REFLEKSI TAJUK (KRP3013: Kurikulum dan Pengajaran Sekola Renda !

"ama: #############################
No. TAJUK TAJUK ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

"o$ I% : ###################

Unit 8
1.

Rumusan Tajuk

Unit ini telah membincangkan elemen-elemen yang perlu diajar kepada murid sekolah rendah secara merentas kurikulum. Dalam KBSR sebahagian daripada elemen tersebut sememangnya telah ada, namun dalam KSSR elemen tersebut telah diberi penegasan semula dan dikenal sebagai E K. !iga elemen tambahan pula ialah ! K, keusaha"anan dan kreati#iti dan ino#asi. $da daripada elemen tersebut memang jelas terkandung dalam sesuatu mata pelajaran, manakala yang lain adalah elemen yang lain agak kurang jelas kecuali guru perlu memberi penegasan berkait dengannnya. %engintegrasian E K dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan& iaitu modal insan yang mampu menangani cabaran semasa dan cabaran masa hadapan.

Peta Minda ELEMEN MERENTAS KURIKULUM KONSEP EMK KEPENTINGAN EMK Unsur nilai tambah dalam P&P Mengukuhkan kemahiran dan ketram ilan m!dal insan Menghasilkan murid "ang kreati# dan in!$ati# Membentuk %iri&%iri keusaha'anan agar men(adi satu buda"a INTEGRASI EMK ELEMEN SE)IA A)A ELEMEN *ARU .2.

nilai murni dan patrotsime. anakala dalam elemen baru iaiah kreativiti dan inovasi. "erdapat dua prinsip yang perlu diterapkan di dalam teknologi maklumat dan komunikasi iaitu penguasaan kemahiran asas dalam " K dan mengaplikasi serta mengintegrasi " K dalam pembelajaran. %engabungjalinan diantara 2 elemen utama iaitu elemen sedia ada dan elemen baru yang terdapat dalam $ K. Unsur nilai tambah "ang ditera kan dalam r!ses enga(aran dan embela(aran selain "ang diteta kan dalam standard kandunganSelain itu. " K #. latihan kemahiran pengurusan perniagaan. Keduaduanya saling bergandingan uuntuk memastikan proses tersebut dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi pembangunan modal insan yang dihasratkan. keusaha'anan serta kreati$iti dan in!$asi Penjelasan 2. aplikasi vokasional dan teknologi serta alaman nilai moral dan etika dalam keusahawanan. pendekatan atau tindakan baru. pendidikan alam sekitar. Pilih 5 konsep/istilah/maksud pe ka a pentin! "an! te dapat dalam tajuk ini dan #e ikan penjelasann"a Konsep/$stilah/Pe ka a Pentin! 1. $lemen sedia ada ialah seperti bahasa. belajar dengan " K dan belajar melalui " K. erupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan dan proses pembentukan sikap seseorang usahawan. Integrasi $ K . latihan dan pemikiran. keusahawanan dan " K 3. Kreativiti dan inovasi Kreativiti adalah merujuka kepada tindakan penghasilan idea. Keusahawanan !. Elemen Merentas Kurikulum +EMK. ia melibatkan elemen sedia ada iaitu bahasa/ endidikan alam sekitar/ nilai murni/ sains dan tekn!l!gi/ dan atri!tisme dan ditambah dengan elemen baru iaitu Tekn!l!gi Maklumat dan K!munikasi +TMK.3.. Inovasi pula adalah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Ianya perlu dilaksanakan dalam tiga pendekatan iaitu belajar mengenal " K. sains dan teknologi.

anan dalam kehidupan seha ian.ati) se ta dapat mem#uda"akan 'i i-'i i keusaha. 2. P oses P&P le#ih mena ik dan #e kesan Pe'am#ahan ilmu (esuatu "an! #a u P oses pen!a#un!jalinan dan pen"e apan dapat diimplementasikan den!an le#ih e)is"en 5. 5. (a"a ju!a me asakan* den!an adan"a elemen "an! #a u ini mampu melahi kan modal insan "an! k eati)* ino. $mpak Tajuk ke Atas Pe kem#an!an $lmu Pe !u uan Anda 1. Pendapat Anda Tentan! Tajuk (e#a!ai seo an! !u u* selepas melalui p oses pem#elaja an ini #an"ak input +input #a u "an! dapat sa"a !unapakai semasa p oses P&P sa"a. %.%. 3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful