Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului UNIVERSITATEA CREŞTINĂ !IMITRIE CANTEMIR” Splaiul Unirii nr.

176, sector 4, Bucuresti tel: 330.84.90 , 330.99.56; fax: 330.87.74

GHID METODOLOGIC 2012

2. Proba orală 2.2.1.1. Probele examenului 2. %osarul de &nscriere '. Criterii și bareme de evaluare 2. Calendarul examenului ".2. Proba scrisă 2.2.1.1. imba modernă 2. Su#ortul scris al te$ei de absolvire !.".1.1. Obiective 2.1. (nexe . Structura #robei scrise 2.1.2. Studii culturale 2. Pre$entarea orală 2. Inscrierea ".Metodologia examenului de licență CUPRINS 1.!. Introducere 1.1.

0 editorial.omânia și Uniunea europeană. proba orală" pre#entarea te#ei de absolvire 1roba scrisă evaluează nivelul de cunoaștere teoretică și practică a conținuturilor disciplinelor parcurse în anii de studii 20222" a*erente domeniilor/ !.6ivelul de competență obținut va *i menționat în )uplimentul la *iploma- . 0 relații publice 2. ani de studii în domeniul pro*esional pentru care aceștia au *ost *ormați. probe obligatorii/ 1.Ele urmăresc" de asemenea" asigurarea calității în *ormarea pro*esională" continuarea și per*ecționarea *ormării pro*esionale pe tot parcursul vieții prin studii de masterat" doctorat" în același domeniu sau în domenii complementareFinalitatea examenului de licență este asigurarea nivelelor de competență ale absolvenților noștri pentru domeniile de activitate pro*esională pentru care aceștia au *ost *ormați/ 0 învățământul preșcolar. 0 cercetare/consiliere filologică și lingvistică. primar.1. proba scrisă A/B(2 minute! 2. Obiective Examenul de licență urmărește evaluarea" atestarea și cuanti*icarea competențelor și abilităților ac+iziționate de studenți pe parcursul celor . 0 filologică și lingvistică. și secundar. 0 traducere si interpretariat.limba modernă 3(4 2. 0 relații diplomatice.studii culturale pentru ambele limbi studiate 5ubiectetele sunt elaborate în concordanță cu programele analitice ale disciplinelor *undamentale și de specialitate din cadrul planului de învățământ" pe nivelele de competență ale Cadrului $uropean Comun de %eferin&ă pentru 'imbile (oderne al Consiliului Europei.Criteriile și standardele pe baza cărora se *ace evaluarea și atestarea au *ost elaborate în con*ormitate cu misiunea *acultății" Cadrul național al Calificărilor și cu cerintele pieței forței de muncă specifice din .1. Introducere Examenul de licența pentru absolvenții Facultății de Limbi și literaturi străine din Universitatea Creștină ”Dimitire Cantemir” se organizează în cadrul universității începând cu anul 2 !!" urmare acreditării acesteia #$% &''(2 !!) 1. Structura #robelor Examenul de licență cuprinde .

.1roba scrisă se des*ășoară timp de != minuteCandida>ii care nu vor *i prezen>i în sală în momentul selectării și distribuirii subiectelor" pierd dreptul de a sus>ine proba scrisă-Contesta>iile cu privire la rezultatele ob>inute la proba scrisă se depun la secretariatul *acultă>ii organizatoare" în termen de 2: de ore de la a*i?area rezultatelor" ?i se solu>ionează" în cel mult := de ore de la data înc+eierii depunerii contesta>iilor de către Comisia de analiză ?i solu>ionare a contesta>iilor. *urs practic (principal.limba principală 2.3cestea sunt *olosite numai pentru a *ace distincție între cele 2 limbi studiate. Cultură și civili#ație A/B. variante pentru *iecare specializare.Cele 2 module acoperă material in*ormațional și bibliogra*ic sudiat pe parcursul celor . ani de studii de licență7odulele de limbă modernă și studii culturale pentru proba scrisă" precum și titlurile tezelor de licență și coordonatorii acestora" se aduc la cunoștință absolvenților cu ' luni înaintea des*ășurării examenului.1. studii culturale care va respecta isiunea facult"ții" conținuturile planului #e $n%"ț" &nt și ale pro'ra ele analitice a*erente celor . secundar! și +storia literaturii.Deciziile Comisiilor de analiză ?i solu>ionare a contesta>iilor sunt de*initive- .ezultatele examenului pentru ambele limbi vor *i con*orme cu nivelele de competență lingvistică din Cadrul $uropean Comun de %eferin&ă pentru 'imbile (oderne ale Consiliului Europei și vor *i menționate în Supli entul la !iplo ". Comisiile de examen vor elabora . variante de subiecte din modulele a*erente celor 2 specializări cu 2: ore înainte de des*ășurarea examenului scris.arianta de subiect extrasă va *i consemnată într0un proces verbal. 5tructura probei scrise va cuprinde/ 1. limbă modernă 2.Ele se a*ișează la avizierul *acultății și se postează pe site0ul *acultății2. secundar!.limba secundară Denumirile ”principal” și ”secundar” nu implică di*erențiere în privința importanței celor 2 specializări. Proba scrisă 1roba scrisă se des*ășoară pe baza subiectelor elaborate în con*ormitate cu legislația emisă de ministerul educaței și cercetării și cu regulamentul UCDC privind des*ășurarea examenului de licentă+ttp/((888-ucdc-ro(img(comisie0 calitate(doc2 ! (reg-priv-*inalizare0studii-doc.. ani de studii pentru disciplinele (i )" conte poran" (principal.6ota minimă de promovare este 9" !.ariantele selectate vor *i printate și sigilate în plicuri separate1licurile vor *i desigilate în prezența candidaților" în sala de examen" la data și ora începerii probei scrise< un grup de studenți aleși aleatoriu" vor extrage una dintre cele ..

2.3bsolvenții vor primi cali*icativul nivelului 3" 4 sau C" menționate în )uplimentul la diplomă" în *uncție de puncta@ul obținut2.7odulele se a*ișează con*orm calendarului examenului..Cererea se înregistrează la secretariatul *acultății și va *i cuprinsă în dosarul de înscriere pentru susținerea examenului de licențăFiecare cadru didactic îndrumător poate să coordoneze cel mult 1 lucrări de licențăEvidența întâlnirilor cu pro*esorul îndrumător și a observațiilor acestuia vor *i menționate în E. lingvistică comparată. Studii culturale 7odulul )tudii culturale corespunde disciplinelor studiate pe periada celor trei ani de studii" 'imbă și literatură. Proba orală Aitlurile lucrărilor de licență disponibile și numele cadrelor didactice îndrumătoare se a*ișează la avizierul și pe site0ul *acultății în luna noiembrie" 2 !!5tudenții vor opta pentru un titlu și un cadru didactic îndrumător care să monitorizeze și să coordoneze elaborarea lucrării. cultură și civili#atie.3cestea vor corespunde modulelor studiate pe parcursul celor trei ani de studii la disciplinele 'imbă modernă contemporană.ezultatele ob>inute la proba orală nu pot *i contestateAimpul alocat pentru sus>inerea lucrării este de axi u 10 inute.2.7edia aritmetică a notelor acordate de membrii subcomisiei va reprezenta nota de promovare pentru teza de licen>ă care nu poate *i mai mică de 9. respectiv înainte de vacanța de iarnă printr0o cerere scrisă.Bpțiunea se va *ace până în ultima #i de curs din prima parte a semestrului /.1.2.După sus>inerea acesteia de către candidat" se alocă 5 inute pentru $ntre)"ri din partea membrilor .5tructura și evaluarea subiectelor se va *ace con*orm grilei anexate 2.2DE6A3CCB65ULA3A22 din *ișierul DBCU7E6AE 2 !2 postat pe site0ul *acultății. datată.5ubiectele sunt structurate șevaluate con*orm grilei și baremelor a*isate.Documentul este semnat atât de cadrul didactic îndrumător cât și de student la *iecare întâlnire și păstrat la secretariatul *acultății până la înscrierea la examenul de licență.2. nivele de competență ale Cadrului $uropean Comun de %eferin&ă pentru 'imbile (oderne ale Consiliului Europei.#Ane-a . Pre$entarea orală 5ubcomisiile desemnate evaluează prezentarea orală a te#ei de licen&ă care este condi>ionată de promovarea" în prealabil" a probei scrise.).1. adresată decanului facultății și aprobată de către cadrul didactic îndrumător al lucrării de licență.1.nica traducerii. +eoria și te.1. imba modernă 5ubiectele de limbă modernă" atât pentru limba principală cât și pentru limba secundară vor *i structurate pe cele .Documentul va consemna cel putin ' întâlniri cu cadrul didactic îndrumător2. curs practic.

e-isten&a metodologiei de cercetare 1i a motiva&iei cercetării2 6.id 1i a cerin&elor formulate de departamente 1i de către cadrele didactice coordonatoare. modul de pre#entare (claritatea 1i consisten&a e-punerii!2 3. comple-itatea con&inutului 1tiin&ific al lucrării2 2.C+itan>a privind ac+itarea taxei pentru examenul de licen>ă ?i c+itan>a privind ac+itarea taxei de coordonare a lucrării de licen>ă< .1. structura lucrării anali#ate2 4.Diploma de bacalaureat 0 original ?i copie legalizată< c. contribu&ia originală 1i eviden&ierea re#ultatelor proprii2 5.5uplimentul de diplomă eliberat de *acultatea absolvită 0 original ?i copie< d..3deverin>a de absolvire a studiilor eliberată de către *acultatea absolvită D original< e.*.2. Su#ortul scris al te$ei de absolvire 5uportul scris al tezei de livență este depus la secretariatul *acultății" împreună cu dosarul de înscriere" în perioada de înscriere la examenul de licență" într0un singur exemplar" și însoțit de un CD care cuprinde *ormatul electronic al acesteia.(:)< g. Calendarul examenului de licență Detaliile des*ășurării examenului de licență se stabilesc și se a*ișează pe site0ul FLL5 cu ' luni înainte de des*ășurarea examenului". !. capacitatea de a pre#enta în fa&a membrilor comisiei lucrarea elaborată2 7.2. gradul 1i capacitatea de a răspunde la toate întrebările adresate de membrii comisiei2 8.Lucrarea prezentată în *ormat tipărit se ar+ivează" la ! an după sus>inere" în ar+iva Universită>ii2.Cerere0tip de înscriere D 3nexa nr-!< b. Inscrierea 2nscrierea candidaților va respecta calendarul și condițiile legale în vigoare".1atru *otogra*ii tip pa?aport #. respectarea prevederilor pre#entului g.Cadrul didactic care a îndrumat studentul în elaborarea tezei va atașa dosarului un re*erat prin care va evalua calitatea acesteia prin nota acordată de : la ! 5tabilirea notei *inale pentru teza de licență se va *ace de către subcomisia alocată prin decizia Consiliului profesoral 0'') și a )enatului universității" care va ține cont atât de calitatea tezei scrise" cât și de prezentarea orală a acesteia.Certi*icat de na?tere ?i" după caz" de căsătorie 0 copie legalizată< +. valoarea 1i relevan&a referin&elor bibliografice studiate2 . %osarul de &nscriere Dosarul de înscriere al candidatului la sus>inerea examenului de licen>ă va cuprinde următoarele/ a.Criteriile de evaluare sunt/ 1.comisiei.

Lucrarea de licen>ă într0un singur exemplar ?i pe suport electronic #CD)" înso>ită de re*eratul conducătorului ?tiin>i*ic al acesteia< @.i.Copie xerox după cartea de identitate< n.6ota de lic+idare #pentru absolven>ii UCDC)< l.3probarea senatelor universitare ale institu>iei absolvite ?i UCDC" în cazul candida>ilor altor institu>ii de învă>ământ superior< m.Declara>ie pe proprie răspundere privind originalitatea con>inutului lucrării de licen>ă #Ane-a 3) E.Dosar plic de carton Candidații vor descărca documentele a*erente des*ășurării și înscrierii la examenul de licență de pe site0ul *acultății- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful