorinţa nebiruită să=l vadă şi să se
folosască de sfa* turile lui evlavioase. Pentru prima oară Ioan păşi la sluja obştească pe ţărmurile
Iordanului de jos.
Cale de două ceasuri spre răsărit de jalnicul sătucean, care alcătueşte resturile Ierihonului, şi de
opt sau de nouă ceasuri dela Ierusalim, Iordanul curge repede în direcţia Mărei Moarte, care se află
deasemenea nu departe deaicea. Luând începutul în munţii Libanului, primind în sine ca afluenţi
izvoarele din Chesaria lui Filip, trecând apoi lacul mocirlos Meromsc şi mai departe prin minunatul
loc al Galileei, râul la eşirea din acest loc până la acel loc, unde el ocoleşte Ierihonul, are în total
numai 90 de chilo* metri în linie dreaptă, dar până la 300 chilometri, dacă se cal* culează toate,cotiturile lui. Aproape de Ierihon el are dela 13 la 14 stânjini în lăţime şi dela trei picioare până la un
stânjin adâncime, aşa că pea* locurea el este uşor de trecut prin vad, afară de timpul, când apele sunt
mărite în timpul primăverii, toamna şi iarna, când trecerea prin el devine foarte peri» culoasă. Anume
în această parte a lor* danului armata lui Vespasian, în timpul ultimului război, a alungat o mulţime de
iuoei în râu, când el era eşit din maluri, şi din ei au pierit aşa de mulţi, că „era imposibil de trecut râul
din pricina um» plerei lui de trupuri moarte, când şi Marea Moartă a fost deasemenea um* plută "de
trupuri, duse într'însa de râu ') Râul aicea curge printre maluri duble,
arătând nivelul lui mai ridicat sau mai scăzut în Noembrie şi Aprilie.
Malurile acestea pe alocurea ridicate, dar în genere prea zintă loc
îndămânos/ pentru adunarea poporului, şi deaceea anume a şi păşit Ioan
la propoveduirea pentru popor. Tufişurile dese de tamarini roşii, de
sicomori falnici cu trunchiurile lor albe si cu frunzişi larg, stejarii cu
umbra lor întunecată, salcâmi crăcoşi, ră« chiţile verzi — veştede şi
oleandrii bogaţi în floare, încă şi astăzi acopăr terasa de sus, când încă o
şi mai mare variaţie a acestui tablou îl dau stufişişurile din plin crescute,
mai înalte decât omul pe nivelul de jos, pe care în vremea lui Ioan se
înălţau încă vârfurile de palmieri, această mândrie şi slavă a
lordanului./Anume în această localitate pe malul râului, în vederea
munţilor stâncoşi sălbatici, cari închideau vederea de amândouă părţile,
în localitatea, unde, mulţămită inundaţiilor anuale, se formase o
trăsătură pro* nunţată între vegetaţia tropicală luxoasă şi între pustia
neroditoare arsă. Ioan, despre care Hristos a spus, făcând aluzie la stuful
învăluit de pe malurile râului, că el nu era trestie bătută de vânt, ci cu
adevărat era Ilie, care trebuia să vie ca pro* roc şi mult mai mare decât
proroc — anume aicea şi=a şi ridicat glasul său în calitate de înainte
mergător înaintea Unsului lui Dumnezeu, ca să=I pregătească calea (Mat. XI, 7, 9, 10, 14; XVII, 11;
Marc. IX, 12; Luca, VII, 26, 27). Deja însuşi exteriorul lui Ioan vrea să atragă asupra sa atenţiunea
poporului. Statura sa slăbănoagă, slăbit de mâncarea sărăcăcioasă şi de ne* voinţele sale aspre, părul
său lung, netuns în curgere de 30 ani ca semn al nazoreismului, mantia sa grosieră de păr şi brâul de
curea, zugrăvea chipul unuia din vechii proroci. Sf. Scriptură des* crie pe unul din cei mai mari
proroci, anume pe Ilie Tezviteanul, care, după aşteptarea generală, trebuia să se arate înainte de ve*
nirea lui Mesia, exact în aceeaşi înfăţişare, în care s'a arătat Ioan, anume ca „om tot acoperit cu păr, şi
cu brâu de curea încins peste mijloc său" (4 Reg. I, 8). Poporul însă ştia din predicile din sinagogă; iar
cine putea citi singur, apoi şi direct din sf. Scrip* tură, că mantia grosieră de păr era haina obişnuită a
vechilor proroci, ca a unei clase 'deosebite. lAceastă haină a fost totdeauna semnul tristeţei şi a
frângerii inimii (4 Reg. VI, 30; Iov. XVI, 15; Reg. XXI, 27) şi înviind amintirile despre vremurile
sfinte ale trecutului, odată cu aceasta trezi. în sufletele poporului conştiinţa propriei păcătoşii şi
nevoile de pocăinţă şi de frângerea inimii.
Pustiul în ochii iudeilor^în genere avea însemnătate sacră. „Dintr'însul grăiau rabinii, a eşit
legea, cortul, sinedriul, preoţia şi vrednicia de îevit. Chiar şi autoritatea regală şi în realitate tot darul
cel bun, primit de Israil dela Dumnezeu, toate au eşit din pustie"'). Chemarea poporului în pustie,
93

acum avea sigură de sine importanţa sfântă, de oare ce ea amintea cuvintele pro* rpcului Isaia": Gătiţi
cale Domnului, drepte faceţi în pustie cară* rile Dumnezeului nostru" (Is. XI, 3). Faţă de aşteptarea
încordată a lui Mesia, influenţa acestei chemări a fost enormă. Sprijinin* du*se anume pe acea
însămnătate, care se da ei de popor, un fanatic, anume Tevda, însuşindu*şi rolul de proroc peste câţiva
ani ciupă răstignire, a atras după sine o mare mulţime de popor, în calitate de al doilea Mesia, peste
Iordan în pustie, unde el făgăduise să facă minuni, încredinţând, că Dumnezeu se va arăta pentru
izbăvirea poporului Său. I. Flavie povesteşte deasemenea, că şi alţii au atras poporul după ei în pustie,
„unde cu ajutorul lui Dumnezeu ei des vor face minuni pe faţă" 2). Şi însuşi Hristos, înainte de
părăsirea ucenicilor Săi, crezu de trebuinţă să=i prevină, că atunci când li se va spune „iată Hristos
este în pustie, să nu eşiţi" (Mat. XXIV, 26). Poporul dela o zi la alta aştepta arătarea unui proroc
înţelept şi desăvârşit, care i=ar fi întors urimul şi tumimul pierdute, „să restabilească neamurile lui
Israil, să întoarcă inimile părinţilor spre copii, să mustre vremile şi să potolească mânia lui Dumnezeu,
înainte de a se aprinde furia Lui" (Sirah, XXVIII, 10). ^u^~influenţa ispitirilor grele istorice, în popor
se înrădăcina tot mai adânc conştiinţa, că a mântui pe Israil putea numai singură pocăinţa. „Dacă
noi ne vom pocăi măcar într'o singură zi", ziceau rabinii, „atunci s'ar arăta Mesia". „Până când Israil
nu se pocăeşte, el nu poate aştepta pe Mântuitorul", zicea rabinul Iuda.ţDar această
pocăinţă trebuia să se săvârşască nu mai înainte de venirea lui Ilie spre împlinirea prezicerei lui
Maiahia, iar el va veni nu mai înainte cu trei zile de arătarea lui Mesia, când glasul lui
dela o margine a pământului până la ceialaltă va proclama „Vine mântuire lumei"').
Prorocul, după părerea iudeului, era nu numai înainte vă« z'ător, ci şi propoveduitor neînfricat,
dela care, rostindu*se cu cuvintele lui Climent Alexandrinul, adevărul strălucea ca razele de lumină
din soare 2). El putea descoperi, şi împreună cu aceasta el era unealta lui Dumnezeu pentru
comunicarea reproşurilor sau a poruncilor Celui atototputernic în calitate de trimis al lui şi tâlcuitor al
voinţei Lui oamenilor. Şi iată în calitate de asemenea trimis s'a şi arătat în persoana lui Ioan, noul Ilie.
Arătarea lui produse asupra poporului cu atât o mai puternică impresiune că propoveduirea lui atingea
chestiunea cea mai zguduitoare despre venirea lui Mesia. „Pocăiţi=vă, striga el, că s'a apropiat
împărăţia Cerurilor". Şi acest strigăt a noului proroc ce se ară* tase cu un ecou tunător răsună în
inimile tuturor celor osteniţi şi împovăraţi, care doreau să găsască în predica , lui uşurarea conştiinţei
lor de sarcina păcatelor, ce apasă asupra ei, ca. Cu vrednicie să se pregătească pentru venirea lui
Mesia, care se apropiase. Acest glas ce striga în pustie începu să trezască pu* ternic conştiinţa
mulţimilor poporului care fusese supusă la un somn greu sub înrâurirea formalismului fariseic, a
împilării ro» mane şi a indiferenţei saduceice. Se începu o puternică mişcare populară. Deşi Ioan.se
ţinea la o parte de Ierusalim şi de ţinutu» rile des populate, propoveduirea lui îşi găsi un puternic ecou
în toată ţara, şi poporul în gloate tot mai mari la număr începu să curgă la dânsul din Ierusalim, din
Iudeea şi din podişurile înalte ale Pereei (Mat. III, 5; Marc. I, 5)./Toţi fără să-vrea socoteau, că acesta
şi este Ilie cel făgăduit, prevestitorul lui Mesia. Şi acest propoveduitor, cu totul neasămănător
rabinilor, cerea acum ca legea, care până acum se împlinea numai pe dinafară, să se împlinească
conştiincios şi să întrupeze chiar în viaţă. Numai o asemenea pregătire duhovnicească poate abate
mânia viitoare a lui Dumnezeu. Fiind al doilea Ilie după duh, ca şi după exterior, şi asemenea lui fiind
martor a timpurilor rele, el a venit nu să zidească, ci să dărâme-, să trezască, iar nu să edifice, la
apropi» erea acelei judecăţi, de care vorbise ultimul din proroci, când mânia lui Dumnezeu va arde
asemenea cuptorului răsînfierbântat (Malah. IV, 1), când cei mândrii şi răi, asemănându=se paelor, vor
fi şi arşi asemenea lor, până ce nu va rămâne din ei nici rădăcina, nici paiul. Dar odată cu aceasta, El
adaose şi adeveri» rea mângâitoare a prorocului Malahia, că pentru cei ce se tem de numele Domnului
puterilor, va răsări soarele dreptăţii cu razele sale vindecătoare. Tot senzul propoveduirii lui Malahia a
fost în realitate entusiasmarea de acele lucruri, pe care se rezema şi propoveduirea lui Ioan. „Iată, Eu
trimit pe îngerul Meu, şi el va pregăti calea înaintea Mea", a prezis ultimul proroc al vechiului
testament. „Şi fără de veste va veni în Biserica Sa Domnul, pe care voi îl căutaţi, şi îngerul
aşezmâtului, pe care voi îl doriţi; iată, El vine, zice Domnul Savaot. Şi cine va suferi ziua venirii Lui,
şi cine va rezista, când se va arăta El? Căci El e ca focul topitor, şi ca cuptorul curăţitor, şi se va pune
să topească şi să curăţe argintul, şi să curăţe pe fiii lui Levi, şi să*i topească ca aurul şi ca argintul, ca
să aducă jertfă Domnului întru dreptate. Şi voi veni la voi pentru judecată, şi voi fi mustrător rapid al
94

fermecătorilor şi desfrânaţilor, şi a celor ce jură strâmb, şi opresc plata nămitului, împilează pe văduvă
şi pe orfan, şi răsping pe venetic, şi de Mine nu se tem, zice Domnul Savaot" (Malah. III, 1-3, 5).
Asemenea predicii tuturor prorocilor, predica lui Ioan era vestire a mâniei lui Dumnezeu, clar in
acelaşi timp, a* semenea lor, ea cuprindea în sine cu anumite condiţiuni, făgădu*. inţa dumnezeeştii
iubiri şi îndurări. Cum se şi cuvenea însărci* nării lui, el, asemenea lui Ilie, mustra viciile timpului
său, pentrucă asemenea lui, el, „în zilele sale nu a tremurat înaintea princi* piului, şi nimenea nu l*a
dovedit pe dânsul" (Sirah, XLVIII, 13).
împreuna cu chemarea la pocăinţă, Ioan adaoase un ritual deosebit de semnificativ pentru toţi
aceia, care*şi exprima dispoziţia s㻺i mărturisească păcatele şi dădeau făgăduinţa să se .îndrepteze
în_viaţa lor. Anume, el cerea dela asemenea persoane botezul, adecă spălarea în apă. După legea lui
Moise deasemenea se cerea spălare şi curăţire, dar ea avea acolo însemnătate mai curând de faptă
personală în scopul curăţirii] de întinările ri» tuale şi se repeta totdeauna, când se cerea aceasta de un
nou caz de întinare. Dar botezul introdus de Ioan se săvârsa numai odată, şi doritorii puteau să4
primească numai din manile lui Ioan. ELnu-se-mulţămea cu vechile rituale şi cerinţe ale fariseilor.
Pentru el era necesar un nou simbol,Ccare după înseşi forma sa ar fi putut servi de expresia măreţiei,
care cerea schimbarea mo» raia şi a fi bun semn pentru principiul său, şi în acelaşi timp destul de
simplu pentru ca el să poată fi accesibil pentru tot po* porul j\pentru toţi ceice doreau să o rupă cu
trecutul păcătos şi să păşască într'o nouă viaţă duhovnicească, la care îi chema el.' Spălarea în toate
timpurile a servit de simbol religios şi a fost simbol semnificativ al ritualului.(Lepra lui Neeman a fost
curăţită în apele Iordanului (11 Reg. V, 10). Preoţii în templu, necontenit săvârşau spălări, dela popor
în genere se cerea, ca el să înde* părteze necurăţia cu ajutorul spălării. Prorocul Daniil s'a rugat:
„spală«mă de nelegiuirea jmea" (Is. I, 4). Prorocul Isaia deaseme* nea a strigat: „Spălaţi=vă,
curăţiţUvă, îndepărtaţi faptele rele ale voastre dela ochii Mei, conteniţi de a face rău" (Is. I, 16).jSpă*
larea şi în genere la răsărit, singură de sine alcătueşte aproape o obligaţie' religioasă. Praful şi căldura
apasă trupul şi sufletul aproape pânăla extrem, aşa că spălarea aduce racorire generală şi mulţămire.
Deaceea simbolul primit de Ioan, al botezului, avea ' pentru popor o enormă însămnătate pentru orce
călător obosit, prăfuit şi zoios, căpătând înviorare lăuntrică sau renaştere, îm» preună cu asta
afundându«se în apă curată şi proaspătă a râului şl astfel, în semn al curăţei sale lăuntrice, eşea curat
dintr'Insa eu sufletul şi cu trupul. Dar acest botez la Ioan nu era încă taină. „El era om bun", zice I.
Flavie1), „şi convingea pe iudei, care doreau să trăiască demni şi să fie drepţi unul faţă de altul, şi
binecredincioşi faţă de Dumnezeu, să primească botezul. Bo* tezul era însuşit de dânsul nu ca mijloc
pentru primirea ertării pentru oare care păcate numai, ci şi în înţeles de curăţenie a tot corpul, când
sufletul se curăţea mai întâiu prin cuvioşie)' Bo* tezul lui Ioan astfel era numai un simplu simbol al
curăţirii, de care avea nevoe inima, şi în urmă el trebui să=şi găsească corn» piectarea în botezul dela
Duhul Sfânt. (A*î primi puteau numai aceia, care prin spovedanie smerită a păcatelor lor dovedeau
sinceritatea lor. Deci botezul a devenit expresia votului moral, . prin dorinţa de a arăta prin viaţa sa cea
mai bună, că în adevăr s'a produs o schimbare şi în înseşi dispoziţia inimmjjn senz de pregătire pentru
Mesia, el prezenta ceva cu totul nou în Israil, mărturisind în chip izbitor despre acea preface morală,
care se săvârşea în inimile poporului. ^Dacă, cum dovedesc unii rabini, exista şi mai înainte obiceiul
de a boteza pe prozeliţi, care pă« răsind păgânismul lor, se sileau să capete accesul în comunitatea
izrailită, apoi ritualul introdus de Ioan, ca aplicat de dânsul în* su'şi poporului iudeu, cuprindea în
sine ceva neobişnuit, şi acea împrejurare, că poporul s'a supus acestui ritual, serveşte drept cea mai
puternică dovadă a influenţii prorocului pustiului asupra mulţimilor poporului. In cazul acesta raportul
său cu poporul israilit avea acel înţeles, ca şi cum însuşi acest popor a devenit păgân şi avea nevoe de
aceea, ca pe el iară din nou, ca pe nişte păgâni, să=i introducă în moştenirea lui Iehova. /împreună cu
aceasta Ioan n'a lăsat poporul fără ajutor în tendinţa lui către curăţenie. Dacă el l-ar fi chemat numai să
fugă „de mânia ce venea", atunci l*ar fi putut duce pânăla disperare. Dacă el, che* mându=l la botez
după acefea l-ar fi lăsat numai pe seama pro* priilor lui sforţări, în opera atingerei bunei moralităţi,
atunci el l*ar fi expus într'o stare lipsită de ajutor, de oare ce omul, nea* vând înaintea sa un ideal
superior de moralitate, nici odată n'ar fi putut să ajungă la ea. Deaceea \Ioan dădujşi înseşi mijloacele»
pentru realizarea chemărei sale, anume arătând la viitorul Mesia, la acest miel al lui Dumnezeu, care
trebuia să ia asupra sa pă« catele lumii.
95

XXI. La început se aduna la dânsul poporul din localităţile cele mai apropiate: din împreju* rimile Ierusalimului. dar mulţi ii dădură . cerând dela ei. deşi aicea fără îndoială erau şi de aceia. Pe drumurile Galileii si Iudeei se înşirară nesfârşite caravane. să creadă. preoţi aristocraţi şi leviţi smeriţi şi săteni săraci. că acesta era primul proroc în ultimii 500 de ani. aceea el nu primea asupra sa nici o problemă alta. ci mustra cu asprimea curată prorocească şi cu adevărată înfruntare" di* rectă. printre care erau negustori. Toti voiau să ia parte la mântuirea lui Israil. avea putere miraculoasă. Nu era lipsă" nici de femei iu» daice. şi printre ele negreşit nu puţine de acelea. 32. strigă el gloatei de farisei şi de saduchei. şi astfel nu au. Mişcarea la început locală.' par» tizani ai Romei şi duşmanii ei. şi tot ce era josnic în Israil: oameni evlavioşi şi oameni dedaţi lumii. mai înclinaţi să primească botezul -în Iordan. XXI. 9. Ioan. 12. Dar de oare ce Ioan avea împuternicirea sa nu dela dânşii. El demască toată deşertăciunea şi toată lipsa de folos. „Ce aţi'eşit să vedeţi în pustie1? Om îmbrăcat în haine moi? întreba Iisus Hristos mai târziu. pui de năpârcă sunteţi". farisei în haine lungi. poporul continua. Tot ce era nobil. Luca. sau cel puţin nu e proroc ase* menea lui Moise. să vorbească de rău şi să denunţe autorităţilor toate cele văzute. fişa că chiar şi după închiderea sa în temniţă şi după moartea sa. pur şi simplu pentrucă ei sunt urmaşii lui Avraam. XI. pânăla poalele Libanului şi în ţara de peste Iordan. pe care ei îl aşteptau? (Luc. şi deacolo poporul deasemenea se îndreptă spre Ioan. VII. 19). 25). Poporul de toate chemările şi clasele. După părerea lor. Cuvântul lui avea o influenţă aşa de colosală asupra mulţimilor poporului. de care le propoveduia lor pro» rocul nou arătat. Dar curând faima ajunsă până în Galileea. precum şi credinţa lui Mesia. Ioan. în cât el numai să fi voit. de oare ce dreptatea lui va fi socotită şi a lor. mulţi chiar întrebau. III. I. ostaşi de'ai tetrarhului Antipa din Perrea. nu cumva este el însuşi Mesia.. agricultori bo= gaţi. numirea de învăţător şi proroc (Luc. „fariseii şi legişti lepădaseră voia lui Dumnezeu despre sine. toţi deopotrivă se aflau în această mulţime. ~ chiar'acele clase. treptat cuprinse toată ţara (Mat. sinceri şi făţarnici. vameşi din iudeii de bas» tină.(t)upă cuvintele evanghelistului. VII. Uimiţi de toate cela văzute şi auzite. Voi. Toate cele văzute de dânşii se dovediră cu adevărat uimitoare. să critice. înaintau cu toţii spre Ioan. 10. ci de sus. ca ei „roade vrednice de pocăinţă". După îngusta lor trufie pedantică. drepţi şi corupţi. din Iudeea şi Pereea. Lucrătorii în acest scop îşi părăsiră lucrul. 7. 26). pentru scopuri curat politice. sfărâ* mând până şi inimile de cremene. III.Vă puteţi închipui. saduchei reci şi politicoşi. După ritualul introdus de el. care venise să asculte predica lui. El nu se mărginea la convin* gere generală. Aicea în una şi aceaşi gloată se puteau vedea rabinii trufaşi. el le deveni cunoscut sub numirea de Botezătorul. sau cel puţin măcar s㻺i . strângători de dări romani şi ostaşi indigeni sau străini. 19). III. că în adevăr el a fost proroc şi botezul lui era din cer (Mat. ca să observe. 5). poate deasemenea. şi 96 C . el se adresă lor cu aceiaşi tăioşie prorocească. poporul asculta cu atenţiune propoveduirea lui Ioan. III. mai curând cu scopul de a*l critica. la poveţe şi reproşuri în genere date. 30). Uimit de toate cele văzute. ci o mişcare morală* religioasă.a discuţiilor şi cazuisticei lor sterpe. 15. Şi de. mai ales în acea vedere. cei mai dispreţuiţi şi mai uricioşi pentru slujba lor Romei şi pentru stoarcerile lor băneşti. Negreşit.necuraţi. XXI. yriulţi se îndreptară încoace cu dorinţa sinceră de a se folosi de predică.. venirea Căruia el o vestea. III. ca şi către poporul dispreţuit1 de dânşii. bătrâni cu părul cărunt. în-dreptându=se către unul şi acelaşi centru. ardea ca flacăra. către care fariseii scrupuloşi şi eseii se raportau cu dispreţ ca faţă de nişte . 32). adunate la dânsull Şi ea multă vreme a rămas în amintirea poporului. I.primea ertarea lui şi într'insul se aprinse credinţa în apropierea împărăţiei cerurilor. ce înseta de luminare duhovnicească. Mat. El nu-făcea nici o minune. şi cu poporul ce curgea de pretutindenea. pătruzind până şi în cele mai intime cugete. nebotezându-se dela Ioan (Luca. Dar scopul lui era nu o stârnire politică.arate tendinţa lor exterioară către ea. primit misiunea lui declarându=l chiar îndrăcit (Luc. care erau roa» bele păcatului (Mat. ar fi putut să se folosască de această înrâurire a sa. dar cuvântul lui. pentru care ei la rândul lor îl urau. fără -j numai sarcina de învăţător religioso*moral sau de pro* XP Şi cuvântul lui tuna asemenea loviturilor de ciocan. ca şi botezul. în mulţime mare curgea sa asculte pe noul proroc. apoi în loc de a=i linguşi. lor sau meseria lor. cu toată viclenia dispreţul* toare a cărturarilor şi fariseilor. ei considerau pentru sine asigurată participa* rea în împărăţia lui Mesia deja. singur numai Israil va întâmpina buna* voinţa la Dumnezeu. ce privelişte extraordinară prezintă pre* dica lui Ioan în mulţimile poporului.. decât circomciziunea. prozeliţi din garnizoana romană din Ierusalim.

în calitate de semne ale ve* nirii lui Mesia. tre* buia să ajungă pe oameni simplii? Dar din gura prorocuiui tunau cuvinte. 97 . să facă la fel" (Luca. mulţămindu»se cu modesta lor situaţie. iar celor pocăiţi li se va da darul ceresc al voinţei supreme. XXXIX. Linguşirea şi frica erau tot atât de străine pentru dânsul şi pentru sufletul lui mare. Şi acest Mesia a venit în sfârşit. închipuiţii fii ai Lui. VII. şi în adevăr se dovedi. Ioan odată cu aceasta arăta şi aceea. iar toate celelalte popoară vor fi escluse dintr'însa. acela să dea una celui ce nu are. dacă ostaşii nu se vor folosi de pu* terea lor pentru ofensarea altora şi vor rămânea credincioşi steagului lor. se tae şi în foc se aruncă".anume în virtutea dreptului său natal.cerurilor. El nu se putea îndoi deci. el nu respingea pe nimenea dintr'înşii. care va şi pogorî asupra lor binecuvântarea lui Dumnezeu. ci si cu binecuvântare/şi pentru aceea El va aduce cu Sine puterea supremă dătătoare de viaţă. după părerea lor. că şi ei deasemenea pot să primească participare întru împărăţia . Acela. omenească cuprinde . prevestită de noul proroc. XLIV. i Când vameşii l»au întrebat: „Invăţătorule. 3. El declara.. Asemenea lui Hristos. Cei împetriţi vor fi supuşi botezului cu foc. sub influenţa predicii lui Ioan şi a ritualului neobişnuit al botezului. dar noi ce să facem"? ( Atuncea el le*a răspuns: „Să nu cereţi nimica decât ce vi*i ho-tarît".. credincioşiei propriei lor conştiinţe. împărăţia cerurilor. şi „Duhul lui va fi peste casa lui Israil" (Is. (Recunoscând cerinţa vremei şi fiind plin de duhul prorociei. dar şi dirijau către manifestarea unei moralităţi mai înalte după lucrurile de dinafară. socoteau şi învăţau ei. Dacă ei vor ajuta pe flămânzi şi pe cei goi şi în aceasta vor vedea o datorie a lor de iubire de oameni. Dacă vameşii îşi vor împlini cinstit datoria lor. că Acela.. „Asemenea predică nu se putea să nu uU mească pe Cărturari şi pe farisei. Ei îşi închipuiau. ca şi mantia lui grosieră care âr fi fost străin fenomen între hainele fine ale regelui dela palatul său. a puterei supreme şi a cunoaşterei înalte a lui Dumnezeu. El nu putea să uite. 29). Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc". că Iehova „Va revărsa Duhul Său peste tot trupul" (Ioan. că el prezenta din sine un stejar neclătit de nici un vânt. pe care le-da el diferiţilor săi interlocutori. care nu numai stârneau groază. atuncea prin aceasta vor dovedi sinceritatea pocăinţei lor. cu tre* mur îl întreba: „Ce să facem"? El le răspundea: „Cine are două haine. 38). şi să vă mulţumiţi cu solda voastră".. dupl o petrecere îndelungată şi necunoscută în depărtatul Nazaret..clasele. „Să nu socotiţi a grăi în sine: noi avem tată pe Avraam. atunci ce soartă. Dar cerând roade practice de pocăinţă. şi pârae pe pământul uscat". dar vine Cel mai puternic decât mine. [Dacă însuşi rabinii sunt ameninţaţi de foc. Iezec. găsiră mângâere în încredinţarea. 30). Contrastul izbitor între învăţătura lui Ioan şi învăţătura ra» binilor cu o deosebită uimire se manifesta în acele răspunsuri. că el va fi înaintea lor asemenea trestiei bătute de vânt. va fi împărăţie curat iudaică. în sufletul poporului creştea mereu şi se întărea aşteptarea lui Mesia. iar acest om se raportă către dânşii cu mustrări groaznice. cum prorocii Vechiului Testament. L*au întrebat deasemenea si ostaşii: „Dar noi ce să facem"? Şi el le»a zis: „Să nu obijduiţi pe nimenea. Când poporul. Dar Ioan fără cruţare dărâmă uceastă mincinoasă cazuistică. va veni nu numai cu răzbunare. faţă de Care el era numai glasul prevesti* torului. că pentru deplina prefacere lăuntrică e de neapărată nevoe ajutorul Duhului lui Dumnezeu. dacă voi nu vă veţi căi. atunci aceasta va şi fi semnul bunei lor pocăinţe. că El „va revărsa apă peste tot cel însetat. „Eu botez cu apă.toate. căci vă spun că Dumnezeu poate şi din petrele acestea să ridice fii lui Avraam". şi să vă esciudă pe voi. de care fariseii se fereau ca de nişte leproşi. din împărăţie. săvârşit de dânsul. şi anume puterea Duhului Sfânt. pre* cum şi a înaltei comunicări cu Dânsul. Vameşii dispreţuiţi de toţi. căruia eu nu sunt vrednic să=i . £nsuşi. Căruia numai a*i deslega sândalii va fi pentru dânsul o mare cinste. Ei se folosiră de respectul ge* neral la toţi. II. Ioan prin compătimirea sa. Şi iată astfel. desleg cureaua încălţămintei Lui. deschis apărând înaintea poporului. că toţi cei ce se pocăesc vor primi în sforţările lor morale un ajutor deosebit. şi cine are hrană. prevesteau.. care le va fi dat lor de sus. să nu ele* vetiţi. că „deja şi securea este la tulpina copacului: fiecare copac care nu aduce roade bune. auzind 'groaznica propoveduire a lui Ioan.

CARTEA A DOUA DELA. BOTEZUL DOMNULUI PÂNĂ LA SCHIMBAREA LA FATĂ 98 .

ca după aceea să păşască înaintea feţii prevestitorului Său. niciodată nu se văzuse unul cu altul. Dar deşi Ioan nu cunoştea pe Hristos personal. Stârnirea a rămas tot aşa de mare. cunoscut în acel timp sub nu* mirea de Betabara (Ioan. ca şi mai înainte.. Trecu încă oare care timp. aproape de Ialim'). el fără îndoială auzise de împrejurările miraculoase. la Enon. Ca Dumnezeu»om fără de păcat. ca să primească deasemenea botezul.. Din oraşele. Această depărtare a sa într'o localitate mai nordică deschise pentru el o nouă în* deletnicire. care până acum în lipsă pregătea calea Lui pentru arătarea Lui. pentrucă trăiseră în margini opuse ale ţării. Şi iată. ca El să păşască în fine înaintea poporului. care începuse să privească la dânsul. se îndreptă spre Iordan. Ioan Botezătorul şi Iisus Hristos. Spre evitarea* ciocnirei cu dânşii. Desi rude între dânşii. în linişte îşi termina anii educaţiei sale în necunoscut la 'Nazaret. eviderit. Iisus Hristos în acest timp. ce se întindea lângă râu. Hristos părăsi "Na* zaretul şi împreună cu compatrioţii Săi sau deosebit de dânşii. Autorităţile iudaice începură să se neliniştească de izbânda neobişnuită a lui Ioan Botezătorul în po* por. 99 . Ioan . luând asupra Sa păcatele lumii. care însoţiseră naşte» rea Lui. când Iordanul aicea devine foarte mic. a şesului Ezdrilonului în valea Djalud în direcţia spre lor* dan. dar tot nu erau încă urmele aşteptatului Mesia. pentru a se săvîrşi într'însul botezul. că El în adevăr a luat asupra sa păcatele a toată omenirea. negreşit. Ioan trebui să treacă iară în alt loc.CAPITOLUL XIV. şi chiar din satele de pe partea nordică a şesului Ezdrilonului poporul curgea cu cârdul la noul proroc. şi trebue din zi în zi să fi aşteptat.trecu cu predica sa în alt loc şi se depărta peste hotarele Iudeei. primind botezul din manile lui Ioan. departe de oameni. nu avu nici o nevoe să primească acest simbol al pocăinţii. Dar ca Miel al lui Dum* nezeu. el. 28). dacă nu ca la înseşi Mesia. Din valea joasă a Iordanului el. din causa apropierei acestei localităţi de Galileea. aproape de Schitopole. Acolo şi*a şi ales el loc pentru predica sa. Adunarea popo» rului şi marea faptă. El trebuia înaintea feţii tuturor oamenilor s㻺i frate aceasta destinaţie a Sa şi. I. aproape de satul. situate pe malurile lacului Galileei. pre» cum şi în~scopul de a=şi lărgi sfera activităţei lui. apoi ca la înainte mergă* torul Lui. s'a ridicat mai sus pe un mic şes. unde râul prezenta mai multă îndămânare în această privinţă. Cu sosirea verei. unde vestitul „Izvorul fiorului" lui Ghedeon stră* bate direct din-'marginea 'răsăriteană. unde pe râu se află un vad şi înlesnea putinţa pentru săvârşirea botezului'). BOTEZUL DOMNULUI. în adevăr. prin înseşi aceasta â voit să arate. predestinată în sfatul dumnezeesc pentru ca să se pregătească demn calea pentru venirea Izbăvitorului. cu atât mai mult că Ioan îşi petrecuse «toţi anii vieţii sale în singurătatea pustiului. ce se săvîrşa pe malurile Iordanului era pregătirea necesară.

că El nu avea nici o frumuseţă sau atracţiune. şi că „singura Lui frumuseţă era numai în sufletul Lui. în care se întrupase Dumnezeu. a curăţeniei divine şi perfecţiune a fiinţei Lui interne. închipuirea de dinainte a exteriorului lui Hristos. ei de obiceiu o arătau propriilor lor' zei. Intre acestea Biserica chiar evita orce închipuiri ale lui Hristos. si deasemenea ale apostolilor Petru şi Pavel. Iustin filosoful spune despre Dânsul. au început a prezenta chipul Lui cu totul almintrelea. şi era într'însul o înfăţişare. evangheliştii nu ne dau nici un fel de date pentru închipuirea lui Hristos. care.de curgerea de sânge. că El deasemenea avea un exterior înjositor. care se purtau cu respect faţă de Hris= tos şi«I arătau tot o aşa cinstire. Apolonie. aşa că deja Biserica-începătoare a trebuit să. care se ridică pânăla înseşi învăluirea hainei şi este contra otrava tuturor boalelor. care cu genunchile plecate a întins manile sale. în această privinţă nu poate fi nici o îndoială. sau în Cezareia lui Filip. Climent Alexandrinul îl descrie. că El a venit să»i curăţască prin viaţa sa. şi după aceea se întâlneşte chipul Lui pe cruce. către acest timp cedase definitiv locul altuia. el însuşi le*a văzut şi le^a considerat monumente vechi de recunoştinţă ale acelora dintre păgânii evlavioşi. Iubirea si evlavia către Dumnezeu>omul fără să vrea deşteptă dorinţa vădi* tă pentru acel chip omenesc. şi în via"ţa Lui". „La picioarele ei". ca şi cum ar ruga pe cineva de dinaintea sa2). dacă în adevăr aceasta era închipuirea lui Hristos. precum şi a unor astfel de sfinte suflete. 2). Orfeu. prin învăţătura Sa şi prin moartea Sai In acest moment Hristos pentru prima oară apăru înaintea lumii în toată desăvârşirea si bărbăţia sa omenească. Un monument vrednic de luat în seamă a închipuirei exteriorului lui Hristos a servit o statue văzută de Evsevie al Cezareei în Ponea. care. aşa ca să nu I se descrie nici un fel de semne de frumuseţă personală l). pentru că.şi-' botezul dela Ioan era pentru Dânsul simbolul. nici măreţie. Dinaintea sa stă un chip la fel al unui bărbat în situaţie dreaptă. Cei mai apropiaţi martori ai vieţii Lui pământeşti. care a primit dela Hristos vindecarea minunată. De oare ce această. Cu trecerea timpului începură să apară închipuiri ale lui Hristos sub forma unui tânăr. care slăvea frumuseţa Lui. După părerea lui Tertulian. şi noi L=am văzut. apoi e şi imposibil să judecăm. că El era „mic de statură şi nepropor= ţionat. Ci=că în vremea lui Evsevie era în circulaţie închipuiri. locul naşterei şi locul şederei femeei. după tradiţie. adaogă el. „Biserica înseşi expunându=se la prigoniri. de care lucru nu era încredinţat nici însuşi Evsevie. ca Âvraam. unde ea a fost aşezată alăturea cu chipul vestiţilor regi şi împăraţi. „pe un pedestal înalt stă chipul de bronz al femeei. care pot servi pentru determinarea exteriorului Său. întemeeată pe prezicerile lui Isaia.3). ca o stârpitură".statue nu s'a păstrat. iar aceste tradiţiuni sunt felurite. ca expresia na* turală a exteriorului. Având în vedere prezicerea despre Dânsul din cartea prorocului Isaia : „nu este într'însul nici înfăţişare. LIII.-In locul numelui Lui se scria pur şi simpu chipul peştelui. pe medalii şi în mici sta= tuete. în ce trăsături prezenta ca pe Hristos. din cauză că literile greceşti din numirea peşte puteau servi ca iniţiale pentru titlul complect1). zice el. etc. neavând antipatie către arta păgână. cum se spune. după cuvintele lui. Grigore de 100 . Această statue. se conducă întru aceasta numai de singure tradiţiunile. care«şi întinde mâna către femee". Origen spune. şi-a prezentat sieşi pe dumnezeescul său Fondator şi Cap în înfăţişare umilită. 11 închipuiau^ pe tablouri. este închipuirea lui Iisus Hristos*3). „şi pe acelaş pedestal creşte oarecare plantă ciudată. aşa că chipurile din catacombe poartă un caracter curat simbolic. care ne*ar fi atras către Dânsul" (Is. a fost luat după El din ordinul lui Pilaf. şi deaceea nu*i lipsit de interes să prezentăm date.el nu avea nici măcar frumuseţă omenească obişnuită si încă si mai puţin o frumuseţă cerească. trăsăturile pentru aceste închipuiri ei le luau de pe portre* tul. câteodată El era închipuit deasemenea prin simbolul unui miel sau prin bunul păstor. Dar încurând gnostici creştini. care din acel moment servea de obiect al nenumăratelor închipuiri şi a inspirat pe diferiţi artişti mari şi mici. într'o mantie lungă. In veacul al treilea o asemenea închipuire pătrunse în capela de casă a împăratului Sever. şi exteriorul Lui era fantomatic2). care se conside» rau în adevăr asămănări ale Mântuitorului. „La poarta casei ei". şi în Psaltire: „Toţi ceice m'au văzut m'au ocărit.

că „Hristos a fost minu* nat la sânul maicei Sale. care în urmă l»a desfăşurat arta cresină. Sprincenele Lui erau negre şi înbinate. in genere El se asămăna foarte mult mamei sale celei preacurate" Dacă în orient în temeiul închipuirii lui Hristos s'a aşternut această descriere a exteriorului Său a lui Nechifor.oaiiY). Alta prezintă ceva în genul unei medalii. nu măreaţă şi liniştită. iar faţa Lui. întru câtva asemenea acesteia. că aceasta alcătuia cam şase picioare. prin care de obicelu se înţelegea distanţă intre vârful degetului celui mare şi vârful degetului celui mic in cea mai mare întindere a lor. Aiigustin. Eccles. că dumnezeescul Părinte a revărsat din plin belşug peste Dânsul acea frumuseţă personală. capului său chipul feţii lui Iisus. apoi la apus tot o asemenea importanţă a avut scrisoarea lui Levtul către senatul roman. când pe fata lui curgea sângele şirloae din cauza co« roanei celei de spini. era mai curând ovală decât rotundă. cum spune tradiţia.Nisa adaugă nu numai la învăţătura Lui. Unul din . s'a şters cu el şi l*a trimis lui Avgar. cu care se ştergea El de obiceiu pe „faţă. că despre „exteriorul Lui noi nu ştim nimica. şi iată chipul a trecut. în profil cu designarea "cuvântului „Hristos" cu litere greceşti şi cu semnul simbolic al peştelui jos. El era puţin curbat. Hist. în proprietatea lui Nicodim. XLIV. II. înaintea cărora gnosticii stăteau . . Drept recompensă pentru această dragoste a ei. Pe această închipuire se scrie numele Iisus în evreeşte. prea frumos în braţele părinţilor săi. părul Lui era luminos de culoare castanie" nu tocmai des şi desprinzândusse uşor în bucle moi. Culoarea pielei sale se apropia de culoarea grâului copt. Petru din Roma. exteriorul Domnului nostru. Asemenea chipului lui Pita* gora. 2) Nlceph. probabil. văzând pe Iisus trecând pe calea crucei spre Golgota. Vălul original al Veronlcâi se păstrează in biserica Sf. zice Nechifor. Din cele mai vechi închipuiri de felul acesta două există şi până' astăzi. Scrisoarea aceasta pentru întâia 1) Această-închipuire a pătruns dela apus şi Ia noi. cum el ne este predat din vechime. 101 3) Nu se ştie ce anume se înţelege in cazul dat prin palmă '= a-'. Judecând după ideea generalei. în veacul al paisprezecelea istoricul bisericesc Nechifor a găsit cu putinţă să zugrăvească chipul complect al exteriorului lui Hristos. care reproduce o tradiţie veche. Ei erau foarte frumoşi. prea frumos pe cruce şi minunat 'în mormânt". 3). Dealtmintrelea el singur adaogă. Cele mai temeinice închipuiri ale lui Hristos în chipul lui ome» nesc se arată în răsărit. a luat un prosop. după tradiţie.cu respect la fel ca lui Hristos. regele Edesei încă pe vremea vieţii pământeşti a trimis la Iisus pe pictorul său să ia după el portretul. „Eu descriu. înţelepciunea sufletului. care.în veacul al cincilea. pentru că foarfecă niciodată nu s'a atins de el. şi după aceea a fost predat creştinilor din Ierusalim. şi fer. zice el. dar trupul Lui era bine alcătuit. Statura Lui alcătuia şapte palme pline 3 ). barba plăcută. ceice=L vedeau. a lui Platon. puteau dela prima privire să atragă la sine pe toţi. şi ochii Lui pare că revărsau din ei o lumină delicată aurie. ci şi la personaltatea Lui acele închipuiri măreţe. afară de mâna Mamei Sale. din care numai câte o picătură se dă oamenilor muritori"2). cum nu s'a atins de el nici mâna omenească. dar nu prea lungă. ei au înfăţişarea de medalion. A treia închipuire miraculoasă a întreg trupului lui Hristos a rămas pe acele scutice^ în care a fost el înfăşurat în mormânt 2). pentrucă închipuirile Lui variază după închipuirea artiştilor"3). spune. In biserica de apus s'a păstrat o altă tradiţie. a lui Aristotel şi al altor înţelepţi. cu. dela care pe diferite căi a fost strămutat în sfârşit. 1. Această închipuire. când apare istorl» sirea amănunţită 4).descrie slăvitui ideal. cum Ăvgar. ci întunecat de întristare şi de suferinţă1). strălucind chiar în persoana sa omenească. se poate crede. blândeţa şi o linişte adâncă a sufletului neturburat. care alcătueşte baza tuturor chipurilor de mai târziu. care se întrebuinţeazâ în Cântarea Cântărilor. când ea se juca cu el în copilăria Lui.ele e de piatră. Fer. Ioan Hrisostom spune. atunci apostolii n'ar fi urmat imediat după dânsul').asemenea culoarei feţei Mamei Lui. unde se află acum. ca să=şi şteargă faţa Sa. Părul capuluL. „că strălucirea şi mărirea dumnezeirei ascunse. din causa strălucirii orbitoare a feţii Mântuitorului. Sf. care în* chipueşte pe Hristos cu păr lung. Nasul Lui pronunţat. cum se prezintă chipul din Edesa. Pe temeiul acestora şi al altor închipuiri şi tradiţiuni. că să satis* facă dorinţa pioasă a regelui. atunci Hristos.o mică nuanţă de rumenă. că statura lui Hristos era inaltă. în Ierusalim trăia o femee evlavioasă Veronica. cu chipul capului lui Hristos tânăr şi fără barbă. despărţit prin o cărare dreaptă şi lăsândusse pe după urechi peste umere. Veronica primi pe acoperământul. şi o întâlnim chiar în căsuţa lui Petru cel Mare din Petersburg. Dar de oare ce pictorul n'a fost în stare să facă aceasta. îşi scoase acoperământul de pe capiii său şi«l dădu Lui. El era foarte frumos. Dacă El n'ar fi avut ceva divin în exteriorul său. Dupa ea. era opera vre unui creştin dintre iudei. „Fără îndoială". întemeindu»si închipuirea sa despre Dânsul deja nu pe descrierea a unui „su* ferind" rob a lui Dumnezeu din prorocul Isaia. ci pe cuvintele psalmistului. din contra. pe la anul 1528 'în Turin. care glăsueşte: „Tu eşti mai frumos decât fiii ome* neşti" (Ps. dar pe dânsa luceau demnitatea. şi pe acest prosop se reproduse chipul minunat al feţii Sale 5). Ieronim . îl purta foarte lung. cu puternica sa elocvenţă obişnuită.

Deşi relativ de autenticitatea ei se exprimă serioase îndoeli. Pentru duhul său luminat de Dumnezeu venirea lui Mesia devenise deja un adevăr viu. ci . care aştepta numai timpul destinat manifestării lui. Cu sufletul său luminat de Dumnezeu. s'a turburat şi se dădu înapoi. „şi Tu vii la mine?" (Mat. El e groaznic în mustrările Sale. El se împarte în două părţi după obiceiul nazarinenilor (sau al nazoreilor). El este om de statură înaltă şi de un exterior nobil. Pe fata Lui nu se află nici o în» creţitură.. numit de ucenicii săi Fiul lui Dumnezeu. pe Care voi nu»l ştiţi" (Ioan. ca datorie. Pentru asta mărturiseau limpede smerenia ce=l izbise pe dansul. când s'au adunat şi s'au tipărit operele lui Anselm. Care ridică păcatele lumii" (Ioan. deja demult se adscrieau lui Mesia. Nu=i de mirare. el văzu în Iisus anume obiectul lungilor sale nădejdi şi aşteptări. ci trimis dela Dumnezeu. când a văzut înaintea sa pe Mesia. că Dumnezeu a auzit strigătul poporului Său şi i«a dăruit pe Mesia.adevă« râtul Mesia. în conştiinţa înălţimii slujirii sale. El are o barbă deasă. nu se poate să nu=l iubeşti şi totodată să nu te temi de Dânsul. „Mie mi se cade să fiu botezat de Tine". „El este Ceice vine după mine. Ioan cunoscu în persoana Lui pe Mesia cel aşteptat. care fără voe inspiră respect. Ioan imediat a înţeles. Părul lui e ondulat şi creţ. şi anume a Dumnezeu-omului. ţiului. El e smerit şi blând. nu putea înlătura dela sine nimenea dintre israiliţi. atunci Ioan ar fi rămas faţă de dânsul proroc aspru. boteza şi trezea duhovniceşte pe Israil. Ochii Lui luminoşi şi pare că au lumini diferite în diferite timpuri. cel mai minunat . ca un mei. dar Care a fost înainte de mine". Levtul în scrisoarea sa comunică : la noi s'a ivit si încă trăeste un om de mare virtute cu numele Iisus Hristos.zise el către Iisus. dar despărţită in furculiţă. Ceeace Dumnezeu cere dela Israil.fiii oamenilor Când Hristos s'a arătat pe malurile Iordanului. atuncea după inspiraţia Duhului lui Dumnezeu. I. şi inima lui Ioan se zgudui la gândul. deşi încă nu i se descoperise lui. asupra Căruia Iehova a pus păcatele poporului Său şi Care. Ioan îşi exprimă o tare convingere. I. zise el ceva mai târziu (Ioan.'că el a început propoveduirea sa nici de cum nu pentru că îl ştia "pe Dânsul. Deja mai înainte. Nimenea niciodată nu l*a văzut râzind. a fost adus la„ junghere. că Mesia putea să fie numai acela. Căruia eu nu sunt vrednic să*I desleg cureaua în* călţămintei Lui". Dar regalitatea ivită înaintea sa nu era din lumea aceasta. El ştia. III. respectuos. din. 30). nici vre un fel de pete. Ei învie morţii şi vindetă boalele. pentru prima oară de când începuse să se adune împre* jurul său mulţimi evlavioase. înfăţişarea lui e vajnică şi expresivă. care era întrodus de prorocul Lui în 102 . care la apus existau relativ de exteriorul lui Hristos. fără frică . unde cad pe umere 2). atunci Ioan totuşi s'ar fi simţit mai presus de dânsul. anume adevăratul Mesia. că aşa se cuvine nouă să plinim toată dreptatea". de a se arăta Hristos. dar asprul proroc al pus*. Care e corn* plect liber de păcat. rugăciunile şi lacrămile lui îl ridicaseră la înălţimea măreţiei duhovniceşti. înspăimântat de a" supune ritualului curăţeniei pe Cel întru tot sfânt. că el vede înaintea şa anume „pe Meiul lui Dumnezeu. dar necontenit serios. şi această idee îndată apăru în sufletul lui Ioan. Om iubitor şi iubit. I. el spusese poporului^ „Stă în mijlocul vos'rru Cineva. Care cerea botez de la'dânsul. luminându*şe duhovniceşte să poarte în bună dispoziţiune pe Hristos când se va arăta în calitate de adevăratul Mesia. 14). 30). 29). în nădejdea sa la Dumnezeu. înalta închipuire dela Isaia a Aceluia. şi preoţia mai presus de preoţia lui Aaaron. blândeţa şi curăţenia. că Ioan s'a turburat în faţa acestei cereri din partea Celui ce s'a prezentat înaintea lui. nu lungă. Fruntea lui e netedă si miraculos liniştită. care primeau dela dânsul botezul. Botezul era aşezemânt dumnezeesc. puţin mai în» tunecat decât acolo. vioi. dar ea totuşi capătă interes ca expresie a acelor păreri. ca vremelnic să locuiască între oameni. Iisus venise să primească dela Ioan botezul. Dacă acesta ar fi un rege pământesc. Luminat de sus. că are înaintea sa cu adevărat pe Dumnezeu*omul. Acesta nu*i om de origină obişnuită. îndelungatul contact a lui Ioan cu Dumnezeu. castanie. ca poporul. şi în fine acum el vădit stătea înaintea lui' în persoana Aceluia. Cu toată opunerea lui Ioan Botezătorul. sau după înţelegere cu El. „Eu nu l*am ştiut". Nasul şi gura Lui sunt perfecte. în pustie. dar rumeneala face obrajii săi minunaţi. ca şi cum ar fi 'vrut prin asta să zică. care în adevăr a luat asupra sa păcatele omenirei. şi aşa şi era Celce stătea înaintea lui.oară a fost găsită pela finele veacului al cinspreze» celea. dacă el ar fi fost reprezentantul suprem al preoţiei pământeşti. Vorbirea lui e uniformă şi interesantă. Măreţia duhovnicească poartă asupra sa oare cum o coroană imperială. aşa că privind-la Dânsul. care îi dăduse pătrunderea miraculoasă de a prevedea ceeace încă nu era descoperit. Hristos repetă dorinţa sa pentru botez şi-i spuse stăruitor: „lasă acum.

a trebuit deasemenea să păşască în vrednicia Sa înaltă prin spălare şi ungere. ca să fie singur cu Dumnezeu şi să se pregătească pentru marea operă. apoi pe dânsul era vestmântul cuvioşiei fără de păcat. care răsfrângeau în sine măreaţa boltă cerească. adecă alcătuia o parte a. deja ştia. şi . care odihnea peste Dânsul şi nu primise încă marea vrednicie de Mesia. s'a rugat (Luca. să vindece pe cei zdrobiţi la inimă. atât după literă. în loc de spălătoare de bronz. să împlinesc voia Ta". ca exprimare pentru Dânsul a înaltei buneivoinţe s'a deschis cerul în raze strălucitoare de soare si se arătă un semn deosebit al Duhului Sfânt. Până atuncea El fusese un necunoscut locuitor al unui mic orăşel şi era ascuns de lume: iar acum El păşi în calitate de Mesia la servirea deschisă omenirei.' şi eşi din ele ca Hristos. în botezul lui îisus s'a manifestat solemn participarea întregei sfintei Treimi. 1). consactarea fprmală de sus în slujba lui Mesia. 2). care proclamă: „Acesta-este Fiul Meu iubit. Aceasta a fost înălţarea solemnă a Lui in demni* tateâ de""arhiereu al Noului Testament. ca şi cum ar fi strigat către Tatăl Sau cel ceresc: „Iată vin. de cugete şl de sen* timente cu privire la slujirea ce«I stătea înainte. III. legii lui Dumnezeu. în care este bunăvoinţa Mea". pilda împlinirii caria Hristos şi venise să arate lumii. a vesti anul graţiei Domnului. Botezând pe Iisus şi îndeplinind astfel ţinta principală \a slujirii saîe. Prorocul Isaia cu mult înainte prezisese. 103 . şi astfel a văzut în această confirmarea credinţei sale în aceea. care au şi fost însemnate prin triumful Său asupra puterelor întunerecului lumii acesteia. îngropaţi în apele Iordanului. Primind botezul. după inspiraţie de sus.calitate de introducere în Noul Testament. iar Iisus plin în duhul său omenesc. a săvârşit botezul asupra Lui. introducând pe Iisus în râu. pentru un timp şi*a căutat o izolare. Viaţa Sa trecută fu terminată şi se începu o viaţă cu totul nouă. ca în' chip de porumbel. că Iisus în adevăr era Meiul lui Dumnezeu şi Fiu al Lui (Ioan. Acesta a fost cu adevărat marele monument al păşirii Lui într'o nouă viaţă. Şi acest mare moment din viaţa lui Hristos fu însemnat prin fenomene neobişnuite.în. Dela fiii lui Aaron cerea legea rituală. şi ziua răzbunărei Dum* nezeului nostru (Is. duhul înţelepciunii şi al înţelegerei. şi tună de sus glasul dumnezeesc. LXI. Ioan. locul uleiului sfinţit asupra . duhul ştiinţei şi al femerei de. şi Acela. Fiul lui Dumnezeu. cum Duhul Dom* nului se va pogorî peste odrasla din rădăcina lui lesei. Hristos eşi din apă şi. El se dete cu totul sa slujească voinţei lui Dumnezeu. Toţi anii săi de mai înainte au fost. fiul Măriei. Domnul" (Is. In acest scop El se retrase dela apele Iordanului în pustie. Care acum se îmbrăcă într'o preoţie incomparabil mai înaltă. să pro* poveduiască celor robiţi eliberare şi celor închişi deschiderea temniţei. El avea curenţii curgători ai Iordanului. Şi în acest moment. ci ^rămăsese până acum un necunoscut locuitor al Nazaretului. Atunci Ioan nu s'a mai împotrivit şi. Dacă pe sine nu avea haine ţesute cu aur.Lui. ca ei să se consacre în înalta lor vrednicie prin spălare şi ungere. aşa zicând. un ritual însă mult mai înalt şi miraculos de consacrare. I. Si acest eveniment a fost momentul deciziv în viaţa lui Hristos. Afară de asta El nu primise încă o consacrare vădită de la Duhul lui Dumnezeu. 34). era turnat harul Sfantului Duh. XI. El alcătuia o parte „a dreptăţii". în numele celor trei persoane ale Caria se şi să" vârseşte botezul creştin. duhul sfatului şi al puterii. împreună cu aceasta. si in acest senz acesta a fost adevăratul ceas al naşterei crestinismului. Fiind sfânt şi curat înainte de afundarea în apele Iorda* nului. In loc de templu făcut de mână.. El avea împrejurul Său marele templu al naturei. care va fi botezat de Duhul Sfânt1). 21). pentru ca să bine* vestească săracilor. cât şi după duh. Ioan a' continuat să propoveduiască pocăinţă şi după aceea. după măr* turia sfântului Luca. El intrase într'însele ca Iisus. simbolul curăţeniei şi al păcii. El a eşit dintr'însele luminat cu slava supremă în faţa Sa. cu care însoţise Dumne* zeu botezul. că Duhul trebuia să se pogoare astfel asupra Aceluia. ca taină. unde a şi petrecut timp de'40 de zile.

CAPITOLUL XV ISPITIREA IN PUSTIE Cerescul glas. blestemului şi morţii. care. Dacă primul om s'ar fi aflat întru aceasta în cele mai bune condiţiuni ale făpturii. care. ca să se separe de toată omenirea păcătoasă.. mai ales când. stârnind într'însul 104 . a fost pentru Dânsul. pe care»l încearcă fie care om înainte de săvârşirea vre unui pas însemnat în viaţă. cu deosebire înjugat cu vre o răspundere mare şi cu mari pe* ricole. şi lui Hristos însuşi îi dec» Iară. şi în acest scop S'a şi de» .prin viaţa lor în pustie se silesc să imiteze pe Mântuitorul şi pe Dumnezeul lor. Ca om. înainte de a păşi la această slujire. El luă asupra Sa marea slujire. Propriu care pustie se înţelege aicea. se înalţă o stâncă cu vârful tare ascuţit. El după omenire avea nevoe de aceea. pe care călătorii o compară cu cunoscuta pră* pastie a stâncii Gibraltarului si mulţi presupun. însuşi Dumnezeu prin glasul Său a mărturisit lui Israil. că a sosit vremea. Dar după toată probabilitatea aceasta e tot acea pustie. proble* mei ce*I stătea înainte şi să se pregătească pentru marea operă prin o ispitire premergătoare. Şi iată într'însul se ivi nevoia să se separe pentru un timp. Hristos s'a retras în această pustie. Care»l proclamase Fiu al Său iubit. dar pe care el n'a săvârşit-o. înainte de începutul marei slujiri mesianice. amintirea caria s'a păstrat în tradiţie şi care se afla în acea localitate nelocuită si muntoasă dintre Ierusalim si Ierihon.-nu departe de ruinele Ierihonului. în care şi astăzi locuesc câţiva pusnici. ca El să înceapă slujirea Sa. Unul din munţii acestei localităţi pustii tradiţia îl numeşte mun* tele Cuarantania adecă a celor patruzeci de zile. încă şi astăzi. ce=L înconjura şi să săvârşască acolo aceeaşi nevoinţă. că anume de pe această stâncă ispititorul a şi desfăşurat înaintea lui Hristos ma* gicul tablou al împărăţiei lumei acesteia. care se lasă spre pustie prin o prăpastie aşa de grozavă. atrăgând asupra tuturor urmaşilor săi jugul păcatului. care a răsunat asupra Lui la eşirea Lui Iisus din apa Iordanului. decurge din conştiinţa neputinţei firii ome* neşti. n'a putut să nu încerce acel sentiment de frică. în care El avea să săvârşască opera de renaştere duhovnicească a omenirei celei căzute şi în acest scop a susţinut o straşnică luptă cu puterele Intunerecului. ca mai întâiu să se întă* rească cu duhul. că demult aşteptatul de dânsul Mesia a venit în persoana lui Iisus. Pe coastele acestui mun* te se află câteva peşfere. slujirea. Evangheliştii nu ne-o determină exact. In stăpânirea cărora se afla omenirea păcătoasă. şi pe de altă parte un simţ fără să vrea de frică. consacrarea de sus şi chemarea la o nouă viaţă la înalta slujire obştească în calitatea de Mesia. Un Jndoit simţimânt a trebuit la aceasta să umple pe noul consacrat "Hristos: pe de o parte simţul de iubire şi de recunoştinţă către Dumne» zeu. părtat El în pustie. — anume în le* gătura lui cu petrecerea lui Hristos acolo timp de 40 de zile. ca să fie singur numai cu Dumnezeu. departe de toată lumea cea deşartă. să măsoare duhovniceşte toată mărirea. care ar fi trebuit să=l fi săvârşit cândva A dam. care era posibilă pe pă* mânt.

că în locul petrecerei Sale nu întârzia a se restabili între om şi fiară acea pace. ca de cele mai lumi* noase şi mai palpabile mărturii ale acelui blestem. stăpân şi rege.asculte învăţătura lor. că „ei vor lua şerpi". "treceau râul pe spinarea croco* dililor. Luca.simţimântul de recunoştinţă către Făcătorul. Tuturor acelor adevăraţi următori ai Săi. se aşterneau si asupra întregei naturi. nepricinuindu4 nici cel mai mic rău. în Care simţeau toată curăţenia primitivă şi bunătate a naturei omeneşti. după vina omului. aşa că noi . Un aşa raport al fiarelor sălbatece către Hristos. stau prieteneşte de vorbă cu neîmblânziţii locuitori ai pus* ţiului şi pădurilor şi fac multe alte asemenea minuni*). nu*i vor pricinui nici o vătămare (Marc. ar fi trebuit să săvârşască pentru. şi chiar nici aceşti prea răi reprezentanţi ai desacordului din împărăţia naturei cu omul.„vârîm za* bala în gura calului. se îmblânzeşte şi a fost îmblânzită de firea omenească". Această observaţie a evanghelistului. prin înseşi aceasta. şi deaceea îl înconjurau fără frică. care secoteau că el va cădea imediat mort. omul păcătos numai cu greu le mai ţine în manile sale. I. în ce greu blestem a aruncat el pă= mântui prin nelegiuirea sa şi anume în prezenţa pustiului pămân*' tul mai tare decât orce striga pentru izbăvire. 19).a evanghelistului. şi numai rar fiarele sălbatece nimeresc prin văiugile stâncilor neroditoare. Şi după aceea vieţile sfinţilor Noului Testament prezintă multe dovezi a putinţei reale pentru om de a primi acest mare avantaj în raporturile cu împărăţia animalelor. El a fost înconjurat nu de bunătăţile raiului pămân» tesc. care. în anii copilăriei Dumnezeu* omului. li s'a făgăduit..cu totul altmintrelea către Hristos. Ea în înţelesul propriu însemnează. „vor călca peste şerpi şi scorpioni". Apostolul Pavel fără nici o vătămare a seu* turat de pe mâna sa o viperă veninoase (Fapt. după mărturia evangheliştilor se manifestase deja şi maiînainte. n'a adus cu sine această răutate seculară faţă de lumea necuvântătoare.' care domnise cândva în Edem. cum se supuneau cândva lui Adam în raiul păs mântesc. că fiarele. Acum aceasta s'a manifestat deplin în fata Dumnezeu»omului în plină vârstă bărbătească. Afară de ăsta şi în" zilele noastre există îmblânzitori de lei şi de şerpi. şi rodul nesfârşitei Lui nerăutăţi a fost acela. ci de tablourile moarte ale pustiului. iar după că* derea în păcat a devenit vecinul lor cel mai rău şi mai prime)= dios şi obiectul duşmăniei reciproce. de târâtoare şi animale marine. nu e făcută simplu pentru sporirea. X. ca Dumnezeu^om fără de păcat. într'însul anume omul putea maţ puternic ca orce să simtă.asta o ne* voinţă cu totul în alte condiţiuni. şi în asta s'a manifestat deja prima Lui biruinţă asupra acelui desacord. în care se retrăsese Hris* tos. cum cuvântului şi voinţei sfin* ţilor sihastrii se supuneau cele mai sălbatece fiare Ei chemau peştii să . în care 105 . aşa că în timpul fugei în Egipt.care în starea lor obişnuită evită omul. şi prin asta i*ar fi dat o necontenita prevenire asupra călcărei poruncii lui Dumnezeu şi întărire în nevoînţa morală. 18. El era acolo cu fiarele (Mat. că omul şi în starea sa naturală poate câte odată să atingă starea sau însuşirea de a aduce animalele sălbatece la supunerea sa. căutându'Şi aicea refugiu de vrăşmaşul lor de moarte. recurgând la diferite mijloace artificiale. In aceste vieţi adesa se zugrăveşte. 13). care este omul şi care cândva era bunul lor. resturi de ale sceptruiui său regal au rămas la el în mâni: „fie care fire de fiară şi paseri. arătându=se să răscumpere omenirea păcătoasă. La săvârşirea nevoinţei ce*i stătea înainte. Şi această făgăduinţă deja s'a justificat cu mulţi din marii sfinţi ai lui Dumnezeu. atunci Hristos. supunându^se Lui perfect aşa. Pustiul prezenta contrastul întreg cu raiul. 7). păşind acum în pustie. ca al doilea Adam. 3. coloritului ca zugrăvirea sălbătă* ciei şi lipsa de oameni în acea pustie. XXVIII. Hristos. sângeroşii Io* cuitori ai pustiului — | eii şi leoparzii — se culcau smeriţi lângă Dânsul. Nu se poate deasemenea nega. dar aceste resturi de sceptru regal. După mărturia limpede . XVI. ca de semnul cel mai însemnat distinctiv a uceniciei sale şi în acelaşi timp şi virtute principală în noua împărăţie. Rar piciorul orau» lui păşeşte în aceste locuri de grozavă pustietate. după cu* vântul'apostolului. care s'a instaurat în natură din cauza călcărei de către om a poruncei de bază a lui Dumnezeu. se refereau . şi de roadele acestui triumf al Său au deplină posibilitate să se folosască toţi adevăraţii lui următori. Acest triumf al lui Hristos asupra desarmoniei naturei a fost pri* mul act al activităţei sale răscumpărătoare. care se vor pătrunde deplin de iubirea poruncită de Hristos. ca el să se supună nouă" (Iov. III. spre marea mirare a reprezentanţilor lumii vechi. 5).

Marc. supunându=şi Sieşi lumea animalelor anume naturei fără de păcat a omului prin puterea fascinaţiunei sau a prestigiului regal lăuntric. care a atras cândva asupra sa grozava mânie a lui Dumnezeu. Mântuitorul răspunse „scris este: nu numai cu pâne va trăi omul. apoi ea poate fi numai anume în pustie. şi cu aceste trei ispitiri a şi păşit dia* voiul către Hristos. Prin acest răspuns se aplică lovitura decisivă dominaţiunii trupului în om. 4 Reg. XIX). Şi pentruce să întârzie? Dacă îngerul a arătat izvorul Agarei însetate^ dacă îngerul :j*a arătat hrană-lui Ilie cel ce flămânzise. IV. Şi indicând anume această stare. diavolul conta tot aşa de izbutit să atingă neputinţa simţuală a lui Iisus. dar numai bine înaintea ochilor lui Iisus stăteau pietre care se ase* măna uimitor cu nişte pâni şi. Israil deasemenea a suferit mult de foame in pustie. Scriptură. stepa Libiei nisi* poase era împărăţia lui Piton cel rău. zi pietrelor acestora să se facă pâni. ca om fără de păcat. şi nu află" (Mat. Şi tot deaceia diavolului i se zice în popor „ducă»se pe pustiu". activa cu deplină autoritate."Moise şi Ilie .caz fiarele sălbatece adesa ies din ascultare şi*şi răzbună crunt pe poruncitorul lor. După cum cândva în grădina Edemului diavolul a supus ispitirii pe omul nevinovat. tot aşa urătorul de om cel dintru început nu putea suferi prezenţa unui om fără de păcat nici acum în pustie şi deasemenea s'a încercat să=L piardă. îngerii cu bucurie I=ar fi slujit Lui? Dar răspunsul ce a urmat deodată a nimicit logica vicleană a ispititorului. cum el o atinsese cândva în primii oameni în rai. evanghelistul spune. Hristos a biruit pe diavolul şi prin aceasta ne*a dat nouă o armă nebiruită contra tuturor intrigilor lui. XIII. ca localitate. I. atunci pentruce El să aştepte chiar şi serviciile unui înger. că omul nu este o 106 . dorind să descrie grozăvia pustiirii din pământul lui Israil. erau anume pâni împetrite ale locuitorilor pentapolei Sodomei. 21. XXXIV. De acest moment al neputinţei omeneşti s'a şi folosit ispititorul. spre nord de fericitul Iran. Referin* du=se la aceeaşi lecţie.. aceasta se acoperea cu o mulţime de zigzaguri ale cugetării.. pustia. când de asemenea servicii nu era nevoe. „şi strigoii se vor striga unul pe altul" (Is. Anume de aceea la toate popoarele' sălbatece. Hristos însă. Răutatea vicleană a urătorului de om celui dintru început a născocit trei forme de ispitire. si când El numai de ar fi voit. Această părere. VIII. şi el arată. şi după însuşi cuvântul lui Hristos: „când duhul necurat iesă din om. XII. după credinţa egiptenilor. 12. ce ese din gura lui Dumnezeu" (Deut. 13. părăsită de Dumnezeu şi de oameni. Iisus Hristos „n'a mâncat nimica în aceste zile. Aceeaşi idee despre pustie. iar după trecerea lor în cele din urmă a flămânzit". Omul fără să vrea simte că dacă este undeva împă* raţia puterilor răutăţii pe pământ. ca loc ce poartă asupra sa cele mai multe semne ale stăpânirei puterilor 'distrugătoare şi ale morţii. care decurgea din slăvitele sentinţe ale Vechiului Testament. cuvântul. Ariman şi duhurile lui rele locuiau în stepele Turanice şi prin pustiu. Apropiin* du*se de Dumnezeu=Omul cel fără de păcat. III. că Hristos era în pustie cu fiarele '). 1. iar . care se afla sub stăpânirea virtuosului Ormuzd. că acolo împreună cu fiarele sălbatece „vor sălta şi împeliţaţii cu bărbi de ţap".1-11. 1-13). 43). prin care se ating laturile ne* putincioase ale fiinţei omului şi anume plăcerea trupului. Prorocul Isaia. roditoarea vale a Egiptului era împărăţia binefăcătorului Oziris. împreună cu aceasta totdeauna s'a socotit locul iubit de petrecere a duhurilor rele. Fiind refugiul fiarelor* sălbatece. dacă ele se susţin de chinurile închipuirei. numai să voiască. spunea. 24). şi s'a supus acolo unui post de patruzeci de zile (Eş. şi acolo la o nevoe extremă Dumnezeu l*a hrănit cu mană. inerentă naturei omeneşti fără de păcat. ambiţia şi iubirea de stăpânire.s'a depărtat deasemenea în pustie pentru o vreme şi Hristos. abea creat fără de păcat şi l=a pierdut. Odată cu aceasta încercare a lui. Dar dacă în grădina Edemului vicleşugul lui răutăcios a triumfat. Luc. căutând odihnă. Asemenea prototipurilor sale din Vechiul Testament . locurile sălbatece se socoteau locuinţa duhurilor rele. Şi iată pentruce acolo anume în pustie s'a şi întâlnit Hristos cu reprezentantul răului din lume şi a trebuit să susţină o victorie prin luptă grozavă pentru firea omenească cu ispititorul (Mat. ca semn blestămului pus asupra pământului. ispititorul I se adresă cu cuvântarea vicleană: Dacă esti Fiul lui Dumnezeu. IX. apoi acum a trebuit să sufere o înfrân* gere totală şi ruşine. atunci umblă prin locuri fără de apă. are odată cu aceasta o bază mult mai adâncă. 3). Arătând „spre aceste petre". După credinţa vechilor perşi. ci cu tot. Pentru ce să nu se aprovizioneze şi Fiul lui Dumnezeu cu hrană în pustie? Doar El poate să facă aceasta. după tradiţie. inspirată negreşit mai întâiu de toate de însuşi caracterul pustiei. Chinurile foamei se simt cu atât mai puternic. se admite în totul şi de sf. ca loc al petrecerei duhurilor rele. care era ca un fel de pâne îngerească din ceriu.

12). Scriptură. Dar această ispitire s'a dovedit neputin» cioasă înaintea feţii omului fără de păcat. din pricina adâncimei -prăpăstiei îl apuca ameţeala. în fata caria se înlătură si se prezintă absurdă lupta morală a naturei umane a lui Iisus Hristos cu 107 . fratele Dom* nului. a fost aruncat jos în curte sf. De ce să. 16)« Suferind neizbândă în ispita neputinţei trupeşti şi în cea a mândriei duhovniceşti.în totul să conteze pe ajutorul îngerilor. stătea înainte grozava carieră de înjosire şi de pătimire. căci scris . Te vei închina mie". şi pe mâni te vor purta. acela face grija de pâne ţinta slă* vită a vieţii sale. îi. de pe care. căzând. cu o uimitoare îndămânare furişindusse sub dis* poziţia duhului manifestat de Hristos. după tradiţie. cum îl şi aşteptau sa=L vadă majoritate poporului iudeu. VI. şi ca confirmare a ei diavolul recurse la sf. Dacă se presupune. de a stârni în Iisus mândria părerei de sine. Cât priveşte siguranţa Sa personală. ci dimpotrivă este o fiinţă. ca Mântuitor al lumii. Şi unul şi altul erau deopotrivă potrivite pentru scopul ispititorului. Deşi diavolul şi mai târziu a făcut încer* cări de a ispiti pe. Dar cine simte. 11. dar cu atât mai mult a suferit ispititorul înfrângerea dela duhul lui Hristos. pe care bând=o nu va mai înseta în veci. cu cine avea el de*a face. Pe când toate acestea se puteau înlătura de către El şi să devină prin asta anume groaznicul Mesia cuce* ritorul şi stăpânitorul a toată lumea. Cu istoria ispitirei lui Hristos stă in legătură o întrebare foarte grea.vieţii. 13). Nu se ştie ce anume se înţelege prin aripa templului: poate acoperişul pridvorului imperial în partea sudică a templului. care privea prăpăstios în adâncimea văii Cedron din o aşa grozavă înălţime că după descrierea lui I. deaceea. şi devine jalnic şi răsvrătit. şi anume întrebarea: până la ce grad puterea ispiti* torului a putut să se întindă asupra sufletului Dumnezeu ~ omului şi întru cât Dumnezeu . să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău" (Deuter. Flavie. Necăutând altă hrană mai superioară. Urcându*L într'un munte înalt. care dispune de trupul Lui cu aşa arbitraj. numai dacă El se va închina ispititorului. sau poate a acoperişului pridvorului lui Solomon. şi Hristos răspunse biruitor: „piei dela Mine Satană.este: „îngerilor Săi va porunci pentru Tine. Hristos. XC. când chiar numai pentru o vreme va lipsit de ea. cu ' mare râvnă şi grijă va căuta pânea cea cerească ca şi acea apă a. împlinindu'si datoria sa. îndrăzneala lui satana trecu toate marginile. Nu vor fi toate acestea o dovadă minunată a nemăr» ginitei nădăjduiri în Dumnezeu şi împlinirea prorociei? Ispita fusese chibzuită fin şi profund.. diavolul făcu ultima încercare disperată. el va nădăjdui în Dumnezeu cu privire la toate cele necesare pentru trup. el se încearcă deja să*L ispitească anume în vederea acestei nădejdi nemărginite în Dum» nezeu: „Apoi L=a luat diavolul în sf. el inevitabil se va chinui de foame chiar în mijlocul ei. Hristos răspunse liniştit: „Scris este dease* menea. desfăşură înaintea lui Iisus tabloul magic a tuturor regatelor Ivmii în toată slava lor şi*I zise: „Toate acestea ţi le voi da Ţie. Acela nu va perde din pricina ei ceea ce face viaţa mai scumpă şi mai sfântă. în faţa caria fără să vrea trebuia să se cutremure inima Lui-omenească. la procurarea ei îşi cheltuieşte toate puterile sale. nu putea fi expus căderei. care totdeauna poate triumfa asupra neputinţelor trupului. şi numai Lui să-I slujeşti" (Deut. Cine socoate că noi trăim numai cu pâne. Dacă El în adevăr este Fiul lui Dumnezeu. Din partea naturei sale inferioare trupeşti Hristos se părea un timp parecă în stăpânirea deplină a diavolului. pe fot cel ce îndrăznea să pri* -vească în jos.fiinţă esclusiv trupească. ca înaintea întregului oras să dovedească numai de cât vrednicia sa dumnezeească si prin asta să contribue atingerei cât mai repede a scopului său.nu apară El în înfăţişarea aceasta din urmă? Si toate acestea vor fi. că omul nu trăeşte numai cu pâne. Diavolul ştia că lui Hristos. că Hristos ca adevărat Dumnezeu ~ om. a aplicat prima înfrângere urătorului de oameni cel dintru început. dar acum pentru o vreme a trebuit să=L părăsască. atunci pentru ce să nu se arunce dela această îr>ălţime ameţitoare^ jos. dacă. să ispitească pe Iisus cu visul unei autocraţii nemărginite peste toate regatele pământului. fiind străin de orce păcat.omul a putut să cedeze puterei ispitei celui răii?. a* tunci însuşi ispitirea perde pentru Dânsul orce pericol şi biruinţa asupra ispititorului se lipseşte de orce merit. apoi că Fiu al lui Dumne* zeu El putea . VI. ca să nu se lovească de piatră piciorul Tău" (Psal. Astfel protopărintele omenirei Noului Testament. iată îngerii au venit şi=i slujeau Lui". Cetate şi L=a pus pe aripa templului". Dar în această ispitire.. „Şi. Asemenea răspuns arată ispititorului. La toate aceste înco« lăciria linguşirei viclene. căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini. că timpul domniei Iui a trecut şi a sosit domnia harului dumnezeesc pe pământ. Dar această presu* punere se bazează pe ideea^despre aşa contopire în Hristos a voinţei dumnezeesti si omeneşti. Iacov. ară» tându»i.

Pe când istoria reală a vieţii lui Hris* tos pe pământ ne arată limpede netemeinicia unui atari idei. că El chiar numai cu mijloacele şale curate omeneşti a respins pe ispititorul şi astfel n'au ajuns lucrurile până la aşa moment critic. Anume o asemenea activitate independentă a fost rezervată lui Hristos ca om adevărat în momentul ispitirii. care singură păşi în toată deplinătatea sa şi singură a intrat îri lupta' grozavă cu vechiul duşman al omului.ispititorului s'ar fi întâlnit cu divinitatea ascunsă şi ar fi suferit înfrângere.ispititorul şi cu ispita. Numai faţă cu o asemenea vedere se şi rezolvă întrebarea pusă mai sus. fiind în total supus meşteşugirilor ispititorului şi chiar primejiei căderii. Dar intrând astfel în această primejdioasă luptă cu]demonul lumii acesteia. 108 . dar din când în când era până întru atâta lăsată sie însuşi. In cel mai critic mo» ment. că Hristos adesa a încercat sentimente curat omeneşti de bucurie si de întristare si în momentul celei mai profunde înjosiri ale sale chiar exclamate: „Dumnezeul Meu. aşa că era expusă aceliaşi primejdii a ispitirii cum a fost şi firesc omului fără de păcat în raiu. Divinitatea într'însul cu toate însuşirile Ei s'a ascuns în adâncul'naturii Lui umane. că în aceste momente prin propriile puteri trebuia să realizeze des* tinaţia Sa şi să săvârşească nevoinţeie. şi deaceea în realitate. sosirea căruia ar fi arătat slăbiciunea puterei Sale curat omeneşti şi în măsură mare ar fi lipsit de vrednicie chiar şi fericita încheiere a luptei. că natura omenească a lui Hristos. cum a căzut primul om în raiu. Dar meritul personal al lui Hristos ca om s'a arătat deplin în aceea. Npi ştim. pentru ce Mai părăsit?" E limpede. dacă ar fi sosit un asemenea moment. omul Iisus în acelaşi. Dumnezeul Meu. puterea. n'a putut să cadă în acelaşi înţeles.timp n'a încetat a fi Dum» nezeu. care de aceea puteau să se considere cu totul nevoinţe curat" omeneşti. destinată să fie modelul suprem pentru oameni.

lua asupra sa vrednicia de învăţător public de a fi învăţători ai poporului2). Pentru asemenea sinedrion.CAPITOLUL XVI MĂRTURIA LUI IOAN DESPRE. Ei anume după fudula lor părere de sine. HRISTOS. neîngrijindu=se. Deputaţii.măgulitoare pentru dânsul şi acea slavă. de oare ce despo* tismul lui Irod şi al urmaşilor lui. ocupau scaunul lui Moise şi aveau în manile lor cheia cunoaşterei legii 1). iar după aceea şi a procuratorilor romani. El rămâne neclintit în devo* tamentul său. arji însemnat a lepăda pe Hristos. unde propoveduia şi boteza Ioan. a fost trimisă de sinedriu o deosebită deputăţie de preoţi şi de leviţi. Instruirea religioso=morală a poporului ei o~ credeau dreptul lor esclusiv. Pentru Ioan Botezătorul a spune. că el direct a declarat. că poporul'-se înşală. In acest timp-el se afla într'o ex* tremă înjosire şi neputinţă. Botezarea de către Ioan a unui anumit gaielian. ca deodată să curme or ce aşteptare za* darnică. după care el ar fi Mesia. ca să respingă opinia poporu* lui. şi se dădură de*a binelea vieţii laice şi îmbogăţirei lacome pe socoteala lui Israil sărăcit şi material şi religioso*moral. Evanghelistul obsearvă. a fost însoţit de semne neobişnuite. care. PRIMII URMĂTORI AI LUI IISUS HRISTOS ŞI ÎNTÂIA MINUNE. vestea despre arătarea lui Mesia nu se putea să nu fie îngrijorătoare. aşa că socoteau atentator la dreptul lor pe tot cel ce fără învoirea lor şi oficiala împuternicire. cât de mult atragerea de slavă de* şartă era străină de sufletul drept şi sfânt al acestui proroc. Deputăţia puse înaintea lui întrebarea hotărîtă: „Cine eşti tu"? După însuşi tonul între* bării lor Ioan înţelese. cine nu*i el. Fără nici o turburare si hotărît le zice-. îndreptată numai spre bunul plac al romanilor. nu puţin a îngrijorat chiar sfatul superior iudeu. De aceea pe malurile Iordanului. ce*şi luasă asupra sa. ci răspunse. şi el crezu necesar să întrebe oficial pe Ioan. Nu*i nimic mai plăcut omului. cum era de aşteptat. Precum arhiereii. care i se aduce lui de către popor. cu ce drept botează şi apare în calitate de învăţător al poporului. şi una din cele mai grele jertfe pentru inima sa constă în aceea. totuşi. el a fost lipsit de orce independenţă şi a devenit unealta supusă a politicei ruşinoase. „eu nu=s Hris* tos". cine este el. şi ca să arate. şi că el „nu este Hristos". după înseşi natura -iubitoru* lui de slavă. aşa şi majoritatea membrilor sinedriului erau ocupaţi aproape esclusiv cu intrigi mărunte. nu se ţin satisfăcuţi prin acest răspuns. sinedrionul. de cât să=şi însuşască dreptul.de adevăratele nevoi ale vieţii religioso=morale a poporului. şi cu aceeaşi nerăbdare întreabă: „atunci Ilie 109 . care i se rezervă lui de însuşi zvonul din popor. că el e Hristos. Deaceea El le răspunse la început nu la întrebarea. că deputaţii se află sub impresia zvonului poporului. care se schimbau necontenit. care trebuiau să întrebe noul apărut învăţător şi să ceară dela dânsul lămuriri privitoare la persoana sa şi împuter* nicire la slujirea.

Aceştia erau Andrei şi Ioan. cum a zis prorocul Isaia* El este numai glasul. cum el. prevestitorul sosirii împărăţiei lui Mesia se va arăta încă şi alt trimis ceresc. le spuse în răpunsul său: „Eu botez cu apă. a lăsat toate lucrurile acestea fără nici o urmare. sau mai ales Ieremia. Aceasta deci este destinaţia slujirii lui. III. I. ei tăcând urmară 110 . Această arătare a lui Iisus a avut. XI. I. respect. I. „Meiul lui Dumnezeu. se considerau păstrătorii riguroşi ai tradiţiilor părinteşti şi totdeaun gata să ceară hotărât socoteală dela orcine. Ce să spunem despre tine*? „Eu. unde continua să propovăduiască şi să boteze Ioan. cum înţelegeau interlocutorii. după toată probabilitatea. 6). De oarece el nu recu» noaste că ar poseda asemenea împuternicire. săvârşască botezul. Ioan nu era Ilie. Ci în el era duhul lui Ilie şi toate virtuţiile lui. dar stă în mijlocul vostru Cineva. 5j Malah. Ilie venit în trup şi sânge. glasul vestitorului. prietenească. Iisus Navi. terminându*şi pregătirea Sa în pustie şi obţinând biruinţa asupra stăpânitorului lumii acesteea. Ei ziseră către dânsul: . public şi solemn rrîărturisi. că odată Ilie. Compară Matah. că el era reproducţia lui nu materială. IV. careul considerau de învăţător al lor. cerură lui Ioan Botezătorul o exactă precizare a situaţiuniei sale. I. putea să-1 împuternicească să. asupra cărora totdeauna se reflec* tează mai puternic marele revoluţii. le răspunse Ioan. el îi şi pregăteşte calea Lui. 55—51). şi se mirau numai de aceea. pentru ca cu venirea Lui să tacă cu totul. care nu=i da putinţa sa se apropie de Dânsul şi să între într*o convorbire. apăru iarăşi în acea localitate. Doi dfn ei impresionaţi de neobişnuita mărturie a marelui lor învăţător despre tainica venire din Galileea. puterea şi sufletul Tui Ilie. ne fiind nici Mesia. îşi îngăduia vajnice inovaţiuni. Sensibili în trebile religioase. care se săvârşesc în viaţa duhovnicească. şi el n'ar fi greşit contra adevărului. Ne fiind satisfăcuţi nici cu acest răspuns. împrejurul lui Ioan se formase deja un -f» cerc de adepţi. atunci pentru ce botezi"? Numai trimiterea 'de sus. Intre acestea Hristos. 27).eşti tu" ? ţpan iar răspunse că nu*i. care proclamând. Toţi aceşti reprezentanţi ai poporului nu aveau nici un temeiu. şi acum el căpătă putinţa să dea mărturie precisă pe Cine a botezat el sub nişte semne aşa de mult grăitoare. de oare ce viaţa şi activi» tatea se referea către timpul când ajunsese pe popor robia babi-Ionică. Care ia asupra sa păcatele lumii". ci duhovnicească. care produsese impresie mai mare asupra sufletului poporului. 29—54). ce urmări a avut această solie a sinedriului. rezărvându*şi dreptul să se amestece în ele mai târziu. care se pare că violează privilegiile lor. S'a împlinit aşteptarea de multe veacuri a popoarelor. care prevesteşte sosirea Domnului. dar Ioan deja ştie despre Dânsul-. ca să le explice menirea sa. nici proro» cui. 26. In majorita* te aceştia erau oameni tineri. Atunci membrii sinedriului nemulţumindu»se cu aceste răspunsuri ne» gative. Ilie pogorît personal din ceriu. Anume în acest senz a vorbit de Ioan şi însuşi Hristos (Mat. care s'au săvârşit la botezul lui Iisus. că el poartă asupra sa ideea. şi ea a produs asupra unora din următorii săi o foarte puternică im» presiune (Ioan. că acesta este Mesia. Nu se stie. iudei pot ca să nu ştie încă de Dânsul. 14). sine» driul. La aceasta ioan a şi păşit ca binevestitor despre venirea lui Mesia şi vesti tuturor despre acele neobişnuite sem» ne. • Aceeaşi mărturie o repetă Ioan şi în ziua următoare. nici Ilie.Cine dar eşti tu? Căci noi trebue să dăm răspuns celor ce ne*au 'trimis. care i-a fost-arătat lui prin semne deosebite. Dar Ioan şi la această întrebare răspunse: „nu". Simţind cea mai măreaţă evlavie către Iisus. aceşti interlocutori dovedeau deplin că ei după vrednicie se foloseau de încrederea sinedriului. nici proroc. Şi în adevăr. de oare ce ele aparţineau fariseilor. care=i dovedise lui. 5. care oare cum se prefăcu în frică. trimişii sinedriului continuară să întrebe mai departe: „Atunci proorocul eşti tu"? Tradiţia poporului spunea. la care în cazul de faţă făceau aluzie iudeii (Malah. se ho* ţărâră să urmeze după Iisus şi să se cunoască mai deaproape cu Dânsul. El anume e celce vine după mine. Eu nu»s vrednic să»I desleg cureau încălţămintei Lui" (Is. se pierde în văzduh. loc a doua zi după ce deputăţia sinedriului se adresase lui Ioan cu întrebarea despre persoana sa şi despre împuternicirea sa. Dar Care a fost mai înainte de mine. atunci în ce se cuprinde această împuternicire? Atunci Ioan. că „acesta este Fiul lui Dumnezeu (Ioan. el ar fi putut răspunde. Trimişii sinedrului nu -pricepeau ideile lui. Dacă Ioan ar fi fost mai puţin smerit cu inima şi mai puţin Înclinat a se micşora pe sine. nişte pescari tineri din Ga* lileea. după părerea lor. 5). sunt glasul celui ce strigă în pustie: pregătiţi calea Domnului. Neîndrăznind să declare deschis dorinţa lor. XI. pe Care voi nu*L ştiţi. şi Iată pentruce. Enoh. aşa că cu el se împlinise prezicerea lui Malahia. de departe arătând la Cel ce se arătase. când se va lămuri mai bine. Ne* având posibilitatea a deslega pentru sine această problemă. ziseră ei hotărât lui Ioan. IV. „Dar dacă tu nu eşti Hristos. potrivit cu prevestîrea prorocilor (Ioan. Ioan.

In ziua a patra El a voit să plece înapoi în Galileea. şi ei cu toţii „deacum vor vedea cerul deschis. dar El întorcân* du*se deodată. care*şi întindea umbra la casa sa2). ceace însemnează piatră1)". că aşteptările şi speranţele poporului ales. poate. Ei cunoscură şi simţiră în inima lor. ba chiar în chip neglijent observă: „Din Nazaret poate oare să fie ceva bun?" Dar această nesocotire imediat s'a risipit.^Ă treia zi după întoarcerea din pustie.la el. Tu eşti Fiul lui Dumne» zeu. Lor. Scriptură. văzu deodată în acest pescar toată slăbiciunea. cu deosebire frapat de aceea. cum se pare. îi întrebă s „Ce vă trebue ?" întrebarea aceasta tur* bură pe tineri. fiul lui Iosif din Nazaret". despre care a scris Tvîoisă în lege şi prorocii".tu te veichema Chifa. anume „pe Iisus. Locuind în Cana Galileei. şi ei II întrebară numai: „Invăţătorule. 2) 5 Vartolomei Insă (despre care altmintrelea noi nu am şti nimica) în caialcgu apostolilor necontenit se înşiră alăturea cu Filip').primii. şi prin asta uşor se explică pentruce anume s'au adresat. care înriepusă să le săvârşască El. şi el entuziasmat a exclamat: „Invăţătorule. la această obşte sfântă s'a adăugat al cincilea membru. pregătit în grabă din ramuri de palmier. Asemenea ma* jorităţii poporului. fiul lui Iona. Şi aceşti trei următori ai lui Hristos au. îi zise: „Tu esti Simon. Care--i uimise.Xeşta« ment. că numele său grecesc arăta la raportările sale apropiate cu vreo populaţie care vorbea greceşte. că ei se aflau în prezenţa Aceluia. Natanail în catalogul apostolilor în genere şi aproape neîndoelnic se indentifică cu Vartolomei. cu o deosebită plăcere a comparat cu măreţia slujirii lui Hristos origina sa din neînsematul târguşor. trăia în vreun adăpost. Andrei mai întâiu de toate se grăbi să facă bucurie fratelui său Simon. membrii . acum însfârşit se împliniseră. care îi fusese dat. Care în această vedenie stătea în capul scării sus.a. atunci el avea în acest timp aproape treizeci de ani. şi acolo urmară după Dânsul tinerii pescari. de oare ce obiceiul de a numi copii cu numele domnitorilor a fos't totdeauna răspândit în popor. a spus el priete* nului său. Voind să împărtăşască bucuria sa. când s'a arătat personal' Hristos si imediat a determinat sinceritatea inimii lui zicând: „iată israelit. dar totodată şi măreţia nobilă a naturei omeneşti. Vartolomei uşor a putut să facă cunoştinţă cu tânărul pescar din Vidşaida. iar nu numele „(Bar*Talmai* fiul lui Talmai). XXI. care se adunase să asculte predica prorocului din pustie. sau în vreo peşteră. Iisus.. „Noi am găsit pe Acela. miraculoasa vedenie a scării strămoşului lor Iacov. La asta Natanail a fost. pentrucă Vartolomei este mai curând familia. prin făgăduinţa ce i se dete. cuvinele acestea au trebuit să le amintească.' şi întru aceasta ei curând aveau să se convingă din acele fapte. cum se poate presupune. Tu eşti Regele lui Israil".. acum se pogorâse pe pământ şi e prezent împreună cu ei ca Fiu Omenesc. E posibil deasemenea.şi mai mari decât acestea. Şi această spovedanie a lui Natanail a fost răsplătită.. La început Natanail n'a dat nicio importanţă acestei mărturii. Simplul Filip. ca unor israeliţi adevăraţi şi care citise sf. a fost probabil petre» cută de Iisus Hristos în convorbire cu nouii Săi ucenici. devenit . Care şi este aşteptarea popoarelor. Prin această schimbare de nume Hristos a determinat pentru totdeauna marea soartă ce aştepta pe acest pescar-în viitor. Pătrunzind această mare taină. zise El către dânşii. şi convorbirea din acea zi le»a descoperit limpede. Acela. că în urmă el va vedea lucruri. de care "acela era preocupat înainte de aceea. 111 . şi Iisus. iar nu către altul din apostoli. că Iisus a pătruns în cugetele sale cele ascunse. După un singur cuvânt cu autoritate: „urmează*Mi"" Filip a urmat lui Hristos şi s'a făcut ucenicul lui statornic. si determinând' caracterul său si menirea viitoare. cu* prinzându*l cu privirea sa regească.LBişerkji_HQului. care mai târziu au voit să vadă pe Iisus. Filip a căutat pe jprietenul să Natanail. şi pelângă aceasta Natanail numai încă într'un loc se mai aminteşte sub acest nume (Ioan. El l*a adus la Hristos. Această vedere a lui Iisus a provocat o totală schimbare în părerile lui Natanail. Filip din Vitsaida Filip purta un nume grecesc. care citi toate tainele ascunse ale inimii. adevăratul Fiu al lui David. Care trecuse pe lângă dânşii. care se prelungiseră atâtea veacuri. şezind sub smochinul. şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu«se şi pogorându«se peste Fiul omenesc3)". Dacă»i aşa. Acolo ei rămasără la el toată ziua aceea.după Iisus. în care nu este vicleşug". dar în drum se în* tâlni cu alt pescar tânăr. Cine era Galileianul. „grecii. unde tră* eşti?" — „Veniţi şi vedeţi". ba poate au şi luat masa. care trăia amestecată cu Galilienii pe ma« lurile lacului Genisaret. pe numele tetrarhului Filip. A doua zi.

cât şi Iisus cu ucenicii săi au fost che* maţi la nuntă. iar porcii sălbatici şi şacalii se află în adevărate cârduri permanente în tufişurile dese ce acopăr împrejurimile ei. când deodată s'a con* statat că s'a isprăvit vinul. spunându=i: „Ce am Eu şi Tu.nunţii şi. De aceea e uşor de înţeles. Cine e Fiul Ei. "A treia zi după întoarcerea Lui în oraşul vecin cu Nazaretul. femee?" Dar credinţa şi iubirea de mamă a Preasfintei Măria au triumfat. cu cântări. asemenea unei flori delicate înaintea lui Dumnezeu. cu acest prilej bogat. nu numai o ruşine extremă şi neştearsă pentru sine. Gel din urmă sărac se silea să se arate. care vădit ocupa unul din locurile de seamă la ospăţul. fină. Ea era însoţită de fete. Fecioară Măria 2). chiar şi în familiile sărace. şi plin de prisos de hrană şi bău* tură se considera semnul principal de ospitalitate galantă. Această întâmplare putea întuneca toată solemnitatea nunţii şi să pricinuiască întristare şi mâhnire atât întregei familii. se întâmplă să fie o nuntă '). evident. 13). Printre ruine se întâlnesc încă în parte case păs* trate.dar în curgere de treizeci de ani întregi de aşteptare răbdătoare a declaraţiunei Sale despre Sine Ea văzuse numai cum El a crescut asemenea altor copii şi a trăit. şi însuşi localitatea aşa de puţin populată. ce nefericire a fost pentru nouii căsătoriţi. se pare că au fost locuite nu mai mult de cincizeci de ani acum în urmă. Pe Dânsul. Acum îi sta în faţă să înlăture o di* ficultate şi să săvârşască cu adevărat o faptă bună t trebuia să abată necinstea dela perechea modestă. acolo este aliverişul. că ceasul descoperirei prin Sine a Fiului Său sosise. cum trăiesc şi alţii în tinereţe. „Eu n'am întâlnit acolo. cum ştia Prea» sfânta Măria. Cana în timpul de faţă prezintă o movilă de ruine. dar senzul ei nu se putea să nu fie înţeles. ci o prevestire rea. iar la cele mai puţin avute o zi sau două. Dar astăzi acolo e totul pustiu şi mort. a fost.. ca despre băutura. Până şi leoparzi se întâlnesc câteodată prin ruinele ei. proclamat drept Mesia cel făgăduit. nici un singur suflet viu.prin desăvârşita sa nepăcătoşie. Imprejurarea_aceasta s'a răsfrâng foarte dureros în inima cea bună a Presfintei Fecioare Măria. cu baterea dobelor şi cu fluere. încât ea serveşte ca loc obişnuit de vânătoare după fiarele sălbatece.In comunitate cu următorii Săi. Un rol cu deosebire cu acest prilej îl juca vinul. II. N'a venit oare ceasul Lui? Cine ştie? Nu poate El oare să facă ceva. o acopereau cu flori şi în genere o îm* brăcau cu hainele cele mai bune. Cana. chiar nici măcar un câne: pretutindenea străjeri întâlniţi în Palestina. cu atât mai mult. Paşii mei răsunau printre ruine. cum se întâmplă şi astăzi în răsărit. Iar un proverb evreesc glăsueşte : „Vinul este cel mai bun din doftorii: unde e lipsă de vin. sau după expresia psalmistului: „Vinul veseleşte inima omului" (Ps. 'iar în toate celelalte privinţe trăia tot aşa. în care se 112 . apoi chiar fiecare familială izbândă dar mai ales cea în nuntă. care ar fi considerat aceasta.care era simbolul cel mai dintâiu al bucuriei şi veseliei. Numai muştele săvârşau danţul lor vesel subrazele fierbinţi ale soarelui. în care împrejurarea era împodobită din cap până în picioare de un acoperemânt larg. „care veseleşte pe zei şi pe oameni (Jud. doftorilor". dis» tingându^se numai. Dar de oare ce orăşelul era micuţ. 15). Nimenea nu ştia aşa. cât şi mai ales perechei mirelor.-Ospăţul de nuntă la cei mai îndestulaţi locuitori dura pânăla şapte zile. ca într'o noaptn moartă şi mută. construite din calcar şi unele din ele. dar aicea nici măcar un glas de al lor nu se aude.. dacă i s'ar întoarce luoarea aminte la dificultatea. dădea vieţei ei o înviorare încă şi mai veselă. şi de oarece această familie se afla nu numai în raporturi de apropiere. şi mirele îi eşa întru întimpi* nare cu tinerii prieteni ai săi. ca mai înainte de toate în patria Sa să deschidă co* moara faptelor sale mântuitoare (Ioan. dar chiar şi de înrudire cu sf. de obicei stau câteva vase pentru apă. La iudei totdeauna s'a păstrat părerea despre vin. răsărit la uşa de intrare în casă. apoi atât ea. consătence. Despre sosirea ei la casa mire* lui se vestea cu facle. care se petreceau în tradiţia cea mai veselă şi îndestulată â oaspeţilor invitaţi. care îl recunoscusem de învăţător şi de Domn.. Deşi El a evitat participarea la acest lucru. Ua. Iisus Hristos se întoarse în Galileea. că şi înseşi neajungerea vinului probabil s'a produs din cauza sosirei un număr mai mare decât se aşteptase de ucenici de ai săi. adevărat. şi Ea cu deplină încredere a dat slugilor dis* poziţiune. îl însoţau pe faţă ucenicii. Căsătoria în orient totdeuna se însoţea de un ceremonial îngrijit. în smerenie fericită şi în înţelepciune scutită de păcat. Cu totul alt tablou prezenta el pe vremea lui Hristos. chiar a luat dispoziţiuni de gospodină la el şi Ea modest şi încetişor grăi dumnezeescului Său Fiu: „Vin nu au" Observaţia aceasta. ba şi curcubeul minunat se reschira dea» supra turnului ruinat a Sepforisu* lui" 3). Mireasa se scotea diri casă în amurg sau chiar noaptea. zice Sepp. care ameninţa a întrerupe solemnitatea? Şt în adevăr Ea ghici prin simţul său de mamă. când viaţa in* dustrială clocotea într'însul ca un izvor bogat. IX. Dar acum El avea treizeci de ani dela naştere: glasul marelui proroc slava căruia răsuna în tot poporul. In fiecare casă în. CUI. 1—11). ca ele să împlinească or ce va zice El.

după obiceiul statornicit. deja puţină apă. al patrulea se întindea prin munţii Zabulonului către Nazaret şi pe şesul Ezdri* Ionului spre Samaria şi Ierusalim. care apasă vechea omenîre. numai toate acestea să nu iasă din marginile legiuite şi să slujască spre scopurile duhului. acum noul Legiuitor având să instaureze împărăţia harului. ci şi prin situaţia sa centrală. ne ştiind nimica despre cele întâmplate. mergea prin Pereea spre vadul Iordanului."Şi acest frumos oraş deacum a devenit aproape sediul permanent al Mântuitorului. şi expuse la păgâni la diferite falsificări si denaturări. pentrucă acesta era calea cea pelângă mare. Lui Hristos s'a cuvenit să. II. nu se cuprindea nici de cum în înseşi trupul şi în tendinţele naturale a lui. se părea o pustie şi numai ruinele de pe malurile lacului mărturisesc de acea bogăţie şi vioiciune. locul princi* pal al slujirei şale publice. iar ţara înconjură* toare. „Astfel a pus Iisus început minunilor în Cana Galileei şi Şi*a arătat slava Sa. şi. legiui* torul Vechiului Testament prin necesitate a trebuit să lucreze asupra lui prin interziceri severe şi prin măsuri riguroase. care era Îndeplinirea vechei prorocii a lui Isaia. Unul ducea în jos în valea Iordanului. Acum această localitate. iar tu ai ţinut vinul cel bun până acum" *). pe aproape de Ieri han. drumuri duceau spre malurile lacului. dela l. Intr'însele rămăsese. prin care se proslăvea cândva împrejurimea acestui loc minunat după frumu* seta sa'. care fusese ales. precum şi „slava poporului Său Israil". capabil de a topi cea mai rece inimă. dar numai pe unul din ele — lacul Geni* saret l*a ales El pentru Sine însuşi". După terminarea solemnităţii nunţii din Cana. precum şi prin populaţia sa numeroasă şi prin mişcarea sa vioae era minunat de potrivit pentru începutul acelei slujiri. Şi această zicătoare pare că s'ar fi adeverit acum prin alegerea malurilor lui ca loc al servirii Mântuitorului. când toate lucrurile au trebuit să arate. Atuncea au aflat de săvârşirea minunii şi ruşinea ce ameninţa pe tânăra pereche se prefăcu pentru dânşii într'o binecuvântare neaşteptată şi mare. „Dumnezeu a creat şapte locuri în pământul Hanaan. După aceea. ci ca să le sfinţească şi să le înalţe. capitala frumoasă de altădată a Galileei. putea deja să domolească asprimea acestor măsuri şi să acţioneze deadreptul asupra minţii şi inimii oamenilor. şi Iisus Hristos a'poruncit să le um* plă până sus.păstrează apa rece de izvor pentru obici* nuitele spălări a picioarelor după călătorie şi a* manilor înainte de masă. prin urmare. atunci aduce şi pe cel mai prost. ca şi toată Palestina.fie chiar în timpul vieţii sale pământeşti „lumină spre descoperirea neamurilor". binecuvântatul bazin al lacului Genisaretului. în cel mai bun loc al Palestinei. Dacă Ioan Botezătorul a păşit la predică severă despre pocăinţă. şi după ce mesenii se ameţesc. că el a procedat contra orcărei rânduele de ospăţ: „tot omul dă întâiu vinul cel bun. gustând apa ce se făcuse vin. strigă pe mire şi îi observă vesel. El nu numai după frumuseţă sa. care se afla pe malul nord*vestic al lacului Genizaret şi. si a arătat vădit. 11). ci în Capernaunul vioi şi cu multă populaţiune. In împărăţia lui Dumnezeu se poate mânca şi bea. ca dispu*' nător principal al ospăţului. ci în voinţa cea rea şi pa* cătoăsă. poruncind slugilor să ia din această apă proas* pătă în vase mici. apoi aceasta a fost numai o treaptă de pregătire pentru activitatea lui Hristos şi după'trecerea ei veni o altă treaptă superioară. că răul.egeja har. Aicea se săvârşa trecerea dela Vechiul Testament la cel Nou. care" şi prin această pornire păcătoasă dă un caracter păcătos şi criminal. trecând podul pe la capătul de sud al lacului. Având: de a face cu un popor tare la cerbicie şi cu voinţa criminală. (Luand parte la ospăţul nevinovat al nunţii. că Hristos n'a venit să strice sau să mărginească condiţiile obişnuite al vieţii omeneşti. "Nunul. întregi cele patru. Asemenea început a definit limpede caracterul şi direcţia activităţii publice a lui Iisus Hristos. va străluci lumină". Galileea neamurilor „vor vedea lumină mare". şi că peste ceice umblau „în întunerec şi în umbra morţii. care nu prezenta după înstrăinarea sa lărgimea cuvenită pentru activitatea publică. Şase vase de acestea de pia* tră se aflau şi în casa cu nunta. Prin această provincie 113 . El le zise să le ducă acelui oaspe. că aşa se numea alesul. al treilea ducea prin Sepforis. La iudei era zicătoarea-. Mântuitorul împreună cu ucenicii Săi plecă nu la Nazaret. . Mântuitorul a sfinţit taina nunţiT stabilită de Dumnezeu. pe partea apusană altul. că pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim ţara de peste Iordan. către vesa titul port Acka de pe malul mărei Mediterane.. şi au* crezut într'însul ucenicii Lui" (Ioari. In împrejurimile locului locuiau po* poarele celei mai diferite.

aruncând departe asupra lacului umbrele leilor săi de marmoră şi a coloanelor sculptate/ Europa. şi Hristos a putut să vadă zidurile ei încununate cu turle. şi păgânii. cu moleşiţii Sirieni. 114 . întemeiată de Irod Antipa şi numită în cinstea lui Tiberie. iudeii şi păgânii în amestec desordonat. râul sau munţii. In lungul întregului ţărm al lacului Ge* nizaretului. Din asemenea localitate lumina Evangheliei putea mai îndămânos de cât de orunde să se răspândească nu numai în toată Palestina. cu trufaşii romanii şi cu foarte culţii. care locuiau în număr mare în Betsaida iui Iulian si în Chesaria lui Filip. a crescut cu o uimitoare repeziciune. după toată probabilitatea se întâlneau necontenit pe uliţile Capernaumului. — n'aveai decât să treci lacul. şi pe apele lacului său în toate direcţiile aluneca sute de vase de tot felul — dela corăbiile militare ale romanilor până la bărcile greoae ale pescarilor din Vitsaida şi galerele aurite ale palatului lui Irod. ca şi în acest centru şi-adăpost al Vechiului Testament „să arate slava sa". cas* telul întărit şi. "palatul de aur" a lui Antipa. asa că în urmă dădu numele său însuşi lacului Galileei.treceau mari caravane pe drumul lor din Egipt în Damasc. şi fiii sălbateci ai pustiului — arabi şi beduini acolo se puteau vedea alăturea cu întrevăzătorii fenicieni.vioiciunea sa provincea industrală. capitala Galileei. a făcut pe Hristos să plece cu ucenicii [săi la Ierusalim. Siria şi Fenicia. Tot aicea la îndămână se afla Ituria. şi pe piaţa ei în bazar se puteau întâlni oameni din toate neamurile şi popoarele. De data asta şederea lui Hristos în Capernaum a fost de scurtă durată. cum şi*a arătat*o EI în micul orăşel al îndepărtatei Galilei. Asia şi Africa împreună alcătuiră ^populaţia ei. împă* râtul romanilor. ci şi prin toate ţăile înconjurătoare. Samaria. dar şi stricaţii şi linguşitorii Greci. ceeace a şi servit de causă prin* cipală a alegerei ei de centru de slujire publică a lui Hristos pe pământ1). In vremile lui Hristos aceasta era după populaţia şi. Tiberiada.a Palestinei. Apropierea marei sărbători iudaice a Paştilor.

din Galileea. în Ierusalim de obiceiu se îngrămădea de pretutindenea mulţime de popor şi această mulţime nenumărată. Şi aceasta era curtea de intrare în templul Celui Prea|nalt? Curtea. Iar la umbră bolţilor în formă de arc. Marile clădiri ce dădeau spre curtea păgânilor. îşi făceau calculele şi răscalculele târgului lor ruşinos. care venea de obiceiu şi cu oare care provizii de bani. chiar în curtea păgânilor. şi largile arcuri prezentau o ispită prea puternică pentru lăcomia iudeilor. după mărturia scriitorilor păgâni. Negustorii cu mari cuşte împletite. revărsând vapori în zilele călduroase de Aprilie şi. La sărbătoarea Paştilor. formate de cele patru rânduri de coloane corintice. se deslănţuiau cârduri întregi de oi şi cirezi de boi. împrejurul cărora zgomotos îşi făceau târguelele lor crescătorii de vite şi năimitorii. ci şi a învăţaţilor cărturari. Această că* lătorie 1a Ierusalim a fost vestită printr'un eve= niment foarte însemnat. destinaţia care mărturisi. şi printre' dânşii era şi Iisus Hristos cu ucenicii săi. ofereau săracilor jertfe eftine. se desfăşurau aproape de nişte temple renumite păgâne (ca de pildă aproape de templul Venerei pe muntele Erix. Dar răul nu se mărginea la asta. care se sileau să se îmbogăţească pe socoteala simplilor vizitatori. că cineva Bava*ben»Buta a introdus trei mii de oi în curtea păgânilor.CONVORBIREA CU NICODIM. Dacă acest târg s'ar fi mărginit în uîiţile din preajma clădirei sfinte. Din Talmud se ştie. farisei şi a preoţilor (Ioan. se îndreaptă spre Ierusalim o enormă caravană de închinători pashali. Pentru jertfire la tezaurul templului şi pentru împărţirea de milostenie la săraci se cereau bani mărunţi. Acestui exemplu batjocoritor repede au urmat toţf. şi a zeiţii Siriei din-Ierap:le). şi iată pentru satisfacerea acestor ne* voi. care deodată atrase aten* ţiunea asupra lui Iisus Hristos nu numai a popo-rului simplu. încărcate cu movile de monede mărunte şi cu ochii sclipitori de lăcomie. fireşte atrăgea mulţime de negustori şi industriaşi. 14—17). Cu apropierea sărbătorii Pastelor. că acest templu trebuia să fie casa de rugucîune pentru toate popoarele. deşi după preţul artificial urcat de monopol. Şi iată. tot spaţiul de ambele părţi a porţilor răsăritene a oraşului până chiar la pridvorul lui Solomon se transformă în un târg general cu nenumărate rânduri de prăvălii ale diferiţilor negustori şi mese cu schimbători de bani. pline de porumbei.CAPITOLUL XVII. iar pentru aducerea de jertfe se cereau diferite animale. dc şi nu în totul cuviincios (asemenea târguri de iarmaroc. II. iar după nerânduiaia negustoriei sâmana a bazar 115 . după obiceiu. Prăvăliile negustorilpr şi ale schimbătorilor pătrunseră treptat în curtea sfântă. umplând de putoare şi de necurăţie templul. . era prefăcută în loc. în Sicilia. ULTIMA MĂRTURIE A LUI IOAN BOTEZĂTORUL DESPRE IISUS HRISTOS. IZGONIREA NEGUSTORILOR DIN TEMPLU. care după neîngrijire samana mai curând cu ocol de vite. şedeau schimbătorii la mesele lor. prin urmare în cu* prinsul sfânt al templului. atunci el ar fi fost scuzabil.

or cât de sărac ar fi fost. îşi făceau calculele şi răscalculele târgului lor ruşinos. vânzarea porumbeilor în mare măsură tainic se afla în manile aristocraţiei preoţeşti. poate adesa nedrepte. trebuia să plătească anumit tribut templului pentru întreţinerea clădirii lui şi a sluj» belor sfinte dintr'însul. Din Talmud se ştie. se deslănţuiau cârduri întregi de oi şi cirezi de boi. că acest templu trebuia să fie casa de rugueiune pentru toate popoarele. că cineva Bavaben»Buta a introdus trei mii de oi în curtea păgânilor. care după neîngrijire samana mai curând cu ocol de vite. Aşa. era prefăcută în loc. vânzarea porumbeilor în mare măsură tainic se afla In manile aristocraţiei preoţeşti. şi dela 21 sau dela 22 înainte de paşti li se permitea să introducă mesele lor chiar în cuprinsul templului. XII. care dădea putinţa schimbului de monete străine. De oarece acest tribut se primea exclusiv în mo* netă indigenă numită siclu__sacru. Tot în folosul aristocraţiei preoţeşti mergeau şi însemnate vămi. care alcătuia tezaurul templului (Marc. formate de cele patru rânduri de coloane corintice. trebuiau să se adreseze la schimbători. revărsând vapori în zilele călduroase de Aprilie şi. greceşti. şi largile arcuri prezentau o ispită prea puternică pentru lăcomia iudeilor. că în acest comerţ participa tainic şi ierarhia înaltă. pline de porumbei. de şi nu în totul cuviincios (asemenea târguri de iarmaroc. sunetul monedelor şi zgomotul cântarelor. ofereau săracilor jertfe eftine. şi chiar arhiereul Hanaan însuşi primea mari şperţuri de la prăvăliile sale de porumbei de pe muntele Eleonului. Tot în folosul aristocraţiei preoţeşti mergeau şi însemnate vămi. Prăvăliile negustorilpr şi ale schimbătorilor pătrunseră treptat în curtea sfântă. şi primea dela vânzător un semn 4e plumb. şi iată pentru satisfacerea acestor nevoi. Luc. atunci el ar fi fost scuzabil. Acestui exemplu batjocoritor repede au urmat toţf. după lege. Astfel de ocupaţie. Aşa. 41. babilonică amestecare a limbilor. prin care totdeauna a fost 116 . Fiecare iudeu. destinaţia care mărturisi. strigătele şi discuţiile negustorilor. apoi iudeii veniţi din diferite ţări. Dela cincisprezece a lumii premergătoare. Pezenţa schimbătorilor în curtea templului se explică întru câtva de oare care o necesitate. Iar ia umbra bolţilor în formă de arc. se desfăşurau aproape de nişte temple renumite păgâne (ca de pildă aproape de templul Venerei pe muntele Erix. Negustorii cu mari cuşte împletite.gălăgios. Fiecare iudeu. sberătul oilor. Apostasia aceasta se sporea încă prin aceea. iar după nerânduiala negustoriei samana a bazar gălăgios. şedeau schimbătorii la mesele lor. Anumiţi cumpărători de materiale pentru aducerea de jertfe plăteau o anumită sumă la diferite mese unei anumite per* soane însărcinate cu funcţie. dădea motiv la numeroase înşelătorii. cu care ei primeau tot de ce aveau nevoe. sau în genere străini şi să primească moneda necesară. Dar răul nu se mărginea la asta. împrejurul cărora zgomotos îşi făceau târguelele lor crescătorii de vite şi năimitorii. ce se luau dela negustorii de vite cornute şi de oi. Pentru schimb propriu se propunea cinci pro* cente. Mugetul boilor. schimbătorilor li se îngăduia s㻺i pună mesele lor în oraş. babilonică amestecare a limbilor. ca părţi să se pună în cele 13'cutii. anume ca să schimbe banii romani. ca banii de răscumpărare pentru sufletul său şi pentru întreţine» rea templului. toate acestea erau auzite de departe. Nu mai vorbim. ce se se cereau diferite animale. după mărturia scriitorilor păgâni. sunetul monedelor şi zgomotul cântarelor. şi chiar arhiereul Hanaan însuşi primea mari şperţuri de la prăvăliile sale de porumbei de pe muntele Eleonului. strigătele şi discuţiile negustorilor. tot spaţiul de ambele părţi a porţilor răsăritene a oraşului până chiar la pridvorul lui Solomon se transformă în un târg general cu nenumărate rânduri de prăvălii ale diferiţilor negustori şi mese cu schimbători de bani. Mugetul boilor. şi a zeiţii Siriei dinIerap:le). In acest scop din ambele părţi a porţii dinspre răsărit ale templului deja de demult fusese admise mese de schimb. dar acest procent se urca extraordinar cu ajutorul a dife* rite manevre şi vicleşuguri. că încă mai mari avantaje le venea din partea uzurierilor. toate acestea erau auzite de departe. Marile clădiri ce dădeau spre curtea păgânilor. încărcate cu movile de monede mărunte şi cu ochii sclipitori de lăcomie. XXI. deşi după preţul artificial urcat de monopol. poate adesa nedrepte. care nu era peste tot în circu* laţie. chiar în curtea păgânilor. prin urmare în cuprinsul sfânt al templului. afară de aceasta trebuia să plătească anual jumă». Şi iată. care erau foarte obişnuite. tate de siclu (aproape un leu si jumătate după cursul normal).ciunile preoţilor. şi înăbuşau cântarea îeviţiîor şi rugăciunile preoţilor. Dacă acest târg s'ar fi mărginit în uliţile din preajma clădirei sfinte. Apostasia aceasta se sporea încă prin aceea. umplând de putoare şi de necurăţie templul. sberătul oilor. Tot de la aceste mese după aceea se schimbau monedele mari. care şedea la templu. că în acest comerţ participa tainic şi ierarhia înaltă. Şi aceasta era curtea de intrare în templul Celui Preainalt! Curtea. în Sicilia. I). negreşit. şi înăbuşau cântarea leviţilor şi rugă-.

de oare ce aceştia simţiră fără să vrea. Cetele de închinători. Aicea pentru prima oară aceste că* petenii ale poporului Iudeu au păşit cu cruzime ascunsă contra Mântuitorului lumii. că fiind păstrătorii princi» pali ai religiei şi pietăţii. care se cinsteau de popor. se. şi prorocii. 117 . Ca casă a Tatălui Său. ce se ocupa cu cumpărarea şi vânzarea lor. porumbeii erau jertfa săracilor. care fără teamă îşi arăta râvna pentru Dumnezeu. Si în aceasta s'a arătat minunat caracterul viitoarei sale slujiri. şi El s'a folosit numai de dreptul Său şkşi îndeplini datoria sa.raportară cu mare respect către această faptă a tânărului Galelian. justificau actul Lui. mai întâiu de toate goni fără alegere oile. autorităţile nu putură să zică nimica pentru osândirea acestei fapte bune. Şi această râvnă corespundea în. Negreşit.vestită astfel de ocupaţie. numai cu mustrarea solemnă-: „Casa Părintelui meu să nu o faceţi casă de negoţ". care o putea întreprinde numai un oarecare Matatie. ridicându»se contra profanerei casei Lui. După aceea. cu nedreptatea şi şu» rubăriile lor. Dar asupra persoanelor mai înalte. sporind dezordinea şi îmbulzala. cu sentimente amestecate de mirare şi mai ales de indignare asupra necunoscutului. Dar cu aceste pravile nimenea nu s'a putut sui în muntele Domnului cu toiagul în mână. curăţindu=o de întinare. ba chiar cu praful pe picioare şi nimenea n'a putut purta nici o sarcină prin templu. templul se află sub grija sa deosebită. „de lumina de stea. din care causă înseşi numele lor. despre Care zvonuri tainice începuse a se purta pe malurile Iordanului. sau în genere vre un proroc. sau cu bani la brâul său. gloata nu îndrăzni să protesteze făţiş contra unei asemenea procedeu. şi faţa faptei drepte nu cerură simplu . negreşit. prin urmare. El se adresă către toată această gloată ce cârtea cu răutate şi striga înfuriată că suferise pagube. — ca un adevărat proroc. ei totuşi pentru lăcomie au îngăduit acea profanare. Prorocul Zaharia prezisese. fiind înăbuşit. nu făcuseră ei aceasta. deşi nu aşa de sever . jignea mai. cerându*I un semn ca să dovedăscă dreptul Şău de a fi procedat astfel." Totuşi. HI. ca Mesia. fără îndoială. îşi aduseră aminte. tăcerea sa arata. asemenea numelui de vameş. pentru scurtarea drumului întrau direct pe uşa templului. XIV. şi de slava dumnezeească. Intr'* înşii deja demult existau regule severe relativ de sfinţenia tem* plului. profanau templul Celui Preaînalt. că spre zilele lui Mesia. El porunci deasemenea să iasă vânzătorii de porumbei. Dar cu toate-aceste pravile mărunte. Uimită de această manifestare a unei mânii drepte din partea unui necunoscut proroc galelian. totul slujirii lui Hristos. că aprobă acest lucru. au trebuit să se arunce în ochii şi autorităţilor. Hristos păşise "aicea' la îndeplinirea activităţei Sale publice pe această cale. şi negustorilor de porumbei le zise cu autoritate: „Luaţi acestea deaicea 1" Spre justificarea acestor acte^ale sale.puţin şi mai puţin întina templul. Aceasta era o aşa faptă. apropiindu=se de schimbători. şi ele. sau cu sacul pe umere. care acum dădu motiv unui galilian necunoscut să=şi arate râvna sa pentru sanctuar. că David a scris cândva despre slujirea acestui templu : „râvna casei Tale M'a mâncat pe Mine". Care fu ui* mit la vederea josniciei batjocori din partea iudeilor. ce stă* teau aruncate jos. pelângă care sgo* moţul şi strigătul mai adăogau şi aceea. întririd în templu. după mulţi ani de profanare. 21). Nimenea din această gloată n'a îndrăznit să protesteze contra acestui pro* cedeu. cum zice fer. oare cum pentru ames* tecarea în sfera treburilor lor esclusive. templul a fost curăţit şi din nou a fost consacrat lui Dumnezeu. stăpânii cărora. mustrarea conştiinţii întru aceea. Aceasta a fost semn şi începutul curăţirii duhovniceşti. se aruncară să le strângă de pe podeala murdară. Deaceea. n'au întârziat să se apro* pie de Iisus Hristos. Poporul totuşi prin. Ieronim. de oare ce el era o restabilire a ordinei călcate de ei în picioare. a cărturarilor şi fariseilor — El produse o impresie încă şi mai mare. era dispreţuit în popor şi mărturia lor nu se primea la judecată. ce lucea din ochii Lui. care strălucea pe faţa Lui". îşi făcu un biciu din nişte frânghii. şi cinstea râvnei pentru Dumnezeu au rezervat=o unui Galilian necunoscut. le răsturnă mesele. sau măcar să scuipe în cuprinsul templului1). Iuda Macabeul. sau cu cisme. Plin de o dreaptă mânie şi stăpânit de o indignare sfântă şi de neînfrânt. toate acestea. care mai mult ca orce anume să nimicească imaginaţiunea poporului. Şi ucenicii Lui văzând această izbucnire de mânie sfântă. şi ca să curăţe curtea sfântă de cea mai mare pătâre a ei. şi prezenţa lor ca simbol al nevi* novăţiei şi al curăţiei. Aşa că. deşi ele se indignase peste măsură contra necunoscutului râvnitor pentru că El îşi luase asupra*şi îndatorirea ce le aparţinea lor. că mulţi din popor ple* când prin oraş cu tot felul de sarcini. boii şi gloata josnică. Astfel. „nu v'a mai fi nici un negustor (hananeu) în casa Domnului' Savaot în ace zi" (Zah. pe care El venise să o să» vârsască. Toate acestea specule. risipi gră* mezile de monede cu îngrijire aşezate. O aşa stare a templului turbură adânc pe Iisus. — asupra preoţilor şi leviţilşr.

Ioan.. a perit împreună cu oşti* rilie sale în nisipurile fără apă a pustiului. galilian. negreşit. Scripturi. Antioh Epifanul a perit cu ruşine şi în nenorocire în Persia. acesta era un om bogat şi astfel în multe privinţe capabil de a influenţa asupra mediului înconjurător. care.el presupunea. Intre acesta zvonul despre apariţia unui învăţător neobişnuit din Galileea se răspândi în tot Ierusalimul şi izbuti să stârnească cel mai viu interes chiar şi pintre membrii sinedriului. că şi ucenicii Lui abea după învierea lui Hristos au înţeles deplin senzul acestor cuvinte (Ioan. care ceruse pentru zidirea lui o incalculabilă bogăţie. Dar în cazul dat aceasta indignare era nu şi fără un amestec de viclenie şi făţărnicie. dar în acelaşi timp dădu a înţelege. el -se hotărî să meargă la Iisus Hristos noaptea.. 21. în care. însemna a«ţi atrage asupra*ţi răzbunarea Celui A* totputernic. care a făcut la fel. a fost aruncat pe ţărm în Egipt. că semnul cerut de dânşii li se va da cu vremea. care alcătuia mândria naţională a iudeilor. păstra în sine o scânteie de cordialitate adevărată şi de reli* giositate. Dară ei pătrunseră insuficient aceste cuvinte şi zadarnic se trudiră cu discuţia. deşi odată cu aceasta adaogă. care jăfuise tezaurile lui şi în chip hulitor de Dumnezeu dăduse busna chiar în sfânta sfintelor. putea să sune numai drept o hulă nepătrunsă. mai încordată către aceste cuvinte ar fi putut să le înţeleagă mai bine). A se atinge de acest templu.m af fi putut să arate o mare influenţă asupra schimbării în raporturile autori» taţilor faţă de această mişcare. care nu pătrundea deloc înţelesul 'mai adânc al Scripturei. Dar cu toată influenţa sa. Unul din ei se hotărî să afle mai deaproape. cum acesta s'ar putea dărâma şi in trei zile să se ridice din nou templul. deşi toate aceste tâl* cuiri se fondau pe subtilităţi artificiale exigetice. In Ierusalim inevitabil se raportau cu o puternică prevenire către mişcarea. ce fel de învăţător este a» cesta (Ioan. Nicodim era om cinstit şi sincer. pentrucă. Ca rabin. că apariţia unor asemenea sentimente în această clasă era numai chestie de timp. care şi*au terminat Ju« crarea ior şi şi*au primit socotelele abea la câţiva ani după dă* râmarea oraşului*). la uşile lui de argint şi de aur. Acesta era un bătrân.politice. ce soartă rea a ajuns pe aceia.000 lucrători. la tot edificiul lui măreţ.păs mânteşti ale lui Hristos în clasele influente. III. Fiind om respectat după anii săi şi cu o situaţie înaltă. care ar fi cerut mărtu* risirea făţişe a lui Hristos.sa de aceleaşi scopuri naţionale şi religioase . pe care atâta şi puteau după propria lor conştiinţă. 22).do* vada suficientă. Pompeiu. Nicodim din fire era om fricos şi nu avea destulă bărbăţie. şi deaceea Nicodi. Apoi cu istoria acestui templu se lega pelângă asta o serie întreagă de amintiri. Asemenea celorlalţi. o nebunie şi o îndrăsneală. care arătau. şi ar'fi putut să-înlesnească acordul cu El al preoţilor şi fariseilor. că'El vorbise de restaurarea templului trupului Său după trei zile 2). II.' care ar fi fost urmarea raporturilor sale făţişe cu învăţătorul. Deaceea. a fost iscusit în interpretările fine ale legii. cu toate că aparţinea acestei secte de legişti. dacă El. Cras. care l«au întinat sau au tins spre dărâmarea lui. tdtuşi era clar. care se va deosebi prin o împlinire râynitoare a 118 . ei îşi exprimară o extremă indignare. văzând în cuvintele Lui o hulă şi un extrem nerespect faţă de lăcaşul sfânt. o situaţie însemnată în lumea religioasă a Ierusalimului. Privind la templu şi la arcadele liii de marmoră. cum se poate judeca din istoria timpului următor. care se începuse în Galileia şi susţinută de galilieni. cu o atenţiune. . că Mesia trebue să restaureze teocraţia. asemenea lor. în ochii iudeilor. interlocutorii iudei considerară o asemenea declaraţie a galiiia* nului necunoscut lor drept o hulă. aşa că încă peste 30 de ani după asta la terminarea unor părţi s'au ostenit 18. „Dărâmaţi". un om. să facă inimile lor înrăite şi împetrite să recunoască acest drept. literal. ca tainic şi în patru ochi să sfătuiască cu Dânsul. ' Denaturând răspunsul lui Hristos în acest înţeles extern. călăuzit în activitatea. Nicodim. Templul acesta se zidise în timp de 45 de ani şi încă nu era terminat. Afară de aceasta. de oare ce în realitate interlocutorii iudei întru câtva gâciseră serjeul acestor cuvinte. ca să neso* cotească desaprobarea obştească şi sarcasmul. care purta numele grecesc de Nicodim. aşa că însuşi existenţa poporului se identifica cu indistrugtibilitatea templului. a fost ucis de un sutaş egiptean şi trupul său decapitat. deşi' o duşmănie deschisă nu exista încă între . „biserica aceasta.farisei şi Hristos.şi după directiva sa fiind unul din acei farisei. ' Deaceea Hristos respinse cererea lor. ci au cerut semn supranatural. dar totuşi nu în stare să aducă jertfă. s'ar fi. erau renumiţi fariseii şi era temeinic cunoscător al sf. observă sf. (Ase* mene? răspuns pentru auzul mândrilor săi interlocutori. Şi în adevăr „El vorbise de templul trupulu său". ca sa--i convingă de dreptul lui dumnezeesc la asemenea fapte de autoritate. când după răstignirea lui Hristos ei îşi amintiră. deşi ei. 21). el fără îndoială ar fi putut să aducă serviciu important scopurilor . zise El. ev. că să nu*l expună oare» căror dispute din partea celorlalţi membrii ai înaltului sfat. 1. şi Eu în trei zile o voi ridica". care ocupa.

Spune dară. venit dela Dumnezeu. cât şi dincolo de mormânt. luând înfăţişarea cum-că el le-ar fi înţeles în senz. şi sub raportul iubirii şi a bunei voinţe a pus pe fiecare iu» deuegal „cu. dacă cineva. că nici origina naţio* nală. păzitor plin de râvnă al legii.se va naşte de sus. se cuprinde întru câtva o nuanţă esclusivistă fariseică. apoi fără îndoială. pe care le faci Tu. nimenea nu. dar după aceea a continuat să descopără acestui 119 .. Deaceea. Hristos pătrunse inima lui Nicodim. de oare ce ceva asemănător se întâlnea şi la cărturari. că Tu eşti învăţător. el dorea numai să ştie. si nu stii oare aceasta?" îi zise Iisus. şi lui Nicodim. de fapt. care. membru în noua împărăţie.legii.. preferă să. putea. pe lângă vădita ei sinceritate.şi aşa de mărginită. aşa se pe» trece-cu tot cel născut din Duh". nu se poate ca. Tradiţiile rabinice cunoscute lui glăsuiau. Adresândusse lui Iisus Hristos cu salutarea ca si către un om. după părerea lui putea să aibă nevoie de o nouă naştere. pe care le des» chide numai cel venit din ceruri ? Hristos a spus asta cu oare care tristeţe şi reproş. deşi poate a şi găsit adevăratul înţeles al acestor cuvinte profunde. că el în calitate de iudeii nu numai" nu are dreptul să participe în noua împărăţie. el nu putea să nu rămâe uimit de declaraţia lui Hristos. ca atare. se va face neapărat membru ai acestei teocrâţii. se raporteze la . nu poate să vadă împărăţia "lui Dumnezeu". ca el şă intre iară în pântecele maniei sale .că în timp „ce po* poarele lumii vor fi în ziua judecatei asemenea unui cuptor înferbântat. când el1 se admitea la comunicarea cu iudeii. In cuvintele acestea se descos peri taina şi mijlocul renaştere! duhovniceşti a omului. le poate face. erau în circulaţie ex.oare să aibă nevoie de această a doua maştere? Cum poate să fie aceasta? „Tu eşti învăţătorul lui Israel..îngerii interni. el începu convorbirea sa cu Dânsul cu o cuvântare stăpânită. El presupunea. părea lui Nicodim tainice. adevăr îţi grăesc. în ce constă adevărata cale a mântuirii?— In întrebarea aceasta. De* aceea Nicodim. şi aştepta să audă dela Dânsul oare care lămuriri nouă ale legii. rabin. în care caz fiecare israilit. nici toată exactitâtea/ritualismului fariseic nu sunt în stare să asigure intrarea în împărăţia lui Dumnezeu.ci. fiul lui Araam. deşi nu lipsit întru câtva de aroganţa fariseică: „Invăţătorulel"-zise el. dar doară Duhul însuşi de sine este o taină. între altele. la care. cu îngerii laudei şi cu Sfinţii îngeri. dacă nu va fi cu el Dumnezeu". era o parte deosebită. Nicodim răspunse numai prin exprimarea unei extreme .ele cu înfăţişarea unui Interlocutor mirat. că „prozelitul e asemenea unui prunc nou născut". în împărăţia lui Mesia. predestinată întregului Israil. iudaică.de renaştea duhovnicească. fiind încredinţat. şi dacă ce*i născut din trup este trup.Sa. Intre acestea Hristos i*a spus lui Nicodim cuvinte ce fără să vrea l*au uimit: „adevăr. dacă tu te împiedici de prag. Iisus fusese trimis să o proclame. evident. pe care el îl recunoştea de învăţător. Dar înţelesul deplin al acestor .nedumeriri. care trebuiasă dărâme toată construcţia fari* seică a ideilor lui. declarans că El vorbea nu de naşterea trupească. şi deodată auzi dela Dânsul. In sufletul lui Nicodim. căci asemenea minuni. Toate acestea se~puteau.. în care sinceritatea'se lupta cu împietrirea fariseică. Teologia iudaică nu ştia nimica mai presus de plata exactă pentru bine său pentru rău „Ochiu pentru ochiu" . apoi ce*i născut din Duh este duh". ce fel vor fi obligaţiile lui în această împărăţie. şi "să şe nască?" Dar Hristos nu*şi întoarse luarea aminte la aceasta interlocuţie deşartă şi direct dădu mai departe lămurire sentintei sale. „Duhul suflă undc^vrea. cum că pe însuşi aceea ce4 da dreptul lâ caii* tatea de. necesară în pregătirea pentru. aşa că exactitatea împlinirei a prescripţiilor legiste dădea dreptul la intrarea în împărăţia Iui Mesie.presiunile. altmintre» lea grăind. nu exista nici cea mai mică îndoială pe socoteala admiterei în împărăţia lui Mesia. iar neglijarea lor închidea pentru suflet intrarea într'însa. Tu esti membru al sinedriu» lui şi nu ştii această lecţie prea sâmplă şi prima. „noi ştim. Păgânul. dar el. care stau înaintea lui Dumnezeu. fiind bătrân? Se poate 'oare.'fizic şi cu o naivitate prefăcută'întrebă pe Iisus Hristos: „Cum poate omul să se nască. Hristos îi dădu un scurt răspuns. Nefacând nicio încercare de a*l îndupleca deodată în favoarea . va dobândi mântuirea.'că va fi neapărat membru al împărăţiei lui Mesia. 1).nu . cum vei putea tu să înţelegi acele adevăruri prea adânci. ci numai cu~singurile subtilităţi fariseice nu poate nici nădăjdui cajsăjntre într'insâ. că „în lumea viitoare. şi glasul lui l»auzi. împărăţia cerurilor. ca atare. şi că omul trebue să şe roage pentru ca „să se trimită într'însul inimă curată şi înoirea duhului drept". expresiuni profunde ş'a pierdut în subtilităţile curat formale. Dacă Nicodim să bizuia deplin în opera mântuirii pe origina sa. că „Dumnezeu pentruiotdeauna a sfinţit pentru Sine pe Israil". că Iisus este în felul său un rabin învăţat. ca unui iudeu învăţat. Daca ştiinţa tae aşa de frii» pească.-care se săvârşeşte prin apă şi prin Duh (în botez). Izrail. ele să»i fi fost necunoscute în vreun înţeles.această dispoziţiune a legii se considera măsură a-oricărei răsplătiri atât aicea pe pământ. dar nu ştii de unde vine şi unde se duce.

El vorbea ca legiuitor al unei noui teocraţii. iubiţi mai mult întunerecul decât lumina. Pentru . care este în ceriu". pentrucă ele sunt lucrate în Dumnezeu". pen* truca El venise numai pentru săvârşirea Pastelor şi începutul slu* jirii sale în centrul religios al poporului înaintea gloatelor de în* chinători.-şi Mântuitorul.) Ne* obişnuita sa origină se aruncă vădit în ochii lui Nicodim prin aceea. II.. ce făcea El. indirect reproşa marelui rabin pentru timiditatea lui. că „nimenea niciodată nu s'a suit în ceriu. care nu era al întuftere* cului. învăţând po* porul. pentrucă faptele lor. cum veţi crede. au ere* zut în numele Lui (Ioan. Căci n'ja trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume. această călătorie. Convorbirea cu Hristos aprinse în sufletul lui scânteea ce licărea într'însul Tendinţa ne* înfrântă către adevăr. Fiul Omenesc. încât şi pe Fiul Său Unulnăscut l*a dat. pe care El venise să o întemeieze în locul teocraţiei lui Moise. 23). şi voi nu credeţi. 11-21). ci se aprinse din ce în ce "mai tare cu toată sfiala şi timiditatea naturei lui. când măreţele evenimente îl convinse definitiv în ade*N vărul mesianismului lui Hristos. ci era tendinţă către adevăr şi lumină. pentru. probabil. ci să aibă viaţă veşnică". şi voi mărturiile noastre nu le primiţii Dacă Eu v'am vorbit de cele pământeşti. Cu toate acestea noi ştim din cele ce au urmat că ele dominau adânc sufletul lui. iar celce nu crede este deja osândit]'Pentrucă nu a crezut în numele Unuianăscut Fiul lui Dumnezeu. decât privaţiuni-şi abnegaţiune. să nu piară. Cu decurgerea cuvântării. deşteptase luarea aminte . îşi închiă cuvântarea Sa cu renumitele cuvinte. a continuat timp de câteva luni. pentru lucrul. Uimitoarea originalitate a acestei cuvântări nu se poate să nu fi mirat pe Nicodim. El văzu înaintea sa.erau rele"L Astfel sunt tainele împărăţiei ceru» rilqr. nu se ştie. deşi nu oferea ca recompensă pen* tru îndeplinirea lor nimica. care trebuia să răspândească stăpânirea Sa chiar şi asupra sufletelor oamenilor. că Iisus. Botezul. După plecarea gloatelor poporului. părăsi şi El imediat Ierusalimul. dacă vă voi grăi" de cele cereşti?". extrem de. au dărâmat cele mai apropiate nădejdi a bătrânului interlocutor. lumea să se mântuiască prin El. că lumina'a venit în lume. adunaţi pentru acest timp în Ierusalim.'Iisus vorbea cu marele rabin cu o autoritate nepătrunsă de dânsul. „Adevăr. deşi ea. Mesia a venit nu că un monarh pământesc triumfător. ca tot celce crede într'Insul. III. ca să realizeze de» terminarea supremă a iubirei celei veşnice a lui DumnezeiTpentru mântuirea omului. văzând minunile. şi această scântee deja nuse mai stinse într'însul. Toate acestea nu s'au putut să nu stârnească • în su* fletul lui Nicodim cele mai înalte idei. adevărate. care*şi arătau credinţa lor în El. „Cum a înălţat Moise şarpele în pustie. „Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea. de oare ce El. noi'vorbim cele ce ştim. neauzite mai dinainte. ca împreună cu ucenicii săi să plece în prima mare călătorie misionară pentru propove* duire şt învăţare. neavând încă nici o situaţie :îri lume.generală. ca să pri» ceapă adevărurile cele nouă. cu toată. cu toate acestea cu o deosebită profunzime lămurea adevărurile cele mai tainice şi mai înalte ale economiei dumnezeeşti. decât numai celce s'a pogorât din ceriu. el expuse noui condiţiuni. ci în chip smerit. Celce crede în El"nu va fi judecat. severe în înţeles duhovnicesc. ci să aibă viaţă veşnică. că să judece lumea. ca simbol de po* căinţă. care4 silise să se ascundă cu întunerecul mezului nopţii. Mesia care a şi venit acum pe pământ pentru propovăduirea adevărului.intrarea în. Respingând orce sprijin de:dinafară din partea puternicilor lumii acesteea a operei ce*şi luase El asupra sa. şi înfine se manifestă deschis în timpurile din urmă.Nimenea din oameni nu poate descoperi aceste taine. Scopul Lui era atins. El vorbeşte despre Sine. iar oamenii au. care avea nevoe de ascuziş. adevăr îţi grăesc. Cât de mult a durat.învăţător al lui Israil adevăruri încă şi mai mari şi neobişnuite. spre a se supune suferinţei. şi „mulţi. în persoana tânărului Galilian. din când în când se oprea în diferite locuri. Ingădue*mi dar să=ţi dau unele indicaţiuni la adevărata esenţă a împărăţiei lui Mesia. de oare ce propoveduirea sa şi faptele. ca faptele lui să fie vădite. Şederea lui Hristos în Ierusalim a fost de scurtă durată. Ele au risipit toate convingerile anterioare. aşa trebue înălţat şi Fiul Omului. el trebuia să uite toate cele cu care trăise el până*atuncea în viata sa duhovnicească si ce»si însuşise din copilărie. că „celce procedează conform adevărului vine la lumină. ci ca. deşi fiind încă un om tânăr. ca.dar. situaţia Sa modestă. (Ioan. şi mărturi* sim cele ce am văzut. în care timp ucenicii Săi botezau pe aceia.ca tot celce crede în El să nu piară. introdus de Ioan. de un oare care rege. Mesia a venit pe pământ sub chip suferind. Judecata înşă stă ih aceea. noapte se instaura posomorâtă împrejur. 120 . 'neprimind o cultură superioară prin şcolile rabi* nice. iar acum lămurit desco» perite. un învăţător neobişnuit. teocra* ţia întemeiată de Dânsul. sau înrâurire în şcoli.

un izvor de întristare şi mâhnire în asemenea situaţie. totuşi. pentru că în Iudeea El tot timpul s'a aflat sub ochii nu pretenoşi şi bă» nuitori a cărturarilor din Ierusalim si a fariseilor. „Anume această bucurie a mea s'a îm* plinit acum". încă şi mai primejdios ca Ioan. dar acest popor prezenta deocamdată un teren puţin prielnic. făgăduind viaţă veşnica tot celui ce crede în Fiul lui Dumnezeu si mânia lui Dumnezeu pentru necredinţa într'Ins'ul (Ioan. deasemenea continua să boteze. din care se alcătuia toată re» ligia la cărturarii şi fariseii Ierusalimului. Intre acestea Ioan. care vedeau în El un al doilea rival. acum primise o importanţă mult mai mare mărturisirea credinţei m Iisus. deşi rar primeau „mărturia" Lui (Ioan. pe care o avusese Ioan.Lui făgăduiau să»I dea Lui mai multă autoritate asupra poporului. Despre raportul Lui către ei. totuşi.aşa şi Inaintemergătorul se bucură acum. Pe lângă invidia fariseilor. apariţia a doi învăţători într'un loc se părea oare cum o concu-rentă între dânşii. însuşi ei puteau judeca după actul cură»' ţirii templului de către Dânsul. Ioan se folosi de acest prilej. III.-auzind glasul. din zi în zi deveneau tot mai numeroase . că noul învăţător a răpit dela dânşii' adepţii. A asculta în* văţătura. Deşi lui i*a fost. (Ioan. Amâ-' râţi de asta. contra. 25-36). şi toţi se duc la dânsul". sine. ucenicii veniră la marele lor învăţător şi nu fără tristeţa îl întrebară. încheie el. Hrisfos nici decum nu era un agitator de popor. şi acum a păşi cu îndrăzneală contra'primejdiei. Unii dintre iudei plictiseau pe ucenicii lui Ioan cu dispute despre curăţenie. până la sămănatul de iarnă în Decemvrie sau Ianuarie (Ioan. El botează. ca să rostească mărturia definitivă despre Hristos. 26).trimitea pe ucenicii săi să primească darurile nemăsurate ale Duhului.. lui Mesia Hristos. ajungând până la Galileea. ce" trebuia să vină. şi pelângă aceasta nu întârziară a le arăta ironic. decât aceea. localitate ce abundă în pârae şi îndămânoasă pentru sălăşluirea poporului' ce se aduna. că acela. Amintindu»le. In Iudeea Hristos a rămas aproape nouă luni. în ce chip s'a întâmplat. cât şi după profunzimea smereniei şi abnegaţiunii. linguşind curiozitatea lor deşartă prin săvârşirea de minuni. care venise din ceriu şi e mai superior "tuturor celor de pe 'pământ. în care scop el se oprise în Enon^ aproape de Sachim. pe locuri petroase. care stă şi ia aminte la el. despre care Ioan aşa de solemn a mărturisit pe malurile Iordanului. când ea nu se cerea ca o datorie. că el totdeauna a expus superioritatea lui Hristos faţă de. care îndemnau pe Hristos să părăsască Iudeea.dai. în fapta atragerei la El masele populare deveni pentru Dânsul nevoia de a se depărta în altă provincie. „Iată. si acestei legi Ioan se supune cu deplină Conştiinţă a datoriei sale sfinte. iar eu să mă micşorez. Pentru unii. 45).-1a mărginit din cariera de activitate publică. O duşmănie făţişă a lor contra învăţătorului galilian încă nu era. care prin toate mijloa» cele s'ar fi silit să atragă la sine mulţimile poporului. Sfânt la Acela. dela Paşii în Aprilie. ca în Mesia celce deja venise.(Ioan. că anume aşa este legea economiei dum-nezeesti: „El trebue să crească. 26). ar fi fost în desacord cu toată desti»" naţia Sa.Lui se aduna deja mulţime de" popor. 52. care veneau să*L asculte. vădit. aşa că cuvintele în» văţăturii Lui mai curând sămănau încă cu sămânţa. cu bucurie se bucură. de oare ce însuşi Hristos evita cu îngrijire ciocnirile cu dânşii. iar minunile . interesată atât după claritatea expunerei adevărului evanghelic. El nu numai nu găseşte pentru sine . să rămână în afară de biserica Noului Testament. acum. Activitatea lui şi=a atins limitele destinate ei. şi slava Lui se răspândea tot mai larg. III. căzută pe lângă drum. De aceea El părăsi iarăşi Iudeea. Ciasul Lui încă nu venise. III. el explică pelângă aceasta.şi renaştere duhovnicească în aşteptarea lui Mesia. Mulţimile poporului. 35). . III. IV. şi el singur. sau în mijlocul spinilor înăbu* şitori şi mărăcinilor. ca să continue slujirea^sa [printre galilienii mult mai apţi de a primi cuvântul. ci din. el totuşi a încheiat sfătuirea ucenicilor săi şi a tuturor ascultătorilor să treacă la ea. Numărul următorilor săi începu repede a se înpuţina şi mulţi din ei treceau în numărul următorilor lui Hristos. însuşi poporul dădea destule motive. şi a duce poporul la îndoială în adevărat acelor drepturi fariseice-rabinice. însuşi succe» sul său. ca celui din urmă reprezentant al Vechiului Testament. auzind gla* sul mirelui". Dar slava lui Iisus Hristos si a ucenicilor săi umbrise deja pe Ioan. IV. 121 . ca „prieten al mirelui.

Iacov s'a rugat pe dânsul în acea noapte. După întoarcerea iudeilor din robie. abea îl deosebeau de cei*. Adam a fost creat din pulbe» rea lui. aduşi din diferite provincii ale monarhiei Asiriene. dobândiră pe unul din preoţii iudei captivi şi cu ajutorul lui introduseră la dânşii şi închinarea lui Iehova. pe care-1 urauiudeii si au rămas credincioşi romanilor. dar căpeteniile iudaice respinseră această alianţă. lalţi zei ai lor curat păgâni. şi explicându»şi aceasta ca o răzbunare din partea Dumnezeului acestui pământ. şi dea* semenea şi cu fugari israiliţi. anume pe acest munte a fost raiul pământesc. Iudeii cu toate acestea rar se foloseau de acest drum şi pre* ferau calea înconjurătoare prin Pereea.samari-nenii si-au construit un templu propriu pe_ muntele Garizim. Odată cu aceasta ei îşi însuşiră şi leigea lui "Moise. dealtmintrelea. cu deosebire ă leilor. de locuitori fugari din regatul lui Iuda. . samarinenii voiră să se unească cu ei. VORBIREA LUI IISUS' HRISTOS CU SAMARINEANCĂ. când a văzut scara aceea minunată. Iisus "Navi a zidit pe dânsul la intrarea în pământul făgăduinţii primul jertfelnic lui Dumnezeu şi anume pe dânsul s'a îngropat douăspre* zece table de piatră.toţii credeau. ei acuzau pe judei că au'primit alte sf. Samaria a . de oare ce între ei şi locuitorii Sâmariei exista duşmănie de neîmpăcat. care dura deja de mai multe veacuri. că anume pe ] vârful lui pentru întâia oară trebuia să se arate Mesia=Hristos. care în urma o păzeau chiar mai sever şi decât iudeii. înspăimântaţi de înmulţirea neo» bişnuită a fiarelor sălbatece în pământul nouei *lor aşezări. Primii colo* nişti păgâni. Cărţi a(ară de Pentateuc. /Ţinându-se riguros de legea lui Moise. şi din acest timp între iudei şi samarineni s'au început certuri grozave despre preferinţa religioasă. După ducerea celor zece tri* buri ale lui Israil în robia asiriană. ca împreună cu dânşii să alcătuiască un popor. pe care ei. Contrariudeilor. însuşi iudeilor ei le cauzau tot felul de neplăceri. unde el a stat două sute de ani până ce a fost dărâmat de Ioan Hir» can care împreună cu asta a distrus şi Samaria1). după tradiţia lor.test populată cu colonişti păgâni. Drumul cel mai direct si mai scurt din Iudeea în Galileea era prun Samaria. pe dânsul Avraam a socotit să aducă jertfă pe fiul său Isaac. cu. pe dânsul şi=au luat înce» putui său toate râurile pământului. erau devotaţi lui Irod. pe care era scrisă toată legea' lui Moise. care se transformau adesa în duşmănie făţişă si chiar în măceluri. tăbărau asupra închinătorilor 122 . care putea ameninţa cu întunecarea adevăratei religii chiar şi la iudei.CAPITOLUL XVIII. pe el s'a oprit corabia lui Noe. care găsau pu* tinţa să fugă din robia asiriană. Pentru mun* tele lor ei recunoşteau mai multe drepturi la preferinţele religioase decât pentru muntele Moria de oare ce. Către muntele: Garizim fiecare samarinean se întorcea cu faţa în timpul rugăciunii şi ei.

Mântuitorul pela amează sosi la Sihar. de care s'a atins un samarinean. încă acum " câţiva ani deasupra fântânii se putea vedea resturile unui cerdac. păgân. VIII. El vedea într'înşii tot astfel de copii ai aceluiaşi Tată ceresc. vestiţi prin amintirile lor istorice. 33). şi lor nu li se recunoştea dreptul la învierea din morţi. ca ea şi este vechiul Sihem. /Tradiţia de . care se înălţa aicea pânăla veacul al cincilea d. sub denumirea de Nablusa2). Noua Nablusa. aprindeau focuri false. găsi prilejul să facă una din cele mai măreţe revelaţiuni despre Dumnezeirea Sa.lor. socoteau popor necurat şi blestămat 2). se şi iţieşte noul târg Nablusa. care se afla la poalele răsăritene ale Garizimului. Drumul. duce într'o vale.de munte. atât după situaţia sa. Singur de sine oraşul^ este foarte mic şi sărac. Şi negreşit privirea lui a trebuit să se' oprească pe vestita fântână a lui Iacov. Situaţia Siharului exact nu. pentru că aceasta ar fi însemnat doar tot una. ruinele unei vechi biserici. nu lăsă nici cea mai mică îndoială. se întind livezi luxoase. ca să facă încurcături la determinarea lunii nouă şi pentru profanarea templului lor au aruncat odată oase de morţi. Peste zidurile lui semi ruinate. Navi. dar apoi de mult distruse de furtunele ce au bântuit pe aicea în timpurile uraganelor istorice. Plecând la drum dis de dimineaţă. obositor. aşa că lui nu»i rămăsese altă eşire. Hr. Iar întreprinderea aceasta era departe de ă fi 123 . da a primi pre vre unul din ei în casa ta. In împrejurimile acestui oras a si sosit Mântuitorul. Iudeul putea câteodată să se afle înraporturi priete* neşti cu un.asupra*ţi blestămul lui Dumnezeu. însemna a atrage . însuşi numele lor se socotea de batjocură şi la fiecare samarinean ei priveau ca la un îndrăcit (Ioan. un mic sătucean. Casele oraşului sunt de piatră şi unele din ele cu câteva etaje. decât să sape pentru sine o fântână deosebită1). unde se întinde înseşi oraşul. îi. dar niciodată cu un samarinean. aşa că orce călător şi fără să vrea căuta un loc pentru odihnă. La rândul lor iudeii se raportau către samarineni cu ură nemăr* ginită. este asa de strâmtată de munţi. apoi el există până în ziua de astăzi. şi toate afa* cerile cu acesta din urmă se considerau ireale.bună samă consideră această fântână ca aparţinând anume patriarhului Iacov. deaceea cu totul clar putea să se audă dintr'un munte în celalalt acele binecuvântări şi blesteme. şi. plecând prin Samaria.dela gura văii. cu arcul dintr'un munte în celalalt şi. pe laturile caria se înălţa munţii Gheval şi Garizim. în semn că proprietarii lor au făcut pelerinaj la Meca. Soarele amezei ardea fără îndurare şi drumul era extrem de . renumit cândva prin bogăţie şi pbpulaţiune. Intre ei ca la doi chilometri. Nici un iudeu cum se cade nu credea ca*i este îngăduit să mănânce acea mâncare. bogat udate de pâraele. cât şi după rămăşiţile vechi ale sale. VIII. Valea în acel loc. care de obiceiu se construiau la fântâni în orient. deasupra cărora adesa sunt însemnate texte din Coran. ca şi cum ar fi mâncat carne de porc. Impre jurul ei acum sunt aruncate dărăburi de stâncă si de coloane. In împrejurimi se află până la treizeci izvoare. se cunoaşte şi unii chiar pre* supun. cum erau şi iudeii. Dar dacă asemenea duşmănie exista în inima fiecărui iudeu. Ce se atinge însă de acest din urmă. 48). pentru a da loc şi adăpost ~ pentru călătorul obosit. că un om voinic putea să tragă. ce se afla mu departe de oraşul Sihem. şi prezintă numai o jalnică rămăşiţă a vechiului Sihem. Nici un samarinean nu se putea face prozelit. care vine din sud. In judecătoriile iu* daice nu se primea mărturia samarinenilor. că acesta era numai o altă numire a înseşi Sihemului1). dar ele pe-vremea lui Iacov fără îndoială alcătuiau proprietate particulară. cu ferestre nu tocmai mari şi cu balcoane şi cu uşi joase. care cândva s'au rostit de pe ei la intrarea israiliţilor în pământul făgăduinţei (Is. apoi în tot cazul nu aşa privea la samarineni Mântuitorul* Hristos.

ci şă-i şi comunice. Interesându=se tot mai mult şi simţind că vede înaintea sa un om neobişnuit. o straşnică revelaţie'despre sine însuşi.apă şi" a lungă frânghie. dăruit cândva de Iacov fiului său Iosif. cei să bei dela mine. Iisus Hristos n'a putut să nu se bucure de venirea ei. îi răspunse Mântuitorul. ca să fie posibil scoaterea apei din fântâna sacră.' „şi cine îţi zice: dă«Mi să beau. Spre această vestită fântână. pe când şedea El acolo. dar ulciorul gqsit în fundul ei ne* stricat mărturisea. de oare ce femeile de obiceiu mergeau după apă sara şi pe lângă asta cete întregi. aprofundat în cugetările sale dumnezeeşti. când era mai a* " dâncă. extrem de obosit de călătoria îndelungată sub razele înferbântate ale soarelui. care se afla pe porţiunea de pămârîtt. iar în 1838. Ucenicii Lui.femeea 'cuprinsă de mirare. cât şi închinătorii. Când în 1866 în această fântână s'a pogorât un cercetător. „dar tot ceice bea din apa aceasta va înseta iară. acela nu va mai înseta în veciApa pe care i=o voi da Eu se va face într'însul izvor de apă. „Cum Tu. încă şi astăzi această fântână are aproape opt stânjini în adâncime.dacă El are altă apă mai bună. şi ea. dar cine va bea apa pe care^ i-o voi da Eu. atunci tu însuţi ai fi cerut dela. s'a şi îndreptat Hristos. produs de căderea ei la'fund. şi. săpătura trebuia foarte adâncă. fântâna-"asta.vieţii. cuni mărturisesc călătorii era cu patru stânjeni mai adâncă. Dar ea preferă să se aprovizioneze cu apă anume în acest timp neobişnuit. iar Mântuitorul singur. dar nu pentru mintea simplă a samarinencei. cu ce să o scoată din ea.-Apariţia ei a fost'cu totul neaşteptată. şi îndată ce ea a scos apă din fântână. care aduse cu dânsa un vas pentru. ea este astupată acum pe jumătate. cum s'a spus. că locuitorii dimprejur în anumite timpuri scoteau apă din ea3). şi ea'era gata sa continue convorbirea şi mâi departe. plecaseră direct în târg. care el însuşi şi familia lui au luat-anume din fântâna. o asemenea declarăţiune. Şi iată. Apa' asta fără îndoială e bună. ca să audă răsunetul ei suigeneris. deşi înainte.-şi pereţii ei trebuiau căptuşiţi cu piatră. el se şi a* dresă ei ""cu rugămintea: „Dă*MiTsă beau!" După haină şi după limbă femeea văzu îndată. so'cotinduso acătărea şi bună chiar şi pentru sine ? Curiozitatea. aşă că adân» cimea ei după toată probabilitatea a avut mai bine de cinsprezece stânjini. practicat probabil-de mii întregi de ani. rămase smgur la fântână'). Dar. Ridicând cugetarea ei dela simpla existenţă a altei ape "a darului lui Dumnezeu. cum şi unde poate El să: găsască şi să iâ această" apă a . Din ah în ari ea se umple mereu. Dânsul. Ea are aproape un stânjin în circonferinţă şi negreşit a trebuit să ceară mulţi ani de muncă grea şi îndărătnică. — "de sigur nu în. iudeu fiind.-a le pătrunde. şi mirată îi observă. El ţi*ar fi dat apa. pentrucă locul este extraordinar de tare. samarineancă fiind ? Pentrucă iudeii cu samarinenii nu se amestecă". ca şi cum ar fi evitat întâlnirea cu celelalte femei.. Suferind de sete.uşoară.: că Ei era iudeu2). Ideea era limpede. printre care ea nu se bucura de nume bun. de oare ce El nici nu are. ce curge în viaţa veşnică. preocupaţi de dorinţa să adune ~ anumite provizii. „Dâcă tu ai fi ştiut darul lui Dumnezeu". într'însa după toată probabilitatea era totdeauna apă. Din pricina acestui obiceiu. cred de neapărata lor datorie să arunce într'însa câte o piatră. veni după apă o samarineancă. 'după care toţi câţi au fost pela fântână atât indigeni. pe care nu-le fusese dat nici celor mai mari înţelepţi ai lumii vechi. din cauza obiceiului demult întro* dus. cea-vie". zise Ei către . Mântuitorul văzu simplitatea ei şi voi nu numai să o lumineze cu marile adevăruri. femeea însfârşit ceru dela 124 . care potoleşte setea duhovhiceasc. In prea zent apa sa se datoreşte ploilor şi de aceea în timp săcetos se întâmplă să nu aibă deloc apă. ei vădit era extrem de mişcată de. care avea. pânălă cinsprezece stânjini adâncime. apoi oare El e mai pre-sus decât'părintele" lor Iacov. atunci ea s'a găsit cu totul uscată. pufu: numai să observe mirată.

asupra căreia ei negreşit. comparativ cu confesiunea amestecată şi gro* solană a samarinenilor. întrebare. că nu are bărbat. Asta tu ai spus adevărat".vină aicea". zise El "către dânsa. că nu. căci cinci bărbaţi ai avut. sub Iisus Navi s'au rostit binecuvântările şi nu de Avraam. ~ „Mergi". care a fost pricina duşmăniei lor reciproce. după tradiţia sama* rineană. iar voi spuneţi. : Cuvintele acestea atinse dureros conştiinţa* femeei. care imediat descoperi toate tainele vieţii ei păcătoase: „Adevărul ai spus.' dar mintea .ai bărbat. Dar explicaţiunile date au fost deajuns. care se ridică până la 800 de picioare deasupra-lor şi încununat cu ruinele vechiului templu al lui Manasie. pe careul ai acum nu ţi*i bărbat. unde Solomon a zidit templul sau Garizimul. cugetarea ei. că ea are a face cu văză* torul de inimi. Mântuitorul îi rosti o prorocie mare şi vrednică de amintire. vioae repede_se ştrămută la altă întrebare. ales de însuşi Dumnezeu. şi se grăbi turburată să răspundă. unde . şi ea plină de respect esclamă: „Doamne. Ierusalimul era acel loc. cine are dreptate? "Scurt şi numai parţial Mântuitorul deslegă nedumerirea ei. din care se pot arăta ase* menea proroci? Şi iată de la propria sa viaţă. urmat discuţiuni. Dar la asta urmă un răspuns. şi în tot locul se vor închina Lui în 125 . . cu Care vorbeşte ca. să nu mai înseteze şi să nu mai vină aicea iară după apă.' acest sanctuar străvechiu. nu dorea nici decum să semai oprească.ei nu înţelese deplin această apă a vieţii.văd că Tu eşti pro* roc" şi în acest timp ca^ un fulger lumină mintea sa. dă* râmat de Hircan. oare nu cumva e adevărată credinţa iudaică. înverşunate între poporul ei şi cq-naţionaiii-aceluia. ba chiar. „când nici în muntele acesta şi nici în Ierusalim" adevăraţii închinători se vor închina Tatălui. Tn disputa'cu samarinenii de partea iu* deilor era mai multă dreptate. şi "Mântui* torul întrerupând brusc această convorbire. care au trebuit să*i arate.. ea continuă să spună Mântuitorului. care anume: Ierusalimul sauyGarizimul trebuie să fie socotit drept locul sfânt al Palestine. a şi venit deja acum. se adresa căte dânsa cu cuvinte. pentru câ să tre* zească cugetul samarinencii pentru lucruri mai înalte. care o preocupase cu întrebarea Sa: „părinţii noştri s'au închinat în acest munte. şi acela. iudaismul era mult mai curat si mai re* gulat. din pricina caria ne* contenit au.Dânsul apa aceasta a vieţii. Ierusalimul. întâmplarea o-întâlnise cu marele învăţător Î". că (va veni vremea. că locul de închinare este în Ieru* salim. şi ceru numai ca să*i dea şi ei apa aceasta ca bând. Ca un trăsnet o loviră aceste cuvinte ale văzătorului "de inimi. . s'a pregătit sa aducă jertfă pe fiul său ? ^Arătând spre vârful muntelui. nu s'ar putea a ne folosi de el pentru aplanarea dis* putelor nesfârşite dintre iudei" şi samarineni despre aceea. „şi cheamă pe bărbatul tău si . Dar atingând disputa pământească.

arătândusi pe dânşiijmai virtuoşi decât iudeii împetriţi în îngustul lor zaconism. chiar în mijlocul aleşilor săi. Voi veţi secera cu bucurie secerişul./Dar orce foame a Lui era potolită prin satisfacerea sco* pului slujirii Lui. Hristos rosti cuvintele simple şi înfiorătoare: nu e nevoe de aşteptat aceasta.ne* cunoscute. mă bucur la gândul despre această bucurie viitoare. şi când~ deja se văzură apropierea lor. Mesia a venit. ci vorbiră numai de întâmplările cu cumpărăturile. „Dumnezeu este duh şi ceice se închină Lui trebue să se închine cu duhul. în care ea şi părinţii ei se născuseră şi fuseseră educaţi? Mai bine era să amâne deslegarea definitivă a aceastei întrebări şi altele asemenea şi a aştepta până va veni Mesia. fără îndoială a şi fost pricina principală a numeroase convertiri la Hristos din mediul lor în timpurile următoare (Fap." uitându=şi vasul său de adus apă. contactul făţiş cu dânsa se considera necuviincios. i se rosti cuvinte nemuritoare. măcar fie si cu femeea sa1). Intre acestea ucenicii au văzut. 5). prima explicare de* plină a lui despre sine şi despre mesianismul Său a' fost făcută la fântână într'o obscură amiază unei singure samarinence. iar Eu. care i*a descoperit până şi tainele vieţii sale. şi „acesta»s Eu. El este Mântuitorul lumii demult aşteptat. nu înţeleseră observaţia asta şi socoteau. ~ decât să le încre* dinţezi unei femei". Şi anume atuncea Iisus. erau mult mai simplii şi mai cedători la convingere decât iudeii. Vă puteţi închipui.vorbeşte unul djn rabinii riguroşi. cari în toate observaţiile evanghelice despre dânşii. care va deslega definitiv toate nedumeririle şi va desco* peri tot adevărul. pe care l»am sămănat Eu cu greutate şi suferinţă. Oare ei nu ştiau. care se adunau la Dânsul pe şes. care era blând si smerit cu inima. căreia El pentru prima oară s'a descoperit pe Sine. în care însuşi Iisus Hristos se des* coperi pe Sine solemn drept Mesia. şi încă după cât se vedea o păcătoasă? Asta evident despre trebile religioase şi despre lege. Şi acestei samarinence^ sărace. aşa că pentru dânşii se considera ruşine extrema a vorbi cu o femee pe uliţă. ucenicii propuse Mântuitorului să mănânce. Nu*i Acesta oare Hristos. zise El. a rămas acolo două zile cu ucenicii săi şi această învăţătură. după obicinuita lor sim* plitate. păcătoase. ignorante. din pricina mirării ce o cuprinsese. Aşa în nemuritoarea pildă despre iubirea de a» proapele drept 126 . că anume. . „Eu am de mâncat o mâncare. cel ce grăesc'cu tine". Mesia? Samarinenii. întrebe despre asta. pe care voi nu o ştiţi". îngălbenit pentru secerişul duhovnicesc. Samarineanca era adânc mişcată şi uimită. şi cu adevărul". de două zile. El continuă: Voi ziceţi că mai sunt încă patru luni pânăla secerişi.duh şi în adevăr. Dar regula aceasta cu atât mai mare severitate se aplica cu învăţătorii şi rabinii. Şi apoi arătând la locuitorii Sihemului. In răsărit. sămănătorul. dar priviţi la aceste ogoara cum s'au. alergă în oraş să spună despre toată minunata întâlnire. după vederea înjositoare asupra femeei în genere. Vorbirea personală cu Hristos a convins pe mulţi din sa* marineni cu mult mai profund decât povestea femeei. Intre acestea. că Iisus Hristos a întreţinut o convorbire lungă şi serioasă cu o femee.şi Mântuitorul lumii. zise El. alergară îndată din oraş după indicaţiile ei. să se întâlnească cu această stranie in» capacitate de a pricepe ideile duhovniceşti mai adânci. VIII. „Mai bine e să arzi cuvintele legii. Intre acestea femeea. Hristos milostiv cedând rugăminţii lor de a rămânea la dânşii. S'a arătat un om. că învăţătorul lor singur vorbea cu o femee. Hristos a răsplătit această credinţă a samarinenilor. Totuşi ei nu îndrăzniră să4. Naşterea Lui pentru prima oară a fost descoperită noaptea unor puţini păstori necunoscuţi şi ignoranţi. cât de greu îi era Lui astfel la fiecare pas. Dar ne» răbdarea nu era în acela.. că chiar din copilărie El a trăit nu numai cu pane % Dar ucenicii. şi cu atât mai mult cu o femee cu faţa descoperită. este să fac voia celui ce m'a trimis şi să săvârşesc lucrul Lui*. că probabil cineva i=a adus de mâncare. pentru că era deja trecut de amiază. „Mâncarea Mea*. dar cum se putea după vorbele simple şi întâmplătoare ale unui străin necunoscut să se lepede de credinţa sa. Şi din partea Sa. încă si mai necuviincios era a vorbi cu ea despre religie şi despre lege. iară El era aşa de istovit de drum. ucenicii se întoarseră din oraş şi rămaseră extrem de miraţi.

decât sufletele mândre. Sufletele mai simple şi mai sănătoase ale samarine* nilor se dovediră mai înclinate şi mai apte de a intra întru îm* părăţia ceriului. 127 . Din cei zece vindecaţi de^lepră şi*a arătat recdnoştinţa iarăşi un samarinean.exemplu al ei El expuse anume pe Samarineni. care se închipuiau fiii exclusivi ai lui Avraam şi ^moştenitorii ai făgăduinţelor date lor.

atuncea înaintea Lui se înşirau rândurile. şi cu atât mai puţin ca la Mesia. Iisus Hristos. în care o lăsase Irod. din contra. In En»Ganim „Izvorul gradinelor". pline de tot felul de necazuri şi de cele mai grozave rătăciri şi nenorociri. trecându=o. rămânând două zile la Sihem sau în împrejurimile lui. Cu toată primirea bucuroasă din partea samarinenilor. Dar cu atât mai imperios era de a îm« praştia această rătăcire ce se instaurase. El „singur a mărturisit. plecă mai departe spre nord în direcţia Galileei. între care eşau în relief templul majestos. după slăbiciunea obişnuită omenească erau cei mai puţin capabili să privească la Dânsul ca la un pro» roc. pe coasta sudică a marelui şes a Ezdrilonului. care avea douăzeci de stadii împrejur3). Şi când Hristos trecu prin ea. 128 . Mântuitorul întră iară în hotarele Ga» lileei natale.CAPITOLUL XIX. Aceasta nu mai era deja vechea Samaria. Mântuitorul lumii. Adevărat. ci maestoasa Se* vastia. enormele colonade. Doar anume acest popor în curgere de mii de ani întregi s'a pregătit pentru primirea lui Mesia. arcurile triumfale. care era situată pe înalţi» mea unui deal1) cale de trei zile spre nord*vest de Nablusa. ca membru al unei familii bine cunoscute lor de teslar. şi chiar în înseşi vederile sale asupra împărăţiei lui Mesia la el apăru cu preferinţă elementul senzual. şi atunci anume acest popor mai repede de cât toate celelalte popoară va fi capabil să devină apostolul şi vestitorul al nouei religii. drumul întretae graniţa sa* marineană. Drumul ducea prin Sihem la Samaria. Lu* crarea Sa principală era în mijlocul lui Israil. decât în calitate de Răscumpărător din moartea duhovnicească. pentrucă acolo locuitorii... şi. în cursul unei îndelungate vieţi istorice. Hristos n'a putut să rămână mult în Samaria. a trăit cu nădejdea venirii Lui şi era purtătorul adevăratei idei a împărăţiei lui Dumnezeu pe pă» mânt. numită astfel de vicleanul Idumeean în cinstea împăratului roman August2). a'înlătura nedumeririle ce putuse să se ridice. SLUJIREA LUI IISUS HRISTOS IN GALILEIA. ridicat de servilismul hulitor de Dumnezeu al Irodienilor în cinstea zeului lor pământesc Au» gust. Păşind pe terenul provinciei natale. Amin» tind această împrejurare. asa că pe Mesia el îl aştepta mai curând-în calitatea unui groaznic cuceritor şi de răzbunător pentru toate necazurile şi nefericirile lui Israil. pă* mântesc. masive ale clădirilor enorme publice. In celelalte oraşe galileene. Deaceea. că prorocul nu este cinstit în patria sa". acest popor în mare măsură şUa pierdut integritatea şi curăţenia morală. Toate aceste clădiri se aflau înăuntrul vestitului zid. deprinşi a*L vedea în condiţiile de viaţă obişnuită. Iisus Hristos totuşi nu merse spre Nazaret. băile şi galerele.. In acest timp ea se afla în acea situaţie strălucită. care pe lângă asta trebuia în realitate să servească de culminare şi desăvârşire a Vechiului Testament.. s'a împetrit şi s'a sălbătăcit.

simplă. neavând mai mult de zece mii de locuitori. ca al unui nou proroc era la toţi pe buze. dar putea deasemenea *ă adauge şi tâlcuire sau învăţătura sa. Curteanul ar fi putut să se întoarcă în Capernaum. şi privea la Iisus Hristos ca la oare care doftor simplu binefăcător. Dar minunile lui Iisus aveau ca scop al lor deşteptarea conştiinţei adormite a poporului-spre primirea marelor adevăruri ale evangheliei. şi asta fără îndoială contribui la aceea. Pentru aceasta el a trebuit să sufere oare care reproş din partea Mântuitorului. şi. şi de oare ce persoane osebit consacrate pentru săvârşirea' slujbei nu erau deloc (slujirea preoţilor şi leviţilor se mărginea numai la templul din Ierusalim). când îl încredinţase Iisus. Care-i spuse. dar rândul veni şi Nazaretului Său natal. să 129 . orbilor vedere. Apariţia în acest mic orăşel a omului. folosin-du-se de impresiune. Dar Iisus Hristos a citit numai primele două versete. că credinţa în El trebue să deştepte aşa de puternice mijloace. Presupunând. ca într'un mic orăşel. . n'a putut să rămână mult tainică. Vestea despre Dânsul se răspândi repede prin oraşele vecine şi prin sate şi pătrunse chiar pânăla palatul lui Irod Antipa în vecinul Capernaum. El însfârşit binevoi să se arate şi în oraşul său natal. Sosind în Nazaret. „pe care l*a fă» cut El în Ierusalim la sărbători". unul din curtenii acestui din urmă a venit intenţionat la Dânsul în Cana. Dar cedând marei grije a tatălui. Vestea despre noua mare minune se răspândi repede prin toate oraşele înconjurătoare şi prin sate. In oraşele mai bogate sinagoga se construia din marmoră albă şi pe dinafară se împodobea cu sculpturi frumoase. gata să se ostenească la vindecarea bolnavilor. După rugăciunea de obiceiu se citeau două locuri din Scriptură. Toată adunarea s'a sculat să asculte citirea. si el rămase undeva în drum. şi-i spuseră. îndreptată cu sfânta spre Ierusalim. care săvârşise cunoscuta minune. Convorbirea aceasta se produsese în ceasul al şaptelea. Citirea de obiceiu continua dela trei versete pânăla douăzeci. Mântuitorul deschise cartea care i se dete şi găsi locul din cap. cât de ambiţia ce-1 conducea. Dar curteanul conducându<se întru aceasta nu atâta de credinţă în Acela. mulţi din galilieni fusese martori oculari şi a acelui lucru. cu semne şi minuni. cu frunze de vie sculptate şi cu struguri. Scriptură şi la o parte se ridica un scaun înalt pentru cititor sau propoveduitor. A doua zi. Auzind de aceasta. nu era nici unele. înăuntru erau bănci de o parte pentru bărbaţi. pentrucă Cana se afla nu mai departe ca cinci ceasuri de drum de Capernaum. rămânea să se ci» tească numai citirea zilnică din proroci. unul din lege şi unul din proroci. şi înseşi slujba în si* nagogă era foarte simplă. propriu vorbind. Mântuitorul începu să înveţe poporul prin sinagogi şi. căci Domnul M'a uns să binevestesc săracilor şi M'a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. cu toege înflorite şi vase cu mană. şi numele lui Iisus. care şedeau împodobite în valurile lor lungi. In Nazaret. El îl eliberă cu încredinţarea. că în acest period luminos si cu nimica.înlu-necat încă al slujirii lui Hristos omenirei cele suferinde. că fiul său s'a însănătoşat şi anume în acel ceas. în aceeaşi zi. „Şi au crezut însuşi (curteanul) şi toată casa lui". în cale se întâlni cu slu» gile lui. care semănau des minunatul ţărm al măreţului loc al Genisaretului. că vestea de Dânsul izbutise să ajungă şi la acest oraş natal al Său şi pregătise deasemenea terenul pen* tru predică. pe care el îl considera capabil să vindece pe fiul său. Persoane duhovni» ceşti. care glăsuiau: „Duhul Domnului Dumnezeu peste Mine. cum se dovedi.era deja pregătit terenul pentru primirea Lui. „de toţi era proslăvit". unde se adunase închinători pentru facerea de rugăciuni şi învă* ţătură a cuvântului Dumnezeesc1). neavând întru aceasta nici un fel de scopuri mai înalte. care murea '). Citirea din Pentateuc era deja sfârşită. Şi Mântuitorul sosi iară „în Cana Galileei. era numai o singură sinagogă. care de pe vremea lui Solomon devenise locul sfânt. ca Să»L roage să vină la dânsul în Capernaum şi să vindece pe fiul său. Dar sufletul tatălui fu liniştit de credinţa în făgăduinţa lui Hristos. adecă după ceasul nostru la un ceas după amează.fiul său e sănătos. Cum se poate judeca după ruinile ce s'au păstrat ici colea a vechilor sinagogi aceasta era o clădire dreptunghiulară. El chiar în prima sâmbătă merse la sinagogă. că. de ceialaltă după grilaj pentru femei. unde prefăcuse apa în vin". de oare ce în afară de minunile publice săvârşite de El. LXI a prorocului Isaia. care conţinea sf. să propove* duiesc robilor eliberare. pretutindenea îl întimpinau cu bucurie şi entuziasm. Asta deja a doua oară Hristos se făcu cunoscut în Galileea ca săvârşitor de minuni. să scot pe cei chinuiţi la libertate. Propoveduirea sa acum o mărginea la oraşele străine de Dânsul. La un capăt se aşeza sicriaşul sau cutia de lemn boit. primind învoire dela şeful sinagogii. apoi aceste citiri putea numai să le ci* tească tot celce ştia a citi. în Cana Galileei. încotro tot iudeul se întorcea cu faţa pentru rugă» ciune. Situaţia curtezanului dădu minunii o mare răspândire.

După aceea El închise cartea şi. de indignare şi revoltă. Ochii ascultătorilor. pe care ei îl ştiau bine mai înainte şi înţelege în totul starea lor. Dar în cursul predicei El începu să observe o schimbare în dispoziţia ascultătorilor şi ea crescu pe măsură ce aceştia riazarineni grosolani şi tari la cerbice începură să priceapă toată însemnătatea cuvintelor Lui.. că minjunile nu se mărginesc de localitate şi de ru» denie. şi şase luni încât se făcuse foamete mare în tot pământul.propoveduesc Domnului bine primit". că El este tocmai acel Iisus. fără să re» curgă la cineva. ^Cuvintele Lui răsunau • pline de iubire. când a fost închis ceriul trei ani. autoritate şi de putere. şi pelângă asta un învăţător. şezu să rostească predica şi să se adreseze ascultătorilor cu cuvinte de învăţătură. care nu şi»o luau asupr㻺i nici chiar marii cărturari? Chiar marele Hilel. despre care vestea marele proroc acum şapte sute de ani. ce putuse ei 130 . şi nici unul din ei nu s'a curăţit. Deasemenea mulţi leproşi erau în Israil în zilele prorocuîui Elisei. Iosia. că în propria lui familie-nu cred într'insul ? "Nişte asemenea strigăte şi alte aseme» nea începură să răsune printre auditori. după păre» rea Lui. Iar acest învăţător. Locul cetit de dânsul era şi sigur de sine foarte instructiv şi interesant. adecă nu numai în cuvinte. vindecă» te pe tine'însuţi". unde e cunoscut tuturor dela mic pânăla mare. căci ca pro» roc. ei pot să spună.se învârtea pe limbă otrăvită zicătoare„Doctore. "Oare nu e teslar acesta? Nu e frate oare al unor teslari ca şi dânsul: Iacov. autoritatea cărturarilor anteriori. Dar Mântuitorul le răspunse. nu sunt mai buni ca păgânii şi ca leproşii? Asta fu deducţia cea mai înaltă. veştile despre manifes» tarea caria în Capernaum au ajuns pânăla noi. Ochii tuturor celor din sinagogă cu deosebită încordare erau îndreptaţi asupra dumnezeescului Propoveduitor. când se vedea imposibil a dovedi pe temeiul pro» priei sale învăţături. începură să scânteeze de foc răutăcios de zavistie şi de ură. că multe văduve erau în Israil în zilele lui Ilie. Adevărat. şi sora Lui nu trăeşte oare între noi? Oare noi nu ştim. ci anume în oraşul său natal. dar el căpătă încă şi mai multă măreţie şi solemnitate în gura Aceluia asupra Căruia se împlinise. unde e puţin cunoscut. care nu era decât din teslarii oraşului? Ce drept avea El să înveţe? De unde putea El să stie măcar binişor Scriptura. până atunci îndreptaţi spre Dânsul cu expresia unei mirări respectuoase. Aceste dovezi liniştite pe temeiul exemplelor istorice. Simon. mirare. putea să conteze pe succes numai recurgând la. şi stârniră în toţi fără să vrea. Acesta nu era un tânăr rabin învăţat din şcolile vestiţilor învăţători şi legişti ai timpului aceluia (a lui Gamaliil sau Şamaia). fără numai Neeman sirianul. când nu învăţase niciodată în„ şcolile înalte rabinice? Mântuitorul nu lăsă fără atenţiune această schimbare a ascultătorilor Săi. cu prilejul uneia sau alteia din predici şi Hristos curând auzi bine murmurul ce străbătea sinagoga. în care El descoperea că El însuşi este acel Mesia. Doar lor li e cunoscut din Vechiul Testament. şi către nici una din ele n'a fost trimis Ilie. după părerea acestui „tâmplar". Iuda. şi le spuse deadreptul. Oare ei. Dar ce*i din asta? strigară ei. de oare ce „cu adevărat nici un proroc nu este primit în patria saa. şi deaceia la dânşii fireşte. şi prin înseşi fapta arată puterea ta supranaturală. ci pentru săvârşirea lor se cere o anumită predispoziţie sufleteasca pentru primirea lor. El ar trebui să arate semnele şi minunile Sale nu prin ora» şele vecine. şi totuşi El vorbea cu auto* ritatea. după cum era obiceiul la iudei. ci numai către o văduvă din Sarepta Sidonului. La iudei era obiceiul în înseşi timpul adunărilor din sinagogă să=şi manifeste deschis sentimen* tele lor. încă şi mai mult întărâtară pe ascultători care în prevenirile lor nu voiau să asculte cuvin» tele dreptăţii. şi toţi cu respiraţia între* ruptă şi cu inima tremurândă ascultau cuvântarea Lui.

.dela_mihe. „El se depărta". îl apucară. ca să*L arunce. De pe această • catedră îndămânoasă şi scutită de îndesuiala poporului a şi vorbit El mulţimii. pentruca su sunt om pacatos". pe Care*L respecta aşa de mult şi mărturia puterniciei Căruia el o văzuse de atâtea ori. şi înfricoşat de asemenea apropiere de marele făcător de minuni esclamă. când El trebuia să sufere moartea pen* tru păcatele omenirii şi deaceea. Pe una din aceste pră* păstii fioroase au şi târât ei pe Iisus. Propoveduitorul fu întrerupt acum deja nu prin murmure de indignare.popor. ca ei să vină cu barca lor şi să le ajute să tragă neobişnuita vânare de peşte. Uce* nicii se înviorară şi se apucară de lucru. ca de pildă Damascul. ci a priceput numai ~ şi aceasta era cunoscut Văzătorului de inimi ~: „Eu sunt extrem de nevrednic să fiu alăturea de Tine dar îngădue»mi să rămân" . Acesta fu un strigăt al mustrării de sine._V. ce momentan înfuriaţi suprafaţa ca oglinda a lacului lor. ei săriră dela locurile lor. îl scoaseră afară din oraş îl târîră la vârful muntelui. Ei porunci lui Petru să tragă la adânc şi să arunce din nou mreja sa pentru pescuire.„eşi. Raza luminii supranaturale îi descoperi lui atât starea sa păcătoasă. Tirul şi Sidonul. care suferise neizbândă. înlocuind pentru Dânsul "Na* zaretul. căci deacum vei vâna oameni". ca el să tragă spre mal şi să*L iee în barcă. Din această cauză Şi activitatea Mântuitorului pentru un timp considerabil concentrându*se în acest oraş. în timpul slobod se ocupau cu meseria lor obişnuită. aşa că Lui să*i fie îndemână a vorbi poporului din barcă. se folosi de înţelesul lăuntric a împrejurărilor 131 . Petru nu pri» cepu în propriul înţeles: „eşi dela mine". 1-11 Mulţi se îngrămădiră până întru atâta. stâncele cu povârnişuri poncişe atârnă mulţime pe toate părţile. unde era mai multă posibilitate şi lărgime pentru activitate şi lărgime pentru activitatea Lui predicatorială si făcătoare de bine. Nazaretul se cuibăreşte la poala sudică a unui munte. Petru. în Capernaum putea să se ocupe cu propoveduirea către poporul ce tot mai mult se a* duna împrejurul Lui. pe care ei voiau să»l pună în rândul lor. „trecând prin mijlocul" turbaţilor orbiţi de furie.P_oamne.mutat definitiv în oraşul vecin Capernaum. si El s'a . cine era cu Dânsul în barcă. şi ea îndată se umplu de peşte. în acelaşi timp ascultau învă* ţătura Lui şi se pregăteau pentru ocupaţia următoare. ca şi acelea. ca şi în timpul învăţăturii Şale. care ameninţa chiar să rupă mreja.. şi îndată după terminarea lucrului. Şi credinţa lui a fost răsplătită. încă nu venise ceasul. şi la asta a urmat un răspuns încurajator: „nu te teme. La una din aceste izbucniri de agitaţie dornică de sânge. că osteneala lor fusese zadarnică şi nu prin* sese deloc peşte. Furioşii nazarineni erau gata să săvârşască crima. care neprimind încă che* marea destinctivă să părăsască toate cele pământeşti şi să urmeze după Dumnezeescul lor învăţător. ca şi aceea. dar pentru dânsul era deajuns un cuvânt din partea Aceluia.-.. şi la aceste cuvinte furia mult stăpânită se deslănţui făţiş. legănat de valurile azurii ale lacului. Abea aruncase mreja sa. ci la beţii săi ucenici. Din fericire El văzu pe lac două bărci pescăreşti.sufletească. care în urmă au crescut până la gradul de adorare şi a iubirii. El se gândea nu la Sine şi la oboseala Sa. apoi El spuse ap. care le făgăduia mai multă izbândă. cu care Caper* naumul se unea cu dânsele prin căi foarte frecventate. Dar pe aceste căi necontenit se producea o niişcare vioae. prima izbucnire de frică şi a mirării. ci prin mugele turbate. care luceau sub razele de dimi* neaţă ale soarelui. care i*ar fi acoperit cu o veşnică ruşine. dar El observă.scoate din cele spuse de confratele şi concetăţanul lor. cuvântul Lui niciodată n'a mai ră* sunat în sinagoga Nazaretului'). Petru era într'o stare melancolică . şi două mii de ani acum în urmă aceste stânci probabil erau încă şi mai poncişe şi pră* păstioase. ci şi asupra localităţilor mai de* părtate. Petru recunoscu toată puterea minunii cu elanul obişnuit lui. amândouă bărcile au fost umplute până sus de vânat. ~ a acelor simţăminte. şi de oare ce una din ele era barca ucenicilor săi. Când El sosi chiar pe malul lacului. După aceea El porunci să depăr* teze puţin barca de mal. Capernaumul se afla chiar pe ţărmul lacului Genisaret şi era un centru industrial şi cultural dinîntreagă localitate încon* jurătoare. prin care se distingea acest popor turburent şi buclucaş . Şi când predica Lui s'a terminat. şi poporul cu sete se îngrămă* dea să audă cuvântul Lui binecuvântat (Luca. minţile căruia izbucneau în furtuni tot aşa de neaşteptnte. putu cu îndămânare să se extindă nu numai asupra tutu* ror oraşelor şi satelor vecine. atunci mulţimea se dovedi foarte mare. căzu în genunchi înaintea lui Iisus. şi deaceea Hristos chiar şi pe drumul din Nazaret.. Mântuitorul. că însuşi situaţia Dumnezeescu* lui Propovăduitor deveni nu fără primejduire pe malul lacului. El ştia.si lucrătorilor. că în timpul cuvântării Sale ei. Dar ei au fost izbăviţi de această crimă de însuşi Mântui* torul. care oare cum deveni „oraşul Său propriu". fiind ocupaţi cu industria lor. Simon şi Andrei dădură veste lui Zevedeu si fiilor lui cum . El îi lăsă pentru totdeauna. Ca să susţină într'înşi curajul du* hului.

care'în număr mare se adună să asculte pe marele prbpoveduitor. Predica de data astă a fost manifestată nu prin murmurul furtunos al adunării. Simon. In mijlocul liniştei tăcute a adunării. El mai întâiu de toate se îndreptă spre sinagogă. Indrăcitul căzu la pământ. După aceea Mântuitorul plecă chiar la Capernaum. şi toţi cei de faţă s'au împrăştiat pe la casele lor cuprinşi de simţul unei nedescrise mirări. abea scoasă din lac. că el se eliberase de puterea ce*l chinuia. ci de un ne» fericit. recunos» când într'însul un rob al duhului celui necurat. în vechime nu se bucurau de nici un fel de aziluri. 5). o ridică şi opri frigurile.neze eştii porunci fu nebiruită. Dar Hristos voia să arate făţiş. Lângă dânşii în barcă zăcea în grămezi prada ce şe zbătea în spasmuri. care. Trista familie se adresă lui Hristos cu rugămintea pentru ajutor. ce ai cu noi. El se întoarce cătră nefericitul îndrăcit şi. Mântuitorul se opri asupra bolnavei. şi acolo începu în proporţii largi să=şi arate activitatea Sa predicatorială Şi binefăcătoare. deodată răsună strigătul pătrunzător a unui nenorocit. Ca şi în Nazaret. o . iy> 38-39). nu era în stare să sufere prezenţa Fiului lui Dumnezeu. meserie mult mai nobilă. Dar toate acestea curând au trecut.. Asemenea oameni nefe* riciţi. ci va trăi veşnic. nu va muri. Te stiu cine esti. răscumpărat şi sfinţit trebuia să urmeze . Sfântul lui Dumnezeu". prada caria fiind vânată cu mreja Evangheliei. svârcolirile caria totuşi începu să arate apropierea de moarte. era căsătorit (1 Corint. \ Părăsind sinagoga.pre» zente. răcnind şi zvârcolindu*se. se adresă duhului cu poruncă severă: .. Aicea deasemenea îl Intimpinară cu rugămintea de ajutor contra unei boale şi suferinţe. Iisuse Nazarinene? Tu ai venit să ne pierzi.glasul Lui 132 . care venise să strice împărăţia răului1). Omul se sculă sănătos-. în totul absorbită de curentul dumnezeeştJÎ bunei vestiri. şi tovarăşii lui după pronie trebuiau deasemenea să devină vânători de oameni. o luă de mână. în straşnice zguduituri. toate în el arătau. si boala lor se considera nevindecabilă. şi acum era sănătos la minte. Hristos se retrase în casa lui__Şimon__Pe* tru. Şi fratele lui. stăpânit de puterea răutăţii. şi soacra lui era cuprinsă de accese grele de friguri (Luc. că El a venit să mântuiască pe cei perduţi. stăpâniţi de duhuri necurate. pe care "El acum îl che* mase deja pentru . Deacum acest om păcătos spălat şi curăţat. care începu a striga tâmpit: „Lasă. unde învăţă poporul.totdeauna la apostolat. IX. Niciodată înainte nu se săvârşise asemenea minune mare si uimi» toare.taci şi eşi dintr'însulî" Puterea dum.

Dar asta n'a scăpat de atenţiunea Văzătorului de. Iară poporul. Atunci în sufletul bolnavului. Cu sosirea dimineţii El era gata să«şi continue opera sa mân* tuitoare. La fierbintea lui rugă pentru vin* decare. Luc. II. ci si celor ce stăteau afară. care aşteptase numai terminarea deplină a ceasurilor sambetei. inimi. De un acoperiş s'a şi folosit slăbănogul. care«i zise: „îndrăzneşte. putea fi singur cu părintele Său Ceresc. compătimind şi fără să vrea pe suferinzi. Hristos se sculă şi se depărta într'un loc pustiu. La uşa casei a fost adus pe o. Şi între» altele cei din urmă aveau mai multă nevoe de Doctorul suflete» lor şi trupurilor. ei „au. Vestea despre această minune s'a împrăştiat prin toată Galileea şi Pereea. privinţe. când. să se înlăture paele şi deschizătura este gata1). atunci a zis slăbănogului: scoală. IV. că acoperişul lor se face cel mai uşor. şi acolo îşi întări duhul său cu o' rugăciune tihnită. dar a pătrunde la "Dânsul nu avea nici o putinţă. 24) şi poţi să*ţi închipueşti. fiule! Ţi se iartă păcatele tale". că Fiul Omului are stăpânire pe pământ şă ierte păcatele. Dacă judecăm după ruinele Capernaumului. în care se afla Hristos.zguduind toată fiinţa ei. Auzind această rostire. IX. se netezeşte bine. Această fericire de a fi în prezenţa nemijlocită a dumnezeescului învăţător negreşit era mult mai accesibilă pentu cei sănătoşi decât pentru bolnavi. Mântuitorul obosit a avut nevoe după asta'de un îndelungat repaos. Hristos putea să stea la uşă.per» duse.ridice pe acoperişul casei.dispunea deloc de membrele sale şi care. neobservat de nimenea. Asprimea cu care se păzea sâmbăta. Trebue numai sa se ridice lutul uscat ca o lespede. îi ramă» sese singura nădejde lâ Doftorul cel dumnezeesc. dădu Mântuitorului un scurt interval pentru odihnă şi în* tărire . la care deobi» ceiu ducea o scară din curte. cum după ploi asemenea acoperişul se acopăr cu iarbă. şi*a luat patul său şi deplin sănătos a plecat acasă. ia*ţi patul tău. şi chiar pânăla depărtatele hotară ale Siriei (Mat. peste ei se întind pae sau stuf şi peste aceste se întinde lut sau var. era simplă. şi Hristos îi vindeca. Dar binefacerile Lui nu trebuiau să se mărginească 133 . în orient rar se deosebesc de ale noastre înr multe. Şi bolnavul s'a sculat. cu un etaj. şi acoperişul este gata. Dar nu tot aşa au privit la asta şi cărturarii prezenţi acolo. Bolnavul era încă tânăr şi această situaţie stârni către dânsul o compătimire generală. 2—8 . apoi casa. care nu. Această îndrăzneală descoperea într'însul o înaltă îndrăzneală a credinţei. Şesul Genisaretului era încă îmbrobodit de negură şi ceaţă deasă. dar aproape plan. prin care se distingeau iudeii. Care a dat asemenea putere oamenilor. . Dar cel mai plăcut repaos pentru sine era singurătatea şi tăcerea. unde El. ca să formează crăpături luminoase din lăuntru. 2—12. poporul se îngră» mădea la uşa modestei Lui locuinţe. ce se lăsa înainte de zorii zilei. a zis: pentruce gândiţi voi rele în inimile voastre ?. urmă răspunsul milostiv al lui Hristos. ceea ce se şi face adesa. cu acoperişul lat. birui izvorul boalei şi bolnava însănătoşindu*se. Casele. şi mergi la casa ta.Căci ce*i mai uşor a zice : iartă-ţi-se păcatele. ba câteodată sub razele ferbinţi ale soarelui crapă până întru atâta. neturbu* rat de nimenea. Lui. îngrămădirea în asemenea caz era aşa de mare încât nu toţi bolnavii puteau să pătrundă la Mântuitorul. Fiind urcat pe acoperiş. care reuşau să pătrundă în casă. Pe capul de sus al pereţilor se pun căpriori la un cot şi jumătate distanţă între ei. -dar poate cea mai deosebitoare particularitate a lor e aceea. aducând cu sine îndrăciţi şi bolnavi de tot felul. Din" cauza unei asemenea construcţii şi astăzi adesa se poate vedea. 18—26). sau a zice: scoală şi mergi % Dar ca să ştiţi voi.năsălie. Pentru credinţa lui îndrăzneaţă el a primit nu nu* mai vindecarea trupească. năsăliaşilor ^săi să»l. se sculă şi le sluji ca gospodină. VI. începu să caute ajutorul Lui.orce nădejde. văzând aceasta. Marc. Din tot oraşul. şi El „văzind cugetele lor. Asemenea acoperiş e tare uşor de luat. exprimată până şi de privirile bolnavului. dar cum începu să apună soarele.porunci. ci şi ertarea păcatelor (Mat. în ajutorul medicilor _pământeşti. cât de slăvit a fost El. zis în sine: Acesta huleşte". s'a mirat şi a prea* mărit pe Dumnezeu. sclipi un gând îndrăzneţ şi el . cum mulţimea poporu* lui. de oare ce se aflau sub. ca să aibă putinţa să înveţe pe acei fericiţi. el porunci năsăliaşilor să facă în el o deschizătură şi să»l sloboadă cu fringhiile împreună cu patul la picioarele dumnezeescului Doftor şi învăţător.apăsarea dublă: a pă» catelor şi a boalelor. un slăbănog.

19) şi a ales pe strângăţorul de dări.că în numărul invitaţilor la ospăţ au trebuit să predomine acele clase. şi deaceea pre* zenta un loc îndămânos pentru adunarea dărilor şi contribuţiilor. Matei a ju'sţificat. însuşi îndatorirea de a le plăti otrăvea cele' mai alese şi mai sfinte simţiminte ale lor.nu» mai la Capernaum. Dar înainte de a pleca în acele oraşe. că Domnul l*a iubit şi era gata să se folosască de dânsul ca de o unealtă aleasă pentru răspândirea Evangheliei întru împărăţia lui Dumnezeu. dela care=şi lua rămas bun Matei. ce crimă grozavă era în ochii săi a se face unealtă. care deasemenea aveau nevoe de luminare si de binefacere. pe care l*a dat el reprezentanţilor tovarăşilor săi de meserie. El a lepădat pe vajnicul cărturar (Mat. ora* şui acesta era un vioiu centru comercial al ţării. care stârneau numai dispreţ printre ra* binii trufaşi şi mândrii de cuvioşia lor legistă. Inima lui a fost mişcată de ele. actele tânărului învăţător galileian. zise El ucenicilor Săi.aflau alte multe oraşe şi sate. Putem crede că Matei a auzit linele din cuvântări şi a văzut unele din minu* nile lui Hristos. care nu dispreţuia pe nimenea şi nu se îngreţoşa de nimenea. şi evang. Dacă eraurît în genere vameşul. pentru adunarea daritor. şi păcătoşi". că Dumnezeu parcă ar fi părăsit pe popo* rul său şi că nădejdile mesianice luminoase şi făgăduinţele. Ele nu erau numai semnul robiei politice.. trans* formând ştiinţa sa în ale scrisului în o lucrare sfântă şi făcân* du*se primul biograf al Slăpânului şi Domnului său. apoi se înţelege ce-greaţă stârnea în popor vameşul dintre iudei. Ierusalim şi Sepforis. strângătorii dărilor nu erau func* ţionari romani adevăraţi publicani (publicani). In Capernaum sau în apropierea lui se afla vama. ci simplii lor şu* puşi. la strânge* rea lor. cine putea să instaureze sfinţenia creştină în mediul descompunere! păgânilor. Dările acestea erau cu deosebire urâte iudeilor. în satele din apropiere şi în oraşele vecine. Pentru dânsul a fost deajuns un singur cuvânt: „urmează*Mi".o în totul. Se inţelege. că func* ţionarii care adunau aceste impozite erau extrem de urâţi de popor. Damasc. Fiind aşezat la răscrucea dru* murilor. . de care era plină viaţa lor istorică an* terioară.ceata urmaşilor săi permanenţi încă cu un membru. apoi cel puţin un mare pro* roc. şi anume aşa numiţii „vameşi. In vederea unui pas aşa de însemnat din viaţă. a putut chiar j şi din vameşul iudeu şă facă un apostol şi întâiul evanghelist "al \ credinţei celei noui şi vii. ci şi mărturia per* manentă şi grozavă. Aceasta era opera slăvită a dumnezeeştei prevederi şi desăvâr» sita iubire de oameni. şi în tainiţa inimii lor începură să oscileze cugetarea. Minunile Lui stârniră într'inşii un respect nevoit către Dânsul. cel . la care se enumerau toate persoanele obscure şi necurate în ochii adevăraţilor iudei. La alegerea apostolilorj El s'a calauzit nu de oare care impulsiuni externe. şi încă de . şi deaceea acel cuvânt a fost deajuns ca să facă pe vameş să biruiască în sine ispita lăcomiei şi să o rupă cu ocupaţiunea de mai înainte„Şi el s'a sculat şi a urmat după Dânsul". La jând se. „Haideţi. VIII. Şi iată cine a venit să caute şi să mântuiască pe cei perduţi. . Tot odată acesta a fost un ospăţ în cinstea noului său învăţător. era deja gata pentru chemare. ca Eu şi acolo să propoveduesc împărăţia . chiar când şedea încă la „strângerea dărilor". care plecau spre Tir. căci pentru asta sunt trimis". care începură cu curiozitate să urmărească. că în depărtatele provincii. chemarea căruia avusese loc în nişte îm3 prejurări remarcabile1). si Hristos voia să răspândească slujirea sa şi asupra acestor oraşe. adesa luaţi din drojdiile societăţii^ şi aceştia erau aşa de siăviţi prin abuzurile lor. că Matei găsi că nu e de prisos să*l însemneze printr'un ospăţ de rămas bun. abea putea să se convingă pe sine în dreptatea plăţii dărilor. renăscut moralmente prin puterea miraculoasă a toate iertătoare şi răscumpărătoare a iubirii. încât la ei privea lumea aproape cu groază şi totdeauna îi enumerau printre desfrânate şi păcătoşi. ca 134 . Din această pricină înseşi plata lor pentru su* fletul simţitor şi scrupulos -a adevă* raţilor iudei se părea o adevărată apostasie. Ea se părea o violare a principiilor fundamentale ale teqcra* ţiei şi putea fi scuzabilă numai cu condiţia unei constrângeri inevita* bile. lui Dumnezeu. vameşul acesta.dispreţuit şi urât de toţi. Care*l chemase la o nouă viaţă. si în ochii Aceluia. La aceasta nu perdură prilejul să ia sama cărturarii şi fariseii. s'au întunecat într'o înegu* rare grozavă a jugului străin a unor cuceritori trufaşi şi cruzi. nu cumva este acesta dacă nu Mesia. El arătă lui Matei. Şi în mijlocul unei asemenea societăţi se afla si Hristos cu ucenicii săi. apoi ne putem închipui. Deci nu*i de mirare.o cinste îndoelnică. ci de patrrunderea în adân* cul inimii omului. Şi dacă iudeul. El găsi că*i la timp să complecteze.Trebue să ne "amintim pelângă asta.

a fost auzită si de însuşi Hristos. Şi iată El a mers mai departe. 12-13). Acest raţionament al dumnezeescului învăţător a trebuit încă şi mai mult să întărească pe noul chemat ucenic în convingerea sa. cu care cărturarii de obiceiu se adresau către ucenicii Săi şi către „igno* ranţii" dispreţuiţi de dânşii. şi el o rupse de» finitiv cu ocupaţiile' sale de mai înainte şl se făcu devotat urma» tor al lui Hristos. 135 . că El în numărul celor mai de aproape următori ai. răspunsul din care transpira o nemărginită bunătate şi milostivire. IX. Mântuitorul cutreeră oraşele şi satele depe malurile lacului Geni* zaret. După aceea întrebuinţind fraza obişnuită. când El de injosea pana la comuniunea cu vameşii şi păcătoşii.săi a ales pe vameşul Matei. Dar într'o ciudată contra* zicere cu aceasta stătea purtarea Lui. (. comuniunea cu care putea să arunce asupra Lui o umbră ne» plăcută în ochii tuturor iudeilor celor adevăraţi. prin asta să dovedească. Şi 'iată în comunitatea a şase ucenici şi apostoli devotaţi. ei totuşi nu întârziară să vorbească cu reproş ucenicilor Lui„Pentru ce învăţătorul vostru mănâncă şi bea cu vameşii şi păcătoşi?" Dar această întrebare. Neindrăznind să se adreseze singuri către Hristos.cu. 6. El Te zise: . care izvora din împetrirea fără suflet a fariseismului. întru cât aceşti cărturari înseşi înţeleg puţin spiritul legii.mergeţi şi învăţaţi 1) ce însemnează: milă voesc iar nu jertfă. Aceasta ei deja nu o puteau înţelege deloc şi murmu» rau tare. deosebire în cazul dat. VI. şi acolo s'au săvârşit evenimente. şi a şezut „să mănânce si să bea" cu vameşii si cu păcătoşii. ci cei bolnavi". Căci Eu am venit să chem nu pe cei drepţi. şi iar se apropia marea sărbătoare a iudeilor2). propoveduind pretutindenea Evanghelia mântuirii şi vinde* când bolnavii si suferinzii. că Celce l=a chemat este adevăratul Mesia.Inaintemergătorul lui Mesia. ca şi cum ar fi voit. Mat. Hristos. Deja aceea ar fi fost din partea sa o greşală. După obiceiu Iisus Hristos plecă spre Ierusalim. ci pe cei păcătoşi la pocăinţă" (Osie. dacă nu către aceşti fii rătăciţi ai casei lui Israil? Căci „nu cei sănătoşi au nevoe de doftor. care au avut importanţă adâncă în viaţa pământească a Mântuitorului. In aceste neobosite îndeletniciri a trecut un an întreg. La cine să meargă Hristos.. si la ea a urmat.

apoi în Ierusalim încă puţini ştiau de Dânsul. zidite de diferiţi binefăcători ai nenorociţilor. Indreptându=se în ziua sâmbetei spre templu. Ea prezenta un bazin de aproape 24 stânjini în lungime şi 7 stânjini în lăţime.preferinţă se săvârşea îndepărtata Galilee. nu departe de unghiul nord»vestic de curtea templu* lui. mereu clipa fericită. poate.'Nu=i de mirare. Vitezda. şi care stăteau aicea sub adăpostul a cinci pridvoare deosebite. căruia nimenea nu voise să»i ajute mai înainte. că a» cesta^i vre un necunoscut. care vădit se manifestaseră de data asta '). de oarece el era neputincios. Dar socotind. De oare ce slujirea lui Iisus Hristos până acum de. de doi coţi de gros 1). La început . orbi. care se afla. „Vrei să fii sănătos?" îl întrebă El. dar apa era vestită afară de asta prin puterea sa vindecătoare. şi Mântuitorul putea sosi în capitala Iudeei. El voi să=i ajute suferindului.CAPITOLUL XX ACTIVITATEA SI PREDICA IN IERUSALIM. Hristos privind la el cu compătimire din inimă. vedea bine că Duhul nefericitului bolnav nu era mai puţin slăbănogit ca mem» brele corpului şi toată viaţa lui era o neîntreruptă desnădejde. El trăia în pridvoarele dela acest iaz. slăbănogi. Mântuitorul trecu pe lângă unul din lacuri. să se arunce întâiu în 136 . dar fără folos. care deja de aproape 38 de ani se afla în boala paraliziei. acela se făcea sănătos de orce boală era cuprins". cu o licărire de nădejde. destinate pentru jertfă. despărţit în două printr'un zid de piatră. care din bunătatea infimii vrea<să=l a» jute. şi până mergea el. „căci îngerul Domnului din timp în timp se pogora în scăldătoăre şi turbura apa". care servea pentru aprovizionarea locuitori* lor din Ierusalim cu apă. In locul acesta de obicei se scăldau oile. Mântuitorul intenţiona să facă pentru marea sărbătoare un dar . săracului. „şi cine intra întâiu după turburarea apei. Dar vestea despre acti* vitatea ^a neobişnuită ajunse şi la Ierusalim.cuvintele acestea te miră de l*au scos pe nefericitul om din starea. şchiopi. şi printre reprezentanţii iudaismului involun^ tar stârnea agitaţia şi bănuiala. cum ne arată cele mai noui săpături. Printre mulţii suferinzi de aicea era un biet om. iar mişcarea apei se producea la intervale neregulate. că această însuşire miraculoasă atrăgea la baltă „marea mulţime de bolnavi. Aceasta este vestita scăldătoare a Oilor. Din timp în timp se producea în iaz o mişcare ne* obişnuită a apei. căruia El nu avea putinţa să=i dăruiască nici aur. alţii mai în putere se pogorau în apă înaintea lui şi aşa perdea. lui tristă s ia început el poate nici nu s'a uitat binişor la Celce l=a întrebat. fără să stârnească o deosebită atenţiune a poporului către Sine. care aşteptau mişcarea apei". dându»i o putere vindecă» toare miraculoasă. nici argint.

După câtva timp îl întâlnim deja în templu. că celce l*a vindecat este Iisus. ca mizerul său pat. mai greşeşti. apoi. ca să nu rămână nimic de asa fel. 21). şi de oare ce duhul legiuirilor lui Moise apăsa tot mai multîn această sectă prin literal morală a ritualismului. ce nelegiuire a săvârşit purtând asemenea povară. Sprijinin-du-se pe sentinţa prorocului Ieremia: „păziţi sufletele voastre şi nu duceţi sarceni în ziua sâmbetei" (Ier. Ei deja mai înainte şi simţise periculoasă pentru dânşii 137 . ertarea cărora o primise ei odată cu vindecarea. Dar feri* citul nu*i era de aceşti cazuişti. „Astăzi e sâmbătă. cât spaţiu să te mişti. şi petecul alcătuesc o „povară". pentru care el poate fi supus judecăţii şi pedepsei. Vitezda. ca să nu uite a. care se adresă către dânsul cu simpla dar importanta prevenire-. aşa că însuşi îngerul Domnului niciodată nu turbura apa sâmbăta în. După o slabanogire de 38 de ani. şi care nu se puteau purta în ziua sâmbetei.' anume viola sâmbăta. ce să faci şi ce să nu faci sâmbăta. când El a grăit cu el la început.apă. străbătu prin toate membrele secătuite şi prin organismul epuizat de suferinţele şi păcatele unei. îi ziseră aceşti legişti.le depune din mâna sa la sosirea sâmbetei. care ţi*a zis: ia=ţi patul şi mergi? adecă a dat o poruncă ilegală. înainte de începerea Sâmbetei. ei să violeze din pricina asta sfinţenia sâmbetei. îşi ridică palul său şi plecă. ci aceea. se respecta de toată lumea. De aceea rabinilor le era interzis să poarte cisme cu petece." tot adevăratul israiltean trebue imediat să arunce 'de pe sine orce povara. de odihnă trupească şi sufletească de muncă şi consacrarea ei pentru slu-jirea lui Dumnezeu. cât să mănânci. încât această binecuvântată zi de odihna se prefăcu în . Sâmbăta era unul din cei mai iubiţi cai de bătae ai fariseismului de atuncea. Aceasta le si trebui vrăsma* şilor Lui. iarăşi ne dând nici o atenţiune asupra miracu* loasei vindecări. de oare ce şi cuile. glăsuia o pravilă. şi nu trebuia să=ţi iei patul". şi Hristos. XVII. ce anume sarcini se pot purta. Flecare trebue să controleze cu grijă buzunarele sale în acest timp. sau omul acesta cu aşa indiferenţă tâmpă s'a referit câtre Dânsul. "Mai mult încă. ia=ţi patul tău şi mergi!" Aceasta fu spuse cu un ton. etc. Hristos însă înţelese ajutorarea cea mai grabnică şi reală. întregi vieţi a slăbănogului. pe care*i preocupa nu înseşi cazul vindecărei săracului. care era bine cunoscut tuturor ca un slăbănog fără ajutor. Pe planul întâiu păşi mărunta pază a odihnei şi ea era anturată de astfel de născociri absurde ale bigotismului. Cu cel mai exact mărunţuş se hotărâse. el se sculă într'o clipă. cu ce este interzis a esi în ziua sâm* betei1). „Vinerea. Aflând cine e binefăcătorul său. încât în realitate nici n'a ştiut. cum s'a însănătoşat aşa' deodată. el povesti pur şi simplu ca răspuns. silindu=se să evite stârnirea grosieră în popor. după turburarea ei. glasul Lui şi tonul porun» citor. el. cât să scrii. după părerea lor. nimenea nu trebue să iasă din casa cu acul sau cu peniţa. Dar mai cu samă se stabilise regule relativ de ducerea poverelor în ziua sâmbetei.zi de-robie apăsătoare şi de tot felul de constrângeri.. îl întreabă: „Cinezi acel om. unde venise să dea mulţămită lui Dumnezeu pentru înoirea neaşteptată şi mi* raculoasă a tristei sale vieţi. cine ar fi putut să fie acest îndrăzneţ violator al sâmbetei. fără să vrea a trebuit să=şi întoarcă luarea aminte generală asupra lui şi mulţimea 1-a înconjurat şi l=a întrebat. legiştii. într'o uimire bucuroasă el se uită împrejur. care. deacum să nu. cine a fost binefăcătorul lui. ca să vadă pe necunoscutul bine» făcător. „Scoală. dar mulţimea era mare. după tâlcuirea rabinilor fariseişti nu se puteau duce sâmbăta chiar nici cîsme cu cue sau pe* tece. ce doftorii să iei. şi care acum merge sănătos pe uliţe. Acela mi*a zis: ia*ţi patul şi mergi)" Cuprinşi de nedumerire. marea lui poveste despre lunga şi deşartă lui aşteptare. ca nu se puteau purta sarcini reale. asemenea unui curent electric. „Iată te*ai făcut sănătos. care alcătuiau o povară. Neaşteptata apariţie în mijlocul gloatei a omului. Acolo îl văzu Mântuitorul. că el călca un din cele mai sfinte hotărâri ale legii lui Moise. câţi paşi să faci. Dar prin mulţime se iviră şi cărturari riguroşi. şi le răspunse îndrăzneţ: „Celce m'a făcut sănătos. se îndepărtă liniştit. Dar el s'a arăta nevrednic de o binefacere aşa de mare. Istorisirea a descoperit într'însul o trăsătură atragă* toare. ca nu cumva din cauza uitării. apoi şi sâmbăta^-pierdu caracterul sau înalt de altă dată. Faţă cu asemenea păreri nu*i de mirare. Evident omul acesta suportase o grea pocăinţă pentru nişte păcate ale sale. căruia nu pulu să nu i se supună. Persoana lui Iisus Hristos evidend era încă aşa de puţin cunoscută în împrejurimile Ieru* salimului-. în care exact se determina. pentruca să se apere pe sine de vina violării sâmbetei. după învăţătura rabinilor. Dar a aflat în curând după aceea. Privirea celui ce vorbise. De oare ce ziua sâmbetei se începe de vineri sara şi se vestea prin sunetul trâmbiţii. ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău". că fariseii şi cărturarii nu întârziam să observe slăbănogului. rabinii născociră un întreg codice. „se duse şi spuse iudei* lor. zise El.

De lege şi în genere de obiceu se îngăduia săracilor şi în genere călătorilor să rupă depe lângă drum spice pentru poto* lirea foamei 2). Dar Mântuitorul cu pătrun* dere adevărată dumnezeească privind vicleşugul interlocutorilor făţarnici. drăgălaşul lor. aducând spre justificarea lor exemple din istoria biblică. şi ucenicii se folosiră de acest drept şi în adevăr rupeau spice. ci şi Tată al Său numea pe Dumnezeu. El lucrează neîntrerupt. care dăduse către timpul acesta primele roade. ei nu întârziară a=L supune unei interogaţiuni publice. care lămuri adevăratul sens al sâmbetei. ce drept are El să violeze sâmbăta prin asemenea fapte ale sale. şi pentru săvârşirea unor asemenea lucrări se rânduia uciderea cu pietre. aşa de făţiş şi de strigător a violat litera legii şi totuşi n'a fost supus mustrării numai din pricina nevoei. apoi şi El. şi a flămânzit el şi ceice erau cu dânsul? Cum a intrat el în casa lui Dumnezeu (în ziua sâmbetei) şi a mâncat pânile punerii înainte. atunci sâmbăta Lui n'a fost odihnă în senzul curmărei orcărei activităţi. şi ca prevenire pentru dânşii le arătă aceea. Când Dumne* zeu a terminat facerea lumii. La între* barea severă Hristos răspunse iudeilor: „Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lucrez". iarăşi declarându=se pe Sine Domn al sâmbetei. inclusiv si /zilele de sâmbătă si anii sâmbătali. aduse pe iudei într'o extremă agitaţie şi indignare şi ei. In istorie sunt cunoscute cazuri. Deci Fiul omenesc esta Domn şi al Sâmbetei. imediat a păşit la. vădindu»i de lipsă de cunoştinţă a sfintei Scripturi. — zise Mântuitorul către farisei şi către ucenicii cărturarilor. ca să găsească prilej de o nouă violare a pravilelor părinteşti şi să aibă putinţă pentru un nou atac mai îndrăsneţ contra lui Hristos. Dar cu acest prilej lor le*a fost dat să audă din partea Mântuitorului un răspuns. şi ei încă şi cu o mai mare perzistenţă se apucară să*L urmărească. iar nu omul pentru sâmbăta. cum ei în orbirea lor au pierdut din ve* dere. ci numai singuri preoţii"'). pârga cărora se aducea jărtfă adoua zi de sârbă» toare. că El făcea astfel de lucruri sâmbăta. Dar era sâmbătă. cu cunoaşterea caria se lăudau ei 4nainte popo= rului. ca chiar atuncea să*L supună prigonirii. le frecau în palme şi le mâncau. care nu era slobod să le mănânce nici el. Iisus părăsi Ierusalimul curând după terminarea sărbătorilor şi s'a îndreptat cu ucenicii Săi în direcţia Galileei. deasemenea lucrează această mare operă şi pentru/Dânsul se poate folosi şi de ziua sâmbetei. Vrăjmaşii neadormiţi imediat cu o bucurie răutăcioasă se folosiră de acest nou prilej de călcare a sâmbetei. Dar ura.acea autoritate.. că El nu numai deslega sâmbăta. întrupându*se pe pă* mânt şi luând chip de om. care prin puterea sa nebiruită doveditoare i*a expus într'o totală turburare. cu bucurie răutăcioasă zicând: „Vezi ce fac aceştia". ce lovitură îndrăzneaţă va aplica El price* perei lor corupte a sâmbetei. In aceste cuvinte se cuprindea întregul spirit al învăţăturii lui Hristos relativ de sâmbătă. După tâlcuirea rabi* nilor învăţaţi ruperea spicelor se egala cu secerişul. Iar aceşti galilieni îndrăsneţi cu învăţătorul lor n'au putut să sufere câteva ceasuri de foame simplă şi violară obraznic sâmbăta cea sfântă. cu care Prorocul cel din Nazaret încălca dreptu* rile lor. cum se petrecuse cu izgonirea negustorilor din templu şi numai depărtare lui repede în Galileea îi lipsi pe dânşii de putinţa. apărarea ucenicilor Săi şi. refuză să se atingă de cârmă în timpul unei gro* zave furtuni îndată ce apuse soarele şi sosi sâmbăta. n'au avut putinţa să se ridice contra lor cu pute#e corespunzătoare de argumentaţie. Ba în genere sâmbăta e aşezată pentru |om. pe drum. Prilejul se prezenta curând'). ei fac sâmbăta. ce căzuse în inima căpeteniilor iudaice asupra prorocutui din Nazaret. şi căutau să=L ucidă pentru aceea. Un cârmaciu dintre iudei neluând în samă groaza morţii. Folosindu=se de acest prilej. făcându*Se . atunci 138 . sfântul lor. ce nu trebue să facă!". Si încă si mai mult czăutau să*L ucidă penlru aceea. când a avut nevoe. Dacă David. nici ceice erau cu dânsul. recurgând la un mijloc mai simplu: „Şi au început iudeii să prigonească pe Iisus. „ce a făcut David. fariseii împresurară pe Iisus. frecarea lor în palme egala cu trieratul. Si de oare ce cuvântul lui Dumnazeu este părtaşul necontenit la acti* vitatea înseşi a lui Dumnezeu. Asemenea do* vezi. Si această bună lucrare Tatăl Ceresc a efectuat=o în curgerea întregei veşnicii. pe Sine întocmai ca Dumnezeu". După părerea lor aceasta era o straşnică crimă. cum făcuse cu Ioan Botezătorul. expuse cu convingere plină de autoritate. că încă aşa de curând a mărturisit pentru Dânsul un pro* oc asa de mare ca Ioan Botezătorul si această mărturie se afla în deplin acord cu Moise şi cu toată Scriptura. nu le dădu putinţa să se pătrundă de senzul înalt al acestor dovezi. marele lor rege. „Oare voi n'aţi citit". cum iudeii adevăraţi conveneau mai curând să moară de foame decât să violeze ziua sâmbetei. care şer» puia prin nişte lanuri de orz. Aflând acum despre apariţia Lui din nou în Ierusalim şi simţind. Iar Mântuitorul între acestea se folosi de acest prilej ca să le arate vrednicia Sa mesianică. anume prin pronia Sa şi prin harul său susţinând toată făptura si restabiiindu'O din cădere la o nouă viată duhovnicească.

acela o întinse. şi spre marea mirare a tuturor celor de faţă. 139 . după aceea propuse rezolvirea propriei lor conştiinţe întrebarea. şi nu numai cu dovezi cu cuvântul. sfânta indignare ardea în ini* ma Lui. să junghie animalele de jertfă să tae împrejur copiii. La durerea de dinţi se putea încă lua puţin oţet în gură. nu o va lua şi nu o va scoate? Dar cu cât e mai bun omul decât oaia ?" Do* vada era de neînfrânt şi însuşi exemplul nu putea fi tăgăduit. ce i se prezentă în sinagoga celui mai apropiat oraş3). că interzicea sâmbăta a da bolnavilor mângâere sau a vi* zita pe cei amărâţi. De aceea ei răspunseră la întreba* rea pusă de El prin o tăcere absolută şi ezitantă. că preoţii puteau să tae lemne. că mila e mai mare decât jertfa (Os. Deasemenea la .mite de ei şi orbeşte îndeplinite relativ de sâmbăta. ca apoi să=l învinuiască. acesta rugă pe Hristos să-1 vindece. şi să le violeze" după înseşi permisiunea legii (Numer. 6). care=i puse cu totul în neputinţă să răspundă la această întrebare. evident. Dar Hristos nu*i lăsă mult în nedumerire. Nici uri fel de cataplasme nu se propunea a se face pentru vindecarea a vre unora din membrele trupului. Singurul scop al lor. ochii răutăcioşi ai cărora erau îndreptaţi asupra lui Hristos în aşteptarea celor ce va face El. dar iarăşi nu altmintrelea.Si astfel Hristos iară uimi pe vrăşmaşii Săi. XXVIII. şi după aceea. „că nu este sâmbăta în templu 2). „Care din voi. înviora mişcările Lui.boala de gât se putea spăla gâtul cu ulei. ca să=şi fundeze pe aceasta acuzaţia publică în faţa sinedriului sau cel puţin să*l pecetluiască cu vre o pată ruşinoasă a călcărei sâmbetei. ca zi de odihnă. dacă ea în ziua sâmbetei va cădea într'o groapă. iar nu a=l arunca jos. dacă proprii lor rabini au hotărât. întrebă El: „trebue oare sâmbăta a face bine sau rău ? A mântui suflet (cum fac Eu) sau a pierde (cum cugetaţi voi în sufletele voastre) ? La această întrebare era posibil numai un sân* gur răspuns. care servi pentru o nouă slavă a lui Mesia. Hristos privi cu mânie asupra lor. Dar Hristos nu voi să le îngădue să evite condamnarea propriei lor conştiinţe. ba severa şcoală a lui Şemaia ajunse cu legismele sale chiar până acolo. răsuna în glasul Său.. nu ca să caute dreptatea sau să o vorbească. desi nici rabinii nu aveau nimica contra acestei „ocupaţii". Despre prezenţa lui. 9). Se înţelege după unele ca acestea. La început El perunci omului cu mâna uscată să iasă şi să stea în mijloc . care era la mintea lor. ci şi cu fapte de mare milostivire. întrebă El. să-şi amintească de marea sentinţă a prorocului. Dacă se poate viola sâmbăta pentru templu. iubirea de oameni mai inalta decat un ritual mort. si deveni ea sănătoasă. dacă ea se făcea în scopul de a da prospeţime şi răspiraţie aromatică. Mântuitorul în aceiaşi zi se folosi de un noii prilej. In sinagogă se afla un om. evident. numai punându=o aşa. în locul păzirei unor asemenea mărunţişuri rabinice. având o singură oae. apoi oare nu se poate ea viola pentru Celce-i mai mare decât templul? Dar urmărit de ei. potolind acest sentiment amar şi puternic. când El încetişor cuprinse cu ochii Săi toată această adunare de persoane stăpânită de o îndărătnicie răutăcioasă. decât cu obligaţia a-1 înghiţi. ca să se izbăvească de amara nevoe de a cere milostenie. ca să urmă* rească ce va face El. Pentru a arăta şi mai puternic fariseilor netemeinicia răutăţii lor asupra presupuşilor violatori ai sâmbetei. dar cu condiţie de a=l înghiţi. VI. El se întoarse să săvârşas'că fapta de milă şi zise omului: „întinderi mâna ta". ce se va apuca să facă învăţătorul galileian relativ de cel cu mâna uscată. cu ce aten* ţiune încordată urmăreau -cărturarii şi fariseii acum. după tradiţie petrar.pentruce dară să se mustre ucenicii pentru o procedare nevinovată în scopul de a=şi potoli foamea? Şi după acea. şi ca Fiu al Omului este Domn al sâmberefT Mai bine ar fi pentru ei. ca si ceialaltă. mus* trându=le pentru răutatea şi josnicia lor. precum deasemenea. Sâmbăta. se considera nepermis nici chiar a recurge în genere la vre un ajutor medical. Hristos este anume mai mare decât templu. şi despre scopul lui. şi deaceea spre justificarea Sa aduse un exemplu din practica lor obişnuită. Se considera de asemenea! a şterge buzele cu ceva pentru lecuirea lor. din care pricină i se uscase o mână . şi astfel violând în tot felul pravilele pri. ştiau toţi şi deaceea lochurile principale le ocupau cărturarii şi fariseii. strălucea pe faţa Lui. să facă foc şi să pue pe masă panele abea atuncea coapte ale punerii înainte. dar ei se adunase aicea. care într'un caz nefericit a căpătat o rană. ca să le arate adevărata ei im* portantă. pentru ignoranţa şi trufia lor.

Acolo în co» municare tainică cu Tatăl Sau. aşa că poporul ales al Noului Testament. Dar pentruca noua propoveduire să nu rămână glas ce' strigă în pustie. să aibă deasemenea doisprezece protopărinţi duhovniceşti sau patri* arhi. trebuia ca formal să alcătuiască un cerc ales de următori. şi Hristos iar se depărta în Galileea. aerul lor curat şi cerul des» chis. Toate evenimentele acestea arătau. El totdeauna a iubit singurătatea lor. El păşi la expunerea detailată a principiilor Noului Testament cu deosebirile lor de principiile celui Vechiu. La înseşi alegere Mântuitorul negreşit a luat în conside* raţie însuşirile duhovniceşti a celor aleşi. In acest timp după Mântuitorul deja umbla poporul necon* tenit. care era însetat de a asculta cuvântul Lui dumnezeesc şi de a se folosi de minunile Lui. 12—16). care vădit îl aducea mai aproape de Tatăl Său ceresc. Obosit de propoveduire.. în care noaptea ard ca nişte focuri minunate stelele luxosului ceriu de miază zi. care au luat asupra lor îndatorirea nu numai să primească. Hristos a chemat la Sine pe cei mai devotaţi următori şi din ei a ales doisprezece ucenici. că în Iudeea nu era încă posibilitate pentru propoveduirea neîmpedecată a Evangheliei. de salbă» tăcia furioasă a partizanilor orbi ai testamentului ce»şi trăise traiul. asemenea poporului Vechiului Testament. El i*a ales în număr de doisprezece. trebuiau să se consacre în întregime Noului Testament şi să servească drept acel gră* unte. Poate unul din aceia. renunţând la tot trecutul. acel „ochiu limpede a. departe. ce anume munte a fost acesta.CAPITOLUL XI. care. ţării. El a ales nu bogaţi. Şi iată când s'a luminat de ziuă. VI. Toţi aceşti doisprezece aleşi erau izrailteni curaţi. Luc. s'a şi pregătit El pentru marele eveniment de adouazi. de pe care se deschide o minunată vedere asupra mărei Galileei. sfinte"-. Mântuitorul se depărta în singurătate şi pe unul din munţi petrecu noap* tea în rugăciune. ci oamenii cei mai simplii. ÎNTOARCEREA IN GALILEEA ŞI ALEGEREA CELOR DOISPREZECE APOSTOLI. spre ţărmurile iubitului Său lac al Genisaretului. adecă trimişi. 13—19. ci să şi răspândească noua învăţătură. şi pelângă aceasta nu din tribul iui Levi său ' a preotului Aaron. Nu se stie. Hristos mai înainte de toate a si făcut asa {Marc. şi acolo. de oare ce anume prin descendenţii lui Avraam binecuvântarea Noului Testament trebuea să se răspândească asupra păgânilor. cultivaţi sau din puternicii lumei acesteea. din care trebuia să crească arborele ome* nirei Noului Testament. care din acest timp au trebuit să devină nu simpli următori ai lui Hristos. nu păgâni sau prozeliţi. de oarece Hristos a întemeiat cu totul o nouă preoţie. ci apostolii Lui. cum fusese ei până acuma. III. toată vrednicia cărora se cuprindea în sufletul lor curat şi 140 . Educat între munţii care împresura Nazaretul.

care aparţinea partidului vrăşmaşilor neîmpăcaţi ai stăpânirei ro* mane. Fără îndoială se ştie din Evanghelie. apoi cel puţin trei din ei. Din ceilalţi patru. deşi din înălţimea tronului Său ceresc. necunoscători ai cazuisti* cei moarte a şcolilor rabinice erau liberi de rătăcirile lor si cu senzul lor sănătos şi nemijlocit puteau mai repede să=şi însuşască marele adevăruri ale împărăţiei lui Dumnezeu. „om cu inimă bărbătească". şi fiii lui !levedeu. uricios al păgânilor. cea mai apropiată' cu Capernaumul. In. Oamenii simplii şi neînvăţaţi. care deasemenea se afla in vecinătatea. să vâneze în mrejele lor toată lumea cea mai bună1). dar ceilalţi erau pescari simpli. atunci pentru apostolat în noua împărăţie s'ar fi putut dovedi destoinic şi cineva din reprezentanţii erudiţiunii poporului. şi anume Matei. probabil erau tot de neam din satele învecinate. iar ceilalţi trei. rabinii şi preoţii. El nu le impuse ca condiţreobligatorie celibatul.adică ziloţilorj care considera drept cea mai înaltă datorie' a lor să nu vâre sabia în teacă. şi de aceea deîa dânşii nu se putea nădăjdui nici chiar în genere simpatia pentru noua în* văţătură duhovnicească. care prezenta terenul îndămânos pentru sămănarea evan* gheliei celei nouă. chemat în urmă la apostolat de însuşi Hristos. 25)..nestricat prin nici un fel de influenţă falşe şi în inima nevătă* mată. sau Tadeu adecă „viteaz". Hristos văzu. anume 141 . cei doi fii ai lui Zevedeu ~ Iacov şi Ioan. care in fine. spre deosebire de celalalt Iuda a lui Levi. 44. care obişnuit se numeşte. şi. care trimitea o parte de peşte chiar la erusalim. care prezintă cum el cu totul gol tara mrejile sale tablou. situată nu departe de Nazaret. până nu va fi lepădat jugul.a. târâţi de ştiinţele lor omeneşti. cum a fost mintea tarsianului Pavel. In alegerea apostolilor. care şi=a înjosit vrednicia sa de levit prin slujirea sa poporului robitor. şi unul din tablourile ivangelice. aceştia erau în majoritate locuitori de prin oraşele şi satele situate pe lângă marea Galileei. Din Capernaum deasemenea a eşit şi Matei. i=a însufleţit cu pro pria sa râvnă pentru marea operă şi prin convorbirile Sale i*a pregătit succesorii şi moştenitorii slujirii Lui. Astfel era acest sobor ales de doisprezece ucenici fericiţi. anume Petru şi fratele său Andrei. trăind împreună cu dânşii. pentrucă printre dânşi s'au învrednicit dumnezeeşti chemări pe de o parte un vameş dispreţuit de toţi. 2). iar s'a îpucat de industria sa de mai înainte. Cu toate acestea dacă alegerea ar fi fost mai mare şi mai largă. i*a făcut cu totul vrednici pentru săvârşirea acestei-mari opere. că regenerarea duhovnicească . care se poate vedea şi astăzi pe acelaş lac). pescar înstărit. :are s'au învrednicit celei mai mari cinste de a fi însoţitorii şi arietenii permanenţi ai Dumnezeu=omului în timpul vieţii Lui pe Dământ. a fost om familiar. După origina sa. şi istoriei îi este cunos» cut. pe care ei a trebuit să le suporte în contactul cu Dânsul. XI. exceptând doar pe unul. Ce se atinge de situaţia lor ociala. ei dobândiră experienţa vădită în viaţa dumlezeească .(Mat. El ştia că clasele culte ale poporului. aşa că de pe dealurile înconjurătoare ale acestui din urmă ea se vedea bine cu ochiul liber. că cel mai văzut reprezentant a comuni* tăţei alese a apostolilor.. afară de fiii lui Zavedeu şi Toma. nici părerilor' lor politice. I. El n'a dat importanţă nici împreju» rarilor situaţiei lor trecute. Hristos n'a respins nici mintea luminată. arzând intr'inşii orce egoism şi josnicie. denaturase ideea despre cele cereşti si erau pătrunse de prevenire faţă de toate ce trecea peste hotarele savantlâcului lor mărunt şi a legismului lor mort. ce importanţă enormă pentru răspândirea creştinismului a avut mintea luminată şi profundă. Petru. iar pe* de altă parte. după moartea şi învierea învăţătorului său. devotamentul lor curăţitor şi întăritor. se aflau mai mult sau mai puţin în situaţie materială isigurată. cărora " Fiul Dumnezeului 3elui viu le deschis sufletul Său mai mult decât orcăruia dintre zeilalţi oameni şi. omul. ca unul ce >cupa funcţiunea cu venituri de adunător al dărilor. ca Vitsaida. stabilind pentru preoţii săi celibatul impus. ia care fuseseră ei chiemaţi. XXI. Alegând inima bună. că oameni familiari mai erau şi alţi apostoli.desăvârşită. ne prezintă luminoasă caracteristică a situaţiei acestor pescari. cu atât mai puţin se puteau fa'ce ei purtătorii şi propoveduitorii dumnezeescului adevăr a nouei re* velaţiuni. Văzându=L şi ascultându*L necontenit. :ă Petru. care tot acolo era şi vameş. avea femee şi soacră. Natanail sau Vartolomei se pogoară din Cana. cum îl impune ca condiţie de slujire lui Hristos biserica romană. "Nu mai puţin de şapte din cei doisprezece apostoli erau de obârşie din Capernaum sau din împrejurimile lui cele mai apropiate. cei 'doi fii ai lui Alfeu ~ Iacov cel tânăr şi Iuda. şi o veche tradiţie glăsueşte. omenirii trebuia să iasa din clasele de jos. cărora li era lat. acele ispite şi reacţiuni. Se ştie. Filip provenea din satul pescăresc Vitsaida. deşi istorisirea evangelică nu determină exact prigina lor (loan. care trăiau cu ce le iădea meseria lor neiscusită pe apele lacului lor natal. Aceştia au fost acei fericiţi.

dar chiar si din această cbmunitate trei. care trecuse pe dinaintea lui. care nu suferea contra acţiune şi înflăcărându=se repede de el. ca învierea fiicei lui Iair.. Acesta era curat galilian. care în toate cataloagele apostolilor este primul. Ocupând un loc puţin evident.câjţ toţi apostolii şi a încheiat cu sine veacul apostolic.ne comunică tradiţia. Când după înviere Hristos "S'a arătat ucenicilor Săi la marea Galileei. Pe de altă parte. el neîntrerupt se scula din pat. Fiind om cu o inimă înflăcărată si cu un duh en* tuziast. schim* barea la fată şi la rugăciunea de dinaintea morţii în grădina Ghetsimani. care a fost martorul micimii sale de suflet al căderei. Pentru râvna lor pentru/izbânda operei predicatoriale a lui Hristos. cu toate acele oscilaţiuni. pe cared iubea Iisus". sa reproş din partea lui Hristos. Petru. dar. Dis= tingându=se prin rapida dispoziţiune de a=şi impropia noua învă» ţătură şi cu entuziasm întrupându=o în viaţa lor. Lui Iacov i*a fost dat ca cel dintâiu să pătimească pentru Hristos. cel dintâiu din toţi părăsind-ca* riera pământească. el totuşi s'a dovedit propoveduitor vrednic al Evangheliei şi cu sfânta vestire despre Hristos a cutrierat multe ţări. el îşi întoarsă atenţiunea nu atât la faptele lui Hristos. In evanghelia sa deaceea el ne=a dat chipul naturei superioare a Domnului nostru. duios.\ Cel mai văzut. Andrei. de exemplu. care cu toată fiinţa sa era devotat învăţătorului şi Domnului său. ei după dreptate căpătară dela In= văţătorul lor renumita poreclă de „fiii tunetului". El cu toată fiinţa sa duhovnicească se dădu contemplării iubitoare a tainei acelei minunate vieţi. La alegerea la apostolat. acesta era cu totul tinerel. Ei complectau ceeace lipsea lui Petru. când trebuia să acţioneze sau^'să vorbească în numele confraţilor săi. el se distingea şi de laturile puternice şi totodată şi de cele slabe ale unei asemenea naturi. natura lui era profundă şi puternică. care erau revelaţia fiinţei sale interne. că pe el nu=l putea da decât anume un om. aşa că după chiemare despre dânsul aproape nu se mai pomeneşte deloc în cursul întregei sale vieţi următoare.. dar nu era perzistent în acţiunile şi sentimentele sale. El totdeauna apărea pe pri* mul plan. Soarta acestor doi fraţi a fost diferită. în contrast cu vestitul său frate. ocupă în istorisirea evanghelică un loc foarte modest. şi acest chip e de aşa fel. după cum. contemplativ. Iacov si Ioan. şi el este primul mucenic din soborul apostolilor. şi curăţenia inimii sale credincioase -a si fost cauza. care primul L'a mărturisit pe El de Hristos. el mai profund decât toţi se pătrunse de duhul Domnului său şi mai mult decât toţi a realizat în viaţa sa'acest duh. Cu toate acestea lui îi aparţine marea cinste.lui Petru apostolul. 142 . Hristos avea în persoana . Deşi sub influenţa clipei el chiar de trei ori s'a lepădat de Hristos. După caracterul lor. Deaceea. pocăinţa a devenit pentru dânsul nevoea de toate zilele pentru toată viaţa sa următoare: în fiecare noapte. închis în sine. care câteodată lucra chiar fără judecarea suficientă a impulziunii. aşa încât câteodată din pricina necugetării actului său atrase asu* prâ. Toţi cei doisprezece apostoli au fost aleşi de Iisus Hristos. Deaceea din toţi cei doisprezece apostoli. Dar cu toată această nesta* tornicie. Fiul Dumnezeului celui-viu. El cel dintâiu a tras sabia spre apărarea învăţătorului său. anume Petru. că anume el cel dintâiu a primit chiemarea dela Hristos şi primul a salutat într'însul pe Mesia lui Israil. care. şi mai însemnat din ei era Petru. neaparţinând numărului celor dois* prezece. căzând cu acest prilej chiar în extremitatea unilaterală. Despre ceilalţi apostoli avem numai informaţiuni scurte şi fragmentare. atunci primul L=a cunoscut Ioan. îngăduit să asiste împreună cu Hris* tos la astfel de evenimente măreţe. El totdeauna activa sub impresia momentană. ei manifestau acelaşi profund devotament către învăţătorul lor. ei erau gata să pogoare foc din ceriu pentru nimicirea unui sat neospi* talier şi voiau să facă să tacă pe un necunoscut lucrător. activ şi înflăcărat. ca să se roage de ertare. în acelaşi ceas. Numai lor singuri le*a fost. p'ecât la acele cuvinte.vrednici să continue predica mântuirii şi să repete semnele şi minunile Domnului lor ca dovadă a împuternicirii lor dumnezeeşti. a fost de* ajuns o căutătură de reproş din partea învăţătorului suferind şi Petru tot s'a prefăcut în pocăinţă : el nu numai prin cuvinte ama* ră deplânsă căderea sa. că el a devenit favoritul deosebit a dumnezeescului său învăţător:' „ucenicul. s'au învrednicit de cea mai înaltă cinste de a aparţinea ce* lui mai apropiat cerc a celor mai aleşi prieteni şi următori ai Lui. dar deasemenea tot cel dintâiu s'a lepădat de Dânsul. ei căutau să dobândească întâetatea în împărăţia Dom* nuliii lor. dar Petru în schimb cu obişnuitul său elan s'a aruncat din barcă in mare şi primul a căzut la picioa* rele lui Hristos. De alt caracter erau ceilalţi doi prea aleşi ucenici: Iacov "şi Ioan. ca şi . Joan a trăit mai mult de. dar. care vorbea în numele lui Hristos. Fratele lui Petru. pentru care Hristos era totul în toate. fiii lui Zevedeu.

acesta era un om cu un caracter hotărât. ca să urmeze după neobişnuitul învăţător.ziloţi.de părerile materiale asupra împărăţiei lui Hristos. apoi persoana lui cu destulă claritate' se ca» racferizază de trei împrejurări. că în această privinţă el nu era departe . bărbătos. 89). judecând după această poreclă.pătrunzând şi în depărtatul nord. Dacă judecăm după împrejurările chiemării sale la apostolat. trebuia anume să se arate lumii prin oare care manifestări neobişnuite ale puterei şi stăpânirii Sale. unde el s'a putut ocupa cu industria sa. Natanail sau Var* tolomeiu. şi deaicea devine perfect înţeles şi natural acel fapt că anume el cel dintâiu din apostoli luă asupra sa marea problemă de a scrie viaţa şi activitatea Mântuitorului Său. pusă de el Mântuitorului : „Doamne. Următorul ales. cum se poate judeca după întrebarea. dacă el se convingea de ceva sigur. când el imediat o rupse cu tot trecutul său şi părăsi ocupaţia" aducătoare de venit. considerându=o in* compatibilă cu chiemarea înaltă a poporului celui ales. Iacov Alfeu. şi anume: „Doamne. ca Tiberiada şi Capernaum. în catalogul apostolilor citat de dânsul se pune pe sine mai jos de prietenul său Toma. adică „a râvnitoriior pentru lege". şi această întrebare arată. la întunecoasele ţărmuri Nevo '). Dar te miri de nu era în soborul apostolilor pesonalitatea cea mai izbitoare Simon. trecând prin Dacia şi ajun* gând să înfingă crucea mântuirii în munţii Chievului şi chiar. din care causă era înclinat să se dedee la desnădejde. ci şi cu arma în mână se sculă contra ei. sau chiar i»a putut fi dat lui ca o poreclă mai târziu dată ca dovadă a „iubirii lui de cai" 2). Dar anume acest practicism nu i--a dat lui putinţa să pătrundă câteodată în adâncimea lucrurilor. ce=i că Tu vrei să Te arăţi nouă şi nu lumii ?" In această întrebare el a exprimat nedumerirea. Spre deosebire de alt Iuda 2). că Mesia. Acest frate al lui Iuda era om de o natură perzistentâ. Matei. pe când în cata» loagele celorlalţi evanghelişti el e aşezat mai sus de dânsul. La fie care împrejurare dată. aşa numit cel mic ]). ca stăpânitor universal.. după tradiţie. Filip după tradiţie. ca să se hrănească patru mii de oameni. Hristos a împreunat elemente 143 . Dar în schimb. singur în evanghelia sa pomeneşte de ocupaţia sa anterioară. păstrate în istorisirea evanghelică. Ca om în slujba romanilor pentru strângerea dărilor. întru care nu este vicleşug". care i=a adus din partea lui Hristos o deosebită laudă. chiemat la apostolat dela adunarea dărilor statului. apoi de aicea se poate conchide. atunci imediat se transforma şi manifesta o credinţă bărbătească. care apăruse în pământul lui Israil. socoti de datoria sa morală să aducă la Hristos şi pe prietenul său Natanail. şi anume lui îi aparţine între* barea naivă. Inpreună cu asta. iar la evang. aşa că el cunoscându=se cu Hristos. evident. trebuia ne= aparat. limpede şi entuziastă. care stă în catalog alăturea cu dânsul. Ce se atinge de Toma sau Gemenele. energic şi nobil. numit la evangheliştii Mateiu şi Marcu Cananitul. Prietenul lui Filip. XIV. el prin necesi» tate trebue să fi posedat un anumit grad de cultură. şi anume el a calculat câte pâini ar trebui. Luca Zilotul.un suflet adânc şi curat. şi ne va ajunge nouă (Ioan. Intru cât el apare în istoria *evangelică el era om cu suflet răspunzător la tot lucrul bun. De oare ce anume lui şi lui Andrei se adresară grecii.o învăţa în astfel de oraşe mari.lor. Astfel în soborul apostolilor. şi nu numai propoveduiau. arată*ne nouă pe Tatăl. a fost căruţaş şi purta împreună cu Andrei nume grecesc. Iubirea lui şi devotamentul sau către învăţătorul său era capabilă de orce abnegaţiune eroică. care doreau să vorbească cu Hristos. Distingându=se prin o deosebită seriozitate. om Care lucrează din toată inima3).' în parte simţită şi de ceilalţi apostoli în chestiunea spiritualităţii împărăţiei lui Hris* tos. considerând această luptă sfântă. sau din cauză. apoi. ca cea urmă* toare : „Iată cu adevărat israiltean. era grădinar. că el cunoştea limba greacă. el aparţinea acelei părţi a chenaimilor şi a. ceeace însamnă. pecât pozitivism practic. care a provocat mustrarea lui Hristos. care propoveduiau duşmănia ne* împăcată contra ori cărei stăpâniri străine. că el era mai tânăr decât Iacoy. care a putut fi dat lui sau în cinstea regelui domnitor Irod Filip. pe care a putut=. manifestate de mama fiilor lui Zevedei Salomia în cunoscuta ei rugăminte despre întâetatea fiilor ei în acea* stă împărăţie. Toma în acelaşi timp era târzielnic la credinţă.. şi el se distingea prin o' aşa neprefăcătorie sufletească şi prin. Lui i se părea. şi deasemenea în semn al firii sale impulsive el purta supranumele de a lui Levi sau Tadeu. fiul lui Zevedeu. fie din cauza staturei sale mărunte. Cu o renumită modestie el. în caracterul său era un atât entuziasm. el lua în consi* deraţie toate dificultăţile în legătură cu ea şi totdeauna privea la lucruri din latura lor cea mai obscură. ceeace el a şi realizat în evanghelia sa.

diferite pânăla uimire şi oare cum de neîmpăcat, membrii ai partidului ziloţilor cu membrii compa*
niei strângătorilor de dări, a furiosului apărător al neatârnărei naţionale cu apostatul, care a convenit să
stea drept reprezen* tant formal al jugului străin. Şi pe lângă toate acestea, sub in* fluenţa câvânfului
dumnezeesc şi unii şi alţii, , desbrăcând omul cel vechiu, s'au îmbrăcat în haina cea nouă a dreptăţii
harului şi se contopiră într*o frăţime sinceră.
In fine ultimul în catalogul apostolilor se însamnă Iuda Iscarioteanul, însuşi numele căruia
întunecă fondul luminos a istoriei evanghelice. Acesta a fost „om din Keriot", un orăşel situat în tribul
lui Iuda') şi prin urmare singurul ucenic, ales nu din Galileea, ci din adevăraţii iudei. Toate ne arclâ, că
acesta a fost om de o nemărginită iubire de sine şi interesat. -Nu arare ori se întâmplă, că egoismul
face pe cei mai reci oameni foarte sinceri către aceia, dela care ei aşteaptă vre un avantaj. După toată
probabilitatea Iuda a urmat lui Hristos în vederea, că gali* lienii L*au întâmpinat pe' Dânsul cu
entusiasm, din care pricină el a .putut să nădăjduiască la curânda deschidere a împărăţiei lui Mesia cu
bunurile neobişnuite şi miraculoase pentru fiecare iudeu, şi râvna sa pentru succesul mişcării
mesianice a putut servi de temeiu suficient pentru alegerea lui în numărul celor doisprezece. Ba e
posibil chiar, ca la început el să.fi crezut sincer în mesianismul |ui Hristos, deşi în înţeles simţual,
grosier material a rabinilor iudei. Dar când calculele sale nu s'au justi* ficat, egoismul dintr'insul a
predominat toate impulziunile cele mai bune şi el a devenit trădător. Hristos negreşit a prevăzut natura
lui rea, dar alegându*l în numărul celor doisprezece, prin jnseşi aceasta a voit să4 aducă în atingere cu
înseşi izvorul bi* nelui, dându=i toată posibilitatea sase îndrepte şi să se regenereze.
Dar deşi nefericitul ucenic nu s'a folosit de acest dar a îndurărei supreme, totuşi şi prin înseşi
crima sa a contribuit la scopurile Dumnezeescului său învăţător. Deja după trădare el, chinuit de
mustrarea conştiinţii, dă mărturie răsunătoare, în favoarea Invă* ţătorului său. Când chiar primul
verhovnic din apostoli în mo» mentul cel mai critic s'a lepădat de Hristos, declarând, că „nu ştiu pe
omul acesta", Iuda vânzătorul chiar sub ochii autorită* ţilor a declarat, că el „a greşit vânzându^L,
sânge nevinovat".
Astfel era alcătuirea soborului ales a celor mai deaproape următori şi ucenici al lui Hristos,
care s'au învrednicit de mare cinste să fie succesorii şi răspânditorii evangheliei pe pământ. De
remarcat e, că aceşti oameni, aleşi pentru un scop atât de înalt, nu erau persoane,- remarcabile în oare
care înţeles omenesc, şi cronicile pământeşti au păstrat puţine informaţii despre dânşii, aşa că deja în
veacul al doilea tradiţia despre viaţa lor şi despre activitatea lor se prezintă nu destul de clară şi
determinată. Aceştia nu erau oare care genii, numele cărora tronau printre popoară. Dar ei de bună
samă şi»au înplinit chemarea lor şi fără oarecare zgomot extern şi fără tunet au obţinut rezultate, în
faţa căror pălesc cele mai zgomotoase întreprinderi a celor mai mari cuceritori, de oare ce aceşti
necunoscuţi pescari şi'vameşi au biruit lumea, şi biruinţa lor s'a dovedit veşnică. Dar înainte de a se
face vânători de oameni, ucenicii noui aleşi au trebuit să treacă încă o şcoală de educaţie harică 'sub
conducerea dumne» zeescului lor învăţător şi numai această educaţie a putut să=i prefacă în adevăraţi
apostoli. Şi educaţia n'a fost uşoară. Luaţi din clasele cele mai obişnuite ale vieţii particulare, unde
intere* sele materiale înâbuşau tot ce=i superior şi duhovnicesc, ucenicii mult n'au putut să preţuiască
deplin neobişnuita şi înalta situaţie, la care fusese înălţaţi, nu putură nici chiar să priceapă adevăratul
scop al slujirei învăţătorului lor. Deaceea vedem, ce muncă mare şi cu adevărat grea a costat pe
dumnezeescul lor învăţător, ca să ridice de pe ochii minţii lor prejudiciile materiale şi să des» chidă
înaintea lor adevărul curat. Impetrirea lor în vechile pre» judicii- nu ararea ori Ii pricinuia Lui grele
amărăciuni sufleteşti şi El esclama: „o neam necredincios până când voi fi cu voi? Până când vă voi
suferi pe voi?" (Marcu IX, 19).' Acuşi=acuşi la diferite evenimente în viaţa învăţătorului lor, ei
rămâneau într'o extremă nedumerire şi evangheliştii adesa semnalează, întru cât apostolii nu pricepeau
pe dumnezeescul lor învăţător, cât de insuficientă credinţă aveau, manifestau impetrirea inimii şi ten»
dinte spre interesele pământeşti, iar nu către cele duhovniceşti (Marc. IV, 13, 40; VI, 32; VIII.' 17,
18,21,38; IX, 6,19, 32, 34.; X, 24, 52, 35; XII, 40). Dar toate aceste neajunsuri izvorau nu din
fiinţa lor lăuntrică sau din inima lor, pentrucă ele erau bune şi sincere, ci din prejudiciile lipite de ei,
şi deaceea, cu toată această slăbiciune pentru înţelegerea scopului suprem, ei în realitate erau adânc
devotaţi învăţătorului lor şi, după propria Sa declaraţiune, „rămâneau cu El în toate primejdiile, care
a avut să le îndure El"' (Luc. XII, 28), din care pricină El milostiv uita neajunsurile lor, ştiind, că
144

dacă trupul lor era neputincios, apoi bun şi capabil către tot ce=i înalt rămăsese duhul lor cel1 nestricat.
Deaceea El nu arare ori îi numea cu cele mai duioase şi iubitoare quvinte, îi numea fraţii Săi, copiii,
prietenii (Mat. XXV, 40; Ioan, XIII, 53; XV, 14, 15). Şi ucenicii văzând neobişnuita Lui iubire către
dânşii, se sileau să pătrundă tot mai mult în înţelesul si în înseşi duhul învăţăturii si vieţii Lui si încetul
cu încetul se ridicară duhovniceste. si se desăvârsau. Dar învăţătura Lui nu era astfel, cum era
de obiceiu învăţătura rabinilor , în raport cu ucenicii lor. Ei nu primeau dela. Dânsul o povaţă directă,
sistematică, ci învăţau indirect, ascultând de la El pro* poveduirea către popor, şi adresându=se Lui
pentru lămuriri a câte ceva neînţeles de dânşii şi aceasta într'o convorbire parti* culară. (Marc. VII,
17, 18; VIII, 5-37; IX, 19; X, 36). Dar mai cu samă era faptul, că înaintea lor se desfăşura întreaga
lui viaţă, care era pentru dânşii educaţia cea mai înaltă si uimitoare. Si ei se absorbeau până întru atâta
de această învăţătură şi de această pildă, că în prezenţa învăţătorului uitau cu totul de persoana lor
proprie, aşa că chiar la ucenicii evanghelist! în evangheliile lor nu sunt nici urme de segnne ale
persoanei lor. El singur umplea toată fiinţa lor, cugetarea lor şi inima lor, Şi aceasta avea pentru dânşii
importanţă miraculos regeneratorie. După acei puţini ani, în cursul cărora ei au stat în binecuvântata
comuniune cu Dân* sul,' mai ales în sigurătate între munţii natali şi pe malurile ezerului scump pentru
dânşii, au respirat acelaşi aer cu Dânsul, au ascultat glasul Lui, au văzut viaţa Lui şi s'au minunat de
lucrurile Lui miraculoase, ei s'au înoit cu totul în toată fiinţa lor şi după credinţa lor s'au ridicat mai
presus de acei proroci şi regi ai Vechiului Testament din care mulţi ar fi dorit să vadă arătarea lui
Mesia şi să audă dumnezeeasca Lui învăţătură, şi lor nu le»a fost dat aceasta (Luc. X, 24. Vezi Geikie,
II, p. 50,51).

145

/

CAPITOLUL XXII.

PREDICA DE PE' MUNTE.
Prin alegerea celor doisprezece apostoli, se semna» lează unui din momentele decizive din
slujirea publică a lui Hristos. Până acum El nu făcuse încă proclamarea deschisă a Noului Testament,
în schimbul celui vechiu, deşi deja în cazuri deo» sebite a arătat scopul slujirii Sale. Acum însă sosise
timpul pentru proclamarea deschisă a ade» vărurilor Noului Testament, şi Mântuitorul, având
împrejurul Său ucenici şi următori devotaţi, care luase asupra lor sarcina de a fi gata să fie tran»
piratorii şi prevestitorii adevărurilor împărăţiei cerurilor în mijlocul omenirii, nu zăbovi să des»
copere înaintea lor şi. înaintea poporului adunat toate tainele şi comorile împărăţiei lui Dumnezeu
întemeiată de Dânsul pe pământ. Aceasta a făcut=o El amănunţit în vestita predică de pe munte^ care
cuprinde în sine oare cum expunerea complectă a legii Noului Testament, spre deosebire de Vechiul
Testament. Mântuitorul a rostit»o pe munte (din care causă ea se şi numeşte astfel), şi tradiţia
determinând mai exact locul, ne indică muntele cunoscut sub denumirea de „Coarnele Hatiniene", care
se află cale de două ceasuri dela Tiberiada. Acest munte cu cele două curmături sau aşezări ale sale,
care se ridieă la 60 picioare deasupra văeice le desparte, corespund foarte mult amărunţimilor
istorisirii evanghelice. El se află nu departe de locul Galileei şi nu prezintă nici o dificultate pentru
urcarea la vârful lui, şi încă fără a ajunge la.vârful lui, se gă* seşte un platouaş, care era îndămânos să
se adune şi să se aşeze ascultătorii. Hristos însuşi după obiceiul învăţătorilor timpului Său, probabil, se
aşeză pe o stâncă mai înaltă, care*I da posibili* tatea, ca dumnezeescul glas să. se poarte pedeasupra
mulţimii adunate, în mijlocul caria, chiar la picioarele învăţătorului şedeau apostolii noui aleşi.
Aceasta a fost semnificativa adunare a Bise* ricei lui Hristos ce se năştea. Ea a fost întru câtva
asemenea cu adunarea Bisericii Vechiului Testament înaintea muntelui Sinai dar acolo nu numai
oamenii, ci şi toată natura tremura de gro* zava prezenţă a Dumnezeirei celei nevăzute ; aicea însă se
îngră* mădeau chiar la picioarele lui Dumnezeu, Care se făcuse om şi care revărsa cuvintele iubirii şi
ale milii în mijlocul naturii, care oarecum şi ea înseşi se entuziasma de vestea cea bună şi se bucura
aşteptând şi înseşi propria sa izbăvire de blestămul ce o. apăsa şi pe ea din pricina omului. Dacă se
presupune, că pro* poveduirea s'a început disdedimineaţă, atunci soarele cu razele sale oblice aurea
toată localitatea înconjurătoare cu bogata sa podoabă şi din munte se deschidea o minunată privelişte:
la dreapta scânteia suprafaţa de oglindă a lacului cu viaţa ce se deştepta în oraşul şi satele de pe ţărm,
146

ce=l înconjurau, iar spre nord se ridica măreţ djjpă negura de dimineaţă uriaşul Ermon, vârful
inzepezit al căruia ardea în- focuri de diferite culori în ra* zele vii ale soarelui ce răsărea, si toată
natura oare cum încre* menise într'o tăcere pioasă, ca să asculte predica despre princi* piiîe împărăţiei
lui Dumnezeu pe pământ.
Predica Sa Hristos a început=o cu determinarea acelora, care puteau să devină membrii ai
nouei împărăţii şi.să se folosască de drepturile oferite pentru fericire.
In vechea lege a lui Moise, aparţinerea la poporul ales al lui Iehova se condiţiona de însuşiri şi
semne trupeşti şi în genere externe ale oamenilor, origina lor dela Avraam şi de primirea de către ei a
circomciziunei, şi numai aceste calităţi dădeau drep* tul la acele preferinţe, care alcătuiau singura
apartinenţă a împă* raţiei lui Iehova. In noua împărăţie, însuşirile externe nu aveau nici o importanţă
şi totul se condiţionează de vrednicia internă a omului, care si serveşte de izvor al fericirii. In acest
senz mai întâiu de toate „ferice de cei săraci cu duhul, că a lor este îm* părăţia cerurilor". Pentru a
intra în împărăţia cerului, trebue să simţi sărăcia ta duhovnicească, depărtarea ta de desăvârşirea ta cea
dela început duhovnicească, să simţi dorinţa de a atinge din nou această desăvârşire, şi atunci anume
omul devine vrednic de ajutorul suprem, care=l ajută la atingerea acestui înalt scop. Aicea s'a vestit un
principiu de viaţă cu totul nou deosebit de acela, de care s'a condus omenirea în lumea veche, când
mândria duhovnicească a dus la conştiinţa bogăţiei sale duhovniceşti, şi totuşi această bogăţie, ' nu
numai nu era adevărata bogăţie ci fiind cea mai jalnică sărăcie (cum aceasta s'a dovedit în urmă, Fapt.
XVIII), îh acelaşi timp a servit de pedică pentru dobândirea acelei adevărate bogăţii duhovniceşti,
care- s'a vestit de Hristos şi de apostolul Lui. Dar deîndată ce omul îşi dă seama de sărăcia lui
duhovnicească şi pricepe cât de departe este el de destinaţia sa, atunci fără să vrea se întris* tează de
această nevrednicie a sa, şi „ferice de ceice plâng astfel căci aceea se vor mângâia", adecă mai curând
decâî alţii vor primi acea „mângâere", pe care au aşteptat toţi cei adevărat ere* dincioşi în Israil (Luc.
II, 25). Dându-si sama de nevrednicia şi curăţindu«se de păcat, omul devine blând şi semerit, şi „ferice
de cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul". In lumea veche") stăpâneau cei mândrii şi îndrăsneţi,
făcând pământul moştenirea" lor cu ajutorul silniciei, a focului şi săbiei; acum a venit vremeaj pentru
domnia yirtuţei smereniei, celei dispreţuite în vechime, şi anume ei îi aparţine moştenirea pământului.
Sub domnia gene* rală în vechime a principiujui silniciei, dreptate sau adevărul ră* mânea adesa fără
satisfacţie, şi mulţi erau „flamanzi şi însetaţi, de dreptate". Atuncea ei erau cei mai nefericiţi din
oameni, iar acum „ei sunt fericiţi, că ei se vor sătura", de oare ce noua împărăţie va fi întruparea
dreptăţii. Sub domnia dreptăţii trebue să dom* nească şi mila, căci mila si dreptatea pare că - ar fi două
surori adevărate în sfera virtuţii, şi deaceea'„ferice de cei milostivi, că aceia se vor milui". Dar pentru a
ajunge la aceste virtuţi, omul trebue mai înainte de toate să*şi curăţe inima sa de tot ce*i pă* cătos,
întunecat şi josnic, şi atunci el se va învrednici de o feri* cire de necugetat în Vechiul. Testament:
„Ferice de cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu". Atingând însă acest grad de
desăvârşire, omul pierde orce motiv şi însuşire pentru duşmănie cu aproapele său, simte frăţia sa cu
toţi oamenii şi va tinde spre instaurarea pacii generale pe, pământ. De aceea „fe* rice de făcătorii de
pace, că aceia fii lui Dumnezeu se vor chie* ma", adecă părtaşi acelei filiaţiuni, reprezentantul suprem
al caria a fost Fiul lui Dumnezeu, Care a propoveduit?o şi care a venit să împace ceriul cu pământul,
să împace pe om cu Dumnezeu. Lucrul instaurării păcei şi dreptăţii pe pământ, care a fost mii de ani
întregi arena a tot felul de silnicii, ucideri de fraţi şi de nedreptăţi, şi ei, negreşit nu se poate să. nu fi
întimpinat împo» trivire din partea reprezentanţilor vechei împărăţii, şi ei 'vor pri« goni şi izgoni pe
nouii propoveduitori, dar „ferice de cei izgo» niţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerului".
„Ferice de voi, a conchis Hristos, când vă va ocări şi vă vor prigoni şi în tot felul vă vor grăi de rău
pentru Mine. BucuraţUvă şi vă veseliţi, că mare este plata voastră în ceruri: căci aşa au prigo* nit şi pe
prorocii, care au fost înainte de voi1).
Ultimile cuvinte se refereau deja exclusiv la apostoji, ca pro* roci ai Noului Testament, şi
Hristos după aceea se adresă către ei cu lămurire următoare a destinaţiei lor si a situaţiei lor în lume.
„Voi sunteţi sarea pământului, zise El către ei. Dacă însă sarea se va strica, perzindu^şi puterea (cum
s'a văzut asta cu blocurile de sare dela marea Moartă), atunci cu ce o vei face sărată ? Ea nu mai e
bună de nimica, fără numai să se arunce afară, ca să se calce de oameni" (cum s'a şi făcut asta cu sarea
netrebnică împrejurul templului, unde ea s'a^ aruncat şi s'a îm« prăştiat pe coastele muntelui templului
147

în loc de nisip, ca în timpul umed să poată umbla mai cu îndămânare preoţii şi po« porul). Dar
apostolii sunt mai mult decât sarea pământului. Ei „sunt lumina lumii", care până atuncea se cufunda
în întunerecul rătăcirilor religioase şi morale, şi deaceea ei trebue să sta în vede* derea tuturor, ca acel
oraş, ce stătea pe vârful muntelui (Safed, care se vedea limpede din muntele fericirilor din pricina
situaţiei sale înalte la 2650 picioare deasupra nivelului mărei, care din cauza anume a acestei situaţii
nu se poate ascunde de vederile nimănui. Deasemenea, „aprinzând lumânarea, nu o pun sub obroc, ci
în sfeşnic si ea luminează tuturor celor din casă. Asa să lumi* neze lumina voastră înaintea oamenilor,
ca ei văzând faptele voastre cele bune să proslăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri" (Mat. V, 13—
16).
învăţătura aceasta n'a putut să nu uimească pe ascultători prin înălţimea ei obişnuită, şi lor,
celor deprinşi cu învăţătura lipsită de viaţă şi înbâcsită a rabinilor, ea uşor putu să le pară cu totul
nouă, ca oare cum distrugând vechea legea lui Moise, pe care până acum se susţinea toată viaţa
poporului ales. Hristos deasemenea prinsese pe faţa lor umbra acestei nedumeriri şi a binevoit să o
împrăştie. „Să nu socotiţi, .zise El, că am venit să stric legea sau prorocii (ca prevestitori înalţi şi
lămuritori ai legii): n'am venit să stric, ci să plinesc". Legea trebue să se păstreze în toată puterea ei,
până va fi împlinită toată, aşa că călcătorul vre -unia din poruncile ei „mai mic se va chiema întru
împără» ţia cerurilor; şi din potrivă omul, care va păzi legea şi'va în* văţa să se păzască şi de ceilalţi
oameni, va fi prea mărit in acea împărăţie. Dar „Vă zic, dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea
cărturarilor şi a fariseilor, atunci nu veţi' intra întru împărăţia cerurilor" (Mat. V, 17—20). Râvnind la
paza legii şi lăudându»se cu dreptatea, aceşti învăţători ai poporului în reali* tate pervertiră întreg
senzul intern al legii. .Iii mărunţişurile ritu» alelor, născocite de ei, ei observau severitatea neobişnuită,
ca de exemplu în observarea hotărârilor pentru sâmbătă şi curăţenie. In ultima privinţă cei mai furioşi
fanatici ai fariseismului ajunseră chiar până la monstruoasa concluzie, că omul, . care s'a atins de
cartea legii sau a sf. Scripturi, devine necurat, de oare ce per» gamentul sau pielea, pe care ea este
scrisă, a putut să aparţină unui animal necurat, sau se asemăna cu trupul,
atingerea de care după lege, întinează pe om. Şi în acelaşi timp aceşti dascăli
călcau îndrăsneţ ori ce dreptate adevărată, care se cuprindea în paza înaltelor
principii ele legii. Pentru a lămuri mai clar ideea Sa, Hristos prezentă o serie
întreagă de comparaţii ale legii Ve« chiului Testament în tâlcuirea ei din
partea cărturarilor şi farisei* lor cu principiile înalte ate împărăţiei Noului Testament').
„Aţi auzit, că a zis celor vechi: să nu ucizi; cine însă ucide, este supus judecăţii" (Eş. XX, 13
„să nu ucizi"). Cărturarii şi fariseii răstălmăciră această lege în înţelesul ei literal, îngust a omuciderei;
dar în noua împărăţie legea aceasta a căpătat un înţeles mai larg şi mai profund şi=şi răspândeşte
acţiunea sa chiar asupra mâniei fără de veste şi zadarnice, care poate să devie izvorul mâniei cu
consericin* ţele ei pierzătoare şi asupra brcăror expresii dispreţuitoare şi în* josifoare pentru vrednicia
de om, de felul lui raca sau nebunule2).
In noua împărăţie legea aceasta pedepseşte deja nu numai mâna, care săvârşeşte uciderea, ci şi
inima, care nutreşte oare care duşmă* nie, care poate să aducă roadă peirei. Din causa aceasta chiar şi
darul adus pe jertfelnic lui Dumnezeu, nu poate fi primit, până' ce inima nu se va elibera cu totul de
orce rău. Deaceea trebue a evita orce neînţelegeri si certuri si a ne sili de împăcarea cât
mai grabnica cu adevasul nostru, pentruca sfada şi neînţelegerea niciodată nu duc la bine, chiar şi
dacă la judecată lucrul cu pricina era deslegat în folosul celui ce o cere. „Adevărul îţi grăesc, nu vei eşi
deacolo, până nu vei da şi cel din urmă codrant"'). După aceea „aţi auzit, că s'a zis celor de demult: să
nu faci desfrânare" (Eş. XX, 14). Rabinii dease* menea au înţeles această lege în sens literal, afară de
care ad» miteau tot felul de libertăţi spre plăcerea trupului. Dar în legea nouei împărăţii păcatul iarăşi
se pedepsea în izvorul său, în inimă, şi de ea se osândea înseşi ideea despre ceva nelegiuit, înseşi.
dorinţa trupească, înseşi privirea la femee cu poftă, de oare ce omul, care s'a uitat la ea aşa, „deja s'a
desfrânat cu ea în inima sa"2). ~ „Deasemenea s'a zis, că . dacă cineva se desparte de femeea sa să*i
dea carte de despărţire (Deut. XXIV, 1). Drepta* tea fariseică se folosea de această lege cu capriciul
cel mai ne* ruşinat spre plăcerea trupului. Despărţenia se admitea în condiţiile cele mai largi. „Dacă
cineva, învăţau cărturarii, văzând o femee mai frumoasă de cât nevasta sa, atunci el poate să dea
'drumul femeei sale si să se căsătorească cu această femeie", si –această pravilă se întemeia pe textul
148

legii lui Moise! Chiar şi un legist aşa de sever, ca vestitul Şamaia, se ţinea de părerea, că dacă femeea
iesă pe uliţă fără acoperemântul obişnuit în răsărit pe faţă, atunci te poţi despărţi de dânsa pe acest
temeiu. Şcoala altui legist vestit, Hilel, ajunse cu tâlcuirile sale până la lărgirea monstruasă a acestui
principiu, şi anume admiţând, că dacă fe= meea pregăteşte rău prânzul pentru bărbatul său, dacă pune
prea multă sare sau îl afumă, atunci el poate să se despartă de dânsa, ca şi cum ea ar fi lovită de oare
care lepră trupească1). Din această cauză uşurinţa divorţurilor pintre iudei luă astfel-de proporţii, încât
ea alcătui obiectul turburărilor şi ticăloşiilor chiar şi pintre popoarele păgâne înconjurătoare, iar rabinii
între acestea explicau cu trufie acest desmăţ ca un avantaj, dăruit numai lui Israil, şi nu şi altor
popoară. Femeea despărţită astfel, imediat i se prezenta dreptul să se căsătorească iară, în care caz
acest drept se exprima limpede pentru ea în acea carte de despărţenie, care se iscălea de martori
despărţirii săvârşite a căsătoriei. O astfel de dominaţiune a trupului nu putea să aibă loc în noua
împărăţie, şi Hristos a interpretat legea lui Moise în noul ei senz înalt: „iar Eu vă zic: cine se desparte
de femeea sa, fără pri* cină de desfrânare, acela îi dă ei motiv de desfrânare; şi cine să căsătoreşte cu
cea despărţită, acela face desfrânare" ~ „Dease* menea aţi auzit, că s'a zis celor de demult, să nu calci
jură» mântui, ci să împlineşti înaintea Domnului jurămintele tale1' (Lev. XIX, 12; Deut. XXIII, 21).
Dreptatea fariseică şi aicea a găsit putinţă şă calce legea sub aspectul împlinirei ei exacte. Ultima
expresie ei au tâlcuit=o în acel înţeles, că numai acel jurământ este obligator, care a fost însoţit de o
deosebită aducere de jertfă înaintea Domnului, şi, prin,urmare, era posibil decalcat orce jurământ altul,
dat fără această condiţie, ba unii chiar tâl* cuiau, că orce jurământ se poate călca, dacă la aceasta nu
s'a pomenit numele Domnului. Deaicea la Iudei, la comerţul lor şi înşelătoria în legătură cu dânsul, s'a
desvoltat grozavul rău a depunerei jurământului cu chemarea ca martori a cerului şi a pământului, a
Ierusalimului şi a capului propriu, — şi ceea ce era mai grozav, că toate jurămintele acestea în
majoritatea lor nu se ţineau2). Deaceea trebuea să se curme asemenea rău. însuşi jurământul după
natura sa internă era martorul decăderei moralei şi a simţului de dreptate între oameni, de oare ce să fie
omul tot aşa de nevicios şi nevinovat, cum l«a creat Dumnezeu, n'ar exista nici jurământul, care
presupune teama de călcarea cuvântului dat, apoi şi tot felul de jurăminte îngrijite s'ar fi, dovedit de
prisos. „Iară Eu vă spun: să nu te juri nicidecum. Ci să fie cuvântul vostru da da, si nu nu? si ce este
mai mult decât, atâta, de la cel rău este, de oare ce cu cât mai tare e jurământul, cu atât el presupune o
mare posibilitate a călcării lui.după şoapta tatălui celui dela început al minciunii 1). Altele trebuiau să
fie în împărăţia- Noului Testament şi au început raporturile reciproce îngenere. „Voi aţi auzit că s'a
zis.- ochiu pentru ochiu şi dinte pentru dinte". In lumea veche în raporturile omeneşti domnea legea
răsplătirei proporţionate pentru ofensă, care decurgea prezenţa naturei umane inferioare a simţului de
răzbunare. A răsplăti cu egal pentru egal se socotea şi drept şi demn de om. Această lege, după
îndurarea şi pogorământ către neputinţa naturei omeneşti, a fost-recunoscută şi în legislaţia lui Moise.
„Ochiu pentru ochiu şi dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură,
rană pentru rană,-vătămare pentru vătămare" (Eş. XXI, 21-25). Cei mai severi dintre cărturari
înţelegeau această lege în exactitatea ei literală, iar alţii găsiră posibil să mute aceste răsplătiri în bani
şi au prelucrat o; întreagă sistemă de urmăriri băneşti pentru ofensă şi membre vătămate. Vătămarea
manei, piciorului sau a ochiului se preţuiau după valoarea lor la dobândirea mijloacelor de traiu.
Urechea se preţuia diferit dela o jumătate de siclu până la 5 sau mai mulţi siclii, potrivit cu situaţia
persoanei, lovirea peste obraz costa 200 de zuzimi, iar lcvitura pe ambi obraji îndoit. Pentru un smoc
de păr smuls^ pentru scuipătură, pentru luarea hainei de deasupra, pentru descoperirea capului unei
femei se cerea pânăla 400.de zuzimi. Această târguiala neobrăzată cu demnitatea omenească a luat
proporţii grozave în poporul iudeu şi dreptatea supremă cerea curmarea unui aşa rău.

149

şi ap. fără să aducă ştirbire legii supreme. şi cine va vrea să se judece cu tine. apoi şi în viaţa următoare a ales persoane deosebite si un popor întreg. despre care trebuia să se sfărâme tot răul. Deaceea binele n'a mai avut nevoe să recurgă la mijloace externe pentru a se împotrivi răului. chiar expunându*se robiei din partea unei oarde sălbatece. să se lupte cu dânsul prin acţiuni externe şi interne. sau încă un exemplu: un ghe* ţar enorm. cu totul pătrunsă de duhul nouei împărăţii. XVIII. pe care i*a apărat de răul triumfător atât prin separarea lor din lumea păcătoasă. Cu totul altmintrelea aveau să se stator* nicească raporturile între bine şi rău în noua împărăţie. a sosit împărăţia binelui şi a harului.putea acum în întregime să se bizue pe puterea internă. si din potrivă orce bine. aşa că acolo. aşa că tot binele ca să*şi susţină existenţa sa. ci şi însuşi dreptatea. care au fă* cut pe aceşti aleşi mai capabili pentru păstrarea binelui şi apărân* du-i de incursiunea răului. porunca de a nu ne împotrivi râului are importanţă numai în înţeles de mărginire inerentă naturei omeneşti a simţului egoistic de răsplată pentru vătămarea adusă răului. ca principiu triumfător. împotrivirea răului se prezintă ca.. a devenit biruitor. a dreptăţii dintre raporturile omeneşti.ci se calcă înseşi dreptatea. Pavel încă şi în mai mare insistenţă a protestat contra tot unei asemenea jicniri (Fapt. adus delâ pol aduce frig chiar şi în ţările calde. Fie chiar ca răul pentru un timp să triumfe asupra binelui şi să=l împileze.legile. Aicea răul a perdut orce biruinţă iadul. Aşa a lucrat -şi însuşi Dumnezeu. pentru plina sa realizare presu* pune comuniunea. . trebuia se prezinte încă ceva altmintrelea şi să arate cu totul alt metod răsplătirii pentru răul pricinuit. Binele. ci şi necesară. „S'a zis : ochiu pentru ochiu şi dinte pentru dinte. primind un ajutor deosebit de sus. trebuia să se împotrivească răului. pierdu boldul omorâtor. ci celui ce te va lovi peste obrazul drept. când. De aici 150 . pe care a o apăra este sfânta sa datorie. După legea Noului Tes* tament nu numai se neagă legea recompensei deopotrivă. Iară Eu vă zic: nu te împotrivi răului . dar răceala aceasta e numai vremelnic şi ea dispare sub razele fer* binţi a. 3). . ba mai mult încă se va preface însuşi în bine. ci se proclamă cu totul altă privire asupra raportului între bine şi rău. Câtă vreme însă omenirea n'a atins asemenea grad de~~desăvârşire. mergi cu dânsul două". în* toarceri şi pc celălalt. a nimicit cândva neamul omenesc corupt şi supus răului. să se apere de influenţa lui distrugătoare. de care se topeşte şi însuşi gheţarul. care pentru păstrarea binelui în lume. * Dar asemenea principiu comun.Dar noua împărăţie. XXIII. ca să=ţi ia haina.în adevăr bine ej^^olevern^tihia vieţii sociale. 22—23). In lumea veche împărăţia aparţinea păcatului şi răul avea caracter victorios. "dată lui. arătând prin aceasta. cât şi mai ales prin . soarelui din sud. curând arată superioritatea sa lăuntrică şi constrânge chiar pe biruitori să se recunoască biruiţi. se violează nu drep* turile personale. omul se apără nu numai pe sine personal. însuşi Hristos a exprimat un smerit reproş pentru lovitura dată Lui de sluga arhiereului peste obraz (Ioan. operă nu numa cu totul legală. că călcarea dreptăţii nu se poate îngădui. Apărându=se de nedreptate. fantomatic şi va trece repede biruit de bine. dar acest triumf va fi numai exterior. şi cine te va sili să mergi cu dânsul o stadie. Aşa poporul de înaltă cultură. dă=i lui şi cămaşa . ca una ce se întemeia pe principiile expuse mai sus.

să faceţi bine celor ce vă urăsc. Omului se poate părea irealizabilă asemenea cerinţă. şi adevărul acesta nu va fi îa general recunoscut până atuncea. şi vă rugaţi pentru ceice vă blestămă. faţă cu starea nedesăvârşită actuală a vieţii sale duhovnicească morală. de oare ce susţine desbi* narea si duşmănia intre oameni. când o astfel de apărare externă va deveni de prisos.obligaţiuni religioase. vestite de Hristos. intenţionat o expunea la arătarea tuturor celor de faţă. dumnezeescul învăţător a adaos încă vreo câteva indicaţiuni speciale. şi să urăşti pe vrăşmaşul tăul" '). 48). dat săracului. e lămurită această comparaţie a legii lui Moise şi dreptatea rabinică cu legea Noului Testament. Acum i se dă o nouă putere de a restabili această asămânare cu Dumnezeu pierdute. ca milostenia. rugăciune şi post.să fie cuprinşi în alianţa frăţiei generale omeneşti. ce se cere şi silinţa activă din partea naturei morale în opera pacificărei raporturilor reciproce omeneşti. precum şi de raporturile particulare către cei deaproape. că el după înseşi natura sa e capabil pentru o perfecţionare infinită.convingerea netemeiniciei urei. „Aţi auzit. care numai pe sine se considerau demne de chiemarea omenească. compas timirii faţă de aproapele se prezintă milostenia. că ei toţi „sunt fiii unui tată ceresc. Prevenirea se atingea mai ales de împlinirea ' unor astfel de . poate şi trebue să pedepsească pe criminali sau pe autorii răului şi astfel să susţină împărăţia binelui în lume. Legislaţia lui Moise stătea în această privinţă mai sus decât toate celelalte si tindea să treacă în constiinţa poporului ideea frăţiei generale. până ce ea înseşi va dobândi dominaţiunea absolută. omul va prmi ceriul. care trebuia să schimbe cu desăvârşire părerile ce existase până atuncea. şi trimiţând=o nevoiaşului. Oamenii se duşmănesc între dânşii din pricină că au uitat marele adevăr. Aicea nu numai se propbvedueşte simpla neînpotrivire răului. are dreptul şi trebue să apere principiile aşternute în temelia vieţii sale. până când oamenii se vor deosebi între ei în aproapele şi în duşmani. care se coosiderau imposibili. Prin cădere în păcat. Intr'insa nu' era sentinţele: „să urăşti pe vrăşmaşul tău". înainte. Fie deci ca membrii împărăţiei "Noului Testament cei dintâiu să arate. şi se vor considera îndrept să se refere către unii cu sentimentul iubirii. Vechea omenire. Cu totul altmintrelea trebuia săvârşită 151 . el neapărat se silea să obţină. din cauza desvoltării ritualismului extrem şi a fariseismului' printre cărturarii contimporani. şi deci el să tindă spre dânsa. si atunci însuşi vrăşmaşii vor ajunge la . „Pentru un Codrant. şi pentru cei ce vă prigonesc". ea. şi toată omenirea va deveni o frăţime unică şi nedespărţită. Dar să=şi aducă el aminte. că s'a zis: să iubeşti pe aproapele tău. mărginindu-o în'cel mai restrâns cerc „ai aproapelor". „Iară Eu vă zic: să iubiţi pe vrăşmaşii noştrii. ziceau cărturarii iudei. decurgând deja din aceste principii de bază. a devenit obiectul a numeroase abuzuri şi mai ales a faţadei făţarnice faţă de oameni. Una din cele mai frumoase manifestări ale iubirii şi. înainte de a pune moneda în carhanaua templului. Că binele nu trebue să rămână în stare de suferinţă faţă de rău ci din potrivă trebue să tindă să=l biruiască cu puterea sa lăuntrică. ce idee generală era la baza raporturilor internaţionale ^ poporului ales 2). ca unul ce*i făcut după chipul şi asămă* narea lui Dumnezeu. Fudul de pretinsa sa cucernicie. considerând pe toţi ceilalţi de vrăşmaşi. „Aşa dar fiţi desăvârşiţi. fariseul. iară cătră alţii cu sentimentele de ură1). prin care cărturarii contimporani şi fariseii induceau în eroare pe poporul simplu. După expunerea lor. care ocupă locul principal'printre dispoziţiile legii Vechiului Testament. negând altora orce demnitate omenească şi referindu=se către ei cu dispreţ şi ură. şi anume ca să prevină pe următorii Săi contra acelor abuzuri.şi orce comunitate. Astfel sunt temeiurile nouei împărăţii. că o asemenea împărăţie e nenaturală şi ucigătoare pentru omenire. Dar ca virtute externă. de a da moneta săracului. el tot cu acelaş scop o învârtea. acum propo* veduea un adevăr cu totul nou si ne mai auzit în lumea veche. ca şi către nişte barbari. rezervând şi celor de alt neam oare care drepturi în cazul de strămutare a lor pintre poporul ales. şi înţeles de toţi. Hristos. ca toţi să vorbească de iubirea lui către săraci. a întunecat pânăla extrem în conştiinţa sa ideea de frăţia universală omenească şi. şi pe acest temeiu fariseii făcură milostenia unul din mijloacele cele mai dragi pentru a expune înaintea tuturor cucernicia lor şi dreptul lor la împărăţia cerurilor. dar şi înseşi posibilitatea unui asemenea adaos ne arată. în împotrivirea sa forţată răului. Aşa era chiar şi la cele mai culte pppoară păgâne (la greci). el a pierdut o în* semnată parte a asemănării sale cu Dumnezeu şi a devenit robul stricăciunei. aceasta e numai o tâlcuire rabinică sau o complectare a poruncii despre iubire către aproapele. V. numai către aceşti din urmă se si referea cu iubire. cum e desăvârşit Tatăl Vostru cel ceresc (Mat.

cuprinsul şi metodul rugăciunii. era prin sinagogi în timpul rugăciunii în mijlocul adunării şi a spus limpede. fariseii au născocit o mulţime de posturi şi săptămânal posteau lunea şi joia.'Hristos poruncea: „Nu vă adunaţi comori pe pământ. totuşi. însuşi Hristos. roagă-te Tatălui tău. când te rogi.' ci Tatălui tău. şi unde furii nu le sapă. atunci si inima se abate dela Dumnezeu si dela adevăr. şi Tatăl tău. că deja îşi iau plata lor" (Mat. izvorâte din suflet. Adevărul vă grăesc. adunau comori şi cu lă* comie tindeau spre îmbogăţire. ci cu acelaş scop de fală le lungeau cu cereri trufaşe şi pline de laude. care au prefăcuto în mecanică. aşa încât să fie văzuţi de tot publicul cu filacteriile lor late şi să=şi arate neobişnuita lor nu ca pildă de evlavie. Nu aşa trebue să fie rugăciunea adevăratului fiu al Tatălui ceresc. VI. chiar prin regule deosebite. Dacă mintea e întunecată. ca milostenia ta să fie în ascuns. prin urmare cu atât mai vârtos în bise* rică. nici rugina nu le va strică." să-ţi răsplătească la arătare"1). de ce aveţi voi trebuinţă înainte de a»I cere voi" (Mat. să strige tare şi să repete unele şi aceleaşi cereri1). căci ei se arată cu feţele ppsomorâte. întregul senz al vieţii lor îl puneau anume în bunurile pământeşti. care erau în întrebuinţare la doliu după morţi. nu fii ca făţărnicii. atunci tot trupul tău va fi 152 . şi Tatăl tău. învăţătura lui se referă numai la rugăciunea particulară. ci în taină. ca mintea să poată să pătrundă adevărul în toată deplinătatea lui. ca să fiţi văzuţi de dânşii. sau cu acest scop expusă în sinagogă. calculând să . nu=şi peptănau bărbile. Adevărul vă grăesc: ei îşi iau deja plata lor. căci ştie Tatăl vostru. Afară de postul instituit de legea lui Moise din ziua milostivirii. altmintrelea nu veţi avea plată dela Tatăl vostru cel ceresc. care este întru ascuns. care întru ascuns vede îţi va răsplăti la arătare. aşa că pentru trezirea atenţiunii lor era trebuinţă de măsuri neobişnuite. şi se îmbrăcau în zdrenţe. Astfel. unde molia şi rugina le strică. şi cunoscători ai nevoilor lor. care iubesc prin sinagogi şi pe la colţurile străzilor oprindu«se. atunci tot trupul tău va fi luminat. că faţa^lui totdeauna era neagră din pricina postului peste măsură. Din causa aceleiaşi inclinaţiuni către legismul mecanic.. şi cu acest prilej fiecare se silea în tot felul. nu vorbi multe. Adevărul vă grăesc. că cel ce se roagă să evite rugăciunile în locurile publice de cult. ca să se arate oamenilor. cel ce a poruncit toate acestea. VI. adesa. Când faci milostenie.obţină slavă înaintea oamenilor. să nu ştie stânga ta. şiîncuind uşa ta. 16). 'Nu vă asă-mănaţi lor. Mintea este tot astfel de luminător pentru suflet. ca să te arăţi că pos-teşti nu oamenilor. e şi El acolo în mijlocul celor ce se roagă. ca păgânii. Tu însă. cum ochiul este pentru trup. învăţa Hristos. cum fac făţarnicii prin sinagogi şi pe uliţe. In Ioc de a se preda la post făţarnic. putem zice fără omitere. „Tu când te rogi. zeii nu erau a toate văzători sau în permanenţă lângă oameni. Deci după cum „dacă ochiul tău va fi curat. In timp ce fariseii şi iudeii în genere. ungeţi capul tău şi spălăci faţa. ridicată în numele Lui. 17-18). ci vă adunaţi comori în ceriu. Erau exact prescrise ceasurile. VI. atunci aceasta însem* nează a uita cele cereşti. şi unde furii le scpă şi le fură. ca să se arate oamenilor că pos* tesc. nu se spălau şi nu se ungeau cu uleiu. In timpul fiecărui post îşi presurau capul cu cenuşă. Cărturarii. căci ei socot. că în grăirea lor multă vor fi auziţi. fără suflet. nu trâmbiţa înaintea ta. „Deasemenea când postiţi. nici le fură". Iar tu când faci milostenie. Aceasta. ca să=i laude oamenii. şi despre un renumit cărturar se povestea. ce face dreapta. învaţă Hristos. 5-8).milostenia. îţi va răsplăti la arătare" (Mat. „Căci unde=i comoara voastră. Iar când te rogi. ca să fie sinceră. care vede în ascuns. în biserici. „Vedeţi. acolo va fi şi inima voastră". ca să ne audă. care în adevăr. Pentru păgâni. ca să nu se ataşeze de bunurile lumii. Mustrând acest viciu. apăreau înaintea tuturor cu tot felul de semne de tris» tete şi amărăciune. Toată nesinceritatea de felul acesta contraria inima dreaptă a lui Hsistos şi El porunci următorilor Săi: „iar tu când posteşti. Care este întru ascuns. însuşi rugăciunea a fost anturată cu tot felul de pravile şi prescripţiuni. Pe lângă asta» ei nu se mulţumeau cu rugăciuni scurte. că unde câţiva oameni se adună în numele lui. Dar pentru ca inima să tindă spre cele cereşti. Dar Tatăl nostru ceresc e necontenit aproape de noi şi ajunge o rugăciune sinceră către Dânsul.se roagă. trebue să se săvârşască nu la arătare.lumina lăuntrică în suflet. şi Tatăl tău. care vede cele ascunse. ca în ceasurile prescrise să se găsască undeva la răspântiile uliţelor. ca rugăciunea lor să poată fi văzută de credincioşii ce vin acolo ca exemplu. dacă însă ochiul tău va fi rău. următorii lui Hristos trebuie să se silească în tot felul. trebue a avea . unde nici molia. interziceau în acest timp rabinilor să«şi ungă faţa cu ulei. Ei câteodată puteau să rămână surzi. de făţarnici erau toţi fariseii. Fariseul riguros se ruga de câteva ori pe zi. Căci doar dedându=se cu totul la adunarea de comori pământeşti. nu fiţi trişti ca făţărnicii. să nu faceţi milostenia voastră înaintea oamenilor. că ei deja îşi primesc plata lor. nu însamnă. întră în camera ta.

îmbracă aşa. orcât s'ar îngriji el şi orcât s'ar zbuciuma. că în realitate ea se susţine. Hristos zicea: „nu judecaţi. Altmintrelea drep* tatea 153 . până la uitarea acelui mare adevăr. nici nu adună în grânare. şi Pronia Lui cuprinde toată viaţa noastră prezentă până întru atâta. La aceasta. dimpotrivă hotărârea Noului Testament indică . mustrând prin ajutorul glasului' conştiinţei şi a dispoziţiunilor morale pretenţiunile făţarnice Ta păruta depărtare. sluji la doi stăpâni. Sufletul nu e mai mare decât mâncare.nu vă îngrijoraţi şi nu ziceţi: ce vom mânca ? sau ce vom bea ? sau cu ce ne vom îmbrăca ? Pentrucă toate acesta. dar vă grăesc. VII. si în loc să tindă spre ceriu. cum cresc ei? Nu se ostenesc. şi trupul decât haină. Hristos după aceea a impus hotărârea despre raportul către aproapele. ("Mat. atunci se întunecă si sufletul. nici nu torc. cereşti. Impunând hotărârea referitoare la raporturile oamenilor către sine înseşi. şi acestea toate se vor adăoga vouă. pe cât prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. că noi suntem copiii Tatălui ceresc. răsplătirea în altă viaţă mai bună. Căutaţi însă mai întâiu împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui. ca orcare din ei. Deci. care con* tează pe parazitism. VI. şi deaceia socotea posibil să tindă deodată şi către cele pământeşti şi către cele. Ajunge fiecărei zile grija ei. ntt puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona". întinde acţiunea sa a toate nivelatoare şi asupra raportu* rilor pământeşti. pline de dumnezeească înţelepciune şi de prevedere. care priveau de sus tot ce nu intra sub măsura legalismului fariseic. Dar această dreptate veşnică. că după ultima -răs* plată echivalentă se proclama aicea pe pământ. Această povaţă însamnă numai. care astăzi este. nici nu seceră. totuşi. dinde spre cele pământeşti (Mat. nu poate. ca să nu fiţi judecaţi. VI. totuşi nil puteau să biruiască în sine lăcomia. Hristos a dat câteva sfaturi practice despre raportul cu aproapele. 1? Priviţi la paserile ceriului: ele nu samănă. cu aceeaşi veţi fi judecaţi. chiar dându«şi sama de întreaga păcătoşie a ataşamentului total de bunurile pă=< mânteşti. decât a-judeca pe alţii şi a=i mustra pentru defectele lor. Hristos mustră tăios această făţărnicie şi duplicitate. Dacă însă pe iarba câmpului. că nici Solomon întru toată slava sa nu s'a îm» brăcat aşa. cu cât mai vârtos pe voi. dacă îi întunecată mintea. cu ce vă veţi îmbrăca. îndreptând povaţa sa mai ales contra trufiei fariseice. cum ar fi putut răstălmăci legiştii iudei. Unii din cărturarii cei mai sinceri au recunoscut adevărul acestei învăţături şi au fost exemple. unde domneşte dreptatea şi adevărul veşnic. apoi în raport cu aproapele ei se distingeau prin o asprime extremă şi prin o intoleranţă la fel. că aveţi nevoe de toate acestea. acela nici să nu mănânce. Spre prevenirea următorilor Săi ca să nu cadă în acest păcat. căci ele nu duc la scop. nici pentru trupul vostru. nu se poate socoti. Dar majoritatea. şi Tatăl vostru cel Ceresc le hrăneşte. Deosebirea esen< ţială între această hotărâre a Noului Testament si între aceea a Vechiului Testament se cuprinde în aceea.întunecat". cu aceea vi se va măsura si vouă" (Mat. "poate să*şi adaoge statului său măcar o palmă sau un cot? „Şi de haină la ce să vă îngrijiţi? Priviţi la crinii câmpului. sau de unul va îngriji. „Nimene. ap. păgânii le caută şi pentrucă Tatăl vostru cel ceresc ştie. Căci cu ce judecată veţi judeca. puţin credincioşilor?2). înclinată a judeca pe^tcţi şi pe toate din punctul de vedere îngust şi fără inimă a moralei fariseice. 25—34). 1 şi 2). trebue a pătrunde cât mai repede în propria stare cu scopul îndreptării ei. dacă e luminată mintea. In această povaţă nu se încurajază deloc lenea şi nepăsarea. ce veţi mânca şi ce veţi bea. căci sau pe unul îl va urî şi pe altul îl va iubi. căci ziua de mâne singură se va îngriji de ale sale. Dacă în raport cu sine însuşi dreptatea fariseică păcătuia prin ataşarea extraordinară la bunurile pământeşti sensuale. cum ochiul a toate văzător a lui Dum* nezeu. iar de altul nu va îngriji. care nivelează ceeace e stricat pe pământ. 20-23). cereşti. „Deaceea vă spun: nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru. Cine. unde ea sub in» fluenţa patimilor păcătoase putea duce la tot felul de manifestări ale nedreptăţii. Pavel spune direct: cine nu munceşte. Dumnezeu o. că următorii lui Hrisfos nu se cuvine să se cufunde cu totul în grijile pământeşti despre satisfacerea tuturor nevoilor simţuale. prin părerea exclusivă şi prin un dispreţ trufaş. iar mâne va fi aruncată în foc 1). pentru a evita glasul ei mustrător. Marele interpret al învăţăturei creştine. deşi noi adesa nici nu ne dăm sama de asta. aşa şi cu privire la suflet. Deci nu vă îngrijoraţi de ziua de mâne. că unii şi în adevăr le*au urmat exemplului lor în viaţă. De aceea. spunea El. nu propriu prin grijile noastre proprii. chiar pânăla uitarea celor. de exemplu. că aicea se reproduce vechea lege a răsplătirei deopotrivă „ochiu pentru ochiu". si cu ce măsură veti măsura. atunci luminat e şi sufletul. Voi nu sunteţi oare cu mult mai buni decât ele" ? Da in realitate zadarnice sunt toate grijile şi zbuciumurile omului.

VII. pe când el însuşi în acelaşi timp este dedat la cele mai uricioase păcate şi vicii ? Ba se află stări şi mai rele. egii şi săînţeleagă. ca pe tine însuţi" (Lev. întru toate. Această normă de aur in anumite aluziuni s'a exprimat deja şi mai înainte. Numai Hristos pentru prima oară a. ci numai pe ceice aparţineau unui anumit popor iubit. cu „a da cele sfinte cânilor şi a arunca mărgăritarele înaintea porcilor. Hristos acum scoase această lege din esclusivismul său naţional şi o ridică la gradul de lege generală omenească. s'a găsit un < om. 12). Negreşit. şi El se poartă cu dânşii cu dragoste nesfârşită mai mare ca cum părinţii pământeşti se poartă cu copiii lor pământeşti. i-ar da piatră. şi toate celelalte sunt tâlcuiri la dansă" (Tob.' bateţi şi vi se va deschide. ~ „în aceasta se cuprinde toată legea. 7-11. ca să pătrundă chiar în esenţa.. IV. ruptă dela baza ei religioasă şi aşezată pe teren formal in realitate pogoară' legea la. avea importanţă numai a cunoscute pravile referitoare raporturilor poporului ales către propriii săi membrii. Următorii lui Hristos au în faţă mare muncă şi sârguinţă. „Cu atât mai vârtos Tatăl vostru cel ceresc va da cele bune celor ce cer dela Dânsul" (Mat.veşnică poate să rostească. căutaţi şi veţi afla. de exemplu. şi perduse senzul său în aplicarea către omenire. punând datoria noastră faţă cu ceilalţi oameni în situaţie subordoată faţă de raportul nostru superior cu Dumne» zeu. făcându=l numai ca o parte a acelei iubiri filiale. ca fraţi ai noştri după Tatăl nostru 154 . că legea nu este un simplu codice de regule morale. Ea se întâlneşte la Socrate. care glăsueşte: „Să nu faci altuia ceeace tu însuţi n'ai dori să suferi". dar iată în ochiul tău e o bârnă?1). fu foarte izbitor deja şi aceea. aşa să vă purtaţi şi voi cu dânşii. Căci tot celui ce cere i se dă. suferit din pricina cunoscutei unilateralităţi. 3—5). Astfel cea mai măreaţă dispoziţie a lui Moise. dat senzul absolut acestei pravile. „Cereţi şi vi se va da. a lui Hilel putea pur şi. care statornicesc raporturile formale dintre oameni. Filon citează o veche sentinţă iudaică. ca copii a unui singur Părinte ceresc. ce făţărnicie poate fi mai josnică şi mai greţoasă decât aceea. ca să ţi se facă ţie însuţi. scop moral. vădeşte la alţii cele mai mici neajunsuri.că tdate' dispoziţiile ei au un . Şi în adevăr. după exteriorul său. Astfel. Cu o generaţie înainte de Hristos. sau în loc de ou i--ar da scorpion1)?. şi ceice caută găseşte şi. VII. Doară ei sunt _copiii Tatălui ceresc. poruncea duşmănie neîmpăcată.acelaşi nivel cu mo= raia ordinară prelucrată înseşi de oameni în raporturile lor re» ciproce. El exprimă aceasta într'o frază a toate cuprinzătoare: „Deci. XI. să nu faci nici tu aproapelui tău". cum erau legiştii. răspunse înţeleptul legist. vestitul legist iudeu Hilel exprimă această pravilă unui păgân. aceea să nu faci nimănui". celui ce bate i se deschide".grozava mustrare: „cete uiţi la paiul din ochiul fratelui tău. în furia sălbatecă. care era destul de luminat. că printre mâncătorii de literă fără de suflet. scoate mai întâiu bârna din ochiul tău. proclamând pe toţi oamenii de egali între ei. oare. Hristos se apropiasă deja acum de sfârşitul expunerei esenţei şi obligaţiilor împărăţiei Sale celei nouă şi veşnice. care deo* potrivă se revarsă peste toţi oamenii. In asemenea caz trebue a»i lăsa propriei lor soarte. cu toată păcătoşia şi stricăciunea naturei omeneşti. Moralitatea. să vă rupă" 2). în care oamenii până întru atâta se împetresc. dar şi el n'a înţeles deplin. si atunci vei vedea cum să scoţi paiul din ochiul tău" (Mat. care pot numai să le calce cu" picioarele lor. şi el le va fi dat. cari nu intrau în alcătuirea poporului ales. . 18). căci . dar prin aproapele înţelegea numai pe evreu şi pe prozelit şi din potrivă în. şi bătrânul Tobit a poruncit tânărului său fiu Tobie: „ceace ţi=i urât ţie însuţi. care. care cu ironie îl întreabă: poate el oare să exprime toată legea lui Moise stând într'un picior? „Ceea ce tu n'ai dori. 12). sau când i-ar cere peşte oare i-ar da şarpe.raport cu toţi. Dar toate aceste expresiuni ale pravilii de aur despre raporturile reciproce dintre oameni au. că cu nepăsarea şi deriziune se referă chiar către vestirea dreptăţei dumnezeeşti. . XIX. Menandru si chiar în scrie-rile vechilor înţelepţi chineji2). 15). întorcându* se. Legea lui Moise poruncea: „Să iubeşti pe aproapele tău.Luc. Făţarnice. VII. ba chiar.* pentrucă a te adresa' la ei cu predică şi sfătuire ar însemna acelaşi lucru.în aceasta se cuprinde legea şi prorocii" (Mat. şi pentru ca încă şi mai puternic să imprime în sufletul următorilor săi tot duhul legislaţiunii Noului Testament. cum voiţi să se poarte cu voi oamenii. Fie numai ca ei să ceară cu stăruinţă acest ajutor. la săvârşirea cărora ei totdeauna vor avea nevoe de ajutorul de sus. războiu nimicitor. când fiul ar cere pâne.simplu să fie obişnuită. de oare ce cugetarea legiştilor n'a cu* prins pe toţi oamenii. când omul dându=şi înfăţişarea de dreptate neînduplecată şi de moralitate neajunse. Dar şi in raporturile pământeşti sunt oare aşa părinţii. Expresia. necontenit înclinată la rău. ştiu să de copiilor lor daruri bune. dacă părinţii obişnuiţi. iar bârna din ochiul tău nu o vezi ? Sau cum vei zice fratelui tău : lasăsmă să scot paiul din ochiul tău.

care ascultă cuvintele aceste ale Mele. Dar de oare ce toate aceste tâlcuiri nu erau alt ceva de cât nişte întorsături cazuistice a cugetării goale. ca prototip al nostru.piei de oae.lămureşte El în alt loc. 155 . care se exercita să inventeze cele mai ciudate enigme şi asă-mănări. VII. apoi negreşit acest din. îl voi asămăna bărbatului înţelept.Soarele dreptăţii. că fiecărui verset din sf. neavând nici un raport cu religiozitatea şi nevoile morale ale poporului. şi s'au revărsat apele şi au suflat vânturile. este deja a doua mare poruncă. şi s'au îndreptat spre casa aceea. stârnind într'înşii sentimentul dulce al adevărului înţeles. şi a venit ploaea. prin fiecare vorbă a sa aprindea inima ascultătorilor. Hristos încheia apoi măreaţa Sa predică. ca fii ai Lui.urmă încetă cu totul a-i mai asculta. Unul din aceşti cărturari se lăuda. care şi=a întemeiat casa sa pe nisip. ştiinţa cărora se şi considera semnul absolut a unei erudiţiuni adânci. care împrumută lumina sa dela. când Hristos începu să vorbească cu dânsul în asemenea limbaj. atunci „poporul se mira de învăţătura Lui: căci El învăţa . nenădăjcfuind să primească dela ei nimic. produse cea mai adâncă impresie asupra ascultătorilor. Şi iată. Scriptură se poate da şase mii de tâlcuiri deosebite. 24-27). şi au suflat vânturile.. şi a fost căderea ei mare" (Mat. că toată puterea şi viaţa următorilor Lui se va cuprinde în împli-nirea cuvenită a legii Noului Testament. care şi-a zidit casa sa pe piatră. şi a plouat. care cu un bucvalism servil repetau dispoziţiile seci ale legii şi tâlcuirile cazuisticela el ale legiştilor învăţaţi. ca unul ce avea putere. Iar tot. După învăţătura Lui. In vederea acestui fapt chiar cel mai mare din legiştii iudei în faptul priceperei legii stătea infinit mai jos decât dumnezeescul Fiu al Pururea Fecioarei. iar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori". pe tot ceice ascultă cuvintele Mele acestea. care porţi duc la mântuire. şi ea a căzut. al tuturor oamenilor. şi le împlineşte. care fiind cu totul străin de cazuistica seacă a legiştilor. măreaţă şi divină după dumnezeeasca sa înţelepciune. şi s'au îndreptat spre casa aceea. aceasta»! luna. iar nu ca legiştii şi fariseii" (Mat. „cari venind în . iubirea către toţi oamenii are pentru sine o adâncă bază religioasă în iubirea lui Dumnezeu. arătând. Până acum ei fuseseră deprinşi să asculte numai poliloghii seci şi fără suflet dela cărturarii şi fariseii lor. şi ea n'a căzut. iar nu întâia1). VII. 28-29). „Deci. comun tuturora.' pentrucă a' fost întemeiată pe piatră. Toată predica aceasta.ceresc. şi dând prevenire faţă de prorocii mincinoşi. ce ar fi fost în stare să satisfacă inima sa însetată după adevăr. Predând după aceea încă câteva poveţe despre aceea. şi în înseşi tâlcuirea erau şaptezeci de metode întregi. şi s'au revărsat râurile. şi nu le împlineşte. Iubirea către aproapele. se va asămăna omului fără de minte.

organele cuvântului şi auzului. el era obligat să poarte haine rupte. înaintea lui stătu un lepros. Lepra se începea cu mici pete. grozavă. însuşi izvoarele vieţii. ochii. deunde ea treptat se întindea pe diferite părţi ale trupului. pro* ducând pretutindenea beşici. Acesta era oare cum un viu mort1) părăsit de' toţi şi de toată obştea. descompunând tot trupul. Din par* "tea nenorocitului se cerea o credinţă neobişnuită în Prorocul din Nazaret. si la intrarea într'insul deodată privirilor Lui se prezentă o privelişte grozav de tristă l). Ea ataca. necurat }" El nu avea dreptul nici să vorbească . cine este acest mare şi preadulce învăţător. ADEVERIREA INVĂŢĂTUREI CU FAPTE. suferind ocolit de toţi şi fiind o povară şi pentru sine însuşi. care după convingerea generală. atunci după Dânsul a urmat mulţime de popor. ce se iveau pe gene şi pe palme. lângă suferinţele curat corporale. iar după aceea cu. leprosul se socotea necurat. leproşii purtau asupra lor sar? cina şi a suferinţelor morale. Hristos se îndreptă către unul din oraşele de pe tărm. plămânii. Anume un aseme* nea om „plin de lepră se şi prezentă acum lui Hristos. nici chiar să schimbe salutări. ca şi cum n'ar fi voit să se despartă de un învăţător aşa de minunat. oasele şi crierul. Pe». Din munte. care de frica mo« lipsirii îi înconjurau toţi oamenii. care încă si mai mult au trebuit să adeverească şi să arate poporului.cu cineva. neconte* nit se întărea şi era fără leac. ca nişte lepădaţi. Lui îi era interzis să între prin oraşe şi prin sate. căpăta încă şi mai multă grozăvie din cauză că în acel timp ea se considera o pe* deapsă directă dela Dumnezeu pentru oare care păcate deosebite. strigăt din inimă cazând pe faţa sa. ea pătrundea în porii interni. odată pătrunzind în sânge. Toate 156 . Şi veracitatea învăţăturii curând fu confirmftă anume prin o serie de evenimente mari. Care revărsase cuvintele dulci ale harului. se ruga pentru vindecarea sa de grozava şi nevindecabila boală. să umble cu capul descoperit şi de departe să prevină pe toţi despre apropierea sa prin strigăte pu* ternice : „necurat. care. infecta muşchii.CAPITOLUL XXIII. Dela piele. după care bolnavul cădea în inconştiinţă şi moartea îl izbăvea de grozavele suferinţe. pricinuind inflamaţii dureroase şi dând părului o culoare sură moartă. ca să recunoască în El puterea vindecăr'ei de boală. în sine însuşi. cu ru« găminte disperată căzând laînceput la picioarele Lui. După lege. până ce atingea. Această-boală. Când Iisus Hristos s'a pogorât din munte.

fără îndoială. şi din această împrejurare El trase o învăţătură. şi«l voi vindeca". In loc de asta cel vindecat trebuia să între . când întru întimpinarea Lui eşi o deputăţie de bătrâni iudei. roman sau nu. „Domnul a ridicat de pe tine păcatul tău. unde se afla locuinţa sa vremelnică. că acest eveniment se referă la psriodul anterior slujirii Lui. Dar n'a fost nici un caz. poţi să mă curaţi!" Şi la credinţa lui răsună răspunsul plin de ne= mărginită milă: „Voesc. de vei vrea. şi nu era încă ace*a duşmă» nie . Şi Hristos răspunse îndată la cererea lor: „Voi veni.speranţele de viaţă se expri* mau în ruga' ferbinte a nefericitului „Doamne. în genere vorbind. Şuţaşul păgân. Mântuitorul şi*a întins mâna. dar-în tot cazul. că el nu numai că iubeşte poporul lor (trăsătură extrem de neobişnuită la un păgân. putea iarăşi să stârnească furtună de indignare din partea legiştilor fără de suflet. iudeii.să se arate preoţilor şi sa aducă darul statornicit. cu rugămintea din partea sutaşului. ca să ascundă asta în inima sa şi nu împlini porunca despre tăcere. Iar acest învăţător Galilian pro» poveduia lepădarea iudeilor şi chiemarea păgânilor) Deosebirea între Hristos şi între rabinismul. prototipul adevăraţilor penitenţi. care extrem de neplăcut lovi auzul iudeu: când mulţi din fiii adevăraţi ai împărăţiei vor fi aruncaţi în îritunerecul cel mai dinafară. Intr'un măslin sălbatec El găsi ceeace ce nu găsise într'un măslin. dar încă pe propria sa cheltuială le*a construit sinagoga lor. Ca sutaş. prin care se deose« beau ultimile zile. probabil membrii cu însărcinări ai sinagogii prin» cipale. Dar cel vindecat era prea bucuros de fericire. şi acela s'a curăţit îndată. 13). Această declaraţiune mergea numai bine în desacord cu închipuirile iubite ale iudaismului credul.de moarte. pentru că în» suşi grija sa despre rob în acel veac. şi Hristos a voit să ne înveţe. robul credincios şi iubit al căruia era cuprins de accesele unei bolii). atunci prorocul Natan imediat i*a adus lui vestea bună plină de milă dela Dum« nezeu . domestic . eu voi întinde pentru voi. Se putea pă« rea straniu. XII. curăţăşte*te?" Toate minunile lui Hristos erau în acelaşi timp revelaţiuni. pe care o vor vedea păgânii şi se vor ruşina". ci vesti vindecarea sa pretutindenea. când încă toţi se uitau la Dânsul cu admiraţie respectuoasă şi cu nă= dejde. La aceasta El porunci celui vindecat să nu spună despre acest fapt. ca bprită de lege. pentru care litera moartă a legii era mai _scumpă. şi cu Isaac şi cu Iacov întru impară*' ţia cerurilor. Abea^ Mântuitorul sosi în oraşul Capernaum. evident. în tot cazul făcea cinste iubirii lui de oameni._decât iubirea de oameni. romanii faţă de iudei se raportau cu un deosebit desgust). El însuşi neîntreprinzind această osteneală ? Mântuitorul fu mirat de b ere» dinţa aşa de remarcabilă. nu putea oare aşa şi Hristos să porun* ceaşcă slugilor sale nevăzute să împlinească voea Lui.Israil. totdeauna avea pelângă sine slugi. ci să vindece pe robul suferind cu cuvântul său făcător de minuni. degenerat se statornicea tot mai lim* pede pentrucă Hristos acum dărâma lmpede naţionalismul îngust al rabmilor şi proclama că regatul luiMesia nu trebuia să fie regatul iudeilor numai. Când David. vor veni mulţi dela răsărit şi dela apus şi vor şedea la masă cu Avraam. care. mai mare decât care. că rugăciunea din inimă a păcătosului pentru curăţire totdeauna a aflat satisfacere grabnică. gata să îm* plinească poruncile lui. Bătrânii totuşi expli* cară. de oare ce atingerea de lepros. că bătrânii iudei luau 6 parte aşa de apropiată a unui om. era om bun. ci trebue să cuprindă toate popoarele şi toată omeni* 157 . când el să fi zăbovit măcar o clipa la stri* gatul către Dânsul a leprosului. a strigat cu adevă* rată căinţă„Greşirăm eu înaintea Domnului". deşi om sub autoritate. El nu întâlnise nici chiar în.'El câteodată nu răspundea îndată la ruga suferindului. de oare ce. Lepra se considera semn al pă* cătosului. însuşi'adresarea lor către Iisus arată. Dar pe drum ei întâlniră pe alţi trimişi din partea credinciosului şi smeritului sutaş care" prin aceştia II ruga să nu intre sub acoperişul nevrednic al unui păgân. cum a vindecat pe fiul curtezanului. După una din pre* dicile rabinice însuşi Dumnezeu spune iudeilor : „în lumea viitoare. zise El. Când se cerea' de împrejurări fapte. o masă mare. sV atins de de lepros. era păgân şi numai poate „prozelit al porţilor". tu nu vei muri" (2 Reg. ca să primească adeverinţa formală despre curăţirea sa. când după părerile legii romane robii Se Considerau la fel cu animalele' domestice. care după fru* museţă şi măreţie se considera drept sinagogă principală în Ca« pernaum.

poporul nu se poate să nu»şi fi amintit "de aceşti mari slujitori ai adevăratului Dumnezeu. sau mai exact de un sicriu deschis.rea. el găsi. şi chiar la intrarea lui se prezentă o privelişte tristă. Pe ceialaltă coastă a aceluiaş deal. şi situaţia târguşorului aproape de Endor o justifică în totul. se scotea trupufunui tânăr mort pentru a«l duce la înmormântare afară din oras. anume Ilie. XVII. pe câ'd lisus săvârşi această minune liniştit.pe care era aşezat Nainul. Numirea aceasta (care se păstrează şi astăzi) însamnă „Preafrumosul". numai să se bucure de aceste fapte ale Aceluia. El putea. decât a plângerei obiş» nuite a morţilor. să:ţi fie ţje". Făcându»i«se milă de nefericita mamă şi zicându=i: „nu plânge". în vederea Taborului şi a înălţimilor Zabuloniene. situat pe coasta sud=estică a muntelui Ermonul Mic. Şr toţi fără să vrea soco» tirâ după asta. care. pnntr'un singur cuvânt al Său. care se întindea la poalele dealului. care muriseră. Dar greaua sa poziţie nu corespundea luminoaselor aşteptări. Această întristare grozavă a mamei se răsfrânse 3u* reros în inima nesfârşit de iubitoare a Mântuitorului. "Mântuitorul primi. Aproape de timpul acesta. 35). scoală î" Glasul acesta pătrunse în sfera necunoscută şi tainică a morţii şi zgudui înseşi împărăţia ei. a spus Hristos sutaşului. ostenind în rugăciune şi întinzându=se peste trupurile mofrte (3 Reg. p<. că cuvântul vindecător îşi arătase efectul-său şi sluga bol* navă se însănătosase. fusese locul celor mai mari evenimente celui mai vestit dintre prorocii lui Israil. cuprinşi de frică. Mântuitorul. ce*l ospăta şi care se adresă către dânsul. o scurtă. Intorcându=se acasă. „Mergi. ce izbutise acum să se înfăţişeze personal. ca despre mângâerea lui Israil. iar luxoasa vale a EzdrI» Ionului. Tânărul acesta era unicul fiu la mama lui. că deşi marii proroci deasemenea întorsese singuratecelor mame pe unicii lor fii. IV. în ceasurile răcoroase ale dimineţei. Şi iată între rudele zdrobite de durere şi a mulţimii ce*i încon* jurau răsună glasul liniştit al lui Hristos: „Ţie îţi zic.. Dar după aceste evenimente uimitoare urmă o minune încă şi mai uimitoare. şi a venit între altele la Nain. Pe uliţa dela intrarea orăşelului. de dimineaţă. loan în acest timp se chinuia în temniţă. tinere. dar plină de adâncă mişcare epistolă dela Ioan Botezătorul1). toţi cei de faţă încremeniră. despre Care el nu odată dăduse ce mai so» lemnâ mărturie. Năsălieşîi fără să vrea se opriră. şi până la dânsul nu puteau să nu ajungă zvonurile despre propoveduirea şi despre faptele neo" . iarăşi neîntorcând atenţiunea asupra ritualului statornicit. se atinse de el. La vede» rea acestora pe toţi îi cuprinse frica. unde cândva prorocul Elisel înviese^ pe fiul unei mame văduve. la 43-chilo* metrii dela Capernaum. dar făcuseră aceasta de silă în urma rug i/or stăruitoare. si asta totdeauna se face în rasă* rit. în care zăcea tânărul mort şi. momentan. Mortul se sculă şi începu să vorbească. şi de aceea probabil ea era însoţită de un bocit mai disperat şi mai nestăpânit. şi Mântuitorul „dădu pe tânăr mamei sale". şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Sau". 4 Reg. în numele său propriu. Iisus Hris* tos a putut să sosască în acest orăşel curând după amează. şi unii din uce» nicii . şi ea era văduvă. Priveliştea asta era mai tristă decât de obicelu. se afla oraşul Suntem. 21. El se apropia de năsălie. că „proroc mare s'a sculat între ei. Nu cumva este şi act st învăţător galilian un asemenea mare proroc. cum au fost Ilie şi Eiisei ? Şi chiar mai mare decât ei ? Din istorie era cunoscut tuturor. şi cum ai crezut. cu propria sa putere. lui începuseră să*i 158 x . La vederea minunii săvârşite.neaşteptate. In una din zilele următoare. deasemenea dovedise adevărata lui chemare prin o mare minune a întoarcere! în viaţă a fiului văduvei din Şareta. bişnuite ale lui lisus. cutrie» rând cu predica oraşele vecine. Plecând la drum. La vederea acestora.

ară« tate în voi r de mult în zdrenţă şi cenuşă s'ar fi pocăit. apoi ea a fost descoperită pruncilor. sunt blând şi smeiit cu inima. ci şi' de judecător. pe cât ardea de răzbunare contra ro* manilor. că dacă revelaţiunea vestită de Dânsul sau înţelepciunea dumnezeească a rămas ascunsă de cei ce se socoteau înţelepţi şi pricepuţi. cele ce ei vedeau şi auzeau. apoi Mântuitorul rosti cu acest prilej o aspră prevenire'). are mai multe daruri la intrarea în noua împărăţie decât chiar acest mare proroc. că dintre cei născuţi de femei nu s'a sculat mai mare decât Ioan Botezătorul."Tirului şi Sidonului". dar Hristos adaose. şi această ungere trebuia să se săvârşască acum. aşa că se îngrija nu atât de împărăţia cerului. "Dar 'vă spun. Dar vă spun. când şi înseşi Roma se va pleca înaintea aşteptatului Mesia. ~ şi a« nume. adecă celor mai dejos membrii ai familiei umane sub raport intelectual şi social. Vai ţie Betsaido. acestor oraşe păgâne ale Feniciei vecine. oricare slujitor nemijlocit al lui Hristos. capabile să producă turburare în sufletul. el trimise pe câţiva dinei la Mântuitorul cu întrebarea: „Tu eşti dare acela care trebuia să vină.trebue să oscileze din pricina neîndeplinirei din partea Lui a unor dorinţe oare care personale. In unele din oraşe Mântuitorul a primit invitaţie în casa unui faristu.un nou Ilie. adaose Hristos. Mântuitorul. morţii învie şi sagacii binevestesc. Dacă Hristos s'a născut în esle şi principala descoperire de sine despre vred» nicia meşianica a facut-o unei samannenee sărace şi păcătoase. care nu se poate să nu fi nutrit dorinţa tainică. . cuceritorii lor şi nutreau în inima lor visul trufaş la acel timp. cum putea să fie aceasta chiar cu Ioan.' celce te*ai înălţat pânăla ceriu. mai mare decât el este". Din marea majoritate a acestor oraşe n'a mai rămas piatră pe piatră. care s'au făcut în tine. cele mai sinipje împrejurări. luaţi jugul Meu asupră*vă şi vă învă* ţaţi dela Mine. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea uşoară". „Cine are urechi de auzit să audă?" încheia solemn Mântuitorul înalta sa cuvântare-despre Ioan. ca din partea lui Mesia cel mărturisit de dânsul trebuia să se fi săvârşit vreo minune pentru eliberarea lui din greaua închisoare de temniţă. căci de s'ar fi făcut în Tir şi în Sidon puterile. că chiar în acele oraşe. care poartă până astăzi asupra lor toată greutatea de dispfeţ în lume. şi ferice de celce nu se va sminti. că şi ungerea Lui a fost săvârşită nu de arhiereu într'un mediu solemn în templu. Şi anume către dânşii se adresă acum Mântuite rului cu iubitoare Sa proclamaţie: „Veniţi la Min-e toţi cei obosiţi şi împovoraţi şi Eu vă voiu odihni. de care putea să se bucure un om. Dar Hristos a găsit mângâere în aceea. pânăla Iad te vei pogorî: căci de s'ar fi făcut în Sodoma lucrurile şi puterile.'de Mine". Atunci a început el a grăi şi a reproşa oraşelor în care s'au manifestat puterile Lui. poporul nu totdeauna manifesta o credinţă a« devărată în Mesia celce venise şi vădit nu voia să se despartă de ideia sa falsă despre Mesia cuceritorul. Ca să mângâe duhul întristat al mirelui pro'OJ.cel mai mic întru împărăţia cerului. Mântuitorul porunci ucenicilor lui să se ducă şi să spună lui Ioan. care purta numele 159 . Acum pentru toţi erau deja suficiente dovezile. Dar El nu era încă uns. care a fost oare cum. De oare ce către în acest timp reuşise sa se descoperă. Ca să=i încredinţeze.apoi nu=i de mirare. a rostit pentru Ioan cea mai înaltă laudă. că adevărata credinţă în Mesia nu . şi veţi afla odihna sufletelor voastre. leproşii se curăţă şi surzii aud. exprimând prin aceasta. ci în. adecă cu toată măreţia lui Ioan ca proroc al Vechiului Testament. Şi Tu. neluminat'). sau să aşteptăm pe altul?" Ucenicii găsiră pe lisus Hristos în mijlocul faptelor neobişnuite al dumnezeeştei Sale milostiviri şi El arătă direct la aceste fapte ale lui. că „orbii văd si şchiopii umblă. care primeşte sincer credinţa în El. care a prevestit sosirea jmpărâţiei celei nouă. i.' care cu preferinţe erau locul învăţăturei şi activi* taţii Mântuitorului. că. atunci ar fi rămas până în ziua de astăzi. Şi când ucenicii lui Ioan au plecat. şi însuşi locul aşezării lor s'a uitat sau alcă* tueşte un. că pământului Sodbmci mai vesela îi va fi în ziua ju» decătii decât ţie".exprime îndoieli relativ de veracitatea mărturiei lui.Adevărul vă spun. „le va fi mai uşor în ziua judecăţii decât vouă. pentrucă ele nu s'au pocăit. Capernaume. Vai ţie Horazime. adresându>se poporului. sentinţa Căruia trebuia să se realizeze (cum s'a şi realizat în adevăr) în toată exactitatea sa grozavă. obiect de discuţie. că lisus din Nazaret este cu adevărat Mesia Hristos. In ateste cuvinte Hristos păsi nu numai in ca-litate de proroc.

că cea mai. S'a pus masa şi toţi oaspeţii invitaţi se aşezară după ea. — „Un om bogat avea doi datornici: unul datora 500 de dinari. ca să vadă ce fel de învăţător a dat dispreţuitul Na» zaret. că unde ar fi răspins=o« nobleţă aspră a unui păcătos ca şi ea. am să*ţi spun ceva". 160 . când . vrea cugeta fari* seul). Pentru a atrage spre cuvintele sale atenţiunea generală. Fariseul nu exprimă aceste cugetări. care din eijl va iubi mai mult?". atunci ar trebui să o respingă cu dispreţ şi indig* nare. silindu=se să ascundă turburarea. el le iertă la amândoi datoria. uşile casei în răsărit nu se~închideau. că Iisus nu va proceda cu ea aşa. ea se apropia încă şi mai tare de El. E foarte proba* bil. ~ reflectând la curăţenia neviciată şi fără de păcat a sfântului Proroc tânăr şi la propria sa viaţă ruşinoasă şi păcătoasă. aşa că cu acest prilej nu s'au observat nici măcar regu* lele obişnuite ale ospitalităţii. ca ea să întâmpine ospetele cu sărutare. dar Mântuitorul vedea inima sa şi ştia cugetul lui. aflând că lisus prânzeşte în casa fariseului. le acoperi de sărutări şi în fine sfărâmă 3) vasul de alavastru. cunoscută în acea localitate prin viaţa ei urâtă. deşi nu i*a reproşat deodată pentru ele si nu deodată a mustrat cruda si recea lui neomenie si cru* zime. asupra cărora ea se plecase tot mai jos. or cum ar fi privit la ea ceilalţi. a început a şterge picioarele. cum era. că ea auzise cuvintele iubitoare şi milostive ale lui Hristos. el s'ar fi apucat să se spele cu şapte ape de întinăciunea primită şi cu afurisenie ar fi gonit pe păcătoasa ce se vârâse cu îndrăsneală în casă. că. atunci obiceiul la iudei. începu să le ungă cu mtrul cel mirositor şi scump. dacă nu lua parte la ospăţ. Spune dar. şi Eu vă Voi odihni" 2). ce serveau ca un mijloc al meseriei sale ~ toate acestea ar fi . ea simţea. Pentru dânsul era desgustător chiar aceea. spuse de Dânsul. „Socot". chinul pocăinţei ei. şi aruncându=se în genunchi. ruşinoasa ei înjosire. Şi cum ei nu aveau cu ce plăti. asculta cuvintele Lui. ea începu să plângă. ~ „Spune învăţătorule". Inv. „că acela. El ar trebui să ştie. El se adresă gazdei: ~ „Simone. Dar femeea aceasta simţia înlăuntrul său. el rosti judecată sinceră cu ocaziunea pildei prorocului Natan.. Dacă Ei ar fi proroc (fără să. cum neapărat ar proceda şi însuşi Simon. îndrăsni să se îngrămădească prin mulţimea celorlalţi vizitatori cu un alavastru de mir.înalta curăţe» nie de păcate e gata de compătimire. Fariseul cu groază ar fi sărit în lături numai la o singură atingere. care impuneau gazdei. imitând pe greci îşi pe romani. aducerea ca jertfă a mirezmelor.putut să stârnească până şi într*o inimă de piatră oare care milă. O femee nenorocitâ decăzută. prezenţa caria era nu numai nedoritâ. Lui Sîmon negreşit nici prin cap nu=i trecu. Fără să vrea cugeta'la El şi la grozava sa cădere. Sa dea învăţă* torul măcar un semn. In timpul ospăţului.-Revărsarea nestăpânită al rugii pentru mjloslîvire din părea femeei cu inima desnădăjduită şt zdrobită nu*l mişca. ea se încuraja încă şi mai tare şi convingându=se. ce fel de femee este aceasta. căruia i*a ertat mai mai mult". Dar Simon fariseul privea la toate acestea cu o desaprobare şi desgust rece.foarte răspândit de Simon.şi ruşinea sa. Dar de data asta între alţii luă asupra sa îndrăsneala să pătrundă în această respectabilă casă o per* soana. şi altul cincizeci. lacrimile repede curgătoare. că lisus îngăduia nefericitei făpturi să sărute şi să ungă picioarele sale. şi nu numai de lacrămile unei asemenea persoane. că întrebarea putea să aibă vreo legătură cu dânsul. zize el. să*i spele picioarele şi sâ^i pro* cure toate îndămânările posibile. acolo va primi sfinţenia desăvâr* sită a Mântuitorului. întocmai cum fusese odată cu David. Aspectul femeii cu părul despletit. apoi măcar să stea-şi să privească la cei ce ospătau. "aşa că fiecare particular putea să intre într'insa. poate în aceiaşi zi: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi. Ea găsi pe Celce*L căuta şi smerită oprindu»se la spatele lui Hristos. Ne fiind răspinsă. Mântuitorul în tot cazul nu o dispreţuia.tâţia a fost făcută în spiritul nesinceri* taţii fariseice — simplu cu scopul curiozităţii. răspunse Simon. udate cu lacrămile sale. cu părul său lung şi despletit. ea văzuse. deşi nu se adresase până acum către dânsa cu nici un cu* vânt aprobativ. şi lacrămile ei câdeu pe pi» cioarele goale ale fui Hristos. şi dacă El ar şti asta. şi Simon ar fi foarte bucuros să elibereze imediat casa sa de asemenea spurcăciune. ci chiar pozitiv urcioasa gazdei.

şi pentru a nu le da motiv pentru discuţie mai departe. la ce ducea această povestire. exprimândusşi mirarea reciprocă: „Cme=i acesta. Tu capul Meu cu untdelemn nu 1 'ai uns. Mântuitorul cu autoritatea Unsu» lui lui Dumnezeu adaose cuvintele îndurării: „iartâ=ţi=se păca* tele talei".„Drept ai judecat". pe care Mântuitorul adesa o întrebuinţa în învăţătura-sa si care pentru ceice*L ascultau sun? ca poezia prorocilor. dar păcătoasa ce se căia cu o percepere şi mai sensibilă a inimei zdrobite. iar ea de când am venit. Toate acestea produseră o aşa de puternică impresiune. Şi după aceea adresându=se deja nu către Simon. ci numai în şoaptă vor* beau între dânşii. . iar cui să iartă mai puţin. Şi deaceea îţi spun: iartă=se păcatele ei cele multe. şi apoi făcu apli* caţîunea morală a acestei grăirî figurate. acela iubeşte mai puţin". încă odată adresându*se către păcătoasă. încât fariseul nu îndrăzni să exprime vre un protest contra unei atari pretenţiuni la dreptul de a ierta pactele. iar ea cu mir mi»a uns picioarele. Simon se pare că nu vedea. şi tu apă pe picioarele mele n'ai turnat. când Hristos ca şi cum n'ar fi observat=o până atuncea. aspră în înseşi gingăşia indulgenţei sale. care şedea timidă Ia pământ şi acoperindu*şî cu amândouă manile şi cu părul despletit faţa sa turburată. vezi tu această femee? Eu am venit în casa ta. răspunse Mântuitorul. iar ea cu lacrimi Mi»a spălat picioarele şi cu părul capului său le«a şters. acum deodată se în» toarse cu totul spre dânsa şi atrăgând atenţiunea tuturor spre ea. Dar ce agitaţie trebue să o fi cuprins. n'a încetat a^mi săruta pi* cioarele. pentrucă a iubit mult. îi zise: „credinţa ta te«a mântuit. pe bună samă vedea aceasta. mergi în pace?" 161 . Tu sărutarea nu mi-ai dat. îmbrăcată în acea formă poetică înaltă. zise tare către fa* riseul mirat: „Simone. ci către biata păcătoasă. că iartă păcatele?" Dar Mântuitorul pătrunde şi în cugetele lor tainice.

Intâmplarea din casa lui Simon Fariseul arată cu prisosinţă. pe care e capabilă mintea omenească să le pătrundă. . ea totodată se deosebeşte printr'un caracter serios şi înalt.atracţiunea. capabile să se imprime de neşters în conştiinţa ascultătorilor. Pilda1) nu era necunoscută iudeilor. apoi Hristos se şi folosi de dânsa pentru lămuririle următoare a învăţăturii propoveduite de Dânsul. evidenţa şi expresivitatea sa. apoi nu* mai la Hristos această formă a căpătat acel caracter cu adevărat divin şi înalt. După esenţa ei pilda se apropie de basm. Samă» nătorul pe apropiata coastă de munte. Care în înţelepciune adevărat dum» nezeească întrupa într'însele-adevărul împărăţiei cerurilor.CAPITOLUL XXIV. că pentru trezirea conştiinţei adormite a poporului şi lămurirea marelor adevăruri. Dacă şi ceilalţi învăţători s'au folosit nu fără izbândă de forma alegorică a învâţăturei. şi multe altele de felul'acesta ser» viră pentru Dânsul de motiv pentru expunerea în forma cea mai atrăgătoare a celor mai profunde adevăruri. care a făcut pilda unul din cele mai puternice ins* trumente de instaurarea celor mai mari adevăruri a împărăţiei lui Dumnezeu în inima omenirei. întru cât ea admite posibilitatea întroducerei în povestirea evenimentelor născocite. POTOLIREA~FURTUNEI PE LAC. Trebuia o asa formă. care ar fi uimit si ar fi frapat pe ascultători prin.fenomene. şi către acest timp ea se afla în întrebuinţare permanentă la rabini. care cu aşa tneaşteptare uimise pe Simon Fariseul. Fiind extraordinar de-simplă. De oare ce asemenea formă vădit uimise şi pe toţi ascultătorii. care sunt străine lor după natură. Deacum El începu o serie de pilde vestite. dar se deosebeşte de el prin aceea.şi anume forma. colţul obişnuit a seminţei de muştar. când în scopul acesta învăţătorul se foloseşte de feno« menele cele mai obişnuite şi mai generale din natura sau din viaţa obişnuită. de oare ce şi în Vechiul Testament au fost încercări de lămurire a unora sau altor adeva* ruri prin asemenea metod. şi din cele mai simple fenomene scoate cele mai E* danci adevăruri. aluatul în dospitură. demas* când raportul său fals şi neomenos către păcă* toasa ce se caise. Toată viaţa înconjurătoare dădea material inepuiza» bil pentru pildele lui Hristos. că necontenit se ţine de verosimilitate şi nu îngădue personajelor aşa însuşiri. neghinele ţarinei. a îm» părăţiei celei nouă nu*i suficientă învăţătura obiş« nuită. NOUL MIJLOC DE A VOBI IN PILDE. Drept particularitate deosebi* toare a ei serveşte înfăţişarea adevărului moral sau religios într'o formă mai vioae decât cum este posibil aceasta în expunerea simplă. 162 . VINDECAREA GADAREANULUI ÎNDRĂCIT. . care marchiază prin sine periodul ' desvoltării superioare a predicii lui Hristos. comoara gă» sită din întâmplare'de plugar. comparaţiunea cil care desmnează vădit înaintea ochilor ascultătorilor adevărul expres şM imprimă de neşters "în memoria lor.

„unele au căzut pe» lângă drum .. curând s'au şi uscat sub razele arzătoare ale soarelui. nu aveau destulă minte ca să priceapă pilda. ce se pogora spre lac. O parte din ascultători sunt asemenea seminţelor. 4-18). Gloata era mare şi=L îngrămădea chiar către apă. şi după în* toarcerea Mântuitorului în casa ap. sămănând cgorul abea arat de pe coasta inun* teltti apropiat. iar ochii. La întrebarea. dar fiindcă n'au avut rădăcini bune. si el rămâne 163 . ca de pe o catedră oare care se adresă poporului ce se îngrămădise pe malul lacului cu o învăţătură. „care privind nu vede. Petru în Capernaum n'au ză* bovit să ceară lămurirea ei. Si Mântuitorul nu zăbovi să dea apostolilor. chiar având urechi ca să au<?ă. ca prevestitori ai acestor taine. Cu toată simplitatea sa neobişnuită de mare şi cu toată evidenţa ei. Deaceea El. care închipueşte chiar începutul sădirii cuvântului lui Dumnezeu în inima omului (Mat. care primesc cu« vântul şui dau putinţa de a creşte în inima lor . şi au verîit paserile. sub înrâurirea prigoanelor şi a-greutăţilor vieţii. Mântuitorul a putut şă le propună şi să le explice laturile externe ale pildei. cum era bine cunoscut ascultătorilor. şi cu urechile greu aude. XIII. Altele au căzut pe locuri petroase". Mântuitorul a* daose mult semnificativ: „Cine are urechi de auzit. aşa şi astăzi cresc cu îmbelşugare în Palestina) şi spinii le^au înăduşit. Iară cele sămănate în spini însemnează pe aceia. 10). Altele (în fine) au căzut pe pământ bun şi au adus rod: una însutit. pentruce El vorbeşte poporului în pilde. cu aceeaşi uşurinţă îl leapădă şi el se vestejeşte şi se usucă în sufletul lor. dar el nu se înrădăcinează în inima lor şi ei. In asemenea ţară ca Galileia nimic nu putea fi mai general şi mai înţeles din acele figuri şi tablouri. VI. a stârnit in* tr'îhsii ideii. sau se perde şi piere pe drumul petros al grijilor vieţii. se'sui în barcă şi de pe înălţimea câr» mei ei. Terminând această pildă. alta treizeci". si le*au mâncat. „Altele au căzut în spini (care precum atuncea. Lues. dumnezeescul Pro* poveduitor al cuvântului lui Dumnezeu. pe care a le pricepe nu li e încă dat. penţrucă mulţi din ascultători. Alţii dintre ascultători sunt asemenea celor sămănate pe locuri pietroase. Prima din aceste învăţături alegorice a fost pilda despre Samă» nătorul. Prin sămănătorul săminţei se înţelege însuşi. după Dânsul a urmat o mare mulţime de popor. o lămurire amănunţită a acestei pilde. şi să nu audă cu urechile şi să nu priceapă cu inima" (Is.»s'a învârtoşat inima poporului acesttiia. căci. ani. Hristos se îndreptă spre malul lacului. că numai prin aseme* mea formă de învăţătură se poate învăţa cu spor poporul. 9. H{n seminţele sâmânate de dânsul. ca într'o dispoziţie mai favorabilă a lor să poată ele servi pentru dânşii ca mijloc de pătrundere în înţelegerea lor lăuntrică. că pilda a produs asupra lor o' puternică impresiune. după cuvintele prorocului lsaia. VIII. Marc. alta şasezeci. să audă îu Adaosul nu a fost de prisos. ca să nu vadă cu ochii. şiei a închis.me în pilde. care cereau satisfacere. dară grija veacului acestuia şi ademenirile bogăţiilor cu trecerea timpu* lui înăbuşă în ei cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul răspunse. unde este puţin pământ şi nu ajunge. nici chiar ucenicii n'au înţeles senzul ei. Numai ucenicilor celor aleşi li e dat „să ştie tainele împărăţiei cerurilor". IV 2-25. în care cuvântul lui Dumnezeu nu afla deloc teren pentru încolţire şi din care sau este imediat furat de duhul răutăţii.După eşirea Mântuitorului din casa lui Simon Fariseul. cum se petrecuse şi mai înainte. ca viitorilor continuatori ai operei Lui. şi ascultând nu aude şi nu pricepe". ba şi însuşi sămănătorul putea fi aicea în ochii tuturora. iară prin sămmţe ascultătorii Lui. Fie ca măcar aceste figuri externe să se întipă» rească în amintirea oamenilor. Aceştia sunt oameni cu inimă nesimţitoare şi ne pri» mitoare. ca să dea putinţa unei depline înrădăcinări. şi lor. 3-23. însuşi această cerere a arătat. ne* dându-4 putinţa ca glasul Lui să se extindă. însetat de a asculta dumnezeeasca învăţătură. Aceşti oameni primesc cu vie bucurie cuvântul lui Dumnezeu. care se expun în această pildă. unde era pu= ţin pământ şi deaceea ele au ră= sărit repede. care au căzut pelângă drum şi au fost mâncate de paseri şi călcate de trecători.

aşa că vin paserile cerului şi se adăpostesc în ramurile lui. care prezentau desvoltarea frumoasei idei. mâne pot deveni grâu". care a sămănat să» mânţă bună în ţarina sa. şi şezind pescarii. Mântuitorul le propuse încă câteva pilde. câ „împărăţia ceriului e asemenea_năvodului. după ce creşte.prin puterea ere* dinţti va regenera lumea. Dar stăpânul le spuse: „Nu . care nu va conteni a întrebuinţa toate intrigile vicleşugului săli. ca să întârzie sau să îm* pedece creşterea acestei îm« paraţii. ham* bar. Asa va fi la sfârşitul veacului vor eşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul drepţilor şi»i vor arunca în ghiena focului. care a prins peşte mult de-tot felul. şi prinaceas* tă putere . ca şi pe prima a fost explicat de însuşi Mântuitorul. care. şi când el s'a umplut. Deaceea lăsaţi»le să crească împreună până la seceriş. care sunt roditori. iar grâul îl vor aduna în. dar numai dumnezeescul ]u« decător la judecata cea din urmă poate rosti sentinţa sa. pe care totuşi vrăşmaşul rui în timpul nopţii a sămănat printre grâu neghine. şi devine arbore mare. Pentru a deschide şi mai mult pentru ucenici tainele împărăţiei cerului. trebuia să răspândească ramurile sale în toată lumea şi să o pătrundă cu duhul său lăuntric. se cuprinde chiar infiinta sa.. plivind neghinele. Pentru lămurirea însă a acestui adevăr Mântuitorul a spus.' cu tot începutul său modest. Mântuitorul a spus. slugile propuseră stăpânului să plivească neghinele ce râsăriserâ. şi acolo va fi plângere şi scrâşnirea dinţilor. fără căutare la faţă despre soarta şi a unora şi a altora. Marc. e mai mare decât toate buruenele. după porunca stăpânului le vor lega snopi şi le vor arde. Sau el e asemenea dospiturei. ceice astăzi sunt neghine. aruncat în marea. După aceea Mân* tuitorul lămuri puterea creşterei seminţelor în sufletul primitor. că împaratia cerului va triumfa cu puterea adevănrului. 31-32. Poporul se aduna mereu să 164 . 30-34). In pilda cu sămănă* torul era explicare a înseşi sădirea seminţei împărăţiei lui Dumneze u şi soarta diferită a acestei seminţe în feluritele inimi. voi puteţi să smulgeţi împreună cu ele şi grâu.din cele mai mici seminţe. ca sădire a vrăşmaşului celui vechiu .neroditor. IV. iar pe cel râu l«au aruncat afară. zice fericitul Augu^tin. în scopul de a înăbuşi prin ele sămânţa cea bună (Mat. peştele bun l'au adunat în vase. l«au tras la mal. In acest caz „împăs raţia ceriului e asemenea omului.După cum sămânţa de muştar după înseşi natura sa lăun* trică creşte arbore' mare sau dospitura neapărat dospeşte tot aluatul. Pentru întărirea ei nu se cer nici un fel de revoluţii sau razbojae crude externe. Dar creşterea ei nu va scăpa de şurubariile vrăşma» şului celui dela început. In Biserica întemeiată de Dânsul alăturea cu grâul vor exista şi neghine. Nu. unii de sase zeci si alţii de treizeci. cum au putut săsşi închipue mulţi din ascultători. Observând aceasta. Insfârşibcele să* mănate pe pământ bun însamnă pe cei ce ascultă cuvântul şi*l pricep. pe care a pus*o femeea în trei măsuri de făină până ce a dospit toată. „Căci. de oare ce în timpul veacului defaţă se lase tuturor deplina putinţă să se pocăiască şi din neghine să se prefacă în grâu bun.. 24-30). înţelesul acestei pilde după cererea ucenicilor deasemenea. XIII. când secerătorii vor avea pu« tinţa fără pagubă să adune neghinele. Im* părăţia lui Dumnezeu în cazul acesta e asemenea seminţei de musţar_ (Mat. In aceste cuvântări minunate după atracţiunea lor a trecut o zi întreagă. XIII. care fiind una'. aşa că unii aduc rod însutit. aşa şi împărăţia Noului Testament.

care repede învăluesc apele şi lacul liniştit până atuncea. reflectând pe sine şi dealurile înconjurătoare şi cerul se» nin. frate sau soră. se preface într'o stihie furioasă cu valuri ce se ridică groaznic şi să lasă în desordine clocotind în* fricoşat. Iisus. aşa zicând. temându=se de furtuna. De remarcat e. Dacă cineva exprima dorinţa să se facă ucenic al legii. după cum ne comunică evanghelistul Marcu.ce se apropia (Mat. pentrucă din când în când din vaiugile nord-estice izbucnesc furtuni.gă una din două: sau să îngroape chiar pe cel mai deaproape din toate rudele sale. şi nu cuprindeau deloc nici o asprime sau cruzime. atunci el trebuia să alee. cum jucase în împărăţia pământească. se îngrijască de ai lor morţi trupeşte. nu este vrednic de impărăţia lui Dumnezeu". zise. care a devenit proverbial în curgerea vremurilor: „"Nimenea. a împărăţiei cerului. „Pe cine. că erudiţia sa şi situaţia sa socială îl vor face membrul cel mai dorit al fră* ţimii apostolice. Acela deasemenea a rugat amânarea.egoistă. In alte împrejurări. întru cât nu se pomeneşte de dânsele după sosirea la celalat mal. 23-27. dorind să urmeze nu imediat pe Hristos. cotlovină adâncă a globului pământesc. cum voiau să vadă în ele linii critici. au vizunii şi paserile ceriului cuiburi. Dar chiar şi acum lisus era. după frumoasa expresiune a fer. Luc.şi lasă morţii să*şi îngroape morţii lor" . acela trebue să lese chiar pe tată şi pe mamă. Dar şi acestui somn atât de necesar îi fu dat să se întrerupă curând de o des» teptare silită. Pelângă aceasta. ucenicii au putut să ridice vintrelele bărcii lor şi să plece la drum. căruia au fost ele adresate. 22-26). care se află în pace deplină cu Dumnezeu şi cu conştiinţa lor. urmărit de următorii săi. Marc. iar Fiul omului nu are unde să=şi plece capul" . In tot cazul Mântuitorul între devotaţii ucenici putea să se odihnească liniştit în barcă. înconjurată din toate părţile de dealuri. care dorea să cinstească chiar şi ţărâna tatălui mort. dar acum trebuia să arate. acela trebue să rezerve celor morţi duhovniceşte să. care sunt asa de obişnuite în această . lăsa înmormântarea altora. „Vulpile. arătau aceeaşi cerinţă. . Al doilea era întru câtva ucenic al Mântuitorului. poatecă acest următor avea în vedere să săvârşască plângerea cea de treisprezece zile a mortului1) în decursul cărei vremi era cu-putinţă pentru dânsul orce întâmplări şi ezitări. socotind să joace rol şi în împărăţia cerului. La asta a urmat un răspuns. Dar liniştea lui e amăgitoare. acela trebue să=şi abată cuge»tele sale dela apusul stâns".somnul liniştit al acelora. Lacul Galileei. 47-50). pentrucă. ci mai intâiu să se ducă să*şi ia rămas bun dela casnicii şi prietenii săi. Augustin. Primul din ei era cărturar. până se va curaţi trufaşa sa inimă şi va înţe* lege el bine taina împărăţiei lui Dumnezeu. . el exclamă îndrăzneţ: „Invăţătorule. IV. de obiceiu ne prezintă o întindere frumoasă cu o suprafaţă de oglindă curată. îi răspunse simplu.asculte pe dumnezeescul Propoveduitor. Dar el se înşălă. Prin asemenea idee înaltă se încurajau şLse întăreau acei mari ierarhi şi sihastrii ai bisericii. că zadarnic socoate el să aibă oare care avantaje pământeşti. Vânturile din pustia răsăriteană cutrierând înălţimile vaste şi goale ale Glavlonitiei şi ale Gauranului. Cuvintele lui Hristos de aceea erau cu totul înţelese aceluia. totuşi. atunci omul pentru dânsele trebue să rupă legăturile cu toţi cei din familie. consacrându=se slujirii legii. Tot un asemenea răspuns a fost dat şi la al treilea doritor al uceniciei Lui. dar Mântuitorul simţi o extremă obosală şi-1 cu» prinse o dorinţă 'neînfrânată să se retragă pe malul opus al Pe« reei. întrând în nu* mărul următorilor lui Hristos. Aceste din urmă. Cine vrea să urmeze lui Hristos. că dacă cer aceasta interesele împărăţiei supreme. . înţelegea 'Hristos. odihnind în adânca sa aşezare. trei din gloata de ascultători îşi exprimară dorinţa să se facă ucenicii Lui permanenţi şi următori ai Lui (Marc.răsună răspunsul hotărât ai Mântuitorului. crezând egoistic. „cu dânsul erau şi alte bărci".-Dar înainte ca barca să se depăr* teze de mal. Iisus prevăzu inima sa. cari renunţau la orce legături familiare şi pentru Hristos părăseau toate legăturile lumeşti. şi în« dată ce ei se depărtară dela ţărm. eu îţi voi urma orunde vei merge"." cu o putere neobiş* nuită se îndreaptă prin 165 . VIII. pe tată.. 36-40. ca obligaţie mai puţin însemnată 2). că şi rabinii iudei în asemenea cazuri. şi Mântuitori porunci ucenicilor săi să plutească cu barca într'acolo. VIII. El îşi plecă capul său obosit pe căpătâiul de piele dela cârmă şi adormi somnul greu al omu* lui obosit de muncă. după toată probabilitatea curând au rămas. „Urmează*Mi Mie. îl cheamă răsăritul. Cine caută izvorul vieţii veşnice. trecu şi această pedică. Pe loc pe neaşteptate se stârni una din acele fur* tuni straşnice si furioase. care şi trebuiau înlăturate. VIII. punând mâna pe plug. Hristos ar fi binecuvântat acest' devotament fiesc. şi se uită înapoi. In fine.aşa că e mai bine pentru cărturar să rămână în situaţia sa de mai înainte. adică lasă lumea şi lucrurile lumeşti propriei lor griji. mai puţin populat. sau imediat. dar dorea să se facă deplin urmator al Lui cu condiţia numai ca să se ducă mai întâiu să îngroape pe tatăl său.

O. că împărăţia ceriului sau biserica lui Hristos e asemenea unei corăbii. Şi când pe suprafaţa smerită a apei scânteia reflexul stelelor ce luceau încetişor pe ce» riul înseninat. care începuse a se umplea de apă şi să se afunde. şi lacul începu să se agite furtunos. smulgându=se din ele. Fără cea mai mică turburare. atunci nu numai ucenicii. şi marea 1 se supun ?" Şi acest eveniment miraculos a fost ca o complectare a pildelor despre împărăţia ceriului. In văzduh deodată se încrucişară vânturile. cură» tenia întregei sale firi. împroşcată de valuri spumoase. Pe Hristos. puţin credincioşilor'?" Şi după aceea. Valurile din când în când pot să înlăture corabia bisericei şi să o ameninţe cu peirea. Barca se legăna gro« zav. care cu populaţiunea sa semipăgână era situat pe înălţimea plană la oare care distanţă dela ţărm. ci şi barcagii cu şoapte timide grăiau între dânşii: „Dar cine=i Acesta. şi în mijlocul urletul stihiilor turburate. dar El dormea liniştit. sfărâmă mândria şi făcu zadarnică toată iscusinţa pescarilor riguroşi. iute învolburează lacul însuşi. se sculă pur şi simplu dela cârma inundată a bărcii lăsată la voia întâmplării şi nefâcând mai mult nici o miş» care. care dormea pe bordul descoperit la cârmă. Hristos.ucenicii începură să=L[deştepte. când se întâmplă pe neaşteptatele.vâioagele înguste din partea răsăriteană a lacului şi. Obosala lui era aşa de mare. îl împroşcau stropii. nici o clipă nu turbură liniştea adâncă lăuntrică a Fiului omului. fără nici o spaimă. care«l înconjoară dinspre răsărit se îndreaptă să corn* plecteze spaţiurile goale şi imediat se stârneşte furtună sălbatecă. Din el ucenicii şi toţi oamenii credincioşi au trebuit să înţeleagă. El privi în negura furtunei. ridicândusse cu totul şi suindu=se pe înălţimea cârmei. barca se apropia de ţărmul sud«=estic al lacului. „Doamne? Invăţătorule î Povăţuitorule ? mântueşte*ne. Uraganul. nici un fel de puteri ale iadului nu»i vor birui. învăluită de valurile" furioase ale mărei vieţii. ci şi măreţia. dar ceice se află pe dânsa nu trebue să se teamă de aceasta. Aceasta era o provincie. din care cauză pe suprafaţa lui sub în* râurirea razelor ferbinţi ale soarelui văzduhul câteodată se răreşte. că chiar nici furtuna nu putea turbura somnul Lui: şi deocamdată nimenea nu îndrăzni să»l deştepte. răsună glasul său poruncitor: „Taci)' Linişteşte-te 1" Şi vântul s'a potolit şi s'a făcut linişte mare. şi când rărirea îşi ajunge gradul cel mai înalt. că şi vântul. In asemenea împrejurări. Atunci cu ţipete de disperare şi de groază. şi cât este El cu ei. Dar iată valurile începură să inunde barca. deprinşi cil asemenea furtuni pe lacul lor natal. care. că perim!" Asemenea strigăte disperate. care se preface în vijelie. In revărsatul zorilor. straturile mai reci ale aerului. Primejdia ameninţa grozav. loviră turbure auzul Lui încă nedeşteptat cu totul. care aparţinea oraşului Gadara. să priveşti în faţă grozava primejdie. cu toată liniştea slavei Sale celei dumnezeeşli. în Pereea. către malul ţării Gadarenilor. Aceasta o înlesneşte şi aceea. astfel de furtună se stârni şi acum. fără nici o prevenire. El se considera 166 . care flutura hainele şi părul Său. linişti furtuna sufletelor celor din barcă cu cuvintele liniştite: „Ce sunteţi aşa de fricoşi. se cunoaşte bine omulr aicea se-arată nu numai bărbăţia. Cu ei este Hristps. amestecate cu urletul furtunii şi' cu mugetul valurilor. că locul este la şasezeci de picioare sub nivelul Mediteranei.

Aicea ei au văzut. cum îl chiamă. Iar după aceea în numele duhurilor necurate cu glas tare şi nestăpânit rugară pe Mântuitorul să nu=i nimi= ceaşcă înainte de timp. ca nişte ne* trebnici pentru societate. Dar se dovedi.capitala Pereei şi avea monedele sale. şi alergă de pretutindenea poporul să privească şi să vadă pe vizitatorul neobişnuit. de după care priveau clădiri. şi le spune. V. „Dracii. ce*i stăpânea. după conştiinţa sa. care mărturisea cât de puternic era spiritul păgân în populaţia acestui bogat oraş. dela dumnezeescul vizitator. Ca să înfăţişeze vădit îndrăciţilor vindecarea săvârşită asupra lor. în care abundă Palestina şi de care iudeii se foloseau pentru în* groparea morţilor1). Hristos însuşi învăţa pe ucenicii săi să nu dee cele sfinte cânilor şi să nu arunce mărgăritarele înaintea porcilor. Prin el trecea marele drumul din Tiberiada în direcţiunea Da» mascului. VIII. dracii începură să roage pe Hristos. Marc. şi de oarece într'însul. independenţă personală. Văzând sfârşitul stăpânirii lor asupra nefericiţilor. dar în accesele de nebunie el manifesta o putere supranaturală şi el totdeauna isbutea să arunce de pe sine cătuşele sau să rupă lanţurile. 26-39). la ai tăi. să le îngădue să între într'o turmă mare de porci. Lor le perise două mii întregi de porci. ce ţi«a făcut Domnul şi cum te*a miluit". înăbuşind într'însul orce. ci de aceea. şi de oarece porcii li erau lor mai scumpi şi decât omul vindecat. El făcu pe unul din cei doi vindecaţi. Deaceea El se hotărî. erau 6000 de duhuri rele (într'un legeon erau 6000 de ostaşi). erau alungaţi dintre oameni. eşind dintr'înşii. Dar s'au îngrozit mai mult nu de această măreaţă minune. izgonindu*i din cei doi oameni. întrebă pe unul din ei. să părăsască imediat ţara neospitalieră.unul din aceşti nefericiţi oameni nu se mai putea face nimic. De malul unui asemenea oraş se apropia barca lui Hristos. Mântuitorul le îngădui. dorind să izbăvească pe nefericiţii bolnavi de jugul ce apăsa asupra lor a puterei întunerecului. care într'o ţară aşa de depărtată nu observa cu stricteţă legea iui Moise. atunci ei cu o ruşinoasă unanimitate rugară pe Hristos să se depărteze dela dânşii. şi de cât tot ce puteau ei aştepta. Uimiţi de acest eveniment ne* obişnuit. si acesta era liniştit. ca El. Se înţelege. care acolo departe de popor dorea să se odihnească cu spiritul de marele ostenele şi agitaţiuni. păstorii „au fugit' şi au povestit în oraş şi prin sate". Şi la vederea acestora „ei s'au îngrozit". dar ca să nu o lipsască cu totul de harul bunei vestiri despre sosirea împărăţiei lui Dumnezeu. ceeace4 făcea punct important comercial şi industrial al-Transiordaniei. să*i rupă şi pe dânşii".periculos pentru sine şi pentru alţii. puteau să=şi găsască azil numai prin peşterele de pe dealurile stâncoase. întorcându*se. care ziua şi noaptea răsunau de glasul său sălbatic. deşi şi într'însul puterea drăcească' triumfă asupra sufletului omenesc. „Legheon". căzură înaintea Lui şi I se închinară. In acel timp el se afla în culmea înflorirei sale şi se înălţa mândru deasupra localităţei înconjurătoare. sau îi . răspunse pentru el puterea drăcească. Do^nnul cel milostiv. ce păştea acolo pe coasta muntelui şi cu care gadarenii aprovizionau un legeon roman.frumoase de piatră. Celălalt îndrăcit pare că era mai puţin stăpânit de boală. luând faţă de dânşii măsuri pecât de nereale. care se afla nu departe. 1-20. VIII. şi ei. pe atât şi de crude. Mâna milostivă a cuiva aruncase o haină pe trupul lui gol şi murdar. cu totul în locurile pustii şi sălbatece ale cotlovinelor de munte. apoi deaceea a şi răspuns el cu acest cuvânt latin. şi s'a aruncat turma de pe coastă în lac şi s'a înecat". ca un copil. iar prin apropierea măreţelor şi frumoaselor băi publice se înălţa un al treilea teatru. când el rătăcea prin ele . Se încercau să4 lege. 28-34-.domoleau. Pe uliţile lui se întindea alei întregi" de coloane de marmoră. propoveduitor al acestei împărăţii în a» ceasta ţară. Luc. „ca a* ceştia să nu le calce în picioare şi. Din părţile de răsărit şi de nord ale lui se afla câte un amfiteatru de bazalt negru. In vechime nu erau nici un fel de aziluri sau spitale pentru astfel de îndrăciţi. se săvârşise o uimitoare schimbare. care arunca asupra tuturor groaza. că chiar cu cel mai grozav şi neîmblânzit îndrăcit. că mediul zoios şi sălbatec a unor asemenea adăposturi cu nelipsitele din ele temeri şi năluciri nu puteau să liniştească pe nenorociţi şi mai" ales cu. In asemenea împrejurări nenorociţii. Şi astfel gadareanul îndrăcit a devenit primul 167 . Miraculosul vizitator îl vindecase. stăpâniţi de puterea satanică (Mat. Ei înaintară îndrăsneţ întru întimpinarea lui lisus Hristos. Prezenţa oştirilor romane îl făcuse să cunoască această numire a mulţimei. au întrat în porci. sau poate chiar şi pentru alimentarea populaţiunei. Acum el era părăsit. când din stâncoasele morminte şi peştere alergară către Dânsul întru întâmpinare doi nenorociţi. Abea eşise El cu ucenicii la ţărm. că acolo Mântuitorul n'a putut găsi liniştea do-rită. al ţării lor. zise Mântuitorul. şi el şedea la picioarele Mântuitorului său. care era bine cunoscut fiecărui iudeu. „Mergi acasă. şi simţind într'însul pe Mântuitorul şi Izbăvitorul lor de puterea întunerecului. fiind cu totul sănătos la minte. înebunindu*se şi lovin* du-se de stânci. că la săvârşirea ei lor li se pricinuise o mare pagubă.

şi propove» duirea lui s'a adeverit prin acea uimitoare minune. 168 .binevestitor al împărăţiei lui Dumnezeu în toată ţara cunoscută sub numele de Decapolia. care fusese săvârşită personal asupra lui.

VINDECAREA FEMEEI. 40-56). şi ea va trăi. . Marc. Şi iată cu o putere disperată şi cu stăruinţă ea s'a strecurat prin gloata deasă. de care fusese construită sinagoga. V. Luc.TRIMITEREA CELOR DOISPREZECE APOSTOLI LA PROPOVEDUIRE. se grăbi să dispară neobservată în 169 . era o persoană. aşa ca să se poată atinge de Dânsul. că ea dobândise ceace dorise şi s'a vindecat. Cu delicateţa. care nedeslipit urmau după Dânsul). Ea potrivit ruşinărei sale femeeşti se temea să=şi arate boala de care suferea. precum şi vameşi şi păcătoşi. Dacă e aşa. Aceasta era o femee. GELUI. ci şi de marea gloată de popor. boală grea ce o sfărmase în chinuri grele şi care în popor se socotea urmare directă a obiceiurilor păcătoase. Mântuitorul iarăşi începu. dar trebue numai ca El să vină şi să«şi pună mâna Sa pe dânsa. 18-26. dar în tot cazul ea se hotărî ca asa zicând tainic să capete vindecarea dorită. Se prea poate. Dar în gloată (unde fără îndoială se aflau şi unii farisei şi ucenici de ai lui Ioan.să înveţe şi să săvârşască lucruri de milă prin oraşele si satele Galileii si iarăşi împrejurul Lui se adună mulţime de popor. şi după aceea în adevăr se atinse tainic de haina Lui. care*L înconjura. căutând uşurare în ajutorul a mulţi şi iscusiţi doctori. Aruncându«se la picioarele Lui. voia să încerce ceeace se putea căpăta fără nici o cheltuială dela Dofto* rul dumnezeesc. După întoarcerea din Pereea. către „care se adresa acum. cu care El vorbise. care se bucura la iudei de mare respect. ŞI ÎNVIEREA-FIO LUI IAIR.CAPITOLUL XXV. că fetiţa lui iubită. Dar iată că veni la dânsul cuprins de mare turburare un şef de sinagogă. el îi zise. care niciodată nu ră* mânea surdă la strigătul celor întristaţi. IX. Iisus Hristos se sculă îndată şi se duse cu dânsul. urmat nu numai de ucenicii săi. pe care nu o preocupa curiozitatea să vadă ce are să facă El pentru şeful sinagogii (Mat. adecă şeful principal al parohiei. VIII. şi acum ea. ca un ultim mijloc disperat. Pe când mergea El. care de doisprezece ani suferea de curgerea de sânge. zdrobit de întristare. într'o clipă simţind. In zadar cheltuise ea averea sa. apoi el ştia din ex« perienţă puternicia Aceluia. ca acest şef de sinagogă era din numărul membrilor de« putaţiei. martora acestei scene. poporul cu nerăbdare se îngrămădea împrejurul Lui. 114S. Dar toate acestea îi pricinuise mai mult chin şi durere. unica sa fiică acum moare. care se adresase cu puţin „timp mai înainte către lisus cu rugămintea din partea sutaşului prozelit. ba poate a şi murit. CE SUFEREA DE CURGEREA SÂN.

nu mai osteni pe învăţătorul ?" Vestirea nu era adresată către lisus. ere*dinţa ta te*a mântuit 5 mergi în pace şi fii sănătoasă de boala ta?" Întâmplarea aceasta a pricinuit oare care întârziere. compătimitor dorind a izbăvi pe ne* fericitul părinte de un chin nefolositor. După aceea. nedând nicio atenţiune orbilor şi la "strigarea lor. rosti două cu» vinte-: „Talita cumi" ce însemnau: „Fetiţă. ap. al duhului răutăţii „şi începu să vorbească. cine anume s'a atins. bătându»se în pepf. se în» dreaptă spre acea casă din Capernaum. Iisuse. Tot în vremea asta s'a săvârşit de Hristos încă o mi* nune. şi zicea: nici odată nu s'au arătat asemenea lucruri în Israil". Doam* neî" Atuncea El se atinse de ochii lor şi le zise: „Fie vouă după credinţa voastră!" Şi s'au deschis ochii lor. După miraculoasa rânduială a lui Hristos se izbăvi de jugul ce»l apăsa. ajunseră numai la concluzia răutăcioasă şi absurdă. Departe de orce indignare. ţie îţi zic: scoală?" Şi sufletul s'a întors într'însa. cari continuau cu obrăznicie să urmărească pas cu pas pe Prorocul din Galileea şi ei neştiind cum să explice toate acestea. aruncându=se la picioarele Lui. unde domnea grozava muţenie a morţii. ca şi în alte multe cazuri. tremurând de frică. nedându=le nici o atenţiune. IX. şi şă le păstreze ca pe o comoară tainică în adâncurile inimii lor. ca să. spuse Lui tot adevărul. Te porunci să nu vorbească despre cele întâmplate. întră încetişor în cameră. Mântuitorul. Absurditatea acestei păreri. care. şi numai când orbii urmară necontenit după El în casă. care sub apă» sarea puterei intunerecului se lipsise de graiu şi era mut. El luând cu sine pe părinţii fetei şi trei din cei mai aleşi apostoli. continuă liniştit slujirea Sa „şi umblă prin toate 170 . ea acum uită toată sfiala sa. El se adresă către dânşii cu întrebarea ispititoare : „Credeţi voi oare. iar nu întinăciunea ei îl întinase pe Dânsul. şi anume vindecarea a doi orbi şi a unui îndrăcit (Mat.grosolane. pentrucă legea glăsuia lămurit. şi ea. şi anume izgonirea unui drac dintr'un om. Dar aceasta rămase neobservată numai de ceilalţi. că „El izgoneşte dracii cu pu« terea domnului dracilor". că în asemenea înghesuială e greu de spus. îi spuse cuvintele vred» nice de amintire: „Nu te teme. Simţind. dar nu şi de Hristos. care se opri întru început la uşă. a dorit să se ascundă de Dânsul.şi de aceea Mântuitorul. jignind muţenia adevăratei întristări şi măreţia morţii. ci în adâncul inimii lor să păstreze recunoştinţă către Domnul. Când s'a statornicit li» niştea. era prea evidentă. Fiul lui Da vid?" lisus voi să cerce credinţa lor şi. după Dân* sul urmau doi orbi cu strigătele. ca să»i dea să mănânce. că din El eşise o putere vindecătoare. şi de oare ce el nu exprima. care căuta mila Mântuitorului. dar când declaraţiunea Lui „că fetiţa n'a. El cu indignare goni bocitoarele năimite. eşi din mulţime şi. exprimată pelângă acesta cu nehotărîre şi în şoaptă. Şi iată privirile Lui se opriră tocmai pe ea. Dar aicea izbuti să ajungă la dânsul un trimis cu scurta vestire: „fiica ta a murit. Aceste planşete prefăcute turburară duhul lui Hristos. Orcât de mari si de uimitoare au fost evenimentele din aceste zile. Şi poporul se mira.nici o plângere. în care locuia de obiceiu.. fetiţa s'a sculat îndată şi începu să umble. ci numai-crede?" Când ei ajun* seră la casa lui Iair.mulţime. Asemenea minuni uimiră tare mult şi pe farisei. In realitate însă vestea despre această întâmplare ne* obişnuită „s'a răspândit în tot pământul acela" (Mat. că pot Eu să fac aceasta?" Atunci ei au răspuns: „Aşa. 26). până atuncea ne mai auzite» „milueşte»ne. Iacov şi Ioan 5 aci El porunci să înceteze planşetele zadarnice. El întră în casă numai cu trei din cei mai apropieţi apostoli ai Săi: Petru. fu întâmpinată cu glume . dar el o auzi şi. ca ei să nu spună nimic despre cele petrecute. Dar el nu era singurul suferind. atunci văzură acolo zgomotul bocitoarelor năimite si a unor cântători din instrumente. El câ de obiceiu le po* runci. Când Hristos eşi din casa lui Iair. trebue mai curând s㻺i aducă aminte de ele cu recunoştinţă ev* lavioasă. dar bucuria lor se cerea afară şi ei nu împliniră această poruncă. că atingerea de una cu curgere de sânge făcea pe om necurat până sara. 27-34). dar Hristos liniştit le zise. folo* sindu*se de marea binefacere a dumnezeescului Doftor. El se opri şi'întrebă: „Cine s'a atins de haina Mea?" Ne price* pând ce este. luând mâna rece a moartei.merite combatere. De o grozavă uimire fură cuprinşi părinţi. Mântuitorul îi zise : „Fiică (şi în acest cuvânt mângâitor răsună deja ertarea pentru dânsa). iar pen* tru Iair era scumpă orce clipă. Pltru răspunse. Dorind să şteargă vina sa. Dar aicea atingerea de Dânsul o curăţise pe dânsa. ci doarme".murit. apoi evident întristarea nu4 făcea egoist. ca să oprească gloata de a intra după Dânsul. Ea evident se temea de mânia Lui. IX. dar Mântuitorul prin această întrebare dorea să găsască răspuns din partea aceleia. pentrucă ceice au primit din mâ*nile lui Dumnezeu îndurările nemuritoare. dar ele au mai fost însemnate încă prin un fapt uimitor al atotputerniciei. care cântau si boceau sgomotos.

şi satisfacerea. şi care se atingeau de aţele lungi.ora* şele şi satele. 35). Preasfânta Fecioară Măria. O asemenea simplitate servi de cauză a tot felul de învinuiri contra lui Hristos. Nu=i de mirare deci. ca ultimul semn a acelor dumbrăvi bogate şi grădini. care alcătuesc satul Mahomedan El*Madjdel. Din aceste mame cele mai timpurii al bisericei noui năs* cute a lui Hristos. Ocupat în totul cu dumnezeeasca sa propoveduire. nici chiar vrăşmaşii lui Hristos. Sunt destule temeiuri a crede. în un* gherul nord«estic a şesului Genizaret. începând dela Capernaum. care e cunoscută numai după nume. El şi*o petrecea în permanente umblări prin împrejurimi. după cum în timpurile următoare din pricina că creştinii nu aveau temple de jertfe. negreşit. s'au păstrat de evanghelişti ca o recunoscătoare muîţămită şi amintire despre grija lor iubitoare. Cine anume era Măria. IX. f~3).. prin toate oraşele şi satele Galileei. înal* tul Său respect către sexul slab. nu găseau în asta niciun temeiu ca să le reproşeze pentru această slujire. Entu* ziasmul religios. proclamarea de către Dânsul a egalităţii femeei şi a bărbatului înaintea lui Dumnezeu şi ce* rinţa impusă lor deopotrivă cu bărbaţii ca cu deplină râvnă să lucreze la răspândirea împărăţiei celei nouă. Măria. Acest cerc de următori şi următoare permanente a lui Hristos în timpul umblărilor Lui se distingea cu deosebire prin aceea. cinci sunt cunoscute după nume. ce puternic se manifesta printre femeile iudaice. prefăcându=i cu deosebire în ceva mare şi vizi* bil (Mat. numele bărbaţilor ce bau slujit Lui. care al« cătuia pentru mulţi întreaga esenţă a religiei. Dar asemenea devotament a femeilor evlavioase în genere către învăţătorii lor duhovniceşti era un fenomen aşa de obişnuit în popor. sau din recunoştinţă pentru vindecarea lor de boale. 5). ca numele acelei femei perite. Ea era din satul Magdala (turnul). ei. Nenumăratele regule. Dintre. pe care ceilalţi iudei le legau la mâna stângă şi la frunte'în timpul rugăciunii3). pe care cândva o mântuise Hristos2). şi însuşi dumnezeeasca mamă a lui Hristos. în mijlo* cui cărora Magdala parfuma împrejurimile pe vremea lui Hristos. fi mere» dinţaţi. ca centru. învăţând prin sinagogile lor. lor o şi luaseră asupra*şi aceste pioase femei. cât şi prin înseşi obiceiurile lor de învăţătorii acelui timp şi a urmaşilor lor 2). VIII. ministrul palatului regelui Antipa din Tiberiada 5 Susana. pe care cărturarii şi fariseii le scotea la iveală. — nu se stie. mama lui Iacov cel mic-şi a lui Iosia şi femeea lui Cleopa 5 Salomia. ce se refereau la asta. Toate acestea au servit de îndemn suficient pentru femeile evlavioase de a urma lui Hristos. In timpul de faţă în locul satului Magdala se află câteva bujdeuce sărace. păgânii se credeau în drept să acuze pe creştini de ateism 1). Ca şi toţi ceilalţi iudei. cu toate că ele n'au păstrat. cu un singur spin aproape de el. că şi către Hristos ele se raportau cu acelaşi devotament.. afară de cei doisprezece apostoli. XXIII. că Hristos şi următorii Lui se deosebeau atât prin haină şi prin felul de traiu. Hristos nu avea putinţă a se îngriji de nevoile sale materiale. purtau un simplu-hiton şi o mantie pe deasura. care se afla la vreo cinci chilometri spre nord de Tiberiada. si în fine. Curăţenia sufletului Lui. In timpul acestor umblări ale Lui. primite un deosebit interes stă în legătură cu numele Măriei Magdalenei. pe care Hristos a vindecat*o de diferite boale şi pe care unii o identi» fică cu o păcătoasă pocăită.propoveduind Evans ghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa oa» menilor" (Mat. aşa că şi fariseii între ele anume îşi găseau adepţi înflăcăraţi1). Dar noi putem. că Hristos sau aleşii Săi apostoli să fi consfinţit întrebuinţarea superstiţioasă a filacteriilor. ne» contenit îl însoţeau cei doisprezece apostoli aleşi de El şi^ dease» menea de un mic sobor de femei adanc religipa se„ şi—devotate Lui care sau după sentimentul înrudirii. că în veacul desvoltărei extreme a ritualismului legist. desi o istorisire'mai târzie a legat pentru totdeauna numele ei cu locul sfânt pentru dânsa. el reuşise deja să se elibereze de jugul extrem al subjugării legji şi ducea o viaţă mai mult duhovnicească. cum e firesc de presupus. mama lui Iacov si a lui Ioan si femeea lui Zevedeu. care urmau'astfel Lui Hristos în slujirea Sa. din care Hristos scosese şapte draci Ioana. de 171 . că următorii noului învăţător nu dădeau deloc importanţă acelor ciucuri sau „poale largi". Numele unora din aceste femei. care a avut marea cinste' să atragă asupra sa atenţiunea milostivă a lui Hristos în casa lui Simon Fariseul. Intre ele erau: "Măria sau_Marialn din Magdala. încât nimenea. E greu de închipuit deasemenea. care totdeauna îşi găseşte o puternică expre* siune în câmpul mai delicat. se consacraseră să slujască lui Hristos şi apostolilor Lui şi se îngrijau pentru a le procura pro» vizie şi în genere a se îngriji a îndeplini nevoile lor. femeea lui Huza. Evanghelia lui Luca ne dă putinţa să pătrundem în parte în înseşi caracterul vieţii de toate zilele a lui Hristos din acel timp (Luc. pe malul mării. aşa numitul talion.

înălţa mulţumită şi bine» cuântare pentru belşugul şi darurile lui Dumnezeu. ase* mene chip de traiu şi pentru dânsul era numai o excepţie. fără în* doială. culcare El privea la ceata „copiilor" Săi. XIX. 21). 67. Când Hristos a plătit pentru Sine darea templului. sau după ducerea Lui a petrece cu Dânsul necontenit. avea acces liber în încăperea Lui (Mat. iar femeile ce*i însoţeau stăpâneau proprietatea lor (Luc. ucenicii aceste convorbiri s'au imprimat pentru totdeauna în memorie. cât şi în traiu (Mat. XI. Ioan. El n'a plătit=o şi pentru ucenicii Săi. XIV. le plăcea să le repete zilnic în timpul frângerii panii. 15. „In dar primiţi. pentru că plata ei s'a prezentat lor însuşi. VIII. pentrucă El niciodată nu păzea re* gulele fariseice (Mat. adunată împrejurul Lui. consta în ospitalitate şi adăpost. 14). VII. se poate vedea din aceia duioşie. şi participarea fiecăruia din ei putea fi preţuită şi însoţită de delicate obiecţiuni. Şi chiar de însuşi mijlocul legărei lor la mână sau la frunte. Comp. XI. VIII. după obiceiul poporului Său. XXVI.Luc. laudă sau sfaturi. [că El. X. ~ toate acestea fă* ceau aceste ceasuri obiectul amintirii. 13). pânei şi peştelui (Mat. Ucenicii Săi. Unicul prinos. 40. cum îngăduiau cărturarii ucenicilor lor. alcă» tuirea. 19. pentrucă îngăduia între» buinţarea vinului. au părăsit toate. la începutul mesei. 20. Luc. potrivit cu dorinţa învăţătorului lor. IV. VII. deşi de către rabini se socotea permis de a primi recompensă dela ucenicii lor. totdeauna se prezenta timp plăcut pentru sfaturi înalte. 3. XI. ca să fi putut a se împăca cu ideea. care cu trecerea timpului se aprindea tot mai luminos. când nu se oferea vreo ospitalitate deosebită. când nu se uita sub apăsarea ocupaţiilor obositoare. — ca şi cum ei âr fi.înlocuit în inima Sa ataşamentele părinteşti ale familiei. iar nu o rânduială. ce ar samana a comunism. „Liic. VII. cele mai obişnuite necesităţi ale vieţii le ridica la cel mai înalt grad şi înobila chiar tot ce era simplu' şi obişnuit. şi chiar ungerile cu mirodenii preţioase (Mat. deveniră mai sfinte şi întărea nă* dejdea de a vedea tot mai curând întoarcerea Lui. Dar. 16. 12). In comunitatea Lui masa de sara. După aceea începea convorbirea. ci multor persoane particulare. etc. El învită şi pe alţii la masă cu sine şi cu plăcere primea şi El invitaţiile din partea altora. ~ toate acestea dovedeau o idee prea rece şi mecanică despre rugăciune. simplitatea iubitoare şi sinceritatea contactului reci* proc strâns. care tot* deauna se ofereau 172 . în dar să daţi" (Mat. IX. 8). Compară Filip. El nu primea dela popor nici un fel de daruri băneşti şi nu îngăduia ucenicilor Săi să adune milostenie. în timpul caria se istoriseau evenimentele zilei. şi credinţa. negreşit. înseşi forma lor. Afiându=se în casa lui Petru. XXIII. care consta din pâne şi vin. 3). 19. Cât de scumpe erau asemenea ceasuri de viaţă casnică liniştită pentru însuşi Hristos. ne neglijind în asemenea caz obişnuita fineţe a salutări* lor sociale prin sărutări şi spălări. XXII. în acelaşi timp lăuda pe Ioan Botezătorul. care. pentrucă El. 8. 9. 38. Unii dintr'înşii tot mai posedau bunuri particulare. pacea şi-odihna după agitaţiile zilei. XXVI. trebue să fi găsit o neobişnuită răcorire şi întărire în asemenea convorbiri. 44). 6. El. iar Hristos era expus acuzaţiilor. dar ei n'au vândut proprietatea lor ca să întroducă suma primită în haşnaua comună (Mat. El nu a neglijat nici exteriorul Său şi nu a dat importanţă seriozităţei de faţadă a fariseilor. din pricina caria el multă vreme a ezitat să le spună ultimul Său „adio". XXI. 9). după obiceiul oriental. X. Măreţia şi indulgenţa. X. 42. 10. Ca Părinte şi Cap al familiei Apostolilor. că proprietatea fiecăruia din ucenicii lui Hristos şi a celor mai deaproape următori ai săi s'ar fi acumulat într'o singură casă comună. IX. uleiu sau spălarea picioarelor Sale după sosirea la locul de odihna (Mat. Fariseii se istoveau după ospeţele lor \ prin postire lunea şi joia. pentrucă acela nu purta pe sine haine scumpe sau moi. 1 . pentrucă El cu plăcere mânca şi bea. (Mat. 57. pentrucă nu există nici cel mai mic indiciu. " Una din uimitoarele particularităţi ale învăţăturei şi vieţii lui Hristos era aceea. oferite fiecăruia. Pentru satisfacerea nevoilor zilnice serveau prinoasele libere. ba -şi aceste prinoase El nu le primea dela ucenici Săi. Pentru înseşi. mustrând prin libertatea Sa a Nou* lui Testament faţă cu statornicirile legiste externe mortăciunea sclavistă a fariseilor cu. ~ zicea El. care se propoveduiau nu numai apostolilor. şi de asemenea din acea adâncă iubire. In această viaţă strâns prietenească şi familiară. adevărat. şi El însuşi insufla ucenicilor săi o cum* pătare severă atât în ce priveşte hainele. nu era nimic aşa ceva. XIX. Luc. nădejdea şi dragostea tuturor celor ce se aflau la această masă. totuşi. X. pe care El îl primea. cum că şi Hristos sau ucenicii Lui au purtat asemenea filacterii. j XIV. Nu cerea El deasemenea mărginirea fariseică la masa. aşa că ei. XXIV. 25). 6. 27.-cernicia lor mecanică moartă. cafre anume în acest exterior serios adesa vedeau toată esenţa legii morale El nu a evitat ungerea capului Său cu. Marc. 3).cuprinsul lădiţelor de piele pentru păstrarea textelor prescrise. simţul liniştei şi mulţămirei sub supravegherea şi grija Lui.

primea câteodată prinoase. Dar de fiecare dată această absenţă continua scurtă vreme. ca ei să înveţe poporul. până la îngrijirea stăruitoare şi prietenoasă şi a smeritului respect. 27.. Lui i se putea ivi dorinţa să fie un timp retras singur în camera Sa. 11). IX. Ioan. Mat. 6. sub raport duhovnicesc. El era salutat de ucenicii Lui prin sărutare (Mat. . El putea fi chemat pentru vindecarea vre unui bolnav sau era invitat la vreo masă. trebuia să servească pentru dânşii ca întreţinere suficientă. 7-13-. turburat de cerbicia populaţiei. XXII. la părăsirea oraşului sau satului.cu bucurie. după cum Sunamiteanca cândva oferi oaspe* telui său pat. El adevărat. care ar'fi capabili să lumineze mintea lui şi să-l pregătească pentru pri» mirea împărăţiei Cerului. Obiectul predicei lor trebuia să fie apro= pierea împărăţiei cerului. în care caz ucenicii Lui luau parte la ospitali* tatea oferită sau se aşezau în alte case (Mat. nici pungă la brâile lor. de oarece călătorea sub arşiţa dogoritoare. în care trebuiau-să nădăjduiască la o primire bucuroasă. XVII. XXI. Misiunea trebuia să fie de o simplitate deplină şi să se susţină cu propriile lor mijloace. şi după aceea îi trimise câte doi în toate părţile^ ţării. X. Ei nu trebuiau să ia nimica cu dânşii. Mântuitorul le-a dat povaţă. că în acest timp El numai rar nu era întâmpinat. Pe uscat. 5-7). să adeverească învăţătura Sa şi să săvârşască fapte mi* raculoase în numele Său (Mat. varia în diferitele case dela simplitatea locuinţei prorocului. Trebue să presupunem. a» tunci ea se va întoarce la ei. dar unde cereau împrejurările. I. X. urarea va avea putere. 35. negreşit. Petrecerea Sa necontenită cu ucenicii Săi. Dacă însă îi va răspinge. 35-XI. şi ucenicii se îngrijau de ceeace trebuia la aceasta. era întreruptă de o absenţă vremelnică. şi păstori a. înainte de trimiterea lor. 1. El dădea dispoziţiunî în această privinţă. Câteodată El suferea respingerea. XVI.blândeţă. 18. a mesei. care va 173 . con* trar lăcomiei rabinilor. VI. dânşii de şi în asemenea caz făcea observaţie şi altă dată le reproşa pentru părerile nepricepute (Mat. dar atunci când El era întâmpinat neospitalier. 1-6). Unde îl salutau. 42. X. 29).Lui în prietenoasa Galilee. atunci ei trebue să scuture praful depe picioarele lor. ba nu trebue nici toiege de drum să ia. nu avea la Sine bani. ca mărturie a faptului. cum să procedeze şi să lucreze în timpul acestei călătorii de propo* veduire. X. care a fost în casa Martei şi a Măriei în Vitania. neavând învăţături cum trebue. El vădit se deosebea pe sine şi pe ucenicii Săi de săraci (Luc. rar. atunci El de obiceiu trimitea pe vre unul din ucenicii Săi înainte sau aştepta învitaţiunea după sosirea Sa. cât de mult săceriş este. 'se folosea de dărnicia lor numai pentru satisfacerea nevoilor zilnice. va fi vrednică. ce*I urmau Lui. El o arăta. iar câteodată şi departe de dânşii. XXVI. XX'. masă şi lumină. Şi deşi însuşi învăţătorul. X. El intra cu binecuvântarea: „pace casei aceştia". chiar pentru intervale scurte. Câteodată El mergea alăturea cu ucenicii Săi. dacă nu le aveau încă. când calea se îndrepta peste lac (Mat. fără nici un fel de întrebări despre curăţenia rituală a casei. Din femeile pioase. Când trebuia să plece la drum sau să se urce în barcă. „era slăbănogit şi risipit. dar. Când trebuia să arate. cum în im» prejurări obişnuite era infinit de indulgent şi de milostiv. Marc. dacă nu. Luca. XVI.. Mântui* torul se încredinţa. fie că se aflau pe uscat. 14). Ospitalitatea. nici schimburi de haine. XVIII. Cutrierând acum cea mai mare parte a Palestinei. La intrarea în oraş ei trebuia să meargă în acea casă. a scau» nelor sau vaselor (Mat. că ei au vorbit adevărul şi simbolic s'au curăţat de orce răspundere de acea osândă a judecăţii. şi să o salute cu cea mai veche şi mult preţuită dorinţă de bine: „pace casei acesteia?" Daca casa. El spuse ucenicilor. VIII. Ospitalitatea deschisă a orientului care aşa de des servea ca mijloc pentru răspândirea nouilor învăţături. nici încălţăminte de drum în locul obişnuiţilor sandali de scoarţă de palmier. 11. XXVI. sau în munţi. şi ei trebuiau să o întărească prin faptele facerei de minuni şi de binefaceri. 9. La întoarcere. 32). ba era în stare chiar să împartă miloste* nie. evident.şi adesa era recunoscător . El totdeauna călătorea pe jos . El era tot aşa de sever. şi deasemenea pentru o bucăţică de pâne. Micul cerc al următorilor Lui nu su* fereau niciodată nevoi. nici bani pentru hrană. scutura până şi praful de pe picioarele Sale. Când trebuia să se găsască loc pentru masă. cele pierdute ale casei lui Israil şi să nu o extindă la sa* marineni şi la păgâni. ca oile ce nu au păstor". 36). dar astă dată. Acum ei trebuiau să=şi mărginească activitatea lor la oile. Marc. evident. sa în tăcere. atunci El pleca în satul cel mai apropiat. Indicând această împrejurare. 24.cătărea. sau se urcau în barcă. IX. 40). ca El să pregătească din ei lucrători vrednici pentru seceriş. că poporul ales. pe care ucenicii o procurau în vreun sat din calea lor (Mat. iar lucrători sunt puţini. Din această pricină El porunci să roage pe Domnul secerişului. XIII. dar spre deosebire de farisei. unde Lui îi plăcea să se roage.pentru un pahar de apă. lăsându4 să stăpânească între.

Care ţine în mâna soartei Sale nu numai simplu o viaţă şi o moarte. In fine spre mângâerea lor le grăi. trebue pentru Dânsul să se lepede de toate. trebue să ia crucea lor şi să=i urmeze Lui. pentru aceea. şi ei trebue să fugă din faţa vrăjmaşilor prigonitori din oraş în oraş. că ei trebue să fie cum a fost El în lume. că acei. ci şi cu în* ţelepciunea şarpelui. ca prime condiţiuni a reuşitei activităţii lor misio* nare. că un pahar de apă. pentrucă El îi trimite ca pe nişte oi în mij* locul lupilor. nu va. vor fi duşi la judecată înaintea domnitorilor şi regilor. care vesteşte pacea pe pământ şi bunăvoinţă in oa* meni. ei nu trebue să se îngrijească ce şi cum să grăiască. pentrucă în ceasul acela li se va da de sus ce să grăiască. în care niciodată n'a stră* lucit lumina sau a luminat numai slab. ci a vieţii veşnice si a morţii veşnice. Să nu se sperie de misiunea" lor. că lor li e dat să sufere multe în acest timp. decât a locurilor întunecate ale lumii păgâne. Dar ei să rabde până în sfârşit. După aceea El i-a îmbărbătat prin amintirea despre aceea. şi mai ales a viitoarei lor activităţi apostolice. Impunând asupra uceni* cilor Săi datoria tăriei în credinţă. 174 . Invaţătura. şi va lepăda pe acei. Dar acei. de oare ce vor fi duşi înainte judecăţilor. care voesc să fie ade« văraţi următori ai Lui. îl primesc pe Dânsul.trebui mai aspru să cadă asupra împietriţilor urători ai luminii. care se va aprinde încă şi cu mai mare grozăvie. că a pierde viaţa pentru El însamnă mai mult decât a o afla . biciuiţi prin sinagogi. Hristos după aceea începu să*i întărească contra încercări* lor şi prigoanelor inevitabile în opera slujirii lor.rămânea fără răsplata cuvenită întru împărăţia cerului. abnegaţiunii şi a simplităţii. Dumnezeu. El i*a prevenit. a purtării blânde. Ei vor trebui să procedeze nu numai cu simplitatea porumbelului. El va recunoaşte pe acei. pe care i=a lepădat El. când va veni Fiul omului. Chiar şi cei mai deaproape şi mai scumpi ai lor se vor scula contra lor împreună cu lumea. pentrucă nu_ vor apuca să cutriere toate oraşele lui Israil. dat celui mai mic din iubiţii Lui. pe care i=a recunoscut Fiul Său. va fi transformată de patimile cele rele ale oamenilor în strigăt războinic de ură şi de furie. cu toate aceaste. ce El însuşiră suferit şi cu ce îm= potrivire a fost întâmpinat. care poartă grijă până şi de păsărele mărunte când cad pe pământ. că lumea este lepădată de Dânsul. de Care sunt număraţi şi perii capului. Dumne* zeu. dar. Ei se trimit în lumea luptei şi a vrajbei. si de Care deci trebue să se teamă mai mult de lupii pământului: — va fi cu dânşii. care»i vor primi pe dânşii.

care nu credea în nimica. Viaţa lui era deja plină de 175 . . amintirei căreia sf. dar ştiinţa istorică ne dă putinţa a o descrie în toate amănunţimile. cât şi a confraţilor săi iro* dieni. care la rândul ei a devenit jertfă vicleşugului celui mai răutăcios şi mai răzbunător. decât plă* cerile. ci şi la săvârşirea celor mai grozave crime. al aceluia. Dar te miră dacă personalitatea cea mai josnică sub raport moral ne o prezintă Irod Antipa. cel mai înalt produs. care a putut fi dat de neamul omenesc. ca înaintea întrupării Celui mai înalt ideal al ei. . înaintea căruia trebuia să se plece ome= nirea. calomnii şi clevetiri la Roma. aproape niciodată nu au trăit între dânşii în prietenie familiară.prin urmare. în care caz unii se sileau în tot chipul să păgubească pe ceilalţi. Această istorie se dă pe scurt de evanghelişti (Marc. care fu o prevestire a unei^groaznice revolte a puterilor răutăţii con* tra propoveduitorilor împărăţiei cerului. şi era negreşit nespus de bucuros. Trimiţind pe apostoli. ^Cronicile vieţii omeneşti sunt pline cu tot felul de crime şi nelegiuiri. TĂEREA CAPULUI LUI IOAN BOTEZĂTORUL. Dar anume în acest timp se săvârşi un eveniment. După părerile unora acesta era saducheu. organiza în acest scop banchete măreţe. când chiar poeţii romani pomeneau de luxoasele lui ospeţe. care a 'fost nu numai cel mai mare din pro* roci şi cel mai mare dintre cei născuţi din femei. prin înşelăto* rie. certuri şi sfezi deschise. Biserică con* sfinţeşte anual ziua de 29 August. pentru că „toată lumea zace în cel rău şi cugetele inimii omeneşti sunt răul. Aceasta anume e sfârşitul grozav a marelui înainte*mer* SllPX. moştenind dela tatăl lor. şi cu uşurătatea omului fără principii întemeia fericirea sa pe nenorocirea atât a poporului său. dar între ele se remarcă cu deosebire acea nelegiuire. dintre care fiecare parte e profund instructivă. natura lui rea. şi în acest numeros neam ai micilor irodieni şi irodiade se ţeseau necontenit intrigi. Si acest mare om. de care este capabilă o femee criminală. şi în care deci se întrupase toată măreţia şi demnitatea fiinţei ome* nesti. care şi*a ridicat sabia întru împlinirea poruncii persoanei celei mai de nimica din punct de vedere moral. 14). şi nu preţuia în viaţă nimica.CAPITOLUL ?XXVI. cutreerând oraşele si sa* tele şi săvârşind fapte bune spre binele ome* nirei suferinde. ca să răpească mai multe posesiuni. mărturisind cum uşurătatea minţei şi patima sunt capabile a duce nu numai la călcarea oricărei legi. se târa înaintea romanilor. fiecare şi cu cele mai josnice mijloace. e= roul de tristă memorie al acestei istorii. El necontenit se certa şi intriga cu fraţii săi. VI. Ioan. Mântuitorul continuă propo* veduirea sa obişnuită. a perit de moartea cea mai grozavă şi necinstită: de mâna călăului. vădită în crimele sale. la care cheltuia veniturile a provincii întregi. vicleană şi desfrânată.|LbQţez^or_^Domnului. Fiii lui Irod cel Mare. decât în bani.

Şi afară de asta legea şi Reprezentanţii ei declarau drept crimă căsătoria cu femeea fratelui. când în Maher. pentru ca acolo să obţină noui mile şi drepturi dela împăratul.mari crime şi fărădelegi. şi. s'au adunat toţi Irozii. care afară de asta şi singură având aproape 35 de ani dela naştere.apăru marele-proroc Ioan. ca expresie a lui.umoasa femee. menită. fără îndoială.tău?" Criminalul de regişor. şi printre ei era şi Irod Antipa. deşi pentru asta nu numai Irodiada trtbuea să se despartă de Fiiip. care era fenomenul cel'mai. ba chiar putea să se aştepte la războiu cu tatăl femeei ofensate. neputincioşi în sine înseşi. Chiar în neamul Irozilor această căsătorie ruşinoasă. El pro* poveduia nu departe de Tiberiada. îşi găsi satisfacţia într'o nouă legătură nelegiuită. Sub motivul păzirei siguranţei sociale. că. că Antipa rupse legăturile cu tot neamul său. şi din această cauză hotarele ţării sale se văzură în primejdie de a fi încălcate de arabul Areta. ani/ci şi Irod Antipa să se despartă de fr. încă de mai înainte aflând de Ioan. unde Ioan îşi săvârşa slujirea sa şi. şi între altele se condiţiona. regişorul grăbi sa plece la Roma. Dar patima le răsuciră la amândoi capul şi pentru ospi» talitate Irod Antipa plăti lui Filip Boetu în chipul cel mai ruşinos. uzitat la curtea lui Irod. ca cu sudoare de sânge să pro* cure darea pusă pe el. Areta imediat luă masuri să o ia acasă la sine. castel situat la hotarul de sud a proprietăţilor lui în Pereea. care fireşte ardea de dorinţa ca la primul prilej potrivit. Irod hotărî Jsă înlăture pe prorocul protivnic lui. să*şi răzbune jicnifea adusă fiicei sale. el în genere se ferea să jignească sentimentele religioase ale po« porului. totuşi acesta apăsat de un îndoit jug — al romanilor si mai ales al uneltelor lor irodiene. el era primit cu plăcere de fratele său colateral Filip Boetul. se pare. această Iezabelă a Noului Testament. şi toate împrejurările dădură afacerei un aspect destul de greţos. si încă având un caracter patriotic. atunci soarta prorocului s'a schimbat şi chiar s'a hotărât. încheind o legătură criminală. ~ chestiune. Acesta era în genere pasul cel mai riscat. şi lovind cu toiagul sau pe pavajul de mozaic. se strămută liniştită în palatul lui Irod Antipa în Tiberiada. care atingea senti= mentele religioase ale poporului. Irod Antipa strălucit. şi deaceea putu cu urgenţa marelui prototip Ilie să apară în mantia sa de păr de cămilă la strălucita curte. Pacea între altele n'a fost turburată între ei în acest timp şi Iro* diada părăsindu=şi bărbatul. priveau la ei ca la o turmă necuvântătoare. aflând de planurile criminale ale netrebnicului său bărbat. cunoscător cu luxul vieţii dela curtea romană. In acest timp regişorul. ea află de legăturile nelegiuite ale barbetului său cu Irodiada şi ho* tărî să=l . despre care el putea istorisi cele mai intime taine. îl scuti singură de toate dificultăţile. când a trebuit anume a împăca chestia ridicată de Pilat despre aşezarea scuturilor consacrate în cinstea. în fine. unde Irod petrecea lunile de miere ale căsătoriei sale ^cu Irodiada. care cele mai apro* piate se întindeau la hotarele principatului Arab. găsiseră unealta 176 . care ar putea«o ameninţa un propoveduitor aşa de straniu şi de îndrăsneţ. si când în afacere se amestecă Irodiada cea mai îndrăsneaţă. Toată această afacere' ruşinoasă avu loc chiar în acea pro* vincie. să tacă şi "doar în şoaptă se dădeau între dânşii veştile şi primejdiile întunecate. ca mare proroc al pustiului. pe care l=a făcut Antipa în cursul domniei iui. In anul 27 sau 28 d. trăia când în Tiberiada. Hr. de oare ce. Dar spre plăcerea sa lucrurile s'au desfăşurat simplu: principesa arabă. se cutremură în conştiinţa sa crimi* nală. în Ierusalim cu o ocaziune. însoţită de-căpetenii arabe. cari duse la aceea. care aduna împre» jurul său gloate de popor. rosti groaznicul cuvânt-: „nu tise cuvine să ai pe femeea fratelui . produse desbinare. ea a fost dusă în castelul său natal de la Petra. nu se credea deloc bă= trână pentru sentimentele duioase. cu dubla lui' precurvie. care jucase oare care rol chiar şi în Roma. Mulţumită unui dement. produ» se o puternică impresiune în acele ţinuturi. negreşit şi produse cea mai grea impre* siune asupr^poporului. ce stătea în legătură cu lepădarea fiicei prinţului arab vecin şi puternic. Intr'insul ierarhia preoţească şi cărturarii din Ierusalim. fiica puternicului prinţ arab Areta. ea avea deja o fată mare. Ca personalitate. Poporul fără să vrea simţea primejdia. femee extrem de ambiţioasă si de* cisă. ca după întoarcerea de acolo să se unească făţiş. lui Tiberie în Ierusalim. Adevărat. pelângă că ameninţa să atragă după sine nenorocirea războiului.părăsască. Dar dacă poporulu j se luase glasul. cărora le insufla ideile cele mai re* voluţionare. care era căsătorit cu Irodiada. nu se putu să nu ameţască capul Irodiadei.' Antipa se putea aştepta din pricina aceasta la mari dificultăţi şi neplăceri. Dar el era slab" de caracter. care avea 50 de . care ha şi dus la grozava crimă. care neavând nici un fel de legături morale cu supuşii lor. şi tatăl» ei declară această căsătorie desfăcută. De şi nelegiuirea. care ajunsese la o mişcare pe* riculoasă.

şi în cel mai înalt punct al lui. şi alcătuia ultimul refugiu în caz de in* cursiune. care se disting prin o apă rece ca ghiaţa. Acolo într'un loc izbucnesc izvoare ferbinţi din stânci la poalele văiugei. Acest castel. adecă greci sau romani.. Din fereastra palatului său. şi sub influenţa lor. Hr. Palatul întărit la celălalt capăt al muntelui. după părerea lor. care se distingea prin şiruri întregi de coloane sau prin blocuri enorme de piatră. cu pătrunderea sa proprie de a preţui avantajele acestei situaţiuni puternice. dar în urmă ea a fost dărâmată de Gabinie pela anul 56 a Hr. asupra Ierusalimului. Irod Antipa avea o vedere măreaţă asupra Mărei Moarte. Ridicându*se din această vale. încă şi astăzi deasupra unei adânci prăpăstii se văd ruinile castelului Maher. se întinde lungul şir de munţi Atarot. a respectabilului Hebron cu vechile sale amintiri patriarhale. şi numai ici«colea prin văgăuni se întâlneau palmieri. pe albia căreia trecea vechiul drum. ca să se ia măsurile necesare pentru prevenirea agitaţiunilor. lucru păşi spre sfârşitul trist. că el sub formă de coroană era aşezat pe o stâncă înaltă). care în colosale blocuri se întinde vreo 15 chilometri spre sud*vest. unde din cauza unei vechi tradiţii. renumită prin izvoarele sale calde. Pretutindenea împrejur domnea pustiul sălbatec. din care o potecă ducea la castel. prin băi minunate şi prin tot felul de lucruri romane de lux. având mai bine de un chilometru în lungime dela răsărit spre apus. asu* pra vadurilor Iordanului şi a stâncei Enghedi spre apus. aproape pe aceeaşi linie cu Betleemul. el a construit oraşul. care unea Maherul cu Caliroia si cu marele drum din Petra la Damasc. prin săli de marmoră de diferite culori. prorocul liber al pustiului. anume una din cele mai întunecate încăperi subterane. cum se poate vedea şi astăzi. o floare roşă 177 . unde muribundul Irod îşi căutase uşurare de grelele sufe* rinţe şi aproape şi=a terminat viaţa. măslini şi viţe de vie. în timpul petrecerei acolo a lui Irod Antipa cu curtezanii săi. Castelul însuşi se afla la un capăt a colinei înguste. însuşi natura aicea ridicase o fortăreaţă de nepătruns. apucându=l după toată probabilitatea noaptea. Trimiţând un detaşament de soldaţi şi de poliţişti la malul Iorda* nului unde încă propoveduia Ioan Inainte*mergătorul. erau scobite în stâncă întreagă. asupra întregului curs al Iordanului. Castelul era situat într'o văgăună adâncă. La o distanţă mică spre sud se întinde valea. era situat pe la-turea răsăriteană a Mărei Moarte. care. afară-de care dealurile înconjurătoare în acele timpuri era scormonite de miner dirijare se extrăgea pucioasă şi aluminium. după cum colonia macedoneană Pella era întă* ritura de nord a ei. care se ridicau peste înălţimele sălbatece a Fazgei. Aicea era întăritura de sud a Pereei. care aşa de liber le reproşa şi avea o influenţă aşa de mare asupra poporului. el porun» cise că aresteze pe marele propoveduitor şi ei îndepliniră întoc* mai această poruncă. La câţiva chilometri spre nord. ne uitând să=l înzestreze şi cu enorme cisterne. Fortăreaţa fusese construită aicea încă de Alexandru Ianeu pela anul 106~79 a. în timpul războiului lui contra lui Aristobul. iudeii au căutat mormântul lui Moise. iar alăturea cu ele curg alte izvoare. înconjurând un spaţiu considerabil cu ziduri şi turnuri. şi superstiţia populară adăoga. că între alte minuni acolo creştea o singură plantă deosebită. când împrejurul lui nu era popor. de oare ce împreună cu fa« natica populaţie iudaică intr'însul erau mulţi păgâni. alcătuite din blocuri enorme de pietre patru unghiulare/Tot acolo se văd şi ruinele templului soarelui. care totdeauna se temea de orce mişcări populare după şoapta lor vicleană ceru. a hotărât să restaureze castelul în calitate de întărire avansată contra arabilor. ridică un mare zid cu turnuri de 200 picioare înălţime pe la colţuri. iar în temniţa ce se afla în celălalt capăt al colinei într'un subsol umed şi rece se chinuia marele proroc Ioan. şi deasemenea şi sub numirea de „Turnul Negru". într'o adâncă vale prăpăstioasă era situată Caliroia. Dar aceasta nu era destul pentru planurile sale mari. cu un cuvânt cu tot ce era necesar pentru o reuşită apă» rare la caz de asediu. îndreptându=se din înălţimele Pereei spre malul răsăritean al Mărei "Moarte. Totuşi când Irod a devenit rege.potrivită pentru ni* micirea învăţătorului ilegal. l*au adus în castelul Maher (astăzj Mhaur). unde el brusc se prăbuşeşte în direcţia Zerca-Main. Poate şi'Pilat. se stingea în singurătatea ucigă* toare. cărora li se oferea libertatea deplină să săvârşască cultul lor idolatru. gemea de entuziasm şi de tot felul de veselii a vieţii lor luxoase. Pârâul Zer* ca-Main curge repede pe văgăună. La celălalt capăt al colinei el. care despărţea munţii Avarim de culmea muntoasă Fazga. roman. şi legând pe prorocul fără apărare. în scopul de a întări chiar culmea muntelui. Acest castel era locul de închisoare a lui Ioan. la vreo zece chilometri de dânsa. împreună cu temerile personale înseşi ale lui Irod. iar spre nord înaintea lui se deschidea vederea asupra munţilor Galaadu» dului. şi pe spaţiul întărit astfel construi un măreţ palat. cunoscut sub numele de „Diadema" (din cauză. din localitatea sălbatecă. barăci şi magazine pentru provizii. chiar în vârful muntelui. captivul însă.

Dar împrejurul lui Ioan erau numai soldaţi grosolani. care.000?" In acelaşi timp şi conştiinţa. dar Ioan totdeauna rămânea aşa de neînduplecat proroc. „Irod se temea de Ioan. Dar Ioan. aceste cuvinte sunt semnificative în cel mai înalt grad şi. în care nefericitul regişcan suferi o înfrângere aşa de ruşinoasă. ca să*i facă obiectul batjocorei. unde se chinuia prorocul său. încât trebui sase adreseze împăratu« lui pentru ajutor. Una din cele mai obişnuită jignire pentru arestaţi era aceea. Din când în când lui i se îngăduia chiar să aibă contact cu unii din adepţii săi. 21). care se aflau pela curţile regale. care pentru o vreme servi pentru dânsul ca apărare de moartea ce=l ameninţa. jigniri şi în genere purtarea crudă. libertate. făcea multe. ca să*l expună la tot felul de glume şi jigniri în zilele de sărbătoare. înconjurat de gloata de linguşitori şi curte* zani. nevăzând îndreptarea din partea ginerelui său. se realiză întocmai asupra lui. ştiind că el este bărbat cucernic şi sfânt. când a zis: „Ce rege. după cum li era dat acelora. de nu s'ar vedea putinţa-de a4 înlătura cumva. nu sade şi nu se^sfătueşte mai întâiu. VI. deşi a o procura se putea numai cu preţul vieţii Anume în această localitate sălbatecă se si chinuia Ioan. 12). şi*şi menţinu tronul sătî numai cu susţinerea armatelor romane. poseda măreţia regală a adevărului. indispoziţia naturală către silnicie şi amânarea înceată a judecăţilor orientale au fost cauza acelui lucru. tatăl femeei lepădate de dânsul. şi suflarea lui Dumnezeu tot mai mişca inima lui. indica acele torturi. că pe ei. „se îmbrăcau luxos şi trăiau slăvit" (Luca VII. rostit de lege asupra unei asemenea crime (Lev.000 să se împotrivească celui ce' vine asupra sa cu 20. că şi cu el au procedat. Simţind toată măreţia şi justeţa neînduplecată a arestatului. nu cunoşteau mila. Ba Irod din când în când chiar îşi întorcea cugetul către Dumnezeu şi către ceruri? Conştiinţa neliniştită. decât se avusese asta în vedere. supunân* du. de marea operă a renaşterei ' naţionale. La aceasta el nu reuşi. anume puterea de a izgonii demonft şi a vindeca boalele. deja nu4 mai da linişte. Dar fericirea criminală nu e durabilă şi căsătoria nelegiuită curând începu să*şi aducă roadele'sale amară.rege. începu să4 ameninţe cu războiu pentru jignirea fiicei. — se chinuia în mijlocul unei populaţiuni străine de dânsul. 25). odată deşteptată prin reproşul pro* rocului. când se aşeza la masa de ospeţe. deşi fără apărare.ca focul. (Marcu. Criminala pereche putea să se folosească de fericirea lor murdară. şi curtezanii lui Irod. după cum vorbeşte despre ei Hristos. că Ioan rămăsese în viaţă mai departe. otrăvind ceilalţi ani ai tetrarhului. din când în când îi scotea din temniţă.-se lui şi cu piăcere îl asculta". superstiţia. cum au voit (Mat. al cărei suflet era el. XX. 20). şi neplăcerea în adevăr se prefăcu în fine în războiu. mergând la război contra altui .. pentrucă temniţile învechime şi în deosebi la ră* sărit. Acolo nu mai puţin poporul cu credinţă neînfrântă de peste porţile de fer ale temniţei îşi.Pe dânsul nu odată îl scoase din-temniţă şi»l aducea la Irod Antipa. Poate că Hristos a indicat anume acest timp tulbure. la care era supus Ioan. care din iubire pentru dânsul neglijau siguranţa personală şi»l vizitau în temniţă. XVII.îndrepta privirile sale în» tr'acolo. Blestemul stârpiciunii. Astfel după uşile temniţei celei întunecate muţr şi: glasul mustrător al prorocului. şi [ glasul mustrător al lui de după uşa castelului Maher răsuna pare că mai puternic şi mai tare/Irod 178 . şi Antipa trebui cu mari sforţări să facă pregătire de războiu în caz. In acelaş timp şi Areta. după toată probabilitatea. Hristos spune. că chiar tiranul pentru un -moment rămânea fascinat de măreţia arestatului său celui fără ajutor. despărţit de toată lumea. de Israil. după cum cândva filistenii scoteau din tem* niţă pe orbul Samson. dacă e puternic cu 10. şi«l apăra. aleşi din triburile vecine. Temniţa pentru Ioan nu era numai locul unei simple lipsiri de. In oraş trăiau până la zece mii de oameni 2).

că e mai bine să înlăture cu totul pe îndrăzneail turburător al fericirii lor. măcar că ea varia. Ocaziunea se prezenta curând. unde cultul pântecelui şi iubirea de plăceri nu=şi mai găseau'margine. Numai bine acum sosise timpul pentru asemenea prăznuire. şi dreptatea marelui proroc. şi invitaţia pentru marele ospăţ dat cu asemenea prilej a fost trimisă tuturor comandanţilor militari. cu atât mai mult. In pri= mele'timpuri ale imperului. Zvonurile despre asemenea ospeţe ajunsese chiar pânăla Roma şi satiricul roman Persei în una din satirile sale face observaţie de un asemenea praznic cu ocaziunea „zilei lui Irod". şi evident în genere a fost unul din acele ospeţe. Cu acest prilej veselia şi voia bună ajunse la cel mai înalt gradr-Inseşi Irodiada. aşa că încă Irod cel Mare aranja în palatul său un deosebit teatru baletistic. şi din contra în ascuns cinstea pe proroc. pentrucă în răsărit obiceiul nu îngăduia femeilor să ia parte la ospăţul bărbaţilor. Alarma şi nehotărârea tiranu* lui. era calculată la aceea. senzuale şi târâ* toare. . negreşit. egoiste. chiar când în piesa ce se executa se reprezenta ambele sexe. care erau imitaţiu* nea obiceiurilor corupte ale timpului imperiului Roman. era să ducă vestea. Haina dănţuitoarei. totuşi puteau servi de apă* rare suficientă pentru viaţa lui Ioan Botezătorul numai pentru o vreme: Furioasa femee. Ospăţul luxos din acel timp nu se socotea complect. se temea de dânsul şi chiar se adresa la el pentru sfaturi. De partea lui Antipa căzu o fericire nicidecum obişnuită pentru ceilalţi vasali ai lui Tiberie. In timpul acela era în mare circulaţie dansurile pantomi* mice. astfel.dacă nu se termina cu vre un joc de acesta. cât şi ziua naşterei sale. să expună frumuseţa figurii. el nu putea să se hotărască la o crimă aşa de grea. Banchetul dat în acelaşi castel Maher. cu deosebire manile şi picioarele rămâneau libere pentru acţiune. mişcări ale corpului şi diferite situaţii sub sunetele muzicei. Simţind criminalitatea le* găturii sale. De data asta jocul de încheere îl execută fiica adoptiyă a lui Antipa. ci personi* fică oare care scenă prin gesturi. şi vinul curgea râuri. şi ele alcătuiau pasiunea Irozilor. printr'un aspăţ strălucit2).Antipa nu ştia ce să facă: să nu4 dea oare morţii şi. cu tot luxul de bogăţie şi de slavă rejgală. şi chiar să apere mult viaţa lui în acea localitate de pe graniţă. spre groaza iudeilor riguroşi. recunoaşterea de către dânsul a criminalităţei sale şi. găsi posibil să o introducă în sala banche= tului şi să o prezinte oaspeţilor. care însetase după sângele-lui. femeile niciodată nu apăreau cu ase= 179 . îndepărtarea căreia o cerea Ioan. conducătorilor triburilor vecine şi înaltei societăţi. Irodiada susţinea viclean lupta lăuntrică din peptul bărbatului său dintre conştiinţă şi frică. niciodată nu apărea mai mult de o singură dănţuitoare pentru odată. după încercările zadarnice de a*şi ajunge scopul prin ajutorul răzbu* nărei sălbatece. In timpul lui Irod Antipa pe scenă. pentrucă nimenea. Salomia. ca cu avantajul cât posibil mai mare. Feţele de obiceiu în acest timp se acopereau cu măşti. n'ar fi putut să producă ase* menea impresiune asupra fiinţei slabe. că ei şi îngenere e periculos sub raport politic. care cârmuiau oştirile în Maher. El descrie cu ce strălucire s'au iluminat ferestrele palatului şi s'au atârnat gherlande de flori. el avea obiceiul s㻺i sărbătorească so* lemn atât aniversara urcărei sale pe tron. Irod oscila şi suferea sufleteşte. dintre frică şi mândrie şi cu hotărîre îndreptă cugetele lui cătră aceea. câtă vreme într'însa n'ar fi rămas bine. în care întră toţi aristocraţii mai înalţi şi căpeteniile Galileei. care ameninţau să se deslănţuiască din cauza influenţei asupra poporului din. se pare că nu a luat parte la ospăţ. în temniţa care se chinuia el.Obiectele danţului de obiceiu erau scene din mitologie şi astfel. contrar obiceiurilor. afară de omul cu sufletul mare. potrivit cu caracter rele reprezentaţiei. purtau asupra lor un caracter curat păgân. şi prin urmare. dar toate celelalte părţi ale corpului.. sau n'ar fi putut să stâr* nească în asemenea fire. după cum se petrece astăzi în balet. că el ocupase tronul său mai bine de treizecii de ani. pe care mama sa. b obţinu în sfârşit la prima ocaziune potrivită cu ajutorul vicleşugului şi înşelătoriei. Dansurile au fost duse până la un înalt grad de perfecţiune. unde viaţa omenească în realitate nu avea nici un preţ — acea* sta era un tribut nobil măreţiei lui Ioan. izbăvindu=se de acuzatorul de nesuferit al domniei sale vrednicii.partea acestui neînfricat proroc ? ţ. Asemenea tatălui său1). Acestea nu le putea suferi cruda Irodiada şi prin insistenţele sale otrăvea viaţa nefericitul regişcan. ca răsculător al popo* rului. să pună deodată capăt tuturor temerilor de turburările politice.frica fără voe în faţa marelui proroc. Dansatoarea nu grăia. luptă cu atot*cotropitorul rău. Dar ea cu toate acestea se sili cu vicleşug să procure regelui o plăcere neaşteptată şi încântătoare priveliştea căreia de bună samă putea să pue pe oaspeţi în entu* ziasrri. în subteranele căruia se chinuia marele proroc. Că Antipa putea să ezite multă vreme între respectul silit către arestatul său şi intrigile nouei Izabela. şi anume. mesele erau pline de tot felul de bunătăţi.

ca răsplată pentru plăcerea procurată.1) în subsolul. aduse pe scenă capul semidescoperit al lui Crasu2) şi corul salută entuziast această scenă sălbatecă. regele părţilor Orod săvârşi nunta fiului său Pacor. biruiră cu totul. se adresă către dânsul cu rugămintea. pe care anume îi aduceau aicea din temniţe. pe care se spunea vina lui. ca şi saducheii neerezând pânăNatunce*a în învierea morţilor. Negreşit. în anul 53 a.ase* menea caz şi capul a lui însuşi Antipa.'Scerie nu mai puţin sălbatice s'au săvârşit şi în 'Roma. iar înaintea lui se purta tăbliţa cu inscripţia. Temându«se de glumele oaspeţilor asupra nechibzuinţei sale. aceste timpuri întunecate. că el nu găsi posibil s'o refuze într'o zi ca aceea. Chiar înseşi furia Irodiadei îşi găsi paralela în această istorie. el n'a extins=o nici decum asupra vieţii oamenilor. cu. după bătălia din Carra. —Aceasta a fost o făgăduinţă lăudă» roasă si extrem de usuratecă. ii propuse. Chiar înseşi furia Irodiadei îşi găsi paralela în această istorie. că dând făgăduinţa sa.. ca nu cumva acesta-i Ioan Botezătorul care s'a sculat din morţi. Antipa fu uimit de această cerere neaşteptată şi se întrista.dănţuiri duse pe oaspeţii pe jumătate beţi la un entuziasm de nedescris. pentrucă sângeroasa Amestrisa imediat trimise pe lăncierii lui Xerxe pentru îndeplinirea dorinţei ei. cel mai mare dintre cei născuţi din femei căzu jertfă răutăţii sângeroase a femeei pentru predica sa mus* trătoare. se adresă către dânsul cu rugămintea. cum Amestrisa. şi rugămintea ei fu aşa de stăruitoare. porunca ca să aducă capiii lui. Caligula adesa supunea pe oameni la torturi în prezenţa oaspeţilor la sărbătorile dela curte3). cum Ameslrisa.. el. şi. autorul. Herodot povesteşte. Pentru nefericitul Irod Antipa acest groaznic eveniment a devenit izvorul necontenitelor primejdii şi mustrări de conştiinţă. regele părţilor Orod săvârşi nunta fiului său Pacor. Fiind în floarea deplină a frumuseţei sale tinere şi strălucite. iar . dar ele nu se turburau a apare în calitate de dansatoare în adunări particulare a aristocra* ţilor. dar complect în duhul acelor grozave evenimente* /care se săvârşau pela curţile semibarbare ale răsăritului în. ca sa le dea putinţa să*şi arate iscusinţa lor. iscu* siţi în lucrul decapitării. care jucase rolul Agavei. Herodot povesteşte. care auzise făgăduinţa sa usuratecă. că însuşi cererea capului prorocului e ab* surdă şi jignitoare. să ceară dela dânsul or ce va dori. îl ./Scene nu mai puţin 180 . unde gemea Ioan Botezătorul. şi rugămintea ei fu aşa de stăruitoare. distra pe cei prezenţi cu dibăcia deca» pitarii arestaţilor.menea dansuri înaintea publicului. şi nefericitul rob a trebuit să ocolească mesele cu farfuria atârnată la gât şi cu manile atârnate la pept. pe care el o iubea. ca el săd vândă furiei sale geloase pe femeea lui Masista. chiar oraşe si ve* nituri de la ţinuturi. Hr. el trimise călăul. pentrucă sângeroasa Amestrisa imediat trimise pe lăncierii lui Xerxe pentru îndeplinirea dorinţei ei. şi trimişi tă= iară pe rivala sa numai decât în bucăţi1).Irod cu această sângeroasă cerere. Capul prorocului a fost adus pe taler. ca el sad vândă furiei sale geloase pe femeea lui Masista. In timpul săvârşirei tragediei „bachanaliei" lui Euri* pid. Fata cu bucurie alergă la mama sa să o întrebe ce să ceară. Nici un fel de cereri ale lui Masista n'au fost în stare să mântuiască pe femeia sa. autorul. ca cea mai la» comă mâncare a răutăcioasei femei2). In timpul săvârşirei tragediei „bachanaliei" lui Euri* pid. şi însuşi Irod entuziasmat de ea. de îndată ce Xerxe poruncise să fie pre» dată rivalei sale. de oare ce Salomia putea să ceară în. soţia lui Xerxe. pentru că el cinstea mult pe proroc. şi cruda Irodiada cu răutate şopti: „cere capul lui Ioan Botezătorul". cum aceasta a şi fost cu Salomia. La o prăznuire obştească în Roma el porunci călăului să tae manile unui robj acuzat. că a furat o farfurie de argint de pe unul din paturi. Aceasta a fost o crimă monstruoasă . şi netemându»se de judecata-lui Dumnezeu. care jucase rolul Agavei. caste» lului Maher. după bătălia din Carra. şi purtătorii de săbii. soţia lui Xerxe. haine. că el nu găsi posibil s'o refuze într'o zi ca aceea. în sărbătoarea cu prilejul zilei naşterei bărbatului său. Salomia cu sânge rece satanic se adresă lui . ci a avut în vedere cadourile obişnuite: bratilete. cate. Nici un fel de cereri ale lui Masista n'au fost în stare să mântuiască pe femeia sa. Evident. măcar şi jumătate din regatul său. cu groază socoti. . Hr. în sărbătoarea cu prilejul zilei naşterei bărbatului său.corpul lui a fost îngropat de ucenicii lui. el ar fi putut declara. aduse pe scenă capul semidescoperit al lui Crasu 2) şi corul salută entuziast această scenă sălbatecă. pe care el o iubea. Dar. uşuratecul şi jalni* cul regişcan se pierdu si ruşinea falşă în faţa oaspeţilor. In anul 53 a. şi a devenit chiar obiectul unei bătăi de joc josnice şi răutăcioase a Irodiadei3). ea prin aceste . si revoltătoare. si Irod se convinse curând de dânsa. Auzind de propoveduîrea lui lisus Hristos. şi trimişi tă= iară pe rivala sa numai decât în bucăţi1). încă mai dinainte dispuse de mama sa contra prorocului. de îndată ce Xerxe poruncise să fie pre» dată rivalei sale.

dar numai singur Antipa vedea în unul din aceste blide cu bunătăţi cum din el în toată grozăvia se înfăţişa lui capul mort al lui Ioan şi in criminalul lui suflet răsuna groaznicul glas mustrător al pro» rocului: „nu trebue să ai pe femeea fratelui tău Filip". ambiţios şi iubitor de stăpânire şi. în deosebi sub influenţa Irodiadei. după tradiţie. primind putinţa să strălu» ceaşcă prin frumuseţa sa vestejită chiar în capitala imperială. pe care se spunea vina lui. aflân» du<se în Roma. ca şi saducheii necrezând pânăNatuncea în învierea morţilor. cerea cu insistenţă. cu groază socoti. pe. pentru care chel» tuia nebuneşte banii. dorind oare curn să»l facă să încerce deplin mustrările" conştiinţei. pentrucă. pe matroanele însemnate şi pe libertinii înbogăţiţi. Asta nu mai putea suferi Irodiada şi. când pretulindenea il urmărea „capul mort" al lui Ioan} Ospeţile date de Irod erau măreţe. Se înţelege. în strălucita societate a oraşului universal. Antipa s'a întors în Tiberiada. Despre aceste ospeţe mergea vorba în toată Roma. ca să se convingă de netemeinicia temerilor. primise dela împăratul Caligula dreptul de a purta titlu de „rege" = rex. care deja îşi construise pentru sine mauzoleul în Vitsaidajui Iu* lian şi în adevăr nici n'a mai trăit mult. Caligula^adesa supunea pe oameni la torturi în prezenţa oaspeţilor la sărbătorile dela curte3). distra pe cei prezenţi cu dibăcia deca* pitarii arestaţilor. ea se întoarse iară la mama sa. Atuncea) el JîaTine plecă la Roma. Auzind de propoveduirea lui Iisus Hristos. se afunda în tăcere. pe mese erau înşirate blide cu peşti gustoşi şi vase cu vinuri minunate. apoi pentru conştiinţa criminalului tetrarh era încă şi mai grozav. dar unii nu se poate să nu^şi fi întors aten» ţiunea asupra ciudăţeniei purtări a lui Irod şi asupra sporirei rugăciunilor sale în sinagogă.sălbatice s'au săvârşit şi în Roma". şi nefericitul rob a trebuit să ocolească mesele cu farfuria atârnată la gât şi cu manile atârnate la pept. iscu* siţi în lucrul decapitării. Dar aceasta i-a reuşit lui să o obţină abea mult mai târziu. să stăruiască pentru coroana regală. pentrucă tetrarhia lui a fost imediat încadrată la provincia Siria. împodobită cu diademă regală. pe care anume îi aduceau aicea "din temniţe. el nu se putea teme. Pentru nefericitul Irod Antipa acest groaznic eveniment a devenit izvorul necontenitelor primejdii şi mustrări de conştiinţă. Cu toate acestea Antipa tot mai atrăgea asupra sa privirile zavisttbase din castelul din Tiberiada. ca să-şi răzbune groaznic pe dânsul ? De aceea el dorea să vadă pe Hristos. de oarece ea nă» dăjduia prin asta să apuce cu vremea în manile sale posesiunile vecinului şi ginerelui său. Rămânând văduvă. Intre acestea el până acum pur» tase titlul modest şi incolor de tetrarh. pe curteni şi pe filosofi.^După moartea lui Ioan Botezătorul. aşa că nu costa nici înseşi coroana „regelui iudeu". Dar planul acesta n'a reuşit. ca Antipa neapărat să obţină acest titlu şi pentru sine. şi iată în acest scop Irod dădea ospeţe strălucite. iar înaintea lui se purta tăbliţa cu inscripţia. 'Atunci el fireşte cuprins de groază. lui necontenit i se părea că vede capul lui Ioan. din ce constăteau aceste stăruinţe. La o prăznuire obştească în Roma el porunci călăului să tae manile unui rob( acuzat. săvârşită de dânsul din uşurătate şi micime de suflet asupra marelui pro» roc continua nelipsit să4 urmărească pretutindenea^ ^şi dacă. ca să ocupe situaţia de întâetate printre prinţii palestinieni şi în ge» nere să joace rol politic în ţară.. îi otrăvea zilele şi 'nopţile. şi purtătorii de săbii. când în anul 59 nepotul lui Irod Antipa. Aceasta lipsi definitiv pe Irodiada de somn. că a furat o farfurie de argint de pe unul din paturi. şi ea prin cerinţele sale. Printre ceice asistau la solemnitate toate acestea puteau fi necunoscute. şi grăbea prin rugăciuni adormitoare în sinagogă să<şi liniştească sufletul său turburat. sălile erau luxos împodobite şi iluminate.. el. senatori. Trebuia mai întâiu să înbuneze şi să atragă de partea sa persoa» nele influente ale capitalei imperiale. do» rind cu orce preţ să fie „regină încoronată". ca nu cumva acesta-i Ioan Botezătorul care s'a sculat din morţi. Se întunecară şi strălucitele lui ospeţe. care necontenit rostea mustrările sale. Dar cu totul în altă dis-poziţiune era nefericitul Antipa?)'Groaza de nelegiuirea. ca să le dea putinţa s㻺i arate iscusinţa lor. El era până la extrem in» vidios. de oare ce acum Mântuitorul a evitat întâlnirea cu el. Această căsătorie fusese aranjată de Irodiada întru câtva din calcule curat politice.sale. ca el să întrebuinţeze toate stăruinţele pentru ajungerea la această distincţiune. Irod Agrip I. dar nici acolo conştiinţa nu=i da linişte. că Ioan cel înviat se va pune în fruntea poporului nemulţamit şi va' devasta toate oraşele zidite de dânsul şi forturile. necontenit tindea. „stăpânitor a părţii a patra a moştenirii părinteşti". ceea ce negreşit măguli ambiţia Irodiadei. „nu trebue să ai pe fe« meea fratelui tău?" Salomia s'a măritat cu bătrânul Filip Iturianul. straşnic agitate în urma crimei sale. acest geniu a viclenei lui vieţi. şi zvonul despre aceasta deasemenea se putea lăţi prin oraş şi şi=a găsit 181 . Ambiţia ei care fusese stârnită şi aţâţată încă şi mai mult. în luxoasele blide.

" Ce se atinge de Salomia. şi în loc de co= roană regală rezultatul stăruinţelelor sale a fost exilul în locurile depărtate ale Galiei. apoi. Evident. In concluzie se poate observa. ucis de el fără vină. aicea noi avem acelaşi fapt adânc psihologic '). care este cunoscut referitor la Teodorih cel Mare.şi reproducerea chiar în satirile poetului roman Persei'). Mergând pe ghiaţă. după tradiţie. urmarea cărui fapt a fost o aşa de mare zguduire nervoasă. că strălucitele ospeţe ale lui Irod totuşi n'au dus la scop. După intrigile şi denunţurile tot a rudelor sale. el a fost acuzat de trădare de stat. că Teodorih s'a îmbolnăvit şi nu s'a mai sculat din patul de boală. şi strânsă între gheţare mişcătoare. căruia deasemenea odată i se păru că într'un blid cu peşte se vede un cap mort al lui Simah. unde el şi»a terminat şi viaţa împreună cu Irodiada. ea a perit de o moarte grozavă dar meritată. Cu adevărat n'a rămas nerăzbunat sângele dreptului ! 182 . îi reteză capul2). autoarea tuturor nenorocirilor sale.

se afla numai la zece chilomtri pe lac dela Capernaum. obosiţi şi apăsatele inimi ale cărora căutau linişte. că scopul. Dar . întorcându»se la învăţătorul lor. Hristos a fost mişcat de compătimire către ei. şi după scurta au» roră a dimineţii^ gloata călătoare a poporului se adunase şi în entuziasmul său neglijase până şi cerinţele cele mai necesare de viaţă. iar poporul tot rămânea aicea. nu fu deloc atins. nu prezenta „loc pustiu". de vântul nefavorabil. cu bu* curie Ii istorisiră acestea. ea la început fusese un mic sătucean.Ituriei. Numirea adăugată îi fu dată în cinstea Iuliei. dar nu cu mult înainte de aceea Filip. şi deaceea El grăbi să se retragă la loc pustiu. Vitsaida Iulia. în care clocotea viaţa. Ţărmul singuratec şi pustiu. nu spre aceea din care era Petru şi alţi ucenici şi care. Curând trebuia să sosească sara. între altele. Eşind la mal. unde cade în el Iordanul. îl învăţă. Şezând în barcă. ci către o altă Vitsaida. cât mai departe de zgomotosul Capernaum. propoveduind pretutindenea Evanghelia şi adeverind propoveduirea lor cu vindecări.pentrucă ei erau ca oile.CAPITOLUL XXVII. Atraşi de slava crescândă a marelui Proroc. frumoasa dar vicioasa fiică a lui August. izbândă şi acum ei. în» dreptându*se spre popor. plecaţi la Ierusalim. El şi ucenicii Săi se urcară pe coasta dea» lului şi acolo aşteptară până se adună poporul. CUVÂNTĂRILE ŞI MINUNILE CE AU URMAT DUPĂ ACEEA. ei se abătură din drumul direct şi se adăogiră la ceilalţi ascultători. Ziua se plecă acum spre seară. de oare ce nu era departe praznicul Pastelor.Mântuitorul era apăsat de mare întristare pentru soarta lui Ioan Botezătorul. Anume într'acolo se îndrepta barca cu Hristos şi cu apostolii. El porunci ucenicilor săi să se îndrepte spre Vitsaida. . spre care se îndepărtaseră ei. După aceea. ca pironit de glasul vindecător şi de învăţătura sfântă a lui Hristos. aflându=se aproape de Caper* naum. izgo* nirea dracilor şi prin alte fapte neobişnuite. ea nu scăpă neobservată. care nu au păstor. şi curând aflară de dânsa. care se afla în unghiul nord*estic al lacului. ca acolo în sin» gurătate să se odihnească cu sufletul şi să sfătu= iască cu ucencii Săi. iar în depărtare se vedea deja o mulţime de închinători pashali. atunci se văzu. cu care propriu ei plecaseră încoace. propoveduind despre împă» raţia cerului şi vindecă pe bolnavi. s'ar fi pomenit în 183 . Asemenea omonimei sale apusene. Pro» poveduirea lor fu urmată de o mare. când barca atinse ţărmul petros. tetrarhul . Barca împedecată. şi soarele începuse deja să se ascundă după dealurile dinspre apus. Dar orcât de liniştită fu plecare lor. se mişca încet înainte. probabil. o lărgi şi o împodobi. Apostolii. numindu=o spre deosebire. SATURAREA "MIRACULOASĂ A POPORULUI. cutrieră oraşele rânduite lor şi satele. puţin mai departe de acel loc. pe aproape de mal. Unii din popor apucară înaintea lor şi se îngrămă» dise deja la debarcader. când ea ajunse la destinaţia sa.

De aceea El porunci ucenicilor să se urce în barcă şi înaintea Lui să plece peste lac în direcţia Capernaumului sau a Vitsaidei de vest. ca ei să le împartă' poporului:. Furtuna care începuse a bântui în munţi vântul. au fost trimişi de El. căruia trebue să se supună. dar suficient. lacul. XIV. 1017 . Ucenicii începură a se nelinişti. Ioan. Ilie. de o provizie aşa de mică nu făcea nici să se vorbească. Astfel la înde» sirea întunerecului El izbuti cu blândeţă şi treptat să convingă poporul să=L părăsască. pace şi fericire negrăită. şi pentru nişte călători flămânzi chiar încântător. IX. atuncea Hristos în sco* pul nu numai de a arăta ucenicilor Săi. Pentru cumpărarea măcar a câte o bucăţică de pâne pentru aşa mulţime de popor s'ar fi cerut cel puţin două sute de dinari. pe care avea în vedere să o săvârşască. dar. binecuvânta pânile. stând în mijlocul oaspeţilor Săi. Acesta a fost un prânz modest. care ar da nou prilej de atac din partea vrăşmaşilor deja înrăiţi ai învăţătorului lor. barca. şi totuşi după toate acestea au fost umplute dousprezece coşuri din celece au rămas de dânşii nemâncete.El deasemenea împărţi' la toţi şi cei doi peştişori. 184 . Andrei pomeni cu acest prilej. toate acestea corespundeau uimitor dispoziţiei Lui actuale. steaua şi sceptrul. cum o putea El vedea la lumina lunii. este „acel proroc care trebue să vină în lume" ~ „împăciuitorul" binecuvântarea lui Iacov. le porunci să adune bucăţelele de pane. se pregătea pentru Dânsul ceva măreţ. dumnezeescul Arhiereu se ridica pe treptele petroase la acest măreţ altar de munte. îşi ridică ochii spre ceriu. această noapte furtunoasă. Şi când s'au săturat toţi. Pe de altă parte. că în realitate minunea s'a săvârşit. că chiar cei mai deaproape următori ai Lui şi ucenicii. că acesta. era aruncată de valuri. Cu totul altfel de sentimente.că aicea'au fost săturaţi cam la cinci mii de oameni. El simţea că a sosit o ruptură grozavă şi solemnă în viaţa sa pe pământ şi prin contactul cu Tatăl Său cel ceresc voi să--şi întărească sufletul. 13-21. că un băiat avea aicea cinci pani de orz şi doi peştişori. poate.a focului sacru. a urimului si. le rupse bucăţi şi le dete ucenicilor. Dar Hristos prin compătimirea Sa deja pre= venise temerea lor si comunică El însuşi de dificultăţile lui Filip. evident. Minunea aceasta produse o mare impresiune. bucurându=se de opera de binefacere. dar chiar dacă ei ar fi avut această sumă în punga lor comună. ca ziua aceasta să nu se termine cu niscaiva întâmplări nenorocite. ci de a le da lor povaţă evidentă. poate Ieremia. Fu nevoe să întrebuinţeze oare care presiune. Mirându=se şi aşteptând ceva neobişnuit. Său pentru munca grea de adoua zi şi pentru grelele necazuri din numeroasele săptă= mâni următoare. şi deasemenea şi primej» dia. Uciderea iubitului Său înainte mer* gător. Mulţămită aşezărei regulate a poporului. Marcu Vii 30-41. mulţămi. când acesta ar fi văzut. pentru că. Şi Mântuitorul. Ea numai bine corespundea aşteptărei ce circula în legătură cu aşteptarea lui Mesia. apropia şi mai mult de conştiinţa Lui ideea şi despre sfâr* şitul Său. şi când toţi. Luc. nici putinţă să se facă cumpărăturile necesare. pentru Dânsul era mai uşor să dea dru* mul poporului. care în timpul nopţii îl ridica oarecum spre stelele lui Dumnezeu. răspunse liniştit Hristos (Mat. Hristos observă această stârnire făţişă. Dar aicea. s'au dus pe la casele lor sau pela caravane. care a venit să deschidă tainicul loc unde se afla sicriul. El vedea deasemenea. afară de fe* mei şi de copii. că risipa chiar şi puterei miraculoase este cu totul străină în economia Dumne* zeească. Era deci nevoe să procedeze energic. câre*L aştepta. care în acest timp plăcut al primăverei acoperea coastele dealurilor. pentrucă acolo El fu deosebi cu Dumnezeu. ca acolo în singurătate să se roage. care cu muget străbătea prin văgăuni.întunerec. cum li se părea lor. pe vâr* ful pustiu al muntelui în. El putu să se roage şi primP întărire. „Porunciţi=le să şadă jos". se văzu. proroc ademenea lui Moise. făgăduit prin testamentul de dinaintea morţii' a vechei prorocii. El deodată părăsi şi pe ceilalţi şi plecă repede dela ei spre vârful muntelui. că entuziasmul poporului putea trece în silnici şi să gră= bească moartea Lui prin răscoala făţişă contra sţăpânirei romane prin încercarea de a»l face rege. afară de cei mai entuziaşti. vă* zute de Varlaam. 1-15). că şi u* cenicii Lui nu erau străini de această stârnire lumească şi pri» mejdioasă. care«şi în* văluia înaintea Lui apele înspumate. dar aceia a fost înainte de alegerea iubiţilor apostoli şi înainte de prevestirile bune ale începutului şi fericitului period al slujirii Sale. fără îndoială. apoi totuşi acum nu mai era nici timp. ci din contra ar fi voit să asiste aicea. pentru că ei fireşte nu voiau să părăsască pe învăţătorul lor în mijlocul poporului entuziasmat pe acest mal pustiu. Şi mai înainte El a petrecut în tăcerea munte* lui în rugăciune singuratecă. care.. flămândă şi departe de orce locuinţă omenească. apostolii porunciră poporului să se aşeze ca pentru prânz pe bogata verdeaţă. VI. Avu loc o mică consfătuire. şi poporul începu să tâlcuiască în cercurile sale. ca nimic să nu se piardă.

o figură oare care înfricoşată cu hainele desfăcute se îndrepta spre ei. că ei au urmat după Dânsul nu din oare care impulziuni supe* rioare şi duhovniceşti. Şi iată. El era singur^ pe uscat. Sosise deja a patra strajă a nopţii.exclamară: „cu ade* vărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu". şi între altele acum nu era cu ei Acela. nu pentrucă au văzut minuni. . 22--36. iară ei se învăluiau în stihia periculoasă . mântueste*mă!" Si Hristos nu l«a lăsat fără ajutor. acelaşi. Care i=ar fi liniştit şi mântuit. dar expansiv în dragostea sa Petru. unde trebuia să ajungă ei. vântul învălui părul său şi valurile împroşcară hainele sale. în singurătate. 16-21). dar parecă oare cum intenţionând să treacă pe alăturea cu ei (Mat. însfâr* şit. cât şi barcagii se umplură din ce în ce mai tare de mirare. „Eu sunt. crezând. VI. au răcnit. 45-56. Şi după aceea El s'a adresat lor cu povaţa: „siliţi=vă nu pentru hrana cea stricăcioasă. XIV. şi după sosirea la Ca* pernaum mulţi s'au adresat Lui cu întrebarea mirată : „Ravi. păşind pe coama valurilor. Şi Petru se aruncă din barcă în valurile ce clocoteau. care le zise. dar când. atunci a început a se a» funda. Dar prin furtună şi întunerec lor le răsună glasul dumnezeesc. porunceşte«mi să viu la Tine pe apă". şi cu entuziast exclamă : „Doamne. VI. că El e deja demult aproape de Capernaum şi ştiind. 2371). El le reproşa. Marc. iar mulţi din popor tot mai continuau încă să4 aştepte aproape de Vitsaida Iulia. pentrucă Hristos rămăsese pe ţărm. socotind. că El locueşte undeva acolo în munte. care nu mai samana cu glasul de mai înainte. Ioan. dacă eşti Tu. că aceasta e o fantomă care rătăceşte pe ape. Când privirea lui era indrep* tată spre Domnul. dară El tot timpul i--a văzut şi i*a jălit. când ai sosit aicea?" Mântuitorul nu a răspuns la această întrebare a curiozităţei deşarte şi a indicat întrebărilor lor impulsiunele josnice care»i atrag către Dânsul (Ioan. cuprinşi de groază. şi cu glas de disperare. puţin credinciosule ?" Şi după aceea tulburatul apostol împreună cu Domnul său a întrat în barcă. nu vă temeţi!" Glasul acesta linişti frica lor.Trecură ceas după ceas. şi ei imediat voiră să=l primească în barcă . cu un blând reproş : „pentru ce te?ai îndoit. ci pentrucă „au mâncat pâne şi s'au săturat". ei văzură oare care strălucire în întuneric. el privi la valurile furioase şi la adâncul întunecat de sub dânsul. şi toţi atât ucenicii. VI. ei lucraseră pânăla istovire la vâsle. barca ucenicilor străbătuse numai jumătate din drumul său . care în amara conştiinţă a nevredniciei sale strigase cândva: „eşi dela mine Doamne". acum nu putu nici chiar să»L aştepte să se apropie. La vederea acestei fantome ei. şi unii din ei adresându«se către Dânsul cu titlul. ci pentru hrana. că ucenicii au plecat singuri cu barca. şi ei curând se apropiară la ţărmul scăldat în lumina lunii şi sosiră la debarcader. Mântuitorul deja începuse activitatea sa obicinuită pe malul lacului Galileii. pentru el toate acestea erau socotite drept nimica . Auzind însă. la oscilarea credinţei lui. „Vino" fu răspunsul. vântul încetă repede. care mai înainte îl întrebuinţa numai Natanail. poporul se miră mult de aceasta. exclamă cu frică: „Doamne. care 185 . aflându=se în ultima extremitate. El îndată îi' întinse mâna şi a susţinut pe ucenicul ce se afunda.

şi după aceea El începu să le lămurească/că El a venit să facă voia. este aceea.şi la fel răspunsese bătrânilor templului. şi ea era numai preînchipuirea acelei pâni cereşti. pe Care L=a trimis El".'dă*ne nouă totdeauna această panel" Hristos însă le răspunse: „Eu sunt pânea vieţii. această mare revelaţiune despre mijlocul Noului Testament al comuni» carii omenirii cu Dumnezeu. pe care o voi da eu. care*l trăseseră la răspundere pentru calcă* rea sâmbetei. ca să vedem şi să credem Ţie ? Părinţii noştri au mâncat mană în pustie. Concluzia a fost evi* dentă. ei erau numai nedumeriţi de asemenea graiuri şi . ca să pătrundă mai adânc în cuvin* tele Lui şi smerit să se înzestreze cu înţelesul lor. El citi exact cugetele inimii lor. de data asta nu dela poporul ignorant. Moise le dăduse mană din ceriu. „Eu sunt pâinea vieţii. Atuncea iară se auziră murmure mânioase. care este trimis din ceriu. Cu simţul întristării. şi celce crede în Mine nu va înseta nici odată" . care potoleşte orce sete. Pânea însă. Dacă însă El e adevăratul Mesia. ca să facem lucrurile lui Dumnezeu?" „Iată lucrurile lui Dum* nezeu sunt. şi a necredinţei. celce mănâncă pânea aceasta va fi viu în veac . dacă nu veţi mânca trupul Fiului omenesc şi nu veţi bea sângele Lui. pe care închipuirea poporului o aştepta dela Mesia grosolan înţeles? Dar Mântuitorul nu zăbovi să corec* teze părerea greşită şi să înalţe mintea lor la un grad mult mai înalt de pricepere. ci Dumnezeu. Ei nu se convinseră şi „din acest' timp mulţi din ucenicii Lui s'au dus dela Dânsul şi nu mai umblară cu El". că mana le*a dat*o nu Moise. la cine să 186 . ca în totdeauna. Aşa procedase El cu Nicodim. ca unor orbiţi de prejudiţii şi de necredinţă. se indica marea operă a răscumpărărei ome* nirei celei păcătoase prin aducerea trupului Fiului omenesc pen* tru viaţa lumii. Atunci Mântuitorul cu o neînfrânată dreptate şi claritate le descoperi. şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi cel ce bea sân» gele Meu are viaţa veşnică. că El este acel izvor de viaţă veşnică. şi ei l*au întrebat: „ce să facem. care acum le o va da Tatăl Fiului omenesc. aceste mari taine a împărăţiei lui Dumnezeu rămaseră inaccesibile. Pronia i*a învredni* cit de povaţă chiar din gura Fiului lui Dumnezeu. „Mulţi din ucenicii Lui auzind aceasta. LXXVII. tot aşa sfătuise şi pe femeea samarineanca . dela conducătorii iudeilor : „Cum de spune El: Eu m'am pogorât din ceriu1? Cum de poate El spune: Eu sunt pânea. adevăr grăesc vouă. El se adresa şi către cei doisprezece apostoli cu întrebarea de încercare: „Nu voiţi oare să vă duceţi şi voi?" Dar credinţa apostolilor. Căci trupul Meu este cu adevărat hrană si sângele Meu este cu adevărat băutură.rămâne în viaţa veşnică. — ie=a dat lor numai pâni de orz de pe pă* mânt. ce s'a pogorât din ceriu ? Nu*i oare acesta Iisus. şi în genere de toate bunătăţile pământeşti. 24). prin proclama* rea şi mai puternică. şi mai complectă şi clară anume a acelui adevăr. iară ei lepădară această mare binefacere.slobozise deja rădăcini adânci. ziceau: „Ce cuvinte ciudate] Cum se poate de ascultat acestea?" Zădărniceau fost nouile mărturii ale lui Hristos în scopul de a împrăştia sămânţa îndoelei. ci şi unora din cei ~ mai deaproape următori ai lui Hristos. care s'a pogorât din ceruri. După caracterul său neobişnuit şi după profunzimea sa. se statornicea taina impar» tăşirii. „Doamne. să=i umple de bogăţie şi de slavă. şi astfel să ajungă la adevăr. potrivit cu istorisirile în genere cunoscute întregului po* por. lisus însă până acum. care le descoperise marea taină răscumpărărei. căci pe El şi*a pus pecetea Sa Dumnezeu Tatăl". iar voia Lui. fiul lui Iosif.se părea stranie nu numai iudeilor. pe care Eu îl voi da pentru viaţa lumii". Prin aceste cu* vinte. ca să credeţi în Acela. cu totul înăbuşiţi de cugetele deşarte despre slava pămân» tească a lui Mesia. iar pe de altă parte. ci dela vechii Lui duşmani. şi ei au devenit să ceară această pâne cerească cu acea aprindere. cum este scris: „pâne din ceriu le=a dat şi au mâncat" (Ps. — Dar ce semn ne dai Tu. Dar timidul rabin şi femeea păcătoasă au fost des* tul de credincioşi şi sinceri. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sân» gele Meu. Minţile lor s'au robit însă de bunurile materiale. ce încolţise în ei.cu indignare ziceau: „Cum poate El să ne dea să mân» căm trupul Lui1?" Iar Hristos adeveri acest adevăr prin cuvinte şi mai expresive: „Adevăr. pe de o parte. petrece întru Mine şi Eu întru el". celce vine la Mine nu va flămânzi. La început ei parecă ar fi fost mişcaţi şi s'au ruşinat. Altfel stătea lucrul cu aceşti auditori. nu yeti avea viaţă în voi. care trebuia să servească ca mijloc de comuniunea gene» raţiunilor următoare credincioase la lupta lui Hristos. El le răspunse. pe care vă va da=o vouă Fiul omenesc. pe care ei îl răspinsese. cu care samarineanca cerea apa. Tatălui. este trupul Meu. ca : fiecare credin* cios în Fiul Lui să aibă viată veşnică. pe ai cărui tată şi mamă noi îi ştim?" Dar mân* tuitorul răspunse murmurătorilor. — făceau ei aluzie. şi la această întrebare Simon Petru din partea întregului sobor apostolic răspunse: „Doamne. Dar pentru -iudei. A» ceasta a fost o tristă preînchipuire pentru opera Mântuitorului lumii. atunci nu trebue oare ca El.

ve« rifică acest duh.ne ducem ? Cuvintele vieţii veşnice Tu le ai. dar cărturarii denaturar| spiritul legii în această privinţă. Fiul Dumnezeului celui viu)" Aceasta a fost o slăvită mărturisire. la o duşmănie ascunsă. Până la timpul. Uceni* cii deja odată stârniră o extremă nedumerire în aceste teme le* giste.' atuncea Hristos decise să acţioneze altmintrelea. care se prezenta ca reprezentanţi ai vechii împărăţii. Ştirile despre aceea. iudeii după sărbători se arătară 'iarăşi în Gelileia şi începură să urmărească pe Mântuitorul şi căutând prilej să*L acuze de călcarea legii. Atunci nu era suficient a de* masca simplu falsitatea clevetirii lor şi vicleşugul aţâţătorilor. cu ce grăbire poporul il primea pretutindenea în calitate de Mesia-rege. expunându*se observaţiunii duşmănoase din partea lor. că nu se putea cu bună con= ştiinţă a merge la masă. dar. când se observa atinse unele exactităţi sociale. reprezentanţa acestor autorităţi. că ei adesa stăteau în directă contrazicere. dacă nu se iau precauţiunele 187 . Mulţi clin ei. ci cu trecerea timpului alăturară la ea o mulţime de adaose arbitrare. totală neizbândă în acest plan viclean. că pentru un timp oare care ei se abţinură de atacuri făţişe. sosind în Galileia. pentrucă ei învăţau. Legiştii iudei nu se mărgineau la simpla împlinire a legii lui Moise. ci cărturari şi farisei. Hristos. că El hotă* rit a refuzat să stea în fruntea unei astfel de mişcări politice singura care ar fi putut corespunde dorinţei lor. că Tu eşti Hristos. întru cât învăţătura lui Hristos. Legismuîui lor cu* rând se prezentă alt caz. cărui lucru cărturarii iudei îi dădeau aceeaşi importanţă. Dar. se mărginea numai la singură apărarea Sa. şi deasemenea despre aceea. ci către El însuşi cu mustrările şi dovezile lor. dinpotrivă. După părerea lor. întru cât legismul lor ucide duhul vieţii şi. care priveau la ele ca Ia „ograda" legii. Aceasta a fost prima prevenire acelui nefericit membru al comunităţii apostolice. şi de oare ce era nevoe să lămurească mai deplin înce* putui nouei împărăţii şi a mustra pe învăţătorii falşi.să arate descoperit acestor duşmani. când se descoperi deplin nevrednicia acestor duş* mani. şi a legii lui Moise. şi ei dădură de veste în Ierusalim. Suferind o. cărora cu vremea le dădea chiar mai mare importanţă de cât înseşi legii lui Dumnezeu. prin bănueli şi hule. Cu prevederea proprie lor ei se sileau să pre* vină pericolul. auzind de predicile şi minunile Mântuitorului în Galileia. că nu ei toţi îl mărtu* risesc pe Dânsul astfel. Aceste adaose cu o deosebită râvnă se observau de către cărturari şi' farisei. că acolo de sărbătoarea Pastelor erau făcute toate pregătirile pentru pierderea prorocului urât de dânşii. ca să otrăvească sufletele poporului prin ura contra noului învăţător. şi independenţa în calitate de învăţător religios nelinişti peste măsură autorităţile iudaice din Ierusalim. noul proroc. din urmă şi însuşi Hristos nu făcea atacuri di* recte asupra lor. prin care se înţeleg nu popor simplu. Acum El simţi nevoia . Ioan Boteză* torul. taină. întrezărind acest plan al răutăţii. Dar veni vremea. că ucenicii lui lisus Hristos odată nu şi=au spălat manile înainte de masăLegea lui Moise cerea în anumite cazuri curăţire. îndreptate. Fariseii observară. Şi noi am crezut şi am înţeles. Curând se produse o întâmplare. ca şi cum ei ar fi secerat şi trierat în ziua sfântă. care se exprima prin abuzuri întunecoase. fără îndoială ajunse şi pânăla Ierusalim şi aceasta împreună cu svonul despre inovaţiile. ca să=L urmărească şi. care deja purta în su» fletul său scânteea planului infernal şi „voia să=l vândă". dar ea în împrejurările triste de faţă nu provocară o bucurie deosebită şi dădu numai ocazie Mântuitorului să desco» pere iubiţilor săi ucenici o straşnică. Printre ascultătorii lui lisus Hristos în timpul din urmă ince» pură să se întâlnească „iudei". dar până acum necontenit nereuşită aşa de ruşi* noasă. ci ei au scos poporul de pe calea cea dreaptă şi au lucrat sub influenţa răutăţii. că succesele nouei învăţături în Gali* leea expuneau la primejdie influenţa lor asupra poporului. că nu El. ci petrecu Pastile în Galileia. care începuse să înţeleagă. Ei începură să recunoască acum în Hristos un vrăjmaş de moarte mult mai primejdios decât înainte mergătorul Său. cu aceasta din urmă şi serveau ca ascuţiş pentru făţărnicia josnică. cu atât mai vârtos. mărginindu*se. se adresară nu către ucenicii Lui. ca şi în multe altele. intenţionat sosiră aicea din Ierusalim.' Părăsind acum orce vicleşug ascuns şi atacurile indirecte.să pregătească terenul pentru acuzaţiunile formale contra Lui înaintea judecătoriei supreme pentru dărâmarea religiei. că rupeau şi frecau în palme spice de orz în ziua sâmbetei. „Nu doisprezece oare v'am ales Eu? Şi unul din voi este diavol". fără a lua în seamă aceea. şi că râvna lor pentru Dumnezeu a fost oarbă şi neînţeleaptă. care dădu motiv la un nou atac asupra lui Hristos din partea cărturarilor şi fariseilor. continuând slujirea Sa pentru mântuirea omenirii. de care ei ^oiră să se folosască în scopul de a învinui pe Hristos şi pe ucenicii Lui de călcarea legii. Ultima cuvântare a Mântuitorului despre împărtăşire vădit îi dusese la furie. de data asta nu s'a dus la Ierusalim. ca altă dată.

ca la necuraţi". Deasemenea exactitatea 188 . a nu spăla manile înainte de mâncare era o mare crimă. Când degetele se ridicau. care trăise cu o gene* raţie'înainte de aceasta. în cursul nopţii manile au putut fi întinate de duhurile rele.se întrebuinţa mai multă apă. puteau cuprinde în sine necurăţenia. ca apa să nu curgă mai departe de pumn. poale fi încre* dinţat. şi prin mâncare trupului. de nas. se cerea a4 ţinea la început în dreapta. unde trebue a pune prosopul întrebuinţat la asta: pe masă sau pe scaun şi trebue oare a cu» răţi masa înainte de spălarea deplină. Spă» larea manilor înainte de rugăciune sau înainte de atingerea de de ceva dimineaţa se observa cu deosebită rigoare. dar aşa. apa trebuia turnată la început pe mâna dreaptă. ~ va primi belşug de bogăţie. şi la cei ce neglijau asemenea curăţie. „E mai bine să mergi \ mile după apă. sau cu o mână a te atinge de ceialaltă înainte de să» vârşirea acestui ritual. când se cerea să se observe acest ritual. mai întâiu de toate trebuia să=şi spele manile. însăşi spălarea trebuia să se săvârşască prin freca5 rea palmelor una de alta. După părerea rabinilor riguroşi.zice rabinul Hazda. Dar ei cu toţii au fost de acord în ce priveşte spălarea manilor. s'a aşe» zat diavolul Sibta. grăind în limba evreească şi săvârşind cum trebue rugăciunile dimineaţa şi sara cu filacterii. Vasul. Pe manile nespălate şi pe pâne. atunci se considera suficient a spăla manile prin o simplă turnare de apă pe ele. mâncând pânea sa de toate zilele în curăţenie. atunci persoana sau vasul. Cărturarii învăţaţi discutau cu aprindere între ei despre aceea. Rabinii de mai târzu au inventat 26 pravile întregi la împlinirea acestui ritual în curgere numai de un an. înainte de mâncarea „te» rumei". după dânsul. întrebuinţat în cazul dat. de ureche. n'ar fi fost în stare să»i împace pe unul cu altul. scaunele şi mesele.după masă. pentrucă el nu ştia de ce necură» tenie s'a apropiat. A te atinge de buze. pentru acela era deajuns să toarne apă pe mâni. Celce mănâncă pâne. sau înseşi spălarea manilor. vârfurile degetelor. ca şi cum el ar umbla cu desfrânate. se cerea afundarea lor cu totul în apă. îi dăduseră cea mai deplină desvoltare. iar după aceea pe mâna stângă. nespălându»şi manile. ei priveu cu dis» preţ. că „tot cel ce trăeşte în pământul lui Israil. că „ei îşi mâncau pânea de toate zilele cu curăţia trebuitoare. şi după fiecare a treia oară să S2 rostească cuvintele: „Binecu» vântat eşti Tu. Particularitatea deosebitoare a fariseilor era aceea. încât s'a alcătuit chiar proverbul. „Cel ce întrebuinţează apă multă pentru spălarea manilor. aşa că Talmudul spune deadreptul. după părerea rabinilor. desvoltării sale. că înainte de fiecare masă trebue cu îngrijire a spăla nu numai manile. Când manile se spălau înainte de mâncare. la fel cu a mânca carne de porc. a se expune pe sine pericolului durerei părţei atinse. Cu cât u. întâmplările. ~ acela e tot aşa de necredincios. Cel ce ne»ai dat poruncă să ne spălăm manile". decât să=ţi atragi asupra»ţi vina neglijerei spălării mâ* nilor". care se păzea cu severitate de lege. cu atât mai mult se arăta pietatea. după învăţătura lor. că va mânca pâne întru împărăţia lui Dumnezeu". iar după mâncare trebuiau ţinute în jos. ~. că însuşi Ilie. De aici printre cărturarii riguroşi de mult se statornicise obiceiul. ei câte odată Intrară în discuţiuni aşa de crâncine. acela trebuia s㻺i cufunde manile în apă. şi prin trup sufletului. pentrucă marii învăţători Hilel şi Şemai. se transmintea mâncării. care astfel. ~ conţină 'el. Cine. „Cine nu=şi spală manile sale . — zice rabinul Iosia ~ procedează la fel. însemna. „Trei păcate atrag după sine să» răcia. de ochi. decât în aşa loc. erau numeroase: el trebuia să» vârşit chiar după tăierea unghiilor sau după uciderea unui pu» rice. ci chiar şi vasele. că la început trebue să se săvârşască: rostirea acestei binecuvân» tări.nu esă din casă. şi de două ori se turna iară apă. sau după dânsa. când ele se lăsau în jos. după părerea rabinilor. ca apa să poată să se scurgă de pe mâni în jos.născocite de dânşii. după re* gulă. dar omul care a venit în casă din uliţă. după aceea ele trebuiau lăsate în-jos. atunci se prescria să se ţină în sus. zica Talmudul. fiind pe uliţă. Legismul în acest timp se afla în culmea. unde nu era mai puţin de 60 goloane de apă 1). si unul din ele este negljiarea spălărei manilor". adecă a desatinelor sacre şi a panilor punerei înainte. Toate aceste mărunţişuri alcătuiau totuşi numai o neînsemnată parte a întregei sisteme legiste. La cercetarea subtilităţilor legii. după aceea în stânga. căci în spălarea manilor se cuprinde taina celor zece porunci". Ce se atinge de cei ce se referă către această curăţenie. şi înainte de a păşi la mâncarea acestor jertfe se cerea a primi o bae complectă. acela se expune a fi izgonit din comunitate. dacă s'ar fi arătat iar pe pământ. ca şi ucigaşul". după aceea se aranjau şi se ridicau aşa ca apa să se scurgă de pe ele în jos până la cote. . „Un asemenea om e vinovat de dat morţii". de oare ce. „Cine nu*şi spală manile înainte de mâncare. apoi. atunci pe ele se turna apă proaspătă. care se întrebuinţa la spălat. şi acesta afundare nu se putea face altmintrelea. Dacă fariseii presupuneau să mănânce o mâncare obişnuită.

sub înrâurirea legismului îngust al fariseilor. Dar celce vorbeşte. învăţător 2). Din-toate acestea se vede. înlăturând pe marele legiuitor (Mat. cari au trăit ct o generaţiune înainte de Hristos şi chiar poate în primii ani ai copilăriei Lui. aşa numit cel „sfânt". ci chiar pe fiecare virgulă. din generaţiune în generaţiune pânăce însfârşif. Scriptură. iar tâlcuirile la ele sunt asemenea vinului. — a învăţa ceva contra cărturarilor decât a contrazice însuşi scriptura. dintre care cele mai renumite au şi fost şcolile lui Hilel şi Şamaia. In timpul vieţii Lui pământeşti tot se mai considera încă drept pravilă fundamentală. Aceste mărunţişuri rituale. Această riguroasă scrupulozitate în chestia de curăţenie merse până acolo. probabil. că atunci când un fariseu după o asemenea masă. cuţitele. iar nu sf. Şi lucru remarcabil. pentru ca să creeze legi noui şi. Când sf. Scriptură şi tradiţia s'au dovedit în desacord între ele. ca să se înalţă pe sine în ochii poporului în calitate de aristocraţie du* hovnicească. erau rezultatul întrecerei dintre fariseii democratizaţi şi trufaşii saduchei aristocraţi. ia mai mult aminte la cuvintele cărtu* rarilor decât la cuvintele legii. că „fariseii în scurtă vreme vor spăla. dar celce stu* diază cu sârguinţă tradiţiile părinteşti capătă răsplată dela Dum* nezeu. despre care se grăeşte. Care le--ar fi comunicat verbal lui Moise pe muntele Sinai. nu se putu reţinea. care provenise dela timpurile marei sinagogi. noui pravile. atunci importanţa cea mai mare s'a dat acestei din urmă Fariseii proclamară pe faţă aceasta şi. după sentinţa evanghelică. pentru studierea şi prelucrarea lor s'au întemeiat şcoli întregi. iară cine se consacră tâlcuirii acestor tradiţii. până şi soarele". dar e supus la pedeapsă pentru cauzarea smintelei. că această lege de sine făurită. Dumnezeu stia. E mai păcat. zice talmudul. prin care ei ucisese duhul legii lui Moise. aromat". Fariseii. „Celce expune scriptura în de* sacord cu tradiţiile părinteşti. are cea mai mare recompensă. că în veacurile următoare Israil va fi dus în ro ie de un popor străin. Autoritatea pentru aceste exerciţii mecanice nesfârşite erau aşa numitele „tradiţii părinteşti". ce sarcină insuportabilă făurise legiştii mărunţi ai iudaismului din dispoziţiile lor. atunci sadu« cheul. Temelia religiei se considera anume mulţimea prescripţiunilor legiste. Ceice s'au consacrat studierei tradiţiilor părin* teşti. curate şi necurate. şi deaceea El a a dat israiliţilor legea verbală. — zice. că tre* bue să fie cinci diviziuni. şi anume muncii lui stăruitoare se datoreşte apariţia enormelor foliante ale Talmudului. — nu are parte în lumea viitoare". şezură pe scaunul lui Moise. 2). a primit în decursul timpului chiar o mai mare importanţă decât înseşi legea lui Moise. Conform cu nesfârşitele lor spălări în viaţa privată. cum trebuiau ei să lucreze în refe* rire la lucrurile îngăduite şi neîngăduite. Prima adunare si unificare formală într'un tot a tuturor numeroaselor fragmente a fost opera rabinu* lui Iuda. Scripturi. ca să nu se expue vre unei înti* năciuni rituale prin întrebuinţarea lor de vre un om necurat. dar cu o pioasă exagerare se atribuiau chiar lui Dumnezeu. Ultimii atribuiau o importanţă neobişnuită înseşi slujbei preoţeşti. „au văzut lumină mare" (Eş. cum că ar fi fost predate de Dumnezeu lui Moise pe Sinai. o mare importanţă vaselor întrebuinţate şi exactităţii înseşi ritualelor. Tâlcuirile. pe fiecare literă. ei cereau.superstiţioasă legistă se întindea la o întinare posibilă a tuturor mărunţuşurilor gos» podăreşti a vieţii de toate zilele. 27). în scopul de a»i înjosi. Scrip* tură. a dus să spele până şi sfeşnicul. care l=a întâlnit. lămuririle şi explicaţiile de tot felul au fost în* temeiate nu numai pe fiecare cuvânt aparte. căci Dumnezeu a Iu» minat ochii lor si le*a arătat. Asemenea legism stătea în contra* zicerea 189 . tradiţiile sunt aseme* nea vinului.nu destul de complect şi de clar în sf. ca nu cumva vreo persoană necu= rată să le fi profanat. 2).Mişna. Bine era de se deda la citirea sf. ar fi nepermis să poarte tefilin '). atunci pentru justificarea lor au inventat şi alte tradiţiuni verbale. „Fiul meu. IX. ca voia Lui să se poată păzi tai» nic între dânşii". Cel ce grăeşte contra scripturii . — toate acestea ne* contenit se supuneau curăţeniei. evident. scrisă. şi astfel învaţă în desacord cu rabinii atrage asupra sa vină". Aceste tradiţii necontenit au crescut şi au alcătuit o lege deosebită. ca el să nu se dea scrisului. — zice rabinul Eleazar. şi când aceste pravile se crezură neîndestulătoare. XXXIV. ca toate vasele chiar din templu să se curăţe cu îngrijire după fiecare masă. XXIII. mesele şi scaunele. Vasele adânci sau întinse de orce material. cum este scris? în aceste cuvinte Eu încheiu aşezământul cu Tine şi cu Israil (Eş. „Biblia e asemenea apei. care va copia legea. dădeau pecât era posibil. de teama. fără să4 zică în bat= jocură. cu tradiţiile1 sale pă= rinteşti. care a trecut din gură în gură. căci testa» mentul lui Dumnezeu (după învăţătura rabinilor) era cuprins cu Israil pe temelia legii verbale.

iară Hristos ridicase legea la gradul de principiu viu. care se cu* prindea într'însele. Şcolile rabinilor învăţaţi adăogară la prescripţi* unile simple ale. întreaga viaţă era aproape neîndestulătoare. Şcolile rabinilor învăţaţi adăogară la prescripţia unile simple ale. „Voi. XI 39). Cărturarii discu*1 tau. după care în apă stătătoare şi cu ce ceremonii trebue a spăla vasele de lemn şi de metal. IX. pentru a studia în exactitate toate prescripţiile rabinice relativ de curăţenie şi aducerea de jertfe. dacă se observa acea idee de viaţa. II. pe care o proclamase Hristos. VII. iar nU omul pentru sâmbătă" (Marc. care se cuprindea în lege. şi al blidului îl cu* răţiţi. iar lăuntrul vostru e plin de furtişag şi ce vicleşug" (Luca. ca să se folosească de prima ocazie potrivită a violărei de către Hristos sau de ucenicii Săi a acestor pravile. Hristos a înlăturat acest legism mort şi mărunt şi învăţa pe ucenicii săi şi pe ascultători să dea atenţiune la aceea. Hristos la rândul Său îi întrebă1? „Pentru ce şi voi călcaţi poruncile lui Dumnezeu pentru tradiţiile voastre"? Căci Dumnezeu a poruncit: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. că ucenicii într'o împrejurare nu observară regulele prescrise de tradiţiile părinteşti. exteriorul paharului. iar Hristos proclamă pravila simplă şi publică. IX. cărturarii şi fariseii se apropiară cu îndrăzneală de Domnul şM ziseră: „Pentruce ucenicii tăi calcă tradiţiile bătrâ* nilor'? Căci nu=şi spală manile. Dispoziţiile externe se pu* teau şi părăsi. şi al blidului îl cu» răţiţi. XII. „Voi. observând. cărturarii şi fariseii se apropiară cu 190 . şi asemenea şi ritualele necesare pentru curăţenie. aveau intenţia să c|ea afacerei o bază decizivă. ca să se folosească de prima ocazie potrivită a violărei de către Hristos sau de ucenicii Săi a acestor pravile. Chiar legile sâmbătale. iar Hristos în adevăr le observă pe toate. şi poate chiar şi ei observau acum cu băgare de seamă. zicea El. iar lăuntrul vostru e plin de furtişag şi ce vicleşug" (Luca. şi poate chiar şi ei observau acum cu băgare de seamă. O astfel de învăţătură a fost ascultată printre rabini. după care întrebuinţare trebue a spăla vasele în apă curgă* toare. XV. ca imediat să*i declare protiv* nici iegişmului şi călcători ai legii. Cărturarii discu*1 tau. pentru a studia în exactitate toate prescripţiile rabinice relativ de curăţenie şi aducerea de jertfe. „nu ceeace întră în gură spurcă pe om: ci ceia ce iesă din gură spurcă pe om" (Mal. Dela legismele externe HI trecuse la acel fapt. legii în chestia deosebirii între animalele curate şi necurate nenumărate explicaţiuni referitoare la curăţenia dife* ritelor părţi ale fiecăreia din ele. când mănâncă pâne". „Sâmbăta e făcută pentru om. Şi iată. care se cuprindea în lege. 15). XI 39). fariseilor. aveau intenţia să d^ea afacerei o bază decizivă. 11 . de oare ce această . observând. şi toate ri* tualele externe aveau într'însa importanţă nu singure de sine. care dădea prescripţiuni pentru orce acţiune aparte. iar Hristos proclamă pravila simplă şi publică. II. care se cu* prindea într'însele. 11 . iară Hristos-ridicase legea la gradul de principiu viu. Spionii lor. Dela legismele externe HI trecuse la acel fapt. „Sâmbăta e făcută pentru om. fariseilor. „nu ceeace întră în gură spurcă pe om: ci ceia ce iesă din gură spurcă pe ora" (Mal. 27). O astfel de învăţătură a fost ascultată printre rabini. şi ei au fost umpluţi de o extremă agitaţie. Marc. Spionii lor.împărăţie consta în cură* tenia inimii. dacă se observa acea idee de viaţă. Dispoziţiile externe se pu= teau şi părăsi. după care întrebuinţare trebue a spăla vasele în apă curgă* toare. Deputaţii cărturarilor din Ierusalim. care lucra în conştiinţă. VII. trimişi acum la Caper* naum. 13. declarând făţiş. iar nu omul pentru sâmbătă" (Marc. în înfiere iubitoare faţă de Tatăl ceresc. declarând făţiş. care lucra în conştiinţă. XII. că „mila e mai bună ca jertfa" (Mat. şi asemenea şi ritualele necesare pentru curăţenie. ca imediat să=i declare protiv* nici legişmului şi călcători ai legii. Răspunzind la acest reproş. 15). Chiar legile sâmbătale. Fariseii prefăcuse le* gea în cazuistică măruntă.cea mai vădită şi tăioasă cu noua împărăţie. 13-. Şi iată. ca să fie curată partea din lăuntru a vasului. 7). după care în apă stătătoare şi cu ce ceremonii trebue a spăla vasele de lemn şi de metal. exteriorul paharului. iar Hristos în adevăr le observă pe toate. că "mila e mai bună ca jertfa" (Mat. Deputaţii cărturarilor din Ierusalim. că ucenicii într'o împrejurare nu observară regulele prescrise de tradiţiile părinteşti. 27). XV. întreaga viaţă era aproape neîndestulătoare. trimişi acum la Caper* naum. ci numai ca expresie a acestui raport iubitor. cu nesfârşitele lor aşezări au gă* sit în El o tâlcuire înviorătoare şi scurtă„E îngăduit a face bine sâmbăta". şi ei au fost umpluţi de o extremă agitaţie. legii in chestia deosebirii între animalele curate şi necurate nenumărate explicaţiuni referitoare la curăţenia dife= ritelor părţi ale fiecăreia din ele. Hristos a înlăturat acest legism mort şi mărunt şi învăţa pe ucenicii săi şi pe ascultători să dea atenţiune la aceea. iar voi ziceţi: dacă cineva va zice tatălui sau mamei: dar acţiune aparte. ca să fie curată partea din lăuntru a vasului. cu nesfârşitele lor aşezări au gă* sit în El o tâlcuire înviorătoare şi scurtă: „E îngăduit a face bine sâmbăta". Marc. zicea El. 7).

mărturiile mincinoase. Dar în zadar mă cinstesc. se laudă cu prinoasete lor la templu. şi a* ceasta poruncă se considera sfântă de orice israiltean.ideile lui şi scopurile lui. şi mă cinstesc. Era necesar însuşi poporului. Iată toate acestea.. că aceşti oameni tari de cerbice erau fără de nădejde. cu limba. Apoi El învăţă atât poporul. o contrazicere a lui Moise şi a proorocilor şi o pagubă duhovnicească pentru popor. cum tâlcuesc fariseii. care demascau nesinceritatea si falsitatea între* gului partid. Adevărul evangheliei nu putea să afle primire.~ aţi înlăturat porunca lui Dumnezeu prin tradiţia . Aceste cuvinte. şi toată averea se con* sidera oficial consacrată templului. şi aceasta a dus cu timpul la cele mai strigătoare abuzuri. Deaceea. Hristos la rândul Său îi întrebă'? „Pentru ce şi voi călcaţi poruncile lui Dumnezeu pentru tradiţiile voastre? Căci Dumnezeu a poruncit: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Până acum Hristos îşi înfrânase dreapta Sa mânie. furturile. „Copilul e dator să întreţină pe părinţii săi. iar a mânca cu manile nespălate nu spurcă pe om". XV. . care stă mai presus de datoria către părinţi. Ei se supuneau pravilelor născocite de dânşii. Deaceea. iar nu lui Dumnezeu. Când de exemplu părinţii cereau dela copii cuvenitul respect şi cu deosebire ajutorarea lor. Răspunzind la acest reproş. 8-9. ca să se considere pe sine liber de îndatorirea de a*i întreţină sau a le arăta ajutorarea. iar cu inima sunt departe de Mine. ce se propovedueşte de dânşii.îndrăzneală de Domnul si*i ziseră: „Pentruce ucenicii tăi calcă tradiţiile bătrâ* nilor? Căci nu=şi spală manile. recompensă deosebită. iar nu din inimă. îşi poate închipui cineva. Sorţul era definitiv aruncat. „căci din inirftă es gândurile cele rele."însuşi con* cepţiile sale. că întru împărăţfa cerului curăţenia inimei e mai importantă decât curăţia manilor. Acum era clar. apoi alţii. lăsând pe cărturari propriei lor neputinţe răutăcioase. învăţau. 13). (Mat. era deajuns cuvântul „carvan". iar nici de cum hu are un caracter absolut moral.voastră. deşi în realitate ea nu trecea la tezaurul templului. în adevăr. Această făţărnicie josnică a şi întâmpinat o straşnică mustrare dif partea lui Hristos. când ei sunt bătrâni şi fără ajutoare. dinpotrivă. iar voi ziceţi: dacă cineva va zice tatălui sau mamei: dar lui Dumnezeu este aceea. ceară pomană. Ei spală oalele şi cupele. des* frânările. că este datorie.se vorbeşte într'un loc din Talmud. dorind să deschidă ochii înseşi fariseilor şi cărtura* rilor. cu ce tu te*ai folosit dela mine. ce furie stârneau în farisei mustrările învăţătorului galilian. şi în vederea tuturor celor ce se produsese. care ar fi trebuit să meargă la întreţinerea părinţilor. Cinstirea părinţilor după legea lui Moise se considera una din principalele porunci ale ei. ~ acela poate să nu cinstească pe tatăl său sau pe mama sa". să=i arate limpede.cât şi pe ucenicii Săi. Hristos se adresă poporului ce=Lînconjura şi glăsui tare către dânsul: „Ascultaţi şi înţelegeţi". dar evlavia lor eşa numai din gura lor. era nevoe a proceda decisiv. . aceşti „conducători orbi ai orbilor". ba chiar foarte pioşi după exterior. . uciderile. ce demnitate avea acea religie şi acea moralitate. Aceşti mărunţi legişti se păreau pioşi.le obsera El. „Astfel. Ei îndeplineau exact tradiţiile părinteşti. Făţar* nicilor. Această lege directă. învăţând învăţături şi porunci omeneşti. Pe acest temeiu copiii neres* pectoşi uşor au putut să se justifice de neglijenţa lor a datoriei de a întreţine pe părinţii lor. după lege. ideile lor nu putură să nu se clatine.cu indignare exclamă ■ El. aşa că alcătuia una din cele zece porunci.chiar dacă el ar trebui pentru îndepli* nirea acestei datorii să . şi înseşi pravila asta e provocată numai de nevoea zilnică a ritualismului. câtă vreme inimile omeneşti erau corupte şi întunecate de nişte asemenea învăţă» tori. — bine a poruncit de voi Isaia. oare a cum* pănit învăţătorul lor îndeajuns cuvintele 191 . zicând : Oamenii aceştia se apropie de mine cu buzile lor. când mănâncă pâne". distrugeau chiar principiile ei fundamentale. şi nu iau în samă poruncile lui Dumnezeu. o alterare a legii. adecă „aduc lui Dumnezeu". Care toată sistema lor aşa de vestită şi atât de trufaşe o mustra public şi o numea numai drept o năs« cocire omenească. demascând goliciunea lor internă. s'a supus la diferite răstălmăciri din partea rabinilor. XXIX. Dacă oare care rabini formau datoria fiască mai sus de interesele proprii. Asemenea mustrare straşnică a legiştilor sus puşi a turburat chiar şi pe ucenici. . „spurcă pe om. Cu această poruncă stă în legătură chiar şi o. fmpreună cu poporul simplu ei se refereau către cărturari cu mare respect. deja nu mai puteau fi redate la altă nevoe. Deaceea. Astfel de proclamaţie era o declaraţie de războiu întregului fari* seism. necorupt de sofistica rabinică. că s'a adus la templu acea parte de avere. de oare ce cele* consacrate templului sau lui Dumnezeu. care urma cărturarilor şi fariseilor. totuşi. atunci după tradiţiunea fariseică era deajuns măcar prin cuvinte să declare. Is. hulele".

care nu avea nici un temeiu pentru existenţa sa. pe care n'a sădit*o Tatăl Meu cel ceresc. 192 . iar dacă orb conduce. Lăsaţii: ei sunt conducători orbi ai orbilor. El zice: „fiecare plantă. Aşa s'a produs ruptura definitivă între fariseism şi noua împărăţie a lui Mesia.Sale. adresându=se aşa de tăios către nişte învăţători aşa de respectaţi? Apropiindu=se de Dânsul. XV. auzind cuvintele acestea s'au smintit?" Atunci Hristos consideră că e potrivit să le explice făţiş însămnătatea fariseismului. că fariseii. apoi amândoi vor cădea în groapă" (Mat. ca un fenomen. 12—14). se smulge. Răspunzândude lor. ei declară: „Ştii oare.

CAPITOLUL XXVIII. lisus se depărta în părţile Tirului şi ale Sidonului. Viaţa comercială şi industrială vorbea din plin. uli* ţile celor mai însemnate târguri străluceau prin palate. IN TARA PĂGÂNILOR. Aceasta era sediul înpie* taţii idolatre. „Şi eşind deacolo. pentru că. Acum Hristos propoveduia Evanghelia Sa aproape de doi ani. Fenicia 'în acest timp îşi trăia ultima sa slavă istorică. Şi pe malurile ei nu erau încă puţine oraşe înfloritoare. temple. probabil. Aicea apostoli* lor. are au expus aşa de des pe Israil în.ce* lor 12 ucenici ai săi mai de aproape. ca ei să fie în stare să continue cu vrednicie opera Lui. arătând. pentru mântuirea omenirii. drumul într'acolo trecea prin unul din şcsurile păduroase înalte. prin mi* nunate monumente. până ce la distanţă de două zile de drum dela lac el ajungea la coastă. prin clădiri publice. pentru o mai mare neîndurjlecare în educaţia următorilor Săi. că locui* torii acestei ţări erau devotaţi în totul lui Mamona. începând dela ţărmurile lacului Galileei. 7). se dovediră deja încapă* bili să primească adevărul.. „lumea îl ura.lui Hristos însuşi. ţara întunerecului păgânesc. că lu* crurile ei sunt rele" (Ioan. cât de greu era a păşi cu cuvântul adevărului în faţf puternicilor învăţători ai poporului iudeu care. Deaceea Hristos socoti de bine să consacre cât mai mult timp educaţiei . şi porturile erau pline de corăbii. ca şi întocmai. la poalele căreia se începeau deja şesurile Tirului. El vedea. pentru prima oară. Privind le această viaţă industrială în plină 193 . pentrucă El mărturisea de dânsa. când El nu va mai fi pe pământ. că aceşti duşmani înrăiţi ai adevărului nu se vor opri nici în faţa unor măsuri. venite aicea din toate colţurile lumii cunoscute pe atuncea. Lungile şiruri de oraşe comerciale erau pline de mărfuri din toată lumea. VII. ca să înlăture din drumul lor pe învăţă* torul urât de dânşii. socoti nece. sar să se îndepărteze pentru un timp peste hotarele ţărei natale şi plecă în cuprinsul vecinei Fenicia. El însuşi evita cu băgare de samă ciocnirile făţişe cu duşmanii Săi Î dar după toate se vedea. după cum spune El singur. patria lui Baal şi a Astartei. orbiţi de egoism. Culmea de munţi se des* părţea de mare prin o dungă galbenă de nisip de pe lângă ţărm. că aceşti duşmani îl vor urmări de acum cu străşnicie pretutindenea. în care caz într'un loc uscatul ca o limbă lungă înainta în mare. abisul smintelei. şi anume pe această limbă şi era construit Tirul. le*a fost dat să vadă aşa de aproape ridicându»se aşa de sus ho* qegile fabricilor de sticlă din Sidon şi văpsitoriile din Tir. LUtima ciocnire cu cărturarii şi fariseii arăta. Deaceea El.

Toată ţara aceasta era mai mult sau mai puţin des sămănată cu iudei. că această localitate la împărţirea pământului făgădu* inţei după triburi. că El cu Evan* ghelia Sa despre mântuire a mers numai către oile cele pier* dute "ale casei lui Israil. 11. Oare El n'a proclamat marele adevăr. mărginiţi dela ţărmul mării. şi deasemenea şi din cauza. Ea avea o fiică grozav bolnavă. Anume aicea. In curgerea înfregei lor vieţi istorice. şi că toţi oamenii.său popor Israilul Vechiului Testament. albeau vintrelele corăbiilor. Aceasta deodată ar fi respins dela Sine pe propriul Său popor. din înseşi această cauză ar fi fost imediat lepădat de iudeii riguroşi şi esclusivişti. si marea cea mare. Aici era împărăţia deplină a lui Mamo* na. şi de aceea ea cu grijă curat materială pentru uşurarea suferinţelor fiicei sale nu întârzia să se adreseze la Hristos cu o deosebită rugă. dar în tot cazul o femee cu sentiment religios sincer (Mat. 29). cauzele tăcerii învăţătorului lor. se vede deja din aceea. israiliţii din această cauză s'au desvăţat de traiul de pe lângă mare. atrase după sine neîndămânări mari. devină robul deşertăciunii vieţii. VIII. neîncurcându=se nici chiar din pământurile. neînţelegând. Doamne. se indignară contra stăruinţei ei şi»L rugară. iar după naţionalitatea hananiancă. în această ţară a întunerecului păgân. în această depărtată localitate a şi voit Hristos să găsască linişte pentru duhul său obosit şi turburat. atunci evident mulţi îl aşteptau deja. cum a putut să fie şi recunoaşte* rea formală de El a păgânilor în calitate de comembrii ai împărăţiei Sale. începând din timpul judecătorilor. 21-28. ce le aparţinea lor după lege.ferbere. pe care El a exprimat*o prevăzând. Este posibil. deşi în rea* litate niciodată n'a întrat în stăpânirea lui. deschidea înaintea Lui acea depărtare a viitorului. putea deasemenea la rând cu poporul ales să se folosască de mila Lui. XV. după limbă grecească. şi semiiudaică1). şi deasemenea şi din bu» curia prorocească. Intre alţii. a fost rezervată tribului lui Asir. Dar nădejdea Sa a fost zadarnică de a»şi găsi măcar o li» nişte vremelnică chiar şi în această ţară depărtată. O astfel de rugă neaşteptată în acel timp. Dar femeea nu slăbi şi stăruitor urmă după Dânsul cu rugile ei în lacrimi. a trebuit măcar prin o singură rază să lumineze lumina adevărului. vor duce prin toate 'ţările lumii ce ne în* conjoară pe apostolii Lui cu cuvântul Evangheliei si al adeverului. ca El să nu fi mers mai departe de hotarele acestei ţări străine pentru Dân* sul. XIII. care aparţinea neamului blestemat de Dumnezeu. care acum purtau numai pe negus* tori cu mărfurile lor. ca să se adreseze către Dânsul pentru ajutor. că mulţi dintre păgânii lumii vor întră întru împărăţia Lui (Mat. atraşi aicea de avantajele comerciale. Când El s'a apropiat de hotarele acestei ţări. Luc. Acolo deasemenea erau mulţi obosiţi şi împovăraţi. Hristos a simţit o nesfârşită jale pentru poporul ne* cunoscut si străin Lui. Chiar compătimirea Sa pentru vameşi şi păcătoşi şi în genere pentru acea mulţime a poporului părăsit şi moral* mente cufundată în păcate. neştiinţa din partea căreia a prescrip* ţiilor legiste îi făcea în ochii fariseilor riguroşi blestemaţi înaintea lui Dumnezeu. teă Lui. că El în călătoriile Sale a trecut prin Samaria. când Hristos se silea să rămână necunoscut. ca El să o îndepărteze cumva şi să curme tânguirile ei nesfârşite. Fiul lui David) Fiica mea cumplit se îndrăceşte". că Dumnezeu este milostiv Părinte a toată omenirea. „Milueşte«mă. însuşi numele căruia era împrumutat de. si chiar anume aicea domnea acel Belzebul. a fost în realitate un protest tot aşa de vădit contra excluzivisrhului fariseic. asemenea aripilor unei paseri monstre 'de mare. Slava şi mi» nunile Mântuitorului deja înainte de Dânsul pătrunsese în hota» rele Feniciei şi acolo îşi găsi ecou în multe inimi credincioase. întru cât omul este capabil să. cu adevărat dacă Hristos a intrat în cuprinsul pământului păgân.. şi mai cu samă o hananiancă. poate păgână. pentrucă aceasta putea să deschidă vrăjmaşilor însuşi locul şederii Lui. care locuesc pe pământ sunt copiii ai aceâtui Părinte şi fraţi între dânşii? Dar compătimirea către propriul. cu preju» diciul iudaic propriu lor faţă de rasa haldeiană. Dar chiar şi aicea. 24-30). că acest 194 . care însetau să găsească la Dânsul odihnă sufletelor lor. II aştepta cu nerăbdare o femee siro»feniciană '). aşa că apostolii. pe care. pentrucă ceeace se propunea păgânilor. In cursul vieţii Sale El de nenumărate ori a vorbit. că înseşi aceste corăbii. populaţia aicea totdeauna a fost semipăgână. Oare rabinii n'au învăţat. iudei de aicea pentru designarea prin» ţului diavolilor. Evanghelişti nu ne spun exact. Pentru pricina asta sau pentru alta Hristos nu i»a dat la început nicio atenţiune la ruga ei. dar că El nu a mărginit propoveduirea Sa în aceste hotare înguste. nu»i îngăduia în cursul unui timp oarecare să se adreseze către alte popoare cu o chemare deschisă în noua împărăţie. ce se desfăşura înain*. Pentru dânşii era greu să priceapă că o străină. VII. Marc. şi de aceea s'au mulţumit simplu cu aşezarea printre locuitorii industriali şi comerciali ai Feniciei. nu se putea a nu vedea.

în ţara de peste Iordan. se pare. ce stră* bătea prin aceşti munţi. asupra dealurilor Galileii. ea se aruncă la picioarele Lui şi cu noi planşete începu să=L roage ca să o miluiască. încât şi toţi omeţii munţilor natali ai Libanului ei n'ar fi putut să stingă focul ei.tablouri până ce se trece peste culmi printre stânci înalte pânăla 6000 de picioare pe podul natural de stânci peste Leontul adânc şi furios. nu se ştie. atunci El nici n'ar fi răspuns ei aşa. care de zeu principal al lor au recunoscut pe Belzebut. asupra tuturor înăl* ţimilor vaste ale Gavlonitidei. „Nu»i bine". ardea o credinţă aşa de înfocată. trecea prea departe de lac. şi lpr deasemenea li s'a dat să aibă parte în împărăţia lui Mesia. Calea romană. bogaţi. îşi găsise. Un asemenea răspuns ar fi putut să înfăşure în răceală sufletul ei. în care se. In ochii ucenicilor ea era nu mai mult ca „un câne". cum iudeii priveau în genere la păgâni1).şi plecă. Trecând această localitate. Cât timp a petrecut El în călătorie. că sufletul ei nu e plin de acea raritate de credinţă şi nădejde. Pentru iudei aceste oraşe serveau ca obiect de^ 195 . încheiată în scopul'de apărare comună şi atac. Si imediat miraculosul cuvânt îsi avu efectul său. si de aceea ea nesovăind. Iar femeea nu se lăsă. ea găsi. măcar că se aflau în hotarele Palestinei. păstrează-aceeaşi cârmuire municipală şi se aflau. deschidea vederea largă asupra bălţilor acoperite cu stuharae Ulafa şi Merom. că El s'a îndreptat pe drumul ca* ravanelor. în vasta provincie a alianţei Decapoliei. care poate să vadă mila şi împlinirea rugăminţii chiar şi în evidenta răspin* gere a ei. Dosind duioşia inimii 'Sale cu~b răceală externă a limbii. acest drum la Cezareea lui Filip duce într'o localitate deschisă. aceşti" câni necuraţi. Nici un minut Mântuitorul n'a mai prelungit chinurile aşteptării ei. n'au fost lepădaţi de dumnezeescul lor învăţător. adause El. că trebue mai întâiu a nutri pe copii. sub umbra Ermonului. spre nord*est prin pă* mântui Sidonului. „mare este credinţa ta. pe care iudeii n'au reuşit să le cucerească din nou după întoarcerea lor din Babilon. că dracul eşise şi fiica zăcea în pat cu totul sănătoasă". în păduri. suindu=se la vârful Libanului cu ale sale păduri şi cu măreţele lor . ce cad din masa stăpânilor lor".între ele în alianţă po* litică. Dar El n'a găsit posibilitate să se întoarcă imediat la Capernaum. Ele astfel rămaseră în manile păgânilor. El nu=l dădea plângătoarei femei numai din compătimire către propriul său popor.Dar cât de multă vreme a rămas Mântuitorul în aceste ţări şi în ce locuri s'a oprit. după părererea lor. prinţul dracilor ? Această părere a lor. pe israiliţi. de» plină confirmare de către însuşi Hristos. care şi astăzi merge din Sidon pe ţărmul sudic a pâ* râului de munte Bostrena. Cârnind ast* fel în valea Iordanului de sud. „O femee?" esclamă El. când El la necurmata rugă a hananiencei a spus: „Eu sunt trimis numai către oile cele pierdute ale casei lui Israil". Hristos păşi. probabil.-* Ucenicii de aicea pentru prima oară înţeleseră. . asa că duhurile rele au venit si au locuit într'nsele? Si oare nu»i blestemat acest po» por. Fie ţie după dorinţa ta". ca chiar păgânii. unde El voia să rămână necunoscut. înâlţân* du=se în punctul său cel mai înalt la 9500 picioare. deşi păgână.popor si»a zidit casele lor în numele idolilor lor.. care a însoţit această minune şi care L=a lipsit de liniştea dorită. „a lua pânea fiilor şi a o arunca câinilor2)". aproape direct spre răsărit dela Tir spe Chesaria lui Filip. „Si ve* nind la casa sa. Depărtarea Lui deacolo a fost grăbită de acea faimă. Hristos îi zise. de oare ce milosârdia Sa către hana» nienii uricioşi şi necuraţi ar îndârji acest popor spre propria lor peire. LIrmând după Dansul la casa. deşi fără îndoială cu un tremur de compătimire domoală în glas şi cu privirea plină de iubire. Dar în sufletul femeii. dădu acel slăvit si nemuritor răspuns: „Aşa Doamnei Dar şi cânii mănâncă sfarămiturile. Aceste oraşe ocupau acele provincii. Şi credinţa ei triumfă. şi că. LIcenicii nu înţelegeau că ajutorul Său. şi dacă Mântuitorul n'ar fi prevăzut. se poate crede. nu se ştie. ca fii ai lui Dum» nezeu. De aceea. din potrivă.

şi singurilor din fiii lui Levi li era permis să se apropie de Domnul. Ridicând privirile spre ceriu. ca să facă o nouă încercare să aducă pe Hristos în conflict cu autorităţile. Poate că aceste procedee erau des* tinate. căt fariseii. Ei)aparţineau cla» sei preoţilor şi ocupau cele mai înalte locuri în ierarhia iudaică. şi ele anume cele dintâi au trebuit să sufere din partea fanatismului furios al iudeilor. săvârşi vindecarea Sa în împrejurări deosebite. că înclinară şi saducheii. Hristos. Celei mai mari părţi din aceste oraşe. 46). XV. din mediul cărora eşise ziloţii. care ocupa posturile cele mai înalte în statul iudeu şi se prezentau c*a reprezentanţi ai legii. multora cu ase* menea prilej nu le ajungea provizia. cari. după care s'a adunat fără* mituri în şapte coşuri întregi. ca săd slujască (lezec. băi comune. că poporul se găsea la o extremă nevoe şi trebuea să sufere de foame. şi EI. Cu tot caracterul semipăgân a populaţiei deacolo. mai ales în oraşe. Hristos în sfârşit rosti singurul cuvând în graiul poporului: „efafta". la capătul de jos al şesului Genisaretului. deşi la aceasta. după nemărginita Sa mi* lostivire. şi începu el să vorbească limpede". Dar abea se ivise El în această localitate. 39). El. că din ura contra Lui. urâtă de aceşti din urmă. Ducând pe bolnav la p parte din popor. îşi poate închipui ©rcine. Intre alţi bolnavi. ca să evite putinţa îngrămăditoare a încă şi mai mari mulţimi de popor. numai prin întărirea simţului de ură se putea explica faptul. ca mai uşor să piardă pe învăţătorul Cel urât de dânşii. le*a fost dat după oare care timp să piară definitiv prin foc şi sabie. muindu=şi degetul în gură. cu toată obosaia si dorinţă de odihnă. în care ferbea cea mai vioae viaţă şi care străluceau prin temple măreţe. şi într'o împrejurare lucrurile au ajuns până acolo. Saducheii. apoi Hristos încă odată se milostivi faţă de ascultătorii Săi. 52-37). dela vechiul neam slăvit al lui Sadoc. înăbuşiră în sine ura contra irodianilpr şi făcură legăfură cu ei. deşi puţin numeroşi. nu de» parte de Capernaum. pentrucă însuşi minunea trebuia să se . reprezentau clasa numeroasă a înaltei aristocraţii. teatre si clădiri publice. şi vrăjmaşii Lui iară se puseră în mişcare. poate ca să aibă mai mare liber* tate în manifestarea puterii sale miraculoase. ce mulţimi de popor a atras vestea despre aceste minuni la neobicinuitul învăţător1). care se afla la faţa locului.^ se târau înaintea casei lui Irod. Dar. când aceştia se răsculară definitiv contra stăpânirei romane. ba poate şi pentrucă să' evite o stârnire prea mare în popor şi eventual ca să evite po* sibilitatea unor urmări politice. El porunci apos» tolilor să aşeze poporul jos şi în chip miraculos l»a săturat cu acea mică provizie.săvârşască numai prin_înrâurirea asupra sufletului bolnavului. cu excepţia guvernului resta» tornicitei teocraţii. fiilor căruia. cum adesa se în* tâmplă şi astăzi cu închinătorii spre Ierusalim. şi sate. că la răsărit. Dar asta a fost zadarnic: Vestea despre Dânsul se lăţi în toată ţara. Anume cu şapte pâni şi cu cinci peştişori mici au fost săturaţi patru mii de oameni. ceeace era cu atât mai uşor. după mărturia lui Iezechiil. „şi se mi* rau foarte mult toţi şi ziceau: toate le face bine? Şi pe surzi îi face să audă. şi pe muţi să grăiască. colaboratorul 196 . faţă cu neparticiparea lor complectă la ten» dintele patriotice ale fariseilor. singuri li era în» găduit să privegheze de strajă la jertfelnic. unde Hristos sosise cu ucenicii Săi din ţările Tirului şi ale Sido» mului. râvnitorii legii. înseşi numirea'lor deriva. după o pricină necunoscută nouă. intrată în alianţă cu partidul cu totul indife» rentiştilor morali. care respingeau orce guvern. poate. pd* runci celui vindecat să nu vestească minunea. VII. afară de femei şi de copii. El îşi puse degetele în urechile bolnavului şi după aceea. slava marelui învăţător şi acola atrase la El mulţimea iudeilor. plecă peste lac şi sosi în hotarele Magdalului (Mat. nu=l lipsi de ajutor. a fost adus la dânsul un om surd. şi Hristos. puterea Căruia numai singură putea să*l vindece. La Dânsul erau aduşi bolnavii de tot felul. care. ca şi în oare care alte cazuri. XL. Poporul curgea către Dânsul cu cârdul. că cu greu putu să rostească câteva vorbe încâlcite (îvlarcu. care trăiau amestecaţi cu păgânii. ca autoritate. Dar de oare ce această foame o suferea el pentru satisfacerea setei sale duhovniceşti. adecă deschidere ? „Şi îndată s'a deschis auzul lui şi s'au deslegat legăturile limbii lui.era aşa de încâlcit la limbă. faţă cu climatul dulce şi uscat şi faţă cu simplitatea mărginirei nevoilor populaţiei. Şi în adevăr. Dar un indiciu încă şi mai lugubru al sporirei primejdiei era aceea. şi clasă de oameni fanatici mândrii cu curăţenia lor rituală şi morală. Fariseii erau deja până întru atâta porniţi contra Lui. se atinse cu el de limba bolnavului. care nu putea auzi cu* vintele. nu le refuza dumnezeescul Său ajutor. Negăsindu«şi odihna dorită de ceiaparte de lacul Genisaret. în cursul lunilor de vară se poate trăi liber şi a dormi sub ceriul deschis. Anume din acest neam se trăgea renumitul preot lisus.necontenită sminteală şi irita* ţiune. oare cum în scopul de a ridica cugetarea neferici* tului om către Tatăl ceresc. ca să trezească credinţa în omul.

în cap cu con ducătorii săi religioşi aleşi. poate. ^Contrastul în spirilul vederilor acestor două partide se arăta cu deosebire în acea perzis'. Dar că» ' peteniile riguros fanatice ale Sinagogii şi căpeteniile poporului pe de o parte.^/Saducheii necontenit se sprijineau pe litera legii. pânăla primirea vredniciei de arhiereu. şi reprezentanţii reci şi luxoşi ai aristocaţiei templului se aflau în genere într'o duşmănie crâncină între ei şi această duşmă» nie între ei. care au servit cândva în înseşi templul lui Solo* mon. 7). independent de pârtiei* părea preotului şi apăreau ca apărători ai inîereselor poporului în genere. dar poporul şi fariseii se refereau la ei cu vădită nemulţămire şi neîncredere şi.„ochiu pentru ochiu şi dinte pentru dinte". pecând fariseii manifestau mult mai multă indulgenţă. în capul caselor preoţeşti. ei admiseră pe socrul lui.de părerile lor. a fost lipsit iudeul riguros Iisus. Dar aceaslă aristocraţie preoţască nu se deosebea. şi Onia cel tânăr z). cu ce perzistenţă ambele partide se ţineau. aşa că după întoarcerea din robie. adesa terminate prin vărsare de sânge. ci se şi aflau reprezentanţii celui mai curat sânge iudeu1). 2. acest neam stătea. fariseii. de exemplu.lui Zorobabel. ca şi înainte de ea. fiul lui Fa» bie. XIII. Menelau.o cauză a lui. izvorul bogăţiei lor. cu care aristocraţia tem* plului se ţinea de litera legii lui Moise în tezele sale despre pe* deapsă. Conservatismul natural al dem* nitarilor supremi inevitabil se silea să se fondeze tare pe docu* mentele originale al legii în contrast exagerărilor aprinse ale cărturarilor plebeeni. Disputele înverşunate.enţă. interpretând aceste teme" în acord cu duhul vremilor. Poporul. căreia ea îşi datora onorurile sale şi bogăţia.. nici* decum prin o râvnă deosebită către sanctuar. explicau restabilire lui Moise . şi acum se târau la picioarele procu» ratorilor romani păgâni sau a regelui semipăgân. molipsiţi fiind de senii» credinţa şi scepticismul grecesc. se ţineau tare de autoritatea tradiţiilor rabinice. şi aceste păreri îşi găseau ilustraţia în înseşi situaţia lor. numai ca prin josnica lor târâre să obţină bună» voinţa lui Ptolomeu şi a -regilor Siriei. spre a»i curaţi locul. Ei manifestară chiar o supunere slugarnică ca şi cum ar fi fost sinceră Romei păgâne. încă şi mai tare aprinse aceea. se poate zice. figurat şi admiteau putinţa recompensei sub formă de bani. Pecând saducheii cereau executarea exactă a acestei legi. arătau importanţa actelor sfinte. ei opuneau per* zistent litera vechei legi. Mulţămită originei lor. pentru care. că visurile partidului rabinic sau fariseesc despre restabilirea teocrată puteau fi realizate numai prin mijlocirea prezentei organizaţiuni preoţeşti care se afla în manile saducheilor. deşi către ea în genere era alăturate câteva tradiţii ale lor. pentrucă această ordine era baza demnităţii lor. Această duşmănie politică. ca să evite silnicia vădită trebuia să facă jnari concesii regulelor fariseice. ei considerau pentru sine înjositor să se adreseze fariseilor pentru povaţă în ale legii şi vieţii lui Israil şi cu dispreţ răspingeau toate subtilităţile legismului fariseesc. IX. Ocupând vredniciile superioare a cârmuirii teocratice şi fiind . Saducheii erau deasemenea adânc interesaţi de păstrarea prezentei ordine de lucruri ca şi rivalii lor. se pare. indiferenţi la toate. care se proslăvise în marele război pentru neatârnarea religioasă. fariseii pe de altă parte. ei au putut după moş» tenire să transmită unul altuia înaltele demnităţi la templu şi cu înseşi numele lor istorice se lega oare care slavă . pe alexandrinul Simon Voet. Saducheii nu aveau deloc înclinaţiunea de a învăţa datori* ile lor dela rabinii sinagogilor săteşti şi răspingeau întregul codice al tradiţiilor fariseice şl legile acelora. Că învăţătura lor de credinţă era rece şi se'distingea prin raţionalism în comparaţie cu dcctrina rabini* lor. pe drepturile statornicite ale templului şi pe slava preoţiei. aceasta era. rezultatul unui asemenea raport al lor că* tre tradiţie. chiar cu scârbă aşa că ei. In tot cazul saducheii în timpul lui Iosif Flavie şi al apostolilor nu numai că ocupau cele mai înalte demnităţi la templu. tatăl tinerei lui femei. Contra tuturor tradiţiilor şi cerinţelor mereu crescânde ale rabinilor. serveau de dovadă a faptului.. niciodată n'a uitat uşurătatea şi trădările aristocraţiei preoţeşti în timpul acestei mari lupte. Spre plăcerea lui Irod. Neem. dintre cele două partide mai puternice se mări încă şi mai mult prin totala lor neînţelegere în privinţa părerilor religi» oase. ci şi astfel trădători ca Manasie. Printre străbunii ei se enumăra nu nu» mai astfel de arhierei. iar nu. considerând cu auloritate pentru dânşii numai legea scrisă a lui Moise.membrii ale acelor slăvite neamuri. Deja pe timpul lui Ezdra şi Neemia ei au dat motiv de acuzare/că înalţii dem» nitari mai întâiu de toţi au călcat legile teocratice şi chiar s'au încercat să prefacă unele părţi ale templului în locuinţă particu» Iară pentru ei (Ezdr. ei s'au înlăturat dela orce părtăşie la vestita luptă macabeică. Saducheii 197 . ca să păstreze onorurile şi interesele legate de ele. Ei şi»au înjosit în tot felul cinul lor. aceşti reprezentanţi ai acelor eroi. ca Iisus şi Simon „cel drept". Fariseii./Fie care din partide îşi adscriea sieşi ade= vărul adevăratei credinţe.

Prin aceste visuri despre viitor. iară nu îmbrăcaţi cu haine albe de saducheu. că această solemnitate naţională va sosi. ei nu erau deloc dispuşi pen* tru o schimbare. care sunt nedespărţite de spiritul de năimit. dar propriu au fost osândiţi de judecătorii saduchei şi anume. Râvna fari* şeilor pentru lege era astfel o simplă slujire de năimit. aşteptase realizarea prorocilor lui Daniil. din care cauză ea se şi deosebea prin toată acea exagerare şi rivalitate. ca martorul mincinos să se dea morţii potrivit cu litera legii. când în chestiune se dovedea călcare de jurământ') Această insistenţă oarbă asupra literei legilor. nesfârşite. se refereau cu răceală şi cu dispreţ indiferent. din partea sa. „ne» vios" în raport cu această dreptate. ci pentrucă fariseii se chinuesc în viaţa aceasta. XXV. se dăduse făgăduinţa. cum ele s'au-expus în tradiţiile lor. aşa şi apostolul Pavel au suferit. Folosindu=se de toate onorurile şi bunurile lumii aceştia. că lui Israil. înainte de a=l judeca pe el". care cu trecerea vremei se supusese uitării şi îmbătrânise. care nu va trece şi împărăţia Lui nu seva nimici (Dan.. ca toate popoarele. ca clasă. de îndată ce Israil. Precum Hristos. adesa câştigân* du*şi pânea prin o muncă grea. din contra. după cum le înţelegeau ei. şi deaceea ei se sileau în. în care. iar fiii deja deadreptul râdeau de ele. pe de altă parte. Fariseii. chiar dacă mărturia lui n'ar fi pricinuit nicio vătămare acuzatorului.li se va da stăpânire.socot. pretenţiile şi privilegiei căreia nu puteau să-şi găsască justificare în nimica alta. nu erau în ge* nere bogaţi şi trăiau într'o simplitate cumpătată. iar saducheii astfel de întrebuinţare îl puneau sub legile aspre ale necurăţeniei. ca ea să scuipe înaintea lui jos. nu se dovedea numai prin interesele de castă a aristo* craţiei templului. deşi ei n'au să pri* mească nimic în cea viitoare". ('"ca reprezentanţii ereditari ai acelor eroi plini de abnegaţie. care trebuia să instaureze o nouă ordine oare care. din care ră« sărea toată râvna adversarilor. Binele trebue făcut. VII. sau sen» tinţa lui Hilel „puindu>te pe tine înlocui aproapelui tău. (Această asprime neînduplecată a caselor preoţeşti care le ţinea bunăvoinţa bogaţilor şi persoanele cu titluri. Fariseii. . „Saducheii.spunea Iosif Fia* vie. pe care ei le cereau. 9). va împlini exact cerinţa legilor rituale. considerau de normă a lor sentinţa lui Ioşua ben Perahîa: „judecă totul pe temeiul presupunerei de nevinovăţie". multe desavantaje şi duşmănie din cauză că fariseii stârneau împotriva lor poporul. Dar erau încă şi caifze mai profunde a neiubirei reciproce şi a duşmăniei dintre aceste partide.de „judecători ce osândesc". aşa încât să se poată cere realizarea împărăţiei mesianice deja ca nişte drepturi. şi prin acea curăţenie rituală mecanică. apoi amândoi martorii trebuiau totdeauna supuşi la moarte. iar nu pentru răsplată întru împărăţia lui Mesia sau după învierea morţilor". Totuşi şi 198 . sub conducerea lui Mesia.tot felul să facă pe tot poporul..cu cumnatul (Deuter. „Saducheii . iar fariseii considerau su= ficient.pretindeau. . Ei credeau. lor. Fariseii. şi Iosif Flavie mărturiseşte. saducheii. adecă dreptatea lui Iehova.. că de oare ce totdeauna pentru osândirea nevinovatului se cereau doi martori. Fariseii. Saducheii.-şi nu recunosc nici o stăpânire. dădu saducheilor nu* mirea. de care depindea înseşi realizarea adevărului şi al cucerniciei. ci exclusiv se sprijineau pe legea lui Moise şi chiar luau în' deriziune speranţa mesianică. Ei cereau riguros.ca identică cu paza exactă a pravile* lor mărunte şi. când el vedea înaintea sa judecători cu filocterii late de fariseu. Ei nu numai râdeau de concepţia fariseică despre cucernicie. Singura Asigurare pentru dânşii era numai conser» vatismul neschimbat şi cea mai mică inovaţie se părea pentru dânşii semnul primejdios pentru ei. şi împreună cu el şi lor însuşi. când el i«ar refuza drepturile că» sătoriei. stăpânirea Lui va fi stăpânire veşnică. permiteau. ca văduva literalmente să scui» pe în obraz pe cumnatul său. care au izbăvit popo» rul de jug în timpul marei lupte cu Siria cu răbdare atingătoare dar şi fanatică. . acuzatul binecuvânta soarta sa. Părinţii lor nu s'au-lăsat atraşi de asemenea visuri. slavă şi împărăţie. din partea lor. 14). De aceea. atunci şi Dumnezeu va trebui să«şi împlinească partea sa de aşezământ. de oare ce cu starea de lucruri prezentă ei erau perfect mul» ţămiţi. că sufletul moare împreună cu trupul.spune rabinul Natan 2). -întrebuinţază zilnic vase de aur şi de argint nu din mândrie. saducheii au omorât pe apostolul lacov3). în vederea izbă* virei proprietarului de pagubă. ca trupul dobitocului mort. că dacă ei din partea lor îşi vor împlini datoria lor. şi mulţi nu se oprea chiar nici înaintea unei asemenea concluziuni a cărturarilor lcr. decât susţinerea oarbă a ordi» nei existente. decât numai legea1)." erau ras» fătaţii soartei. puteau fi numai mecanice şi înseşi paza lor era o împli» nire de robi a ritualelor şi ceremoniilor dar ei credeau. Virtuţile. că ei la hotărârile lor judecătoreşti se distingeau prin o mai mare lipsă de cruţare de cât or care din iudei2). asemenea lor.pentru el însuşi. netrebnic pentru hrană. sase întrebuinţeze la alte oare care scopuri. ginţile şi limbile să=I slujască Lui. Acesta era în felul său un legământ formal.

Din această cauză se petrecea aceea. Pelângă toate acestea încă şi mai multă înverşu* nare adaose contrastul dintre ambele partide. neconte» nit se mişcau în mediul lui în calitate de conducători duhovni» ceşti şi era pilda împlinirei exacte a propriilor lor prescripţiuni. că sa» ducheii susţineau cu râvnă orce formă de cârmuire pe rând. la rugăciuni sau jertfe altmintrelea. Saducheii erau puţini la număr. saducheii erau simplu oamenii lumii acesteea. „saducheii spun. diferite zadrudnenii. Pelângă aceasta ei au inventat chiar. că soarta . fariseii erau mistici. ca să arate adversarilor lor imposibilita* tea a înseşi învăţăturii despre învierea morţilor (Mat. zicea Samuil către rabinul Ehuda Himen. afirmă. nu puţini erau şi de acei preoţi.'alcătuind o parte a poporului însuşi. In ge* nere vorbind.. s'au unit cu vulgarii farisei ai sinagogii. aceşti trufaşi aristocraţi ai templului. XXII. decât în acord cu dorinţa şi pravilile lor. Fără îndoială. ci slujeau lui Dumnezeu jntru smerenia şi cură» tenia inimii. acum pentru întâia oară saducheii. erau devotaţi îndatoririlor lor preoţeşti şi trăiau în deplină armonie în părerile şi viaţa lor cu fariseii. iar fariseii recunosc şi una şi alta" (Fapt. Duhul vea* cului era contra saducheilor. Dimpotrivă împărtăşeau cu poporul şi susţineau într'însul desgustul patriotic şi religios contra stăpânirei romane. şi moartea nu dă cruţare. că asemenea lucru. dar în genere ei erau recu» noscuţi în calitate de conducători ai poporului1). ere* zind numai în prezent. zicea un rabin către ra= binul Hamenun. „fariseii aveau o astfel de influ» enţă asupra poporului. pen» tru care totul se cuprindea în viitor şi în supranatural. VI. trufaşi. 23). cu atât mai mare recom» pensă se făgăduia în viitor penlru împlinirea exactă a lor. „Fiul meu". In disputele lor cu Hristos. fariseii preamăriră ultima. cedează locul • celor ce au să fie mâne". care stăteau la o parte de popor. Dar orcum ar fi fost. nu există. căci lumea aceasta noi trebue să o părăsim curând asemenea ospăţului de nuntă". era temeiu suficient. Poporul în genere susţinea cu râvnă pe farisei. că la alegerile la funcţiune ei erau nevoiţi să se conformeze. nici duh . Aceste sentinţe aparţin la doi rabini vestiţi din partidul fariseic ').dumnezeească. Extremităţile şi făţărnicia unora din ei putea expune chiar deriziuni. erau urâţi. cari nu erau saduchei. ca provi* denţa. pentru care îşi varsase sângele Macabeii n'ar fi având nici un temeiu în lege. cruzi. Ce se atinge de lumea viitoare. Ea cu bucurie se supunea jugu» lui greu al cărturarilor farisei. pentrucă poporul credea. cu regulile rituale ale fariseilor. în părerile. că. Afară de aceasta fariseii.spune I. că nu este înviere. şi neagă. Mulţimei poporului îi era neplăcut să audă. de teama poporului. Inten* ţionezi tu oare să laşi bani fiului tău ? Cine=ţi va comunica ţie despre asta. După mărturia limpede a lui Luca. 8). că nu se putea face nimica cu privire la cult. Visurile lor mesianice era strâns legate cu ' viitoarea slavă a po» porului. că ei anume însuşi erau iu* biţii lui Iehova şi totdeauna puteau conta pe ajutorul Lui. pentrucă în lumea subterană nu mai sunt plăceri. pentrucă cu cât mai împovorătoa» re erau îndatoririle impuse asupra ei. şi adversarii lor se foloseau de cinstea şi devotamentul poporului. ce se referă aicea. care curând după moartea Lui „mulţi" s'au supus la credinţa (Fapt. că lucrurile omeneşti s'ar cârmui de ea. cât şi în faptă. apoi saducheii o lăsară la îndoială. că pe temeiul cărţilor lui Moise e imposibil de dovedit existenţa vieţii de dincolo de mormânt. . Asemenea tuturor patrioţilor. şi nu luară parte la duşmănia răutăcioasă a confraţilor lor. aceşti aristocraţi înstrăinaţi. „"Mâncaţi şi beţi. cu toate acestea. deşi nu negară nici pe prima. participau mulţi din astfel de preoţi-saduchei. ca cu puteri comune să piardă pe învăţătorul primejdios pentru dânşii. Anume deaceea saducheii. „Sadu* cheii. şi deşi ei aparţineau claselor ce» lor mai înalte. asupra marei chestiuni despre libertatea omului şi pronia . şi deaceea mulţimea vedea într'înşii pe reprezentanţii propriilor lor aşteptări scumpe ale sufletului lor. în afară tuturor celorlalte socoteli.noastră atârnă de noi înşine. că aceea. ca să dispună poporul contra lor. Acesta a fost semnul 199 . XXIII. Flavie. că noi înşine alcătuim cauza propriei noastre fericiri şi atragem şi pedeapsa asupra noastră şi răul prin propria noastră nechibzuinţă" 2). 7). deja acea împrejurare. „dacă tu ai ceva veseleşte»te. pe de altă parte. moarte ai uricioase case a lui Irod. nu sunt o contrafacere) în contrast cu fariseii. afirmând (numai dacă cuvintele din Talmud. înţelegând printr'însa aceea. Şi în adevăr. când vei fi în mormânt ? Oamenii sunt asemenea florilor în câmp: cele care trăesc astăzi. şi erau vrăşmaşii de. socotind. Fiavie. după cuvintele lui I. aveau aşa de puţină influenţă. că ei tindeau numai către scopurile înalte şi demne atât în cuvinte.printre farisei nu era lipsă de astfel de persoane. nici înger. cum se poate presupune fără îndoială. epicureismul cărora nu ceda la ceeace se povestea despre rivalii lor. Ei se distingeau prin o adâncă credinţă în pronie.

şi numai atunci vom putea să Te credem4). Neam viclean şi desfrânat caută semne 200 . ispititorul cu vicleşug îl îndemnă s㻺i arate puterile Sale supranaturale spre confirmarea drepturilor sale. pentru confirmarea cărui lucru El săvârşea multe semne. tri* mis pentru mântuirea lui Israil. 66. iar dacă se îndreaptă spre apus. Mele minuni. după părerile lor. Privind ceriul.dela popor cât şi dela însuşi Hristos de aceea. nu erau autentice. probabil sosiţi din nou din Ierusalim şi aşteptând pe Hristos. în propoveduirea lui Ioan şi în propriile. deschizându*şi singur drum prin propria sa frumuseţă divină în inimile smerite. că atunci când va veni regele Mesia şi se va începe marea luptă între Gog şi Magog. lui Ieremia I. atunci cu câ trebue să fie El bun a da semne pentru apropiata . Voi vă atribuiţi capacitatea de a prezice pe temeiul di* recţiunei. dispuse duşmănos faţă de adevăr. dar în acelaşi timp cereţi semne ca dovadă despre aceea. care s'a arătat lui Simon cel drept. cum a făcut Moise.. Ei de repetate ori auzise atât . tot aşa nu mai puţin era un sacrilegiu a le săvârşi şi la cererea oamenilor plini de duhul răutăţii satanice. Adevărul. „sara voi ziceţi:. Dacă fumul se îndreaptă spre nord. gata să*l primească. asemenea lui Iisus Navi. Ei mai mult ca orce doreau să stoarcă de la Hristos dovada vădită a misiunei Lui dela Dumnezeu. Deaceea El se adresă către dânşii numai cu câ» teva observaţiuni de reproş. în care nu se poate să nu simţi focul unei indignări sfinte. şi astfel în toate aceste semne se putea arăta numai o-"conjuraţie a întunerecului pentru pierzarea poporului. acolo. cum a^făcut asta Isaia. a sărbătorii cor» turilor. Ele stau în afară de puterea dracilor.iar apoi adresându*se propriu către întrebători. că ei. după părerea lor. care „nu luminează ca soarele şi nu străluceşte ca Luna. foc şi ploae asemenea lui Ilie. Dar toate aceste semne. că Eu sunt Mesia. Deja chiar la întoarcerea Sala slujirea publică. că le dă chiar semne pentru prevenirea'vremei bune. ^ sau sileşte soarele să se retragă înapoi. pentrucă aceste minuni puteau fi săvârşite cu ajutorul magiei şi descântecelor1). ceriul. şi toate arătau. El este-Fiul lui Dumnezeu. Dar Hristos stia cu cine are de a face si deaceea n'a voit să între în convorbire amănunţită cu dânşii. pentrucă.nemărginindu*se decât numai la un foarte scurt răspuns. Magii egipteni deasemenea săvârşau minuni. Dar precum ar fi fost un sacrilegiu de a săvârşi semne şi minuni după îndemnul domnului întunerecului. pentrucă cerul este poso» morât. ca să intre cu Dânsul în dispută nouă în scopul de a=I_ înjosi în ochii poporului. că vor fi unele ploi şi săracii se vor bucura. I»a dat pentru un timp'putere asupra acestor draci. dacă el se îndreaptă spre răsărit. vorbea direct inimii şi trebuia să fie pro» pria dovadă pentru sine. Cu totul alt lucru sunt semnele. 67). în evenimentele de faţă ale zilei. atunci se bucură toţi. sau pogoară trăsnete şi grindină asemenea lui Samuil. _ ca să amăgească pe oameni şi să»i facă să urmeze unui învăţă* tor mincinos. Nici un semn nu putea să aibă importanţă. în învăţătura şi viaţa mea1). Dacă Dumnezeu e aşa de milostiv către oameni.lugubru. sau cel puţin dă»ne să auzim „Bavcolul". ca prinţul dracilor. ca şi cum vouă nu v'ar fi date aceste semne. dar părinţii lui Israil n'au crezut nici 'măcar pe Moise la săvârşirea de către dânsul a unor minuni obişnuite. sau semne în (soare' şi în lună. iar săracii sunt în amărăciune. Do» vezile externe puteau servi de confirmare numai pentru factorii externi şi nu întinează convingerea în inimile." ' Aceşti aliaţi străini. că puterile iadului ajunsese în plină furie pentru nimicirea Propoveduitorului împărăţiei cerului. unde nu era simpatie. . pentrucă va fi puţină ploae. atunci jălesc toţi1). El zise: pentru ce nea» mul acesta cere semne? Adevărul vă grăesc: nu se va da. „Oftând din adânc. a vântului şi ploei.dă*ne pâne din ceriu.. voi spuneţi. nea* mului acestuia semn". însemnătatea dovezii depinde de în» clinarea către convingere. pământul şi chiar văzduhul erau pline de draci. . Aceste cuvinte au fost adresate către1 ucenici. se aruncară asupra Lui cu întrebările lor. atunci se va arăta semne pe ceriu2). pe când multe semne neîndoelnice vă sunt date în Scriptură. şi cum se întoarse El de peste lacul Galileei. că a arunca mărgăritarele înaintea porcilor ar fi însemnat numai a se expune pe Sine la primejdii din partea lor. în care a mers fumul în ultima sară. E posibil. fiind aşa de iscusiţi în diferite semne ale ceriului. ziceţi: arşiţă are să fie şi este". şi când bate vânt de miază*zi. care va fi vremea în tot anul următor. El deja vorbise. în „absenţa Lui vădit ar» deau de nerăbdare. din ceriu. venire a lui Mesia? Voi cercetaţi cu siguranţă. Hristos le arătă acea ciudăţenie. „Noi nu trebue (ziceau consfătuitorii) să»L aşteptăm până ce curcubeul nu se va pogorî peste lume şi o va umplea de lumină3). şi dimineaţa spuneţi: astăzi are să fie ploae mare.are să fie furtuni. pentru că ceriul este roş. şi totodată atât de incapabili de a vedea semnele ce se produc împrejurul lor. pe care ve* nise El să=l proclame. Deaceea. că. Cărturarii spun. şi nu se poate ajuta pe sine" (Epistola.

Spunând acestea. că Mesia trebue să vină. aşa şi predica Mea va fi unicul semn.la Dumnezeu. aşa şi Eu. Ea în sine înseşi cuprinde destulă convingere. dat ninevitenilor. fără numai semnul lui lona prorocul. serveşte de dovadă suficientă. în curgere de tot atâta timp voi. că a rămânea cu dânşii era deja nu în afară de primejdie. care dovedesc. . dispoziţia acestor duş» mani eră aşa fel.referitoare la apropierea împărăţiei iui Dumnezeu. Şi semn nu se va da vouă. Evident. Deacum El putea să ducă numai o viaţă depărtată de asemenea convorbitori înrăutăţiţi. şi cu un oftat adânc şi cu întristare şi lipsit de nădejdea orcăror încercări de a convinge de adevărul predicei Sale nişte oameni orbiţi de prejudicii şi cruzi la inimă. 201 . El i=a lăsat. primejdios de partea răsăriteană. pentrucă precum el trei zile şi trei nopţi s'a aflat în pântecele chitului. când voi fi dat morţii. că Eu sunt trimis de. petrece în mormânt. însuşi viaţa Mea şi drepta» tea dumnezeească cerească.. propoveduită de Mine. Pe lângă asta prorocul lona devine semn şi'in alt înţeles. El iar se sui în barcă şi plecă peste lac la ţărmul lui singuratec şi mai puţin. care se dă vouă. pentrucă după cum prevenirea la predica lui a fost singurul semn. până va veni ceasul Lui. pe când el în acelaş timp e orb la semnele ce se săvârşesc împrejurul lui. dacă poporul nu trebue să piară. Pe lângă minunile Mele.

XVI. unde ostenise mai mult. pentru ere» dincioşi va fi pânea vieţii. că ei nu aveau la ce se nelinişti de hrană. se pare.'casele. şesul verde. apăsat de ideea despre aceea. ei socoteau că Hristos a făcut aluzie anume la această scăpare din vedere a lor. adresân* du»se către ucenici. că în realitate lucrarea Lui acolo este terminată. erau neliniştiţi de acest lucru. preocupat de propria sa cugetare. din barcă se deschise tot tabloul de dinaintea Lui. Şezând în barcă între ucenicii Săi. până la ce grad se poate întuneca mintea oameni» lor. dar deja cu convingerea. îndreptându»se spre malul răsăritean.CAPITOLUL XXIX. ei se arătase neîndeajuns desvoltaţi duhovniceşte. La fântâna Samariei ei cândva socotise. să se rătăcească conştiinţa lor şi să li se împetrească inima capabilă însfârşit. în urma săvârşirei de două ori a saturării miraculoase a poporului. arată numai după o anumită dezvoltare intelectuală . VIII. —. careeşi aruncau reflexul lor în apă. Duhovniceasca pătrun* dere 'se. El era definitiv lepădat anume în acea provincie.apoi nu"i de mirare. că El în» ţelegea hrana obişnută. că trupul Lui. Ucenicii auzise convorbirea Lui cu adversarii furioşi. sau când El le vorbise de Lazăr celce murise. dealurile acoperite de păduri de dincolo de el. spre a înţelege în totul şi declaraţiunea Lui. Această solemnă sentinţă. şi deasupra lor chipeşa sinagogă. le zise: „vedeţi să va păziţi de aluatul fariseilor şi al saducheilor" (Mat. Ei ar fi putut s㻺i aducă aminte. Când barca pescărească a apostolilor spinteca valu» rile lacului Galileei. Intre acestea Hristos. 5-12. nu înţelesese încă toată pri* mejdia situaţi date. ucenicii Lui uitaseră să ia cu sine pâine şi. totuşi. IN DEOSEBI CU UCENICII. Mulţi dintre următorii Lui erau deja rupţi dela Dânsul prin ponoasele viclene sau prin dovezi mincinoase ale duşmanilor. că El le vorbise mimai de odihna naturală. dară ei. câtă vreme în mijlocul lor era dumnezeescul învăţător. a fost înţeleasă de ucenici cu totul în alt senz şi preocupaţi de chestiunea lipsei de provizie. Din cauza grăbitei traversări a lacului. min* tea neluminată se instrueşte încet. inima lui Hristos era chinuită de o adâncă întristare. fireşte. Marc. Când după depărtarea Lui dela ţărm. ~ ţărmul de nisip alb. să lepede tot. ce duce la propriul lor bine şi la pace. şi el părăsea această localitate. El era încă plin de cu» getele despre conflictul petrecut.. adevărat cu nădejdea ca din când în când să o viziteze.'-în care El aşa de adesea a propoveduit şi a săvârşit atâtea lucruri minunate. Dar pentru a cugeta necontenit la nişte lucruri 202 . Şi în "urmă ei înclinau să creadă. . şi deaceea era necesar să prevină pe apostoli asupra acestor duşmani primejdioşi. când El le zisese despre hrana duhovni* ceaşcă. 14—21). că el a adormit. că El se întrista adânc în sufletul Său. albe.

XVI. Şi inima duioasă a lui Hristos nu se putea să nu simtă corn* pătimire pentru nefericitul. ea predomina gurile Iordanului. apoi aceasta ar fi atras asupra lui atenţiunea generală. îl rezidi de iznoavă. zise: văd oamenii trecând. Pentru a-şi găsi în fine dorita odihnă. pentru asta se cerea aşa cugetare şi adâncime. Hristos despre vindecarea aceasta îi in* terzise să vorbească în oraş. puţin credincioşilor. In cursul domniei sale 203 . luând pe orb de mână. şi din obişnuita linguşire pentru împăratul roman l=a numit în cinstea Cezarului August.. Deaceea. Iuliana. Cezareea. Acela. aflând de apropierea Lui de oraş cu grăbire aduse la El pe un orb şi*l rugară măcar să se atingă de dânsul (Marc. din care Hristos avea să formeze pe întemeietorii creştinismului) înţelegând gândurile lor. ascultase mai mult pe cărturarii lor decât pe Dânsul şi nu adusese pocăinţă. Dealt* mintrelea si acolo erau oameni cu dîspoziţiuni mai bune. locuitorii căruia se ra* portau în genere către Dânsul nu des* tul de prietenos. El ar fi putut să săvârşască vindecarea cu un singur cuvânt al Său. auzind observaţia învăţă* torului. că nu aţi luat pâne ? încă n'aţi înţeles oare şi nu vă aduceţi aminte de cele cinci pâni la cinci mii de oameni. care se aflau la o mică distanţă la căderea lui în lac. indiferent dacă am cumpăra=o dela nişte samarineni'). îl scoase afară din oraş. şi câte coşuri de fărmituri aţi adunat ? Nici de cele şapte pâni la patru mii de oameni. Trimiţindu»! acasă. VIII. Hristos le zise: „Ce cugetaţi întru voi. 22-26). Domnul lisus Hristos se îndreptă spre nordul ţării. care oraş nu era lipsit de. ce se întindea dela gurile Iordanului pânăla Horazim şi Capernaum.. dar el a preferat să procedeze în cazul dat aşa. care nu cu mult înainte de aceasta fusese numită de te* trarhul Filip. în care intenţiona să meargă acum Hristos. care se întindea pe laturea răsăriteană a lacului. ei „se gândiră în sine şi ziceau: asta însemnează. asemenea populaţiunii Horazimului şi Capernaumului. Spre sud se înălţa platoul despoiat. de vede el ceva. că dacă noi am cumpăra pâne dela farisei sau dela saduchei. renumit prin minunata gropniţă. Aşa de puţin înţelegători sub raport duhovnicesc erau aceşti oameni. Ea era situată pe drumul spre acea provincie. Şi orbul s'a vindecat şi începu să vadă toate lim« pede. spre oraşul cunoscut sub numele de Cezareea lui Filip. ca să concentreze cuge* tele lui asupra Sa şi să trezească într'însul credinţa în puterea făcătoare de minuni a Doitorului ceresc. El adesa propoveduise pe uliţile şi în sinagoga acestui oraş şi săvârşise acolo multe minuni. el întrebă pe orb. unde deja nu puteau aproape deloc să urmeze după Dânsul cărturarii şi fariseii. pe o uliţă populată. Dar Hristos nu avea vreme să se -oprească acolo mai multă vreme. şi*i porunci să privească. ci de în* văţătura fariseilor şi a saducheilor" (Mat.. că noi nu am luat pâne. fi vinde» cat pe bolnav unde va. pe care El acum se silea pe cât putea să o înlăture. Spre apus se afla vasta'lăture goală a ba* zaltului negru. şi însuşi oraşul. spre Vit* saida. Situată pe un deal verde deasupra şesului Batiga (locul miraculoasei saturări a poporului). privind. ţi ei. că nu de pâne am vorbit Eu vouă : păziţi»vă de aluatul fariseilor şi saducheilor ?" Şi numai atuncea ucenicii cei simpli „au înţeles. deşi în alte împrejurări şi înseşi putea servi pentru dânsul ca loc de odihnă dorită. pe care era imposibil de aşteptat de la nişte pescari şi săteni simpli. şi de aceea. că El le grăise să se păzească nu de dospitura pânei. Dacă El ar. şi câte coşuri de fărmături aţi adunat? Cum de nu înţelegeţi. 5-12). punctul extrem al graniţei de nord a vechiului Israil. după cum Virsavra era hotarul. extrem al graniţei de sud. numit aşa după numele zeului hananian al fericirei. chiar şi în asemenea loc. El era situat spre marginea de nord^est acoperită de stuhărie şi mocirle a şesului El«Gule şi nu departe de Dan. Atingându«se de ochii orbi âi nefericitului cu degetul ud. şi cu toate acestea vitsaidenii.aşa de înalte. Atunci Hristos iar şi*a pus manile pe ochii lui. şi pelângă aceasta nu erau nici oare care impulsiuni deosebite pentru asta iavându»se în vedere dispoziţiunea poporului nu tocmai favorabilă Lui. Barca se îndreptă către capătul nordic al lacului. La acest loc aproape din timpuri memorabile stătea ora* şui Vaalgad. în cinstea fiicei protectorului său August. şi asta îi dădu Lui putinţa să vor» bească în deosebi cu ucenicii Săi. cum a procedat cu mutul din Decapolia.o anumită frumuseţă. ca ar» borii. Dar Filip cu trei ani a Hr. deabea construită de Filip pentru sirie. apoi această pâne ne-a spurca. aproa* pe pe aceeaşi linie cu Tirul şi astfel la aşa depărtare.

căruia după moartea Sa trebuia a»i încredinţa răspândirea împărăţiei Sale. într'o provincie păgână. deşi inconştient. refuza să consfinţască cu autoritatea Sa părerile ce circulau despre Mesia. 7. înain* tea ochilor privitorului se deschidea deplin în toată strălucirea sa acel „pământ bun. prin desvoltarea deplină a raporturilor Sale către ei. :spre . de sub înaltul zid de stânci atârnat împodobit cu nişe şi ocniţe.liniştite el consacră tot timpul său liber la înfrumuseţarea acestui oraş cu jertfelnice. că El necontenit. iar astăzi sunt pline cu ruinele vechiului. Tatăl lui Filip. deja cu 19 ani a Hr. şi în mijlocul frumuseţelor paşnice ale nalurei putea găsi acolo balsamul tămăduitor pentru inima sa obosită şi chinuită.de pădure. care urmau prejudiciilor Sale naţionale. pe care nenumăra» tele stoluri de albine edunau miere. VIII. unde». Pădurea deasă încă şi astăzi întunecă patul râului. fiii tribului lui Dan. sosi criza şi în viaţa Sa. păstoresc. pentrucă chiar în Gălileea. cu ceairurile şi păşunile înfloritoare. chiar în inimile smerite si cinstite ale ucenicilor erau încă. dumbrăvile de stejari şi de măslini se intercalează cu păşuni si lanuri de cereale. Dar ei erau iudei. Propria Sa moarte n'ar fi fost acum deja fatală pentru noua comunitate. Sfârşi» tul mucenicesc al lui Ioan înainte mergătorul şi prevesti. Din acel timp. de oare ce el era situat pe terasa stâncoasă. sosind «îicea din sud. pe care stâ!ea oraşul.. De pe dec Iul. şi se afla în siguranţă numai pentru că se afla acum în afară de hotarle lui Israil. i«a dat numele de Cezareea lui Filip. dar şi atâta era deajuns. Act!» vitatea Sa publică în realitate era aproape terminată. smochinii şi merii granaţi. germenele ei plin de desvbltare va trăi şi după Dânsul în unicul sobor al celor doisprezece apostoli şi a celorlalţi credincioşi. abătură dela Dânsul şi urmă după proprii săi învăţători. Pe coaste murmurau numeroase pârae. care răsunau de cântecul. nenumăratelor paseri. 8). El so. că El tinde. orzul. încă pe vremea judecătorilor. Acesta era unul din cele mai frumoase oraşe din Ţara sfântă. Lanurile de grâu se îm«. şi către împărăţia înseşi. Şi poporul. recunoscu pe iudei iubiţii lui Iehova şi dinainte predestinaţi moştenitori ai împărăţiei cerurilor ai lui Mesia. templu al acestui zeu. pe care venise să-1 mântuiască. poate reprezentând acel „Turn al Libanului". care avea aicea nu mai mult de 20 de paşi înălţime. 5). El avea numai câţiva următori sinceri. acest ţinut ne» obicinuit de roditor era udat de râuleţe murmurătoare. care se ridica la 7000 sau 8000 de picioare. sise aicea pentrucă -fusese lepădat de popor. cu livezile de măslini. acUm Hristos. tufari şi pă* duri. unde grâul. se deschidea o vedere largă asupra întregei Palestine de nord dela şe» şurile Feniciei până la dealurile Samariei.. de meiu şi de orez. fi* guri consacrate şi statui '). numai dacă El ar fi avut destul timp slobod să-şi întoarcă. care cândva erau pline cu sculpturi de marmoră.t. influenţa în» văţăturii Lui începuse să slăbească din pricina clevetirilor rabi» nilor. Adevărat. de aceasta. şerpuind prin o vegetaţie minunată şi felurită. care se cântă în Cântarea Cântărilor (Câr. Izvorul principal al Iordanului încă şi astăzi iesă ca un pârâu mare argintiu din adâncimea fără fund a vechei peştere Pan. unde*s măslini şi meri" (Deuter. numai către scopuri duhovniceşti şi nu era al doilea Iuda Galileeanul. împodobi acest loc cu un măreţ templu de marmoră albă în cinstea împăratului. flori.. şi în loc să arate pocăinţă şi o viaţă nouă. Spre nord*est se ridicau întunecoasele masive uriaşe ale Libanului. şi de asemenea din cauză. El era întristat. tot se'aflau încă într'o mare măsură sub influenta lor. In mijlocul ^acestei ^binecuvântate naturi Hristos putea să«şi găsască liniştea externă.. divinizat astfel încă în viaţă fiind de regele Iudeei2). Cânt. au găsit. 204 . iar coastele dealurilor erau acoperite de păduri. Dar duhul Lui continua să se agite de cele ce»i fusese dat să întâmpine înainte. acel pământ bun. Fie chiar ca această împărăţie să fie numai ca un singur grăunte pe marele ogor al lumii sau ca o picătură de dospitură în mare mulţime a omenirii. care erau îrfdreptate şi înălţate. Din Ermon. atenţiunea asupra fru* museţelor externe. care alcătuia o parte din culmea Ermonului. întors către Damasc. ca să deosebească această Cezaree de Cezareia delângă marea. care se îndreptau spre cursul principal al Iordanului. Dar acel sobor. pestriţau cu lanurile de orz. şi deasemenea cu nenumărate scândurele comemorative. ca mulţămită pentru alăturarea la posesiunile lui a ţinuturilor Pania şi Ulafa. Lui pro» pria Sa soartă. când mulţimea văzu. era nevoe să»i întărească în credinţă şi să»i lumineze limpede.să dea pământul. reprezentând satiri . ea se. educaţi în tradiţiile vrăşmaşilor Săi. dar totodată se si bucura. si deasu* pra tuturor se înalţă sus vechiul castel Bănea. multe de aşa fel. Pe tot spaţiul văzut.sud se întindea înălţimea plană şi bogată Gauranşcaia.. că în această ţară era tot ce putea. ca să întemeeze o nouă împă» raţie a lui Dumnezeu. Anume întracoace s'a şi îndreptat. care credeau sincer în El. acel pământ bun. isyoare şi lacuri ies din văile munţilor. Irod cel Mare. unde cursurile de ape. VII.L urma mulţime de popor. viţa de vie. dela poalele muntelui.

Chiar de la început a se fi arătat pe sine în calitate de Mesia ar. care singur de sine L*a proclamat rege.iubit pe noi (1 Ioan.El a primit această mare vrednicie. prevestirea caria trebuiau să servească semnele şi minu* nile ne mai văzute pe ceruri şi pe pământ. era necesar.a Cuvântului şi a Duhului lui Dumnezeu. El a întemeiat împărăţie pentru pri» ma oară în istorie pe iubirea personală către întemeietorul ei. s'a dovedit expresia deplină a dispoziţiunii şi a tuturor celorlalţi adevăraţi următori ai lui Hristos. pentrucă principiul fundamental al acestei societăţi era credinţa în El şi iubirea către Dânsul. V. 28). nesfârşită a abnegeţiunii Sale trebuia să de» vină pentru totdeauna sufletul nouei societăţi pentru toate tim* purile. şi întreg spiritul ' învăţăturii şi vieţi Sale a servit de confirmare al mesianismului Său. Fără un centru personal. înaintea mulţimilor poporului.fi însemnat să dărâme toată influenţa Sa. şi ca atare 205 .Evangheliei Lui în ascultarea poruncilor Lui şi ca imitare propriului exemplu.. revoluţie fără de veste şi silnică politică. înte» meiată de Dânsul. pentrucă mai întâiu ne=a . împrejurul căruia ar fi putut să se creeze noua împără» ţie. s'a folosit de puterile supranaturale nemărginite numai pentru alţii şi S'a expus sărăciei. cât cu putinţă El se silea chiar să nu scoată la iveală faptele sale. izolaţiei şi la tot felul de amărăciuni. El însuşi în frumuseţa nemuritoare a vietei Sale şi în înălţimea. supranaturale. că tradiţiile rabinice cu nenumăratele lor rituale şi ceremonii vor fi ridicate la treapta de lege pentru toate ţările şi pentru toate veacurile. că împărăţia lui Mesia se va săvârşi numai prin puterea nevăzută. Sentinţa viitorului apostol Pavel: „iubirea lui Hristos ne cuprinde" (2 Cor. ca ei să*L cunoască în toată demnitatea Dumnezeirii Lui. adecă Mesia în noua împărăţie. A se mărgini. Dar chiar în raport cu cei mai deaproape ucenici El tot» deauna păstra' o anumită precauţiune şi ne expresivitate. violarea ordinei obişnuite a naturei şi istoriei.e* nind. deja după ce ucenicii recunoscuse formal pe învăţătorul lor. Hristos până acurn niciodată nu întrebase pe aceştia despre chipul în care ei în realitate privesc la Dânsul. smerenia Sa de bunăvoe. Ei aşteptau. noi trebue să=L iubim. 14).'apostol Ioan. înţelegând în totul pregătirea insuficientă a ucenicilor Săi. XX. El nu primise formal asupra Sa titlul de Mesia.de Mesia. X. „Iubirea lui Hristos" deacum trebuia să ser» vească deviz pentru toţi urmaşii Lui în toate veacurile. înainte ca ei să fie în stare să salute împărăţia duhovnicească a lui Mesia. că păgânii vor fi egali după situaţie şi drepturi cu poporul lui Dumnezeu. când acestea i se exprimau. El însă propoveduia. prin înoirea raporturilor naturale şi morale ale oamenilor. ca ucenicii Lui să»l primească formal ca atare. în vedere că se apropiase sfârşitul.'.Testament numai cu un singur popor vesti stabilirea Noului Testament cu toată omenirea. toată viaţa Sa. apostoli ai Săi. câtă vreme ei nu sunt în stare să o priceapă. iară El pro» clamă deplina lor schimbare şi în locul Vechiului . şi pe lângă asta numai cu o treptalitate înceată. se poate vedea din rugămintea Salomiei. Pe. ca în-fine să complecteze toate operile Sale prin o moarte gro» zavă pentru binele omenirei. IV. aproape neobservată. El trebuiadefinit să se desco» pere în calitate de Mesia. Ei aşteptau. iar El învăţa. pentru care El. abnegaţiunea nesfârşită. 37. Cândva de femeea samarineană la fântâna lui Iacov şi altă dată prin convenirea tăcută în convorbirea cu cei doispre» zece apostoli.Hristos avea cu totul alte idei despre împărăţia ceriului. ca cei doi fii ai ei să fie admişi să şadă unul de a dreapta şi altul de a stânga tronului Lui întru împărăţia lui Mesia (Marc. întreaga operă a vieţii Sale. dar nici cei mai deaproape ucenici ai Săi va trebui să fie în totul slobozi de ideile preconcepute despre trecut. ca să nu apuce înaintea desvoltării fiinţei lor religioase şi să nu deşchiclă înaintea lor toata taina. era în stare să»i stârnească în totul să se consacre operei răspândirii . şi deaceea chiar în cercul celor doisprezece. Ei aşteptau o. învăţătura Lui. Mat. pentrucă faţă cu părerile lor politice grosolane şi materiale. ca Mesia v. deşi nicio» dată nu se ferise a primi onorurile Mesianice. s'ar fi nimicit odată cu moartea Sa. După sentinţa sf. Toate acestea L'au înălţat la idealul dumnezeesc şi desăvârşit al iubirii şi bunătăţii. ar fi însemnat a lăsa această împărăţie ne determinată şi a crea aşteptarea venirii a unui altui oare care. mama lui Iacov şi a lui Ioan.. Nu numai poporul în genere. Dar acum. şi puterei. şi numai acest sentiment era în stare să le dea putere de a suporta solemn cele mai groaznice prigoniri şi chiar moartea. omeneşte vorbind. asta ar fi însemnat să se pună deodată în conflict cu statul. că împă* raţia lui Dumnezeu s'a apropiat. drept căpetenie a împărăţiei lui Mesia. 19). asemenea lui Ioan Botezătorul. evitând răspân* direa zvonurile despre minunile Sale şi rezervând desvoltarea împărăţie Sale mai curând frumuseţei divine a învăţăturii şi vieţii Sale. de cât ei. El şi în genere nicio» dată nu lua asupra Sa titlul mesianic. Cât de greu era aceasta pentru dânşii. Va ridica poporul său la culmea onorurilor. pentrucă El sub toate raporturile s'ar fi prezentat pe Sine în deplin contrast cu idealul internaţional despre Mesia.

duhul Său. ci trupeşte este luat la ceriu şi acum s'a întors în trup. că El n'a recurs la forţă. Hristos era afundat în cele mai adânci cugetări dumnezeeşti şi se deda la înflăcărată rugăciu'ne. el tindea să se întărească prin cea mai dea» proape comuniune cu' Tatăl Său ceresc. cu Care toate mişcările cugetului Său se aflau în armonie nealterată şi sfântă. cum a prezis Malahia pentru pregătirea căilor pentru primirea lui Mesia. Şi acolo în timpul acestei comuniuni singuratece cu Tatăl ceresc. cum era natura Dumnezeu omului. Acolo El încă odată la o parte. iubitor. VIII. Luc. ascunse în muntele Nebo şi astfel să proclame apropierea lui Mesia'j sau în Jine unul din proroci care a fost trimis din lumea ceilaltă de Dumnezeu în calitate de vesti* tor al venirii lui Hristos '). că El este Ilie.nu amâne mai mult deplina abnegaţie. Un moment atât de însemnat din desvoltarea marei sale lu= crări. ca în vre un loc singuratec. inima agitată a dumnezeescului său învăţător: „Tu eşti Hristos. tare ca piatra. spre o pricepere mai clară a esenţei împărăţiei lui Mesia. în timpul acestei călătorii spre nord. când următorii Săi după plecarea^ Sa să îndrepte minţile oamenilor. a fost cauza. ziceau. la rugăciune singuratecă. dar au fost momente când această tendinţă a inimii Lui deveneau cu deose* bire puternice. trebuia să păşască la cucerirea lumii numai dela porţile mormântului Său deschis. la putere. Hristos a fost proc» lamat fără nici o pregătire a împrejurărilor. n'a murit niciodată. acest moment fără voe îi dădea dispoziţia cea mai înaltă şi mai solemnă. Dar Lui îi trebuia acum să primească rJin chiar gura apostolilor aleşi de Dânsul. că unii. să dedea . unii ziceau. şi asta singură de sine promitea deja un bogat rezultat. a. fiind încă cu ucenicii. evident urmând temerilor lui Irod Anffpa. Intorcându=se la ucenicii Săi. Din acest răspuns riu se vede. Şi iată cu chipul acesta. până ce ei insfârşit ajunseră în împrejurimele Cezareei lui Filip (Mat. cât de pu* ţin pricepuse oamenii adevărata Lui vrednicie şi cât de mult ideea preconcepută naţională a iudeilor despre Mesia. perdeaua şi pe faţă vrednicia de-Mesia. consacrat divinizării lui August. Hristos n'a exprimat nici întristare. cum prevăzuse El. însuşi simţind vrednicia Dumnezeească â Sa. 13-20 • Marc. care a venit să descopere sicriul legii şi sfintele vase. duios. „Dar voi cine mă socotiţi că sunt î" îi întrebă El. care erau primii mem« brii ai acestei împărăţii.trebuit să se răsfrângă adânc asupra unei sfinte şi duioase naturi. acest apostol grabnic la răspuns. sau că El însuşi este Ioan Botezătorul. că poporul simţea fără să vrea apropierea Lui de aştep* tarea lui Mesia. ca devenită mai clară de cât or* când. pentru bucuroasa expresie a căreia ei. nici neplăcere asupra acestui neajuns' al priceperei în popor relativ la adevărata lui vrednicie. . Şi imediat din gura apostolului Petru. El totdeauna căuta sprijinul în rugăciune. în • mijlocul văilor acoperite cu bogate păduri. IX. că în El locueşte duhul lui Ioan Botezătorului şi că El săvârşeşte lucrurile Sale cu ajutorul acestui duh. îhtr'un cerc particu» 206 .înyiat din morţi şi s'a arătat sub alt nume . care a. când El pentru aceasta.El a trebuit să se descopere determinat pe Sine în ra* porturile sale cu împărăţia. 27-30. alţii ziceau. că cineva l»ar fi considerat pe Dânsul de adevăratul "Mesia. In toete încercările sale. Fiul Dumnezeului celui viu*. întărindu*şi. Acea împreju* rare.întunecase sufletul poporului. In accesele de neputinţă ale firii sale omeneşti. El deja nu mai şovăia în conştiinţa-Sa de ce credea poporul despre Dânsul. martorii cei mâi apropiaţi ai vieţii şi minunilor Lui. Ucenicii răspunseră. când împărăţia Lui. Astfel în împrejurimile unui oraş păaân. care asemenea lui Enoh. ca Regele Mesia. trebuia să ocupe locul între aceia. Hristos se adresă către dânşii cu întrebarea solemnă: „Cine Mă consideră oamenii pe Mine. o parte. de care înseta să o audă. răsună mărturisirea. El evident era obiectul celor mai vii discuţiuni din cauză.. Toată via(a Lui a fost o neîntreruptă comuniune cu Tatăl Sau ceresc . nu s'a aşezat în capul mişcărei politice. când ei treceau din oraş în oraş. aveau nevoe numai de întrebarea din partea Lui. a recunoscut deacum al ei Mesia=rege. negreşit. El hotărî să . deşi nepătată de rău. când Israil îl lepădase şi înaintea Lui se deschisese numai vede* rea crucii. mărturisirea supremă. că aproape la toţi dispăruse până şi ideea despre vrednicia Sa mesianică. XVI. 18-21). Trebiiea deci să dea la. că El este Ieremia. pe care deja demult după convenirea tacită se primise de Dânsul fără o' declaraţiune determinată şi formală se atribuise în cercul miceai următorilor Săi şi în tăcere se primise de ei fără o declaraţiune şi formală din partea sa a drepturilor la dânsa. Fiul omenesc ?" Răspunsul ce a urmat la ea a arătat. şi acurn.

IX. Acesta a fost un pas uimitor de mare pentru pri-ceperea marelui adevăr al întrupării. rostită în numele celor doirire. îi răspunse Hristos la înalta mărturisire. E greu şi a ne închipui.. Simon Petru deasemenea încă la Capernaum. că această comunitate.. ce măreţie şi însemnătate*. când s'a săvârşit o mare decădere de la Dânsul a ucenicilor (Ioan.. 49).. cum a fost primul şi în toate celelalte expresiuni de încredere şi de respect i«a câştigat o slăvită recompensă. celei nouă a lui Dum* nezeu. adevărat împărătească. cum El. VIII. acum se umplu de o bucurie curată. dar acum El a primit dela ceice necontenit se cu Dânsul "şi erau martorii cei mai de aproape ai vieţii.Lui în viaţă. Lua.j temeinică ca stânca a lui 207 . şi în genere se afla în stare de aşa necontenită înjosire. Marc.. stf ridicau mai sus de părerile obişnuite ale mediului înconjurător. în vederea declaratei astfel a dovezii. El se afla in situaţia cea mai dificilă. Şi înadeyăr. care este in ceruri".. adesa nu avea unde s㻺i plece capul. alea» . obosit de necontenitele sale călătorii şi de marele fapte. împăratul universalului Israil: acolo. Până acum Hristos s'a des« coperit ucenicilor -Săi mai cu samă ca Fiul omului şi Fiul lui Dumnezeu. rostită de dânsul la Cezareea lui Filip? dar atuncea însuşi Hristos o găsi oare cum înainte de vreme. trimis de Dumnezeu. 13-20 . El era adevăratul „Maica Meşica".69).şă. la începutul slujirii Lui (Ioan. fiul lui Iona".. Biserica Lui. lui Dumnezeu deja în acea noapte furtunoasă. Acum însă El primi formal ceeace până acum admitea numai prin o admitere tăcută. pentru Ncare tradiţiile părinteşti şi uniformitatea absolută în chestiile reli» gioase aveau o importanţă neobişnuită. lor învăţător văzuse pe adevăratul Domn al împărăţiei. pentru ceice«L ştiau mai bine decât toţi. . ci iubitul lor învăţător. Simone.. Cum clădirile în genere erau fondate pe stâncă. va fi încredinţată după ducerea Lui con» ducerei apostolului. afară de aceasta. căci sosise deja ceasul Lui „Ferice de tine. şi acest timp sosise acum. că învăţătură şi viaţa lui Hris» tos. aceasta a fost o mărturisire minunată. . de oarece a fost nevoit să evite pe vrăşmaşii Săi.. care a fost aşa zicând o prevenire a marei lui mărturisiri.. 27-30. ca regele^ Mesia. „pentrucă nu trup şi sânge ţi»au descoperit ţie aceasta. singura coroană pământească a căruia era cununa'de spini. aşa şi iioua comunitate va fi fondată pe mărturişirea. ca puhoaele şi furtunele să nu poată a le dărâma. In cursul acestor din urmă luni.a recunoscut pe învăţătorul său drept Mesia. invataturii şi faptelor Sale miraculoase. XVI.. că în fine s'a pus de Dânsul începutul adevărat şi durabil pentru noua împărăţie. Adevărat. proclamarea formală în ca. câ a unei comunităţi văzute. dela Hristos (Mat. fiind aşa zicând. zece apostoli. şl chiar acum nu presupusese încă să expună amărunţit legile ei. văzute în' atingere aşa de apropiată.. deja demult înseta de acel timp.. şi când însuşi vânturile şi furtunile se supuseră Lui (Mat. care cel dintâiu . ca El să poată descoperi lor gândurile Sale cele mai înalte şi scopurile cele mai tainice. Si cu toate acestea ei învinseră prejudiţiile naţionale ereditare ale poporului lor. Inima lui Hristos obosită şi apăsată de întristare. Apostolii erau martorii zilnici ai obişnuitei simpleţe omeneşti şi a sărăciei. VI. El niciodată nu vorbise încă de viitoarea cârmuire' sau organizaţie a nouei împărăţii. I. Totuşi El nu ezită să spună lui Petru.regele Mesia... că umbra ce umbla pe valurile furioase nu era duhui furtunii. Dar atuncea nu se împlinise timpul pentru definitiva Lui proclamare în calitate de Mesia.. fugar. negreşit. XIV. Nu mai puţin era şi aceea. Natanail a întrecut această mare mărturisire deja . Cu toate acestea. a avut această mărturisire a luiPetru. de Mesia. -vedeau. ce«L aştepta. 18-21). a imbărbătat* sufletul Lui turburat si amărât prin mărturisirea. al. şi în înjositul şi lepădatul'. şi aceste manifestări ale mărturisirii au trecut fără urme suficiente. 33). din lume în genere. trebuiau să creieze în« tr'înşii o concepţie aşa de înaltă şi sfântă de măreţia Liii duhov* nicească. Regele împărăţiei celei duhovniceşti şi nemuritoare. El. el deschis primi sub stăpânirea Sa toată-lumea. Devotamentul înflăcărat şi nebiruit al lui Petru. ei neglijau opinia cârmui» torilor lor politici. când ei s'au convins. şi ucenicii L*au recunoscut de-Fiu.Iar al pescarilor galilieni. suportând atâtea amărăciuni. ci Tatăl Meu. când apostolii Săi vor avansa în sporirea lor duhovnicească. care nu corespundea nici decum obişnuitelor idei despre Mesia.

şi porţile iadului nu o vor birui. iar nu' ca despre Mesia iudeilor. când el. dar nimica deja nu se putea face contra acelei crude cbnjuraţiuni. XXIV. A dărâma convingerea înrădăcinată niciodată n'a fost uşor. Locul. în raport cu Care ei erau destinaţi să servească ca viitori vestitori. dar această idee nu şi-a găsit o recunoaştere generală şi. ce era să se săvârşască în ierusalim. ce s'a produs între dânşii. Galileea a fost numai locul pregătirii tem» plului cu sfinţiţii lui slujitori. Cum ap. El primise vred» hicia mesianică şi trebuia acum pe faţă să o proclame în faţa vrăş» maşilor Săi chiar în fortăreaţa lor.că toate acestea. care idee ei o fundau pe anumite locuri a prorocului Isaia. VIII. va fi deslegat şi în ceruri *). o dovedeşte istoria bisericei apos» tolice. Marc. unde putea termina opera' lui Hristos-era Ierusalimul. în ziua Cincizecimii înaintea poporului. Apostolii neapărat trebuiau să pătrundă acest mare adevăr. Activitatea Lui în Galileea în realitate se încheiase. care se apropia. să termine opera Sa. Pelângă asta însuşi apostolii încă nu cu destulă claritate pricepeau planurile dumnezeeşti ale mântuirii. şi ce vei lega pe pământ.pătimească si să moară. De aceea.aceea avea preferinţă. Hris* tos a continuat: „Şi Eu îţi grăesc: tu eşti Petru = piatră. XVIII. Ar fi fost înainte de > timp a răspândi.. desi încă nu 'se sfârşise. Şi»ţi voi da ţie cheile. că această ca» tastrofă alcătueşte o parte a înţelepte! Pronii Durrinezeeşti la or» ganizarea nouei împărăţii duhovniceşti. 1. Hristos acum începu să. stătea în contrazicere totală cu părerile generale ale poporului. Unii cărturari în timpul lui Hristos nu erau străini de ideea. împărăţiei cerurilor . Despre El trebuia să se pro» poveduiască poporului/ ca despre Mântuitorul răstignit şi înviat. întorcându»se la acest subiect trisjt la fiecare prilej potrivit. El vorbise despre aceasta şi mai înainte. cum se 208 . Hristos aproape imediat după aceea oferi aceeaşi vrednicie şi aceeaşi putere şi tuturor celorlalţi apos* toii (Mat. asemenea predică devenea posibilă nu mai degrabă sosirii sfârşitului. 18). Dar Petru deja în. şi acum chiar. care a vorbit despre robul lui Dumezeu.se săvârşau în acord cu planul Dumnezeesc al împărăţiei Lui. XVI. dar acum El înlătura toate figurile şi se exprima în cea mai deplină claritate. cum şi în adevăr a propoveduit . cum „se cuvenea să pătimească Hristos şi să-între în slava sa" (Luc. dar poporul pentru o vreme trebuia să rămână în părerile'sale. Dar apropierea sfârşitului marei opere nu se putea să 'fie lăsat fărăproclamatbri. Acolo domnise David şi tot acolo trebuia să se prob» lame-şi Mesia."că=L aştepta numai moar» tea. ca să vestească slava lui Dumnezeu. 26. Deacum în cercul celor doisprezece apostoli. pe care chiar dela început o prevăzuse Hristos. pretutindeni vestea marelui eveniment. din potrivă. şi pe această piatră Voi întemeia Biserica Mea. Astfel în fine a fost întemeiată formal nouă comunitate. cunoscută Lui. şi au fost puse temeliile necesare pentru cârmuirea ei şi continua* rea şi după moartea Mântuitorului. pentru asta trebue a convinge nu numai raţiunea. pe temeiul Sfintei Scripturi. 31-58. ci şi voinţa. 22-27). 21-28. ca răscumpărare tainică pentru păcatele lumii. care se supuse pătimirilor pentru păcatele noastre . In timpul păstrării acestui mare adevăr în taină'era aşa de necesar. că â fost necesar să lămurească apostolilor catastrofa. de pildă. iar iudeii afară de asta se puteau folosi de această predică şi pentru mişcări revoluţionare.i*a fost dată această vrednicie.Patru. Petru s'a folosit de' această preferinţă de onoare. trebuia să . apăru cu cuvântarea în numele celor unsprezece ucenici la alegerea celui de al doisprezecelea apostol. ca adevărul atât de neplăcut ş atât de contrar tuturor părerilor înrădăcinate. cum a fost asta în urmă în convorbire cu ucenicii ia Emaus. Ideea despre Mesia pătimitorul era. cu care pretutindenea îl urmăreau vrăşmaşii Lui. pregătească sistematic pe apostoli pentru grozăviile morţii ce se apropia. şi în genere cum se vede din cele ce el necontenit si statornic se aminteşte în capul si înainte de ceilalţi apostoli2). dar această moarte era prevăzută în veşnicile consilii ale lui Dumnezeu. explicând neîndoelnic pe lângă aceasta..'că Mesia. ca ei nimănui să nu spună." Cărturarii şi' legiştii se aflau în cetatea sfântă. şi ce vei deslega pe pământ." dar care numai acum se apropiase de săvârşirea ei. El ştia. El trebuia. Luc IX. că lui celui dintâiu. va fi legat şi în ceruri. Până acum minţilelornu fusese pregătite pentru o asemenea zguduire.. El se mişca ca Mesia recunos» cut. Mat. şi ca ei să poată convinge. pentrucă El se putea întoarce şi prepovedui acolo.'atât de străină de toate părerile predominante. totuşi. şi le explică. încât El dădu poruncă severă ucenici» lor Săi. în numele apostolilor. să proclame noua împărăţie duhovnicească în înseşi centrul lumii religioase. şi El trebuia pentru asta să meargă în câpitâia iudaismului. IX. la care a avut loc proclamarea solemnă şi primirea formală a titlului de Mesia. să se poată treptat instaura în sufletul lor. Adrelandu=se către dânsul.

El tot îşi mai închipuia încă. aşa şi ucenicii erau încă molipsiţi de aceleaşi idei false. Până şi în acest depărtat ţinut al Cezareei lui Filip. nu putu reţine sentimentele sale. cu care El se adresă nu numai către ucenicii Săi. înâlţând cugetarea ei dela lume simţită către lumea duhovnicească: „Ce folos pentru om. pentru ataşamentul său .cu» prinde în legea jertfirii de sine. Precum poporul. că Hristos va fi rege pământesc şi că mai bine ca orce în asemenea împrejurări ar fi. şi deaceea Hristos îşi exprimă indignarea Sa. el. care a salutat pe Hristos ca Mesia. ca . dacă el. Mântuitorul se folosi de acest prilej pentru expunerea celei mai profunde învăţături.arătase aceasta nu odată. aşa de nepregătiţi pentru înţelegerea unei atari declaraţiunij încât Petru.împrejurul lui să nu se adune popor. ar dobândi toată lumea. luând îndată pe Hristos de mână şi ducându=L la o parte. pentrucă nu cugeti cele ce sunt ale lui Dumnezeu. ca să pătrundă ceeace li se părea aşa de straniu şi neconform. şi astfel Petru inconştient se asemănaselui Satana. Adresându«se lui Petru. care de obiceiu mergea departe de Dânsul şi de apostoli. sminteală îmi eşti. se . Evident. El îi zisej „Pleacă dela mine. care ieşea din gura Lui. Doamne. cât şi pilda cea mai înobilătoare pentru oameni. învie". Şi după aceea Hristos încă odată. ca să aştepte asemenea întâmplare. Chiar acei puţini credincioşi. că împărăţia Domnului Său tre* buia să se fondeze pe temelia suferinţelor şi abnegaţiunei.vede că şi acolo după dânsul urma mulţime multă de popor. Credincios caracterului său.necugetat şi pentru slăbi* ciunea sa duhovnicească. că esenţa orcărui datorii înalte. „Fii milostiv. înclină către vechile păreri naţionale şi n'a putut să le împace cu pati* mile şi mparte lui Mesia. şi chiar căpetenia lor. că El trebue să meargă la Iersulim şî să pătimeaacă mult dela bătrâni şi arhierei şi dela cărturari. Descoperind ucenicilor taina grozăviilor sfârşitului pământesc. Dar apostolii erau. cu care cândva se apropiase de lisus ispititorul în pustie. Cu toate acestea lor le era imposibil să nu priceapă prevenirea învăţătorului lor. senzul orcărui adevăr al vieţii. VIII. începu să^ discute înflăcărat cu Dânsul şi să«L sfătuiască să renunţe la călătoria. 209 . pentrucă şi acolo locuiau nu puţini iudei. care avea să aibă un rezultat atât de trist. conducătorul lor şi exprimătorul. ci către toţi în genere. le arată. Dar exprimând crudului apostol repro» şui Său aspru. ci cele ome» neşti". şi apostolul Petru trebui să înveţe mult. care au exercitat p influenţă în cea mai mare măsură nobilă asupra conştiinţii omenirii. ei foarte cu mare neplăcere renunţară la prejudiţiile lor. Mântuitorul totuşi nu i»a părăsit în stare nea» jutorată. iar sufletul său şi l«ar pierde? Sau ce răscumpărare va da omul pentru sufletul său?" (Marc. ispitind oarecum pe Mântuitorul cu frică de patimile ce»i stă» teau înainte şi abătându»L dela îndeplinirea operei de răscumpărare. „El începu să se descopere ucenicilor Săi. Aceasta a" fost aceeaşi ispită. cu Tine însuţi 1" contrazise astfel pe Dânsul: „Să nu se întâmple una ca asta cu Tine!" Dar nu astfel de procedare descoperi. care împinsese pe Petru să facă pasul nesocotit. ca să asculte învăţătura cea bună. şi câteodată era chiemat la El. Către ei toţi deci se adresă El cu învăţătura. 37). care a urmat curând după aceea. Acesta a fost un moment solemn în cel mai înalt grad. şi să fie omorit şi a treia zi să. ci a întărit credinţa lor prin revelaţiunea măreţiei Dum« nczeirei Sale. în care explică. Anume cu acest prilej a spus El acele puţine cuvinte. 36. prea nerăbdător fiind. Din Evanghelia lui Marcu se . ca să priceapă. că şi însuşi El va fi dat judecăţii. că şi primul ner» hovnic al apostolilor se afla sub înrâuriea părerilor pământeşti. orcât de greu le era să se împace cu propriile lor păreri. Satano. Hristos n'a putut să evite în totul aceea. ce«i stătea înainte. a' opune puterei duşmanilor propria Lui putere. care ajcătueşte cea mai plăcuta slujire lui Dum» nezeu.

DELA SCHIMBAREA LA FAŢĂ PANĂ LA INTRAREA ÎN IERUSALIM. 210 .CÂRTEA A TREIA.

nevoile omeneşti. oarece ei necontenit vedeau înaintea lor în Hristos pe un om. de o fiinţă cu Părintele Său cel ceresc. Sufletul Lui i»l umplu bucuria triumfului. in raporturile Sale cu totul asemenea la ei însuşi. din Galileea. Trebuia să fie scoşi 211 . de neliniştea. Ei se ridicase deja mai presus de acele difi* cultăţi. MINUNILE ŞI TILDELE. care alcătuiau piatra de potignire pentru alţii.turbura. Mărturisirea lui Petru în numele confraţilor săi apostoli a fost încredinţarea suficientă. Deacum El deja nu se mai. explicându«o prin necesitatea divină. de. era greu să*şi închipue. La sfârşitul ultimei sale cuvântări Hristos declară. totuşi nu putu să nu se întunece chiar la vederea apostolilor Săi. şi în» sfârşit. mintea lor se luminase îndeajuns pentru ca să preţuiască cu mai multa exactitate vred* nicia Lui şi caracterul slujiri Lui. să explice înţelesul învăţăturii Sale prin acţiunile Sale semnificative. dar-şi pentru ei. SCHIMBAREA LA FAŢĂ ÎN MUNTE.Lui ome= nească. acuşi îşi exprima ideile sale cele mai profunde referitoare la împărăţia Sa. omeneşte vorbind.CAPITOLUL XXX. şi pe lângă aceasta El mai avu să învingă şi prejudecăţile lor îndărătnice. situaţia smerită. contactul cu gloata necurată şi multe altele. : că El. că legau de împărăţia lui Mesia aşteptarea şi a unei împărăţii politice cu tendinţele şi scopurile ei curat omeneşti. al căreia ei vor fi propo* veduitori. dar ei pur şi simplu nu=L puteau înţelege şi cădeau în grea desnădejde. Deacum El era deja liber. că El este anume Fiul unul născut al lui Dumnezeu. şi această declaraţie nu numai corespundea cu părerile lor de până atuncea. că împărăţia întemeiată de Dânsul va trăi şi după moartea Sa şi tot mai mult se va răspândi pânăla marginile lumii. înrudirea. care orbeau poporul în genere: ideea despre origina învăţătorului lor din Nazaret. Până acum El pregătise încetişor pe apostolii Săi pentru înţelegerea dreaptă atât a Sa. dar totuşi ei erau încă iudei din acel punct de vedere.'să combată sofistica şi necredinţa uşuratecă a rabinilor şi să traseze drumul către idealul superior al vieţii duhov» niceşti prin mijlocirea exemplului zilnic şi a învăţăturilor. ca Mesia. CE. lepădarea Lui de rabini. Acea bucurie. de care se umplu sufletul Său sub înrâurirea mărturisi-rei de Dumnezeu inspirate a. cu care El trăise aşa de multă vreme. cât şi a marei Sale slujiri. Totuşi numai viitorul umplea inima şi mintea Lui. va întră întru slava Sa. că deşi ei se apropiau de adevăr prin felul lor de a înţelege pe Mesia.AU URMAT DUPĂ ACEEA. deşi în cel mîi apropiat viitor îl aşteaptă crucea. In viaţa lui Hristos sosise momentul decisiv.lui Petru. până nu se făcuse nimic pentru continua» rea împărăţiei Lui. suferind înjosire şi rg»oar!e. Acum ei se aflau deja în comuni» une cu Dânsul de mai bine de doi ani. Hristos cetea în inima ucenicilor Săi şi văzu. pentru ei nu mai avea deja nici o importanţă.'. că avea să părăsască ceata iubiţilor săi ucenici. acuşi înflăcăra inimile lor prin vederile bucuriei. ce putea să se răspândească la toate popoarele în urma acestei bune»vestiri. şi acuşi îi pregătea pentru înjosirea ce=L aştepta. care a fost ine» vitabilă până atuncea.

XVIII. Luc. IX. prevestitorii căreia erau destinaţi să fie ei. din când în când întuneca duhul Lui. în urma necontenitei comuniuni reciproce cu Dânsul. aşa zicând. pentru" că El prin aceasta nu numai că dărâma toate nădejdile la renaşterea naţională. deşi cel mai tânăr.mile lor. ca un hulitor de Dumnezeu 1 Când El continua să se roage. măreţ se înălţa deasupra localităţei înconjurătoare şi prezintă un tablou în cel mai înalt grad pitoresc pentru călătorul ce. După tradiţie. ce4 sta înainte. din cei mai apropiaţi de Dânsul şi mai capabil să perceapă revelaţiunea slavei Sale. când dumnezeescul învăţător îi va stri* ga. nădăjduind să se scoale şi să se întărească. şi-în sufletul Lui străluci lumina bucuriei negrăite. anume ca munte al Schimbări . se îmboldiră în mantiile lpr şi. Lunga agonie a unei morţi înjositoare. că unii din ei înainte de moartea lor vor vedea împărăţia Lui în toată strălucirea puterii. încetul cu încetul. şi numai lor după aceea li«a fost dat să fie singurii martori ai grozavelor chinuri în grădina Ghetsimani. se apropia. că deşi nevinovat şi fără de păcat. Intre acestea. învăţătorul lor continuă rugăciunea Sa. amândoi iubiţi de Dânsul. Făgăduinţa dată lor. Intunerecul întristării şi al fricei se risipi. că.din această desnădejde şi treptat pregătiţi pentru înjosirea ce.e dânsul prin şesul Ezdrilonului. dar. 1 . exact'nu se ştie. El luă cu Sine pe aceşti trei ucenici. mai mult ca orce. El. şi cu toate acestea. deşi nevăzut. se lăsară pe iarbă.. sosi noaptea. inspirată de moartea Lui. o criză sufletească. între care era şi Petru. aşa că faţa Lui străluci ca soarele şi hai* nele Lui se făcură albe ca zăpada. ca duşmanul lui. IX. care decu* rând rostise înălţătoarea sa mărturisire şi cei doi fii ai Tunetului. ci şi viitorul a înseşi ucenicilor îl repre» zenta în cele mai negre culori. cât şi vesele: triste. Intr'însul se săvârşa. Trecuse şase sau opt zile. pătrunseră duhul învăţăturii Lui şi treptat înţeleseră cum bucuria cea mai curată şi slava cea mai nobilă decurg din iubire. dar lor nici prin cap nu le trecea. Dar iată a sosit si momentul dumnezeestei revelaţiuni a lui Hristos ucenicilor Săi (schimbare la Faţă: Mat.de sara. pline. în care va-intra El după părăsirea lor. su» fletul Său se ridica mai presus de toate întristările pământeşti. fără îndoială de idei si simţiminte atât triste şi grele. neobişnuite. la Faţă. fără îndoială ei o nutreau în ini* . că deşi plin de cea mai nespusă iubire către poporul Său. grele. Când Hristos îsi revărsa sufletul Său în'înălţătoarea comu* niune cu Tatăl Său. anume pe acest munte s'a şi suit Hristos. Găsindu^se în cea mai slrânsă comuniune cu Tatăl Său ceresc. 212 . atât de chinuitoare şi grozave. Luând trei ucenici din apostolii Săi. această tristeţa se acopere de bucurie din cauza pregustărei tulburi din prezisă slavă duhovnicească a nouei împîrăţii. întreaga Sa fiinţă se lumină cu aşa strălucire orbitoare. Ioan. că deşi fiind cel mai sfânt. Hristos se prefăcu din fiinţa Sa pământească în făptură supranaturală. Evanghelîştii trec sub tăcere aceste zile sfinte. ca necorespunzătoare. încât evangheliştii n'au putut compara această lumină cerească decât cu. era pentru învăţătorul cel mai apropiat din cei doisprezece. După laturea omenească a naturei Sale. anume de cele ce propriu s'au petrecut în acest timp sfânt şi deaceea noi putem numai să ne dedăm la gâcituri pioase. de cât a lua". dar împreună cu aceasta şi o puternică întărire pentru sufletul Său în preve* derea unei asemenea morţi. aflându«se în floarea puterilor Sale. pentru că Hristos a vorbit în aceste zile din patimile şi moartea sa . înaintea Lui sta primirea consacrărei pentru cruce.-S'a urcat cu dânşii în munte pentru ru» găciunea de seară. cine poate să înţeleagă toată puterea suferinţei morale la ideea. Iacov şi Ioan. ca cel mai înrudit cu Dânsul după duh. Aceştia deja şi mai înainte au fost aleşi din soborul celor doisprezece ucenici în împrejurări cu deosebire. şi trei din cei mai aleşi uce» nici. după părerea lor. El mai mult decât orcând va fi în stare să le ajute. dar din timpul fericitului Ieronim tradiţia . şi întreg sufletul Său era plin în conştiinţă de sosirea asa de repede a sfârşitului slujire! Sale.se apropie d. 28=36).12. şi astfel să le arate. care sin<= gură se aduce jertfa. El trebuit să sufere osândire. Care anume a fost acest munte. că realizarea ei va fi aşa de aproape. ca să biruiască frica din ei. să le dea putere pentru suportarea mai pe urmă a priveliştei grozavei Lui înjosiri şi să arate în toată deplinătatea acea slavă. numai lor. doborîţi de somn. terminând rugăciunile lor. de exemplu. El trebuea să moară de mâna lui. Acest munte drept. le*a fost îngăduit să între împreună cu Hristos în casa lui Iosif. cu înseşi ideia de Mesia. negreşit nu putea şă nu' se îngrozească chiar numai la ideea de moarte.cu perzistenţă a' indicat muntele Tabor. Ei trebuia să se aducă pe Sine jertfă pentru păcat. luând cu Sine trei ucenici devotaţi. 1-13ţ Mar. ei tot mai încredinţaţi. cum în cel mai înalt înţeles „e mai fericit a da. masiv.

~ Intre acestea apostolii. când Petru a scris a doua. Apariţia lor din lumea de sus era simbolul. evident. pe care şi venise El să»l schimbe şi să*l complect. în care ei. Care*i trimisese. Petru îşi exprimă dorinţa sa. asemenea aceluia. Arătarea ior singură. cu fulgerul. Când ap. cunoscură pe Moise' şi pe Ilie. apoi aceasta însuşi putea să=I întărească sufletul pentru primirea cu bucurie a .de confirmare a măreţei mărturisiri a lui Petru era cu neputinţă să se mai uite vreodată. exclamă: „Invăţătorule. când din magnifica slavă a venit către Dânsul un astfel de glas: Acesta este Fiul Meu iubit. venit din ceriu. care trebuia să se săvârşască în Ierusalim şi să micşoreze întristarea firească prin proclamarea slavei celei neobişnuite. cu lumina. I.grozavului lucru al răscumpârărei.scrie el. revărsând lumină strălucitoare pe coas* tele verzi ale muntelui. Mormantul gol.este Fiul Meu cel iubit. „Noi eram" . speriat şi transportat de această privelişte. aşa şi acum ei dormeau somn adânc. Moise si Ilie îsi terminase misiunea lor si erau gata să se întoarcă înaintea feţii lui Dumnezeu. cinste şi slavă. Şi acest glas.cereşti: Dar pământului nu*. ca şi întot* deauna. Aproape cu o generaţiune mai târziu. Toată această slăvită vedenie. Omuloriental. ce s'a aflat la poalele muntelui Avarun. bine e să. priveau tăcuţi la priveliştea uimitoare şi ascultau sfătuirea tainică a lui Hristos cu trimişii . Când măreaţa vedenie începuse să dispară.de sine vorbea deja de triumful vieţii asupra morţii şi despre slava veşnică. orbiţi. Căci el a primit dela Dumnezeu-Tatăl. turburaţi şi perzindu»se în presupuneri. ddr. Dacă Tatăl ceresc I*a trimis Lui în acest timp anume astfel de prevestitori. mirat. ~ martorii oculari ai slavei Lui. în aceeaşi strălucire a slavei. Ei mai mult ca oricine puteau să sfătuiască cu Hristos despre moartea ce*L aştepta. Deacum singura Lui cugetare era să săvârşască lucrul Tatălui Său.erau deajuns nici arătarea lui Moise şi Iiie. care au văzut=o. Apostolii n'au fost martori ai începutului aceste miraculoase schim* bări. dar acum din cerul senin s'a pogorît nor luminos. zile 213 . ce a precedat . în Care este bunăvoinţa Mea. terminându=şi rugăciunea. umplând pe cei trei apostoli de adevărata frică pioasă. culcându*se pe iarbă sub cerul liber.bunăvoinţa Mea. atunci norul cel luminos i»a umbrit şi pe ei. s'a imprimat în amintirea acelora. noi l*am auzit. încredinţat Lui din veşnicie. ca să nu se mai repete niciodată cu toată amărăciunea sa până la înseşi noaptea.. pentrucă şi însuşi Domnul se. întemeietorul şi marele apărător al Vechiului Testament. fiind cu-Dânsul în muntele cel sfânt" (-2 Petru. se îmbodoleşte în abaua sa (o manta dungată) şi. şi a solemnităţei de biruinţă. şi a umbrit pe Hristos şi pe cei doi vizitatori cereşti. Ei se arătaseră acum din lumea de dincolo de mormânt si dădea de veste. întunerecului şi a furtu* nei.fim aicea : să fa* cern trei colibi: Ţie. ce solemnitate aştepta pe slugile credincioase ale lui Dumnezeu dincolo de mormânt. epistolă a sa. erau „îngreuiaţi de somn. apropia de această privelişte slăvită. a. Petru. şi s'a păstrat în sufletul lor până la cele din urmă. că legea şi prorocii deacum trebuiau să cedeze locul testamentului suprem.eze. ca să mărturisască pe prea veşnicul Său Fiu. Pentru proslăvirea lui Hristos nu. ce*L aştepta. adoarme repede somn adânc. Atotputernicul Domn s'a pogorît în vechime pe muntele Sinai în mijlocul tunetelor înfricoşate. In mijlo* cul întunerecului nopţii.soarele. Agitaţia omenească şi lupta duhovnicească se isprăvise. una lui Moise şi una lui Ilie" Grija şi ne* liniştea de viaţă de pelerin şi toate presimţirile negre cu privire la învăţătorul lor şi la sine însuşi dispăruse în faţa unei aseme* nea străluciri miraculoase. dar dorind să prelungească prezenţa lor. strălucea faţa preaslăvită a Mântuitorului* Lângă Dânsul. decât vedenia trecătoare. pe acesta să-L ascultaţii" O astfel.GolgOtei. neştiind ce să zică. El era simbolul prezenţei lui Dumnezeu însuşi. şi caii lui Ilie risipiră toate temerile referitore la viitor şi goniră orce frică omenească de neputinţă. ei au văzut şi au auzit toate. dar ei aveau deasemenea şi altă misiune. şi pelânga simplitatea sa la el se ivise chiar iluzia dulce de a se prelungi această solemnitate. nimic. după chip sau după cuvinte. amintirea despre această noapte era la Dânsul tot aşa de vie.i fusese dat să priceapă din acest slăvit eveniment. când slăyiţii vizitatori erau gata să se despartă de Mântuitorul şi însuşi El a intrat cu ei în nourul ce*i umbrea. stăteau doi bărbaţi bătrâni. când ei au văzut cum se întinde el peste această treime sfântă. întreaga Lui natură s'a ridicat la înălţimea nevoinţei măreţe. Acelaşi lucru s'a petrecut şi cu apostolii: Precum mai târziu în : grădina Ghetsimani. 16*18). în care este . fără de veste trezindu=se. din care Domnul a vorbi în vechime lui Moise la uşile cortului mărturiei. şi din el răsună glasul: „Acesta .

ale vieţii lor. Auzind acest glas, ucenicii a căzut cu feţele la pământ şi şi*au acoperit feţele, lor în
iarbă. Şi când, deşteptându*se după sguduitura produsă de acest straşnic glas şi de lumină orbitoare, ei
şi*au ridicat ochii şi. priviră..împrejur, atunci toate se terminase deja: norul luminos dispăruse, nu mai
erau nici feţele strălucitoare, nici hainele ."orbitor .de .albe, — numai singur-Iisus era cu dânşii, şi
numai stelele revărsau lin lumina lor pe coastele muntelui.
.La început se temeau să se scoale şi chiar să-şi ridice capul, dar Iisus, învăţătorul lor, aşa cum
II văzuseră ei mai înainte la rugăciune, se apropia de dânşii, se atinse de ei şi zise: „Scula* ţi»vă şi
nu .vă temeţi 1" Deşi strălucirea slavei nu dispăruse încă de pe faţa Lui, dar hainele Lui erau iarăşi ca.
ale lor proprii, şi ei niciodată n'au putut să uite, în ce mărire văzuseră pe In* văţătorul lor; niciodată
n'au putut să uite, chiar în timpul umilinţei Lui, că ei auzise glas din ceriu, care*L numise Fiu iubit, —
glas plecat dela însuşi preaveşnicul Dumnezeu; nu puteau ei acum nici să şe îndoiască cui să se
supună, când ei văzuseră, că Moise şi Ilie, aceşti reprezentanţi ai legii şi prorociior, stăteau în poziţie,
respectoasă în faţa Lui, şi auzise, cum El din nourul luminos fusese proclamat ca stând mai presus de
"dânşii. Acum însuşi Dumnezeu, în cuvinte lămurite, le descoperise lor,' că Acela, pe care ei
necontenit îl văzuse înaintea lor chiar în situ* aţia sa pământeacscă umilită, este totuşi Acelaşi, Care
fusese şi în sânul Părintelui Său, anume Fiul iubit, în care bunăvoinţa Părintelui se află. Deacum
pentru ei deveni limpede, că legea, trebue să se primească numai din gura Lui. Decum apostolii se
încredinţară, că mântuirea omenirii se cuprinde numai în asculta* rea învăţătorului lor, că El este
întrupare vie a nevăzutului
Dumnezeu.
Se luminase de ziuă şi
ei începură sa se pogoare, din
munte. La poalele lui ceilalţi
tfcenici aşteptau întoarcerea
învăţătorului lor cu" cei mai
apropiaţi
prieteni.
Ce
convorbire se produse între
Hristos şi cei-mai apropiaţi următori ai Săi, când se
pogorau ei din munte, — nu
se ştie. Văzând înaintea lor
pe învăţătorul lor Acelaşi,
cum îl văzu şi mai înainte, ei,
sub impresia momen» telor
trăite, iarăşi avură putinţa
deplină să vorbească cu Dânsul, deşi, fără îndoială, vorbeau cu cel mai adânc respect, abea îndrăznind
să vorbească propriu despre cele ce ei văzuse şi auzise. Nu putură ei să=şi uşureze sufletul prin
comunicarea minunilor văzute şi auzite şi celorlalţi confraţi ai lor, pentru că nici ei singuri nu erau încă
destul de pregătiţi pentru priceperea unor asemenea rev'elaţiuni. Şi apoi Mântuitorul îi oprise de a
istorisi cele văzute, până când va învia El din morţi. Vedenia fusese numai pentru ei; Ei trebuiau să o
păstreze in adâncul inimii lor, de oare ce a o vesti celorlalţi ucenici, ar fi însemnat să stârnească
într'înşii zavistie; până la înviere ea nu putea să conlucre la sporirea credinţei celorlalţi, ci putea numai
să întunece într'înşii înţelesul adevăratei opere a Lui pe pământ. Acea dificultate, pe care trebuia să o
învingă Hristos, până ce nouile idei religioase putea să fie primite chiar de sufletele acelora, care se
aflau sub conducerea Sa permanentă, se pot vedea din aceea, că deşi aceşti trei ucenici de nenumărate
ori au auzit de învierea morţilor direct sau indirect, dela însuşi Hristos (Ioan, II, 19; Marc. VIII, 31), ei
cu toate acestea nu ştiau ce anume însemnau acestea cuvinte, când El pomeni de ele, şi discutau între
dânşii. El vorbise iudeilor, că dacă ei vor dărâma templul trupului Său, apoi Ei îl va restaura a treia zi,
şi numai cu o săptămnă înainte de schimbarea Ia faţă, în ziua vredniciei de amintire mărturisiri a lui
Petru, el întrebuinţa aproape acelaşi cuvinte, care acum îi umplu de turburare. Cu.toată întreita repetare,
cuvintele acestea totuşi au rămas pentru ei obscure şi tainice. învierea din morţi, adevărat, alcătuia
obiectul teologic în circulaţie a iudeilor, dar rabinii învăţau despre dânsa aşa, că ucenicii Iui Hristos te
214

miră de erau în stare să împace închipuirile lor anterioare cu sentinţele deacum ale lui Hristos. Ei
puteau auzi dela unii din pro* poveduitorii de prin sinagogi, că va învia numai singur Israil; dela alţii
ei auzeau, că la înviere vor participa deasemenea şi păgânii pioşi, care vor păzi şapte porunci, date
fiilor lui Noe-, dela unii auzeu, că vor învia şi toţi păgânii, care se aflau în afară de pământul sfânt, dar
numai pentru aceea, ca să fie supuşi la dispreţ şi veşnici lepădări înaintea feţii lui Israil; iar. unii în fine
afirmau, că nici samarinenii, nici o mare parte a propriului lor popor, toţi aceia, care n'au păzit
prescripţiunile rabinilor, nu vor participa la înviere1). Dar dacă era o aşa nedeterminare în ce priveşte
chiar chestiunea referitoare la aceia, care vor învia, apoi încă şi mai multe contraziceri erau în privinţa
aceia, că ei necontenit auzise înainte, referitor la împrejurările şi timpul în* vierii, şi la acele cuvinte,
care fusese spuse lor de Hristos. Ei din copilărie fusese.educaţi în acele păreri, că tot Israilul va fi
adunat din cele patru laturi ale pământului la venirea lui Mesia, şi că morţii vor învia îndată după
aceea2). Dar înainte de acea înviere, care trebuia astfel să servească de obiect sosirei împără* ţlei lui
Mesia, mai întâiu trebuia să vină Ilie, si ei cu toţii st ţineau tare de această idee, ne luând în consideraţie
tot aceea, ce le vorbise Hristos pentru lămurirea ei (Mat. XI, 14). Afară de asta, lor li se întâmplase
adesa să audă, cum propovăduitorii prin sinagogi spuneau, că morţii pioşi, fiind astfel înviaţi, vor
trebui să ia parte la împărăţia lui Mesia în Ierusalim şi iarăşi să devină concetăţeni împreună cu cei vii.
.Când deci Hristos le pomeni de înviere, atunci în sufletele lor involuntar se născu nedumerirea
: cum dară Hristos a putut să vorbească, că numai El singur va învia din mormânt şi anu» rae a treia zi;
evident, între cuvintele Lui şi aceea ce ei totdeauna crezuseră, era oare care contrazicere; ce anume a
înţeles El prin învierea din morţi ? Pentru ca să=şi lămurească nedumeri» rile lor, Ei se adresară Lui cu
întrebări. Rabinii zic, că Ilie trebue să vină înainte de a învia morţii, adecă înainte de venirea împă»
raţie lui Mesia, pentru a căruia proclamare trebue să servească, învierea. Dar Hristos însă le vorbea
numai de propria Sa înviere şi anume a treia zi, dar nu" li*a spus nimica despre acea arătare a lui Ilie,
care, după învăţătura rabinilor trebuia să aibă loc cu trei zile înainte de venirea lui Mesia. In asemenea
caz ce pot oare crede rabinii, când ei învaţă, că Ilie se va. scula, va plânge şl se va boci în munţii lui
Israil pentru pământul pustiit şi pără» sit, până ce glasul lui va fi auzit în toată lumea, şi atunci el va
striga către munţi: „pace şi binecuvântare să vină pe pământ, pace şi binecuvântare să vină pe pământ
1 Mântuirea vine 1 Mân» tuirea vine?" ~ va aduna pe toţi fiii risipiţi ai lui Israil şi va restabili totul în
Israil aşa, cum a fost în timpurile vechi. După învăţătura rabinilor Ilie va întoarce inima întregului
Israil pentru bucuroasa primire a,lui Mesia; Cum dar e de împăcat toate acestea cu sentinţa Lui, că
Mesia trebue să sufere multe dela arhierei şi bătrâni şi va fi lepădat şi dat morţii ? Răspunzând la
aceste nedumeriri, Hristos le spuse, că ei au dreptate zicând că înainte de venirea lui Mesia trebue să
vină Ilie. Aceasta e anume voia lui Dumnezeu, cum a fost vestită ea de cea mai veche pro» rocie. -Dar
după cum Fiului .omului, care deja acum a venit, are a suferi multe, şi El va fi lepădat şi înjosit, cum
au prezis pro» rocii, deşi a prezentat aşa de multe dovezi a misiunei sale cereşti aşa deasemenea s'a
întâmplat deja cu acela care a fost" Ilie, tri* mis dela Dumnezeu pentru pregătirea căii lui Mesia.
Aşteptatul Ilie deja a venit; dar iudeii tot atât de puţin l»au cunoscut, cât de puţin l«au cunoscut şi pe
Hristos însuşi, şi au procedat cu dânsul după capriciile lor. El a suferit pentru dreptatea lui până"
chiar la moarte, cum are a pătimi şi însuşi' Mesia. Cuvintele acestea aşa de limpezi sunt, încât ucenicii
n'au putut să fie în nedumerire în privinţa lor; ei înţeleseră, că ei le vorbeşte despre Ioan Botezătorul.
După întoarcerea la ceilalţi ucenici ai Săi, Mântuitorul i*a găsit în mare turburare şi
dificultate1). Imprejurulior se adunase mulţime de popor, şi între altele fusese adus un băiat îndrăcit;
tatăl lui se adresase lor cu rugămintea să»l vindece, dar ei se •dovediră neînstare de a împlini această
cerere, dând motiv de bătae de joc din partea răutăţii iudeilor şi a cărturarilor, mândri cu erudiţia lor.
Tocmai în timpul acestor ciorăvăeli S'a ivit şi Hristos, producând asupra poporului cu atât mai mare
impresi* une, că faţa Lui încă strălucea de slavă nepământească a schim» bării la faţă. „Despre ce
vorbiţi voi cu ei?" sever întrebă El pe cărturari. Dar cărturari se turburară foarte tare de neaşteptata Lui
apariţie şi nu ştiau ce să răspundă. In acest timp prin mulţime străbătu tatăl nefericit al unui, băiat.
Acesta stând înaintea Mântuito» rului în genunchi, cu glas tare expuse înaintea Lui nenorocirea sa, că
anume fiul -său sufere de grozave atacuri de nebunie, e cu totul surdosmut şi supus la mânia
sinuciderei, aşa că nenoro» citul nu odată s'a aruncat şi în foc, şi în apă. El a adus pe su« ferind la
ucenici, dar ei s'au arătat neputincioşi de a izgoni, dra* cui, şi nereuşita lor a servit numai de motiv de
215

glume- asupra lor din partea. cărturarilor. Reproşind ucenicillor pentru putina lor credinţă, care era
anume pricina acestei neizbânzi, Mântuitorul porunci să se aducă bolnavul la Sine, şi îndată ce el fu
adus la Dânsul, a. fost cuprins de noui atacuri ale boalei sale, în grozave zvârcoliri căzu la pământ şi se
sbătu cu spume la gură. Aceasta era una din cele mai grozave forme de îndrăcire, şi tatăl chiar şiînaintea Mântuitorului nu putu înăbuşi înşine mişcările îndoelii în putinţa vindecărei. Dar Hristos îi
declară solemn, că „toate sunt cu putinţă celui ce crede", şi când nefericitulpărinte, dorind să înăbuşe
în sine orce îndoială, exclamă: „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele", atunci Mântuitorul imediat
susţinu duhul său credincios prin vindecarea fiului. Adresindu»se suferindului, El zise poruncitor:
„Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc, ieşi din* tr'însul şi mai mult să nu mai intrii într'însull" Răsună ca
un ţipet straşnic şi-în svârcoliri şi mai grozave se învârti nefericitul după aceea căzând la pământ, ne
mai având atacuri şi ne mai scoţind spume la gură, el zăcea ca mort. Unii ziceau că a murit. Dar
Hristos îl luă de mână şi, în strigătele mulţimei uimite, îl redete tatălui, liniştit si sănătos. lisus Hristos încă înainte dăduse ucenicilor Săi stăpânire de a izgoni dracii, şi cu această putere
în numele Lui se foloseau câteodată chiar şi oamenii, care nu erau ucenicii Lui cei mai apropiaţi
(Marc. IX, 38). Şi întru aceasta ei nu sufereau neizbândă. Natural era deaicea, că ucenicii se folosiră de
prima ocaziune potrivită să-L întrebe despre cauza ultimei lor -neizbutiri. El le spuse deadreptul, că
aceasta s'a întâmplat din pricina necredinţei lor. Poate că conştiinţa absenţei Lui-slăbi credinţa lor,
poate că ei se;simţiră mai puţin capabili să se lupte cu dificultăţile, când nu era cu ei Petru şi fiii lui
Zevedeu, ba poate deasemenea asupra minţilor celor mai slabi din ei produse o tristă înrâurire şi vestea
tristă despre lepădare şi moarte, ce aştepta pe învăţătorul lor. In tot cazul, El se folosi de această
împrejurare pentru ca să le dea două mari poveţe •. una, că sunt aspecte aşa de puternice şi de
învechite ale raului duhovnicesc, fizic si moral, că cu dânsulse poate lupta.numai cu rugăciunea, unită
cuacea_mărginire de sine/ şi abnegaţie, forma cea mai activă şi mai puternică, a . căreia! este postul;
alta. că pentru desăvârşita credinţă toate sunt cu pu? tinţă. Credinţa chiar şi. cât un fir de muştar e în
stare să producă minuni. Cel ce o posedă poate porunci chiar şi muntelui, să se mişte .din ioc si să se
arunce în mare, si va fi asa.
învăţând ucenicii şi poporul, Mântuitorul înainta încet spre Caperhaum, şi după sosirea acolo
se săvârşi o nouă minune ')• ' Din timpurile vechi la iudei era obiceiul să adune după fiecare catagrafie
dări de „o jumătate de siclu, după siclul sfânt", fiecare iudeu, care atingea vârsta de 20.de ani, în
calitate „de răscumpărarea sufletului său pentru Domnul" (Eşire, XXX, 11-16). .Banii aceştia mergeau
la templu şi se întrebuinţau la cumpăra» rea de jertfe,' ţapi pentru eliberare, junice' -roşii, miresme,
pârii pentru punere înainte şi alte lucruri, ce se cereau .la templu. După întoarcerea din robie această
jumătate de siclu în dare anuală de bună voe, egală unei a treia parte de siclu (Neemia, X. 32), dar în
timpul din urmă ea iarăşi se urcă la suma dela început. Acesta dare se plătea de fiecare iudeu, în orcare
parte a lumii ar fi trăiF fie bogat, fie sărac, şi ca dovadă că toate sufletele sunt egale înaintea lui
Dumnezeu, trebuia să plătească „cel bogat nu mai mult şi cel sărac nu mai puţin de jumătate de siclu".
Strângerea acestei dări dădea sume mari, care „se şi trimiteau la Ierusa* lim cu împuterniciţi de
onoare. Pentru această dare strângătorii ei au şi venit la Iisus şi se adresară pentru cererea ei ap. Petru,
şi el, cu obişnuita sa simplitate, comunică această cerere învăţă* torului, nădăjduind, că HI va putea să
iasă din dificultate, de oare ce în casa comunităţii nu erau bani deloc. Dar Mântuitorul îi dădu cu acest
prilej o înaltă lecţiune, însoţită de o nouă revelaţie a Dumnezeirii Sale. „Cum" ţi se pare ţie, Simone, ii zise El,-regii pământeşti dela cine iau dări sau bir? De la fiii lor oare, sau dela ceialaltă lume?
Răspunsul putea fi numai unul: „dela cei particulari". „Aşa dară — zise Hristos *- fii sunt slobozi". Eu
Fiul împăratului ceresc, şi chiar tu, care deasemenea eşti fiul Lui, deşi în alt înţeles, nu suntem datori
să plătim această dare. Dacă noi vom plăti această dare, apoi aceasta nu rezultă dintr'o obli* gaţie
pozitivă, ci este opera unei dăruiri de bună voe şi libere. „Dar ca să nu=i smintim, - adaose El, - mergi
la marea, aruncă undiţa, şi primul peşte, care va cădea, ia-1; şi deschizându*i gura, vei găsi un safir;
ia4 şi* 1 dă lor pentru Mine şi pentru tine". Prin asemenea mijloc de plată a dării, Mântuitorul a arătat,
că El, ca qm^a socotit de datoria Sa să se supună regulelor socie* taţii omeneştî, dar ca Dumnezeu, El
odată cu aceastap'cu"acest prilej a arătat atotputernicia Sa, care se extindea atât pe pământ, cât şi pe
mare.
216

Precum din evenimentele trăite, aşa şi din poveţele ce le*a însoţit şi din solernnele^preziceri
ucenicii fără să vrea au ajuns la ideea, că în soarta învăţătorului lor se pregăteşte să se săvâr» şască o
mare schimbare. N'a sosit oare vremea- proslăvirii Lui-pământeşti, când El va înceta de a- fi un smerit
învăţător, cum a fost până acum, ci va păşi în toată mărirea lui Mesia, cum anume îl şi aştepta poporul,
şi va întemeia o mare şi slăvită împărăţie. Asemenea idee, mişcând duhul lor, odată cu asta trezi în ei
şi prejudiţiile, comune şi lor şi poporului celui simplu, şi ei începură să se îngrijească pentru
asigurarea unei situaţii cât mai bune în împărăţia lui Mesia, ce avea - să se - deschidă, încă în drumul
spre Căpernaum se încinse o discuţie şi după sosirea în oraş, i»a întrebat, despre ce vorbeau ei în
timpul că» lătoriei. întrebarea aceasta deşteptă într'inşii conştiinţa şi ei se ruşinară de ei înseşi.

Atunci Hristos, luând un copilaş, îl . puse în rând cu dânşii şid sfătui să fie asemenea în duhul
lor, cum sunt pruncii, adecă nevinovaţi, smeriţi şi nepretenţioşi, şi numai atuncea ei vor putea
să între întru împărăţia cerurilor. Printr'un mijloc aşa de vădit, El le repetă • acea povaţă, pe
care El deja le«o dase în predica de pe munte şi care era cu totul uitată de dânşii acum.
întrebarea despre lipsa de pretenţiune aminti ap. Ioan despre o împrejurare, întâmpinată de el
în timpul propove* duirei, şi el acum se adresă lui Hristos pentru lămurirea ei. Lui i se
întâmplă în timpul călătoriei pentru propoveduire să întâi* nească un om, care izgonea dracii
în numele lui Hristos; dar pentrucă acest om nu aparţinea comunităţii lor, apoi ei îl opriră.
Procedat*au ei oare drept? Nu," răspunse lisus, „să nu opriţi". Cine poate face fapte de
miloserdie în numele lui Hristos, acela nu poate abuza de numele acesta. Cine nu*i contra lor,
acela însamnă că e cu dânşii. Şi după aceea, întorcându*se iară la cuvântarea Sa, tot ţinând
copilaşul în braţe şi .făcândud obiectul cuvântării, Mântuitorul preveni contra grozavei
vinovăţii şi a primejdiei jignirii, smintelei şi abaterei dela calea^i^ejriiŢojvJ^ieJ şi a
cucerniciei, a învăţărei vre unor lucruri rele şl"a inspirărei vre unor gânduri urâte vre unuia din
mititeii aceştia, îngerii că* rora pururea văd faţa Tatălui Lui în ceruri. Pe asemenea smin*
titori răi, pe asemenea împlinitori a treburilor diavolului, >~ le grăi El lor în cuvinte ne mai
pomenit de tari şi înfricoşate, ~ îi aşteptă o soartă aşa de amară, că mai bine ar fi de. ei să*şi
atârne o piatră grea de moară şi să se cufunde în adâncul mării. Nu este o jertfă .aşa de mare, ~
continuă El, — pe care n'ar fi trebuit să se aducă, ca numai să se evite putinţa smintelei de a
pune asemenea petre de poticnire în cale propriului său-suflet sau al altora oameni. E mai bine
să tai mâna dreaptă şi să întri întru împărăţia cerului ciung; e mai bine să=ţi scoţi ochiul drept;
şi ciacâr să întri întru împărăţia cerului, decât să îngădui mânii, piciorului sau ochiului să fie
unealta păcatului, care ar aprinde focul nestâns şi ar hrăni vermii cei neadormiţi.. E mai bine
ca în aceestă lume să te îneci cu o piatră grea de moară de gât, de cât să porţi asupra»ţi pietrele
de moară ale smintelei morale şi duhovniceşti, care pot să potopească sufletul vinovat în ieze*
rul cel de foc a morţii duhovniceşti. Cum se presară sarea pe fie care jertfă pentru curăţirea ei,
aşa şi fie care suflet trebuie să se curete cu foc, sau trebue a avea în sine sarea curăţitoare,
prevăzătoare contra descompunerei. „Să" aveţi învoi sare; şi pace şă aveţi intre voi,.
"Ca să pregătească datoria păstrărei acestei păci reciproce, violată de ei, şi ca să le arate, că
orcât de mare ar fi mânia lui Dumnezeu contra smintirei altora, ei niciodată nu trebue să~ nutrească
ura chiar nici contra acelora, care li«a pricinuit vată» mare. Mântuitorul după aceea insistă detailat să»i
povăţuiască, cum să se poarte unul cu altui şi cum să se poarte cu fratele ce a greşit. „Dacă însă ţua
greşit fratele tău, mergi, şi»l mustră între tine şi el singur: de te va asculta, atunci ai dobândit pe fratele
tău" (Mat. XVIII, 15). De oare ce toţi ucenicii lui Hristos sunt fraţi şi membrii ai uneia şi aceleiaşi
Comunităţi; şi anume ai Bisericii, apoi prima lor datorie este să se iubească"reciproc unul pe altul.
Dacă unul din ei va greşi, fie prin aceea, că a pricinuit cuiva turburare prin purtarea sa, fie prin ne tăria
în credinţa sa, fie prin pricinuirea unei jigniri personale, apoi fără a mai aştepta ca el să meargă cu
aceasta mai departe, ca săaşi recunoască greşala sa, noi trebue să ne adresăm .către dânsul şi să ştim cu
iubire şi bărbăţie, să=i explicăm acel rău şi acele nedreptăţi, pe care le poate săvârşi el. Fratele
mincinos ar fi procedat în cazul dat cu totul altmintrelea şi s'ar fi-referit cu dispreţ către, păcatul
confratelui său. Următorii lui Hristos trebue să evite un "asemenea raport. In patru ochi noi trebue să'
217

lămu« rim fratelui rătăcit greşala lui: faţă de" noi sau faţade comunitate. Dacă inima noastră găseşte
impulziuni destul de convingătoare, ca sa-facem pe rătăcit să şi vină în fire, atunci noi prin înseşi
aceasta vom mântui pe fratele nostru, şi meritul nostru va fi cu atât mai. mare, culcat mai grozav ar fi
fost păcatul lui. Fără îndoială, cu acest prilej noi va trebui să jărtfim ambiţia noastră, şi mândria
noastră câte odată ar trebui să sufere din pricina mâniei celui sfătuit. Dar ce are a face? Oare această
jertfă nu va primi destulă recompensă deja prin aceea, că prin aceasta noi vom mântui oaia cea
rătăcită, de care asa de duios s'a în»" grijii Păstorul cel bun? Procedând aşa, noi chiar prin aceasta